ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 31

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
4. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/192 z dne 8. novembra 2016 o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji

1

 

 

Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/193 z dne 3. februarja 2017 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Ukrajino na seznamih tretjih držav, iz katerih je vnos nekaterih vrst blaga v Unijo dovoljen v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/194 z dne 3. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/195 z dne 3. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za več aktivnih snovi, navedenih v delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 686/2012 (program obnove AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/196 z dne 3. februarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

25

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/197 z dne 2. februarja 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1138 glede nekaterih rokov za uporabo standardov UN/CEFACT za izmenjavo informacij o ribištvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 457)

27

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/198 z dne 2. februarja 2017 o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 460)

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/1


SKLEP SVETA (EU) 2017/192

z dne 8. novembra 2016

o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(6)(a) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2014/122/EU (2) je bil 4. marca 2016 podpisan Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(2)

Protokol bi bilo treba skleniti v imenu Evropske unije in njenih držav članic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji (3) se odobri v imenu Evropske unije in njenih držav članic.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Evropske unije in njenih držav članic pošlje uradno obvestilo iz člena 6 Protokola, s čimer je izraženo soglasje Evropske unije in njenih držav članic, da jih Protokol zavezuje (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 8. novembra 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Odobritev z dne 14. septembra 2016 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta 2014/122/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (UL L 69, 8.3.2014, str. 2).

(3)  Besedilo Protokola je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije (UL L 31, 4.2.2017, str. 3).

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/3


PROTOKOL K SPORAZUMU

med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji

EVROPSKA UNIJA

in

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVAŠKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA ter

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA in SEVERNA IRSKA,

v nadaljnjem besedilu: države članice,

na eni strani

in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu: Švica,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenice,

SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. junija 2002,

OB UPOŠTEVANJU Protokola z dne 26. oktobra 2004 k Sporazumu z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic sporazuma zaradi njihovega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol iz leta 2004), ki je začel veljati 1. aprila 2006,

OB UPOŠTEVANJU Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol iz leta 2008), ki je začel veljati 1. junija 2009,

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013,

OB UPOŠTEVANJU, da bo Republika Hrvaška postala pogodbenica Sporazuma –

DOGOVORILE O NASLEDNJIH DOLOČBAH:

Člen 1

1.   Republika Hrvaška postane pogodbenica Sporazuma.

2.   Od začetka veljavnosti tega protokola so določbe Sporazuma za Hrvaško zavezujoče pod enakimi pogoji, kot za sedanje pogodbenice, in pod pogoji iz tega protokola.

Člen 2

Besedilo Sporazuma in Priloga I k Sporazumu se spremenita:

(a)

Hrvaška se doda na seznam pogodbenic k Evropski uniji in njenim državam članicam.

(b)

V členu 10 Sporazuma se na koncu ustreznih odstavkov 1b, 2b, 3b, 4c in 5b vstavijo odstavki 1c, 2c, 3c, 4d, 4e in 5c:

„1c.   Švica lahko do konca drugega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice ohrani količinske omejitve za delavce, zaposlene v Švici, in samozaposlene osebe, ki so državljani Hrvaške, za naslednji kategoriji prebivanja: za prebivanje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, ter za prebivanje, ki traja eno leto ali več. Za prebivanje, krajše od štirih mesecev, ni nobenih količinskih omejitev.

Skupni odbor pred iztekom zgornjega prehodnega obdobja na podlagi poročila Švice pregleda delovanje prehodnega obdobja, ki se uporablja za državljane Hrvaške. Po zaključku pregleda in najkasneje do izteka zgoraj omenjenega obdobja Švica uradno obvesti Skupni odbor, ali bo še naprej uporabljala količinske omejitve za delavce, zaposlene v Švici. Švica lahko takšne ukrepe uporablja pet let po začetku veljavnosti navedenega protokola. Če takega uradnega obvestila ni, se prehodno obdobje konča po izteku dveletnega obdobja iz prvega pododstavka.

Ob koncu prehodnega obdobja iz tega odstavka se ukinejo vse količinske omejitve za državljane Hrvaške. Hrvaška ima pravico uvesti enake količinske omejitve za švicarske državljane za ista obdobja.“;

„2c.   Švica in Hrvaška lahko do konca drugega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice za delavce ene od teh pogodbenic, ki so zaposleni na njunem ozemlju, ohranita nadzor nad prednostnimi delavci, vključenimi v redni trg dela, ter plačnimi in delovnimi pogoji, ki se uporabljajo za državljane zadevne pogodbenice. Isti nadzor se lahko ohrani za osebe iz člena 5(1) tega sporazuma, ki opravljajo storitve v naslednjih štirih sektorjih: vrtnarstvo, gradbeništvo s sorodnimi panogami, poizvedovalne dejavnosti in varovanje, čiščenje objektov in opreme (oznake NACE (1) 01.41, 45.1 do 4, 74.60 oziroma 74.70). Pri dostopu na trg dela bo Švica v prehodnih obdobjih iz odstavkov 1c, 2c, 3c in 4d dajala prednost delavcem, ki so državljani Hrvaške, pred delavci, ki so državljani držav nečlanic EU in Efte. Nadzor nad prednostnimi delavci, ki so vključeni v redni trg dela, ne velja za ponudnike storitev, ki so liberalizirane s posebnim sporazumom med pogodbenicami v zvezi z opravljanjem storitev (vključno s Sporazumom o nekaterih vidikih vladnih naročil, kolikor pokriva opravljanje storitev). V tem obdobju se lahko za dovoljenja za prebivanje za manj kot štiri mesece (2) in za osebe iz člena 5(1) Sporazuma, ki opravljajo storitve, v štirih zgoraj omenjenih sektorjih, ohranijo zahteve po kvalifikacijah.

Skupni odbor na podlagi poročila, ki ga pripravi vsaka pogodbenica, ki izvaja prehodne ukrepe iz tega odstavka, pregleda delovanje teh ukrepov v dveh letih po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma. Po zaključku pregleda in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti navedenega protokola lahko pogodbenica, ki je izvajala prehodne ukrepe iz tega odstavka in je Skupni odbor uradno obvestila o svoji nameri, da prehodne ukrepe uporablja še naprej, te ukrepe uporablja do konca petega leta po začetku veljavnosti navedenega protokola. V primeru, da takšno uradno obvestilo ne bo podano, se prehodno obdobje izteče po koncu dveletnega obdobja iz prvega pododstavka.

Ob koncu prehodnega obdobja iz tega odstavka se ukinejo vse omejitve iz tega odstavka.“;

„3c.   Švica od začetka veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice do konca obdobja iz odstavka 1c vsako leto (pro rata temporis) v okviru svoje skupne kvote za tretje države za delavce, zaposlene v Švici, in samozaposlene osebe, ki so državljani Hrvaške, določi najmanjše število novih dovoljenj za prebivanje (3) v skladu z naslednjim razporedom:

Do

Število dovoljenj za obdobje enega leta ali več

Število dovoljenj za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta

Prvo leto

54

543

Drugo leto

78

748

Tretje leto

103

953

Četrto leto

133

1 158

Peto leto

250

2 000

3d.   Če Švica in/ali Hrvaška za delavce, zaposlene na lastnem ozemlju, uporabljata ukrepe iz odstavkov 1c, 2c in 3c zaradi hudih motenj ali grožnje hudih motenj na njunih trgih dela, o teh okoliščinah uradno obvestita Skupni odbor pred koncem obdobja iz odstavka 1c.

Skupni odbor se odloči, ali lahko država, ki je poslala uradno obvestilo, še naprej uporablja prehodne ukrepe na podlagi tega obvestila. Če Skupni odbor izda pozitivno mnenje, lahko država, ki je poslala uradno obvestilo, za delavce, zaposlene na njenem ozemlju, uporablja ukrepe iz odstavkov 1c, 2c in 3c do konca sedmega leta po začetku veljavnosti navedenega protokola. V tem primeru je letno število dovoljenj za prebivanje iz odstavka 1c naslednje:

Do

Število dovoljenj za obdobje enega leta ali več

Število dovoljenj za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta

Šesto leto

260

2 100

Sedmo leto

300

2 300 .“;

„4d.   Ob koncu obdobja iz odstavkov 1c in 3d in do konca desetega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice se uporabljajo naslednje določbe: Če število novih dovoljenj za prebivanje ene od kategorij iz odstavka 1c, ki se izdajo zaposlenim in samozaposlenim osebam z državljanstvom Hrvaške, v danem letu preseže povprečje treh let pred referenčnim letom za več kot 10 %, lahko Švica, za leto uveljavitve, enostransko omeji število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje enega leta ali več za zaposlene in samozaposlene osebe z državljanstvom Hrvaške, in sicer na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 5 %, število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, pa na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 10 %. Dovoljenja se lahko omejijo na isto količino za leto, ki sledi letu uveljavitve.

Z odstopanjem od prejšnjega pododstavka se lahko naslednje določbe uporabljajo ob koncu šestega in sedmega referenčnega leta: Če število novih dovoljenj za prebivanje ene od kategorij iz odstavka 1c, ki se izdajo zaposlenim in samozaposlenim osebam z državljanstvom Hrvaške, v danem letu preseže povprečje leta pred referenčnim letom za več kot 10 %, lahko Švica, za leto uveljavitve, enostransko omeji število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje enega leta ali več za zaposlene in samozaposlene osebe z državljanstvom Hrvaške, in sicer na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 5 %, število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, pa na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 10 %. Dovoljenja se lahko omejijo na isto količino za leto, ki sledi letu uveljavitve.

4e.   V odstavku 4d:

(1)

izraz ‚referenčno leto‘ pomeni dano leto, ki se šteje od prvega dne v mesecu, v katerem začne veljati Protokol;

(2)

izraz ‚leto uveljavitve‘ pomeni leto, ki sledi referenčnemu letu.“;

„5c.   Prehodne določbe iz odstavkov 1c, 2c, 3c in 4d ter zlasti določbe iz odstavka 2c, ki se nanašajo na prednostne delavce, vključene v redni trg dela, in nadzor nad plačnimi in delovnimi pogoji, se ne uporabljajo za zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo ob začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanju Republike Hrvaške kot pogodbenice dovoljenje za opravljanje gospodarske dejavnosti na ozemlju pogodbenic. Takšne osebe zlasti uživajo poklicno in geografsko mobilnost.

Imetniki dovoljenj za prebivanje z veljavnostjo manj kot eno leto imajo pravico do obnovitve svojega dovoljenja; proti njim ni mogoče uveljavljati izčrpanja količinskih omejitev. Imetniki dovoljenj za prebivanje z veljavnostjo enega leta ali več imajo pravico do avtomatičnega podaljšanja svojih dovoljenj. Takšne zaposlene in samozaposlene osebe imajo zato od začetka veljavnosti navedenega protokola pravico do prostega pretoka, ki je priznana registriranim osebam v temeljnih določbah tega sporazuma, zlasti v členu 7 Sporazuma.“.

(c)

V členu 27(2) Priloge I k Sporazumu se sklicevanje na „člen 10(2), (2a), (2b), (4a), (4b) in (4c)“ nadomesti s sklicevanjem na „člen 10(2b), (2c), (4c) in (4d)“.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 25 Priloge I k Sporazumu se uporabljajo prehodna obdobja iz Priloge 1 k temu protokolu.

Člen 4

Prilogi II in III k Sporazumu se spremenita v skladu s Prilogo 2 oziroma 3 k temu protokolu.

Člen 5

1.   Priloge 1, 2 in 3 k temu protokolu so njegov sestavni del.

2.   Ta protokol je skupaj s Protokoloma iz let 2004 in 2008 sestavni del Sporazuma.

Člen 6

1.   Ta protokol ratificira oziroma odobri Svet Evropske unije, v imenu držav članic in Evropske unije, ter Švica v skladu s svojimi postopki.

2.   Pogodbenice se med seboj uradno obvestijo o dokončanju teh postopkov.

Člen 7

Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca, ki sledi datumu deponiranja zadnje listine o ratifikaciji ali odobritvi.

Člen 8

Ta protokol velja enako dolgo in v skladu z istimi pogoji kot Sporazum.

Člen 9

1.   Ta protokol in izjave, ki so mu priložene, so sestavljeni v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Hrvaške jezikovne različice Sporazuma, vključno z vsemi njegovimi prilogami in protokoli, ter Sklepne listine so enako verodostojne. Skupni odbor, ustanovljen s členom 14 Sporazuma, odobri verodostojno besedilo Sporazuma v hrvaškem jeziku.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (UL L 293, 24.10.1990, str. 1).

(2)  Delavci lahko zaprosijo za dovoljenja za kratkoročno bivanje v okviru kvot iz pododstavka 3c tudi za obdobje, krajše od štirih mesecev.

(3)  Ta dovoljenja se bodo podelila poleg kvot iz člena 10 Sporazuma, ki so pridržane za zaposlene in samozaposlene osebe, ki so bili državljani držav članic v času podpisa tega sporazuma (21. junij 1999) ali državljani držav članic, ki so postale pogodbenice Sporazuma s Protokoloma iz let 2004 in 2008. Ta dovoljenja se prav tako dodelijo poleg dovoljenj, ki se dodeljujejo na podlagi obstoječih dvostranskih sporazumov o izmenjavi pripravnikov med Švico in novo državo članico.


PRILOGA 1

PREHODNI UKREPI O NAKUPU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Hrvaška lahko sedem let od dne začetka veljavnosti tega protokola ohrani v veljavi omejitve iz svoje zakonodaje, veljavne ob podpisu tega protokola, glede pridobitve lastništva na kmetijskih zemljiščih s strani švicarskih državljanov in pravnih oseb, ustanovljenih po švicarskem pravu. V nobenem primeru se švicarskih državljanov ne sme obravnavati manj ugodno v zvezi s pridobitvijo kmetijskih zemljišč, kot se jih obravnava na dan podpisa tega protokola, ali bolj restriktivno kot državljane države, ki ni pogodbenica Sporazuma ali je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Za samozaposlene kmete, ki so švicarski državljani in želijo imeti sedež ter prebivati na Hrvaškem, ne veljajo določbe prejšnjega odstavka ali kakršni koli postopki, ki ne veljajo za državljane Hrvaške.

V tretjem letu po začetku veljavnosti tega protokola se opravi splošni pregled teh prehodnih ukrepov. Skupni odbor lahko odloči, da se prehodno obdobje iz prvega odstavka skrajša ali konča.

Če obstajajo zadostni dokazi, da bo po izteku prehodnega obdobja prišlo do hudih motenj ali grožnje hudih motenj na hrvaškem trgu kmetijskih zemljišč, Hrvaška o teh okoliščinah uradno obvesti Skupni odbor pred koncem sedemletnega prehodnega obdobja iz prvega odstavka. V tem primeru lahko Hrvaška še naprej uporablja ukrepe iz prvega odstavka do deset let po začetku veljavnosti tega protokola. To podaljšanje se lahko omeji na izbrana posebno prizadeta geografska območja.


PRILOGA 2

Priloga II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb se spremeni:

1.

v točki 1 Oddelka A: (Navedeni akti) se vstavi naslednji akt:

Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1) o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške;

2.

določbe odstavka 1 poglavja „Zavarovanje za primer brezposelnosti“ Protokola k Prilogi II se za delavce, ki so državljani Republike Hrvaške, uporablja do izteka sedmega leta po začetku veljavnosti tega protokola.


PRILOGA 3

Priloga III k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb se spremeni:

 

V točki 1a se doda naslednja alinea:

„—

Akt o pristopu Republike Hrvaške (UL L 112, 24.4.2012, str. 10), Priloga III (Seznam iz člena 15 Akta o pristopu: prilagoditve aktov, ki so jih sprejele institucije – UL L 112, 24.4.2012, str. 41).

Člen 23(5) Direktive 2005/36/ES se nadomesti z naslednjim:

„5.   Brez poseganja v člen 43b vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babico, farmacevta in arhitekta, ki jih imajo državljani držav članic in ki jih je izdala nekdanja Jugoslavija ali katerih usposabljanje se je začelo,

(a)

pred 25. junijem 1991 za Slovenijo in

(b)

pred 8. oktobrom 1991 za Hrvaško,

kadar organi teh držav članic potrdijo, da imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami izdajajo, ter, v zvezi z arhitekti, kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, določena za te države članice v točki 6 Priloge VI, kar zadeva dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo, zdravnika specialista, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babice, farmacevta v zvezi z dejavnostmi iz odstavka 2 člena 45 in arhitekta v zvezi z dejavnostmi iz člena 48 ter opravljanje takih dejavnosti.

Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje potrdila.“.

V Direktivi 2005/36/ES se vstavi naslednji člen 43b:

„Pridobljene pravice za babištvo ne veljajo za naslednje kvalifikacije, pridobljene na Hrvaškem pred 1. julijem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (višja medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri), viša medicinska sestra primaljskog smjera (višja medicinska sestra z diplomo iz babištva), medicinska sestra primaljskog smjera (medicinska sestra z diplomo iz babištva), ginekološko-opstetrička primalja (babica ginekološko-porodniške smeri) in primalja (babica).“

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del A.“.

 

V točki 2a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del B(1).“.

 

V točki 3 a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del B(2).“.

 

V točki 5 a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del C.“.


IZJAVA ŠVICE O AVTONOMNIH UKREPIH OD DNE PODPISA

Švica bo državljanom Republike Hrvaške pred začetkom veljavnosti prehodnih ureditev iz tega protokola zagotovila začasen dostop do svojega trga dela na podlagi nacionalne zakonodaje. V ta namen bo Švica od dneva podpisa tega protokola za državljane Republike Hrvaške odprla posebne kvote kratkoročnih in dolgoročnih delovnih dovoljenj, kakor so opredeljena v členu 10(1) Sporazuma. Kvote bodo obsegale 50 dolgoročnih in 450 kratkoročnih dovoljenj na leto. Poleg tega pa bo 1 000 začasnim delavcem na leto odobreno prebivanje, krajše od štirih mesecev.


UREDBE

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/193

z dne 3. februarja 2017

o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Ukrajino na seznamih tretjih držav, iz katerih je vnos nekaterih vrst blaga v Unijo dovoljen v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1) in člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), ter zlasti člena 23(1), člena 24(2), člena 25(2) in člena 28(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES (3) določa pravila v zvezi z zdravjem živali in javnim zdravjem za uvoz v Unijo, tranzit skozi Unijo in skladiščenje v Uniji pošiljk mesnih izdelkov ter pošiljk obdelanih želodcev, mehurjev in črev, ki so bili obdelani z eno od obdelav iz dela 4 Priloge II k tej odločbi.

(2)

Del 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Unijo, če so navedeni izdelki obdelani v skladu z določbami iz navedenega seznama. Kadar so tretje države regionalizirane z namenom vključitve na navedeni seznam, so njihova regionalizirana ozemlja določena v delu I navedene priloge.

(3)

Del 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa obdelave iz dela 2 navedene priloge z dodelitvijo oznake vsaki od navedenih obdelav. Navedeni del določa splošno obdelavo „A“ in posebne obdelave „B“ do „F“, naštete v padajočem vrstnem redu po resnosti tveganja.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (4) določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo, vključno s skladiščenjem med tranzitom. Uredba določa, da je uvoz navedenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljen le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(5)

Zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval, določene v Uredbi (ES) št. 798/2008, upoštevajo, ali so zaradi statusa navedenih tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov glede bolezni potrebni posebni pogoji, po potrebi vključno z vzorčenjem in opravljanjem preskusov za različne bolezni perutnine. Navedeni posebni pogoji in vzorci veterinarskih spričeval, ki morajo spremljati blago za uvoz v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo, so določeni v delu 2 Priloge I k navedeni uredbi. Uredba (ES) št. 798/2008 določa tudi pogoje za tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment, da se lahko šteje za prosto oz. prost visokopatogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI).

(6)

Ukrajina je navedena v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot tretja država, iz katere je vnos v Unijo mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev perutnine, gojene pernate divjadi, gojenih ratitov in divjih ptic, ki so bili obdelani po postopku splošne obdelave „A“, dovoljen s celotnega ozemlja države.

(7)

Poleg tega je Ukrajina je v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedena kot tretja država, iz katere je s celotnega ozemlja države dovoljen uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo.

(8)

Ukrajina je 30. novembra 2016 potrdila prisotnost HPAI podtipa H5N8 na svojem ozemlju, zato je ni mogoče več šteti kot prosto navedene bolezni. Veterinarski organi Ukrajine zato ne morejo več izdajati veterinarskih spričeval za pošiljke perutnine in perutninskih proizvodov, namenjenih za izvoz v Unijo.

(9)

Ukrajina je nato 4. januarja 2017 potrdila prisotnost HPAI podtipa H5N8 na gospodarstvih v dveh drugih regijah na svojem ozemlju. Veterinarski organi Ukrajine so potrdili, da so izvedli politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za obvladovanje HPAI in omejitev njenega širjenja.

(10)

Ukrajina je predložila podatke o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki jih je sprejela za preprečitev nadaljnjega širjenja HPAI, Komisija pa je navedene podatke zdaj ocenila. Na podlagi navedene ocene in jamstev, ki jih je zagotovila Ukrajina, je primerno sklepati, da bi uvedba omejitve vnosa v Unijo pošiljk perutnine in perutninskih proizvodov samo z območij, prizadetih zaradi HPAI, za katera so veterinarski organi Ukrajine uvedli omejitve zaradi trenutnih izbruhov, morala zadoščati za kritje tveganj, povezanih z vnosom perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo.

(11)

Poleg tega, da bi se preprečil vnos virusa HPAI v Unijo, bi bilo treba mesne izdelke ter obdelane želodce, mehurje in čreva, pridobljene iz perutnine, gojene pernate divjadi in divjih ptic z območja Ukrajine, prizadetega zaradi HPAI in za katero so veterinarski organi Ukrajine uvedli omejitev zaradi trenutnih izbruhov, obdelati najmanj z „obdelavo D“, kakor je navedena v delu 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

(12)

Uredbo (ES) št. 798/2008 in Odločbo 2007/777/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del 1 in del 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Del 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (UL L 312, 30.11.2007, str. 49.)

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).


PRILOGA I

1.

V delu 1 Priloge II k Odločbi (ES) št. 2007/777/ES se med vnosom za Rusijo in vnosom za Združene države vstavi naslednji novi vnos za Ukrajino:

Država

Ozemlje

Opis ozemlja

Oznaka ISO

Različica

„Ukrajina

UA

01/2016

celotno ozemlje države

UA-1

01/2016

celotno ozemlje Ukrajine, razen območja UA-2

UA-2

01/2016

ozemlja Ukrajine, opisana v oznaki UA-2 v stolpcu 3 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008, ob upoštevanju datumov iz stolpcev 6A in 6B navedene tabele.“;

2.

V delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES se vnos za Ukrajino nadomesti z naslednjim:

Oznaka ISO

Država izvora ali njen del

1.

Domače govedo

2.

Gojena parkljasta divjad (razen prašičev)

Domače ovce/koze

1.

Domači prašiči

2.

Gojena parkljasta divjad (prašiči)

Domači enoprsti kopitarji

1.

Perutnina

2.

Gojena pernata divjad (razen ratitov)

Gojeni ratiti

Domači kunci ter gojeni kunci in zajci

Divja parkljasta divjad (razen prašičev)

Divji prašiči

Divji enoprsti kopitarji

Divji leporidi (kunci in zajci)

Divje ptice

Divji kopenski sesalci (razen parkljarjev, kopitarjev in leporidov)

„UA

Ukrajina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukrajina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukrajina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX“


PRILOGA II

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Ukrajino nadomesti z naslednjim:

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Posebni pogoji

Status nadzora aviarne influence

Status cepljenja proti aviarni influenci

Status nadzora salmonele (6)

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukrajina

UA-0

celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

celotno ozemlje Ukrajine, razen območja UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Območje Ukrajine, ki zajema:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Heršovsko okrožje (regija)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Odeško okrožje (regija)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Černivško okrožje (regija)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017“

 

 

 

 


4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/194

z dne 3. februarja 2017

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse vrste živali in njegovo uvrstitev v kategorijo „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 12. julija 2016 (2) navedla, da pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ter okolje. Vendar bi bilo treba dodatek obravnavati kot morebitni povzročitelj preobčutljivosti dihal. Agencija je tudi navedla, da zadevni pripravek lahko izboljša proizvodnjo silaže iz krme, ki se preprosto, srednje težko ali težko silira. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analiznih metodah za krmni dodatek v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Tehnološki dodatki: silirni dodatki

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Sestava dodatka:

Pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 z najnižjo vsebnostjo 3 × 1011 CFU/g dodatka.

Lastnosti aktivne snovi:

žive celice Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Analizna metoda  (1)

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

Identifikacija krmnega dodatka: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najmanjša vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 108 CFU/kg sveže snovi.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

24. februar 2027


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/195

z dne 3. februarja 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za več aktivnih snovi, navedenih v delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 686/2012 (program obnove AIR IV)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Del B Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 določa aktivne snovi, odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Zahtevki za obnovitev odobritve aktivnih snovi, vključenih v to uredbo, so bili vloženi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (3) . Vendar lahko odobritev navedenih snovi poteče zaradi razlogov, ki so zunaj nadzora vlagatelja, preden je sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(3)

Ob upoštevanju časa in virov, ki so potrebni za dokončanje ocene vlog za obnovitev odobritev za tako veliko število aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla med letoma 2019 in 2021, je bil z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104 (4) oblikovan delovni program, ki združuje podobne aktivne snovi in določa prednostne naloge na podlagi skrbi za varovanje zdravja ljudi in živali ali okolja, kot je določeno v členu 18 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Snovem, za katere se meni, da so snovi z majhnim tveganjem, je treba dati prednost v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104. Odobritev navedenih snovi bi bilo zato treba podaljšati za čim krajše obdobje. Ob upoštevanju razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje, bi moralo navedeno obdobje trajati eno leto za aktivne snovi aluminijev amonijev sulfat, aluminijev silikat, krvna moka, kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ekstrakt čajevca, ostanki destilacije maščob, maščobne kisline C7 do C20, izvleček česna, giberelinska kislina, giberelin, hidrolizirane beljakovine, železov sulfat, kieselgur (diatomejska zemlja), ostanek ekstrakcije mletega popra, rastlinska olja/olje navadne ogrščice, kalijev vodikov karbonat, kremenov pesek, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ribje olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčja maščoba, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smola talovega olja, natrijev aluminijev silikat, nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera in sečnina.

(5)

Za aktivne snovi, ki ne spadajo v prednostne kategorije v Izvedbenem sklepu C(2016) 6104, bi bilo treba obdobje odobritve podaljšati za dve ali tri leta, ob upoštevanju sedanjega datuma izteka, dejstva, da se v skladu s členom 6(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 dopolnilna dokumentacija za aktivno snov predloži najpozneje 30 mesecev pred iztekom odobritve, nujnosti zagotovitve uravnotežene razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje. Zato je primerno podaljšati obdobja odobritve za bifentrin, cimoksanil in metazaklor za dve leti ter podaljšati obdobja odobritve aktivnih snovi metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, ocetna kislina, aklonifen, alumijev fosfid, kalcijev karbid, kalcijev fosfid, denatonium benzoat, dodemorf, etilen, imidakloprid, magnezijev fosfid, metamitron, rastlinska olja/olje citronele, rastlinska olja/olje nageljnovih žbic, rastlinska olja/olje zelene mete, piretrini in sulkotrion za tri leta.

(6)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila kot datum poteka veljavnosti isti datum kot pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(7)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, bo Komisija določila isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. septembra 2016 o oblikovanju delovnega programa za oceno vlog za obnovitev odobritev aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla v letih 2019, 2020 in 2021, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 357, 29.9.2016, str. 9).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(A)

del A se spremeni:

1.

v šestem stolpcu vrstice 215 se za aklonifen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2022“;

2.

v šestem stolpcu vrstice 216 se za imidakloprid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2022“;

3.

v šestem stolpcu vrstice 217 se za metazaklor datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2021“;

4.

v šestem stolpcu vrstice 218 se za ocetno kislino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

5.

v šestem stolpcu vrstice 219 se za aluminijev amonijev sulfat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

6.

v šestem stolpcu vrstice 220 se za aluminijev silikat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

7.

v šestem stolpcu vrstice 222 se za krvno moko datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

8.

v šestem stolpcu vrstice 223 se za kalcijev karbid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

9.

v šestem stolpcu vrstice 224 se za kalcijev karbonat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

10.

v šestem stolpcu vrstice 225 se za ogljikov dioksid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

11.

v šestem stolpcu vrstice 226 se za denatonium benzoat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

12.

v šestem stolpcu vrstice 227 se za etilen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

13.

v šestem stolpcu vrstice 228 se za ekstrakt čajevca datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

14.

v šestem stolpcu vrstice 229 se za ostanke destilacije maščob datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

15.

v šestem stolpcu vrstice 230 se za maščobne kisline C7 do C20 datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

16.

v šestem stolpcu vrstice 231 se za izvleček česna datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

17.

v šestem stolpcu vrstice 232 se za giberelinsko kislino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

18.

v šestem stolpcu vrstice 233 se za gibereline datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

19.

v šestem stolpcu vrstice 234 se za hidrolizirane beljakovine datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

20.

v šestem stolpcu vrstice 235 se za železov sulfat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

21.

v šestem stolpcu vrstice 236 se za kieselgur (diatomejsko zemljo) datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

22.

v šestem stolpcu vrstice 239 se za ostanek ekstrakcije mletega popra datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

23.

v šestem stolpcu vrstice 240 se za rastlinska olja/olje citronele datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

24.

v šestem stolpcu vrstice 241 se za rastlinska olja/olje nageljnovih žbic datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

25.

v šestem stolpcu vrstice 242 se za rastlinska olja/olje navadne ogrščice datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

26.

v šestem stolpcu vrstice 243 se za rastlinska olja/olje zelene mete datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

27.

v šestem stolpcu vrstice 244 se za kalijev vodikov karbonat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

28.

v šestem stolpcu vrstice 246 se za piretrine datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

29.

v šestem stolpcu vrstice 247 se za kremenov pesek datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

30.

v šestem stolpcu vrstice 248 se za ribje olje datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

31.

v šestem stolpcu vrstice 249 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčjo maščobo datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

32.

v šestem stolpcu vrstice 250 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

33.

v šestem stolpcu vrstice 251 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smolo talovega olja datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

34.

v šestem stolpcu vrstice 253 se za natrijev aluminijev silikat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

35.

v šestem stolpcu vrstice 255 se za nerazvejeno verigo feromonov iz reda Lepidoptera datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

36.

v šestem stolpcu vrstice 257 se za sečnino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

37.

v šestem stolpcu vrstice 260 se za alumijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

38.

v šestem stolpcu vrstice 261 se za kalcijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

39.

v šestem stolpcu vrstice 262 se za magnezijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

40.

v šestem stolpcu vrstice 263 se za cimoksanil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2021“;

41.

v šestem stolpcu vrstice 264 se za dodemorf datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

42.

v šestem stolpcu vrstice 265 se za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

43.

v šestem stolpcu vrstice 266 se za metamitron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

44.

v šestem stolpcu vrstice 267 se za sulkotrion datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

(B)

v šestem stolpcu vrstice 23 se za bifentrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2021“;


4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/196

z dne 3. februarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/197

z dne 2. februarja 2017

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1138 glede nekaterih rokov za uporabo standardov UN/CEFACT za izmenjavo informacij o ribištvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 457)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti členov 111 in 116 Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 146j Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistemi države članice zastave bi morale omogočati pošiljanje sporočil sistema za spremljanje plovil in odgovarjanje na zahteve za podatke sistema za spremljanje plovil prek uporabe standarda Centra Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje (UN/CEFACT) v skladu s členom 146f Uredbe (EU) št. 404/2011.

(2)

Člen 146d Uredbe (EU) št. 404/2011 določa, da je pošiljanje vseh sporočil, vključno s podatki sistema za spremljanje plovil, izvedeno prek elektronskega omrežja za izmenjavo ribolovnih podatkov „transportna plast“, ki ga Komisija zagotavlja državam članicam.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1138 (3) določa roke za uporabo standardov UN/CEFACT za izmenjavo informacij o ribištvu.

(4)

Omrežje transportna plast je bilo vzpostavljeno s štirimesečno zamudo in države članice potrebujejo dovolj časa za namestitev in testiranje.

(5)

Zato je primerno odložiti nekatere roke iz Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1138 za uporabo teh standardov UN/CEFACT.

(6)

Izvedbeni sklep (EU) 2016/1138 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izmenjava podatkov sistema za spremljanje plovil

Člen 1 Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1138 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Od 1. februarja 2017 se oblika zapisa, ki se uporablja za poročanje podatkov iz sistema za spremljanje plovil iz člena 146f Uredbe (EU) št. 404/2011, in ustrezni izvedbeni dokumenti spremenijo, kakor je določeno v obliki zapisa UN/CEFACT P 1000-7: specifikacije domene položaja plovila, objavljene na strani z evidenco matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

2.   Od 1. julija 2018 sistemi države članice zastave omogočajo odgovarjanje na zahteve za podatke sistema za spremljanje plovil iz člena 146f(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 v obliki zapisa, kakor je spremenjena z odstavkom 1 tega člena.“

Člen 2

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. februarja 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1138 z dne 11. julija 2016 o spremembi oblik zapisa, ki temeljijo na standardu UN/CEFACT za izmenjavo informacij o ribištvu (UL L 188, 13.7.2016, str. 26).


4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/198

z dne 2. februarja 2017

o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 460)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/756/EU (2) je določil ukrepe za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem), ki je povzročitelj bakterijskega ožiga aktinidije v Unijo in njenega širjenja po Uniji. Navedeni izvedbeni sklep se je iztekel 31. marca 2016.

(2)

Več držav članic je zahtevalo, da se ukrepi iz Izvedbenega sklepa 2012/756/EU še naprej uporabljajo zaradi stalnega fitosanitarnega tveganja, ki ga povzroča navedeni organizem. Zato bi bilo treba sprejeti iste ukrepe, kot so določeni v navedenem izvedbenem sklepu, v zvezi z vnosom rastlin za saditev rodu Actinidia Lindl. (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline) iz tretjih držav ter njihovim premeščanjem znotraj Unije.

(3)

Poleg tega izkušnje, pridobljene med uporabo Izvedbenega sklepa 2012/756/EU, kažejo, da sta uničenje vseh navedenih rastlin ali njihovo posamično testiranje enakovredni alternativi vizualnim inšpekcijskim pregledom in predstavljata ustrezna ukrepa za preprečevanje širjenja navedenega organizma na nekaterih območjih ter da navedena ukrepa zagotavljata enako učinkovit odziv v primeru izbruha navedenega organizma, zato bi bilo treba za navedene rastline s poreklom v Uniji ali tretjih državah dovoliti tudi navedena ukrepa. Poleg tega izkušnje kažejo tudi, da območje širine 100 m namesto 500 m okrog nenapadenega mesta ali nenapadene enote pridelave, tako izolirane in zaščitene pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma, zadostuje za doseganje ciljev tega sklepa.

(4)

Države članice bi morale po potrebi za doseganje skladnosti s tem sklepom prilagoditi svojo zakonodajo.

(5)

Ta sklep bi se moral uporabljati do 31. marca 2020, da bi se zagotovil potreben čas za spremljanje ocene stanja.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepoved škodljivega organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem) se ne sme vnašati v Unijo ali širiti po njej.

Člen 2

Vnos rastlin rodu Actinidia Lindl. v Unijo

Kaljiv pelod in rastline za saditev rodu Actinidia Lindl., razen semen, (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline), s poreklom iz tretjih držav, se lahko v Unijo vnašajo samo, če so v skladu s posebnimi zahtevami za vnos iz Priloge I.

Člen 3

Premeščanje navedenih rastlin znotraj Unije

Navedene rastline se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge II.

Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenem organizmu

1.   Države članice izvajajo uradne letne sistematične raziskave o napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom.

Države članice o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav obvestijo Komisijo in druge države članice do 31. januarja leta, ki sledi letu sistematične raziskave.

2.   Če poklicni izvajalec dejavnosti sumi ali ugotovi, da je navedeni organizem prisoten na rastlinah, rastlinskih proizvodih ali drugih predmetih, ki so pod nadzorom navedenega izvajalca dejavnosti, in na območju, kjer navzočnost navedenega organizma prej ni bila znana, o tem nemudoma obvesti pristojni uradni organ, da lahko ta sprejme ustrezne ukrepe. Kadar je ustrezno, poklicni izvajalec dejavnosti nemudoma sprejme tudi previdnostne ukrepe, da prepreči naselitev in širjenje navedenega organizma.

Člen 5

Izpolnjevanje določb

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uskladitev s tem sklepom.

Člen 6

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. marca 2020.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. februarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/756/EU z dne 5. decembra 2012 o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji (UL L 335, 7.12.2012, str. 49).


PRILOGA I

Posebne zahteve za vnos v Unijo v skladu S členom 2

ODDELEK I

Fitosanitarno spričevalo

1.

Navedenim rastlinam s poreklom iz tretjih držav se priloži fitosanitarno spričevalo v skladu s prvim pododstavkom člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES (v nadaljnjem besedilu: spričevalo), v katerem se v rubriki „Dopolnilna izjava“ navedejo informacije iz točk (2) in (3).

2.

V spričevalu se navede, da je izpolnjena ena od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle v državi, v kateri ni znano, da bi bil navedeni organizem navzoč;

(b)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na nenapadenem območju, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe FAO (v nadaljnjem besedilu: ISPM) št. 4 (1);

(c)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu ali enoti pridelave, ki jo je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu s FAO ISPM št. 10 (2). Navedene rastline so bile pridelane v strukturi, tako izolirani in zaščiteni pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma. Na navedenem mestu ali enoti so bile navedene rastline ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat uradno pregledane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto ali enoto pridelave obdaja območje s polmerom vsaj 100 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom so bili dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vse navedene rastline, ki so pri navedenih inšpekcijskih pregledih kazale znake okužbe, pa so bile nemudoma uničene;

(ii)

vse navedene rastline so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom;

(d)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu pridelave, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu s FAO ISPM št. 10. Na navedenem mestu so bile navedene rastline ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat uradno pregledane, vzorčene in testirane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto pridelave obdaja območje s polmerom 4 500 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

na celotnem navedenem območju so bili ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vzorčenje in testiranje. Navedeni organizem pri uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju ni bil odkrit;

(ii)

vse navedene rastline v polmeru 500 m od navedenega mesta pridelave so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina v polmeru 500 m od navedenega mesta pridelave je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom.

V primeru točk (ii) in (iii) so bile vse navedene rastline na navedenem območju, oddaljene od 500 m do 4 500 m od mesta pridelave, uničene ali testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

3.

Kadar so podane informacije iz točke 2(c) ali (d), se v spričevalu poleg tega navede, da je izpolnjena ena od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile pridelane v pogojih, skladnih s točko 2(a), (b) ali (c);

(b)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile predhodno posamično testirane, pri čemer je bilo potrjeno, da niso napadene z navedenim organizmom;

(c)

navedene rastline so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

4.

Kadar so podane informacije iz točke 2(b), se v spričevalo v rubriko „Kraj porekla“ vključi ime nenapadenega območja.

ODDELEK II

Inšpekcijski pregled

Navedene rastline, ki so bile v Unijo vnesene s fitosanitarnim spričevalom v skladu z oddelkom I, se na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (3), temeljito pregledajo in po potrebi testirajo na navzočnost navedenega organizma.

Če se navedene rastline vnesejo v Unijo prek države članice, ki ni namembna država članica za navedene rastline, pristojni uradni organ vstopne države članice o tem obvesti pristojni uradni organ namembne države članice.


(1)  Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(2)  Zahteve za določitev nenapadenih mest in enot pridelave. ISPM št. 10 (1999), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(3)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12.10.2004, str. 16).


PRILOGA II

Zahteve glede premeščanja znotraj Unije v skladu s členom 3

1.

Navedene rastline s poreklom iz Unije se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če imajo rastlinski potni list, izpolnjen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (1), in če izpolnjujejo zahteve iz točke 2.

2.

Navedene rastline morajo izpolnjevati eno od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle v državi članici, v kateri ni znano, da bi bil navedeni organizem navzoč;

(b)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na varovanem območju, ki je bilo v skladu s členom 2(1)(h) Direktive 2000/29/ES priznano zaradi navedenega organizma;

(c)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na nenapadenem območju, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice v skladu s FAO ISPM št. 4 (2);

(d)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu ali enoti pridelave, ki jo je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice porekla v skladu s FAO ISPM št. 10 (3). Navedene rastline so bile pridelane v strukturi, tako izolirani in zaščiteni pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma. Na navedenem mestu ali enoti so bile navedene rastline ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat uradno pregledane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto ali enoto pridelave obdaja območje s polmerom vsaj 100 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo so bili dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vse navedene rastline, ki so pri navedenih inšpekcijskih pregledih kazale znake okužbe, pa so bile nemudoma uničene;

(ii)

vse navedene rastline so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom;

(e)

Navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu pridelave, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice porekla v skladu s FAO ISPM št. 10. Na navedenem mestu so bile navedene rastline ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat uradno pregledane, vzorčene in testirane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto pridelave obdaja območje s polmerom 500 m (v nadaljnjem besedilu: okoliško območje), kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

na celotnem okoliškem območju so bili ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vzorčenje in testiranje. Navedeni organizem pri uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju ni bil odkrit;

(ii)

vse navedene rastline na okoliškem območju so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina na okoliškem območju je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom.

Okoliško območje obdaja območje, široko 4 km, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

po uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju, ki so bili na navedenem območju opravljeni dvakrat ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo, so bili sprejeti ukrepi za izkoreninjenje navedenega organizma v vseh primerih okužb navedenih rastlin z navedenim organizmom. Med temi ukrepi so bili takojšnje uničenje okuženih navedenih rastlin;

(ii)

vse navedene rastline na navedenem območju so bile uničene;

(iii)

vse navedene rastline na navedenem območju so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

3.

Če so izpolnjene zahteve iz točke 2(d) ali (e), morajo navedene rastline izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:

(a)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile pridelane v pogojih, skladnih s točko 2(a) ali (b) ali (c) ali (d);

(b)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile predhodno posamično testirane, pri čemer je bilo potrjeno, da niso napadene z navedenim organizmom;

(c)

navedene rastline so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

4.

Navedene rastline, ki so bile vnesene v Unijo iz tretjih držav v skladu s Prilogo I, se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če imajo rastlinski potni list iz točke 1.


(1)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).

(2)  Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(3)  Zahteve za določitev nenapadenih mest in enot pridelave. ISPM št. 10 (1999), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.