ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 3

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
6. januar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/5 z dne 5. januarja 2017 o obvezni registraciji uvoza nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Rusije in Brazilije

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/7 z dne 5. januarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/8 z dne 5. januarja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za drugi delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

31

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/9 z dne 4. januarja 2017 o odobritvi določenih laboratorijev v Maroku in Tajvanu za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8803)  ( 1 )

32

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/10 z dne 5. januarja 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/328/EU in Izvedbenega sklepa 2012/807/EU ter o oblikovanju posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov nekaterih pridnenih in pelagičnih vrst v vodah Unije Severnega morja in vodah Unije razdelka ICES IIa

34

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/11 z dne 5. januarja 2017 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju

43

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/5

z dne 5. januarja 2017

o obvezni registraciji uvoza nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Rusije in Brazilije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 14(5) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je po pritožbi, ki jo je 23. maja 2016 vložil EUROFER („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel v Uniji, 7. julija 2016 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), napovedala začetek protidampinškega postopka za uvoz nekaterih ploščatih vroče valjanih izdelkov iz jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine.

1.   ZADEVNI IZDELEK

(2)

Izdelek, za katerega velja obvezna registracija („zadevni izdelek“), so nekateri ploščati valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel, v kolobarjih ali ne v kolobarjih (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjani brez nadaljnje obdelave, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine („zadevne države“).

(3)

Zadevni izdelek ne zajema:

izdelkov iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjenih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine,

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več.

(4)

Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99. Te oznake KN so zgolj informativne.

2.   ZAHTEVEK

(5)

Pritožnik je 11. oktobra 2016 vložil zahtevek za registracijo uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz zadevnih držav. Pritožnik je 21. novembra 2016 posodobil zahtevek in predložil najnovejše finančne podatke. Pritožnik je za uvoz zadevnega izdelka iz zadevnih držav zahteval uvedbo obvezne registracije, da se od datuma registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi.

(6)

Na podlagi zahtevka so se javile štiri zainteresirane strani, ki so trdile, da prvotni zahtevek pritožnika za registracijo ni vseboval zadostne dokaze, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka iz Irana (3), Rusije (4), Srbije (5) oziroma Ukrajine (6).

3.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(7)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe carinskim organom odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da bi se proti navedenemu uvozu lahko uporabili ukrepi. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep.

(8)

Pritožnik je trdil, da so bili uvozniki seznanjeni z dampinškimi praksami, ki so bile dolgotrajne in so povzročale škodo industriji Unije. Uvoz iz zadevnih držav je povzročal škodo industriji Unije, raven tega uvoza pa se je znatno povečala, tudi po obdobju preiskave. To bi resno ogrozilo popravljalne učinke protidampinške dajatve, če bi se uporabila taka dajatev.

(9)

Komisija je proučila zahtevek na podlagi člena 10(4) osnovne uredbe. Zlasti je preverila, ali so bili uvozniki seznanjeni z dampingom oziroma bi s tem morali biti seznanjeni, in sicer kar zadeva obseg dampinga in domnevno ali ugotovljeno škodo. Prav tako je analizirala, ali je prišlo do nadaljnje znatne rasti uvoza, kar bi lahko z vidika časovnega okvira, obsega in drugih okoliščin verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke dokončne protidumpinške dajatve, ki bi se uporabila.

3.1   Seznanjenost uvoznikov z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo

(10)

Pritožba EUROFER z dne 23. maja 2016 je vsebovala zadostne dokaze prima facie o domnevnem dampingu iz petih zadevnih držav. V nezaupni različici pritožbe je bilo ocenjeno, da za pet zadevnih držav stopnje dampinga presegajo za vsaj 20 %. Za štiri od petih zadevnih držav (Brazilijo, Iran, Rusijo in Ukrajino) je pritožnik v pritožbi predložil dokaze o normalni vrednosti na podlagi informacij Steel First ali drugih poročil o trgu. Za eno preostalo zadevno državo (Srbijo) je pritožnik predložil dokaze na podlagi konstruirane normalne vrednosti (ocenjenih proizvodnih stroškov, prodajnih, splošnih in administrativnih stroškov ter dobička). Dokaz o dampingu temelji na primerjavi tako izračunanih normalnih vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Izvozne cene za zadevne države so bile določene na podlagi informacij Steel First ali podatkov Eurostata. Pritožba je prav tako predložila dokaze prima facie o domnevni škodi.

(11)

Te točke so bile podrobno navedene v obvestilu o začetku z dne 7. julija 2016 (7) za ta postopek. Ker je to obvestilo javni dokument, ki je dostopen vsem uvoznikom, je Komisija menila, da so bili uvozniki najpozneje takrat seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z domnevnimi dampinškimi praksami, njihovim obsegom in domnevno škodo. Zato je sklenila, da je bil prvi pogoj za registracijo izpolnjen.

3.2   Nadaljnja znatna rast uvoza

(12)

V posodobljenem zahtevku za registracijo je pritožnik primerjal skupni povprečni mesečni obseg uvoza zadevnega izdelka iz vseh zadevnih držav v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 z obdobjem od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016. Ta primerjava je pokazala, da se je povprečni mesečni obseg uvoza iz petih zadevnih držav povečal za 24 %.

(13)

Komisija je menila, da ni primerno uporabiti podatkov iz julija 2016. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 12, bi uvozniki morali biti seznanjeni z domnevnim dampingom in škodo šele od 7. julija. Uporaba podatkov pred tem datumom ne more biti odločilna za registracijo. Glede na to da se statistični podatki o uvozu pripravljajo mesečno, se je Komisija zato odločila, da bo primerjala povprečen obseg uvoza iz zadevnih držav v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 z obdobjem od 1. avgusta 2016 do 30. novembra 2016 (tj. 4 mesece po začetku postopka 7. julija 2016).

(14)

Za navedeno obdobje je Komisija ugotovila znatno povečanje v višini 14 % za zadevne države v primerjavi s skupnim povprečnim mesečnim obsegom uvoza. Vendar je Komisija hkrati ugotovila znatne razlike med posamezno izvozno uspešnostjo petih držav, kot je bila poudarjena v različnih stališčih iz uvodne izjave 6.

(15)

Povečanje v višini 14 % skupnega povprečnega mesečnega obsega uvoza za pet zadevnih držav za obdobje iz uvodne izjave 13 je bilo zlasti skupni učinek znatnega povečanja uvoza iz Rusije (+ 73 %) in Brazilije (+ 26 %), zmanjšanja uvoza iz drugih dveh zadevnih držav (Ukrajine in Irana) ter statusa quo glede uvoza zadevnega izdelka iz Srbije.

(16)

Zato je povečanje obsega dampinškega uvoza iz petih zadevnih držav v celoti mogoče pripisati samo znatnemu povečanju obsega uvoza iz Rusije in Brazilije. V teh izjemnih okoliščinah Komisija ne vidi razloga, da se registrira uvoz tudi za preostale tri države. Tudi če bi Komisija v glavni preiskavi izvedla kumulativno oceno škode s strani vseh petih držav v skladu s členom 3(4) osnovne uredbe, bi se retroaktivna uvedba dajatev za uvoz iz držav, kjer je izvoz stagniral ali se celo znižal po začetku postopka, zdela nesorazmerna. Zato je Komisija sklenila, da tudi registracija takega uvoza ni potrebna.

3.3   Druge okoliščine

(17)

Pritožnik je v pritožbo z dne 23. maja 2016 vključil dokaze prima facie o trendu zniževanja uvoznih cen za zadevne države. Povprečne prodajne cene za Unijo so se med letoma 2011 in 2015 zniževale, s čimer so se povprečne prodajne cene proizvajalcev jekla v Uniji nelojalno znižale za vsaj 30 %. Upoštevano skupaj in glede na višino domnevnih stopenj dampinga iz pritožbe ta dokaz v tej fazi zadostno kaže na to, da so izvozniki iz zadevnih držav izvajali damping. Vendar pritožnik v zahtevek za registracijo z dne 11. oktobra 2016 ni vključil nobenih posodobljenih informacij o uvoznih cenah po začetku sedanje preiskave.

(18)

Komisija je menila, da je spreminjanje cen po začetku postopka še ena pomembna okoliščina za zahtevek za registracijo. Zato je analizirala uvozne cene na podlagi podatkov Eurostata. Ugotovila je, da so se uvozne cene zadevnih držav do določene mere zvišale po začetku sedanje preiskave.

(19)

Ko je Komisija ocenjevala ta trend rasti uvoznih cen iz Rusije in Brazilije, je ugotovila, da je bila absolutna raven navedenih cen še vedno na kritično nizki ravni. Zlasti je bila nižja od proizvodnih stroškov industrije Unije ob koncu leta 2015, kot je ugotovila Komisija v vzporedni zadevi o ploščatih vroče valjanih izdelkih iz Kitajske (8). Glede na te okoliščine je Komisija sklenila, da je registracija uvoza iz navedenih dveh držav utemeljena.

3.4   Sklepna ugotovitev

(20)

Sklenjeno je, da je povečanje obsega dampinškega uvoza iz petih zadevnih držav v celoti mogoče pripisati znatnemu povečanju obsega uvoza iz Rusije in Brazilije. Glede na časovni okvir bi to znatno povečanje ravni tega uvoza iz Rusije in Brazilije verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke vseh dokončnih dajatev, razen če bi se take dajatve uporabile retroaktivno.

4.   POSTOPEK

(21)

Komisija je glede na navedeno ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka iz Rusije in Brazilije v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(22)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

5.   REGISTRACIJA

(23)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka iz Rusije in Brazilije uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe navedene dajatve za registrirani uvoz iz Rusije in Brazilije lahko obračunajo retroaktivno.

(24)

V pritožbi je pritožnik ocenil povprečno stopnjo dampinga v višini 20–40 % za Rusijo in 40–70 % za Brazilijo. Prav tako je za Rusijo in Brazilijo ocenil povprečno stopnjo nelojalnega nižanja ciljnih cen v višini 20–50 % za zadevni izdelek. Ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti za Rusijo in Brazilijo je določen na ravni povprečne stopnje dampinga, ocenjeni na podlagi podatkov iz pritožbe, tj. na 20–50 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

6.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(25)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odreja, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo nekaterih ploščatih valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel, v kolobarjih ali ne v kolobarjih (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjanih brez nadaljnje obdelave, neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih, s poreklom iz Brazilije in Rusije.

Zadevni izdelek ne zajema:

izdelkov iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjenih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine,

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter

izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več.

2.   Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 10, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99 (oznake TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

3.   Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

4.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine (UL C 246, 7.7.2016, str. 7).

(3)  Dopis družbe Mobarakeh Steel Company z dne 9. novembra 2016.

(4)  Dopis družb MMK Group in Severstal Group z dne 10. novembra 2016.

(5)  Dopis družbe Železara Smederevo d.o.o. z dne 28. oktobra 2016.

(6)  Dopis družbe Metinvest Group z dne 5. decembra 2016.

(7)  Oddelek 3 obvestila o začetku (glej opombo2).

(8)  Tabela v uvodni izjavi (104) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1778 z dne 6. oktobra 2016 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 272, 7.10.2016, str. 33 (tabela v uvodni izjavi 104).

(9)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/6

z dne 5. januarja 2017

o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (1) ter zlasti člena 47(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj evropskega načrta za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) je zagotoviti, da lahko vozila iz točke 1.1 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2016/919 (2), opremljena z ERTMS, postopno začnejo uporabljati vse več prog, postaj, terminalov in ranžirnih postaj, ne da bi poleg ERTMS potrebovala še sisteme razreda B. Evropski načrt za uvedbo ERTMS, določen v Sklepu Komisije 2012/88/EU (3), bi bilo treba prilagoditi, da se upošteva stanje uvedbe ERTMS v državah članicah ter da bo načrt v skladu z zahtevami iz člena 39(2) Uredbe (EU) št. 1315/2013 in opredelitvijo koridorjev jedrnega omrežja iz člena 2(14) Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Ta načrt bi v kombinaciji z nacionalnim izvedbenim načrtom iz točke 7.4.4 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919 lastnikom vozil moral dati dovolj vidnosti za omogočanje ustreznega poslovnega načrtovanja.

(2)

Načrt za uvedbo koridorjev jedrnega omrežja bi moral vključevati postaje, križišča, dostop do osrednjih morskih pristanišč in pristanišč na celinskih plovnih poteh, letališč, železniških/cestnih terminalov in sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013, saj so ti bistveni za doseganje interoperabilnosti v evropskem železniškem omrežju.

(3)

Ključen predpogoj za uvedbo ERTMS je popolna skladnost z Uredbo (EU) 2016/919. Države članice tega cilja še niso dosegle, zlasti zato, ker so uvedle nacionalne rešitve ali rešitve, prirejene posameznim projektom.

(4)

Za uvedbo nove ERTMS opreme ob progi bi države članice morale uporabljati najnovejše specifikacije iz Priloge A k Uredbi (EU) 2016/919, ki popravlja napake in napačne razlage prejšnje osnovne konfiguracije, vodi k enostavnejšim tehničnim rešitvam in zagotavlja skladnost z enotami na vozilu, skladnimi z osnovno konfiguracijo 3.

(5)

Pravila za izvedbo ob progi dopolnjujejo pravila izvedbo na vozilu, določena v Uredbi (EU) št. 2016/919; zato je evropski načrt za uvedbo ERTMS treba uskladiti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija iz navedene uredbe.

(6)

Uvedba ERTMS na čezmejnih odsekih je lahko tehnično zahtevna in bi zato morala biti deležna prednostnega posredovanja Unije, držav članic in zadevnih upravljavcev infrastrukture. Tovorni železniški koridorji v smislu Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5) bi prav tako lahko igrali ključno vlogo pri uvedbi ERTMS na čezmejnih odsekih, zlasti z uvedbo usklajenih rešitev.

(7)

Ker je usklajevanje pri uvedbi ERTMS na čezmejnih odsekih pomemben poslovni element za prevoznike v železniškem prometu, bi zadevni upravljavci infrastrukture morali podpisati sporazum, s katerim bi se zagotovilo usklajevanje datumov uvedbe in tehničnih rešitev. V primeru nesoglasij lahko Komisija ponudi pomoč pri iskanju rešitev.

(8)

Da bi sledili napredku pri uvedbi ERTMS na koridorjih jedrnega omrežja, bi morale države članice Komisijo uradno obveščati o pravočasni izvedbi na svojih odsekih, in sicer prek sistema TENtec in Evropskega infrastrukturnega registra. Preložitev relevantnih datumov se lahko odobri na prošnjo države članice in le v izjemnih okoliščinah.

(9)

Pregled Uredbe (EU) št. 1316/2013 bi lahko vplival na uskladitev koridorjev jedrnega omrežja. Skladno s tem bi bilo treba pregledati tudi to uredbo. Ta uredba določa datume izvedbe tistih odsekov koridorjev, na katerih lahko ERTMS začne obratovati najpozneje do leta 2023. Vsi datumi po letu 2023 bodo pregledani do 31. decembra 2023 v skladu s časovnim okvirom iz Uredbe (EU) št. 1315/2013, da bi se zagotovilo realistično izvajanje časovnega načrta in odkrile možnosti za zgodnejše datume izvedbe.

(10)

Od datuma začetka uporabe te uredbe, ki je izvedbeni akt v smislu člena 13 Uredbe (EU) 2016/919, se točke 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 in 7.3.5 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU prenehajo uporabljati. Vendar točka 7.3.2.3 ne bi smela biti zajeta v tej uredbi, saj presega področje uporabe njene pravne podlage. Zato bi bilo treba točko 7.3.2.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU še naprej uporabljati do sprejetja drugega izvedbenega akta.

(11)

Če je v zvezi s progami za visoke hitrosti, ki se nahajajo na koridorjih jedrnega omrežja, zajetih v tej uredbi, eden od pogojev iz točke 7.3.2.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU izpolnjen pred datumom, ki je za isti odsek naveden v Prilogi I, bi morali upravljavci železniške infrastrukture na ta odsek namestiti ERTMS opremo ob progi v skladu z navedeno določbo.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1315/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa časovni načrt za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: ERTMS) na koridorjih jedrnega omrežja, kot so določeni v Prilogi I.

2.   Ta uredba se ne uporablja za izvedbo ERTMS na vozilu, kot je določena v točki 7.3.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU.

Člen 2

Pravila za izvedbo v zvezi z napravami ob progi, specifična za ETCS

1.   Upravljavci železniške infrastrukture koridorje jedrnega omrežja, vključno z železniškimi postajami in križišči, opremijo z ERTMS in na teh koridorjih začnejo izvajati ERTMS najpozneje do datumov, določenih v Prilogi I k tej uredbi. Železniške povezave do lokacij iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1315/2013 in do sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013 in se nahajajo na koridorju jedrnega omrežja, se opremijo in začnejo obratovati na datum, določen za zadevni odsek koridorja jedrnega omrežja.

Njihova uvedba je v skladu s členi 1(4), 7(2c) in 39(3) Uredbe (EU) št. 1315/2013.

2.   Koridor jedrnega omrežja se šteje za opremljenega z ERTMS, če se dovoli začetek obratovanja ERTMS v skladu s členom 15 Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali členom 18 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (7), kar omogoča potek potniškega in tovornega prometa v obe smeri, zlasti v primeru gradnje ali motenj, in, kolikor je to potrebno za obratovanje vozil, opremljenih samo z ERTMS, na stranskih tirih.

3.   Upravljavci železniške infrastrukture si v sodelovanju prizadevajo za to, da čezmejne odseke opremijo z ERTMS ter istočasno in na tehnično skladen način začnejo njegovo obratovanje. Upravljavci železniške infrastrukture po posvetovanju s prevozniki v železniškem prometu, ki jih to zadeva, podpišejo sporazum o tehničnih in operativnih vidikih uvedbe za vsak posamezen čezmejni odsek. Upravljavci železniške infrastrukture tak sporazum sklenejo najpozneje eno leto pred najzgodnejšim datumom uvedbe za navedeni čezmejni odsek. V sporazumu so določene prehodne določbe za upoštevanje potreb prevoznikov v železniškem prometu za opravljanje čezmejnih dejavnosti. V primeru nesoglasij zadevne države članice vzpostavijo aktiven dialog z namenom iskanja skupnih, sporazumnih rešitev. Pri tem lahko zaprosijo za podporo Komisije. Države članice Komisijo o takih sporazumih uradno obvestijo najpozneje en mesec po sklenitvi.

4.   Datumi za zaključitev projektov, določeni v sporazumih za projekte, ki jih sofinancira Unija, ki so pred datumi iz Priloge I, imajo prednost pred slednjimi.

5.   Države članice se lahko odločijo, da bodo ohranile obstoječe sisteme razreda B, kot so določeni v točki 2.2 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919. Vendar se do datumov, določenih v Prilogi I, vozilom iz točke 1.1 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919, ki so opremljena z ERTMS verzije, združljive z opremo ob progi, omogoči dostop do navedenih prog in do sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013, tudi če niso opremljena s sistemom razreda B.

Člen 3

Uradna obvestila

1.   Ko ERTMS začne obratovati na odseku koridorja jedrnega omrežja, zadevna država članica o tem uradno obvesti Komisijo v enem mesecu, in sicer prek sistemov, vzpostavljenih v skladu s členom 49(1) Uredbe (EU) št. 1315/2013 in členom 5(1) Izvedbenega sklepa Komisije 2014/880/EU (8).

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o kakršnih koli zamudah pri uvajanju ERTMS na določenem odseku koridorja jedrnega omrežja, ki naj bi bil opremljen. Upravljavci železniške infrastrukture o teh zamudah ustrezno obvestijo države članice.

3.   Pri uradnem obveščanju o zamudah iz odstavka 2 zadevna država članica pošlje Komisiji dokumentacijo, ki vsebuje tehnični opis projekta in določa nov datum za začetek obratovanja ERTMS. V dokumentaciji morajo biti navedeni vzroki za zamudo in opisani popravni ukrepi, ki jih je sprejel upravljavec železniške infrastrukture.

4.   Če je zamuda posledica izjemnih okoliščin, lahko Komisija sprejme preložitev zadevnega datuma za največ tri leta. Če je preložitev odobrena, država članica ustrezno spremeni svoj nacionalni izvedbeni načrt, kot je opredeljen v točki 7.4.4 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919, v roku enega meseca po odobritvi preložitve.

Izjemne okoliščine iz prvega pododstavka pomenijo okoliščine, ki izhajajo iz faze načrtovanja in se nanašajo na posebne geološke ugotovitve, varstvo okolja ali vrst, arheološke najdbe, postopke pridobivanja dovoljenj, izvajanje presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali okoliščine, ki izhajajo iz faze gradnje in odobritvene faze, na katere nosilec projekta ne more vplivati, in ne spadajo v kategorijo običajnih tveganj, ki bi jih bilo pri tovrstnih projektih treba obravnavati na ravni vodenja projekta.

5.   Če zakonodajni akt na neskladen način spremeni specifikacije za ERTMS iz Uredbe (EU) 2016/919, države članice Komisiji brez nerazumnega odlašanja oziroma najpozneje ob sprejetju uradnega mnenja odbora iz člena 51 Direktive (EU) 2016/797 sporočijo analizo vpliva uporabe spremenjene pravne podlage na njihovo omrežje in na načrtovanje v zvezi z ERTMS. Če se dokaže, da spremembe neposredno vplivajo na stroške ali časovni načrt specifičnih izvedb, se Priloga I ustrezno prilagodi.

Člen 4

Pregled

Komisija najpozneje do 31. decembra 2023 po posvetu z državami članicami in s pomočjo evropskega koordinatorja za ERTMS iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1315/2013 opravi pregled datumov, poznejših od 1. januarja 2024, ki so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 5

Sklici

Sklici na Prilogo III k Sklepu 2012/88/EU štejejo kot sklici na to uredbo in se razlagajo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 26. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1).

(3)  Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija (UL L 51, 23.2.2012, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(5)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).

(6)  Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/880/EU z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 489).

(9)  Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 124, 25.4.2014, str. 1).


PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Sklep 2012/88/EU

Ta uredba

Točka 7.3.1 Priloge III

Člen 1

Točka 7.3.2 Priloge III

Člena 1 in 2

Točka 7.3.2.1 Priloge III

Člen 2(1)

Točka 7.3.2.2 Priloge III

Člen 2(1)

Točka 7.3.2.4 Priloge III

Točka 7.3.2.5 Priloge III

Člen 3(1)

Točka 7.3.2.6 Priloge III

Člen 3(2), (3) in (4)

Točka 7.3.4 Priloge III

Priloga I

Točka 7.3.5 Priloge III

Člen 2(1)


6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/7

z dne 5. januarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

269,9

MA

96,4

SN

188,2

TR

111,6

ZZ

166,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

161,7

ZZ

123,6

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

165,5

TR

176,1

ZZ

170,8

0805 10 20

EG

48,9

MA

54,8

TR

80,1

ZZ

61,3

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,6

ZZ

119,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

164,1

TR

97,5

ZZ

130,8

0805 50 10

TR

81,6

ZZ

81,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

TR

133,1

ZZ

133,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/8

z dne 5. januarja 2017

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za drugi delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2080 (3) se je začela prodaja posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom.

(2)

Glede na ponudbe, predložene za drugi delni razpis, ni treba določiti najnižje prodajne cene.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za drugi delni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080, katerega rok za predložitev ponudb je potekel 3. januarja 2017, se najnižja prodajna cena ne določi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).


SKLEPI

6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/9

z dne 4. januarja 2017

o odobritvi določenih laboratorijev v Maroku in Tajvanu za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8803)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2000/258/ES je bil laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments (v nadaljnjem besedilu: AFSSA) v mestu Nancy v Franciji imenovan za pristojni inštitut za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini. AFSSA je sedaj združen z uradom Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) v Franciji.

(2)

Odločba 2000/258/ES med drugim določa, da mora ANSES oceniti laboratorije v tretjih državah, ki so predložili vloge za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(3)

Pristojni organ Maroka je predložil vlogo za odobritev laboratorija „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v mestu Rabat, ANSES pa je za ta laboratorij pripravil in Komisiji poslal pozitivno ocenjevalno poročilo dne 19. oktobra 2016.

(4)

Pristojni organ Tajvana je predložil vlogo za odobritev laboratorijev Epidemiology Research Division in Biologics Division v okviru Animal Health Research Institute v mestu New Taipei City, ANSES pa je za navedena laboratorija pripravil in Komisiji poslal pozitivno ocenjevalno poročilo dne 19. oktobra 2016.

(5)

Laboratorij „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v mestu Rabat ter laboratorija Biologics Division in Epidemiology Research Division v okviru Animal Health Research Institute v mestu New Taipei City bi bilo zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih odobrijo naslednji laboratoriji:

(a)

Laboratorij „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“

Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Rue Ikhlass,

Cité Yacoub El Mansour,

BP 4509 Akkari

10120 Rabat

MAROKO

(b)

Animal Health Research Institute

Biologics Division

No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

TAJVAN (R.O.C.)

(c)

Animal Health Research Institute

Epidemiology Research Division

No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

TAJVAN (R.O.C.)

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. februarja 2017.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. januarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.


6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/34


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/10

z dne 5. januarja 2017

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/328/EU in Izvedbenega sklepa 2012/807/EU ter o oblikovanju posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov nekaterih pridnenih in pelagičnih vrst v vodah Unije Severnega morja in vodah Unije razdelka ICES IIa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) in zlasti člena 95 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/328/EU (2) oblikuje posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov trske, morske plošče in morskega lista v Kattegatu, Severnem morju, Skagerraku, vzhodnem Rokavskem prelivu ter vodah zahodno od Škotske in Irskem morju.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) uvaja obveznost iztovarjanja za ribolov pelagičnih in pridnenih vrst za zmanjšanje sedanjih visokih ravni neželenega ulova in postopno odpravo zavržkov. Podrobnosti za izvajanje obveznosti iztovarjanja so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1395/2014 (4) ter Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2440 (5). Izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja bi bilo treba nadzorovati in pregledovati.

(3)

Poleg ribolova morskega lista, morske plošče in trske v Severnem morju, ki ga zajema Izvedbeni sklep 2013/328/EU in bi ga moral še naprej urejati posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov, bi moral biti ribolov, opredeljen v Prilogi k načrtu za zavržke iz Delegirane uredbe (EU) št. 1395/2014 in Delegirane uredbe (EU) 2015/2440, vključen tudi v posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov, da bi zadevne države članice lahko uspešno in učinkovito izvajale skupne dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(4)

Na podlagi rezultatov ocene tveganja držav članic, izvedene za vse vrste ribolova, za katere veljajo načrti za zavržke, morajo države članice izvajati splošna referenčna merila za inšpekcijske preglede, določena v tem posebnem programu nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(5)

Da bi upoštevali regionalne posebnosti ter potrebo po uskladitvi in povečanju učinkovitosti postopkov nadzora in inšpekcijskih pregledov, ta posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov zajema vode Unije Severnega morja, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1380/2013 (območje ICES IIIa, vključno s Kattegatom in Skagerrakom, ter območje ICES IV), in vode Unije razdelka ICES IIa.

(6)

Ta posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov zajema nekatere pridnene vrste in njihov ribolov v vodah Unije Severnega morja in vodah Unije razdelka ICES IIa ter ribolov nekaterih pelagičnih vrst v vodah Unije Severnega morja (območji ICES IIIa in IV) in vodah Unije razdelka ICES IIa. Izvedbeni sklep Komisije 2012/807/EU (6), kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom 2015/1944/EU (7), oblikuje posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika in severnem delu Severnega morja (območje ICES IVa). Zato je primerno, da se področje uporabe Izvedbenega sklepa 2012/807/EU uskladi s tem sklepom.

(7)

Uredba Sveta (ES) št. 850/98 (8) in zlasti naslov IIIa Uredbe določa ukrepe za zmanjšanje zavržkov. Posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov bi moral zagotoviti skladnost s prepovedjo višanja vrednosti ulova, določbami o spremembi ribolovnega območja in prepovedjo uhajanja.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Izvedbenega sklepa 2013/328/EU

Izvedbeni sklep 2013/328/EU se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. junija 2013 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov nekaterih pridnenih in pelagičnih vrst v vodah Unije Severnega morja in vodah Unije razdelka ICES IIa“.

2.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep oblikuje poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki se uporablja za ribolov trske, morskega lista in morske plošče v vodah Unije območij ICES IIIa in IV ter nekatere vrste ribolova skuše, atlantskega sleda, šura, sinjega mola, srebrenke in papaline; peščenke in norveškega moliča; trske, vahnje, mola, saja, škampa, morskega lista, morske plošče, osliča in severne kozice v vodah Unije območij ICES IIIa in IV ter vodah Unije razdelka ICES IIa (v nadaljnjem besedilu: zadevna območja).“.

3.

V členu 2 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.   Poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov se uporablja za:

(a)

ribolov, opredeljen v Prilogi k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1395/2014 (*1);

(b)

ribolov, opredeljen v Prilogi k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2440 (*2);

(c)

staleže, ki so zajeti v uredbah (ES) št. 1342/2008 in (ES) št. 676/2007.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1395/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju (UL L 370, 30.12.2014, str. 35)."

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 z dne 22. oktobra 2015 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (UL L 336, 23.12.2015, str. 42).“."

4.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   S posebnim programom nadzora in inšpekcijskih pregledov se zagotovi enotno in učinkovito izvajanje ukrepov za ohranjanje in nadzor, ki se uporabljajo za ribolov in staleže iz člena 2(1a).“;

(b)

v odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

obveznost iztovarjanja celotnega ulova vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*3), ter ukrepi za zmanjšanje zavržkov iz naslova IIIa Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (*4).

(*3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22)."

(*4)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).“."

5.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Za vsako ribiško plovilo, skupino ribiških plovil, kategorijo ribolovnega orodja, gospodarski subjekt in/ali z ribolovom povezano dejavnost za vsak ribolov in staleže iz člena 2(1a) se nadzor in inšpekcijski pregledi opravijo glede na prednostno raven, določeno v skladu z odstavkom 3.“.

6.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Postopki za oceno tveganja

1.   Zadevne države članice ocenijo tveganje glede na staleže in območja iz člena 1 po metodologiji, določeni v sodelovanju z Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA).

2.   Z metodologijo za oceno tveganja iz odstavka 1 se zagotovi, da zadevna država članica:

(a)

na podlagi preteklih izkušenj ter z uporabo vseh razpoložljivih in ustreznih informacij obravnava verjetnost neskladnosti in morebitnih posledic v primeru take neskladnosti;

(b)

določi stopnjo tveganja – glede na ribolov in staleže, zadevno območje, čas v letu – na podlagi pojavnosti (pogosto, občasno, redko, ne) in morebitnih posledic (resne, pomembne, sprejemljive ali zanemarljive). Ocenjena stopnja tveganja se izrazi kot ‚zelo nizka‘, ‚nizka‘, ‚srednje visoka‘, ‚visoka‘ ali ‚zelo visoka‘.

3.   Zadevne države članice sestavijo in redno posodabljajo seznam plovil, pri čemer opredelijo vsaj plovila z visoko in zelo visoko stopnjo tveganja. Posodobljeni seznam plovil, razvrščenih na podlagi tveganja, se uporabi v okviru kampanj načrta skupne uporabe.

4.   V primerih, ko na območjih iz člena 1 dejavnosti opravlja ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, ki ni zadevna država članica, ali ribiško plovilo tretje države, se zanj določi stopnja tveganja v skladu z odstavkom 2. Če informacije niso na voljo, se ribiško plovilo obravnava kot ribiško plovilo z zelo visoko stopnjo tveganja, razen če organi države zastave na podlagi člena 9 predložijo rezultate lastnih ocen tveganja, izvedenih v skladu s členom 4(2) in odstavkom 3, ki kažejo na drugačno stopnjo tveganja.“.

7.

Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   V okviru načrta skupne uporabe vsaka zadevna država članica po potrebi EFCA sporoči rezultate ocene tveganja, ki je bila izvedena v skladu s členom 5(2), in zlasti seznam ocenjenih stopenj tveganja z ustreznimi cilji za inšpekcijski pregled.“.

8.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v ciljna referenčna merila, opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1224/2009 in členu 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (*5), za staleže iz člena 2(1a)(c) se ciljna referenčna merila, opredeljena v Prilogi II, uporabljajo za ‚visoko‘ in ‚zelo visoko‘ stopnjo tveganja ribiških plovil in/ali drugih gospodarskih subjektov.

(*5)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).“;"

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ciljna referenčna merila za ‚visoko‘ in ‚zelo visoko‘ stopnjo tveganja ribiških plovil in/ali drugih gospodarskih subjektov za ribolov iz člena 2(1a)(a) in (b) so določena v Prilogi II.“.

9.

Priloga I se črta.

10.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

11.

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 2

Spremembe Izvedbenega sklepa 2012/807/EU

Izvedbeni sklep 2012/807/EU se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2012 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika“.

2.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep oblikuje poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki se uporablja za staleže skuše, atlantskega sleda, šura, sinjega mola, merjaščevke, sardona, srebrenke, sardele in papaline v vodah EU podobmočij ICES V, VI, VII, VIII in IX ter vodah EU območja CECAF 34.1.11 (v nadaljnjem besedilu: zahodne vode).“.

3.

V členu 3(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

obveznosti poročanja, ki se uporabljajo za ribolovne dejavnosti v zahodnih vodah, zlasti zanesljivost zabeleženih in sporočenih informacij;“.

4.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Postopki za oceno tveganja

1.   Zadevne države članice ocenijo tveganje glede na staleže in območja iz člena 1 po metodologiji, določeni v sodelovanju z Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA).

2.   Z metodologijo za oceno tveganja iz odstavka 1 se zagotovi, da zadevna država članica:

(a)

na podlagi preteklih izkušenj ter z uporabo vseh razpoložljivih in ustreznih informacij obravnava verjetnost neskladnosti in morebitnih posledic v primeru take neskladnosti;

(b)

določi stopnjo tveganja – glede na ribolov in staleže, zadevno območje, čas v letu – na podlagi pojavnosti (pogosto, občasno, redko, ne) in morebitnih posledic (resne, pomembne, sprejemljive ali zanemarljive). Ocenjena stopnja tveganja se izrazi kot ‚zelo nizka‘, ‚nizka‘, ‚srednje visoka‘, ‚visoka‘ ali ‚zelo visoka‘.

3.   Zadevne države članice sestavijo in redno posodabljajo seznam plovil, pri čemer opredelijo vsaj plovila z visoko in zelo visoko stopnjo tveganja. Posodobljeni seznam plovil, razvrščenih na podlagi tveganja, se uporabi v okviru kampanj načrta skupne uporabe.

4.   V primerih, ko na območjih iz člena 1 dejavnosti opravlja ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, ki ni zadevna država članica, ali ribiško plovilo tretje države, se zanj določi stopnja tveganja v skladu z odstavkom 2. Če informacije niso na voljo, se ribiško plovilo obravnava kot ribiško plovilo z ‚zelo visoko‘ stopnjo tveganja, razen če organi države zastave na podlagi člena 9 predložijo rezultate lastnih ocen tveganja, izvedenih v skladu s členom 4(2) in odstavkom 3, ki kažejo na drugačno stopnjo tveganja.“.

5.

Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   V okviru načrta skupne uporabe vsaka zadevna država članica po potrebi EFCA sporoči rezultate ocene tveganja, ki je bila izvedena v skladu s členom 5(2), in zlasti seznam ocenjenih stopenj tveganja z ustreznimi cilji za inšpekcijski pregled.“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/328/EU z dne 25. junija 2013 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov trske, morske plošče in morskega lista v Kattegatu, Severnem morju, Skagerraku, vzhodnem Rokavskem prelivu, vodah zahodno od Škotske in Irskem morju (UL L 175, 27.6.2013, str. 61).

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1395/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju (UL L 370, 30.12.2014, str. 35).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 z dne 22. oktobra 2015 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (UL L 336, 23.12.2015, str. 42).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/807/EU z dne 19. decembra 2012 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika (UL L 350, 20.12.2012, str. 99).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1944 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/807/EU o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika (UL L 283, 29.10.2015, str. 13).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).


PRILOGA I

„PRILOGA II

CILJNA REFERENČNA MERILA ZA PRIDNENE VRSTE

1.   Število inšpekcijskih pregledov na morju (vključno z zračnim nadzorom, kjer je primerno)

Za inšpekcijske preglede na morju ribiških plovil, ki izvajajo ribolov in izkoriščajo staleže iz člena 2(1a)(b) in (c), je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (1), če so inšpekcijski pregledi na morju pomembni za stopnjo v ribolovni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja:

Referenčna merila na leto (*1)

Stopnja ocenjenega tveganja za ribiška plovila v skladu s členom 5(2)

Visoka

Zelo visoka

Ribolov

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 2,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

2.   Število inšpekcijskih pregledov na kopnem (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji)

Za inšpekcijske preglede na kopnem ribiških plovil in drugih gospodarskih subjektov (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji), ki izvajajo ribolov in izkoriščajo staleže iz člena 2(1a)(b) in (c), je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (2), če so inšpekcijski pregledi na kopnem pomembni za stopnjo v ribolovni/tržni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja.

Referenčna merila na leto (*2)

Stopnja tveganja za ribiška plovila in/ali druge gospodarske subjekte (prvi kupec)

Visoka

Zelo visoka

Ribolov

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 10 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 15 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregledi po iztovarjanju ali pretovarjanju se uporabljajo predvsem kot dopolnilni mehanizem navzkrižnega preverjanja zanesljivosti zabeleženih in sporočenih informacij o ulovu in iztovarjanju.

CILJNA REFERENČNA MERILA ZA PELAGIČNE VRSTE

1.   Število inšpekcijskih pregledov na morju (vključno z zračnim nadzorom, kjer je primerno)

Za inšpekcijske preglede na morju ribiških plovil, ki izvajajo ribolov sleda, skuše, šura, sinjega mola, norveškega moliča, papaline, peščenke in vrst iz člena 2(1a)(a), je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (3), če so inšpekcijski pregledi na morju pomembni za stopnjo v ribolovni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja:

Referenčna merila na leto (*3)

Stopnja ocenjenega tveganja za ribiška plovila v skladu s členom 5(2)

Visoka

Zelo visoka

Sled, skuša in šur

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 7,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Norveški molič, papalina in peščenka

inšpekcijski pregled na morju za vsaj 2,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Sinji mol

inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 7,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst

2.   Število inšpekcijskih pregledov na kopnem (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji)

Za inšpekcijske preglede na kopnem ribiških plovil in drugih gospodarskih subjektov (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji), ki izvajajo ribolov sleda, skuše, šura, sinjega mola, norveškega moliča, papaline, peščenke in vrst iz člena 2(1a)(a), je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (4), če so inšpekcijski pregledi na kopnem pomembni za stopnjo v ribolovni/tržni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja.

Referenčna merila na leto (*4)

Stopnja tveganja za ribiška plovila in/ali druge gospodarske subjekte (prvi kupec)

Visoka

Zelo visoka

Sled, skuša in šur

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja

Norveški molič, papalina in peščenka

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 2,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja

Sinji mol

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja

Inšpekcijski pregledi po iztovarjanju ali pretovarjanju se uporabljajo predvsem kot dopolnilni mehanizem navzkrižnega preverjanja zanesljivosti evidentiranih in sporočenih informacij o ulovu in iztovarjanju.“


(1)  Za plovila, ki so na morju manj kot 24 ur na ribolovno potovanje, se lahko ciljna referenčna merila ob upoštevanju strategije obvladovanja tveganja zmanjšajo za polovico.

(*1)  Izraženo v % ribolovnih potovanj na območju z ribiškimi plovili z visokim/zelo visokim tveganjem na leto.

(2)  Za plovila, ki iztovorijo manj kot 10 ton na iztovarjanje, se lahko ciljna referenčna merila ob upoštevanju strategije obvladovanja tveganja zmanjšajo za polovico.

(*2)  Izraženo v % količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visokim/zelo visokim tveganjem na leto.

(3)  Glej opombo 1.

(*3)  Izraženo v % količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visokim/zelo visokim tveganjem na leto.

(4)  Glej opombo 2.

(*4)  Izraženo v % količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visokim/zelo visokim tveganjem na leto.


PRILOGA II

„PRILOGA IV

VSEBINA POROČILA O OCENI

I.   Podatki o dejavnostih nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, ki jih izvajajo [zadevna država članica] na morju in na kopnem

Preglednica 1

Analiza dejavnosti inšpekcijskih pregledov na morju

Obhodni dnevi

Št. inšpekcijskih pregledov (skupaj/zelo visoka/visoka stopnja tveganja)

Št. potrjenih odkritih hudih kršitev (skupaj/zelo visoka/visoka stopnja tveganja)

Povprečni delež hudih kršitev (potrjene kršitve/inšpekcijski pregledi)

Delež hudih kršitev na plovilih z nizko in srednje visoko stopnjo tveganja (kršitve/inšpekcijski pregledi)

Delež hudih kršitev na plovilih z visoko in zelo visoko stopnjo tveganja (kršitve/inšpekcijski pregledi)

Izvedeni

Odobreni

30 (*)

30

100/70/30

4/3/1

4: 100 = 4 %

3: 70 = 4,3 %

1/30 = 3,3 %


Preglednica 2

Analiza dejavnosti inšpekcijskih pregledov na kopnem

Osebe/dnevi inšpekcijskih pregledov na kopnem

Št. inšpekcijskih pregledov (skupaj/zelo visoka/visoka stopnja tveganja)

Št. potrjenih odkritih hudih kršitev (skupaj/zelo visoka/visoka stopnja tveganja)

Povprečni delež hudih kršitev (potrjene kršitve/inšpekcijski pregledi)

Delež hudih kršitev na plovilih z nizko in srednje visoko stopnjo tveganja (kršitve/inšpekcijski pregledi)

Delež hudih kršitev na plovilih z visoko in zelo visoko stopnjo tveganja (kršitve/inšpekcijski pregledi)

Izvedeni

Odobreni

200 (*1)

200

400/350/50

40/30/10

40: 400 = 10 %

30: 350 = 8,6 %

10: 50 = 20 %

II.   Analiza ciljnih referenčnih meril, izraženih v obliki stopnje večje skladnosti s predpisi

Če država članica uporablja alternativna ciljna referenčna merila iz člena 8(3) tega sklepa, se sporočijo naslednje informacije.

Preglednica 3

Doseganje večje skladnosti s predpisi

Opis grožnje, ki jo pomeni dejavnost/tveganja/segmenta plovil

Zelo visoka/visoka/srednje visoka/nizka/zelo nizka stopnja tveganja

stopnja grožnje/tveganja na začetku leta, izražena kot stopnja skladnosti

ciljno izboljšanje stopnje skladnosti

stopnja grožnje/tveganja na koncu leta, izražena kot stopnja skladnosti

št. inšpekcijskih pregledov

št. odkritih hudih kršitev

naknadna analiza, obrazložitev, zakaj ciljna stopnja skladnosti ni bila dosežena

III.   Analiza drugih dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov: pretovarjanje, zračni nadzor, uvoz/izvoz ter drugi ukrepi, kot so usposabljanje ali informativni sestanki, ki naj bi vplivali na skladnost ribiških plovil in drugih gospodarskih subjektov s predpisi

IV.   Predlogi za izboljšanje učinkovitosti dejavnosti nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja (za vsako zadevno državo članico)“


(*1)  V drugi vrstici preglednic 1 in 2 sta navedena primera, katerih namen je lažje izpolnjevanje preglednice.


6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/43


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/11

z dne 5. januarja 2017

o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/785/EU z dne 16. decembra 2013 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju v imenu Evropske unije (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 764/2006 (3), določa ustanovitev Skupnega odbora, ki je odgovoren za spremljanje izvajanja Sporazuma, in zlasti za spremljanje izpolnjevanja, razlage in dobrega izvajanja Sporazuma. Poglavje X Priloge k Protokolu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), odobrenem s Sklepom 2013/785/EU, določa pravila o iztovarjanju dela ulova v maroških pristaniščih v okviru Protokola.

(2)

Skupni odbor se je sestal v Rabatu med 18. in 20. oktobrom 2016, da bi sprejel spremembe nekaterih pravil o izvajanju Protokola, ki zadevajo iztovarjanje, ob upoštevanju ponavljajočih se težav, povezanih z izpolnjevanjem te obveznosti.

(3)

Komisija je pred zadevno sejo Skupnega odbora Svetu predložila pripravljalni dokument s podrobnim opisom predvidenega stališča Unije.

(4)

Svet je predvideno stališče Unije odobril v skladu s točko 3 Priloge k Sklepu 2013/785/EU.

(5)

Sprejete spremembe o zvišanju kazni v primeru nespoštovanja obveznosti iztovarjanja in razširitvi finančnih spodbud na vse kategorije, za katere velja obvezno iztovarjanje, v primeru iztovarjanja nad obveznim pragom, so bile vpisane v Prilogo 8 k zapisniku navedene seje Skupnega odbora.

(6)

Te spremembe bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije.

(7)

Treba je določiti retroaktivno uporabo teh ukrepov od 20. oktobra 2016 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe točk 1 in 4 poglavja X Priloge k Protokolu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki jih je sprejel Skupni odbor, ustanovljen s členom 10 navedenega sporazuma, in ki izhajajo iz Priloge 8 k zapisniku, navedenem v Prilogi k temu sklepu, se odobrijo v imenu Unije.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 20. oktobra 2016.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 349, 21.12.2013, str. 1.

(2)  UL L 141, 29.5.2006, str. 4.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 764/2006 z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 141, 29.5.2006, str. 1).


PRILOGA

Priloga 8 k zapisniku seje Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je potekala od 18. do 20. oktobra 2016

POGLAVJE X „IZTOVARJANJE ULOVA“

Točka 1

„Iztovarjanje“

Plovila EU, za katere velja obvezno iztovarjanje in ki imajo dovoljenje v skladu z določbami tega protokola ter v maroškem pristanišču iztovorijo večji delež ulova od tistega, ki je kot obvezen določen v tehničnih specifikacijah št. 1, 4, 5 in 6, so upravičena do 5-odstotnega znižanja dajatve za vsako tono, ki jo iztovorijo nad navedenim obveznim pragom in ki jo prenesejo na ribjo tržnico.

Točka 4

„Kazni v primeru nespoštovanja obveznosti iztovarjanja“:

Plovila kategorij, za katere velja obvezno iztovarjanje, ki te obveznosti, določene v povezanih tehničnih dokumentih, ne upoštevajo, morajo pri plačilu naslednje dajatve plačati 15-odstotni pribitek.