ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 39

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
16. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/261 z dne 15. februarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/262 z dne 6. februarja 2017 o določitvi organa za imenovanje in organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi generalnega sekretariata Sveta ter razveljavitvi Sklepa 2013/811/EU

4

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/263 z dne 14. februarja 2017 o zmanjšanju tveganja in poostrenih ukrepih biološke varnosti in sistemih zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice za prenos virusov visokopatogene aviarne influence na perutnino (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/264 z dne 14. februarja 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 766)

12

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/265 z dne 14. februarja 2017 o vključitvi vlade Severozahodnih ozemelj Kanade kot priznanega organa na seznam iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 757)

43

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2016 Pododbora za carino EU-Republika Moldavija z dne 6. oktobra 2016 o nadomestitvi Protokola II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja [2017/266]

45

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 84/16/COL z dne 27. aprila 2016 o stoprvi spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novih smernic za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z delovanjem Sporazuma EGP [2017/267]

49

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/261

z dne 15. februarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/4


SKLEP SVETA (EU) 2017/262

z dne 6. februarja 2017

o določitvi organa za imenovanje in organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi generalnega sekretariata Sveta ter razveljavitvi Sklepa 2013/811/EU

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 2 navedenih kadrovskih predpisov in člena 6 navedenih pogojev za zaposlitev,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za vodenje generalnega sekretariata Sveta je v skladu s prvim pododstavkom člena 240(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije odgovoren generalni sekretar.

(2)

Da bi poenostavili administracijo in izboljšali učinkovitost upravljanja osebja, bi moral generalni sekretar imeti širšo možnost prenesti svoja pooblastila v zvezi z uporabo Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljevanju: Pogoji za zaposlitev) na generalnega direktorja administracije. Poleg tega bi moral generalni sekretar imeti možnost, da na vse generalne direktorje prenese pooblastila za odločanje glede notranjih prerazporeditev in premestitev glede na kadrovske potrebe v njihovih generalnih direktoratih.

(3)

Sklep Sveta 2013/811/EU (2) bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Pooblastila, ki so bila na organ za imenovanje prenesena s Kadrovskimi predpisi, ter pooblastila, ki so bila na organ, pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, prenesena s Pogoji za zaposlitev, v zadevah generalnega sekretariata Sveta izvaja:

(a)

Svet v zvezi z generalnim sekretarjem;

(b)

Svet na predlog generalnega sekretarja v zvezi z uporabo členov 1a, 30, 34, 41, 49, 50 in 51 Kadrovskih predpisov za generalne direktorje;

(c)

generalni sekretar v vseh drugih primerih.

2.   Generalni sekretar je pooblaščen, da katera koli ali vsa svoja pooblastila v celoti ali delno prenese na generalnega direktorja administracije, če gre za uporabo Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev.

3.   Generalni sekretar je pooblaščen, da na vse generalne direktorje v skladu s prvim pododstavkom člena 7(1) Kadrovskih predpisov prenese pooblastila v zvezi s prerazporeditvami in premestitvami v interesu službe v njihovih generalnih direktoratih.

Člen 2

Sklep 2013/811/EU se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. marca 2017.

V Bruslju, 6. februarja 2017

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2013/811/EU z dne 17. decembra 2013 o določitvi organa za imenovanje in organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi generalnega sekretariata Sveta ter razveljavitvi Sklepa 2011/444/EU (UL L 355, 31.12.2013, str. 91).


16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/6


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/263

z dne 14. februarja 2017

o zmanjšanju tveganja in poostrenih ukrepih biološke varnosti in sistemih zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice za prenos virusov visokopatogene aviarne influence na perutnino

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 765)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (3) ter zlasti člena 63(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri pticah, vključno s perutnino. Okužba domače perutnine z virusi aviarne influence povzroča dve glavni obliki navedene bolezni, ki se ločita po virulenci. Nizkopatogena oblika na splošno povzroča samo blage simptome, medtem ko visokopatogena oblika povzroča visoko umrljivost pri večini vrst perutnine. Navedena bolezen lahko resno vpliva na donosnost reje perutnine.

(2)

Direktiva 2005/94/ES določa minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se izvajajo v primeru izbruha navedene bolezni pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu, in tudi nekatere preventivne ukrepe glede sistematičnega nadzora in zgodnjega odkrivanja aviarne influence.

(3)

Direktiva 2005/94/ES poleg tega določa, da lahko Komisija sprejme podrobna pravila, ki so zaradi epidemioloških razmer potrebna za dopolnitev minimalnih ukrepov za obvladovanje, določenih v navedeni direktivi.

(4)

Znano je, da so divje ptice, zlasti divje vodne ptice selivke, naravni gostitelji za viruse nizkopatogene aviarne influence, ki jih med sezonskimi selitvami običajno prenašajo, ne da bi kazale znake navedene bolezni. Od sredine leta 2005 pa je bilo dokazano, da sev virusa visokopatogene aviarne influence (HPAI) podtipa H5N1 lahko okuži divje ptice, te pa ga lahko razširijo prek velikih razdalj (4).

(5)

Prisotnost virusov aviarne influence pri divjih pticah pomeni stalno grožnjo za neposreden in posreden vnos virusov na gospodarstva, kjer se goji perutnina ali druge ptice v ujetništvu, in poznejše razširjanje virusov z okuženega na druga gospodarstva.

(6)

Odločba Komisije 2005/734/ES (5) je bila sprejeta po vnosu virusa HPAI podtipa H5N1 iz jugovzhodne Azije v Evropo ob njegovi širitvi proti zahodu leta 2005, da bi se poostrili ukrepi za obvladovanje, ki so bili že določeni v zakonodaji Unije, zlasti glede na tveganja, ki jih pomeni doslej največje medcelinsko širjenje navedenega virusa HPAI z divjimi pticami.

(7)

Odločba 2005/734/ES določa ukrepe biološke varnosti in dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja, da bi se zmanjšalo tveganje prenosa virusa HPAI H5N1 z divjih ptic na perutnino in druge ptice v ujetništvu, tako da se prepreči neposreden in posreden stik med temi populacijami. Odločba 2005/734/ES določa, da morajo države članice na svojem ozemlju opredeliti območja z izrazitim tveganjem za vnos virusa HPAI H5N1 na gospodarstva s perutnino in drugimi pticami v ujetništvu, pri čemer morajo upoštevati epidemiološke razmere in posebne dejavnike tveganja. Države članice morajo na navedenih območjih z visokim tveganjem izvajati nekatere ukrepe za zmanjšanje tveganja, npr. zagotoviti, da je zadevna perutnina v zaprtih prostorih. Države članice morajo tudi zagotoviti, da se lastniki bolje zavedajo tveganj prenosa in nujnosti, da se na njihovih gospodarstvih izvajajo ukrepi biološke varnosti.

(8)

Poleg tega morajo države članice v skladu z Odločbo 2005/734/ES uvesti sisteme zgodnjega odkrivanja, ki so namenjeni hitremu poročanju kakršnega koli znaka aviarne influence pri perutninskih jatah, ki ga lastniki sporočijo pristojnemu veterinarskemu organu, pri čemer pa morajo upoštevati posebne parametre in majhne spremembe podatkov o proizvodnji.

(9)

Sklep Komisije 2010/367/EU (6) določa smernice za obvezno izvajanje programov nadzora za aviarno influenco pri perutnini in divjih pticah v državah članicah, vključno z zahtevami glede vzorčenja in laboratorijskega testiranja. Poleg tega določa, da morajo biti pristojni organi nemudoma uradno obveščeni o vsaki nenormalni umrljivosti ali večjih izbruhih bolezni ali večji umrljivosti, ki se pojavijo pri divjih pticah in zlasti divjih vodnih pticah selivkah.

(10)

Konec leta 2014 in na začetku leta 2015 je bil virus HPAI H5N8 vnesen v Unijo z divjimi pticami. Povzročil je zelo nizko stopnjo umrljivosti pri divjih pticah, a tudi resne izbruhe bolezni pri perutnini in drugih pticah v ujetništvu v več državah članicah.

(11)

Od konca oktobra 2016 je bil zelo podoben sev virusa HPAI H5N8 odkrit pri divjih pticah selivkah, večinoma mrtvih, v 20 državah članicah, in sicer v Bolgariji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, na Irskem, v Grčiji, Španiji, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Avstriji, na Poljskem, v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu, kot tudi v bližnjih tretjih državah, kot so Švica, Srbija in Ukrajina. Večina izbruhov je bila potrjena na nekaterih območjih v Franciji, na Madžarskem in v Bolgariji, kjer je veliko število gospodarstev, ki gojijo race in gosi.

(12)

Trenutne epidemiološke razmere so zelo dinamične in se nenehno spreminjajo. Selitve ptic selivk se nadaljujejo in države članice s stalnim nadzorom še naprej odkrivajo virus HPAI H5N8 pri divjih pticah. Virus bo zato še vedno ogrožal perutnino in druge ptice v ujetništvu v Uniji v naslednjih mesecih in verjetno med nadaljnjimi selitvami ptic selivk in pomenil tveganje za nadaljnji prenos virusa med gospodarstvi v okoljih z visokim tveganjem.

(13)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) pripravlja obsežno znanstveno mnenje o aviarni influenci, ki ga bo dokončala septembra 2017. Zaradi trenutne epidemije virusa HPAI H5N8 pa je bila EFSA zaprošena, naj pripravi nujno oceno epidemioloških razmer in predhodno znanstveno mnenje o primernosti zaščitnih ukrepov, določenih na ravni Unije glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice, okužene z virusom HPAI H5N8.

(14)

Svet za zdravje in dobro počutje živali EFSA je 20. decembra 2016 objavil izjavo: Nujni zahtevek glede aviarne influence (7) potrjuje, da je strogo izvajanje ukrepov biološke varnosti in ukrepov za zmanjšanje tveganja najpomembnejši način za preprečevanje prenosa virusov HPAI, tako podtipa H5 kot podtipa H7, posredno ali neposredno z divjih ptic na gospodarstva, ki gojijo perutnino in ptice v ujetništvu. Biološka varnost na takih gospodarstvih bi morala biti rutinska praksa, med obdobji večjega tveganja pa bi morala biti še poostrena.

(15)

EFSA je prav tako ugotovila, da je pasivni nadzor nad divjimi pticami najučinkovitejši način za zgodnje odkrivanje prisotnosti virusov HPAI pri divjih pticah. Priporočila je ciljno vzorčenje in testiranje divjih ptic ter s tem poostritev nekaterih določb o divjih pticah iz smernic o izvajanju programov nadzora za aviarno influenco pri divjih pticah, določenih v Prilogi II k Sklepu 2010/367/EU.

(16)

EFSA se sklicuje na oceno (8), ki jo je izvedel Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: ECDC) in v kateri je navedeno, da doslej nikjer na svetu ni bilo sporočenih nobenih primerov okužbe z virusom HPAI H5N8 pri človeku in da je iz nadaljnjega ugotavljanja lastnosti virusa razvidno, da gre še vedno v bistvu za ptičji virus, za katerega ljudje niso posebej dovzetni.

(17)

Izkušnje pristojnih organov držav članic pri izvajanju ukrepov iz Odločbe 2005/734/ES kažejo, da je treba ohraniti prilagodljivost, da bi navedene ukrepe lahko prilagodili epidemiološkim razmeram v posamezni državi članici.

(18)

Da bi ukrepe iz tega sklepa ciljno usmerili na populacije ptic, ki so najbolj ogrožene, in zagotovili njihovo učinkovitost, bi bilo treba nekatere preventivne ukrepe ciljno usmeriti na gospodarstva, ki gojijo perutnino.

(19)

Ukrepe iz Odločbe 2005/734/ES bi bilo zato treba revidirati in prilagoditi ob upoštevanju sedanjega epidemiološkega stanja pri perutnini in divjih pticah v državah članicah, izjave o aviarni influenci, ki jo je izdala EFSA 20. decembra 2016, in izkušenj držav članic pri praktičnem izvajanju ukrepov iz navedene odločbe.

(20)

Ukrepi iz Odločbe 2005/734/ES so bili večkrat spremenjeni in podaljšani ter se uporabljajo do 31. decembra 2017. Zaradi jasnosti zakonodaje Unije bi bilo treba Odločbo 2005/734/ES razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(21)

Ukrepe iz tega sklepa je treba po potrebi revidirati glede na izide znanstvenega mnenja EFSA o aviarni influenci, ki bo dokončano septembra 2017.

(22)

Ukrepi iz tega sklepa bi se morali uporabljati do 30. junija 2018.

(23)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta sklep določa ukrepe za zmanjšanje tveganja in sisteme zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih divje ptice pomenijo za vnos visokopatogene aviarne influence (HPAI) na gospodarstva, ter ukrepe za ozaveščanje lastnikov o navedenih tveganjih in nujnosti izvajanja ali poostritve ukrepov biološke varnosti na njihovih gospodarstvih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 2005/94/ES.

Člen 3

Opredelitev območij z visokim tveganjem za vnos virusov HPAI

Države članice opredelijo in revidirajo območja na svojem ozemlju z izrazitim tveganjem za vnos virusov HPAI na gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: območja z visokim tveganjem) ter časovno obdobje, v katerem obstaja navedeno tveganje, pri čemer upoštevajo naslednje:

(a)

epidemiološke razmere na svojem ozemlju ali na ozemlju bližnje države članice ali tretje države, zlasti glede:

(i)

odkritja virusov HPAI pri divjih pticah ali njihovih iztrebkih;

(ii)

izbruhov virusov HPAI na gospodarstvih, ki gojijo perutnino ali druge ptice v ujetništvu in pri katerih je najverjetneje, da bodo povezana z odkritjem virusov HPAI iz točke (i);

(iii)

preteklih odkritij virusov HPAI iz točk (i) in (ii) ter tveganja njihovega ponovnega pojava;

(b)

dejavnike tveganja za vnos virusov HPAI na gospodarstva, zlasti glede:

(i)

lokacije gospodarstva vzdolž selitvenih poti ptic, zlasti kjer ptice prihajajo iz srednje in vzhodne Azije, Kaspijskega morja in območij ob Črnem morju, Bližnjega vzhoda in Afrike;

(ii)

razdalje med gospodarstvom in mokrišči, ribniki, močvirji, jezeri ali rekami, kjer se lahko zbirajo ptice selivke, zlasti tiste iz redov plojkokljunov (Anseriformes) in pobrežnikov (Charadriiformes);

(iii)

lokacije gospodarstev na območjih z večjo gostoto ptic selivk, zlasti vodnih ptic;

(iv)

perutnine iz proste reje, pri kateri stika med divjimi pticami in perutnino ni mogoče zadostno preprečiti;

(c)

dodatne dejavnike tveganja za širitev virusov HPAI na gospodarstvu in med njimi, zlasti če:

(i)

je lokacija gospodarstva na območjih z visoko gostoto gospodarstev;

(ii)

je intenzivnost premikov perutnine, vozil in oseb na samem gospodarstvu ali z gospodarstev visoka ter so drugi neposredni in posredni stiki med gospodarstvi številni;

(d)

ocene tveganja glede na pomen širjenja virusov HPAI z divjimi pticami, ki so jih izvedli EFSA ter nacionalni in mednarodni organi za ocene tveganja;

(e)

rezultate programov nadzora, izvedenih v skladu s členom 4 Direktive 2005/94/ES.

Člen 4

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

1.   Države članice glede na posebne epidemiološke razmere na svojem ozemlju in za toliko časa, kot je potrebno, sprejmejo ustrezne in izvedljive ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa virusov HPAI z divjih ptic na perutnino na območjih z visokim tveganjem.

2.   Ukrepi iz odstavka 1 so usmerjeni predvsem v preprečevanje divjim pticam, zlasti divjim vodnim pticam selivkam, da bi prišle v neposredni ali posredni stik s perutnino, zlasti z racami in gosmi.

3.   Države članice na območjih z visokim tveganjem prepovejo naslednje:

(a)

rejo perutnine na prostem;

(b)

uporabo vodnih zajetij na prostem za perutnino;

(c)

oskrbo perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje ptice;

(d)

hranjenje krme za perutnino, ki ni zaščitena pred stikom z divjimi pticami ali drugimi živalmi.

4.   Države članice kot dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja prepovejo:

(a)

zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah;

(b)

uporabo umetnih ptic za vabo iz redov plojkokljunov (Anseriformes) in pobrežnikov (Charadriiformes).

5.   Države članice redno revidirajo ukrepe, ki so jih sprejele v skladu z odstavki 1 do 4, da bi jih prilagodile epidemiološkim razmeram, vključno s tveganji, ki jih pomenijo divje ptice.

Člen 5

Ukrepi za ozaveščanje in ukrepi biološke varnosti

Države članice zagotovijo, da so sprejeti ukrepi, ki so potrebni za večjo ozaveščenost zainteresiranih strani, dejavnih v perutninskem sektorju, o tveganjih, ki jih pomenijo virusi HPAI, in ukrepi, s katerimi se tem stranem zagotovijo najprimernejše informacije o ukrepih biološke varnosti, zlasti ukrepih, ki jih je treba izvajati na območjih z visokim tveganjem, na način, ki je najprimernejši za pritegnitev njihove pozornosti na takšne informacije.

Člen 6

Odstopanja od ukrepov za zmanjšanje tveganja iz člena 4

1.   Z odstopanjem od člena 4(3) in pod pogojem, da so sprejeti ukrepi biološke varnosti, da se prepreči tveganje prenosa virusov HPAI, lahko države članice odobrijo naslednje:

(a)

gojenje perutnine na prostem, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

perutnina je zavarovana pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezni način ali

(ii)

perutnina se vsaj oskrbuje s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini;

(b)

uporabo vodnih zajetij na prostem, če so potrebna za nekatere vrste perutnine zaradi dobrega počutja živali in so zadostno zaslonjena pred divjimi vodnimi pticami;

(c)

oskrbo perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, in sicer po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence.

2.   Z odstopanjem od člena 4(4) in pod pogojem, da so sprejeti ukrepi biološke varnosti, da se prepreči tveganje prenosa virusov HPAI, lahko države članice odobrijo naslednje:

(a)

zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah;

(b)

uporabo umetnih ptic za vabo:

(i)

v okviru programa nadzora za aviarno influenco, ki se izvaja v skladu s členom 4 Direktive 2005/94/ES, raziskovalnih projektov, ornitoloških študij in drugih dejavnosti, ki jih odobri pristojni organ, ali

(ii)

v skladu z ustreznimi ukrepi biološke varnosti in določbami, ki so namenjene preprečevanju prenosa virusa HPAI na perutnino.

Člen 7

Sistemi zgodnjega odkrivanja pri jatah perutnine

1.   Države članice uvedejo ali poostrijo sisteme zgodnjega odkrivanja, ki so namenjeni hitremu poročanju lastnikov pristojnemu organu, in sicer kakršnega koli znaka aviarne influence pri perutninskih jatah, ki se gojijo na gospodarstvih na območjih z visokim tveganjem.

2.   Sistemi iz odstavka 1 upoštevajo vsaj znaten upad pri vnosu krme in vode ter proizvodnji jajc, opaženo stopnjo umrljivosti in vse klinične znake ali postmortalne lezije, ki nakazujejo na prisotnost virusa HPAI, pri čemer upoštevajo variacije navedenih parametrov pri različnih vrstah perutnine in vrstah proizvodnje.

Člen 8

Večji nadzor pri divjih pticah

1.   Pristojni organ zagotovi, da se izvaja večji pasivni nadzor nad populacijami divjih ptic ter nadaljnje spremljanje mrtvih in bolnih ptic v skladu s smernicami o izvajanju programov nadzora za aviarno influenco pri divjih pticah, določenimi v Prilogi II k Sklepu Komisije 2010/367/EU, pri čemer je posebej pozoren na seznam ciljnih vrst za vzorčenje in laboratorijsko testiranje, določen v navedenem sklepu, in druge vrste divjih ptic, ki so imele znake okužbe z virusi HPAI.

2.   Pristojni organ lahko izvede ciljno vzorčenje in laboratorijsko testiranje divjih ptic pri vrstah in na geografskih območjih, ki prej niso bili okuženi z virusi HPAI.

Člen 9

Obveznosti glede skladnosti in obveščanja

Države članice Komisijo obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo za uskladitev s tem sklepom, in vseh odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 6.

Člen 10

Razveljavitev

Odločba 2005/734/ES se razveljavi.

Člen 11

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 30. junija 2018.

Člen 12

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. februarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(4)  Znanstveno mnenje Sveta za zdravje in dobro počutje živali Evropske agencije za varnost hrane na zahtevo Evropske komisije o vplivih aviarne influence na zdravje in dobro počutje živali ter tveganju za vnos na gospodarstva s perutnino v EU (EFSA Journal (2008) 715, str. 1–161).

(5)  Odločba Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (UL L 274, 20.10.2005, str. 105).

(6)  Sklep Komisije 2010/367/EU z dne 25. junija 2010 o izvajanju programov nadzora za aviarno influenco pri perutnini in divjih pticah v državah članicah (UL L 166, 1.7.2010, str. 22).

(7)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 str., doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), 2016, HITRA OCENA TVEGANJA: Izbruhi visokopatogene aviarne influence A(H5N8) v Evropi: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf.


16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/12


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/264

z dne 14. februarja 2017

o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 766)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, madžarskem, nemškem, poljskem, portugalskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 52 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (2) in od 1. januarja 2015 v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 mora Komisija opraviti potrebna preverjanja, državam članicam sporočiti rezultate navedenih preverjanj, upoštevati pripombe držav članic, začeti dvostranske razprave, da bi z zadevnimi državami članicami lahko dosegla dogovor, in slednjim uradno sporočiti svoje sklepe.

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati začetek spravnega postopka. Navedena možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročila, ki so bila izdana o izidu postopka.

(3)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 se lahko financirajo samo kmetijski odhodki, ki so nastali na način, ki ni kršil zakonodaje Unije.

(4)

Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje te zahteve in torej ne more biti financiran v okviru EKJS in EKSRP.

(5)

Navesti bi bilo treba zneske, ki se ne priznavajo za upravičene do financiranja iz EKJS in EKSRP. Navedeni zneski se ne nanašajo na odhodke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

Kar zadeva primere, ki jih zajema ta sklep, je Komisija države članice v zbirnem poročilu (3) obvestila o oceni zneskov, ki bodo izključeni zaradi neskladnosti z zakonodajo Unije.

(7)

Ta sklep ne vpliva na morebitne finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča Evropske unije v zadevah, ki so 31. decembra 2016 še nerešene –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zneski, določeni v Prilogi in povezani z odhodki akreditiranih plačilnih agencij držav članic, prijavljenimi v okviru EKJS ali EKSRP, so izključeni iz financiranja Unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Madžarsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 14. februarja 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(3)  Ares(2017) 555605, 1. februar 2017.


PRILOGA

Sklep: 53

Proračunska postavka: 05040501

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SI

Certificiranje

2013

Dolgovi EKSRP, ki so bili prezgodaj prijavljeni kot neizterljivi

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

Skupaj SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Proračunska postavka: 05070107

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PT

Finančna revizija – zamujena plačila in roki za plačila

2012

Popravek zaradi zamujenih plačil

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finančna revizija – prekoračitev

2012

Popravek zaradi prekoračitve zgornjih mej

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

Skupaj PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SI

Certificiranje

2013

Znane napake EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

Skupaj SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Proračunska postavka: 6701

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

AT

Certificiranje

2014

Finančna potrditev obračunov za proračunsko leto 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Skupaj AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Certificiranje

2013

Vračilo sredstev upravnih napak EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Certificiranje

2014

Znana napaka EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Certificiranje

2013

Precenitve EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CY

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – neposredna pomoč – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – neposredna pomoč – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – vino – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – vino – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Skupaj CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2012

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Certificiranje

2011

Prestrukturiranje sektorja sladkorja – neupravičeni zneski

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Certificiranje

2012

Prestrukturiranje sektorja sladkorja – neupravičeni zneski

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Nepravilnosti

2010

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Pogoji za priznanje niso izpolnjeni

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Pregled transakcij

2010

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Pregled transakcij

2011

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Pregled transakcij

2012

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Pregled transakcij

2010

Zamuda pri pregledu – Rioja

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Priznanje organizacij proizvajalcev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Druga neposredna pomoč – POSEI (2014+)

2015

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v Uredbi (EU) št. 180/2014

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Druga neposredna pomoč – POSEI

2013

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v uredbah (EU) št. 180/2014 in (ES) št.°793/2006

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Druga neposredna pomoč – POSEI (2014+)

2014

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v uredbah (EU) št. 180/2014 in (ES) št.°793/2006

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2014

Ključna kontrola: upravne kontrole, vključno z navzkrižnimi pregledi, da se ugotovi upravičenost pomoči (razmerje produktivnosti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2015

Ključna kontrola: upravne kontrole, vključno z navzkrižnimi pregledi, da se ugotovi upravičenost pomoči (razmerje produktivnosti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2014

Ključna kontrola: pregledi pravilnosti izračuna pomoči, vključno z uporabo upravnih kazni (razlika > 50 %)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2015

Ključna kontrola: pregledi pravilnosti izračuna pomoči, vključno z uporabo upravnih kazni (razlika > 50 %)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GB

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Certificiranje

2006

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Nepravilnosti

2007

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Nepravilnosti

2008

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Nepravilnosti

2009

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Nepravilnosti

2010

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Nepravilnosti

2011

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Nepravilnosti

2012

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Nepravilnosti

2013

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Nepravilnosti

2014

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Skupaj GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Certificiranje

2013

Napake, ki jih je odkril certifikacijski organ pri preizkusu popolnosti iz tabele v Prilogi III

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Certificiranje

2014

Znana napaka, ki jo je odkril certifikacijski organ pri populaciji EKJS ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev

2013

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leto 2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev

2014

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leto 2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leti 2012 in 2013, proračunsko leto 2014

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leti 2012 in 2013, proračunsko leto 2013

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

IT

Navzkrižna skladnost

2012

Nezadostno preverjanje PZR 1 in PZR 5, popustljiv sistem sankcij in uporaba dovoljenega odstopanja, kmet z živalmi, leto zahtevka 2011

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Navzkrižna skladnost

2013

Nezadostno preverjanje PZR 1 in PZR 5, popustljiv sistem sankcij in uporaba dovoljenega odstopanja, kmet z živalmi, leto zahtevka 2012

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in minimalnih zahtev za gnojila, leto zahtevka 2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Navzkrižna skladnost

2012

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in minimalnih zahtev za gnojila, kmetje brez živali, leto zahtevka 2011

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Navzkrižna skladnost

2013

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in MRFF, kmetje brez živali, leto zahtevka 2012

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Certificiranje

2012

Neupoštevanje plačilnih rokov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2010

Neupoštevanje rokov za javna naročila

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neupoštevanje rokov za javna naročila

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunsko leto 2014

PAVŠAL

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunski leti 2012–2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunski leti 2012–2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunsko leto 2014

PAVŠAL

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Skupaj IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

LV

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber I – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber I – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Skupaj LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2014

Napaka EKJS ne-IAKS, odkrita pri preverjanju skladnosti pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Sadje in zelenjava – izredni podporni ukrepi

2011

Napačen donos (površina/proizvodnja)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2010

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2010

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2010

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2011

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2012

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2011

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2012

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2012

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Sadje in zelenjava – izredni podporni ukrepi

2011

Pomanjkljivosti glede obvestil in predhodnih kontrol

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Proračunska postavka: 6711

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Certificiranje

2014

Znana napaka EKSRP IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Certificiranje

2013

Precenitev in znana napaka EKSRP IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Certificiranje

2014

Znana napaka EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Certificiranje

2013

Najverjetnejši obseg napake EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Certificiranje

2014

Finančne napake v okviru ukrepov 121 in 123

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Certificiranje

2013

Ukrep 123 – vprašanja v zvezi z ocenjevalnim odborom

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Certificiranje

2014

Druge napake EKSRP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CY

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Skupaj CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Certificiranje

2013

Ukrepi akcijskega načrta 122, 223 in 226. Sodba Sodišča (niso ustrezno podprti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Certificiranje

2012

Napake iz prejšnjih let, za katere izterjave niso bile začete

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Certificiranje

2011

Manjkajoča utemeljitev plačila računa

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Certificiranje

2012

Najverjetnejši obseg napake za populacijo EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FI

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2013

Ukrep 214: preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2014

Ukrep 214: Preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2015

Ukrep 214: Preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 215: ustrezno preverjanje obveznosti v zvezi s pašo/dostopom na prosto in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2015

Ukrep 215: ustrezno preverjanje obveznosti v zvezi s pašo/dostopom na prosto in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Skupaj FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo (2007–2013)

2013

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo

2014

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo

2015

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – ukrepi s pavšalno podporo

2016

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2013

Upravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2014

Upravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Certificiranje

2013

Napake, ki jih je odkril certifikacijski organ pri preizkusu popolnosti iz tabele v Prilogi III

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – ukrepi v okviru IAKS

2015

Ukrepa 211 in 212: neupravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Razvoj podeželja EKSRP os 4 LEADER (2007–2013)

2014

Pomanjkljivost pri postopku izbire projektov za tretji krog za oddajo vlog

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Razvoj podeželja EKSRP os 4 LEADER (2007–2013)

2015

Pomanjkljivost pri postopku izbire projektov za tretji krog za oddajo vlog

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

IT

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2013

Ukrepa 216 in 226: ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrepa 216 in 226: ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), gozdarski ukrepi

2015

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), naložbe – zasebni upravičenci

2015

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – gozdarski ukrepi

2016

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Certificiranje

2012

Neupoštevanje plačilnih rokov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP, naložbe – zasebni upravičenci

2015

Italijanski organi niso zadovoljivo navzkrižno pregledali različnih razpoložljivih podatkovnih zbirk, da bi odkrili morebitno dvojno financiranje sončnih panelov.

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Skupaj IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

LV

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Skupaj LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2014

Napaka EKSRP ne-IAKS, odkrita pri preverjanju skladnosti pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SE

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2013

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), naložbe – zasebni upravičenci

2015

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 227 – pomanjkljivosti v zvezi s preverjanjem postopka javnega naročanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), gozdarski ukrepi

2015

Ukrep 227 – pomanjkljivosti v zvezi s preverjanjem postopka javnega naročanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Skupaj SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/43


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/265

z dne 14. februarja 2017

o vključitvi vlade Severozahodnih ozemelj Kanade kot priznanega organa na seznam iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 757)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1850 z dne 13. oktobra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (1) in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa pogoje, pod katerimi se lahko izdelki iz tjulnjev, pridobljeni z lovom, ki ga izvajajo Eskimi ali druge avtohtone skupnosti, dajejo na trg Unije. V trenutku dajanja izdelkov iz tjulnjev na trg mora biti skladnost z navedenimi pogoji potrjena s strani priznanega organa.

(2)

Člen 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850 določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organi, da se uvrstijo na seznam priznanih organov za namene člena 3 Uredbe (ES) št. 1007/2009.

(3)

Dajanje na trg izdelkov iz tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga izvajajo Eskimi ali druge avtohtone skupnosti, mora spremljati potrdilo priznanega organa, ki potrjuje, da so bili pogoji iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850 izpolnjeni.

(4)

Komisija je 22. novembra 2016 prejela zahtevek vlade Severozahodnih ozemelj, da postane priznan organ za namene člena 3(1a) Uredbe (ES) št. 1007/2009. Zahtevku je bila priložena dokumentacija, ki jo zahteva člen 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850.

(5)

Komisija je na podlagi predložene dokumentacije izvedla oceno, da bi ugotovila, ali vlada Severozahodnih ozemelj izpolnjuje zahteve, da v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1850 postane priznan organ.

(6)

Komisija je ugotovila, da vlada Severozahodnih ozemelj izpolnjuje vse zahteve člena 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850 in da bi vlada Severozahodnih ozemelj morala biti uvrščena na seznam priznanih organov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vlada Severozahodnih ozemelj se uvrsti na seznam priznanih organov za namene člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1850.

Člen 2

Vsebina tega sklepa se nemudoma objavi na spletnem mestu Komisije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na vlado Severozahodnih ozemelj Kanade.

V Bruslju, 14. februarja 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 271, 16.10.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L 286, 31.10.2009, str. 36).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/45


SKLEP št. 1/2016 PODODBORA ZA CARINO EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA

z dne 6. oktobra 2016

o nadomestitvi Protokola II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2017/266]

PODODBOR ZA CARINO EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA JE –

ob upoštevanju Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (1) ter zlasti člena 38 Protokola II k Sporazumu, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 144(2) Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se sklicuje na Protokol II k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol II), ki določa pravila o poreklu ter predpisuje kumulacijo porekla med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo.

(2)

Večina določb o trgovinskih in s trgovino povezanih zadevah iz Sporazuma, vključno s Protokolom II, se začasno uporablja od 1. septembra 2014.

(3)

Člen 38 Protokola II določa, da se lahko Pododbor za carino iz člena 200 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

(4)

Regionalna konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami panevro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom.

(5)

Unija je Konvencijo podpisala 15. junija 2011. Skupni odbor Konvencije je s sklepom št. 2 z dne 21. maja 2014 (3) sklenil, da bi bilo treba Republiko Moldavijo povabiti, da pristopi h Konvenciji.

(6)

Unija in Republika Moldavija sta deponirali instrumenta o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 31. julija 2015. Zato je Konvencija v skladu s členom 10(3) Konvencije začela veljati za Unijo in Republiko Moldavijo 1. maja 2012 oziroma 1. septembra 2015.

(7)

Protokol II bi bilo zato treba nadomestiti z novim protokolom, ki se sklicuje na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. decembra 2016.

V Bruslju, 6. oktobra 2016

Za Pododbor za carino

Predsednik

P. KOVACS

Sekretarja

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  UL L 260, 30.8.2014, str. 4.

(2)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.

(3)  UL L 217, 23.7.2014, str. 88.


PRILOGA

„PROTOKOL II

O OPREDELITVI POJMA „IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA

Člen 1

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo

1.   Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

2.   Vsa sklicevanja na „ustrezni sporazum“ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

1.   Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo navedenega preverjanja, se ti spori predložijo Pododboru za carino. Določbe mehanizma za reševanje sporov iz poglavja 14 (Reševanje sporov) naslova V (Trgovina in z njo povezane zadeve) tega sporazuma se ne uporabljajo.

2.   V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Pododbor za carinsko sodelovanje se lahko odloči spremeniti določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če Evropska unija ali Republika Moldavija pošlje pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopi od Konvencije v skladu s členom 9 Konvencije, Evropska unija in Republika Moldavija nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh na novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člena 16(5) in 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, Evropsko unijo, Turčijo in države, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Republike Moldavije, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.“


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/49


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 84/16/COL

z dne 27. aprila 2016

o stoprvi spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novih smernic za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z delovanjem Sporazuma EGP [2017/267]

NADZORNI ORGAN EFTE (V NADALJNJEM BESEDILU: NADZORNI ORGAN) JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 61 do 63 in Protokola 26 Sporazuma,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču) ter zlasti člena 24 in člena 5(2)(b) Sporazuma,

Ob upoštevanju naslednjega:

V skladu s členom 24 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo.

Nadzorni organ v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzornem organu in sodišču izda obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata navedeni sporazum ali Sporazum o nadzornem organu in sodišču ali če Nadzorni organ meni, da je to potrebno.

Evropska komisija je 20. junija 2014 sprejela sporočilo o določitvi „meril za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom“ (1). Sporočilo se uporablja od 1. julija 2014 do 31. decembra 2020.

Navedeno sporočilo je pomembno tudi za Evropski gospodarski prostor.

V skladu s ciljem homogenosti iz člena 1 Sporazuma EGP je treba po celotnem Evropskem gospodarskem prostoru zagotoviti enotno uporabo pravil EGP o državni pomoči.

V skladu s točko II naslova „SPLOŠNO“ na strani 9 Priloge XV k Sporazumu EGP mora Nadzorni organ po posvetovanju s Komisijo sprejeti akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Evropska komisija.

PO POSVETOVANJU z Evropsko komisijo,

PO POSVETOVANJU z državami Efte glede zadeve v dopisu z dne 25. januarja 2016 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Materialna pravila na področju državne pomoči se spremenijo z uvedbo novih smernic za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z delovanjem Sporazuma EGP. Nove smernice so priložene tej odločbi in so njen sestavni del.

Člen 2

Besedilo te odločbe v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 27. aprila 2016

Za Nadzorni organ Efte

Sven Erik SVEDMAN

Predsednik

Frank BÜCHEL

Član kolegija


(1)  UL C 188, 20.6.2014, str. 4.


PRILOGA

Smernice za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z delovanjem Sporazuma EGP  (1)

VSEBINA

1.

Uvod

2.

Področje uporabe

3.

Merila za upravičenost

3.1

Opredelitev projekta

3.2

Skupni evropski interes

3.2.1

Splošna kumulativna merila

3.2.2

Splošni pozitivni kazalniki

3.2.3

Posebna merila

3.3

Pomen projekta

4.

Merila združljivosti

4.1

Nujnost in sorazmernost pomoči

4.2

Preprečevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence in test tehtanja

4.3

Preglednost

5.

Končne določbe

5.1

Obveznost priglasitve

5.2

Naknadno vrednotenje in poročanje

5.3

Začetek veljavnosti, veljavnost in revizija

Upravičeni stroški

1.   Uvod

1.

To poglavje smernic vsebuje navodila za oceno v skladu s pravili o državni pomoči za javno financiranje pomembnih projektov skupnega evropskega interesa.

2.

Pomembni projekti skupnega evropskega interesa lahko predstavljajo zelo pomemben prispevek h gospodarski rasti, ustvarjanju delovnih mest in konkurenčnosti za industrijo in gospodarstvo Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), ker imajo pozitiven učinek prelivanja na notranji trg in družbo.

3.

Ti projekti omogočajo združevanje splošnega in strokovnega znanja, finančnih sredstev ter gospodarskih udeležencev po vsem EGP, da bi tako premagali velike tržne nepopolnosti ali sistemske pomanjkljivosti ter družbene izzive, ki jih sicer ne bi bilo mogoče odpraviti. Namenjeni so združevanju javnega in zasebnega sektorja za izvedbo projektov velikega obsega, ki EGP in državljanom pogodbenic zagotavljajo pomembne koristi.

4.

Pomembni projekti skupnega evropskega interesa so lahko zanimivi za vse politike in ukrepe, ki izpolnjujejo skupne evropske cilje, zlasti glede ciljev strategije Evropa 2020 (2), vodilnih pobud Evropske unije in ključnih področij za gospodarsko rast, kot so ključne omogočitvene tehnologije (3).

5.

Pobuda za posodobitev področja državnih pomoči (4) poziva k usmeritvi državne pomoči v cilje skupnih evropskih interesov v skladu s prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020, da se odpravijo tržne nepopolnosti ali druge pomembne sistemske pomanjkljivosti, ki ovirajo pospeševanje rasti in ustvarjanje delovnih mest ter uresničevanje celovitega, dinamičnega in konkurenčnega notranjega trga. Uvajanje pomembnih projektov skupnega evropskega interesa pogosto zahteva pomembno udeležbo javnih organov, saj trg drugače ne bi financiral takih projektov. Kadar javno financiranje takih projektov vključuje državno pomoč, to sporočilo navaja veljavna pravila, da se zagotovijo in ohranijo enaki konkurenčni pogoji na notranjem trgu.

6.

Posodobitev področja državnih pomoči predstavlja dobro priložnost za posodobitev in uskladitev obstoječih smernic v enem samem dokumentu, da bi jih tako uskladili s cilji strategije Evropa 2020 in cilji posodobitve področja državnih pomoči ter jih razširili na druga področja, na katerih bi se ta posodobitev lahko uporabljala. Te smernice zato nadomeščajo vse obstoječe predpise o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa. Tako te smernice pogodbenicam zagotavljajo namenske, meddisciplinarne smernice, katerih cilj je spodbujanje razvoja pomembnih skupnih projektov, ki podpirajo skupni evropski interes.

7.

Člen 61(3)(b) Sporazuma EGP določa, da se lahko pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa šteje za skladno z delovanjem Sporazuma EGP. Zato te smernice določajo usmeritve za merila, ki jih bo Nadzorni organ Efte (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni organ) uporabljal za ocenjevanje državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa. Najprej opredeljujejo njihovo področje uporabe in nato določajo seznam meril, ki jih bo Nadzorni organ uporabil pri oceni narave in pomena takih projektov za uporabo člena 61(3)(b) Sporazuma EGP. Nato pojasnjujejo, kako bo Nadzorni organ ocenil združljivost javnega financiranja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa v okviru pravil o državni pomoči.

8.

Te smernice ne izključujejo možnosti, da je pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnih projektov skupnega evropskega interesa lahko združljiva z delovanjem Sporazuma EGP na podlagi drugih določb, zlasti člena 61(3)(c) Sporazuma EGP, in njihovimi izvedbenimi pravili. Okvir državnih pomoči je bil posodobljen, da bi pogodbenice imele več možnosti za subvencioniranje večjih projektov, ki odpravljajo tržne nepopolnosti in kohezijske izzive na različnih področjih ter tako spodbujajo trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Vendar ni nujno, da te določbe v celoti zajemajo ustreznost, posebnosti in značilnosti pomembnih projektov skupnega evropskega interesa, ki lahko zahtevajo posebno upravičenost, združljivost in postopkovne določbe, navedene v teh smernicah.

2.   Področje uporabe

9.

Te smernice se uporabljajo za pomembne projekte skupnega evropskega interesa v vseh gospodarskih sektorjih.

10.

Te smernice se ne uporabljajo za:

(a)

ukrepe pomoči za podjetja v težavah, kot so opredeljeni s smernicah za reševanje in prestrukturiranje (5) ali drugih smernicah, ki te smernice spreminjajo ali nadomeščajo;

(b)

ukrepe, ki zadevajo pomoč podjetjem, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Nadzornega organa, ki je pomoč razglasil za nezakonito in nezdružljivo z delovanjem Sporazuma EGP;

(c)

ukrepe pomoči, ki sami po sebi, zaradi povezanih pogojev ali zaradi načina financiranja pomenijo neizogibno kršitev prava EGP (6), zlasti:

ukrepe pomoči, kadar je pogoj za dodelitev pomoči obveznost upravičenca, da ima sedež v zadevni pogodbenici ali da ima tam večino poslovnih enot,

ukrepe pomoči, kadar je pogoj za dodelitev pomoči obveznost, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve,

ukrepe pomoči, ki upravičencu omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih pogodbenicah.

3.   Merila za upravičenost

11.

Pri ugotavljanju, ali projekt spada na področje uporabe člena 61(3)(b) Sporazuma EGP, se bodo uporabljala naslednja merila:

3.1   Opredelitev projekta

12.

Predlog pomoči zadeva en sam projekt, ki je jasno opredeljen glede ciljev kot tudi pogojev njegovega izvajanja, vključno z udeleženci in financiranjem (7).

13.

Nadzorni organ lahko prav tako šteje za upravičen „integrirani projekt“, tj. skupino posameznih projektov, vključenih v skupno strukturo, načrt ali program, ki ima isti cilj in temelji na usklajenem sistemskem pristopu. Posamezni deli integriranega projekta se lahko nanašajo na ločene ravni dobavne verige, vendar se morajo dopolnjevati in biti potrebni za dosego pomembnega evropskega cilja (8).

3.2   Skupni evropski interes

3.2.1   Splošna kumulativna merila

14.

Projekt mora konkretno, jasno in prepoznavno prispevati k enemu ali več skupnim evropskim ciljem in imeti pomemben vpliv na konkurenčnost EGP, trajnostno rast, reševanje družbenih izzivov ali ustvarjanje vrednosti po vsem EGP.

15.

Projekt mora pomeniti pomemben prispevek k skupnim evropskim ciljem, na primer s tem, da je ključnega pomena za strategijo Evropa 2020, evropski raziskovalni prostor, evropsko strategijo za ključne omogočitvene tehnologije (9), energetsko strategijo za Evropo (10), okvir podnebne in energetske politike do 2030 (11), evropsko strategijo za energetsko varnost (12), evropsko strategijo za elektroniko, vseevropska prometna in energetska omrežja, vodilne pobude Unije, kot so Unija inovacij (13), Evropska digitalna agenda (14), Evropa, gospodarna z viri (15), ali celostna industrijska politika za dobo globalizacije (16).

16.

Običajno mora projekt vključevati več kot eno pogodbenico (17), njegove koristi pa ne smejo biti omejene na pogodbenice, ki ga financirajo, temveč se morajo razširiti na znaten del EGP. Koristi projekta morajo biti jasno opredeljene na konkreten in prepoznaven način (18).

17.

Koristi projekta ne smejo biti omejene na zadevna podjetja ali zadevno gospodarsko panogo, temveč morajo imeti širši pomen in uporabo za evropsko gospodarstvo ali družbo s pozitivnimi učinki prelivanja (s sistemskimi učinki na več ravneh vrednostne verige, na neposredno povezane trge, alternativno uporabo v drugih sektorjih ali prehod na drug način prevoza), ki so jasno opredeljeni na konkreten in prepoznaven način.

18.

Projekt mora sofinancirati upravičenec.

19.

Projekt mora spoštovati načelo postopnega ukinjanja okolju škodljivih subvencij, na katerega opozarja Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri (19).

3.2.2   Splošni pozitivni kazalniki

20.

Poleg kumulativnih meril iz oddelka 3.2.1 se bo Nadzorni organ odločil za ugodnejšo obravnavo v naslednjih primerih:

(a)

projekt je bil zasnovan tako, da vsem zainteresiranim pogodbenicam omogoča udeležbo, ob upoštevanju vrste projekta, zastavljenega cilja in njegove potrebe po financiranju;

(b)

oblikovanje projekta vključuje Evropsko komisijo ali kateri koli pravni organ, ki ga je Evropska komisija pooblastila, na primer Evropsko investicijsko banko;

(c)

izbira projekta vključuje Evropsko komisijo ali kateri koli pravni organ, ki ga je Komisija pooblastila, če ta organ v tej vlogi deluje kot izvedbena struktura;

(d)

struktura upravljanja projekta vključuje Evropsko komisijo ali kateri koli pravni organ, ki ga je Evropska komisija pooblastila, in več pogodbenic;

(e)

projekt vključuje pomembno medsebojno delovanje v obliki števila partnerjev, udeleženih organizacij iz različnih sektorjev ali udeleženih podjetij različnih velikosti;

(f)

projekt sofinancira sklad Efte ali Evropske unije (20).

3.2.3   Posebna merila

21.

Projekti raziskav, razvoja in inovacij morajo imeti pomemben inovativen značaj ali pomeniti pomembno dodano vrednost v smislu raziskav, razvoja in inovacij glede na najsodobnejšo tehnologijo v zadevnem sektorju.

22.

Projekti, ki vključujejo industrijsko uvajanje, morajo omogočiti razvoj novega proizvoda ali storitve z velikim deležem raziskav in inovativnosti in/ali uvajanjem temeljnega inovativnega proizvodnega postopka. Redne posodobitve brez inovativnega vidika obstoječih zmogljivosti ter razvoj novih različic obstoječih proizvodov se ne štejejo za pomembne projekte skupnega evropskega interesa.

23.

Okoljski in energetski projekti ali projekti na področju prometa morajo biti velikega pomena za okolje, energijo, vključno z zanesljivostjo oskrbe z energijo, ali za prometno strategijo Unije ali pa znatno prispevati k notranjemu trgu, pri čemer seznam sektorjev ni izčrpen.

3.3   Pomen projekta

24.

Projekt mora bili pomemben bodisi po obsegu bodisi po kakovosti, da izpolnjuje pogoje za pomemben projekt skupnega evropskega interesa. Biti bi moral izredno pomemben po velikosti ali obsegu in/ali pomeniti zelo visoko stopnjo tehnološkega ali finančnega tveganja.

4.   Merila združljivosti

25.

Pri ocenjevanju združljivosti pomoči za spodbujanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa na podlagi člena 61(3)(b) z delovanjem Sporazuma EGP bo Nadzorni organ upošteval naslednja merila (21).

26.

Nadzorni organ bo opravil test tehtanja, da oceni, ali pričakovani pozitivni učinki odtehtajo morebitne negativne učinke, kot je navedeno spodaj.

27.

Glede na naravo projekta lahko Nadzorni organ meni, da se predpostavlja obstoj tržne nepopolnosti ali druge pomembne sistemske pomanjkljivosti ter prispevek k skupnemu evropskemu interesu, kadar projekt izpolnjuje merila za upravičenost iz oddelka 3 zgoraj.

4.1   Nujnost in sorazmernost pomoči

28.

Pomoč ne sme kriti stroškov projekta, ki bi jih podjetje imelo v vsakem primeru, in ne sme nadomestiti običajnega poslovnega tveganja gospodarske dejavnosti. Brez pomoči bi bil projekt neizvedljiv ali bi bil izvedljiv v manjši velikosti ali obsegu ali na drugačen način, ki bi močno omejil pričakovane koristi (22). Pomoč se bo štela za sorazmerno samo, če ne bi bilo mogoče doseči istega rezultata z manj pomoči.

29.

Pogodbenica mora Nadzornemu organu predložiti zadostne informacije o projektu, ki prejema pomoč, ter celovit opis hipotetičnega scenarija, ki ustreza razmeram brez dodelitve pomoči s strani katere koli pogodbenice. Hipotetični scenarij lahko pomeni neobstoj alternativnega projekta ali jasno opredeljen in dovolj predvidljiv alternativni projekt, ki ga upravičenec upošteva v svojem notranjem odločanju, ter se lahko nanaša na alternativni projekt, ki se v celoti ali delno izvaja zunaj EGP.

30.

Če ni alternativnega projekta, bo Nadzorni organ preveril, ali znesek pomoči presega najnižji potrebni znesek, da bi bil projekt, ki prejema pomoč, dovolj donosen, na primer z omogočanjem doseganja notranje stopnje donosa, ki ustreza merilu uspešnosti ali minimalni stopnji donosa v specifičnem sektorju ali podjetju. V ta namen se lahko uporabljajo tudi običajni donosi, ki jih zahteva upravičenec v drugih podobnih naložbenih projektih, njegovi stroški kapitala kot celota ali donosi, ki so običajni za zadevni gospodarski sektor. Vse ustrezne pričakovane stroške in koristi je treba upoštevati skozi celotno obdobje projekta.

31.

Najvišja stopnja pomoči se bo določila glede na ugotovljeno likvidnostno vrzel v zvezi z upravičenimi stroški. Če to upravičuje analiza likvidnostne vrzeli, lahko intenzivnost pomoči doseže 100 % upravičenih stroškov. Likvidnostna vrzel se nanaša na razliko med pozitivnimi in negativnimi denarnimi tokovi v času trajanja naložbe, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost na podlagi ustreznega diskontnega faktorja, to pa odraža stopnjo donosa, ki jo upravičenec potrebuje za izvedbo projekta, zlasti glede na tveganja projekta. Upravičeni stroški so določeni v Prilogi (23).

32.

Kadar bo prikazano, na primer z internimi dokumenti družbe, da upravičenec do pomoči jasno izbira med izvajanjem projekta, ki prejema pomoč, in alternativnim projektom brez pomoči, bo Nadzorni organ primerjal pričakovane neto sedanje vrednosti naložbe v projekt, ki prejema pomoč, in hipotetični projekt, pri čemer bo upošteval verjetnost različnih poslovnih scenarijev.

33.

Nadzorni organ bo v analizi upošteval naslednje elemente:

(a)

:

opredelitev predvidene spremembe

:

pogodbenica mora dobro opredeliti spremembo ravnanja, ki se pričakuje od državne pomoči, tj. začetek novega projekta ali povečana velikost, obseg ali hitrost projekta. Sprememba ravnanja mora biti ugotovljena s primerjavo pričakovanega izida in ravni načrtovane dejavnosti s pomočjo in brez nje. Razlika med obema primeroma kaže učinek ukrepa pomoči in njen spodbujevalni učinek;

(b)

:

raven donosnosti

:

kadar projekt sam po sebi ne bi bil dovolj donosen, da bi ga izvedlo zasebno podjetje, vendar bi pomenil pomembne koristi za družbo, je bolj verjetno, da ima pomoč spodbujevalni učinek.

34.

Da se odpravijo dejanska ali morebitna neposredna ali posredna izkrivljanja mednarodne trgovine, lahko Nadzorni organ upošteva dejstvo, da so konkurenti zunaj EGP za podobne projekte posredno ali neposredno prejeli (v zadnjih treh letih) oziroma bodo prejeli pomoč z enako intenzivnostjo. Kadar je verjetno, da bo izkrivljanje mednarodne trgovine nastopilo po več kot treh letih glede na posebno naravo zadevnega sektorja, se lahko referenčno obdobje ustrezno podaljša. Če je le mogoče, bo zadevna pogodbenica Nadzornemu organu posredovala zadostne informacije, da bo ta lahko ocenil razmere, zlasti potrebo po upoštevanju konkurenčne prednosti, ki jo uživa konkurent iz tretje države. Če Nadzorni organ nima dokazov v zvezi z dodeljeno ali predlagano pomočjo, lahko svojo odločitev utemelji tudi na posrednih dokazih.

35.

Nadzorni organ lahko pri zbiranju dokazov uporabi svoja preiskovalna pooblastila (24).

36.

Instrument pomoči mora biti izbran glede na tržne nepopolnosti ali druge pomembne sistemske pomanjkljivosti, ki jih želi odpraviti. Če je na primer glavna težava pomanjkanje dostopa do financiranja, bi morale pogodbenice običajno uporabiti pomoč v obliki likvidnostne podpore, kot so posojila ali jamstva (25). Kadar je treba podjetju zagotoviti tudi določeno stopnjo delitve tveganja, bi običajno moralo biti vračljivo predplačilo najprimernejši instrument pomoči. Vračljivi instrumenti pomoči bodo na splošno upoštevani kot pozitivni kazalnik.

37.

Kjer je to ustrezno, je treba v analizi upoštevati cilje zanesljive oskrbe z energijo in energetske učinkovitosti.

38.

Nadzorni organ bo ugodneje obravnaval projekte, ki bodo vključevali znaten lastni prispevek upravičencev ali neodvisnih zasebnih vlagateljev. Prispevek opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter zemljišč se evidentira po tržni ceni.

39.

Izbor upravičencev s konkurenčnim, preglednim in nediskriminatornim razpisnim postopkom se bo štel kot pozitivni kazalnik.

4.2   Preprečevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence in test tehtanja

40.

Pogodbenica bi morala predložiti dokaze, da predlagani ukrep pomoči pomeni ustrezen instrument politike za uresničevanje cilja projekta. Ukrep pomoči se ne bo štel za primernega, če se z drugimi manj izkrivljajočimi instrumenti politike ali drugimi manj izkrivljajočimi vrstami instrumentov pomoči lahko doseže isti rezultati.

41.

Pomoč velja za združljivo, če so negativni učinki ukrepa pomoči v smislu izkrivljanja konkurence in učinek na trgovino med pogodbenicami omejeni in jih odtehtajo pozitivni učinki v smislu prispevka k cilju skupnega evropskega interesa.

42.

Pri oceni negativnih učinkov ukrepa pomoči bo Nadzorni organ analizo osredotočil na predvidljivi učinek, ki ga lahko ima pomoč na konkurenco med podjetji na zadevnih proizvodnih trgih, vključno z neposredno povezanimi trgi, ter na tveganje presežne zmogljivosti.

43.

Nadzorni organ bo ocenil tveganje zapiranja trga in prevladujočega položaja, zlasti v primeru nerazširjanja ali omejenega razširjanja rezultatov raziskav. Projekti, ki vključujejo gradnjo infrastrukture (26), morajo zagotoviti odprt in nediskriminatoren dostop do infrastrukture in nediskriminatorno oblikovanje cen (27).

44.

Nadzorni organ bo ocenil možne negativne vplive na trgovino, vključno s tveganjem, da pogodbenice tekmujejo za subvencije, kar se lahko pojavi zlasti v zvezi z izbiro lokacije.

4.3   Preglednost

45.

Pogodbenice zagotovijo objavo naslednjih informacij na izčrpnem spletnem mestu o državni pomoči na nacionalni ali regionalni ravni:

(a)

besedilo ukrepa pomoči in njegovih izvedbenih določb ali povezavo do teh besedil;

(b)

identiteto pristojnih organov za dodelitev pomoči;

(c)

identiteto posameznega upravičenca, obliko in znesek pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, datum dodelitve, vrsto podjetja (MSP/veliko podjetje), regijo, v kateri ima upravičenec sedež (na ravni NUTS II), in glavni gospodarski sektor, v katerem upravičeno podjetje izvaja svoje dejavnosti (na ravni skupine NACE) (28).

46.

Ta zahteva se lahko opusti v zvezi z dodelitvijo individualne pomoči, nižje od 500 000 EUR. Te informacije je treba po sprejetju sklepa o dodelitvi pomoči objaviti, hraniti najmanj 10 let in jih dati na voljo splošni javnosti brez omejitev (29). Pogodbenicam ne bo treba predložiti zgoraj navedenih informacij pred 1. julijem 2016.

5.   Končne določbe

5.1   Obveznost priglasitve

47.

V skladu s členom 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča morajo pogodbenice Nadzorni organ vnaprej obvestiti o vseh načrtih za dodelitev ali spremembo državne pomoči, vključno s pomočjo za pomembne projekte skupnega evropskega interesa.

48.

Pogodbenice, ki sodelujejo pri istem pomembnem projektu skupnega evropskega interesa, so pozvane, da Nadzornemu organu, kadar je le mogoče, predložijo skupno priglasitev.

5.2   Naknadno vrednotenje in poročanje

49.

O izvajanju projekta je treba redno poročati. Kadar je to primerno, lahko Nadzorni organ zaprosi za izvedbo naknadne ocene.

5.3   Začetek veljavnosti, veljavnost in revizija

50.

Te smernice se bodo uporabljale od datuma njihovega sprejetja do 31. decembra 2020.

51.

Nadzorni organ bo uporabljal načela iz teh smernic za vse priglašene projekte pomoči, v zvezi s katerimi bo moral odločati po objavi smernic na spletišču Nadzornega organa, tudi če so bili projekti priglašeni pred objavo smernic.

52.

V skladu s poglavjem o veljavnih pravilih, ki se uporabljajo za oceno nezakonite državne pomoči, iz dela II Smernic o državni pomoči (30) bo Nadzorni organ v primeru nepriglašene pomoči uporabil te smernice, če je bila pomoč dodeljena po začetku njihove veljavnosti, v vseh drugih primerih pa bo uporabil pravila, veljavna takrat, ko je bila dodeljena pomoč.

53.

Nadzorni organ se lahko kadar koli odloči za spremembo teh smernic, če bi bilo to potrebno zaradi politike konkurence ali zaradi upoštevanja drugih politik, mednarodnih obveznosti, novih razmer na trgu ali katerega koli drugega utemeljenega razloga.


(1)  Te smernice so skladne s sporočilom Evropske komisije o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, objavljenim 20. junija 2014 (UL C 188, 20.6.2014, str. 4).

(2)  Sporočilo Komisije Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, COM(2010) 2020 final z dne 3. marca 2010.

(3)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za ključne omogočitvene tehnologije – pot do rasti in delovnih mest“, COM(2012) 341 final z dne 26. junija 2012.

(4)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Posodobitev področja državnih pomoči EU, COM(2012) 209 final z dne 8. maja 2012.

(5)  Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, kakor so bile sprejete z Odločbo št. 321/14/COL (UL L 271, 16.10.2015, str. 35, in Dopolnilo EGP št. 62, 15.10.2015, str. 1). Kot je obrazloženo v odstavku 23 navedenih smernic, se glede na to, da je ogrožen obstoj podjetja v težavah, to podjetje toliko časa ne more šteti kot ustrezni instrument za pospeševanje drugih ciljev javne politike, dokler ni zagotovljena njegova sposobnost preživetja.

(6)  Glej na primer zadevo C-156/98, Nemčija proti Komisiji, EU:C:2000:467, točka 78, in zadevo C-333/07, Régie Networks proti Rhone Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, točke 94 do 116.

(7)  Če v primeru raziskav in razvoja dveh ali več projektov ni mogoče jasno ločiti enega od drugega, zlasti kadar nimajo neodvisne verjetnosti tehnološkega uspeha, se morajo šteti za en sam projekt. Pomoč za projekt, ki privede le do spremembe lokacije projekta znotraj EGP brez spremembe narave, velikosti ali obsega projekta, se ne bo štela za združljivo.

(8)  V nadaljnjem besedilu se posamezni projekt in integrirani projekt imenujeta „projekt“.

(9)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za ključne omogočitvene tehnologije – pot do rasti in delovnih mest“, COM(2012) 341 final z dne 26. junija 2012.

(10)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Energija 2020 – Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo“, COM(2010) 639 final z dne 10. novembra 2010.

(11)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030“, COM(2014) 15 final z dne 22. januarja 2014.

(12)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Evropska strategija za energetsko varnost“, COM(2014) 330 final z dne 28. maja 2014.

(13)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Vodilna pobuda Unije iz strategije Evropa 2020 – Unija inovacij“, COM(2010) 546 final z dne 6. oktobra 2010.

(14)  Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska digitalna agenda“, COM(2010) 245 final z dne 26. avgusta 2010, kakor je priznana v resoluciji s 37. seje skupnega parlamentarnega odbora EGP z dne 26. oktobra 2011.

(15)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020“, COM(2011) 21 z dne 26. januarja 2011.

(16)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Celostna industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču pozornosti“, COM(2010) 614 final z dne 28. oktobra 2010.

(17)  Razen medsebojno povezanih raziskovalnih infrastruktur in projektov TEN-T, ki so v osnovi meddržavnega pomena, ker so del fizično povezanega čezmejnega omrežja ali so bistveni za izboljšanje upravljanja čezmejnega prometa ali interoperabilnosti.

(18)  Zgolj dejstvo, da projekt izvajajo podjetja v različnih državah, ali da raziskovalno infrastrukturo pozneje uporabljajo podjetja s sedežem v različnih državah EGP, ne zadostuje za izpolnjevanje pogojev za pomemben projekt skupnega evropskega interesa. Sodišče je navedlo, da je projekt mogoče opredeliti kot projekt, ki je v skupnem evropskem interesu, če je del nadnacionalnega evropskega programa, ki ga skupaj podpira več vlad držav članic EGP ali ki izhaja iz usklajenega delovanja več držav članic EGP v boju proti skupni grožnji. Združeni zadevi C-62/87 in 72/87, Exécutif regional wallon in SA Glaverbel proti Komisiji, EU:C:1988:132, točki 22 in 23.

(19)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri“, COM(2011) 571 final z dne 20. septembra 2011.

(20)  Finančna sredstva Efte ali Evropske unije, ki jih centralno upravljajo institucije, agencije, skupna podjetja ali drugi organi EGP ali Evropske unije, ki niso pod neposrednim ali posrednim nadzorom države članice, ne pomenijo državne pomoči.

(21)  V skladu s sodno prakso ima Nadzorni organ diskrecijsko pravico v zvezi z oceno združljivosti pomembnih projektov skupnega evropskega interesa. Združeni zadevi C-62/87 in 72/87, Exécutif regional wallon in SA Glaverbel proti Komisiji, Recueil 1988, str. 1573, točka 21.

(22)  Vloga za pomoč mora biti vložena pred začetkom del, to pa pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložbe bodisi prvo trdno zavezo za naročilo opreme ali drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če slednja nastopi pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in izvajanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del.

(23)  V primeru integriranega projekta je treba navesti vse podrobnosti o upravičenih stroških za vsak projekt posebej.

(24)  Glej člen 1(3) Uredbe Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 204, 31.7.2013, str. 15). Ob sprejetju teh smernic se je proučevala vključitev Uredbe (EU) št. 734/2013 v Sporazum EGP. Uredba (ES) št. 659/1999 je bila vključena v Sporazum EGP s Sklepom Skupnega odbora št. 164/2001 (UL L 65, 7.3.2002, str. 46, in Dopolnilo EGP št. 13, 7.3.2002, str. 26).

(25)  Pomoč v obliki jamstev mora biti časovno omejena, za pomoči v obliki posojil pa je treba uporabiti obdobja odplačila.

(26)  V izogib dvomom se pilotske linije ne štejejo za infrastrukturo.

(27)  Kadar projekt vključuje energetsko infrastrukturo, zanj veljajo tarifne in dostopne ureditve ter zahteve glede ločitve dejavnosti v skladu z zakonodajo notranjega trga.

(28)  Izjema v ustrezno utemeljenih primerih so poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije, za katere se uporablja soglasje Nadzornega organa (poglavje o poklicni skrivnosti v odločbah o državni pomoči, Odločba št. 15/04/COL, objavljena v UL L 154, 8.6.2006, str. 27, in Dopolnilo EGP št. 29, 8.6.2006, str. 1).

(29)  Informacije se objavijo najpozneje šest mesecev po datumu dodelitve pomoči. V primeru nezakonite pomoči bodo morale pogodbenice zagotoviti naknadno objavo teh informacij najpozneje v šestih mesecih od datuma sklepa Nadzornega organa. Informacije so na voljo v obliki, ki omogoča iskanje, zajemanje in enostavno objavo podatkov na internetu, na primer v formatu CSV ali XML.

(30)  Odločba št. 154/07/COL (UL L 73, 19.3.2009, str. 23, in Dopolnilo EGP št. 15, 19.3.2009, str. 1).

Dodatek

Upravičeni stroški

(a)

Študije izvedljivosti, vključno s pripravljalnimi tehničnimi študijami, ter stroški pridobitve dovoljenj, ki so potrebni za izvedbo projekta.

(b)

Stroški instrumentov in opreme (vključno z objekti in prevoznimi sredstvi) v obsegu in za obdobje uporabe v projektu. Če se ti instrumenti in oprema skozi celotno življenjsko dobo ne uporabljajo samo za projekt, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju projekta.

(c)

Stroški pridobitve (ali gradnje) objektov, infrastrukture in zemljišč za potrebe projekta in za obdobje uporabe v projektu. Kadar se ti stroški določijo glede na vrednost komercialnega prenosa ali dejansko povzročene stroške kapitala in ne glede na amortizacijske stroške, bi bilo treba preostalo vrednost zemljišča, objektov ali infrastrukture predhodno ali naknadno odšteti od likvidnostne vrzeli.

(d)

Stroški drugih materialov, potrebščin in podobnih proizvodov, potrebnih za projekt.

(e)

Stroški pridobivanja, potrjevanja in obrambe patentov ter druga neopredmetena sredstva. Stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, ter stroški svetovalnih in drugih enakovrednih storitev, uporabljenih izključno za projekt.

(f)

Stroški delovne sile in upravni stroški (vključno z režijskimi stroški), ki so jih neposredno povzročile dejavnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij, vključno s stroški dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij, ki so povezani s prvim industrijskim uvajanjem (1), ali v primeru infrastrukturnega projekta stroški, ki so nastali med gradnjo infrastrukture.

(g)

V primeru pomoči za projekt prvega industrijskega uvajanja stroški kapitala in poslovanja (CAPEX in OPEX), če industrijsko uvajanje izhaja iz dejavnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij (2) in vsebuje zelo velik del raziskav, razvoja in inovacij, ki tvori neločljiv in potreben element uspešne izvedbe projekta. Stroški poslovanja morajo biti povezani s tem delom projekta.

(h)

Sprejemljivi so lahko tudi drugi stroški, če so upravičeni in kadar so neločljivo povezani z izvedbo projekta, razen stroškov poslovanja, ki jih točka (g) ne pokriva.


(1)  Prvo industrijsko uvajanje se nanaša na izboljšanje pilotnih objektov ali prototipno opremo in objekte, ki zajema faze po pilotni liniji, vključno s fazo testiranja, izključene pa so masovna proizvodnja in komercialne dejavnosti.

(2)  Ni nujno, da subjekt, ki je opravil dejavnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij, izvede tudi prvo industrijsko uvajanje, če je drug subjekt pridobil pravice za uporabo rezultatov od prejšnje dejavnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter sta dejavnost na področju raziskav, razvoja in inovacij in prvo industrijsko uvajanje zajeta v projekt ter priglašena skupaj.