ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 34

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
9. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/214 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/215 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega nitrata heksahidrata na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II ( 1 )

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/216 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II ( 1 )

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/217 z dne 5. decembra 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/219 z dne 8. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in odstavljene manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/220 z dne 8. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1106/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/221 z dne 8. februarja 2017 o dvestodevetinpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/222 z dne 8. februarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

32

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/223 z dne 7. februarja 2017 o odobritvi laboratorija v Braziliji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 572)  ( 1 )

34

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/224 z dne 8. februarja 2017 o določitvi tehničnih in operativnih specifikacij, ki komercialni storitvi, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, omogočajo, da izpolni funkcijo iz člena 2(4)(c) Uredbe (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/214

z dne 30. novembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 98/2013 so navedene predhodne sestavine za eksplozive, za katere veljajo usklajena pravila v zvezi z njihovo dostopnostjo splošni javnosti in zagotavljanjem ustrezne prijave sumljivih transakcij, izginotij in kraj v celotni dobavni verigi.

(2)

Snovi iz Priloge II so dostopne splošnim uporabnikom, vendar zanje velja obveznost prijave, ki se nanaša tako na poklicne uporabnike v celotni dobavni verigi kot tudi na splošne uporabnike.

(3)

Države članice so dokazale, da se aluminijev prah v Evropi uporablja in kupuje za proizvodnjo doma narejenih eksplozivov.

(4)

Trženje in uporaba aluminijevega prahu trenutno nista usklajena na ravni Unije. Vendar pa vsaj ena država članica že omejuje njegovo dostopnost splošni javnosti, Svetovna carinska organizacija pa po vsem svetu spremlja njegove pošiljke, da bi odkrila primere nezakonite trgovine za namene izdelave improviziranih predhodnih sestavin za eksplozive.

(5)

Spremembe na področju zlorabe aluminijevega prahu glede na raven tveganja ali obseg trgovine s to snovjo trenutno ne upravičujejo omejitve dostopnosti za splošne uporabnike.

(6)

Potreben je večji nadzor, da se nacionalnim organom omogoči preprečevanje in odkrivanje morebitne nezakonite uporabe teh snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive; to je mogoče doseči z mehanizmom prijave iz Uredbe (EU) št. 98/2013.

(7)

Glede na tveganje zaradi dostopnosti aluminijevega prahu in ker obveznost prijave ne bo imela večjega vpliva na gospodarske subjekte ali potrošnike, je upravičeno in sorazmerno, da se ta snov doda v Prilogo II Uredbe (EU) št. 98/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preglednica iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 98/2013 se spremeni:

(a)

naslov drugega stolpca se nadomesti z naslednjim:

„Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)“;

(b)

doda se naslednja snov:

„aluminij, prah

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 1.

(2)  Z velikostjo delcev manj kot 200 μm.

(3)  Kot snov ali v zmeseh z vsebnostjo 70 mas. % ali več aluminija in/ali magnezija.“


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/215

z dne 30. novembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega nitrata heksahidrata na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 98/2013 so navedene predhodne sestavine za eksplozive, za katere veljajo usklajena pravila v zvezi z njihovo dostopnostjo splošni javnosti in zagotavljanjem ustrezne prijave sumljivih transakcij, izginotij in kraj v celotni dobavni verigi.

(2)

Snovi iz Priloge II so dostopne splošnim uporabnikom, vendar zanje velja obveznost prijave, ki se nanaša tako na poklicne uporabnike v celotni dobavni verigi kot tudi na splošne uporabnike.

(3)

Priloga II že vključuje več nitratnih soli, ker se lahko zlorabljajo kot predhodne sestavine za eksplozive. Magnezijev nitrat, ki se dobavlja v obliki heksahidrata, ima podobne lastnosti, vendar še ni vključen v Prilogo II.

(4)

Magnezijev nitrat heksahidrat se trenutno uporablja kot nekontrolirana alternativa nitratnim solem iz Priloge II. Poleg tega se je v zadnjih letih poročalo o njegovi zlorabi kot predhodni sestavini za eksplozive zunaj Unije.

(5)

Spremembe na področju zlorabe magnezijevega nitrata heksahidrata glede na raven tveganja ali obseg trgovine s to snovjo trenutno ne upravičujejo omejitve dostopnosti za splošne uporabnike.

(6)

Potreben je večji nadzor, da se nacionalnim organom omogoči preprečevanje in odkrivanje morebitne nezakonite uporabe te snovi kot predhodne sestavine za eksplozive; to je mogoče doseči z mehanizmom prijave iz Uredbe (EU) št. 98/2013.

(7)

Glede na tveganje zaradi dostopnosti magnezijevega nitrata heksahidrata in ker uvedba obveznosti prijave zanj ne bo imela večjega vpliva na gospodarske subjekte ali potrošnike, je upravičeno in sorazmerno, da se ta snov doda v Prilogo II Uredbe (EU) št. 98/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 98/2013 se doda naslednja snov:

„magnezijev nitrat heksahidrat (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 “

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 1.


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/216

z dne 30. novembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 98/2013 so navedene predhodne sestavine za eksplozive, za katere veljajo usklajena pravila v zvezi z njihovo dostopnostjo splošni javnosti in zagotavljanjem ustrezne prijave sumljivih transakcij, izginotij in kraj v celotni dobavni verigi.

(2)

Snovi iz Priloge II so dostopne splošnim uporabnikom, vendar zanje velja obveznost prijave, ki se nanaša tako na poklicne uporabnike v celotni dobavni verigi kot tudi na splošne uporabnike.

(3)

Države članice so dokazale, da se aluminijev prah v Evropi uporablja in kupuje za proizvodnjo doma narejenih eksplozivov. Magnezijev prah ima zelo podobne lastnosti kot aluminij.

(4)

Trženje in uporaba aluminijevega in magnezijevega prahu trenutno nista usklajena na ravni Unije. Vendar pa vsaj ena država članica že omejuje njuno dostopnost splošni javnosti, Svetovna carinska organizacija pa po vsem svetu spremlja pošiljke aluminijevega prahu, da bi odkrila primere nezakonite trgovine za namene izdelave improviziranih predhodnih sestavin za eksplozive.

(5)

Spremembe na področju zlorabe aluminijevega in magnezijevega prahu glede na raven tveganja ali obseg trgovine s tema snovema trenutno ne upravičujejo omejitve dostopnosti za splošne uporabnike.

(6)

Potreben je večji nadzor, da se nacionalnim organom omogoči preprečevanje in odkrivanje morebitne nezakonite uporabe teh snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive; to je mogoče doseči z mehanizmom prijave iz Uredbe (EU) št. 98/2013.

(7)

Aluminijev prah je predmet posebnega delegiranega akta, ki ga dodaja v Prilogo II. Magnezijev prah bi s tem postal realistična nekontrolirana alternativa.

(8)

Glede na tveganje zaradi dostopnosti magnezijevega prahu in ker obveznost prijave ne bo imela večjega vpliva na gospodarske subjekte ali potrošnike, je upravičeno in sorazmerno, da se ta snov doda v Prilogo II Uredbe (EU) št. 98/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 98/2013 se doda naslednja snov:

„magnezij, prah

(CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 “

 

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 1.


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/217

z dne 5. decembra 2016

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (1) ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (EU) št. 978/2012 določa merila za dodelitev tarifnih preferencialov v okviru splošnega režima splošne sheme preferencialov („GSP“).

(2)

Točki (a) in (b) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 določata, da država, ki jo Svetovna banka tri zaporedna leta uvrsti med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom ali ki uživa ugodnosti režima preferencialnega dostopa do trga, ki zagotavlja enake ali boljše tarifne preferenciale kot GSP za praktično celotno trgovino, ne bi smela uživati ugodnosti GSP.

(3)

Seznam držav upravičenk do splošnega režima GSP iz točke (a) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 je določen v Prilogi II k navedeni uredbi. Člen 5(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 določa, da se Priloga II pregleda vsako leto do 1. januarja. Pregled bi moral upoštevati spremembe gospodarskih, razvojnih ali trgovinskih razmer v državah upravičenkah v skladu z merili iz člena 4.

(4)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 je treba državi upravičenki do GSP in gospodarskim subjektom zagotoviti dovolj časa za ustrezno prilagoditev spremembi statusa države na podlagi GSP. Zato se mora režim GSP v skladu s členom 4(1)(a) nadaljevati še eno leto po začetku veljavnosti spremembe statusa države, v skladu s členom 4(1)(b) pa dve leti po začetku uporabe režima preferencialnega dostopa do trga.

(5)

Svetovna banka je v letih 2013, 2014 in 2015 Tongo uvrstila med države z višjim srednjim dohodkom. Zato je bila Tonga od 1. januarja 2017 z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1979 (2) črtana s seznama držav upravičenk do GSP iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012. V letu 2016 pa je Svetovna banka Tongo uvrstila kot državo z nižjim srednjim dohodkom. Zato bi bilo treba Tongo ponovno uvrstiti v Prilogo II k Uredbi (EU) št. 978/2012 z začetkom uporabe 1. januarja 2017.

(6)

Izvajanje poglobljenega in celovitega območja proste trgovine („DCFTA“), ki sta ga podpisali Unija in Ukrajina 27. junija 2014 kot del njunega širšega pridružitvenega sporazuma, se začasno uporablja od 1. januarja 2016. Ker zagotavlja DCFTA boljše tarifne preferenciale kot GSP za praktično celotno trgovino, bi bilo treba Ukrajino črtati s seznama držav upravičenk do GSP v Prilogi II z začetkom uporabe 1. januarja 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 978/2012

Priloga II k Uredbi (EU) št. 978/2012 se spremeni:

1.

v stolpca A oziroma B se vstavita naslednja abecedna oznaka in ustrezna država:

„TO

Tonga“

2.

iz stolpcev A oziroma B se črtata naslednja abecedna oznaka in ustrezna država:

„UA

Ukrajina“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(1) se uporablja od 1. januarja 2017.

Člen 1(2) se uporablja od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 303, 31.10.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1979 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 289, 5.11.2015, str. 3).


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/218

z dne 6. februarja 2017

o registru ribiške flote Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 24(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Register ribiške flote Unije je nujen instrument za izvajanje pravil skupne ribiške politike. Vsebovati bi moral vsa ribiška plovila Unije.

(2)

Trenutno so pravila, ki urejajo nacionalne registre ribiških flot in register ribiške flote Unije, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 26/2004 (2).

(3)

Države članice bi morale beležiti podatke o lastništvu, značilnostih plovil in orodja ter o dejavnostih ribiških plovil Unije, ki plujejo pod njihovo zastavo, in te podatke predložiti Komisiji v skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Komisija bi morala vzdrževati register ribiške flote Unije s podatki, ki jih prejme od držav članic.

(4)

Države članice so odgovorne za točnost podatkov iz nacionalnega registra ribiške flote. Zato bi morale države članice nenehno spremljati kakovost takšnih podatkov ter zagotoviti, da se redno posodabljajo in jih Komisija lahko kadar koli preverja prek posebnih poizvedb.

(5)

Za obdelavo osebnih podatkov iz registrov nacionalnih flot s strani pristojnih organov držav članic veljajo pravila prava EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, zlasti Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter ustrezna nacionalna izvedbena zakonodaja. Značilnosti in zunanje oznake, vključene v evidenco vsake države članice, bi bilo treba določiti skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 (4) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 404/2011 (5).

(6)

Da bi lahko spremljali dejavnosti plovil med državami članicami in zagotovili nedvoumno povezavo med podatki, zbranimi v registru ribiške flote Unije, in podatki iz drugih informacijskih sistemov, ki se nanašajo na ribolovne dejavnosti, bi bilo treba vsakemu ribiškemu plovilu Unije dodeliti enotno identifikacijsko številko, ki se pod nobenimi pogoji ne sme ponovno dodeliti ali spremeniti.

(7)

Za zagotovitev učinkovite uporabe te uredbe je primerno uvesti nova orodja in postopke, da bi se še dodatno poenostavilo upravljanje podatkov med državami članicami in Evropsko komisijo, ter zagotoviti pogostejši dostop do posodobljenih podatkov.

(8)

Za upravljanje zmogljivosti ribiških flot in njihovih dejavnosti bi moral register ribiške flote Unije biti na voljo državam članicam v celoti, javnosti pa v omejeni različici. Omejena različica ne bi smela vsebovati osebnih podatkov, da bi se slednji zaščitili, temveč bi morala vsebovati identifikatorje ribiških plovil, da se za javnost okrepi dostop do podatkov in njihova preglednost.

(9)

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe s strani institucij in organov Unije ter dostop držav članic do teh podatkov v registru ribiške flote Unije sta v skladu z zakonodajo Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6), predvsem kar zadeva zahteve glede zaupnosti in varnosti obdelave, prenos osebnih podatkov iz nacionalnih sistemov držav članic Komisiji, zakonitost obdelave ter pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do podatkov, dostopa do njihovih osebnih podatkov ter popravljanja teh podatkov.

(10)

Novo orodje za izmenjavo podatkov, ki ga je razvila Komisija, bi se moralo uporabljati za vse elektronske izmenjave podatkov.

(11)

Ker člen 24(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa, da države članice Komisiji pošljejo podatke o lastništvu, značilnostih plovil in orodja ribiških plovil Unije, ki plujejo pod njihovo zastavo, bi morali biti tudi ti podatki vključeni v to uredbo.

(12)

Uredbo (ES) št. 26/2004 bi bilo treba razveljaviti.

(13)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti dovolj časa, da prilagodijo svoje nacionalne registre novim zahtevam glede podatkov, določenim v tej uredbi.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba:

(a)

določa obveznosti Komisije za vzpostavitev in vzdrževanje registra ribiške flote Unije;

(b)

določa obveznosti držav članic glede zbiranja in potrjevanja podatkov v njihovih nacionalnih registrih ribiških flot ter njihovega prenosa Komisiji;

(c)

določa minimalne podatke o značilnostih in dejavnostih plovil, ki morajo biti vključeni v nacionalne registre ribiških flot.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, kakor je opredeljeno v členu 4(1) (4) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

„ribiško plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, kakor je opredeljeno v členu 4(1) (5) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(c)

„ribiška flota Unije“ pomeni vsa ribiška plovila Unije, ki plujejo pod zastavo države članice in so registrirana v Uniji;

(d)

„akvakulturno plovilo“ pomeni plovilo, opremljeno izključno za izlov, prevoz, rokovanje s proizvodi iz akvakulture in/ali iztovarjanje proizvodov iz akvakulture;

(e)

„dogodek“ pomeni vsak vstop plovila v floto ali njegov izstop iz flote ali sprememba ene od njegovih značilnosti, navedenih na seznamu v Prilogi I;

(f)

„prenos“ pomeni digitalni prenos enega ali več dogodkov med državami članicami in Komisijo;

(g)

„transportna plast“ pomeni elektronsko omrežje za izmenjavo ribolovnih podatkov, ki ga Komisija zagotavlja vsem državam članicam in organu, ki ga ta imenuje za izmenjavo podatkov na standardiziran način;

(h)

„datum popisa“ pomeni datum, na katerega je država članica Komisiji posredovala prvi dogodek, kakor je določeno v Prilogi II;

(i)

„zapis“ pomeni seznam evidentiranih dogodkov o plovilih v registru ribiške flote države članice v določenem časovnem obdobju;

(j)

„zakoniti lastnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je navedena na dokumentih o registraciji plovila in je zakonita lastnica plovila;

(k)

„gospodarski subjekt“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, kot je opredeljeno v členu 4(19) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (7);

(l)

„identifikacijska številka CFR“ pomeni enotno identifikacijsko številko plovila v ribiški floti Unije, ne glede na morebitne nacionalne številke ribiške flote;

(m)

„osebni podatki“ pomeni kateri koli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, kot je opredeljena v členu 2(a) Uredbe (ES) št. 45/2001;

(n)

„nacionalni register ribiške flote“ pomeni register, ki ga vzdržuje vsaka država članica o vseh ribiških plovilih, ki plujejo pod njeno zastavo;

(o)

„register ribiške flote Unije“ pomeni register, ki ga vodi Komisija in vsebuje podatke o vseh ribiških plovilih Unije;

Člen 3

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vsa ribiška plovila Unije, razen za akvakulturna plovila in pasti za modroplavutega tuna.

Člen 4

Uporaba registra ribiške flote Unije

Podatki iz registra ribiške flote Unije se uporabljajo za uporabo pravil skupne ribiške politike.

Člen 5

Zbiranje podatkov za nacionalni register ribiške flote

Vsaka država članica nemudoma zbere in preveri podatke iz Priloge I ter jih evidentira v nacionalnem registru ribiške flote.

Člen 6

Predložitev podatkov

1.   Države članice predložijo Komisiji vse dogodke o ribiških plovilih, ki so bila vpisana v nacionalni register ribiške flote, in sicer najpozneje do konca delovnega dne, ko je bil dogodek v celoti evidentiran.

2.   Če gre pri zadevnem dogodku za popravek prejšnjih podatkov, se vsi dogodki, ki zadevajo to plovilo, od dneva popisa ali prvega vpisa v nacionalni register ribiške flote prenesejo Komisiji.

3.   Podatki o dogodkih se predložijo Komisiji v skladu s členom 9.

4.   Komisija preveri pravilnost prejete predložitve in evidentira dogodke v registru ribiške flote Unije, če je predložitev v skladu z zahtevami iz člena 9. V nasprotnem primeru se predložitev zavrne. V tem primeru Komisija obvesti državo članico o svojih pripombah, slednja pa opravi ustrezne spremembe v nacionalnem registru ribiške flote, in sicer najpozneje v treh delovnih dneh od dneva prejema uradnega obvestila Komisije.

Člen 7

Zapisi

1.   Komisija lahko kadar koli zahteva zapis od katere koli države članice.

2.   Priprava zapisa je v celoti avtomatizirana.

3.   Podatki se predložijo Komisiji v skladu s členom 9.

4.   Komisija preveri pravilnost prejetega zapisa in zamenja podatke o plovilu v registru ribiške flote Unije, če je predložitev v skladu z zahtevami iz člena 9. V nasprotnem primeru se zapis zavrne. V tem primeru Komisija obvesti državo članico o svojih pripombah, slednja pa opravi ustrezne spremembe v nacionalnem registru ribiške flote, in sicer najpozneje v petih delovnih dneh od dneva prejema uradnega obvestila Komisije.

Člen 8

Identifikacijska številka CFR

1.   Države članice dodelijo identifikacijsko številko CFR vsakemu ribiškemu plovilu, ki prvič vstopi v ribiško floto Unije.

2.   Identifikacijska številka CFR se v obdobju, v katerem ribiško plovilo pripada ribiški floti Unije, ne sme spreminjati, tudi če se plovilo prenese v drugo državo članico.

3.   Identifikacijska številka CFR se ne sme ponovno dodeliti drugemu plovilu. Če se ribiško plovilo izvozi iz Unije in se ponovno uvozi nazaj v državo članico, se ribiškemu plovilu ponovno dodeli ista identifikacijska številka CFR.

4.   Identifikacijska številka CFR se vključi v vse prenose podatkov med državo članico in Komisijo, ki se nanašajo na določeno ribiško plovilo.

Člen 9

Standardi za izmenjavo podatkov med Komisijo in državami članicami

1.   Podatki se prenašajo med Komisijo in državami članicami na podlagi standarda Centra Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje (UN/CEFACT), ki je na voljo na strani z evidenco matičnih podatkov (Master Data Register) na spletišču Evropske komisije, namenjenemu ribištvu.

2.   Vsi prenosi so v celoti avtomatizirani in takojšnji, pri tem pa se uporablja transportna plast.

3.   Za zagotavljanje izmenjave sporočil države članice uporabijo izvedbeni dokument (FLUX Vessel Implementation Document), ki je na voljo na spletišču Evropske komisije, namenjenem ribištvu.

4.   O spremembah standardov in izvedbenih dokumentov odloča Komisija skupaj z državami članicami.

Člen 10

Dostop do podatkov o plovilih

1.   Države članice imajo dostop do podatkov iz registra ribiške flote Unije. Dostop se lahko dodeli prek uporabniškega vmesnika aplikacije, ki jo zagotovi Komisija ali spletna storitev.

2.   Javnost ima dostop do omejene različice registra ribiške flote Unije, ki ne vsebuje osebnih podatkov.

Člen 11

Osebni podatki

Obdelava, upravljanje in uporaba podatkov, ki so zbrani v skladu s to uredbo in vsebujejo osebne podatke, se izvajajo v skladu z Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 12

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 26/2004 se razveljavi.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribiške flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L 274, 25.9.1986, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


PRILOGA I

Opredelitev podatkov in opis registracije

Ime podatkov

Opredelitev in opombe

Obvezno (C)/Pogojno obvezno (CIF)/Neobvezno (O) (7)

Država registracije

Država članica, v kateri je plovilo registrirano za ribolov v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013

Vedno države članice poročevalke – koda (6)

C

CFR

Enotna identifikacijska številka ribiškega plovila v Uniji

Oznaka države članice ISO-3, ki ji sledi razpoznavni niz (devet znakov). Če ima niz manj kot devet znakov, je treba na levi strani vstaviti dodatne ničle.

C

UVI

Enotna identifikacija plovila (številka IMO) v skladu z Uredbo (EU) št. 404/2011

CIF

Dogodek

Koda (6) opredeljuje vrsto sporočenega dogodka

C

Datum dogodka (1)

Datum, ko se je zgodil dogodek

C

Registrska številka

Registrska številka, ki jo dodeli država članica

O

Zunanja oznaka

V skladu z Uredbo (EU) št. 404/2011

CIF

Ime plovila

Ime ribiškega plovila, registriranega v nacionalnem registru

C

Kraj registracije

Koda (6) določa kraj (običajno pristanišče), kjer je plovilo registrirano

CIF

IRCS

Mednarodni radijski klicni znak

CIF

Identifikator IRCS

Plovilo z mednarodnim radiom – koda (6)

C

Identifikator dovoljenja

Plovila z dovoljenjem za ribolov v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in členom 3 Uredbe (EU) št. 404/2011 – koda (6)

CIF

Identifikator VMS

Sistem za spremljanje plovil – koda (6).

Plovilo s satelitskim sistemom za spremljanje plovil v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter členi 18 – 28 Uredbe (EU) št. 404/2011

CIF

Identifikator ERS

Plovilo s sistemom za elektronsko poročanje (ladijski dnevnik) v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter členom 29 in naslednjimi Uredbe (EU) št. 404/2011 – koda (6)

CIF

Identifikator AIS

Plovila s sistemom samodejnega prepoznavanja v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1224/2009 – koda (6)

CIF

MMSI

Identifikacijska številka pomorske mobilne postaje (Maritime Mobile Service Identifier)

O

Vrsta plovila

V skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnih plovil (ISSCFV) – koda (6)

CIF

Osnovno ribolovno orodje (2)

V skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja (ISSCFCG) – koda (6)

C

Pomožna ribolovna orodja (3)

V skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja (ISSCFCG) – koda (6)

C

LOA

Skupna dolžina v metrih, opredeljena skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86

CIF

LBP

Dolžina med navpičnicama v metrih, opredeljena skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86

CIF

Tonaža (bruto tonaža)

V bruto tonaži, opredeljeni skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86

CIF

Druga tonaža

V tonah, skladno s Konvencijo iz Osla ali z opredelitvijo, ki jo določi država članica

CIF

Bruto tonaže

V bruto tonaži, povečanje tonaže, dovoljeno zaradi varnosti (pretekli podatki)

CIF

Moč glavnega motorja

V kW, skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86

C

Moč pomožnega motorja

V kW. Vključuje celotno nazivno moč motorja, ki ni vključena pod postavko „moč glavnega motorja“

C

Material ladijskega trupa

Material ladijskega trupa – koda (6)

C

Datum začetka obratovanja

V skladu z Uredbo (EGS) št. 2930/86

C

Segment

Koda (6)

C

Država uvoza/izvoza

Koda (6)

CIF

Vrsta izvoza

Koda (6)

CIF

Državna pomoč

Koda (6)

CIF

Datum izdelave

Datum začetka gradnje

CIF

Za kontaktne osebe/zakonitega lastnika (4)

Ime

Fizična oseba Priimek in ime

Pravna oseba Ime

CIF

 

Identifikator pravne osebe

„Y“ za pravno osebo, „N“ za fizično osebo – koda (6)

O

 

Ulica (5)

Ime ulice in poštni nabiralnik

CIF

 

Poštni predal (5)

Poštni predal

O

 

Mesto (5)

Ime mesta

O

 

Poštna številka (5)

Poštna številka

O

 

Država (5)

Država – koda (6)

O

 

Telefonska številka

Mednarodna telefonska številka

O

 

Številka telefaksa

Mednarodna številka telefaksa

O

 

E-naslov

E-naslov

O

 

Državljanstvo

Državljanstvo kontaktne osebe – koda (6)

O

 

Identifikator družbe IMO

IMO, enotna identifikacijska številka družbe in registriranega zakonitega lastnika

O

Za kontaktne osebe/gospodarski subjekt (4)

Ime

Fizična oseba: priimek in ime

Pravna oseba: ime

CIF

 

Identifikator pravne osebe

„Y“ za pravno osebo, „N“ za fizično osebo – koda (6)

O

 

Ulica (5)

Ime ulice in poštni nabiralnik

CIF

 

Poštni predal (5)

Poštni predal

O

 

Mesto (5)

Ime mesta

O

 

Poštna številka (5)

Poštna številka

O

 

Država (5)

Država – koda (6)

O

 

Telefonska številka

Mednarodna telefonska številka

O

 

Številka telefaksa

Mednarodna številka telefaksa

O

 

E-naslov

E-naslov

O

 

Državljanstvo

Državljanstvo kontaktne osebe – koda (6)

O

 

Identifikator družbe IMO

IMO, enotna identifikacijska številka družbe in registriranega zakonitega lastnika

O


(1)  V primeru popisa flote je to datum popisa v državi članici (Priloga II). Za vse druge vrste dogodkov je treba sporočiti datum, ko je bil dogodek zabeležen v uradnem dokumentu.

(2)  Ribolovno orodje, ki naj bi se najpogosteje uporablja na plovilu za ribolovno obdobje enega leta ali ribolovno dejavnost.

(3)  Lahko se prijavi do pet orodij.

(4)  Lahko se registrira do pet kontaktnih oseb.

(5)  Naslov, ki temelji na ulici, poštnem predalu, kraju, poštni številki in državi, mora biti dovolj jasen, da se lahko stopi v stik s kontaktno osebo flote.

(6)  Kode (ali ustrezna napotila) so navedene na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register, MDR) na spletišču Komisije, namenjenem ribištvu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

(7)  Podrobna pravila so na voljo v izvedbenem dokumentu plovila na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register, MDR) na spletišču Komisije, namenjenem ribištvu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.


PRILOGA II

Datum popisa po posameznih državah

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

BGR, ROM

1.1.2007

HRV

1.7.2013

Države članice, ki so pristopile po 1. juliju 2013

Datum pristopa

FRA – Mayotte

Vsi datumi od 1.1.2014 naprej (1)


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L 354, 28.12.2013, str. 86).


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/219

z dne 8. februarja 2017

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in odstavljene manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273). V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in odstavljene manj pomembne vrste prašičev ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 20. oktobra 2015 (2) ugotovila, da pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 27273) pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ter okolje. Ugotovljeno je bilo tudi, da pripravek lahko izboljša proizvodnost pri odstavljenih pujskih. Ta ugotovitev se lahko ekstrapolira na odstavljene manj pomembne vrste prašičev, kadar se dodatek uporablja v istem odmerku. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Bacillus subtilis (DSM 27273) je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4269.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/enot aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1826

Chr.Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 27273

Sestava dodatka

Pripravek iz Bacillus subtilis

DSM 27273 z najnižjo vsebnostjo 1,6 × 109 CFU/g dodatka

v trdni obliki

Lastnosti aktivne snovi:

žive spore Bacillus subtilis

DSM 27273

Analizna metoda  (1)

Identifikacija in štetje Bacillus subtilis DSM 27273 v krmnem dodatku, premiksih in krmnih mešanicah

Identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

Metoda štetja: metoda razmaza na plošči z uporabo sojinega agarja s triptonom – EN 15784

odstavljeni pujski

4 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do 35 kg telesne teže.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, oči in kožo.

1. marec 2027

odstavljene manj pomembne vrste prašičev

4 × 108


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/220

z dne 8. februarja 2017

o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1106/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Prejšnje preiskave in veljavni ukrepi

(1)

Z Izvedbeno uredbo (EU) št. 861/2013 (2) je Svet uvedel dokončno izravnalno dajatev na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije.

(2)

Z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1106/2013 (3) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije („prvotna preiskava“).

(3)

Septembra 2015 so bili protidampinški ukrepi spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1483 (4), in sicer po ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (5).

(4)

Protidampinška dajatev, ki se trenutno uporablja za uvoz družbe Venus Wire Industries Pvt. Ltd, znaša 9,4 % (trenutno veljavna stopnja dampinga v višini 12,4 %, zmanjšana za izravnalno dajatev v višini 3 %), za družbo Garg Inox Ltd pa 8,4 % (trenutno veljavna stopnja dampinga v višini 11,8 %, zmanjšana za izravnalno dajatev v višini 3,4 %). Protidampinška dajatev, ki se trenutno uporablja za uvoz proizvajalcev izvoznikov v Indiji, ki niso sodelovali v prvotni preiskavi, znaša 12,5 % (stopnja dampinga v višini 16,2 %, zmanjšana za izravnalno dajatev v višini 3,7 %).

1.2   Zahtevek za delni vmesni pregled

(5)

Komisija je prejela dva zahtevka za delni vmesni pregled veljavnih protidampinških ukrepov, po obsegu omejen na preiskavo dampinga.

(6)

En zahtevek za pregled je vložila skupina Venus, ki je skupina izvoznikov proizvajalcev iz Indije („zadevna država“). Skupina vključuje družbe Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd in povezanega uvoznika Venus Edelstahl GmbH.

(7)

Drugi zahtevek je vložila družba Garg Inox Ltd („Garg“), ki je izvoznik proizvajalec iz Indije. Skupina Venus in družba Garg sta skupno „vložnika“.

(8)

Vložnika sta v svojih zahtevkih trdila, da so se okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni protidampinški ukrepi, spremenile in da so spremembe trajne. Predložila sta dokaze prima facie, da za izravnavo škodljivega dampinga nadaljevanje ukrepov na sedanji ravni ni več potrebno.

1.3   Začetek delnega vmesnega pregleda

(9)

Ko je Komisija po obvestilu državam članicam ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, omejenega na preiskavo dampinga v zvezi z vložnikoma, je z obvestilom, objavljenim 11. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije  (6), napovedala začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 o zaščiti o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, po obsegu omejenega na preiskavo dampinga v zvezi z vložnikoma.

1.4   Preiskava

(10)

Komisija je preiskovanima proizvajalcema izvoznikoma poslala vprašalnik, da bi pridobila informacije, potrebne za njeno preiskavo, ti pa so ga izpolnjenega vrnili v predpisanem roku.

(11)

Komisija je zbrala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za določitev dampinga. Preveritveni obiski v skladu s členom 16 osnovne uredbe so bili opravljeni v prostorih naslednjih družb:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Precision Metals, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Nemčija

ter

Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, Indija.

(12)

Na zahtevo skupine Venus je 26. julija 2016 potekalo zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

1.5   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(13)

Preiskava stopnje dampinga je zajemala obdobje od 1.oktobra 2014 do 30. septembra 2015 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“).

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

2.1   Zadevni izdelek

(14)

Izdelek, ki se pregleduje, so žice iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo:

2,5 mas. % ali več niklja, razen žice, ki vsebuje 28 mas. % ali več, vendar ne več kot 31 mas. % niklja in 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % kroma,

manj kot 2,5 mas. % niklja, razen žice, ki vsebuje 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % kroma in 3,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 6 mas. % aluminija,

s poreklom iz Indije, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 7223 00 19 in 7223 00 99 („zadevni izdelek“).

2.2   Podobni izdelek

(15)

V okviru preiskave v zvezi s pregledom je bilo potrjeno, da imajo žice iz nerjavnega jekla, kot so opredeljene v uvodni izjavi 14, ki jih proizvajata vložnika in se prodajajo na domačem trgu, enake osnovne fizikalne, tehnične in kemične lastnosti ter enako osnovno uporabo kot zadevni izdelek, ki se izvaža v Unijo.

(16)

Komisija se je odločila, da so navedeni izdelki zato podobni izdelki v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

3.   TRAJNA NARAVA SPREMENJENIH OKOLIŠČIN

(17)

V skladu s členom 11(3) osnovne uredbe je Komisija proučila, ali se spremenjene okoliščine, ki sta jih navedla vložnika, lahko štejejo za trajne.

Skupina Venus

(18)

Opozoriti je treba, da je bil v prvotni preiskavi za določitev stroškov proizvodnje in stopnje dampinga za skupino Venus uporabljen člen 18 osnovne uredbe. Razlog za to je bilo dejstvo, da so se informacije o vrstah jekla štele za nezanesljive, saj ni bilo mogoče natančno slediti posameznim vrstam jekla v vseh fazah proizvodnega procesa.

(19)

Skupina Venus je v zahtevku za pregled navedla, da je spremenila svoj računovodski sistem in sistem za upravljanje zalog. Dokazi, ki so bili pridobljeni in preverjeni med preiskavo, so pokazali, da je skupina Venus v svoj sistem za upravljanje zalog prek nove programske opreme uvedla nadzor, ki ji omogoča sledenje posameznim vrstam jekla v celotnem proizvodnem procesu. S tem nadzorom je bilo odpravljeno tveganje neskladij na ravni posameznih vrst jekla. Zato se lahko sporočena razdelitev osnovnih surovin po vrstah jekla šteje za zanesljivo za določitev stroškov in prodajnih cen posameznih vrst izdelka, ki vplivajo na stroške proizvodnje zadevnega izdelka in izračun stopnje dampinga. Tukaj opisana okoliščina se v bližnji prihodnosti ne bo spremenila na način, ki bi vplival na te ugotovitve.

(20)

Na podlagi tega je Komisija sklenila, da so spremenjene okoliščine v zvezi s skupino Venus trajne.

Družba Garg

(21)

Velika količina izvoza družbe Garg je v prvotni preiskavi potekala prek povezanega uvoznika v Uniji. Družba je trdila, da zaradi zaprtja odvisne družbe v Uniji ni več razmerja med njo in tem subjektom ter da to pomeni znatno spremembo izračunov stopnje dampinga, saj izvoznih cen ni treba več konstrurirati v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe.

(22)

V okviru preiskave je bilo zaprtje odvisne družbe v Uniji potrjeno. Na podlagi tega je Komisija sklenila, da so spremenjene okoliščine v zvezi z družbo Garg znatne in trajne.

4.   DAMPING

(a)   Uvod

(23)

Kot je navedeno v nadaljevanju, so se v zvezi z družbo Garg pojavile številne težave, zato je Komisija proučila možnost uporabe člena 18 osnovne uredbe.

(24)

V okviru preveritve družbe Garg na kraju samem je bilo ugotovljeno, da je družba v obdobju preiskave v zvezi z vmesnim pregledom s svojim nekdanjim povezanim uvoznikom v Uniji opravljala izvozne transakcije, za katere se plačujejo provizije, vendar slednjih v izpolnjenem vprašalniku ni sporočila.

(25)

Komisija je z dopisom z dne 30. maja 2016 družbo Garg obvestila, da namerava iz razloga v uvodni izjavi 24 uporabiti razpoložljiva dejstva glede teh provizij v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

(26)

Družba je 15. junija 2016 predložila pripombo o nameri Komisije, da uporabi razpoložljiva dejstva, pri čemer se je strinjala, da provizije za nekatere transakcije niso bile sporočene in da bi se na podlagi tega za določitev zneska provizij lahko uporabila razpoložljiva dejstva.

(27)

Komisija je proučila pripombe družbe in sklenila, da družba ne izpodbija razloga iz uvodne izjave 24. Zato je v skladu s členom 18 osnovne uredbe za izračun stopnje dampinga uporabila najboljša razpoložljiva dejstva glede provizij.

(b)   Normalna vrednost

(28)

Komisija je v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe najprej proučila, ali je celotni obseg domače prodaje vložnikov reprezentativen. Domača prodaja je reprezentativna, če je za vsakega vložnika celotni obseg domače prodaje podobnega izdelka neodvisnim strankam na domačem trgu v obdobju preiskave v zvezi s pregledom predstavljal najmanj 5 % njegovega celotnega obsega izvoza zadevnega izdelka v Unijo. Na podlagi tega je bil celotni obseg prodaje podobnega izdelka na domačem trgu za vložnika reprezentativen.

(29)

Komisija je nato za vsakega vložnika opredelila vrste izdelkov, prodane na domačem trgu, ki so bile enake ali primerljive z vrstami izdelkov, prodanimi za izvoz v Unijo.

(30)

Komisija je nato v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe proučila, ali je domača prodaja vsakega vložnika na domačem trgu reprezentativna za posamezne vrste izdelka, ki so enake vrstam, prodanim za izvoz v Unijo, ali primerljive z njimi. Domača prodaja vrste izdelka je reprezentativna, če celotni obseg domače prodaje navedene vrste izdelka neodvisnim strankam v obdobju preiskave v zvezi s pregledom predstavlja najmanj 5 % celotnega obsega izvoza enake ali primerljive vrste izdelka v Unijo.

(31)

Komisija je ugotovila, da je bila večina vrst izdelka za družbo Garg reprezentativnih. Za skupino Venus pa so bile reprezentativne le nekatere vrste izdelka. Za vrste izdelka, ki niso bile reprezentativne, je Komisija ravnala, kot je določeno v uvodnih izjavah 36 in 37.

(32)

Komisija je nato določila delež dobičkonosne prodaje neodvisnim strankam na domačem trgu za vsako vrsto izdelka v obdobju preiskave v zvezi s pregledom, da bi se odločila, ali bo za izračun normalne vrednosti uporabila dejansko domačo prodajo v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe.

(33)

Normalna vrednost temelji na dejanski domači ceni za posamezno vrsto izdelka ne glede na to, ali je bila navedena prodaja dobičkonosna ali ne:

(a)

če je obseg prodaje vrste izdelka, prodane po neto prodajni ceni, enaki izračunanim proizvodnim stroškom ali višji od njih, zajemal več kot 80 % skupnega obsega prodaje te vrste izdelka ter

(b)

če je tehtana povprečna prodajna cena navedene vrste izdelka enaka ali višja od proizvodnih stroškov na enoto.

(34)

V tem primeru je normalna vrednost tehtano povprečje cen celotne domače prodaje navedene vrste izdelka v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(35)

Normalna vrednost je dejanska domača cena za posamezno vrsto izdelka, in sicer izključno pri dobičkonosni domači prodaji te vrste izdelka v obdobju preiskave v zvezi s pregledom:

(a)

če obseg dobičkonosne prodaje te vrste izdelka predstavlja 80 % ali manj celotnega obsega prodaje te vrste izdelka ali

(b)

če je tehtana povprečna cena te vrste izdelka nižja od stroškov proizvodnje na enoto.

(36)

Na podlagi navedenih preskusov je bila normalna vrednost za vsakega vložnika izračunana kot tehtano povprečje njune dobičkonosne prodaje, razen če ni bilo prodaje ali zadostne prodaje določene vrste podobnega izdelka v običajnem poteku trgovanja ali če določena vrsta izdelka ni bila prodana v reprezentativnih količinah na domačem trgu, pri čemer je Komisija v tem primeru normalno vrednost konstruirala v skladu s členom 2(3) in (6) osnovne uredbe.

(37)

Normalna vrednost je bila konstruirana tako, da se je povprečnim stroškom proizvodnje podobnega izdelka zadevnega vložnika v obdobju preiskave v zvezi s pregledom prištelo naslednje:

(a)

tehtano povprečje prodajnih, splošnih in administrativnih stroškov („PSA“) vsakega vložnika, ki so v obdobju preiskave v zvezi s pregledom nastali pri domači prodaji podobnega izdelka v običajnem poteku trgovanja, ter

(b)

tehtani povprečni dobiček, ki ga je dosegel vsak vložnik pri domači prodaji podobnega izdelka v običajnem poteku trgovanja v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

Stroški proizvodnje so bili po potrebi prilagojeni.

(c)   Izvozna cena

(38)

Skupina Venus je v Unijo izvažala neposredno neodvisnim strankam ali prek povezane družbe, ki je delovala kot uvoznik.

(39)

Kadar se je zadevni izdelek izvažal neposredno neodvisnim strankam v Uniji, je bila izvozna cena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe določena na podlagi izvoznih cen, ki so bile dejansko plačane ali se plačujejo.

(40)

Kadar je izvoz v Unijo potekal prek povezane družbe, ki je delovala kot uvoznik, je bila izvozna cena v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe določena na podlagi cen, po katerih so bili uvoženi izdelki prvič nadalje prodani neodvisnemu kupcu, prilagojenih za vse stroške, nastale med uvozom in nadaljnjo prodajo, kakor tudi za razumne zneske za PSA-stroške ter za dobiček. Uporabljeni so bili lastni PSA-stroški povezanega uvoznika, zaradi nezanesljivosti stopnje dobička povezanega uvoznika in odsotnosti informacij o dobičku nepovezanega uvoznika v tej preiskavi pa je bila uporabljena enaka stopnja dobička kot v prvotni preiskavi, tj. 5 %.

(41)

Kar zadeva družbo Garg, se je zadevni izdelek v celoti izvažal neposredno neodvisnim strankam v Uniji, zato je Komisija določila izvozno ceno na podlagi cen, ki so bile dejansko plačane ali se plačujejo za prodajo zadevnega izdelka v Uniji, v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe.

(d)   Primerjava

(42)

Komisija je normalno vrednost in izvozno ceno vložnikov primerjala na podlagi franko tovarna.

(43)

Kadar je Komisija to lahko upravičila s potrebo po zagotovitvi poštene primerjave, je v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe normalno vrednost in/ali izvozno ceno prilagodila za razlike, ki so vplivale na cene in njihovo primerljivost.

(44)

Prilagoditve so se izvedle za stroške prevoza, manipulativne stroške, stroške natovarjanja in tozadevne stroške, uvozne dajatve, stroške kredita, bančne stroške in provizije. Kar zadeva družbo Garg, je Komisija uporabila razpoložljiva dejstva glede zneska provizij za izvoz v Unijo.

(e)   Stopnja dampinga

(45)

Komisija je za proizvajalca izvoznika primerjala tehtano povprečno normalno vrednost vsake vrste podobnega izdelka s tehtano povprečno izvozno ceno ustrezne vrste zadevnega izdelka v skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe.

(46)

Na podlagi tega tehtana povprečna stopnja dampinga skupine Venus, izražena kot odstotek cene CIF meja Unije, brez plačane dajatve, znaša 9,9 %, za družbo Garg pa 19,2 %.

(47)

Glede na to, da je spremenjena stopnja dampinga za družbo Garg višja od stopnje dampinga za vse druge nesodelujoče družbe v prvotni preiskavi, je Komisija sklenila spremeniti tudi stopnjo dampinga za vse druge nesodelujoče družbe v prvotni preiskavi, in sicer na raven stopnje dampinga za družbo Garg, ki je zdaj najvišja med vsemi sodelujočimi družbami.

5.   PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(48)

Skupina Venus, družba Garg in industrija Unije so bile obveščene o osnovnih dejstvih in ugotovitvah, na podlagi katerih naj bi se spremenila stopnja dajatev, ki se uporablja za skupino Venus in družbo Garg, in so imele možnost, da podajo svoje pripombe.

(49)

Po razkritju je eden od proizvajalcev izvoznikov podvomil v odstopanje od metode izračuna, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi. Proizvajalec izvoznik je trdil, da (i) je Komisija ponovno razvrstila nekatere vrste zadevnega izdelka v primerjavi s prvotno preiskavo, da (ii) je uporabila drugačno metodo razporeditve stroškov kot v prvotni preiskavi v nasprotju s členom 11(9) osnovne uredbe in da (iii) je izključitev nekaterih vrst jekla iz izračuna stopnje dampinga neupravičena.

(50)

Komisija se je odločila prilagoditi razvrstitev nekaterih vrst zadevnega izdelka in podobnega izdelka v skupine vrst izdelka za namene preskusa običajnega poteka trgovanja in primerjave na podlagi fizikalnih lastnosti teh izdelkov. Fizikalne lastnosti niso upravičevale razvrstitve, ki jo je izvedel proizvajalec izvoznik. Natančna razvrstitev lastnosti zadevnega izdelka je namreč tista, ki omogoča natančno razvrstitev v okviru vrst izdelka. Ta prilagoditev ne zadeva „metodologije“ iz člena 11(9) osnovne uredbe, temveč pravilno določitev normalne vrednosti na podlagi dejstev, zbranih in preverjenih med to preiskavo. Zato to ne pomeni spremembe metodologije. Zato je treba to trditev zavrniti.

(51)

V prvotni preiskavi je Komisija uporabila razpoložljiva dejstva glede dokončne določitve stroškov proizvodnje in izračuna stopnje dampinga za tega proizvajalca izvoznika. Proizvajalec izvoznik je trdil, da so se okoliščine glede sestavnih elementov izračuna dampinga, tj. stroškov proizvodnje, spremenile in da je ta sprememba trajna. Opozoriti je treba, da je Komisija v prvotni preiskavi uporabila razpoložljiva dejstva za določitev stroškov surovin. Bistvena sprememba v sedanji preiskavi je, da se je Komisija odločila uporabiti podatke o stroških surovin proizvajalca izvoznika. To ne pomeni spremembe metodologije. Tudi če bi se sedanja metoda izračuna štela za spremembo metodologije, je namen sedanje preiskave v zvezi s pregledom priti do novih ugotovitev zaradi spremenjenih okoliščin glede sestavnih elementov pri izračunu dampinga, tj. stroškov proizvodnje. Dejstvo, da je bila trditev proizvajalca izvoznika glede spremenjenih okoliščin sprejeta, bi upravičevalo spremembo metodologije. Proizvajalec izvoznik je trdil, da bi morala Komisija za stroške obdelave uporabiti metodo razporeditve, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi. Vendar je bila ta metoda razporeditve uporabljena v posebnih okoliščinah uporabe razpoložljivih dejstev za določitev proizvodnih stroškov. Glede na dejstvo, da Komisija v sedanji preiskavi uporablja podatke proizvajalca izvoznika, bi lahko uporabila ustrezno metodo razporeditve, kar v prvotni preiskavi zaradi uporabe razpoložljivih dejstev ni bilo možno. Poleg tega je bila metodologija, ki jo predlaga proizvajalec izvoznik, določena izključno za to protidampinško preiskavo in ni odražala v preteklosti uporabljenih računovodskih usmeritev, ni je bilo mogoče uporabiti za celotno proizvodnjo družbe ter ni pravilno odražala povzročiteljev stroškov proizvodnje zadevnega in podobnega izdelka. V skladu s členom 2(5) osnovne uredbe se je Komisija odločila uporabiti razporeditev na podlagi dodane vrednosti k stroškom surovin v proizvodnem postopku, kar je različica razporeditve na podlagi prihodkov, ki nevtralizira morebiten velik učinek stroškov surovin na prihodke od vsake vrste izdelka.

(52)

Isti proizvajalec izvoznik je trdil, da je Komisija pri izračunu stroškov proizvodnje napačno zanemarila določene količine kupljenega jekla. Vrsta uporabljene surovine je merilo pri razvrstitvi zadevnega izdelka za namene preskusa običajnega poteka trgovanja in primerjave. Komisija je za izračun stroškov surovin za vsako vrsto izdelka, ki ga je družba prodala, ohranila evidence stroškov, ki so ustrezale specifikacijam, potrebnim za razvrstitev zadevnega izdelka, in ki jih je bilo mogoče neposredno povezati s prodajo, ki jo je družba sporočila v okvire te razvrstitve. Razvrstitev surovin na drugačni ravni, ki jo je predlagala družba, ni štela za dosledno in razumno nadomestno možnost. Zato je treba to trditev zavrniti.

(53)

Drugi proizvajalec izvoznik je trdil, da je ponovna preiskava za ugotavljanje absorpcije dajatev tista, ki je privedla do sedanje dajatve, zaradi česar bi morala Komisija v skladu s členom 11(9) osnovne uredbe uporabiti enako metodologijo kot v ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije dajatev. To se je nanašalo zlasti na (i) izračun posamičnih stroškov proizvodnje za vsako vrsto zadevnega in podobnega izdelka ne glede na to, ali se prodaja na domačem trgu ali na izvoznih trgih, ter (ii) prilagoditev pri razvrstitvi različnih vrst izdelka v skupine s podobnimi lastnostmi za namene preskusa običajnega poteka trgovanja in primerjave, da bi se upoštevala posamezna vrsta izdelka in izključitev nekaterih za družbo specifičnih skupin vrst izdelka.

(54)

Preiskava, ki je privedla do uvedbe dajatve na sedanji ravni, je prvotna preiskava. V okviru ponovne preiskave za ugotavljanje absorpcije dajatev stopnja dajatve za tega proizvajalca izvoznika ni bila spremenjena. Zato je treba trditev, da bi morala Komisija uporabiti enako metodologijo kot v ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije dajatev, zavrniti.

(55)

V prvotni preiskavi so stroški proizvodnje tega proizvajalca izvoznika temeljili na stroških proizvodnje drugih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov brez razlikovanja med izdelki, ki se prodajajo na domačem trgu, in tistimi, ki se prodajajo na izvoznih trgih. Trditev, da je Komisija odstopala od metodologije, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi, ker je izračunala posamične stroške proizvodnje za vsako vrsto izdelka ne glede na to, ali se prodaja na domačem trgu ali izvoznih trgih, je torej neutemeljena in jo je treba zavrniti.

(56)

Kar zadeva prilagoditev v skupinah vrst izdelka, ki so bile uporabljene za namene preskusa običajnega poteka trgovanja in primerjave, se je Komisija odločila natančneje opredeliti obseg ene vrste izdelka na podlagi njegovih fizikalnih lastnosti. Proizvajalec izvoznik je med preveritvenim obiskom pojasnili, da se je ta vrsta prodajala na nišnem trgu in da so bili stroški njene proizvodnje primerljivi s stroški proizvodnje drugih izdelkov v isti skupini vrst izdelka, vendar so bile njene cene bistveno višje. Komisija je sklenila, da je to vplivalo na cene in njihovo primerljivost ter da je bila prilagoditev zaradi fizikalnih lastnosti v skladu s členom 2(10)(a) osnovne uredbe upravičena. Natančna razvrstitev lastnosti zadevnega izdelka je namreč tista, ki omogoča natančno razvrstitev v okviru vrst izdelka in natančno primerjavo. Zato ta prilagoditev ne pomeni spremembe metodologije in je treba to trditev zavrniti.

(57)

Po razkritju je proizvajalec izvoznik zahteval popravek izvozne cene navzgor v zvezi s krediti, povezanimi s shemo za povračilo dajatev in shemo ciljnega trga, ter popravek za stroške kredita pri konstruiranju normalne vrednosti. Vendar se v skladu s členom 2(10)(b) osnovne uredbe prilagoditev, če je upravičena, lahko izvede le v zvezi z uvoznimi dajatvami za normalno vrednost in ne za izvozno ceno. Kar zadeva zahtevek za prilagoditev konstruirane normalne vrednosti zaradi stroškov kredita, je treba omeniti, da je taka prilagoditev v skladu s členom 2(10)(g) osnovne uredbe zagotovljena le, kadar je normalna vrednost določena na podlagi zaračunanih cen in ne, kadar je (ob odsotnosti takih cen) konstruirana. Zato je treba oba zahtevka zavrniti.

(58)

Komisija je sprejela trditve tega proizvajalca izvoznika v zvezi z izključitvijo nekaterih za družbo specifičnih skupin vrst izdelka in nekaterimi administrativnimi napakami glede dvojnega poročanja popravka, prilagoditve zalog in ključa za razporeditev stroškov obdelave. Sprejetje teh trditev je privedlo do znižanja stopnje dampinga za tega proizvajalca izvoznika.

(59)

Po razkritju je združenje Eurofer trdilo, da je v nezaupni različici spisa premalo podrobnosti, da bi lahko podalo kakršne koli koristne pripombe glede preiskave, vendar je podprlo sklepe Komisije.

(60)

V skladu s členom 19(1) osnovne uredbe se informacije, ki so po naravi zaupne ali jih strani, udeležene v preiskavi, zaupno predložijo, kot take tudi obravnavajo. Ker sta proizvajalca izvoznika predložila nezaupne povzetke kakršnih koli zaupnih informacij, ki omogočajo primerno razumevanje bistva zaupno predloženih informacij, je Komisija to trditev zavrnila.

(61)

Spremenjena stopnja dampinga in stopnja dajatve sta bili razkriti zadevnim stranem. Po dodatnem dokončnem razkritju sta oba proizvajalca izvoznika ponovila svoje predhodne pripombe.

(62)

Po preiskavi v zvezi s pregledom spremenjena stopnja protidampinške dajatve, ki bi se uporabljala za uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvaja skupina Venus, znaša 6,9 % (tj. stopnja dampinga v višini 9,9 %, zmanjšana za izravnalno dajatev v višini 3 %).

(63)

Spremenjena stopnja protidampinške dajatve, ki bi se uporabljala za uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvaja družba Garg, znaša 10,3 % (tj. stopnja dampinga v višini 13,7 %, zmanjšana za izravnalno dajatev v višini 3,4 %).

(64)

Ker spremenjena stopnja dampinga za družbo Gard po dokončnem razkritju ni več višja od stopnje dampinga za vse druge nesodelujoče družbe v prvotni preiskavi, se stopnja dampinga in stopnja dajatve za vse druge nesodelujoče družbe v prvotni preiskavi ne bi smeli spremeniti, kot je določeno v uvodni izjavi 47.

(65)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razpredelnica iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 1106/2013, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1483, se nadomesti z naslednjo razpredelnico:

Družba

Dajatev (v %)

Dodatna oznaka TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharasthra

10,3

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharasthra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharasthra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharasthra

6,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharasthra

6,9

B777

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharasthra

6,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharasthra

6,9

B779

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharasthra, in Mumbai, Maharasthra

6,8

B780

Družbe s seznama v Prilogi

8,4

Glej Prilogo

Vse druge družbe, razen družb, vključenih v vzorec v prvotni preiskavi, in sodelujočih nevzorčenih družb

16,2

B999

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 861/2013 z dne 2. septembra 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije (UL L 240, 7.9.2013, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1106/2013 z dne 5. novembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije (UL L 298, 8.11.2013, str. 1.)

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1483 z dne 1. septembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1106/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije, po ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 228, 2.9.2015, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51). Ta uredba je bila razveljavljena z osnovno uredbo.

(6)  UL C 411, 11.12.2015, str. 4.


PRILOGA

Sodelujoči proizvajalci izvozniki v Indiji, ki niso vključeni v vzorec

Ime družbe

Mesto

Dodatna oznaka TARIC

Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd.

Satara, Maharashtra

B121

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

C189

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

C190

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

C191

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

C192

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

C193

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

C194

Mukand Ltd.

Thane

C195

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

C196

Superon Schweisstechnik India Ltd.

Gurgaon, Haryana

B997


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/221

z dne 8. februarja 2017

o dvestodevetinpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 3. februarja 2017 sklenil črtati eno fizično osebo s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vršilec dolžnosti vodje službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se pod naslovom „Fizične osebe“ črta naslednji vnos:

„Gulbuddin Hekmatyar (tudi (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Datum rojstva: 1.8.1949. Kraj rojstva: provinca Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) član plemena Kharoti; (b) januarja 2011 se je domnevno zadrževal na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom; (c) ime očeta je Ghulam Qader. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 20.2.2003.“


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/222

z dne 8. februarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

125,5

TN

311,6

TR

141,3

ZZ

192,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

182,1

ZZ

130,7

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

93,3

TR

215,3

ZZ

154,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

45,8

TN

53,0

TR

77,7

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

101,6

IL

134,2

MA

89,2

TR

88,2

ZZ

103,3

0805 22 00

IL

109,8

MA

98,9

ZZ

104,4

0805 50 10

EG

68,7

TR

83,6

ZZ

76,2

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

107,9

ZZ

123,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/34


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/223

z dne 7. februarja 2017

o odobritvi laboratorija v Braziliji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 572)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2000/258/ES je bil laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments (v nadaljnjem besedilu: AFSSA) v mestu Nancy v Franciji imenovan za pristojni inštitut za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini. AFSSA je sedaj združen z uradom Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) v Franciji.

(2)

Odločba 2000/258/ES med drugim določa, da mora ANSES oceniti laboratorije v tretjih državah, ki so predložili vloge za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(3)

Pristojni organ v Braziliji je predložil vlogo za odobritev laboratorija „LANAGRO/PE“ v mestu Recife, ANSES pa je za ta laboratorij pripravil in Komisiji poslal pozitivno ocenjevalno poročilo z dne 19. oktobra 2016.

(4)

Laboratorij „LANAGRO/PE“ v mestu Recife bi bilo zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih odobri naslednji laboratorij:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos CEP: 52171-030

Recife/PE

BRAZILIJA

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. marca 2017.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. februarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.


9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/36


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/224

z dne 8. februarja 2017

o določitvi tehničnih in operativnih specifikacij, ki komercialni storitvi, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, omogočajo, da izpolni funkcijo iz člena 2(4)(c) Uredbe (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 in Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 12(3)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe (EU) št. 1285/2013 določa, da mora komercialna storitev, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, z večjo učinkovitostjo ter s podatki, ki imajo večjo dodano vrednost od podatkov, pridobljenih z odprto storitvijo, omogočati razvoj aplikacij za poslovne ali komercialne namene.

(2)

Komercialna storitev je eden od bistvenih elementov sistema, vzpostavljenega v okviru programa Galileo, saj po eni strani drugi globalni satelitski navigacijski sistemi (v nadaljnjem besedilu: GNSS) ne vključujejo takšne storitve, po drugi strani pa bi morala ustvariti prihodke v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1285/2013. Dostop do te storitve bi moral biti plačljiv. Cenovna politika komercialne storitve ni predmet tega sklepa in bi morala biti določena naknadno.

(3)

Komercialna storitev bi morala biti predmet pogodb, sklenjenih z enim ali več ponudniki storitev.

(4)

Zdaj je treba določiti tehnične in operativne specifikacije za komercialno storitev, saj bo nato potrebnih več let do dejanske uporabe storitve. V preteklih letih je bilo oblikovanje specifikacij zajeto v več študijah, preizkusih in posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi. Specifikacije so se oblikovale ob upoštevanju kompromisa med potrebo po dejanski dodani vrednosti za uporabnike na eni strani ter željo, da bi bile spremembe sistema, ki so dejavniki tveganja, kar najmanjše, in da bi se upošteval časovni načrt iz Uredbe št. 1285/2013 na drugi strani.

(5)

Zato je za dejanski razvoj aplikacij za poslovne ali komercialne namene bistveno, da se v komercialno storitev vključi dve veliki izboljšavi v primerjavi z odprto storitvijo, in sicer večjo natančnost geolokacije in okrepljeno zmogljivost avtentikacije. To je tudi tehnično izvedljivo. Da bi bile različne potrebe različnih skupin uporabnikov komercialne storitve kar najbolje izpolnjene, je poleg tega nujno, da se jim ti dve izboljšavi ponudita ločeno.

(6)

Z veliko natančnostjo geolokacije bi se moralo razširiti področje uporabe tehnologije satelitskih navigacijskih sistemov. V ta namen je treba izboljšati kakovost podatkov, ki jih zagotavlja sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, tako da se napaka pri določanju položaja zmanjša na manj kot en decimeter pri nazivnih pogojih uporabe. K izpolnitvi tega cilja bi lahko prispevali tudi signali, ki jih oddajajo drugi globalni satelitski navigacijski sistemi, kot je globalni pozicionirni sistem (GPS) Združenih držav Amerike.

(7)

Okrepljena zmogljivost avtentikacije bi morala povečati varnost in zlasti odpraviti tveganje ponaredkov in prevar. Zato je v satelitske signale treba vključiti dodatne elemente in tako uporabnikom zagotoviti, da informacije, ki jih dobijo, dejansko prihajajo iz sistema, vzpostavljenega v okviru programa Galileo, in ne iz nekega neznanega vira. Tako bi zmogljivost avtentikacije komercialne storitve po eni strani vključevala zmogljivost avtentikacije podatkov o geolokaciji, ki bo vključena v signale brezplačne odprte storitve, po drugi strani pa zaradi boljše zaščite tudi posebno identifikacijo signalov, ki bo možna zaradi branja šifriranih kod, ki bodo prav tako vključene v signale in do katerih bo dostop plačljiv.

(8)

Pred operativnim razvojem komercialne storitve bi bilo treba izvesti izčrpno analizo tveganja. Ta analiza bi morala biti izvedena pred pozitivnim zaključkom „GNSS Service Centre delta Critical Design Review“, ki je predviden 1. junija 2017.

(9)

Komercialna storitev bi morala imeti dodano vrednost v primerjavi z odprto storitvijo, da bi omogočila razvoj aplikacij za poslovne ali komercialne namene in bila tako dostopna kar največjemu številu uporabnikov, pri tem pa uporabljati komercialno šifriranje. V ta namen uporaba tajnih podatkov UE (ICUE) s strani „Commercial Service Provider“ ali končnega uporabnika ni predvidena, in sicer ne za odprto storitev ne za komercialno storitev. Če pa bi se takšna uporaba zahtevala, bi bilo treba o njej odločiti v skladu s pravilnikom o varnosti iz člena 17(a) Uredbe (EU) št. 1285/2013, in sicer zlasti na podlagi analize tveganja za varnost in ob polnem upoštevanju mnenj strokovnjakov držav članic. Pri tej odločitvi bi se morala upoštevati tudi analiza stroškov in koristi.

(10)

Specifikacije iz tega sklepa so v skladu z mednarodno določenimi pravili na področju radionavigacije, zlasti s standardi, ki jih je razvila Mednarodna telekomunikacijska zveza, ter z določbami sporazuma, sklenjenega 26. junija 2004 med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij.

(11)

Zato je treba določiti tehnične in operativne specifikacije, ki komercialni storitvi, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, omogočajo, da izpolni funkcijo iz člena 2(4)(c) Uredbe (EU) št. 1285/2013, pri čemer se še vedno v celoti uporabljajo določbe iz Sklepa Sveta 2014/496/SZVP (2).

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 1285/2013 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Tehnične in operativne specifikacije, ki komercialni storitvi, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, omogočajo, da izpolni funkcijo iz člena 2(4)(c) Uredbe (EU) št. 1285/2013, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2014/496/SZVP z dne 22. julija 2014 o vidikih namestitve, delovanja in uporabe evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ki vplivajo na varnost Evropske unije in razveljavitvi Skupnega ukrepa 2004/552/SZVP (UL L 219, 25.7.2014, str. 53).


PRILOGA

Tehnične in operativne specifikacije, ki komercialni storitvi, ki jo nudi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, omogočajo, da izpolni funkcijo iz člena 2(4)(c) Uredbe (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

Komercialna storitev (v nadaljnjem besedilu: KS) vključuje dve veliki izboljšavi v primerjavi z odprto storitvijo (v nadaljnjem besedilu: OS), in sicer večjo natančnost geolokacije (v nadaljnjem besedilu: visoka natančnost KS) in okrepljeno zmožnost avtentikacije (v nadaljnjem besedilu: avtentikacija KS), ki se uporabnikom lahko ponudita ločeno. V spodnji preglednici so ustrezne tehnične in operativne specifikacije:

 

Visoka natančnost KS

Avtentikacija KS

Skupne specifikacije OS in KS: avtentikacija informacij o geolokaciji

Specifikacije KS: avtentikacija na podlagi šifriranih kod

Splošne specifikacije

Zagotavljanje podatkov z visoko natančnostjo, da bi bila napaka pri določanju položaja manjša kot en decimeter pri nazivnih pogojih uporabe.

Zagotavljanje podatkov o avtentikaciji informacij o geolokaciji v okviru OS, ki so vključene v signale.

Avtentikacija signalov s pomočjo dostopa do šifriranih kod, ki so vključene v signale.

Uporabljene komponente signalov

E6, komponenta E6-B za zagotavljanje podatkov z visoko natančnostjo.

E1, komponenta E1-B za podatke o avtentikaciji informacij o geolokaciji.

E6, komponenta E6-B za podatke o dostopu do šifriranih kod in komponenta E6-C (pilot).

Specifikacije uporabniškega segmenta

Visoka natančnost položaja, ki jo omogočajo natančni algoritmi za določanje položaja, ki so vgrajeni v sprejemnik in uporabljajo podatke, ki jih prenašajo signali.

Preverjanje verodostojnosti podatkov, ki jih prenašajo signali, s pomočjo protokola nesimetrične kriptografije in javnega šifrirnega ključa.

Preverjanje verodostojnosti signalov s pomočjo dešifriranja kod šifriranih signalov z zasebnim šifrirnim ključem.

Geografsko kritje

Svetovno.

Svetovno.

Svetovno.

Arhitektura sistema

Podatki z visoko natančnostjo, ki jih zagotavlja en ali več ponudnikov storitev, posredovani uporabnikom prek storitvenega centra GNSS (GSC), zemeljskega segmenta in satelitov, povezanih z zemeljskim segmentom.

Podatki o avtentikaciji, vstavljeni v zmogljivost, ki je na voljo v polju EDBS komponente signala E1-B, in posredovani prek satelitov, povezanih z zemeljskim segmentom.

Šifriranje kod signalov E6 prek satelitov Galileo, prenos zasebnih ključev, ki se ustvarijo v zemeljskem segmentu, enemu ali več ponudnikom storitev prek storitvenega centra GNSS (GSC) in

prenos informacij OTAR v komponenti signala E6-B.

Zagotavljanje storitve

Podatki z visoko natančnostjo, ki jih zagotavlja en ali več ponudnikov storitev.

Podatki o avtentikaciji, ki jih zagotovi sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo.

Šifrirani signali, ki jih zagotovi pristojni za delovanje sistema.

Dostop do storitve

Plačljiv dostop v skladu z veljavno cenovno politiko.

Pod nadzorom enega ali več ponudnikov storitev.

Plačljiv dostop do šifrirnih kod v skladu z veljavno cenovno politiko.

Dostop do šifrirnih kod pod nadzorom enega ali več ponudnikov storitev s pomočjo pristojnega za delovanje sistema.

Uvajanje storitve

Faza preizkušanja in potrditve se zaključi leta 2018.

Faza začetne komercialne uporabe med letoma 2018 in 2020.

Faza polne komercialne uporabe od leta 2020.

Faza preizkušanja in potrditve se zaključi leta 2018.

Faza začetnega zagotavljanja signalov med letoma 2018 in 2020.

Faza polnega zagotavljanja storitev od leta 2020.

Faza preizkušanja in potrditve se zaključi najpozneje leta 2020.

Nato se začne faza komercialne uporabe.

Uporaba tajnih podatkov EU

ICUE ne uporablja „Commercial Service Provider“ ali „končni uporabnik“. Če se takšna uporaba zahteva, se o njej odloči v skladu s pravilnikom o varnosti iz člena 17(a) Uredbe (EU) št. 1285/2013.

ICUE ne uporablja „Commercial Service Provider“ ali „končni uporabnik“. Če se takšna uporaba zahteva, se o njej odloči v skladu s pravilnikom o varnosti iz člena 17(a) Uredbe (EU) št. 1285/2013.

ICUE ne uporablja „Commercial Service Provider“ ali „končni uporabnik“. Če se takšna uporaba zahteva, se o njej odloči v skladu s pravilnikom o varnosti iz člena 17(a) Uredbe (EU) št. 1285/2013.

Druge specifikacije

Podatki z visoko natančnostjo, ki se zagotovijo za satelite Galileo in po potrebi za satelite drugih konstelacij.

Prenos podatkov o avtentikaciji ne sme povzročiti poslabšanja odprte storitve.

Podatke o avtentikaciji je treba zagotoviti za satelite Galileo in po potrebi za satelite drugih konstelacij.

Uporabniki OS nosijo tveganja, povezana z uporabo podatkov o avtentikaciji.

Se ne uporablja.

Kratice

E1-B

Podatkovni kanal signala iz frekvence E1 sistema Galileo, na 1 575,45 MHz.

E6

Frekvenca E6 sistema Galileo, na 1 278,75 MHz.

E6-B

Komponenta signala E6, ki ustreza podatkovnemu kanalu.

E6-C

Komponenta signala E6, ki ustreza pilotnemu kanalu.

EDBS

„External Data Broadcast Service“.

GNSS

Globalni satelitski navigacijski sistem.

OTAR

„Over-The-Air Rekeying“