ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 13

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
17. januar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/53 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksietan, mravljično kislino, ocetno kislino, propionsko kislino, valeriansko kislino, heksanojsko kislino, oktanojsko kislino, dekanojsko kislino, dodekanojsko kislino, oleinsko kislino, heksadekanojsko kislino, tetradekanojsko kislino, heptanojsko kislino, nonanojsko kislino, etil acetat, propil acetat, butil acetat, heksil acetat, oktil acetat, nonil acetat, decil acetat, dodecil acetat, heptil acetat, metil acetat, metil butirat, butil butirat, pentil butirat, heksil butirat, oktil butirat, etil dekanoat, etil heksanoat, propil heksanoat, pentil heksanoat, heksil heksanoat, metil heksanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil oktanoat, etil propionat, metil propionat, etil valerat, butil valerat, etil heks-3-enoat, etil heksadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil izovalerat, heksil izobutirat, metil 2-metilbutirat, heksil 2-metilbutirat, trietil citrat, heksil izovalerat in metil 2-metilvalerat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/54 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloktan-1-ol, 2-etilheksan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehid, 3-metilmaslena kislina, 2-metilvalerianska kislina, 2-etilmaslena kislina, 2-metilmaslena kislina, 2-metilheptanojska kislina, 4-metilnonanojska kislina, 4-metiloktanojska kislina, izobutil acetat, izobutil butirat, 3-metilbutil heksanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil oktanoat, 3-metilbutil propionat, 3-metilbutil format, gliceril tributirat, izobutil izobutirat, izopentil izobutirat, izobutil izovalerat, izopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil izovalerat in 2-metilbutil butirat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

80

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/55 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

112

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/56 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za mlečno kislino, 4-oksovalerinsko kislino, sukcinsko kislino, fumarno kislino, etil acetoacetat, etil laktat, butil laktat, etil 4-oksovalerat, dietil sukcinat, dietil malonat, butil-O-butirillaktat, heks-3-enil laktat, heksil laktat, butiro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton, oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton in heksano-1,4-lakton kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

129

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/57 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,8-cineol, 3,4-dihidrokumarin in 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiran kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

153

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/58 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol in linalil acetat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

159

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/59 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 1,1-dimetoksi-2-feniletan, fenetil format, fenetil oktanoat, fenetil izobutirat, fenetil 2-metil-butirat in fenetil benzoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

167

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/60 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za izoevgenol kot krmni dodatek za prašiče, prežvekovalce in konje, razen tistih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi in hišnih živali ( 1 )

177

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/61 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za 4-alil-2,6-dimetoksifenol in evgenil acetat kot krmna dodatka za vse živalske vrste, razen za ribe in perutnino ( 1 )

181

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/62 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za 3-(metiltio)propionaldehid, metil 3-(metiltio)propionat, aliltiol, dimetil sulfid, dibutil sulfid, dialil disulfid, dialil trisulfid, dimetil trisulfid, dipropil disulfid, alil izotiocianat, dimetil disulfid, 2-metilbenzen-1-tiol, S-metil butantioat, alil metil disulfid, 3-(metiltio)propan-1-ol, 3-(metiltio)heksan-1-ol, 1-propan-1-tiol, dialil sulfid, 2,4-ditiapentan, 2-metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropan-1-tiol, metilsulfinilmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolan in 2-metil-4-propil-1,3-oksatian kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

186

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/63 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za benzilni alkohol, 4-izopropilbenzilni alkohol, benzaldehid, 4-izopropilbenzaldehid, salicilaldehid, p-tolualdehid, 2-metoksibenzaldehid, benzojsko kislino, benzil acetat, benzil butirat, benzil format, benzil propionat, benzil heksanoat, benzil izobutirat, benzil izovalerat, heksil salicilat, benzil fenilacetat, metil benzoat, etil benzoat, izopentil benzoat, pentil salicilat in izobutil benzoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter za veratraldehid in galno kislino kot krmna dodatka za nekatere živalske vrste ( 1 )

214

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/64 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za amonijeve oblike glicirizinske kisline kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

242

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/65 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenj za 1-izopropil-4-metilbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-kariofilen, kamfen, 1-izopropenil-4-metilbenzen, delta-3-karen in d-limonen kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

246

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/66 z dne 14. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za taninsko kislino kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

259

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/53

z dne 14. decembra 2016

o izdaji dovoljenj za butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksietan, mravljično kislino, ocetno kislino, propionsko kislino, valeriansko kislino, heksanojsko kislino, oktanojsko kislino, dekanojsko kislino, dodekanojsko kislino, oleinsko kislino, heksadekanojsko kislino, tetradekanojsko kislino, heptanojsko kislino, nonanojsko kislino, etil acetat, propil acetat, butil acetat, heksil acetat, oktil acetat, nonil acetat, decil acetat, dodecil acetat, heptil acetat, metil acetat, metil butirat, butil butirat, pentil butirat, heksil butirat, oktil butirat, etil dekanoat, etil heksanoat, propil heksanoat, pentil heksanoat, heksil heksanoat, metil heksanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil oktanoat, etil propionat, metil propionat, etil valerat, butil valerat, etil heks-3-enoat, etil heksadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil izovalerat, heksil izobutirat, metil 2-metilbutirat, heksil 2-metilbutirat, trietil citrat, heksil izovalerat in metil 2-metilvalerat kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksietan, mravljično kislino, ocetno kislino, propionsko kislino, valeriansko kislino, heksanojsko kislino, oktanojsko kislino, dekanojsko kislino, dodekanojsko kislino, oleinsko kislino, heksadekanojsko kislino, tetradekanojsko kislino, heptanojsko kislino, nonanojsko kislino, etil acetat, propil acetat, butil acetat, heksil acetat, oktil acetat, nonil acetat, decil acetat, dodecil acetat, heptil acetat, metil acetat, metil butirat, butil butirat, pentil butirat, heksil butirat, oktil butirat, etil dekanoat, etil heksanoat, propil heksanoat, pentil heksanoat, heksil heksanoat, metil heksanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil oktanoat, etil propionat, metil propionat, etil valerat, butil valerat, etil heks-3-enoat, etil heksadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil izovalerat, heksil izobutirat, metil 2-metilbutirat, heksil 2-metilbutirat, trietil citrat, heksil izovalerat in metil 2-metilvalerat (v nadaljnjem besedilu: zadevne snovi) so bili v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljeni brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedeni proizvodi so bili v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno zadevnih snovi kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se navedeni dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“. Temu zahtevku so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 12. marca 2013 (3) navedla, da zadevne snovi pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Agencija je poleg tega navedla, da so navedene snovi aromatična sredstva, dovoljena v hrani, v kateri je dokazana njihova učinkovitost, ker so funkcije dodatka, uporabljenega v krmi, podobne funkcijam, opisanim za uporabo v hrani.

(5)

Poleg tega je Agencija navedla, da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena zadevnih snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi. Za navedene snovi bi bilo treba določiti najvišje priporočene vsebnosti. Navedene snovi se lahko uporabljajo v krmnih mešanicah, ki se nato dajejo prek vode.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevne snovi, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot krmni dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1.   Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 6. avgustom 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2018 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo hrane.

3.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2019 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(4):3169.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi

2b02004

butan-1-ol

Sestava dodatka

butan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

butan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99,5 %

kemijska formula: C4H10O

št. CAS 71-36-3

št. FLAVIS 02.004

Analitska metoda  (1)

za določanje butan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02005

heksan-1-ol

Sestava dodatka

heksan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

heksan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 96,5 %

kemijska formula: C6H14O

št. CAS 111-27-3

št. FLAVIS 02.005

Analitska metoda  (1)

za določanje heksan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02006

oktan-1-ol

Sestava dodatka

oktan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

oktan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H18O

št. CAS 111-87-5

št. FLAVIS 02.006

Analitska metoda  (1)

za določanje oktan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02007

nonan-1-ol

Sestava dodatka

nonan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

nonan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C9H20O

št. CAS 143-08-8

št. FLAVIS 02.007

Analitska metoda  (1)

za določanje nonan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02008

dodekan-1-ol

Sestava dodatka

dodekan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

dodekan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C12H26O

št. CAS 112-53-8

št. FLAVIS 02.008

Analitska metoda  (1)

za določanje dodekan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02021

heptan-1-ol

Sestava dodatka

heptan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

heptan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C7H16O

št. CAS 111-70-6

št. FLAVIS 02.021

Analitska metoda  (1)

za določanje heptan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02024

dekan-1-ol

Sestava dodatka

dekan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

dekan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H22O

št. CAS 112-30-1

št. FLAVIS 02.024

Analitska metoda  (1)

za določanje dekan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02040

pentan-1-ol

Sestava dodatka

pentan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

pentan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C5H12O

št. CAS 71-41-0

št. FLAVIS 02.040

Analitska metoda  (1)

za določanje pentan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02078

etanol

Sestava dodatka

etanol

Lastnosti aktivne snovi

etanol

pridobljen s kemijsko sintezo ali encimsko fermentacijo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C2H6O

št. CAS 64-17-5

št. FLAVIS 02.078

Analitska metoda  (1)

za določanje etanola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05001

acetaldehid

Sestava dodatka

acetaldehid

Lastnosti aktivne snovi

acetaldehid

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C2H4O

št. CAS 75-07-0

št. FLAVIS 05.001

Analitska metoda  (1)

za določanje acetaldehida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05002

propanal

Sestava dodatka

propanal

Lastnosti aktivne snovi

propanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C3H6O

št. CAS 123-38-6

št. FLAVIS 05.002

Analitska metoda  (1)

za določanje propanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05003

butanal

Sestava dodatka

butanal

Lastnosti aktivne snovi

butanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H8O

št. CAS 123-72-8

št. FLAVIS 05.003

Analitska metoda  (1)

za določanje butanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05005

pentanal

Sestava dodatka

pentanal

Lastnosti aktivne snovi

pentanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H10O

št. CAS 110-62-3

št. FLAVIS 05.005

Analitska metoda  (1)

za določanje pentanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05008

heksanal

Sestava dodatka

heksanal

Lastnosti aktivne snovi

heksanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C6H12O

št. CAS 66-25-1

št. FLAVIS 05.008

Analitska metoda  (1)

za določanje heksanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05009

oktanal

Sestava dodatka

oktanal

Lastnosti aktivne snovi

oktanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C8H16O

št. CAS 124-13-0

št. FLAVIS 05.009

Analitska metoda  (1)

za določanje oktanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05010

dekanal

Sestava dodatka

dekanal

Lastnosti aktivne snovi

dekanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C10H20O

št. CAS 112-31-2

št. FLAVIS 05.010

Analitska metoda  (1)

za določanje dekanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05011

dodekanal

Sestava dodatka

dodekanal

Lastnosti aktivne snovi

dodekanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C12H24O

št. CAS 112-54-9

št. FLAVIS 05.011

Analitska metoda  (1)

za določanje dodekanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05025

nonanal

Sestava dodatka

nonanal

Lastnosti aktivne snovi

nonanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C9H18O

št. CAS 124-19-6

št. FLAVIS 05.025

Analitska metoda  (1)

za določanje nonanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05031

heptanal

Sestava dodatka

heptanal

Lastnosti aktivne snovi

heptanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C7H14O

št. CAS 111-71-7

št. FLAVIS 05.031

Analitska metoda  (1)

za določanje heptanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05034

undekanal

Sestava dodatka

undekanal

Lastnosti aktivne snovi

undekanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C11H22O

št. CAS 112-44-7

št. FLAVIS 05.034

Analitska metoda  (1)

za določanje undekanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b06001

1,1-dietoksietan

Sestava dodatka

1,1-dietoksietan

Lastnosti aktivne snovi

1,1-dietoksietan

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C6H14O2

št. CAS 105-57-7

št. FLAVIS 06.001

Analitska metoda  (1)

za določanje 1,1-dietoksietana v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08001

mravljična kislina

Sestava dodatka

mravljična kislina

Lastnosti aktivne snovi

mravljična kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: CH2O2

št. CAS 64-18-6

št. FLAVIS 08.001

Analitska metoda  (1)

za določanje mravljične kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

 

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08002

ocetna kislina

Sestava dodatka

ocetna kislina

Lastnosti aktivne snovi

ocetna kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99,5 %

kemijska formula: C2H4O2

št. CAS 64-19-7

št. FLAVIS 08.002

Analitska metoda  (1)

za določanje ocetne kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

1k280

propionska kislina

Sestava dodatka

propionska kislina

Lastnosti aktivne snovi

propionska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99,5 %

nehlapni ostanek ≤ 0,01 % pri sušenju pri 140 °C do konstantne teže

aldehidi ≤ 0,1 %, izraženi kot formaldehid

kemijska formula: C3H6O2

št. CAS 79-09-4

št. FLAVIS 08.003

Analitska metoda  (1)

za določanje propionske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08007

valerianska kislina

Sestava dodatka

valerianska kislina

Lastnosti aktivne snovi

valerianska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 109-52-4

št. FLAVIS 08.007

Analitska metoda  (1)

za določanje valerianske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08009

heksanojska kislina

Sestava dodatka

heksanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

heksanojska kislina

pridobljena s kemijsko spremembo ekstrahirane maščobe

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 142-62-1

št. FLAVIS 08.009

Analitska metoda  (1)

za določanje heksanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 25 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08010

oktanojska kislina

Sestava dodatka

oktanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

oktanojska kislina

pridobljena s fermentacijo, ki ji sledi frakcionirana destilacija

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 124-07-2

št. FLAVIS 08.010

Analitska metoda  (1)

za določanje oktanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08011

dekanojska kislina

Sestava dodatka

dekanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

dekanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 334-48-5

št. FLAVIS 08.011

Analitska metoda  (1)

za določanje dekanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08012

dodekanojska kislina

Sestava dodatka

dodekanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

dodekanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 90 %

kemijska formula: C12H24O2

št. CAS 143-07-7

št. FLAVIS 08.012

Analitska metoda  (1)

za določanje dodekanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08013

oleinska kislina

Sestava dodatka

oleinska kislina

Lastnosti aktivne snovi

oleinska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 90 %

kemijska formula: C18H34O2

št. CAS 112-80-1

št. FLAVIS 08.013

Analitska metoda  (1)

za določanje oleinske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08014

heksadekanojska kislina

Sestava dodatka

heksadekanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

heksadekanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 80 %

kemijska formula: C16H32O2

št. CAS 57-10-3

št. FLAVIS 08.014

Analitska metoda  (1)

za določanje heksadekanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08016

tetradekanojska kislina

Sestava dodatka

tetradekanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

tetradekanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 94 %

kemijska formula: C14H28O2

št. CAS 544-63-8

št. FLAVIS 08.016

Analitska metoda  (1)

za določanje tetradekanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08028

heptanojska kislina

Sestava dodatka

heptanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

heptanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C7H14O2

št. CAS 111-14-8

št. FLAVIS 08.028

Analitska metoda  (1)

za določanje heptanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08029

nonanojska kislina

Sestava dodatka

nonanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

nonanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 112-05-0

št. FLAVIS 08.029

Analitska metoda  (1)

za določanje nonanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09001

etil acetat

Sestava dodatka

etil acetat

Lastnosti aktivne snovi

etil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C4H8O2

št. CAS 141-78-6

št. FLAVIS 09.001

Analitska metoda  (1)

za določanje etil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 25 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09002

propil acetat

Sestava dodatka

propil acetat

Lastnosti aktivne snovi

propil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 109-60-4

št. FLAVIS 09.002

Analitska metoda  (1)

za določanje propil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09004

butil acetat

Sestava dodatka

butil acetat

Lastnosti aktivne snovi

butil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 123-86-4

št. FLAVIS 09.004

Analitska metoda  (1)

za določanje butil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09006

heksil acetat

Sestava dodatka

heksil acetat

Lastnosti aktivne snovi

heksil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H12O2

št. CAS 142-92-7

št. FLAVIS 09.006

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 25 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09007

oktil acetat

Sestava dodatka

oktil acetat

Lastnosti aktivne snovi

oktil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 112-14-1

št. FLAVIS 09.007

Analitska metoda  (1)

za določanje oktil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09008

nonil acetat

Sestava dodatka

nonil acetat

Lastnosti aktivne snovi

nonil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 143-13-5

št. FLAVIS 09.008

Analitska metoda  (1)

za določanje nonil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09009

decil acetat

Sestava dodatka

decil acetat

Lastnosti aktivne snovi

decil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C12H24O2

št. CAS 112-17-4

št. FLAVIS 09.009

Analitska metoda  (1)

za določanje decil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09010

dodecil acetat

Sestava dodatka

dodecil acetat

Lastnosti aktivne snovi

dodecil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C14H28O2

št. CAS 112-66-3

št. FLAVIS 09.010

Analitska metoda  (1)

za določanje dodecil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09022

heptil acetat

Sestava dodatka

heptil acetat

Lastnosti aktivne snovi

heptil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97,5 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 112-06-1

št. FLAVIS 09.022

Analitska metoda  (1)

za določanje heptil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09023

metil acetat

Sestava dodatka

metil acetat

Lastnosti aktivne snovi

metil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C3H6O2

št. CAS 79-20-9

št. FLAVIS 09.023

Analitska metoda  (1)

za določanje metil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09038

metil butirat

Sestava dodatka

metil butirat

Lastnosti aktivne snovi

metil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 623-42-7

št. FLAVIS 09.038

Analitska metoda  (1)

za določanje metil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09042

butil butirat

Sestava dodatka

butil butirat

Lastnosti aktivne snovi

butil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 109-21-7

št. FLAVIS 09.042

Analitska metoda  (1)

za določanje butil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09044

pentil butirat

Sestava dodatka

pentil butirat

Lastnosti aktivne snovi

pentil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 540-18-1

št. FLAVIS 09.044

Analitska metoda  (1)

za določanje pentil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09045

heksil butirat

Sestava dodatka

heksil butirat

Lastnosti aktivne snovi

heksil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 2639-63-6

št. FLAVIS 09.045

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09046

oktil butirat

Sestava dodatka

oktil butirat

Lastnosti aktivne snovi

oktil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C12H24O2

št. CAS 110-39-4

št. FLAVIS 09.046

Analitska metoda  (1)

za določanje oktil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09059

etil dekanoat

Sestava dodatka

etil dekanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil dekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C12H24O2

št. CAS 110-38-3

št. FLAVIS 09.059

Analitska metoda  (1)

za določanje etil dekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09060

etil heksanoat

Sestava dodatka

etil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 123-66-0

št. FLAVIS 09.060

Analitska metoda  (1)

za določanje etil heksanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09061

propil heksanoat

Sestava dodatka

propil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

propil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 626-77-7

št. FLAVIS 09.061

Analitska metoda  (1)

za določanje propil heksanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09065

pentil heksanoat

Sestava dodatka

pentil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

pentil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 540-07-8

št. FLAVIS 09.065

Analitska metoda  (1)

za določanje pentil heksanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09066

heksil heksanoat

Sestava dodatka

heksil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

heksil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C12H24O2

št. CAS 6378-65-0

št. FLAVIS 09.066

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil heksanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09069

metil heksanoat

Sestava dodatka

metil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

metil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C7H14O2

št. CAS 106-70-7

št. FLAVIS 09.069

Analitska metoda  (1)

za določanje metil heksanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09072

etil format

Sestava dodatka

etil format

Lastnosti aktivne snovi

etil format

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C3H6O2

št. CAS 109-94-4

št. FLAVIS 09.072

Analitska metoda  (1)

za določanje etil formata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09099

etil dodekanoat

Sestava dodatka

etil dodekanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil dodekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C14H28O2

št. CAS 106-33-2

št. FLAVIS 09.099

Analitska metoda  (1)

za določanje etil dodekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09104

etil tetradekanoat

Sestava dodatka

etil tetradekanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil tetradekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C16H32O2

št. CAS 124-06-1

št. FLAVIS 09.104

Analitska metoda  (1)

za določanje etil tetradekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09107

etil nonanoat

Sestava dodatka

etil nonanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil nonanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 123-29-5

št. FLAVIS 09.107

Analitska metoda  (1)

za določanje etil nonanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09111

etil oktanoat

Sestava dodatka

etil oktanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil oktanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 106-32-1

št. FLAVIS 09.111

Analitska metoda  (1)

za določanje etil oktanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09121

etil propionat

Sestava dodatka

etil propionat

Lastnosti aktivne snovi

etil propionat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 105-37-3

št. FLAVIS 09.121

Analitska metoda  (1)

za določanje etil propionata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09134

metil propionat

Sestava dodatka

metil propionat

Lastnosti aktivne snovi

metil propionat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C4H8O2

št. CAS 554-12-1

št. FLAVIS 09.134

Analitska metoda  (1)

za določanje metil propionata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09147

etil valerat

Sestava dodatka

etil valerat

Lastnosti aktivne snovi

etil valerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C7H14O2

št. CAS 539-82-2

št. FLAVIS 09.147

Analitska metoda  (1)

za določanje etil valerata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09148

butil valerat

Sestava dodatka

butil valerat

Lastnosti aktivne snovi

butil valerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 591-68-4

št. FLAVIS 09.148

Analitska metoda  (1)

za določanje butil valerata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09191

etil heks-3-enoat

Sestava dodatka

etil heks-3-enoat

Lastnosti aktivne snovi

etil heks-3-enoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C8H14O2

št. CAS 2396-83-0

št. FLAVIS 09.191

Analitska metoda  (1)

za določanje etil heks-3-enoata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09193

etil heksadekanoat

Sestava dodatka

etil heksadekanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil heksadekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C18H36O2

št. CAS 628-97-7

št. FLAVIS 09.193

Analitska metoda  (1)

za določanje etil heksadekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09248

etil trans-2-butenoat

Sestava dodatka

etil trans-2-butenoat

Lastnosti aktivne snovi

etil trans-2-butenoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H10O2

št. CAS 623-70-1

št. FLAVIS 09.248

Analitska metoda  (1)

za določanje etil trans-2-butenoata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09274

etil undekanoat

Sestava dodatka

etil undekanoat

Lastnosti aktivne snovi

etil undekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C13H26O2

št. CAS 627-90-7

št. FLAVIS 09.274

Analitska metoda  (1)

za določanje etil undekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09449

butil izovalerat

Sestava dodatka

butil izovalerat

Lastnosti aktivne snovi

butil izovalerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 109-19-3

št. FLAVIS 09.449

Analitska metoda  (1)

za določanje butil izovalerata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09478

heksil izobutirat

Sestava dodatka

heksil izobutirat

Lastnosti aktivne snovi

heksil izobutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 2349-07-7

št. FLAVIS 09.478

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil izobutirata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09483

metil 2-metilbutirat

Sestava dodatka

metil 2-metilbutirat

Lastnosti aktivne snovi

metil 2-metilbutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 868-57-5

št. FLAVIS 09.483

Analitska metoda  (1)

za določanje metil 2-metilbutirata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09507

heksil 2-metilbutirat

Sestava dodatka

heksil 2-metilbutirat

Lastnosti aktivne snovi

heksil 2-metilbutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 10032-15-2

št. FLAVIS 09.507

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil 2-metilbutirata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09512

trietil citrat

Sestava dodatka

trietil citrat

Lastnosti aktivne snovi

trietil citrat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C12H20O7

št. CAS 77-93-0

št. FLAVIS 09.512

Analitska metoda  (1)

za določanje trietil citrata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09529

heksil izovalerat

Sestava dodatka

heksil izovalerat

Lastnosti aktivne snovi

heksil izovalerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 10032-13-0

št. FLAVIS 09.529

Analitska metoda  (1)

za določanje heksil izovalerata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09549

metil 2-metilvalerat

Sestava dodatka

metil 2-metilvalerat

Lastnosti aktivne snovi

metil 2-metilvalerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C7H14O2

št. CAS 2177-77-7

št. FLAVIS 09.549

Analitska metoda  (1)

za določanje metil 2-metilvalerata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/80


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/54

z dne 14. decembra 2016

o izdaji dovoljenj za 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloktan-1-ol, 2-etilheksan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehid, 3-metilmaslena kislina, 2-metilvalerianska kislina, 2-etilmaslena kislina, 2-metilmaslena kislina, 2-metilheptanojska kislina, 4-metilnonanojska kislina, 4-metiloktanojska kislina, izobutil acetat, izobutil butirat, 3-metilbutil heksanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil oktanoat, 3-metilbutil propionat, 3-metilbutil format, gliceril tributirat, izobutil izobutirat, izopentil izobutirat, izobutil izovalerat, izopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil izovalerat in 2-metilbutil butirat kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloktan-1-ol, 2-etilheksan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehid, 3-metilmaslena kislina, 2-metilvalerianska kislina, 2-etilmaslena kislina, 2-metilmaslena kislina, 2-metilheptanojska kislina, 4-metilnonanojska kislina, 4-metiloktanojska kislina, izobutil acetat, izobutil butirat, 3-metilbutil heksanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil oktanoat, 3-metilbutil propionat, 3-metilbutil format, gliceril tributirat, izobutil izobutirat, izopentil izobutirat, izobutil izovalerat, izopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil izovalerat in 2-metilbutil butirat (v nadaljnjem besedilu: zadevne snovi) so bili v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljeni brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedeni proizvodi so bili v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno zadevnih snovi kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se navedeni dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“. Temu zahtevku so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 17. oktobra 2012 (3) navedla, da zadevne snovi pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Agencija je poleg tega navedla, da so navedene snovi aromatična sredstva, dovoljena v hrani, v kateri je dokazana njihova učinkovitost, ker so funkcije dodatka, uporabljenega v krmi, podobne funkcijam, opisanim za uporabo v hrani.

(5)

Poleg tega je Agencija navedla, da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena zadevnih snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi. Za navedene snovi bi bilo treba določiti najvišje priporočene vsebnosti. Navedene snovi se lahko uporabljajo v krmnih mešanicah, ki se nato dajejo prek vode.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevne snovi, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot krmni dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1.   Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 6. avgustom 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2018 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo hrane.

3.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2019 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2927.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi

2b02001

2-metilpropan-1-ol

Sestava dodatka

2-metilpropan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

2-metilpropan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C4H10O

št. CAS 78-83-1

št. FLAVIS 02.001

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilpropan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02003

izopentanol

Sestava dodatka

izopentanol

Lastnosti aktivne snovi

izopentanol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C5H12O

št. CAS 123-51-3

št. FLAVIS 02.003

Analitska metoda  (1)

za določanje izopentanola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02026

3,7-dimetiloktan-1-ol

Sestava dodatka

3,7-dimetiloktan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

3,7-dimetiloktan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 90 %

kemijska formula: C10H22O

št. CAS 106-21-8

št. FLAVIS 02.026

Analitska metoda  (1)

za določanje 3,7-dimetiloktan-1-ola v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b02082

2-etilheksan-1-ol

Sestava dodatka

2-etilheksan-1-ol

Lastnosti aktivne snovi

2-etilheksan-1-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C8H18O

št. CAS 104-76-7

št. FLAVIS 02.082

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-etilheksan-1-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05004

2-metilpropanal

Sestava dodatka

2-metilpropanal

Lastnosti aktivne snovi

2-metilpropanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C4H8O

št. CAS 78-84-2

št. FLAVIS 05.004

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilpropanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05006

3-metilbutanal

Sestava dodatka

3-metilbutanal

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutanal

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C5H10O

št. CAS 590-86-3

št. FLAVIS 05.006

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutanala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b05049

2-metilbutiraldehid

Sestava dodatka

2-metilbutiraldehid

Lastnosti aktivne snovi

2-metilbutiraldehid

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H10O

št. CAS 96-17-3

št. FLAVIS 05.049

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilbutiraldehida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08008

3-metilmaslena kislina

Sestava dodatka

3-metilmaslena kislina

Lastnosti aktivne snovi

3-metilmaslena kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 503-74-2

št. FLAVIS 08.008

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilmaslene kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08031

2-metilvalerianska kislina

Sestava dodatka

2-metilvalerianska kislina

Lastnosti aktivne snovi

2-metilvalerianska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 97-61-0

št. FLAVIS 08.031

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilvalerianske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08045

2-etilmaslena kislina

Sestava dodatka

2-etilmaslena kislina

Lastnosti aktivne snovi

2-etilmaslena kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 88-09-5

št. FLAVIS 08.045

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-etilmaslene kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08046

2-metilmaslena kislina

Sestava dodatka

2-metilmaslena kislina

Lastnosti aktivne snovi

2-metilmaslena kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C5H10O2

št. CAS 116-53-0

št. FLAVIS 08.046

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilmaslene kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08047

2-metilheptanojska kislina

Sestava dodatka

2-metilheptanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

2-metilheptanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 1188-02-9

št. FLAVIS 08.047

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilheptanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08062

4-metilnonanojska kislina

Sestava dodatka

4-metilnonanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

4-metilnonanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 45019-28-1

št. FLAVIS 08.062

Analitska metoda  (1)

za določanje 4-metilnonanojske kisline v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b08063

4-metiloktanojska kislina

Sestava dodatka

4-metiloktanojska kislina

Lastnosti aktivne snovi

4-metiloktanojska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 54947-74-9

št. FLAVIS 08.063

Analitska metoda  (1)

za določanje 4-metiloktanojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09005

izobutil acetat

Sestava dodatka

izobutil acetat

Lastnosti aktivne snovi

izobutil acetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 110-19-0

št. FLAVIS 09.005

Analitska metoda  (1)

za določanje izobutil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09043

izobutil butirat

Sestava dodatka

izobutil butirat

Lastnosti aktivne snovi

izobutil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 539-90-2

št. FLAVIS 09.043

Analitska metoda  (1)

za določanje izobutil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09070

3-metilbutil heksanoat

Sestava dodatka

3-metilbutil heksanoat

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutil heksanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C11H22O2

št. CAS 2198-61-0

št. FLAVIS 09.070

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutil heksanoata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09103

3-metilbutil dodekanoat

Sestava dodatka

3-metilbutil dodekanoat

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutil dodekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C17H34O2

št. CAS 6309-51-9

št. FLAVIS 09.103

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutil dodekanoata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09120

3-metilbutil oktanoat

Sestava dodatka

3-metilbutil oktanoat

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutil oktanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C13H26O2

št. CAS 2035-99-6

št. FLAVIS 09.120

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutil oktanoata v krmnem dodatku in aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg ter za vse druge živalske vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09136

3-metilbutil propionat

Sestava dodatka

3-metilbutil propionat

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutil propionat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 105-68-0

št. FLAVIS 09.136

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutil propionata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09162

3-metilbutil format

Sestava dodatka

3-metilbutil format

Lastnosti aktivne snovi

3-metilbutil format

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 92 %

kemijska formula: C6H12O2

št. CAS 110-45-2

št. FLAVIS 09.162

Analitska metoda  (1)

za določanje 3-metilbutil formata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09211

gliceril tributirat

Sestava dodatka

gliceril tributirat

Lastnosti aktivne snovi

gliceril tributirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C15H26O6

št. CAS 60-01-5

št. FLAVIS 09.211

Analitska metoda  (1)

za določanje gliceril tributirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09417

izobutil izobutirat

Sestava dodatka

izobutil izobutirat

Lastnosti aktivne snovi

izobutil izobutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C8H16O2

št. CAS 97-85-8

št. FLAVIS 09.417

Analitska metoda  (1)

za določanje izobutil izobutirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09419

izopentil izobutirat

Sestava dodatka

izopentil izobutirat

Lastnosti aktivne snovi

izopentil izobutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 2050-01-3

št. FLAVIS 09.419

Analitska metoda  (1)

za določanje izopentil izobutirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09472

izobutil izovalerat

Sestava dodatka

izobutil izovalerat

Lastnosti aktivne snovi

izobutil izovalerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 589-59-3

št. FLAVIS 09.472

Analitska metoda  (1)

za določanje izobutil izovalerata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09530

izopentil 2-metilbutirat

Sestava dodatka

izopentil 2-metilbutirat

Lastnosti aktivne snovi

izopentil 2-metilbutirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 27625-35-0

št. FLAVIS 09.530

Analitska metoda  (1)

za določanje izopentil 2-metilbutirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09531

2-metilbutil izovalerat

Sestava dodatka

2-metilbutil izovalerat

Lastnosti aktivne snovi

2-metilbutil izovalerat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 98 %

kemijska formula: C10H20O2

št. CAS 2445-77-4

št. FLAVIS 09.531

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilbutil izovalerata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027

2b09659

2-metilbutil butirat

Sestava dodatka

2-metilbutil butirat

Lastnosti aktivne snovi

2-metilbutil butirat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C9H18O2

št. CAS 51115-64-1

št. FLAVIS 09.659

Analitska metoda  (1)

za določanje 2-metilbutil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici.

5.

Kadar je najvišja priporočena vsebnost presežena, se na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic navedejo ime funkcionalne skupine, ime dodatka, identifikacijska številka in dodana količina aktivne snovi.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Kadar tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6. februar 2027


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/112


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/55

z dne 14. decembra 2016

o izdaji dovoljenj za oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat so bili v skladu z Direktivo 70/524/EGS odobreni brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedeni proizvodi so bili v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno oktan-2-ola, izopropanola, pentan-2-ola, oktan-3-ola, heptan-2-ona, pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, dekan-2-ona in izopropil tetradekanoata kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se navedeni dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 20. oktobra 2015 (3) navedla, da oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi nimajo škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Poleg tega je ugotovila, da je funkcija oktan-2-ola, izopropanola, pentan-2-ola, oktan-3-ola, heptan-2-ona, pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, dekan-2-ona in izopropil tetradekanoata v krmi podobna njihovi funkciji v hrani. Agencija je že ugotovila, da so navedene snovi učinkovite v hrani, saj ojačajo vonj ali okusnost hrane. Ni mogla dokončno oceniti varnosti oktan-2-ola, izopropanola, pentan-2-ola, oktan-3-ola, heptan-2-ona, pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, dekan-2-ona in izopropil tetradekanoata pri uporabi v vodi za pitje. Vendar se navedene snovi lahko uporabljajo v krmnih mešanicah, ki se nato dajejo prek vode.

(5)

Treba bi bilo določiti omejitve in pogoje, da se omogoči boljši nadzor. Zaradi praktičnih razlogov in ob upoštevanju ponovne ocene, ki jo izvede Agencija, bi bilo treba določiti največjo priporočeno vsebnost. Kadar je priporočena vsebnost dodatka v popolni krmni mešanici presežena, bi bilo treba na oznaki premiksov, krmnih mešanic in posamičnih krmil navesti identifikacijsko številko krmnega dodatka, njegovo ime in dodano količino.

(6)

Agencija je navedla, da bi bilo treba oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti uporabnikov obravnavati kot dražilne za kožo, oči in dihalne poti ter kot povzročitelje preobčutljivosti kože. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(7)

Ocena oktan-2-ola, izopropanola, pentan-2-ola, oktan-3-ola, heptan-2-ona, pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, dekan-2-ona in izopropil tetradekanoata kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on in izopropil tetradekanoat, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Snovi, ki so opredeljene v Prilogi in spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot krmni dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1.   Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 6. avgustom 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarje 2018 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo hrane.

3.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2019 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015, 13(11):4268.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi

2b02022

oktan-2-ol

Sestava dodatka:

oktan-2-ol

Lastnosti aktivne snovi:

oktan-2-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 97 %

C8H18O

št. CAS: 123-96-6

št. FLAVIS: 02.022

Analitske metode  (1):

za določanje oktan-2-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b02079

izopropanol

Sestava dodatka:

izopropanol

Lastnosti aktivne snovi:

izopropanol

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 99,7 %

Kemijska formula: C3H8O

št. CAS: 67-63-0

št. FLAVIS: 02.079

Analitska metoda  (1):

za določanje izopropanola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

25 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 25 mg/kg.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 25 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b02088

pentan-2-ol

Sestava dodatka:

pentan-2-ol

Lastnosti aktivne snovi:

pentan-2-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 97,9 %

Kemijska formula: C5H12O

št. CAS: 6032-29-7

št. FLAVIS: 02.088

Analitska metoda  (1):

za določanje pentan-2-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b02098

oktan-3-ol

Sestava dodatka:

oktan-3-ol

Lastnosti aktivne snovi:

oktan-3-ol

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 97 %

Kemijska formula: C8H18O

št. CAS: 589-98-0

št. FLAVIS: 02.098

Analitska metoda  (1):

za določanje oktan-3-ola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 1 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 1,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

1 mg/kg za prašiče in perutnino;

1,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b07002

heptan-2-on

Sestava dodatka:

heptan-2-on

Lastnosti aktivne snovi:

heptan-2-on

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 95 %

Kemijska formula: C7H14O

št. CAS: 110-43-0

št. FLAVIS: 07.002

Analitska metoda  (1):

za določanje heptan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za pujske: 4 mg/kg, za piščance za pitanje in kokoši nesnice: 3 mg/kg, za mačke: 2 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

4 mg/kg za pujske;

3 mg/kg za piščance za pitanje in kokoši nesnice;

2 mg/kg za mačke;

5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

4 mg/kg za pujske;

3 mg/kg za piščance za pitanje in kokoši nesnice;

2 mg/kg za mačke;

5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b07054

pentan-2-on

Sestava dodatka:

pentan-2-on

Lastnosti aktivne snovi:

pentan-2-on

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 95 %

Kemijska formula: C5H10O

št. CAS: 107-87-9

št. FLAVIS: 07.054

Analitska metoda  (1):

za določanje pentan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za pujske: 4 mg/kg, za piščance za pitanje in kokoši nesnice: 3 mg/kg, za mačke: 2 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

4 mg/kg za pujske;

3 mg/kg za piščance za pitanje in kokoši nesnice;

2 mg/kg za mačke;

5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

4 mg/kg za pujske;

3 mg/kg za piščance za pitanje in kokoši nesnice;

2 mg/kg za mačke;

5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b07099

6-metil-hepta-3,5-dien-2-on

Sestava dodatka:

6-metil-hepta-3,5-dien-2-on

Lastnosti aktivne snovi:

6-metil-hepta-3,5-dien-2-on

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 96 %

Kemijska formula: C8H12O

št. CAS: 1604-28-0

št. FLAVIS: 07.099

Analitska metoda  (1):

za določanje 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 0,3 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 0,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b07113

nonan-3-on

Sestava dodatka:

nonan-3-on

Lastnosti aktivne snovi:

nonan-3-on

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 95,9 %

Kemijska formula: C9H18O

št. CAS: 925-78-0

št. FLAVIS: 07.113

Analitska metoda  (1):

za določanje nonan-3-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 0,3 mg/kg, za ribe: 0,05 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 0,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,05 mg/kg za ribe;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,05 mg/kg za ribe;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b07150

dekan-2-on

Sestava dodatka:

dekan-2-on

Lastnosti aktivne snovi:

dekan-2-on

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 98 %

Kemijska formula: C10H20O

št. CAS: 693-54-9

št. FLAVIS: 07.150

Analitska metoda  (1):

za določanje dekan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi je:

za prašiče in perutnino: 0,3 mg/kg, za druge vrste in kategorije: 0,5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %:

0,3 mg/kg za prašiče in perutnino;

0,5 mg/kg za druge vrste in kategorije.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b09105

izopropil tetradekanoat

Sestava dodatka:

izopropil tetradekanoat

Lastnosti aktivne snovi:

izopropil tetradekanoat

pridobljen s kemijsko sintezo

Čistost: najmanj 99 %

Kemijska formula: C17H34O2

št. CAS: 110-27-0

št. FLAVIS: 09.105

Analitska metoda  (1):

za določanje izopropil tetradekanoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % je 5 mg/kg.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Največja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/129


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/56

z dne 14. decembra 2016

o izdaji dovoljenj za mlečno kislino, 4-oksovalerinsko kislino, sukcinsko kislino, fumarno kislino, etil acetoacetat, etil laktat, butil laktat, etil 4-oksovalerat, dietil sukcinat, dietil malonat, butil-O-butirillaktat, heks-3-enil laktat, heksil laktat, butiro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton, oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton in heksano-1,4-lakton kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Mečna kislina, 4-oksovalerinska kislina, sukcinska kislina, fumarna kislina, etil acetoacetat, etil laktat, butil laktat, etil 4-oksovalerat, dietil sukcinat, dietil malonat, butil-O-butirillaktat, heks-3-enil laktat, heksil laktat, butiro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton, oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton in heksano-1,4-lakton (v nadaljnjem besedilu: zadevne snovi) so bili v skladu z Direktivo 70/524/EGS odobreni brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedeni proizvodi so bili v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 Uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno zadevnih snovi kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se navedeni dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 17. oktobra 2012 (3) sklenila, da zadevne snovi pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Poleg tega je sklenila, da je funkcija zadevnih snovi v krmi podobna njihovi funkciji v hrani. Agencija je že sklenila, da so zadevne snovi učinkovite v hrani, saj ojačajo vonj ali okusnost hrane. Zato je ta sklep mogoče ekstrapolirati na krmo. Agencija ne more oceniti uporabe zadevnih snovi v pitni vodi. Vendar se navedene snovi lahko uporabljajo v krmnih mešanicah, ki se nato dajejo prek vode.

(5)

Treba bi bilo določiti omejitve in pogoje, da se omogoči boljši nadzor. Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali določitev najvišje vsebnosti, in ob upoštevanju ponovne ocene, ki jo izvede Agencija, bi bilo treba priporočene vsebnosti navesti na oznaki dodatka. Kadar se take vsebnosti presežejo, bi bilo treba na oznaki premiksov, krmnih mešanic in posamičnih krmil navesti nekatere informacije.

(6)

Agencija je sklenila, da se zadevne snovi obravnavajo kot potencialno nevarne za dihalne poti, kožo in oči ter kot povzročitelje preobčutljivosti kože. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Agencija meni, da posebne zahteve v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg niso potrebne. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(7)

Ocena zadevnih snovi kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(8)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevne snovi, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot krmni dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1.   Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 6. avgustom 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2018 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo hrane.

3.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2019 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2017, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2928.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi.

2b08004

mlečna kislina

Sestava dodatka

mlečna kislina

Lastnosti aktivne snovi

mlečna kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 95 %

kemijska formula: C3H6O3

št. CAS 598-82-3 in

50-21-5 za DL-mlečno kislino

79-33-4 za L-mlečno kislino

št. FLAVIS 08.004

Analitska metoda  (1)

za določanje mlečne kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b08023

4-oksovalerinska kislina

Sestava dodatka

4-oksovalerinska kislina

Lastnosti aktivne snovi

4-oksovalerinska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H8O3

št. CAS 123-76-2

št. FLAVIS 08.023

Analitska metoda  (1)

za določanje 4-oksovalerinske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b08024

sukcinska kislina

Sestava dodatka

sukcinska kislina

Lastnosti aktivne snovi

sukcinska kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99 %

kemijska formula: C4H6O4

št. CAS 110-15-6

št. FLAVIS 08.024

Analitska metoda  (1)

za določanje sukcinske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b08025

fumarna kislina

Sestava dodatka

fumarna kislina

Lastnosti aktivne snovi

fumarna kislina

pridobljena s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 99,5 %

kemijska formula: C4H4O4

št. CAS 110-17-8

št. FLAVIS 08.025

Analitska metoda  (1)

za določanje fumarne kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b09402

etil acetoacetat

Sestava dodatka

etil acetoacetat

Lastnosti aktivne snovi

etil acetoacetat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97,5 %

kemijska formula: C6H10O3

št. CAS 141-97-9

št. FLAVIS 09.402

Analitska metoda  (1)

za določanje etil acetoacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 5 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b09433

etil laktat

Sestava dodatka

etil laktat

Lastnosti aktivne snovi

etil laktat

pridobljen s kemijsko sintezo

čistost: najmanj 97 %

kemijska formula: C5H10O3

št. CAS 97-64-3

št. FLAVIS 09.433

Analitska metoda  (1)

za določanje etil laktata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih:

plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL

vse živalske vrste

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti.

3.

Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi je: 125 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

4.

Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 125 mg/kg“.

5.

Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z vsebnostjo vlage 12 %: 125 mg/kg.

6.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati s takimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi očali in rokavicami.

6. februar 2027

2b09434