ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 232

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
27. avgust 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429 z dne 26. avgusta 2016 o odobritvi aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1430 z dne 26. avgusta 2016 o dvestoenainpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1431 z dne 26. avgusta 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

8

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU, Euratom) 2016/1432 Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. avgusta 2016 o imenovanju direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

10

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1433 z dne 26. avgusta 2016 o potrditvi sistema Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

27.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1429

z dne 26. avgusta 2016

o odobritvi aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Francija 28. junija 2013 prejela zahtevek družbe BASF Agricultural Specialities Ltd za odobritev aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600.

(2)

V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Francija kot država članica poročevalka 4. septembra 2013 obvestila vložnika, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o dopustnosti zahtevka.

(3)

Država članica poročevalka je 5. januarja 2015 Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, pri čemer je en izvod poslala Agenciji, v katerem je ocenila, ali se za navedeno aktivno snov lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Agencija je izpolnila določbe člena 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je zahtevala, da vložnik predloži dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji. Država članica poročevalka je 21. septembra 2015 Agenciji predložila oceno dodatnih informacij v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(5)

Agencija je 4. decembra 2015 vložniku, državam članicam in Komisiji poslala svoj sklep (2) o tem, ali se za aktivno snov Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti.

(6)

Komisija je 8. marca 2016 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 in osnutek uredbe o odobritvi snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600.

(7)

Vložniku je bilo omogočeno, da predloži pripombe na poročilo o pregledu.

(8)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi rabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, zlasti v zvezi z rabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(9)

Zato je primerno, da se Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 odobri.

(10)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve.

(11)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. avgusta 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600). EFSA Journal 2016;14(1):4359, 37 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4359.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600

Referenčna številka v nacionalni zbirki industrijskih, morskih in živilskih bakterij (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd – NCIMB), Škotska: NCIMB 12376

Depozitarna številka v ameriški zbirki tipskih kultur (American Type Culture Collection – ATCC): SD-1414

ni relevantno

najnižja koncentracija:

5,0 × 1014 CFU/kg

16. september 2016

16. september 2026

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

specifikacijo tehničnega materiala, kot je komercialno proizveden, vključno z natančno opredelitvijo nečistoč in metabolitov;

(b)

zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 lahko povzroča preobčutljivost.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Proizvajalec zagotovi strogo vzdrževanje okoljskih pogojev in analize nadzora kakovosti med proizvodnim postopkom.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

 

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (*)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„101

Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600

Referenčna številka v nacionalni zbirki industrijskih, morskih in živilskih bakterij (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd – NCIMB), Škotska: NCIMB 12376

Depozitarna številka v ameriški zbirki tipskih kultur (American Type Culture Collection – ATCC): SD-1414

ni relevantno

najnižja koncentracija:

5,0 × 1014 CFU/kg

16. september 2016

16. september 2026

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(b)

specifikacijo tehničnega materiala, kot je komercialno proizveden, vključno z natančno opredelitvijo nečistoč in metabolitov;

(b)

zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 lahko povzroča preobčutljivost.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Proizvajalec zagotovi strogo vzdrževanje okoljskih pogojev in analize nadzora kakovosti med proizvodnim postopkom.“


(*)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


27.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1430

z dne 26. avgusta 2016

o dvestoenainpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 22. avgusta 2016 sklenil spremeniti en vnos na seznamu oseb, organov in subjektov, za katere bi se morala uporabljati zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. avgusta 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se vnos „Dawood Ibrahim Kaskar (tudi (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Naziv: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Naslov: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karači, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karači Pakistan. Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombaj, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: (a) A-333602 (indijski potni list, izdan 4.6.1985 v Bombaju, Indija), (b) M110522 (indijski potni list, izdan 13.11.1978 v Bombaju, Indija), (c) R841697 (indijski potni list, izdan 26.11.1981 v Bombaju), (d) F823692 (JEDDAH) (indijski potni list, ki ga je izdal generalni konzulat Indije v Jeddi 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (izdan 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (izdan 30.7.1979), (i) A717288 (ZLORABA) (izdan 18.8.1985 v Dubaju, (j) G866537 (ZLORABA) (pakistanski potni list, izdan 12.8.1991 v Rawalpindi), (k) C-267185 (izdan v Karačiju julija 1996), (l) H-123259 (izdan v Rawalpindi julija 2001), (m) G-869537 (izdan v Rawalpindi), (n) KC-285901. Druge informacije: vlada Indije je preklicala potni list št. A-333602. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.11.2003.“ pod naslovom „Fizične osebe“ nadomesti z naslednjim:

„Dawood Ibrahim Kaskar (tudi (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat, (q) Dawood Bhai, (r) Sheikh Farooqi, (s) Bada Seth, (t) Bada Bhai, (u) Iqbal Bhai, (v) Mucchad, (w) Haji Sahab). Naziv: Sheikh. Naslov: (a) bela hiša, blizu savdske mošeje, Clifton, Karači, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – naselje za vojaško osebje, Karači Pakistan, (c) nizka palača v hribovitem delu Noorabada v Karačiju. Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: Kher, Ratnagiri, Maharaštra, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: (a) A-333602 (indijski potni list, izdan 4.6.1985 v Bombaju, Indija), (b) M110522 (indijski potni list, izdan 13.11.1978 v Bombaju, Indija), (c) R841697 (indijski potni list, izdan 26.11.1981 v Bombaju), (d) F823692 (DŽIDA) (indijski potni list, ki ga je izdal generalni konzulat Indije v Džidi 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (izdan 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (izdan 30.7.1979), (i) A717288 (ZLORABA) (izdan 18.8.1985 v Dubaju), (j) G866537 (ZLORABA) (pakistanski potni list, izdan 12.8.1991 v Ravalpindiju), (k) C-267185 (izdan v Karačiju julija 1996), (l) H-123259 (izdan v Ravalpindiju julija 2001), (m) G-869537 (izdan v Ravalpindiju), (n) KC-285901. Druge informacije: (a) vlada Indije je preklicala potni list št. A-333602. (b) Ime očeta: Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, ime matere: Amina Bi, ime žene: Mehjabeen Shaikh. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 3.11.2003.“


27.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1431

z dne 26. avgusta 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. avgusta 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

186,0

MA

149,7

ZZ

167,9

0707 00 05

TR

179,1

ZZ

179,1

0709 93 10

TR

138,8

ZZ

138,8

0805 50 10

AR

186,9

CL

141,0

MA

95,0

TR

156,0

UY

140,6

ZA

182,5

ZZ

150,3

0806 10 10

EG

224,7

TR

130,8

ZZ

177,8

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

145,7

CN

160,3

NZ

158,5

UY

93,1

ZA

91,8

ZZ

125,3

0808 30 90

AR

93,2

CL

107,6

TR

143,2

ZA

109,5

ZZ

113,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

27.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/10


SKLEP (EU, Euratom) 2016/1432 EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

z dne 19. avgusta 2016

o imenovanju direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKA KOMISIJA SO –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (1) ter zlasti člena 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je 14. julija 2016 pripravila izbirna komisija, sestavljena iz generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, po objavi javnega razpisa za predložitev kandidatur z namenom imenovanja direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije je ustanovljen na podlagi člena 6(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(2)

V členu 6(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 je določeno, da direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije za petletni mandat brez možnosti ponovnega imenovanja soglasno imenujejo Evropski parlament, Svet in Komisija –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Michael ADAM se imenuje za direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije za obdobje od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2021.

2.   Direktor je imenovan na delovno mesto začasnega uslužbenca v razredu AD 12, prva stopnja.

3.   Za imenovanje je potrebno, da kandidat za direktorja podpiše izjavo o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov, priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. avgusta 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

M. LAJČÁK

Za Komisijo

Prvi podpredsednik

F. TIMMERMANS


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 1.


PRILOGA

Podpisani, …, izjavljam, da sem seznanjen s členom 6(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter da bom izvajal funkcijo direktorja Organa popolnoma neodvisno in ob doslednem upoštevanju pravil iz navedene uredbe. Pri delovanju v imenu Organa ne bom zahteval niti sprejemal navodil od nobene institucije ali vlade ali katerega koli drugega organa, urada ali agencije. Vzdržal se bom vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo mojih nalog.

Izjavljam, da po svoji najboljši vednosti nisem v situaciji nasprotja interesov. Nasprotje interesov obstaja, kadar je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog direktorja Organa zaradi družinskih, zasebnih, političnih, narodnostnih, filozofskih ali verskih razlogov, gospodarskega interesa ali kakršnega koli drugega skupnega interesa s prejemnikom. Zlasti izjavljam, da nisem poslanec Evropskega parlamenta, voljeni nosilec katere koli funkcije ali zdajšnji oziroma nekdanji uslužbenec evropske politične stranke ali evropske politične fundacije.

V Bruslju,

[DATUM + PODPIS

kandidata za direktorja]


27.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/13


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1433

z dne 26. avgusta 2016

o potrditvi sistema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 7c(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (2) ter zlasti drugega pododstavka člena 18(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 7b in 7c in Priloga IV k Direktivi 98/70/ES ter člena 17 in 18 in Priloga V k Direktivi 2009/28/ES določajo podobna trajnostna merila za biogoriva in tekoča biogoriva ter podobne postopke za preverjanje skladnosti z navedenimi merili.

(2)

Kadar se biogoriva in tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz člena 17(1)(a), (b) in (c) Direktive 2009/28/ES, morajo države članice od gospodarskih subjektov zahtevati, da dokažejo skladnost biogoriv in tekočih biogoriv s trajnostnimi merili iz člena 17(2) do (5) Direktive 2009/28/ES.

(3)

Komisija lahko odloči, da prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistemi, ki določajo standarde za proizvodnjo proizvodov iz biomase, vsebujejo točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in/ali dokazujejo, da so pošiljke biogoriva ali tekočega biogoriva skladne s trajnostnimi merili iz člena 17(3), (4) in (5) in/ali da noben material ni bil namerno spremenjen ali odložen, na podlagi česar bi pošiljka ali njen del spadala v Prilogo IX. Če gospodarski subjekt predloži dokaz ali podatke, pridobljene v skladu s prostovoljnim sistemom, ki ga je potrdila Komisija, v okviru sklepa o potrditvi, država članica od dobavitelja ne sme zahtevati dodatnih dokazil o skladnosti s trajnostnimi merili.

(4)

Prošnja za potrditev, da sistem „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“, s sedežem na naslovu 11 rue de Monceau, 75008 Pariz, Francija, dokazuje, da so pošiljke biogoriva skladne s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES, je bila Komisiji predložena 25. julija 2016. Sistem zajema širok spekter surovin, vključno z odpadki in ostanki ter celotno nadzorno verigo. Dokumenti potrjenega sistema bi morali biti na voljo na platformi za preglednost, vzpostavljeni v skladu z Direktivo 2009/28/ES.

(5)

V oceni sistema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ je bilo ugotovljeno, da ustrezno upošteva trajnostna merila iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES ter uporablja metodo masne bilance v skladu z zahtevami iz člena 7c(1) Direktive 98/70/ES in člena 18(1) Direktive 2009/28/ES.

(6)

Ocena sistema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ je pokazala, da dosega ustrezne standarde zanesljivosti, preglednosti in neodvisne revizije ter izpolnjuje metodološke zahteve iz Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za trajnost biogoriv in tekočih biogoriv –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sistem „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (v nadaljnjem besedilu: sistem), ki je bil Komisiji predložen v potrditev 25. julija 2016, dokazuje, da so pošiljke biogoriv in tekočih biogoriv, proizvedenih v skladu s standardi za proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv, ki so določeni v okviru sistema, skladne s trajnostnimi merili iz člena 7b(3), (4) in (5) Direktive 98/70/ES ter člena 17(3), (4) in (5) Direktive 2009/28/ES.

Sistem vsebuje tudi točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in člena 7b(2) Direktive 98/70/ES.

Člen 2

Ta sklep velja pet let od začetka veljavnosti. Če se vsebina tega sistema, kakor je bil Komisiji predložen v potrditev 25. julija 2016, spremeni na način, ki bi lahko vplival na podlago tega sklepa, se o takih spremembah nemudoma obvesti Komisijo. Komisija oceni spremembe, o katerih je bila obveščena, in odloči, ali sistem še vedno zadostno upošteva trajnostna merila, za katera je bil potrjen.

Člen 3

Komisija se lahko odloči za razveljavitev tega sklepa med drugim v naslednjih okoliščinah:

(a)

če se jasno dokaže, da sistem ne izvaja elementov, ki veljajo za odločilne za ta sklep, ali če je prišlo do resne strukturne kršitve glede navedenih elementov;

(b)

če sistem Komisiji ne predloži letnih poročil, kot je določeno v členu 7c(6) Direktive 98/70/ES in členu 18(6) Direktive 2009/28/ES;

(c)

če sistem ne uporablja standardov neodvisne revizije, določenih v izvedbenih aktih iz tretjega pododstavka člena 7c(5) Direktive 98/70/ES in tretjega pododstavka člena 18(5) Direktive 2009/28/ES, ali izboljšav drugih elementov sistema, ki veljajo za odločilne za nadaljnjo veljavnost potrditve.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. avgusta 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(2)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.