ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 242

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
9. september 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016 o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih

10

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1614 z dne 8. septembra 2016 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1615 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/559 glede obdobja, v katerem se odobrijo sporazumi in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili

22

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/1618 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV ( 1 )

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1619 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu

28

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1620 z dne 8. septembra 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

30

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Komisije (EU) 2016/1621 z dne 7. septembra 2016 o sprejetju navodil za uradno obvestilo, ki ga organom za akreditiranje in licenciranje pošljejo okoljski preveritelji, dejavni v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1611

z dne 7. julija 2016

o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 112(2) Kadrovskih predpisov in člena 13 Priloge VII h Kadrovskim predpisom,

po posvetovanju z odborom za kadrovske predpise,

po posvetovanju s predstavniki zaposlenih v institucijah in drugih organih Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom je Eurostat predložil poročilo (2) o spremembah cen hotelov, restavracij in gostinskih storitev.

(2)

To poročilo kaže, da bi bilo dnevnice in zgornje meje za stroške namestitve (hotel) treba pregledati, da se upoštevajo spremembe cen hotelov, restavracij in gostinskih storitev.

(3)

Pregled lestvice dnevnic in zgornjih mej za stroške namestitve (hotel) vključuje oceno kompleksnih gospodarskih in/ali socialnih razmer, kjer ima zakonodajalec široko diskrecijsko pravico.

(4)

Ob zadnji reformi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je bilo poudarjeno, da si mora vsaka javna uprava in vsak član njenega osebja prizadevati za izboljšanje učinkovitosti in prilagajanje spreminjajočim se gospodarskim in socialnim razmeram v Evropi.

(5)

Zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 bi bilo treba za povračila stroškov uradnikom in drugim uslužbencem za službena potovanja v to državo uporabljati pravila iz člena 13(2)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Lestvica za vračilo stroškov službenih potovanj iz člena 13(2)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom se nadomesti z naslednjo tabelo:

Namembna država

Zgornja meja za stroške namestitve (hotel)

Dnevnica

Belgija

148

102

Bolgarija

135

57

Češka

124

70

Danska

173

124

Nemčija

128

97

Estonija

105

80

Irska

159

108

Grčija

112

82

Španija

128

88

Francija

180

102

Hrvaška

110

75

Italija

148

98

Ciper

140

88

Latvija

116

73

Litva

117

69

Luksemburg

148

98

Madžarska

120

64

Malta

138

88

Nizozemska

166

103

Avstrija

132

102

Poljska

116

67

Portugalska

101

83

Romunija

136

62

Slovenija

117

84

Slovaška

100

74

Finska

142

113

Švedska

187

117

Združeno kraljestvo

209

125

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).

(2)  DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE – Poročilo Eurostata o posodobitvi stroškov službenih potovanj (dnevnica in zgornje meje za stroške namestitve (hotel)) iz leta 2015 – sklic Ares(2015)6009670 – 22.12.2015. Na voljo na: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1612

z dne 8. septembra 2016

o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 106(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka se zaradi svetovnega neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem sooča z motnjami na trgu, k čemur prispeva tudi podaljšanje ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz Unije do konca leta 2017.

(2)

Svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih se je leta 2015 in v prvih mesecih leta 2016 rahlo povečalo, vendar je bila rast proizvodnje še veliko večja.

(3)

Leta 2015 se je ponudba mleka na svetovni ravni na splošno povečevala in skupna rast proizvodnje v Uniji, Združenih državah in na Novi Zelandiji je dosegla približno 4,5 milijona ton, celotni izvoz iz Unije in navedenih dveh tretjih držav v ekvivalentu mleka pa se je zmanjšal za približno 200 000 ton.

(4)

V prvih štirih mesecih leta 2016 se je proizvodnja mleka v Uniji, Združenih državah in na Novi Zelandiji povečala za približno 3,6 milijona ton, pri čemer je dodaten izvoz znašal manj kot 1 % navedene količine.

(5)

Prostovoljni sporazumi in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov so bili z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/559 (3) odobreni za priznane organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane medpanožne organizacije, z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/558 (4) pa za zadruge in druge oblike organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, in sicer za obdobje šestih mesecev, od 13. aprila 2016. Navedeno obdobje je bilo podaljšano z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1615 (5).

(6)

Instrumenti za intervencijo na trgu v obliki javne intervencije ter zasebnega skladiščenja masla in posnetega mleka v prahu so bili neprekinjeno na voljo od septembra 2014.

(7)

Navedeni instrumenti so omilili učinek krize in uvedli prag za nenehno zniževanje cen mlečnih izdelkov, vendar svetovno neravnotežje še vedno obstaja.

(8)

Za pomoč sektorju mleka in mlečnih izdelkov pri iskanju novega ravnotežja v trenutnih težkih tržnih razmerah in glede na to, da se na podlagi razpoložljive tržne analize do konca leta 2017 ne pričakuje nobeno pomembno zmanjšanje obsega proizvodnje, je primerno, da se zagotovi pomoč za proizvajalce mleka v Uniji, ki prostovoljno sodelujejo pri zmanjšanju proizvodnje mleka.

(9)

Ker je za proizvodnjo mleka v Uniji značilna predvsem dobava kravjega mleka, neposredna prodaja in mleko drugih vrst pa zajemata le majhen delež proizvodnje mleka v Uniji, je primerno navedeno pomoč dati na voljo samo za zmanjšanje dobave kravjega mleka.

(10)

Da bi dosegli učinkovito zmanjšanje dobave kravjega mleka, bi morala biti upravičenost prosilcev omejena na tiste, ki so kravje mleko prvim kupcem dobavili julija 2016, kar je zadnje obdobje, za katerega prosilci lahko dokažejo takšno dobavo.

(11)

Z istim namenom učinkovitosti pomoč Unije ne bi smela pokrivati več kot 50-odstotnega zmanjšanja dobave kravjega mleka glede na zadevno referenčno obdobje.

(12)

Pomoč iz te uredbe bi se morala dodeliti kot ukrep za podpiranje kmetijskih trgov v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(13)

Dovoliti bi morali, da se navedena pomoč lahko kumulira z drugo podporo, financirano iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

(14)

Ker so finančna sredstva določena v eurih, je zaradi zagotavljanja enotne in hkratne uporabe treba določiti datum za pretvorbo zneskov, dodeljenih državam članicam, ki niso sprejele eura, v njihove nacionalne valute. Zato je primerno določiti operativni dogodek za menjalni tečaj v skladu s členom 106 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Glede na načelo iz odstavka 2(b) navedenega člena in merila, določena v odstavku 5(c) navedenega člena, bi moral biti operativni dogodek datum začetka veljavnosti te uredbe.

(15)

Da bi shema učinkovito delovala brez prekoračitve največje skupne količine zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki jo pokriva pomoč, bi bilo treba določiti obveščanje glede zahtevkov za pomoč in zahtevkov za plačila.

(16)

Da bi čim bolj povečali uporabo sheme, bi bilo treba določiti več obdobij zahtevkov, dokler se z zahtevki za pomoč ne doseže skupna količina zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki ustreza razpoložljivim sredstvom. Da se zagotovi učinkovita obravnava zahtevkov, bi jih bilo po možnosti treba vložiti elektronsko.

(17)

Da bi zahtevki zajemali pomembno količino zmanjšanja dobave kravjega mleka in da bi se izognili nesorazmernemu upravnemu bremenu, bi bilo treba določiti najmanjšo količino zmanjšanja dobave kravjega mleka na zahtevek.

(18)

Da bi zagotovili enotno obravnavo zahtevkov po vsej Uniji, bi bilo treba določiti standardni pretvorbeni faktor za pretvorbo litrov v kilograme.

(19)

Države članice bi morale preverjati dopustnost zahtevkov za pomoč in tudi njihovo verodostojnost. Na primer: zahtevek za pomoč, katerega skupna količina kravjega mleka za dobavo prvim kupcem v obdobju zmanjšanja je večja od celotne dobavljene količine v referenčnem obdobju, se ne bi smel šteti za verodostojnega.

(20)

Za zagotovitev, da upravičenci prejmejo pomoč čim prej in da se zmanjšanje proizvodnje lahko začne takoj, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pomoč Unije je na voljo upravičenim prosilcem, ki zmanjšajo dobavo kravjega mleka v obdobju treh mesecev (v nadaljnjem besedilu: obdobje zmanjšanja) glede na enako obdobje v prejšnjem letu (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje), in sicer pod pogoji, določenimi v tej uredbi.

Pomoč Unije znaša 14 EUR/100 kg kravjega mleka za količino, ki ustreza razliki med količino kravjega mleka, dobavljenega v referenčnem obdobju, in količino kravjega mleka, dobavljenega v obdobju zmanjšanja. Pomoč Unije pokriva največ skupno količino zmanjšanja dobave kravjega mleka v vrednosti 150 000 000 EUR.

Pomoč Unije za vsakega upravičenega prosilca pokriva količino zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki znaša največ 50 % celotne količine kravjega mleka, dobavljenega prvim kupcem v referenčnem obdobju.

2.   Za namene te uredbe izraz „upravičenci prosilci“ pomeni proizvajalce mleka, ki so kravje mleko prvim kupcem dobavili julija 2016.

3.   Za upravičene prosilce s sedežem v Bolgariji, na Češkem, Danskem, Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu je operativni dogodek za menjalni tečaj glede zneskov, izplačanih na podlagi te uredbe, datum začetka veljavnosti te uredbe.

4.   Pomoč iz te uredbe se lahko kumulira z drugo podporo, financirano iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Člen 2

1.   Pomoč se dodeli na podlagi zahtevkov.

Najmanjša količina zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki jo zajema zahtevek za pomoč, znaša 1 500 kg.

Kadar je količina zmanjšanja dobave kravjega mleka izražena v litrih, se pomnoži s koeficientom 1,03, da se izrazi v kilogramih.

2.   Zahtevke za pomoč vložijo upravičeni prosilci v državi članici, kjer imajo sedež, in v skladu z metodo, ki jo je določila zadevna država članica. Zahtevki za pomoč se vložijo tako, da jih država članica prejme v roku za prejem, določenem v tretjem pododstavku.

Države članice se lahko odločijo, da zahtevke za pomoč v imenu upravičenih prosilcev lahko vložijo priznane organizacije proizvajalcev ali zadruge. V tem primeru države članice zagotovijo, da se pomoč v celoti prenese na tiste upravičene prosilce, ki so dejansko zmanjšali svojo dobavo kravjega mleka v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi.

Roki za prejem popolnih zahtevkov so:

(a)

21. september 2016 ob 12.00 (po bruseljskem času) za prvo obdobje zmanjšanja, ki zajema oktober, november in december 2016;

(b)

12. oktober 2016 ob 12.00 (po bruseljskem času) za drugo obdobje zmanjšanja, ki zajema november in december 2016 ter januar 2017;

(c)

9. november 2016 ob 12.00 (po bruseljskem času) za tretje obdobje zmanjšanja, ki zajema december 2016 ter januar in februar 2017;

(d)

7. december 2016 ob 12.00 (po bruseljskem času) za četrto obdobje zmanjšanja, ki zajema januar, februar in marec 2017.

Prosilci za pomoč vložijo največ en zahtevek za pomoč v skladu s to uredbo. Če prosilec vloži več kot en zahtevek, noben od njegovih zahtevkov ni dopusten. Vendar prosilci, ki so vložili zahtevek za prvo obdobje zmanjšanja, lahko vložijo tudi zahtevek za četrto obdobje zmanjšanja.

3.   Dopusten zahtevek za pomoč vključuje:

(a)

naslednje informacije na obrazcu, ki ga da na voljo država članica:

(i)

ime in naslov upravičenega prosilca;

(ii)

skupno količino kravjega mleka, dobavljenega prvim kupcem v referenčnem obdobju;

(iii)

skupno količino kravjega mleka, ki naj bi bilo po načrtih dobavljeno v obdobju zmanjšanja;

(iv)

načrtovano količino zmanjšanja dobave kravjega mleka, v zvezi s katero se zaprosi za pomoč in ki znaša največ 50 % skupne količine iz točke (ii) ter najmanj 1 500 kg;

(b)

dokumente, v katerih je navedena skupna količina kravjega mleka iz točke (a)(ii);

(c)

dokumente, iz katerih je razvidno, da se zahtevek nanaša na proizvajalca mleka, ki je kravje mleko prvim kupcem dobavil julija 2016.

4.   Zahtevki za pomoč, ki zajemajo količino zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki znaša manj kot 1 500 kg, se zavrnejo.

Za zahtevke za pomoč, ki zajemajo količino zmanjšanja dobave kravjega mleka, ki znaša več kot 50 % skupne količine iz točke (a)(ii) odstavka 3, se šteje, da so bili vloženi za količino zmanjšanja dobave kravjega mleka v višini 50 % skupne količine iz navedene točke.

Člen 3

Po končanem preverjanju verodostojnosti in dopustnosti države članice v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (6) Komisijo obvestijo o vseh dopustnih in verodostojnih zahtevkih za pomoč do tretjega delovnega dne do 16.00 (po bruseljskem času) po ustreznem roku za prejem zahtevkov iz člena 2(2).

Člen 4

1.   Na podlagi uradnih obvestil iz člena 3 Komisija države članice obvesti, koliko dovoljenj za zahtevane količine se lahko izda glede na največjo skupno količino iz člena 1(1).

Države članice prosilce obvestijo o dovoljenjih v sedmih delovnih dneh po ustreznem roku za prejem zahtevkov iz člena 2(2), v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Dovoljenja se izdajo za vse dopustne in verodostojne zahtevke, o katerih je bila Komisija obveščena v skladu s členom 3.

2.   Kadar skupna količina, ki jo zajemajo zahtevki za pomoč, sporočeni v skladu s členom 3, presega največjo skupno količino iz člena 1(1), Komisija z izvedbenim aktom, ki se sprejme brez uporabe postopka iz člena 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013, določi koeficient dodelitve, ki ga države članice uporabijo za količine iz posameznih zahtevkov za pomoč.

Kadar se za zadevno obdobje zmanjšanja določi koeficient dodelitve, se zahtevki za pomoč, vloženi za naslednja obdobja zmanjšanja iz člena 2(2), zavrnejo in ni več mogoče vložiti zahtevkov za naslednja obdobja zmanjšanja.

Dovoljenja se izdajo za količine, zajete v zahtevkih za pomoč, pomnožene s koeficientom dodelitve.

Člen 5

1.   Pomoč se izplača na podlagi zahtevka za plačilo.

2.   Zahtevke za plačilo vložijo upravičeni prosilci, za katere so bila izdana dovoljenja iz člena 4, v državi članici, kjer imajo sedež, in v skladu z metodo, ki jo je določila zadevna država članica. Zahtevki za plačilo se vložijo tako, da jih država članica prejme v 45 dneh po koncu obdobja zmanjšanja.

Države članice se lahko odločijo, da zahtevke za plačilo v imenu upravičenih prosilcev lahko vložijo priznane organizacije proizvajalcev ali zadruge. V tem primeru države članice zagotovijo, da se plačilo v celoti prenese na tiste upravičene prosilce, ki so dejansko zmanjšali svojo dobavo kravjega mleka v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi.

3.   Dopusten zahtevek za plačilo vključuje:

(a)

naslednje informacije na obrazcu, ki ga da na voljo država članica:

(i)

ime in naslov upravičenega prosilca;

(ii)

skupno količino kravjega mleka, dejansko dobavljenega prvim kupcem v obdobju zmanjšanja;

(iii)

dejansko količino zmanjšanja dobave kravjega mleka, v zvezi s katero se zaprosi za pomoč ter ki znaša največ 50 % skupne količine kravjega mleka, dobavljenega prvim kupcem v referenčnem obdobju, in, kadar je to ustrezno, ne presega količine, ki izhaja iz uporabe koeficienta dodelitve iz člena 4(2).

(b)

dokumente, v katerih je navedena skupna količina iz točke (a)(ii).

4.   Plačilo pomoči se izvede po tem, ko države članice v skladu s členoma 58 in 59 Uredbe (EU) št. 1306/2013 preverijo, ali je do zmanjšanja dobave kravjega mleka, za katero se izplača pomoč Unije, dejansko prišlo pod pogoji, določenimi v tej uredbi. Plačilo se izvrši najpozneje 90. dan po koncu obdobja zmanjšanja, razen če poteka upravna preiskava.

5.   Znesek pomoči krije dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka iz točke (a)(iii) odstavka 3 za vsakega upravičenega vlagatelja.

Kadar je dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka večje od količine, ki izhaja iz uporabe člena 4, znesek pomoči ustreza zadnji količini (v nadaljnjem besedilu: dovoljena količina). Kadar dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka znaša 80 % dovoljene količine ali več, znesek pomoči ustreza dejanskemu zmanjšanju dobave kravjega mleka iz točke (a)(iii) odstavka 3, pod pogojem da dovoljena količina ni presežena. Kadar dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka znaša 50 % ali več, vendar manj kot 80 % dovoljene količine, se znesek pomoči pomnoži s koeficientom 0,8. Kadar dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka znaša 20 % ali več, vendar manj kot 50 % dovoljene količine, se znesek pomoči pomnoži s koeficientom 0,5. Kadar dejansko zmanjšanje dobave kravjega mleka znaša manj kot 20 % dovoljene količine, se pomoč ne izplača.

6.   Odhodki držav članic v zvezi s plačili na podlagi te uredbe so upravičeni do pomoči Unije samo, če so bila zadevna plačila izvršena najpozneje do 30. septembra 2017.

Člen 6

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009 Komisijo do 8. marca, 5. aprila, 3. maja in 7. junija 2017 do 16.00 (po bruseljskem času) obvestijo o vseh dopustnih zahtevkih za plačilo, prejetih za prvo, drugo, tretje oz. četrto obdobje zmanjšanja.

Člen 7

Države članice Komisijo do 30. junija 2017 obvestijo o naslednjem:

(a)

številu upravičenih prosilcev in dejanski skupni količini zmanjšanja dobave kravjega mleka, zajeti v zahtevkih za pomoč in zahtevkih za plačilo, ki jih prejmejo;

(b)

skupnem znesku pomoči Unije, ki naj bi se po pričakovanjih izplačal.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 96, 12.4.2016, p. 20).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/558 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje (UL L 96, 12.4.2016, str. 18).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1615 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/559 glede obdobja, v katerem se odobrijo sporazumi in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (glej stran 17 tega Uradnega lista).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1613

z dne 8. septembra 2016

o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) in zlasti člena 106(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka se zaradi svetovnega neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem sooča z motnjami na trgu, k čemur prispeva tudi podaljšanje ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz Unije do konca leta 2017.

(2)

Svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih se je leta 2015 in v prvih mesecih leta 2016 rahlo povečalo, vendar je bila rast proizvodnje še veliko večja.

(3)

Leta 2015 se je ponudba mleka na svetovni ravni na splošno povečevala in skupna rast proizvodnje v Uniji, Združenih državah in na Novi Zelandiji je dosegla približno 4,5 milijona ton, celotni izvoz iz Unije in navedenih dveh tretjih držav v ekvivalentu mleka pa se je zmanjšal za približno 200 000 ton.

(4)

V prvih štirih mesecih leta 2016 se je proizvodnja mleka v Uniji, Združenih državah in na Novi Zelandiji povečala za približno 3,6 milijona ton, pri čemer je dodaten izvoz znašal manj kot 1 % navedene količine.

(5)

Zato so se cene surovega mleka v Uniji še bolj znižale in verjetno se bo pritisk na cene nadaljeval ter dosegel nevzdržne ravni za proizvajalce mleka. Maja 2016 so bile povprečne odkupne cene mleka v Uniji za 22 % nižje od povprečnih cen, zabeleženih maja v letih od 2011 do 2015.

(6)

Poleg tega so se povečale razlike v ceni mleka med državami članicami. Še posebej so prizadeti mali kmetje, kar ogroža družbeno strukturo na podeželskih območjih.

(7)

S težavami na trgu se soočajo tudi drugi živinorejski sektorji, zlasti sektorji prašičjega, govejega in telečjega ter ovčjega in kozjega mesa. Glede prašičjega mesa so navedene težave povezane predvsem z rusko prepovedjo uvoza prašičjega mesa, zlasti zaradi izbruha afriške prašičje kuge v nekaterih državah članicah, medtem ko gre v sektorju govejega in telečjega mesa za stranski učinek motenj na trgu mleka.

(8)

Instrumenti za intervencijo na trgu v obliki javne intervencije ter zasebnega skladiščenja masla in posnetega mleka v prahu so bili neprekinjeno na voljo od septembra 2014. Navedeni instrumenti so omilili učinek krize in uvedli prag za nenehno zniževanje cen mlečnih izdelkov, vendar svetovno neravnotežje še vedno obstaja.

(9)

Ker se zdijo običajni ukrepi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 nezadostni ter da se preprečita nadaljnji padec cen in povečanje motenj na trgu, je bistvenega pomena, da je na voljo pomoč za proizvajalce mleka in kmete v drugih živinorejskih sektorjih v Uniji, prizadetih zaradi motenj na trgu, ki so močno oslabile donosnost in likvidnost. Države članice bi morale izbrati enega ali več zadevnih sektorjev oziroma njihovih delov za podporo proizvajalcem in kmetom, ki so jih motnje na trgu najbolj prizadele.

(10)

Zaradi izboljšanja odpornosti kmetov bi morala biti ta pomoč omejena na bolj trajnostne metode kmetovanja. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti majhnim kmetijam, ki so temelj podeželskega gospodarstva.

(11)

Za omilitev sedanje krize je primerno državam članicam zagotoviti enkratna finančna sredstva za podporo proizvajalcem mleka in/ali kmetom v drugih živinorejskih sektorjih, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki spodbujajo gospodarsko trajnost in stabilizacijo trga.

(12)

Finančna sredstva, ki bodo na voljo posameznim državam članicam, bi morala upoštevati glavne značilnosti sektorjev, vključno s proizvodnjo, tržnimi cenami in položajem malih kmetov.

(13)

Države članice bi morale ukrepe oblikovati na podlagi ene ali več naslednjih dejavnosti, ki spodbujajo gospodarsko trajnost in stabilizacijo trga: zamrznitev ali zmanjšanje proizvodnje, kmetovanje majhnega obsega, ekstenzivna proizvodnja, okolju in podnebju prijazna proizvodnja, sodelovanje med kmeti, povečanje kakovosti in dodane vrednosti ter usposabljanje na področju metod dobrega upravljanja.

(14)

Ob upoštevanju posebnega položaja proizvajalcev mleka in kmetov v drugih živinorejskih sektorjih, ki se po Uniji razlikuje, bi morale države članice izbrati najprimernejše ukrepe, zlasti v smislu stabilizacije trga in gospodarske trajnosti, ter predložiti opis konkretnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti.

(15)

Glede na to, da bo znesek, dodeljen vsaki državi članici, nadomestil samo omejen del dejanske izgube proizvajalcev mleka in kmetov v drugih živinorejskih sektorjih, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da navedenim kmetom dodelijo dodatno podporo, in sicer pod enakimi pogoji objektivnosti, nediskriminacije in neizkrivljanja konkurence.

(16)

Pomoč iz te uredbe bi se morala dodeliti kot ukrep za podpiranje kmetijskih trgov v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(17)

Za zagotovitev prilagodljivosti pri razdeljevanju pomoči, saj okoliščine zahtevajo reševanje težav, bi bilo državam članicam treba dovoliti, da pomoč kumulirajo z drugo podporo, financirano iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

(18)

Ker so finančna sredstva določena v eurih, je zaradi zagotavljanja enotne in hkratne uporabe treba določiti datum za pretvorbo zneskov, dodeljenih državam članicam, ki niso sprejele eura, v njihove nacionalne valute. Zato je primerno določiti operativni dogodek za menjalni tečaj v skladu s členom 106 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Glede na načelo iz odstavka 2(b) navedenega člena in merila, določena v odstavku 5(c) navedenega člena, bi moral biti operativni dogodek datum začetka veljavnosti te uredbe.

(19)

Iz proračunskih razlogov bi morala Unija financirati odhodke, ki jih imajo države članice v zvezi s proizvajalci mleka in kmeti v drugih živinorejskih sektorjih le, kadar se takšni odhodki izvršijo v določenem roku.

(20)

Za zagotovitev preglednosti ter nadzora in ustreznega upravljanja zneskov, ki so jim na voljo, bi morale države članice Komisijo obvestiti o konkretnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, objektivnih merilih, ki se uporabljajo, utemeljitvi za podporo drugim živinorejskim sektorjem poleg sektorja mleka, ukrepih, ki so bili sprejeti za preprečevanje motenj na trgu, načrtovanem učinku ukrepov in metodah za preverjanje, ali je ta dosežen.

(21)

Da bi proizvajalci mleka in kmetje v drugih živinorejskih sektorjih pomoč prejeli čim prej, bi moralo biti državam članicam omogočeno, da začnejo to uredbo izvajati takoj. Zato bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Državam članicam je za zagotovitev izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in/ali kmetom v sektorjih govejega in telečjega, prašičjega ter ovčjega in kozjega mesa (v nadaljnjem besedilu: kmetje v drugih živinorejskih sektorjih) na voljo pomoč Unije v skupnem znesku 350 000 000 EUR.

Države članice zneske, ki so jim na voljo, uporabijo, kakor je navedeno v Prilogi, za ukrepe, sprejete na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, pod pogojem da plačila ne povzročajo izkrivljanja konkurence.

Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, podpirajo proizvajalce mleka in/ali kmete v drugih živinorejskih sektorjih, ki se ukvarjajo z eno ali več od naslednjih dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju gospodarske trajnosti kmetijskih gospodarstev in ki prispevajo k stabilizaciji trga:

(a)

zmanjšanje proizvodnje, ki ni zajeto v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1612 (3), ali nepovečanje proizvodnje;

(b)

kmetovanje majhnega obsega;

(c)

uporaba ekstenzivnih metod proizvodnje;

(d)

uporaba okolju in podnebju prijaznih metod proizvodnje;

(e)

izvajanje projektov sodelovanja;

(f)

izvajanje shem kakovosti ali projektov, namenjenih spodbujanju kakovosti in dodane vrednosti;

(g)

usposabljanje na področju finančnih instrumentov in instrumentov za obvladovanje tveganja.

Če proizvajalci mleka in kmetje v drugih živinorejskih sektorjih niso neposredni prejemniki plačil, države članice zagotovijo, da se nanje v celoti prenesejo gospodarske koristi pomoči.

Odhodki držav članic v zvezi s plačili na podlagi te uredbe so upravičeni do pomoči Unije samo, če so bila navedena plačila izvršena najpozneje do 30. septembra 2017.

2.   V zvezi z Bolgarijo, Češko, Dansko, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Švedsko in Združenim kraljestvom je operativni dogodek za menjalni tečaj glede zneskov iz Priloge datum začetka veljavnosti te uredbe.

3.   Ukrepi iz te uredbe se lahko kumulirajo z drugo podporo, financirano iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Člen 2

Države članice lahko za ukrepe, sprejete na podlagi člena 1, dodelijo dodatno podporo v višini do največ 100 % ustreznega zneska iz Priloge, pod enakimi pogoji objektivnosti, nediskriminacije in neizkrivljanja konkurence, kot je določeno v členu 1.

Države članice dodatno podporo izplačajo najpozneje do 30. septembra 2017.

Člen 3

Države članice Komisijo obvestijo o naslednjem:

(a)

brez odlašanja in najpozneje do 30. novembra 2016:

(i)

opisu konkretnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti;

(ii)

objektivnih merilih, ki se uporabijo za določitev metod za dodeljevanje pomoči, in po potrebi utemeljitvi za uporabo pomoči v drugih živinorejskih sektorjih poleg sektorja mleka;

(iii)

načrtovanem učinku ukrepov glede stabilizacije trga;

(iv)

sprejetih ukrepih za preverjanje, ali je načrtovani učinek dosežen;

(v)

sprejetih ukrepih za preprečevanje izkrivljanja konkurence;

(vi)

stopnji dodatne podpore, ki se dodeli v skladu s členom 2;

(b)

najpozneje do 15. oktobra 2017: skupni višini zneskov izplačane pomoči na ukrep, številu in vrsti upravičencev ter oceni učinkovitosti ukrepa.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka (glej stran 4 tega Uradnega lista).


PRILOGA

Država članica

EUR

Belgija

10 979 636

Bolgarija

5 809 941

Češka

10 346 106

Danska

9 294 305

Nemčija

57 955 101

Estonija

8 081 123

Irska

11 086 327

Grčija

1 683 910

Španija

14 665 678

Francija

49 900 853

Hrvaška

1 517 133

Italija

20 942 300

Ciper

297 165

Latvija

9 760 362

Litva

13 298 661

Luksemburg

560 115

Madžarska

9 543 566

Malta

100 092

Nizozemska

22 952 419

Avstrija

5 863 491

Poljska

22 670 129

Portugalska

3 988 059

Romunija

10 896 083

Slovenija

1 145 506

Slovaška

2 062 803

Finska

7 521 715

Švedska

6 881 425

Združeno kraljestvo

30 195 996


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1614

z dne 8. septembra 2016

o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka in mlečnih izdelkov se zaradi velikega neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem sooča z motnjami na trgu.

(2)

Proizvodnja posnetega mleka v prahu v Uniji se je v obdobju od januarja do aprila 2016 zaradi povečane proizvodnje mleka povečala za 18 %, medtem ko se je izvoz v istem obdobju zmanjšal za 8 %. Izvoz posnetega mleka v prahu običajno predstavlja približno 40 % do 50 % celotne proizvodnje posnetega mleka v prahu v Uniji.

(3)

Zato so cene posnetega mleka v prahu v Uniji pod pritiskom znižanja.

(4)

Člen 12(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da je javna intervencija za posneto mleko v prahu na voljo od 1. marca do 30. septembra. V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1549 (2) je javna intervencija za posneto mleko v prahu za leto 2016 na voljo od 1. januarja do 30. septembra.

(5)

Da se omogoči hitra uporaba vseh možnih tržnih ukrepov ter preprečijo nadaljnji padci cen posnetega mleka v prahu in povečanje motenj na trgu, je bistvenega pomena, da javna intervencija za posneto mleko v prahu ostane na voljo brez prekinitve do začetka naslednjega obdobja intervencije, tj. do 1. marca 2017.

(6)

Zato je primerno podaljšati obdobje za intervencijski odkup posnetega mleka v prahu v letu 2016 do 31. decembra 2016, za začetek obdobja za intervencijski odkup v letu 2017 pa določiti 1. januar.

(7)

Podaljšanje obdobja za intervencijski odkup s 30. septembra 2016 na 31. december 2016 sovpada z datumom začetka uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1238 (3) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 (4), ki od 1. oktobra 2016 nadomeščata Uredbo Komisije (ES) št. 826/2008 (5) in Uredbo Komisije (EU) št. 1272/2009 (6). Zaradi kontinuitete in pravne varnosti je primerno določiti odstopanje, da bi se Uredba (ES) št. 826/2008 še naprej uporabljala za zahtevke za pomoč za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu, vložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 948/2014 (7), in da bi se Uredba (EU) št. 1272/2009 še naprej uporabljala za ponudbe, predložene v skladu s to uredbo.

(8)

Za zagotovitev, da bi začasni ukrepi iz te uredbe imeli takojšen učinek na trg in bi prispevali k ustalitvi cen, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanje od Uredbe (EU) št. 1308/2013

Z odstopanjem od člena 12(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se obdobje v letu 2016, v katerem je na voljo javna intervencija za posneto mleko v prahu, podaljša do 31. decembra 2016.

Z odstopanjem od člena 12(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je za leto 2017 javna intervencija za posneto mleko v prahu na voljo od 1. januarja do 30. septembra.

Člen 2

Odstopanje od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238

Z odstopanjem od členov 10 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 se Uredba (ES) št. 826/2008 še naprej uporablja v zvezi z zahtevki za pomoč za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu, vloženimi pred 1. marcem 2017 v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 948/2014.

Z odstopanjem od členov 10 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 se Uredba (EU) št. 1272/2009 še naprej uporablja v zvezi s ponudbami za posneto mleko v prahu, predloženimi pred 1. januarjem 2017 v skladu s prvim odstavkom člena 1 te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 z dne 17. septembra 2015 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2015 in premaknitve obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2016 na zgodnejši čas (UL L 242, 18.9.2015, str. 28).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (UL L 206, 30.7.2016, str. 15).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (UL L 206, 30.7.2016, str. 71).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (UL L 223, 21.8.2008, str. 3).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za posneto mleko v prahu in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 18).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1615

z dne 8. septembra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/559 glede obdobja, v katerem se odobrijo sporazumi in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti drugega pododstavka člena 222(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poleg vrste izrednih ukrepov za reševanje težkih tržnih razmer v sektorju mleka in mlečnih proizvodov na podlagi člena 219 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je Komisija z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/559 (2) odobrila prostovoljne sporazume in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov za priznane organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane medpanožne organizacije, z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/558 (3) pa za zadruge in druge oblike organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, in sicer za obdobje šestih mesecev, od 13. aprila 2016.

(2)

Do zdaj ni bil sporočen še noben skupni sporazum ali odločitev, saj sektor potrebuje čas, da se organizira za uporabo tega novega instrumenta, sektor mleka pa se še vedno sooča z velikim neravnotežjem na trgu zaradi svetovnega neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem, k čemur prispeva tudi podaljšanje ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz Unije do konca leta 2017.

(3)

Odkupne cene mleka so se leta 2015 znižale za 8 %, v prvih petih mesecih leta 2016 pa še za nadaljnjih 15 %. Maja 2016 je bila povprečna cena mleka v Uniji za 22 % nižja od povprečja zadnjih petih let. Poleg tega se je vrzel med državami članicami še povečala, pri čemer so nekatere države članice poročale o cenah, ki so bile za 30 % nižje od povprečja Unije. Na podlagi razpoložljive tržne analize se do konca leta 2017 ne pričakuje nobeno pomembno zmanjšanje obsega proizvodnje.

(4)

Za pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov pri iskanju novega ravnotežja v trenutnih razmerah velikega neravnotežja na trgu in prilagoditev potrebnim spremembam po prenehanju veljavnosti sistema mlečnih kvot je primerno odobriti prostovoljne sporazume in odločitve iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/559 in Delegirane uredbe (EU) 2016/558 za nadaljnjih šest mesecev. Ker so bili pogoji ter vsebinsko in geografsko področje uporabe iz člena 222(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter ustrezne obveznosti obveščanja že določeni v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/559, je navedeno izvedbeno uredbo primerno spremeniti.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/559 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Zaradi velikega neravnotežja na trgu in potrebe po zagotavljanju kontinuitete in pravne varnosti bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2016/559 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Brez poseganja v člen 152(3)(b)(i) in člen 209(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 so priznane organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane medpanožne organizacije v sektorju mleka in mlečnih proizvodov pooblaščene:

(a)

v obdobju šestih mesecev, ki se začne 13. aprila 2016 ali 13. oktobra 2016, za sklepanje prostovoljnih skupnih sporazumov in sprejemanje skupnih odločitev o načrtovanju obsega proizvodnje mleka z veljavnostjo najpozneje do 12. oktobra 2016 oz. 12. aprila 2017 ali

(b)

za podaljšanje veljavnosti takih sporazumov ali odločitev, sklenjenih oz. sprejetih v obdobju od 13. aprila 2016 za obdobje, ki traja največ do 12. aprila 2017.“

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Najpozneje 25 dni po koncu vsakega šestmesečnega obdobja iz člena 1 zadevne organizacije proizvajalcev, združenja ali medpanožne organizacije pristojnemu organu iz odstavka 1 tega člena sporočijo obseg proizvodnje, ki ga sporazumi ali odločitve dejansko zajemajo.“;

(b)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

najpozneje 30 dni po koncu vsakega šestmesečnega obdobja iz člena 1 pregled sporazumov in odločitev, izvedenih v navedenem obdobju.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 96, 12.4.2016, str. 20).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/558 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje (UL L 96, 12.4.2016, str. 18).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1616

z dne 8. septembra 2016

o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) in zlasti člena 69(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1307/2013 lahko države članice pod določenimi pogoji kmetom odobrijo vezano podporo za posebne kmetijske sektorje ali vrste kmetovanja v obsegu, ki je potreben za spodbujanje ohranitve trenutne ravni proizvodnje v zadevnih sektorjih ali regijah.

(2)

Glede na razmeroma visoko raven proizvodnje in posledično znižane cene na trgu mleka in mlečnih izdelkov Unije ter zlasti glede na s tem povezane začasne težave, s katerimi se trenutno sooča mlečni sektor, bi morale imeti države članice možnost, da se odločijo za revizijo svojih ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017, s čimer bi se omogočilo nadaljnje izplačevanje prostovoljne vezane podpore na podlagi števila živali, za katere je bila pomoč sprejeta leta 2016. Čeprav se mogoče zdi, da bi takšna revizija kratkoročno lahko ogrozila enega od ciljev prostovoljne vezane podpore, tj. ohranitev trenutne ravni proizvodnje, lahko takšni ukrepi dolgoročno pripomorejo k doseganju ciljev prostovoljne vezane podpore.

(3)

Glede na resnost finančnih težav, s katerimi se trenutno soočajo upravičenci, je primerno uporabiti člen 69(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013, da se določi odstopanje od poglavja 1 naslova IV navedene uredbe.

(4)

Da bi Komisija lahko spremljala pravilno uporabo pravil in vpliv takšne revizije, bi jo morale države članice o svoji odločitvi obvestiti v 14 dneh od datuma sprejetja odločitve.

(5)

Za zagotovitev, da bi lahko bil sektor mleka in mlečnih izdelkov čim prej upravičen do odstopanja iz te uredbe, bi morala ta začeti veljati dan po objavi, države članice pa bi morale svojo odločitev sprejeti v 30 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Revizija ukrepov v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

1.   Za leto zahtevka 2017 se lahko države članice odločijo, da bodo revidirale vse ukrepe, sprejete na podlagi člena 52 Uredbe (EU) št. 1307/2013 za sektor mleka in mlečnih izdelkov.

Revizija zajema:

(a)

zagotovitev, da se za leto zahtevka 2017 plačilo kmetu, ki je upravičen do plačila v skladu s členoma 9 in 10(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013, opravi na podlagi števila živali, za katere je bil kmet upravičen do podpore na podlagi navedenih ukrepov za leto zahtevka 2016, in

(b)

neuporabo vseh drugih veljavnih pogojev za upravičenost za revidirane ukrepe.

Odločitev iz prvega pododstavka nadomesti kakršno koli odločitev glede revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov v skladu s členom 53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

2.   Države članice za vsak revidirani ukrep prostovoljne vezane podpore izračunajo znesek na enoto, ki ustreza razmerju med zneskom, določenim za financiranje ukrepa v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, kakor je bil priglašen v skladu s točko (3)(i) Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 639/2014 (2), in skupnim številom živali za navedeni ukrep prostovoljne vezane podpore.

Skupno število živali iz prvega pododstavka ustreza:

(a)

skupnemu številu živali, za katere je bilo plačilo sprejeto za leto zahtevka 2016, ali

(b)

številu živali iz točke (a) za kmete, ki so upravičeni v letu 2017.

3.   Letno plačilo, ki se odobri kmetu, ustreza znesku na enoto, izračunanemu v skladu z odstavkom 2, pomnoženemu s številom živali, za katere je bil zadevni kmet upravičen do podpore za leto zahtevka 2016.

Člen 2

Rok

Odločitev iz člena 1 se sprejme v 30 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Obveščanje

Države članice obvestijo Komisijo o odločitvi iz člena 1 v 14 dneh od datuma sprejetja navedene odločitve.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L 181, 20.6.2014, str. 1).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1617

z dne 8. septembra 2016

o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) in zlasti člena 75(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko države članice od 16. oktobra do 30. novembra izplačajo predplačila v višini do 50 % za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter do 75 % za podporne ukrepe, povezane s površinami in živalmi, v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Člen 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da se plačila iz odstavka 1 navedenega člena, vključno s predplačili za neposredna plačila, ne izvedejo, dokler se ne zaključijo upravni pregledi in pregledi na kraju samem, ki se izvajajo v skladu s členom 74 navedene uredbe. Kar pa zadeva podporne ukrepe, povezane s površinami in živalmi, v okviru razvoja podeželja, člen 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dovoljuje, da se izplačajo predplačila, potem ko so bili zaključeni upravni pregledi v skladu s členom 59(1) navedene uredbe.

(3)

Trenutne resne gospodarske razmere v nekaterih kmetijskih sektorjih, zlasti na trgu mleka in mlečnih izdelkov, upravičencem še vedno povzročajo hude finančne težave in težave z denarnim tokom.

(4)

Poleg tega upravne težave, do katerih je prišlo v prvem letu izvajanja novega pravnega okvira za sheme neposrednih plačil in ukrepe za razvoj podeželja, v nekaterih državah članicah še vedno obstajajo in so povzročile zamude pri izvrševanju plačil upravičencem za leto zahtevka 2015 v nekaterih državah članicah.

(5)

Zaradi izjemnega značaja sklopa navedenih okoliščin in posledičnih finančnih težav upravičencev je treba ublažiti navedene težave z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, da bi lahko države članice upravičencem izplačale višjo stopnjo predplačil za leto zahtevka 2016.

(6)

Poleg tega je bilo zaradi novih zahtev, povezanih s pripravo postopka oddaje vlog za leto zahtevka 2016, odloženo upravljanje zbirne vloge, vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo ter vlog za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila. Potrebni pregledi bodo tako verjetno zaključeni pozneje kot običajno.

(7)

Zato je potrebno odstopanje od prvega pododstavka člena 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, da se omogoči izvajanje predplačil za neposredna plačila po zaključenih upravnih pregledih, kot je določeno v členih 28 in 29 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (4). Pomembno pa je, da takšno odstopanje ne bo oviralo dobrega finančnega poslovodenja in zahteve po zadostni ravni zanesljivosti. Države članice, ki uporabljajo navedeno odstopanje, so zato odgovorne za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da se preprečijo preplačila in da so neupravičeni zneski hitro in dejansko izterjani. Poleg tega bi morala biti uporaba navedenega odstopanja vključena v izjavo o upravljanju iz člena 7(3)(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunsko leto 2017.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijska sklada, Odbora za neposredna plačila in Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z letom zahtevka 2016 lahko države članice izplačajo predplačila v višini do 70 % za neposredna plačila iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 in do 85 % za podporo, odobreno v okviru razvoja podeželja iz člena 67(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 2

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z letom zahtevka 2016 lahko države članice izplačajo predplačila za neposredna plačila iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 po zaključku upravnih pregledov iz člena 74 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 3

Za države članice, ki uporabljajo člen 2 te uredbe, izjava o upravljanju v skladu s členom 7(3)(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunsko leto 2017 vključuje potrdilo, da so bila preprečena preplačila upravičencem in so bili neupravičeni zneski hitro in dejansko izterjani na podlagi preverjanja vseh potrebnih informacij.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(3)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/24


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1618

z dne 8. septembra 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (1), zlasti člena 31(1) in (3) ter člena 29(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 31(2) Uredbe (ES) št. 2003/2003 so bili vloženi zahtevki za vključitev številnih gnojil v Prilogo I k navedeni uredbi.

(2)

[S,S]-etilendiamin dijantarna kislina (v nadaljnjem besedilu: [S,S]-EDDS) je organski kelatni reagent za mikrohranila. Železo, kelatirano s [S,S]-EDDS, se uporablja za preprečevanje pomanjkanja železa in zdravljenje železove kloroze pri okrasnih rastlinah in okrasih tratah. Zelo hitro se razgradi, zato je tveganje izpiranja s površinske zemeljske plasti v podzemno vodo minimalno, in se v celoti mineralizira, zato ni strupeno za sesalce in vodno okolje.

(3)

Heptaglukonična kislina (v nadaljnjem besedilu: HGA) je organski kompleksirajoči reagent za mikrohranilna gnojila. HGA je učinkovit, biorazgradljiv, dobro stabilen pri širokem razponu vrednosti pH in je zelo topen v vodi. HGA je že več let odobren v Španiji, kjer ne poročajo o škodi za okolje ali za zdravje ljudi.

(4)

Proizvajalci snovi [S,S]-EDDS in HGA so pri Komisiji prek pristojnih organov Nemčije in Španije vložili zahtevke za vključitev navedenih snovi na seznam odobrenih organskih kelatnih in kompleksirajočih reagentov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003, da bosta [S,S]-EDDS in HGA na voljo kmetom po vsej Uniji. [S,S]-EDDS in HGA, kakor sta določena v Prilogi I k tej uredbi, izpolnjujeta zahteve iz člena 14 Uredbe (ES) št. 2003/2003. Zato bi ju bilo treba dodati na seznam odobrenih organskih kelatnih in kompleksirajočih reagentov iz Priloge I k navedeni uredbi.

(5)

Ker so na voljo analizne metode za določanje [S,S]-EDDS in HGA, bi bilo treba navedene metode navesti v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 zaradi olajšanja nadzora, ki ga izvajajo države članice v skladu s členom 29 navedene uredbe. Podnaslov, ki opisuje metode 11, bi moral odražati dejstvo, da je HGA kompleksirajoči reagent.

(6)

Reakcijska zmes med N-butil tiofosfornim triamidom in N-propil tiofosfornim triamidom je bila v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 vključena z Uredbo Komisije (EU) št. 1257/2014 (2). Nedavna raziskava je pokazala, da ni mogoče pričakovati znatne razlike pri zmanjšanju emisij amonijaka niti pri uporabi reakcijske zmesi niti zgolj zmesi teh dveh snovi. Zato bi bilo treba vnos spremeniti, da se proizvajalcem takih zmesi omogoči, da se odločijo za enega od teh proizvodnih postopkov.

(7)

Uredbo (ES) št. 2003/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Za zagotovitev, da analizno metodo za [S,S]-EDDS, ki je zdaj v postopku potrditve, objavi Evropski odbor za standardizacijo, bi bilo treba določiti razumno obdobje pred vključitvijo [S,S]-EDDS v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 in nove analizne metode za to vrsto gnojila v Prilogo IV navedene uredbe.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 32 Uredbe (ES) št. 2003/2003 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

2.

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se točka 1 v Prilogi I in točka 2 v Prilogi II uporabljata od 1. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1257/2014 z dne 24. novembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (UL L 337, 25.11.2014, str. 53).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1.

v preglednici v oddelku E.3.1 se doda naslednji vnos:

„12

[S,S]-etilendiamin dijantarna kislina

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7“

2.

v preglednici v oddelku E.3.2 se doda naslednji vnos:

„2

Heptaglukonična kislina

HGA

C7H14O8

23351-51-1“

3.

v preglednici v oddelku F.2 se vnos 3 nadomesti z naslednjim:

„3

Zmes N-butil tiofosfornega triamida (NBPT) in N-propil tiofosfornega triamida (NPPT) (razmerje 3: 1 (1))

Reakcijska zmes:

št. ES 700-457-2

Zmes NBPT in NPPT:

 

NBPT: št. ELINCS 435-740-7

 

NPPT: št. CAS 916809-14-8

Najmanj 0,02

Največ 0,3.

 

 


(1)  Dovoljeno odstopanje na delež NPPT: 20 %.“


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1.

v oddelku B pod naslovom „Metode 11“ se podnaslov „Kelatni reagenti“ nadomesti z „Kelatni in kompleksirajoči reagenti“;

2.

v oddelku B se doda naslednja metoda 11.9:

„Določevanje [S,S]-EDDS

EN 13368-3, del 3: Gnojila – Določevanje kelatov v gnojilih s kromatografijo Določevanje [S,S]-EDDS z ionsko kromatografijo

Za to analizno metodo je bil opravljen krožni test.“;

3.

v oddelku B se doda naslednja metoda 11.10:

„Določevanje HGA

EN 16847: Gnojila – Določevanje kompleksirajočih agensov v gnojilih – Prepoznavanje heptaglukonične kisline s kromatografijo

Za to analizno metodo je bil opravljen krožni test.“


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1619

z dne 8. septembra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 18(2), člena 20(c), (f), (l), (m) in (n) in člena 223(3)(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (2) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (3) ter zlasti člena 62(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 (4) je odprla zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu zaradi posebej težkih tržnih razmer, zlasti zaradi prepovedi, ki jo je uvedla Rusija za uvoz mlečnih izdelkov iz Unije.

(2)

Navedena shema za zasebno skladiščenje je bila podaljšana z izvedbenimi uredbami Komisije (EU) št. 1337/2014 (5), (EU) 2015/303 (6), (EU) 2015/1548 (7) in (EU) 2016/224 (8). Zato se lahko zahtevki za pomoč predložijo do 30. septembra 2016.

(3)

Rusija je 29. junija 2016 podaljšala prepoved uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz Unije do konca leta 2017.

(4)

Proizvodnja posnetega mleka v prahu v Uniji se je v obdobju od januarja do aprila 2016 zaradi povečane proizvodnje mleka povečala za 18 %, medtem ko se je izvoz v istem obdobju zmanjšal za 8 %. Izvoz posnetega mleka v prahu običajno predstavlja približno 40 % do 50 % celotne proizvodnje posnetega mleka v prahu v Uniji.

(5)

Zato so cene posnetega mleka v prahu v Uniji še vedno pod pritiskom znižanja.

(6)

Glede na sedanje razmere na trgu je primerno zagotoviti nemoteno razpoložljivost sheme pomoči za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu ter jo podaljšati do začetka intervencijskega obdobja za leto 2017, tj. do 1. marca 2017.

(7)

Da bi se izognili prekinitvi možnosti za predložitev zahtevkov v okviru te sheme, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 se datum „30. september 2016“ nadomesti z datumom „28. februar 2017“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za posneto mleko v prahu in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 18).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 360, 17.12.2014, str. 15).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/303 z dne 25. februarja 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 55, 26.2.2015, str. 4).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1548 z dne 17. septembra 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 242, 18.9.2015, str. 26).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/224 z dne 17. februarja 2016 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 41, 18.2.2016, str. 8).


9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1620

z dne 8. septembra 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/32


SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1621

z dne 7. septembra 2016

o sprejetju navodil za uradno obvestilo, ki ga organom za akreditiranje in licenciranje pošljejo okoljski preveritelji, dejavni v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5648)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (1) ter zlasti člena 30(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30(3) Uredbe (ES) št. 1221/2009 določa možnost, da forum organov za akreditiranje in licenciranje pripravi navodila glede vprašanj, ki so v pristojnosti organov za akreditiranje in licenciranje, da bi uskladil postopke, ki jih ti organi uporabljajo za akreditiranje ali licenciranje in nadzor okoljskih preveriteljev.

(2)

Okoljski preveritelji, ki delujejo v različnih državah članicah, morajo o svojih dejavnostih uradno obvestiti ustrezne organe za akreditiranje in licenciranje v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1221/2009.

(3)

Med praktičnim izvajanjem navedenega postopka za uradno obvestilo se je izkazalo, da se odgovori posameznih organov za akreditiranje in licenciranje okoljskim preveriteljem, ki ne spoštujejo svojih obveznosti uradnega obveščanja, razlikujejo. Zato so za dosledno uporabo postopkov za uradno obvestilo potrebna dodatna navodila, ko okoljski preveritelji, ki so akreditirani ali licencirani v eni državi članici, opravljajo dejavnosti preverjanja in potrjevanja v drugi državi članici.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 1221/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejmejo se navodila za uradno obvestilo, določena v Prilogi, ki ga organom za akreditiranje in licenciranje pošljejo okoljski preveritelji v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. septembra 2016

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 1.


PRILOGA

Navodila za uradno obvestilo, ki ga organom za akreditiranje in licenciranje pošljejo okoljski preveritelji, dejavni v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009

UVOD

Ta navodila so namenjena uskladitvi postopkov za uradno obvestilo, ki veljajo za okoljske preveritelje, dejavne v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca.

1.   Obveznosti pred uradnim obvestilom

1.1   Organ za akreditiranje ali licenciranje omogoči, da so njegovi postopki za uradno obvestilo, namenjeni okoljskim preveriteljem, ki so akreditirani v drugi državi članici, javno in enostavno dostopni. Javno dostopne informacije o teh postopkih vključujejo tudi kakršne koli pristojbine (brez potnih stroškov), ki jih organ za akreditiranje ali licenciranje zaračuna za uradno obvestilo in nadzor.

1.2   Organ za akreditiranje ali licenciranje, ki je podelil akreditacijo ali licenco, od svojih akreditiranih ali licenciranih okoljskih preveriteljev zahteva, da pred začetkom dejavnosti preverjanja ali potrjevanja v državi članici, ki ni država, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca, izvedejo postopek uradnega obvestila iz člena 24(1). Organ za akreditiranje ali licenciranje mora v okviru nadzora svojih akreditiranih ali licenciranih okoljskih preveriteljev tudi preveriti, ali so bile izpolnjene zahteve glede uradnega obvestila iz Uredbe (ES) št. 1221/2009, če okoljski preveritelj deluje v drugi državi članici.

1.3   Organ za akreditiranje ali licenciranje priporoči svojim akreditiranim ali licenciranim okoljskim preveriteljem, naj obvestijo svoje organizacije stranke, da morajo dovoliti nadzor v skladu s členom 23(6) Uredbe (ES) št. 1221/2009 in da lahko nedovolitev takšnega nadzora onemogoči registracijo organizacije.

2.   Vsebina uradnega obvestila

2.1   Zahteve glede uradnega obvestila, določene v členu 24(1) Uredbe (ES) št. 1221/2009, se štejejo za izpolnjene, če so predložene vse naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o akreditaciji ali licenci z dokazilom, da je akreditacija ali licenca še vedno veljavna in da ni zadržana ali odvzeta ter da je ustrezna za posebne dejavnosti organizacije, ki se preverja ali potrjuje;

(b)

sestava skupine in njena strokovna usposobljenost, zlasti poznavanje zakonskih zahtev v zvezi z okoljem in znanje uradnega jezika države članice, kjer bi moralo preverjanje ali potrjevanje potekati;

(c)

evidence osebja, če je potrebno, kot so evidence o ustreznih kvalifikacijah, usposabljanju in izkušnjah, značilnih za gospodarski sektor, ki je predmet preverjanja;

(d)

čas in kraj preverjanja in potrjevanja, vključno z obiskom okoljskih preveriteljev v organizaciji ter vsemi fazami pred obiskom in po njem, kot je določeno v členu 25 Uredbe (ES) št. 1221/2009;

(e)

naslov in kontaktni podatki organizacije, ki se preverja ali potrjuje, vključno z vsemi lokacijami in dejavnostmi v okviru preverjanja ali potrjevanja, ter število zaposlenih.

Dodatne zahteve iz točke (c) morajo biti upravičene glede na posebne okoliščine in ne smejo posegati v pravico okoljskega preveritelja, da opravlja storitve v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca.

2.2   Če uradno obvestilo izpolnjuje zahteve glede uradnega obvestila iz člena 24(1) Uredbe (ES) št. 1221/2009, organ za akreditiranje ali licenciranje o tem obvesti okoljskega preveritelja pred začetkom dejavnosti preverjanja ali potrjevanja, kakor je opisano v členu 25 Uredbe (ES) št. 1221/2009. Če je mogoče, se takšne informacije pošljejo dva tedna pred začetkom dejavnosti preverjanja ali potrjevanja. Hkrati organ za akreditiranje ali licenciranje obvesti okoljskega preveritelja o obsegu in vsebini nadzora, ki ga namerava izvesti, in s tem povezanih stroških.

2.3   Če organ za akreditiranje ali licenciranje ugotovi, da naj bi se dejavnosti preverjanja ali potrjevanja izvedle ali se že izvajajo brez uradnega obvestila, organ za akreditiranje ali licenciranje opomni okoljskega preveritelja na zahteve iz Uredbe (ES) št. 1221/2009 glede uradnega obvestila v posameznih državah (glej točko 2.1).

Če informacije iz člena 24(1) Uredbe (ES) št. 1221/2009 niso predložene pravočasno ali če uradno obvestilo ne izpolnjuje zahtev glede uradnega obvestila iz navedenega člena, se uporablja točka 3.1 teh navodil.

2.4   Ker bi izid uradnega obvestila lahko vplival na postopke preverjanja in potrjevanja, organ za akreditiranje ali licenciranje preveritelju priporoči, naj o izidu uradnega obvestila obvesti svojo stranko.

3.   Posledice neupoštevanja postopka za uradno obvestilo

3.1   Kadar uradno obvestilo ne izpolnjuje zahtev glede uradnega obvestila iz člena 24(1) Uredbe (ES) št. 1221/2009, organ za akreditiranje in licenciranje uporabi postopek iz točk 3.1.1 do 3.1.4.

3.1.1   Če informacije o akreditaciji ali licenci, strokovni usposobljenosti, času in kraju preverjanja in potrjevanja, naslovu in kontaktnih podatkih organizacije, poznavanju zakonskih zahtev v zvezi z okoljem ter znanju uradnega jezika države članice, kjer bi moralo potekati preverjanje ali potrjevanje, ali, če je primerno, o sestavi skupine niso predložene ali niso predložene pravočasno, se okoljskega preveritelja čim prej obvesti o manjkajočih informacijah in neupoštevanju roka za uradno obvestilo.

3.1.2   Če organ za akreditiranje ali licenciranje meni, da manjkajoče informacije ne onemogočajo zadovoljivega nadzora okoljskega preveritelja, organ za akreditiranje ali licenciranje šteje uradno obvestilo kot zadovoljivo za izvajanje nadzornih dejavnosti in zahteva, da okoljski preveritelj zagotovi manjkajoče informacije pozneje. Okoljski preveritelj bo o tej odločitvi obveščen pravočasno ter pred preverjanjem ali potrjevanjem.

3.1.3   Če organ za akreditiranje ali licenciranje meni, da ni prejel informacij, ki so bistvene za zadovoljiv nadzor preverjanja ali potrjevanja (npr. čas in kraj preverjanja ali potrjevanja, naslov in kontaktni podatki organizacije, podatki o akreditaciji ali licenci okoljskega preveritelja, sestava skupine ali njena strokovna usposobljenost, zlasti poznavanje zakonskih zahtev ter znanje uradnega jezika države članice, kjer bi moralo preverjanje ali potrjevanje potekati), organ za akreditiranje ali licenciranje obvesti okoljskega preveritelja, da šteje uradno obvestilo za nezadovoljivo, da zadovoljiv nadzor torej ni možen in da bo, če se preverjanje ali potrjevanje izvede pred dopolnitvijo manjkajočih informacij, pristojnemu organu priporočil, naj organizacije ne registrira.

3.1.4   Če se organ za akreditiranje ali licenciranje odloči, da bo pristojnemu organu priporočil, naj organizacije ne registrira, se to sporoči okoljskemu preveritelju, organu za akreditiranje ali licenciranje, ki je podelil akreditacijo ali licenco, organizaciji (če je to mogoče) in pristojnemu organu.