ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 1

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
4. januar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1 z dne 3. januarja 2017 o postopkih za identifikacijo plovila v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ( 1 )

1

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2 z dne 3. januarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

6

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 1/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1

z dne 3. januarja 2017

o postopkih za identifikacijo plovila v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (1) ter zlasti člena 49(1)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev boljšega izvajanja sistema kodiranja, ki se zahteva za identifikacijo plovila v skladu z Direktivo 2013/53/EU, za lažje sodelovanje med državami članicami in večjo preglednost je treba določiti minimalna pravila o postopku za dodelitev in upravljanje edinstvene kode proizvajalca.

(2)

Primerno je določiti, da je vsaka država članica pristojna za imenovanje nacionalnega organa ali telesa za dodelitev edinstvene kode proizvajalca, ki bo ključna kontaktna točka za dodelitev in upravljanje kod proizvajalca.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora direktive o plovilih za rekreacijo, ustanovljenega v skladu s členom 50(1) Direktive 2013/53/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za identifikacijo plovila, zlasti pravila za dodelitev in upravljanje kod proizvajalca.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nacionalni organ“ pomeni organ, ki ga imenuje nacionalni organ vsake države članice za dodeljevanje edinstvene kode proizvajalca;

(b)

„država, kjer ima proizvajalec sedež“ pomeni državo, kjer ima proizvajalec registriran sedež, če gre za pravno osebo, ali stalni naslov, če gre za fizično osebo;

(c)

„nacionalni register“ pomeni register vsake države članice, v katerem je registrirana edinstvena koda proizvajalca za proizvajalce s sedežem na njihovem ozemlju;

(d)

„register tretje države“ pomeni register platforme Komisije za sodelovanje, v katerem je registrirana edinstvena koda proizvajalca za proizvajalce s sedežem v tretji državi;

(e)

„register države članice“ pomeni skupek nacionalnih registrov v okviru platforme Komisije za sodelovanje;

(f)

„register priglašenih organov“ pomeni register platforme Komisije za sodelovanje, kjer je registrirana identifikacijska koda ugotavljanja skladnosti po izdelavi.

POGLAVJE 2

SESTAVA IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE PLOVILA

Člen 3

Identifikacijska številka plovila

1.   Identifikacijska številka plovila vsebuje naslednje podatke v naslednjem vrstnem redu:

(a)

kodo države proizvajalca, ki navaja sedež proizvajalca;

(b)

edinstveno kodo proizvajalca, ki jo dodeli nacionalni organ države članice. Vendar pa isto kombinacijo znakov, ki oblikujejo edinstveno kodo proizvajalca in jo izdaja nacionalni organ ali telo ene države članice, lahko izda tudi nacionalni organ ali telo druge države članice z razliko v kodi države proizvajalca;

(c)

edinstveno serijsko številko, ki jo dodeli proizvajalec za identifikacijo plovila in jo uporabi samo enkrat. Vendar pa isto kombinacijo znakov lahko uporabi tudi drug proizvajalec z razliko v kombinaciji edinstvene kode proizvajalca in kode države proizvajalca;

(d)

mesec in leto proizvodnje;

(e)

leto modela, ki ustreza letu načrtovane postavitve določenega plovila na trg.

2.   Sestava identifikacijske številke plovila ustreza drugemu odstavku točke 2.1 Priloge I k Direktivi 2013/53/EU.

POGLAVJE 3

DODELJEVANJE IN UPRAVLJANJE EDINSTVENE KODE PROIZVAJALCA

Člen 4

Dodelitev edinstvene kode proizvajalca

1.   Edinstveno kodo proizvajalca dodeli nacionalni organ ali telo države članice na zahtevo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v skladu s členom 6 ali 7.

2.   Nacionalni organ ali telo države članice edinstveno kodo proizvajalcu izda in dodeli samo enkrat. Vsak proizvajalec ima le eno edinstveno kodo, ki jo uporablja na trgu Unije.

Člen 5

Nacionalni organ za dodelitev edinstvene kode proizvajalca

1.   Vsaka država članica določi nacionalni organ ali telo, ki je pristojno za dodelitev edinstvene kode proizvajalca.

2.   Vsaka država članica Komisiji sporoči nacionalni organ ali telo, pooblaščeno za dodelitev edinstvene kode proizvajalca.

Člen 6

Postopek dodelitve edinstvene kode proizvajalca proizvajalcu s sedežem v državi članici Unije

1.   Pred dajanjem plovila na trg Unije proizvajalec vloži zahtevek za dodelitev edinstvene kode proizvajalca nacionalnemu organu ali telesu države članice, v kateri ima sedež, v jeziku, ki ga organ, pri katerem je zahtevek vložen, brez težav razume, v skladu z njegovo odločbo.

2.   Zahtevku iz odstavka 1 se priloži kopija dokumenta, ki dokazuje, da ima proizvajalec sedež v državi članici, v jeziku, ki ga organ, pri katerem je zahtevek vložen, brez težav razume, v skladu z njegovo odločbo.

3.   Ko nacionalni organ ali telo preveri zahtevek, dodeli edinstveno kodo proizvajalca v skladu s členom 4.

4.   Vsaka država članica zagotovi, da je edinstvena koda proizvajalca registrirana v njenem nacionalnem registru. Podatki morajo biti na voljo vsem državam članicam v registru držav članic.

Člen 7

Postopek dodelitve edinstvene kode proizvajalca proizvajalcu s sedežem v tretji državi

1.   Pred dajanjem plovila na trg Unije proizvajalec s sedežem v tretji državi ali njegov pooblaščeni zastopnik vloži zahtevek za dodelitev edinstvene kode proizvajalca nacionalnemu organu ali telesu države članice, na ozemlju katere namerava dati na trg plovilo, v jeziku, ki ga organ, pri katerem je zahtevek vložen, brez težav razume, v skladu z njegovo odločbo. Zahtevek vloži samo v eni državi članici.

2.   Zahtevku iz odstavka 1 se priloži kopija dokumenta, ki dokazuje, da ima proizvajalec sedež v navedeni državi, v jeziku, ki ga organ, pri katerem je zahtevek vložen, brez težav razume, v skladu z njegovo odločbo.

3.   Nacionalni organ ali telo države članice po prejemu zahtevka od proizvajalca v registru tretje države preveri, katere kombinacije kod so na voljo, in tako zagotovi, da je proizvajalec prvič vložil zahtevek v kateri koli državi članici.

4.   Po preverjanju iz odstavka 3 nacionalni organ ali telo države članice vnese ime in naslov proizvajalca v register tretje države in tako navede, da je država članica začela dodelitev edinstvene kode proizvajalca.

5.   Ko nacionalni organ ali telo preveri zahtevek, proizvajalcu dodeli edinstveno kodo proizvajalca v skladu s členom 4. Proizvajalcu s sedežem v tretji državi nacionalni organ samo ene države članice dodeli samo eno edinstveno koda proizvajalca.

6.   Ko nacionalni organ ali telo dodeli edinstveno kodo proizvajalca proizvajalcu s sedežem v tretji državi, kodo registrira v registru tretjih držav.

Člen 8

Postopek v primeru ugotavljanja skladnosti po izdelavi

1.   V primeru ugotavljanja skladnosti po izdelavi, kakor je navedeno v členih 19 in 23 Direktive 2013/53/EU, kadar mora priglašeni organ na lastno odgovornost namestiti identifikacijsko številko plovila, je edinstvena koda proizvajalca navedena z identifikacijsko kodo ugotavljanja skladnosti po izdelavi, ki jo dodeli nacionalni organ države članice, v kateri ima sedež priglašeni organ.

2.   Ko nacionalni organi dodelijo identifikacijsko kodo ugotavljanja skladnosti po izdelavi, kodo registrirajo v registru priglašenih organov.

Člen 9

Pristojbine

Države članice lahko določijo pravila o pristojbinah, ki se uporabljajo za dodelitev edinstvene kode proizvajalca.

POGLAVJE 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 90.


4.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 1/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2

z dne 3. januarja 2017

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. januarja 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

97,0

TR

118,4

ZZ

107,7

0707 00 05

TR

164,3

ZZ

164,3

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

123,3

TR

180,7

ZZ

152,0

0805 10 20

TR

73,6

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

68,9

ZZ

68,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

160,4

TR

69,9

ZZ

115,2

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.