ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 170

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
29. junij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2016/1042 z dne 24. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode glede veljavne količinske omejitve za odkup posnetega mleka v prahu

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1043 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Café de Valdesia (ZOP))

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1044 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Ginja de Óbidos e Alcobaça (ZGO))

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1045 z dne 28. junija 2016 o umiku sprejetja zaveze enega proizvajalca izvoznika v okviru Izvedbenega sklepa 2013/707/EU o potrditvi sprejetja zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, za obdobje uporabe dokončnih ukrepov

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1046 z dne 28. junija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1047 z dne 28. junija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

36

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1048 z dne 28. junija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

67

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1049 z dne 27. junija 2016 o določitvi finančnega prispevka Unije za odhodke, ki jih je imel Ciper leta 2013 za financiranje nujnih ukrepov v boju proti atipični kokošji kugi (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3857)

69

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/982 z dne 23. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode ( UL L 159, 25.6.2015 )

71

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/1


UREDBA SVETA (EU) 2016/1042

z dne 24. junija 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode glede veljavne količinske omejitve za odkup posnetega mleka v prahu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka in mlečnih proizvodov doživlja daljše obdobje velikih tržnih neravnotežij. Medtem ko je svetovno povpraševanje po uvozu mleka in mlečnih proizvodov leta 2015 na splošno ostalo stabilno v primerjavi z letom 2014, se je proizvodnja v Uniji in drugih glavnih regijah izvoznicah bistveno povečala.

(2)

Naložbe v zmogljivost proizvodnje mleka v Uniji zaradi priprave na iztek mlečnih kvot in zaradi pozitivnih srednjeročnih obetov na svetovnem trgu so povzročile, da proizvodnja mleka v Uniji stalno narašča. Presežne proizvedene količine mleka se predelajo v proizvode, ki jih je mogoče hraniti dolgoročno, kot sta na primer maslo in posneto mleko v prahu.

(3)

Posledično so se cene posnetega mleka v prahu v Uniji v letih 2014 in 2015 znižale, ko so dosegle ceno javne intervencije.

(4)

Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 (1) določa količinski omejitvi za odkup masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni iz navedene uredbe. Ko so te omejitve dosežene, se odkup izvede po razpisnem postopku, da se določi najvišja odkupna cena.

(5)

Prvotna količinska omejitev 109 000 ton za odkup posnetega mleka v prahu po fiksni ceni, določena v Uredbi (EU) št. 1370/2013, je bila dosežena 31. marca 2016.

(6)

Za pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov pri iskanju novega ravnotežja v trenutnih težkih tržnih razmerah in za ohranitev zaupanja v učinkovitost mehanizmov javne intervencije sta bili z Uredbo Sveta (EU) 2016/591 (2) količinski omejitvi za odkup masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni v letu 2016 podvojeni.

(7)

Pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/591 je potekal razpisni postopek, na podlagi katerega je bilo odkupljenih 27 000 ton posnetega mleka v prahu.

(8)

Od ponovnega začetka izvajanja odkupa po fiksni ceni v okviru nove količinske omejitve so bile količine posnetega mleka v prahu, kupljenega vsak teden, znatno višje kot na začetku leta. Zato se pričakuje, da bo nova količinska omejitev hitro dosežena.

(9)

Kadar se razpisni postopek začne izvajati pred začetkom veljavnosti te uredbe, se količine, odkupljene po navedenem postopku, ne bi smele upoštevati pri določitvi razpoložljive količine za odkup posnetega mleka v prahu po fiksni ceni v letu 2016.

(10)

Za zagotovitev, da bi začasni ukrep iz te uredbe imel takojšen učinek na trg in bi prispeval k ustalitvi cen, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3(1) Uredbe (EU) št. 1370/2013 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka za leto 2016 količinski omejitvi za odkup masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni znašata 100 000 ton za maslo in 350 000 ton za posneto mleko v prahu. Količine, odkupljene po razpisnem postopku, ki je v teku na dan 29. junija 2016, se ne vštejejo v navedeni količinski omejitvi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. junija 2016

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L 346, 20.12.2013, str. 12).

(2)  Uredba Sveta (EU) 2016/591 z dne 15. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode v zvezi z veljavnima količinskima omejitvama za odkup masla in posnetega mleka v prahu (UL L 103, 19.4.2016, str. 3).


29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1043

z dne 15. junija 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Café de Valdesia (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Dominikanske republike za registracijo imena „Café de Valdesia“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Café de Valdesia“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Café de Valdesia“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.8 Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 91, 8.3.2016, str. 15.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1044

z dne 15. junija 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Ginja de Óbidos e Alcobaça (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Portugalske za registracijo imena „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani, iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 91, 8.3.2016, str. 12.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1045

z dne 28. junija 2016

o umiku sprejetja zaveze enega proizvajalca izvoznika v okviru Izvedbenega sklepa 2013/707/EU o potrditvi sprejetja zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, za obdobje uporabe dokončnih ukrepov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna protidampinška uredba“) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna protisubvencijska uredba“) in zlasti člena 13 Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAVEZA IN DRUGI OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je z Uredbo (EU) št. 513/2013 (3) določila začasne protidampinške dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija („modulov“) in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) ali ki so od tam poslani, v Evropsko unijo („Unija“).

(2)

Skupina proizvajalcev izvoznikov je kitajsko gospodarsko zbornico za uvoz in izvoz strojev in elektronskih izdelkov („CCCME“) pooblastila, naj v njihovem imenu Komisiji predloži cenovno zavezo, kar se je tudi zgodilo. Iz pogojev navedene cenovne zaveze je razvidno, da ta predstavlja sveženj individualnih cenovnih zavez za vsakega proizvajalca izvoznika, pri čemer ta sveženj zaradi praktičnih razlogov usklajuje CCCME.

(3)

Komisija je s Sklepom 2013/423/EU (4) sprejela navedeno cenovno zavezo glede začasne protidampinške dajatve. Komisija je z Uredbo (EU) št. 748/2013 (5) spremenila Uredbo (EU) št. 513/2013, in sicer je uvedla tehnične spremembe, potrebne za sprejetje zaveze glede začasne protidampinške dajatve.

(4)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1238/2013 (6) določil dokončno protidampinško dajatev na uvoz modulov in celic s poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani („zadevni izdelki“) v Unijo. Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2013 (7) prav tako določil dokončno izravnalno dajatev na uvoz zadevnih izdelkov v Unijo.

(5)

Po obvestilu skupine proizvajalcev izvoznikov („proizvajalci izvozniki“) in CCCME o spremenjeni različici cenovne zaveze je Komisija z Izvedbenim sklepom 2013/707/EU (8) potrdila sprejetje cenovne zaveze, kakor je bila spremenjena („zaveza“), za obdobje uporabe dokončnih ukrepov. Priloga k temu sklepu navaja proizvajalce izvoznike, za katere je bila zaveza sprejeta, vključno z družbo Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd („Shinetime China“), skupaj z njeno povezano družbo v Uniji (SHINETIME SOLAR GMBH, „Shinetime Europe“), ki sta skupaj zajeti z dodatno oznako TARIC B919.

(6)

Komisija je z Izvedbenim sklepom 2014/657/EU (9) sprejela predlog skupine proizvajalcev izvoznikov in CCCME za pojasnila v zvezi z izvajanjem zaveze za zadevne izdelke, ki jih zaveza zajema, in sicer module in celice s poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani, trenutno uvrščene pod oznake KN ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 in 8541409039), ki jih proizvajajo proizvajalci izvozniki („zajeti izdelek“). Protidampinška in izravnalna dajatev iz uvodne izjave (4) ter zaveza se skupaj imenujejo „ukrepi“.

(7)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/866 (10) umaknila svoje sprejetje zaveze za tri proizvajalce izvoznike.

(8)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1403 (11) umaknila svoje sprejetje zaveze za še enega od proizvajalcev izvoznikov.

(9)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2018 (12) umaknila svoje sprejetje zaveze za dva proizvajalca izvoznika.

(10)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije  (13), začela preiskavo v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne protidampinške uredbe.

(11)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije  (14), začela preiskavo v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 osnovne protisubvencijske uredbe.

(12)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije  (15), začela tudi delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne protidampinške uredbe in členom 19 osnovne protisubvencijske uredbe.

(13)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/115 (16) umaknila svoje sprejetje zaveze za še enega od proizvajalcev izvoznikov.

(14)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/185 (17) dokončno protidampinško dajatev, uvedeno z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1238/2013 na uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, razširila na uvoz zadevnih izdelkov, poslanih iz Malezije in Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne.

(15)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/184 (18) dokončno izravnalno dajatev, uvedeno z Izvedbeno Uredbo (EU) št. 1239/2013 na uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, razširila na uvoz zadevnih izdelkov, poslanih iz Malezije in Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne.

B.   POGOJI ZAVEZE

(16)

Proizvajalci izvozniki so se med drugim strinjali, da zajetega izdelka ne bodo prodajali prvi neodvisni stranki v Uniji pod določeno minimalno uvozno ceno v okviru povezane letne ravni uvoza v Unijo („letna raven“), določene v zavezi.

(17)

V zavezi so prav tako v okviru neizčrpnega seznama navedene kršitve zaveze. Navedeni seznam vključuje izdajanje trgovinskih računov ali računov nadaljnje prodaje, pri katerih osnovna finančna transakcija (npr. znesek sredstev, dejansko prejetih od kupca po morebitnih popravkih zaradi dobropisov/bremepisov in podobnega) ni skladna z nominalno vrednostjo na trgovinskem računu.

Proizvajalec izvoznik je odgovoren za kršitve katere koli od svojih povezanih strank, ki so opredeljene v zavezi.

(18)

Z zavezo se proizvajalci izvozniki tudi obvezujejo, da bodo Komisiji za vsako četrtletje predložili podrobne informacije o celotnem izvozu in nadaljnji prodaji v Unijo („četrtletna poročila“). To pomeni, da morajo biti podatki v teh četrtletnih poročilih popolni in pravilni ter da so sporočene transakcije popolnoma v skladu s pogoji zaveze.

(19)

Za zagotovitev skladnosti z zavezo so se proizvajalci izvozniki zavezali tudi, da bodo zagotovili vse informacije, ki jih Komisija šteje za potrebne.

C.   SPREMLJANJE PROIZVAJALCEV IZVOZNIKOV

(20)

Komisija je med spremljanjem skladnosti z zavezo preverila informacije, ki sta jih predložili družba Shinetime China in njena povezana družba v Uniji in so bile relevantne za zavezo. Komisija je tudi prejela dokaze carinskih organov ene države članice na podlagi člena 8(9) osnovne protidampinške uredbe in člena 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe.

(21)

Ugotovitve iz uvodnih izjav (22) do (25) obravnavajo težave, ugotovljene pri družbi Shinetime China in njeni povezani družbi v Uniji, zaradi katerih je Komisija dolžna umakniti sprejetje zaveze za tega proizvajalca izvoznika.

D.   RAZLOGI ZA UMIK SPREJETJA ZAVEZE

(a)   Prodaja s strani družbe Shinetime China

(22)

Iz prejetih dokazov in javno dostopnih informacij je razvidno, da je imel domnevno nepovezani uvoznik v Uniji vsaj določen čas isti naslov kot družba Shinetime Europe. Ta domnevno nepovezani uvoznik je izdal dva računa nadaljnje prodaje za eno prodajno transakcijo solarnih modulov končni stranki: en račun, pri katerem je bila minimalna uvozna cena upoštevana, in en račun, pri katerem ni bila upoštevana. Številki računov, količine modulov in oznake izdelkov družbe so bili enaki. Končna stranka je za to transakcijo izvršila plačilo družbi Shinetime China, ki je ustrezalo vrednosti na računu, pri katerem minimalna uvozna cena ni bila upoštevana. To se je zgodilo vsaj enkrat.

(23)

Poleg tega je iz prejetih dokazov razvidna še ena oblika izogibanja zavezi. Družba Shinetime China je nepovezani stranki v Uniji izdala predračun z vrednostjo, nižjo od minimalne uvozne cene. Ta stranka je plačala ceno, ki je bila nižja od minimalne uvozne cene, na račun družbe Shinetime China v Hongkongu.

(b)   Prodaja s strani Shinetime Europe

(24)

Prejeti dokazi kažejo, da je družba Shinetime Europe prav tako izdala dva računa nadaljnje prodaje za eno prodajno transakcijo solarnih modulov prvi nepovezani stranki v Uniji: en račun, pri katerem je bila minimalna uvozna cena upoštevana, in en račun, pri katerem ni bila upoštevana. Številki računov, količine modulov in oznake izdelkov družbe so bili enaki. Plačilo prve nepovezane stranke v Uniji družbi Shinetime Europe za to transakcijo ustreza vrednosti na računu, pri katerem minimalna uvozna cena ni bila upoštevana.

(25)

Poleg tega za obdobje, v katerem je bila izvedena transakcija iz uvodne izjave (24), družba Shinetime Europe Komisiji ni predložila četrtletnega prodajnega poročila.

(26)

Komisija je ocenila predložene dokaze in primer neporočanja ter ugotovila, da je prišlo do kršitve zaveze.

E.   RAZVELJAVITEV RAČUNA NA PODLAGI ZAVEZE

(27)

Prejeti dokazi kažejo, da je račun nadaljnje prodaje iz uvodne izjave (24) povezan z naslednjo transakcijo:

Številka trgovinskega računa, priloženega blagu, za katero velja zaveza

Datum

Izdala družba

Izdano družbi

XTSSG1501-004-CI

16. januar 2015

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

SHINETIME SOLAR GMBH

Zato se v skladu s členom 3(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1238/2013 in členom 2(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1239/2013 ta račun razglasi za neveljavnega. Carinski dolg, ki je nastal ob sprejetju deklaracije za sprostitev v prosti promet, bi morali nacionalni carinski organi v skladu s členom 105(3)–(6) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (19) izterjati ob začetku veljavnosti umika zaveze za družbo Shinetime China in njeno povezano družbo v Uniji. Nacionalni carinski organi, ki so pristojni za pobiranje dajatev, bodo o tem ustrezno obveščeni.

V tem okviru Komisija poudarja, da je v skladu s členom 3(1)(b) v povezavi s točko 7 Priloge III Izvedbene Uredbe (EU) št. 1238/2013 in členom 2(1)(b) v povezavi s točko 7 Priloge 2 Izvedbene Uredbe (EU) št. 1239/2013 uvoz oproščen dajatev le, če so na računu navedeni cena in morebitni rabati. Če ta pogoj ni izpolnjen, je treba dajatve plačati, tudi če Komisija ni razveljavila trgovinskega računa, priloženega blagu.

F.   OCENA IZVEDLJIVOSTI CELOTNE ZAVEZE

(28)

Zaveza določa, da kršitev s strani posameznega proizvajalca izvoznika ne privede samodejno do umika sprejetja zaveze za vse proizvajalce izvoznike. V takem primeru Komisija oceni učinek te kršitve na izvedljivost zaveze z učinkom za vse proizvajalce izvoznike in CCCME.

(29)

Komisija je ustrezno ocenila učinek kršitev s strani družbe Shinetime China in njene povezane družbe v Uniji na izvedljivost zaveze z učinkom za vse proizvajalce izvoznike in CCCME.

(30)

Odgovornost za kršitve se pripiše samo zadevnemu proizvajalcu izvozniku; s spremljanjem doslej niso bile razkrite nobene sistematične kršitve s strani večjega števila proizvajalcev izvoznikov ali CCCME.

(31)

Komisija zato ugotavlja, da izvajanje zaveze na splošno ni ogroženo in da trenutno ni razlogov za umik sprejetja zaveze za vse proizvajalce izvoznike in CCCME.

G.   PISNA STALIŠČA IN ZASLIŠANJA

(32)

Zainteresirane strani so imele priložnost, da izrazijo svoja stališča in predložijo pripombe v skladu s členom 8(9) osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe. Družba Shinetime China je v svojem imenu in v imenu družbe Shinetime Europe predložila pripombe in je bila zaslišana.

Verodostojnost računov, ki sta jih izdali družbi Shinetime China in Shinetime Europe

(33)

Družba Shinetime China je izpodbijala trditve, da sta z družbo Shinetime Europe izdajali račune in račune nadaljnje prodaje, pri katerih minimalna uvozna cena ni bila upoštevana. Družba Shinetime China je pojasnila, da morajo biti v skladu z njenimi notranjimi pravili vsi uradni računi podpisani in žigosani. Ker računi iz uvodnih izjav (23) in (24) niso bili podpisani in žigosani, jih družba Shinetime ni mogla poiskati v svojem sistemu. Družba Shinetime China je potrdila samo izdajo enega računa nadaljnje prodaje, pri katerem je bila minimalna uvozna cena upoštevana.

(34)

Komisija to trditev zavrača. Komisija ni razpravljala o tem, ali so računi iz navedenih uvodnih izjav uradni računi družbe Shinetime China in uradni računi nadaljnje prodaje družbe Shinetime Europe.

(35)

Trditev družbe Shinetime China glede verodostojnosti računov namreč ni relevantna. Komisija je ugotovila, da se je nepovezana stranka v Uniji zavezala, da bo za transakcijo iz uvodne izjave (23) družbi Shinetime China plačala znesek, ki je nižji od minimalne uvozne cene. Ta ugotovitev Komisije temelji na korespondenci, ki je družba Shinetime China po svojih navedbah ni mogla izpodbijati zaradi prenehanja zaposlitve zadevnega osebja. Komisija meni, da zgornje ugotovitve ni mogoče spremeniti samo na podlagi izjave družbe Shinetime China, da v njenem sistemu ni mogoče najti niti zadevne korespondence niti zadevnega računa ter da družba nima računa v Hongkongu.

(36)

Poleg tega je Komisija ugotovila, da plačilo prve nepovezane stranke v Uniji družbi Shinetime Europe za transakcijo iz uvodne izjave (24) ustreza vrednosti na računu nadaljnje prodaje, pri katerem minimalna uvozna cena ni bila upoštevana. Čeprav je družba Shinetime China trdila, da račun nadaljnje prodaje, izdan za znesek, nižji od minimalne uvozne cene, ni verodostojen, osnovna finančna transakcija (npr. znesek sredstev, dejansko prejetih od kupca po morebitnih popravkih zaradi dobropisov/bremepisov in podobnega) ni bila skladna z nominalno vrednostjo trgovinskega računa nadaljnje prodaje, ki je bil potrjen kot uradni račun nadaljnje prodaje družbe Shinetime Europe. Trditve družbe Shinetime China glede plačila računa so obravnavane v uvodnih izjavah od (41) do (48).

Prodaja pod minimalno uvozno ceno s strani družbe Shinetime China

(37)

Družba Shinetime China je trdila, da je bilo plačilo domnevno nepovezanega uvoznika iz uvodne izjave (22) le predplačilo. V podporo svoji trditvi je predložila izvozno dokumentacijo in izvleček iz glavne knjige strank v zvezi z domnevno nepovezanim uvoznikom.

(38)

Komisija to trditev zavrača. Dokazi, ki so jih predložili nacionalni carinski organi, kažejo, da je končna stranka v Uniji neposredno družbi Shinetime China plačala račun nadaljnje prodaje, ki ga je izdal domnevno nepovezani uvoznik iz uvodne izjave (22). To plačilo družbi Shinetime China (nižje od minimalne uvozne cene) je bilo izvedeno s sklicem na račun nadaljnje prodaje, ki ga je izdal domnevno nepovezani uvoznik.

(39)

Izvleček iz glavne knjige stranke ni relevanten brez dodatnih dokazov, ki bi plačilo domnevno nepovezanega uvoznika povezovali s transakcijo končne stranke v Uniji, zato ne ovrže dokazov, ki so bili predloženi družbi Shinetime China. V tem oziru tudi ni relevantna trditev o morebitnem predplačilu s strani domnevno nepovezanega uvoznika.

(40)

Zato Komisija potrjuje svojo ugotovitev, da je družba Shinetime China s prodajo pod minimalno uvozno ceno prek domnevno nepovezanega uvoznika kršila zavezo.

Prodaja pod minimalno uvozno ceno s strani družbe Shinetime Europe

(41)

Družba Shinetime China je trdila, da je dokumentacija v zvezi s transakcijo iz uvodne izjave (24) skladna z zahtevami zaveze in da je bila minimalna uvozna cena upoštevana. Družba Shinetime China je predložila pripadajočo izvozno dokumentacijo in carinsko deklaracijo.

(42)

Komisija to trditev zavrača. Domnevna skladnost z minimalno uvozno ceno na podlagi take dokumentacije ne vpliva na presojo, ali osnovna finančna transakcija potrjuje, da je bila minimalna uvozna cena dejansko upoštevana.

(43)

Družba Shinetime China je trdila tudi, da je bilo plačilo družbi Shinetime Europe le delno plačilo. Preostali znesek, vključno z zamudnimi obrestmi, je bil deset mesecev pozneje zaradi prenehanja poslovne dejavnosti družbe Shinetime Europe plačan družbi Shinetime China. Družba Shinetime China je v podporo svoji trditvi o delnem plačilu predložila potrdilo o plačilu.

(44)

Komisija te trditve ne more sprejeti iz naslednjih razlogov:

(45)

Prvič, plačilni pogoji z zadevnega računa nadaljnje prodaje jasno kažejo, da je šlo za 100 % predplačilo. Poleg tega plačilo nepovezane stranke v Uniji ni vsebovalo nobenega sklica na predplačilo, pač pa sklic na račun nadaljnje prodaje, ustrezalo pa je vrednosti računa nadaljnje prodaje, ki ni upošteval minimalne uvozne cene.

(46)

Drugič, z dobavnice, ki jo je predložila družba Shinetime China, je razvidno, da so bili solarni moduli dejansko dostavljeni nepovezani stranki v Uniji kljub nespoštovanju plačilnih pogojev. Izplačilo preostalega zneska se ni zahtevalo skoraj deset dodatnih mesecev po dobavi.

(47)

Tretjič, družba Shinetime China ni predložila nobenih dodatnih dokazov (npr. dogovora s stranko o domnevnem delnem plačilu ali bremepisa za zamudne obresti) v podporo svoji trditvi v zvezi z domnevnim delnim plačilom in zamudnimi obrestmi, temveč je samo potrdila plačilo teh zneskov.

(48)

Četrtič, Komisija ni bila obveščena o nobenem od domnevnih zahtevkov za plačilo, vključno z zahtevkom za plačilo zamudnih obresti.

(49)

Zato Komisija meni, da so trditve družbe Shinetime China neutemeljene in potrjuje svojo ugotovitev, da je družba Shinetime Europe s prodajo pod minimalno uvozno ceno nepovezani stranki v Uniji kršila zavezo.

Neporočanje

(50)

Družba Shinetime China je trdila, da je družba Shinetime Europe zadevno četrtletno prodajno poročilo predložila z zamudo. Poleg tega je priznala, da Komisija ni bila obveščena o transakciji iz uvodne izjave (24).

(51)

Družba Shinetime China ni spoštovala svoje obveznosti, da mora Komisijo obvestiti o prenehanju poslovne dejavnosti družbe Shinetime Europe, Komisija pa tudi poudarja, da obveznost poročanja zajema vse transakcije v danem četrtletju. Družba Shinetime Europe ni sporočila transakcije iz uvodne izjave (24), ki je bila izvedena v četrtletju pred prenehanjem njene poslovne dejavnosti. Komisija zato potrjuje svojo ugotovitev, da je družba Shinetime Europe kršila svojo obveznost poročanja na podlagi zaveze.

(52)

Družba Shinetime China je trdila tudi, da pozna predložitev četrtletnega poročila ni zadosten razlog za razveljavitev transakcije iz uvodne izjave (24).

(53)

Komisija poudarja, da so razlogi za razveljavitev zadevne transakcije pojasnjeni v uvodnih izjavah (24) in (27). Pozna predložitev četrtletnega poročila o prodaji, zlasti dejstvo, da zadevna transakcija ni bila sporočena, pomeni kršitev obveznosti poročanja na podlagi zaveze. Takšne kršitve so sicer zadosten razlog za umik zaveze za družbo Shinetime China, vendar se ne upoštevajo pri presoji v zvezi z razveljavitvijo zadevne transakcije.

H.   UMIK ZAVEZE IN DOLOČITEV DOKONČNIH DAJATEV

(54)

Zato je Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe ter tudi v skladu s pogoji zaveze sklenila, da se sprejetje zaveze za družbo Shinetime China in njeno povezano družbo v Uniji umakne.

(55)

V skladu s členom 8(9) osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe se dokončna protidampinška dajatev, uvedena s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 1238/2013, in dokončna izravnalna dajatev, uvedena s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 1239/2013, začneta samodejno uporabljati za uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz LRK ali ki je od tam poslan in ga proizvaja družba Shinetime China (dodatna oznaka TARIC B919) z dnem začetka veljavnosti te uredbe.

(56)

V informativne namene so v tabeli v Prilogi k tej uredbi navedeni proizvajalci izvozniki, za katere se ohrani sprejetje zaveze z Izvedbenim sklepom 2013/707/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprejetje zaveze se za družbo Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd in njeno povezano družbo v Uniji, ki sta skupaj zajeti z dodatno oznako TARIC B919, umakne.

Člen 2

Trgovinski račun št. XTSSG1501-004-CI, ki ga je 16. januarja 2015 družba Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd izdala družbi SHINETIME SOLAR GMBH, se razglasi za neveljavnega. Nacionalnim carinskim organom se odreja, da izterjajo carinski dolg, ki je nastal ob sprejetju deklaracije za sprostitev v prosti promet, v skladu s členom 3(2)(b) Izvedbene Uredbe (EU) št. 1238/2013 in členom 2(2)(b) Izvedbene Uredbe (EU) št. 1239/2013.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(3)  UL L 152, 5.6.2013, str. 5.

(4)  UL L 209, 3.8.2013, str. 26.

(5)  UL L 209, 3.8.2013, str. 1.

(6)  UL L 325, 5.12.2013, str. 1.

(7)  UL L 325, 5.12.2013, str. 66.

(8)  UL L 325, 5.12.2013, str. 214.

(9)  UL L 270, 11.9.2014, str. 6.

(10)  UL L 139, 5.6.2015, str. 30.

(11)  UL L 218, 19.8.2015, str. 1.

(12)  UL L 295, 12.11.2015, str. 23.

(13)  UL C 405, 5.12.2015, str. 8.

(14)  UL C 405, 5.12.2015, str. 20.

(15)  UL C 405, 5.12.2015, str. 33.

(16)  UL L 23, 29.1.2016, str. 23.

(17)  UL L 37, 12.2.2016, str. 76.

(18)  UL L 37, 12.2.2016, str. 56.

(19)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.


PRILOGA

Seznam družb

Ime družbe

Dodatna oznaka TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1046

z dne 28. junija 2016

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je po protidampinški preiskavi („prvotna preiskava“) v skladu s členom 5 osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev („prvotni ukrepi“) na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“ ali „zadevna država“).

(2)

Prvotni ukrepi so bili v obliki stopnje dajatve ad valorem v višini 64,3 %.

(3)

Po dveh preiskavah proti izogibanju so bili prvotni ukrepi leta 2012 najprej razširjeni na uvoz žice iz molibdena, dobavljene iz Malezije (3), leta 2013 pa na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, iz LRK (4). Po tretji preiskavi proti izogibanju so bili ukrepi 30. oktobra 2015 razširjeni na žico iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 4,0 mm, vendar največ 11,0 mm (5).

2.   Začetek pregleda zaradi izteka ukrepa

(4)

Komisija je po objavi obvestila o bližnjem izteku (6) veljavnih protidampinških ukrepov prejela zahtevek za začetek pregleda zaradi izteka teh ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

(5)

Zahtevek je vložil glavni proizvajalec žice iz molibdena v Uniji Plansee SE („vložnik“), ki predstavlja 90 % celotne proizvodnje Unije.

(6)

Zahtevek je bil utemeljen s tem, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil ponovitev dampinga in škode za industrijo Unije.

(7)

Komisija je 12. junija 2015 začela pregled zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe, da bi ugotovila, ali bi iztek veljavnosti ukrepov lahko privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode. Obvestilo o začetku je objavila v Uradnem listu Evropske unije  (7).

3.   Zainteresirane strani

(8)

Komisija je v obvestilu o začetku zainteresirane strani pozvala, naj se ji javijo, če želijo sodelovati v preiskavi. Poleg tega je o začetku pregleda zaradi izteka ukrepa posebej obvestila vložnika, druge znane proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uvoznike in uporabnike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, in kitajske organe ter jih pozvala k sodelovanju.

(9)

Vse zainteresirane strani so imele možnost predložiti pripombe o začetku pregleda ter zahtevati, da jih zasliši Komisija in/ali pooblaščenec za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

3.1   Vzorčenje

(10)

Komisija je v obvestilu o začetku navedla, da bo morda izbrala vzorec zainteresiranih strani v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

(a)   Vzorčenje uvoznikov

(11)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, je vse nepovezane uvoznike pozvala, naj zagotovijo informacije, določene v obvestilu o začetku.

(12)

Informacij, zahtevanih v obvestilu o začetku, ni predložil noben uvoznik.

(b)   Vzorčenje proizvajalcev izvoznikov iz LRK

(13)

Glede na očitno veliko število proizvajalcev izvoznikov iz LRK je bilo v obvestilu o začetku predvideno vzorčenje.

(14)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, je vse proizvajalce izvoznike iz LRK pozvala, naj predložijo informacije, določene v obvestilu o začetku. Poleg tega je pozvala predstavništvo LRK pri Evropski uniji, naj navede morebitne druge proizvajalce izvoznike, ki bi jih zanimalo sodelovanje v preiskavi, in/ali stopi v stik z njimi.

(15)

Samo ena družba v LRK je 29. junija 2015 predložila izpolnjen obrazec za vzorčenje. Vendar je bilo iz informacij, ki jih je zagotovila ta družba, razvidno, da v Unijo ni izvažala zadevnega izdelka, kot je opredeljen v uvodni izjavi (23), ampak druge vrste žice iz molibdena s prečnim prerezom več kot 4,0 mm. Družba je bila nato 25. avgusta 2015 pozvana, naj predloži pripombe ali informacije v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa. Vendar se družba ni odzvala na ta poziv. Poleg tega je zadevna družba v navedeni fazi preiskave sodelovala v preiskavi proti izogibanju, na podlagi katere je bila sprejeta Uredba (EU) 2015/1952. Komisija je na podlagi vseh teh premislekov menila, da navedena družba ne bi smela biti vključena v vzorec.

(16)

Vzorčenje ni bilo potrebno, saj se ni javil noben drug kitajski proizvajalec izvoznik.

3.2   Vprašalniki in preveritveni obiski

(17)

Komisija je zbrala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotovitev verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga in posledične škode ter za ugotovitev interesa Unije.

(18)

Komisija je poslala vprašalnike dvema znanima proizvajalcema Unije. Izpolnjen vprašalnik je predložil en proizvajalec Unije (Plansee SE), ki predstavlja približno 90 % celotne prodaje industrije Unije. Drugi proizvajalec Unije je 11. maja 2015 izrazil željo, da bi v preiskavi ostal nevtralen, in ni predložil izpolnjenega vprašalnika, ki ga je prejel 12. junija 2015.

(19)

Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah od (13) do (16), se ni javil noben kitajski proizvajalec izvoznik, zato jim vprašalniki niso bili poslani.

(20)

Komisija je vprašalnike poslala devetim uporabnikom, ki so se javili po začetku preiskave, in prejela pet odgovorov od uporabnikov izdelka, ki se pregleduje.

(21)

Preveritveni obisk na podlagi člena 16 osnovne uredbe je bil opravljen v prostorih proizvajalca Unije Plansee SE v Avstriji.

4.   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

(22)

Preiskava verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga je zajela obdobje od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“). Proučevanje gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, je zajelo obdobje od 1. januarja 2012 do konca obdobja preiskave v zvezi s pregledom („obravnavano obdobje“).

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

1.   Zadevni izdelek

(23)

Zadevni izdelek je žica iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščen v oznako KN ex 8102 96 00.

2.   Podobni izdelek

(24)

Preiskava je pokazala, da imata naslednja izdelka enake osnovne fizikalne in kemične lastnosti ter enake osnovne uporabe:

zadevni izdelek ter

izdelek, ki ga v Uniji proizvaja in prodaja industrija Unije.

(25)

Komisija je sklenila, da sta ta izdelka podobna izdelka v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C.   VERJETNOST NADALJEVANJA ALI PONOVITVE DAMPINGA

1.   Uvodne opombe

(26)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je bilo proučeno, ali je damping prisoten in ali obstaja verjetnost, da se bo zaradi izteka veljavnosti obstoječih ukrepov nadaljeval ali ponovil.

(27)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (16), v sedanji preiskavi ni sodeloval noben kitajski proizvajalec izvoznik, zato je bilo treba v skladu s členom 18 osnovne uredbe uporabiti razpoložljiva dejstva.

(28)

V zvezi s tem so bili kitajski organi ustrezno obveščeni, da bi lahko Komisija zaradi nesodelovanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov uporabila člen 18 osnovne uredbe za ugotovitve glede LRK. V zvezi s tem ni bila prejeta nobena pripomba.

(29)

Na podlagi tega so ugotovitve v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga, navedene v nadaljevanju, temeljile na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V ta namen so bili uporabljeni zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa, statistični podatki Eurostata, podatki, ki so jih države članice zbrale v skladu s členom 14(6) osnovne uredbe („podatkovna zbirka iz člena 14(6)“), in podatki, zbrani v prejšnjih preiskavah (glej uvodno izjavo (3)) v zvezi z istim zadevnim izdelkom. Analizirana je bila tudi kitajska zbirka statističnih podatkov o izvozu. Vendar je analiza pokazala, da struktura kodiranja za zadevni izdelek ni dovolj natančna, da bi zagotovila uporabne informacije. Zato tega vira informacij ni bilo mogoče uporabiti.

2.   Damping v obdobju preiskave v zvezi s pregledom

2.1   Primerljiva država

(30)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe se normalna vrednost določi na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom. Zato je bilo treba izbrati tretjo državo s tržnim gospodarstvom („primerljiva država“).

(31)

ZDA so bile v prvotni preiskavi izbrane za primerljivo državo. Komisija je v obvestilu o začetku sedanje preiskave predlagala, da se Indija uporabi kot primerljiva država, saj je proizvajalec v ZDA po obdobju prvotne preiskave prenehal proizvajati žico iz molibdena. Komisija je zainteresirane strani pozvala k predložitvi pripomb o primernosti te izbire, vendar ni prejela nobene pripombe.

(32)

Komisija je zbrala informacije v zvezi s proizvajalci žice iz molibdena v drugih morebitnih primerljivih državah in stopila v stik z Indijo, Japonsko, Mehiko, Ukrajino in ZDA, pri čemer je pozvala vse znane proizvajalce žice iz molibdena v teh državah, naj zagotovijo potrebne informacije.

(33)

Nobena od družb, s katerimi je bil vzpostavljen stik v teh državah, ni privolila v sodelovanje v preiskavi. Poleg tega za druge države ni bilo nobenih dokazov glede morebitne proizvodnje žic iz molibdena. Zato je morala Komisija v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe kot edino možnost za določitev normalne vrednosti uporabiti trg Unije.

2.2   Normalna vrednost

(34)

Informacije v zvezi s proizvodnjo in prodajo podobnega izdelka na trgu Unije, ki sta jih zagotovila oba proizvajalca Unije, so se uporabile kot podlaga za določitev normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike v LRK.

(35)

Komisija je v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe najprej proučila, ali je bil celotni obseg prodaje podobnega izdelka industrije Unije na trgu Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom reprezentativen. Ta prodaja se je štela za reprezentativno, če je celotni obseg prodaje neodvisnim strankam v obdobju preiskave v zvezi s pregledom predstavljal najmanj 5 % celotnega obsega kitajskega izvoza zadevnega izdelka v Unijo. Na podlagi tega je bila prodaja podobnega izdelka industrije Unije na trgu Unije reprezentativna.

(36)

Preiskava je pokazala, da je bila tehtana povprečna prodajna cena industrije Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom dobičkonosna, zato jo je bilo mogoče obravnavati kot ceno pri prodaji v okviru običajnega poteka trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe.

(37)

Prodaja industrije Unije na trgu Unije je bila v obdobju preiskave v zvezi s pregledom dobičkonosna, prodane količine pa reprezentativne. Zato je normalna vrednost temeljila na prodajni ceni podobnega izdelka industrije Unije pri prodaji neodvisnim strankam v Uniji.

2.3   Izvozna cena

(38)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (27), je izvozna cena zaradi nesodelovanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov temeljila na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, tj. na „podatkovni zbirki iz člena 14(6)“, navzkrižno preverjeni z informacijami iz zahtevka in statističnimi podatki Eurostata.

2.4   Primerjava

(39)

Komisija je primerjala normalno vrednost in izvozno ceno na podlagi franko tovarna. Ker kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali, ni bilo mogoče določiti vrst izdelka, izvoženih iz LRK. Zato primerjava po vrsti izdelka ni bila mogoča. Kadar je bilo to upravičeno s potrebo po zagotovitvi poštene primerjave, sta se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe izvozna cena in normalna vrednost prilagodili za razlike, ki so vplivale na cene in njihovo primerljivost. Prilagoditve so bile izvedene za stroške prevoza (domači in čezmorski prevoz), stroške zavarovanja in carinske dajatve na podlagi informacij, zbranih v prvotni preiskavi.

2.5   Stopnja dampinga

(40)

Komisija je v skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe primerjala tehtano povprečno normalno vrednost in tehtano povprečno izvozno ceno, kakor je določena zgoraj.

(41)

Na podlagi tega je tehtana povprečna stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene stroškov, zavarovanja in prevoznine („CIF“) meja Unije brez plačane dajatve, znašala 49,6 %.

3.   Razvoj uvoza v primeru razveljavitve ukrepov

(42)

Komisija je po ugotovitvi obstoja dampinga v obdobju preiskave v zvezi s pregledom analizirala, ali obstaja verjetnost nadaljevanja dampinga, če bi se iztekla veljavnost ukrepov. Analizirala je naslednje elemente: proizvodno in prosto zmogljivost v LRK, kitajsko izvozno politiko v drugih tretjih državah ter privlačnost trga Unije.

3.1   Proizvodna zmogljivost in prosta zmogljivost v LRK

(43)

Ker ni bilo javno dostopnih informacij in ker kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali, sta bili proizvodna in prosta zmogljivost v LRK določeni na podlagi ocen, ki jih je vložnik navedel v svojem zahtevku, in njegovem najboljšem poznavanju trga. Te ocene je bilo mogoče navzkrižno preveriti s podatki, zbranimi v prvotni preiskavi in preiskavi proti izogibanju, zaključeni oktobra 2015, ki je navedena v uvodni izjavi (3), pri čemer je bilo ugotovljeno, da so te ocene razumne.

(44)

Na podlagi tega je proizvodna zmogljivost v obdobju preiskave v zvezi s pregledom znašala približno 3 400 ton, dejanska proizvodnja pa približno 750 ton, torej je prosta zmogljivost znašala približno 2 650 ton. Ocenjena prosta zmogljivost je bila v obdobju preiskave v zvezi s pregledom nekajkrat večja od potrošnje Unije. Zaradi privlačnosti trga Unije, ki je opisana v uvodnih izjavah (48) in (50), je verjetno, da se bo velik del te proste zmogljivosti uporabil za proizvodnjo izdelkov za izvoz v Unijo.

(45)

Ocenjena velika prosta zmogljivost v LRK kaže, da imajo kitajski proizvajalci veliko možnost za povečanje svojega izvoza. Potrošnja žice iz molibdena je močno odvisna od proizvodnje ročnih menjalnikov za avtomobilsko industrijo in industrijo tovornih vozil. Čeprav je res, da bi se potrošnja žice iz molibdena na kitajskem trgu z vidika rastočega avtomobilskega sektorja v LRK lahko povečala, prosta zmogljivost močno presega potrošnjo Unije. Zato je tudi ob predpostavki povečevanja domače potrošnje v LRK verjetno, da bodo proste zmogljivosti ostale velike in bodo pomenile veliko možnost za izvoz. Poleg tega je poslovna možnost za povečanje povpraševanja na drugih pomembnih trgih proizvodnje avtomobilov, kot so ZDA, Japonska, Koreja in Južna Amerika, razmeroma majhna, saj so ti trgi osredotočeni predvsem na avtomatske menjalnike, pri katerih se žica iz molibdena ne uporablja.

(46)

Zato bo prenehanje veljavnosti ukrepov v Uniji glede na veliko prosto zmogljivost v LRK in omejeno potrošnjo izdelka na drugih velikih trgih tretjih držav ter glede na dejstvo, da se velik del te proste zmogljivosti verjetno ne bo uporabil za kitajsko domačo potrošnjo, pomenilo močne spodbude za kitajske izvoznike za preusmeritev izvoza na trg Unije.

3.2   Kitajska izvozna politika v drugih tretjih državah

(47)

Javno dostopne informacije o povprečnih kitajskih izvoznih cenah na trgih tretjih držav niso na voljo. Vložnik je predložil dve navedbi kitajskih izvoznih cen za izvoz na tretje trge za skupno količino 20 ton, ki ustreza približno 6 % potrošnje Unije. Ti navedbi sta pokazali, da so navedene cene nižje od sedanjih cen v Uniji. Poleg tega je kitajska družba, navedena v uvodni izjavi (15), v svojem obrazcu za vzorčenje poročala, da je v Južno Korejo prodala zanemarljivo količino žice iz molibdena s prečnim prerezom več kot 4,0 mm po ceni, nižji od sedanje cene v Uniji.

3.3   Privlačnost trga Unije

(48)

Preiskava je ob upoštevanju preteklega dokazanega izogibanja, navedenega v uvodni izjavi (3), pokazala, da je kitajskim proizvajalcem izvoznikom v obravnavanem obdobju uspelo povečati svoj že tako velik tržni delež za 7 %, obseg uvoza na trg Unije pa za 9 %, kot je prikazano v preglednici 2. Kitajski tržni delež je v obravnavanem obdobju znašal med 15 % in 35 %.

(49)

Preteklo izogibanje, povečanje tržnega deleža v obravnavanem obdobju in njuna raven jasno kažejo, da je trg Unije še vedno privlačen za kitajske izvoznike.

(50)

Glede na informacije, ki jih je predložil vložnik, so kitajske izvozne cene na trgu Unije višje od kitajskih izvoznih cen na drugih tretjih trgih. To kaže, da je trg Unije privlačen v smislu ravni cen, saj bi izvoz v Unijo prinesel višje dobičke. Kot je navedeno v uvodni izjavi (45), je izvoz žice iz molibdena glede na tehnične razlike med avtomobilskimi sektorji na drugih velikih trgih proizvodnje avtomobilov omejen na trge, katerih avtomobilski sektorji uporabljajo ročne menjalnike, Unija pa je eden od največjih takih trgov. Trg Unije dejansko ostaja največji trg za žice iz molibdena zaradi razvite avtomobilske industrije in industrije tovornih vozil, ki še vedno uporabljata ročne menjalnike.

3.4   Sklep v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja dampinga

(51)

Velika ocenjena prosta zmogljivost v LRK, posledična zmožnost kitajskih proizvajalcev izvoznikov, da povečajo obseg proizvodnje in neposredno prodajo v Unijo, ter privlačnost trga Unije kažejo, da bi razveljavitev ukrepov verjetno povzročila znatno povečanje izvoza v Unijo. Glede na ugotovljeno stopnjo dampinga v obdobju preiskave v zvezi s pregledom je verjetno tudi, da se bo prihodnji izvoz izvajal po znatnih dampinških cenah. Zato se šteje, da bi se damping v primeru izteka veljavnosti sedanjih protidampinških ukrepov zelo verjetno nadaljeval.

D.   VERJETNOST NADALJEVANJA ALI PONOVITVE ŠKODE

1.   Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije

(52)

Industrija Unije po prvotni preiskavi ni doživela večjih strukturnih sprememb. V obdobju preiskave v zvezi s pregledom sta podobni izdelek v Uniji proizvajala dva znana proizvajalca. Predstavljata industrijo Unije v smislu člena 4(1) osnovne uredbe.

2.   Potrošnja Unije

(53)

Komisija je potrošnjo Unije določila tako, da je seštela (i) obseg prodaje dveh proizvajalcev Unije na trgu Unije in (ii) celotni obseg uvoza. Obseg uvoza iz LRK je bil izračunan tako, da se je obseg uvoza, ugotovljen na podlagi podatkov iz podatkovne zbirke iz člena 14(6), prištel k obsegu uvoza žice iz molibdena, pri katerem je prišlo do izogibanja ukrepom in ki je bil ugotovljen v zadnji preiskavi proti izogibanju, saj so v Uredbi (EU) 2015/1952 združeni podatki iz prejšnjih dveh preiskav proti izogibanju iz uvodne izjave (3), zato temelji na najizčrpnejšem sklopu podatkov. V obravnavanem obdobju ni bilo uvoza iz drugih tretjih držav.

(54)

Ker industrija Unije vključuje samo dva proizvajalca, je bilo treba podatke zaradi zaupnosti indeksirati ali navesti v okvirni vrednosti.

(55)

Na podlagi tega se je potrošnja Unije gibala na naslednji način:

Preglednica 1

Indeksirana potrošnja Unije

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Indeks (2012 = 100)

100

104

103

102

Vir:

podatki industrije Unije, podatkovna zbirka iz člena 14(6), zadnja preiskava proti izogibanju in Eurostat.

(56)

Potrošnja Unije je v obravnavanem obdobju ostala razmeroma stabilna, saj se je povečala samo za 2 %. Natančneje, do leta 2013 se je povečala za 4 %, od leta 2013 do obdobja preiskave v zvezi s pregledom pa se je nekoliko zmanjšala, in sicer za 2 %.

(57)

Razmeroma stabilno potrošnjo žic iz molibdena v Uniji je mogoče pojasniti predvsem z razvojem avtomobilske industrije v obravnavanem obdobju, ki je v istem obdobju prav tako ostala stabilna.

3.   Uvoz iz zadevne države

3.1   Obseg in tržni delež uvoza iz zadevne države

Preglednica 2

Indeksirani obseg uvoza in tržni delež

Država

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

LRK

Obseg uvoza – indeks (2012 = 100)

100

75

99

109

Tržni delež

Indeks (2012 = 100)

100

72

97

107

Vir:

podatki industrije Unije, podatkovna zbirka iz člena 14(6), zadnja preiskava proti izogibanju in Eurostat.

(58)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (53), je bil obseg uvoza iz LRK izračunan tako, da se je obseg uvoza, ugotovljen na podlagi podatkov iz podatkovne zbirke iz člena 14(6), prištel k obsegu uvoza žice iz molibdena, pri katerem je prišlo do izogibanja in ki je bil ugotovljen v zadnji preiskavi proti izogibanju. Ker je bilo treba slednjega obravnavati kot zaupnega (8), je bilo treba podatke v preglednici 2 indeksirati.

(59)

Na podlagi tega se je obseg uvoza v obravnavanem obdobju povečal za 9 %. Leta 2013 je močno upadel (za 25 %), od takrat pa se je stalno povečeval (za 46 % v obdobju preiskave v zvezi s pregledom v primerjavi z letom 2013).

(60)

Obseg uvoza zadevnega izdelka v Unijo se je povečal v večji meri kot potrošnja Unije. Zato se je tržni delež kitajskega uvoza v obravnavanem obdobju povečal za 7 %. Gibal se je podobno kot obseg uvoza. Natančneje, tržni delež se je leta 2013 zmanjšal za 28 %, v obdobju preiskave v zvezi s pregledom pa se je povečal za 46 % v primerjavi z letom 2013, kar je bilo v skladu z upadom obsega uvoza leta 2013 ter njegovim povečanjem leta 2014 in v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(61)

Zmanjšanje obsega uvoza in tržnega deleža leta 2013 je bilo posledica začetka preiskave proti izogibanju, na podlagi katere so se dokončne protidampinške dajatve na uvoz žice iz molibdena razširile na uvoz nekoliko spremenjenega izdelka iz LRK (glej uvodno izjavo (3) – opombo 3).

(62)

Tržni delež kitajskega uvoza je bil na začetku obravnavanega obdobja znaten in je znašal od 15 % do 35 %. Kot je navedeno v uvodni izjavi (48), je kitajskim proizvajalcem izvoznikom v obravnavanem obdobju kljub veljavnim dajatvam uspelo povečati svoj velik tržni delež za 7 %, predvsem zaradi izogibanja ukrepom.

3.2   Cene uvoza iz zadevne države

(63)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (38), so bile uvozne cene zaradi nesodelovanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov določene na podlagi podatkovne zbirke iz člena 14(6) ter navzkrižno preverjene z informacijami iz zahtevka in statističnimi podatki Eurostata. Spodnja preglednica prikazuje povprečno ceno uvoza iz LRK:

Preglednica 3

Indeksirane cene uvoza  (*)

Država

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

LRK

Indeks (2012 = 100)

100

97

89

87

Vir: podatkovna zbirka iz člena 14(6).

(64)

Povprečna uvozna cena zadevnega izdelka s poreklom iz LRK se je od leta 2012 do obdobja preiskave v zvezi s pregledom stalno zniževala in se skupno znižala za 13 %.

3.3.   Nelojalno nižanje prodajnih cen

(65)

Komisija je nelojalno nižanje prodajnih cen v obdobju preiskave v zvezi s pregledom določila tako, da je primerjala povprečno prodajno ceno družbe Plansee SE, zaračunano na trgu Unije in prilagojeno na raven cene franko tovarna, ter povprečno ceno uvoza iz zadevne države, zaračunano prvi neodvisni stranki na trgu Unije in določeno na podlagi ravni stroškov, zavarovanja in prevoznine (CIF) glede na podatke iz podatkovne zbirke iz člena 14(6), kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (38), pri čemer je povprečna uvozna cena vključevala protidampinško dajatev.

(66)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (39), vrst izdelka, izvoženih iz LRK v Unijo, ni bilo mogoče določiti, ker kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali. Zato primerjava po vrsti izdelka ni bila mogoča. Cene so se primerjale na podlagi povprečnih cen po morebitni ustrezni prilagoditvi ter odbitku rabatov in popustov. Rezultat primerjave je bil izražen kot odstotek hipotetičnih prihodkov od prodaje industrije Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(67)

Primerjava je pokazala, da v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ni bilo nelojalnega nižanja prodajnih cen. Vendar bi stopnja nelojalnega nižanja prodajnih cen po odštetju veljavne 64,3-odstotne protidampinške dajatve znašala 25,9 %.

3.4   Uvoz iz tretjih držav

(68)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (53), v obravnavanem obdobju ni bilo uvoza iz drugih držav razen LRK.

4.   Gospodarski položaj industrije Unije

4.1   Splošne opombe

(69)

V skladu s členom 3(5) osnovne uredbe je preiskava učinka dampinškega uvoza na industrijo Unije vključevala oceno vseh gospodarskih kazalnikov, ki so v obravnavanem obdobju vplivali na stanje industrije Unije.

(70)

Sklopi podatkov za makro- in mikroekonomske kazalnike škode, ki jih je imela Komisija na voljo za določitev škode, so se razlikovali. Za makroekonomske kazalnike je Komisija lahko uporabila vprašalnik, ki ga je izpolnila družba Plansee SE, in podatke o drugem znanem proizvajalcu Unije, ki jih je družba Plansee SE zagotovila v svojem zahtevku. Vendar zahtevek ni vseboval nobenih podatkov o položaju drugega proizvajalca, ki bi se lahko uporabili za mikroekonomske kazalnike, zato je morala Komisija glede na to, da navedeni proizvajalec ni predložil izpolnjenega vprašalnika, uporabiti podatke iz vprašalnika, ki ga je izpolnila družba Plansee SE. Ker je družba Plansee SE predstavljala približno 90 % celotne prodaje Unije, je Komisija menila, da so njeni preverjeni podatki o mikroekonomskih kazalnikih izražali pošteno sliko stanja celotne industrije Unije.

(71)

Makroekonomski kazalniki so: proizvodnja, proizvodna zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti, obseg prodaje, tržni delež, rast, zaposlenost, produktivnost, višina stopnje dampinga in okrevanje od preteklega dampinga.

(72)

Mikroekonomski kazalniki so: povprečne cene na enoto, stroški na enoto, stroški dela, zaloge, dobičkonosnost, denarni tok, naložbe, donosnost naložb in zmožnost zbiranja kapitala.

(73)

Za oba sklopa podatkov je bilo ugotovljeno, da sta reprezentativna za gospodarski položaj industrije Unije.

4.2   Makroekonomski kazalniki

(a)   Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(74)

Celotna proizvodnja Unije, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti so se v obravnavanem obdobju gibale na naslednji način:

Preglednica 4

Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti proizvajalcev Unije

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Obseg proizvodnje

Indeks (2012 = 100)

100

113

102

98

Proizvodna zmogljivost

Indeks (2012 = 100)

100

99

98

98

Izkoriščenost zmogljivosti

Indeks (2012 = 100)

100

114

105

100

Vir: podatki, ki jih je predložila industrija Unije.

(75)

Obseg proizvodnje se je v obravnavanem obdobju malenkost zmanjšal, tj. za 2 %. Natančneje, najprej se je do leta 2013 povečal za 13 %, nato pa se je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom stalno zmanjševal za več kot 13 % v primerjavi z letom 2013.

(76)

Proizvodna zmogljivost se je v obravnavanem obdobju postopoma zmanjševala in se skupno zmanjšala za 2 %.

(77)

Zaradi povečanja obsega proizvodnje in rahlega zmanjšanja proizvodne zmogljivosti leta 2013 se je izkoriščenost zmogljivosti leta 2013 povečala za 14 % v primerjavi z letom 2012. Po letu 2013 se je zmanjšala in dosegla ravni iz leta 2012. Torej je izkoriščenost zmogljivosti v obravnavanem obdobju na splošno ostala stabilna.

(b)   Obseg prodaje in tržni delež

(78)

Obseg prodaje in tržni delež industrije Unije sta se v obravnavanem obdobju gibala na naslednji način:

Preglednica 5

Obseg prodaje in tržni delež proizvajalcev Unije

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Obseg prodaje v Uniji

Indeks (2012 = 100)

100

113

104

100

Tržni delež

Indeks (2012 = 100)

100

109

101

98

Vir: podatki, ki jih je predložila industrija Unije.

(79)

Celotna prodaja industrije Unije na trgu Unije je v obravnavanem obdobju ostala stabilna. Prodaja industrije Unije se je do leta 2013 povečala za 13 %, nato se je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom stalno zmanjševala, po skupnem zmanjšanju za 12 % pa je dosegla ravni iz leta 2012. Povečanje prodaje industrije Unije leta 2013 je predvsem posledica začetka preiskave proti izogibanju, na podlagi katere so se dokončne protidampinške dajatve na uvoz žice iz molibdena razširile na uvoz nekoliko spremenjenega izdelka iz LRK (glej uvodno izjavo (3) – opombo 3). Zato se je tržni delež industrije Unije leta 2013 povečal za 9 %. Nato se je stalno zmanjševal in se v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zmanjšal za 10 % v primerjavi z letom 2013. Tržni delež industrije Unije se je na splošno zmanjšal za 2 %.

(c)   Rast

(80)

Medtem ko se je potrošnja Unije v obravnavanem obdobju povečala za 2 %, je obseg prodaje industrije Unije ostal stabilen, kar je pomenilo zmanjšanje tržnega deleža za 2 %.

(d)   Zaposlenost in produktivnost

(81)

Zaposlenost in produktivnost sta se v obravnavanem obdobju gibali na naslednji način:

Preglednica 6

Zaposlenost in produktivnost proizvajalcev Unije

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Število zaposlenih

Indeks (2012 = 100)

100

95

89

88

Produktivnost (v tonah/zaposlenega)

Indeks (2012 = 100)

100

119

115

111

Vir: podatki, ki jih je predložila industrija Unije.

(82)

Zaposlenost v industriji Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 12 %, produktivnost pa se je v istem obdobju povečala za 11 %.

(e)   Višina stopnje dampinga in okrevanje po preteklem dampingu

(83)

Preiskava je pokazala, da je uvoz žice iz molibdena iz LRK še naprej vstopal na trg Unije po dampinških cenah. Stopnja dampinga, ugotovljena za LRK v obdobju preiskave v zvezi s pregledom, je bila precej nad stopnjo de minimis (glej uvodno izjavo (41)). To je sovpadlo s povečanjem obsega uvoza iz LRK in znižanjem uvoznih cen, posledica tega pa je bilo rahlo povečanje tržnega deleža kitajskega uvoza v primerjavi z letom 2012. Čeprav je industrija Unije lahko uživala koristi veljavnih protidampinških ukrepov in zato v veliki meri ohranila svoj tržni delež, se je ta kljub temu zmanjšal.

4.3   Mikroekonomski kazalniki

(a)   Cene in dejavniki, ki vplivajo na cene

(84)

Povprečne prodajne cene industrije Unije (Plansee SE) za nepovezane stranke v Uniji so se v obravnavanem obdobju gibale na naslednji način:

Preglednica 7

Povprečne prodajne cene v Uniji in stroški na enoto

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Povprečna prodajna cena na enoto v Uniji

Indeks (2012 = 100)

100

95

94

94

Proizvodni stroški na enoto

Indeks (2012 = 100)

100

84

83

84

Vir: podatki o Plansee SE.

(85)

Povprečna prodajna cena industrije Unije na enoto, zaračunana nepovezanim strankam v Uniji, se je v obravnavanem obdobju znižala za 6 %. To znižanje je bilo posledica zmanjšanja stroškov surovin in prizadevanj proizvajalca Unije za zmanjšanje stroškov.

(86)

Povprečni stroški proizvodnje industrije Unije so se v obravnavanem obdobju še bolj zmanjšali, in sicer za 16 %. Zmanjšali so se predvsem zaradi zmanjšanja stroškov surovin in navedenih prizadevanj za zmanjšanje stroškov, kot je zavarovanje v primeru nihanja cene surovin.

(b)   Stroški dela

(87)

Povprečni stroški dela so se v obravnavanem obdobju gibali na naslednji način:

Preglednica 8

Povprečni stroški dela na zaposlenega

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Povprečni stroški dela na zaposlenega (v EUR)

Indeks (2012 = 100)

100

106

103

103

Vir: podatki o Plansee SE.

(88)

Povprečni stroški dela na zaposlenega so v obravnavanem obdobju ostali razmeroma stabilni, saj so se le malenkost povečali, tj. za 3 %. Natančneje, povprečni stroški dela so se leta 2013 povečali za 6 %, nato pa so se v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zmanjšali za 2 % v primerjavi z letom 2013.

(c)   Zaloge

(89)

Zaloge so se v obravnavanem obdobju gibale na naslednji način:

Preglednica 9

Zaloge

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Končne zaloge

Indeks (2012 = 100)

100

140

115

46

Končne zaloge kot delež proizvodnje

Indeks (2012 = 100)

100

124

112

47

Vir: podatki o Plansee SE.

(90)

Zaloge so v obravnavanem obdobju pomenile zelo majhen delež celotne proizvodnje. Ta dejavnik se zato ni štel za pomembnega za oceno gospodarskega položaja industrije Unije.

(d)   Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe, donosnost naložb in zmožnost zbiranja kapitala

(91)

Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe in donosnost naložb so se v obravnavanem obdobju gibali na naslednji način:

Preglednica 10

Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe in donosnost naložb

 

2012

2013

2014

Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

Dobičkonosnost prodaje v Uniji nepovezanim strankam (v % prihodka od prodaje)

Indeks (2012 = 100)

100

512

509

463

Denarni tok (v EUR)

Indeks (2012 = 100)

100

393

333

301

Naložbe (v EUR)

Indeks (2012 = 100)

100

3 360

0

0

Donosnost naložb

Indeks (2012 = 100)

100

403

375

338

Vir: podatki o Plansee SE.

(92)

Komisija je dobičkonosnost industrije Unije določila tako, da je neto dobiček pred obdavčitvijo pri prodaji podobnega izdelka nepovezanim strankam v Uniji izrazila kot odstotek prihodkov od te prodaje. Dobičkonosnost industrije Unije se je v obravnavanem obdobju znatno povečala. Leta 2013 je dosegla vrh, v obdobju preiskave v zvezi s pregledom pa se je zmanjšala. Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah (85) in (86), je bilo to povečanje dobičkonosnosti industrije Unije predvsem posledica zmanjšanja stroškov surovin in učinkovitih poslovnih odločitev glede zmanjšanja stroškov.

(93)

Neto denarni tok je sposobnost proizvajalca Unije, da sam financira svoje dejavnosti. Neto denarni tok se je v obravnavanem obdobju povečal za približno trikrat. Znatno povečanje denarnega toka je predvsem posledica znatnega povečanja dobičkonosnosti, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (92).

(94)

Naložbe so se leta 2013 močno povečale, v naslednjih letih pa jih ni bilo. Proizvajalec Unije je leta 2013 dejansko veliko vložil v zamenjavo strojev in opreme, v naslednjih letih pa ni bilo drugih naložb.

(95)

Donosnost naložb je dobiček v deležu neto knjigovodske vrednosti naložb. Donosnost naložb pri proizvodnji in prodaji podobnega izdelka se je v obravnavanem obdobju povečala. Natančneje, leta 2013 se je povečala, nato pa se je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom rahlo zmanjšala, tj. za 16 %, v primerjavi z letom 2013.

4.4   Sklep o položaju industrije Unije

(96)

Kazalniki, kot so dobičkonosnost, denarni tok in donosnost naložb, so se v obravnavanem obdobju izboljšali. Ta gibanja so bila predvsem posledica zmanjšanja stroškov surovin in učinkovitih poslovnih odločitev glede zmanjšanja stroškov.

(97)

Na drugi strani so nekateri glavni kazalniki škode, kot so proizvodnja, proizvodna zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti in obseg prodaje, v obravnavanem obdobju ostali razmeroma stabilni ali pa so pokazali negativen razvoj. Natančneje, obseg proizvodnje, proizvodna zmogljivost in tržni delež so se malenkost zmanjšali, tj. za 2 %. Izkoriščenost zmogljivosti se je v obravnavanem obdobju malenkost povečala, tj. za 1 %. Obseg prodaje nepovezanim strankam v Uniji je ostal stabilen. Zaposlenost se je zmanjšala za 12 %.

(98)

Na podlagi navedenega se sklene, da industrija Unije ni utrpela znatne škode v smislu člena 3(5) osnovne uredbe.

5.   Verjetnost ponovitve škode

(99)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah (41) in (83), se je kitajski uvoz v obdobju preiskave v zvezi s pregledom izvajal po dampinških cenah in, kot je bilo ugotovljeno v uvodni izjavi (51), v primeru izteka veljavnosti ukrepov obstaja velika verjetnost nadaljevanja dampinga.

(100)

V obdobju preiskave v zvezi s pregledom ni bilo ugotovljeno nelojalno nižanje prodajnih cen, vendar bi stopnja nelojalnega nižanja cen po odštetju veljavne protidampinške dajatve znašala približno 26 %, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (67). Na podlagi tega se lahko pričakuje, da se bo kitajski uvoz v primeru razveljavitve protidampinških ukrepov verjetno izvajal po cenah, ki bodo znatno nelojalno znižale prodajne cene industrije Unije. Glede na privlačnost trga Unije, kot je opisana v uvodnih izjavah (48) in (50), je verjetno, da bi se dampinški uvoz povečal. Če bi se ta povečan uvoz izvajal po cenah, ki bi znatno nelojalno znižale prodajne cene industrije Unije, se lahko pričakuje, da bi to verjetno povzročilo negativen pritisk na cene na trgu Unije. Kar zadeva kakovost, je žica iz molibdena precej homogen izdelek. Zato je raven cen pomemben dejavnik pri odločanju, ali kupiti izdelke od proizvajalcev Unije ali od kitajskih proizvajalcev izvoznikov. Poleg tega nenadno zmanjšanje kitajskega uvoza zaradi začetka druge preiskave proti izogibanju leta 2013, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (79), kaže, da lahko stranke preprosto zamenjajo enega dobavitelja z drugim, ki ima najkonkurenčnejšo ceno (tj. kitajske proizvajalce izvoznike zamenjajo s proizvajalci Unije). Industrija Unije bo nato verjetno prisiljena znižati svoje prodajne cene na račun dobičkonosnosti ali ohraniti raven prodajnih cen, zaradi česar bi se njena prodaja in tržni delež verjetno zmanjšala v korist kitajskih izvoznikov. To bi na koncu povzročilo izgube, na trgu Unije pa bi prevladal kitajski uvoz.

(101)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (44), je bila kitajska prosta zmogljivost v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ocenjena na 2 650 ton, kar nekajkrat presega potrošnjo Unije v istem obdobju. Tudi če bi se nekaj te proste zmogljivosti uporabilo za morebitno povečano domačo potrošnjo v LRK, je pričakovati, da bi velik del proste zmogljivosti ostal na voljo za izvoz v Unijo.

(102)

Glede na privlačnost trga Unije, kot je opisana v uvodnih izjavah (48) in (50), je v primeru izteka veljavnosti ukrepov zelo verjetno, da bodo kitajski proizvajalci izvozniki v navedenih okoliščinah znatno povečali svoj uvoz zadevnega izdelka na trg Unije.

(103)

V tem primeru bi industrija Unije verjetno izgubila pomemben obseg prodaje in tržni delež. Zato bi se zmanjšale tudi stopnja izkoriščenosti zmogljivosti in stopnje dobička, kar bi sčasoma povzročilo izgube. Zato je verjetno, da bi na trgu Unije prevladoval uvoz iz LRK.

(104)

Komisija je na podlagi navedenega sklenila, da v primeru razveljavitve ukrepov obstaja velika verjetnost ponovitve škode.

E.   INTERES UNIJE

(105)

Komisija je v skladu s členom 21 osnovne uredbe proučila, ali bi bila ohranitev veljavnih protidampinških ukrepov zoper LRK v nasprotju z interesom Unije kot celote. Določitev interesa Unije je temeljila na oceni vseh različnih zadevnih interesov, vključno z interesi industrije Unije, uvoznikov in uporabnikov.

(106)

Vse zainteresirane strani so imele možnost, da izrazijo svoja stališča v skladu s členom 21(2) osnovne uredbe.

(107)

Na podlagi tega je Komisija proučila, ali so kljub sklepom o verjetnosti nadaljevanja dampinga in ponovitve nevarnosti škode obstajali utemeljeni razlogi, zaradi katerih bi se sklenilo, da ohranitev obstoječih ukrepov ni v interesu Unije.

1.   Interes industrije Unije

(108)

S preiskavo je bilo ugotovljeno, da industrija Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ni utrpela znatne škode.

(109)

Industrija Unije je dokazala, da je strukturno sposobna preživeti. Močno si je prizadevala za racionalizacijo svojega proizvodnega postopka in povečanje svoje konkurenčnosti, zato se je povečala njena produktivnost (za 11 %) ter zmanjšali njena proizvodna zmogljivost (za 2 %) in stroški proizvodnje (za 16 %).

(110)

Če bi se veljavnost ukrepov iztekla, bi verjeten velik dotok dampinškega uvoza iz LRK poslabšal položaj industrije Unije. Verjetno bi lahko povzročil nadaljnjo izgubo tržnega deleža in znižanje prodajnih cen zaradi pritiska kitajskega uvoza na cene, zmanjšanje izkoriščenosti zmogljivosti pa bi hkrati povečalo povprečne stroške. To bi zelo verjetno povzročilo resno poslabšanje finančnega položaja industrije Unije.

(111)

Komisija je na podlagi tega sklenila, da bi bilo nadaljevanje veljavnih protidampinških ukrepov v interesu industrije Unije.

2.   Interes uvoznikov/trgovcev

(112)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (12), v sedanji preiskavi ni sodeloval ali se javil noben uvoznik. Kljub temu so dokazi, prejeti od uvoznika v prvotni preiskavi, pokazali, da bi bil splošni učinek na celotno poslovanje družbe omejen. Zato ni nič kazalo, da bi imela ohranitev ukrepov negativen učinek na uvoznike, ki ne bi presegal pozitivnega učinka ukrepov.

3.   Interes uporabnikov

(113)

Od devetih uporabnikov, ki so se javili po začetku preiskave, jih je pet izpolnilo vprašalnik. Kot je navedeno v uvodni izjavi (3), je bilo v zadnji preiskavi proti izogibanju, zaključeni leta 2015, za eno od teh petih družb ugotovljeno, da sodeluje v praksah izogibanja. Iz njenega izpolnjenega vprašalnika je bilo razvidno, da ni uporabljala zadevnega izdelka, ampak je iz LRK uvažala nekoliko spremenjeno žico iz molibdena, ki ne spada v opis izdelka iz obvestila o začetku sedanjega pregleda, in šele po začetku sedanje preiskave je bilo ugotovljeno, da se navedena družba izogiba veljavnim protidampinškim ukrepom. Zato se njen izpolnjeni vprašalnik ni upošteval za namene sedanje preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa.

(114)

Ostali štirje sodelujoči uporabniki so kupovali podobni izdelek industrije Unije in niso uvažali zadevnega izdelka iz LRK. Dve od teh družb sta proizvajalki premazov. Tretja družba je bila proizvajalka avtomobilov, ki je proizvajala menjalnike za avtomobile iz lastne proizvodnje. Četrta družba proizvaja avtomobilske dele. Vendar so bili podatki, ki jih je predložila zadnja družba, pomanjkljivi in jih ni bilo mogoče uporabiti. Preiskava je pokazala, da so bili v obdobju preiskave v zvezi s pregledom dobičkonosni vsi uporabniki. Nihče od štirih uporabnikov ni predložil argumenta proti nadaljevanju ukrepov.

(115)

Na podlagi tega in v skladu s sklepi prvotne preiskave se pričakuje, da nadaljevanje ukrepov ne bo imelo znatnega negativnega učinka na uporabnike in da zato ni prepričljivih razlogov za sklep, da podaljšanje veljavnih ukrepov ni v interesu Unije.

(116)

Po razkritju je ena od zainteresiranih strani trdila, da bi bilo treba pri izračunu stopnje veljavne protidampinške dajatve upoštevati, da se je v obravnavanem obdobju cena surovine za žico iz molibdena znatno znižala. Ista stran je poleg tega trdila, da ohranitev veljavne protidampinške dajatve ob znatnem znižanju cene surovin za uporabnike Unije predstavlja dejavnik izkrivljanja, saj njihov poslovni model temelji na kitajski žici iz molibdena.

(117)

Najprej je treba poudariti, da se je cena surovine za žico iz molibdena ustrezno upoštevala. Znatno znižanje cene surovine se je upoštevalo kot enega odločilnih dejavnikov pri znižanju stroškov proizvodnje (glej uvodno izjavo (86)) in zvišanju dobičkonosnosti (glej uvodno izjavo (92)) industrije Unije. Drugič, namen sedanje preiskave je bil proučiti, ali bi bilo treba veljavno protidampinško dajatev v skladu s členom 11(2) in 11(5) razveljaviti ali ohraniti, ter ne, ali bi bilo treba protidampinško dajatev spremeniti. Tretjič, namen veljavne protidampinške dajatve je zagotoviti enake konkurenčne pogoje za kitajske proizvajalce izvoznike in industrijo Unije. Čeprav razvoj cene surovin (tako zvišanje kot znižanje) vpliva na stroške in s tem na cenovno politiko proizvajalcev žice iz molibdena, pa ne vpliva na raven protidampinške dajatve kot take. Kot je razloženo v uvodni izjavi (114), znižanje cene surovin nima izkrivljajočega učinka na uporabnike, saj lahko ti izbirajo, ali bodo kupovali pri kitajskih proizvajalcih izvoznikih ali industriji Unije. Nazadnje, kot je prav tako razloženo v uvodni izjavi (114), je bilo ugotovljeno, da so bili v obdobju preiskave v zvezi s pregledom dobičkonosni vsi uporabniki. Zato je bila trditev zavrnjena.

4.   Sklep o interesu Unije

(118)

Glede na navedeno je Komisija sklenila, da v okviru interesa Unije ni utemeljenih razlogov, ki bi nasprotovali podaljšanju sedanjih protidampinških ukrepov zoper uvoz iz LRK.

F.   PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(119)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bilo predvideno, da se ohranijo veljavni protidampinški ukrepi. Odobreno jim je bilo tudi obdobje, v katerem so lahko predložile pripombe v zvezi s tem razkritjem. Stališča in pripombe so bili ustrezno upoštevani.

(120)

Iz navedenega sledi, da bi bilo treba v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ohraniti protidampinške ukrepe, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz LRK in so bili uvedeni z Uredbo (EU) št. 511/2010.

(121)

Zato bi bilo treba ohraniti tudi razširitev ukrepov, ki se uporabljajo za zadevni izdelek s poreklom iz LRK, na uvoz žice iz molibdena s poreklom iz Malezije (9), uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm iz LRK (10) ter uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm.

(122)

Ta uredba je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščene pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaki TARIC 8102960011 in 8102960019).

2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatev za izdelek iz odstavka 1, znaša 64,3 %.

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 511/2010 z dne 14. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 150, 16.6.2010, str. 17).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 14/2012 z dne 9. januarja 2012 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 o uvozu nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih žic iz molibdena, dobavljenih iz Malezije, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Maleziji ali ne, ter o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, dobavljenim iz Švice (UL L 8, 12.1.2012, str. 22).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 871/2013 z dne 2. septembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 243, 12.9.2013, str. 2).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1952 z dne 29. oktobra 2015 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 284, 30.10.2015, str. 100).

(6)  Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov (UL C 371, 18.10.2014, str. 19).

(7)  Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL C 194, 12.6.2015, str. 4).

(8)  V zadnji preiskavi proti izogibanju je sodeloval samo en proizvajalec izvoznik. Zato je bilo treba vse številke, povezane z občutljivimi podatki, zaradi zaupnosti indeksirati ali navesti v okvirni vrednosti.

(*)  Povprečna cena ne vključuje veljavnih protidampinških dajatev.

(9)  Glej opombo 3.

(10)  Glej opombo 4.


29.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1047

z dne 28. junija 2016

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti točk (b) in (d) člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je uvedla nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura ali KN), da bi hkrati izpolnila zahteve skupne carinske tarife, statistike Unije o zunanji trgovini ter drugih politik Unije, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga.

(2)

Sklep Sveta (EU) 2016/971 (2) določa odpravo ali znižanje carin za določene izdelke. Za prenos ukrepov iz navedenega sklepa v kombinirano nomenklaturo je treba zadevne izdelke opredeliti z oznakami KN. Kjer obstoječe oznake KN zajemajo večjo skupino izdelkov, kot jih zadeva odprava ali znižanje carin, bi se morala dajatev prosta obravnava ali znižanje dajatev odobriti le za izdelke iz Sklepa.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ker začne Sklep (EU) 2016/971 veljati 1. julija 2016, bi morala ta uredba začeti veljati takoj in se uporabljati od datuma začetka veljavnosti Sklepa.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2016/971 z dne 17. junija 2016 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (UL L 161, 18.6.2016, str. 2).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni:

(a)

v oddelku II prvega dela se doda točka G:

„G.   Dajatev prosta obravnava „večkomponentnih integriranih vezij“ (MCO):

1.

Oprostitev carin velja za „večkomponentna integrirana vezja“ (MCO), ki so opredeljena kot:

kombinacija enega ali več monolitnih hibridnih integriranih vezij ali integriranih vezij z več čipi z vsaj eno od naslednjih komponent: senzorji na silicijevi podlagi, sprožili, oscilatorji, resonatorji ali njihovo kombinacijo ali komponentami, ki opravljajo funkcijo izdelkov, uvrščenih pod tarifnimi številkami 8532, 8533 in 8541, ali indukcijske tuljave, uvrščene pod tarifno številko 8504, ki so nedeljivo združeni v en izdelek, kot je integrirano vezje, kot komponenta za montažo na ploščo s tiskanim vezjem ali na drug nosilec, s povezovanjem nožic, vezic, spajkalnih kroglic, polj, spajkalnih bunk ali otokov.

Za namene te definicije:

1.

„Komponente“ so lahko diskretne, izdelane neodvisno in nato montirane na ostalo večkomponentno integrirano vezje ali vključene med druge komponente.

2.

„Na silicijevi podlagi“ pomeni izdelano na silicijevem substratu ali izdelano iz silicijevih materialov ali vgrajeno na ploščici integriranega vezja.

3.

(a)

„Senzorji na silicijevi podlagi“ so sestavljeni iz mikroelektronskih ali mehanskih struktur, oblikovanih v temeljnem materialu ali na površini polprevodnika, katerih funkcija je odkrivanje fizikalnih ali kemičnih količin in njihovo pretvarjanje v električne signale, ki nastanejo zaradi sprememb električnih lastnosti ali premika mehanske strukture. Izraz „fizikalne ali kemične količine“ se nanaša na pojave v realnem svetu, kot so pritisk, zvočni valovi, pospešek, vibracije, gibanje, usmerjenost, natezanje, magnetna poljska jakost, električna poljska jakost, svetloba, radioaktivnost, vlaga, pretok, koncentracija kemikalij itd.

(b)

„Sprožila na silicijevi podlagi“ so sestavljena iz mikroelektronskih in mehanskih struktur, oblikovanih v temeljnem materialu ali na površini polprevodnika, katerih funkcija je pretvarjanje električnih signalov v fizično gibanje.

(c)

„Resonatorji na silicijevi podlagi“ so komponente, ki so sestavljene iz mikroelektronskih ali mehanskih struktur, oblikovanih v temeljnem materialu ali na površini polprevodnika, in katerih funkcija je ustvarjanje mehanske ali električne oscilacije z vnaprej določeno frekvenco, ki je odvisna od fizične geometrije teh struktur, v odziv na zunanji signal.

(d)

„Oscilatorji na silicijevi podlagi“ so aktivne komponente, ki so sestavljene iz mikroelektronskih ali mehanskih struktur, oblikovanih v temeljnem materialu ali na površini polprevodnika, in katerih funkcija je ustvarjanje mehanske ali električne oscilacije z vnaprej določeno frekvenco, ki je odvisna od fizične geometrije teh struktur.

2.

Blago, upravičeno do oprostitve plačila carine iz odstavka 1, lahko spada pod naslednje tarifne podštevilke:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.

3.

Po predložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet večkomponentnega integriranega vezja carinskim organom države članice deklarant v polju 44 EUL (Uredba (EU) 341/2016 (Priloga 9)) navede šifro „Y035“.“

(b)

drugi del se spremeni:

(1)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 3215 do 3215 90 00, se nadomestijo z naslednjim:

„3215

Tiskarska črnila, črnila za pisanje ali risanje in druga črnila, vključno nekoncentrirana ali v trdnem stanju:

 

 

 

– –

Tiskarska črnila:

 

 

3215 11 00

– –

črna

6,5 (1)

3215 19 00

– –

druga

6,5 (3)

3215 90 00

Drugo

6,5 (5)

(2)

vrstica, ki zadeva oznako KN 3506 91 00, se nadomesti z naslednjim:

„3506 91 00

– –

sredstva za lepljenje na osnovi polimerov iz tarifnih številk 3901 do 3913 ali na osnovi kavčuka

6,5 (7)

(3)

vrstica, ki zadeva oznako KN 3701 30 00, se nadomesti z naslednjim:

„3701 30 00

Druge plošče in plan filmi, katerih ena stran je daljša od 255 mm

4,9

m2

(4)

vrstica, ki zadeva oznako KN 3701 99 00, se nadomesti z naslednjim:

„3701 99 00

– –

drugo

4,9

—“

(5)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 3705 90 10 in 3705 90 90, se nadomestita z naslednjim:

„3705 90 10

– –

mikrofilmi

prosto

3705 90 90

– –

drugo

prosto

—“

(6)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 3707 90 20 in 3707 90 90, se nadomestita z naslednjim:

„3707 90 20

– –

razvijalci in fiksirji

4,5  (8)

3707 90 90

– –

drugi

prosto

(7)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 3907 99 do 3907 99 90, se nadomestijo z naslednjim:

„3907 99

– –

drugi:

 

 

3907 99 10

– – –

poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)

prosto

3907 99 90

– – –

drugo

6,5 (9)

(8)

vrstica, ki zadeva oznako KN 3919 90 00, se nadomesti z naslednjim:

„3919 90 00

Drugo

6,5 (11)

(9)

vrstica, ki zadeva oznako KN 3923 10 00, se nadomesti z naslednjim:

„3923 10 00

Škatle, zabojčki, gajbe in podobni proizvodi

6,5 (13)

(10)

vrstica, ki zadeva oznako KN 5911 90 90, se nadomesti z naslednjim:

„5911 90 90

– –

drugo

6 (15)

(11)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8414 10 do 8414 10 89, se nadomestijo z naslednjim:

„8414 10

Vakuumske črpalke:

 

 

8414 10 20

– –

za uporabo v proizvodnji polprevodnikov

prosto

p/st

 

– –

druge:

 

 

8414 10 25

– – –

rotacijske batne črpalke, drsne krilne rotacijske črpalke, molekularne črpalke in Roots črpalke

1,7 (17)

p/st

 

– – –

druge:

 

 

8414 10 81

– – – –

difuzijske črpalke, krio črpalke in adsorbcijske črpalke

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

– – – –

druge

1,7 (17)

p/st

(12)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8414 59 do 8414 59 80, se nadomestijo z naslednjim:

„8414 59

– –

drugi:

 

 

8414 59 20

– – –

osni ventilatorji

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – –

centrifugalni ventilatorji

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – –

drugi ventilatorji

2,3 (18)

p/st

(13)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8419 50 00, se nadomesti z naslednjim:

„8419 50 00

Toplotni izmenjalniki

1,7 (19)

(14)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8420 10 do 8420 10 80, se nadomestijo z naslednjim:

„8420 10

Kalandri in drugi stroji za valjanje:

 

 

8420 10 10

– –

ki se uporabljajo v tekstilni industriji

1,7

8420 10 30

– –

ki se uporabljajo v papirni industriji

1,7

8420 10 80

– –

drugi

1,7 (21)

(15)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8421 29 00, se nadomesti z naslednjim:

„8421 29 00

– –

druge

1,7 (23)

(16)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8421 39 do 8421 39 80, se nadomestijo z naslednjim:

„8421 39

– –

druge:

 

 

8421 39 20

– – –

naprave in aparati za filtriranje ali očiščevanje zraka

1,7 (25)

 

– – –

naprave in aparati za filtriranje ali čiščenje drugih plinov:

 

 

8421 39 60

– – – –

s katalitičnim procesom

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

drugi

1,7 (25)

(17)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8421 99 00, se nadomesti z naslednjim:

„8421 99 00

– –

drugi

1,7 (29)

(18)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8423 20 00, se nadomesti z naslednjim:

„8423 20 00

Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na transportnih trakovih

1,7 (31)

p/st

(19)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8423 30 00 do 8423 90 00, se nadomestijo z naslednjim:

„8423 30 00

Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za izpuščanje vnaprej določene mase materiala v vrečko ali posodo, vključno tehtnice za doziranje

1,7 (33)

p/st

 

Druge tehtalne naprave:

 

 

8423 81

– –

z maksimalnim tehtalnim območjem do vključno 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

tehtnice za preverjanje mase in stroji za avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej nastavljeno maso

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – –

tehtnice – naprave za tehtanje in etiketiranje pakiranega blaga

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – –

trgovske tehtnice

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – –

druge

1,7 (35)

p/st

8423 82

– –

s tehtalnim območjem nad 30 kg do vključno 5 000  kg:

 

 

8423 82 10

– – –

tehtnice za preverjanje mase in stroji za avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej nastavljeno maso

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – –

druge

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– –

druge

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic

1,7 (45)

(20)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 8424 89 00 do 8424 90 00, se nadomestita z naslednjim:

„8424 89 00

– –

druge

1,7 (47)

8424 90 00

Deli

1,7 (50)

(21)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8442 30 do 8442 50 80, se nadomestijo z naslednjim:

„8442 30

Stroji, aparati in naprave:

 

 

8442 30 10

– –

fotostavni stroji in komposerji

prosto

p/st

 

– –

drugi:

 

 

8442 30 91

– – –

za vlivanje in stavljanje (na primer linotip, monotip, intertip), z napravo za vlivanje ali brez nje

prosto

p/st

8442 30 99

– – –

drugi

prosto

8442 40 00

Deli navedenih strojev, aparatov in naprav

prosto

8442 50

Plošče, valji in druge tiskarske oblike; litografski kamni, plošče in valji, pripravljeni za tiskarske namene (npr. brušeni, uzrnjeni ali polirani):

 

 

8442 50 20

– –

s tiskarskim odtisom

prosto

8442 50 80

– –

drugo

prosto

—“

(22)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8443 31 do 8443 99 90, se nadomestijo z naslednjim:

„8443 31

– –

stroji, ki zagotavljajo najmanj dve od naslednjih funkcij: tiskanje, kopiranje ali prenos telefaksa, sposobni za povezavo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem:

 

 

8443 31 20

– – –

stroji, katerih glavna funkcija je digitalno kopiranje, ki uporabljajo za kopiranje skeniranje izvirnika in tiskanje kopij z elektrostatičnim tiskalnim strojem

prosto

p/st

8443 31 80

– – –

drugo

prosto

p/st

8443 32

– –

drugi, sposobni za povezavo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem:

 

 

8443 32 10

– – –

tiskalniki

prosto

p/st

8443 32 30

– – –

stroji za pošiljanje telefaksov

prosto

p/st

 

– – –

drugo:

 

 

8443 32 91

– – – –

stroji, ki se uporabljajo za kopiranje s skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij z elektrostatičnim tiskalnim strojem

prosto

p/st

8443 32 93

– – – –

drugi stroji, ki se uporabljajo za tiskanje z vgrajenim optičnim sistemom

prosto

p/st

8443 32 99

– – – –

drugo

prosto

p/st

8443 39

– –

drugi:

 

 

8443 39 10

– – –

stroji, ki se uporabljajo za kopiranje s skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij z elektrostatičnim tiskalnim strojem

prosto

p/st

 

– – –

drugi stroji za kopiranje:

 

 

8443 39 31

– – – –

z vdelanim optičnim sistemom

prosto

p/st

8443 39 39

– – – –

drugi

prosto

p/st

8443 39 90

– – –

drugi

prosto

p/st

 

Deli in pribor:

 

 

8443 91

– –

deli in pribor za stroje, ki se uporabljajo za tiskanje v smislu tiskanja z uporabo plošč, valjev in drugih tiskarskih komponent iz tarifne številke 8442 :

 

 

8443 91 10

– – –

aparatov iz tarifne podštevilke 8443 19 40  (1)

prosto

 

– – –

drugi:

 

 

8443 91 91

– – – –

iz litega železa ali litega jekla

prosto

8443 91 99

– – – –

drugi

prosto

8443 99

– –

drugi:

 

 

8443 99 10

– – –

elektronski sestavi

prosto

8443 99 90

– – –

drugi

prosto

(23)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8456 10 00, se nadomesti z naslednjim:

„8456 10 00

Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom

4,5 (51)

p/st

(24)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8466 93, 8466 93 30 in 8466 93 70, se nadomestijo z naslednjim:

„8466 93

– –

za stroje iz tarifne številke 8456 do 8461 :

 

 

8466 93 30

– – –

za stroje iz tarifne podštevilke 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –

drugi

1,2 (54)

(25)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8472 10 00, se nadomesti z naslednjim:

„8472 10 00

Razmnoževalni stroji

1,5

p/st“

(26)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8472 90 do 8472 90 70, se nadomestijo z naslednjim:

„8472 90

Drugi:

 

 

8472 90 10

– –

stroji za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev

1,7

p/st

8472 90 30

– –

bankomati

prosto

p/st

8472 90 70

– –

drugi

1,7

—“

(27)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8473 10 19, se nadomesti z naslednjim:

„8473 10 19

– – –

drugi

prosto

—“

(28)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8473 40 18, se nadomesti z naslednjim:

„8473 40 18

– – –

drugi

prosto

—“

(29)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8475 21 00, se nadomesti z naslednjim:

„8475 21 00

– –

stroji za izdelavo optičnih kablov ali polizdelkov zanje

prosto

—“

(30)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8475 90 00, se nadomesti z naslednjim:

„8475 90 00

Deli

1,7 (140)

(31)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 8476 89 00 in 8476 90 00, se nadomestita z naslednjim:

„8476 89 00

– –

drugi

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

Deli

1,7 (59)

(32)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8479 89 do 8479 90 80, se nadomestijo z naslednjim:

„8479 89

– –

drugo:

 

 

8479 89 30

– – –

samohodno hidravlično rudarsko stropno podporje

1,7

8479 89 60

– – –

centralni mazalni sistemi

1,7

8479 89 97

– – –

drugo

1,7 (61)

8479 90

Deli:

 

 

8479 90 20

– –

iz litega železa ali litega jekla

1,7

8479 90 80

– –

drugi

1,7 (63)

(33)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8486 20 do 8486 30 90, se nadomestijo z naslednjim:

„8486 20

Stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških naprav ali integriranih elektronskih vezij:

 

 

8486 20 10

– –

stroji z ultrazvokom

prosto

p/st

8486 20 90

– –

drugi

prosto

8486 30

Stroji in aparati za proizvodnjo ploskih ravnih prikazovalnikov:

prosto

8486 30 10

– –

aparati za kemično naparevanje na podlago iz tekočih kristalov (LCD)

prosto

8486 30 30

– –

aparati za suho jedkanje oblik na podlage prikazovalnikov iz tekočih kristalov (LCD)

prosto

8486 30 50

– –

aparati za fizično nanašanje z brizganjem na substrate prikazovalnikov na tekoče kristale (LCD)

prosto

8486 30 90

– –

drugi

prosto

—“

(34)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8486 90 do 8486 90 90, se nadomestijo z naslednjim:

„8486 90

Deli in pribor:

 

 

8486 90 10

– –

držala za orodje in samoodpiralne glave; držala za obdelovance

prosto

 

– –

drugi:

 

 

8486 90 20

– – –

deli centrifug za nanašanje fotografske emulzije na LCD osnovo

prosto

8486 90 30

– – –

deli ožarjevalnih strojev za čiščenje kovinskih vodnikov polprevodniških omotov pred elektroplatiniranjem

prosto

8486 90 40

– – –

deli aparatov za fizično nanašanje z brizganjem na substrate prikazovalnikov na tekoče kristale (LCD)

prosto

8486 90 50

– – –

deli in pribor za aparate za suho jedkanje oblik na podlage prikazovalnikov iz tekočih kristalov (LCD)

prosto

8486 90 60

– – –

deli in pribor za aparate za kemično naparevanje na podlago iz tekočih kristalov (LCD)

prosto

8486 90 70

– – –

deli in pribor za stroje z ultrazvokom

prosto

8486 90 90

– – –

drugi

prosto

—“

(35)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8504 40 55 do 8504 90 99, se nadomestijo z naslednjim:

„8504 40 55

– – –

polnilniki akumulatorjev

2,5

p/st

 

– – –

drugi:

 

 

8504 40 82

– – – –

usmerniki

2,5

 

– – – –

razsmerniki:

 

 

8504 40 84

– – – – –

z močjo do vključno 7,5 kVA

2,5

8504 40 88

– – – – –

z močjo nad 7,5 kVA

2,5

8504 40 90

– – – –

drugi

2,5

8504 50

Druge indukcijske tuljave:

 

 

8504 50 20

– –

vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati in za napajanje strojev za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovih enot

prosto

8504 50 95

– –

druge

2,8

8504 90

Deli:

 

 

 

– –

transformatorjev in indukcijskih tuljav:

 

 

8504 90 05

– – –

elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 50 20

prosto

 

– – –

drugo:

 

 

8504 90 11

– – – –

feritna jedra

1,7

8504 90 18

– – – –

drugo

1,7

 

– –

statičnih pretvornikov:

 

 

8504 90 91

– – –

elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 40 30

prosto

8504 90 99

– – –

drugo

1,7

—“

(36)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8505 90 do 8505 90 90, se nadomestijo z naslednjim:

„8505 90

Drugo, vključno z deli:

 

 

8505 90 20

– –

elektromagneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov

1,8 (70)

8505 90 50

– –

elektromagnetne dvigalne glave

2,2

8505 90 90

– –

deli

1,8

(37)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8514 30 00, se nadomesti z naslednjim:

„8514 30 00

Druge peči

2,2 (72)

p/st

(38)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8514 90 00, se nadomesti z naslednjim:

„8514 90 00

Deli

2,2 (75)

(39)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8515 19 00, se nadomesti z naslednjim:

„8515 19 00

– –

drugi

2,7 (78)

(40)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8515 90 00, se nadomesti z naslednjim:

„8515 90 00

Deli

2,7 (80)

(41)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8517 69 39, se nadomesti z naslednjim:

„8517 69 39

– – – –

drugi

prosto

p/st“

(42)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 8517 70 15 in 8517 70 19, se nadomestita z naslednjim:

„8517 70 15

– – –

teleskopske in paličaste antene za prenosne aparate ali za aparate, montirane v motorna vozila

prosto

8517 70 19

– – –

drugi

prosto

—“

(43)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8518 10 do 8518 90 00, se nadomestijo z naslednjim:

„8518 10

Mikrofoni in njihova stojala:

 

 

8518 10 30

– –

mikrofoni s frekvenčnim območjem od 300 Hz do 3,4 KHz, katerih premer ne presega 10 mm in katerih višina ne presega 3 mm, vrst, ki se uporabljajo v telekomunikacijah

prosto

8518 10 95

– –

drugi

1,9

 

Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih ohišjih:

 

 

8518 21 00

– –

zvočna ohišja z enim zvočnikom

prosto

p/st

8518 22 00

– –

zvočna ohišja z več zvočniki

3,4

p/st

8518 29

– –

drugi:

 

 

8518 29 30

– – –

zvočniki s frekvenčnim območjem od 300 Hz do 3,4 Khz, katerih premer ne presega 50 mm, vrst, ki se uporabljajo v telekomunikacijah

prosto

p/st

8518 29 95

– – –

drugi

2,3

p/st

8518 30

Naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in enega ali več zvočnikov:

 

 

8518 30 20

– –

telefonske slušalke za žične telefonske aparate

prosto

8518 30 95

– –

drugo

1,5

8518 40

Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:

 

 

8518 40 30

– –

telefonski in merilni ojačevalniki

2,3

8518 40 80

– –

drugi

3,4

p/st

8518 50 00

Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka

1,5

p/st

8518 90 00

Deli

1,5

—“

(44)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8519 81 do 8519 81 21, se nadomestijo z naslednjim:

„8519 81

– –

z uporabo magnetnega, optičnega ali polprevodniškega medija:

 

 

 

– – –

aparati za reprodukcijo zvoka (vključno s kasetnimi magnetofoni), ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka:

 

 

8519 81 11

– – – –

diktafoni

prosto

p/st

 

– – – –

drugi aparati za reprodukcijo zvoka:

 

 

8519 81 15

– – – – –

kasetni, žepne velikosti

prosto

p/st

 

– – – – –

drugi kasetni aparati:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

z analognim in digitalnim bralnim sistemom

6,8

p/st“

(45)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8519 81 25 do 8519 89 90, se nadomestijo z naslednjim:

„8519 81 25

– – – – – –

drugi

prosto

p/st

 

– – – – –

drugi:

 

 

 

– – – – – –

za lasersko optični zapis:

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

ki se uporabljajo v motornih vozilih, za diske premera do vključno 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

– – – – – – –

drugi

7,1

p/st

8519 81 45

– – – – – –

drugi

3,4

p/st

 

– – –

drugi aparati:

 

 

8519 81 51

– – – –

diktirni aparati, ki delujejo samo preko zunanjega vira energije

prosto

p/st

 

– – – –

drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka:

 

 

 

– – – – –

kasetni:

 

 

 

– – – – – –

z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgrajenimi zvočniki:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

ki delujejo brez zunanjega vira energije

prosto

p/st

8519 81 61

– – – – – – –

drugi

prosto

p/st

8519 81 65

– – – – – –

snemalnik žepne velikosti

prosto

p/st

8519 81 75

– – – – – –

drugi

prosto

p/st

 

– – – – –

drugi:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

s kolutnimi magnetnimi trakovi, z možnostjo snemanja ali predvajanja zvoka pri enojni hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več hitrostih, če so le-te 19 cm na sekundo in nižje

prosto

p/st

8519 81 85

– – – – – –

drugi

prosto

p/st

8519 81 95

– – – –

drugi

1,5

p/st

8519 89

– –

drugi:

 

 

 

– – –

aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka:

 

 

8519 89 11

– – – –

aparati za reprodukcijo zvoka, z ojačevalnikom, razen tistih iz tarifne podštevilke 8519 20

prosto

p/st

8519 89 15

– – – –

diktafoni

prosto

p/st

8519 89 19

– – – –

drugi

prosto

p/st

8519 89 90

– – –

drugi

prosto

p/st“

(46)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8521 10 do 8521 90 00, se nadomestijo z naslednjim:

„8521 10

Z magnetnim trakom:

 

 

8521 10 20

– –

z magnetnim trakom širine do vključno 1,3 cm, ki lahko snemajo ali predvajajo pri hitrosti traku do vključno 50 mm/s

prosto

p/st

8521 10 95

– –

drugi

6

p/st

8521 90 00

Drugi

12,2

p/st“

(47)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8522 90 49, se nadomesti z naslednjim:

„8522 90 49

– – – –

drugi

3

—“

(48)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8522 90 80, se nadomesti z naslednjim:

„8522 90 80

– – –

druge

3  (90)

(49)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 21 00, se nadomesti z naslednjim:

„8523 21 00

– –

kartice z vdelanim magnetnim trakom

prosto

p/st“

(50)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 8523 29 39 in 8523 29 90, se nadomestita z naslednjim:

„8523 29 39

– – – – –

drugo

prosto

p/st

8523 29 90

– – –

druge

prosto

—“

(51)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 49 31, se nadomesti z naslednjim:

„8523 49 31

– – – – –

premera do vključno 6,5 cm

prosto

p/st“

(52)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 49 39, se nadomesti z naslednjim:

„8523 49 39

– – – – –

premera več kot 6,5 cm

prosto

p/st“

(53)

vrstici, ki zadevata oznaki KN 8523 49 51 in 8523 49 59, se nadomestita z naslednjim:

„8523 49 51

– – – – – –

digitalni vsestranski diski (DVD)

prosto

p/st

8523 49 59

– – – – – –

drugi

prosto

p/st“

(54)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 49 99, se nadomesti z naslednjim:

„8523 49 99

– – – –

drugo

prosto

p/st“

(55)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 51 99, se nadomesti z naslednjim:

„8523 51 99

– – – –

drugo

prosto

p/st“

(56)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 52 10, se nadomesti z naslednjim:

„8523 52 10

– – –

z dvema ali več elektronskimi integriranimi vezji

prosto

p/st“

(57)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 59 99, se nadomesti z naslednjim:

„8523 59 99

– – – –

drugo

prosto

p/st“

(58)

vrstica, ki zadeva oznako KN 8523 80 99, se nadomesti z naslednjim:

„8523 80 99

– – –

drugo

prosto

—“

(59)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8525 50 00 do 8526 92 00, se nadomestijo z naslednjim:

„8525 50 00

Oddajniki

2,7

p/st

8525 60 00

Oddajniki z vdelanim sprejemnikom

prosto

p/st

8525 80

Televizijske kamere, digitalni fotoaparati in video snemalne kamere:

 

 

 

– –

televizijske kamere:

 

 

8525 80 11

– – –

s tremi ali več snemalnimi cevmi

prosto

p/st

8525 80 19

– – –

druge

4,1

p/st

8525 80 30

– –

digitalni fotoaparati

prosto

p/st

 

– –

video snemalne kamere:

 

 

8525 80 91

– – –

primerne za snemanje zvoka in slike, posnete samo s televizijsko kamero

4,1

p/st

8525 80 99

– – –

drugi

10,5

p/st

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje:

 

 

8526 10 00

Radarji

2,8

 

Drugo:

 

 

8526 91

– –

naprave za radionavigacijo:

 

 

8526 91 20

– – –

radionavigacijski sprejemniki

2,8

p/st

8526 91 80

– – –

druge

2,8

8526 92 00

– –

naprave za radijsko daljinsko krmiljenje

2,8

—“

(60)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8527 12 do 8527 13 91, se nadomestijo z naslednjim:

„8527 12

– –

radio kasetofoni žepne velikosti:

 

 

8527 12 10

– – –

za analogni in digitalni zapis

prosto

p/st

8527 12 90

– – –

drugi

7,5

p/st

8527 13

– –

kombinirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka:

 

 

8527 13 10

– – –

za lasersko optični zapis

9

p/st

 

– – –

drugi:

 

 

8527 13 91

– – – –

kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis

10,5

p/st“

(61)

vrstice, ki zadevajo oznake KN 8527 13 99 do 8527 99 00, se nadomestijo z naslednjim:

„8527 13 99

– – – –

drugi

7,5

p/st

8527 19 00

– –

drugi

prosto

p/st

 

Sprejemniki za radiodifuzijo, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira energije, za uporabo v motornih vozilih:

 

 

8527 21

– –

kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka:

 

 

 

– – –

z možnostjo sprejemanja in dekodiranja digitalnega RDS (Radio Data System) signala:

 

 

8527 21 20

– – – –

za lasersko optični zapis

12,3

p/st

 

– – – –

drugi:

 

 

8527 21 52

– – – – –

kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis

12,3

p/st

8527 21 59

– – – – –

drugi

8,8

p/st

 

– – –

drugi:

 

 

8527 21 70

– – – –

za lasersko optični zapis

14

p/st

 

– – – –

drugi:

 

 

8527 21 92

– – – – –

kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis

14

p/st

8527 21 98

– – – – –

drugi

10

p/st

8527 29 00

– –

drugi

10,5

p/st

 

Drugi:

 

 

8527 91

– –

kombinirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka:

 

 

 

– – –

v istem ohišju z enim ali več zvočniki:

 

 

8527 91 11

– – – –

kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis

10,5

p/st

8527 91 19

– – – –

drugi

7,5

p/st

 

– – –

drugi:

 

 

8527 91 35

– – – –

za lasersko optični zapis

9

p/st

 

– – – –

drugi:

 

 

8527 91 91