ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 6

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
11. januar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/43 z dne 12. decembra 2016 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v zvezi s posodobitvijo prilog XXI-A do XXI-P o približevanju zakonodaje na področju javnih naročil

2

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/44 z dne 10. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

36

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/45 z dne 10. januarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

38

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji

40

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

11.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje bo začel veljati 1. decembra 2016, postopek iz člena 8(1) sporazuma pa je bil zaključen 19. oktobra 2016.


11.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/2


SKLEP SVETA (EU) 2017/43

z dne 12. decembra 2016

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v zvezi s posodobitvijo prilog XXI-A do XXI-P o približevanju zakonodaje na področju javnih naročil

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega odstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 486 Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) določa začasno uporabo Sporazuma v delu, ki ga določi Unija.

(2)

Člen 1 Sklepa Sveta 2014/668/EU (2) določa, katere določbe Sporazuma se uporabljajo začasno, ki vključujejo določbe o javnih naročilih in Prilogo XXI k Sporazumu. Navedene določbe se začasno uporabljajo od 1. januarja 2016.

(3)

Člen 153 Sporazuma določa, da Ukrajina zagotovi, da se njena zakonodaja o javnih naročilih postopoma uskladi z ustreznim pravnim redom Unije v skladu s časovnim razporedom iz Priloge XXI k Sporazumu.

(4)

Več aktov Unije, navedenih v Prilogi XXI k Sporazumu, je bilo od parafiranja Sporazuma 30. marca 2012 spremenjenih ali razveljavljenih.

(5)

Člen 149 Sporazuma določa, da se pragovi vrednosti za javna naročila iz Priloge XXI-P k Sporazumu redno revidirajo, prvič prvo sodo leto po začetku veljavnosti Sporazuma.

(6)

Poleg tega je primerno upoštevati napredek Ukrajine v procesu približevanja pravnemu redu Unije in ustrezno prilagoditi nekatere roke.

(7)

Zato je treba posodobiti Prilogo XXI, da se upošteva razvoj pravnega reda Unije, ki je naveden v njej, ter revidirati pragove vrednosti za javna naročila iz Priloge XXI-P k Sporazumu.

(8)

Člen 149 Sporazuma določa, da se revizija pragov iz Priloge XXI-P k Sporazumu sprejme s sklepom Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi.

(9)

Člen 463(3) Sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet posodobi ali spremeni priloge k Sporazumu.

(10)

S členom 1 Sklepa Pridružitvenega sveta št. 3/2014 (3) je bil za posodobitev ali spremembo s trgovino povezanih prilog k Sporazumu pooblaščen Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi, tudi za Prilogo XXI, ki se nanaša na poglavje 8 (Javna naročila) naslova IV (Trgovina in z njo povezane zadeve).

(11)

Zato je primerno določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame v zvezi s posodobitvijo Priloge XXI k Sporazumu, ki ga sprejme Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi.

(12)

Člen 152(1) Sporazuma določa, da Ukrajina Pridružitvenemu odboru v trgovinski sestavi predloži celovit načrt za izvajanje zakonodaje o javnih naročilih, ki vključuje časovni razpored in mejnike ter bi moral vsebovati vse reforme v zvezi s približevanjem zakonodaje in izgradnjo institucionalne zmogljivosti. Ta načrt je skladen s fazami in časovnimi razporedi, določenimi v Prilogi XXI–A k Sporazumu.

(13)

V členu 152(3) je določeno, da je za to, da bi celovit načrt postal referenčni dokument za proces izvajanja, tj. za približevanje zakonodaje o javnih naročilih pravnemu redu Unije, potrebno ugodno mnenje Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi.

(14)

Zato je primerno določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame v zvezi z ugodnim mnenjem glede celovitega načrta, ki ga sprejme Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki ga Evropska unija zavzame v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s členom 465 Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v zvezi s posodobitvijo Priloge XXI k Sporazumu, temelji na osnutku sklepa navedenega odbora, ki je priložen temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi lahko potrdijo manjše tehnične popravke osnutka sklepa brez nadaljnjega sklepa Sveta Evropske unije.

Člen 2

Stališče, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s členom 465 Sporazuma, v zvezi z ugodnim mnenjem glede celovitega načrta, temelji na osnutku sklepa navedenega odbora, ki je naveden v členu 1(1).

Člen 3

Sklepi Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. decembra 2016

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(2)  Sklep Sveta 2014/668/EU z dne 23. junija 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov (UL L 278, 20.9.2014, str. 1).

(3)  Sklep št. 3/2014 Pridružitvenega sveta EU-Ukrajina z dne 15. decembra 2014 o prenosu določenih pooblastil Pridružitvenega sveta na Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi [2015/980] (UL L 158, 24.6.2015, str. 4).


OSNUTEK

SKLEP št. 1/2016 PRIDRUŽITVENEGA ODBORA EU-UKRAJINA V TRGOVINSKI SESTAVI

z dne …

o posodobitvi Priloge XXI k Sporazumu o pridružitvi in izdaji ugodnega mnenja glede celovitega načrta za javna naročila

PRIDRUŽITVENI ODBOR V TRGOVINSKI SESTAVI JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 149, člena 153 in člena 463 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 486 Sporazuma se od 1. januarja 2016 začasno uporabljajo deli Sporazuma, vključno z določbami o javnih naročilih.

(2)

Člen 149 Sporazuma določa, da se pragovi vrednosti za javna naročila iz Priloge XXI–P redno revidirajo, prvič prvo sodo leto po začetku veljavnosti Sporazuma, in da se taka revizija sprejme s sklepom Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi, kot ga določa člen 465(4) Sporazuma.

(3)

Člen 153 Sporazuma določa, da Ukrajina zagotovi, da se njena zakonodaja o javnih naročilih postopoma uskladi z ustreznim pravnim redom Unije v skladu s časovnim razporedom iz Priloge XXI k Sporazumu.

(4)

Več aktov Unije, navedenih v Prilogi XXI k Sporazumu, je bilo od parafiranja Sporazuma 30. marca 2012 prenovljenih ali razveljavljenih in nadomeščenih z novim aktom Unije. Unija je uradno obvestila Ukrajino, da je sprejela naslednje akte:

(a)

Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(b)

Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(c)

Direktivo 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(5)

Zgoraj navedene direktive so spremenile vrednosti pragov za pogodbe o izvedbi javnega naročila, določene v Prilogi XXI-P, te vrednosti pa so bile naknadno spremenjene še z delegiranimi uredbami Komisije (EU) 2015/2170 (5), (EU) 2015/2171 (6) oziroma (EU) 2015/2172 (7).

(6)

Člen 463(3) Sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet posodobi ali spremeni priloge k Sporazumu.

(7)

Prilogo XXI k Sporazumu je treba posodobiti v skladu z določbami členov 149, 153 in 463 Sporazuma, da bi odražala spremembe pravnega reda Unije iz navedene priloge.

(8)

Novi pravni red Unije o javnih naročilih ima novo strukturo. Primerno je, da se ta nova struktura odraža v Prilogi XXI. Zaradi jasnosti je treba Prilogo XXI posodobiti v celoti in nadomestiti s prilogo iz dodatka k temu sklepu. Poleg tega je treba upoštevati napredek Ukrajine v procesu približevanja pravnemu redu Unije.

(9)

Člen 465(2) Sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet na Pridružitveni odbor v njegovi trgovinski sestavi prenese katera koli svoja pooblastila, vključno s pooblastilom za sprejemanje zavezujočih odločitev.

(10)

Pridružitveni svet EU-Ukrajina je s Sklepom št. 3/2014 (8) z dne 15. decembra 2014 pooblastil Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi za posodobitev ali spremembo nekaterih s trgovino povezanih prilog.

(11)

Člen 152(1) Sporazuma določa, da Ukrajina Pridružitvenemu odboru v trgovinski sestavi predloži celovit načrt za izvajanje zakonodaje o javnih naročilih, ki vključuje časovni razpored in mejnike ter bi moral vsebovati vse reforme v zvezi s približevanjem zakonodaje pravnemu redu Unije.

(12)

V členu 152(3) je določeno, da je za to, da bi celovit načrt postal referenčni dokument za proces izvajanja, in sicer za približevanje zakonodaje o javnih naročilih pravnemu redu Unije, potrebno ugodno mnenje Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi.

(13)

Zato je primerno, da Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi sprejme sklep, v katerem izda ugodno mnenje glede celovitega načrta –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani se nadomesti s posodobljeno različico priloge, ki je priložena temu sklepu.

Člen 2

Izdano je ugodno mnenje glede celovitega načrta, odobrenega z odlokom kabineta ministrov Ukrajine z dne 24. februarja 2016 (št. 175-p), ki ga je sprejela vlada Ukrajine 24. februarja 2016.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, …

Za Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi

Predsednik


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(2)  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(4)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L 307, 25.11.2015, str. 5).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L 307, 25.11.2015, str. 7).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L 307, 25.11.2015, str. 9).

(8)  Sklep št. 3/2014 Pridružitvenega sveta EU-Ukrajina z dne 15. decembra 2014 o prenosu določenih pooblastil Pridružitvenega sveta na Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi [2015/980] (UL L 158, 24.6.2015, str. 4).

PRILOGA XXI-A K POGLAVJU 8

OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED ZA INSTITUCIONALNO REFORMO, PRIBLIŽEVANJE ZAKONODAJE IN DOSTOP DO TRGA

Faza

 

Okvirni časovni razpored

Dostop do trga, ki ga EU odobri Ukrajina

Dostop do trga, ki ga Ukrajini odobri EU

 

1

Izvajanje člena 150(2) in člena 151 tega sporazuma

Dogovor o strategiji reform iz člena 152 tega sporazuma

6 mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma

Oskrba centralnih vladnih organov

Oskrba centralnih vladnih organov

 

2

Približevanje in izvajanje osnovnih elementov Direktive 2014/24/EU in Direktive 89/665/EGS

3 leta po začetku veljavnosti tega sporazuma

Oskrba državnih, regionalnih in lokalnih organov ter oseb javnega prava

Oskrba državnih, regionalnih in lokalnih organov ter oseb javnega prava

Prilogi XXI-B in XXI-C

3

Približevanje in izvajanje osnovnih elementov Direktive 2014/25/EU in Direktive 92/13/EGS

4 leta po začetku veljavnosti tega sporazuma

Oskrba vseh naročnikov v sektorju gospodarskih javnih služb

Oskrba vseh naročnikov

Prilogi XXI-D in XXI-E

4

Približevanje in izvajanje drugih elementov Direktive 2014/24/EU. Približevanje in izvajanje Direktive 2014/23/EU

6 let po začetku veljavnosti tega sporazuma

Naročila storitev in gradenj ter koncesije za vse naročnike

Naročila storitev in gradenj ter koncesije za vse naročnike

Priloge XXI-F, XXI-G in XXI-H

5

Približevanje in izvajanje drugih elementov Direktive 2014/25/EU

8 let po začetku veljavnosti tega sporazuma

Naročila storitev in gradenj za vse naročnike v sektorju gospodarskih javnih služb

Naročila storitev in gradenj za vse naročnike v sektorju gospodarskih javnih služb

Prilogi XXI-I in XXI-J

PRILOGA XXI-B K POGLAVJU 8

OSNOVNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/24/EU

z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju

(Faza 2)

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Področje uporabe in opredelitve pojmov

Oddelek 1

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavki 1, 2, 5 in 6

Člen 2

Opredelitve pojmov: odstavek 1, točke (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (18), (19), (20), (22), (23), (24)

Člen 3

Mešana javna naročila

Oddelek 2

Mejne vrednosti

Člen 4

Višine mejnih vrednosti

Člen 5

Metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil

Oddelek 3

Izključitve

Člen 7

Naročila v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

Člen 8

Posebne izključitve na področju elektronskih komunikacij

Člen 9

Javna naročila, ki se oddajo, in projektni natečaji, ki se organizirajo, v skladu z mednarodnimi pravili

Člen 10

Posebne izključitve pri javnih naročilih storitev

Člen 11

Javna naročila storitev, ki se oddajo na podlagi izključne pravice

Člen 12

Javna naročila med osebami v javnem sektorju

Oddelek 4

Posebni primeri

Pododdelek 1

Subvencionirana javna naročila ter raziskovalne in razvojne storitve

Člen 13

Javna naročila, ki jih subvencionirajo javni naročniki

Člen 14

Raziskovalne in razvojne storitve

Pododdelek 2

Javna naročila, ki vključujejo obrambne in varnostne vidike

Člen 15

Obramba in varnost

Člen 16

Mešana javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike

Člen 17

Javna naročila in projektni natečaji, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike in ki se oddajo ali organizirajo v skladu z mednarodnimi pravili

POGLAVJE II

Splošna pravila

Člen 18

Načela javnega naročanja

Člen 19

Gospodarski subjekti

Člen 21

Zaupnost

Člen 22

Pravila za sporočanje: odstavki 2–6

Člen 23

Nomenklature

Člen 24

Nasprotja interesov

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 26

Izbira postopkov: odstavka 1 in 2, prva možnost odstavka 4 ter odstavka 5 in 6

Člen 27

Odprti postopek

Člen 28

Omejeni postopek

Člen 29

Konkurenčni postopek s pogajanji

Člen 32

Uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 1

Priprava

Člen 40

Predhodno preverjanje trga

Člen 41

Predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov

Člen 42

Tehnične specifikacije

Člen 43

Znaki

Člen 44

Poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila: odstavka 1 in 2

Člen 45

Variantne ponudbe

Člen 46

Razdelitev javnih naročil na sklope

Člen 47

Določanje rokov

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 48

Predhodna informativna obvestila

Člen 49

Obvestila o javnem naročilu

Člen 50

Obvestila o oddaji javnega naročila: odstavka 1 in 4

Člen 51

Oblika in način objave obvestil: prvi pododstavek odstavka 1, prvi pododstavek odstavka 5

Člen 53

Dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki

Člen 54

Povabila kandidatom

Člen 55

Obveščanje kandidatov in ponudnikov

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Člen 56

Splošna načela

Pododdelek 1

Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Člen 57

Razlogi za izključitev

Člen 58

Pogoji za sodelovanje

Člen 59

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila: odstavek 1 se upošteva smiselno, odstavek 4

Člen 60

Dokazila

Člen 62

Standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje: odstavka 1 in 2

Člen 63

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Pododdelek 2

Zmanjšanje števila kandidatov, ponudnikov in rešitev

Člen 65

Zmanjšanje števila sicer ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Člen 66

Zmanjšanje števila ponudb in rešitev

Pododdelek 3

Oddaja javnega naročila

Člen 67

Merila za oddajo javnega naročila

Člen 68

Izračun stroškov v življenjski dobi: odstavka 1 in 2

Člen 69

Neobičajno nizke ponudbe: odstavki 1 do 4

POGLAVJE IV

Izvedba javnega naročila

Člen 70

Pogoji za izvedbo javnega naročila

Člen 71

Oddaja javnih naročil podizvajalcem

Člen 72

Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo

Člen 73

Odpoved pogodbe o izvedbi javnega naročila

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE I

Socialne in druge posebne storitve

Člen 74

Oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve

Člen 75

Objava obvestil

Člen 76

Načela za oddajo javnih naročil

PRILOGE

PRILOGA II

SEZNAM DEJAVNOSTI IZ TOČKE 6(a) ČLENA 2(1)

PRILOGA III

SEZNAM BLAGA IZ ČLENA 4(b) ZA JAVNA NAROČILA, KI JIH ODDAJO JAVNI NAROČNIKI S PODROČJA OBRAMBE

PRILOGA IV

ZAHTEVE V ZVEZI Z ORODJI IN OPREMO ZA ELEKTRONSKO SPREJEMANJE PONUDB, PRIJAV ZA SODELOVANJE TER NAČRTOV IN PROJEKTOV V PROJEKTNIH NATEČAJIH

PRILOGA V

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH

Del A:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O OBJAVI PREDHODNEGA INFORMATIVNEGA OBVESTILA V PROFILU KUPCA

Del B:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V PREDHODNIH INFORMATIVNIH OBVESTILIH (iz člena 48)

Del C:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O JAVNEM NAROČILU (iz člena 49)

Del D:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA (iz člena 50)

Del G:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O SPREMEMBAH JAVNEGA NAROČILA V ČASU NJEGOVE VELJAVNOSTI (iz člena 72(1))

Del H:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA SOCIALNIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV (iz člena 75(1))

Del I

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V PREDHODNIH INFORMATIVNIH OBVESTILIH ZA SOCIALNE IN DRUGE POSEBNE STORITVE (iz člena 75(1))

Del J

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA SOCIALNIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV (iz člena 75(2))

PRILOGA VII

OPREDELITEV NEKATERIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

PRILOGA IX

VSEBINA POVABILA K PREDLOŽITVI PONUDB, SODELOVANJU V DIALOGU ALI POTRDITVI INTERESA IZ ČLENA 54

PRILOGA X

SEZNAM MEDNARODNIH SOCIALNIH IN OKOLJSKIH KONVENCIJ IZ ČLENA 18(2)

PRILOGA XII

DOKAZILA ZA PREVERJANJE POGOJEV ZA SODELOVANJE

PRILOGA XIV

STORITVE IZ ČLENA 74

PRILOGA XXI-C K POGLAVJU 8

OSNOVNI ELEMENTI DIREKTIVE 89/665/EGS

z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/665/EGS),

kakor jo spreminjata Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/66/ES) in Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/23/EU)

(Faza 2)

Člen 1

Področje uporabe in zagotovitev revizijskih postopkov

Člen 2

Zahteve za revizijske postopke

Člen 2a

Obdobje mirovanja

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (b) prvega odstavka člena 2b

Člen 2c

Roki za vložitev zahtevka za revizijo

Člen 2d

Neveljavnost:

odstavek 1(b),

odstavka 2 in 3

Člen 2e

Kršitve te direktive in alternativne kazni

Člen 2f

Roki

PRILOGA XXI-D K POGLAVJU 8

OSNOVNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/25/EU

z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

(Faza 3)

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavki 1, 2, 5 in 6

Člen 2

Opredelitev pojmov: točke 1 do 9, 13 do 16 in 18 do 20

Člen 3

Javni naročniki: odstavka 1 in 4

Člen 4

Naročniki: odstavki 1 do 3

Člen 5

Mešana javna naročila, ki zajemajo isto dejavnost

Člen 6

Naročila, ki zajemajo več dejavnosti

POGLAVJE II

Dejavnosti

Člen 7

Skupne določbe

Člen 8

Plin in toplota

Člen 9

Električna energija

Člen 10

Voda

Člen 11

Storitve prevoza

Člen 12

Pristanišča in letališča

Člen 13

Poštne storitve

Člen 14

Črpanje nafte in plina ter iskanje ali izkopavanje premoga ali drugih trdnih goriv

POGLAVJE III

Vsebinsko področje uporabe

Oddelek 1

Mejne vrednosti

Člen 15

Mejne vrednosti

Člen 16

Metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil: odstavki 1 do 4 in 7 do 14

Oddelek 2

Izključena javna naročila in projektni natečaji: posebne določbe za javna naročila, ki vključujejo obrambne in varnostne vidike

Pododdelek 1

Izključitve, ki veljajo za vse naročnike, in posebne izključitve za vodni in energetski sektor

Člen 18

Javna naročila, ki so oddana z namenom nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam: odstavek 1

Člen 19

Javna naročila in projektni natečaji, ki se oddajo ali organizirajo za druge namene, kot je opravljanje dejavnosti, ki je zajeta, ali za opravljanje take dejavnosti v tretji državi: odstavek 1

Člen 20

Javna naročila, ki se oddajo, in projektni natečaji, ki se organizirajo v skladu z mednarodnimi pravili

Člen 21

Posebne izključitve pri javnih naročilih storitev

Člen 22

Javna naročila storitev, ki se oddajo na podlagi izključne pravice

Člen 23

Javna naročila, ki jih določeni naročniki oddajo za nabavo vode in za dobavo energije ali goriv za proizvodnjo energije

Pododdelek 2

Javna naročila, ki vključujejo obrambne in varnostne vidike

Člen 24

Obramba in varnost

Člen 25

Mešana javna naročila, ki zajemajo isto dejavnost ter vključujejo obrambne ali varnostne vidike

Člen 26

Javna naročila, ki zajemajo več dejavnosti ter vključujejo obrambne ali varnostne vidike

Člen 27

Javna naročila in projektni natečaji, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike in ki se oddajo ali organizirajo v skladu z mednarodnimi pravili

Pododdelek 3

Posebna razmerja (sodelovanje, povezana podjetja in skupna podjetja)

Člen 28

Javna naročila med javnimi naročniki

Člen 29

Javna naročila, oddana povezanemu podjetju

Člen 30

Javna naročila, oddana skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja

Pododdelek 4

Posebni primeri

Člen 32

Raziskovalne in razvojne storitve

POGLAVJE IV

Splošna načela

Člen 36

Načela javnega naročanja

Člen 37

Gospodarski subjekti

Člen 39

Zaupnost

Člen 40

Pravila, ki se uporabljajo za sporočanje

Člen 41

Nomenklature

Člen 42

Nasprotja interesov

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 44

Izbira postopkov: odstavki 1, 2 in 4

Člen 45

Odprti postopek

Člen 46

Omejeni postopek

Člen 47

Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

Člen 50

Uporaba postopka s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa: točke (a) do (i)

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 1

Priprava

Člen 58

Predhodno preverjanje trga

Člen 59

Predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov

Člen 60

Tehnične specifikacije

Člen 61

Znaki

Člen 62

Poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila

Člen 63

Sporočanje tehničnih specifikacij

Člen 64

Variantne ponudbe

Člen 65

Razdelitev javnih naročil na sklope

Člen 66

Določanje rokov

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 67

Periodična informativna obvestila

Člen 68

Obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema

Člen 69

Obvestila o javnem naročilu

Člen 70

Obvestila o oddaji javnega naročila: odstavki 1, 3 in 4

Člen 71

Oblika in način objave obvestil: odstavek 1, prvi pododstavek odstavka 5

Člen 73

Dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki

Člen 74

Povabila kandidatom

Člen 75

Obveščanje prijaviteljev za priznanje usposobljenosti, kandidatov in ponudnikov

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Člen 76

Splošna načela

Pododdelek 1

Kvalifikacija in ugotavljanje sposobnosti

Člen 78

Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Člen 79

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov: odstavek 2

Člen 80

Uporaba razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, določenih z Direktivo 2014/24/EU

Člen 81

Standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje: odstavka 1 in 2

Pododdelek 2

Oddaja javnega naročila

Člen 82

Merila za oddajo naročila

Člen 83

Izračun stroškov v življenjski dobi: odstavka 1 in 2

Člen 84

Neobičajno nizke ponudbe: odstavki 1 do 4

POGLAVJE IV

Izvedba naročila

Člen 87

Pogoji za izvedbo javnega naročila

Člen 88

Oddaja javnih naročil podizvajalcem

Člen 89

Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo

Člen 90

Odpoved pogodbe o izvedbi javnega naročila

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE I

Socialne in druge posebne storitve

Člen 91

Oddaja javnih naročil za socialne in druge posebne storitve

Člen 92

Objava obvestil

Člen 93

Načela za oddajo javnih naročil

PRILOGE

PRILOGA I

Seznam dejavnosti iz točke (a) točke 2 člena 2

PRILOGA V

Zahteve v zvezi z orodji in opremo za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav za sodelovanje, prijav za ugotavljanje kvalifikacij ter načrtov in projektov v projektnih natečajih

PRILOGA VI A

Informacije, ki jih je treba navesti v periodičnem informativnem obvestilu (iz člena 67)

PRILOGA VI B

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o objavi periodičnega informativnega obvestila v profilu kupca, ki se ne uporablja kot sredstvo za objavo javnega razpisa (iz člena 67(1))

PRILOGA VIII

Opredelitev določenih tehničnih specifikacij

PRILOGA IX

Značilnosti objave

PRILOGA X

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema (iz točke (b) člena 44(4) in iz člena 68)

PRILOGA XI

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o javnem naročilu (iz člena 69)

PRILOGA XII

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o oddaji javnega naročila (iz člena 70)

PRILOGA XIII

Vsebina povabil k predložitvi ponudbe, sodelovanju v dialogu, k pogajanjem ali potrditvi interesa iz člena 74

PRILOGA XIV

Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij iz člena 36(2)

PRILOGA XVI

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o spremembah javnega naročila v času njegove veljavnosti (iz člena 89(1))

PRILOGA XVII

Storitve iz člena 91

PRILOGA XVIII

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih v zvezi z javnimi naročili socialnih in drugih posebnih storitev (iz člena 92)

PRILOGA XXI-E K POGLAVJU 8

OSNOVNI ELEMENTI DIREKTIVE SVETA 92/13/EGS

z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/13/EGS),

kakor jo spreminjata Direktiva 2007/66/ES in Direktiva 2014/23/EU

(Faza 3)

Člen 1

Področje uporabe in zagotovitev revizijskih postopkov

Člen 2

Zahteve za revizijske postopke

Člen 2a

Obdobje mirovanja

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (b) prvega odstavka člena 2b

Člen 2c

Roki za vložitev zahtevka za revizijo

Člen 2d

Neveljavnost:

Odstavki 1(b), 2 in 3

Člen 2e

Kršitve te direktive in alternativne kazni

Člen 2f

Roki

PRILOGA XXI-F K POGLAVJU 8

I.   DRUGI NEOBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/24/EU

(Faza 4)

Elementi Direktive 2014/24/EU iz te priloge niso obvezni, vendar se priporoča uskladitev z njimi. Ukrajina lahko te elemente približa v časovnem razporedu iz Priloge XXI-B.

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Področje uporabe in opredelitve pojmov

Oddelek 1

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 2

Opredelitve pojmov (odstavek 1, točki (14) in (16))

Člen 20

Pridržana javna naročila

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE II

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

Člen 37

Centralizirane nabavne dejavnosti in osrednji nabavni organi

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Člen 64

Uradni seznami potrjenih gospodarskih subjektov in potrjevanje s strani organov, ustanovljenih po javnem ali zasebnem pravu

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE I

Člen 77

Pridržana javna naročila za nekatere storitve
II.   NEOBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/23/EU

(Faza 4)

Elementi Direktive 2014/23/EU iz te priloge niso obvezni, vendar se priporoča uskladitev z njimi. Ukrajina lahko te elemente približa v časovnem razporedu iz Priloge XXI-B.

NASLOV I

Predmet urejanja, področje uporabe, načela in opredelitev pojmov

POGLAVJE I

Področje uporabe, splošna načela in opredelitev pojmov

Oddelek IV

Posebni primeri

Člen 24

Pridržane koncesije

PRILOGA XXI-G K POGLAVJU 8

I.   DRUGI OBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/24/EU

(Faza 4)

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Področje uporabe in opredelitve pojmov

Oddelek 1

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 2

Opredelitve pojmov (odstavek 1, točka (21))

Člen 22

Pravila za sporočanje: odstavek 1

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 26

Izbira postopkov: odstavek 3, druga možnost odstavka 4

Člen 30

Konkurenčni dialog

Člen 31

Partnerstvo za inovacije

POGLAVJE II

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

Člen 33

Okvirni sporazumi

Člen 34

Dinamični nabavni sistemi

Člen 35

Elektronske dražbe

Člen 36

Elektronski katalogi

Člen 38

Priložnostno skupno javno naročanje

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 50

Obvestila o oddaji javnega naročila: odstavka 2 in 3

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE II

Pravila, ki urejajo projektne natečaje

Člen 78

Področje uporabe

Člen 79

Obvestila

Člen 80

Pravila za organizacijo projektnih natečajev in izbor udeležencev

Člen 81

Sestava žirije

Člen 82

Odločitve žirije

PRILOGE

PRILOGA V

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH

Del E:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O PROJEKTNIH NATEČAJIH (iz člena 79(1))

Del F:

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O REZULTATIH NATEČAJA (iz člena 79(2))

PRILOGA VI

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PRI ELEKTRONSKI DRAŽBI (ČLEN 35(4))
II.   OBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/23/EU

(Faza 4)

NASLOV I

Predmet urejanja, področje uporabe, načela in opredelitev pojmov

POGLAVJE I

Področje uporabe, splošna načela in opredelitev pojmov

Oddelek I

Predmet urejanja, področje uporabe, splošna načela, opredelitev pojmov in mejna vrednost

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavki 1, 2 in 4

Člen 2

Načelo samostojnega upravljanja s strani javnih organov

Člen 3

Načela enake obravnave, nediskriminacije in transparentnosti

Člen 4

Možnost, da države članice same opredelijo storitve splošnega gospodarskega pomena

Člen 5

Opredelitev pojmov

Člen 6

Javni naročniki: odstavka 1 in 4

Člen 7

Naročniki

Člen 8

Mejna vrednost in metode za izračun ocenjene vrednosti koncesij

Oddelek II

Izključitve

Člen 10

Izključitve, ki se uporabljajo za koncesije, ki jih podelijo javni naročniki in naročniki

Člen 11

Posebne izključitve na področju elektronskih komunikacij

Člen 12

Posebne izključitve na vodnem področju

Člen 13

Koncesije, podeljene povezanemu podjetju

Člen 14

Koncesije, podeljene skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja

Člen 17

Koncesije med subjekti v javnem sektorju

Oddelek III

Splošne določbe

Člen 18

Trajanje koncesije

Člen 19

Socialne in druge posebne storitve

Člen 20

Mešane pogodbe

Člen 21

Mešane pogodbe, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike

Člen 22

Pogodbe, ki zajemajo dejavnosti iz Priloge II in druge dejavnosti

Člen 23

Koncesije, ki zajemajo dejavnosti iz Priloge II ter dejavnosti, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike

Člen 25

Raziskovalne in razvojne storitve

POGLAVJE II

Načela

Člen 26

Gospodarski subjekti

Člen 27

Nomenklature

Člen 28

Zaupnost

Člen 29

Pravila za sporočanje

NASLOV II

Pravila za podeljevanje koncesij: splošna načela in postopkovna jamstva

POGLAVJE I

Splošna načela

Člen 30

Splošna načela: odstavki 1, 2 in 3

Člen 31

Obvestila o koncesijah

Člen 32

Obvestila o podelitvi koncesije

Člen 33

Oblika in način objave obvestil: prvi pododstavek odstavka 1

Člen 34

Dostopnost koncesijske dokumentacije v elektronski obliki

Člen 35

Preprečevanje korupcije in nasprotij interesov

POGLAVJE II

Postopkovna jamstva

Člen 36

Tehnične in funkcionalne zahteve

Člen 37

Postopkovna jamstva

Člen 38

Izbor in kvalitativna ocena kandidatov

Člen 39

Roki za prejem vlog in ponudb za koncesijo

Člen 40

Zagotavljanje informacij kandidatom in ponudnikom

Člen 41

Merila za podelitev

NASLOV III

Pravila za izvajanje koncesij

Člen 42

Oddaja pogodb podizvajalcem

Člen 43

Spremembe pogodb med njihovo veljavnostjo

Člen 44

Odpoved koncesije

Člen 45

Spremljanje in poročanje

PRILOGE

PRILOGA I

SEZNAM DEJAVNOSTI IZ TOČKE 7 ČLENA 5

PRILOGA II

DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO NAROČNIKI IZ ČLENA 7

PRILOGA III

SEZNAM PRAVNIH AKTOV UNIJE IZ TOČKE (B) ČLENA 7(2)

PRILOGA IV

STORITVE IZ ČLENA 19

PRILOGA V

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O KONCESIJAH IZ ČLENA 31

PRILOGA VI

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V PREDHODNIH INFORMATIVNIH OBVESTILIH O KONCESIJAH ZA SOCIALNE IN DRUGE POSEBNE STORITVE, KAKOR JE DOLOČENO V ČLENU 31(3)

PRILOGA VII

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O PODELITVI KONCESIJE IZ ČLENA 32

PRILOGA VIII

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O PODELITVI KONCESIJ ZA SOCIALNE IN DRUGE POSEBNE STORITVE, KAKOR JE DOLOČENO V ČLENU 32

PRILOGA IX

ZNAČILNOSTI OBJAVE

PRILOGA X

SEZNAM MEDNARODNIH SOCIALNIH IN OKOLJSKIH KONVENCIJ IZ ČLENA 30(3)

PRILOGA XI

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O SPREMEMBAH KONCESIJE MED NJENO VELJAVNOSTJO V SKLADU S ČLENOM 43

PRILOGA XXI-H K POGLAVJU 8

DRUGI ELEMENTI DIREKTIVE 89/665/EGS,

kakor jo spreminjata Direktiva 2007/66/ES in Direktiva 2014/23/EU

(Faza 4)

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (c) prvega odstavka člena 2b

Člen 2d

Neveljavnost:

točka (c) prvega odstavka člena 2d,

odstavek 5

PRILOGA XXI-I K POGLAVJU 8

(Faza 5)

I.   DRUGI OBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/25/EU

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 2

Opredelitev pojmov: točka 17

POGLAVJE III

Vsebinsko področje uporabe

Oddelek 1

Mejne vrednosti

Člen 16

Metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil: odstavka 5 in 6

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 44

Izbira postopkov: odstavek 3

Člen 48

Konkurenčni dialog

Člen 49

Partnerstvo za inovacije

Člen 50

Uporaba postopka s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa: točka (j)

POGLAVJE II

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

Člen 51

Okvirni sporazumi

Člen 52

Dinamični nabavni sistemi

Člen 53

Elektronske dražbe

Člen 54

Elektronski katalogi

Člen 56

Priložnostno skupno javno naročanje

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 70

Obvestila o oddaji javnega naročila: odstavek 2

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Pododdelek 1

Kvalifikacija in ugotavljanje sposobnosti

Člen 77

Kvalifikacijski sistemi

Člen 79

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov: odstavek 1

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE II

Pravila, ki urejajo projektne natečaje

Člen 95

Področje uporabe

Člen 96

Obvestila

Člen 97

Pravila za organizacijo projektnih natečajev, izbor udeležencev ter žirija

Člen 98

Odločitve žirije

PRILOGE

PRILOGA VII

Informacije, ki jih je treba navesti v dokumentaciji v zvezi z javnimi naročili pri elektronskih dražbah (člen 53(4))

PRILOGA XIX

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o projektnem natečaju (iz člena 96(1))

PRILOGA XX

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o rezultatih projektnega natečaja (iz člena 96(1))

II.   DRUGI NEOBVEZNI ELEMENTI DIREKTIVE 2014/25/EU

Nadaljnji elementi Direktive 2014/25/EU iz te priloge niso obvezni, vendar se priporoča uskladitev z njimi. Ukrajina lahko te elemente približa v časovnem razporedu iz Priloge XXI-B.

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 2

Opredelitev pojmov: točke 10 do 12

POGLAVJE IV

Splošna načela

Člen 38

Pridržana javna naročila

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 55

Centralizirane nabavne dejavnosti in osrednji nabavni organi

NASLOV III

Posebne ureditve za javna naročila

POGLAVJE I

Socialne in druge posebne storitve

Člen 94

Pridržana javna naročila za nekatere storitve

PRILOGA XXI-J K POGLAVJU 8

DRUGI ELEMENTI DIREKTIVE 92/13/EGS,

kakor jo spreminjata Direktiva 2007/66/ES in Direktiva 2014/23/EU

(Faza 5)

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (c) odstavka 1 člena 2b

Člen 2d

Neveljavnost:

točka (c) odstavka 1 člena 2d,

odstavek 5

PRILOGA XXI-K K POGLAVJU 8

I.   DOLOČBE DIREKTIVE 2014/24/ES, KI SO IZVZETE IZ PRIBLIŽEVANJA

Postopek približevanja ne zadeva elementov Direktive 2014/24/EU iz te priloge.

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Področje uporabe in opredelitve pojmov

Oddelek 1

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavka 3 in 4

Člen 2

Opredelitve pojmov: odstavek 2

Oddelek 2

Mejne vrednosti

Člen 6

Revizija mejnih vrednosti in seznama organov na centralni državni ravni

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 25

Pogoji, povezani s Sporazumom GPA in drugimi mednarodnimi sporazumi

POGLAVJE II

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

Člen 39

Javno naročanje, pri katerem sodelujejo javni naročniki iz različnih držav članic

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 1

Priprava

Člen 44

Poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila: odstavek 3

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 51

Oblika in način objave obvestil: drugi pododstavek odstavka 1, odstavki 2, 3 in 4, drugi pododstavek odstavka 5, odstavek 6

Člen 52

Objava na nacionalni ravni

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Člen 61

Spletna zbirka potrdil (e-Certis)

Člen 62

Standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje: odstavek 3

Člen 68

Izračun stroškov v življenjski dobi: odstavek 3

Člen 69

Neobičajno nizke ponudbe: odstavek 5

NASLOV IV

Upravljanje

Člen 83

Izvrševanje

Člen 84

Posamezna poročila o postopkih za oddajo javnih naročil

Člen 85

Nacionalno poročanje in statistični podatki

Člen 86

Upravno sodelovanje

NASLOV V

Prenesena pooblastila, izvedbena pooblastila in končne določbe

Člen 87

Izvajanje pooblastil

Člen 88

Nujni postopek

Člen 89

Postopek v odboru

Člen 90

Prenos in prehodne določbe

Člen 91

Razveljavitev

Člen 92

Pregled

Člen 93

Začetek veljavnosti

Člen 94

Naslovniki

PRILOGE

PRILOGA I

ORGANI NA CENTRALNI DRŽAVNI RAVNI

PRILOGA VIII

ZNAČILNOSTI OBJAVE

PRILOGA XI

REGISTRI

PRILOGA XIII

SEZNAM PRAVNIH AKTOV UNIJE IZ ČLENA 68(3)

PRILOGA XV

KORELACIJSKA TABELA

II.   DOLOČBE DIREKTIVE 2014/23/ES, KI SO IZVZETE IZ PRIBLIŽEVANJA

Postopek približevanja ne zadeva elementov Direktive 2014/23/EU iz te priloge.

NASLOV I

Predmet urejanja, področje uporabe, načela in opredelitev pojmov

POGLAVJE I

Področje uporabe, splošna načela in opredelitev pojmov

Oddelek I

Predmet urejanja, področje uporabe, splošna načela, opredelitev pojmov in mejna vrednost

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavek 3

Člen 6

Javni naročniki: odstavka 2 in 3

Člen 9

Revizija mejne vrednosti

Oddelek II

Izključitve

Člen 15

Sporočanje informacij s strani naročnikov

Člen 16

Izključitev dejavnosti, ki so neposredno izpostavljene konkurenci

NASLOV II

Pravila za podeljevanje koncesij: splošna načela in postopkovna jamstva

POGLAVJE I

Splošna načela

Člen 30

Splošna načela: odstavek 4

Člen 33

Oblika in način objave obvestil: drugi pododstavek odstavka 1, odstavki 2, 3 in 4

NASLOV IV

Spremembe direktiv 89/665/EGS in 92/13/EGS

Člen 46

Spremembe Direktive 89/665/EGS

Člen 47

Spremembe Direktive 92/13/EGS

NASLOV V

Prenesena pooblastila, izvedbena pooblastila in končne določbe

Člen 48

Izvajanje pooblastil

Člen 49

Nujni postopek

Člen 50

Postopek v odboru

Člen 51

Prenos

Člen 52

Prehodne določbe

Člen 53

Spremljanje in poročanje

Člen 54

Začetek veljavnosti

Člen 55

Naslovniki

PRILOGA XXI-L K POGLAVJU 8

DOLOČBE DIREKTIVE 2014/25/ES, KI SO IZVZETE IZ PRIBLIŽEVANJA

Postopek približevanja ne zadeva elementov iz te priloge.

NASLOV I

Področje uporabe, opredelitve pojmov in splošna načela

POGLAVJE I

Predmet urejanja in opredelitve pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe: odstavka 3 in 4

Člen 3

Javni naročniki: odstavka 2 in 3

Člen 4

Naročniki: odstavek 4

POGLAVJE III

Vsebinsko področje uporabe

Oddelek 1

Mejne vrednosti

Člen 17

Revizija mejnih vrednosti

Oddelek 2

Izključena javna naročila in projektni natečaji: posebne določbe za javna naročila, ki vključujejo obrambne in varnostne vidike

Pododdelek 1

Izključitve, ki veljajo za vse naročnike, in posebne izključitve za vodni in energetski sektor

Člen 18

Javna naročila, ki so oddana z namenom nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam: odstavek 2

Člen 19

Javna naročila in projektni natečaji, ki se oddajo ali organizirajo za druge namene, kot je opravljanje dejavnosti, ki je zajeta, ali za opravljanje take dejavnosti v tretji državi: odstavek 2

Pododdelek 3

Posebna razmerja (sodelovanje, povezana podjetja in skupna podjetja)

Člen 31

Sporočanje informacij

Pododdelek 4

Posebni primeri

Člen 33

Javna naročila, za katera veljajo posebne ureditve

Pododdelek 5

Dejavnosti, ki so neposredno izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana postopkovna pravila

Člen 34

Dejavnosti, ki so neposredno izpostavljene konkurenci

Člen 35

Postopek, na podlagi katerega se ugotovi, ali se uporablja člen 34

NASLOV II

Pravila, ki se uporabljajo za javna naročila

POGLAVJE I

Postopki

Člen 43

Pogoji, povezani s Sporazumom GPA in drugimi mednarodnimi sporazumi

POGLAVJE II

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

Člen 57

Javno naročanje, pri katerem sodelujejo naročniki iz različnih držav članic

POGLAVJE III

Izvedba postopka

Oddelek 2

Objavljanje in transparentnost

Člen 71

Oblika in način objave obvestil: odstavki 2, 3, 4, drugi pododstavek odstavka 5, odstavek 6

Člen 72

Objava na nacionalni ravni

Oddelek 3

Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil

Člen 81

Standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje: odstavek 3

Člen 83

Izračun stroškov v življenjski dobi: odstavek 3

Oddelek 4

Ponudbe, ki zajemajo proizvode s poreklom iz tretjih držav, in odnosi s temi državami

Člen 85

Ponudbe, ki zajemajo proizvode s poreklom iz tretjih držav

Člen 86

Odnosi s tretjimi državami v zvezi z javnimi naročili gradenj, blaga in storitev

NASLOV IV

Upravljanje

Člen 99

Izvrševanje

Člen 100

Posamezna poročila o postopkih javnega naročanja

Člen 101

Nacionalno poročanje in statistični podatki

Člen 102

Upravno sodelovanje

NASLOV V

Prenesena pooblastila, izvedbena pooblastila in končne določbe

Člen 103

Izvajanje pooblastil

Člen 104

Nujni postopek

Člen 105

Postopek v odboru

Člen 106

Prenos in prehodne določbe

Člen 107

Razveljavitev

Člen 108

Pregled

Člen 109

Začetek veljavnosti

Člen 110

Naslovniki

PRILOGE

PRILOGA II

Seznam pravnih aktov Unije iz člena 4(3)

PRILOGA III

Seznam pravnih aktov Unije iz člena 34(3)

PRILOGA IV

Roki za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 35

PRILOGA XV

Seznam pravnih aktov Unije iz člena 83(3)

PRILOGA XXI-M K POGLAVJU 8

DOLOČBE DIREKTIVE 89/665/EGS, KAKOR JO SPREMINJATA DIREKTIVA 2007/66/ES IN DIREKTIVA 2014/23/EU, KI SO IZVZETE IZ PRIBLIŽEVANJA

Postopek približevanja ne zadeva elementov iz te priloge.

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (a) odstavka 1 člena 2b

Člen 2d

Neveljavnost:

točka (a) odstavka 1 člena 2d,

odstavek 4

Člen 3

Popravni mehanizem

Člen 3a

Vsebina obvestila o prostovoljni predhodni preglednosti

Člen 3b

Postopek v odboru

Člen 4

Izvajanje

Člen 4a

Pregled

PRILOGA XXI-N K POGLAVJU 8

DOLOČBE DIREKTIVE 92/13/EGS, KAKOR JO SPREMINJATA DIREKTIVA 2007/66/ES IN DIREKTIVA 2014/23/EU, KI SO IZVZETE IZ PRIBLIŽEVANJA

Postopek približevanja ne zadeva elementov iz te priloge.

Člen 2b

Odstopanja od obdobja mirovanja:

točka (a) odstavka 1 člena 2b

Člen 2d

Neveljavnost:

točka (a) odstavka 1 člena 2d,

odstavek 4

Člen 3a

Vsebina obvestila o prostovoljni predhodni preglednosti

Člen 3b

Postopek v odboru

Člen 8

Popravni mehanizem

Člen 12

Izvajanje

Člen 12a

Pregled

PRILOGA XXI-O K POGLAVJU 8

UKRAJINA: OKVIRNI SEZNAM PODROČIJ SODELOVANJA

1.

Usposabljanje ukrajinskih uradnikov vladnih organov, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, v Ukrajini in državah EU

2.

Usposabljanje dobaviteljev, ki želijo sodelovati v javnih naročilih

3.

Izmenjava informacij in izkušenj glede najboljših praks in regulativnih pravil na področju javnih naročil

4.

Izboljševanje funkcionalnosti spletne strani za javna naročila in vzpostavitev sistema za spremljanje javnega naročanja

5.

Izboljševanje funkcionalnosti spletne strani za javna naročila in vzpostavitev sistema za spremljanje javnega naročanja

6.

Krepitev organov, zadolženih za zagotavljanje usklajenosti politik na vseh področjih, ki so povezana z javnimi naročili, ter za neodvisno in nepristransko obravnavo (presojo) odločitev naročnikov (glej člen 150(2) tega sporazuma)

PRILOGA XXI-P K POGLAVJU 8

PRAGOVI

1.

Pragovi vrednosti iz člena 149(3) tega sporazuma so za obe pogodbenici:

(a)

135 000 EUR za javna naročila blaga in storitev, ki jih oddajo centralni vladni organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti organi;

(b)

209 000 EUR za javna naročila blaga in storitev, ki niso zajeta v točki (a);

(c)

5 225 000 EUR za javna naročila gradenj;

(d)

5 225 000 EUR za naročila gradenj v sektorju gospodarskih javnih služb;

(e)

5 225 000 EUR za koncesije;

(f)

418 000 EUR za naročila blaga in storitev v sektorju gospodarskih javnih služb;

(g)

750 000 EUR za javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev;

(h)

1 000 000 EUR za javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev v sektorju gospodarskih javnih služb.

2.

Pragovi vrednosti v eurih iz odstavka 1 se prilagodijo, da se upoštevajo pragovi, ki se uporabljajo v skladu z direktivami EU ob začetku veljavnosti tega sporazuma.


UREDBE

11.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/44

z dne 10. januarja 2017

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) in zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so našteti javna telesa, korporacije in agencije ter fizične in pravne osebe, telesa in entitete nekdanje iraške vlade, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki so se 22. maja 2003 nahajali zunaj Iraka.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 28. decembra 2016 sklenil črtati 2 vnosa s seznama oseb ali entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vršilec dolžnosti vodje službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.


PRILOGA

V Prilogi III k Uredbi Sveta (ES) št. 1210/2003 se črtata naslednja vnosa:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Address: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA), Address: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.“


11.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/38


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/45

z dne 10. januarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

11.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/40


SKLEP KOMISIJE (EU, Euratom) 2017/46

z dne 10. januarja 2017

o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 249 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komunikacijski in informacijski sistemi Komisije so sestavni del delovanja Komisije in varnostni incidenti IT lahko močno vplivajo na delovanje Komisije in tretjih strani, tudi posameznikov, podjetij in držav članic.

(2)

Obstaja veliko groženj, ki lahko okrnijo zaupnost, celovitost ali dosegljivost komunikacijskih in informacijskih sistemov Komisije ter informacij, ki se obdelujejo v njih. Med temi grožnjami so incidenti, napake, namerni napadi in naravni dogodki, ki jih je treba šteti za operativno tveganje.

(3)

Zato je treba za komunikacijske in informacijske sisteme zagotoviti stopnjo zaščite, sorazmerno z verjetnostjo, učinkom in naravo tveganj, ki so jim izpostavljeni.

(4)

Varnost IT v Komisiji bi morala zagotavljati, da komunikacijski in informacijski sistemi (KIS) Komisije ščitijo informacije, ki jih obdelujejo, in da delujejo, kot je treba in kadar je treba, pod nadzorom zakonitih uporabnikov.

(5)

Politiko Komisije za varnost IT bi bilo treba izvajati tako, da bo skladna z varnostnimi politikami v Komisiji.

(6)

Direktorat za varnost Generalnega direktorata za človeške vire in varnost je splošno odgovoren za varnost v Komisiji pod vodstvom in v pristojnosti člana Komisije, odgovornega za varnost.

(7)

Pristop Komisije bi moral upoštevati pobude politik in zakonodajo o varnosti omrežij in informacij, skupnih standardov in dobrih praks, moral bi biti skladen z upoštevno zakonodajo ter omogočati interoperabilnost in združljivost.

(8)

Službe Komisije, odgovorne za komunikacijske in informacijske sisteme, bi morale zasnovati in izvesti ustrezne ukrepe, varnostne ukrepe na področju IT za zaščito komunikacijskih in informacijskih sistemov pa bi bilo treba uskladiti v vsej Komisiji, da bi zagotovili učinkovitost in uspešnost.

(9)

Pri varnosti IT bi pravila in postopki za dostop do informacij, vključno z obvladovanjem varnostnih incidentov, morali biti sorazmerni z grožnjo Komisiji ali njenemu osebju in skladni z načeli iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Unije in o prostem pretoku takih podatkov ob upoštevanju načela poklicne skrivnosti, kot je določeno v členu 339 PDEU.

(10)

Politike in pravila za komunikacijske in informacijske sisteme, ki obdelujejo tajne podatke EU, občutljive netajne podatke in netajne podatke, morajo biti v celoti v skladu s sklepoma Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (2) in (EU, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

Komisija bi morala pregledati in posodobiti določbe o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov, ki jih uporablja.

(12)

Sklep Komisije C(2006) 3602 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta sklep se uporablja za vse komunikacijske in informacijske sisteme (KIS), ki jih ima Komisija v lasti, jih je zagotovila, vodi ali z njimi upravlja oziroma ki so v lasti, se zagotavljajo, vodijo ali upravljajo v imenu Komisije, ter vsako njeno uporabo navedenih KIS.

2.   Ta sklep določa osnovna načela, cilje, organizacijo in obveznosti glede varnosti navedenih KIS, zlasti za službe Komisije, ki imajo v lasti, zagotavljajo ali upravljajo KIS, vključno s KIS, ki jih izvaja notranji izvajalec storitev IT. Če zunanji subjekt izvaja KIS ali je ta v njegovi lasti, ga vodi ali upravlja na podlagi dvostranskega sporazuma ali pogodbe s Komisijo, so pogoji sporazuma ali pogodbe skladni s tem sklepom.

3.   Ta sklep se uporablja za vse službe Komisije in izvajalske agencije. Če KIS Komisije uporabljajo drugi organi in institucije na podlagi dvostranskega sporazuma ali pogodbe s Komisijo, so pogoji sporazuma ali pogodbe skladni s tem sklepom.

4.   Ta sklep se ne glede na posebne navedbe za nekatere skupine osebja uporablja za člane Komisije, osebje Komisije, za katero veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „kadrovski predpisi“) in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „CEOS“) (4), napotene nacionalne strokovnjake, dodeljene Komisiji (v nadaljnjem besedilu „SNE“) (5), zunanje ponudnike storitev in njihovo osebje, pripravnike in vse posameznike z dostopom do KIS na področju uporabe tega sklepa.

5.   Ta sklep se uporablja za Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), kolikor je to skladno z zakonodajo Unije in Sklepom Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (6). Zlasti ukrepi iz tega sklepa, vključno z navodili, inšpekcijskimi pregledi, preiskavami in enakovrednimi ukrepi, se ne smejo uporabljati za KIS Evropskega urada za boj proti goljufijam, če to ni skladno z neodvisnostjo njegove preiskovalne funkcije in zaupnostjo informacij, ki jo je Evropski urad za boj proti goljufijam pridobil pri opravljanju te funkcije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„odgovoren“ pomeni nositi odgovornost za ukrepe, odločitve in izvedbo;

2.

„CERT-EU“ je skupina za odzivanje na računalniške grožnje za ustanove in agencije EU. Njena naloga je nuditi pomoč evropskim ustanovam pri zaščiti pred namernimi in zlonamernimi napadi, ki bi okrnili celovitost njihovih sredstev IT in škodovali interesom EU. Področje dejavnosti „CERT-EU“ zajema preprečevanje, odkrivanje, odzivanje in ponovno vzpostavitev;

3.

„služba Komisije“ pomeni kateri koli generalni direktorat ali službo Komisije ali kateri koli kabinet člana Komisije;

4.

„varnostni organ Komisije“ se nanaša na funkcijo iz Sklepa (EU, Euratom) 2015/444;

5.

„komunikacijski in informacijski sistem“ ali „KIS“ pomeni sistem, ki omogoča obravnavanje podatkov v elektronski obliki, vključno z vsemi sestavnimi deli, potrebnimi za delovanje, ter infrastrukturo, organizacijo, osebjem in informacijskimi viri. Ta opredelitev zajema poslovne aplikacije, skupne storitve IT, sisteme, ki jih upravlja zunanji izvajalec, in naprave končnih uporabnikov;

6.

„interni upravni odbor“ (Corporate Management Board, CMB) izvaja upravljalni nadzor na najvišji ravni nad operativnimi in upravnimi vprašanji v Komisiji;

7.

„lastnik podatkov“ pomeni osebo, ki je odgovorna za zagotavljanje zaščite in uporabe posebnega nabora podatkov, s katerim ravna KIS;

8.

„nabor podatkov“ pomeni sklop informacij, ki se uporablja za poseben poslovni postopek ali dejavnost Komisije;

9.

„postopek v izrednih razmerah“ pomeni vnaprej opredeljen sklop metod in obveznosti za odziv na nujne situacije zaradi preprečevanja hujših posledic za Komisijo;

10.

„politika za varnost informacij“ je sklop ciljev za varnost informacij, ki so ali morajo biti določeni, uresničeni ali preverjeni. Med drugim zajema sklepa (EU, Euratom) 2015/444 in (EU, Euratom) 2015/443;

11.

„Usmerjevalni odbor za varnost informacij“ (ISSB) pomeni organ upravljanja, ki nudi pomoč internemu upravnemu odboru pri njegovih nalogah, povezanih z varnostjo IT;

12.

„notranji ponudnik storitev IT“ pomeni službo Komisije, ki izvaja skupne storitve IT;

13.

„varnost IT“ ali „varnost KIS“ pomeni ohranjanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti KIS in naborov podatkov, ki jih obdelujejo;

14.

„smernice za varnost IT“ so sestavljene iz priporočenih, toda prostovoljnih ukrepov, ki se izvajajo za podporo standardom varnosti IT ali se uporabljajo kot referenca, kadar ni nobenega veljavnega standarda;

15.

„varnostni incident IT“ pomeni dogodek, ki bi lahko škodljivo vplival na zaupnost, celovitost ali razpoložljivost KIS;

16.

„varnostni ukrep na področju IT“ pomeni tehnični ali organizacijski ukrep za ublažitev tveganja za varnost IT;

17.

„varnostna potreba IT“ pomeni natančno in nedvoumno opredelitev stopnje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti, povezane z informacijo ali sistemom IT, za določitev potrebne ravni zaščite;

18.

„cilj glede varnosti IT“ pomeni izjavo o namenu obrambe pred posebnimi grožnjami in/ali izpolnjevanju posebnih organizacijskih zahtev ali domnev glede varnosti;

19.

„varnostni načrt IT“ pomeni dokumentacijo o varnostnih ukrepih na področju IT, potrebnih za izpolnitev varnostnih potreb KIS na področju IT;

20.

„politika za varnost IT“ je sklop ciljev varnosti IT, ki so ali morajo biti določeni, uresničeni ali preverjeni. Vsebuje ta sklep in njegova izvedbena pravila;

21.

„zahteva glede varnosti IT“ pomeni varnostno potrebo na področju IT, ki je bila formalizirana v vnaprej določenem postopku;

22.

„tveganje za varnost IT“ pomeni učinek, ki bi ga lahko imela grožnja za varnost IT na KIS, če bi se izkoristila šibka točka. Za tveganje za varnost IT sta značilna dva dejavnika: (1) negotovost, tj. verjetnost, da bo grožnja za varnost IT povzročila nezaželen dogodek, in (2) učinek, tj. posledice, ki bi jih tak nezaželen dogodek lahko imel za KIS;

23.

„standardi varnosti IT“ pomeni posebne obvezne varnostne ukrepe na področju IT za izvajanje politike za varnost IT in podpore tej politiki;

24.

„strategija varnosti IT“ pomeni sklop projektov in dejavnosti za dosego ciljev Komisije, ki jih je treba določiti, uresničiti in preveriti;

25.

„grožnja za varnost IT“ pomeni dejavnik, ki bi lahko povzročil nezaželen dogodek, katerega posledica bi bila škoda v KIS. Take grožnje so lahko naključne ali namerne, zanje pa so značilni grozilni elementi, morebitni cilji in načini napada;

26.

„lokalni varnostni uradnik za informatiko“ (Local Informatics Security Officer, LISO) pomeni uradnika, ki je v službi Komisije odgovoren za zvezo za varnost IT;

27.

„osebni podatki“, „obdelava osebnih podatkov“, „upravljavec“ in „zbirka osebnih podatkov“ imajo isti pomen kot v Uredbi (ES) št. 45/2001, zlasti njenem členu 2;

28.

„obdelava podatkov“ pomeni vse funkcije KIS v zvezi z nabori podatkov, vključno z ustvarjanjem, spreminjanjem, prikazovanjem, shranjevanjem, prenosom, brisanjem in arhiviranjem podatkov. KIS lahko obdelavo podatkov opravlja kot sklop funkcij za uporabnike in kot storitve IT za druge KIS;

29.

„poklicna skrivnost“ pomeni varstvo poslovnih podatkov, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, zlasti informacij o podjetjih, njihovih poslovnih odnosih ali sestavinah stroškov, kot so določene v členu 339 PDEU;

30.

„odgovoren“ pomeni dolžan ukrepati in sprejemati odločitve za dosego potrebnih ciljev;

31.

„varnost v Komisiji“ pomeni varnost oseb, sredstev in podatkov v Komisiji, zlasti fizično celovitost oseb in sredstev, celovitost, zaupnost in razpoložljivost podatkov ter komunikacijskih in informacijskih sistemov ter neovirano opravljanje dejavnosti Komisije;

32.

„skupne storitve IT“ pomeni storitve pri obdelavi podatkov, ki jih KIS opravlja za druge KIS;

33.

„lastnik sistema“ je posameznik, ki je odgovoren za celotno nabavo, razvoj, združevanje, spreminjanje, upravljanje, vzdrževanje in umik KIS;

34.

„uporabnik“ pomeni posameznika znotraj ali zunaj Komisije, ki uporablja funkcijo iz KIS.

Člen 3

Načela za varnost IT v Komisiji

1.   Varnost IT v Komisiji temelji na načelih zakonitosti, preglednosti, sorazmernosti in prevzemanja odgovornosti.

2.   Vprašanja glede varnosti IT se upoštevajo od vsega začetka razvoja in uvedbe KIS Komisije. V ta namen Generalni direktorat za informatiko in Generalni direktorat za človeške vire in varnost sodelujeta na svojem področju pristojnosti.

3.   Učinkovita varnost IT zagotavlja ustrezno stopnjo:

(a)

avtentičnosti: zagotovilo, da so podatki pravi in iz zaupanja vrednih virov;

(b)

razpoložljivosti: podatki so dostopni in jih je mogoče uporabljati na zahtevo pooblaščenega subjekta;

(c)

zaupnosti: podatki se ne razkrijejo nepooblaščenim posameznikom in subjektom ali ne uporabijo v postopkih, kjer to ni dovoljeno;

(d)

celovitosti: zagotavljanje točnosti in popolnosti sestavnih delov in podatkov;

(e)

nezatajljivosti: zmožnost dokazati, da se je dejanje zgodilo ali da je prišlo do dogodka, tako da tega kasneje ni mogoče zanikati;

(f)

varstva osebnih podatkov: izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov v zvezi z osebnimi podatki ob popolnem upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001;

(g)

poklicne skrivnosti: varstvo podatkov, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, zlasti informacij o podjetjih, njihovih poslovnih odnosih ali sestavinah stroškov, kot so določene v členu 339 PDEU.

4.   Varnost IT temelji na postopku obvladovanja tveganja. Cilj tega postopka je določiti ravni tveganj za varnosti IT in opredeliti varnostne ukrepe za ublažitev takih tveganj do ustrezne stopnje in ob sorazmernih stroških.

5.   KIS se določi, dodeli lastniku sistema in vnese v evidenco.

6.   Varnostne zahteve vseh KIS se ugotovijo na podlagi njihovih varnostnih potreb in varnostnih potreb informacij, ki jih obdelujejo. KIS, ki opravljajo storitve za druge KIS, so lahko zasnovani tako, da podpirajo določene stopnje varnostnih potreb.

7.   Varnostni načrti IT in varnostni ukrepi na področju IT so v sorazmerju z varnostnimi potrebami KIS.

Postopki v zvezi s temi načeli in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

POGLAVJE 2

ORGANIZACIJA IN OBVEZNOSTI

Člen 4

Interni upravni odbor

Interni upravni odbor je splošno odgovoren za upravljanje varnosti IT kot celote znotraj Komisije.

Člen 5

Usmerjevalni odbor za varnost informacij (Information Security Steering Board, ISSB)

1.   Predsednik ISSB je namestnik generalnega sekretarja, odgovoren za upravljanje varnosti IT v Komisiji. Njegovi člani predstavljajo poslovne, tehnološke in varnostne interese v vseh službah Komisije, med njimi so tudi predstavniki Generalnega direktorata za informatiko, Generalnega direktorata za človeške vire in varnost, Generalnega direktorata za proračun, in, po sistemu rotacije na dve leti, predstavniki še štirih udeleženih služb Komisije, v katerih je varnost IT zelo pomembna za njihovo delovanje. Članstvo je na ravni višjega vodstva.

2.   ISSB nudi pomoč internemu upravnemu odboru pri nalogah, povezanih z varnostjo IT. ISSB je operativno odgovoren za upravljanje varnosti IT kot celote znotraj Komisije.

3.   ISSB predlaga Komisiji v sprejetje politiko Komisije za varnost IT.

4.   ISSB vsaki dve leti pregleda položaj upravljanja in vprašanja o varnosti IT, vključno z resnimi varnostnimi incidenti IT, ter o njih poroča internemu upravnemu odboru.

5.   ISSB spremlja in pregleduje celotno izvajanje tega sklepa in o njem poroča internemu upravnemu odboru.

6.   ISSB na predlog Generalnega direktorata za informatiko pregleda, odobri in spremlja izvajanje veljavne strategije varnosti IT. ISSB o njej poroča internemu upravnemu odboru.

7.   ISSB spremlja, oceni in nadzoruje položaj na področju obvladovanja tveganja glede informacijske varnosti organizacije in je po potrebi pristojen za izdajo formalnih zahtevkov za izboljšave.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 6

Generalni direktorat za človeške vire in varnost

Generalni direktorat za človeške vire in varnost ima glede varnosti IT obveznosti, ki so navedene v nadaljevanju. Direktorat izvaja naslednje naloge:

1.

zagotavlja usklajenost politike za varnost IT s politiko Komisije za varnost informacij;

2.

določa okvir za dovoljevanje uporabe šifrirnih tehnologij za shranjevanje in sporočanje informacij s strani KIS;

3.

obvešča Generalni direktorat za informatiko o posebnih grožnjah, ki bi lahko znatno vplivale na varnost KIS in naborov podatkov, ki jih obdelujejo;

4.

izvaja varnostne preglede za oceno upoštevanja varnostne politike v KIS Komisije in o rezultatih poroča ISSB;

5.

določi okvir za dovoljevanje dostopa v KIS Komisije iz zunanjih omrežij in z njim povezana ustrezna varnostna pravila ter oblikuje standarde in smernice za varnost IT v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za informatiko;

6.

predlaga načela in pravila za zunanje izvajanje KIS, da bi ohranil ustrezen nadzor nad varnostjo informacij;

7.

oblikuje sorodne standarde in smernice za varnost IT v zvezi s členom 6 v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za informatiko.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 7

Generalni direktorat za informatiko

Generalni direktorat za informatiko ima glede splošne varnosti IT Komisije obveznosti, ki so navedene v nadaljevanju. Direktorat izvaja naslednje naloge:

1.

oblikuje standarde in smernice za varnost IT, razen kakor je določeno v členu 6, v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za človeške vire in varnost, da zagotovi skladnost med politiko za varnost IT in politiko Komisije za varnost informacij, in jih predlaga ISSB;

2.

ocenjuje metode, postopke in rezultate obvladovanja tveganja za varnost IT vseh služb Komisije in o tem redno poroča ISSB;

3.

predlaga ISSB veljavno strategijo varnosti IT v pregled in odobritev ter v nadaljnje sprejetje v internem upravnem odboru ter predlaga program, vključno z načrtovanjem projektov in dejavnosti za izvajanje strategije varnosti IT;

4.

spremlja izvajanje strategije Komisije za varnost IT in o njem redno poroča ISSB;

5.

spremlja tveganja za varnost IT in varnostne ukrepe na področju IT, ki jih izvajajo KIS, in o njih redno poroča ISSB;

6.

redno poroča ISSB o celotnem izvajanju in upoštevanju tega sklepa;

7.

po posvetovanju z Generalnim direktoratom za človeške vire in varnost zahteva od lastnikov sistema, da izvedejo posebne varnostne ukrepe na področju IT za ublažitev tveganj za varnost IT za KIS Komisije;

8.

zagotavlja, da je lastnikom sistema in lastnikom podatkov na razpolago ustrezen seznam storitev varnosti IT Generalnega direktorata za informatiko, da lahko izpolnjujejo svoje obveznosti za varnost IT in upoštevajo politiko in standarde za varnost IT;

9.

lastnikom sistema in podatkov zagotavlja ustrezno dokumentacijo ter se po potrebi posvetuje z njimi o varnostnih ukrepih na področju IT, ki jih izvajajo za svoje storitve IT, da bi olajšal upoštevanje politike za varnost IT in nudil pomoč lastnikom sistema pri obvladovanju tveganj na področju IT;

10.

organizira redna srečanja omrežja LISO in jih podpira pri opravljanju dolžnosti;

11.

opredeljuje potrebe po usposabljanju in usklajuje programe usposabljanja na področju varnosti IT s službami Komisije ter v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za človeške vire in varnost oblikuje, izvaja in usklajuje kampanje ozaveščanja glede varnosti IT;

12.

zagotavlja, da so lastniki sistema, lastniki podatkov in nosilci drugih vlog z obveznostmi glede varnosti IT v službah Komisije seznanjeni s politiko za varnost IT;

13.

obvešča GD za človeške vire in varnost o posebnih grožnjah za varnost IT, incidentih in izjemah od politike Komisije za varnost IT, ki so jih uradno sporočili lastniki sistema in ki bi lahko znatno vplivali na varnost v Komisiji;

14.

glede na svojo vlogo notranjega izvajalca storitev IT Komisiji predloži seznam skupnih storitev IT, ki omogočajo opredeljene ravni varnosti. To se opravlja s sistematičnim ocenjevanjem, upravljanjem in spremljanjem tveganj za varnost IT s ciljem izvajanja varnostnih ukrepov za dosego opredeljene ravni varnosti.

Sorodni postopki in podrobnejše obveznosti se dodatno opredelijo v izvedbenih pravilih.

Člen 8

Službe Komisije

Vsak vodja službe Komisije glede varnosti IT v svoji službi:

1.

za vsak KIS uradno imenuje lastnika sistema, ki je uradnik ali začasni uslužbenec in ki bo odgovoren za varnost IT navedenega KIS, ter uradno imenuje lastnika podatkov za vsak nabor podatkov, s katerim upravlja KIS; imenovani lastnik podatkov mora spadati v upravno enoto, ki je upravljavec podatkov za nabore podatkov, za katere velja Uredba (ES) št. 45/2001;

2.

uradno imenuje lokalnega varnostnega uradnika za informatiko (LISO), ki lahko izpolnjuje obveznosti neodvisno od lastnikov sistema in lastnikov podatkov. LISO se lahko imenuje za eno ali več služb Komisije;

3.

zagotavlja pripravo in izvajanje ustreznih ocen tveganja za varnost IT in varnostnih načrtov IT;

4.

zagotavlja redno poročanje Generalnemu direktoratu za informatiko v obliki povzetka tveganj in ukrepov za varnost IT;

5.

ob podpori Generalnega direktorata za informatiko zagotavlja uvedbo ustreznih procesov, postopkov in rešitev za učinkovito odkrivanje varnostnih incidentov IT v zvezi s svojimi KIS, poročanje o njih in njihovo reševanje;

6.

v izrednih razmerah v zvezi z varnostjo IT začne postopek za izredne razmere;

7.

je na končni stopnji odgovoren za varnost IT, vključno z obveznostmi lastnika sistema in lastnika podatkov;

8.

je lastnik tveganj v zvezi s svojimi KIS in nabori podatkov;

9.

razrešuje nesoglasja med lastniki podatkov in lastniki sistema, v primeru trajnega nesoglasja pa zadevo preda v reševanje ISSB;

10.

zagotavlja izvajanje varnostnih načrtov IT in varnostnih ukrepov na področju IT in ustrezno obvladovanje tveganj.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 9

Lastniki sistema

1.   Lastnik sistema odgovarja za varnost IT v KIS in poroča vodji službe Komisije.

2.   Lastnik sistema v zvezi z IT:

(a)

zagotavlja upoštevanje politike za varnost IT v KIS;

(b)

zagotavlja, da je KIS natančno evidentiran v ustrezni evidenci;

(c)

v sodelovanju z lastniki podatkov in v posvetovanju z Generalnim direktoratom za informatiko ocenjuje tveganja za varnost IT in določa varnostne potrebe IT za vsak KIS;

(d)

pripravlja varnostni načrt, po potrebi tudi s podrobnimi podatki o ocenjenih tveganjih in potrebnih dodatnih varnostnih ukrepih;

(e)

izvaja ustrezne varnostne ukrepe na področju IT, ki so v sorazmerju z ugotovljenimi tveganji za varnost IT, in upošteva priporočila, ki jih je odobril ISSB;

(f)

ugotavlja odvisnost od drugih KIS ali skupnih storitev IT in izvaja varnostne ukrepe, kot je primerno, na podlagi varnostnih ravni, ki so jih predlagali navedeni KIS ali skupne storitve IT;

(g)

obvladuje in spremlja tveganja za varnost IT;

(h)

redno poroča vodji službe Komisije o profilu tveganja za varnost IT svojega KIS, Generalnemu direktoratu za informatiko pa poroča o povezanih tveganjih, dejavnostih obvladovanja tveganja in sprejetih varnostnih ukrepih;

(i)

se posvetuje z LISO ustreznih služb Komisije o vidikih varnosti IT;

(j)

daje navodila uporabnikom o uporabi KIS in povezanih podatkov ter o obveznostih uporabnikov v zvezi s KIS;

(k)

zaprosi Generalni direktorat za človeške vire in varnost kot organ za šifrirne metode in izdelke (Crypto Authority) za avtorizacijo za vsak KIS, ki uporablja šifrirno tehnologijo;

(l)

se predhodno posvetuje z varnostnim organom Komisije o vsakem sistemu, ki obdeluje tajne podatke EU;

(m)

zagotavlja hranjenje varnostnih kopij ključev za dešifriranje na računu za hrambo. Obnovitev šifriranih podatkov se izvede samo z odobritvijo v skladu z okvirom, ki ga opredeli Generalni direktorat za človeške vire in varnost;

(n)

upošteva navodila ustreznih upravljavcev podatkov za varstvo osebnih podatkov in uporabo pravil o varstvu podatkov glede varnosti obdelave;

(o)

uradno obvešča Generalni direktorat za informatiko o izjemah od politike Komisije za varnost IT, vključno z zadevnimi utemeljitvami;

(p)

poroča vodji službe Komisije o nerešljivih nesoglasjih med lastnikom podatkov in lastnikom sistema, ustrezne zainteresirane strani pravočasno obvesti o varnostnih incidentih IT, kakor je primerno glede na njihovo resnost v skladu s členom 15;

(q)

pri sistemih, ki jih upravlja zunanji izvajalec, zagotavlja, da pogodbe o zunanjem izvajanju vsebujejo ustrezne določbe o varnosti IT in da se o varnostnih incidentih IT v KIS, ki ga upravlja zunanji izvajalec, poroča v skladu s členom 15;

(r)

pri KIS, ki opravljajo skupne storitve IT, skrbi za zagotavljanje in ustrezno dokumentiranje opredeljene ravni varnosti ter izvajanje varnostnih ukrepov pri navedenem KIS za dosego opredeljene ravni varnosti.

3.   Lastniki sistema lahko nekatere ali vse svoje naloge v zvezi z varnostjo IT uradno prenesejo na druge osebe, vendar ostajajo odgovorni za varnost IT svojih KIS.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 10

Lastniki podatkov

1.   Lastnik podatkov je vodji službe Komisije odgovoren za varnost IT posebnega nabora podatkov in je odgovoren tudi za njegovo zaupnost, celovitost in razpoložljivost.

2.   V zvezi s tem naborom podatkov lastnik podatkov:

(a)

zagotavlja, da so vsi nabori podatkov, za katere je odgovoren, ustrezno razvrščeni v skladu s sklepoma (EU, Euratom) 2015/443 in (EU, Euratom) 2015/444;

(b)

opredeljuje potrebe po varnosti informacij in o njih obvešča ustrezne lastnike sistema;

(c)

sodeluje pri oceni tveganja v KIS;

(d)

poroča vodji službe Komisije o nerešljivih nesoglasjih med lastnikom podatkov in lastnikom sistema;

(e)

obvešča o varnostnih incidentih IT v skladu s členom 15.

3.   Lastniki podatkov lahko nekatere ali vse svoje naloge pri varnosti IT uradno prenesejo na druge osebe, vendar njihove obveznosti, kot so opredeljene v tem členu, ostajajo nespremenjene.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 11

Lokalni varnostni uradniki za informatiko (LISO)

Lokalni varnostni uradniki za informatiko glede varnosti IT:

(a)

proaktivno določajo politiko za varnost IT in o njej obveščajo lastnike sistema, lastnike podatkov in nosilce drugih vlog z obveznostmi glede varnosti IT v službah Komisije;

(b)

se glede vprašanj o varnosti IT v službah Komisije povezujejo z Generalnim direktoratom za informatiko kot sestavnim delom mreže LISO;

(c)

se udeležujejo rednih sestankov LISO;

(d)

ohranjajo pregled nad postopkom obvladovanja tveganja za varnost informacij ter oblikovanjem in izvajanjem varnostnih načrtov za informacijski sistem;

(e)

svetujejo lastnikom podatkov, lastnikom sistema in vodjem služb Komisije glede vprašanj o varnosti IT;

(f)

sodelujejo z Generalnim direktoratom za informatiko pri širjenju dobrih praks pri varnosti IT in predlagajo posebne programe ozaveščanja in usposabljanja;

(g)

poročajo vodjem služb Komisije o varnosti IT ter ugotavljajo pomanjkljivosti in izboljšave.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 12

Uporabniki

1.   Uporabniki glede varnosti IT:

(a)

upoštevajo politiko za varnost IT in navodila, ki jih za uporabo vsakega KIS daje lastnik sistema;

(b)

obveščajo o varnostnih incidentih IT v skladu s členom 15.

2.   Kršitev politike za varnost IT ali navodil, ki jih daje lastnik sistema, pri uporabi KIS Komisije je lahko razlog za uvedbo disciplinskega postopka.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

POGLAVJE 3

DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI GLEDE VARNOSTI

Člen 13

Izvajanje tega sklepa

1.   Izvedbena pravila za člen 6 ter povezani standardi in smernice bodo sprejeti pod pogojem, da Komisija sklene izdati pooblastilo članu Komisije, odgovornemu za varnostne zadeve.

2.   Vsa druga izvedbena pravila v zvezi s tem sklepom ter povezani standardi in smernice bodo sprejeti pod pogojem, da Komisija sklene izdati pooblastilo članu Komisije, odgovornemu za informatiko.

3.   Vsa izvedbena pravila, standarde in smernice iz odstavkov 1 in 2 pred sprejetjem odobri ISSB.

Člen 14

Obveznost upoštevanja določb

1.   Upoštevanje določb iz politike za varnost IT in standardov je obvezno.

2.   Zaradi neupoštevanja politike in standardov za varnost IT se lahko izvedejo disciplinski ukrepi v skladu s Pogodbama, kadrovskimi predpisi in CEOS ter pogodbene sankcije in/ali se začnejo pravni postopki v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi.

3.   O kakršnih koli izjemah od politike za varnost IT je treba uradno obvestiti Generalni direktorat za informatiko.

4.   Če ISSB sprejme odločitev, da obstaja trajno nesprejemljivo tveganje za KIS Komisije, Generalni direktorat za informatiko v sodelovanju z lastnikom sistema predlaga ukrepe za ublažitev tveganja v odobritev ISSB. Med temi ukrepi so lahko tudi okrepljeno spremljanje in poročanje, omejitev storitev ali odklop.

5.   ISSB po potrebi naloži izvedbo odobrenih ukrepov za ublažitev tveganja. ISSB lahko generalnemu direktorju Generalnega direktorata za človeške vire in varnost priporoči tudi uvedbo upravne preiskave. Generalni direktorat za informatiko poroča ISSB o vsakem položaju, v katerem se naloži izvedba ukrepov za ublažitev tveganja.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

Člen 15

Obvladovanje varnostnih incidentov IT

1.   Generalni direktorat za informatiko je odgovoren za zagotovitev glavne zmogljivosti za operativni odziv na varnostni incident IT znotraj Evropske komisije.

2.   Generalni direktorat za človeške vire in varnost kot sodelujoča zainteresirana stran pri odzivu na varnostni incident IT:

(a)

ima pravico do dostopa do povzetka informacij za vse evidence incidentov in na zahtevo do celotne evidence;

(b)

sodeluje v kriznih skupinah za odzivanje na varnostne incidente IT in v postopkih za izredne razmere v zvezi z varnostjo IT;

(c)

je pristojen za stike z organi kazenskega pregona in obveščevalnimi službami;

(d)

opravlja forenzično analizo v zvezi s kibernetsko varnostjo v skladu s členom 11 Sklepa (EU, Euratom) 2015/443;

(e)

odloča o potrebi po uvedbi uradne preiskave;

(f)

obvešča Generalni direktorat za informatiko o varnostnih incidentih IT, ki bi lahko pomenili tveganje za druge KIS.

3.   Med Generalnim direktoratom za informatiko in Generalnim direktoratom za človeške vire in varnost poteka redna komunikacija, pri kateri se izmenjujejo podatki in usklajuje obvladovanje varnostnih incidentov, zlasti varnostnih incidentov IT, zaradi katerih bi lahko bila potrebna uradna preiskava.

4.   Po potrebi in za izmenjavo znanja z drugimi institucijami in agencijami EU, ki so bile morebiti prizadete, lahko podporo pri obvladovanju incidentov nudijo službe za koordinacijo incidentov skupine za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU).

5.   Lastniki sistema, ki so udeleženi pri varnostnem incidentu IT:

(a)

nemudoma obvestijo svojega vodjo službe Komisije, Generalni direktorat za informatiko, Generalni direktorat za človeške vire, LISO, po potrebi pa tudi lastnika podatkov, o vseh večjih varnostnih incidentih IT, zlasti tistih, pri katerih je prišlo do kršitve zaupnosti podatkov;

(b)

sodelujejo z ustreznimi organi Komisije in se ravnajo po njihovih navodilih glede obveščanja o incidentu, odziva nanj in odprave njegovih posledic.

6.   Uporabniki o vseh dejanskih varnostnih incidentih IT ali sumu takih incidentov pravočasno obvestijo ustrezno službo za računalniško pomoč.

7.   Lastniki podatkov o vseh dejanskih varnostnih incidentih IT ali sumu takih incidentov pravočasno obvestijo ustrezno skupino za odzivanje na varnostne incidente IT.

8.   Generalni direktorat za informatiko je ob podpori drugih sodelujočih zainteresiranih strani odgovoren za obvladovanje vseh varnostnih incidentov IT, odkritih v zvezi s KIS Komisije, ki niso oddani zunanjim izvajalcem.

9.   Generalni direktorat za informatiko o varnostnih incidentih IT obvešča prizadete službe Komisije, ustrezne LISO ter po potrebi CERT-EU, in sicer na podlagi načela potrebe po seznanitvi.

10.   Generalni direktorat za informatiko redno poroča ISSB o večjih varnostnih incidentih IT, ki so prizadeli KIS Komisije.

11.   Ustrezni LISO imajo na zahtevo dostop do evidenc varnostnih incidentov IT, ki zadevajo KIS službe Komisije.

12.   Kontaktna točka za obvladovanje izrednih razmer v primeru večjega varnostnega incidenta IT je Generalni direktorat za informatiko, ki usklajuje krizne skupine za varnostne incidente IT.

13.   Generalni direktor Generalnega direktorata za informatiko lahko v izrednih razmerah sprejme odločitev o začetku izvajanja postopka za izredne razmere v zvezi z varnostjo IT. Generalni direktorat za informatiko oblikuje postopke za izredne razmere, ki jih odobri ISSB.

14.   Generalni direktorat za informatiko poroča ISSB in vodjem prizadetih služb Komisije o izvedbi postopkov za izredne razmere.

Postopki v zvezi s temi obveznostmi in dejavnostmi se podrobneje določijo v izvedbenih pravilih.

POGLAVJE 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Preglednost

O tem sklepu se obvesti osebje Komisije in vse osebe, za katere se uporablja, objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 17

Povezava z drugimi akti

Določbe tega sklepa ne posegajo v Sklep (EU, Euratom) 2015/443, Sklep (EU, Euratom) 2015/444, Uredbo (ES) št. 45/2001, Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (7), Sklep Komisije 2002/47/ES, ESPJ, Euratom (8), Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ter Sklep 1999/352/ES, ESPJ, Euratom.

Člen 18

Razveljavitev in prehodni ukrepi

Sklep C(2006) 3602 z dne 16. avgusta 2006 se razveljavi.

Izvedbena pravila in standardi za varnost IT, sprejeti v skladu s členom 10 Sklepa C(2006) 3602, ostajajo v veljavi v delu, v katerem niso v nasprotju s tem sklepom, dokler ne bodo nadomeščeni z izvedbenimi pravili in standardi, ki bodo sprejeti v skladu s členom 13 tega sklepa. Vsako sklicevanje na člen 10 Sklepa C(2006) 3602 se razume kot sklicevanje na člen 13 tega sklepa.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(2)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(3)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(4)  Določeni z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(5)  Sklep Komisije z dne 12. novembra 2008 o določitvi pravil za začasno dodelitev nacionalnih izvedencev in nacionalnih izvedencev na strokovnem usposabljanju (C(2008) 6866 final).

(6)  Sklep Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 136, 31.5.1999, str. 20).

(7)  Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(8)  Sklep Komisije 2002/47/ES,ESPJ, Euratom z dne 23. januarja 2002 o spremembi njenega poslovnika (UL L 21, 24.1.2002, str. 23).

(9)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).