ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 181

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
6. julij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1066 z dne 17. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1066

z dne 17. junija 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organi za reševanje imajo nalogo sestavljati načrte reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja (v nadaljnjem besedilu: institucije) v skladu z zahtevami in postopkom, določenimi v Direktivi 2014/59/EU, in so bili v ta namen pooblaščeni, da od institucij zahtevajo potrebne informacije. V zvezi z načrti reševanja skupine mora nadrejena institucija v Uniji predložiti ustrezne informacije organu za reševanje, pristojnemu na ravni skupine, ta pa jih mora nato posredovati organom, navedenim v drugem pododstavku člena 13(1) Direktive 2014/59/EU, v skladu s postopkom, določenim v njem.

(2)

Postopek in minimalni sklop predlog, s katerimi se od institucij zahtevajo potrebne informacije, bi morala biti zasnovana tako, da se bo organom za reševanje omogočilo zbiranje teh informacij na dosleden način po vsej Uniji ter olajšala izmenjava informacij med zadevnimi organi.

(3)

Institucije imajo v skladu s členom 11(1)(a) Direktive 2014/59/EU dolžnost, da pri pripravi načrtov reševanja v potrebni meri sodelujejo z organi za reševanje. Vendar bi bilo treba zasnovati postopke, s katerimi bi se v čim večji meri zmanjšalo podvajanje zahtev po informacijah. V tem pogledu Direktiva 2014/59/EU predvideva dolžnost sodelovanja pristojnih organov z organi za reševanje. To sodelovanje vključuje dolžnost, da pristojni organ in organ za reševanje skupaj preverita, ali so morda nekatere ali vse potrebne informacije pristojnemu organu že na voljo na podlagi njegovega izvajanja nadzornih nalog. Kadar so te informacije že na voljo, je ustrezno, da jih pristojni organ posreduje naprej.

(4)

Kar zadeva splošno vsebino načrtov reševanja, je primerno, da minimalen sklop predlog zajema osrednji del informacij v zvezi z institucijo, ki jih je treba predložiti organu za reševanje.

(5)

Ta uredba temelji na izvedbenih tehničnih standardih, ki jih je Evropski bančni organ (EBA) predložil Komisiji.

(6)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o izvedbenih tehničnih standardih, na katerih temelji ta uredba, analizirala potencialne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zagotavljanje informacij za namen načrtov reševanja

Institucije zagotovijo organu za reševanje informacije, potrebne za pripravo in izvajanje načrtov reševanja v skladu s členom 11 Direktive 2014/59/EU, vključno z načrti reševanja skupin v skladu s členom 13 navedene direktive, ob upoštevanju postopka iz člena 2 te uredbe ter z uporabo predlog iz člena 3 te uredbe, kjer je primerno.

Člen 2

Postopek

1.   Za namene preverjanja v skladu s členom 11(2) Direktive 2014/59/EU, ali so nekatere ali vse potrebne informacije, ki jih mora organ za reševanje zahtevati od institucije, da lahko pripravi načrt reševanja, že na voljo pristojnemu organu, organ za reševanje take informacije najprej zahteva od pristojnega organa zadevne institucije.

2.   Če so nekatere ali vse zahtevane informacije že na voljo pristojnemu organu, ta organ take informacije pravočasno zagotovi organu za reševanje.

3.   Če informacije niso že na voljo pristojnemu organu ali če je oblika, v kateri pristojni organ zagotovi informacije, neprimerna za organ za reševanje, zlasti ob upoštevanju postopka za pripravo načrta reševanja skupine, organ za reševanje zahteva neposredno od institucije, da zagotovi potrebne informacije.

4.   Če informacije, ki jih zahteva organ za reševanje v skladu z odstavkom 3, spadajo v eno od kategorij iz člena 3, institucija te informacije organu za reševanje zagotovi s predložitvijo ustrezne predloge iz Prilog I do XII v skladu z navodili iz Priloge XIII.

5.   Če informacije, ki jih zahteva organ za reševanje, niso zajete z eno od kategorij iz člena 3, se informacije zagotovijo v obliki, ki jo zahteva organ za reševanje.

6.   V zahtevi po predložitvi informacij, ki jo organ za reševanje naslovi na institucijo, kot je navedeno v odstavku 3, je:

(a)

ob upoštevanju obsega in kompleksnosti zahtevanih informacij določen ustrezen rok, v katerem mora institucija zagotoviti informacije organu za reševanje;

(b)

če zahtevane informacije spadajo v eno od kategorij iz člena 3, določena ustrezna predloga iz Prilog I do XII, ki se mora uporabiti za predložitev informacij organu za reševanje;

(c)

če zahtevane informacije ne spadajo v eno od kategorij iz člena 3 ali jih ne zajema nobena predloga iz Prilog I do XII, določena oblika, ki se mora uporabiti za predložitev informacij organu za reševanje;

(d)

določeno, ali mora biti zadevna predloga iz Prilog I do XII izpolnjena na posamični ali skupinski podlagi ter ali se uporablja na lokalni ravni, na ravni Unije ali na globalni ravni v skladu z navodili iz Priloge XIII;

(e)

naveden potreben kontakt in kontaktni podatki v organu za reševanje, kamor se morajo poslati informacije.

Člen 3

Minimalni sklop informacij v predlogah

Minimalni sklop predlog za predložitev informacij v skladu s členom 11 Direktive 2014/59/EU vključuje naslednje kategorije:

1.

organizacijsko strukturo, kot je določeno v Prilogi I;

2.

upravljanje in vodenje, kot je določeno v Prilogi II;

3.

kritične funkcije in glavna poslovna področja, kot je določeno v Prilogi III;

4.

kritične nasprotne stranke, kot je določeno v Prilogi IV, in sicer v oddelku 1 glede na sredstva, v oddelku 2 glede na obveznosti in v oddelku 3 glede na pomembna varovanja pred tveganjem;

5.

strukturo obveznosti, kot je določeno v Prilogi V;

6.

dano zavarovanje s premoženjem, kot je določeno v Prilogi VI;

7.

zunajbilančne postavke, kot je določeno v Prilogi VII;

8.

plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave, kot je določeno v Prilogi VIII;

9.

informacijske sisteme, kot je določeno v Prilogi IX, in sicer v oddelku 1 splošne informacije in v oddelku 2 shematsko razporeditev;

10.

medsebojno povezanost, kot je določeno v Prilogi X;

11.

organe, kot je določeno v Prilogi XI;

12.

pravne učinke reševanja, kot je določeno v Prilogi XII.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

Organizacijska struktura

Pravni subjekt

Neposredni lastnik

Kapital

Glasovalne pravice

Subjekt, ki konsolidira

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

010

020

030

040

050

060

070

080

Holding X

110

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Banka A (nadrejena)

111

Holding X

110

100  %

100  %

Banka A

111

Banka B (podrejena)

112

Banka A

111

80  %

60  %

Banka A

111

Banka U

156

Banka B

112

100  %

100  %

Banka A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Upravljanje in vodenje

Pravni subjekt

Lokacija

Jurisdikcija, v kateri je bil subjekt ustanovljen

Organ izdaje dovoljenja

Vrsta dovoljenja

Član upravljalnega organa, odgovoren za predložitev informacij za načrt reševanja

Glavni upravitelj

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime

Telefonska številka

Elektronski naslov

Ime

Funkcija

Oddelek

Telefonske številke

Elektronski naslovi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

London

VB

BoE

sprejemanje vlog

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Banka B

112

Pariz

FR

ACP

sprejemanje vlog, upravljanje premoženja

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA III

Kritične funkcije in glavna poslovna področja

Kritične funkcije

Glavna poslovna področja

Pravni subjekt

Lokacija

Število poslovnih enot/podružnic na lokaciji

Pomembna sredstva

Pomembne obveznosti

Višji vodstveni delavec, odgovoren za predložitev informacij

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Vrsta

Znesek

Valuta

Vrsta

Znesek

Valuta

Ime

Funkcija

Oddelek

Telefonske številke

Elektronski naslovi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

sprejemanje vlog

bančništvo na drobno

Banka A

111

Združeno kraljestvo

87

 

 

 

vloge

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

bančništvo na drobno

Banka A

111

Irska

4

 

 

 

vloge

200

EUR

 

 

 

 

 

 

bančništvo na drobno

Banka B

112

Francija

112

 

 

 

vloge

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

IT center za spletno bančništvo

Subjekt C

113

Španija

1

 

 

 

n.r.

n.r.

n.r.

 

 

 

 

 

upravljanje premoženja

 

Banka A

111

Združeno kraljestvo

10

upravljana sredstva

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka D

114

Slovaška

1

upravljana sredstva

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA IV

ODDELEK 1

Kritične nasprotne stranke (sredstva)

Pravni subjekt

Kritična nasprotna stranka

Valuta

Originalna izpostavljenost

Zmanjševanja kreditnega tveganja

Prilagoditve vrednosti in rezervacije

Neto izpostavljenost

Učinek na količnik CET1

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Banka A

111

vlada Združenega kraljestva

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 b.t.

Banka B

112

Banka W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 b.t.

Banka A

111

Podjetje U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 b.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK 2

Kritične nasprotne stranke (obveznosti)

Pravni subjekt

Kritična nasprotna stranka

Financiranje

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Vrsta

Znesek

Valuta

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK 3

Kritične nasprotne stranke (pomembna varovanja pred tveganjem)

Pravni subjekt

Kritična nasprotna stranka

Pomembna varovanja pred tveganjem (bilančna)

Pomembna varovanja pred tveganjem (zunajbilančna)

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Vrsta

Znesek

Valuta

Namen varovanja pred tveganjem

Vrsta

Znesek

Valuta

Namen varovanja pred tveganjem

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA V

Struktura obveznosti

010

Ime pravnega subjekta

Banka A

020

Pravni identifikator

111

030

Pravo, ki ureja obveznosti

EGP

 

040

Datum

12/31/2013


 

Nasprotne stranke

Dolg s pravno podrejenostjo, ki se kvalificira kot dodatni temeljni kapital

Dolg s pravno podrejenostjo, ki se kvalificira kot dodatni kapital

Dolg s pravno podrejenostjo

Prednostni nezavarovani dolg

Vloge

Zavarovani dolg

Druge obveznosti, izključene s členom 44(2) BRRD

Izvedeni finančni instrumenti

SKUPAJ

< 1 mesec

< 1 leto

> 1 leto

< 1 mesec

< 1 leto

> 1 leto

< 1 mesec

< 1 leto

> 1 leto

Skupaj

od tega upravičene vloge

od tega krite vloge

Izpostavljenost po bonitetnem pobotu

Izpostavljenost po odbitju kritja in zavarovanja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Fizične osebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikro, mala in srednja podjetja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Velika nefinančna podjetja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zavarovalnice in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Druga finančna podjetja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Znotraj skupine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Vlade, centralne banke in nadnacionalni subjekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Drugo/neopredeljeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Skupaj kvalificirane obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA VI

Dano zavarovanje s premoženjem

Pravni subjekt

Izdajatelj zavarovanja s premoženjem

Vrsta zavarovanja s premoženjem

Identifikacijska številka

Imetnik zavarovanja s premoženjem

Znesek

Valuta

Jurisdikcija

Nasprotna stranka

Znesek

Valuta

Jurisdikcija

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Banka A

111

vlada ZDA

278

državne obveznice ZDA

 

Banka L

487

1 000

USD

ZDA

Banka B

345

10 000

USD

ZDA

Banka A

111

Banka A

997

Hipoteke

 

BoE

997

1 000

GBP

VB

Banka C

587

8 000

GBP

VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA VII

Zunajbilančne postavke

Pravni subjekt

Zunajbilančna postavka

Nasprotna stranka

Znesek

Valuta

Kritične operacije

Glavna poslovna področja

Dodatne informacije

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Skupaj

od tega zavezujoč (brez odpoklica)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

kreditna linija

Banka C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

sporazum poteče konec leta 2015

Banka A

111

kreditna linija

Banka D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

sporazum poteče konec leta 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA VIII

Plačilni in klirinški sistemi ter sistemi poravnave

Pravni subjekt

Sistem

Institucija zastopnica

Shematska razporeditev do kritične funkcije

Shematska razporeditev do glavnega poslovnega področja

Zahteve glede članstva

Vpliv postopkov reševanja na članstvo ali pogodbo z institucijo zastopnico

Nadomestljivost

Dodatne informacije

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Vrsta sistema

Oznaka

Način sodelovanja

Identifikacijska koda

Ime subjekta

Identifikacijska koda

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

depotni

Clearstream

posreden

 

Banka W

 

 

trgovanje z vrednostnimi papirji

 

članstvo prekinjeno

Euroclear

 

Banka B

112

plačilni

TARGET

neposreden

 

 

 

plačilni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA IX

ODDELEK 1

Informacijski sistemi (splošne informacije)

Sistem

Subjekt skupine, ki je stranka v pogodbi

Vrsta pogodbe

Nasprotna stranka

Odgovorna oseba

Vpliv postopkov reševanja na neprekinjen dostop do informacijskih sistemov

Identifikacija

Vrsta

Opis

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime

Telefonska številka

Elektronski naslov

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Sistem A

spletno bančništvo

 

Banka A

111

licenca

Subjekt A

 

 

 

 

 

Sistem B

odobritev kreditov

 

Banka A

111

licenca

Subjekt B

 

 

 

 

 

 

odobritev kreditov

 

Banka B

112

licenca

Subjekt B

 

 

 

 

 

Sistem C

drugo

 

Banka C

113

skupna storitev

Subjekt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK 2

Informacijski sistemi (shematska razporeditev)

Sistem

Uporabnik

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Kritična funkcija

Glavno poslovno področje

010

020

030

040

050

Sistem A

Banka A

111

sprejemanje vlog

sprejemanje vlog

Sistem A

Banka B

112

sprejemanje vlog

sprejemanje vlog

Sistem B

Banka A

111

kreditiranje

bančništvo na drobno

Sistem B

Banka C

113

kreditiranje

bančno poslovanje s podjetji

Sistem C

Banka A

111

vse

vse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA X

Medsebojna povezanost

Pravni subjekt A

Pravni subjekt B

 

 

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta 2

Identifikator pravnih subjektov 2

Vrsta medsebojne povezanosti

Opis

010

020

030

040

050

060

Banka A

101

Banka B

102

zaposleni

pravniki (40 elementov)

Banka A

101

Banka C

103

zaposleni

pravniki (40 elementov)

Banka B

102

Banka C

103

sistemi

Vse sisteme in infrastrukture za IT, ki jih uporablja banka C, uporablja tudi banka B

Banka A

101

Banka C

103

ureditve financiranja

Banka C se financira prek banke A

Banka A

101

Subjekt D

104

zaposleni

pravniki (40 elementov)

Banka A

101

Banka B

102

ureditve financiranja

Banka B se financira prek banke A

Banka C

103

Subjekt D

104

objekti/prostori

Sedeža banke C in subjekta D sta v isti zgradbi

Banka A

101

Banka B

102

ureditve glede likvidnosti

Banka A banki B zagotovi likvidnost, kadar je potrebno

Subjekt D

104

Banka A

101

zaposleni

Vsi zaposleni za IT v banki A so iz subjekta D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA XI

Organi

Pravni subjekt

Nadzorni organ/-i

Organ za reševanje

Organ jamstva za vloge

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime organa

Telefonska številka

Elektronski naslov

Ime organa

Telefonska številka

Elektronski naslov

Ime organa

Telefonska številka

Elektronski naslov

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

Prudential Regulation Authority

 

 

Bank of England

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA XII

Pravni učinki reševanja

Pravni subjekt

Tretja oseba

Vrsta pogodbe

Prekinitev vpliva na instrument za reševanje

Opombe

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

Ime subjekta

Identifikator pravnih subjektov

010

020

030

040

050

060

070

Banka B

112

Euronext NV

 

članstvo

D

Prodaja dejavnosti upravljanja premoženja bi lahko bila v primeru reševanja težavna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA XIII

Navodila za izpolnjevanje predlog v Prilogah I od XII

Splošna navodila

1.   STRUKTURA IN DOGOVORI

1.1.   Struktura

Okvir zajema 12 sklopov predlog, ki skupaj vsebujejo 15 predlog, in je sestavljen, kot sledi:

1.

Organizacijska struktura

2.

Upravljanje in vodenje

3.

Kritične funkcije in glavna poslovna področja

4.

Kritične nasprotne stranke (3 predloge)

5.

Struktura obveznosti

6.

Dano zavarovanje s premoženjem

7.

Zunajbilančne postavke

8.

Plačilni in klirinški sistemi ter sistemi poravnave

9.

Informacijski sistemi (2 predlogi)

10.

Medsebojna povezanost

11.

Organi

12.

Pravni učinki reševanja

1.2.   Računovodski standard

Institucije sporočijo knjigovodske vrednosti na podlagi računovodskega okvira, ki ga uporabljajo za sporočanje finančnih informacij. Institucije, ki jim ni treba sporočati finančnih informacij, uporabijo svoj računovodski okvir.

Za namene te priloge kratici „MRS“ in „MSRP“ pomenita mednarodne računovodske standarde, kot so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002.

Zneski, sporočeni v predlogah, morajo imeti bruto knjigovodsko vrednost, razen če je v navodilih navedeno drugače.

1.3.   Dogovor glede oštevilčenja

Pri sklicevanju na stolpce, vrstice in polja predloge se v teh navodilih uporablja naslednji splošni zapis: {predloga; vrstica; stolpec}.

1.4.   Raven uporabe

Raven uporabe določijo organi za reševanje, ko formulirajo svojo zahtevo, neposredno ali posredno, institucijam.

Navodila v zvezi s predlogami

2.   PRILOGA I – ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(1) podroben opis organizacijske strukture institucije, vključno s seznamom vseh pravnih oseb

(2) podatke o neposrednih lastnikih posamezne pravne osebe ter za vsako delež glasovalnih in neglasovalnih pravic

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Neposredni lastnik

030

Ime subjekta

Ime subjekta, ki ima neposredni delež v pravnem subjektu, navedenem v stolpcu 010, in ga obvladuje.

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 030. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

050

Kapital (v %)

Odstotek kapitala, ki ga ima pravni subjekt iz stolpca 030 v pravnem subjektu iz stolpca 010.

060

Glasovalne pravice (v %)

Odstotek glasovalnih pravic, ki jih ima pravni subjekt iz stolpca 030 v pravnem subjektu iz stolpca 010.

070-080

Subjekt, ki konsolidira

070

Ime subjekta

Ime subjekta, ki izvaja konsolidacijo subjekta iz stolpca 010 na najvišji ravni v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

080

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 070. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

3.   PRILOGA II – UPRAVLJANJE IN VODENJE

Ta predloga zajema naslednjo postavko, navedeno v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(3) lokacijo, jurisdikcijo, v kateri je bila institucija ustanovljena, dovoljenja in glavne člane poslovodstva posamezne pravne osebe

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030

Lokacija

Kraj, kjer je subjekt iz stolpca 010 zakonito registriran.

040

Jurisdikcija, v kateri je bila institucija ustanovljena

Jurisdikcija, v kateri je bil subjekt iz stolpca 010 ustanovljen, opredeljena v skladu s standardom ISO 3166.

050

Organ izdaje dovoljenja

Ime organa, ki je instituciji iz stolpca 010 izdal dovoljenje za opravljanje bančnih ali investicijskih storitev.

060

Vrsta dovoljenja

070-090

Član upravljalnega organa, odgovoren za predložitev informacij, potrebnih za načrt reševanja, organu za reševanje

070

Ime

Ime, priimek.

080

Telefonska številka

090

Elektronski naslov

100-140

Glavni upravitelj

Oseba na višjem položaju v subjektu, odgovorna za reševanje subjekta.

100

Ime

Ime, priimek.

110

Funkcija

120

Oddelek

130

Telefonske številke

Telefonska številka oddelka in telefonska številka osebe, navedene v stolpcu 100.

140

Elektronski naslovi

Elektronski poštni predal oddelka in elektronski naslov osebe, navedene v stolpcu 100.

4.   PRILOGA III – KRITIČNE FUNKCIJE IN GLAVNA POSLOVNA PODROČJA

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(4) razporeditev kritičnih dejavnosti in glavnih poslovnih področij institucije, vključno s pomembnimi lastnimi sredstvi in obveznostmi, povezanimi s temi dejavnostmi in poslovnimi področji, glede na pravne osebe

(17) člana upravljalnega organa, odgovornega za zagotovitev informacij, potrebnih za pripravo načrta reševanja institucije, ter tiste člane, ki so odgovorni za različne pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja, če so to druge osebe

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010

Kritične funkcije

Pomenijo „kritične funkcije“ v skladu s členom 2(1)(35) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.

020

Glavna poslovna področja

Pomenijo „glavna poslovna področja“ v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.

030-040

Pravni subjekt

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050

Lokacija

Država, v kateri so dejavna poslovna področja.

060

Število poslovnih enot/podružnic na lokaciji

070-090

Pomembna sredstva

070

Vrsta

080

Znesek

V milijonih.

090

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

100-120

Pomembne obveznosti

100

Vrsta

110

Znesek

V milijonih.

120

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

130-170

Višji vodstveni delavec, odgovoren za predložitev informacij

130

Ime

Ime, priimek.

140

Funkcija

150

Oddelek

160

Telefonske številke

Telefonska številka oddelka in telefonska številka osebe, navedene v stolpcu 130.

170

Elektronski naslovi

Elektronski poštni predal oddelka in elektronski naslov osebe, navedene v stolpcu 130.

5.   PRILOGA IV, ODDELEK 1 – KRITIČNE NASPROTNE STRANKE (SREDSTVA)

Ta predloga zajema naslednjo postavko, navedeno v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(10) opredelitev glavnih in najbolj kritičnih nasprotnih strank institucije ter analizo vplivov propada glavnih nasprotnih strank na finančni položaj institucije

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Kritična nasprotna stranka

Kritičnost določijo zadevni organi. Nasprotne stranke se sporočijo za relevantne skupine povezanih strank, v primerih, ko stranka ne spada v skupino povezanih strank, pa na posamični ravni. Organi ta reševanje lahko zahtevajo informacije o skupinah povezanih strank na posamični ravni. „Skupina povezanih strank“ je opredeljena v členu 4(39) Uredbe (EU) št. 575/2013. Informacije, sporočene v tej predlogi, bi morale dopolnjevati informacije, ki so že sporočene v predlogi za velike izpostavljenosti.

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

060

Originalna izpostavljenost

Pomeni „originalno izpostavljenost“ v skladu s členi 24, 389, 390 in 392 Uredbe (EU) št. 575/2013 in mora slediti pristopu iz okvira računovodskega poročanja.

070

Zmanjševanja kreditnega tveganja

Pomeni „zmanjševanje kreditnega tveganja“ (CRM) v skladu s členi 399 in 401 do 403 Uredbe (EU) št. 575/2013. Za namene tega poročanja se tehnika za zmanjševanje kreditnega tveganja, kot je opredeljeno v členu 4(57), priznana na podlagi poglavij 3 in 4 naslova II dela 3, uporablja v skladu s členi 401 do 403 Uredbe (EU) št. 575/2013.

080

Prilagoditve vrednosti in rezervacije

Pomeni „prilagoditve vrednosti in rezervacije“ v skladu s členi 24, 34, 110 in 111 Uredbe (EU) št. 575/2013.

090

Neto izpostavljenost

090 = 060 – 070 – 080

100

Učinek na količnik CET1

Učinek neplačila nasprotne stranke iz stolpca 030 na količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) pravnega subjekta iz stolpca 010. Predlagana formula za izračun učinka na količnik CET1 je:

CET1 – ((CET1 – pričakovana izguba) / (RWA – pričakovana izguba)) = učinek na CET1.

Če organi za reševanje določijo, da je primernejša bolj izpopolnjena formula, lahko zahtevajo drugačno formulo.

6.   PRILOGA IV, ODDELEK 2 – KRITIČNE NASPROTNE STRANKE (OBVEZNOSTI)

Ta predloga zajema naslednjo postavko, navedeno v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(10) opredelitev glavnih in najbolj kritičnih nasprotnih strank institucije ter analizo vplivov propada glavnih nasprotnih strank na finančni položaj institucije

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Kritična nasprotna stranka

Kritičnost določijo zadevni organi. Informacije, sporočene v tej predlogi, bi morale dopolnjevati informacije, ki so že sporočene v predlogi za velike izpostavljenosti.

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050-070

Financiranje

050

Vrsta

060

Znesek

Izražen v valuti obveznosti.

070

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

7.   PRILOGA IV, ODDELEK 3 – KRITIČNE NASPROTNE STRANKE (POMEMBNA VAROVANJA PRED TVEGANJEM)

Ta predloga zajema naslednjo postavko, navedeno v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(9) pomembna varovanja pred tveganji institucije, vključno z njihovo razporeditvijo na pravne osebe

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Kritična nasprotna stranka

Nasprotne stranke se sporočijo za relevantne skupine povezanih strank, v primerih, ko stranka ne spada v skupino povezanih strank, pa na posamični ravni. Organi ta reševanje lahko zahtevajo informacije o skupinah povezanih strank na posamični ravni. „Skupina povezanih strank“ je opredeljena v členu 4(39) Uredbe (EU) št. 575/2013.

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050-080

Pomembna varovanja pred tveganjem (bilančna)

050

Vrsta

Sporočena pomembna varovanja pred tveganjem ne smejo biti omejena samo na računovodska varovanja pred tveganjem.

060

Znesek

070

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

080

Namen varovanja pred tveganjem

Tveganja, pred katerimi naj bi se varovalo.

090-120

Pomembna varovanja pred tveganjem (zunajbilančna)

090

Vrsta

Sporočena pomembna varovanja pred tveganjem ne smejo biti omejena samo na računovodska varovanja pred tveganjem.

100

Znesek

110

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

120

Namen varovanja pred tveganjem

Tveganja, pred katerimi naj bi se varovalo.

8.   PRILOGA V – STRUKTURA OBVEZNOSTI

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(5) podroben opis elementov obveznosti institucije in vseh njenih pravnih oseb, pri čemer se vsaj glede na vrsto in znesek kratkoročnega in dolgoročnega dolga ločijo zavarovane, nezavarovane in podrejene obveznosti

(6) podrobnosti o tistih obveznostih institucije, ki so kvalificirane obveznosti

Navodila za posamezne vrstice:

Vrstice

Pravna podlaga in navodila

010

Ime pravnega subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030

Pravo, ki ureja obveznosti

EGP ali „tretja država“. Organi za reševanje lahko prosto določijo prag, nad katerim zahtevajo razčlenitev na različne tretje države.

040

Datum

050

Fizične osebe

055

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

060

Mikro, mala in srednja podjetja

065

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

070

Velika nefinančna podjetja

075

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

080

Institucije

Kot so opredeljene v členu 2(23) Direktive 2014/59/EU.

085

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

Dolg s pravno podrejenostjo (stolpec 050) in prednostni nezavarovani dolg (stolpec 080) institucij s prvotno zapadlostjo, krajšo od 7 dni, ne bi smela biti vključena v postavko „od tega kvalificirane obveznosti“, sporočeno v vrstici 085, ker so v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/59/EU take obveznosti izključene iz reševanja s sredstvi upnikov.

090

Zavarovalnice in pokojninski skladi

Zavarovalnice, pozavarovalnice ter pokojninske sheme in skladi.

095

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

100

Druga finančna podjetja

105

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

110

Znotraj skupine

Izpostavljenosti do subjektov v isti skupini. Take izpostavljenosti se v tej vrstici navedejo samo, da se prepreči dvojno štetje (npr. izpostavljenosti do banke, ki pripada isti skupini, se morajo navesti v vrstici 110 in ne v vrstici 080 za „kreditne institucije“).

115

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

120

Vlade, centralne banke in nadnacionalni subjekti

125

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

130

Drugo/neopredeljeno

Če identitete imetnika vrednostnega papirja ni mogoče določiti, je treba sporočiti samo skupne zneske.

135

Od tega kvalificirane obveznosti

Znesek obveznosti, ki so „kvalificirane obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

150

Skupaj

160

Skupaj kvalificirane obveznosti

Skupni znesek „kvalificiranih obveznosti“ v skladu s členom 2(1)(71) Direktive 2014/59/EU.

Navodila za posamezne stolpce

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010

Dolg s pravno podrejenostjo, ki se kvalificira kot dodatni temeljni kapital

020-040

Dolg s pravno podrejenostjo, ki se kvalificira kot dodatni kapital

020

Preostala zapadlost manj kot en mesec

030

Preostala zapadlost manj kot eno leto

040

Preostala zapadlost več kot eno leto

050-070

Dolg s pravno podrejenostjo

050

Preostala zapadlost manj kot en mesec

Podrejeni dolg, ki se ne kvalificira kot temeljni ali dodatni kapital.

060

Preostala zapadlost manj kot eno leto

Podrejeni dolg, ki se ne kvalificira kot temeljni ali dodatni kapital.

070

Preostala zapadlost več kot eno leto

Podrejeni dolg, ki se ne kvalificira kot temeljni ali dodatni kapital.

080-100

Prednostni nezavarovani dolg

Vključuje potrdila o deponiranju in komercialne zapise.

080

Preostala zapadlost manj kot en mesec

090

Preostala zapadlost manj kot eno leto

100

Preostala zapadlost več kot eno leto

110-130

Vloge

110

Skupaj

120

Od tega upravičene vloge

130

Od tega krite vloge

Izključene iz reševanja s sredstvi upnikov na podlagi člena 44(2)(a).

140

Zavarovani dolg

Izključen iz reševanja s sredstvi upnikov na podlagi člena 44(2)(b).

150

Druge obveznosti, izključene s členom 44(2) BRRD

Izključene iz reševanja s sredstvi upnikov na podlagi člena 44(2)(a–d) in 44(2)(f–g).

160-170

Izvedeni finančni instrumenti

Samo bilančne postavke. Zunajbilančne postavke je treba sporočiti v Prilogi VII.

160

Izpostavljenost po bonitetnem pobotu

170

Izpostavljenost po odbitju kritja in zavarovanja

180

Skupaj

Vsota stolpcev 010-110 in 140-160.

9.   PRILOGA VI – DANO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(7) opredelitev postopkov, potrebnih za določitev, pri kom je institucija sklenila zavarovanje s premoženjem, osebe, ki to premoženje poseduje, in jurisdikcije, v kateri se premoženje nahaja

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Izdajatelj zavarovanja s premoženjem

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050

Vrsta zavarovanja s premoženjem

Zajema vse vrste zavarovanj, vključno s takimi, pri katerih obstaja zunajbilančna obveznost ali obveznosti ni (npr. zamenjave zavarovanja, jamstveni skladi).

060

Identifikacijska številka

Koda ISIN. Če „koda ISIN“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

070-080

Imetnik zavarovanja s premoženjem

070

Ime subjekta

080

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

090

Znesek

100

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

110

Jurisdikcija

Zakonodaja jurisdikcije, ki se uporablja za imetnika zavarovanja s premoženjem, kot je naveden v stolpcu 070 (npr. nemška zakonodaja).

120-130

Nasprotna stranka

120

Ime

130

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

140

Znesek

150

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

160

Jurisdikcija

Zakonodaja jurisdikcije, ki se uporablja za pogodbo o zavarovanju s premoženjem.

10.   PRILOGA VII – ZUNAJBILANČNE POSTAVKE

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(8) opis zunajbilančnih izpostavljenosti institucije in njenih pravnih oseb, vključno z razporeditvijo na njene kritične dejavnosti in glavna poslovna področja

(21) informacije o zunajbilančnih dejavnostih, strategijah varovanja pred tveganjem

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030

Zunajbilančna postavka

Se navede v eni od naslednjih treh kategorij: „jamstva“, „kreditne linije“, „drugo“. Ta predloga ne sme vključevati bilančnih postavk.

040-050

Nasprotna stranka

040

Ime subjekta

050

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

060-070

Znesek

060

Skupaj

Nominalni znesek.

070

od tega zavezujoč (brez odpoklica)

Se izpolni samo za kreditne linije.

080

Valuta

Navedba v skladu s standardom ISO 4217.

090

Kritične operacije

100

Glavna poslovna področja

110

Dodatne informacije

11.   PRILOGA VIII, ODDELEK 1 – PLAČILNI IN KLIRINŠKI SISTEMI TER SISTEMI PORAVNAVE

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(11) vsak sistem, v okviru katerega institucija opravlja pomembno število trgovalnih dejavnosti ali trgovalne dejavnosti v visoki vrednosti, vključno z razporeditvijo na pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

(12) vsak plačilni sistem, klirinški sistem ali sistem poravnave, katerega član je institucija neposredno ali posredno, vključno z razporeditvijo na pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-060

Sistem

030

Vrsta sistema

Razvrstite sistem v kategorijo z uporabo naslednjih možnosti: „plačilni“, „poravnalni“, „kliring vrednostnih papirjev“, „kliring izvedenih finančnih instrumentov“, „depotni“, „CNS“ in „drugo“. Če se lahko uporabi več kot ena možnost, navedite vse vrste.

040

Oznaka

050

Način sodelovanja

Neposreden ali posreden.

060

Identifikacijska koda

Koda BIC. Če „koda BIC“ ni na voljo, se zagotovi druga oblika identifikacije, npr. koda institucije ali številka računa. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

070-080

Institucija zastopnica

Se izpolni samo, če je dostop posreden.

070

Ime subjekta

080

Identifikacijska koda

090

Shematska razporeditev do kritične funkcije

100

Shematska razporeditev do glavnega poslovnega področja

110

Zahteve glede članstva

Kvalitativne in kvantitativne informacije, potrebne za razumevanje tveganja prekinitve članstva institucije.

120

Vpliv postopkov reševanja na članstvo ali pogodbo z institucijo zastopnico

130

Nadomestljivost

Ime potencialnega drugega ponudnika plačilnih storitev, ki bi lahko nadomestil ponudnika plačilnih storitev, navedenega v stolpcu 040.

140

Dodatne informacije

12.   PRILOGA IX, ODDELEK 1 – INFORMACIJSKI SISTEMI (SPLOŠNE INFORMACIJE)

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(13) podroben seznam in opis ključnih upravljavskih informacijskih sistemov, vključno s sistemi, ki jih institucija uporablja za upravljanje tveganj ter za računovodsko, finančno in regulativno poročanje, vključno z razporeditvijo na pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

(14) podatke o lastnikih sistemov iz točke (13), sporazumih o ravni storitve, povezanih s temi sistemi, ter vsej programski opremi in sistemih ali dovoljenjih, vključno z razporeditvijo na njihove pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Sistem

010

Identifikacija

020

Vrsta

Ena od naslednjih možnosti: „upravljanje tveganj“, „računovodstvo“, „računovodsko poročanje“, „regulativno poročanje“ in „drugo“.

030

Opis

040-050

Subjekt skupine, ki je stranka v pogodbi

040

Ime subjekta

050

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

060

Vrsta pogodbe

Licenca, skupna storitev ali drugo.

070-080

Nasprotna stranka

070

Ime subjekta

080

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

090-110

Odgovorna oseba

090

Ime

100

Telefonska številka

110

Elektronski naslov

120

Vpliv postopkov reševanja na neprekinjen dostop do informacijskih sistemov

13.   PRILOGA IX, ODDELEK 2 – INFORMACIJSKI SISTEMI (SHEMATSKA RAZPOREDITEV)

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(13) podroben seznam in opis ključnih upravljavskih informacijskih sistemov, vključno s sistemi, ki jih institucija uporablja za upravljanje tveganj ter za računovodsko, finančno in regulativno poročanje, vključno z razporeditvijo na pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

(14) podatke o lastnikih sistemov iz točke (13), sporazumih o ravni storitve, povezanih s temi sistemi, ter vsej programski opremi in sistemih ali dovoljenjih, vključno z razporeditvijo na njihove pravne osebe, kritične dejavnosti in glavna poslovna področja institucije

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010

Sistem

020-050

Uporabnik

020

Ime subjekta

030

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

040

Kritične funkcije

Pomenijo „kritične funkcije“ v skladu s členom 2(1)(35) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.

050

Glavna poslovna področja

Pomenijo „glavna poslovna področja“ v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.

14.   PRILOGA X – MEDSEBOJNA POVEZANOST

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(15) opredelitev in razporeditev pravnih oseb ter medsebojne povezave in odvisnosti med različnimi pravnimi osebami, kot so:

skupno osebje, prostori in sistemi ali osebje, prostori in sistemi, ki se delijo,

ureditve v zvezi s kapitalom, financiranjem ali likvidnostjo,

obstoječe ali pogojne kreditne izpostavljenosti,

sporazumi o navzkrižnem jamstvu, dogovori o uporabi zavarovanj prvega posojila za drugo posojilo, klavzule o navzkrižni kršitvi obveznosti ter dogovori o navzkrižnem pobotu med povezanimi podjetji,

prenosi tveganja ter dogovori o istočasnih prodajnih in nakupnih transakcijah, sporazumi o ravni storitev

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt A

010

Ime subjekta

Se mora razlikovati od imena, navedenega v stolpcu 030.

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Mora se razlikovati od identifikatorja, navedenega v stolpcu 040.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-040

Pravni subjekt B

030

Ime subjekta

Se mora razlikovati od imena, navedenega v stolpcu 010.

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Mora se razlikovati od identifikatorja, navedenega v stolpcu 020.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

050

Vrsta medsebojne povezanosti

Izbere se ena od naslednjih treh kategorij:

zaposleni

objekti/prostori

sistem

ureditve v zvezi s kapitalom

ureditve financiranja

ureditve glede likvidnosti

kreditna izpostavljenost

sporazum o navzkrižnem jamstvu

dogovor o uporabi zavarovanj prvega posojila za drugo posojilo

klavzula o navzkrižni kršitvi obveznosti

dogovor o navzkrižnem pobotu med povezanimi podjetji

prenos tveganja

dogovor o istočasnih prodajnih in nakupnih transakcijah

sporazum o ravni storitev

drugo

060

Opis

Obvezno izpolniti, če so izpolnjeni stolpci 010 do 050.

15.   PRILOGA XI – ORGANI

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(16) pristojni organ in organ za reševanje za vsako pravno osebo

(18) opis ureditev, ki jih institucija uporablja za zagotovitev, da bo imel organ za reševanje v primeru postopka reševanja vse potrebne informacije, kot jih bo določil sam, za uporabo instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

Če „identifikator pravnih subjektov“ ni na voljo za dani subjekt, se zagotovi druga oblika identifikacije. „Ni razpoložljivo“ se lahko vnese samo, če ni na voljo nobena druga oblika identifikacije.

030-050

Nadzorni organ/-i

030

Ime organa

040

Telefonska številka

050

Elektronski naslov

060-080

Organ za reševanje

060

Ime organa

070

Telefonska številka

080

Elektronski naslov

090-110

Organ jamstva za vloge

090

Ime organa

100

Telefonske številke

110

Elektronski naslov

16.   PRILOGA XII – PRAVNI UČINKI REŠEVANJA

Ta predloga zajema naslednje postavke, navedene v oddelku B Priloge k Direktivi 2014/59/EU:

(19) vse sporazume, ki so jih sklenile institucije in njihove pravne osebe s tretjimi osebami ter ki bi lahko bili odpovedani v primeru odločitve organov, da uporabijo instrument za reševanje, in možnost posledic njihove odpovedi za uporabo instrumenta za reševanje

Navodila za posamezne stolpce:

Stolpec

Pravna podlaga in navodila

010-020

Pravni subjekt

010

Ime subjekta

020

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

030-040

Tretja oseba

030

Ime subjekta

040

Identifikator pravnih subjektov

20-števčna alfanumerična koda pravnega subjekta, navedenega v stolpcu 010. Identifikator pravnih subjektov predstavlja edinstveno oznako vsakega pravnega subjekta ali strukture, ki je stranka v finančni transakciji, v kateri koli jurisdikciji.

050

Vrsta pogodbe

060

Prekinitev vpliva na instrument za reševanje

D („da“) ali N („ne“).

070

Opombe