ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 189

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
14. julij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1140 z dne 8. julija 2016 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1142 z dne 13. julija 2016 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2015 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2016

9

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/1143 z dne 13. julija 2016 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih ( 1 )

40

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1144 z dne 13. julija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

44

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/1145 z dne 6. julija 2016 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/1146 z dne 27. junija 2016 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije, v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede osnutka sklepa št. 1/2016 tega odbora ( 1 )

48

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2016/1147 z dne 12. julija 2016 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Belgije

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1140

z dne 8. julija 2016

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Izdelek v obliki grelnega obliža za lajšanje bolečin.

Obliž je izdelan iz samolepilnega materiala, namenjenega pritrditvi na kožo (vrat, zapestje ali rama).

Izdelek je izdelan iz mehkega sintetičnega materiala, ki se prilega obliki telesa, in vsebuje več ploščic, ki ob izpostavljenosti zraku proizvajajo toploto.

Ploščice vsebujejo železo v prahu, oglje, sol in vodo. Ob odprtju posameznih zavojev, ki vsebujejo obliž, in njihovi izpostavitvi zraku pride do eksotermne reakcije.

3824 90 96

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3824 , 3824 90 in 3824 90 96 .

Ploščice v izdelku se uporabljajo kot vir toplote, ki nastane zaradi eksotermne reakcije. To daje izdelku bistveni značaj pripravka s tarifno številko 3824 .

Izdelka zato ni mogoče šteti za obveze in podobne proizvode s tarifno številko 3005 .

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3824 90 96 .

2.

Izdelek v obliki grelnega pasu za lajšanje bolečin.

Pas je izdelan iz nelepilnega materiala, ki se pritrdi s samolepilnim trakom.

Izdelek je izdelan iz mehkega sintetičnega materiala, ki se prilega obliki telesa, in vsebuje več ploščic, ki ob izpostavljenosti zraku proizvajajo toploto.

Ploščice vsebujejo železo v prahu, oglje, sol in vodo. Ob odprtju posameznih zavojev, ki vsebujejo pas, in njihovi izpostavitvi zraku pride do eksotermne reakcije.

3824 90 96

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3824 , 3824 90 in 3824 90 96 .

Ploščice v izdelku se uporabljajo kot vir toplote, ki nastane zaradi eksotermne reakcije. To daje izdelku bistveni značaj pripravka s tarifno številko 3824 .

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3824 90 96 .


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

z dne 13. julija 2016

o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1143/2014 določa, da se seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), sprejme na podlagi meril iz člena 4(3) Uredbe in ob upoštevanju pogojev iz člena 4(6), ki določa, da je treba ustrezno upoštevati stroške izvajanja, stroške, ki bi nastali zaradi neukrepanja, stroškovno učinkovitost in družbenogospodarske vidike.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov in ocene tveganja, opravljene v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisija je prav tako ugotovila, da navedene invazivne tujerodne vrste izpolnjujejo vse pogoje iz člena 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014. Predvsem so nekatere od navedenih vrst že naseljene na ozemlju Unije ali celo močno razširjene v nekaterih državah članicah in lahko obstajajo primeri, ko takšnih vrst ni mogoče odstraniti na stroškovno učinkovit način. Vendar je primerno, da se navedene vrste vključijo na seznam Unije, saj obstajajo drugi stroškovno učinkoviti ukrepi za preprečevanje novih vnosov in nadaljnjega širjenja na ozemlju Unije, spodbujanje zgodnjega odkrivanja in hitre odstranitve vrst na območjih, kjer še niso prisotne oziroma močno razširjene ter njihovo obvladovanje v skladu s posebnimi okoliščinami v zadevni državi članici, vključno z ribolovom, lovom ali nastavljanjem pasti ali katero koli drugo obliko odstranjevanja za potrošnjo ali izvoz, pod pogojem, da se te dejavnosti izvajajo v okviru nacionalnega programa obvladovanja.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz Priloge k tej uredbi je začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.


PRILOGA

SEZNAM INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST, KI ZADEVAJO UNIJO

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline)

ex 1209 99 99 (semena)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semena)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Opombe k tabeli:

Stolpec (i): Vrsta

V tem stolpcu je navedeno znanstveno ime vrste. Sopomenke so navedene v oklepajih.

Stolpec (ii): Oznake KN za žive osebke.

V tem stolpcu so navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za žive osebke. Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

KN, določena z Uredbo (EGS) št. 2658/87, temelji na mednarodnem harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, zdaj Svetovna carinska organizacija (WCO), in ki je bil sprejet z mednarodno konvencijo, sklenjeno v Bruslju 14. junija 1983 in odobreno v imenu Evropske gospodarske skupnosti s Sklepom Sveta 87/369/EGS (1) (v nadaljnjem besedilu: konvencija o HS). V KN so povzete šestmestne tarifne številke in podštevilke HS, njej lastni sta le sedma in osma števka, ki označujeta nadaljnje tarifne podštevilke.

Kadar se pregledi zahtevajo samo za določene proizvode pod katero koli štiri-, šest- ali osemmestno oznako in v KN pod to oznako ne obstaja noben specifični pododdelek, je oznaka označena z ex (na primer ex 0106 49 00, saj oznaka KN 0106 49 00 zajema tudi vse druge žuželke in ne le vrste žuželk iz tabele).

Stolpec (iii): Oznaka KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

V tem stolpcu so po potrebi navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za dele vrst, ki se lahko razmnožujejo. Glej tudi opombo za stolpec (ii). Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Stolpec (iv): Kategorije povezanega blaga

V tem stolpcu so po potrebi navedene oznake KN blaga, s katerim so invazivne tujerodne vrste navadno povezane. Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se ne izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014. Glej tudi opombo za stolpec (ii). Številke, navedene v stolpcu (iv), se nanašajo na spodaj navedene oznake KN:

1.

0301 11 00: okrasne sladkovodne ribe

2.

0301 93 00: krapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3.

0301 99 11: tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

4.

0301 99 18: druge sladkovodne ribe

5.

ex 0602: rastline za saditev z rastnimi substrati

6.

1211 90 86: druge rastline in deli rastlin (vključno semena in plodovi), ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v prahu

7.

ex 2530 90 00: zemlja in rastni substrati

8.

4401: les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in podobni drobci; žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

9.

4403: les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

10.

ex 6914 90 00: keramični lonci za vrtnarjenje

11.

ex Poglavje 10: seme žit za setev


(1)  UL L 198, 20.7.1987, str. 1.


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1142

z dne 13. julija 2016

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2015 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2016

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko države članice pred 31. oktobrom leta uporabe dodeljene ribolovne kvote od Komisije zahtevajo, da zadrži največ 10 % navedene kvote za prenos v naslednje leto. Komisija mora zadržano količino dodati ustrezni kvoti.

(2)

Uredbe Sveta (EU) št. 1221/2014 (2), (EU) št. 1367/2014 (3), (EU) 2015/104 (4) in (EU) 2015/106 (5) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2015 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi iz Uredbe (ES) št. 847/96.

(3)

Uredbe Sveta (EU) št. 1367/2014, (EU) 2015/2072 (6), (EU) 2016/72 (7) in (EU) 2016/73 (8) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2016.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2015 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2015 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami iz navedene uredbe bi bilo zadržane količine treba dodati kvotam za leto 2016.

(5)

Po podaljšanju in povečanju obsega embarga na uvoz nekaterih ribiških proizvodov iz Unije, ki ga je leta 2014 uvedla Ruska federacija, sta bili z Uredbo (EU) 2015/2072 spremenjeni uredbi (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104. S spremembami je bil določen prenos večjega odstotka neporabljenih količin iz leta 2015 na kvote, dodeljene za nekatere staleže za leto 2016. Kadar država članica izkoristi to možnost za posamezen stalež, se za navedeni stalež ne uporablja nobena druga prožnost glede prenosa neuporabljenih ribolovnih možnosti in se torej izključi iz te uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2016, določene v uredbah (EU) št. 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 in (EU) 2016/73, se povečajo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1221/2014 z dne 10. novembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2015 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembah uredb (EU) št. 43/2014 in (EU) št. 1180/2013 (UL L 330, 15.11.2014, str. 16).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1367/2014 z dne 15. decembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2015 in 2016 (UL L 366, 20.12.2014, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) 2015/106 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 19, 24.1.2015, str. 8).

(6)  Uredba Sveta (EU) 2015/2072 z dne 17. novembra 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2016 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi uredb (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104 (UL L 302, 19.11.2015, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (EU) 2016/72 z dne 22. januarja 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2016 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2015/104 (UL L 22, 28.1.2016, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (EU) 2016/73 z dne 18. januarja 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2016 za nekatere staleže rib v Črnem morju (UL L 16, 23.1.2016, str. 1).


PRILOGA

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja

Končna kvota leta 2015 (1) (v tonah)

Ulov leta 2015 (v tonah)

Ulov pod posebnimi pogoji leta 2015 (v tonah)

% končne kvote

Prenesena količina (v tonah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

morska spaka

VII

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

trska

VIIa

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

trska

VIId

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

škamp

VII

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

morski list

VIId

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

morski list

VIIe

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

mol

VIIa

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

morska spaka

VII

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

trska

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

sled

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

sled

IVc, VIId

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

okroglonosi repak in čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

sled

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

skuša

norveške vode območij IIa in IVa

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

severna kozica

IIIa

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

morska spaka

VII

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C.

šur

VIIIc

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

šur

IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

krilati rombi

VII

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

škamp

VII

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

škamp

VIIIc

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANE/08.

sardon

VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

morska spaka

VII

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

morska spaka

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

trska

VIIa

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

trska

VIId

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX (posebni pogoj za GFB/567-)

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII (posebni pogoj za GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A.

vahnja

VIIa

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C.

šur

VIIIc

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

šur in z njim povezan prilov

VIId (posebni pogoj za JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

šur in z njim povezan prilov

VII d (posebni pogoj za JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

šur in z njim povezan prilov

VIIIc (posebni pogoj za JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

šur in z njim povezan prilov

VIIIc (posebni pogoj za JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IVb, IVc in VIId (posebni pogoj za JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

krilati rombi

VII

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za LEZ/07.)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

skuša

VIIIb (posebni pogoj za MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

skuša

VIIIa, VIIIb in VIIId (posebni pogoj za MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

škamp

VII

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES VII (posebni pogoj za NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

škamp

VIIIc

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

morski list

VIId

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

morski list

VIIe

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV (posebni pogoj za SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

mol

VIIa

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

morska spaka

VII

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

skuša

vode Unije območja IIa; vode Unije in norveške vode območja IVa (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja IIa (posebni pogoj za MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

škamp

VII

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES VII (posebni pogoj za NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

mol

VIIa

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

morska spaka

VII

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

trska

VIIa

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

trska

VIId

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C.

šur

VIIIc

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

šur

IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

trska

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

severna kozica

IIIa

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

morska spaka

VII

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

trska

VIIa

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

trska

VIId

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A.

vahnja

VIIa

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

sled

VIIa

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

sled

IVc, VIId

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

škamp

VII

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

morski list

VIId

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

morski list

VIIe

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

mol

VIIa

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Kvote, ki so na voljo državi članici v skladu z zadevnimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 354, 28.12.2013, str. 22), prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 in/ali ponovnih dodelitev in odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/40


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1143

z dne 13. julija 2016

o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1) in zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Titanov dioksid je dovoljen kot barvilo pod vnosom 143 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 in kot UV-filter pod vnosom 27 Priloge VI k navedeni uredbi. V skladu s točko (3) preambule k prilogam II do VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 snovi, navedene v prilogah III do VI k navedeni uredbi, ne zajemajo nanomaterialov, razen če so posebej navedeni. Titanov dioksid (nanodelci) trenutno ni urejen.

(2)

V skladu z mnenjem Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ZOVP) z dne 22. julija 2013, ki je bilo spremenjeno 22. aprila 2014 (2), se za uporabo titanovega dioksida (nanodelci) kot UV-filtra v izdelkih za zaščito pred soncem z značilnostmi, kot je navedeno v mnenju, in v koncentraciji do 25 masnega odstotka lahko šteje, da ne predstavlja tveganja za kakršne koli škodljive učinke pri ljudeh po nanosu na zdravo, nepoškodovano ali zagorelo kožo. Poleg tega ZOVP glede na odsotnost sistemske izpostavljenosti meni, da uporaba titanovega dioksida (nanodelci) v kozmetičnih izdelkih za kožo ne predstavlja znatnega tveganja za potrošnika.

(3)

Značilnosti, ki jih je ZOVP opredelil v svojem mnenju, se nanašajo na fizikalno-kemijske lastnosti materiala (npr. čistost, strukturo in zunanji videz, porazdelitev delcev po velikosti, razmerje med širino in višino, specifično površino glede na prostornino in fotokatalitsko aktivnost) in na neprevlečenost oziroma prevlečenost materiala s posebnimi kemikalijami. Zato bi bilo treba te fizikalno-kemijske lastnosti in zahteve za premaz upoštevati v Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(4)

ZOVP je tudi menil, da na podlagi razpoložljivih informacij uporabe nanodelcev titanovega dioksida v izdelkih v obliki razpršil ni mogoče šteti za varno. Poleg tega je ZOVP v nadaljnjem mnenju z dne 23. septembra 2014 v zvezi s pojasnilom pomena izraza „uporaba/proizvodi v razpršilih“ za nanooblike saj CI 77266, titanovega dioksida in cinkovega oksida (3) navedel, da se njihovi pomisleki nanašajo le na uporabo v obliki razpršil, ki bi pri potrošnikih lahko povzročila izpostavljenost pljuč titanovemu dioksidu (nanodelci) ob njegovem vdihavanju.

(5)

Na podlagi navedenih mnenj ZOVP bi bilo treba titanov dioksid (nanodelci) v skladu s specifikacijami ZOVP odobriti za uporabo kot UV-filter v kozmetičnih izdelkih v najvišji koncentraciji 25 masnih odstotkov, razen za uporabo, ki bi lahko pri končnem uporabniku povzročila izpostavljenost pljuč ob vdihavanju.

(6)

Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 bi bilo treba spremeniti, da se prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  ZOVP/1516/13, revizija z dne 22. aprila 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

(3)  ZOVP/1539/14, 23. september 2014, revizija z dne 25. junija 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PRILOGA

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

1.

točka 27 se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Opredelitev snovi

Pogoji

 

Referenčna številka

Kemijsko ime/INN/XAN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27

Titanov dioksid (*)

Titanium Dioxide

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

2.

vstavi se vnos 27a:

 

Opredelitev snovi

Pogoji

 

Referenčna številka

Kemijsko ime/INN/XAN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27a

Titanov dioksid (***)

Titanium Dioxide (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

Ni za uporabo na način, ki bi lahko pri končnem uporabniku povzročil izpostavljenost pljuč ob vdihavanju.

Dovoljeni so samo nanomateriali z naslednjimi značilnostmi:

čistost ≥ 99 %;

oblika rutila ali rutil z do 5 % anataza s kristalno strukturo, na pogled skupki krogelne, iglaste ali suličaste oblike;

mediana velikosti delcev glede na porazdelitev delcev po velikosti ≥ 30 nm;

razmerje med širino in višino od 1 do 4,5 in specifična površina glede na prostornino ≤ 460 m2/cm3;

prevlečeni s snovmi Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone;

fotokatalitska aktivnost ≤ 10 % v primerjavi z ustreznimi neprevlečenimi ali nedopiranimi referenčnimi vzorci;

nanodelci so fotostabilni v končni sestavi.

 


(*)  Za uporabo kot barvilo glej št. 143 Priloge IV.

(**)  V primeru kombinirane uporabe titanovega dioksida in titanovega dioksida (nanodelci) vsota ne sme presegati mejne vrednosti, navedene v stolpcu g.“

(***)  Za uporabo kot barvilo glej št. 143 v Prilogi IV.

(****)  V primeru kombinirane uporabe titanovega dioksida in titanovega dioksida (nanodelci) vsota ne sme presegati mejne vrednosti, navedene v stolpcu g.“


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1144

z dne 13. julija 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/46


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (EU) 2016/1145

z dne 6. julija 2016

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (2) ter zlasti točke 13 sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je namenjen podpori delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za samozaposlene osebe, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, pa tudi za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Sredstva ESPG ne smejo preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (3).

(3)

Belgija je 17. decembra 2015 vložila vlogo EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih strojev in naprav), v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni NUTS 2. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija sklenila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 300 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je bila vloga Belgije ocenjena za sprejemljivo, ker je imelo odpuščanje hude posledice za zaposlenost ter lokalno, regionalno in državno gospodarstvo.

(6)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1 824 041 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija.

(7)

Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1 824 041 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. julija 2016.

V Strasbourgu, 6. julija 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

I. KORČOK


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/48


SKLEP SVETA (EU) 2016/1146

z dne 27. junija 2016

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije, v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede osnutka sklepa št. 1/2016 tega odbora

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. januarja 2003.

(2)

Skupni odbor v skladu s točko (b) člena 24(2) Sporazuma spreminja ali prilagaja kontrolne dokumente in druge vzorce dokumentov, ki so določeni v prilogah k Sporazumu. Zaradi vključitve prihodnjih ukrepov, sprejetih v Uniji, in v skladu s točko (c) člena 24(2) Sporazuma Skupni odbor spreminja ali prilagaja priloge o tehničnih standardih za avtobuse in Prilogo 1 v zvezi z zahtevami za prevoznike potnikov v cestnem prometu. V skladu s točko (e) člena 24(2) Sporazuma, Skupni odbor tudi spreminja ali prilagaja zahteve glede socialnih določb. Skupni odbor bi moral v ta namen ukrepati, kadar je treba Sporazum posodobiti, da se upošteva tehnični in zakonodajni napredek.

(3)

V zadnji posodobitvi zakonodaje Unije v zvezi s Sporazumom, ki je bila izvedena s Sklepom št. 1/2011 Skupnega odbora (2), so upoštevani akti Unije, sprejeti do konca leta 2009. Ustrezno je, da se zdaj vanj vključijo novi ukrepi, ki jih je Unija sprejela od takrat.

(4)

V Priporočilu št. 1/2011 Skupnega odbora (3) je tehnično poročilo, ki se uporablja za cestna preverjanja avtobusov. To je zastarelo in bi ga bilo treba razveljaviti.

(5)

Ustrezno je, da se določi stališče, ki se sprejme v imenu Unije v okviru Skupnega odbora glede osnutka sklepa št. 1/2016 Skupnega odbora.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23 Sporazuma o občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus), temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 27. junija 2016

Za Svet

Predsednik

M. VAN DAM


(1)  UL L 321, 26.11.2002, str. 13.

(2)  Sklep št. 1/2011 Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom Interbus o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov z dne 11. novembra 2011 o sprejetju poslovnika in prilagoditvah Priloge 1 Sporazuma glede pogojev za prevoznike v potniškem prometu in njegove Priloge 2 glede tehničnih standardov za avtobuse ter zahtev glede socialnih določb iz člena 8 Sporazuma (2012/25/EU) (UL L 8, 12.1.2012, str. 38).

(3)  Priporočilo št. 1/2011 Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom Interbus o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov z dne 11. novembra 2011 o uporabi tehničnega poročila za avtobuse za lažji nadzor izvajanja določb členov 1 in 2 Priloge 2 k Sporazumu (UL L 8, 12.1.2012, str. 46).


PRILOGA

OSNUTEK

OSNUTEK SKLEPA št. 1/2016 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM O MEDNARODNIH OBČASNIH AVTOBUSNIH PREVOZIH POTNIKOV (SPORAZUM INTERBUS)

z dne …

o prilagoditvi člena 8 Sporazuma in prilog 1, 2, 3 in 5 k Sporazumu ter razveljavitvi Priporočila št. 1/2011

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) (1), in zlasti člena 24 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S členom 23 Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil ustanovljen Skupni odbor za lažje izvajanje Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor).

(2)

Skupni odbor v skladu s točko (b) člena 24(2) Sporazuma spreminja ali prilagaja kontrolne dokumente in druge vzorce dokumentov, ki so določeni v prilogah k Sporazumu. Zaradi vključitve prihodnjih ukrepov, sprejetih v Uniji, in v skladu s točko (c) člena 24(2) Sporazuma Skupni odbor spreminja ali prilagaja priloge o tehničnih standardih za avtobuse in Prilogo 1 v zvezi z zahtevami za prevoznike potnikov v cestnem prometu. V skladu s točko (e) člena 24(2) Sporazuma Skupni odbor tudi spreminja ali prilagaja zahteve glede socialnih določb. V ta namen bi moral Skupni odbor ukrepati, kadar je treba Sporazum posodobit, da se upošteva tehnični in zakonodajni napredek.

(3)

V zadnji posodobitvi zakonodaje Unije v zvezi s Sporazumom, ki je bila izvedena s Sklepom št. 1/2011 Skupnega odbora (2), so upoštevani akti Unije, sprejeti do konca leta 2009. Ustrezno je, da se zdaj vključijo novi ukrepi, ki jih je Unija sprejela od takrat.

(4)

V Priporočilu št. 1/2011 Skupnega odbora (3) je tehnično poročilo, ki se uporablja za cestna preverjanja avtobusov. To je zastarelo in bi ga bilo treba razveljaviti.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zahteve glede socialnih določb iz člena 8 Sporazuma, zahteve za prevoznike potnikov v cestnem prometu iz Priloge 1 k Sporazumu, tehnični standardi za avtobuse iz Priloge 2 k Sporazumu, vzorec kontrolnega dokumenta za občasne prevoze, za katere dovoljenje ni potrebno, iz Priloge 3 k Sporazumu, vzorec dovoljenja za neliberalizirane občasne prevoze iz Priloge 5 k Sporazumu in vzorec izjave, ki jo podajo pogodbenice Sporazuma Interbus v zvezi s členom 4 in Prilogo 1, se prilagodijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Priporočilo št. 1/2011 Skupnega odbora se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati ….

V Bruslju, ….

Za Skupni odbor

Predsednik

Sekretar


(1)  UL L 321, 26.11.2002, str. 13.

(2)  Sklep št. 1/2011 Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom Interbus o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov z dne 11. novembra 2011 o sprejetju poslovnika in prilagoditvah Priloge 1 Sporazuma glede pogojev za prevoznike v potniškem prometu in njegove Priloge 2 glede tehničnih standardov za avtobuse ter zahtev glede socialnih določb iz člena 8 Sporazuma (2012/25/EU) (UL L 8, 12.1.2012, str. 38).

(3)  Priporočilo št. 1/2011 Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom Interbus o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov z dne 11. novembra 2011 o uporabi tehničnega poročila za avtobuse za lažji nadzor izvajanja določb členov 1 in 2 Priloge 2 k Sporazumu (UL L 8, 12.1.2012, str. 46).

Priloga k Prilogi

Prilagoditev člena 8 glede socialnih določb, Priloge 1 glede zahtev za prevoznike potnikov v cestnem prometu, Priloge 2 glede tehničnih standardov za avtobuse, Priloge 3 glede vzorca kontrolnega dokumenta za občasne prevoze, za katere dovoljenje ni potrebno, Priloge 5 glede vzorca dovoljenja za neliberalizirane občasne prevoze in vzorca izjave, ki jo podajo pogodbenice Sporazuma Interbus v zvezi s členom 4 in Prilogo 1 (1)

1.

V členu 8 Sporazuma se seznam aktov Unije spremeni:

(a)

sklic na Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85 se nadomesti z naslednjim:

„—

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 370, 31.12.1985, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 (UL L 311, 31.10.2014, str. 19), ki se uporablja do začetka uporabe Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

Namesto Uredbe (EGS) št. 3821/85 se lahko uporabljajo enakovredna pravila, ki so določena v Sporazumu AETR, vključno z njegovimi protokoli,“;

(b)

doda se naslednji akt Unije:

„—

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1), ki se uporablja od datuma začetka veljavnosti izvedbenih aktov iz člena 46 Uredbe.

Namesto Uredbe (EU) št. 165/2014 se lahko uporabljajo enakovredna pravila, ki so določena v Sporazumu AETR, vključno z njegovimi protokoli.“.

2.

V Prilogi 1 k Sporazumu se seznam aktov Unije nadomesti z naslednjim:

 

„Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 (UL L 60, 28.2.2014, str. 1);

 

Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1);

 

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1);

 

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 28.2.2011, str. 1), kolikor zajema občasne avtobusne prevoze.“.

3.

Priloga 2 k Sporazumu se spremeni:

(a)

člen 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov:

Direktiva 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L 141, 6.6.2009, str. 12), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/48/EU z dne 5. julija 2010 (UL L 173, 8.7.2010, str. 47), ki se uporablja do 19. maja 2018,

Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51), ki se bo uporabljala od 20. maja 2018,

Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L 203, 10.8.2000, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/47/EU z dne 5. julija 2010 (UL L 173, 8.7.2010, str. 33), ki se uporablja do 19. maja 2018,

Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 134), ki se bo uporabljala od 20. maja 2018;“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

največje mere in največje teže:

Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 (UL L 115, 6.5.2015, str. 1).

Spremembe, uvedene z Direktivo (EU) 2015/719, se uporabljajo od 7. maja 2017,

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3),

Uredba Komisije (EU) št. 1230/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za mase in mere motornih vozil in njihovih priklopnikov ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 353, 21.12.2012, str. 31);“;

(iii)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

tahografi v cestnem prometu:

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 370, 31.12.1985, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 (UL L 311, 31.10.2014, str. 19), ki se uporablja do začetka uporabe Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014.

Namesto Uredbe (EGS) št. 3821/85 se lahko uporabljajo enakovredna pravila, ki so določena v Sporazumu AETR, vključno z njegovimi protokoli,

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1), ki se uporablja od datuma začetka veljavnosti izvedbenih aktov iz člena 46 Uredbe.

Namesto Uredbe (EU) št. 165/2014 se lahko uporabljajo enakovredna pravila, ki so določena v Sporazumu AETR, vključno z njegovimi protokoli.“;

(b)

člen 2 se spremeni:

(i)

naslovi in sklici med prvim odstavkom in preglednico se nadomestijo z naslednjim:

„Emisije izpušnih plinov:

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 459/2012 z dne 29. maja 2012 (UL L 142, 1.6.2012, str. 16),

Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 133/2014 z dne 31. januarja 2014 (UL L 47, 18.2.2014, str. 1).

Emisije hrupa:

Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2013/15/EU z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 172), ki se v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 uporablja do 30. junija 2027,

Uredba (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (UL L 158, 27.5.2014, str. 131), ki se v skladu s členom 15 Uredbe uporablja od 1. julija 2016, 1. julija 2019 in 1. julija 2027;

Zavorne naprave:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Pnevmatike:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Svetila in svetlobno-signalne naprave:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Posoda za gorivo:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Vzvratna ogledala:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Varnostni pasovi – namestitev:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Varnostni pasovi – pritrdišča varnostnih pasov:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Sedeži:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Notranja oprema (preprečevanje tveganja za širjenje požara):

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Notranja oprema (zasilni izhodi, dostopnost, velikosti sedežev, ogrodja nadgradnje itd.):

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3);

Napredni sistemi za zaviranje v sili:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3),

Uredba Komisije (EU) št. 347/2012 z dne 16. aprila 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo nekaterih kategorij motornih vozil glede na napredni sistem za zaviranje v sili (UL L 109, 21.4.2012, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/562 z dne 8. aprila 2015 (UL L 93, 9.4.2015, str. 35);

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu:

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3),

Uredba Komisije (EU) št. 351/2012 z dne 23. aprila 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za vgradnjo sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v motorna vozila (UL L 110, 24.4.2012, str. 18).“;

(ii)

preglednica se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Naslov

Uredba UN/ECE

(zadnja veljavna različica)

Akt Unije

Emisije izpušnih plinov

49

Uredba (ES) št. 715/2007, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 459/2012.

Uredba (ES) št. 595/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 133/2014.

Emisije hrupa

51

Direktiva 70/157/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2013/15/EU, ki se v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 540/2014 uporablja do 30. junija 2027;

Uredba (EU) št. 540/2014, ki se v skladu s členom 15 Uredbe uporablja od 1. julija 2016, 1. julija 2019 in 1. julija 2027.

Zavorne naprave

13

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Pnevmatike

54

117

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Svetila in svetlobnosignalne naprave

48

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Posoda za gorivo

34

58

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Vzvratna ogledala

46

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Varnostni pasovi – namestitev

16

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Varnostni pasovi – pritrdišča

14

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Sedeži

17

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Notranja oprema (preprečevanje tveganja za širjenje požara)

118

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Notranja oprema (zasilni izhodi, dostopnost, velikosti sedežev, ogrodja nadgradnje itd.)

66

107

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166.

Napredni sistemi za zaviranje v sili

131

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166;

Uredba Komisije (EU) št. 347/2012, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/562.

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

130

Uredba (ES) št. 661/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/166;

Uredba Komisije (EU) št. 351/2012.“

4.

V Prilogi 3 k Sporazumu se besedilo opombe nadomesti z naslednjim:

„Albanija (AL), Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Bosna in Hercegovina (BA), Ciper (CY), Češka republika (CZ), Črna gora (ME), Danska (DK), Estonija (EST), Finska (FIN), Francija (F), Grčija (GR), Hrvaška (HR), Irska (IRL), Italija (I), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (L), Madžarska (H), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (MK), Malta (MT), Republika Moldavija (MD), Nemčija (D), Nizozemska (NL), Poljska (PL), Portugalska (P), Romunija (RO), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Španija (E), Švedska (S), Turčija (TR), Ukrajina (UA), Združeno kraljestvo (UK), seznam ni dokončen.“.

5.

V Prilogi 5 k Sporazumu se besedilo opombe nadomesti z naslednjim:

„Albanija (AL), Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Bosna in Hercegovina (BA), Ciper (CY), Češka republika (CZ), Črna gora (ME), Danska (DK), Estonija (EST), Finska (FIN), Francija (F), Grčija (GR), Hrvaška (HR), Irska (IRL), Italija (I), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (L), Madžarska (H), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (MK), Malta (MT), Republika Moldavija (MD), Nemčija (D), Nizozemska (NL), Poljska (PL), Portugalska (P), Romunija (RO), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Španija (E), Švedska (S), Turčija (TR), Ukrajina (UA), Združeno kraljestvo (UK), seznam ni dokončen.“.

6.

Vzorec izjave, ki jo podajo pogodbenica Sporazuma Interbus v zvezi s členom 4 in Prilogo 1 se spremeni:

(a)

uvodni stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Trije pogoji, določeni v poglavju I Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).“;

(b)

v odstavku 2 se drugi pododstavek črta.


(1)  Pri prilagoditvi aktov se upoštevajo novi ukrepi, ki jih je Evropska unija sprejela do 31. decembra 2015.


14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/58


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2016/1147

z dne 12. julija 2016

o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Belgije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga belgijske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. septembra 2015 in 1. oktobra 2015 sprejel sklepa (EU, Euratom) 2015/1600 (1) in (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

Zaradi konca mandata Rudija THOMAESA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Paul SOETE, Ancien Administrateur délégué d'AGORIA, se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2020, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1600 z dne 18. septembra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 248, 24.9.2015, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1790 z dne 1. oktobra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 260, 7.10.2015, str. 23).