ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 193

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
19. julij 2016


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2016/1165 z dne 18. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

15

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1166 z dne 17. maja 2016 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od 1. oktobra 2017

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1167 z dne 18. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih med drugim iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne

19

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1168 z dne 18. julija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

25

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1169 z dne 18. julija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. julija 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen

27

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/1170 z dne 12. julija 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Skupnega odbora in ustanovitvijo posebnih delovnih skupin

29

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/1171 z dne 12. julija 2016 o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

38

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/1172 z dne 18. julija 2016 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/1173 z dne 18. julija 2016 o spremembi Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

108

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1174 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje difenakum, ki jih je predložila Španija v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1175 z dne 15. julija 2016 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje spinosad, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1176 z dne 18. julija 2016 o zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom nekaterega navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

115

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Komisije (EU) 2016/844 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje ( UL L 141, 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/1


DIREKTIVA SVETA (EU) 2016/1164

z dne 12. julija 2016

o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru aktualnih političnih prednostnih nalog na področju mednarodnega obdavčevanja je poudarjena potreba po zagotovitvi, da se davek plača tam, kjer se ustvarijo dobički in vrednost. Zato je nujno, da se ponovno vzpostavi zaupanje v pravičnost davčnih sistemov in vladam omogoči, da učinkovito izvajajo svojo davčno suverenost. Ti novi politični cilji so bili pretvorjeni v konkretna priporočila za ukrepe v okviru pobude Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Evropski svet je to delo pozdravil v svojih sklepih z dne 13. in 14. marca 2013 ter 19. in 20. decembra 2013. Komisija je zaradi potrebe po bolj pravični obdavčitvi v svojem sporočilu z dne 17. junija 2015 predstavila akcijski načrt za pravično in učinkovito obdavčevanje dohodkov pravnih oseb v Evropski uniji.

(2)

Končna poročila o 15 ukrepih OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička so bila objavljena 5. oktobra 2015. Svet je te prispevke pozdravil v svojih sklepih z dne 8. decembra 2015. V njih je poudaril, da je treba poiskati skupne, a prilagodljive rešitve na ravni EU v skladu s sklepi OECD o preprečevanju erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Poleg tega je v sklepih podprl učinkovito, hitro in usklajeno izvajanje ukrepov za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička na ravni EU ter izrazil mnenje, da bi morale biti direktive EU, kjer je to ustrezno, prednostni instrumenti za izvajanje sklepov OECD o preprečevanju erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička na ravni EU. Za dobro delovanje notranjega trga je bistveno, da države članice izpolnijo vsaj svoje zaveze v okviru pobude za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, v širšem smislu pa sprejmejo ukrepe za preprečevanje praks izogibanja davkom ter zagotavljanje pravičnega in učinkovitega obdavčevanja v Uniji na dovolj dosleden in usklajen način. Na trgu, kjer so gospodarstva močno povezana, obstaja potreba po skupnih strateških pristopih in usklajenem ukrepanju, da se izboljša delovanje notranjega trga in kar najbolj povečajo pozitivni učinki pobude za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Poleg tega lahko samo skupen okvir prepreči razdrobljenost trga ter odpravi obstoječa neskladja in izkrivljanje trga. Ne nazadnje bi nacionalni izvedbeni ukrepi, ki upoštevajo skupen pristop po vsej Uniji, davčnim zavezancem zagotovili pravno varnost v smislu skladnosti teh ukrepov s pravom Unije.

(3)

Določiti je treba pravila, da se okrepi povprečna raven zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu. Ker bi bilo treba ta pravila vključiti v 28 različnih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb, bi morala biti omejena na splošne določbe, izvajanje pa bi bilo treba prepustiti državam članicam, saj so v boljšem položaju za oblikovanje posebnih elementov teh pravil na način, ki najbolj ustreza njihovim sistemom obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Ta cilj bi lahko dosegli z vzpostavitvijo minimalne ravni zaščite pred praksami izogibanja davkom za nacionalne sisteme obdavčitve dohodkov pravnih oseb v vsej Uniji. Zato je treba uskladiti odzive držav članic pri izvajanju rezultatov 15 ukrepov OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, pri čemer je cilj izboljšati učinkovitost notranjega trga kot celote pri preprečevanju praks izogibanja davkom. Določiti je torej treba skupno minimalno raven zaščite za notranji trg na posameznih področjih.

(4)

Uvesti je treba pravila, veljavna za vse davčne zavezance, zavezane za davek od dohodkov pravnih oseb v državi članici. Ker bi bilo treba zato zajeti širši nabor nacionalnih davkov, ni zaželeno, da bi področje uporabe te direktive razširili na vrste subjektov, ki niso zavezani za davek od dohodkov pravnih oseb v državi članici; torej predvsem na pregledne subjekte. Navedena pravila bi se morala uporabljati tudi za stalne poslovne enote tistih zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb, ki se morda nahajajo v drugi državi članici ali drugih državah članicah. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb so lahko rezidenti za davčne namene v državi članici ali so lahko ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice. Navedena pravila bi se morala uporabljati tudi za stalne poslovne enote subjektov, ki so rezidenti za davčne namene v tretji državi, če so te v eni ali več državah članicah.

(5)

Določiti je treba pravila za preprečevanje erozije davčne osnove na notranjem trgu in preusmerjanja dobička z notranjega trga. Da bi prispevali k uresničevanju tega cilja, so potrebna pravila na naslednjih področjih: omejitve glede priznavanja odhodkov za obresti, izstopna obdavčitev, splošno pravilo o preprečevanju zlorab, pravila o nadzorovanih tujih družbah in pravila za obravnavo hibridnih neskladij. Če uporaba navedenih pravil povzroča dvojno obdavčitev, bi bilo treba davčnim zavezancem zagotoviti olajšavo v obliki odbitka za davek, plačan v drugi državi članici ali tretji državi, odvisno od primera. Namen pravil torej ne bi smel biti samo preprečevanje praks izogibanja davkom, ampak tudi izogibanje ustvarjanju drugih ovir na trgu, kot je na primer dvojna obdavčitev.

(6)

Skupine družb se v okviru prizadevanj, da bi zmanjšale svojo globalno davčno obveznost, vse bolj poslužujejo erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička v obliki plačil previsokih obresti. Pravilo o omejitvi obresti je potrebno za odvračanje od takšnih praks, saj omejuje priznavanje presežnih stroškov izposojanja davčnih zavezancev. Zato je treba določiti delež za priznavanje odhodkov, ki se nanaša na obdavčljivi dobiček davčnega zavezanca pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA – earnings before interest, tax, depreciation and amortisation). Države članice bi lahko zmanjšale zadevni delež ali določile roke ali omejile znesek nekompenziranih stroškov izposojanja, ki ga je mogoče prenesti naprej ali nazaj, ter tako zagotovile višjo raven zaščite. Glede na to, da je cilj določiti minimalne standarde, bi lahko države članice imele možnost sprejetja alternativnega ukrepa, ki se nanaša na dobiček davčnega zavezanca pred obrestmi in davki (EBIT – earnings before interest and tax) in je določen tako, da je enak deležu na podlagi EBITDA. Države članice bi lahko poleg pravila o omejitvi obresti, določenega v tej direktivi, uporabile tudi usmerjena pravila proti dolžniškemu financiranju v povezanih skupinah, zlasti pravila o tanki kapitalizaciji. Prihodki, ki so oproščeni davka, se ne bi smeli pobotati z odbitnimi stroški izposojanja. Razlog je, da bi bilo treba pri določanju, koliko odhodkov za obresti se lahko prizna, upoštevati samo obdavčljivi dohodek.

(7)

Če je davčni zavezanec del skupine, ki vloži zakonsko predpisane konsolidirane računovodske izkaze, bi se lahko za namene dodelitve pravice do priznavanja odhodkov za višje zneske presežnih stroškov izposojanja davčnim zavezancem upoštevala zadolženost celotne skupine na svetovni ravni. Morda bi bilo ustrezno tudi, da se določijo pravila za odstopno klavzulo glede na lastniški kapital („equity escape provision“), ko se pravilo o omejitvi obresti ne uporablja, če lahko družba dokaže, da je delež njenega lastniškega kapitala glede na njeno bilančno vsoto približno enak ali višji od enakovrednega deleža skupine. Pravilo o omejitvi obresti bi bilo treba v zvezi s presežnimi stroški izposojanja davčnega zavezanca uporabiti brez razlikovanja na podlagi tega, ali stroški izvirajo iz dolgov na nacionalni ravni, čezmejni ravni znotraj Unije ali s tretjo državo ali pa izvirajo iz tretjih oseb, povezanih podjetij ali znotraj skupine. Če je v skupini več kot en subjekt iz države članice, lahko država članica pri uporabi pravil, ki omejujejo priznavanje odhodkov za obresti, upošteva splošno stanje vseh subjektov v skupini v isti državi, vključno s sistemom obdavčitve ločenega subjekta, da se odobri prenos dobička ali obresti med subjekti znotraj skupine.

(8)

Za zmanjšanje upravnega bremena in bremena zagotavljanja skladnosti pravil, pri čemer se njihov davčni učinek ne bi znatno zmanjšal, je morda ustrezno predvideti pravilo „varnega pristana“, da bi bili vedno priznani odhodki za neto obresti do določenega najvišjega zneska, če bi bili priznani odhodki v tem primeru višji od deleža na podlagi EBITDA. Države članice bi lahko določile nižjo denarno mejno vrednost, da bi zagotovile višjo raven zaščite za domače davčne osnove. Ker erozija davčne osnove in preusmerjanje dobička načeloma potekata v obliki plačil previsokih obresti med subjekti, ki so povezana podjetja, je glede na omejeno tveganje izogibanja davkom ustrezno in potrebno dopustiti možnost izključitve samostojnih subjektov iz področja uporabe pravila o omejitvi obresti. Zaradi lažjega prehoda na novo pravilo o omejitvi obresti bi lahko države članice predvidele klavzulo o uporabi predhodno veljavnih pravil, ki bi zajemala obstoječa posojila, kolikor njihovi pogoji niso naknadno spremenjeni, tj. v primeru naknadne prilagoditve se klavzula o uporabi predhodno veljavnih pravil ne bi uporabljala za kakršno koli povečanje zneska ali trajanje posojila, temveč bi bila omejena na prvotne pogoje posojila. Države članice bi lahko brez poseganja v pravila o državni pomoči poleg tega izključile presežne stroške izposojanja, ki nastanejo na podlagi posojil za financiranje dolgoročnih javnih infrastrukturnih projektov, glede na to, da take sheme financiranja predstavljajo majhno ali nično tveganje erozije davčne osnove ali preusmerjanja dobička. V tem smislu bi morale države članice ustrezno dokazati, da imajo sheme financiranja za javne infrastrukturne projekte posebne značilnosti, ki upravičujejo tako obravnavo v primerjavi z drugimi shemami financiranja, za katere velja omejevalno pravilo.

(9)

Čeprav na splošno velja, da bi se morale omejitve glede priznavanja odhodkov za obresti uporabljati tudi za finančna podjetja, tj. finančne institucije in zavarovalnice, pa je splošno priznano tudi, da imata ta sektorja posebne značilnosti, ki zahtevajo bolj prilagojen pristop. Ker razprave na tem področju v Uniji in na mednarodni ravni še niso dovolj napredovale, v finančnem in zavarovalniškem sektorju še ni mogoče določiti posebnih pravil, zato bi državam članicam moralo biti omogočeno, da zadevna sektorja izključijo iz področja uporabe pravil o omejitvi obresti.

(10)

Namen izstopnih davkov je zagotoviti, da v primeru, ko davčni zavezanec prenese sredstva ali svoje davčno rezidentstvo iz davčne jurisdikcije države, ta država obdavči ekonomsko vrednost morebitnega kapitalskega dobička, ustvarjenega na njenem ozemlju, tudi če ta dobiček v času izstopa še ni bil realiziran. Zato je treba določiti primere, v katerih za davčne zavezance veljajo pravila o izstopnem davku in se obdavčijo njihovi nerealizirani kapitalski dobički, ki so vključeni v njihova prenesena sredstva. Prav tako je koristno pojasniti, da prenosi sredstev, vključno z gotovino med matično družbo in njenimi hčerinskimi družbami ne spadajo v področje uporabe predvidenega pravila o izstopni obdavčitvi. Za izračun zneskov je ključno, da se določi tržna vrednost prenesenih sredstev v času izstopa sredstev, ki temelji na neodvisnem tržnem načelu. Za zagotovitev združljivosti pravila z uporabo metode odbitkov je zaželeno, da se državam članicam dopusti upoštevanje trenutka, ko preneha pravica do obdavčitve prenesenih sredstev. Pravico do obdavčitve bi bilo treba opredeliti na nacionalni ravni. Prav tako je treba državi prejemnici omogočiti, da oporeka vrednosti prenesenih sredstev, ki jo je določila izstopna država, če ta ne odraža takšne tržne vrednosti. Države članice bi lahko v ta namen uporabile obstoječe mehanizme za reševanje sporov. Znotraj Unije je treba obravnavati uporabo izstopne obdavčitve in nazorno predstaviti pogoje za skladnost s pravom Unije. V teh primerih bi morali imeti davčni zavezanci pravico, da znesek ocenjenega izstopnega davka plačajo takoj ali da odložijo plačilo zneska davka, tako da ga plačajo po obrokih v določenem številu let, po potrebi v povezavi z obrestmi in jamstvom.

Države članice bi lahko v ta namen od zadevnih davčnih zavezancev zahtevale, da v napoved vključijo potrebne informacije. Izstopni davek se ne bi smel zaračunati, če je prenos sredstev začasen in je določeno, da se bodo sredstva vrnila v državo članico prenosnika, če se prenos opravi zaradi izpolnjevanja bonitetnih kapitalskih zahtev ali zaradi upravljanja likvidnosti ali če gre za posle financiranja vrednostnih papirjev ali sredstva, ki so dana kot zavarovanje s premoženjem.

(11)

Splošna pravila o preprečevanju zlorab so vključena v davčne sisteme za boj proti praksam davčne zlorabe, ki še niso bile urejene s posebnimi določbami. Vloga splošnih pravil o preprečevanju zlorab je torej odpraviti vrzeli, ki ne bi smele vplivati na uporabo posebnih pravil proti zlorabi. V Uniji bi bilo treba splošna pravila o preprečevanju zlorab uporabljati za ureditve, ki niso pristne, sicer pa bi moral imeti davčni zavezanec pravico, da za svoje poslovne dejavnosti izbere davčno najbolj učinkovito strukturo. Poleg tega je pomembno zagotoviti, da se splošna pravila o preprečevanju zlorab v domačih primerih znotraj Unije in v razmerju do tretjih držav uporabljajo na enoten način, tako da se področje in rezultati njihove uporabe v domačih in čezmejnih primerih ne razlikujejo. Državam članicam ne bi smeli preprečiti uporabe kazni, kadar velja splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Pri presoji, ali bi bilo treba ureditev šteti za nepristno, bi lahko državam članicam omogočili upoštevanje vseh tehtnih gospodarskih razlogov, vključno s finančnimi dejavnostmi.

(12)

Učinek pravil o nadzorovanih tujih družbah je, da se dohodek nizko obdavčene nadzorovane hčerinske družbe ponovno pripiše njeni matični družbi. Matična družba se nato obdavči za ta pripisani dohodek v državi, kjer je rezidentka za davčne namene. Glede na prednostne naloge politike zadevne države se lahko pravila o nadzorovanih tujih družbah uporabljajo za celotno nizko obdavčeno odvisno družbo, posebne kategorije dohodka ali pa samo za dohodek, ki je bil umetno preusmerjen v odvisno družbo. Zlasti za zagotovitev, da bi pravila o nadzorovanih tujih družbah predstavljala ustrezen odziv na pomisleke v zvezi z erozijo davčne osnove in preusmerjanjem dobička, je ključno, da države članice, ki svoja pravila o nadzorovanih tujih družbah omejujejo na dohodek, umetno preusmerjen v hčerinsko družbo, natančno določijo okoliščine, v katerih se večina funkcij odločanja, ki so ustvarile preusmerjeni dohodek na ravni nadzorovane hčerinske družbe, izvaja v državi članici davčnega zavezanca. Da bi omejili upravno breme in stroške zagotavljanja skladnosti, bi morali poleg tega dopustiti, da navedene države članice izvzamejo nekatere subjekte z nizkimi dobički ali nizko stopnjo dobička, ki predstavljajo manjše tveganje za izogibanje davkom. Zato je nujno, da se pravila o nadzorovanih tujih družbah razširijo na dobičke stalnih poslovnih enot, kadar ti dobički niso obdavčeni ali so oproščeni davka v državi davčnega zavezanca. Vendar pa v skladu s pravili o nadzorovanih tujih družbah ni treba obdavčiti dobičkov stalnih poslovnih enot, ki jim na podlagi nacionalnih pravil ni odobrena davčna oprostitev, ker se te stalne poslovne enote obravnavajo kot nadzorovane tuje družbe. Da bi zagotovile višjo raven zaščite, bi lahko države članice znižale prag za nadzor ali uporabile višji prag s primerjavo med dejansko plačanim davkom od dohodkov pravnih oseb z davkom od dohodkov pravnih oseb, ki bi se zaračunal v državi članici davčnega zavezanca. Pri prenosu pravil o nadzorovanih tujih družbah v svoje nacionalno pravo bi lahko države članice uporabile dovolj visok delni prag davčne stopnje.

Zaželeno je, da se obravnavajo tako primeri v tretjih državah kot znotraj Unije. Zaradi skladnosti s temeljnimi svoboščinami bi bilo treba kategorije dohodkov združiti z vsebinskim izvzetjem, s katerim bi znotraj Unije vpliv pravil omejili na primere, ko nadzorovana tuja družba ne opravlja pomembne gospodarske dejavnosti. Pomembno je, da davčne uprave in davkoplačevalci sodelujejo pri ugotavljanju relevantnih dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je treba uporabiti pravilo o izvzetju. Treba bi bilo dopustiti, da države članice pri prenosu pravil o nadzorovanih tujih družbah v svoje nacionalno pravo uporabijo bele, sive ali črne sezname tretjih držav, sestavljene na podlagi določenih meril iz te direktive, ki lahko vključujejo višino davčne stopnje za davke od dohodkov pravnih oseb, ali uporabijo bele sezname držav članic, sestavljene na takšni podlagi.

(13)

Hibridna neskladja so posledica razlik v pravni opredelitvi plačil (finančni instrumenti) ali subjektov, pri čemer te razlike postanejo očitne pri vzajemnem delovanju pravnih sistemov dveh jurisdikcij. Posledica takih neskladij je pogosto dvojni odbitek (tj. odbitek v obeh državah) ali odbitek dohodka v eni državi brez njegove vključitve v davčno osnovo v drugi državi. Za nevtralizacijo učinkov hibridnih neskladnih ureditev je treba določiti pravila, v skladu s katerimi bi morala v primeru neskladja ena od obeh jurisdikcij zavrniti odbitek plačila, ki povzroči tako neskladje. Pri tem je koristno pojasniti, da so ukrepi za odpravo hibridnih neskladij iz te direktive namenjeni obravnavi primerov neskladij, ki so posledica razlik v pravni opredelitvi finančnega instrumenta ali subjekta, niso pa namenjeni vplivanju na splošne značilnosti davčnega sistema države članice. Čeprav so se države članice v okviru skupine za kodeks ravnanja na področju obdavčitve podjetij dogovorile o smernicah v zvezi z davčno obravnavo hibridnih subjektov in hibridnih stalnih poslovnih enot znotraj Unije ter v zvezi z davčno obravnavo hibridnih subjektov v odnosih s tretjimi državami, je treba kljub temu sprejeti zavezujoča pravila. Ključno je nadaljevati delo na področju hibridnih neskladij med državami članicami in tretjimi državami ter drugih hibridnih neskladij, na primer tistih, ki zadevajo stalne poslovne enote.

(14)

Pojasniti je treba, da izvajanje pravil proti izogibanju davkom iz te direktive ne bi smelo vplivati na obveznost davčnih zavezancev, da spoštujejo neodvisno tržno načelo, ali pravico države članice, da davčno obveznost prilagodi navzgor v skladu z neodvisnim tržnim načelom, kjer je to ustrezno.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Za obdelavo osebnih podatkov v okviru te direktive se uporablja pravica do varstva osebnih podatkov v skladu s členom 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije ter Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(16)

Glede na to, da je glavni cilj te direktive izboljšati odpornost notranjega trga kot celote proti praksam čezmejnega izogibanja davkom, države članice tega ne morejo same zadovoljivo doseči. Nacionalni sistemi obdavčitve dohodkov pravnih oseb so različni in nepovezani ukrepi držav članic bi le ohranili obstoječo razdrobljenost notranjega trga na področju neposredne obdavčitve. Tak pristop bi omogočil nadaljevanje neučinkovitosti in izkrivljanja zaradi vzajemnega delovanja različnih nacionalnih ukrepov. Posledica tega bi bilo pomanjkanje usklajenosti. Ker precejšnja neučinkovitost na notranjem trgu povzroča predvsem težave, ki so čezmejne narave, bi bilo popravne ukrepe treba sprejeti na ravni Unije. Zato je ključno sprejeti rešitve, ki delujejo za notranji trg kot celoto, kar pa se lažje doseže na ravni Unije. Unija lahko zato sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Cilj te direktive je z določitvijo minimalne ravni zaščite za notranji trg zgolj doseči potrebno minimalno stopnjo usklajenosti v Uniji za uresničevanje njenih ciljev.

(17)

Komisija bi morala oceniti izvajanje te direktive štiri leta po začetku njene veljavnosti in o tem poročati Svetu. Države članice bi morale Komisiji predložiti vse informacije, ki so potrebne za zadevno oceno –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za vse davčne zavezance, ki so zavezani za davek od dohodkov pravnih oseb v eni ali več državah članicah, vključno s stalnimi poslovnimi enotami subjektov, ki so za davčne namene rezidenti tretje države, v eni ali več državah članicah.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„stroški izposojanja“ pomeni odhodke za obresti od vseh oblik dolgov, druge stroške, ki so ekonomsko enakovredni obrestim in stroškom, nastalim v povezavi z zbiranjem finančnih sredstev, kot je opredeljeno v nacionalnem pravu, kar med drugim vključuje plačila v okviru posojil z udeležbo pri dobičku, pripisane obresti za instrumente, kot so zamenljive obveznice in brezkuponske obveznice, zneske v okviru alternativnih shem financiranja, kot je islamsko bančništvo, finančne stroške plačil za finančni zakup, kapitalizirane obresti, vključene v vrednost povezanih sredstev iz bilance stanja, ali amortizacijo kapitaliziranih obresti, zneske, izmerjene glede na obračun financiranja v skladu s pravili za transferne cene, če je to ustrezno, zneske navideznih obresti v okviru izvedenih finančnih instrumentov ali pogodb o varovanju pred tveganjem, ki se nanašajo na izposojanje subjekta, določene pozitivne in negativne tečajne razlike pri izposojanju in instrumentih v povezavi z zbiranjem finančnih sredstev, provizije za jamstva za sheme financiranja, provizije za urejanje in podobne stroške, povezane z izposojanjem finančnih sredstev;

(2)

„presežni stroški izposojanja“ pomeni znesek, za katerega odbitni stroški izposojanja davčnega zavezanca presegajo obdavčljive prihodke od obresti in druge ekonomsko enakovredne obdavčljive prihodke, ki jih prejme davčni zavezanec v skladu z nacionalnim pravom;

(3)

„davčno obdobje“ pomeni davčno leto, koledarsko leto ali katero koli drugo ustrezno obdobje za davčne namene;

(4)

„povezano podjetje“ pomeni:

(a)

subjekt, v katerem je davčni zavezanec neposredno ali posredno udeležen s 25 odstotki ali več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala ali je upravičen do prejetja 25 odstotkov ali več dobička tega subjekta;

(b)

posameznika ali subjekt, ki je neposredno ali posredno udeležen s 25 odstotki ali več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala davčnega zavezanca ali je upravičen do prejetja 25 odstotkov ali več dobička davčnega zavezanca.

Če je posameznik ali subjekt neposredno ali posredno udeležen s 25 odstotki ali več v davčnem zavezancu in v enem ali več subjektih, se tudi vsi zadevni subjekti, vključno z davčnim zavezancem, štejejo za povezana podjetja.

Za namene člena 9 in kadar je v zadevno neskladje vključen hibridni subjekt, je ta opredelitev prilagojena tako, da se zahteva po 25-odstotni udeležbi nadomesti z zahtevo po 50-odstotni udeležbi.

(5)

„finančno podjetje“ pomeni katerega koli od naslednjih subjektov:

(a)

kreditno institucijo ali investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki (1) člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali upravitelja alternativnih investicijskih skladov (UAIS), kot je opredeljen v točki (b) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), ali družbo za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kot je opredeljena v točki (b) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(b)

zavarovalnico, kot je opredeljena v točki (1) člena 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(c)

pozavarovalnico, kot je opredeljena v točki (4) člena 13 Direktive 2009/138/ES;

(d)

institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki spada na področje uporabe Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), razen če se je država članica odločila, da navedene direktive v celoti ali delno ne bo uporabljala za to institucijo v skladu s členom 5 navedene direktive, ali pooblaščenega upravitelja premoženja institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje iz člena 19(1) navedene direktive;

(e)

pokojninske institucije, ki upravljajo pokojninske sisteme, ki se obravnavajo kot sistemi socialne varnosti iz Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (10) in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11), ter katero koli pravno osebo, ustanovljeno za namene vlaganja v takšne sisteme;

(f)

alternativni investicijski sklad (AIS), ki ga upravlja UAIS, kot je opredeljen v točki (b) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU, ali AIS, ki se nadzoruje v skladu z nacionalnim pravom, ki se uporablja;

(g)

KNPVP v smislu člena 1(2) Direktive 2009/65/ES;

(h)

centralno nasprotno stranko, kot je opredeljena v točki (1) člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (12);

(i)

centralno depotno družbo, kot je opredeljena v točki (1) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(6)

„prenos sredstev“ pomeni operacijo, s katero država članica izgubi pravico do obdavčitve prenesenih sredstev, medtem ko sredstva ostanejo v pravnem ali ekonomskem lastništvu istega davčnega zavezanca;

(7)

„prenos davčnega rezidenstva“ pomeni operacijo, s katero davčni zavezanec preneha biti rezident za davčne namene v državi članici, medtem ko pridobi davčno rezidentstvo v drugi državi članici ali tretji državi;

(8)

„prenos poslovanja stalne poslovne enote“ pomeni operacijo, s katero preneha davčna prisotnost davčnega zavezanca v državi članici, medtem ko je pridobil tako prisotnost v drugi državi članici ali tretji državi, ne da bi v zadevni državi članici ali tretji državi postal rezident za davčne namene;

(9)

„hibridno neskladje“ pomeni razmerje med davčnim zavezancem v eni državi članici in povezanim podjetjem v drugi državi članici ali strukturirano ureditev med strankami v državah članicah, če je naslednji rezultat posledica razlik v pravni opredelitvi finančnega instrumenta ali subjekta:

(a)

isto plačilo, stroški ali izgube se odbijejo tako v državi članici, v kateri je vir plačila ali so nastali stroški ali izgube, kot v drugi državi članici („dvojni odbitek“) ali

(b)

v državi članici, v kateri je vir plačila, se to plačilo odbije brez ustrezne vključitve istega plačila za davčne namene v drugi državi članici („odbitek brez vključitve“).

Člen 3

Minimalna raven zaščite

Ta direktiva ne izključuje uporabe notranjih ali na sporazumih temelječih določb, ki so namenjene varovanju višje ravni zaščite za domače davčne osnove od dohodkov pravnih oseb.

POGLAVJE II

UKREPI PROTI IZOGIBANJU DAVKOM

Člen 4

Pravilo o omejitvi obresti

1.   Presežni stroški izposojanja se priznajo v davčnem obdobju, v katerem nastanejo, le do 30 odstotkov dobička davčnega zavezanca pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Za namene tega člena lahko države članice za davčnega zavezanca štejejo tudi:

(a)

subjekt, ki se mu dovoli ali se od njega zahteva uporaba pravil v imenu skupine, kot je opredeljena v skladu z nacionalnim davčnim pravom;

(b)

subjekt v skupini, kot je opredeljena v skladu z nacionalnim davčnim pravom, ki rezultatov svojih članov ne združuje za davčne namene.

V takih okoliščinah se presežni stroški izposojanja ter EBITDA lahko izračunajo na ravni skupine in vsebujejo rezultate vseh njenih članov.

2.   EBITDA se izračuna tako, da se dohodku, za katerega se plača davek od dohodkov pravnih oseb v državi članici davčnega zavezanca, ponovno prištejejo za davek prilagojeni zneski presežnih stroškov izposojanja in za davek prilagojeni zneski za amortizacijo. Dohodek, ki je izvzet iz obdavčitve, je izključen iz EBITDA davčnega zavezanca.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko davčnemu zavezancu prizna pravica:

(a)

do priznanja presežnih stroškov izposojanja do 3 000 000 EUR;

(b)

do popolnega priznanja presežnih stroškov izposojanja, če je davčni zavezanec samostojen subjekt.

Za namene drugega pododstavka odstavka 1 znesek 3 000 000 EUR velja za celotno skupino.

Za namene točke (b) prvega pododstavka samostojen subjekt pomeni davčnega zavezanca, ki ni del konsolidirane skupine za namene finančnega računovodstva in nima povezanega podjetja ali stalne poslovne enote.

4.   Države članice lahko iz področja uporabe odstavka 1 izključijo presežne stroške izposojanja, ki nastanejo na podlagi:

(a)

posojil, ki so bila sklenjena pred 17. junijem 2016, pri čemer izključitev ne zajema nobenih naknadnih sprememb zadevnih posojil;

(b)

posojil, ki se uporabljajo za financiranje dolgoročnega javnega infrastrukturnega projekta, pri katerem so upravljavec projekta, stroški izposojanja, sredstva in dohodek vsi v Uniji.

Za namene točke (b) prvega pododstavka dolgoročni javni infrastrukturni projekt pomeni projekt za vzpostavitev, posodobitev, upravljanje in/ali vzdrževanje premoženja velike vrednosti, ki je v splošnem javnem interesu države članice.

Kadar se uporablja točka (b) prvega pododstavka, se vsi dohodki, ki izhajajo iz dolgoročnega javnega infrastrukturnega projekta, izključijo iz EBITDA, morebitni izključeni presežni stroški izposojanja pa se ne vključijo v presežne stroške izposojanja skupine v povezavi s tretjimi osebami iz točke (b) odstavka 5.

5.   Če je davčni zavezanec del konsolidirane skupine za namene finančnega računovodstva, se mu lahko prizna pravica do bodisi:

(a)

popolnega priznanja presežnih stroškov izposojanja, če lahko dokaže, da je njegov lastniški kapital glede na njegovo bilančno vsoto enak ali višji, kot je enakovredno razmerje skupine, in sicer pod naslednjimi pogoji:

(i)

za razmerje med lastniškim kapitalom davčnega zavezanca in njegovo bilančno vsoto se šteje, da je enako enakovrednemu razmerju skupine, če je razmerje med lastniškim kapitalom davčnega zavezanca in njegovo bilančno vsoto manjše za največ dve odstotni točki, ter

(ii)

vsa sredstva in obveznosti se vrednotijo po enaki metodi kot v konsolidiranih računovodskih izkazih iz odstavka 8,

bodisi

(b)

priznanja presežnih stroškov izposojanja v znesku, ki presega znesek, ki bi se lahko priznal v skladu z odstavkom 1. Višja omejitev priznavanja presežnih stroškov se nanaša na konsolidirano skupino za namene finančnega računovodstva, katere član je davčni zavezanec, in se izračuna v dveh korakih:

(i)

prvič, razmerje skupine se določi s porazdelitvijo presežnih stroškov izposojanja skupine v povezavi s tretjimi osebami po celotnem EBITDA, ter

(ii)

drugič, razmerje skupine se pomnoži z EBITDA, izračunanim v skladu z odstavkom 2.

6.   Država članica davčnega zavezanca lahko določi pravila za bodisi:

(a)

prenos naprej – brez časovne omejitve – presežnih stroškov izposojanja, ki jih v tekočem davčnem obdobju ni mogoče priznati v skladu z odstavki od 1 do 5;

(b)

prenos naprej – brez časovne omejitve – in nazaj – za največ tri leta – presežnih stroškov izposojanja, ki jih v tekočem davčnem obdobju ni mogoče priznati v skladu z odstavki 1 do 5, bodisi

(c)

prenos naprej – brez časovne omejitve – presežnih stroškov izposojanja in – za največ pet let – neporabljenih obresti, ki jih v tekočem davčnem obdobju ni mogoče priznati v skladu z odstavki 1 do 5.

7.   Države članice lahko iz področja uporabe odstavkov 1 do 6 izključijo finančna podjetja, tudi če so takšna finančna podjetja del konsolidirane skupine za namene finančnega računovodstva.

8.   Za namen tega člena je konsolidirana skupina za namene finančnega računovodstva sestavljena iz vseh subjektov, ki so v celoti vključeni v konsolidirane računovodske izkaze, pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali nacionalnim sistemom računovodskega poročanja države članice. Davčnemu zavezancu se lahko prizna pravica do uporabe konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z drugimi računovodskimi standardi.

Člen 5

Izstopna obdavčitev

1.   Davčni zavezanec je zavezan za davek v znesku, ki je enak tržni vrednosti prenesenih sredstev v času izstopa sredstev, zmanjšanih za njihovo vrednost za davčne namene, v vsakem od naslednjih primerov:

(a)

davčni zavezanec prenese sredstva s svojega sedeža na svojo stalno poslovno enoto v drugi državi članici ali tretji državi, če država članica sedeža nima več pravice do obdavčitve prenesenih sredstev zaradi prenosa;

(b)

davčni zavezanec prenese sredstva s svoje stalne poslovne enote v državi članici na svoj sedež ali drugo stalno poslovno enoto v drugi državi članici ali tretji državi, če država članica stalne poslovne enote nima več pravice do obdavčitve prenesenih sredstev zaradi prenosa;

(c)

davčni zavezanec prenese svoje davčno rezidentstvo v drugo državo članico ali tretjo državo, razen za tista sredstva, ki so še naprej dejansko povezana s stalno poslovno enoto v prvi državi članici;

(d)

davčni zavezanec prenese poslovanje stalne poslovne enote iz države članice v drugo državo članico ali tretjo državo, če država članica stalne poslovne enote nima več pravice do obdavčitve prenesenih sredstev zaradi prenosa.

2.   Davčnemu zavezancu se prizna pravica do odložitve plačila izstopnega davka iz odstavka 1, tako da ga plača po obrokih v obdobju petih let, v vsakem od naslednjih primerov:

(a)

davčni zavezanec prenese sredstva s svojega sedeža na svojo stalno poslovno enoto v drugi državi članici ali tretji državi, ki je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP);

(b)

davčni zavezanec prenese sredstva s svoje stalne poslovne enote v državi članici na svoj sedež ali drugo stalno poslovno enoto v drugi državi članici ali tretji državi, ki je pogodbenica Sporazuma EGP;

(c)

davčni zavezanec prenese svoje davčno rezidentstvo v drugo državo članico ali tretjo državo, ki je pogodbenica Sporazuma EGP;

(d)

davčni zavezanec prenese poslovanje stalne poslovne enote v drugo državo članico ali tretjo državo, ki je pogodbenica Sporazuma EGP.

Ta odstavek se uporablja za tretje države, ki so pogodbenice Sporazuma EGP, če imajo z državo članico davčnega zavezanca ali z Unijo sklenjen sporazum o vzajemni pomoči pri izterjavi davčnih terjatev, ki je enakovredna vzajemni pomoči iz Direktive Sveta 2010/24/EU (14).

3.   Če davčni zavezanec odloži plačilo v skladu z odstavkom 2, se lahko v skladu z zakonodajo države članice davčnega zavezanca ali stalne poslovne enote – odvisno od primera – zaračunajo obresti.

Če obstaja dokazljivo in dejansko tveganje neizterjave, se lahko od davčnih zavezancev zahteva tudi zagotovitev jamstva, ki je pogoj za odložitev plačila v skladu z odstavkom 2.

Drugi pododstavek se ne uporablja, če zakonodaja v državi članici davčnega zavezanca ali stalne poslovne enote določa možnost izterjave davčnega dolga prek drugega davčnega zavezanca, ki je član iste skupine in je rezident za davčne namene v zadevni državi članici.

4.   Kadar se uporablja odstavek 2, se odlog plačila nemudoma odpravi, davčni dolg pa postane izterljiv v naslednjih primerih:

(a)

prenesena sredstva ali poslovanje stalne poslovne enote davčnega zavezanca se prodajo ali kako drugače odsvojijo;

(b)

prenesena sredstva se naknadno prenesejo v tretjo državo;

(c)

davčno rezidentstvo ali poslovanje stalne poslovne enote davčnega zavezanca se naknadno prenese v tretjo državo;

(d)

davčni zavezanec gre v stečaj ali preneha poslovati;

(e)

davčni zavezanec ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z obroki in svojega položaja ne uredi v razumnem obdobju, ki ne presega 12 mesecev.

Točki (b) in (c) se ne uporabljata za tretje države, ki so pogodbenice Sporazuma EGP, če imajo z državo članico davčnega zavezanca ali z Unijo sklenjen sporazum o vzajemni pomoči pri izterjavi davčnih terjatev, ki je enakovredna vzajemni pomoči iz Direktive 2010/24/EU.

5.   Kadar gre za prenos sredstev, davčnega rezidentstva ali poslovanja stalne poslovne enote v drugo državo članico, ta država članica sprejme vrednost, ki jo je kot začetno vrednost sredstev za davčne namene določila država članica davčnega zavezanca ali stalne poslovne enote, razen če ta ne odraža tržne vrednosti.

6.   Za namene odstavkov 1 do 5 je „tržna vrednost“ znesek, za katerega je mogoče zamenjati sredstvo ali pobotati vzajemne obveznosti med zainteresiranimi nepovezanimi kupci in prodajalci z neposredno transakcijo.

7.   Če se sredstva v 12 mesecih vrnejo v državo članico prenosnika, se ta člen ne uporablja za prenose sredstev, povezane s financiranjem vrednostnih papirjev, sredstva, ki so dana kot zavarovanje s premoženjem, ali kadar se prenos sredstev opravi zaradi izpolnjevanja bonitetnih kapitalskih zahtev ali zaradi upravljanja likvidnosti.

Člen 6

Splošno pravilo o preprečevanju zlorab

1.   Država članica za namene izračuna obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb ne upošteva sheme ali niza shem, ki so ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev in okoliščin nepristne, če je njihov glavni namen ali eden od glavnih namenov pridobiti davčno ugodnost, ki izničuje cilj ali namen veljavnega davčnega prava. Shema lahko obsega več kot en korak ali del.

2.   Za namene odstavka 1 se shema ali niz shem šteje za nepristnega, kolikor se ne uresničuje iz tehtnih komercialnih razlogov, ki odražajo ekonomsko realnost.

3.   Kadar se shema ali niz shem ne upošteva v skladu z odstavkom 1, se davčna obveznost izračuna v skladu z nacionalnim pravom.

Člen 7

Pravila o nadzorovanih tujih družbah

1.   Država članica davčnega zavezanca obravnava subjekt ali stalno poslovno enoto, katere dobički v tej državi članici niso obdavčeni ali so oproščeni davkov, kot nadzorovano tujo družbo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

v primeru subjekta je davčni zavezanec sam ali s povezanimi podjetji neposredno ali posredno udeležen v subjektu z več kot 50 odstotki glasovalnih pravic ali ima posredno ali neposredno več kot 50 odstotkov kapitala ali je upravičen do več kot 50 odstotkov dobička navedenega subjekta ter

(b)

davek od dohodkov pravnih oseb na dobiček, ki ga je subjekt ali stalna poslovna enota dejansko plačala, je nižji od razlike med davkom od dohodkov pravnih oseb, ki bi se zaračunal subjektu ali stalni poslovni enoti na podlagi veljavnega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb v državi članici davčnega zavezanca, ter davkom od dohodkov pravnih oseb na dobiček, ki ga je subjekt ali stalna poslovna enota dejansko plačala.

Za namene točke (b) prvega pododstavka se stalna poslovna enota nadzorovane tuje družbe, ki ni zavezana za davek ali ki je v jurisdikciji nadzorovane tuje družbe oproščena davka, ne upošteva. Poleg tega se davek od dohodkov pravnih oseb, ki bi se zaračunal v državi članici davčnega zavezanca, šteje za odmerjenega v skladu s pravili države članice davčnega zavezanca.

2.   Kadar se subjekt ali stalna poslovna enota obravnava kot nadzorovana tuja družba v skladu z odstavkom 1, država članica davčnega zavezanca vključi v davčno osnovo:

(a)

nerazdeljeni dohodek subjekta ali dohodek stalne poslovne enote, ki izhaja iz naslednjih kategorij:

(i)

obresti ali drugega dohodka iz finančnih sredstev;

(ii)

licenčnin ali drugega dohodka, ki izhaja iz intelektualne lastnine;

(iii)

dividend in dohodka od odsvojitve deležev;

(iv)

dohodka od finančnega zakupa;

(v)

dohodka od zavarovalniških, bančnih in drugih finančnih dejavnosti;

(vi)

dohodka od izdajanja računov družbam, ki imajo dohodek od prodaje in storitev na podlagi blaga in storitev, kupljenih od povezanih podjetij ali prodanih povezanim podjetjem, in nimajo dodane gospodarske vrednosti ali le majhno tovrstno vrednost;

Ta točka se ne uporablja, če ustrezna dejstva in okoliščine potrjujejo, da nadzorovana tuja družba opravlja pomembno gospodarsko dejavnost, za katero ima na voljo osebje, opremo, sredstva in prostore.

Kadar je nadzorovana tuja družba rezident tretje države ali je v tretji državi, ki ni podpisnica Sporazuma EGP, se lahko države članice odločijo, da se prejšnji pododstavek ne uporablja.

ali

(b)

nerazdeljeni dohodek subjekta ali stalne poslovne enote, ki izhaja iz nepristnih ureditev, vzpostavljenih poglavitno z namenom pridobitve davčne ugodnosti.

Za namene te točke se šteje, da je shema ali niz shem nepristen, kolikor subjekt ali stalna poslovna enota ne bi imela sredstev ali ne bi prevzela tveganj, ki ustvarjajo njegov oziroma njen celotni dohodek ali del njegovega oziroma njenega dohodka, če ne bi bila pod nadzorom družbe, ki izvaja funkcije osebja, pristojnega za odločanje, ki so povezane s temi sredstvi in tveganji, te funkcije pa imajo ključno vlogo pri ustvarjanju dohodka nadzorovane družbe.

3.   Kadar je v skladu s pravili države članice davčna osnova za davčnega zavezanca izračunana na podlagi točke (a) odstavka 2, se lahko država članica odloči, da subjekta ali stalne poslovne enote ne bo obravnavala kot nadzorovano tujo družbo iz odstavka 1, če ena tretjina ali manj dohodka, ki ga prejme subjekt ali stalna poslovna enota, spada v kategorije iz točke (a) odstavka 2.

Kadar je v skladu s pravili države članice davčna osnova za davčnega zavezanca izračunana na podlagi točke (a) odstavka 2, se lahko država članica odloči, da finančnih podjetij ne bo obravnavala kot nadzorovane tuje družbe, če ena tretjina ali manj dohodka subjekta iz kategorij iz točke (a) odstavka 2 izhaja iz transakcij z davčnim zavezancem ali njegovimi povezanimi podjetji.

4.   Države članice lahko iz področja uporabe točke (b) odstavka 2 izključijo subjekt ali stalno poslovno enoto:

(a)

z računovodskim dobičkom v višini največ 750 000 EUR in dohodkom, ki ne prihaja iz trgovanja, v višini največ 75 000 EUR ali

(b)

z računovodskim dobičkom, ki znaša največ 10 odstotkov njegovih oziroma njenih stroškov poslovanja v davčnem obdobju.

Za namene točke (b) prvega pododstavka operativni stroški ne smejo vključevati stroškov blaga, prodanega zunaj države, v kateri je subjekt rezident ali v kateri se nahaja stalna poslovna enota, za davčne namene in plačila povezanim podjetjem.

Člen 8

Izračun dohodka nadzorovane tuje družbe

1.   Kadar se uporablja točka (a) člena 7(2), se dohodek, ki se vključi v davčno osnovo za davčnega zavezanca, izračuna v skladu s pravili zakona o davku od dohodkov pravnih oseb države članice, v kateri je davčni zavezanec rezident za davčne namene ali v kateri se nahaja. Izgube subjekta ali stalne poslovne enote se ne vključijo v davčno osnovo, ampak se lahko prenesejo naprej v skladu z nacionalnim pravom in upoštevajo v naslednjih davčnih obdobjih.

2.   Kadar se uporablja točka (b) člena 7(2), se dohodek, ki se vključi v davčno osnovo za davčnega zavezanca, omeji na zneske, ustvarjene s sredstvi in tveganji, povezanimi s funkcijami osebja, pristojnega za odločanje, ki jih izvaja obvladujoča družba. Dodelitev dohodka nadzorovane tuje družbe se izračuna v skladu z neodvisnim tržnim načelom.

3.   Dohodek, ki se vključi v davčno osnovo, se izračuna sorazmerno glede na udeleženost davčnega zavezanca v subjektu, kot je opredeljena v točki (a) člena 7(1).

4.   Dohodek se vključi v davčno obdobje davčnega zavezanca, v katerem se konča davčno leto subjekta.

5.   Kadar subjekt razdeli dobiček davčnemu zavezancu in se ta razdeljeni dobiček vključi v obdavčljivi dohodek davčnega zavezanca, se zneski dohodka, ki so bili predhodno vključeni v davčno osnovo v skladu s členom 7, odbijejo od davčne osnove pri izračunu zneska dolgovanega davka na razdeljeni dobiček, s čimer se zagotovi, da ne pride do dvojne obdavčitve.

6.   Kadar davčni zavezanec odsvoji svoj delež v subjektu ali v poslovanju stalne poslovne enote in je bil kateri koli del prihodkov iz naslova odsvojitve prej vključen v davčno osnovo v skladu s členom 7, se ta znesek odbije od davčne osnove pri izračunu zneska dolgovanega davka na zadevne prihodke, s čimer se zagotovi, da ne pride do dvojne obdavčitve.

7.   Država članica davčnega zavezanca odobri odbitek davka, ki ga je plačal subjekt ali stalna poslovna enota, od davčne obveznosti davčnega zavezanca v njegovi državi davčnega rezidentstva ali državi, v kateri se nahaja. Odbitek se izračuna v skladu z nacionalnim pravom.

Člen 9

Hibridna neskladja

1.   Kolikor hibridno neskladje privede do dvojnega odbitka, se odbitek prizna samo v državi članici, v kateri je vir takega plačila.

2.   Kolikor hibridno neskladje privede do odbitka brez vključitve, država članica plačnika ne odobri odbitka takega plačila.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Pregled

1.   Komisija oceni izvajanje te direktive, zlasti učinek člena 4, do 9. avgusta 2020 in o tem poroča Svetu. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

2.   Države članice Komisiji predložijo vse informacije, ki so potrebne za oceno izvajanja te direktive.

3.   Države članice iz člena 11(6) Komisiji pred 1. julijem 2017 sporočijo vse informacije, potrebne za oceno učinkovitosti nacionalnih ciljno usmerjenih pravil, s katerimi naj bi preprečile možnost erozije davčne osnove in preusmeritve dobička.

Člen 11

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2018. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Te določbe uporabljajo od 1. januarja 2019.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Kadar ta direktiva omenja denarni znesek v eurih (EUR), se lahko države članice, katerih valuta ni euro, odločijo za izračun ustrezne vrednosti v nacionalnih valutah na dan 12. julija 2016.

4.   Estonija lahko, pod pogojem da ne obdavči nerazdeljenih dobičkov, z odstopanjem od člena 5(2) obravnava prenos sredstev v denarni ali nedenarni obliki, tudi gotovine, s stalne poslovne enote v Estoniji na sedež ali drugo stalno poslovno enoto v drugi državi članici ali tretji državi, ki je pogodbenica sporazuma EGP, kot razdelitev dobička ter zaračuna davek od dohodka, ne da bi imel davčni zavezanec pravico do odloga plačila tega davka.

5.   Države članice z odstopanjem od odstavka 1 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 5, najpozneje 31. decembra 2019. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Te določbe uporabljajo od 1. januarja 2020.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

6.   Države članice, ki imajo 8. avgusta 2016 nacionalna ciljno usmerjena pravila za preprečevanje možnosti erozije davčne osnove in preusmeritve dobička, ki so enako učinkovita kot pravilo o omejitvi obresti, določeno v tej direktivi, lahko z odstopanjem od člena 4 navedena ciljno usmerjena pravila uporabljajo do konca prvega polnega proračunskega leta po datumu objave sporazuma med članicami OECD o minimalnem standardu glede ukrepa 4 za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička na uradnem spletnem mestu, vendar ne dlje kot do 1. januarja 2024.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. julija 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(4)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(5)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(7)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(8)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(9)  Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).

(10)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

(11)  Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

(12)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(13)  Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

(14)  Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L 84, 31.3.2010, str. 1).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/15


UREDBA SVETA (EU) 2016/1165

z dne 18. julija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 (2) uveljavlja Sklep 2010/788/SZVP in uvaja določene ukrepe za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo, vključno z zamrznitvijo njihovega premoženja.

(2)

Z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 2293 (2016) z dne 21. junija 2016 so bila spremenjena merila za določitev oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz odstavkov 9 in 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1807 (2008), ter razširjene določbe o embargu na orožje. S Sklepom Sveta 2016/1173 (3) je Svet sklenil, da ustrezno razširi področje uporabe meril.

(3)

Za izvajanje sklepa je zato potreben regulativni ukrep na ravni Unije zlasti zaradi zagotovitve njegove enotne uporabe s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah.

(4)

Uredbo (ES) št. 1183/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1183/2005 se spremeni:

1.

v členu 1b(1) se doda naslednja točka:

„(d)

tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči ali posredniških storitev v zvezi z drugo prodajo in dobavo orožja in sorodnega materiala, če je to vnaprej odobril Odbor za sankcije.“;

2.

člen 2a(1) se spremeni:

(a)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

načrtovanje, vodenje ali zagrešitev dejanj v Demokratični republiki Kongo, ki predstavljajo kršenje ali zlorabo človekovih pravic ali kršenje mednarodnega humanitarnega prava, kot je ustrezno, vključno z dejanji, katerih tarča so civilisti, vključno z ubijanjem in pohabljanjem, posilstvi in drugimi oblikami spolnega nasilja, ugrabitvami, prisilnim razseljevanjem ter napadi na šole in bolnišnice;“;

(b)

točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

podpora posameznikom ali subjektom, vključno z oboroženimi skupinami ali kriminalnimi mrežami, ki z nedovoljenim izkoriščanjem ali trgovino z naravnimi viri, tudi z zlatom ali s prostoživečimi vrstami in proizvodi iz teh vrst, sodelujejo pri destabilizirajočih dejavnostih v Demokratični republiki Kongo;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 336, 21.12.2010, str. 30.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL L 193, 23.7.2005, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/1173 z dne 18. julija 2016 o spremembi Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (glej stran 108 tega Uradnega lista)


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1166

z dne 17. maja 2016

o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od 1. oktobra 2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 125(4)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 125 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pridelovalci sladkorne pese in podjetja za proizvodnjo sladkorja sklenejo pisne panožne sporazume. Priloga XI k navedeni uredbi določa nekatere odkupne pogoje za peso do konca tržnega leta 2016/2017, Priloga X k navedeni uredbi pa določa te pogoje od 1. oktobra 2017, ko se bo sistem kvot iztekel.

(2)

Da bi upoštevali posebne lastnosti sektorja sladkorja in pričakovani razvoj sektorja v obdobju po izteku sistema kvot, bi bilo treba spremeniti odkupne pogoje za peso iz Priloge X.

(3)

Po 1. oktobru 2017 se bo sektor sladkorja iz sladkorne pese moral prilagoditi izteku sistema kvot, vključno z odpravo minimalne cene sladkorne pese in uravnavanjem domačih proizvodnih količin. Zato sektor pri tem prehodu z močno reguliranega sektorja k liberalnejšemu potrebuje jasen pravni okvir. Pridelovalci in podjetja za proizvodnjo sladkorja zahtevajo večjo pravno varnost glede pravil, ki veljajo za mehanizme porazdelitve vrednosti, vključno s tržnimi bonusi in izgubami na podlagi ustreznih tržnih cen.

(4)

Za dobavno verigo sladkorja iz sladkorne pese v Uniji so značilni številni, večinoma mali pridelovalci sladkorne pese in omejeno število večinoma velikih podjetij za proizvodnjo sladkorja. Glede na to, da morajo dobavitelji pese načrtovati in organizirati svojo dobavo pese tovarnam sladkorja v obdobjih spravila pese, obstaja za pridelovalce interes za pogajanja o nekaterih pogojih v zvezi s klavzulami o porazdelitvi vrednosti za nakup pese s strani zadevnih podjetij. To je neločljivo povezano z dobavno verigo sladkorja, ki še naprej obstaja, ne glede na to, ali se sistem kvot uporablja ali ne. Klavzule o porazdelitvi vrednosti iz točke XI Priloge XI k Uredbi (EU) št. 1308/2013 trenutno pridelovalcem pese in podjetjem za proizvodnjo sladkorja omogočajo zagotovitev njihove preskrbe po vnaprej določenih odkupnih pogojih z gotovostjo porazdelitve dobička in stroškov, ki jih povzroča dobavna veriga, v korist pridelovalcev sladkorne pese. Korist porazdelitve vrednosti je tudi v pošiljanju cenovnih signalov na trgu neposredno pridelovalcem.

(5)

Pričakovani razvoj sektorja v obdobju po izteku sistema kvot v kombinaciji z razmeroma nizkimi cenami sladkorja, opaženimi v zadnjem času, verjetno ne bo privedel do tega, da bi na trg vstopili novi predelovalci sladkorja iz sladkorne pese, ker bi naložbe, potrebne za vzpostavitev obrata za predelovanje sladkorja, zahtevale višjo ceno sladkorja od tržne cene, predvidene v naslednjih tržnih letih, da bi prinesle dobiček. Srednjeročne napovedi Komisije pa po izteku sistema kvot predvidevajo prilagoditev cen navzdol. Zato se bo sedanja struktura industrije sladkorja v EU, vključno z razmerjem med pridelovalci pese in podjetji za proizvodnjo sladkorja, po pričakovanjih ohranila v letih po odpravi sistema kvot, saj je mogoče predvideti, da bo na trg vstopilo le malo novih podjetij.

(6)

Če se klavzule o porazdelitvi vrednosti ne ohranijo, bi bil lahko ogrožen položaj pridelovalcev pese v prehranski verigi. Ob izgubi možnosti pogajanj o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, zlasti v razmerah nizkih cen, bi bili pridelovalci pese lahko gospodarsko prikrajšani.

(7)

Zato razlog za spremembo Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013, da se omogočijo pogajanja o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, ostaja veljaven. Možnost pogajanj o takih klavzulah bi bila torej potrebna tudi po 1. oktobru 2017.

(8)

Da se poenostavijo pogajanja o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, je primerno, da so taka pogajanja mogoča samo med enim podjetjem in njegovimi trenutnimi ali potencialnimi dobavitelji.

(9)

Da bi zagotovili prožen pogajalski proces, bi morala biti uvedba klavzule o porazdelitvi vrednosti neobvezna.

(10)

Prilogo X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki XI Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se doda naslednja točka 5:

„5.

Podjetje za proizvodnjo sladkorja in zadevni prodajalci sladkorne pese se lahko dogovorijo o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, vključno s tržnimi bonusi in izgubami, ki določajo, kako se razvoj pomembnih tržnih cen sladkorja ali drugih trgov primarnih proizvodov porazdeli med njimi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1167

z dne 18. julija 2016

o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih med drugim iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (osnovna uredba), ter zlasti členov 11(4) in 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 1796/1999 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske. Po dveh pregledih zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe so bili protidampinški ukrepi ohranjeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1858/2005 (3) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 102/2012 (4).

(2)

Svet je po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 400/2010 (5) razširil protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz enakih proizvodov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne. Z isto uredbo so bili nekateri korejski proizvajalci izvozniki izvzeti iz teh razširjenih ukrepov.

(3)

Trenutno veljavni ukrepi so protidampinška dajatev, ki je bila z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 102/2012 uvedena na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila med drugim razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/90 (6) („veljavni ukrepi“). Za uvoz izdelka, ki se pregleduje, poslanega iz Republike Koreje, v Unijo se uporablja dajatev v višini 60,4 %, razen za izdelke, ki jih proizvajajo izvzete družbe.

B.   POSTOPEK

1.   Začetek

(4)

Evropska komisija („Komisija“) je prejela zahtevek za izvzetje iz protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kot so bili razširjeni na uvožene izdelke, poslane iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali ne, v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne uredbe.

(5)

Zahtevek je 7. septembra 2015 vložila družba Daechang Steel Co. Ltd. („vložnik“), proizvajalec izvoznik jeklenih vrvi in kablov iz Republike Koreje („zadevna država“); zahtevek je bil omejen na vložnika.

(6)

Vložnik je predložil dokaze prima facie, da izdelka, ki se pregleduje, v obdobju preiskave (od 1. julija 2008 do 30. junija 2009), ki je privedla do razširjenih ukrepov, ni izvažal v Unijo, da ni povezan z nobenim od proizvajalcev izvoznikov izdelka, ki se pregleduje, za katere se uporabljajo veljavne protidampinške dajatve, da se ni izogibal ukrepom, ki se uporabljajo za jeklene vrvi in kable s poreklom iz Kitajske, ter da je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo izvozil znatno količino zadevnega izdelka v Unijo.

(7)

Po proučitvi dokazov, ki jih je predložil vložnik, in po posvetovanju z državami članicami ter po tem, ko je imela industrija Unije možnost za pripombe, je Komisija 26. novembra 2015 začela preiskavo z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2179 (7). Poleg tega je Komisija v skladu s členom 3 navedene uredbe carinske organe napotila, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza izdelka, ki se pregleduje, poslanega iz Republike Koreje, ki ga vložnik proizvaja in prodaja za izvoz v Unijo, v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

(8)

Izdelek, ki se pregleduje, so jeklene vrvi in kabli, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjavnega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, poslani iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali ne („izdelek, ki se pregleduje“), trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98 (oznake TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 in 7312109813).

3.   Obdobje poročanja

(9)

Obdobje poročanja je trajalo od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015. Podatki so se zbirali od leta 2008 do konca obdobja poročanja („obdobje preiskave“).

4.   Preiskava

(10)

Komisija je vložnika in predstavnike Republike Koreje uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresirane strani so bile pozvane, da izrazijo svoja mnenja, in obveščene, da lahko zahtevajo zaslišanje. Komisija ni prejela nobenih zahtevkov.

(11)

Komisija je vložniku poslala vprašalnik in prejela odgovor v roku, ki je bil določen. Komisija je zbrala in na kraju samem preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za pregled. V prostorih vložnika je bil izveden preveritveni obisk.

(12)

Komisija je proučila, ali so pogoji za odobritev izvzetja v skladu s členoma 11(4) in 13(4) izpolnjeni, in sicer:

da vložnik v obdobju preiskave, ki je privedla do razširjenih ukrepov, to je od 1. julija 2008 do 30. junija 2009, ni izvažal izdelka, ki se pregleduje,

da je začel vložnik izdelek, ki se pregleduje, izvažati po koncu obdobja preiskave proti izogibanju,

da vložnik ni povezan s proizvajalci izvozniki izdelka, ki se pregleduje, za katere se uporabljajo veljavne protidampinške dajatve, in se ni izogibal ukrepom, ki se uporabljajo za jeklene vrvi in kable s poreklom iz Kitajske.

C.   UGOTOVITVE

(13)

Preiskava je tudi potrdila, da vložnik v obdobju preiskave proti izogibanju, ki je privedla do razširjenih ukrepov, to je od 1. julija 2008 do 30. junija 2009, izdelka, ki se pregleduje, ni izvažal v Unijo. Vložnik je izdelek, ki se pregleduje, prvič izvozil po razširitvi ukrepov na Republiko Korejo, in sicer v drugi polovici leta 2015.

(14)

Preiskava je tudi potrdila, da vložnik ni bil povezan z nobenim od kitajskih izvoznikov ali proizvajalcev, za katere se uporabljajo protidampinški ukrepi, ki jih uvaja Izvedbena Uredba (EU) št. 102/2012.

(15)

Poleg tega je preiskava potrdila, da je vložnik dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in ni vpleten v prakse izogibanja. Vložnik kupuje doma proizvedene jeklene žičnate palice in surovine (na primer cink in svinec), vendar tudi uvaža jeklene žičnate palice iz Ljudske republike Kitajske, ki so nato lužene, vlečene, pocinkane, drugič vlečene, pritrjene in zaprte v njegovih proizvodnih obratih v Republiki Koreji. Končni izdelek se prodaja na domačem trgu in izvaža v Združene države, Azijo in Unijo.

(16)

Proizvodne dejavnosti je mogoče šteti za sestavljanje ali končno izdelavo. Člen 13(2) osnovne uredbe določa pogoje, pod katerimi se za sestavljanje šteje, da se izogiba ukrepom. Eden od pogojev v skladu s točko (b) navedenega člena je, da vrednost zadevnih delov predstavlja 60 % ali več celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bil delež kitajskih surovin, ki jih je uporabil vložnik, znatno pod pragom 60 %, ki ga določa člen 13(2)(b) osnovne uredbe. Delež kitajskih delov (tj. surovin) je znašal 38 %. Če je ta prag presežen, je treba v skladu s členom 13(2)(b) ugotoviti, ali je bil dosežen prag 25 % dodane vrednosti („preskus dodane vrednosti“). Prag 60 % skupne vrednosti delov ni bil presežen. Zato na podlagi dejanskih stroškov, ki so nastali v obdobju poročanja, ni bilo treba ugotavljati, ali je bil dosežen prag 25 % dodane vrednosti v smislu člena 13(2)(b) osnovne uredbe.

(17)

Vložnik je začel izdelek, ki se pregleduje, proizvajati sredi leta 2015. Zaradi izjemnih proizvodnih stroškov v začetni fazi proizvodnje je bil opravljen drugi izračun na podlagi standardnih stroškov proizvodnje (brez zagonskih stroškov in ob predpostavki visoke stopnje izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti). Ugotovljeno je bilo, da je delež kitajskih surovin predstavljal več kot 60 % skupne vrednosti delov končnega izdelka (69 %). Zato je bilo treba opraviti preskus dodane vrednosti v skladu s členom 13(2) osnovne uredbe. Ta preskus je pokazal, da je dodana vrednost delov iz Ljudske republike Kitajske znatno presegala prag 25 % proizvodnih stroškov, kot ga določa člen 13(2)(b) osnovne uredbe. Zato se za proizvodne dejavnosti vložnika ne šteje, da vključujejo izogibanje v smislu člena 13(2) osnovne uredbe.

(18)

Preiskava je potrdila, da vložnik ni kupoval končnega izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske, da bi ga ponovno prodajal ali prevažal v Unijo in da je družba lahko upravičila svoj celotni izvoz v obdobju poročanja.

(19)

Na podlagi ugotovitev iz uvodnih izjav 13 do 18 Komisija ugotavlja, da vložnik izpolnjuje pogoje za izvzetje v skladu s členoma 11(4) in 13(4) osnovne uredbe.

(20)

Zgornje ugotovitve so bile razkrite vložniku in industriji Unije, ki sta imela možnost, da predložita pripombe. Vložnik je potrdil, da se strinja z ugotovitvami Komisije. Predložena ni bila nobena dodatna pripomba.

D.   SPREMEMBA SEZNAMA DRUŽB, KI SO UPRAVIČENE DO IZVZETJA VELJAVNIH UKREPOV

(21)

V skladu z navedenimi ugotovitvami je treba vložnika dodati na seznam družb, ki so oproščene protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 102/2012.

(22)

Kot je določeno v členu 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 400/2010, je uporaba izvzetja pogojena s tem, da se carinskim organom držav članic predloži veljaven trgovinski račun, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k navedeni uredbi. Če tak račun ni predložen, se protidampinška dajatev uporablja še naprej.

(23)

Poleg tega izvzetje iz razširjenih ukrepov, odobrenih za uvoz jeklenih vrvi in kablov, ki jih proizvaja vložnik, v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe ostane veljavno pod pogojem, da je upravičeno na podlagi dokončno ugotovljenih dejstev. Če bodo novi dokazi prima facie pokazali drugače, lahko Komisija začne preiskavo za ugotovitev upravičenosti umika izvzetja.

(24)

Izvzetje iz razširjenih ukrepov, odobreno za uvoz jeklenih vrvi in kablov, ki jih proizvaja vložnik, temelji na podlagi ugotovitev tega pregleda. To izvzetje se torej uporablja izključno za uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ki jih proizvaja zgoraj navedena pravna oseba. Za uvožene jeklene vrvi in kable, ki jih proizvaja katera koli družba, ki ni izrecno poimensko navedena v členu 1(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 102/2012, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, se izvzetje ne uporablja, velja pa stopnja preostale dajatve, uvedena z navedeno uredbo.

(25)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 102/2012, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo (EU) 2016/90, bi bilo treba spremeniti, da se v razpredelnico v členu 1(4) vključi podjetje Daechang Steel Co. Ltd.

(26)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razpredelnica iz člena 1(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 102/2012, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/90, se nadomesti z naslednjo razpredelnico:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Republika Koreja

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 20. Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 ulica Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Člen 2

Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registracijo uvoza, ki se izvaja v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2179. Za tako registriran uvoz se protidampinška dajatev ne pobira.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1796/1999 z dne 12. avgusta 1999 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev, o dokončnem pobiranju začasnih dajatev, uvedenih na uvoz jeklenih vrvi in kablov po poreklu iz Ljudske republike Kitajske, Madžarske, Indije, Mehike, Poljske, Južne Afrike in Ukrajine, ter o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom po poreklu iz Republike Koreje (UL L 217, 17.8.1999, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1858/2005 z dne 8. novembra 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Indije, Južne Afrike in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 299, 16.11.2005, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 102/2012 z dne 27. januarja 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ukrajine, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Maroka, Moldavije in Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 in o zaključku pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Južne Afrike v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 36, 9.2.2012, str. 1).

(5)  Izvedbena Uredba Sveta (EU) št. 400/2010 z dne 26. aprila 2010 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, in zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Malezije (UL L 117, 11.5.2010, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/90 z dne 26. januarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ukrajine po delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 19, 27.1.2016, str. 22).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2179 z dne 25. novembra 2015 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri uvozu njegovih izdelkov in uvede registracija tega uvoza (UL L 309, 26.11.2015, str. 3).


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1168

z dne 18. julija 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

173,5

BO

223,6

CL

210,7

UY

201,7

ZA

175,8

ZZ

197,1

0808 10 80

AR

191,0

BR

90,8

CL

135,5

NZ

145,5

US

117,0

UY

72,1

ZA

115,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

183,1

CL

125,1

NZ

155,4

ZA

127,8

ZZ

147,9

0809 10 00

TR

193,6

ZZ

193,6

0809 29 00

TR

280,5

ZZ

280,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1169

z dne 18. julija 2016

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. julija 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 (2) je odprla letne tarifne kvote za uvoz česna.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja „A“, vloženih v prvih sedmih koledarskih dneh meseca julija 2016 za podobdobje od 1. septembra 2016 do 30. novembra 2016, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, izračunanega v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3), določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja „A“.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja „A“, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 341/2007 za podobdobje od 1. septembra 2016 do 30. novembra 2016, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.9.2016 do 30.11.2016

(v %)

Kitajska

Tradicionalni uvozniki

09.4105

99,306141

Novi uvozniki

09.4100

0,465017

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki

09.4106

Novi uvozniki

09.4102


SKLEPI

19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/29


SKLEP SVETA (EU) 2016/1170

z dne 12. julija 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Skupnega odbora in ustanovitvijo posebnih delovnih skupin

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 207 in 209 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. maja 2014.

(2)

V skladu s členom 41 Sporazuma je bil ustanovljen Skupni odbor, da se med drugim zagotovi pravilno delovanje in izvajanje Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor).

(3)

Za čim učinkovitejše izvajanje Sporazuma bi bilo treba sprejeti poslovnik Skupnega odbora.

(4)

Na podlagi člena 41 Sporazuma lahko Skupni odbor ustanovi posebne delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru v zvezi s sprejetjem poslovnika Skupnega odbora in ustanovitvijo posebnih delovnih skupin bi zato moralo temeljiti na priloženih osnutkih sklepov Skupnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se zavzame v imenu Unije v Skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 41 Sporazuma, v zvezi s:

(a)

sprejetjem poslovnika Skupnega odbora in

(b)

ustanovitvijo posebnih delovnih skupin,

temelji na osnutkih sklepov Skupnega odbora, ki so priloženi temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije v Skupnem odboru se lahko o manjših spremembah teh osnutkov sklepov dogovorijo brez vključitve Sveta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (UL L 125, 26.4.2014, str. 17).


OSNUTEK

SKLEPA št. 1/2016 SKUPNEGA ODBORA EU-INDONEZIJA

z dne …

o sprejetju poslovnika

SKUPNI ODBOR EU-INDONEZIJA JE –

ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 41 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. maja 2014.

(2)

Za učinkovito izvajanje Sporazuma bi bilo treba čim prej ustanoviti Skupni odbor.

(3)

V skladu s členom 41(5) Sporazuma bi moral Skupni odbor sprejeti svoj poslovnik za izvajanje tega sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Sprejme se poslovnik Skupnega odbora, kot je določen v Prilogi.

V/Na …,

Za Skupni odbor EU-Indonezija

Predsednik


(1)  UL L 125, 26.4.2014, str. 17.

PRILOGA

Poslovnik Skupnega odbora

Člen 1

Sestava in predsedstvo

1.   Skupni odbor, ustanovljen v skladu s členom 41 Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), opravlja svoje naloge, kot je določeno v členu 41 Sporazuma.

2.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki obeh strani na najvišji možni ravni.

3.   Skupnemu odboru izmenično predsedujeta minister za zunanje zadeve Republike Indonezije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Pravico do predsedovanja vsem ali delu zasedanj Skupnega odbora lahko preneseta na višjega uradnika.

Člen 2

Zastopanje

1.   Pogodbenici druga drugo uradno obvestita o seznamu svojih predstavnikov v Skupnem odboru (v nadaljnjem besedilu: člani). Seznam upravlja sekretariat Skupnega odbora.

2.   Član, ki želi, da ga zastopa njegov namestnik, pred zasedanjem o imenu namestnika pisno obvesti predsednika. Namestnik člana ima enake pravice kot član, ki ga zastopa.

Člen 3

Delegacije

1.   Člane Skupnega odbora lahko spremljajo uradniki. Pred vsakim zasedanjem sekretariat pogodbenici obvesti o predvideni sestavi delegacij, prisotnih na zasedanju.

2.   Po potrebi in z medsebojnim dogovorom pogodbenic se lahko na zasedanja Skupnega odbora povabi strokovnjake ali predstavnike drugih teles kot opazovalce ali da zagotovijo informacije o določeni zadevi.

Člen 4

Zasedanja

1.   Skupni odbor se običajno sestane najmanj vsaki dve leti ali kakor se dogovorita obe pogodbenici. Zasedanje Skupnega odbora skliče predsednik in potekajo izmenično v Indoneziji in v Bruslju, na sporazumno določen datum. Po dogovoru med pogodbenicama se lahko skličejo tudi izredna zasedanja Skupnega odbora.

2.   Izjemoma in če se obe pogodbenici strinjata, lahko zasedanja Skupnega odbora potekajo tudi s pomočjo tehničnih sredstev, na primer z video- ali telekonferenco.

3.   Skupni odbor se sestane na najvišji možni ravni, kot sta se dogovorili pogodbenici. Pogodbenici si prizadevata zagotoviti udeležbo na ministrski ravni, kadar je to izvedljivo.

4.   Sestanki Skupnega odbora, katerim se predseduje na ministrski ravni, se pripravijo na predhodnem zasedanju na ravni višjih uradnikov.

Člen 5

Obveščanje javnosti

1.   Če pogodbenici ne skleneta drugače, zasedanja Skupnega odbora niso javna. Kadar pogodbenica Skupnemu odboru predloži informacije, ki so označene kot zaupne, druga pogodbenica navedene informacije obravnava kot take.

2.   Skupni odbor lahko daje izjave za javnost, če se mu to zdi potrebno.

Člen 6

Sekretariat

Predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje in predstavnik vlade Republike Indonezije delujeta skupaj kot sekretarja Skupnega odbora. Vsa sporočila za predsednika Skupnega odbora in od njega se posredujejo sekretarjema. Korespondenca za predsednika Skupnega odbora in od njega je lahko v kakršni koli pisni obliki, vključno z elektronsko pošto.

Člen 7

Dnevni red zasedanj

1.   Predsednik za vsako zasedanje sestavi okvirni dnevni red. Slednji se skupaj z ustreznimi dokumenti pošlje drugi pogodbenici običajno najpozneje 15 dni pred začetkom zasedanja.

2.   Predsednik lahko predlaga, da se strokovnjaki udeležijo zasedanj Skupnega odbora, da zagotovijo informacije o kateri koli točki dnevnega reda.

3.   Skupni odbor na začetku vsakega zasedanja sprejme dnevni red. Poleg točk, ki so že na okvirnem dnevnem redu, se nanj lahko uvrstijo tudi druge točke, če se pogodbenici s tem strinjata.

4.   Predsednik lahko v posebnih okoliščinah in po dogovoru z obema pogodbenicama skrajša roke iz odstavka 1, da se upoštevajo zahteve posamezne zadeve.

Člen 8

Potrjeni zapisnik

1.   Izid zasedanja Skupnega odbora je v obliki potrjenega zapisnika.

2.   Sekretarja po predložitvi gostitelja skupaj pripravita osnutek potrjenega zapisnika vsakega zasedanja, običajno v 30 koledarskih dneh od datuma zasedanja. Osnutek potrjenega zapisnika temelji na predsednikovem povzetku sklepov, ki jih sprejme Skupni odbor.

3.   Pogodbenici zapisnik potrdita v 45 koledarskih dneh od datuma zasedanja ali do katerega koli drugega datuma, dogovorjenega med pogodbenicama. Ko se doseže dogovor o zapisniku, pogodbenici podpišeta dva izvirnika. Vsaka pogodbenica prejme po en izvirnik.

Člen 9

Sklepi in priporočila

1.   Za namen izvajanja nalog Skupnega odbora, ki so določene v členu 41 Sporazuma, lahko Skupni odbor sprejme sklep in/ali priporočilo. Tak sklep in/ali priporočilo ima zaporedno številko, datum sprejetja in opis vsebine.

2.   Kadar to zahtevajo okoliščine, lahko Skupni odbor sprejme sklepe ali priporočila s pisnim postopkom.

3.   Ne glede na člen 5 se vsaka pogodbenica lahko odloči, ali bo sklepe in priporočila Skupnega odbora objavila v svojem uradnem glasilu.

Člen 10

Korespondenca

1.   Korespondenca, naslovljena na Skupni odbor, se naslovi na sekretarja katere koli pogodbenice, ki nato o njej obvesti drugega sekretarja.

2.   Sekretariat zagotovi, da se korespondenca, naslovljena na Skupni odbor, posreduje predsedniku odbora in po potrebi razpošlje kot dokumentacija iz člena 11.

3.   Sekretariat korespondenco predsednika pošlje pogodbenicama in po potrebi razpošlje kot dokumentacijo iz člena 11.

Člen 11

Dokumentacija

1.   Kadar posvetovanja Skupnega odbora temeljijo na pisnih spremnih dokumentih, sekretariat te dokumente oštevilči in razpošlje članom.

2.   Vsak sekretar je odgovoren za posredovanje dokumentov ustreznim članom njegove pogodbenice v Skupnem odboru, pri čemer kopijo vedno pošlje v vednost drugemu sekretarju.

Člen 12

Stroški

1.   Vsaka pogodbenica krije vse svoje stroške v zvezi z osebjem, potovanjem in bivanjem ter poštnimi in telekomunikacijskimi storitvami, nastale zaradi udeležbe na zasedanjih Skupnega odbora.

2.   Stroške, povezane z organizacijo zasedanj in razmnoževanjem dokumentov, krije pogodbenica gostiteljica zasedanja.

Člen 13

Spremembe poslovnika

Katera koli pogodbenica lahko pisno zahteva pregled poslovnika, ki se lahko spremeni po skupnem dogovoru pogodbenic v skladu s členom 9.

Člen 14

Posebne delovne skupine in drugi mehanizmi

1.   Skupni odbor lahko ustanovi posebne delovne skupine ali druge mehanizme, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog. Posebne delovne skupine in drugi mehanizmi poročajo Skupnemu odboru.

2.   Skupni odbor lahko razpusti katero koli od obstoječih posebnih delovnih skupin ali drugih mehanizmov ali ustanovi dodatne posebne delovne skupine ali druge mehanizme, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

3.   Delovne skupine ali drugi mehanizmi o svojih dejavnostih podrobno poročajo Skupnemu odboru na vsakem sestanku.

4.   Edina pristojnost posebnih delovnih skupin je, da Skupnemu odboru pripravljajo priporočila.


OSNUTEK

SKLEPA št. 2/2016 SKUPNEGA ODBORA EU-INDONEZIJA

z dne …

o ustanovitvi posebnih delovnih skupin in drugih mehanizmov

SKUPNI ODBOR EU-INDONEZIJA JE –

ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 41 Sporazuma ter člena 14 poslovnika Skupnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. maja 2014.

(2)

Za učinkovito izvajanje Sporazuma bi bilo treba čim prej vzpostaviti njegov institucionalni okvir.

(3)

V skladu s členom 41(3) Sporazuma in členom 14 poslovnika Skupnega odbora lahko slednji ustanovi posebne delovne skupine in druge mehanizme, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

(4)

Za omogočanje razprav na strokovni ravni o ključnih področjih, za katera se Sporazum uporablja, se lahko ustanovijo posebne delovne skupine ali drugi mehanizmi. Pogodbenici se lahko dogovorita za spremembo seznama posebnih delovnih skupin ali drugih mehanizmov in/ali njihovega področja uporabe.

(5)

V skladu s členom 9 poslovnika lahko Skupni odbor sprejema sklepe tudi s pisnim postopkom.

(6)

Ta sklep bi bilo treba sprejeti, da posebne delovne skupine ali mehanizmi začnejo pravočasno delovati –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Ustanovijo se posebne delovne skupine in drugi mehanizmi, navedeni v Prilogi k temu sklepu.

V/Na …,

Za Skupni odbor EU-Indonezija

Predsednik


(1)  UL L 125, 26.4.2014, str. 17.

PRILOGA

Skupni odbor EU-Indonezija

Posebne delovne skupine in drugi mehanizmi

1.

Posebna delovna skupina za razvojno sodelovanje

2.

Posebna delovna skupina za trgovino in naložbe

3.

Dialog o človekovih pravicah

4.

Politični dialog

5.

Varnostni dialog


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/38


SKLEP SVETA (EU) 2016/1171

z dne 12. julija 2016

o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) in člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti točke (a) člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 in zlasti v skladu s členom 102 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo IX k Sporazumu EGP, ki vsebuje določbe o finančnih storitvah.

(3)

Naslednji akti zadevajo finančne storitve in jih je treba vključiti v Sporazum EGP:

Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3),

Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4),

Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5),

Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6),

Uredba (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7),

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (8),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 (9),

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 (10),

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 (11),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 (12),

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514 (13),

Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (14),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 826/2012 (15),

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 827/2012 (16),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 918/2012 (17),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 919/2012 (18),

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97 (19),

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (20),

Uredba (EU) št. 513/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (21),

Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (22),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 272/2012 (23),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012 (24),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 447/2012 (25),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012 (26),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 449/2012 (27),

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 946/2012 (28),

Izvedbeni sklep Komisije 2014/245/EU (29),

Izvedbeni sklep Komisije 2014/246/EU (30),

Izvedbeni sklep Komisije 2014/247/EU (31),

Izvedbeni sklep Komisije 2014/248/EU (32) in

Izvedbeni sklep Komisije 2014/249/EU (33).

(4)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženih osnutkih sklepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlaganih sprememb Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP, temelji na osnutkih sklepov Skupnega odbora EGP, ki so priloženi temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(5)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(6)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(7)  Uredba (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (UL L 287, 29.10.2013, str. 5).

(8)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L 83, 22.3.2013, str. 1).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 132, 16.5.2013, str. 1).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 132, 16.5.2013, str. 3).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L 183, 24.6.2014, str. 18).

(13)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514 z dne 18. decembra 2014 o informacijah, ki jih morajo pristojni organi posredovati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu s členom 67(3) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 82, 27.3.2015, str. 5).

(14)  Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic (UL L 251, 18.9.2012, str. 1).

(16)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 827/2012 z dne 29. junija 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 251, 18.9.2012, str. 11).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 918/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z opredelitvami pojmov, izračunom neto kratkih pozicij, kritimi posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev, pragovi za priglasitev, pragovi likvidnosti za odložitev omejitev, znatnimi padci vrednosti finančnih instrumentov in neugodnimi dogodki (UL L 274, 9.10.2012, str. 1).

(18)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 919/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente (UL L 274, 9.10.2012, str. 16).

(19)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97 z dne 17. oktobra 2014 o popravku Delegirane uredbe (EU) št. 918/2012 glede priglasitve znatnih neto kratkih pozicij v državnih vrednostnih papirjih (UL L 16, 23.1.2015, str. 22).

(20)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(21)  Uredba (EU) št. 513/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (UL L 145, 31.5.2011, str. 30).

(22)  Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (UL L 146, 31.5.2013, str. 1).

(23)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam (UL L 90, 28.3.2012, str. 6).

(24)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino in obliko rednega poročanja podatkov o bonitetnih ocenah, ki jih bonitetne agencije predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 2).

(25)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 447/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah z določitvijo regulativnih tehničnih standardov za presojo skladnosti metodologij bonitetnega ocenjevanja (UL L 140, 30.5.2012, str. 14).

(26)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo v centralnem registru, ki ga je uvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 17).

(27)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 449/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za informacije za registracijo in certificiranje bonitetnih agencij (UL L 140, 30.5.2012, str. 32).

(28)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 946/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede glob, ki jih bonitetnim agencijam naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L 282, 16.10.2012, str. 23).

(29)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/245/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Brazilije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 65.)

(30)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/246/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Argentine za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 68).

(31)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/247/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Mehike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 71).

(32)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/248/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 73).

(33)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/249/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Hongkonga za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 76).


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31ed (Sklep Komisije 2010/C-326/07) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31f.

32010 R 1092: Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ustrezni organi držav Efte sodelujejo pri delu Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB).

(b)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraze ‚država(-e) članica(-e)‘, ‚pristojni organi‘ in ‚nadzorni organi‘ razume tako, da poleg svojega pomena iz Uredbe vključujejo tudi države Efte in njihove pristojne in nadzorne organe. To ne velja za člene 5(2), 9(5) in 11(1)(c).

(c)

V členu 6(2) se doda naslednje:

‚(c)

guvernerji nacionalnih centralnih bank držav Efte ali, kar zadeva Lihtenštajn, visoki predstavnik ministrstva za finance;

(d)

član kolegija Nadzornega organa Efte, kadar je to pomembno za njegove naloge.

Člani splošnega odbora brez glasovalnih pravic iz točk (c) in (d) ne sodelujejo pri delu splošnega odbora, kadar se lahko razpravlja o položaju posamezne finančne institucije EU ali države članice EU.‘

(d)

V členu 13(1) se doda naslednja točka:

‚(i)

en predstavnik vsake nacionalne centralne banke držav Efte ali, kar zadeva Lihtenštajn, predstavnik ministrstva za finance. Ti predstavniki ne sodelujejo pri delu svetovalnega tehničnega odbora, kadar se lahko razpravlja o položaju posamezne finančne institucije EU ali države članice EU.‘

(e)

V členu 15(2) se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte, nacionalne centralne banke, nacionalni nadzorni organi in nacionalni statistični organi držav Efte tesno sodelujejo z ESRB in mu zagotavljajo vse informacije, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog v skladu s Sporazumom EGP.‘

(f)

V členu 16(3) se za besedo ‚Komisiji‘ doda besedilo „in, če so naslovljena na državo Efte ali na enega ali več njenih nacionalnih nadzornih organov, Stalnemu odboru držav Efte‘, za besedo ‚ESA‘ pa se doda besedilo ‚in Nadzornemu organu Efte‘.

(g)

V členu 17(1) in (2) in členu 18(1) se za besedo ‚Svetu‘ doda besedilo „in, če so naslovljena na državo Efte ali na enega ali več njenih nacionalnih nadzornih organov, Stalnemu odboru držav Efte‘.

(h)

Člen 17(3) se ne uporablja v zvezi z odločitvami glede priporočil, naslovljenih na eno ali več držav Efte.

(i)

V členu 18(4) se za besedo ‚ESA‘ vstavi besedilo „Nadzorni organ Efte in Stalni odbor držav Efte‘.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1092/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati … ali dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP, pri čemer se upošteva poznejši datum (*).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 1.

(*)  Navedene so ustavne zahteve.

Skupna izjava pogodbenic

k Sklepu št. …/… o vključitvi Uredbe (EU) št. 1092/2010 v Sporazum EGP

Pogodbenice ugotavljajo, da Uredba (EU) št. 1092/2010 državam, ki niso članice EU, omogoča le določeno raven udeležbe v Evropskem odboru za sistemska tveganja. V okviru morebitnih prihodnjih revizij Uredbe (EU) št. 1092/2010 bo EU ocenila, ali bi bilo državam Efte, ki so del EGP, mogoče podeliti pravico do udeležbe, ki ustreza udeležbi držav Efte, ki so del EGP, v treh evropskih nadzornih organih, kakor je predvidena v sklepih Skupnega odbora EGP št. …/…, št.…/… in št.…/….


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ministri za gospodarstvo in finance EU in držav Efte, ki so del EGP, so v sklepih (3) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP pozdravili uravnoteženo rešitev, ki so jo dosegle pogodbenice ob upoštevanju ustroja in ciljev uredb EU o evropskih nadzornih organih (v nadaljnjem besedilu: ENO) in Sporazuma EGP, pa tudi pravnih ter političnih omejitev EU in držav Efte, ki so del EGP (v nadaljnjem besedilu: EGP-EFTA).

(4)

Finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA so poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma tržne udeležence v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, na primer za sprejemanje priporočil in nezavezujočo mediacijo, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(5)

Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ENO EU v ta proces in skladnost med obema stebroma, se bodo posamezne odločitve in uradna mnenja, ki jih bo Nadzorni organ Efte naslovil na enega ali več posameznih pristojnih organov EGP-EFTA ali tržnih udeležencev, sprejemali na podlagi osnutkov ustreznega ENO EU. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa.

(6)

Pogodbenice soglašajo, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v teh sklepih, in ga je zato treba razlagati v skladu z načeli, ki jih vključujejo.

(7)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31f (Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31 g.

32010 R 1093: Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12), kakor je bila spremenjena z:

32013 R 1022: Uredbo (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L 287, 29.10.2013, str. 5).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Pristojni organi držav Efte in Nadzorni organ Efte imajo, z izjemo pravice do glasovanja, enake pravice in dolžnosti kot pristojni organi držav članic EU v zvezi z delom Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (v nadaljnjem besedilu: Organ), njegovega odbora nadzornikov ter vseh pripravljalnih teles Organa, vključno z notranjimi odbori in skupinami, v skladu z določbami tega sporazuma.

Ne glede na člena 108 in 109 tega sporazuma bo imel Organ, z izjemo pravice do glasovanja, pravico sodelovati pri delu Nadzornega organa Efte in njegovih pripravljalnih organov, kadar Nadzorni organ Efte, kar zadeva države Efte, izvaja naloge Organa, kakor je določeno v tem sporazumu.

Poslovnik Organa in Nadzornega organa Efte polno upošteva njuno sodelovanje in sodelovanje pristojnih organov držav Efte pri delu, kakor je določeno v tem sporazumu.

(b)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da vključujeta, poleg svojega pomena v Uredbi, tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(c)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, se poslovnik Organa smiselno uporablja za zadeve v zvezi s pristojnimi organi Efte in finančnimi institucijami. Zlasti za pripravo osnutkov za Nadzorni organ Efte veljajo isti notranji postopki kot za pripravo odločitev, ki se sprejemajo v zvezi s podobnimi vprašanji glede držav članic EU, vključno z njihovimi pristojnimi organi in finančnimi institucijami.

(d)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Organ in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov.

V primeru nesoglasja med Organom in Nadzornim organom Efte v zvezi z uporabo določb te uredbe predsednika Organa in kolegija Nadzornega organa Efte ob upoštevanju nujnosti zadeve nemudoma skličeta sestanek za dosego soglasja. Če soglasje ni doseženo, lahko predsednik Organa ali kolegija Nadzornega organa Efte zaprosita pogodbenice, naj zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP, ki jo obravnava v skladu s členom 111 tega sporazuma, ki se uporablja smiselno. V skladu s členom 2 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP (UL L 85, 30.3.1994, str. 60) lahko pogodbenica v nujnih primerih zahteva takojšnjo organizacijo sestankov. Ne glede na ta odstavek se v skladu s členoma 5 oziroma 111 tega sporazuma pogodbenica lahko kadar koli obrne na Skupni odbor EGP na lastno pobudo.

(e)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se uporabljajo v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v ta sporazum.

(f)

Kar zadeva države Efte, se člen 1(4) glasi, kot sledi:

‚Določbe te uredbe ne posegajo v pooblastila Nadzornega organa Efte, da, zlasti na podlagi člena 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, zagotavlja skladnost s Sporazumom EGP ali navedenim sporazumom.‘

(g)

V členu 9(5):

(i)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku besedilo ‚Organ‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se drugi in tretji pododstavek glasita, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Nadzorni organ Efte pregleda odločitev iz prvih dveh pododstavkov v ustreznih časovnih presledkih, in sicer vsaj vsake 3 mesece. Če se odločitev po treh mesecih ne obnovi, samodejno preneha veljati.

Nadzorni organ Efte mora čim prej po sprejetju odločitve iz prvih dveh pododstavkov Organ obvestiti o datumu prenehanja veljavnosti. Organ dovolj zgodaj pred iztekom trimesečnega roka iz tretjega pododstavka Nadzornemu organu Efte predloži odločitve ter jim po potrebi priloži osnutek. Nadzorni organ Efte lahko obvesti Organ o kakršni koli spremembi, ki je po njegovem mnenju pomembna za pregled.

Država Efte lahko zahteva, da Nadzorni organ Efte ponovno prouči svojo odločitev. Nadzorni organ Efte to zahtevo posreduje Organu. V tem primeru Organ v skladu s postopkom iz drugega pododstavka člena 44(1) razmisli o pripravi novega osnutka za Nadzorni organ Efte.

Če Organ spremeni ali razveljavi katero koli odločitev, vzporedno z odločitvijo, ki jo je sprejel Nadzorni organ Efte, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(h)

V členu 16(4) se za besedo ‚Komisijo‘ vstavi besedilo „Stalni odbor držav Efte in Nadzorni organ Efte.‘

(i)

V členu 17:

(i)

izraz ‚prava Unije‘ se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(ii)

V odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 2 se za besedo ‚Komisije‘ vstavi besedilo „Stalnega odbora držav Efte, Nadzornega organa Efte‘;

(iv)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Če Organ preiskuje domnevno kršitev ali neuporabo Sporazuma EGP glede pristojnega organa države Efte, obvesti Nadzorni organ Efte o naravi in namenu preiskave in mu nato redno zagotavlja posodobljene informacije, ki jih Nadzorni organ Efte potrebuje za ustrezno opravljanje svojih nalog iz odstavkov 4 in 6.‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja priporočila obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti za zagotovitev skladnosti svojega ravnanja s Sporazumom EGP.‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se odstavka 4 in 5 glasita, kot sledi:

‚4.   Če pristojni organ v mesecu dni od prejetja priporočila Organa ne zagotovi skladnosti s Sporazumom EGP, lahko Nadzorni organ Efte izda uradno mnenje, s katerim od pristojnega organa zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev s Sporazumom EGP. Nadzorni organ Efte v uradnem mnenju upošteva priporočilo Organa.

Takšno uradno mnenje izda Nadzorni organ Efte najpozneje tri mesece po sprejetju priporočila. Ta rok lahko Nadzorni organ Efte podaljša za mesec dni.

Uradna mnenja Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Pristojni organi Organu in Nadzornemu organu Efte zagotovijo vse potrebne informacije.

5.   Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja uradnega mnenja iz odstavka 4 obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti, da bo svoje ravnanje uskladil z navedenim uradnim mnenjem.‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku odstavka 6 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘ glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ pa se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(viii)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 6 glasi, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(ix)

kar zadeva države Efte, se odstavek 8 glasi, kot sledi:

‚8.   Nadzorni organ Efte vsako leto objavi informacije o tem, kateri pristojni organi in finančne institucije v državah Efte niso spoštovali uradnih mnenj ali odločitev iz odstavkov 4 in 6.‘

(j)

V členu 18:

(i)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 3 in 4 izraz ‚Organ‘ v vseh sklonih glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavkih 3 in 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘. glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.

(k)

V členu 19:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 3 se za besedilo ‚za zadevne pristojne organe zavezujočo odločitev‘ vstavi besedilo ‚v državah članicah EU‘;

(iii)

v odstavku 3 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar so vpleteni samo pristojni organi držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev, ki od njih zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Kadar so vpleteni pristojni organi ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Organ in Nadzorni organ Efte sprejmeta odločitev, ki od pristojnih organov zadevnih držav članic EU oziroma držav Efte zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚Brez poseganja v pooblastila Komisije na podlagi člena 258 PDEU‘ glasi ‚Brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘, izraz ‚prava Unije‘ pa se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(v)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘

(l)

V členu 20 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar so vpleteni samo pristojni organi držav Efte, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Kadar so vpleteni pristojni organi ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte, lahko Organ oziroma Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih, odvisno od primera, pripravijo Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in/ali Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte. Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), kakor je primerno, v skladu s členom 56 sprejmejo skupna stališča ter vzporedno sprejmejo odločitve in/ali osnutke.‘

(m)

V členu 21(4) se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(n)

V členih 22(1a) in 31(d) se za besedo ‚Komisijo‘ oziroma ‚Komisije‘ vstavi besedilo ‚ter Nadzorni organ Efte in Stalni odbor držav Efte‘ oziroma ‚ter Nadzornega organa Efte in Stalnega odbora držav Efte‘.

(o)

V členih 22(4) in 34(1) se za besedilo ‚Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije‘ vstavi besedilo „Nadzornega organa Efte ali Stalnega odbora držav Efte‘.

(p)

V členu 32(3a), kar zadeva države Efte:

(i)

se besedilo ‚lahko zahteva‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte lahko zahteva‘;

(ii)

se pred besedilo ‚lahko sodeluje tudi sam‘, ki se nadomesti z besedilom ‚lahko sodelujeta tudi sama‘, vstavi besedilo ‚Organ in Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

doda se naslednji pododstavek:

‚Zahteve Nadzornega organa Efte iz tega odstavka se nemudoma podajo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘

(q)

V členu 35(5) se besedilo „na nacionalno centralno banko‘ ne uporablja za Lihtenštajn.

(r)

V členu 36(5) se za besedo ‚Komisijo‘ doda besedilo ‚in Nadzorni organ Efte‘.

(s)

V členu 38, kar zadeva države Efte:

(i)

besede ‚Organ‘, ‚Organ in Komisija‘, ‚Organ, Komisija‘ ter ‚Komisija in Organ‘ se v vseh sklonih glasijo ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu (in stavek se temu primerno slovnično prilagodi);

(ii)

izraz ‚Svet‘ se v vseh sklonih glasi ‚Stalni odbor držav Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iii)

za četrtim pododstavkom odstavka 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo zadevne države Efte nemudoma posreduje Organu in Komisiji. Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev ohrani, spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

za tretjim pododstavkom odstavka 3 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(v)

za prvim pododstavkom odstavka 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(vi)

doda se naslednji odstavek:

‚6.   Če se v zadevi iz člena 19(3) ali v povezavi s členom 20 v zvezi z nesoglasjem med pristojnimi organi ene ali več držav Efte odločitev začasno prekliče ali razveljavi v skladu s tem členom, se vse morebitne vzporedne odločitve Nadzornega organa Efte v zadevni zadevi prav tako začasno prekličejo ali razveljavijo.

Če Organ v takih primerih spremeni ali razveljavi katero koli svojo odločitev, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(t)

V členu 39:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Pri pripravljanju osnutka za Nadzorni organ Efte v skladu s to uredbo Organ obvesti Nadzorni organ Efte in določi rok, v katerem lahko Nadzorni organ Efte vsaki fizični ali pravni osebi, vključno s pristojnim organom, ki je naslovnik odločitve, ki bo sprejeta, omogoči izraziti mnenje o zadevi, pri čemer se v celoti upošteva nujnost, zapletenost in možne posledice zadeve.‘;

(ii)

v odstavku 4 se dodata naslednja pododstavka:

‚Kadar Nadzorni organ Efte sprejme odločitev na podlagi člena 18(3) ali (4), to odločitev pregleduje v ustreznih časovnih presledkih. Nadzorni organ Efte obvesti Organ o kakršni koli prihodnji spremembi ter o morebitnih spremembah, ki so pomembne za pregled.

Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ. Organ pravočasno pred nameravanim pregledom Nadzornemu organu Efte predloži sklepe ter jim po potrebi priloži osnutek.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 5 za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(u)

V členu 40(1):

(i)

v točki (b) se za besedilom ‚državi članici‘ vstavi naslednje:

‚in, brez glasovalne pravice, vodja nacionalnega javnega organa, pristojnega za nadzor finančnih institucij v posamezni državi Efte,‘;

(ii)

v točki (f) se za besedo ‚organov‘ doda besedilo ‚in Nadzornega organa Efte‘.

(v)

V členu 43:

(i)

v odstavku 2 se za besedo ‚odločitve‘ doda besedilo ‚, pripravlja osnutke za Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavkih 4 in 6 se za besedo ‚Svetu‘ vstavi besedilo „Nadzornemu organu Efte, Stalnemu odboru držav Efte,‘.

(w)

V členu 44:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo za osnutke, ki se pripravijo za Nadzorni organ Efte v skladu z zadevnimi določbami te uredbe.‘;

(ii)

v odstavku 4 se za besedilo ‚izvršnega direktorja‘ vstavi besedilo „ter predstavnika Nadzornega organa Efte‘;

(iii)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Člani odbora nadzornikov držav Efte se imajo v skladu s členom 40(1)(b) pravico udeležiti razprav v odboru nadzornikov, ki zadevajo posamezne finančne institucije.‘

(x)

v členu 57(2) se za besedilom ‚države članice‘ vstavi naslednje besedilo:

„ter enega predstavnika na visoki ravni zadevnega pristojnega organa iz vsake države Efte in enega predstavnika Nadzornega organa Efte.‘

(y)

V členu 60(4) se doda naslednji pododstavek:

‚Če se pritožba nanaša na odločitev, ki jo Organ sprejme v skladu s členom 19 ali v povezavi s členom 20 v zadevi, kjer so v nesoglasje vpleteni tudi pristojni organi ene ali več držav Efte, odbor za pritožbe pozove vpleteni pristojni organ Efte, naj v določenih rokih poda pripombe k sporočilom drugih strank v pritožbenih postopkih. Vpleteni pristojni organ Efte ima pravico do ustnih izjav.‘

(z)

V členu 62(1)(a) se dodajo naslednji pododstavki:

‚Nacionalni javni organi Efte finančno prispevajo k proračunu Organa v skladu s to točko.

Za določitev obveznih prispevkov nacionalnih javnih organov Efte, pristojnih za nadzor nad finančnimi institucijami v skladu s to točko, je korekcijski koeficient posamezne države Efte naslednji:

 

Islandija: 2

 

Lihtenštajn: 1

 

Norveška: 7‘

(za)

V členu 67 se doda naslednje:

‚Države Efte za Organ in njegovo osebje uporabljajo Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU.‘

(zb)

V členu 68 se doda naslednji odstavek:

‚5.   Z odstopanjem od členov 12(2)(a) in 82(3)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev lahko državljani držav Efte, ki uživajo vse pravice državljana, sklenejo pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem Organa.

Z odstopanjem od členov 12(2)(e), 82(3)(e) in 85(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Organ, kar zadeva njegovo osebje, jezike iz člena 129(1) Sporazuma EGP šteje kot jezike Unije iz člena 55(1) Pogodbe o Evropski uniji.‘

(zc)

V členu 72 se doda naslednji odstavek:

‚4.   Za uporabo te uredbe se za pristojne organe držav Efte v zvezi z dokumenti, ki jih pripravi Organ, uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.‘“

Člen 2

Besedili Uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1022/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Okvir, vzpostavljen na podlagi tega sklepa in Sklepov št. …/… [ESRB], št. …/… [EIOPA] in št. …/… [ESMA], pogodbenice pregledajo najpozneje do konca leta [pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa], da se zagotovi, da bo še naprej zagotavljal učinkovito in enotno uporabo skupnih pravil ter nadzor po celotnem EGP.

Člen 4

Ta sklep začne veljati … [vstavi datum dneva po sprejetju] ali dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP, pri čemer se upošteva poznejši datum (*).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(2)  UL L 287, 29.10.2013, str. 5.

(3)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  Navedene so ustavne zahteve.

Skupna izjava pogodbenic

k Sklepu št. […] o vključitvi Uredbe (EU) št. 1093/2010 v Sporazum EGP

[za sprejetje s Sklepom in za objavo v UL]

V skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 1093/2010, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1022/2013, Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) (v nadaljnjem besedilu: Organ) deluje neodvisno, objektivno in na nediskriminatoren način ter izključno v interesu Unije. Po vključitvi Uredbe (EU) št. 1093/2010 v Sporazum EGP bodo imeli pristojni organi držav Efte, z izjemo pravice do glasovanja, pri delu Organa enake pravice kot pristojni organi držav članic EU.

Zato in ob polnem spoštovanju neodvisnosti Organa pogodbenice Sporazuma EGP soglašajo, da bo Organ deloval v skupnem interesu vseh pogodbenic Sporazuma EGP, če bo deloval v skladu z določbami Sporazuma EGP.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ministri za gospodarstvo in finance EU in držav Efte, ki so del EGP, so v sklepih (2) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP pozdravili uravnoteženo rešitev, ki so jo dosegle pogodbenice ob upoštevanju ustroja in ciljev uredb EU o evropskih nadzornih organih (v nadaljnjem besedilu: ENO) in Sporazuma EGP, pa tudi pravnih ter političnih omejitev EU in držav EGP Efte.

(3)

Finančni in gospodarski ministri EU in EGP EFTA so poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma tržne udeležence v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, na primer za sprejemanje priporočil in nezavezujočo mediacijo, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(4)

Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ENO EU v ta proces in skladnost med obema stebroma, se bodo posamezne odločitve in uradna mnenja, ki jih bo Nadzorni organ Efte naslovil na enega ali več posameznih pristojnih organov EGP EFTA ali tržnih udeležencev, sprejemali na podlagi osnutkov ustreznega ENO EU. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa.

(5)

Pogodbenice soglašajo, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v teh sklepih, in ga je zato treba razlagati v skladu z načeli, ki jih vključujejo.

(6)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31g (Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31h.

32010 R 1094: Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Pristojni organi držav Efte in Nadzorni organ Efte imajo, z izjemo pravice do glasovanja, enake pravice in dolžnosti kot pristojni organi držav članic EU v zvezi z delom Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) (v nadaljnjem besedilu: Organ), njegovega odbora nadzornikov ter vseh pripravljalnih teles Organa, vključno z notranjimi odbori in skupinami, v skladu z določbami tega sporazuma.

Ne glede na člena 108 in 109 tega sporazuma bo imel Organ, z izjemo pravice do glasovanja, pravico sodelovati pri delu Nadzornega organa Efte in njegovih pripravljalnih organov, kadar Nadzorni organ Efte, kar zadeva države Efte, izvaja naloge Organa, kakor je določeno v tem sporazumu.

Poslovnik Organa in Nadzornega organa Efte polno upošteva njuno sodelovanje in sodelovanje pristojnih organov držav Efte pri delu, kakor je določeno v tem sporazumu.

(b)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razumeta tako, da vključujeta, poleg svojega pomena v Uredbi, tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(c)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, se poslovnik Organa smiselno uporablja za zadeve v zvezi s pristojnimi organi Efte in finančnimi institucijami. Zlasti za pripravo osnutkov za Nadzorni organ Efte veljajo isti notranji postopki kot za pripravo odločitev, ki se sprejemajo v zvezi s podobnimi vprašanji glede držav članic EU, vključno z njihovimi pristojnimi organi in finančnimi institucijami.

(d)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Organ in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov.

V primeru nesoglasja med Organom in Nadzornim organom Efte v zvezi z uporabo določb te uredbe predsednika Organa in kolegija Nadzornega organa Efte ob upoštevanju nujnosti zadeve nemudoma skličeta sestanek za dosego soglasja. Če soglasje ni doseženo, lahko predsednik Organa ali kolegij Nadzornega organa Efte zaprosita pogodbenice, naj zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP, ki jo obravnava v skladu s členom 111 tega sporazuma, ki se uporablja smiselno. V skladu s členom 2 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP (UL L 85, 30.3.1994, str. 60) lahko pogodbenica v nujnih primerih zahteva takojšnjo organizacijo sestankov. Ne glede na ta odstavek se v skladu s členoma 5 in 111 tega sporazuma pogodbenica lahko kadar koli obrne na Skupni odbor EGP na lastno pobudo.

(e)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se uporabljajo v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v ta sporazum.

(f)

V členu 1, kar zadeva države Efte:

(i)

v odstavku 4 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

odstavek 5 se glasi:

‚Določbe te uredbe ne posegajo v pooblastila Nadzornega organa Efte, da, zlasti na podlagi člena 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, zagotavlja skladnost s Sporazumom EGP ali navedenim sporazumom.‘

(g)

V členu 9(5):

(i)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku besedilo ‚Organ‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se drugi in tretji podstavek glasita, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Nadzorni organ Efte pregleda odločitev iz prvih dveh pododstavkov v ustreznih časovnih presledkih, in sicer vsaj vsake 3 mesece. Če se odločitev po treh mesecih ne obnovi, samodejno preneha veljati.

Nadzorni organ Efte mora čim prej po sprejetju odločitve iz prvih dveh pododstavkov Organ obvestiti o datumu prenehanja veljavnosti. Organ pravočasno, pred iztekom trimesečnega roka iz tretjega pododstavka, odločitve predloži Nadzornemu organu Efte ter jim po potrebi priloži osnutek. Nadzorni organ Efte lahko obvesti Organ o kakršni koli spremembi, ki je po njegovem mnenju pomembna za pregled.

Država Efte lahko zahteva, da Nadzorni organ Efte ponovno prouči svojo odločitev. Nadzorni organ Efte to zahtevo posreduje Organu. V tem primeru Organ v skladu s postopkom iz drugega pododstavka člena 44(1) razmisli o pripravi novega osnutka za Nadzorni organ Efte.

Če Organ spremeni ali razveljavi katero koli odločitev, vzporedno z odločitvijo, ki jo je sprejel Nadzorni organ Efte, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(h)

V členu 16(4) se za besedo ‚Komisijo‘ vstavi besedilo „Stalni odbor držav Efte in Nadzorni organ Efte‘.

(i)

V členu 17:

(i)

izraz ‚prava Unije‘ se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(ii)

v odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 2 se za besedo ‚Komisije‘ vstavi besedilo „Stalnega odbora držav Efte, Nadzornega organa Efte‘;

(iv)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Če Organ preiskuje domnevno kršitev ali neuporabo Sporazuma EGP glede pristojnega organa države Efte, obvesti Nadzorni organ Efte o naravi in namenu preiskave in mu nato redno zagotavlja posodobljene informacije, ki jih Nadzorni organ Efte potrebuje za ustrezno opravljanje svojih nalog iz odstavkov 4 in 6.‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja priporočila obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti za zagotovitev skladnosti svojega ravnanja s Sporazumom EGP.‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se odstavka 4 in 5 glasita, kot sledi:

‚4.   Če pristojni organ v mesecu dni od prejetja priporočila Organa ne zagotovi skladnosti s Sporazumom EGP, lahko Nadzorni organ Efte izda uradno mnenje, s katerim od pristojnega organa zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev s Sporazumom EGP. Nadzorni organ Efte v uradnem mnenju upošteva priporočilo Organa.

Takšno uradno mnenje izda Nadzorni organ Efte najpozneje tri mesece po sprejetju priporočila. Ta rok lahko Nadzorni organ Efte podaljša za mesec dni.

Uradna mnenja Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Pristojni organi Organu in Nadzornemu organu Efte zagotovijo vse potrebne informacije.

5.   Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja uradnega mnenja iz odstavka 4 obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti, da bo svoje ravnanje uskladil z navedenim uradnim mnenjem.‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku odstavka 6 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘ glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ pa se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(viii)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 6 glasi, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(ix)

kar zadeva države Efte, se odstavek 8 glasi, kot sledi:

‚8.   Nadzorni organ Efte vsako leto objavi informacije o tem, kateri pristojni organi in finančne institucije v državah Efte niso spoštovali uradnih mnenj ali odločitev iz odstavkov 4 in 6.‘

(j)

V členu 18:

(i)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 3 in 4 izraz ‚Organ‘ v vseh sklonih glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavkih 3 in 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘ glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.

(k)

V členu 19:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 3 se za besedilo ‚za zadevne pristojne organe zavezujočo odločitev‘ vstavi besedilo ‚v državah članicah EU‘;

(iii)

v odstavku 3 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar spor zadeva izključno pristojne organe držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev, ki od njih zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Kadar spor zadeva izključno pristojne organe ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Organ in Nadzorni organ Efte sprejmeta odločitev, ki od pristojnih organov zadevnih držav članic EU oziroma držav Efte zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚Brez poseganja v pooblastila Komisije na podlagi člena 258 PDEU‘ glasi ‚Brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘, izraz ‚prava Unije‘ pa se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(v)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘

(l)

v členu 20 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar spor zadeva samo pristojne organe držav Efte, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Kadar so vpleteni pristojni organi ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte, lahko Organ oziroma Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih, odvisno od primera, pripravijo Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) in/ali Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte. Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) in Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), kakor je primerno, v skladu s členom 56 sprejmejo skupna stališča ter vzporedno sprejmejo odločitve in/ali osnutke.‘

(m)

V členu 21(4) se za izrazom ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(n)

V členih 22(4) in 34(1) se za besedilo ‚Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije‘ vstavi besedilo „Nadzornega organa Efte ali Stalnega odbora držav Efte‘.

(o)

V členu 35(5) se besedilo „na nacionalno centralno banko‘ ne uporablja za Lihtenštajn.

(p)

V členu 38, kar zadeva države Efte:

(i)

izrazi ‚Organ‘, ‚Organ in Komisija‘, ‚Organ, Komisija‘ ter ‚Komisija in Organ‘ se v vseh sklonih glasijo ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu (in stavek se temu primerno slovnično prilagodi);

(ii)

izraz ‚Svet‘ se v vseh sklonih glasi ‚Stalni odbor držav Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iii)

za četrtim pododstavkom odstavka 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo zadevne države Efte nemudoma posreduje Organu in Komisiji. Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev ohrani, spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

za tretjim pododstavkom odstavka 3 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(v)

za prvim pododstavkom odstavka 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(vi)

doda se naslednji odstavek:

‚6.   Če se v zadevi iz člena 19(3) oziroma v skladu z njegovo povezavo s členom 20 v zvezi z nesoglasjem med pristojnimi organi ene ali več držav Efte odločitev začasno prekliče ali razveljavi v skladu s tem členom, se vse morebitne vzporedne odločitve Nadzornega organa Efte v zadevni zadevi prav tako začasno prekliče ali razveljavi.

Če Organ v takih primerih spremeni ali razveljavi katero koli svojo odločitev, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(q)

V členu 39:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Pri pripravljanju osnutka za Nadzorni organ Efte v skladu s to uredbo Organ obvesti Nadzorni organ Efte in določi rok, v katerem lahko Nadzorni organ Efte vsaki fizični ali pravni osebi, vključno s pristojnim organom, ki je naslovnik odločitve, ki bo sprejeta, omogoči izraziti mnenje o zadevi, pri čemer se v celoti upošteva nujnost, zapletenost in možne posledice zadeve.‘;

(ii)

v odstavku 4 se dodata naslednji pododstavka:

‚Kadar Nadzorni organ Efte sprejme odločitev na podlagi člena 18(3) ali (4), to odločitev pregleduje v ustreznih časovnih presledkih. Nadzorni organ Efte obvesti Organ o kakršni koli prihodnji spremembi ter o morebitnih spremembah, ki so pomembne za pregled.

Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ. Organ sklepe pravočasno predloži Nadzornemu organu Efte, ter jim po potrebi priloži osnutek.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 5 za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(r)

V členu 40(1):

(i)

v točki (b) se za besedilom ‚državi članici‘ vstavi naslednje:

‚in, brez glasovalne pravice, vodja nacionalnega javnega organa, pristojnega za nadzor finančnih institucij v posamezni državi Efte,‘;

(ii)

v točki (e) se za besedo ‚organi‘ doda besedilo ‚in Nadzornega organa Efte‘.

(s)

V členu 43:

(i)

v odstavku 2 se za besedo ‚odločitve‘ doda besedilo ‚, pripravlja osnutke za Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavkih 4 in 6 se za besedo ‚Svetu‘ vstavi besedilo „Nadzornemu organu Efte, Stalnemu odboru držav Efte,‘.

(t)

V členu 44:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo za osnutke, ki se pripravijo za Nadzorni organ Efte v skladu z zadevnimi določbami te uredbe.‘;

(ii)

v odstavku 4 se za besedi ‚izvršnega direktorja‘ vstavi besedilo „ter predstavnika Nadzornega organa Efte‘;

(iii)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Člani odbora nadzornikov držav Efte se imajo v skladu s členom 40(1)(b) pravico udeležiti razprav v odboru nadzornikov, ki zadevajo posamezne finančne institucije.‘

(u)

v členu 57(2) se za besedilom ‚države članice‘ vstavi naslednje besedilo:

„ter enega predstavnika na visoki ravni zadevnega pristojnega organa iz vsake države Efte in enega predstavnika Nadzornega organa Efte.‘

(v)

V členu 60(4) se doda naslednji pododstavek:

‚Če se pritožba nanaša na odločitev, sprejeto v skladu s členom 19 oziroma v skladu z njegovo povezavo s členom 20 v zadevi, kjer so v nesoglasje vpleteni tudi pristojnimi organi ene ali več držav Efte, odbor za pritožbe povabi vpleteni pristojni organ Efte, da v določenih rokih poda pripombe k sporočilom drugih strank v pritožbenih postopkih. Vpleteni pristojni organ Efte ima pravico do ustnih izjav.‘

(w)

V členu 62(1)(a) se dodajo naslednji pododstavki:

‚nacionalni javni organi Efte finančno prispevajo k proračunu Organa v skladu s to točko.

Za določitev obveznih prispevkov nacionalnih javnih organov Efte, pristojnih za nadzor finančnih institucij, v skladu s to točko, je korekcijski koeficient posamezne države Efte naslednji:

 

Islandija: 2

 

Lihtenštajn: 1

 

Norveška: 7‘

(x)

V členu 67 se doda naslednje:

‚Države Efte za Agencijo in njeno osebje uporabljajo Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU.‘

(y)

V členu 68 se doda naslednji odstavek:

‚5.   Z odstopanjem od členov 12(2)(a) in 82(3)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev lahko državljani držav Efte, ki uživajo vse pravice državljana, sklenejo pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem Organa.

Z odstopanjem od členov 12(2)(e), 82(3)(e) in 85(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Organ, kar zadeva njegovo osebje, kot jezike iz člena 129(1) Sporazuma EGP šteje jezike Unije iz člena 55(1) Pogodbe o Evropski uniji.‘

(z)

V členu 72 se doda naslednji odstavek:

‚4.   Za uporabo te uredbe se za pristojne organe držav Efte v zvezi z dokumenti, ki jih pripravi Organ, uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.‘“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1094/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Okvir, vzpostavljen na podlagi tega sklepa in Sklepov št. …/… [ESRB], št. …/… [EBA] in št. …/… [ESMA], pogodbenice pregledajo najpozneje do konca leta [pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa], da se zagotovi, da bo še naprej zagotavljal učinkovito in enotno uporabo skupnih pravil ter nadzor po celotnem EGP.

Člen 4

Ta sklep začne veljati … ali dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP, pri čemer se upošteva poznejši datum (*).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(2)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP EFTA, 14178 1 14 REV 1.

(*)  [Navedene so ustavne zahteve.]

Skupna izjava pogodbenic

k Sklepu št. […] o vključitvi Uredbe (EU) št. 1094/2010 v Sporazum EGP

[za sprejetje s Sklepom in za objavo v UL]

V skladu s členom 1(6) Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) deluje neodvisno in objektivno ter izključno v interesu Unije. Po vključitvi te uredbe v Sporazum EGP bodo imeli pristojni organi držav Efte, z izjemo pravice do glasovanja, pri delu Organa enake pravice kot pristojni organi držav članic EU.

Zato in ob polnem spoštovanju neodvisnosti Organa pogodbenice Sporazuma EGP soglašajo, da bo, če bo deloval v skladu z določbami Sporazuma EGP, Organ deloval v skupnem interesu vseh pogodbenic Sporazuma EGP.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ministri za gospodarstvo in finance EU in držav Efte, ki so del EGP, so v sklepih (2) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP pozdravili uravnoteženo rešitev, ki so jo dosegle pogodbenice ob upoštevanju ustroja in ciljev uredb EU o evropskih nadzornih organih (ENO) in Sporazuma EGP, pa tudi pravnih ter političnih omejitev EU in države Efte, ki so del EGP (EGP-EFTA).

(3)

Finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA so poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma udeležence na trgu v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, na primer za sprejemanje priporočil in nezavezujočo mediacijo, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in udeležencev na trgu. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(4)

Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ENO EU v ta proces in skladnost med obema stebroma, se bodo posamezne odločitve in uradna mnenja, ki jih bo Nadzorni organ Efte naslovil na enega ali več posameznih pristojnih organov EGP-EFTA ali udeležencev na trgu, sprejemali na podlagi osnutkov ustreznega ENO EU. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa.

(5)

Pogodbenice soglašajo, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v teh sklepih, in ga je zato treba razlagati v skladu z načeli, ki jih vključujejo.

(6)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31h (Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31i.

32010 R 1095: Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Pristojni organi držav Efte in Nadzorni organ Efte imajo, z izjemo pravice do glasovanja, enake pravice in dolžnosti kot pristojni organi držav članic EU v zvezi z delom Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (v nadaljnjem besedilu: Organ), njegovega odbora nadzornikov ter vseh pripravljalnih teles organa, vključno z notranjimi odbori in skupinami, v skladu z določbami tega sporazuma.

Ne glede na člena 108 in 109 tega sporazuma bo imel Organ, z izjemo pravice do glasovanja, pravico sodelovati pri delu Nadzornega organa Efte in njegovih pripravljalnih organov, kadar Nadzorni organ Efte, kar zadeva države Efte, izvaja naloge Organa, kakor je določeno v tem sporazumu.

Poslovnik Organa in Nadzornega organa Efte polno upošteva njuno sodelovanje in sodelovanje pristojnih organov držav Efte pri delu, kakor je določeno v tem sporazumu.

(b)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(c)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, se poslovnik Organa smiselno uporablja za zadeve v zvezi s pristojnimi organi Efte in udeleženci na finančnem trgu. Zlasti za pripravo osnutkov za Nadzorni organ Efte veljajo isti notranji postopki kot za pripravo odločitev, ki se sprejemajo v zvezi s podobnimi vprašanji glede držav članic EU, vključno z njihovimi pristojnimi organi in udeleženci na finančnem trgu.

(d)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Organ in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov.

V primeru nesoglasja med Organom in Nadzornim organom Efte v zvezi z uporabo določb te uredbe predsednika Organa in kolegija Nadzornega organa Efte ob upoštevanju nujnosti zadeve nemudoma skličeta sestanek za dosego soglasja. Če soglasje ni doseženo, lahko predsednik Organa ali kolegija Nadzornega organa Efte zaprosita pogodbenice, naj zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP, ki jo obravnava v skladu s členom 111 tega sporazuma, ki se uporablja smiselno. V skladu s členom 2 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP (UL L 85, 30.3.1994, str. 60) lahko pogodbenica v nujnih primerih zahteva takojšnjo organizacijo sestankov. Ne glede na ta odstavek se v skladu s členoma 5 oziroma 111 tega sporazuma pogodbenica lahko kadar koli obrne na Skupni odbor EGP na lastno pobudo.

(e)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se uporabljajo v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v ta sporazum.

(f)

Kar zadeva države Efte, se člen 1(4) glasi, kot sledi:

‚Določbe te uredbe ne posegajo v pooblastila Nadzornega organa Efte, da, zlasti na podlagi člena 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, zagotavlja skladnost s Sporazumom EGP ali navedenim sporazumom.‘

(g)

V členu 9(5):

(i)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku besedilo ‚Organ‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se drugi in tretji pododstavek glasita, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Nadzorni organ Efte pregleda odločitev iz prvih dveh pododstavkov v ustreznih časovnih presledkih, in sicer vsaj vsake 3 mesece. Če se odločitev po treh mesecih ne obnovi, samodejno preneha veljati.

Nadzorni organ Efte mora čim prej po sprejetju odločitve iz prvih dveh pododstavkov Organ obvestiti o datumu prenehanja veljavnosti. Organ dovolj zgodaj pred iztekom trimesečnega roka iz tretjega pododstavka Nadzornemu organu Efte predloži odločitve ter jim po potrebi priloži osnutek. Nadzorni organ Efte lahko obvesti Organ o kakršni koli spremembi, ki je po njegovem mnenju pomembna za pregled.

Država Efte lahko zahteva, da Nadzorni organ Efte ponovno prouči svojo odločitev. Nadzorni organ Efte to zahtevo posreduje Organu. V tem primeru Organ v skladu s postopkom iz drugega pododstavka člena 44(1) razmisli o pripravi novega osnutka za Nadzorni organ Efte.

Če Organ spremeni ali razveljavi katero koli odločitev, vzporedno z odločitvijo, ki jo je sprejel Nadzorni organ Efte, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(h)

V členu 16(4) se za besedo ‚Komisijo‘ vstavi besedilo „Stalni odbor držav Efte in Nadzorni organ Efte.‘

(i)

V členu 17:

(i)

besedilo ‚prava Unije‘ se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(ii)

V odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 2 se za besedo ‚Komisije‘ vstavi besedilo „Stalnega odbora držav Efte, Nadzornega organa Efte‘;

(iv)

odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Če Organ preiskuje domnevno kršitev ali neuporabo Sporazuma EGP glede pristojnega organa države Efte, obvesti Nadzorni organ Efte o naravi in namenu preiskave in mu nato redno zagotavlja posodobljene informacije, ki jih Nadzorni organ Efte potrebuje za ustrezno opravljanje svojih nalog iz odstavkov 4 in 6.‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja priporočila obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti za zagotovitev skladnosti svojega ravnanja s Sporazumom EGP.‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se odstavka 4 in 5 glasita, kot sledi:

‚4.   Če pristojni organ v mesecu dni od prejetja priporočila Organa ne zagotovi skladnosti s Sporazumom EGP, lahko Nadzorni organ Efte izda uradno mnenje, s katerim od pristojnega organa zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev s Sporazumom EGP. Nadzorni organ Efte v uradnem mnenju upošteva priporočilo Organa.

Takšno uradno mnenje izda Nadzorni organ Efte najpozneje tri mesece po sprejetju priporočila. Ta rok lahko Nadzorni organ Efte podaljša za mesec dni.

Uradna mnenja Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

Pristojni organi Organu in Nadzornemu organu Efte zagotovijo vse potrebne informacije.

5.   Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejetja uradnega mnenja iz odstavka 4 obvesti Organ in Nadzorni organ Efte o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti, da bo svoje ravnanje uskladil z navedenim uradnim mnenjem.‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se v prvem pododstavku odstavka 6 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘ glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ pa se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(viii)

kar zadeva države Efte, se drugi pododstavek odstavka 6 glasi, kot sledi:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(ix)

kar zadeva države Efte, se odstavek 8 glasi, kot sledi:

‚8.   Nadzorni organ Efte vsako leto objavi informacije o tem, kateri pristojni organi in udeleženci na finančnem trgu v državah Efte niso spoštovali uradnih mnenj ali odločitev iz odstavkov 4 in 6.‘

(j)

V členu 18:

(i)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 3 in 4 izraz ‚Organ‘ v vseh sklonih glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavkih 3 in 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚brez poseganja v pooblastila Komisije po členu 258 PDEU‘. glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.

(k)

V členu 19:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 3 se za besedilo ‚za zadevne pristojne organe zavezujočo odločitev‘ vstavi besedilo ‚v državah članicah EU‘;

(iii)

v odstavku 3 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar so vpleteni samo pristojni organi držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev, ki od njih zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Kadar so vpleteni pristojni organi ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte in če ti organi ne dosežejo dogovora v okviru spravnega postopka iz odstavka 2, lahko Organ in Nadzorni organ Efte sprejmeta odločitev, ki od pristojnih organov zadevnih držav članic EU oziroma držav Efte zahteva, da sprejmejo določene ukrepe ali da ne ukrepajo ter tako uredijo zadevo na način, ki je zavezujoč za zadevne pristojne organe, da se zagotovi skladnost s Sporazumom EGP.

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚Brez poseganja v pooblastila Komisije na podlagi člena 258 PDEU‘ glasi ‚brez poseganja v pooblastila Nadzornega organa Efte po členu 31 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘, izraz ‚Organ‘ se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘, izraz ‚prava Unije‘ pa se glasi ‚Sporazuma EGP‘;

(v)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘

(l)

V členu 20 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Kadar so vpleteni samo pristojni organi držav Efte, lahko Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Kadar so vpleteni pristojni organi ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte, lahko Organ oziroma Nadzorni organ Efte sprejme odločitev v skladu s členom 19(3) in (4).

Odločitve Nadzornega organa Efte se nemudoma sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih, odvisno od primera, pripravijo Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) in/ali Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte. Organ, Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) in Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), kakor je primerno, v skladu s členom 56 sprejmejo skupna stališča ter vzporedno sprejmejo odločitve in/ali osnutke.‘

(m)

V členu 21(4) se za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(n)

V členih 22(4) in 34(1) se za besedilo ‚Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije‘ vstavi besedilo „Nadzornega organa Efte ali Stalnega odbora držav Efte‘.

(o)

V členu 35(5) se besedilo „na nacionalno centralno banko‘ ne uporablja za Lihtenštajn.

(p)

V členu 38, kar zadeva države Efte:

(i)

besede ‚Organ‘, ‚Organ in Komisija‘, ‚Organ, Komisija‘ ter ‚Komisija in Organ‘ se v vseh sklonih glasijo ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu (in stavek se temu primerno slovnično prilagodi);

(ii)

izraz ‚Svet‘ se v vseh sklonih glasi ‚Stalni odbor držav Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iii)

za četrtim pododstavkom odstavka 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo zadevne države Efte nemudoma posreduje Organu in Komisiji. Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev ohrani, spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.‘;

(iv)

za tretjim pododstavkom odstavka 3 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(v)

za prvim pododstavkom odstavka 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte obvestilo države Efte nemudoma posreduje Organu, Komisiji in Svetu.‘;

(vi)

doda se naslednji odstavek:

‚6.   Če se v zadevi iz člena 19(3) ali v povezavi s členom 20 v zvezi z nesoglasjem med pristojnimi organi ene ali več držav Efte odločitev začasno prekliče ali razveljavi v skladu s tem členom, se vse morebitne vzporedne odločitve Nadzornega organa Efte v zadevni zadevi prav tako začasno prekličejo ali razveljavijo.

Če Organ v takih primerih spremeni ali razveljavi katero koli svojo odločitev, Organ nemudoma pripravi osnutek za Nadzorni organ Efte.‘

(q)

V členu 39:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Pri pripravljanju osnutka za Nadzorni organ Efte v skladu s to uredbo Organ obvesti Nadzorni organ Efte in določi rok, v katerem lahko Nadzorni organ Efte vsaki fizični ali pravni osebi, vključno s pristojnim organom, ki je naslovnik odločitve, ki bo sprejeta, omogoči izraziti mnenje o zadevi, pri čemer se v celoti upošteva nujnost, zapletenost in možne posledice zadeve.‘;

(ii)

v odstavku 4 se dodata naslednja pododstavka:

‚Kadar Nadzorni organ Efte sprejme odločitev na podlagi člena 18(3) ali (4), to odločitev pregleduje v ustreznih časovnih presledkih. Nadzorni organ Efte obvesti Organ o kakršni koli prihodnji spremembi ter o morebitnih spremembah, ki so pomembne za pregled.

Odločitev Nadzornega organa Efte, da odločitev spremeni ali razveljavi, se sprejme na podlagi osnutkov, ki jih pripravi Organ. Organ pravočasno pred nameravanim pregledom Nadzornemu organu Efte predloži sklepe ter jim po potrebi priloži osnutek.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 5 za besedo ‚Organ‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(r)

V členu 40(1):

(i)

v točki (b) se za besedilom ‚državi članici‘ vstavi naslednje:

‚in, brez glasovalne pravice, vodja nacionalnega javnega organa, pristojnega za nadzor udeležencev na finančnem trgu v posamezni državi Efte,‘;

(ii)

v točki (e) se za besedo ‚organi‘ doda besedilo ‚in Nadzornega organa Efte‘.

(s)

V členu 43:

(i)

v odstavku 2 se za besedo ‚odločitve‘ doda besedilo ‚, pripravlja osnutke za Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavkih 4 in 6 se za besedo ‚Svetu‘ vstavi besedilo „Nadzornemu organu Efte, Stalnemu odboru držav Efte,‘.

(t)

V členu 44:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo za osnutke, ki se pripravijo za Nadzorni organ Efte v skladu z zadevnimi določbami te uredbe.‘;

(ii)

v odstavku 4 se za besedilo ‚izvršnega direktorja‘ vstavi besedilo „ter predstavnika Nadzornega organa Efte‘;

(iii)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Člani odbora nadzornikov držav Efte se imajo v skladu s členom 40(1)(b) pravico udeležiti razprav v odboru nadzornikov, ki zadevajo posamezne udeležence na finančnem trgu.‘

(u)

v členu 57(2) se za besedilom ‚države članice‘ vstavi naslednje besedilo:

„ter enega predstavnika na visoki ravni zadevnega pristojnega organa iz vsake države Efte in enega predstavnika Nadzornega organa Efte.‘

(v)

V členu 60(4) se doda naslednji pododstavek:

‚Če se pritožba nanaša na odločitev, sprejeto v skladu s členom 19 oziroma v skladu z njegovo povezavo s členom 20 v zadevi, kjer so v nesoglasje vpleteni tudi pristojnimi organi ene ali več držav Efte, odbor za pritožbe povabi vpleteni pristojni organ Efte, da v določenih rokih poda pripombe k sporočilom drugih strank v pritožbenih postopkih. Vpleteni pristojni organ Efte ima pravico do ustnih izjav.‘

(w)

V členu 62(1)(a) se dodajo naslednji pododstavki:

‚Nacionalni javni organi Efte finančno prispevajo k proračunu Organa v skladu s to točko.

Za določitev obveznih prispevkov nacionalnih javnih organov Efte, pristojnih za nadzor nad udeleženci na finančnem trgu v skladu s to točko, je korekcijski koeficient posamezne države Efte naslednji:

 

Islandija: 2

 

Lihtenštajn: 1

 

Norveška: 7‘

(x)

V členu 67 se doda naslednje:

‚Države Efte za Organ in njegovo osebje uporabljajo Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU.‘

(y)

V členu 68 se doda naslednji odstavek:

‚5.   Z odstopanjem od členov 12(2)(a) in 82(3)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev lahko državljani držav Efte, ki uživajo vse pravice državljana, sklenejo pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem Organa.

Z odstopanjem od členov 12(2)(e), 82(3)(e) in 85(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Organ, kar zadeva njegovo osebje, jezike iz člena 129(1) Sporazuma EGP šteje kot jezike Unije iz člena 55(1) Pogodbe o Evropski uniji.‘

(z)

V členu 72 se doda naslednji odstavek:

‚4.   Za uporabo te uredbe se za pristojne organe držav Efte v zvezi z dokumenti, ki jih pripravi Organ, uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.‘“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1095/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Okvir, vzpostavljen na podlagi tega sklepa in Sklepov št. …/… [ESRB], št. …/… [EBA] in št. …/… [EIOPA], pogodbenice pregledajo najpozneje do konca leta [pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa], da se zagotovi, da bo še naprej zagotavljal učinkovito in enotno uporabo skupnih pravil ter nadzor po celotnem EGP.

Člen 4

Ta sklep začne veljati … ali dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP, pri čemer se upošteva poznejši datum (*).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(2)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

Skupna izjava pogodbenic

k Sklepu št. […] o vključitvi Uredbe (EU) št. 1095/2010 v Sporazum EGP.

[za sprejetje s Sklepom in za objavo v UL]

V skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) deluje neodvisno in objektivno ter izključno v interesu Unije. Po vključitvi te uredbe v Sporazum EGP bodo imeli pristojni organi držav Efte, z izjemo pravice do glasovanja, pri delu Organa enake pravice kot pristojni organi držav članic EU.

Zato in ob polnem spoštovanju neodvisnosti Organa pogodbenice Sporazuma EGP soglašajo, da bo Organ deloval v skupnem interesu vseh pogodbenic Sporazuma EGP, če bo deloval v skladu z določbami Sporazuma EGP.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (3), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/514 z dne 18. decembra 2014 o informacijah, ki jih morajo pristojni organi posredovati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu s členom 67(3) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Finančni in gospodarski ministri EU ter držav Efte, ki so del EGP (v nadaljnjem besedilu: EGP-EFTA), so v sklepih (7) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma tržne udeležence v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, na primer za sprejemanje priporočil in nezavezujočo mediacijo, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(8)

Direktiva 2011/61/EU določa primere, v katerih lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) lahko začasno prepove ali omeji nekatere finančne dejavnosti, in določa pogoje v zvezi s tem v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Za namene Sporazuma EGP ta pooblastila v zvezi z državami Efte izvaja Nadzorni organ Efte v skladu s točko 31i Priloge IX k Sporazumu EGP in pod tam določenimi pogoji. Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ESMA v ta proces ter skladnost med obema stebroma EGP, se take odločitve Nadzornega organa Efte sprejemajo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa. Pogodbenici soglašata, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v sklepih z dne 14. oktobra 2014.

(9)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31bac (Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31bb.

32011 L 0061: Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

V tem sporazumu se določbe Direktive uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da, poleg svojega pomena v Direktivi, vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(b)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Direktive, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov.

(c)

Sklicevanja na druge akte v Direktivi se uporabljajo v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v ta sporazum.

(d)

Sklicevanja v Direktivi na pooblastila organa ESMA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta se v primerih iz točke 31i te priloge in v skladu z njo razume kot sklicevanje na pooblastila Nadzornega organa Efte v zvezi z državami Efte.

(e)

Kar zadeva države Efte, se člen 4(1)(an) glasi, kot sledi:

„subjekti s posebnim namenom pri listinjenju pomeni subjekte, katerih edini namen je izvajanje listinjenja ali listinjenj v smislu, kot je opredeljen v nadaljevanju, in drugih dejavnosti, ki so primerne za uresničitev navedenega namena.

V tej direktivi ‚listinjenje‘ pomeni transakcijo ali shemo, pri kateri subjekt, ki je ločen od originatorja, zavarovalnice ali pozavarovalnice in je ustanovljen ali služi za namen transakcije ali sheme, izda instrumente financiranja vlagateljem, ter gre za enega ali več naslednjih primerov:

(a)

se sredstvo ali paket sredstev ali njihov del prenese na subjekt, ki je ločen od originatorja in je ustanovljen ali služi za namen transakcije ali sheme, bodisi s prenosom pravnega naslova ali pravice do udeležbe v teh sredstvih z originatorja bodisi prek podudeležbe;

(b)

se kreditno tveganje v zvezi s sredstvom ali paketom sredstev ali njihovim delom prenese z uporabo kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, jamstev ali katerega koli podobnega mehanizma na vlagatelje v instrumente financiranja, ki jih izda subjekt, ki je ločen od originatorja in ustanovljen ali služi za namen transakcije ali sheme;

(c)

se zavarovalniška tveganja prenesejo z zavarovalnice ali pozavarovalnice na ločen subjekt, ki je ustanovljen ali služi za namen transakcije ali sheme, pri čemer subjekt v celoti financira svojo izpostavljenost takim tveganjem z izdajo instrumentov financiranja, pravice odplačila, ki jih imajo vlagatelji v te instrumente financiranja, pa so podrejene obveznostim pozavarovanja tega subjekta;

Kadar se izdajo taki instrumenti financiranja, ne predstavljajo plačilnih obveznosti originatorja, zavarovalnice ali pozavarovalnice;‘.

(f)

V členu 7(5) se doda naslednji pododstavek:

‚ESMA v osrednji javni register iz drugega pododstavka pod enakimi pogoji vključi informacije o UAIS, ki jih v skladu s to direktivo odobrijo pristojni organi države Efte, o AIS, ki jih taki UAIS v EPG upravljajo in/ali tržijo, ter o pristojnem organu za vsak tak UAIS.‘

(g)

V členu 9(6) ter v členu 21(6)(b), (7) in (17)(b) se besedilo ‚pravo Unije‘ v vseh sklonih nadomesti z besedilom ‚Sporazum EGP‘ v ustreznem sklonu.

(h)

V členu 21(3)(c) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚21. julija 2011‘ nadomesti z besedilom ‚na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

(i)

V členu 43:

(i)

v odstavku 1 se besedilo ‚pravu Unije‘ glasi ‚Sporazumu EGP‘;

(ii)

v odstavku 2 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 22. julija 2014‘ nadomesti z besedilom ‚v roku osemnajstih mesecev od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

(j)

V členu 47:

(i)

v drugem pododstavku odstavka 1 ter v odstavkih 2, 8 in 10 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 3 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 4, 5 in 9 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iv)

v odstavku 7 se doda naslednji pododstavek:

‚V primerih v zvezi z državami Efte se ESMA pred pripravo osnutka v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1095/2010 glede odločitve Nadzornega organa Efte v skladu z odstavkom 4 po potrebi posvetuje z ESRB in drugimi zadevnimi organi. Prejete pripombe pošlje Nadzornemu organu Efte.‘

(k)

V členu 50, kar zadeva države Efte:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚, Nadzornim organom Efte‘;

(ii)

v prvem pododstavku odstavka 4 se za besedilom ‚drug drugemu‘ doda besedilo ‚, Nadzornemu organu Efte‘.

(l)

V členu 61 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚pred 22. julijem 2013‘ in ‚do 22. julija 2017‘ nadomesti z besedilom ‚v roku osemnajstih mesecev od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

31bba.

32013 R 0231: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L 83, 22.3.2013, str. 1).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se sklicevanje na države članice in pristojne organe ‚EU‘ ali ‚Unije‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da, poleg pomena teh izrazov v Delegirani uredbi, vključuje tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(b)

V členih 15, 84, 86 in 99 se besedilo ‚zakonodaja Unije‘ v vseh sklonih nadomesti z besedilom ‚Sporazum EGP‘ v ustreznem sklonu.

(c)

V členu 55 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚1. januarja 2011‘ nadomesti z besedilom ‚na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘, besedilo ‚31. decembru 2014‘ pa se nadomestijo z besedilom ‚dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

(d)

V členu 114(3) se besedilo ‚zakonodaje EU nadomesti z besedilom zakonodaje, ki se uporablja v skladu s Sporazumom EGP‘.

31bbb.

32013 R 0447: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 132, 16.5.2013, str. 1).

31bbc.

32013 R 0448: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 132, 16.5.2013, str. 3).

V tem sporazumu veljajo določbe Izvedbene uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da, poleg svojega pomena v Izvedbeni uredbi, vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.

31bbd.

32014 R 0694: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L 183, 24.6.2014, str. 18).

31bbe.

32015 R 0514: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514 z dne 18. decembra 2014 o informacijah, ki jih morajo pristojni organi posredovati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu s členom 67(3) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 82, 27.3.2015, str. 5).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da, poleg svojega pomena v Delegirani uredbi, vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.“

Člen 2

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

V točkah 30 (Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta), 31eb (Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) in 31i (Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„,kakor jo spreminja:

32011 L 0061: Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).“

2.

V točki 31d (Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32011 L 0061: Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).“

Člen 3

Besedila Direktive 2011/61/EU, delegiranih uredb (EU) št. 231/2013, (EU) št. 694/2014 in (EU) 2015/514 ter izvedbenih uredb (EU) št. 447/2013 in (EU) št. 448/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati […], pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (9) [o vključitvi Uredbe o ESMA (EU) št. 1095/2010], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 1.

(2)  UL L 83, 22.3.2013, str. 1.

(3)  UL L 183, 24.6.2014, str. 18.

(4)  UL L 82, 27.3.2015, str. 5.

(5)  UL L 132, 16.5.2013, str. 1.

(6)  UL L 132, 16.5.2013, str. 3.

(7)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

(9)  UL L …


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 827/2012 z dne 29. junija 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 918/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z opredelitvami pojmov, izračunom neto kratkih pozicij, kritimi posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev, pragovi za priglasitev, pragovi likvidnosti za odložitev omejitev, znatnimi padci vrednosti finančnih instrumentov in neugodnimi dogodki (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 919/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/97 z dne 17. oktobra 2014 o popravku Delegirane uredbe (EU) št. 918/2012 glede priglasitve znatnih neto kratkih pozicij v državnih vrednostnih papirjih (6) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Finančni in gospodarski ministri EU ter držav Efte, ki so del EGP (v nadaljnjem besedilu: EGP-EFTA), so v sklepih (7) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma tržne udeležence v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(8)

Uredba (EU) št. 236/2012 določa primere, v katerih Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) lahko začasno prepove ali omeji nekatere finančne dejavnosti, in določa pogoje v zvezi s tem v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Za namene Sporazuma EGP ta pooblastila v zvezi z državami Efte izvaja Nadzorni organ Efte v skladu s točko 31i Priloge IX k Sporazumu EGP in pod tam določenimi pogoji. Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ESMA v ta proces ter skladnost med obema stebroma EGP, se take odločitve Nadzornega organa Efte sprejemajo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa. Pogodbenici soglašata, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v sklepih z dne 14. oktobra 2014.

(9)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 29e (Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„29f.

32012 R 0236: Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(b)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Evropski organ za vrednostne papirje in trge in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov.

(c)

V tretjem pododstavku člena 23(4) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(d)

V členu 28:

(i)

v prvem pododstavku odstavka 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, kar zadeva države Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v drugem pododstavku odstavka 1, v odstavkih 2, 3, 5, 6, 8, 10 in 11 ter v točki (b) odstavka 7 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 3 se besedilo ‚ne da bi izdal mnenje‘ nadomesti z besedilom ‚ne da bi ESMA izdal mnenje‘;

(iv)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚V primerih v zvezi z državami Efte se ESMA pred pripravo osnutka v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1095/2010 glede odločitev Nadzornega organa Efte v skladu z odstavkom 1 posvetuje z ESRB in po potrebi z drugimi zadevnimi organi. Prejete pripombe pošlje Nadzornemu organu Efte.‘;

(v)

v odstavku 7 se besedilo ‚odločitvi‘ glasi ‚vsaki svoji odločitvi‘;

(vi)

v odstavku 7 se za besedilo ‚odstavka 1‘ vstavi besedilo ‚Nadzorni organ Efte objavi na svojem spletnem mestu vsako svojo odločitev o uvedbi ali podaljšanju ukrepov iz odstavka 1. Na spletnem mestu ESMA se objavi sklic na objavo obvestila Nadzornega organa Efte‘;

(vii)

v odstavku 9 se za besedilom ‚spletnem mestu ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, kar zadeva ukrepe Nadzornega organa Efte, ko je obvestilo objavljeno na spletnem mestu Nadzornega organa Efte‘.

(e)

V členu 31 se za besedo ‚organov‘ vstavi besedilo ‚, Stalnega odbora držav Efte‘.

(f)

V členu 32 se, kar zadeva države Efte, za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, Nadzornim organom Efte‘.

(g)

V členu 36 se, kar zadeva države Efte, za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, in Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(h)

V členu 37(3) se za besedo ‚potrebuje‘ vstavi besedilo ‚ESMA oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(i)

V členu 46, kar zadeva države Efte:

(i)

se odstavek 1 ne uporablja;

(ii)

v odstavku 2 se besedilo ‚25. marcem 2012‘ nadomesti z besedilom ‚dnem začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

29fa.

32012 R 0826: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic (UL L 251, 18.9.2012, str. 1).

29fb.

32012 R 0827: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 827/2012 z dne 29. junija 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 251, 18.9.2012, str. 11).

29fc.

32012 R 0918: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 918/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z opredelitvami pojmov, izračunom neto kratkih pozicij, kritimi posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev, pragovi za priglasitev, pragovi likvidnosti za odložitev omejitev, znatnimi padci vrednosti finančnih instrumentov in neugodnimi dogodki (UL L 274, 9.10.2012, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32015 R 0097: Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/97 z dne 17. oktobra 2014 (UL L 16, 23.1.2015, str. 22).

29fd.

32012 R 0919: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 919/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente (UL L 274, 9.10.2012, str. 16).“

Člen 2

Besedila Uredbe (EU) št. 236/2012, delegiranih uredb (EU) št. 826/2012, (EU) št. 918/2012, (EU) št. 919/2012 in (EU) 2015/97 ter Izvedbene uredbe (EU) št. 827/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […], pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (9) [o vključitvi Uredbe o ESMA (EU) št. 1095/2010], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 86, 24.3.2012, str. 1.

(2)  UL L 251, 18.9.2012, str. 1.

(3)  UL L 251, 18.9.2012, str. 11.

(4)  UL L 274, 9.10.2012, str. 1.

(5)  UL L 274, 9.10.2012, str. 16.

(6)  UL L 16, 23.1.2015, str. 22.

(7)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

(9)  UL L …


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št….

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ministri za gospodarstvo in finance EU in držav Efte, ki so del EGP (v nadaljnjem besedilu: EGP-EFTA), so v sklepih (2) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP pozdravili uravnoteženo rešitev, ki so jo dosegle pogodbenice ob upoštevanju ustroja in ciljev uredb EU o evropskih nadzornih organih (ENO) in Sporazuma EGP, pa tudi pravnih ter političnih omejitev EU in držav EGP-EFTA.

(3)

Finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA so poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na pristojne organe držav EGP-EFTA oziroma tržne udeležence v teh državah. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(4)

Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ENO EU v ta proces in skladnost med obema stebroma, se bodo posamezne odločitve in uradna mnenja, ki jih bo Nadzorni organ Efte naslovil na enega ali več posameznih pristojnih organov EGP-EFTA ali tržnih udeležencev, sprejemali na podlagi osnutkov ustreznega ENO EU. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa. Ta načela bodo veljala predvsem za neposredni nadzor organa ESMA nad repozitoriji sklenjenih poslov.

(5)

Pogodbenice soglašajo, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v teh sklepih, in ga je zato treba razlagati v skladu z načeli, ki jih vključujejo.

(6)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 16b (Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0648: Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).“;

2.

za točko 31bb (Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

„31bc.

32012 R 0648: Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe.

(b)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov. To vključuje zlasti obveznost, da drug drugemu brez nepotrebnega odlašanja posredujeta informacije, ki jih posamezni organ potrebuje za izvajanje svojih dolžnosti v skladu s to uredbo, kot je priprava osnutkov s strani ESMA, kot je določeno v točki (d). To med drugim velja tudi za informacije, ki jih prejme kateri koli od organov na podlagi zahtevkov za registracijo ali odgovorov na zahteve za dodatne informacije, predložene tržnim udeležencem, ali ki jih je pridobil eden od njiju v času preiskav ali pregledov na kraju samem.

Brez poseganja v člen 109 tega sporazuma ESMA in Nadzorni organ Efte posredujeta drugemu organu vloge, informacije, pritožbe ali zahtevke, ki spadajo v pristojnost slednjega.

V primeru nesoglasja med ESMA in Nadzornim organom Efte v zvezi z uporabo določb Uredbe predsednika ESMA in kolegija Nadzornega organa Efte ob upoštevanju nujnosti zadeve nemudoma skličeta sestanek za dosego soglasja. Če soglasje ni doseženo, lahko predsednik ESMA ali kolegija Nadzornega organa Efte zaprosi pogodbenice, naj zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP, ki jo obravnava v skladu s členom 111 tega sporazuma, ki se uporablja smiselno. V skladu s členom 2 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP (UL L 85, 30.3.1994, str. 60) lahko pogodbenica v nujnih primerih zahteva takojšnjo organizacijo sestankov. Ne glede na ta odstavek se v skladu s členoma 5 oziroma 111 tega sporazuma pogodbenica lahko kadar koli obrne na Skupni odbor EGP na lastno pobudo.

(c)

Sklicevanje na izraza ‚članice ESCB‘ ali ‚centralne banke‘ se razume tako, da poleg pomena teh izrazov v Uredbi vključujeta tudi nacionalne centralne banke države Efte, razen kar zadeva Lihtenštajn, za katerega se tako sklicevanje ne uporablja.

(d)

Odločitve, začasne odločitve, uradna obvestila, enostavni zahtevki, preklici odločitev in drugi ukrepi nadzornega organa Efte v skladu s členi 56(2), 58(1), 61(1), 62(3), 63(4), 64(5), 65(1), 66(1), 71 in 73(1) se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

(e)

V členih 4(2)(a), 7(5) ter členu 11(6) in (10) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(f)

V členu 6(2)(c) se za besedo ‚veljajo‘ vstavi besedilo ‚v Uniji in, če se tam razlikuje, v državah Efte‘.

(g)

V členih 9(1) in 11(3) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚16. avgust 2012‘ v danem sklonu glasi ‚na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘ v ustrezni slovnični obliki.

(h)

V členu 12(2) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 17. februarja 2013‘ glasi ‚v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

(i)

V členu 17:

(i)

v odstavku 4 in v prvem pododstavku odstavka 5 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavku 5 se besedilo ‚zakonodaja Unije‘ oziroma ‚pravo Unije‘ v danem sklonu glasi ‚Sporazum EGP‘ v ustreznem sklonu.

(j)

V členih 18 in 25 se besedilo ‚valute Unije‘ glasi ‚uradne valute pogodbenic Sporazuma EGP‘.

(k)

V členu 55(1) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte‘.

(l)

V členu 56:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzornemu organu Efte‘;

(ii)

v odstavku 2 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(m)

V členu 57 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(n)

V členu 58 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(o)

V členu 59:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

‚ESMA in Nadzorni organ Efte vse odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 1, sporočita drug drugemu in Komisiji.‘

(p)

V členu 60 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘.

(q)

V členu 61:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov oziroma za povezane tretje osebe s sedežem v državi Efte, katerim so repozitoriji sklenjenih poslov oddali v zunanje izvajanje nekatere operativne funkcije ali dejavnosti, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

(ii) v odstavkih 2, 3 in 5, kar zadeva države Efte, se beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se točka (g) odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚opozori na pravico, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(iv)

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, prejete na podlagi tega člena, organu ESMA.‘

(r)

V členu 62:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če ima oseba, proti kateri se vodi preiskava, sedež v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Uradniki in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, lahko pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s tem členom in imajo pravico sodelovati v preiskavah na zahtevo organa ESMA.“;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2, 3 in 4 ter v prvem in drugem stavku odstavka 6 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

kar zadeva države Efte, se drugi stavek odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚V sklepu morajo biti navedeni predmet in namen preiskave, periodične denarne kazni, določene v členu 66, in pravica, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se v tretjem stavku odstavka 6 besedilo ‚spisa ESMA‘ glasi ‚spisa ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se četrti stavek odstavka 6 glasi, kot sledi:

‚Zakonitost sklepa Nadzornega organa Efte lahko preuči le Sodišče Efte v skladu s Sporazumom med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘

(s)

V členu 63:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za pravne osebe s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte,‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, pridobljene na podlagi tega člena, organu ESMA.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih od 2 do 7 ter v prvem, drugem in tretjem stavku odstavka 9 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Uradniki in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, lahko pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s tem členom in imajo pravico sodelovati v pregledih na kraju samem.“;

(v)

kar zadeva države Efte, se drugi stavek odstavka 4 glasi, kot sledi:

‚V sklepu morajo biti navedeni predmet in namen preiskave, datum njenega začetka, periodične denarne kazni, določene v členu 66, in pravica, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se v četrtem stavku odstavka 9 besedilo ‚spisu ESMA‘ glasi ‚spisu ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se peti stavek odstavka 9 glasi, kot sledi:

‚Zakonitost sklepa Nadzornega organa Efte lahko preuči le Sodišče Efte v skladu s Sporazumom med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘

(t)

V členu 64:

(i)

kar zadeva države Efte, se v prvem stavku odstavka 1 besedilo ‚v okviru organa imenuje neodvisnega preiskovalnega uradnika, da razišče zadevo‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte imenuje neodvisnega preiskovalnega uradnika znotraj Nadzornega organa Efte, da razišče zadevo po posvetovanju z ESMA.‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Preiskovalni uradnik, ki ga imenuje Nadzorni organ Efte, ne sodeluje oziroma ni neposredno ali posredno sodeloval pri nadzoru ali postopku registracije zadevnega repozitorija sklenjenih poslov ter svoje naloge opravlja neodvisno od kolegija Nadzornega organa Efte in odbora nadzornikov ESMA.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2, 3 in 4 za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚in Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 5 za besedilom ‚členom 67‘, preostanek stavka glasi:

‚Nadzorni organ Efte odloči, ali so te osebe, proti katerim se je vodila preiskava, storile eno ali več kršitev s seznama v Prilogi I, in v tem primeru sprejme nadzorni ukrep v skladu s členom 73 ter naloži globo v skladu s členom 65.

Nadzorni organ Efte organu ESMA zagotovi vse potrebne informacije in spise za izvajanje njegovih obveznosti iz tega odstavka.‘;

(v)

v odstavku 6 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚ali Nadzornega organa Efte‘;

(vi)

v odstavku 8 se, kar zadeva države Efte, beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(u)

V členu 65:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(v)

V členu 66:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov oziroma pravno osebo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte,‘;

(ii)

v odstavku 4 se, kar zadeva države Efte, beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzornega organa Efte‘.

(w)

V členu 67:

(i)

v odstavku 1 se dodata naslednja pododstavka:

‚Pred pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte iz členov 65 in 66 da organ ESMA osebam, ki so v postopku, možnost obrazložitve v zvezi z njegovimi ugotovitvami. Osnutki ESMA temeljijo samo na ugotovitvah, na katere so osebe, ki so v postopku, imele priložnost podati pripombe.

Sklepi Nadzornega organa Efte iz členov 65 in 66 temeljijo samo na ugotovitvah, na katere so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 besedilo ‚spis ESMA‘ glasi ‚spis ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 besedilo ‚notranje dokumente ESMA‘ glasi ‚notranje pripravljalne dokumente ESMA in Nadzornega organa Efte‘.

(x)

V členu 68:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednje:

‚Nadzorni organ Efte javnosti prav tako razkrije vse globe in periodične denarne kazni, ki jih je naložil v skladu s členoma 65 in 66, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem odstavku, v zvezi z razkritjem glob in periodičnih denarnih kazni s strani ESMA.‘

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 3 in 4 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte v ustreznem sklonu‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 3 besedilo ‚Evropski parlament, Svet‘ glasi ‚ESMA in Stalni odbor držav Efte‘;

(iv)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚Sodišče‘ glasi ‚Sodišče Efte‘;

(v)

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

‚Stalni odbor držav Efte določi dodelitev zneskov glob in periodičnih denarnih kazni, ki jih pobere Nadzorni organ Efte.‘

(y)

V členu 71:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v drugem stavku odstavka 3 se za besedilo ‚zadevnega repozitorija sklenjenih poslov‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, da za to ne bo pripravil osnutka za Nadzorni organ Efte‘.

(z)

v členu 72(1) se dodata naslednja pododstavka:

‚Kar zadeva repozitorije sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte zaračuna pristojbine na enaki podlagi kot pristojbine, ki se zaračunavajo drugim repozitorijem sklenjenih poslov v skladu s to uredbo in delegiranimi akti iz odstavka 3.

Zneski, ki jih pobere Nadzorni organ Efte v skladu s tem odstavkom, se prenesejo na ESMA brez nepotrebnega odlašanja.‘

(za)

V členu 73:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 3 se dodata naslednja pododstavka:

‚Nadzorni organ Efte o vsakem sklepu, sprejetem v skladu z odstavkom 1, nemudoma uradno obvesti zadevni repozitorij sklenjenih poslov, to pa sporoči pristojnim organom in Komisiji. ESMA vse sklepe javno objavi na svoji spletni strani v 10 delovnih dneh od datuma sprejetja. Tudi Nadzorni organ Efte vse svoje sklepe javno objavi na svoji spletni strani v 10 delovnih dneh od datuma sprejetja.

Pri objavi sklepa Nadzornega organa Efte, kot je določeno v tretjem pododstavku, ESMA in Nadzorni organ Efte objavita tudi pravico zadevnega repozitorija sklenjenih poslov, da sklep pregleda Sodišče Efte, dejstvo, če je to ustrezno, da je bil takšen postopek začet, pri čemer navedeta, da tožbe pri Sodišču Efte nimajo odložilnega učinka, in dejstvo, da Sodišče Efte lahko odloži izvajanje spornega sklepa v skladu s členom 40 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.

(zb)

V členu 74:

(i)

v odstavku 1 se pred besedilo ‚lahko določene nadzorne naloge prenese‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavkih 2 do 5 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iii)

doda se naslednji odstavek:

‚6.   Pred prenosom naloge se Nadzorni organ EFTA in ESMA med seboj posvetujeta.‘

(zc)

Člen 75(2) in (3)(b) ter člen 76 se ne uporabljata.

(zd)

V členu 81(3), kar zadeva države Efte:

(i)

v točki (f) se besedilo ‚Unijo sklenila mednarodni sporazum, kakor je navedeno v členu 75‘ glasi ‚državo Efte, kjer ima sedež, sklenila mednarodni sporazum za zagotovitev vzajemnega dostopa do pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov, ter izmenjavo informacij o njih‘;

(ii)

v točki (i) se besedilo ‚ki so z ESMA sklenili dogovor o sodelovanju, kakor je navedeno v členu 76‘ glasi ‚ki so z državo Efte, v kateri imajo sedež, sklenili dogovor o sodelovanju, ki omogoča dostop do informacij o izvedenih finančnih instrumentih, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov s sedežem v zadevni državi Efte‘;

(iii)

besedilo točke (j) se glasi:

‚Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev, ob upoštevanju vsebine in začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora EGP o vključitvi Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev.‘

(zf)

V členu 83 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(zg)

V členu 84 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘.

(zh)

V členu 87(2) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 17. avgusta 2014‘ glasi ‚v roku enega leta od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘.

(zi)

V členu 89:

(i)

V odstavku 1 se za prvim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

‚V obdobju treh let po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa] obveznost kliringa iz člena 4 ne velja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki objektivno merljivo zmanjšujejo investicijska tveganja, neposredno povezana s finančno solventnostjo pokojninske sheme, kakor je opredeljena v členu 2(10), vzpostavljene v državi Efte. Prehodno obdobje se uporablja tudi za subjekte, ustanovljene za zagotavljanje nadomestil članom pokojninskih shem v primeru neizpolnjevanja obveznosti.‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 3, 5, 6 in 8 za navedbo zadnjega naštetega člena doda besedilo ‚in ti začnejo veljati v EGP,‘ v ustrezni slovnični obliki;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 3 za besedilo ‚po začetku veljavnosti vseh‘ vstavi besedilo ‚sklepov Skupnega odbora EGP, ki vsebujejo‘, besedilo ‚tehničnih standardov‘ pa se glasi ‚tehnične standarde‘;

(iv)

v odstavkih 5 in 6 se za besedilo ‚začetku veljavnosti‘ vstavi besedilo ‚sklepov Skupnega odbora EGP, ki vsebujejo‘, besedilo ‚regulativnih tehničnih standardov‘ se glasi ‚regulativne tehnične standarde‘; besedilo ‚navedenih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov‘ pa se glasi ‚navedene regulativne in izvedbene tehnične standarde‘.

(zj)

V točkah (a) in (c) dela IV Priloge I, v točki (g) dela I in v točki (c) dela II Priloge II se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo, oziroma ‚Nadzorni organ Efte v ustreznem sklonu‘.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 648/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […], pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (3) [o vključitvi Uredbe o ESMA (EU) št. 1095/2010], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

(3)  UL L …


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 513/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ministri za gospodarstvo in finance EU in držav Efte, ki so del EGP (v nadaljnjem besedilu: EGP-EFTA), so v sklepih (3) z dne 14. oktobra 2014 o vključitvi uredb EU o evropskih nadzornih organih v Sporazum EGP pozdravili uravnoteženo rešitev, ki so jo dosegle pogodbenice ob upoštevanju ustroja in ciljev uredb EU o evropskih nadzornih organih (ENO) in Sporazuma EGP, pa tudi pravnih ter političnih omejitev EU in držav EGP-EFTA.

(4)

Finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA so poudarili, da bo v skladu z dvostebrnim ustrojem Sporazuma EGP Nadzorni organ Efte sprejemal odločitve, naslovljene na tržne udeležence v državah EGP-EFTA. ENO EU bodo pristojni za nezavezujoče ukrepe, tudi v razmerju do pristojnih organov EGP-EFTA in tržnih udeležencev. Pred ukrepanjem na eni ali drugi strani bo opravljeno posvetovanje, usklajevanje oziroma izmenjava informacij med ENO EU in Nadzornim organom Efte.

(5)

Da se zagotovita vključitev strokovnega znanja ENO EU v ta proces in skladnost med obema stebroma, se bodo posamezne odločitve in uradna mnenja, ki jih bo Nadzorni organ Efte naslovil na enega ali več posameznih pristojnih organov EGP-EFTA ali tržne udeležencev, sprejemali na podlagi osnutkov ustreznega ENO EU. Tako se bodo ohranile ključne prednosti nadzora s strani enega samega organa. Ta načela bodo veljala predvsem za neposredni nadzor organa ESMA nad bonitetnimi agencijami.

(6)

Pogodbenice soglašajo, da se s tem sklepom izvaja dogovor, izražen v teh sklepih, in ga je zato treba razlagati v skladu z načeli, ki jih vključujejo.

(7)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 31eb (Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„—

32011 R 0513: Uredba (EU) št. 513/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 (UL L 145, 31.5.2011, str. 30),

32013 R 0462: Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 (UL L 146, 31.5.2013, str. 1).

V tem sporazumu se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraze ‚država(-e) članica(-e)‘, ‚pristojni organi‘ in ‚področni pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujejo tudi države Efte in njihove pristojne organe oziroma področne pristojne organe.

(b)

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov. To vključuje zlasti obveznost, da drug drugemu brez nepotrebnega odlašanja posredujeta informacije, ki jih posamezni organ potrebuje za izvajanje svojih dolžnosti v skladu s to uredbo, kot je priprava osnutkov s strani ESMA, kot je določeno v točki (d). To med drugim velja tudi za informacije, ki jih prejme kateri koli od organov na podlagi zahtevkov za registracijo ali odgovorov na zahteve za dodatne informacije, predložene gospodarskim subjektom, ali ki jih je pridobil eden od njiju v času preiskav ali pregledov na kraju samem.

Brez poseganja v člen 109 tega sporazuma ESMA in Nadzorni organ Efte posredujeta drugemu organu vloge, informacije, pritožbe ali zahtevke, ki spadajo v pristojnost slednjega.

V primeru nesoglasja med ESMA in Nadzornim organom Efte v zvezi z uporabo določb te uredbe predsednika ESMA in kolegija Nadzornega organa Efte ob upoštevanju nujnosti zadeve nemudoma skličeta sestanek za dosego soglasja. Če soglasje ni doseženo, lahko predsednik ESMA ali kolegija Nadzornega organa Efte zaprosi pogodbenice, naj zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP, ki jo obravnava v skladu s členom 111 tega sporazuma, ki se uporablja smiselno. V skladu s členom 2 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP (UL L 85, 30.3.1994, str. 60) lahko pogodbenica v nujnih primerih zahteva takojšnjo organizacijo sestankov. Ne glede na ta odstavek se v skladu s členoma 5 oziroma 111 tega sporazuma pogodbenica lahko kadar koli obrne na Skupni odbor EGP na lastno pobudo.

(c)

Sklicevanja na nacionalne centralne banke v skladu s to uredbo se ne uporabljajo za Lihtenštajn.

(d)

Odločitve, začasne odločitve, uradna obvestila, enostavni zahtevki, preklici odločitev in drugi ukrepi nadzornega organa Efte v skladu s členi 6(3), 15(4), 16(2), 16(3), 17(2), 17(3), 20, 23b(1), 23c(3), 23d(4), 23e(5), 24(1), 24(4), 25(1), 36a(1) in 36b(1) se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.

(e)

v členu 3(1)(g) se besedilo ‚pravom Unije‘ glasi ‚Sporazumom EGP‘.

(f)

V členu 6(3):

(i)

za besedo ‚ESMA‘ se vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

dodata se naslednja pododstavka:

‚Pri skupini bonitetnih agencij, v kateri je vsaj ena bonitetna agencija s sedežem v državi Efte in vsaj ena bonitetna agencija s sedežem v državi članici EU, ESMA in Nadzorni organ EFTA skupaj zagotovita, da vsaj ena bonitetna agencija v skupini ni izvzeta iz izpolnjevanja zahtev iz točk 2, 5 in 6 oddelka A Priloge I in člena 7(4).

Nadzorni organ EFTA in ESMA se medsebojno obveščata o spremembah, ki so relevantne za sprejetje aktov iz tega odstavka.‘

(g)

V členu 8b(2) se besedilo ‚pravo Unije‘ glasi ‚Sporazum EGP‘.

(h)

V členih 8d(2) in 18(3) se doda naslednje:

‚ESMA na ta seznam vključi registrirane bonitetne agencije s sedežem v državi Efte.‘

(i)

V členu 9 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, kar zadeva države Efte, Nadzornega organa Efte‘.

(j)

V členu 10(6) in v točki 52 dela I Priloge II se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(k)

V členih 11(2) in 11a(2) se doda naslednji pododstavek:

‚ESMA objavi informacije, ki jih v skladu s tem členom zagotovijo bonitetne agencije s sedežem v državi Efte.‘

(l)

V členu 14:

(i)

v odstavkih 2 in 5 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 4 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘.

(m)

V členu 15:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte‘;

(ii)

v odstavku 2 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če pooblastijo bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte‘;

(iii)

v odstavku 4 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(n)

V členu 16 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(o)

V členu 17:

(i)

v odstavkih 1, 2 in 4 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 3 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚in, v zvezi z vsako bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte‘.

(p)

V členu 18:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

‚ESMA in Nadzorni organ Efte sporočita drug drugemu, Komisiji, EBA, EIOPA, pristojnim organom in pristojnim področnim organom vse odločitve, sprejete v skladu s členi 16, 17 ali 20.‘

(q)

V členu 19(1) se dodata naslednja pododstavka:

‚Kar zadeva bonitetne agencije s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte zaračuna pristojbine na enaki podlagi kot pristojbine, ki se zaračunavajo drugim bonitetnim agencijam v skladu s to uredbo in uredbo Komisije iz odstavka 2.

Zneski, ki jih pobere Nadzorni organ Efte v skladu s tem odstavkom, se prenesejo na ESMA brez nepotrebnega odlašanja.‘

(r)

V členu 20:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v drugem stavku odstavka 2 se za besedilo ‚zadevne bonitetne agencije‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, da za to ne bo pripravil osnutka za Nadzorni organ Efte‘.

(s)

V členu 21:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 5 se doda naslednje:

‚To poročilo vključuje tudi bonitetne agencije v Efti, registrirane v skladu s to uredbo na podlagi odločitve Nadzornega organa Efte.

Nadzorni organ Efte organu ESMA zagotovi vse informacije, potrebne za izvajanje njegovih obveznosti iz tega odstavka.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se odstavek 6 glasi, kot sledi:

‚Nadzorni organ Efte vsako leto predstavi Stalnemu odboru držav Efte poročilo o sprejetih nadzornih ukrepih in kaznih, ki jih naloženi Nadzorni organ Efte v skladu s to uredbo, vključno z globami in periodičnimi denarnimi kaznimi.‘

(t)

V členu 23 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘.

(u)

V členu 23a se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(v)

V členu 23b:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, kar zadeva bonitetno agencijo ali osebe, vključene v dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, ocenjevane subjekte in povezane tretje osebe, tretje osebe, ki so jim bonitetne agencije oddale v zunanje izvajanje nekatere operativne funkcije ali dejavnosti, in ostale osebe, ki so na druge načine tesno in pomembno povezane z bonitetnimi agencijami ali dejavnostmi bonitetnega ocenjevanja, s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte,‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2, 3 in 5 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se točka (g) odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚opozori na pravico, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(iv)

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, prejete na podlagi tega člena, organu ESMA.‘

(w)

V členu 23c:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če ima oseba, proti kateri se vodi preiskava, sedež v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Uradniki in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, lahko pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s tem členom in imajo pravico sodelovati v preiskavah na zahtevo organa ESMA.“;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2, 3 in 4 ter v prvem in drugem stavku odstavka 6 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

kar zadeva države Efte, se drugi stavek odstavka 3 glasi, kot sledi:

‚V sklepu morajo biti navedeni predmet in namen preiskave, periodične denarne kazni, določene v členu 36b, in pravica, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se v tretjem stavku odstavka 6 besedilo ‚spisa ESMA‘ glasi ‚spisa ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se četrti stavek odstavka 6 glasi, kot sledi:

‚Zakonitost sklepa Nadzornega organa Efte lahko preuči le Sodišče Efte v skladu s Sporazumom med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘

(x)

V členu 23d:

(i)

v odstavku 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za pravne osebe s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte,‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, pridobljene na podlagi tega člena, organu ESMA.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2 do 7 ter v prvem in drugem stavku odstavka 9 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Uradniki in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, lahko pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih obveznosti v skladu s tem členom in imajo pravico sodelovati v inšpekcijskem pregledu na kraju samem na zahtevo organa ESMA.“;

(v)

kar zadeva države Efte, se drugi stavek odstavka 4 glasi, kot sledi:

‚V sklepu morajo biti navedeni predmet in namen preiskave, datum njenega začetka, periodične denarne kazni, določene v členu 36b, in pravica, da sklep pregleda Sodišče Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(vi)

kar zadeva države Efte, se v tretjem stavku odstavka 9 besedilo ‚spisa ESMA‘ glasi ‚spisa ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se četrti stavek odstavka 9 glasi, kot sledi:

‚Zakonitost sklepa Nadzornega organa Efte lahko preuči le Sodišče Efte v skladu s Sporazumom med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘

(y)

V členu 23e:

(i)

kar zadeva države Efte, se v prvem stavku odstavka 1 besedilo ‚v okviru organa imenuje neodvisnega preiskovalnega uradnika, da razišče zadevo‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte imenuje neodvisnega preiskovalnega uradnika znotraj Nadzornega organa Efte, da razišče zadevo po posvetovanju z ESMA.‘;

(ii)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

‚Preiskovalni uradnik, ki ga imenuje Nadzorni organ Efte, ne sodeluje oziroma ni neposredno ali posredno sodeloval pri neposrednem ali posrednem nadzoru ali postopku registracije zadevne bonitetne agencije ter svoje naloge opravlja neodvisno od kolegija Nadzornega organa Efte in odbora nadzornikov ESMA.‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2, 3 in 4 za besedilo ‚odboru nadzornikov ESMA‘ doda besedilo ‚in Nadzornemu organu Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iv)

v tretjem pododstavku odstavka 2 se besedilo ‚jih je ESMA zbral‘ glasi ‚sta jih ESMA in Nadzorni organ Efte zbrala‘;

(v)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 5 za besedilom ‚in 36c‘, preostanek stavka glasi:

‚Nadzorni organ Efte odloči, ali so te osebe, proti katerim se je vodila preiskava, storile eno ali več kršitev s seznama v Prilogi III, in v tem primeru sprejme nadzorni ukrep v skladu s členom 24 ter naloži globo v skladu s členom 36a.

Nadzorni organ Efte organu ESMA zagotovi vse potrebne informacije in spise za izvajanje njegovih obveznosti iz tega odstavka.‘;

(vi)

v odstavku 6 se za besedilom ‚odbora nadzornikov ESMA‘ doda besedilo ‚ali Nadzornega organa Efte‘;

(vii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 8 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(z)

V členu 24:

(i)

v odstavku 1 se za besedilom ‚odbor nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavkih 2 in 4 besedilo ‚odbor nadzornikov ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 4 se besedilo ‚odločitve ESMA‘ glasi ‚odločitve ESMA oziroma Nadzornega organa Efte‘;

(iv)

v odstavku 5 se dodata naslednja pododstavka:

‚Nadzorni organ Efte o vseh odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 1, nemudoma uradno obvesti zadevno bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, ter sporoči vsako tako odločitev pristojnim organom, področnim pristojnim organom, Komisiji, ESMA, EBA in EIOPA. ESMA vse take odločitve javno objavi na svoji spletni strani v 10 delovnih dneh od datuma sprejetja. Tudi Nadzorni organ Efte vse svoje odločitve javno objavi na svoji spletni strani v 10 delovnih dneh od datuma sprejetja.

Pri objavi odločitve Nadzornega organa Efte, kot je določeno v tretjem pododstavku, ESMA in Nadzorni organ Efte objavita tudi pravico zadevne bonitetne agencije, da sklep pregleda Sodišče Efte, dejstvo, če je to ustrezno, da je bil takšen postopek začet, pri čemer navedeta, da tožbe pri Sodišču Efte nimajo odložilnega učinka, in dejstvo, da Sodišče Efte lahko odloži izvajanje spornega sklepa v skladu s členom 40 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘

(za)

V členu 25:

(i)

v odstavku 1 se dodajo naslednji pododstavki:

‚Pred pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte iz člena 24(1) da odbor nadzornikov ESMA osebam, ki so v postopku, možnost obrazložitve v zvezi z ugotovitvami. Osnutki odbora nadzornikov ESMA temeljijo samo na ugotovitvah, h katerim so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.

Odločitve Nadzornega organa Efte iz člena 24(1) temeljijo samo na ugotovitvah, na katere so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.

Tretji in četrti pododstavek se ne uporabljata, če so potrebni nujni ukrepi, da se prepreči večja neposredna škoda finančnemu sistemu. V takem primeru lahko Nadzorni organ Efte sprejme začasno odločitev in zadevnim osebam omogoči, da jih zasliši odbor nadzornikov ESMA v najkrajšem možnem času po sprejetju odločitve‘;

(ii)

v odstavku 2 se besedilo ‚spis ESMA‘ glasi ‚spis ESMA in Nadzornega organa Efte‘.

(zb)

V členih 26 in 27(1) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘.

(zc)

V členu 27(2) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(zd)

V členu 30:

(i)

v odstavku 1 se pred besedilo ‚določene nadzorne naloge prenese‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavkih 2, 3 in 4 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(iii)

doda se naslednji odstavek:

‚5.   Pred prenosom naloge se Nadzorni organ EFTA in ESMA med seboj posvetujeta.‘

(ze)

V členu 31:

(i)

v drugem pododstavku odstavka 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavku 2 se za besedilom ‚ki poda uradno obvestilo, od ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzornega organa Efte‘;

(iii)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

‚Če se zahteva nacionalnega pristojnega organa nanaša na bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, se ESMA nemudoma posvetuje z Nadzornim organom Efte.‘

(zf)

V členu 32:

(i)

v odstavku 1 se za prvim zapisom besede ‚ESMA‘ doda besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v odstavku 1 se za drugim zapisom besede ‚ESMA‘ doda besedilo ‚, Nadzornem organu Efte‘;

(iii)

v odstavku 1 se za tretjim zapisom besede ‚ESMA‘ doda besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘;

(iv)

v odstavku 2 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘.

(zg)

V členu 35a(6) se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘.

(zh)

V členu 36a:

(i)

v odstavku 1 se za besedilom ‚odbor nadzornikov ESMA‘ in za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(zi)

V členu 36b:

(i)

v odstavku 1 se za besedilom ‚Odbor nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za bonitetno agencijo oziroma pravno osebo s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte,‘;

(ii)

v odstavku 4 se za besedilo ‚odločitvi ESMA‘ doda besedilo ‚oziroma Nadzornega organa Efte‘.

(zj)

V členu 36c:

(i)

v odstavku 1 se dodata naslednja pododstavka:

‚Pred pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte iz člena 36a ali točk (a) do (d) člena 36b(1) da odbor nadzornikov ESMA osebam, ki so v postopku, možnost obrazložitve v zvezi z ugotovitvami. Osnutki odbora nadzornikov ESMA temeljijo samo na ugotovitvah, h katerim so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.

Odločitve Nadzornega organa Efte iz člena 36a ali točk (a) do (d) člena 36b(1) temeljijo samo na ugotovitvah, na katere so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 besedilo ‚spis ESMA‘ glasi ‚spis ESMA in Nadzornega organa Efte‘.

(zk)

V členu 36d:

(i)

v odstavku 1 se doda naslednje:

‚Nadzorni organ Efte javnosti prav tako razkrije vse globe in periodične denarne kazni, ki jih je naložil v skladu s členoma 36a in 36b, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem odstavku, v zvezi z razkritjem glob in periodičnih denarnih kazni s strani ESMA.‘;

(ii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 3 beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

kar zadeva države Efte, se v odstavku 3 besedilo ‚Sodišče Evropske unije‘ glasi ‚Sodišče Efte‘;

(iv)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

‚Stalni odbor držav Efte določi dodelitev zneskov glob in periodičnih denarnih kazni, ki jih pobere Nadzorni organ Efte.‘

(zl)

Člen 40a se ne uporablja v državah Efte.

(zm)

V točki 7 dela I in v točki 3 dela II Priloge IV se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.“

Člen 2

Besedili uredb (EU) št. 513/2011 in (EU) št. 462/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (4). [o vključitvi Uredbe (EU) št. 1095/2010], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 30.

(2)  UL L 146, 31.5.2013, str. 1.

(3)  Sklepi Sveta – finančni in gospodarski ministri EU in EGP-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

(4)  UL L …

Izjava držav Efte

k Sklepu št. …/… o vključitvi uredb (EU) št. 513/2011 in (EU) št. 462/2013 v Sporazum EGP

Uredba (ES) št. 1060/2009, kakor je bila spremenjena z uredbama (EU) št. 513/2011 in (EU) št. 462/2013, zlasti ureja uporabo bonitetnih ocen, ki jih izdajo bonitetne agencije tretjih držav, v regulativne namene, določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija prizna pravni in nadzorni okvir tretje države kot enakovrednega zahtevam Uredbe in dodatno omogoča, da ESMA certificira podjetja tretjih držav ter tako olajša uporabo njihovih bonitetnih ocen. Vključitev te uredbe v Sporazum EGP ne vpliva na področje uporabe Sporazuma EGP glede odnosov s tretjimi državami.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 446/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino in obliko rednega poročanja podatkov o bonitetnih ocenah, ki jih bonitetne agencije predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 447/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah z določitvijo regulativnih tehničnih standardov za presojo skladnosti metodologij bonitetnega ocenjevanja (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 448/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo v centralnem registru, ki ga je uvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (4), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 449/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za informacije za registracijo in certificiranje bonitetnih agencij (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 946/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede glob, ki jih bonitetnim agencijam naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (6), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/245/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Brazilije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/246/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Argentine za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/247/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Mehike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/248/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (10) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(11)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/249/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Hongkonga za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (11) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(12)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31ebd (Izvedbeni sklep Komisije 2012/630/EU) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„31ebe.

32014 D 0245: Izvedbeni sklep Komisije 2014/245/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Brazilije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 65.)

31ebf.

32014 D 0246: Izvedbeni sklep Komisije 2014/246/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Argentine za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 68).

31ebg.

32014 D 0247: Izvedbeni sklep Komisije 2014/247/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Mehike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 71).

31ebh.

32014 D 0248: Izvedbeni sklep Komisije 2014/248/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 73).

31ebi.

32014 D 0249: Izvedbeni sklep Komisije 2014/249/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Hongkonga za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 76).

31ebj.

32012 R 0272: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam (UL L 90, 28.3.2012, str. 6).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 1 se za besedilo ‚Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(b)

V členu 2 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(c)

V členu 5(3):

(i)

v četrtem pododstavku se, kar zadeva države Efte, beseda ‚ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

‚Kadar mora, kar zadeva bonitetne agencije s sedežem v državah Efte, Nadzorni organ Efte poslati računa za obroka, ESMA obvesti Nadzorni organ Efte o potrebnih izračunih za vsako bonitetno agencijo pravočasno pred datumom plačila.‘.

(d)

V členu 6(7):

(i)

kar zadeva države Efte, se beseda ‚ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

‚Kadar mora, kar zadeva bonitetne agencije s sedežem v državah Efte, Nadzorni organ Efte povrniti del plačane pristojbine za registracijo, ESMA zneske, ki jih je treba povrniti bonitetnim agencijam, nemudoma da na voljo za ta namen Nadzornemu organu Efte.‘

(e)

V členu 9:

(i)

v odstavku 1 se besedilo ‚le ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚le ESMA ali, kar zadeva bonitetne agencije s sedežem v državah Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

za besedo ‚ESMA‘ se vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

31ebk.

32012 R 0446: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino in obliko rednega poročanja podatkov o bonitetnih ocenah, ki jih bonitetne agencije predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 2).

31ebl.

32012 R 0447: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 447/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah z določitvijo regulativnih tehničnih standardov za presojo skladnosti metodologij bonitetnega ocenjevanja (UL L 140, 30.5.2012, str. 14).

31ebm.

32012 R 0448: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo v centralnem registru, ki ga je uvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 17).

31ebn.

32012 R 0449: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 449/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za informacije za registracijo in certificiranje bonitetnih agencij (UL L 140, 30.5.2012, str. 32).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 1 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzornemu organu Efte‘.

(b)

V poglavju 2 ter v prilogah IV in V se, kar zadeva države Efte, beseda ‚ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

31ebo.

32012 R 0946: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 946/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede glob, ki jih bonitetnim agencijam naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L 282, 16.10.2012, str. 23).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 1 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)“ in besedo ‚ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.

(b)

V členu 2 se, kar zadeva države Efte, za besedilo ‚odboru nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚, in Nadzornemu organu Efte‘.

(c)

V členu 3, kar zadeva države Efte:

(i)

v odstavku 1 se za besedilom ‚odborom nadzornikov ESMA‘ doda besedilo ‚in Nadzornim organom Efte‘;

(ii)

v odstavku 2 se pred besedilo ‚spis pošlje‘, v odstavku 3 pred besedilo ‚sprejme odločitev‘, v odstavku 4 pred besedilo ‚osebam, ki so predmet preiskave, predloži‘ in v odstavku 5 pred besedilo ‚o tem ustrezno obvesti‘ vstavi besedilo ‚o tem obvesti Nadzorni organ Efte. Nadzorni organ Efte nemudoma‘;

(iii)

v drugem pododstavku odstavka 4 in v tretjem stavku prvega pododstavka odstavka 5 se za besedilo ‚Odbor nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚pred pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte, ali Nadzorni organ Efte,‘;

(iv)

v tretjem pododstavku odstavka 4 in v drugem pododstavku odstavka 5 se za besedilo ‚odbor nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(v)

v odstavku 6 se besedilo ‚odbor nadzornikov ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(d)

V členu 4, kar zadeva države Efte:

(i)

v prvem pododstavku se besedilo ‚odborom nadzornikov ESMA‘ glasi ‚Nadzornim organom Efte‘;

(ii)

v tretjem pododstavku se za besedilo ‚odbor nadzornikov ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘.

(e)

V členu 5, kar zadeva države Efte:

(i)

za besedo ‚ESMA‘ se vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

besedilo ‚odbor nadzornikov‘ se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘.

(f)

V členu 6, kar zadeva države Efte:

(i)

v odstavkih 1 in 4 se beseda ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavkih 3 in 5 se za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘;

(iii)

v odstavku 5 se besedilo ‚odborom za pritožbe v skladu s členom 58 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 36e Uredbe (ES) št. 1060/2009‘ glasi ‚Sodiščem Efte v skladu s členom 35 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.

(g)

V členu 7, kar zadeva države Efte:

(i)

beseda ‚ESMA‘ se glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(ii)

v odstavku 5b se besedilo ‚odbora za pritožbe ESMA v skladu s členom 58 Uredbe (EU) št. 1095/2010 ali Sodišča Evropske unije v skladu s členom 36e Uredbe (ES) št. 1060/2009‘ glasi ‚Sodišča Efte v skladu s členom 35 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča‘.“

Člen 2

Besedila delegiranih uredb (EU) št. 272/2012, (EU) št. 446/2012, (EU) št. 447/2012, (EU) št. 448/2012, (EU) št. 449/2012 in (EU) št. 946/2012 ter izvedbenih sklepov 2014/245/EU, 2014/246/EU, 2014/247/EU, 2014/248/EU in 2014/249/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (12). [o vključitvi Uredbe (EU) št. 513/2011], pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 90, 28.3.2012, str. 6.

(2)  UL L 140, 30.5.2012, str. 2.

(3)  UL L 140, 30.5.2012, str. 14.

(4)  UL L 140, 30.5.2012, str. 17.

(5)  UL L 140, 30.5.2012, str. 32.

(6)  UL L 282, 16.10.2012, str. 23.

(7)  UL L 132, 3.5.2014, str. 65.

(8)  UL L 132, 3.5.2014, str. 68.

(9)  UL L 132, 3.5.2014, str. 71.

(10)  UL L 132, 3.5.2014, str. 73.

(11)  UL L 132, 3.5.2014, str. 76.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

(12)  UL L …


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/106


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/1172

z dne 18. julija 2016

o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/392/SZVP (1) o ustanovitvi misije SVOP Evropske unije v Nigru, da bi podprli krepitev zmogljivosti nigerijskih varnostnih akterjev za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Svet je 22. julija 2014 sprejel Sklep 2010/482/SZVP (2), s katerim je misijo podaljšal do 15. julija 2016.

(3)

Svet je 13. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1141 (3), s katerim je bil določen referenčni finančni znesek do 15. julija 2016. Svet je 5. oktobra 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1780 (4), s katerim je bil referenčni finančni znesek spremenjen glede na nadaljnje operativno načrtovanje.

(4)

Po opravljenem strateškem pregledu je Politični in varnostni odbor priporočil, naj se mandat EUCAP Sahel Niger spremeni in podaljša za dve leti, do 15. julija 2018, in da bi bilo za obdobje od 16. julija 2016 do 15. julija 2017 treba določiti referenčni finančni znesek.

(5)

Vlada Republike Niger je v pismu z dne 19. maja 2016 Evropsko unijo pozvala, naj mandat EUCAP Sahel Niger podaljša za obdobje dveh let.

(6)

Sklep 2012/392/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Misija EUCAP Sahel Niger se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/392/SZVP se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Cilji

V okviru izvajanja strategije Evropske unije za varnost in razvoj Sahela je cilj EUCAP Sahel Niger omogočiti nigrskim oblastem, da opredelijo in izvajajo lastno nacionalno varnostno strategijo. EUCAP Sahel Niger si prizadeva tudi, da bi različni nigrski varnostni akterji, ki se borijo proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, oblikovali integriran, večdisciplinaren, skladen in trajnosten pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. Poleg tega nigrskim osrednjim in lokalnim oblastem in varnostnim silam pomaga pri razvijanju politik, tehnik in postopkov za boljši nadzor nad nedovoljenimi migracijami in boj proti njim.“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Naloge

1.   Za izpolnjevanje ciljev iz člena 2 EUCAP Sahel Niger:

(a)

krepi nigrsko poveljevanje in nadzor, interoperabilnost in zmogljivosti za načrtovanje na strateški ravni, hkrati pa usklajeno z drugimi relevantnimi akterji podpira razvijanje nacionalne varnostne strategije in z njo povezanih strategij upravljanja meja;

(b)

utrjuje tehnične kompetence zadevnih varnostnih sil, ki so potrebne za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu;

(c)

z delovanjem na strateški in operativni ravni spodbuja notranje varnostne sile ter, če je ustrezno, oborožene sile k okrepitvi politik na področju človeških virov, logistike in usposabljanja v zvezi z bojem proti terorizmu, nedovoljenimi migracijami in organiziranim kriminalom, s čimer poskrbi za vzdržnost ukrepov v okviru EUCAP Sahel Niger, tudi z zagotavljanjem tehnične podpore v okviru zadevnih projektov;

(d)

krepi usklajevanje na državni, regionalni in mednarodni ravni na področju boja proti terorizmu, boja proti nedovoljenim migracijam in organiziranemu kriminalu ter prouči možno prispevanje k regionalnemu sodelovanju, na primer v okviru skupine držav G5 Sahel, kakor je primerno;

(e)

v podporo uresničevanju ciljev Unije na področju migracij pomaga nigrskim osrednjim in lokalnim oblastem in varnostnim silam pri razvijanju politik, postopkov in tehnik za boljši nadzor in upravljanje migracijskih tokov, za boj proti nedovoljenim migracijam in za zmanjšanje obsega s temi pojavi povezane kriminalitete.

2.   EUCAP Sahel Niger se osredotoča na dejavnosti iz odstavka 1, ki prispevajo k boljšemu nadzoru nad ozemljem Nigra, med drugim z usklajevanjem z nigrskimi oboroženimi silami.

3.   EUCAP Sahel Niger nima nobene izvršilne funkcije.“;

(3)

v členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUCAP Sahel Niger, za obdobje od 16. julija 2016 do 15. julija 2017 znaša 26 300 000 EUR.“;

(4)

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 15. julija 2018.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 16. julija 2016.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2012/392/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji SZVP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger) (UL L 187, 17.7.2012, str. 48).

(2)  Sklep Sveta 2014/482/SZVP z dne 22. julija 2014 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (UL L 217, 23.7.2014, str. 31).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1141 z dne 13. julija 2015 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (UL L 185, 14.7.2015, str. 18).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1780 z dne 5. oktobra 2015 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (UL L 259, 6.10.2015, str. 21).


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/108


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/1173

z dne 18. julija 2016

o spremembi Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. decembra 2010 sprejel Sklep 2010/788/SZVP (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 23. junija 2016 sprejel Resolucijo 2293 (2016) o Demokratični republiki Kongo (DR Kongo). V resoluciji so določene nekatere spremembe izjem v zvezi z embargom na orožje in merili za uvrstitev na seznam, ki zadevajo omejitev potovanj in zamrznitev sredstev, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1807 (2008).

(3)

Za izvedbo teh sprememb je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/788/SZVP se spremeni:

1.

člen 2(1) se spremeni:

(a)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

dobavo, prodajo ali prenos nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za človekoljubne ali zaščitne namene, ali za zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanega s takšno nesmrtonosno opremo, in sicer po predhodnem obvestilu Odbora za sankcije v skladu z RVSZN 1533 (2004) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije);“;

(b)

doda se naslednja točka

„(e)

drugo prodajo in/ali dobavo orožja in sorodnega materiala ali za zagotavljanje pomoči ali osebja, kar vnaprej odobri Odbor za sankcije.“;

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

sodelovanje pri načrtovanju, vodenju ali izvedbi dejanj v DR Kongo, s katerimi se kršijo ali zlorabijo človekove pravice ali krši veljavno mednarodno humanitarno pravo, vključno z dejanji, ki zajemajo napade na civiliste, vključno z ubijanjem, pohabljanjem, posilstvi in drugim spolnim nasiljem, ugrabitvami, prisilnim izseljevanjem ter napadi na šole in bolnišnice;“;

(b)

točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

zagotavljanje podpore posameznikom ali subjektom, vključno z oboroženimi skupinami ali kriminalnimi mrežami, ki z nezakonitim izkoriščanjem ali trgovanjem z naravnimi viri, med drugim z zlatom ali divjimi živalmi in proizvodi iz takih živali, sodelujejo pri dejavnostih za destabilizacijo DR Kongo;“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2016

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP (UL L 336, 21.12.2010, str. 30).


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/110


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1174

z dne 15. julija 2016

o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje difenakum, ki jih je predložila Španija v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4380)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 36(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Podjetje Will Kill S.A. (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 20. decembra 2013 pri pristojnih organih Francije (v nadaljnjem besedilu: zadevna država članica) vložilo popolno vlogo za medsebojno priznavanje dovoljenja, ki ga je izdala Španija (v nadaljnjem besedilu: referenčna država članica) v zvezi z rodenticidnim biocidnim proizvodom, ki vsebuje aktivno snov difenakum v obliki tekoče formulacije (v nadaljnjem besedilu: sporni proizvod).

(2)

Referenčna država članica je za sporni proizvod izdala dovoljenje za uporabo proti vrstam miši in vrsti podgan Rattus norvegicus (v nadaljnjem besedilu: podgane) za uporabo v zaprtih prostorih, v in okoli stavb s strani poklicnih uporabnikov ter na prostem samo s strani usposobljenih poklicnih uporabnikov. Sporni proizvod je dobavljen v stekleničkah s kroglico za enkratno uporabo in postajo za nastavljanje vabe (v nadaljnjem besedilu: pripomoček), da se preprečita primarna in sekundarna zastrupitev. Po uporabi je treba zavreči celotni pripomoček, da se prepreči izpostavljenost uporabnika.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 je zadevna država članica koordinacijski skupini predložila več spornih točk, ki kažejo, da sporni proizvod ne izpolnjuje pogojev iz člena 19(1)(b)(i), (iii) in (iv) navedene uredbe.

(4)

Sekretariat koordinacijske skupine je druge države članice in vložnika pozval k predložitvi pisnih pripomb na sporno točko. Pripombe so predložili Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in vložnik. Ugotovljene sporne točke so obravnavali pristojni organi držav članic za biocidne proizvode na sestankih koordinacijske skupine 23. januarja in 17. marca 2015.

(5)

V skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 je referenčna država članica Komisiji 30. junija 2015 predložila podroben opis zadev, o katerih države članice niso mogle doseči dogovora, ter razloge za njihovo nestrinjanje. Izvod tega opisa je bil poslan tudi zadevnim državam članicam in vložniku.

(6)

Nerešeni ugovori, ki so bili predloženi Komisiji, so zadevali: učinkovitost spornega proizvoda na podgane in miši, ki ni bila zadostno dokazana v dobro dokumentiranih terenskih študijah; morebitno manjšo učinkovitost v državah članicah z vlažnim podnebjem, kjer imajo ciljni organizmi lažji dostop do vode; učinkovitost pripomočka kot ukrepa za zmanjševanje tveganja, da se prepreči izpiranje; ter nesprejemljivo tveganje za zdravje uporabnikov med čiščenjem postaj za nastavljanje vabe.

(7)

V skladu z odstavkom 12 Priloge VI k Uredbi (EU) št. 528/2012 je referenčna država članica na podlagi podatkov s terena, pridobljenih s prototipnim pripomočkom, in presoje svojih strokovnjakov, menila, da je sporni proizvod dovolj učinkovit. Ta sklep pa je bil pogojen s predložitvijo podatkov s terena, ki potrjujejo te ugotovitve.

(8)

Referenčna država članica je ugotovila, da rezultati terenskih študij, ki jih je predložil vložnik, dokazujejo sprejemljivo raven učinkovitosti v skladu z merili iz smernic Unije za ocenjevanje učinkovitosti rodenticidov (2).

(9)

V povezavi z učinkovitostjo v vlažnem podnebju uporaba proizvoda v zaprtih prostorih na površinah, kjer je glodalcem na voljo veliko hrane in krme, ne kaže bistvenih razlik med državami članicami. V zvezi z uporabo v in okoli stavb ter na prostem dovoljenje za proizvod že vključuje pogoj, da se uporaba proizvoda omeji v primerih, kadar je dostop do vode otežen. Glede na to, da je bil v terenskih študijah na površinah s popolnim dostopom do vode proizvod dovolj učinkovit, za dovoljenje za proizvod ne bi smele veljati nobene omejitve zaradi posebnih vremenskih razmer.

(10)

Referenčna država članica je menila, da je pripomoček ustrezen ukrep za zmanjševanje tveganja, da se preprečijo razlitje ter primarna in sekundarna zastrupitev, v primerjavi z uporabo spornega proizvoda v odprtih posodicah. Ta ugotovitev je bila potrjena s terenskimi študijami, pri katerih je do razlitja prišlo samo dvakrat zaradi nesreče s kmetijskimi stroji ali vandalizma. Da bi se nenamerno razlitje čim bolj omejilo, bi dovoljenje za proizvod moralo vključevati dodatna navodila za uporabo, kot je pritrditev postaje za nastavljanje vabe na tla in priporočilo, da se v primeru nenamernega razlitja postaja zavrže kot nevaren odpadek.

(11)

Referenčna država članica je ocenila tveganje za zdravje uporabnikov proizvoda z uporabo modela, razvitega za formulacije v obliki trdne vabe, in z uporabo konservativnih parametrov v okviru najslabšega možnega scenarija. Ugotovljeno je bilo nesprejemljivo tveganje za uporabnika, zato je bil uveden ukrep za zmanjševanje tveganja z navedbo, da je treba pripomoček po uporabi zavreči, da se prepreči morebitna izpostavljenost med čiščenjem postaj za nastavljanje vabe.

(12)

Dovoljenje za proizvod je bilo spremenjeno na podlagi ponovnega izračuna tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti spornemu proizvodu, ki je temeljil na študiji dermalne absorpcije za ta proizvod in na novih parametrih vložnika glede na dejansko uporabo spornega proizvoda (na primer število pljuskov, ki jim je uporabnik lahko izpostavljen, in velikost kapljic v pljusku).

(13)

Glede na tveganje za nenameren pljusk bi bilo v dovoljenje treba vključiti dodatne ukrepe za zmanjševanje tveganja. Ti ukrepi bi morali biti omejevalni, da bi proizvod lahko uporabljali samo usposobljeni poklicni uporabniki, in vsebovati specifikacijo, da morajo uporabniki nositi zaščitne rokavice. Ker se od usposobljenih poklicnih uporabnikov pričakuje, da bodo natančno sledili navodilom za uporabo, se za sporni proizvod pričakuje, da je pod predlaganimi določili in pogoji za to kategorijo uporabnikov varen.

(14)

V izogib nepotrebnim plastičnim odpadkom bi bilo treba iz dovoljenja črtati trenutni pogoj, da se proizvod in steklenička za enkratno uporabo dobavita skupaj s postajo za nastavljanje vabe kot en pripomoček in da se po uporabi zavrže celotni pripomoček, vključno s postajo za nastavljanje vabe.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep se uporablja za proizvod s številko sredstva ES-0000196-0000, kakor je določen v registru biocidnih proizvodov.

Člen 2

1.   Proizvod izpolnjuje pogoje iz člena 19(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 528/2012.

2.   Pogoj, ki omejuje uporabo proizvoda na primere, kadar je dostop do vode otežen, se črta iz dovoljenja za proizvod.

Člen 3

1.   Kategorija uporabnikov, ki se ji dovoli uporaba proizvoda, se omeji samo na usposobljene poklicne uporabnike.

2.   Dovoljenje za proizvod vključuje naslednji ukrep za zmanjševanje tveganja: „Pri ravnanju s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material za rokavice določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).“

3.   Iz dovoljenja za proizvod se črta pogoj, da se proizvod in steklenička za enkratno uporabo dobavita skupaj s postajo za nastavljanje vabe kot en pripomoček in da se po uporabi postaja za nastavljanje vabe zavrže kot del celotnega pripomočka.

4.   Pod določili in pogoji iz odstavkov 1, 2 in 3 proizvod izpolnjuje pogoje iz člena 19(1)(b)(iii) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 4

1.   Naslednja navodila za uporabo so vključena v dovoljenje za proizvod:

„Postajo za nastavljanje vabe pritrdite na tla.“

„V primeru nenamernega razlitja tekočine postajo za nastavljanje vabe zavrzite kot nevaren odpadek.“

2.   Pod določili in pogoji iz odstavka 1 proizvod izpolnjuje pogoje iz člena 19(1)(b)(iv) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Glej Tehnične zapiske z navodili za ocenjevanje proizvoda (Technical Notes for Guidance on Product Evaluation). Dodatki k poglavju 7. Vrsta proizvodov 14: Ocenjevanje učinkovitosti biocidnih proizvodov kot rodenticidov (Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products), na voljo na spletni strani (v angleškem jeziku) http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf.


19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/113


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1175

z dne 15. julija 2016

o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje spinosad, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4385)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,