ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 42

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
18. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/284 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/285 z dne 15. februarja 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/286 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 glede živinorejcev v potresno prizadetih regijah v Italiji

7

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/287 z dne 17. februarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/288 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

11

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/289 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2005 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu

13

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/290 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

17

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 2/2016 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 8. decembra 2016 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2017/291]

19

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv ( UL L 365, 19.12.2014 )

43

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/1


UREDBA SVETA (EU) 2017/284

z dne 17. februarja 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2017/288, ki spreminja Sklep 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 314/2004 (2) uveljavlja Sklep Sveta 2011/101/SZVP (3) in uvaja določene ukrepe za osebe v Zimbabveju, vključno z zamrznitvijo njihovega premoženja.

(2)

Uvesti bi bilo treba dodatno odstopanje od prepovedi prodaje, dobave, prenosa in izvoza opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, da se po potrebi omogoči dovolitev določene opreme, ki je namenjena za civilno uporabo v rudarstvu ali infrastrukturnih projektih, ko bo sprejet Sklep Sveta (SZVP) 2017/288.

(3)

Za izvajanje Sklepa (SZVP) 2017/288 je zato potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti zaradi zagotovitve njegove enotne uporabe s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah.

(4)

Uredbo (ES) št. 314/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 314/2004 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

1.   Z odstopanjem od člena 3 lahko pristojni organ iz Priloge II države članice, v kateri ima izvoznik svoj sedež, ali države članice, iz katere se dobavljajo eksplozivne snovi ali sorodna oprema, pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz eksplozivnih snovi in sorodne opreme iz točke 4 Priloge I, če so eksplozivne snovi in sorodna oprema ter tehnična in finančna pomoč namenjene in se bodo uporabljale izključno za civilno uporabo v rudarstvu in pri naložbah v infrastrukturne projekte.

2.   Dovoljenje iz tega člena se dodeli v skladu s podrobnimi pravili iz člena 11 Uredbe (ES) št. 428/2009. Dovoljenje velja v vsej Uniji.

3.   Izvozniki pristojnemu organu posredujejo vse ustrezne podatke, ki se zahtevajo za oceno njihove prošnje za dovoljenje.

4.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo vsaj dva tedna vnaprej o nameri za izdajo dovoljenja iz odstavka 1 tega člena.“;

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

E. BARTOLO


(1)  UL L 42, 18.2.2017, str. 12.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 314/2004 z dne 19. februarja 2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L 55, 24.2.2004, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L 42, 16.2.2011, str. 6).


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam opreme iz člena 3, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo

1.

Naslednje strelno orožje, strelivo in pripadajoči pribor:

1.1

strelno orožje, ki ni zajeto v ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaške opreme EU;

1.2

strelivo, posebej izdelano za orožje v 1.1, in posebej zanj izdelani sestavni deli;

1.3

namerilne naprave za orožje, ki niso vključene v Skupni seznam vojaške opreme EU.

2.

Bombe in granate, ki niso vključene v Skupni seznam vojaške opreme EU.

3.

Naslednja vozila:

3.1

vozila, opremljena z vodnimi topovi, posebej izdelana ali prirejena za obvladovanje nemirov;

3.2

vozila, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3

vozila, posebej izdelana ali prirejena za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4

vozila, posebej izdelana za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5

vozila, posebej izdelana za razporeditev mobilnih ovir;

3.6

sestavni deli za vozila, opredeljena v 3.1 do 3.5, ki so izdelana posebej za obvladovanje nemirov.

Opomba 1: Vozila, zasnovana posebej za namene gašenja požarov, niso predmet nadzora te točke.

Opomba 2: V točki 3.5 izraz ‚vozila‘ vključuje priklopnike.

4.

Naslednje eksplozivne snovi in pripadajoča oprema:

4.1

oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje izdelani sestavni deli; razen opreme in naprav, posebej izdelanih za določene komercialne namene, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo sprožitev ali delovanje druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso vključeni v Skupni seznam vojaške opreme EU;

4.3

drugi eksplozivi, ki niso vključeni v Skupni seznam vojaške opreme EU, in naslednje sorodne snovi:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

(c)

nitroglikol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaške opreme:

5.1

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti in njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Opomba: Ta točka ne zajema:

opreme, posebej izdelane za športne dejavnosti,

opreme, posebej izdelane za zahteve varnosti pri delu.

6.

Simulatorji, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaške opreme EU, za vadbo uporabe strelnega orožja ter posebej zanje izdelana programska oprema.

7.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, razen tistih, ki so zajete v Skupnem seznamu vojaške opreme.

8.

Bodeča žica.

9.

Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

10.

Proizvodna oprema, posebej izdelana za vse predmete s tega seznama.

11.

osebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov s tega seznama.“


18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/285

z dne 15. februarja 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Daljinsko upravljan helikopter z več rotorji (t. i. „dron“) diagonalne dolžine 35 cm, težak 1 030  g, skupaj z daljinskim upravljalnikom in v embalaži za prodajo na drobno.

Helikopter je opremljen s sistemom za zagotavljanje stabilnosti, Wi-Fi povezavo in modulom za globalni sistem pozicioniranja (GPS). Največja hitrost letenja je približno 54 km/h, čas letenja pa 25 minut.

Daljinski upravljalnik deluje na frekvenci 2,4 GHz in za delovanje potrebuje 4 baterije.

Z daljinskim upravljalnikom je helikopter mogoče (na prostem) upravljati z razdalje do 1 000  m.

8802 11 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8802 in 8802 11 00 .

Helikopter je opremljen z naprednimi sistemi za letenje in doseže znatno največjo hitrost, zato se ne more šteti za igračo v smislu tarifne številke 9503 .

Helikopter je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8802 11 00 kot helikopter prazneneoperativne mase do vključno 2 000  kg.


18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/286

z dne 17. februarja 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 glede živinorejcev v potresno prizadetih regijah v Italiji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1613 (2) je bila sprejeta, ker se sektor mleka zaradi svetovnega neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem sooča z motnjami na trgu; enako velja za druge živinorejske sektorje, zlasti sektorje prašičjega, govejega in telečjega ter ovčjega in kozjega mesa, ki so se prav tako soočali s težavami na trgu.

(2)

Potres v osrednji Italiji 24. avgusta 2016 je povzročil veliko človeško in materialno škodo ter posledično izjemno hude motnje na trgu v potresno prizadetih regijah, ki so pretežno gorata območja s strukturnimi pomanjkljivostmi, kjer ima živinoreja velik gospodarski in socialni pomen. Ker regijo še vedno stresajo popotresni sunki in novi potresi, je uporaba finančne pomoči iz Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 za Italijo še pomembnejša.

(3)

Ker bo znesek, dodeljen Italiji v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2016/1613, nadomestil samo omejen znesek dejanske izgube živinorejcev v potresno prizadetih regijah, je ustrezno, da se omogoči Italiji, da tem kmetom dodeli dodatno podporo z dodatnim povečanjem pomoči Unije.

(4)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1613 je bil določen rok 30. september 2017 za izvršitev ustreznih odhodkov, da bi bila navedena plačila upravičena do pomoči Unije, vendar se takrat ni vedelo, da se bodo razmere v potresno prizadetih italijanskih regijah še naprej slabšale. Zato je primerno, da se navedeni rok za ustrezne odhodke odloži na poznejši datum.

(5)

Prav tako je primerno podaljšati rok, do katerega mora Italija obvestiti o skupni višini zneskov izplačane pomoči na ukrep, številu in vrsti upravičencev ter oceni učinkovitosti ukrepa.

(6)

Da bi živinorejci v potresno prizadetih italijanskih regijah pomoč prejeli čim prej, bi bilo treba vnesti določbo, da Italija nemudoma uporabi pravila iz Delegirane uredbe (EU) 2016/1613, kakor je spremenjena s to uredbo. Zato bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2016/1613 se spremeni:

1.

v členu 1(1) se doda naslednji pododstavek:

„Kar pa zadeva potresno prizadete regije v Italiji, so odhodki držav v zvezi s plačili na podlagi te uredbe za živinorejce upravičeni do pomoči Unije samo, če so bila navedena plačila izvršena najpozneje do 30. septembra 2018.“;

2.

v členu 2 se dodata naslednja pododstavka:

„Poleg podpore iz prvega pododstavka se lahko, kar zadeva Italijo, dodeli dodatna podpora za živinorejce v potresno prizadetih regijah do največ 100 % zneska iz Priloge.

Dodatna podpora za živinorejce v potresno prizadetih regijah v Italiji se izplača najpozneje do 30. septembra 2018.“;

3.

v členu 3(b) se doda naslednji pododstavek:

„Kar pa zadeva podporo za živinorejce v potresno prizadetih regijah, Italija najpozneje do 15. oktobra 2018 obvesti Komisijo o skupni višini zneskov izplačane pomoči na ukrep, številu in vrsti upravičencev ter oceni učinkovitosti ukrepa.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih (UL L 242, 9.9.2016, str. 10).


18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/287

z dne 17. februarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

0808 10 80

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/11


SKLEP SVETA (SZVP) 2017/288

z dne 17. februarja 2017

o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (1).

(2)

Uvesti bi bilo treba odstopanje od prepovedi prodaje, dobave, prenosa ali izvoza opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, da bi se omogočili prodaja, dobava, prenos ali izvoz določenega blaga, ki je namenjeno izključno za civilno uporabo v rudarskih ali infrastrukturnih projektih.

(3)

Svet je pregledal Sklep 2011/101/SZVP, pri čemer je upošteval razvoj političnih dogodkov v Zimbabveju.

(4)

Omejevalne ukrepe proti Zimbabveju bi bilo treba podaljšati do 20. februarja 2018.

(5)

Omejevalni ukrepi bi se morali še naprej uporabljati za sedem oseb in en subjekt iz Priloge I k Sklepu 2011/101/SZVP. Začasno prekinitev uporabe omejevalnih ukrepov bi bilo treba podaljšati za pet oseb iz Priloge II k Sklepu 2011/101/SZVP.

(6)

Sklep 2011/101/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/101/SZVP se spremeni:

1.

v členu 3 se doda naslednji odstavek:

„3.   Člen 2 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz določene opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, kadar je ta oprema namenjena izključno za civilno uporabo v rudarskih ali infrastrukturnih projektih in za katero je potrebno dovoljenje, ki ga za vsak primer posebej izdajo pristojni organi države članice izvoznice.“;

2.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep se uporablja do 20. februarja 2018.

3.   Uporaba ukrepov iz člena 4(1) ter člena 5(1) in (2), kolikor se nanašajo na osebe s seznama iz Priloge II, se začasno prekine do 20. februarja 2018.

4.   Ta sklep se redno pregleduje in če Svet meni, da cilji Sklepa niso bili doseženi, se Sklep po potrebi podaljša ali spremeni.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

E. BARTOLO


(1)  Sklep Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L 42, 16.2.2011, str. 6).


18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/13


SKLEP SVETA (SZVP) 2017/289

z dne 17. februarja 2017

o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2005 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 33 in člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2013 sprejel Sklep 2013/393/SZVP (1), s katerim je Franza-Michaela SKJOLDA MELLBINA imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Afganistanu.

(2)

Svet je 10. novembra 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/2005 (2) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2017.

(3)

Svet je 12. maja 2016 potrdil, da je Unija odločena podpirati civilno policijsko delo v Afganistanu tudi po tem, ko se bo misija EUPOL Afghanistan leta 2016 iztekla. Svet je zlasti izpostavil, da je treba napredek, ki ga Afganistan dosega pri spoštovanju, varstvu in spodbujanju človekovih pravic, zlasti pravic žensk in otrok, utrditi ter še izboljšati in doseči, da bo prisoten v vseh vladnih dejavnostih. To podporo bi bilo treba zagotoviti zlasti z okrepitvijo mandata PPEU v Afganistanu.

(4)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati za nadaljnjih šest mesecev.

(5)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2015/2005 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat Franza-Michaela SKJOLDA MELLBINA kot PPEU v Afganistanu se podaljša do 31. avgusta 2017. Svet lahko sklene, da mandat PPEU na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) predčasno preneha.“;

2.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Cilji politike

PPEU zastopa Unijo in spodbuja uresničevanje ciljev politike Unije v Afganistanu, in sicer ob tesnem usklajevanju s predstavniki držav članic v Afganistanu. PPEU zlasti:

(a)

prispeva k izvajanju skupne izjave EU in Afganistana ter strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016, pa tudi k pripravi nove strategije EU za Afganistan za obdobje 2017–2020, in po potrebi k izvajanju sporazuma o sodelovanju med EU in Afganistanom o partnerstvu in razvoju (CAPD) ter skupnih nadaljnjih ukrepov Afganistana in EU glede migracijskih vprašanj;

(b)

podpira politični dialog med Unijo in Afganistanom;

(c)

podpira osrednjo vlogo, ki jo imajo Združeni narodi (ZN) v Afganistanu, zlasti pa prispeva k boljšemu usklajevanju mednarodne pomoči in s tem spodbuja izvajanje sporočil s konferenc v Bonnu, Čikagu, Tokiu, Londonu in Bruslju ter zadevnih resolucij ZN;

(d)

podpira afganistanski reformni proces, iz katerega naj bi izšla zaupanja vredna in učinkovita policija, ki bo delovala v skladu z mednarodnimi standardi in načeli pravne države ter v celoti spoštovala človekove pravice.“;

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Mandat

Da bi PPEU izpolnil svoj mandat, v tesnem sodelovanju s predstavniki držav članic v Afganistanu:

(a)

razširja stališča Unije glede političnega procesa in razvoja dogodkov v Afganistanu;

(b)

ohranja tesne stike z zadevnimi afganistanskimi institucijami, zlasti vlado, parlamentom in lokalnimi organi, ter podpira njihov razvoj. Ohranjati bi moral tudi stike z drugimi afganistanskimi političnimi skupinami in drugimi zadevnimi akterji v Afganistanu, zlasti zadevnimi akterji civilne družbe;

(c)

ohranja tesne stike z zadevnimi mednarodnimi in regionalnimi deležniki v Afganistanu, zlasti s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja ZN in višjim civilnim predstavnikom Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO) ter drugimi ključnimi partnerji in organizacijami;

(d)

poroča o napredku pri doseganju ciljev iz skupne izjave EU in Afganistana, strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016, sporazuma o sodelovanju med EU in Afganistanom o partnerstvu in razvoju ter sporočil s konferenc v Bonnu, Čikagu, Tokiu, Londonu in Bruslju, zlasti na naslednjih področjih:

(i)

krepitev civilnih zmogljivosti, zlasti na podnacionalni ravni;

(ii)

dobro upravljanje, boj proti korupciji ter vzpostavljanje institucij, potrebnih za obstoj pravne države, zlasti neodvisnega sodstva;

(iii)

volilna in ustavna reforma;

(iv)

reforma varnostnega sektorja, vključno z okrepitvijo sodnih institucij in pravne države, nacionalne vojske in policije, zlasti pa vzpostavitev civilne policije;

(v)

spodbujanje rasti, in sicer s kmetijstvom in razvojem podeželja;

(vi)

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana na področju človekovih pravic, vključno s spoštovanjem pravic pripadnikov manjšin in žensk ter otrok;

(vii)

spoštovanje demokratičnih načel in pravne države;

(viii)

spodbujanje udeležbe žensk v javni upravi in civilni družbi, v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1325(2000) pa tudi v mirovnih procesih;

(ix)

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana, vključno s sodelovanjem pri mednarodnih prizadevanjih v boju proti terorizmu, prometu s prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi ter širjenju orožja in orožja za množično uničevanje in z njim povezanih materialov;

(x)

zagotavljanje humanitarne pomoči ter urejenega vračanja beguncev in notranje razseljenih oseb;

(xi)

povečevanje učinkovitosti prisotnosti in dejavnosti Unije v Afganistanu ter zagotavljanje prispevka k:

izdelavi poročila o izvajanju strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016 na zahtevo Sveta,

izdelavi nove strategije EU za Afganistan za obdobje 2017–2020,

izvajanju skupnih nadaljnjih ukrepov Afganistana in EU glede migracijskih vprašanj;

(e)

podpira razvoj policije v Afganistanu, in sicer s:

(i)

spremljanjem in svetovanjem afganistanskim oblastem na strateški ravni v prizadevanjih za dolgoročni razvoj usposobljenosti za vodenje in odločanje z namenom spodbujanja civilnega policijskega dela v okviru afganistanske državne policije;

(ii)

spremljanjem in svetovanjem ministrstvu za notranje zadeve glede določenih vidikov reforme ministrstva in profesionalizacije afganistanske državne policije, kot je izvajanje politik, ki zadevajo policijsko delo v okviru skupnosti/na obveščevalne podatke oprto policijsko delo, kazenske preiskave;

(iii)

spremljanjem in svetovanjem protikorupcijskemu pravosodnemu centru pod okriljem ministrstva za pravosodje v prizadevanjih za razvoj usposobljenosti in zmogljivosti za reševanje problema korupcije na višjih ravneh javnega sektorja;

(f)

dejavno sodeluje v lokalnih forumih za usklajevanje, kot je skupni odbor za usklajevanje in spremljanje, obenem pa države članice, ki ne sodelujejo, v celoti obvešča o odločitvah, sprejetih na teh ravneh;

(g)

sodeluje in svetuje pri oblikovanju stališč, ki jih Unija zastopa na mednarodnih konferencah glede Afganistana, v tesnem sodelovanju z afganistanskimi oblastmi in poglavitnimi mednarodnimi partnerji;

(h)

dejavno sodeluje pri spodbujanju regionalnega sodelovanja prek zadevnih pobud, vključno s procesom srce Azije (istanbulski proces) in konferenco o regionalnem gospodarskem sodelovanju v Afganistanu (RECCA);

(i)

prispeva k izvajanju politike Unije na področju človekovih pravic in smernic EU o človekovih pravicah, zlasti v zvezi z ženskami in otroki na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, še posebej s spremljanjem in obravnavo razvoja dogodkov v zvezi s tem;

(j)

po potrebi zagotavlja podporo za vključujoč mirovni proces, ki ga vodi Afganistan, kar bo privedlo do politične rešitve, dosežene v pogajanjih, in trajne sprave v skladu s točko 25 sporočila udeležencev bruseljske konference o partnerstvu z Afganistanom za blaginjo in mir.“;

4.

v členu 5(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2017 do 31. avgusta 2017 je 5 700 000 EUR.“;

5.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU do izteka mandata Svetu, VP in Komisiji predloži celovito poročilo o izvajanju mandata.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

E. BARTOLO


(1)  Sklep Sveta 2013/393/SZVP z dne 22. julija 2013 o spremembi Sklepa 2013/382/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan (UL L 198, 23.7.2013, str. 47).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/2005 z dne 10. novembra 2015 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu (UL L 294, 11.11.2015, str. 53).


18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/17


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2017/290

z dne 17. februarja 2017

o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (1) in zlasti točke (a) člena 26(1) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij (2), ter zlasti členov 5 in 6 Sklepa,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. novembra 2009 sprejel Sklep 2009/935/PNZ (4).

(2)

S točko (a) člena 26(1) Sklepa 2009/371/PNZ so Svetu podeljena izvedbena pooblastila za določitev seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume. Seznam je na podlagi sklepov 2009/371/PNZ in 2009/935/PNZ naveden v prilogi k Sklepu 2009/935/PNZ.

(3)

Upravni odbor Europola seznam po potrebi pregleda in se odloči, ali bo Svetu predlagal spremembe seznama.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 (5) Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o Europolu) se bo uporabljala od 1. maja 2017. Na podlagi Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, uredba o Europolu za Dansko ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Zato bo od 1. maja 2017 Danska štela za tretjo državo v zvezi z Europolom.

(5)

Glede na pomen, ki ga vse strani pripisujejo preprečevanju hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes v okviru politike Unije, in boju proti njim, je pomembno zagotoviti sodelovanje med Europolom in Dansko o ključnih zadevah, da bi se okrepila odpornost Unije na varnostne grožnje.

(6)

V skladu s točko (c) člena 25(1) uredbe o Europolu je lahko sporazum o sodelovanju, ki dovoljuje izmenjavo osebnih podatkov, sklenjen pred 1. majem 2017 med Europolom in tretjo državo v skladu s členom 23 Sklepa 2009/371/PNZ, podlaga za prenos osebnih podatkov Europola tretji državi, če je tak prenos potreben za izvajanje nalog Europola.

(7)

Upravni odbor Europola je 20. decembra 2016 sklenil Svetu priporočiti, naj na seznam doda Dansko, in opredelil, zakaj je z operativnega vidika potrebno, da se z Dansko sklene sporazum o sodelovanju.

(8)

Da bi se izognili operativni vrzeli od 1. maja 2017 naprej, ko Danska ne bo več sodelovala v Europolu kot država članica, je zelo pomembno, da Europol nemudoma začne postopek za sklenitev sporazuma o sodelovanju z Dansko kot tretjo državo.

(9)

Sklep 2009/371/PNZ je za Dansko zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2009/371/PNZ.

(10)

Sklep 2009/371/PNZ je za Združeno kraljestvo in Irsko zavezujoč, zato sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2009/371/PNZ.

(11)

Sklep 2009/935/PNZ bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 1 Priloge k Sklepu 2009/935/PNZ se vstavi naslednji vnos:

„—

Danska“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

E. BARTOLO


(1)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)  UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)  Mnenje z dne 14. februarja 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(4)  Sklep Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (UL L 325, 11.12.2009, str. 12).

(5)  Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/19


SKLEP št. 2/2016 SKUPNEGA ODBORA EVROPSKE UNIJE IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET, USTANOVLJENEGA NA PODLAGI SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O ZRAČNEM PROMETU

z dne 8. decembra 2016

o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2017/291]

ODBOR EVROPSKE UNIJE IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 23(4) Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Priloga k Sporazumu se s 1. februarjem 2017 nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

V Ženevi, 8. decembra 2016

Za Skupni odbor

Vodja delegacije Evropske unije

Filip CORNELIS

Vodja švicarske delegacije

Christian HEGNER


PRILOGA

Za namene tega sporazuma velja:

na podlagi Lizbonske pogodbe, ki je začela veljati 1. decembra 2009, Evropska unija nadomesti in nasledi Evropsko skupnost,

kadar akti iz te priloge vsebujejo sklicevanje na države članice Evropske skupnosti, ki je bila nadomeščena z Evropsko unijo, ali zahtevo po povezavi s slednjo, se za namen Sporazuma razume, da se sklicevanja enako nanašajo na Švico ali na zahtevo po povezavi s Švico,

sklicevanja na uredbi Sveta (EGS) št. 2407/92 in (EGS) št. 2408/92 v členih 4, 15, 18, 27 in 35 Sporazuma se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta,

brez poseganja v člen 15 tega sporazuma zajema izraz „letalski prevoznik Skupnosti“ v naslednjih direktivah in uredbah Skupnosti tudi letalskega prevoznika z licenco in glavno poslovno enoto ter registriranim sedežem, če ga ima, v Švici v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1008/2008. Vsako sklicevanje na Uredbo (EGS) št. 2407/92 se razume kot sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1008/2008,

vsi sklici v naslednjih besedilih na člena 81 in 82 Pogodbe ali na člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije se razumejo kot sklici na člena 8 in 9 tega sporazuma.

1.   Liberalizacija letalstva in drugi predpisi civilnega letalstva

Št. 1008/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Št. 2000/79

Direktiva Sveta z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili Združenje evropskih letalskih prevoznikov (AEA), Evropska federacija delavcev v prometu (ETF), Evropsko združenje pilotov (ECA), Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov (ERA) in Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IACA)

Št. 93/104

Direktiva Sveta z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2000/34/ES

Št. 437/2003

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte

Št. 1358/2003

Uredba Komisije z dne 31. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte ter o spremembi prilog I in II k Uredbi

Št. 785/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010

Št. 95/93

Uredba Sveta z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (členi 1–12), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 793/2004

Št. 2009/12

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah

Št. 96/67

Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

(členi 1–9, členi 11–23 in člen 25)

Št. 80/2009

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89

2.   Predpisi o konkurenci

Št. 1/2003

Uredba Sveta z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (členi 1–13 in členi 15–45)

(V obsegu, v katerem je ta uredba relevantna za uporabo tega sporazuma. Vstavitev te uredbe ne vpliva na razdelitev nalog v skladu s tem sporazumom.)

Št. 773/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 622/2008

Št. 139/2004

Uredba Sveta z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)

(členi 1–18, člen 19(1) in (2) ter členi 20–23)

V skladu s členom 4(5) Uredbe o združitvah se med Evropsko skupnostjo in Švico uporablja naslednje:

(1)

Pri koncentraciji, kakor je opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 139/2004 in ki nima razsežnosti Skupnosti v smislu člena 1 navedene uredbe ter ki se lahko preveri po nacionalnem pravu o konkurenci vsaj treh držav članic ES in Švicarske konfederacije, lahko osebe ali podjetja iz člena 4(2) navedene uredbe pred vsako priglasitvijo pristojnim organom z utemeljeno vlogo obvestijo Komisijo ES, da bi morala koncentracijo pregledati Komisija.

(2)

Evropska komisija v skladu s členom 4(5) Uredbe (ES) št. 139/2004 in prejšnjim odstavkom vse vloge nemudoma pošlje Švicarski konfederaciji.

(3)

Če Švicarska konfederacija izrazi nesoglasje v zvezi z zahtevo po predložitvi zadeve, pristojni švicarski urad za konkurenco ohrani svojo pristojnost in Švicarska konfederacija v skladu s tem odstavkom zadeve ne predloži naprej.

Ob upoštevanju rokov iz členov 4(4) in (5), 9(2) in (6) ter 22(2) Uredbe o združitvah:

(1)

Evropska komisija v skladu s členom 4(4) in (5), členom 9(2) in (6) ter členom 22(2) vse zadevne dokumente nemudoma pošlje pristojnemu švicarskemu uradu za konkurenco.

(2)

Roki iz člena 4(4) in (5), člena 9(2) in (6) ter člena 22(2) Uredbe (ES) št. 139/2004 za Švicarsko konfederacijo začnejo teči, ko pristojni švicarski urad za konkurenco prejme zadevne dokumente.

Št. 802/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (členi 1–24), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 1033/2008

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1269/2013

Št. 2006/111

Direktiva Komisije z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij

Št. 487/2009

Uredba Sveta (ES) z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza

3.   Varnost v letalstvu

Št. 216/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 690/2009

Uredbo (ES) št. 1108/2009

Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013

Uredbo Komisije (EU) 2016/4

Agencija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu z določbami Uredbe.

Komisija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena na podlagi člena 11(2), člena 14(5), (7), člena 24(5), člena 25(1), člena 38(3)(i), člena 39(1), člena 40(3), člena 41(3), (5), člena 42(4), člena 54(1) in člena 61(3).

Ne glede na horizontalno prilagoditev, predvideno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 65 Uredbe ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v omenjeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Nobena določba v tej uredbi se ne sme razlagati tako, da bi se na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA) prenesla pooblastila za ukrepanje v imenu Švice v skladu z mednarodnimi sporazumi za kateri koli drug namen kot za pomoč pri izvajanju njenih obveznosti v skladu z navedenimi sporazumi.

Za namene tega sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

člen 12 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(ii)

v odstavku 2(a) se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(iii)

v odstavku 2 se črtata točki (b) in (c);

(iv)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Kadar koli se Skupnost pogaja s tretjo državo o sklenitvi sporazuma, v skladu s katerim lahko država članica ali Agencija izda certifikate na podlagi certifikatov, ki so jih izdali letalski organi te tretje države, si prizadeva za Švico pridobiti ponudbo za podoben sporazum z zadevno tretjo državo. Švica pa si po drugi strani prizadeva s tretjimi državami skleniti sporazume, ki ustrezajo sporazumom Skupnosti.“;

(b)

v členu 29 se doda naslednji odstavek:

„4.   Z odstopanjem od člena 12(2)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti lahko izvršni direktor Agencije pogodbeno zaposli švicarske državljane, ki imajo vse državljanske pravice.“;

(c)

v členu 30 se doda naslednji odstavek:

„Švica za Agencijo uporabi Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije iz Priloge A k tej prilogi v skladu z Dodatkom k Prilogi A.“;

(d)

v členu 37 se doda naslednji odstavek:

„Švica v celoti sodeluje v upravnem odboru ter ima v njem enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, razen glasovalne pravice.“;

(e)

v členu 59 se doda naslednji odstavek:

„12.   Švica sodeluje pri finančnem prispevku iz odstavka 1(b) po naslednji formuli:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

pri čemer je:

S

=

del proračuna Agencije, ki ni krit s taksami in dajatvami iz odstavka 1(c) in (d),

a

=

število pridruženih držav,

b

=

število držav članic EU,

c

=

prispevek Švice v proračun ICAO,

C

=

skupni prispevek držav članic EU in pridruženih držav v proračun ICAO.“;

(f)

v členu 61 se doda naslednji odstavek:

„Določbe, ki se nanašajo na finančni nadzor s strani Skupnosti v Švici v zvezi z udeleženci v dejavnostih Agencije, so določene v Prilogi B k tej prilogi.“;

(g)

Priloga II k Uredbi se razširi, tako da se vanjo vključijo naslednji zrakoplovi kot proizvodi, ki sodijo v člen 2(3)(a)(ii) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV,

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V,

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

Št. 1178/2011

Uredba Komisije z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012

Uredbo Komisije (EU) št. 70/2014

Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014

Uredbo Komisije (EU) 2015/445

Uredbo Komisije (EU) 2016/539

Št. 3922/91

Uredba Sveta z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (členi 1–3, 4(2), (5–11 in 13)), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1899/2006

Uredbo (ES) št. 1900/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 8/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008

Št. 996/2010

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (EU) št. 376/2014

Št. 104/2004

Uredba Komisije z dne 22. januarja 2004 o predpisih glede organizacije in sestave Odbora za pritožbe Evropske agencije za varnost v letalstvu

Št. 2111/2005

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

Št. 473/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

Št. 474/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/963

Št. 1332/2011

Uredba Komisije z dne 16. decembra 2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) 2016/583

Št. 646/2012

Izvedbena uredba Komisije z dne 16. julija 2012 o določitvi podrobnih pravil o globah in periodičnih denarnih kaznih na podlagi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Št. 748/2012

Uredba Komisije z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 7/2013

Uredbo Komisije (EU) št. 69/2014

Uredbo Komisije (EU) 2015/1039

Uredbo Komisije (EU) 2016/5

Št. 965/2012

Uredba Komisije z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 800/2013

Uredbo Komisije (EU) št. 71/2014

Uredbo Komisije (EU) št. 83/2014

Uredbo Komisije (EU) št. 379/2014

Uredbo Komisije (EU) 2015/140

Uredbo Komisije (EU) 2015/1329

Uredbo Komisije (EU) 2015/640

Uredbo Komisije (EU) 2015/2338

Uredbo Komisije (EU) 2016/1199

Št. 2012/780

Sklep Komisije z dne 5. decembra 2012 o pravicah dostopa do evropske osrednje zbirke varnostnih priporočil in odgovorov nanje, ustanovljene s členom 18(5) Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES

Št. 628/2013

Izvedbena uredba Komisije z dne 28. junija 2013 o načinu dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri izvajanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja in spremljanju uporabe predpisov Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 736/2006

Št. 139/2014

Uredba Komisije z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Št. 319/2014

Uredba Komisije z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007

Št. 376/2014

Uredba z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007

Št. 452/2014

Uredba Komisije (EU) z dne 29. aprila 2014 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) 2016/1158

Št. 1321/2014

Uredba Komisije z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) 2015/1088

Uredbo Komisije (EU) 2015/1536

Št. 2015/340

Uredba Komisije z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011

Št. 2015/640

Uredba Komisije (EU) z dne 23. aprila 2015 o dodatnih plovnostnih specifikacijah za posamezno vrsto operacij in o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012

Št. 2015/1018

Izvedbena uredba Komisije z dne 29. junija 2015 o določitvi seznama za razvrščanje dogodkov v civilnem letalstvu, o katerih je treba poročati v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

4.   Varovanje v letalstvu

Št. 300/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

Št. 272/2009

Uredba Komisije z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 297/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 720/2011

Uredbo Komisije (EU) št. 1141/2011

Uredbo Komisije (EU) št. 245/2013

Št. 1254/2009

Uredba Komisije z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe

Št. 18/2010

Uredba Komisije z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva

Št. 72/2010

Uredba Komisije z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/472

Št. 2015/1998

Izvedbena uredba Komisije z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2426

Št. 2015/8005

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, ki vsebujejo podatke iz točke (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008

5.   Upravljanje zračnega prometa

Št. 549/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 6, 8, 10, 11 in 12.

Člen 10 se spremeni:

v odstavku 2 se izraz „na ravni Skupnosti“ nadomesti z izrazom „na ravni Skupnosti, vključno s Švico“.

Ne glede na horizontalno prilagoditev, navedeno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v navedeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Št. 550/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 9a, 9b, 15, 15a, 16 in 17.

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

člen 3 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“;

(b)

člen 7 se spremeni:

v odstavkih 1 in 6 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“;

(c)

člen 8 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“;

(d)

člen 10 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“;

(e)

člen 16(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija o svoji odločitvi obvesti države članice in izvajalca služb, če ga pravno zadeva.“

Št. 551/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 3a, 6 in 10.

Št. 552/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija uživa v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu s členi 4, 7 in 10(3).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

člen 5 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“;

(b)

člen 7 se spremeni:

v odstavku 4 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“;

(c)

Priloga III se spremeni:

v drugi in zadnji alinei oddelka 3 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

Št. 2150/2005

Uredba Komisije z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora

Št. 1033/2006

Uredba Komisije z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 428/2013

Št. 1032/2006

Uredba Komisije z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 30/2009

Št. 219/2007

Uredba Sveta z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1361/2008

Uredbo Sveta (EU) št. 721/2014

Št. 633/2007

Uredba Komisije z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 283/2011

Št. 482/2008

Uredba Komisije z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1035/2011

Št. 29/2009

Uredba Komisije z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/310

Za namene tega sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

v delu A Priloge I se doda „Switzerland UIR“.

Št. 262/2009

Uredba Komisije z dne 30. marca 2009 o določitvi zahtev za usklajeno dodelitev in uporabo spraševalnih kod Mode S za enotno evropsko nebo

Št. 73/2010

Uredba Komisije z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1029/2014

Št. 255/2010

Uredba Komisije z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1006

Št. C(2010)5134

Sklep Komisije z dne 29. julija 2010 o imenovanju organa za oceno uspešnosti enotnega evropskega neba

Št. 2014/672

Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. septembra 2014 o razširitvi imenovanja organa za oceno uspešnosti enotnega evropskega neba

Št. 176/2011

Uredba Komisije z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora

Št. 677/2011

Uredba Komisije z dne 7. julija 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM) in spremembi Uredbe (EU) št. 691/2010, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 970/2014

Št. 2011/4130

Sklep Komisije z dne 7. julija 2011 o imenovanju upravljavca omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM) enotnega evropskega neba

Št. 1034/2011

Izvedbena uredba Komisije z dne 17. oktobra 2011 o nadzoru varnosti pri upravljanju letalskega prometa in službah letalske navigacije in spremembi Uredbe (EU) št. 691/2010

Št. 1035/2011

Izvedbena uredba Komisije z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 448/2014

Št. 1206/2011

Izvedbena uredba Komisije z dne 22. novembra 2011 o zahtevah glede identifikacije zrakoplova v okviru dejavnosti nadzora za enotno evropsko nebo

Za namene tega sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi I se doda „Switzerland UIR“.

Št. 1207/2011

Izvedbena uredba Komisije z dne 22. novembra 2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1028/2014

Št. 923/2012

Izvedbena uredba Komisije z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) 2015/340

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1185

Št. 1079/2012

Izvedbena uredba Komisije z dne 16. novembra 2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo, kakor je bila spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 657/2013

Št. 390/2013

Izvedbena uredba Komisije z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja

Št. 391/2013

Izvedbena uredba Komisije z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa

Št. 409/2013

Izvedbena uredba Komisije z dne 3. maja 2013 o opredelitvi skupnih projektov, vzpostavitvi mehanizma upravljanja in določitvi spodbud za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi

Št. 2014/132

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za mrežo za upravljanje zračnega prometa in mejnih vrednosti opozarjanja za drugo referenčno obdobje 2015–2019

Št. 716/2014

Izvedbena uredba Komisije z dne 27. junija 2014 o vzpostavitvi pilotnega skupnega projekta za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi

Št. 2015/2224

Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. novembra 2015 o imenovanju predsednika, članov in njihovih namestnikov Odbora za upravljanje omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa za drugo referenčno obdobje (2015–2019)

Št. 2016/1373

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. avgusta 2016 o odobritvi načrta delovanja omrežja za drugo referenčno obdobje načrta izvedbe enotnega evropskega neba (2015–2019)

6.   Okolje in hrup

Št. 2002/30

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti (členi 1–12 in 14–18)

(Uporabljajo se spremembe Priloge I, ki izhajajo iz točke 2 oddelka G (Zračni promet) poglavja 8 (Prometna politika) Priloge II k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike ter prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija.)

Št. 89/629

Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal

(členi 1–8)

Št. 2006/93

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)

7.   Varstvo potrošnikov

Št. 90/314

Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

(členi 1–10)

Št. 93/13

Direktiva Sveta z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

(členi 1–11)

Št. 2027/97

Uredba Sveta z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (členi 1–8), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 889/2002

Št. 261/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91

(členi 1–18)

Št. 1107/2006

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

8.   Razno

Št. 2003/96

Direktiva Sveta z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije

(člen 14(1)(b) in člen 14(2)).

9.   Priloge:

A:

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

B:

Določbe o finančnem nadzoru s strani Evropske unije v zvezi s švicarskimi udeleženci v dejavnostih Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA)


(1)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

PRILOGA A

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

VISOKE POGODBENICE SO SE –

OB UPOŠTEVANJU, da skladno s členom 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE) Evropska unija in ESAE na ozemljih držav članic uživata privilegije in imunitete, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih nalog –

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo:

POGLAVJE I

NEPREMIČNINE, SREDSTVA, PREMOŽENJE IN POSLOVANJE EVROPSKE UNIJE

Člen 1

Prostori in stavbe Unije so nedotakljivi. Ne smejo se preiskovati, zaseči, zapleniti ali razlastiti. Nepremičnine in premoženje Unije ne morejo biti predmet upravnega ali pravnega prisilnega ukrepa brez dovoljenja Sodišča.

Člen 2

Arhivi Unije so nedotakljivi.

Člen 3

Unija, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje so oproščeni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav članic vsakokrat, ko je mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe za odpustitev ali vračilo zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vključeni v ceno nepremičnine ali premičnine, če Unija za svoje službene potrebe izvede večje nakupe, katerih cena vključuje tovrstne davke. Vendar uporaba teh ukrepov ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence v Uniji.

Ne odobri se oprostitev za davke in dajatve, ki so le plačilo za zagotavljanje javnih storitev.

Člen 4

Unija je oproščena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme odplačno ali neodplačno odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproščena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.

POGLAVJE II

SPORAZUMEVANJE IN PREPUSTNICE

Člen 5

Pri uradnem sporazumevanju in prenosu vseh svojih dokumentov uživajo institucije Unije na ozemlju vsake države članice tako obravnavanje, kakršno ta država daje diplomatskim predstavništvom.

Uradnega dopisovanja in drugega uradnega sporazumevanja institucij Unije se ne sme cenzurirati.

Člen 6

Članom in uslužbencem institucij Unije lahko predsedniki teh institucij izdajo prepustnice v obliki, ki jo bo določil Svet z navadno večino in ki jih organi držav članic priznajo kot veljavne potne dokumente. Te prepustnice se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.

Komisija lahko sklepa sporazume, na podlagi katerih so te prepustnice priznane kot veljavni potni dokumenti na ozemlju tretjih držav.

POGLAVJE III

ČLANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 7

Prosto gibanje članov Evropskega parlamenta do kraja zasedanja Evropskega parlamenta ali nazaj se ne sme upravno ali kako drugače omejevati.

Člani Evropskega parlamenta uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a)

enake olajšave, kot jih njihove vlade priznajo visokim uradnikom, ki potujejo v tujino zaradi začasne uradne naloge;

(b)

enake olajšave, kot jih vlade drugih držav članic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na začasni uradni nalogi.

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

(a)

na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

(b)

na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi, ko potujejo na kraj zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE

Člen 10

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo pri delu institucij Unije, njihovi svetovalci in tehnični strokovnjaki pri opravljanju svojih nalog in medtem, ko potujejo do kraja zasedanja in nazaj, uživajo običajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta člen se uporablja tudi za člane svetovalnih organov Unije.

POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKE UNIJE

Člen 11

Na ozemlju vsake države članice in ne glede na njihovo državljanstvo, uradniki in drugi uslužbenci Unije:

(a)

uživajo, ob upoštevanju določb Pogodb, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih uslužbencev do Unije in na pristojnost Sodišča v sporih med Unijo in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena pri opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami. To imuniteto uživajo tudi po prenehanju funkcije;

(b)

zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske člane ne veljajo omejitve glede priseljevanja ali formalnosti glede registriranja tujcev;

(c)

glede monetarnih ali deviznih predpisov uživajo enake olajšave, kot jih imajo običajno uradniki mednarodnih organizacij;

(d)

imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvič prevzamejo dolžnost v zadevni državi, ter pravico, da jih potem ob prenehanju dolžnosti v tej državi brez carin ponovno izvozijo; v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uveljavljajo to pravico, šteje za potrebne;

(e)

imajo pravico uvoziti brez carine avtomobil za osebno uporabo, pridobljen v državi njihovega zadnjega prebivališča ali državi njihovega državljanstva, pod pogoji, ki veljajo na domačem trgu te države, ter ga ponovno izvoziti brez carine, v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uresničujejo to pravico, šteje za potrebne.

Člen 12

Uradniki in drugi uslužbenci Unije so dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določita Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami.

Oproščeni so nacionalnih davkov od plač, mezd in prejemkov, ki jih plačujejo Uniji.

Člen 13

Pri izvajanju davka od dohodka, od premoženja in od dediščin ter pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjenih med državami članicami Unije, se za uradnike in druge uslužbence Unije, ki imajo izključno zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije prebivališče na ozemlju države članice, ki ni država njihovega davčnega domicila v času, ko nastopijo službo pri Uniji, šteje tako v državi njihovega dejanskega prebivališča kot v državi njihovega davčnega domicila, da so obdržali domicil v slednji državi, če je ta država članica Unije. Ta določba se uporablja tudi za zakonca, kolikor ta sam ne opravlja pridobitne dejavnosti in za vzdrževane otroke, za katere skrbijo osebe iz tega člena.

Premičnine oseb iz prejšnjega odstavka, ki so na ozemlju države bivanja, so v tej državi oproščene davka od dediščin; pri odmeri tega davka se ob upoštevanju pravic tretjih držav in ob morebitni uporabi določb mednarodnih konvencij o dvojnem obdavčevanju šteje, da so take premičnine na ozemlju države davčnega domicila.

Pri uporabi določb tega člena se ne upošteva domicil, pridobljen izključno zaradi opravljanja dolžnosti v službi drugih mednarodnih organizacij.

Člen 14

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami določita sistem socialnovarnostnih dajatev za uradnike in druge uslužbence Unije.

Člen 15

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z drugimi zadevnimi institucijami določita kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Unije, za katere se v celoti ali delno uporabljajo določbe člena 11, drugega odstavka člena 12 in člena 13.

Vladam držav članic se redno sporočajo imena, službeni položaji in naslovi uradnikov in drugih uslužbencev, vključenih v take kategorije.

POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE PREDSTAVNIŠTEV TRETJIH DRŽAV PRI EVROPSKI UNIJI

Člen 16

Država članica, na ozemlju katere ima Unija sedež, priznava predstavništvom tretjih držav, ki so akreditirane pri Uniji, običajne diplomatske imunitete.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 17

Uradnikom in drugim uslužbencem Unije se priznajo privilegiji, imunitete in olajšave izključno v interesu Unije.

Vsaka institucija Unije mora uradniku ali drugemu uslužbencu odvzeti priznano imuniteto, kadar meni, da odvzem imunitete ni v nasprotju z interesi Unije.

Člen 18

Institucije Unije sodelujejo s pristojnimi organi zadevnih držav članic pri uporabi tega protokola.

Člen 19

Členi od 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za člane Komisije.

Člen 20

Členi od 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in pomožne poročevalce Sodišča Evropske unije, ne da bi to posegalo v določbe člena 3 Protokola o statutu Sodišča Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev pred sodnimi postopki.

Člen 21

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih organov, njene zaposlene in za predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ne da bi to posegalo v določbe protokola o statutu banke.

Poleg tega je Evropska investicijska banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Ob njenem prenehanju delovanja ali likvidaciji prav tako ni nikakršnih dajatev. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, pa tudi niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Člen 22

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko centralno banko, za člane njenih organov in zaposlene, brez poseganja v določbe Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poleg tega je Evropska centralna banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Dodatek

Postopki za uporabo protokola o privilegijih in imunitetah evropske unije v švici

1.   Razširitev uporabe na Švico

Kadar koli Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) vsebuje sklicevanja na države članice, se razume, da se ta sklicevanja enako uporabljajo za Švico, razen kadar naslednje določbe določajo drugače:

2.   Izvzetje Agencije iz posredne obdavčitve (vključno z DDV)

Blago in storitve, ki se izvažajo iz Švice, niso zavezani švicarskemu davku na dodano vrednost (DDV). Če gre za blago in storitve, dobavljene Agenciji v Švici za njeno službeno rabo, se oprostitev DDV v skladu z drugim odstavkom člena 3 Protokola izvede z vračilom. Oprostitev plačila DDV se odobri, če dejanska skupna nakupna cena blaga in storitev, navedenih v računu ali enakovrednem dokumentu, znaša vsaj 100 švicarskih frankov (vključno z davkom).

Vračilo DDV se odobri ob predložitvi švicarskih obrazcev, predvidenih za ta namen, Glavnemu oddelku za DDV Zvezne davčne uprave. Zahtevki za vračilo se morajo praviloma obravnavati v treh mesecih po njihovi vložitvi skupaj s potrebnimi dokazili.

3.   Postopki uporabe pravil za osebje Agencije

Kar zadeva drugi odstavek člena 12 Protokola, Švica po načelih svojega nacionalnega prava in v smislu člena 2 Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 (1) oprosti uradnike in druge uslužbence Agencije zveznih, kantonskih in občinskih davkov na plače, mezde in prejemke, ki jim jih izplačuje Evropska unija in ki so zavezani notranjemu davku v korist slednje.

Za uporabo člena 13 Protokola se Švica ne šteje za državo članico v smislu točke 1 zgoraj.

Uradniki in drugi uslužbenci Agencije ter njihovi družinski člani, ki so vključeni v sistem socialnega zavarovanja za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, se niso dolžni vključiti v švicarski sistem socialnega zavarovanja.

Sodišče Evropske unije ima izključno pristojnost za vse zadeve, ki se nanašajo na odnose med Agencijo ali Komisijo in njunim osebjem, v zvezi z uporabo Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (2) in drugih določb prava Evropske unije, ki opredeljujejo pogoje dela.


(1)  Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti (UL L 74, 27.3.1969, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uslužbence Komisije (pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

PRILOGA B

Finančni nadzor švicarskih udeležencev pri dejavnostih v okviru Evropskega sporazuma o zračnem prometu

Člen 1

Neposredno sporazumevanje

Agencija in Komisija neposredno komunicirata z vsemi fizičnimi ali pravnimi osebami s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri dejavnostih Agencije kot pogodbeniki, udeleženci programov Agencije, prejemniki plačil iz proračuna Agencije ali Skupnosti ali kot podizvajalci. Te osebe lahko Komisiji in Agenciji neposredno pošljejo vse ustrezne informacije in dokumentacijo, ki jih morajo sporočiti na podlagi predpisov, navedenih v tem sklepu, in na podlagi pogodb ali sporazumov, sklenjenih v skladu z navedenimi predpisi, ter odločitev, sprejetih v skladu z navedenimi predpisi.

Člen 2

Pregledi

1.   V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1) in finančno uredbo, sprejeto na upravnem odboru Agencije 26. marca 2003, v skladu z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (2) ter z drugimi predpisi, navedenimi v tem sklepu, lahko sklenjene pogodbe ali sporazumi ter odločitve, sprejete z upravičenci s sedežem v Švici, predvidijo možnost znanstvenih, finančnih, tehnoloških ali drugih revizij, ki jih lahko pri njih ali pri njihovih podizvajalcih kadar koli opravijo uradniki Agencije in Komisije ali druge osebe s pooblastilom Agencije in Komisije.

2.   Uradniki Agencije in Komisije ter druge osebe, ki jih pooblastita Agencija in Komisija, morajo imeti ustrezen dostop do lokacij, del in dokumentov ter vseh informacij, tudi v elektronski obliki, ki jih potrebujejo za izvajanje takih revizij. Ta pravica dostopa se izrecno navede v pogodbah ali sporazumih, sklenjenih za izvajanje predpisov, na katere se sklicuje ta sklep.

3.   Evropsko računsko sodišče ima enake pravice kot Komisija.

4.   Revizije se lahko opravijo v petih letih po izteku veljavnosti tega sklepa ali v skladu s pogoji, navedenimi v sklenjenih pogodbah ali sporazumih ter v sprejetih odločitvah.

5.   Švicarska zvezna finančna inšpekcija se vnaprej obvesti o revizijah, opravljenih na švicarskem ozemlju. To obveščanje ni pravni pogoj za izvedbo teh revizij.

Člen 3

Pregledi na kraju samem

1.   Po tem sklepu je Komisija (OLAF) pooblaščena za izvajanje kontrol in inšpekcijskih pregledov na kraju samem na švicarskem ozemlju v skladu s pogoji iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (3).

2.   Preverjanja in preglede na kraju samem pripravlja in izvaja Komisija v tesnem sodelovanju s Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo ali drugimi pristojnimi švicarskimi organi, ki jih določi Švicarska zvezna finančna inšpekcija in ki jih je treba pravočasno obvestiti o predmetu, namenu in pravni podlagi preverjanj in pregledov, tako da lahko zagotovijo vso potrebno pomoč. V ta namen lahko uradniki pristojnih švicarskih organov sodelujejo pri preverjanjih in pregledih na kraju samem.

3.   Komisija in pristojni švicarski organi lahko skupaj opravljajo preverjanja in preglede na kraju samem, če to želijo zadevni pristojni švicarski organi.

4.   Če udeleženci programa nasprotujejo preverjanju ali pregledu na kraju samem, švicarski organi v skladu z nacionalnimi pravili zagotovijo inšpektorjem Komisije vso potrebno pomoč, da lahko ti opravijo svojo nalogo preverjanja in pregleda na kraju samem.

5.   Komisija Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo v najkrajšem možnem času obvesti o vsakem dejstvu ali sumu v zvezi z nepravilnostjo, ki jo je odkrila med preverjanjem ali pregledom na kraju samem. Komisija mora navedeni organ v vsakem primeru obvestiti o rezultatih takih preverjanj in pregledov.

Člen 4

Obveščanje in posvetovanje

1.   Za pravilno izvajanje te priloge si pristojni švicarski organi in organi Skupnosti redno izmenjujejo informacije in se, na zahtevo ene od pogodbenic, posvetujejo.

2.   Pristojni švicarski organi nemudoma obvestijo Agencijo in Komisijo, če naletijo na kakršno koli dejstvo ali sum glede nepravilnosti v zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb ali sporazumov, sprejetih pri uporabi predpisov, navedenih v tem sklepu.

Člen 5

Zaupnost

Informacije v kakršni koli obliki, sporočene ali pridobljene v skladu s to prilogo, so poslovna skrivnost in so varovane tako, kot za podobne informacije določajo švicarsko nacionalno pravo in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti. Take informacije se ne smejo sporočati drugim osebam kot tistim v institucijah Skupnosti, državah članicah ali v Švici, ki jih morajo poznati zaradi svoje funkcije, niti se ne smejo uporabljati v drug namen kot za zagotavljanje učinkovitega varovanja finančnih interesov pogodbenic.

Člen 6

Upravni ukrepi in kazni

Brez poseganja v izvajanje švicarskega kazenskega prava lahko Agencija ali Komisija predpiše upravne ukrepe in sankcije v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 (4) in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 ter z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (5).

Člen 7

Izterjava in izvršba

Odločitve, ki jih Agencija ali Komisija sprejme znotraj področja uporabe tega sklepa in ki vsebujejo finančne obveznosti za tiste osebe, ki niso države, se izvršujejo v Švici.

Nalog za izvršbo mora izdati organ, ki ga imenuje švicarska vlada in ki mora o tem obvestiti Agencijo ali Komisijo, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overitve verodostojnosti akta. Izvršba poteka v skladu s poslovnikom Švice. Zakonitost odločbe o izvršbi nadzira Sodišče Evropske unije.

Sodbe Sodišča Evropske unije na podlagi arbitražne klavzule so izvršljive pod istimi pogoji.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES, EURATOM) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 72).

(3)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

(4)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).


Popravki

18.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/43


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

( Uradni list Evropske unije L 365 z dne 19. decembra 2014 )

Stran 96, Priloga, zadnji odstavek po tabeli 9:

besedilo:

„Testne metode

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Uredbi Sveta (ES) št. 440/2008 (1) in v drugih ustreznih opombah CEN ali drugih mednarodno priznanih testnih metodah in smernicah.“

se glasi:

„Testne metode

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Uredbi Komisije (ES) št. 440/2008 (1) in v drugih ustreznih opombah CEN ali drugih mednarodno priznanih testnih metodah in smernicah.“