ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 182

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
7. julij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1093 z dne 6. julija 2016 o odobritvi didecilmetilpoli(oksietil)amonijevega propionata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1094 z dne 6. julija 2016 o odobritvi bakra, granuliranega, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016 o izdaji dovoljenja za cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov, cinkov kelat iz hidrata glicina (trden) in cinkov kelat iz hidrata glicina (tekoči) kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003, (ES) št. 479/2006 in (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1096 z dne 6. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/2008 v zvezi z zahtevami za dajanje na trg pošiljk nekaterih vrst rib, namenjenih državam članicam ali njihovim delom z nacionalnimi ukrepi proti salmonidnemu alfavirusu (SAV), odobrenimi s Sklepom 2010/221/EU ( 1 )

28

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1097 z dne 6. julija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

37

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/1098 z dne 4. julija 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Odbora veleposlanikov AKP-EU o reviziji Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

39

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/1099 z dne 5. julija 2016 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2016

44

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1100 z dne 5. julija 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Kostarike, Nemčije, Litve, Namibije in Španije (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4134)  ( 1 )

47

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1101 z dne 5. julija 2016 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2004/558/ES glede statusa nemških zveznih dežel Porenje – Pfalška in Posarje ter deželnih okrožij Arnsberg, Detmold in Münster v Nemčiji kot prostih infekcioznega bovinega rinotraheitisa (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4135)  ( 1 )

51

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1102 z dne 5. julija 2016 o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4133)

55

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/175 z dne 8. februarja 2016 o ukrepu Španije za prepoved dajanja v promet tipa visokotlačnega čistilnika v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 33, 10.2.2016 )

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1093

z dne 6. julija 2016

o odobritvi didecilmetilpoli(oksietil)amonijevega propionata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena presoja didecilmetilpoli(oksietil)amonijevega propionata za uporabo v 8. vrsti proizvodov (pripravki za zaščito lesa), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi in ki ustreza 8. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Italija, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 20. novembra 2007 predložila poročila o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju ugotovitev ocenjevalnega pristojnega organa 8. decembra 2015 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Glede na navedeno mnenje je za biocidne proizvode 8. vrste proizvodov, ki vsebujejo didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekateri pogoji za njihovo uporabo.

(6)

Zato je primerno didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pod pogojem, da je ta v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bi zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat

Ime po IUPAC:

alfa-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil) propionat

Št. ES: ni dodeljena

Št. CAS: 94667-33-1

86,1 mas. % (suhe teže)

1. januar 2018

31. december 2027

8

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

1.

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije;

2.

zaradi ugotovljenih tveganj pri ocenjenih uporabah se pri oceni proizvoda posebna pozornost nameni:

(a)

industrijskim in poklicnim uporabnikom;

(b)

podtalnici za gradbeni les, ki bo izpostavljen pogostemu preparevanju;

3.

zaradi ugotovljenih tveganj za površinske vode in podtalnico se na oznakah in po potrebi v varnostnih listih dovoljenih proizvodov navede, da industrijska ali poklicna uporaba poteka na zaprtem območju ali na neprepustni trdni podlagi z ogrado in da se sveže tretiran les po tretiranju hrani v zaščitenem prostoru ali na neprepustni trdni podlagi ali obojem, da se preprečijo neposredne izgube v tla ali vodo in da se lahko vse izgube zaradi uporabe proizvoda zberejo za ponovno uporabo ali odstranitev.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 89(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je aktivna snov dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1094

z dne 6. julija 2016

o odobritvi bakra, granuliranega, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 90(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je 30. avgusta 2013 v skladu s členom 11(1) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) prejela vlogo za vključitev aktivne snovi baker, granuliran, v Prilogo I k navedeni direktivi za uporabo v 8. vrsti proizvodov (pripravki za zaščito lesa), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi in ki ustreza 8. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(2)

Francija je 3. aprila 2015 v skladu s členom 90(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložila poročilo o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(3)

Odbor za biocidne pripravke je ob upoštevanju ugotovitev ocenjevalnega pristojnega organa 9. decembra 2015 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(4)

Glede na navedeno mnenje je za biocidne proizvode 8. vrste proizvodov, ki vsebujejo baker, granuliran, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo merila iz člena 19(1)(b) Uredbe (EU) št. 528/2012, če so izpolnjeni nekatere specifikacije in pogoji za njihovo uporabo.

(5)

Zato je primerno baker, granuliran, odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pod pogojem, da je ta v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(6)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bi zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Baker, granuliran, se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

baker, granuliran

Ime po IUPAC:

baker

Št. ES: 231-159-6

Št. CAS: 7440-50-8

99 mas. %

1. januar 2017

31. december 2026

8

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

1.

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije;

2.

zaradi ugotovljenih tveganj pri ocenjenih uporabah se pri oceni proizvoda posebna pozornost nameni:

(a)

industrijskim in poklicnim uporabnikom;

(b)

površinskim vodam in usedlinam, kadar se proizvod neposredno sprošča med življenjsko dobo tretiranega lesa;

3.

zaradi ugotovljenih tveganj za površinske vode in podtalnico se na oznakah in po potrebi v varnostnih listih dovoljenih proizvodov navede, da se industrijska ali poklicna uporaba izvaja na zaprtem območju ali na neprepustni trdni podlagi z ogrado in da se sveže tretiran les po tretiranju hrani v zaščitenem prostoru ali na neprepustni trdni podlagi ali obojem, da se preprečijo neposredne izgube v tla ali vodo in da se lahko vse izgube zaradi uporabe proizvoda zberejo za ponovno uporabo ali odstranitev.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 90(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je aktivna snov dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1095

z dne 6. julija 2016

o izdaji dovoljenja za cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov, cinkov kelat iz hidrata glicina (trden) in cinkov kelat iz hidrata glicina (tekoči) kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003, (ES) št. 479/2006 in (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Cinkove spojine cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin in cinkov kelat iz hidrata glicina so bile z uredbama Komisije (ES) št. 1334/2003 (3) in (ES) št. 479/2006 (4) odobrene brez časovne omejitve v skladu z Direktivo 70/524/EGS. Ti proizvodi so bili v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe so bile vložene vloge za ponovno oceno cinkovega acetat dihidrata, cinkovega oksida, cinkovega sulfat heptahidrata, cinkovega sulfat monohidrata, cinkovega kelata iz hidrata aminokislin in cinkovega kelata iz hidrata glicina kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste. Poleg tega je bil v skladu s členom 7 navedene uredbe predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za brezvodni cinkov klorid kot krmni dodatek za vse živalske vrste. Vložniki so zahtevali, da se navedeni dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili zahtevkom priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojih mnenjih z dne 1. februarja 2012 (5), 8. marca 2012 (6), 23. maja 2012 (7), 15. novembra 2012 (8), 12. septembra 2013 (9) in 12. marca 2015 (10) navedla, da cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin in cinkov kelat iz hidrata glicina pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ter da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi.

(5)

V zvezi z vplivi na okolje, zlasti glede odtekanja in izpiranja cinka v površinske vode, je Agencija v svojem mnenju z dne 8. aprila 2014 (11) priporočila znatno znižanje najvišje vsebnosti cinka v popolni krmni mešanici za več ciljnih vrst. Da pa bi preprečili neizpolnitev fizioloških potreb živali tudi v posebnih življenjskih obdobjih ali katere koli druge negativne učinke na zdravje živali, se zmanjšanje vsebnosti cinka, ki ga je priporočila Agencija, ne bi smelo uvesti naenkrat. Z namenom nadaljnjega zmanjšanja vsebnosti bi bilo treba nosilce dejavnosti poslovanja s krmo in raziskovalne inštitute spodbujati, da zbirajo nove znanstvene podatke o fizioloških potrebah različnih živalskih vrst.

(6)

Agencija je poleg tega navedla, da so cinkov acetat dihidrat, brezvodni cinkov klorid, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin in cinkov kelat iz hidrata glicina učinkovit vir cinka. Zaradi kemičnih značilnosti cinkovega kelata iz aminokislin je Agencija priporočila njegovo razdelitev v dve skupini: cinkov kelat iz hidrata aminokislin in cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov. Poleg tega sta bili za cinkov kelat iz hidrata glicina ocenjeni dve različni obliki, in sicer trdna in tekoča. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(7)

Ocena cinkovega acetat dihidrata, brezvodnega cinkovega klorida, cinkovega oksida, cinkovega sulfat heptahidrata, cinkovega sulfat monohidrata, cinkovega kelata iz hidrata aminokislin, cinkovega kelata iz beljakovinskih hidrolizatov, cinkovega kelata iz hidrata glicina (trdnega) in cinkovega kelata iz hidrata glicina (tekočega) je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Ker so zaradi dovoljenj, izdanih s to uredbo za „cinkov acetat dihidrat“, „cinkov oksid“, „cinkov sulfat heptahidrat“, „cinkov sulfat monohidrat“, „cinkov kelat iz hidrata aminokislin“ in „cinkov kelat iz hidrata glicina“, vnosi za te snovi v uredbah (ES) št. 479/2006 in (ES) št. 1334/2003 zastareli, bi jih bilo treba črtati.

(9)

Številne cinkove spojine so bile dovoljene kot nutritivni krmni dodatki z Uredbo Komisije (EU) št. 335/2010 (12) ter izvedbenima uredbama Komisije (EU) št. 991/2012 (13) in (EU) št. 636/2013 (14). Da bi bili upoštevani sklepi Agencije iz njenega mnenja z dne 8. aprila 2014, ki so bili tudi znanstvena podlaga za določbe v zvezi s skupno vsebnostjo cinka v krmnih mešanicah za dodatke, dovoljene s to uredbo, in ki se večinoma nanašajo na okoljski vpliv krmnih dodatkov s cinkom, je primerno uskladiti najvišje vsebnosti cinka iz Uredbe (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013 z določbami te uredbe glede vsebnosti cinka v krmnih mešanicah. Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 335/2010 ter izvedbeni uredbi (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013 ustrezno spremeniti.

(10)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo sprememb pogojev dovoljenja za cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz hidrata glicina in cinkovih spojin, dovoljenih z Uredbo (EU) št. 335/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „spojine elementov v sledovih“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 1334/2003

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1334/2003 se pri vnosu E6 za element cink-Zn črtajo naslednji dodatki: „cinkov acetat dihidrat“, „cinkov oksid“, „cinkov sulfat heptahidrat“, „cinkov sulfat monohidrat“, „cinkov kelat iz hidrata aminokislin“ ter njihove kemijske formule in opisi.

Člen 3

Sprememba Uredbe (ES) št. 479/2006

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 479/2006 se črta vnos E6 za dodatek „cinkov kelat glicinovega hidrata“.

Člen 4

Sprememba Uredbe (EU) št. 335/2010

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 335/2010 se osmi stolpec v vrstici 3b6.10 nadomesti z naslednjim:

„psi in mačke: 200 (skupaj)

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj)

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj)

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj)“.

Člen 5

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 991/2012

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 991/2012 se osmi stolpec v vrstici 3b609 nadomesti z naslednjim:

„psi in mačke: 200 (skupaj)

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj)

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj)

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj)“.

Člen 6

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 636/2013

V Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 636/2013 se osmi stolpec v vrstici 3b611 nadomesti z naslednjim:

„psi in mačke: 200 (skupaj)

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj)

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj)

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj)“.

Člen 7

Prehodni ukrepi

1.   Cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokislin, cinkov kelat iz hidrata glicina in cinkove spojine, dovoljene z Uredbo (EU) št. 335/2010 ter izvedbenima uredbama (EU) št. 991/2012 in (EU) št. 636/2013, ter premiksi, ki jih vsebujejo, proizvedeni in označeni pred 27. januarjem 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 27. julijem 2016, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo snovi iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 27. julijem 2017 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 27. julijem 2016, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim za proizvodnjo hrane.

3.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo snovi iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 27. julijem 2018 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 27. julijem 2016, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim, ki niso namenjene proizvodnji hrane.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1334/2003 z dne 25. julija 2003 o spremembi pogojev za dovoljenje za več krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino elementov v sledovih (UL L 187, 26.7.2003, str. 11).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 479/2006 z dne 23. marca 2006 glede dovoljenj za promet z nekaterimi dodatki iz skupine spojin elementov v sledovih (UL L 86, 24.3.2006, str. 4).

(5)  EFSA Journal 2012;10(2):2572.

(6)  EFSA Journal 2012;10(3):2621.

(7)  EFSA Journal 2012;10(6):2734.

(8)  EFSA Journal 2012;10(11):2970.

(9)  EFSA Journal 2013;11(10):3369.

(10)  EFSA Journal 2015;13(4):4058.

(11)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 335/2010 z dne 22. aprila 2010 o izdaji dovoljenja za cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 102, 23.4.2010, str. 22).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 991/2012 z dne 25. oktobra 2012 o izdaji dovoljenja za cinkov klorid hidroksid monohidrat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 297, 26.10.2012, str. 18).

(14)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 636/2013 z dne 1. julija 2013 o izdaji dovoljenja za cinkov kelat metionina (1:2) kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 183, 2.7.2013, str. 3).


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Vsebnost elementa (Zn) v mg/kg popolne krmne mešanice z 12 % vsebnostjo vlage

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: spojine elementov v sledovih

3b601

cinkov acetat dihidrat

Sestava dodatka

cinkov acetat dihidrat kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 29,6 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Številka CAS: 5970-45-6

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine cinkovega acetat dihidrata v krmnem dodatku:

titracija z natrijevim edetatom (monografija Evropske farmakopeje 1482).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 (2) – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b602

brezvodni cinkov klorid

Sestava dodatka

brezvodni cinkov klorid kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 46,1 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: ZnCl2

Številka CAS: 7646-85-7

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine brezvodnega cinkovega klorida v krmnem dodatku:

titracija z natrijevim edetatom (monografija Evropske farmakopeje 0110).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom;

metoda ICP-AES CEN (EN ISO 11885); ne velja za premikse.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki tekočega premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b603

cinkov oksid

Sestava dodatka

cinkov oksid kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 72 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: ZnO

Številka CAS: 1314-13-2

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine cinkovega oksida v krmnem dodatku:

titracija z natrijevim edetatom (monografija Evropske farmakopeje 0252).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b604

cinkov sulfat heptahidrat

Sestava dodatka

cinkov sulfat heptahidrat kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 22 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: ZnSO4 · 7H2O

Številka CAS: 7446-20-0

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine cinkovega sulfata heptahidrata v krmnem dodatku:

titracija z natrijevim edetatom (monografija Evropske farmakopeje 0111).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b605

cinkov sulfat monohidrat

Sestava dodatka

cinkov sulfat monohidrat kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 34 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: ZnSO4 · H2O

Številka CAS: 7446-19-7

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine cinkovega sulfata monohidrata v krmnem dodatku:

titracija z natrijevim edetatom (monografija Evropske farmakopeje 2159).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b606

cinkov kelat iz hidrata aminokislin

Sestava dodatka

kompleks cinka in aminokislin, kjer so cink in aminokisline, pridobljene iz sojinih beljakovin, kelirane s koordinatnimi kovalentimi vezmi, kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 10 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion katere koli aminokisline iz hidrolizata sojinih beljakovin

Največ 10 % molekul, ki presegajo 1 500  Da

Analitska metoda  (1)

Za določanje vsebnosti aminokislin v krmnem dodatku:

metoda ionske kromatografije z derivatizacijo po koloni in UV-detekcijo ali fluorescenčno detekcijo: Uredba (ES) št. 152/2009 (Priloga III, F).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Cinkov kelat iz aminokislin se lahko daje na trg in uporablja kot dodatek v pripravku.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b612

cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov

Sestava dodatka

cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 10 %

Najmanj 85 % keliranega cinka.

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion beljakovinskih hidrolizatov, ki vsebuje katero koli aminokislino iz hidrolizata sojinih beljakovin

Analitska metoda  (1)

Za določanje vsebnosti beljakovinskih hidrolizatov v krmnem dodatku:

metoda ionske kromatografije z derivatizacijo po koloni ali fluorescenčno detekcijo: Uredba (ES) št. 152/2009 (Priloga III, F).

Za določanje vsebnosti keliranega cinka v krmnem dodatku:

Fourierjeva transformirana infrardeča (FTIR) spektroskopija, ki ji sledijo multivariantne regresijske metode.

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN/TS 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Cinkov kelat iz beljakovinskih hidrolizatov se lahko daje na trg in uporablja kot dodatek v pripravku.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b607

cinkov kelat iz hidrata glicina (trdni)

Sestava dodatka

cinkov kelat iz hidrata glicina kot prah z najmanjšo vsebnostjo cinka 15 %

Vlaga: največ 10 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glicina

Analitska metoda  (1)

Za določanje vsebnosti glicina v krmnem dodatku:

metoda ionske kromatografije z derivatizacijo po koloni in UV-detekcijo ali fluorescenčno detekcijo: Uredba (ES) št. 152/2009 (Priloga III, F).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026

3b608

cinkov kelat iz hidrata glicina (tekoči)

Sestava dodatka

tekoči cinkov kelat iz hidrata glicina z najmanjšo vsebnostjo cinka 7 %

Lastnosti aktivne snovi

Kemijska formula: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glicina

Analitska metoda  (1)

Za določanje vsebnosti glicina v krmnem dodatku:

metoda ionske kromatografije z derivatizacijo po koloni in UV-detekcijo ali fluorescenčno detekcijo: Uredba (ES) št. 152/2009 (Priloga III, F).

Za določanje količine skupnega cinka v krmnem dodatku in premiksih:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

Za določanje skupnega cinka v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

Uredba (ES) št. 152/2009 – atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ali

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN 15621: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) po razklopu pod tlakom.

vse živalske vrste

psi in mačke: 200 (skupaj);

salmonidi in mlečni nadomestki za teleta: 180 (skupaj);

pujski, svinje, kunci in vse ribe, razen salmonidov: 150 (skupaj);

druge vrste in kategorije: 120 (skupaj);

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Cinkov kelat iz glicina (tekoči) se lahko daje na trg in uporablja kot dodatek v pripravku.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in primerne organizacijske ukrepe. Če tveganja ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven s temi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

27. julij 2026


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54, 26.2.2009, str. 1).


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1096

z dne 6. julija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/2008 v zvezi z zahtevami za dajanje na trg pošiljk nekaterih vrst rib, namenjenih državam članicam ali njihovim delom z nacionalnimi ukrepi proti salmonidnemu alfavirusu (SAV), odobrenimi s Sklepom 2010/221/EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) ter zlasti člena 43 in člena 61(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 (2) določa pogoje in zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali iz ribogojstva na trg ter za njihov uvoz v države članice ali njihove dele, za katere veljajo nacionalni ukrepi, ki so bili odobreni s Sklepom Komisije 2010/221/EU (3).

(2)

Sklep 2010/221/EU državam članicam iz Priloge I ali Priloge II k Sklepu omogoča, da določijo zahteve za dajanje vrst rib, dovzetnih za salmonidni alfavirus (SAV), na trg in njihov uvoz na območja, ki veljajo za prosta navedene bolezni ali ki jih zajema odobren program nadzora. Pošiljke vrst rib, dovzetnih za SAV, ki so namenjene za gojenje, območja za ponovno nasaditev, športno komercialne vode, odprte okrasne objekte in obnovo staleža ter ki se vnesejo v države članice ali njihove dele, bi morale izvirati z območja z enakovrednim zdravstvenim statusom in spremljati bi jih moralo veterinarsko spričevalo, ki potrjuje skladnost z navedenimi zahtevami.

(3)

Da se zagotovi skladnost z navedenimi zahtevami, je v vzorec veterinarskega spričevala iz dela A Priloge II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 primerno vključiti sklic na SAV.

(4)

Del C Priloge II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 navaja vrste, dovzetne za bolezni, za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s Sklepom 2010/221/EU. Kodeks zdravstvenega varstva vodnih živali (Kodeks za vodne živali) in Priročnik diagnostičnih testov za vodne živali (Priročnik za vodne živali), ki ju je sprejela Mednarodna organizacija za zdravje živali (OIE), trenutno navajata, da so za SAV dovzetni atlantski losos (Salmo salar), šarenka (Oncorynchus mykiss) in postrv (Salmo trutta). Zaradi pravne jasnosti glede področja uporabe Uredbe (ES) št. 1251/2008 bi bilo treba v del C Priloge II k navedeni Uredbi vključiti sklic na SAV in vrste rib, ki so dovzetne za navedeni virus.

(5)

Uredbo (ES) št. 1251/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Državam članicam in industriji je primerno omogočiti dovolj časa, da sprejmejo potrebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz te uredbe.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dela A in C Priloge II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).

(3)  Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (UL L 98, 20.4.2010, str. 7).


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 se spremeni:

(1)

Del A se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Vzorec veterinarskega spričevala za dajanje na trg živali iz ribogojstva, namenjenih za gojenje, ponovno nasaditev, športno komercialne vode, odprte okrasne objekte in obnovo staleža

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike Image Besedilo slike

(2)

Del C se nadomesti z naslednjim:

„DEL C

Seznam vrst, dovzetnih za bolezni, za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s Sklepom 2010/221/EU

Bolezen

Vrste, dovzetne za bolezen

Spomladanska viremija pri krapih (SVC)

sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlati koreselj/akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), navadni koreselj (Carassius carassius), beli amur (Ctenopharyngodon idellus), navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio), srebrni tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), som (Silurus glanis), linj (Tinca tinca) in jez (Leuciscus idus)

Bakterijski nefritis (BKD)

Družina: salmonidi

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

amerikanka (Oncorhynchus mykiss), ameriška potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), postrv (Salmo trutta), atlantski losos (Salmo salar) in Oncorhynchus spp. ter modra ozimica (Coregonus lavaretus)

Okužba s salmonidnim alfavirusom (SAV)

atlantski losos (Salmo salar), amerikanka (Oncorhynchus mykiss), postrv (Salmo trutta)

Okužba z Gyrodactylus salaris

atlantski losos (Salmo salar), amerikanka (Oncorhynchus mykiss), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), ameriška potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), lipan (Thymallus thymallus), ameriška jezerska postrv (Salvelinus namaycush) in postrv (Salmo trutta)

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

pacifiška ostriga (Crassostrea gigas)“


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1097

z dne 6. julija 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/39


SKLEP SVETA (EU) 2016/1098

z dne 4. julija 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Odbora veleposlanikov AKP-EU o reviziji Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 209(2) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (1),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 100 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU) je določeno, da lahko Svet ministrov AKP-EU na podlagi priporočila Odbora AKP-EU za sodelovanje pri financiranju razvoja revidira, pregleda in/ali spremeni priloge Ia, Ib, II, III, IV in VI k Sporazumu.

(2)

V členu 15(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU je določeno, da lahko Svet ministrov AKP-EU prenese pooblastila na Odbor veleposlanikov AKP-EU.

(3)

Svet ministrov AKP-EU se je na 39. zasedanju v Nairobiju, Kenija, 19. in 20. junija 2014 v skupni izjavi dogovoril, da bo začel postopek zapiranja Centra za razvoj podjetništva (v nadaljnjem besedilu: CRP) v skladu s predpisi in spreminjanja Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, ter v ta namen pooblastil Odbor veleposlanikov AKP-EU, da nadaljuje z obravnavo zadeve in sprejme potrebne sklepe, vključno z ustreznimi spremembami navedene priloge III.

(4)

Prilogo III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU bi bilo treba spremeniti, da se opredeli novi pravni okvir v zvezi z obstojem CRP le za namene likvidacije.

(5)

Stališče Unije v okviru Odbora veleposlanikov AKP-EU o reviziji Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku Sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Unije zavzame v okviru Odbora veleposlanikov AKP-EU o reviziji Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, temelji na osnutku sklepa Odbora veleposlanikov AKP-EU, priloženem k temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije v Odboru veleposlanikov AKP-EU se o manjših tehničnih spremembah osnutka sklepa lahko sporazumejo brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklep Odbora veleposlanikov AKP-EU se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. julija 2016

Za Svet

Predsednik

M. LAJČÁK


(1)  Sporazum z dne 23. junija 2000, podpisan v Cotonouju (UL L 317, 15.12.2000, str. 3), kakor je bil spremenjen s sporazumom, podpisanim 25. junija 2005 v Luxembourgu (UL L 209, 11.8.2005, str. 27), in s sporazumom, podpisanim 22. junija 2010 v Ouagadougouju (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).


OSNUTEK

SKLEP št. 2016/… ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP-EU

z dne

o reviziji Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU) in zlasti člena 100 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 100 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU je določeno, da lahko Svet ministrov AKP-EU na podlagi priporočila Odbora AKP-EU za sodelovanje pri financiranju razvoja revidira, pregleda in/ali spremeni priloge Ia, Ib, II, III, IV in VI k Sporazumu.

(2)

V členu 15(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU je določeno, da lahko Svet ministrov AKP-EU prenese pooblastila na Odbor veleposlanikov AKP-EU.

(3)

Člen 2 Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU se nanaša na Center za razvoj podjetništva (v nadaljnjem besedilu: CRP). V točki (a) člena 2(6) Priloge III je določeno, da se Odbor veleposlanikov AKP-EU imenuje kot nadzorni organ CRP, ki je med drugim pristojen za določitev statuta in poslovnika CRP, sprejetih s Sklepom št. 8/2005 Odbora veleposlanikov AKP-EU (2) (v nadaljnjem besedilu: statut CRP). V skladu s točko (a) člena 2(7) Priloge III je izvršilni odbor CRP med drugim pristojen za sprejetje finančnih in kadrovskih predpisov CRP.

(4)

V členu 1 statuta CRP je določeno načelo pravne osebnosti CRP.

(5)

V členih 9 in 10 statuta CRP sta določena mandat in sestava izvršilnega odbora CRP.

(6)

Svet ministrov AKP-EU se je na 39. zasedanju 19. in 20. junija 2014 v Nairobiju, Kenija, v skupni izjavi dogovoril, da bo začel postopek zapiranja CRP in spreminjanja Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, ter v ta namen pooblastil Odbor veleposlanikov AKP-EU, da nadaljuje z obravnavo zadeve in sprejme potrebne sklepe, vključno z ustreznimi spremembami navedene priloge III.

(7)

Z navedeno skupno izjavo Sveta ministrov AKP-EU je bila ustanovljena skupna delovna skupina AKP-EU, ki naj bi zagotovila, da se CRP zapre pod najboljšimi možnimi pogoji.

(8)

Odbor veleposlanikov AKP-EU je s Sklepom št. 4/2014 (3) pooblastil izvršilni odbor CRP, naj sprejme vse ustrezne ukrepe za pripravo zaprtja CRP. Nato je izvršilni odbor CRP podpisal pogodbo z upraviteljem za obdobje do 31. decembra 2016.

(9)

V skladu s členom 2(3) Sklepa št. 4/2014 je v načrtu za zaprtje predvideno, da bo zaključna faza končana do 31. decembra 2016 (v nadaljnjem besedilu: zaključna faza). Zaključna faza se je za CRP začela, ko je izvršilni odbor CRP 29. in 30. junija 2015 odobril načrt za dokončno zaprtje.

(10)

Zaključni fazi naj bi sledila „pasivna faza“, v kateri bo CRP obstajal le za namene likvidacije. Pasivna faza, ki jo bo vodil upravitelj, lahko med drugim vključuje upravne naloge, vodenje arhivov CRP, izpolnjevanje vseh upravnih formalnosti ali upravljanje preostalih pravdnih postopkov, ki jih ni bilo mogoče razrešiti v zaključni fazi. Pasivna faza bi se morala začeti na dan po koncu zaključne faze, tj. 1. januarja 2017. Pasivna faza bi se morala končati po štiriletnem obdobju ali ko bo CRP poravnal vse svoje obveznosti in unovčil vsa svoja sredstva, kar koli od tega je prej.

(11)

V skladu s členom 26(1) finančne uredbe CRP, sprejete s Sklepom št. 5/2004 Odbora veleposlanikov AKP–ES (4), bi morali biti računovodski izkazi CRP zaključeni ob koncu proračunskega leta, da se lahko pripravijo finančni izkazi CRP. Zato bi morala biti obvezna revizija za leto 2016, ki se nanaša na zaključno fazo, dokončana najkasneje do 30. junija 2017.

(12)

Spremembe Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU zadeva črtanje sklicev na CRP. Ta sklep od začetka pasivne faze, tj. od 1. januarja 2017, predstavlja nov pravni okvir CRP.

(13)

Na podlagi člena 95(1) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU bo Sporazum prenehal veljati leta 2020. Strukture upravljanja, ki se uporabljajo za pasivno fazo delovanja CRP, bi bilo zato treba določiti tudi za obdobje po 29. februarju 2020 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Da bi upoštevali prenehanje dejavnosti CRP, ki bo izvedeno do 31. decembra 2016, se spremeni Priloga III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU:

(1)

naslov Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„Institucionalna podpora“;

(2)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„S sodelovanjem se podpira institucionalni mehanizem za spodbujanje kmetijstva in razvoja podeželja. V tej zvezi sodelovanje pomaga krepiti in utrjevati vlogo Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju pri razvoju institucionalnih zmogljivosti držav AKP, zlasti pri upravljanju informacij, da bi olajšali dostop do tehnologij za izboljšanje kmetijske produktivnosti, komercializacije, prehranske varnosti in razvoja podeželja.“;

(3)

člen 2 se črta;

(4)

člen 3 se preštevilči v člen 2.

Člen 2

1.   Pred koncem zaključne faze, tj. 31. decembra 2016, Evropska komisija sklene pogodbo z upraviteljem za zagotovitev izvajanja pasivne faze od 1. januarja 2017 za štiriletno obdobje oziroma dokler CRP ne poravna vseh svojih obveznosti in unovči vseh svojih sredstev, kar koli od tega je prej.

2.   Za izvajanje pasivne faze je odgovoren upravitelj. Upravitelj Odboru veleposlanikov AKP-EU predloži letna poročila o napredku, doseženem pri izvajanju pasivne faze.

Člen 3

1.   Statut CRP, finančna uredba CRP in kadrovski predpisi CRP ostanejo v veljavi do konca zaključne faze.

Ta sklep je od 1. januarja 2017 nov pravni okvir CRP.

2.   Od 1. januarja 2017 se pravna osebnost CRP, kakor je določena v členu 1 statuta CRP, ohrani le za namene likvidacije CRP.

3.   V pasivni fazi bo izvršilni odbor CRP, ustanovljen s členoma 9 in 10 statuta CRP, še naprej obstajal, in sicer do datuma, ko Odbor veleposlanikov AKP-EU sprejme sklep o predlogu za razrešnico na podlagi člena 4 Sklepa št. 4/2014.

Od pasivne faze se naloge izvršilnega odbora CRP omejijo na odobritev zaključnega poročila, sprejetje računovodskih izkazov v zvezi z zaključno fazo in predložitev predloga za razrešnico Odboru veleposlanikov AKP-EU z namenom sprejetja sklepa. Od januarja 2017 ima izvršilni odbor največ eno srečanje na leto. To ne izključuje možnosti, da izvršilni odbor CRP sprejme sklep po pisnem postopku.

Če Odbor veleposlanikov AKP-EU ne odloči drugače, se razrešnica šteje za odobreno v treh mesecih od datuma predložitve predloga razrešnice ali pa z 31. decembrom 2017, kar koli od tega je prej.

4.   Stroški, povezani s pasivno fazo, se krijejo iz 11. Evropskega razvojnega sklada.

5.   Pravice CRP v zvezi s tretjimi osebami in pravice tretjih oseb v zvezi s CRP imajo triletni zastaralni rok, ki začne teči 1. januarja 2017.

Člen 4

Naloga skupne delovne skupine AKP-EU, ustanovljene 19. in 20. junija 2014 s skupno izjavo Sveta ministrov AKP-EU, v zvezi z zapiranjem CRP se konča s sklepom Odbora veleposlanikov AKP-EU o predlogu za razrešnico v skladu s členom 4 Sklepa št. 4/2014.

Člen 5

Ta sklep začne veljati s sprejetjem, razen člena 1, ki začne veljati 1. januarja 2017.

V …,

Za Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik


(1)  Sporazum z dne 23. junija 2000, podpisan v Cotonouju (UL L 317, 15.12.2000, str. 3), kakor je bil spremenjen s sporazumom, podpisanim 25. junija 2005 v Luxembourgu (UL L 209, 11.8.2005, str. 27), in s sporazumom, podpisanim 22. junija 2010 v Ouagadougouju (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(2)  Sklep Odbora veleposlanikov AKP–ES št. 8/2005 z dne 20. julija 2005 o statutu in poslovniku Centra za razvoj podjetništva (UL L 66, 8.3.2006, str. 16).

(3)  Sklep št. 4/2014 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 23. oktobra 2014 v zvezi s pooblastili izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP) (UL L 330, 15.11.2014, str. 61).

(4)  Sklep št. 5/2004 Odbora veleposlanikov AKP–ES z dne 17. decembra 2004 o finančni uredbi Centra za razvoj podjetništva (UL L 70, 9.3.2006, str. 52).


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/44


SKLEP SVETA (EU) 2016/1099

z dne 5. julija 2016

o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2016

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (1), kakor je bil nazadnje spremenjen (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: Notranji sporazum), in zlasti člena 7 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad (3) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba za 11. ERS), in zlasti člena 21(3) finančne uredbe za 11. ERS,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom iz členov 21 do 24 finančne uredbe za 11. ERS Komisija do 15. junija 2016 predstavi predlog, v katerem določi (a) znesek drugega obroka prispevka za leto 2016 in (b) spremenjeni letni znesek prispevka za leto 2016, če letni znesek odstopa od dejanskih potreb.

(2)

V skladu s členom 52 finančne uredbe za 11. ERS je Evropska investicijska banka Komisiji 28. aprila 2016 sporočila posodobljene ocene obveznosti in plačil za instrumente, ki jih upravlja.

(3)

Člen 22(1) finančne uredbe za 11. ERS določa, da se pri zahtevkih za prispevke najprej porabijo zneski, določeni v prejšnjih Evropskih razvojnih skladih (ERS). Zato bi bilo treba zahtevati sredstva iz 10. ERS.

(4)

Svet je 24. novembra 2015 na podlagi predloga Komisije sprejel sklep, ki določa zgornjo mejo letnega zneska prispevkov držav članic v ERS za leto 2016, in sicer v višini 3 450 000 000 EUR za Komisijo in v višini 150 000 000 EUR za Evropsko investicijsko banko.

(5)

S Sklepom Sveta 2013/759/EU (4) je Svet 12. decembra 2013 sprejel sklep o vzpostavitvi premostitvenega sklada, ki zadeva prehodne ukrepe za upravljanje ERS od 1. januarja 2014 do začetka veljavnosti 11. Evropskega razvojnega sklada –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posamezni prispevki v Evropski razvojni sklad, ki jih države članice plačajo Evropski komisiji in Evropski investicijski banki v okviru drugega obroka za leto 2016, so prikazani v razpredelnici v Prilogi k temu sklepu.

Plačila teh prispevkov se lahko združijo s prilagoditvami v okviru izvajanja odbitka sredstev, dodeljenih na podlagi premostitvenega sklada, in sicer na podlagi načrta prilagoditve, ki ga vsaka država članica sporoči Komisiji ob sprejetju tretjega obroka za leto 2015.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 5. julija 2016

Za Svet

Predsednik

M. LAJČÁK


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 210, 6.8.2013, str. 1.

(3)  UL L 58, 3.3.2015, str. 17.

(4)  Sklep Sveta 2013/759/EU z dne 12. decembra 2013 o prehodnih ukrepih za upravljanje ERS od 1. januarja 2014 do začetka veljavnosti 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 335, 14.12.2013, str. 48).


PRILOGA

DRŽAVE ČLANICE

Delež za 10. ERS v %

Drugi obrok za leto 2016 (v EUR)

Plačilo EIB 10. ERS

Plačilo Komisiji 10. ERS

Skupaj

BELGIJA

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BOLGARIJA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

ČEŠKA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DANSKA

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

NEMČIJA

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTONIJA

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IRSKA

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GRČIJA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠPANIJA

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCIJA

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITALIJA

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CIPER

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LATVIJA

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITVA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUKSEMBURG

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MADŽARSKA

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

NIZOZEMSKA

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

AVSTRIJA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POLJSKA

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGALSKA

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

ROMUNIJA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVENIJA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVAŠKA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINSKA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠVEDSKA

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

ZDRUŽENO KRALJESTVO

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

EU-27 SKUPAJ

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/47


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1100

z dne 5. julija 2016

o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Kostarike, Nemčije, Litve, Namibije in Španije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4134)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa, da je treba države članice, tretje države ali njihove regije (v nadaljnjem besedilu: države ali regije) glede na njihov status tveganja za bovino spongiformno encefalopatijo (BSE) razvrstiti v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nejasno tveganje za BSE.

(2)

V Prilogi k Odločbi Komisije 2007/453/ES (2) je naveden seznam držav ali regij glede na njihovo tveganje za BSE.

(3)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) ima vodilno vlogo pri razvrščanju držav članic in območij OIE glede na njihovo tveganje za BSE, v skladu z določbami Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali (Zoosanitarni kodeks (3)).

(4)

Generalna skupščina delegatov OIE je 27. maja 2016 sprejela Resolucijo št. 20 z naslovom „Priznavanje statusa držav članic v zvezi s tveganjem za bovino spongiformno encefalopatijo“ (4). Poleg držav, ki so že predhodno dobile status zanemarljivega tveganja za BSE, navedena resolucija priznava Kostariko, Nemčijo, Litvo, Namibijo in Španijo kot države z zanemarljivim tveganjem za BSE.

(5)

Seznam držav ali regij v Prilogi k Odločbi 2007/453/ES bi bilo zato treba spremeniti, da se prizna status navedenih držav kot držav z zanemarljivim tveganjem za BSE.

(6)

Prilogo k Odločbi 2007/453/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/453/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. julija 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem za BSE (UL L 172, 30.6.2007, str. 84).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2007/453/ES se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

SEZNAM DRŽAV ALI REGIJ

A.   Države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE

Države članice

Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

Estonija

Hrvaška

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

Avstrija

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Španija

Finska

Švedska

Države Evropskega združenja za prosto trgovino

Islandija

Lihtenštajn

Norveška

Švica

Tretje države

Argentina

Avstralija

Brazilija

Čile

Kolumbija

Kostarika

Indija

Izrael

Japonska

Namibija

Nova Zelandija

Panama

Paragvaj

Peru

Singapur

Združene države Amerike

Urugvaj

B.   Države ali regije z nadzorovanim tveganjem za BSE

Države članice

Irska

Grčija

Francija

Poljska

Združeno kraljestvo

Tretje države

Kanada

Mehika

Nikaragva

Južna Koreja

Tajvan

C.   Države ali regije z nejasnim tveganjem za BSE

Države ali regije, ki niso navedene v točki A ali B.“


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/51


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1101

z dne 5. julija 2016

o spremembi prilog I in II k Odločbi 2004/558/ES glede statusa nemških zveznih dežel Porenje – Pfalška in Posarje ter deželnih okrožij Arnsberg, Detmold in Münster v Nemčiji kot prostih infekcioznega bovinega rinotraheitisa

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4135)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) in (3) ter člena 10(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila za trgovanje z govedom znotraj Unije. Člen 9 navedene direktive določa, da država članica, ki ima nacionalni program obveznega nadzora za infekciozni bovini rinotraheitis, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Člen 9 Direktive 64/432/EGS določa tudi, da se opredelijo dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Unije.

(2)

Člen 10 Direktive 64/432/EGS določa, da če država članica meni, da je njeno ozemlje ali del njenega ozemlja prosto infekcioznega bovinega rinotraheitisa, predloži Komisiji ustrezno dokazno dokumentacijo. Navedeni člen določa tudi, da se opredelijo dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Unije.

(3)

Z Odločbo Komisije 2004/558/ES (2) so bili odobreni programi za nadzor in izkoreninjenje okužb z bovinim herpesvirusom tipa 1 (BHV1), ki so jih predložile države članice iz Priloge I k navedeni odločbi za regije iz navedene priloge, za katere veljajo dodatna jamstva v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS. Poleg tega so v Prilogi II k Odločbi 2004/558/ES navedene regije držav članic, ki se štejejo za proste okužbe z BHV1 in za katere veljajo dodatna jamstva v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS.

(4)

V Prilogi I k Odločbi 2004/558/ES so trenutno navedene nemške zvezne dežele Hamburg, Severno Porenje – Vestfalija, Porenje – Pfalška, Posarje in Schleswig – Holstein.

(5)

Nemčija je Komisiji predložila dokazno dokumentacijo za status zveznih dežel Porenje – Pfalška in Posarje ter deželnih okrožij Arnsberg, Detmold in Münster v zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija kot prostih okužbe z BHV1 ter za dodatna jamstva iz člena 10 Direktive 64/432/EGS.

(6)

Po oceni dokazne dokumentacije, ki jo je predložila Nemčija, bi bilo treba zvezni deželi Porenje – Pfalška in Posarje ter deželna okrožja Arnsberg, Detmold in Münster v zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija črtati s seznama v Prilogi I k Odločbi 2004/558/ES in jih uvrstiti na seznam v Prilogi II k navedeni odločbi ter določiti, da tudi zanje veljajo dodatna jamstva iz člena 10 Direktive 64/432/EGS. Prilogi I in II k Odločbi 2004/558/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Odločbo 2004/558/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2004/558/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. julija 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  Odločba Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L 249, 23.7.2004, str. 20).


PRILOGA

PRILOGA I

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Belgija

vse regije

Češka

vse regije

Nemčija

zvezne dežele:

 

Hamburg

 

Schleswig – Holstein

naslednja deželna okrožja v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija:

 

Düsseldorf

 

Köln

Italija

dežela Furlanija – Julijska krajina

avtonomna pokrajina Trento

PRILOGA II

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Danska

vse regije

Nemčija

zvezne dežele:

 

Baden – Württemberg

 

Bavarska

 

Berlin

 

Brandenburg

 

Bremen

 

Hessen

 

Spodnja Saška

 

Mecklenburg – Predpomorjanska

 

Porenje – Pfalška

 

Posarje

 

Saška

 

Saška – Anhalt

 

Turingija

naslednja deželna okrožja v nemški zvezni deželi Severno Porenje – Vestfalija:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Italija

regija Valle d'Aosta

avtonomna pokrajina Bolzano

Avstrija

vse regije

Finska

vse regije

Švedska

vse regije


7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/55


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1102

z dne 5. julija 2016

o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4133)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (c) prvega odstavka člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vse države članice Komisiji pošljejo svoje triletne nacionalne programe za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2017, 2018 in 2019.

(2)

Vseh 28 programov ustreza ciljem Uredbe (EU) št. 1308/2013 in vsebuje zahtevane podatke iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Prispevek Unije za vsak nacionalni program je treba določiti v skladu s členom 55(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter členom 4 in členom 8(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nacionalni programi za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2017, 2018 in 2019, ki so jih predložili Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo.

Člen 2

Prispevek Unije za nacionalne programe iz člena 1 se omeji na največje zneske, kot so določeni v Prilogi za čebelarska leta 2017, 2018 in 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. julija 2016

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 3).


PRILOGA

Znesek prispevka Unije za nacionalne čebelarske programe za čebelarska leta 2017, 2018 in 2019

(v EUR)

 

Čebelarsko leto 2017

Čebelarsko leto 2018

Čebelarsko leto 2019

Belgija

249 313

249 313

249 313

Bolgarija

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Češka

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Danska

174 202

174 202

174 202

Nemčija

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonija

82 800

82 800

82 800

Irska

36 333

36 333

36 333

Grčija

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Španija

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Francija

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Hrvaška

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italija

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Ciper

100 000

100 000

100 000

Latvija

193 810

193 810

193 810

Litva

324 090

324 090

324 090

Luksemburg

18 049

18 049

18 049

Madžarska

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

173 986

173 971

174 000

Avstrija

870 712

870 712

870 711

Poljska

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugalska

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Romunija

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenija

382 814

382 814

382 814

Slovaška

589 423

589 423

589 422

Finska

115 637

115 637

115 637

Švedska

346 911

346 911

346 911

Združeno kraljestvo

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Popravki

7.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/58


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/175 z dne 8. februarja 2016 o ukrepu Španije za prepoved dajanja v promet tipa visokotlačnega čistilnika v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

( Uradni list Evropske unije L 33 z dne 10. februarja 2016 )

Stran 12, uvodna izjava 4:

besedilo:

„(4)

ES-izjava o skladnosti, ki jo je izdal proizvajalec za visokotlačni čistilnik, je med drugim vsebovala sklic na harmonizirani standard EN 60335-2-67:2009 ‚Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-67. del: Posebne zahteve za stroje za nego in čiščenje tal za komercialno uporabo (IEC 60335-2-67:2002 (spremenjen) + A1:2005 (spremenjen))‘.“

se glasi:

„(4)

ES-izjava o skladnosti, ki jo je izdal proizvajalec za visokotlačni čistilnik, je med drugim vsebovala sklic na harmonizirani standard EN 60335-2-79:2009 ‚Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen‘.“

Stran 12, uvodna izjava 5, prva, druga in tretja alinea:

besedilo:

„EN 60335-2-67:2009“

se glasi:

„EN 60335-2-79:2009“.

Stran 13, uvodna izjava 8:

besedilo:

„EN 60335-2-67“

se glasi:

„EN 60335-2-79“.