ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 160

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
17. junij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/958 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov ( 1 )

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/959 z dne 17. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranja trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

23

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga ( 1 )

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/961 z dne 26. maja 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Conwy Mussels (ZOP))

34

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/962 z dne 16. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z enotnimi formati, predlogami in opredelitvami, na podlagi katerih pristojni organi in organi za reševanje zbirajo informacije in jih pošiljajo Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

35

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/963 z dne 16. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 glede seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji ( 1 )

50

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/964 z dne 16. junija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

79

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/965 z dne 16. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

81

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/966 z dne 16. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

84

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/967 z dne 16. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

87

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/968 z dne 6. junija 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program ISA2)

90

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/969 z dne 15. junija 2016 o določitvi standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih za izkoreninjenje, obvladovanje in nadzor živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Unija, ter o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/288/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3615)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/957

z dne 9. marca 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 16(5) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je določiti ustrezne zahteve za ureditve, postopke in sisteme, ki bi jih morali imeti vzpostavljene upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter vsaka oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, za poročanje o naročilih in poslih, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014. Te zahteve bi morale pomagati pri preprečevanju in odkrivanju zlorabe trga. Prav tako bi morale pomagati k zagotavljanju, da so obvestila, ki se predložijo pristojnim organom, smiselna, celovita in koristna. Za zagotovitev učinkovitega odkrivanja zlorabe trga, bi morali biti vzpostavljeni ustrezni sistemi za spremljanje naročil in poslov. Taki sistemi bi morali zagotavljati, da analizo opravi človek, in to ustrezno usposobljeni zaposleni. Sistemi za spremljanje zlorabe trga bi morali biti sposobni ustvarjati opozorila v skladu z vnaprej določenimi parametri, da se omogoči izvedba nadaljnje analize v zvezi z morebitnim trgovanjem z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskusom trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Celotni postopek bo verjetno zahteval določeno stopnjo avtomatizacije.

(2)

Da bi olajšali in spodbudili usklajen pristop in prakse za preprečevanje in odkrivanje zlorabe trga v celotni Uniji, je primerno določiti podrobne določbe za uskladitev vsebine in časa poročanja o sumljivih naročilih in poslih ter predloge za takšno poročanje.

(3)

Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo in se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem ter se zanje uporablja Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), bi morale vzpostaviti in vzdrževati sisteme iz te uredbe in Uredbe (EU) št. 596/2014, zanje pa bi moral še naprej veljati člen 17(1) Direktive 2014/65/EU.

(4)

Osebam, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, bi moralo biti omogočeno, da pod ustreznimi pogoji prenesejo naloge spremljanja, odkrivanja in prepoznavanja sumljivih naročil in poslov znotraj skupine ali da prenesejo na druge izvedbo analize podatkov in ustvarjanja opozoril. Tak prenos nalog bi moral omogočiti delitev virov, razvoj in vzdrževanje sistemov spremljanja na centralni ravni ter pridobivanje strokovnega znanja v okviru spremljanja naročil in poslov. Pristojnim organom tak prenos nalog ne bi smel preprečiti, da kadar koli ocenijo, ali so sistemi, ureditve in postopki osebe, na katero se naloge prenesejo, učinkoviti pri izpolnjevanju obveznosti spremljanja in odkrivanja zlorabe trga. Obveznost poročanja ter odgovornost za spoštovanje te uredbe in člena 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 bi morala obdržati oseba, ki je izvedla prenos nalog.

(5)

Mesta trgovanja bi morala imeti ustrezna pravila trgovanja, ki prispevajo k preprečevanju trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Poleg tega bi morala imeti mesta trgovanja na voljo sisteme za ponovno predvajanje knjige naročil zaradi analize dejavnosti tekom trgovalnega dne v okviru algoritemskega trgovanja, vključno z visokofrekvenčnim trgovanjem.

(6)

Enotna in usklajena predloga za elektronsko predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu bi morala biti v pomoč pri izpolnjevanju zahtev iz te uredbe in člena 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 na trgih, kjer so naročila in posli vse pogosteje čezmejni. Prav tako bi morala olajšati učinkovito izmenjavo informacij o sumljivih naročilih in poslih med pristojnimi organi pri čezmejnih preiskavah.

(7)

Ustrezna polja z informacijami v predlogi bi morala, če so izpolnjena jasno, celovito, objektivno in natančno, pristojnim organom pomagati hitro oceniti sum in sprožiti ustrezne ukrepe. Predloga bi morala zato omogočati osebam, ki predložijo poročilo, da zagotovijo relevantne podatke glede sumljivih naročil in poslov, o katerih se poroča, ter pojasnijo razloge za sum. Poleg tega bi morala predloga omogočati tudi predložitev osebnih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo oseb, udeleženih v sumljivih naročilih in poslih, ter pomagali pristojnim organom, da pri preiskavah hitro analizirajo trgovalno ravnanje osumljencev in opredelijo povezave z osebami, udeleženimi v drugih sumljivih poslih. Take informacije bi morale biti zagotovljene takoj na začetku, tako da se celovitost preiskave ne ogroža s tem, da bi moral pristojni organ med preiskavo stopiti v stik z osebo, ki je predložila poročilo o sumljivem poslu in naročilu. Vključevati bi morale datum rojstva, naslov, informacije o zaposlitvi in računih zadevne osebe ter, če je to ustrezno, identifikacijsko kodo stranke in nacionalno identifikacijsko številko zadevnih posameznikov.

(8)

Zaradi lažje predložitve poročila o sumljivem poslu in naročilu bi morala predloga dopuščati, da se priložijo dokumenti in gradiva, za katere se šteje, da so potrebni v podporo predloženemu obvestilu, tudi v obliki priloge, ki vsebuje seznam naročil ali poslov, relevantnih za zadevno poročilo, ter podrobno navaja njihove cene in količine.

(9)

Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ne bi smeli predložiti obvestila za vsa prejeta naročila ali izvedene posle, ki so sprožili notranje opozorilo. Taka zahteva ne bi bila skladna z zahtevo, da se za vsak posamezen primer presodi, ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum.

(10)

Poročila o sumljivem naročilu in poslu bi bilo treba predložiti ustreznemu pristojnemu organu takoj, ko se pojavi utemeljen sum, da bi lahko zadevna naročila ali posli pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Analiza tega, ali naj se naročilo ali posel štejeta za sumljiva, bi morala temeljiti na dejstvih, ne pa na špekulacijah ali domnevah, pri čemer bi jo bilo treba izvesti v najkrajšem možnem času. Praksa odlaganja predložitve poročila, da bi se vključilo dodatna sumljiva naročila ali posle, ni združljiva z obveznostjo takojšnjega ukrepanja ob pojavu utemeljenega suma. Da bi ugotovili, ali bi bilo mogoče več naročil in poslov poročati v enem samem poročilu o sumljivem poslu in naročilu, bi bilo treba predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu vedno preučiti za vsak primer posebej. Poleg tega se praksa čakanja, da se nakopiči določeno število poročil o sumljivem poslu in naročilu, preden se predložijo, ne bi smela šteti za skladno z zahtevo o takojšnjem obveščanju.

(11)

V nekaterih okoliščinah se lahko utemeljen sum trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije pojavi nekaj časa po domnevni dejavnosti, in sicer zaradi naknadnih dogodkov ali razpoložljivih informacij. To ne bi smelo biti razlog, da se o sumljivih dejavnostih ne poroča pristojnemu organu. Da se v teh posebnih okoliščinah dokaže izpolnjevanje zahtev glede poročanja, bi morala biti oseba, ki predloži poročilo, sposobna utemeljiti časovno razliko med domnevno dejavnostjo in pojavom utemeljenega suma trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

(12)

Hramba in dostop do predloženih poročil o sumljivem poslu in naročilu,in opravljenih analiz sumljivih naročil in poslov, na podlagi katerih poročila o sumljivem poslu in naročilu niso bila predložena, sta pomemben del postopkov za odkrivanje zlorabe trga. Možnost priklica in pregleda analiz, opravljenih za poročila o sumljivem poslu in naročilu, ki so bila predložena, ter tistih sumljivih naročil in poslov, ki so bili analizirani, vendar je bilo ugotovljeno, da razlogi za sum niso bili utemeljeni, bo osebam, ki v okviru svojega poklica izvajajo posle ali se zanje dogovarjajo, in upravljavcem trga ali investicijskim podjetjem, ki upravljajo mesto trgovanja, pomagala pri presojanju prihodnjih sumljivih naročil ali poslov. Opravljena analiza v zvezi s sumljivimi naročili in posli, na podlagi katere na koncu ni bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, pomaga tem osebam še izboljšati sisteme nadzora in odkrivanja vzorcev ponavljajočega se ravnanja, ki bi lahko skupaj, če se upoštevajo kot celota, vodili do utemeljenega suma, da gre za trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Poleg tega bodo te evidence pomagale tudi pri dokazovanju izpolnjevanja zahtev iz te uredbe ter pristojnim organom olajšale izvajanje nadzornih in preiskovalnih nalog ter nalog izvrševanja v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014.

(13)

Vsakršno obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi bilo treba izvajati v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(14)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(15)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(16)

Za zagotovitev nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da začne ta uredba veljati čim prej in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste, določene v Uredbi (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„poročilo o sumljivem poslu in naročilu“ pomeni poročilo o sumljivih naročilih in poslih, vključno z vsakršnim preklicem ali spremembo naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije v skladu s členom 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(b)

„elektronska sredstva“ predstavljajo vso elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo), shranjevanje in prenos podatkov z uporabo žic, radia, optičnih tehnologij ali katerih koli drugih elektromagnetnih sredstev;

(c)

„skupina“ pomeni skupino, kot je opredeljena v členu 2(11) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(d)

„naročilo“ pomeni vsako naročilo, vključno z vsako ponudbo, ne glede na to, ali je njen namen prvotna predložitev, sprememba, posodobitev ali preklic naročila in ne glede na njeno vrsto.

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve, sisteme in postopke, ki zagotavljajo:

(a)

učinkovito in redno spremljanje za namene odkrivanja in prepoznavanja naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, med vsemi prejetimi in posredovanimi naročili ter vsemi izvedenimi posli;

(b)

posredovanje poročil o sumljivem poslu in naročilu pristojnim organom v skladu z zahtevami iz te uredbe in z uporabo predloge iz Priloge.

2.   Obveznosti iz odstavka 1 se uporabljajo za naročila in posle v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom in ne glede na:

(a)

vlogo, v kateri se izda naročilo ali izvede posel;

(b)

vrste zadevnih strank;

(c)

to, ali so bila naročila oddana ali posli izvedeni na mestu trgovanja ali zunaj njega.

3.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve, sisteme in postopke, ki zagotavljajo:

(a)

učinkovito in redno spremljanje za namene preprečevanja, odkrivanja in prepoznavanja trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ter poskusa trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije, med vsemi prejetimi naročili in vsemi izvedenimi posli;

(b)

posredovanje poročil o sumljivem poslu in naročilu pristojnim organom v skladu z zahtevami iz te uredbe in z uporabo predloge iz Priloge.

4.   Obveznosti iz odstavka 3 se uporabljajo za naročila in posle v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom in ne glede na:

(a)

vloga, v kateri se izda naročilo ali izvede posel;

(b)

vrste zadevnih strank.

5.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, zagotavljajo, da so ureditve, sistemi in postopki iz odstavkov 1 in 3:

(a)

ustrezni in sorazmerni glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti;

(b)

se redno ocenjujejo, vsaj z izvedbo letne revizije in notranjega pregleda, in po potrebi posodobijo;

(c)

so jasno dokumentirani v pisni obliki, vključno z vsemi spremembami ali posodobitvami, za namene skladnosti s to uredbo in da se dokumentirane informacije hranijo pet let.

Osebe iz prvega pododstavka na zahtevo pristojnemu organu predložijo informacije iz točk (b) in (c) navedenega pododstavka.

Člen 3

Preprečevanje, spremljanje in odkrivanje

1.   Ureditve, sistemi in postopki iz člena 2(1) in (3):

(a)

omogočajo posamezno in primerjalno analizo za vsak izveden posel in oddano, spremenjeno, preklicano ali zavrnjeno naročilo v sistemih mesta trgovanja, v primeru oseb, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, pa tudi zunaj mesta trgovanja;

(b)

ustvarjajo opozorila glede dejavnosti, ki zahtevajo nadaljnjo analizo za namene odkrivanja morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

(c)

zajemajo vse trgovalne dejavnosti, ki jih izvajajo zadevne osebe.

2.   Osebe, ki v okviru svojega poklica izvajajo posle ali se zanje dogovarjajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesta trgovanja, na zahtevo pristojnemu organu predložijo informacije, ki dokazujejo primernost in sorazmernost njihovih sistemov glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti, vključno z informacijo o stopnji avtomatizacije takih sistemov.

3.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesta trgovanja, v obsegu, ki je primeren in sorazmeren glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti, uporabljajo programsko opremo in imajo vzpostavljene postopke, ki podpirajo preprečevanje in odkrivanje trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

Sistemi in postopki iz prvega pododstavka vključujejo programsko opremo za odloženo avtomatsko odčitavanje, ponovno predvajanje in analizo podatkov iz knjige naročil, pri čemer ima takšna programska oprema zadostno zmogljivost za delovanje v okolju algoritemskega trgovanja.

4.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve in postopke, ki zagotavljajo ustrezno raven analiz, ki jih opravi človek, pri spremljanju, odkrivanju in prepoznavanju poslov in naročil, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

5.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve in postopke, ki zagotavljajo ustrezno raven analiz, ki jih opravi človek, tudi pri preprečevanju trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

6.   Oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, ima pravico, da s pisnim dogovorom na pravno osebo, ki je del iste skupine, prenese opravljanje nalog spremljanja, odkrivanja in prepoznavanja naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Oseba, ki prenese navedene naloge, je še vedno v celoti odgovorna za izvajanje vseh svojih obveznosti v skladu s to uredbo in členom 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 ter zagotovi, da je ureditev jasno dokumentirana ter da so naloge in odgovornosti določene in dogovorjene, vključno s trajanjem prenosa pooblastil.

7.   Oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, lahko s pisnim dogovorom prenese izvajanje analize podatkov, vključno s podatki o naročilih in poslih, ter ustvarjanje opozoril, ki jih taka oseba potrebuje za spremljanje, odkrivanje in prepoznavanje naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, na tretjo osebo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Oseba, ki prenese navedene naloge, je še vedno v celoti odgovorna za izvajanje vseh svojih obveznosti v skladu s to uredbo in členom 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 ter ves čas izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ohrani strokovno znanje in sredstva, potrebna za ocenjevanje kakovosti opravljenih storitev ter organizacijske ustreznosti izvajalcev, za nadzorovanje prenesenih storitev in redno obvladovanje tveganj, povezanih s prenosom zadevnih nalog;

(b)

ima neposreden dostop do vseh relevantnih informacij v zvezi z analizo podatkov in ustvarjanjem opozoril.

Pisni dogovor vsebuje opis pravic in obveznosti osebe, ki prenese naloge iz prvega pododstavka, in izvajalca. Poleg tega določa razloge, na podlagi katerih lahko oseba, ki prenese naloge, prekine tak dogovor.

8.   Kot del ureditev in postopkov iz člena 2(1) in (3), osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, pet let hranijo informacije o analizah, opravljenih v zvezi z naročili in posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije in ki so bili predmet preiskave, ter razloge za predložitev ali nepredložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu. Te informacije se predložijo pristojnemu organu na zahtevo.

Osebe iz prvega pododstavka zagotovijo, da ureditve in postopki iz člena 2(1) in (3) zagotavljajo in ohranjajo zaupnost informacij iz prvega pododstavka.

Člen 4

Usposabljanje

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, organizirajo in zagotovijo učinkovito in celovito usposabljanje za zaposlene, ki se ukvarjajo s spremljanjem, odkrivanjem in prepoznavanjem naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, vključno z zaposlenimi, ki se ukvarjajo z obdelavo naročil in poslov. Tako usposabljanje se izvaja redno ter je primerno in sorazmerno glede na obseg, velikost in naravo poslovne dejavnosti.

2.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, poleg tega zagotovijo usposabljanje iz odstavka 1 zaposlenim, ki se ukvarjajo s preprečevanjem trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

Člen 5

Obveznosti glede poročanja

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo učinkovite ureditve, sisteme in postopke, ki jim omogočajo, da za namene predložitve poročila o sumljivem poslu in naročilu ocenijo, ali bi lahko posel ali naročilo pomenila trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Te ureditve, sistemi in postopki ustrezno upoštevajo elemente, ki tvorijo dejansko trgovanje z notranjimi informacijami ali tržno manipulacijo ali poskus navedenega v skladu s členoma 8 in 12 Uredbe (EU) št. 596/2014, ter neizčrpne kazalnike tržne manipulacije iz Priloge I k navedeni uredbi, kakor so podrobneje določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/522 (6).

2.   Vse osebe iz odstavka 1, ki sodelujejo pri obdelavi istega naročila ali posla, so odgovorne za oceno, ali naj se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu.

3.   Osebe iz odstavka 1 zagotovijo, da informacije, predložene v okviru poročila o sumljivem poslu in naročilu, temeljijo na dejstvih in analizi ter da se upoštevajo vse informacije, ki so jim na voljo.

4.   Osebe iz odstavka 1 imajo vzpostavljene postopke za zagotovitev, da oseba, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ter osebe, katerih zaradi njihove funkcije ali položaja pri osebi, ki poroča, ni treba seznaniti s predložitvijo poročila o sumljivem poslu in naročilu, niso obveščene o dejstvu, da je bilo poročilo o sumljivem poslu in naročilu predloženo ali bo predloženo ali naj bi bilo predloženo pristojnemu organu.

5.   Osebe iz odstavka 1 izpolnijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ne da bi o tem obvestile osebo, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ali osebe, ki jih ni treba seznaniti s tem, da bo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, vključno z zahtevki za informacije v zvezi z osebo, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, da se lahko izpolnijo določena polja.

Člen 6

Čas predložitve poročil o sumljivem poslu in naročilu

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, zagotovijo, da imajo vzpostavljene učinkovite ureditve, sisteme in postopke za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu brez odlašanja v skladu s členom 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014 po tem, ko se pojavi utemeljen sum dejanskega trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije ali poskusa navedenega.

2.   Ureditve, sistemi in postopki iz odstavka 1 vključujejo možnost predložitve poročil o sumljivem poslu in naročilu v zvezi s posli in naročili, ki so bila izvedena v preteklosti, kadar se sum pojavi zaradi poznejših dogodkov ali informacij.

V teh primerih oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, in upravljavec trga in investicijsko podjetje, ki upravlja mesto trgovanja, pristojnemu organu v poročilu o sumljivem poslu in naročilu pojasnijo časovno razliko med domnevno kršitvijo in predložitvijo poročila o sumljivem poslu in naročilu glede na specifične okoliščine zadevnega primera.

3.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, pristojnemu organu predložijo vse ustrezne dodatne informacije, ki jih izvejo po prvotni predložitvi poročila o sumljivem poslu in naročilu, ter zagotovijo vse informacije ali dokumente, ki jih zahteva pristojni organ.

Člen 7

Vsebina poročil o sumljivem poslu in naročilu

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu uporabijo predlogo iz Priloge.

2.   Osebe iz odstavka 1, ki predložijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, jasno in natančno izpolnijo polja z informacijami, ki zadevajo naročila ali posle, o katerih se poroča. Poročilo o sumljivem poslu in naročilu vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikacijo osebe, ki predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, v primeru oseb, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, pa tudi v kateri vlogi deluje oseba, ki predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, zlasti če posluje za svoj račun ali izvaja naročila v imenu tretjih oseb;

(b)

opis naročila ali posla, ki vključuje:

(i)

vrsto naročila in vrsto trgovanja, zlasti posle s svežnji, in kje je bila dejavnost opravljena;

(ii)

ceno in obseg;

(c)

razloge, zaradi katerih obstaja sum, da pomeni naročilo ali posel trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

(d)

podatke za identifikacijo vseh oseb, vključenih v naročilo ali posel, ki bi lahko pomenila trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, vključno z osebo, ki je oddala ali izvedla naročilo, in osebo, v imenu katere je bilo naročilo oddano ali izvedeno;

(e)

vse druge informacije in spremne dokumente, za katera se šteje, da so lahko relevantni za pristojni organ za namene odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ter poskusa trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

Člen 8

Sredstva za prenos

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, predložijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, vključno z vsemi spremnimi dokumenti ali prilogami, pristojnemu organu iz člena 16(1) in (3) Uredbe (EU) št. 596/2014 z uporabo elektronskih sredstev, ki jih določi ta pristojni organ.

2.   Pristojni organi na svoji spletni strani objavijo elektronska sredstva iz odstavka 1. Ta elektronska sredstva zagotavljajo, da se med prenosom ohrani popolnost, celovitost in zaupnost informacij.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta In Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (UL L 88, 5.4.2016, str. 1).


PRILOGA

Predloga za poročilo o sumljivem poslu in naročilu

ODDELEK 1 –   

IDENTITETA SUBJEKTA/OSEBE, KI PREDLOŽI POROČILO O SUMLJIVEM POSLU IN NAROČILU

Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo / Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja – Za vsak primer se navede:

Ime fizične osebe

[Ime(-na) in priimek(-ki) fizične osebe, odgovorne za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu znotraj subjekta, ki ga predloži.]

Položaj pri subjektu, ki poroča

[Položaj fizične osebe, odgovorne za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu pri subjektu, ki ga predloži.]

Ime subjekta, ki poroča

[Polno ime subjekta, ki poroča, za pravne osebe pa tudi:

pravna oblika, kot je navedena v registru države, v skladu z zakonodajo katere je subjekt registriran, če je to ustrezno, in

koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) v skladu s standardom ISO 17442, če je to ustrezno.]

Naslov subjekta, ki poroča

[Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država.]

Vloga subjekta v zvezi z naročili ali posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije

[Opis vloge, v kateri je deloval subjekt v zvezi z naročili ali posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, npr. izvajanje naročil v imenu strank, poslovanje za lastni račun, upravljanje mesta trgovanja, sistematični internalizator.]

Vrsta trgovalne dejavnosti (vzdrževanje trga, arbitraža itd.) in vrsta instrumenta, s katerim trguje (vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti itd.) subjekt, ki poroča

(Če je na voljo)

Razmerje z osebo, za katero se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu

[Opis vseh podjetniških, pogodbenih ali organizacijskih ureditev ali okoliščin ali razmerij]

Kontaktna oseba za dodatne zahteve po informacijah

[Oseba, ki pri subjektu, ki poroča, deluje kot kontaktna točka za dodatne zahteve po informacijah v zvezi s tem poročilom (npr. odgovorna oseba za varovanje zakonitosti poslovanja) in ustrezni kontaktni podatki:

ime(-na) in priimek(-ki);

položaj kontaktne osebe pri subjektu, ki poroča;

službeni e-naslov.]

ODDELEK 2 –   

POSEL / NAROČILO

Opis finančnega instrumenta:

[Opis finančnega instrumenta, za katerega se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, pri čemer se navede:

polno ime ali opis finančnega instrumenta;

oznaka identifikatorja instrumenta, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, sprejeti v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 ali, če je to ustrezno, ali druge oznake;

vrsta finančnega instrumenta v skladu s taksonomijo, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta, in ustrezna oznaka (oznaka ISO 10962 CFI).]

[Dodatni elementi naročil in poslov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC

(Seznam podatkov v nadaljevanju ni izčrpen)

Navedba vrste izvedenega finančnega instrumenta OTC (npr. pogodbe na razliko, zamenjave, kreditne zamenjave ali opcije, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (opcije OTC)), pri čemer se uporabijo vrste iz člena 4(3)(b) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012.

Opis značilnosti izvedenega finančnega instrumenta OTC, ki vključuje, če je to ustrezno za zadevno vrsto izvedenega finančnega instrumenta, vsaj naslednje:

nominalni znesek (nominalno vrednost);

valuto, v kateri je izražena cena;

datum zapadlosti;

premijo (ceno);

obrestno mero.

Opis, če je ustrezno za zadevno vrsto izvedenega finančnega instrumenta OTC, vsaj naslednjega:

razlike, vnaprejšnjega plačila in nominalne velikosti ali vrednosti osnovnega finančnega instrumenta;

pogojev posla kot so izvršilna cena in pogodbeni pogoji (npr. dobiček ali izguba pri stavah na razliko, če se vrednost spremeni za eno točko).

Opis osnovnega finančnega instrumenta za izvedeni finančni instrument OTC, pri čemer se navede:

polno ime osnovnega finančnega instrumenta ali opis finančnega instrumenta;

oznaka identifikatorja instrumenta, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, če je to ustrezno, ali druge oznake;

vrsta finančnega instrumenta v skladu s taksonomijo, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta, in ustrezna oznaka (oznaka ISO 10962 CFI).]

Datum in ura poslov ali naročil, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije

[Navedba datuma(-ov) in ure naročila(-l) ali posla(-ov), pri čemer se navede časovni pas.]

Trg, na katerem je bilo izvedeno naročilo ali posel

[Navede se:

ime in koda za identifikacijo mesta trgovanja, sistematičnega internalizatorja ali organizirane platforme za trgovanje zunaj Unije, kjer je bilo oddano naročilo in izveden posel, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, sprejeti v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, ali

če naročilo ni bilo oddano ali posel izveden nobenem od omenjenih mest, se navede „izven mesta trgovanja“.]

Lokacija (država)

[Polno ime države in ISO 3166-1 dvomestna oznaka države.]

[Navede se:

kje se naročilo odda (če je na voljo);

kje se naročilo izvede.]

Opis naročila ali posla

[Opis vsaj naslednjih značilnosti naročila(-l) ali posla(-ov), o katerem(-ih) se poroča

referenčna številka posla / referenčna številka naročila (če je to ustrezno);

datum in ura poravnave;

nakupna cena / prodajna cena;

obseg/količina finančnih instrumentov

[V primeru več naročil ali poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, se lahko podatki o cenah in količinah takih naročil in poslov pristojnemu organu predložijo v Prilogi k poročilu o sumljivem poslu in naročilu.];

informacije o oddaji naročila, ki vključujejo vsaj naslednje:

vrsta naročila (npr. „limitirano naročilo z mejo EUR x“);

način oddaje naročila (npr. elektronska knjiga naročil);

ura, ko je bilo naročilo oddano;

oseba, ki je dejansko oddala naročilo;

oseba, ki je dejansko prejela naročilo;

sredstva, s katerimi se naročilo posreduje;

informacije o preklicu ali spremembi naročila (če je to ustrezno):

ura spremembe ali preklica;

oseba, ki je spremenila ali preklicala naročilo;

vrsta spremembe (npr. sprememba cene ali količine) in obseg spremembe

[V primeru več naročil ali poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, se lahko podatki o cenah in količinah takih naročil in poslov pristojnemu organu predložijo v Prilogi k poročilu o sumljivem poslu in naročilu.];

sredstva za spremembo naročila (npr. prek elektronske pošte, telefona itd.).]

ODDELEK 3 –   

OPIS VRSTE SUMA

Vrsta suma

[Navede se vrsto kršitve, ki bi jo lahko pomenila naročila ali posli, o katerih se poroča:

tržna manipulacija;

trgovanje z notranjimi informacijami;

poskus tržne manipulacije;

poskus trgovanja z notranjimi informacijami.]

Razlogi za sum

[Opis dejavnosti (posli in naročila, način oddaje naročil ali izvedbe poslov in značilnosti naročil in poslov, zaradi katerih so ti sumljivi) in kako je zadeva pritegnila pozornost osebe, ki poroča, pri čemer se navedejo razlogi za sum.

V skladu z neizčrpnimi vodilnimi merili lahko opis vključuje:

za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje / se z njimi trguje na mestu trgovanja, opis narave interakcij v knjigi naročil / poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

za izvedene finančne instrumente OTC podatke v zvezi s posli ali naročili v osnovnem sredstvu in informacije o vseh možnih povezavah med posli na denarnem trgu osnovnega sredstva in posli z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, o katerih se poroča.]

ODDELEK 4 –   

IDENTITETA OSEBE, KATERE NAROČILA ALI POSLI BI LAHKO POMENILI TRGOVANJE Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI, TRŽNO MANIPULACIJO ALI POSKUS TRGOVANJA Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI ALI TRŽNE MANIPULACIJE („OSUMLJENEC“)

Ime

[Za fizične osebe: ime(-na) in priimek(-ki).]

[Za pravne osebe: polno ime, vključno s pravno obliko, kot je navedena v registru države, v skladu z zakonodajo katere je registrirana, če je to ustrezno, in koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) v skladu s standardom ISO 17442, če je to ustrezno.]

Datum rojstva

[Samo za fizične osebe.]

[llll-mm-dd]

Nacionalna identifikacijska številka (če je to ustrezno)

[Če je to ustrezno v zadevni državi članici.]

[Številka in/ali besedilo]

Naslov

[Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država.]

Informacije o zaposlitvi:

kraj;

položaj.

[Informacije o zaposlitvi osumljenca na podlagi notranjih virov informacij, ki so na voljo subjektu, ki poroča (npr. dokumentacija v zvezi z računom v primeru strank, informacijski sistem za zaposlene v primeru osebe, ki je zaposlena pri subjektu, ki poroča).]

Številka(-e) računa(-ov)

[Številke denarnega(-ih) računa(-ov) in računa(-ov) vrednostnih papirjev, kakršnih koli skupnih računov ali kakršnih koli pooblastil za račun osumljenega subjekta/osebe.]

Identifikator stranke v okviru poročanja o poslu v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov (ali katera koli druga identifikacijska koda)

[V primeru, da je osumljenec stranka subjekta, ki poroča.]

Razmerje z izdajateljem zadevnih finančnih instrumentov (če je to ustrezno in kadar je znano)

[Opis vseh podjetniških, pogodbenih ali organizacijskih ureditev ali okoliščin ali razmerij]

ODDELEK 5 –   

DODATNE INFORMACIJE

Ozadje ali kakršne koli druge informacije, za katere subjekt, ki poroča, šteje, da so relevantne za poročilo

[Naslednji seznam ni izčrpen:

položaj osumljenca (npr. majhna neprofesionalna stranka, institucije);

narava delovanja osumljenega subjekta/osebe (za lasten račun, v imenu stranke, drugo);

velikost portfelja osumljenega subjekta/osebe;

datum začetka poslovnega odnosa s stranko, če je osumljeni subjekt/oseba stranka osebe/subjekta, ki poroča;

vrsta dejavnosti trgovalne enote, če je na voljo, osumljenega subjekta;

vzorci trgovanja osumljenega subjekta/osebe. Naslednji primeri predstavljajo smernice glede informacij, ki bi bile lahko koristne:

trgovalne navade osumljenega subjekta/osebe kar zadeva uporabo finančnega vzvoda in prodaje na kratko ter pogostost njune uporabe;

primerljivost obsega naročila/posla, o katerem se poroča, s povprečnim obsegom naročil oziroma poslov, ki jih je osumljeni subjekt/oseba oddal(-a) oziroma izvedel(-la) v preteklih 12 mesecih;

navade osumljenega subjekta/osebe v odnosu do izdajateljev, z vrednostnimi papirji katerih je trgoval(-a), ali vrste finančnih instrumentov, s katerimi je trgoval(-a), v zadnjih 12 mesecih, zlasti ali je naročilo/posel, o katerem se poroča, povezan z izdajateljem, z vrednostnimi papirji katerega je osumljeni subjekt/oseba trgoval(-a) v preteklem letu;

drugi subjekti/osebe, za katere se ve, da so sodelovali pri naročilih ali poslih, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije:

imena;

dejavnost (npr. izvajanje naročil v imenu strank, poslovanje za lastni račun, upravljanje mesta trgovanja, sistematični internalizator itd.).

ODDELEK 6 –   

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

[Seznam spremnih prilog in gradiva, predloženega skupaj s tem poročilom o sumljivem poslu in naročilu.

Primeri takšne dokumentacije so elektronska sporočila, posnetki pogovorov, evidenca o naročilu/poslu, potrditve, poročila posrednikov, pooblastila in poročanje medijev, če je to ustrezno.

Če se podrobne informacije o naročilih/poslih iz oddelka 2 te predloge predložijo v ločeni prilogi, se tu navede naslov zadevne priloge.]


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/958

z dne 9. marca 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 20(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Usklajeni standardi o naložbenih priporočilih ali druge informacije, ki priporočajo ali predlagajo naložbeno strategijo (v nadaljnjem besedilu: priporočila), so potrebni za objektivno, jasno in pravilno predstavitev takšnih informacij in za razkritje interesov in nasprotij interesov. Osebe, ki pripravljajo ali razširjajo priporočila, bi morale upoštevati te standarde. Priporočila bi morala biti predstavljena objektivno in na način, ki ne zavaja udeležencev na trgu ali javnosti, predvsem zato, da se zagotovijo visoki standardi pravičnosti, poštenosti in preglednosti na trgu.

(2)

Vse osebe, ki pripravljajo ali razširjajo priporočila, bi morale imeti ureditve za zagotovitev, da so informacije objektivno predstavljene ter interesi ali nasprotja interesov učinkovito razkriti. Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti dodatne ureditve za tiste kategorije oseb, ki zaradi njihovega značaja in dejavnosti navadno predstavljajo večja tveganja za celovitost trga in zaščito vlagateljev. V tej skupini bi bili neodvisni analitiki, investicijska podjetja, kreditne institucije, vse osebe, katerih glavna dejavnost je priprava ali razširjanje priporočil, ter fizične osebe, ki delajo zanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače, kot tudi druge osebe, ki predlagajo naložbene odločitve v zvezi z finančnimi instrumenti in se predstavljajo kot osebe z izkušnjami ali strokovnim znanjem s področja financ oziroma jih udeleženci na trgu priznavajo kot take (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki). Neizčrpni kazalniki, ki jih je treba upoštevati pri identifikaciji takšnih strokovnjakov, vključujejo pogostost, s katero pripravljajo priporočila; število oseb, ki sledijo njihovim priporočilom, ko jih predlagajo; njihove pretekle delovne izkušnje, vključno s tem, ali so v preteklosti poklicno pripravljali priporočila; ter ali njihova predhodna priporočila posredujejo ali so jih posredovale tretje osebe, kot so mediji.

(3)

Identiteto oseb, ki pripravljajo priporočila, njihov pristojni organ, če ta obstaja, ter datume in ure, ko so bila priporočila zaključena in nato razširjena, bi bilo treba razkriti, saj lahko predstavljajo dragocene informacije za vlagatelje pri njihovih naložbenih odločitvah.

(4)

Razkritje vrednotenj in metodologij je koristna informacija, da bi razumeli priporočila, ter presodili v kolikšni meri so osebe, ki pripravljajo ta priporočila, dosledne pri vrednotenju in metodologijah, ki jih uporabljajo. Priporočila, ki jih je pripravila ista oseba in se nanašajo na podjetja iz iste panoge ali iste države, bi morala dosledno odražati določene skladne skupne dejavnike. Zato bi morali neodvisni analitiki, investicijska podjetja, kreditne institucije, osebe, katerih glavna dejavnost je priprava ali razširjanje priporočil, ter fizične osebe, ki delajo zanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače, kot tudi strokovnjaki v priporočilih obrazložiti vsako spremembo vrednotenj in metodologij, ki jih uporabljajo.

(5)

Interesi oseb, ki pripravljajo priporočila, ter nasprotja, ki jih lahko ti interesi vključujejo, lahko vplivajo na mnenje, ki ga te osebe izrazijo v priporočilih. Za zagotovitev, da je objektivnost in zanesljivost informacij mogoče oceniti, bi moralo biti primerno razkriti vsako razmerje in okoliščine v zvezi s finančnim instrumentom ali izdajateljem, na katerega se priporočilo posredno ali neposredno nanaša, za katere je mogoče razumno pričakovati, da bodo vplivali na objektivnost informacij, vključno z interesi ali nasprotji interesov oseb, ki pripravljajo priporočila, ali oseb, ki pripadajo isti skupini.

(6)

Razkritja interesov ali nasprotij interesov bi morala biti dovolj specifična, da se prejemniku priporočila omogoči, da si oblikuje mnenje o stopnji in naravi interesa ali nasprotja interesov na podlagi dejstev. Neodvisni analitiki, investicijska podjetja, kreditne institucije, vse osebe, katerih glavna poslovna dejavnost je priprava ali razširjanje priporočil, ter fizične osebe, ki delajo zanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače, kot tudi strokovnjaki bi morali razkriti, ali imajo v lasti neto dolgo ali kratko pozicijo nad vnaprej določenim pragom v izdanem delniškem kapitalu izdajatelja, na katerega se nanaša priporočilo. V tem kontekstu bi morali izračunati neto dolgo ali kratko pozicijo po metodologiji za izračun pozicij iz Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(7)

Zaradi sorazmernosti bi moralo biti osebam, ki pripravljajo priporočila, dovoljeno, da prilagodijo svoje ureditve za objektivno predstavitev in razkritje interesov ali nasprotij interesov v okviru omejitev iz te uredbe, vključno kadar pripravijo nenapisana priporočila, ki jih podajo na sestankih, turnejah ali prek avdio- ali video konferenc ter prek radijskih, televizijskih ali spletnih intervjujev.

(8)

Priporočila lahko v nespremenjeni, spremenjeni ali povzeti obliki razširja oseba, ki ni oseba, ki je ta priporočila pripravila. Način, kako osebe, ki razširjajo priporočila, obravnavajo ta priporočila, lahko pomembno vpliva na to, kako vlagatelji vrednotijo ta priporočila. Zlasti poznavanje identitete osebe, ki razširja priporočila, in obsega spremembe izvirnega priporočila sta lahko dragoceni informaciji za vlagatelje, ko odločajo o naložbah.

(9)

Kadar oseba, ki razširja priporočila, izvleče le nekaj elementov izvirnega priporočila, lahko to pomeni bistveno spremembo vsebine izvirnega priporočila. Sprememba smeri izvirnega priporočila (npr. sprememba priporočila „kupi“ v priporočilo „zadrži“ ali „prodaj“ ali obratno ali sprememba ciljne cene) bi se morala vedno obravnavati kot bistvena sprememba.

(10)

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe bi se morala izvajati v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi glede prenosa Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(11)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(12)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

(13)

Za zagotovitev nemotenega delovanja finančnih trgov, je nujno, da ta Uredba začne veljati čim prej ter da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma, kot določbe v Uredbi (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„strokovnjak“ pomeni osebo iz člena 3(1)(34)(ii) Uredbe (EU) št. 596/2014, ki redno predlaga naložbene odločitve glede finančnih instrumentov in ki:

(i)

se predstavlja kot oseba s strokovnim znanjem ali izkušnjami s področja financ; ali

(ii)

predstavi svoje priporočilo na tak način, da bi lahko druge osebe razumno verjele, da ima strokovno znanje ali izkušnje s področja financ;

(b)

„skupina“ pomeni skupino, kot je opredeljena v členu 2(11) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5).

POGLAVJE II

PRIPRAVA PRIPOROČIL

Člen 2

Identiteta pripravljavcev priporočil

1.   Osebe, ki pripravljajo naložbena priporočila ali druge informacije, s katerimi priporočajo ali predlagajo naložbeno strategijo (v nadaljnjem besedilu: priporočila), v vseh priporočilih, ki jih pripravijo, jasno in na vidnem mestu razkrijejo svojo identiteto in naslednje informacije o identiteti vseh drugih oseb, ki so odgovorne za pripravo priporočila:

(a)

ime in naziv delovnega mesta vseh fizičnih oseb, ki sodelujejo pri pripravi priporočila;

(b)

kadar fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri pripravi priporočila, deluje na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi, ali kako drugače dela za pravno osebo, ime takšne pravne osebe.

2.   Kadar je oseba, ki pripravi priporočila, investicijsko podjetje, kreditna institucija ali fizična oseba, ki dela za investicijsko podjetje ali kreditno institucijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače, ta oseba v priporočilu poleg informacij iz odstavka 1 navede identiteto zadevnega pristojnega organa.

3.   Kadar oseba, ki pripravi priporočila, ni oseba iz odstavka 2, temveč zanjo veljajo samoregulativni standardi ali kodeksi ravnanja za pripravo priporočil, ta oseba v priporočilu poleg informacij iz odstavka 1 navede sklic na te standarde ali kodekse.

Člen 3

Splošne obveznosti v zvezi z objektivno predstavitvijo priporočil

1.   Osebe, ki pripravijo priporočila, zagotovijo, da so njihova priporočila v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

dejstva se jasno razlikujejo od razlag, ocen, mnenj in drugih vrst informacij, ki niso dejstva;

(b)

vsi pomembni viri informacij so jasno in vidno navedeni;

(c)

vsi viri informacij so zanesljivi oziroma je v primeru dvoma o zanesljivosti vira, to jasno navedeno;

(d)

vse projekcije, napovedi in ciljne cene so jasno in vidno označene kot take, poleg tega se navedejo pomembne predpostavke, do katerih je prišlo med pripravo ali uporabo teh projekcij, napovedi oziroma ciljnih cen;

(e)

datum in ura zaključka priprave priporočila sta jasno in vidno navedena.

2.   Kadar je razkritje informacij, ki se zahteva v točki (b) ali (e) odstavka 1, nesorazmerno glede na dolžino ali obliko priporočila, vključno v primeru nenapisanega priporočila, ki se poda na sestankih, turnejah ali prek avdio- ali video konferenc ter prek radijskih, televizijskih ali spletnih intervjujev, oseba, ki pripravi oziroma poda priporočilo, v priporočilu navede, kje lahko osebe, ki brezplačno prejmejo priporočilo, neposredno in enostavno dostopajo do potrebnih informacij.

3.   Osebe, ki pripravijo priporočila, pristojnemu organu na zahtevo utemeljijo vsako priporočilo, ki ga pripravijo.

Člen 4

Dodatne obveznosti v zvezi z objektivno predstavitvijo priporočil, ki veljajo za osebe iz člena 3(1)(34)(i) Uredbe (EU) št. 596/2014 in strokovnjake

1.   Poleg informacij iz člena 3 osebe iz člena 3(1)(34)(i) Uredbe (EU) št. 596/2014 in strokovnjaki v priporočilu jasno in vidno navedejo naslednje informacije:

(a)

če je bilo priporočilo razkrito izdajatelju, na katerega se priporočilo neposredno ali posredno nanaša, in je bilo pozneje spremenjeno, izjavo v zvezi s tem;

(b)

povzetek vsake osnove za vrednotenje ali metodologije in osnovne predpostavke, ki so se uporabile bodisi za vrednotenje finančnega instrumenta ali izdajatelja bodisi za določitev ciljne cene za finančni instrument, kot tudi navedbo in povzetek vseh sprememb vrednotenja, metodologije ali osnovnih predpostavk;

(c)

mesto, kjer so neposredno in enostavno dostopne natančne informacije o vrednotenju ali metodologiji in osnovnih predpostavkah, če oseba, ki je pripravila priporočila, ni uporabila lastniških modelov;

(d)

mesto, kjer so neposredno in enostavno dostopne pomembne informacije o uporabljenih lastniških modelih, če je oseba, ki je pripravila priporočila, uporabila lastniške modele;

(e)

ustrezno obrazložijo pomen pripravljenega priporočila, kot so na primer priporočila „kupi“, „prodaj“ ali „zadrži“, ter trajanje naložbe, na katero se priporočilo nanaša, poleg tega navedejo ustrezno opozorilo glede morebitnih tveganj, vključno z analizo občutljivosti predpostavk;

(f)

sklic na načrtovano pogostost posodabljanja priporočila;

(g)

zadevni datum in uro za vsako ceno finančnega instrumenta, omenjeno v priporočilu;

(h)

kadar se priporočilo razlikuje od katerega koli od njihovih preteklih priporočil v zvezi z istim finančnim instrumentom ali izdajateljem, ki so bila razširjena v predhodnem 12-mesečnem obdobju, navedejo spremembe in datum predhodnega priporočila; ter

(i)

seznam vseh njihovih priporočil o katerem koli finančnem instrumentu ali izdajatelju, ki so jih razširili v predhodnem 12-mesečnem obdobju, pri čemer za vsako priporočilo navedejo: datum razširjanja priporočila, identiteto fizičnih oseb iz člena 2(1)(a), ciljno ceno in zadevno tržno ceno v času razširjanja priporočila, smer priporočila in trajanje veljavnosti ciljne cene ali priporočila.

2.   Kadar je razkritje informacij, ki se zahtevajo v točki (b), (e) ali (i) odstavka 1, nesorazmerno glede na dolžino ali obliko priporočila, vključno v primeru nenapisanega priporočila, ki se poda na sestankih, turnejah ali prek avdio- ali video konferenc ter prek radijskih, televizijskih ali spletnih intervjujev, oseba, ki pripravi oziroma poda priporočilo, v priporočilu navede, kje lahko osebe, ki brezplačno prejmejo priporočilo, neposredno in enostavno dostopajo do potrebnih informacij.

Člen 5

Splošne obveznosti v zvezi z razkritjem interesov ali nasprotij interesov

1.   Osebe, ki pripravijo priporočila, v svojih priporočilih razkrijejo vsa svoja razmerja in okoliščine kot tudi razmerja in okoliščine vsake fizične ali pravne osebe, ki dela zanje na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi, ali drugače ter ki je sodelovala pri pripravi priporočila, v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom ali izdajateljem, na katerega se priporočilo posredno ali neposredno nanaša, za katere je mogoče razumno pričakovati, da bodo vplivali na objektivnost priporočila, vključno z interesi ali nasprotji interesov.

2.   Kadar je oseba, ki pripravi priporočila iz odstavka 1, pravna oseba, informacije, ki jih mora razkriti v skladu z odstavkom 1, vključujejo tudi vse interese ali nasprotja interesov oseb, ki pripadajo isti skupini ter:

(a)

jih osebe, ki sodelujejo pri pripravi priporočila, poznajo ali je zanje razumno mogoče pričakovati, da jih poznajo; ali

(b)

jih poznajo osebe, ki sicer ne sodelujejo pri pripravi priporočila, vendar imajo dostop do priporočila oziroma je zanje razumno mogoče pričakovati, da tak dostop imajo, preden je priporočilo dokončano.

3.   Kadar je oseba, ki pripravi priporočila iz odstavka 1, fizična oseba, informacije, ki jih mora razkriti v skladu z odstavkom 1, vključujejo tudi vse interese ali nasprotja interesov oseb, ki so tesno povezane z njo.

Člen 6

Dodatne obveznosti v zvezi z razkritjem interesov ali nasprotij interesov s strani oseb iz člena 3(1)(34)(i) Uredbe (EU) št. 596/2014 in strokovnjakov

1.   Poleg informacij iz člena 5 oseba iz člena 3(1)(34)(i) Uredbe (EU) št. 596/2014 in strokovnjak v priporočilu navedeta naslednje informacije o svojih interesih in nasprotjih interesov v zvezi z izdajateljem, na katerega se priporočilo neposredno ali posredno nanaša:

(a)

če ima v lasti neto dolgo ali kratko pozicijo v izdanem delniškem kapitalu izdajatelja, ki presega prag 0,5 %, izračunano v skladu s členom 3 Uredbe (EU) št. 236/2012 ter v skladu s poglavjema III in IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 918/2012 (6), izjavo v zvezi s tem, v kateri je navedeno, ali je neto pozicija dolga ali kratka;

(b)

če ima izdajatelj v lasti več kot 5 % njenega oziroma njegovega celotnega izdanega delniškega kapitala, izjavo v zvezi s tem;

(c)

če je oseba, ki pripravi priporočilo, ali katera koli druga oseba, ki pripada isti skupini:

(i)

vzdrževalec trga ali ponudnik likvidnosti za finančne instrumente izdajatelja, izjavo v zvezi s tem;

(ii)

glavni poslovodja ali namestnik glavnega poslovodje v obdobju 12 mesecev pred vsakršno javno razkrito ponudbo finančnih instrumentov izdajatelja, izjavo v zvezi s tem;

(iii)

stranka v sporazumu z izdajateljem o opravljanju storitev investicijskih podjetij, kot so opredeljene v oddelkih A in B Priloge I k Direktivi 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7), izjavo v zvezi s tem, pod pogojem, da to ne bi pomenilo razkritja kakršne koli zaupne poslovne informacije in da je sporazum veljal v predhodnih 12 mesecih ali je na podlagi navedenega sporazuma v tem obdobju začela veljati obveznost plačila odškodnine ali njenega prejema;

(iv)

stranka v sporazumu z izdajateljem o pripravi priporočila, izjavo v zvezi s tem.

2.   Kadar je oseba iz odstavka 1 investicijsko podjetje, kreditna institucija ali fizična ali pravna oseba, ki dela za investicijsko podjetje ali kreditno institucijo na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi, ali drugače, ta oseba poleg informacij iz odstavka 1 v priporočilu navede naslednje informacije:

(a)

opis dejanske notranje organizacije in upravnih ureditev ter vsake informacijske prepreke, ki jih je vzpostavila, da bi preprečila oziroma se izognila nasprotjem interesov v zvezi s priporočili;

(b)

če je plačilo fizičnih ali pravnih oseb, ki delajo zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače in ki so sodelovale pri pripravi priporočila, neposredno vezano na posle v okviru storitev investicijskih podjetij, opredeljenih v oddelkih A in B Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ali na druge vrste poslov, ki jih opravlja ali jih opravlja druga pravna oseba, ki je del iste skupine, ali na trgovalne provizije, ki jih prejme ali jih prejme druga pravna oseba, ki je del iste skupine, izjavo v zvezi s tem;

(c)

informacije o ceni in datumu pridobitve delnic, kadar fizične osebe, ki delajo za osebo iz prvega pododstavka na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugače in ki so sodelovale pri pripravi priporočila, prejmejo ali kupijo delnice izdajatelja, na katerega se priporočilo posredno ali neposredno nanaša, pred javno ponudbo teh delnic.

3.   Kadar je oseba iz odstavka 1 investicijsko podjetje, kreditna institucija ali fizična ali pravna oseba, ki dela za investicijsko podjetje ali kreditno institucijo na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi, ali drugače, ta oseba vsako četrtletje objavi delež vseh priporočil v predhodnih 12 mesecih, ki so se glasila „kupi“, „zadrži“, „prodaj“ ali so vsebovala podobne izraze, ter delež izdajateljev, ki ustrezajo vsaki od teh kategorij, za katere je oseba v predhodnih 12 mesecih opravila pomembne storitve investicijskega podjetja, kot so opredeljene v oddelkih A in B Priloge I k Direktivi 2014/65/EU.

4.   Kadar je razkritje informacij iz odstavkov 1 in 2 nesorazmerno glede na dolžino ali obliko priporočila, vključno v primeru nenapisanega priporočila, ki se poda na sestankih, turnejah ali prek avdio- ali video konferenc ter prek radijskih, televizijskih ali spletnih intervjujev, oseba, ki pripravi oziroma poda priporočilo, v priporočilu navede, kje lahko osebe, ki brezplačno prejmejo priporočilo, neposredno in enostavno dostopajo do potrebnih informacij.

Člen 7

Razširjanje priporočil s strani pripravljavca

Če oseba, ki pripravi priporočilo, to priporočilo tudi razširi, v priporočilu navede tudi datum in uro prvega razširjanja priporočila.

POGLAVJE III

RAZŠIRJANJE PRIPOROČIL, KI JIH PRIPRAVIJO TRETJE OSEBE

Člen 8

Ureditve za razširjanje priporočil

1.   Osebe, ki razširjajo priporočila, ki jih pripravijo tretje osebe, prejemniku priporočil sporočijo naslednje informacije:

(a)

identiteto tretje osebe na jasen in viden način;

(b)

vsa razmerja in okoliščine v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom ali izdajateljem, na katerega se priporočilo posredno ali neposredno nanaša, za katere je mogoče razumno pričakovati, da bodo vplivali na objektivno predstavitev priporočila, vključno z interesi ali nasprotji interesov;

(c)

datum in uro prvega razširjanja priporočila.

2.   Kadar je oseba iz odstavka 1 investicijsko podjetje, kreditna institucija ali fizična ali pravna oseba, ki dela za investicijsko podjetje ali kreditno institucijo na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi, ali drugače, ta oseba poleg informacij iz odstavka 1 prejemnikom priporočil sporoči naslednje informacije:

(a)

identiteto zadevnega pristojnega organa;

(b)

svoje lastne interese ali nasprotja interesov, kot je določeno v členu 5 ter členu 6(1) in (2), razen če ta oseba deluje kot kanal za razširjanje priporočil, ki so bila pripravljena znotraj iste skupine, ne da bi pri tem uveljavljala kakršno koli diskrecijsko pravico glede izbora priporočila za razširjanje.

Člen 9

Dodatne ureditve za razširjanje povzetka ali izvlečka priporočil

1.   Poleg informacij iz člena 8 osebe, ki razširjajo povzetek ali izvleček priporočila, ki ga je pripravila tretja oseba, zagotovijo, da je tak povzetek ali izvleček:

(a)

jasen in ni zavajajoč;

(b)

opredeljen kot povzetek ali izvleček;

(c)

vključuje jasno opredelitev izvirnega priporočila.

2.   Osebe iz odstavka 1 zagotovijo, da so informacije o pripravljavcu priporočila, določene v členih 2 do 6, na voljo neposredno v samem povzetku ali izvlečku ali prek sklica na mesto, kjer lahko osebe, ki prejmejo povzetek ali izvleček priporočila, brezplačno dostopajo do teh informacij.

Člen 10

Dodatne ureditve za razširjanje bistveno spremenjenih priporočil

1.   Poleg informacij, ki so določene v členu 8, osebe, ki razširjajo priporočilo, ki ga je pripravila tretja oseba in ki je bistveno spremenjeno, zagotovijo, da se v priporočilu jasno in podrobno navede bistvena sprememba.

2.   Osebe iz odstavka 1 izpolnjujejo zahteve iz členov od 2 do 5, v kolikor so te v skladu z bistveno spremembo, ter v bistveno spremenjeno priporočilo vključijo sklic na mesto, kjer lahko osebe, ki prejmejo bistveno spremenjena priporočila, brezplačno dostopajo do informacij o pripravljavcu izvirnega priporočila, določenih v členih 2 do 6.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 918/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z opredelitvami pojmov, izračunom neto kratkih pozicij, kritimi posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev, pragovi za priglasitev, pragovi likvidnosti za odložitev omejitev, znatnimi padci vrednosti finančnih instrumentov in neugodnimi dogodki (UL L 274, 9.10.2012, str. 1).

(7)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/959

z dne 17. maja 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranja trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 11(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, morajo hraniti evidence o sporočanju informacij za namene sondiranj trga med njimi in vsemi prejemniki sondiranj trga. Takšne evidence bi morale udeležencem na trgu, ki razkrivajo informacije, pomagati, da pristojnim organom dokažejo pravilno ravnanje, zlasti kadar se narava informacij po sondiranju trga spremeni ali kadar mora pristojni organ pregledati postopek kategorizacije informacij. Zato bi bilo treba vse takšne evidence hraniti v elektronski obliki.

(2)

Za zagotavljanje, da se sporočene informacije dosledno evidentirajo tudi, kadar sondiranja trga potekajo med sestanki ali telefonskimi pogovori, ki se ne snemajo, bi bilo treba oblikovati enotno predlogo za pisne zapisnike ali zapiske, ki jih mora udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, pripraviti o teh sestankih in pogovorih.

(3)

Za zagotavljanje, da se sporočene informacije dosledno evidentirajo, bi morali udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hraniti evidenco pisne komunikacije, da bi prejemnike sondiranj trga obvestili, kdaj so informacije, razkrite med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(5)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je izvedel odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(6)

Da bi zagotovili nemoteno delovanje finančnih trgov, je nujno, da ta uredba začne veljati takoj in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste iz Uredbe (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Elektronska oblika evidenc

Vse evidence iz člena 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 (3), se hranijo v elektronski obliki.

Člen 2

Oblika evidenc pisnih zapisnikov ali zapiskov

Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, pripravijo pisne zapisnike ali zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane Uredbe (EU) 2016/960 v elektronski obliki, pri čemer uporabijo:

(a)

predlogo iz Priloge I, če udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, menijo, da sondiranje trga vključuje razkritje notranjih informacij;

(b)

predlogo iz Priloge II, če udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, menijo, da sondiranje trga ne vključuje razkritja notranjih informacij.

Člen 3

Oblika vodenja evidenc o podatkih v zvezi s potencialnimi vlagatelji

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hranijo evidence o informacijah iz člena 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 v obliki ločenih seznamov za vsako sondiranje trga.

2.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hranijo evidence o informacijah iz člena 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/960 v obliki enotnega seznama.

Člen 4

Oblika za sporočanje in evidentiranje, da so informacije prenehale biti notranje informacije

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, pisno obvestijo prejemnike sondiranja trga, da so informacije, razkrite med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije.

2.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, informacije, dane v skladu z odstavkom 1, evidentirajo v skladu s predlogo iz Priloge III.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga (glej stran 29 tega Uradnega lista)


PRILOGA I

Predloga za pisne zapisnike in zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, če se razkrivajo notranje informacije

Točka

Besedilno polje

i.

Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije

Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

ii.

Identiteta osebe, ki prejema informacije

Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

iii.

Datum in ura komunikacije

Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.

iv.

Pojasnilo o naravi pogovora v skladu s členom 3(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca izjave, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga.

v.

Potrditev identitete prejemnika sondiranja trga v skladu s členom 3(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca potrditve kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga.

vi.

Pojasnilo v skladu s členom 3(3)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, da bodo razkrite notranje informacije.

Evidenca izjave, v kateri je pojasnjeno, da bo oseba, ki prejema informacije, pod pogojem, da se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da predstavljajo notranje informacije, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014.

vii.

Informacije o oceni, kdaj bodo informacije prenehale biti notranje informacije, v skladu s členom 3(3)(e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca morebitnih podanih informacijah glede predvidenega časa javne objave ali začetka posla s pojasnilom, zakaj se to lahko spremeni in kako bo prejemnik sondiranja trga obveščen, če predvideni čas ne bo več veljaven.

viii.

Izjava v zvezi z obveznostmi prejemnika sondiranja trga v skladu s členom 3(3)(f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca izjave, s katero se osebi, ki prejema informacije, pojasnijo obveznosti, ki veljajo za posedovanje notranjih informacij, v skladu s točkami (b), (c) in (d) prvega pododstavka člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014.

ix.

Potrditev soglasja v skladu s členom 3(3)(g) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca informacij o soglasju prejemnika sondiranja trga, da prejme notranje informacije, kot je določeno v točki (a) prvega pododstavka člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014 (zahteva in odgovor).

x.

Razkritje informacij v skladu s členom 3(3)(h) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Opis informacij, razkritih za namene sondiranja trga, pri čemer se navedejo informacije, ki se obravnavajo kot notranje informacije.


PRILOGA II

Predloga za pisne zapisnike in zapiske iz člena 6(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, če se notranje informacije ne razkrijejo

Točka

Besedilno polje

i.

Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije

Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

ii.

Identiteta osebe, ki prejema informacije

Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

iii.

Datum in ura komunikacije

Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.

iv.

Pojasnilo o naravi pogovora v skladu s členom 3(4)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca izjave, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga.

v.

Potrditev identitete v skladu s členom 3(4)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca potrditve kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga.

vi.

Pojasnilo v skladu s členom 3(4)(d) Delegirane uredbe (EU) 2016/960, da ne bodo razkrite notranje informacije.

Evidenca izjave, v kateri je pojasnjeno, da bo oseba, ki prejema informacije, pod pogojem, da se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da ne predstavljajo notranjih informacij, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014.

vii.

Potrditev soglasja v skladu s členom 3(4)(e) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Evidenca informacije o soglasju prejemnika sondiranja trga, da se sondiranje trga nadaljuje (zahteva in odgovor).

viii.

Razkritje informacij v skladu s členom 3(4)(f) Delegirane uredbe (EU) 2016/960.

Opis informacij, razkritih za namene sondiranja trga.


PRILOGA III

Predloga za obvestilo, sporočeno v skladu s prvim pododstavkom člena 11(6) Uredbe (EU) št. 596/2014, s katerim se prejemnika sondiranja trga obvesti, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije

Točka

Besedilno polje

i.

Identiteta udeleženca na trgu, ki razkriva informacije

Polni naziv udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, in polno ime osebe pri udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, pri čemer se navedejo informacije in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

ii.

Identiteta osebe, ki prejema informacije

Polni naziv osebe, ki prejema informacije, in kontaktni podatki, ki so se uporabili za komunikacijo.

iii.

Datum in ura komunikacije

Datum in ura komunikacije, pri čemer se navede časovni pas.

iv.

Identifikacija posla

Informacije za identifikacijo posla, za katerega se je izvedlo sondiranje trga.

Vključene so lahko informacije o vrsti posla, npr. prva javna ponudba, nadaljnja ponudba, združitev, posel s svežnji, prodaja zaprtemu krogu vlagateljev, povečanje osnovnega kapitala.

v.

Datum in ura sondiranja trga

Informacije o datumu in uri, ko so se notranje informacije razkrile v okviru sondiranja trga.

vi.

Obvestilo, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije

Izjava, s katero se prejemnika sondiranja trga obvesti o dejstvu, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije.

vii.

Datum, na katerega so informacije prenehale biti notranje informacije.

Datum, na katerega so informacije, razkrite v okviru sondiranja trga, prenehale biti notranje informacije.


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/960

z dne 17. maja 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 11(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ustrezne ureditve, postopki in zahteve v zvezi z vodenjem evidenc so potrebni za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in nadzora dejavnosti sondiranja trga. Kot del ustreznih ureditev bi morali udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, vzpostaviti postopke, s katerimi opišejo način izvajanja sondiranj trga. Takšni postopki bi morali določati standarden sklop informacij, ki jih je treba predložiti prejemnikom sondiranja trga in jih zahtevati od njih, pri čemer je treba zagotoviti, da se ne razširjajo nepotrebne potencialno občutljive informacije in da vsi prejemniki sondiranja trga prejmejo isto raven informacij.

(2)

Zagotoviti je treba zanesljivost vsebine informacij, sporočenih med sondiranjem trga. Kadar se sondiranje trga izvaja po telefonu in ima udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, dostop do telefonskih linij, ki se snemajo, bi zato moral udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, uporabiti navedene linije. Kadar se sondiranje trga izvaja preko kanalov, ki niso telefonske linije, ki se snemajo, bi bilo treba komunikacijo v okviru sondiranja trga hraniti v obliki zvočnih ali video zapisov ali v pisni obliki. Kadar se sondiranje trga izvaja prek telefonskih linij, ki se snemajo, ali če se uporabljajo zvočni ali video zapisi, bi bilo treba zaradi varstva osebnih podatkov pridobiti soglasje prejemnika sondiranja trga.

(3)

Da bi pristojni organi lažje izvajali preiskave v zvezi z domnevnimi zlorabami trga, bi morali udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, za vsako sondiranje trga voditi evidenco prejemnikov sondiranja trga.

(4)

Da bi se zmanjšalo tveganje nepravilnega razkritja notranjih informacij, bi moral udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, voditi evidenco potencialnih vlagateljev, ki so ga obvestili, da ne želijo prejeti sondiranja trga. Potencialni vlagatelji bi morali imeti možnost, da izrazijo svojo željo, da ne želijo prejeti sondiranja trga v zvezi z vsemi potencialnimi posli ali le določenimi vrstami poslov.

(5)

Pri izvajanju sondiranja trga bi moralo biti udeležencem na trgu, ki razkrivajo informacije, omogočeno, da predpostavljajo, da je za namene člena 10(1) Uredbe (EU) št. 596/2014 razkritje notranjih informacij del običajnega opravljanja službenih nalog, poklica ali dolžnosti. V zvezi s tem bi se moralo šteti, da udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, delujejo med običajnim opravljanjem službenih nalog, poklica ali dolžnosti le, če je to v skladu z vsemi zahtevami, vključno z zahtevami glede vodenja evidenc iz člena 11 Uredbe (EU) št. 596/2014 in te uredbe.

(6)

Ker je ocena za opredelitev notranjih informacij, ki se opravi v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 596/2014, lahko kompleksna, bi morali udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, hraniti evidenco vseh sondiranj trga, vključno s tistimi, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da ne vključujejo razkritja notranjih informacij. Takšne evidence udeležencem na trgu, ki razkrivajo informacije, pomagajo pri predložitvi dokazov o ustreznem ravnanju pristojnemu organu, zlasti kadar se narava informacij po sondiranju trga spremeni ali kadar želi pristojni organ pregledati postopek kategorizacije informacij.

(7)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(8)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(9)

Da bi zagotovili nemoteno delovanje finančnih trgov, je nujno, da ta uredba začne veljati takoj in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste iz Uredbe (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošne zahteve

Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, zagotovijo, da se ureditve in postopki, ki jih vzpostavijo za zagotavljanje skladnosti z odstavki 4, 5, 6 in 8 člena 11 Uredbe (EU) št. 596/2014, redno pregledujejo in po potrebi posodabljajo.

Člen 2

Postopki za namene izvajanja sondiranj trga

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, vzpostavijo postopke, ki opisujejo način izvajanja sondiranj trga.

Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, lahko informacije za namene sondiranj trga prejemnikom sondiranj trga sporočijo ustno, in sicer na sestankih, na katerih so fizično prisotni, z zvočnimi ali video telefonskimi klici, ali pisno, po pošti, faksu ali elektronskih komunikacijskih sredstvih.

2.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, vzpostavijo postopke za izvajanje sondiranj trga po telefonu, pri čemer zagotovijo, da se uporabljajo telefonske linije, ki se snemajo, če ima udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, dostop do takšnih linij in če je prejemnik sondiranja trga dal svoje soglasje za snemanje pogovora.

3.   Postopki iz odstavkov 1 in 2 zagotovijo, da osebe, ki delajo za udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, po pogodbi ali kako drugače, pri opravljanju in sprejemanju telefonskih klicev in elektronski komunikaciji za namene sondiranj trga uporabljajo samo opremo, ki jo zagotovi udeleženec na trgu, ki razkriva informacije.

Člen 3

Standardni sklop informacij v sporočilih za prejemnike sondiranj trga

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, imajo vzpostavljene postopke za izmenjavo standardnega sklopa informacij s prejemniki sondiranj trga med sondiranji trga po predhodno določenem vrstnem redu.

2.   Udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, pred izvedbo sondiranja trga določi standardni sklop informacij iz odstavka 1 za vsako sondiranje trga. Udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, uporabi navedeni standardni sklop informacij z vsemi prejemniki navedenega sondiranja trga.

3.   Kadar udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da bo sondiranje trga vključevalo razkritje notranjih informacij, standardni sklop informacij iz odstavka 1 vključuje in je omejen na naslednje, v navedenem vrstnem redu:

(a)

izjavo, v kateri je pojasnjeno, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga;

(b)

če se sondiranje trga izvaja prek telefonskih linij, ki se snemajo, ali če se uporabljajo zvočni ali video zapisi, izjavo, v kateri je navedeno, da se pogovor snema, in posneto soglasje prejemnika sondiranja trga;

(c)

zahtevo in potrditev s strani kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga, in odgovor na to zahtevo;

(d)

izjavo, v kateri je pojasnjeno, da bo kontaktirana oseba, če se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da so notranje informacije, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(e)

če je mogoče, oceno, kdaj bodo informacije prenehale biti notranje informacije, dejavnike, ki lahko spremenijo to oceno, in v vsakem primeru informacije o načinu, na katerega bo prejemnik sondiranja trga obveščen o vseh spremembah takšne ocene;

(f)

izjavo, s katero se prejemnik sondiranja trga obvesti o obveznostih iz točk (b), (c) in (d) pododstavka 1 člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(g)

zahtevo, da prejemnik sondiranja trga soglaša, da prejme notranje informacije, kot je določeno v točki (a) pododstavka (1) člena 11(5) Uredbe (EU) št. 596/2014, in odgovor na to zahtevo;

(h)

kadar je dano soglasje, ki se zahteva v točki (g), informacije, ki se razkrijejo za namene sondiranja trga, pri čemer so opredeljene informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da so notranje informacije.

4.   Kadar udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da bo sondiranje trga vključevalo razkritje notranjih informacij, standardni sklop informacij iz odstavka 1 vključuje in je omejen na naslednje, v navedenem vrstnem redu:

(a)

izjavo, v kateri je pojasnjeno, da komunikacija poteka za namene sondiranja trga;

(b)

če se sondiranje trga izvaja prek telefonskih linij, ki se snemajo, ali če se uporabljajo zvočni ali video zapisi, izjavo, v kateri je navedeno, da se pogovor snema, in posneto soglasje prejemnika sondiranja trga;

(c)

zahtevo in potrditev s strani kontaktirane osebe, da udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, komunicira z osebo, ki jo je potencialni vlagatelj pooblastil za prejem sondiranja trga, in odgovor na to zahtevo;

(d)

izjavo, v kateri je pojasnjeno, da bo kontaktirana oseba, če se strinja s prejemom sondiranja trga, prejela informacije, za katere udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, meni, da niso notranje informacije, skupaj s sklicem na obveznost iz člena 11(7) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(e)

zahtevo po soglasju prejemnika sondiranja trga, da se sondiranje trga nadaljuje, in odgovor na to zahtevo;

(f)

če je dano soglasje iz točke (e), informacije, ki se razkrijejo za namene sondiranja trga.

5.   Udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, mora zagotoviti, da se vsakemu prejemniku sondiranja trga v zvezi z istim sondiranjem trga sporoči enaka raven informacij.

Člen 4

Podatki o prejemnikih sondiranja trga

1.   Za vsako izvedeno sondiranje trga udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, pripravi seznam, ki vsebuje naslednje informacije:

(a)

imena vseh fizičnih in pravnih oseb, ki so jim bile med sondiranjem trga razkrite informacije;

(b)

datum in uro vsakega sporočanja informacij, do katerega je prišlo med sondiranjem trga ali po njem;

(c)

kontaktne podatke prejemnikov sondiranja trga, uporabljene za namene sondiranja trga.

2.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, pripravijo seznam vseh potencialnih vlagateljev, ki so jih obvestili, da ne želijo prejeti sondiranja trga, v zvezi z vsemi potencialnimi posli ali določeno vrsto potencialnih poslov. Udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, bi se moral vzdržati sporočanja informacij za namene sondiranja trga takšnim potencialnim vlagateljem.

Člen 5

Postopek za obveščanje, ko informacije prenehajo biti notranje informacije

Kadar udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, kot je določeno v členu 11(6) Uredbe (EU) št. 596/2014, ocenijo, da so notranje informacije, ki so bile razkrite med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije, prejemniku sondiranja trga posredujejo naslednje informacije:

(a)

identiteto udeleženca na trgu, ki razkriva informacije;

(b)

identifikacijo posla, za katerega se je izvedlo sondiranje trga;

(c)

datum in uro sondiranja trga;

(d)

dejstvo, da so razkrite informacije prenehale biti notranje informacije;

(e)

datum, na katerega so informacije prenehale biti notranje informacije.

Člen 6

Zahteve o vodenju evidenc

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, zagotovijo, da se na trajnem mediju, ki zagotavlja dostopnost in čitljivost v obdobju hrambe iz člena 11(8) Uredbe (EU) št. 596/2014 hranijo evidence o:

(a)

postopkih iz členov 1 in 2;

(b)

standardnem sklopu informacij, določenem za vsako sondiranje trga v skladu s členom 3;

(c)

podatkih o prejemnikih sondiranj trga iz člena 4;

(d)

vsakem sporočanju informacij, ki je potekalo med udeležencem na trgu, ki razkriva informacije, in vsemi prejemniki sondiranja trga za namene sondiranja trga, vključno z vsemi dokumenti, ki jih je udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, predložil prejemnikom sondiranja trga;

(e)

informacijah, ki so pripeljale do ocene, da so informacije, sporočene med sondiranjem trga, prenehale biti notranje informacije, in relevantnih obvestilih iz člena 5.

2.   Za namene člena 6(1)(d) udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, hrani:

(a)

če je sporočanje informacij potekalo prek telefonskih linij, ki se snemajo, zapise telefonskih pogovorov pod pogojem, da so osebe, ki so jim informacije sporočene, dale svoje soglasje za takšno snemanje;

(b)

če je sporočanje informacij potekalo v pisni obliki, kopijo korespondence;

(c)

če je sporočanje informacij potekalo med sestanki, pri katerih se je snemala slika ali zvok, zapise teh sestankov pod pogojem, da so osebe, ki so jim informacije sporočene, dale svoje soglasje za takšno snemanje;

(d)

če je sporočanje informacij potekalo med sestanki ali telefonskimi pogovori, ki se niso snemali, pisne zapisnike ali zapiske navedenih sestankov ali telefonskih pogovorov.

3.   Pisne zapisnike ali zapiske iz odstavka 2(d) pripravi udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, podpišeta pa ga udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, in prejemnik sondiranja trga, ter vključuje:

(a)

datum in uro sestanka ali telefonskega pogovora in identiteto udeležencev;

(b)

podrobnosti o informacijah, povezanih s sondiranjem trga, ki sta jih med sondiranjem trga izmenjala udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, in prejemnik sondiranja trga, vključno z informacijami, ki so se predložile prejemniku sondiranja trga in ki so se od njega zahtevale v skladu s standardnim sklopom informacij iz člena 3;

(c)

vse dokumente in materiale, ki jih je udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, predložil prejemniku sondiranja trga med sondiranjem trga.

Če se udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, in prejemnik sondiranja trga v petih delovnih dneh po sondiranju trga ne dogovorita o vsebini pisnega zapisnika ali zapiskov, udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, shrani različico pisnega zapisnika ali zapiskov, ki jih je podpisal udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, in različico, ki jo je podpisal prejemnik sondiranja trga.

Če prejemnik sondiranja trga udeležencu na trgu, ki razkriva informacije, ni predložil podpisane različice pisnega zapisnika ali zapiskov v petih delovnih dneh po sondiranju trga, udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, shrani kopijo pisne različice zapisnika ali zapiskov, ki jih je podpisal udeleženec na trgu, ki razkriva informacije.

4.   Evidence iz odstavkov 1, 2 in 3 se na zahtevo predložijo pristojnemu organu.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/961

z dne 26. maja 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Conwy Mussels (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Združenega kraljestva za registracijo imena „Conwy Mussels“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Conwy Mussels“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Conwy Mussels“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 70, 24.2.2016, str. 3.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/962

z dne 16. junija 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z enotnimi formati, predlogami in opredelitvami, na podlagi katerih pristojni organi in organi za reševanje zbirajo informacije in jih pošiljajo Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU z dne 15. maja 2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 4(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Direktive 2014/59/EU določa, da se poenostavljene obveznosti lahko uporabljajo za institucije, za katere pristojni organi in organi za reševanje ob upoštevanju meril iz Direktive in smernic, ki jih v skladu s členom 4(5) navedene direktive pripravi Evropski bančni organ (EBA), določijo, da njihov propad in posledično prenehanje v okviru običajnega insolvenčnega postopka ne bi pomembno negativno vplivala na finančne trge, druge institucije, pogoje financiranja ali širše gospodarstvo.

(2)

Člen 4(8) zahteva, da države članice v skladu s členom 4(9) in (10) Direktive 2014/59/EU zagotovijo, da lahko pristojni organi in organi za reševanje opustijo uporabo zahtev iz oddelkov 2 in 3 poglavja I naslova II navedene direktive v primeru institucij, ki so povezane s centralnim organom in so v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) v celoti ali delno izvzete iz bonitetnih zahtev v nacionalnem pravu. Člen 4(8) Direktive 2014/59/EU od držav članic zahteva tudi, da zagotovijo, da lahko pristojni organi in organi za reševanje opustijo uporabo zahtev iz oddelka 2 poglavja I naslova II navedene direktive v primeru institucij, ki so vključene v institucionalno shemo za zaščito vlog (IJS). Člen 4(10) Direktive 2014/59/EU določa, da morajo institucije, ki jih neposredno nadzoruje Evropska centralna banka v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (3), ali tiste institucije, ki glede na merila iz navedene uredbe predstavljajo pomemben delež finančnega sistema države članice, same pripraviti načrte sanacije v skladu z oddelkom 2 poglavja I naslova II Direktive 2014/59/EU in da morajo zanje veljati načrti reševanja za posamezne institucije v skladu z oddelkom 3 navedenega poglavja.

(3)

Člen 4(7) Direktive 2014/59/EU zahteva, da pristojni organi in organi za reševanje obvestijo EBA, kako so uporabili člen 4(1), (8), (9) in (10) navedene direktive za institucije pod njihovo jurisdikcijo. Ta uredba naj bi zagotovila predloge za predložitev informacij v zvezi s členom 4(1) in 4(8) Direktive 2014/59/EU, ki se lahko izpolnijo na ravni posamezne institucije ali kategorije, kot je ustrezno, v skladu s praksami, ki so jih pristojni organi in organi za reševanje sprejeli za ocenjevanje institucij s podobnimi značilnostmi ob upoštevanju meril iz člena 4(1) navedene direktive.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih standardov, ki jih je EBA predložila Komisiji.

(5)

EBA je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedla odprta javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošna pravila

1.   Pristojni organi in organi za reševanje Evropskemu bančnemu organu (v nadaljnjem besedilu: EBA) pošljejo informacije, zbrane v skladu s členoma 2 in 3 te uredbe, da bi EBA obvestili o uporabi člena 4(1), (8), (9) in (10) Direktive 2014/59/EU za institucije pod svojo jurisdikcijo.

2.   Pristojni organi in organi za reševanje za namene pošiljanja informacij v skladu z odstavkom 1 izpolnijo ustrezne predloge iz Priloge I in se sklicujejo na neobvezne kazalnike iz Priloge II, kjer je ustrezno.

3.   Pristojni organi in organi za reševanje se lahko odločijo, da skupaj izpolnijo predloge iz Priloge I na naslednji način:

(a)

pristojni organi izpolnijo ustrezne dele predlog za namene načrtovanja sanacije;

(b)

organi za reševanje izpolnijo ustrezne dele predlog za namene ocene rešljivosti in načrtovanja reševanja.

4.   Kadar pristojni organi in organi za reševanje EBA pošiljajo informacije, zbrane v skladu s členoma 2 in 3 te uredbe, se lahko navedeni organi sklicujejo na „kategorijo institucij“, če določijo, da imajo dve ali več institucij podobne značilnosti v smislu meril iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU za uporabo poenostavljenih obveznosti.

Člen 2

Informacije, ki jih morajo predložiti pristojni organi

1.   Pristojni organi morajo EBA za vsako obdobje poročanja iz člena 4 te uredbe predložiti naslednje informacije o uporabi poenostavljenih obveznosti v zvezi z vsebino in podrobnostmi načrtov za sanacijo ter datumom, do katerega se pripravijo začetni načrti za sanacijo, in pogostostjo njihovega posodabljanja:

(a)

število kreditnih institucij in število investicijskih podjetij s sedežem v državi članici;

(b)

število in skupna sredstva kreditnih institucij ter število in skupna sredstva investicijskih podjetij, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU za namene načrtovanja sanacije, v primerjavi s številom in skupnimi sredstvi vseh kreditnih institucij oziroma investicijskih podjetij s sedežem v zadevni državi članici;

(c)

število in skupna sredstva institucij, za katere se je odobrila opustitev v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU, v primerjavi s številom in skupnimi sredstvi vseh institucij s sedežem v zadevni državi članici;

(d)

za vsako institucijo ali kategorijo institucij, za katere so se uporabljale in se bodo še naprej uporabljale poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU, do konca vsakega obdobja poročanja:

(i)

identifikator pravnih subjektov ali, če ta ni na voljo, naziv institucije ali institucij, ki spadajo v kategorijo;

(ii)

če se poročilo navezuje na „kategorijo institucij“, opis podlage za določitev te kategorije institucij v skladu s členom 1(4) te uredbe;

(iii)

kvantitativne informacije v zvezi z uporabo meril o velikosti, povezanosti z drugimi institucijami ter obsegom in zapletenostjo dejavnosti iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU;

(iv)

povzetek neobveznih kazalnikov iz Priloge II k tej uredbi, če obstajajo, uporabljenih v zvezi z vsakim od meril iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU;

(v)

opis poenostavljenih obveznosti v primerjavi s polnimi obveznostmi;

(e)

za vsako institucijo ali kategorijo institucij, za katero se je odobrila opustitev v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU, opis podlage za odobritev opustitve ob upoštevanju meril iz točk (a) in (b) člena 4(8) Direktive 2014/59/EU.

2.   Pristojni organi za namene predložitve informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom 1, izpolnijo vse predloge za poročanje iz Priloge I k tej uredbi. Kadar je pristojni organ za določena merila iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU uporabil utež, tako da so ta močno vplivala na odločitev, da bi se za institucijo ali kategorijo institucij morale uporabljati poenostavljene obveznosti, pristojni organ pripadajočo utež za navedena merila navede v svojem poročilu. Kadar pristojni organ za določena merila iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU ni uporabil uteži, v svojem poročilu navede relativni pomen merila pri odločitvi, da bi se za institucijo ali kategorijo institucij morale uporabljati poenostavljene obveznosti.

Člen 3

Informacije, ki jih morajo predložiti organi za reševanje

1.   Organi za reševanje morajo EBA za vsako obdobje poročanja iz člena 4 te uredbe predložiti naslednje informacije o uporabi poenostavljenih obveznosti v zvezi z vsebino in podrobnostmi načrtov reševanja ter datumom, do katerega se pripravijo začetni načrti reševanja, in pogostostjo njihovega posodabljanja:

(a)

število in skupna sredstva kreditnih institucij ter število in skupna sredstva investicijskih podjetij, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU za namene ocene rešljivosti in načrtovanja reševanja, v primerjavi s številom in skupnimi sredstvi vseh kreditnih institucij oziroma investicijskih podjetij s sedežem v zadevni državi članici;

(b)

število kreditnih institucij in število investicijskih podjetij, za katere se je odobrila opustitev v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU;

(c)

za vsako institucijo ali kategorijo institucij, za katere so se uporabljale in se bodo še naprej uporabljale poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU, do konca vsakega obdobja poročanja:

(i)

identifikator pravnih subjektov ali, če ta ni na voljo, naziv institucije ali institucij, ki spadajo v kategorijo;

(ii)

če se poročilo navezuje na „kategorijo institucij“, opis podlage za določitev te kategorije institucij v skladu s členom 1(4) te uredbe;

(iii)

kvantitativne informacije v zvezi z uporabo meril o velikosti, povezanosti z drugimi institucijami ter obsegom in zapletenostjo dejavnosti iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU;

(iv)

povzetek neobveznih kazalnikov iz Priloge II k tej uredbi, če obstajajo, uporabljenih v zvezi z vsakim od meril;

(v)

opis poenostavljenih obveznosti v primerjavi s polnimi obveznostmi;

(d)

za vsako institucijo ali kategorijo institucij, za katero se je odobrila opustitev v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU, opis podlage za odobritev opustitve ob upoštevanju meril iz točk (a) in (b) člena 4(8) Direktive 2014/59/EU.

2.   Organi za reševanje za namene predložitve informacij iz odstavka 1 izpolnijo vse predloge za poročanje iz Priloge I k tej uredbi. Kadar je organ za reševanja za določena merila iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU uporabil utež, tako da so ta močno vplivala na odločitev, da bi se za institucijo ali kategorijo institucij morale uporabljati poenostavljene obveznosti, organ za reševanje pripadajočo utež za navedena merila navede v svojem poročilu. Kadar organ za reševanje za določena merila iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU ni uporabil uteži, v svojem poročilu navede relativni pomen merila pri odločitev, da bi se za institucijo ali kategorijo institucij morale uporabljati poenostavljene obveznosti.

Člen 4

Obdobja poročanja in datumi predložitve

1.   Za informacije iz členov 2(1) in 3(1) se prvo obdobje poročanja začne 1. januarja 2015 in konča 30. aprila 2016. Informacije v zvezi s prvim obdobjem poročanja se EBA predložijo najpozneje trideseti dan po začetku veljavnosti te uredbe.

2.   Za informacije iz členov 2(1) in 3(1) se drugo obdobje poročanja začne 1. maja 2016 in konča 30. aprila 2017. Informacije v zvezi z drugim obdobjem poročanja se EBA predložijo do 1. junija 2017.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

Predloge za poročanje

PREDLOGA 1

Člen 4 Direktive 2014/59/EU: Predloga za poročanje kvantitativnih podatkov

[Opombe v tej predlogi služijo kot pomoč organom pri izpolnjevanju predloge in niso del predloge.]

Država članica

 

Naziv pristojnega organa/organa za reševanje, ki predloži poročilo

 

Referenčni datum

 

Število kreditnih institucij s sedežem v državi članici

 

Število investicijskih podjetij s sedežem v državi članici

 

Število kreditnih institucij, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU

[Zadevni organ ločeno predloži številčne podatke glede obveznosti v zvezi z: načrtovanjem sanacije, ocenami rešljivosti in načrtovanjem reševanja.]

Število investicijskih podjetij, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti v skladu s členom 4(1) Direktive 2014/59/EU

[Zadevni organ ločeno predloži številčne podatke glede obveznosti v zvezi z: načrtovanjem sanacije, ocenami rešljivosti in načrtovanjem reševanja.]

Število kreditnih institucij, za katere se je odobrila opustitev v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU

 

Identifikatorji pravnih subjektov (LEI) ali, če niso na voljo, nazivi institucij s sedežem v državi članici, ki jih neposredno nadzoruje Evropska centralna banka v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ali ki predstavljajo pomemben delež finančnega sistema države članice, kot je opredeljeno v členu 4(10) Direktive 2014/59/EU, in zato niso upravičene do opustitve v skladu s členom 4(8) Direktive 2014/59/EU

[Ta oddelek predloge izpolnijo samo pristojni organi, saj se nanaša na nadzorniške klasifikacije.]

PREDLOGA 2 (1)

Člen 4(1) Direktive 2014/59/EU: Predloga za poročanje

[Opombe v tej predlogi služijo kot pomoč organom pri izpolnjevanju predloge in niso del predloge.]

Država članica

 

Naziv pristojnega organa/organa za reševanje, ki predloži poročilo

[Od pristojnih organov in organov za reševanje se pričakuje, da izpolnijo poročilo v zvezi s tistimi institucijami, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti v zvezi z zahtevami glede načrtov sanacije oziroma zahtev glede ocen rešljivosti in načrtov reševanja (glej seznam v členu 4(1) Direktive 2014/59/EU).

Pristojni organi in organi za reševanje morajo poročati o vseh institucijah, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti. Da bi izpolnili to zahtevo, se lahko pristojni organi in organi za reševanje odločijo, da bodo to predlogo izpolnili za vsako institucijo posebej ali po posebnih kategorijah institucij, ki imajo skupne značilnosti in se zato enako ocenjujejo na podlagi meril iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU.]

Referenčno obdobje

 

Naziv kategorije kreditne institucije ali naziv kreditne institucije

[V primeru poročanja po kategorijah je treba kode LEI navesti za vsako institucijo v kategoriji; če niso na voljo, se navedejo nazivi institucij.]

[Če se poročilo izpolni za posebno kategorijo institucij, je treba predložiti opis kategorije, vključno s ključnimi značilnostmi institucij v kategoriji (npr. s sklicevanjem na klasifikacijo v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja v skladu s smernicami EBA iz člena 107(3) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338) ali drugim veljavnim klasifikacijskim sistemom). Poleg tega je treba navesti seznam kod LEI, če niso na voljo, pa nazive institucij v kategoriji. Če obstaja več kot ena kategorija institucij, je treba izpolniti poročilo za vsako kategorijo.]

Naziv kategorije investicijskih podjetij ali naziv investicijskega podjetja

[V primeru poročanja po kategorijah je treba kode LEI navesti za vsako institucijo v kategoriji; če niso na voljo, se navedejo nazivi institucij.]

[Kot zgoraj.]

Število institucij, ki spadajo v kategorijo

[To polje se izpolni samo, če se poročilo navezuje na kategorijo institucij.]

Podlaga za določitev, da propad [institucij, ki spadajo v to kategorijo/institucije] in posledično prenehanje v okviru običajnega insolvenčnega postopka verjetno ne bi pomembno vplivala na finančne trge, druge institucije, pogoje financiranja ali širše gospodarstvo, ob upoštevanju zadevnih meril iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU. Opis mora vključevati kvantitativne informacije, kjer je možno.

[V tem oddelku ob upoštevanju meril iz člena 4(1) Direktive 2014/59/EU navedite obvezne kazalnike iz spodnje predloge in vse neobvezne kazalnike s seznama v Prilogi II k tej uredbi, na podlagi katerih se je ocenjevala institucija ali kategorija institucij, ter opis značilnosti institucije/kategorije institucij, za katere se uporabljajo poenostavljene obveznosti. Vsak organ mora v poročilu navesti vse uteži, ki jih je določil za vsako merilo.]

Utež [Opišite utež, če se je uporabila, določeno za vsako od meril za namene postopka ocenjevanja.]

Merilo

Kazalnik

Opis institucij(e)

[Izpolnite s kvantitativni podatki, kjer se to zahteva. V primeru poročanja po kategorijah institucij lahko kvantitativne podatke navedete v obliki razpona (npr. sredstva skupaj v višini zneska A eurov do zneska B eurov). V drugih primerih navedite besedni opis.]

Velikost

Sredstva skupaj (2)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Sredstva skupaj/BDP države članice

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Samo za investicijska podjetja:

Obveznosti skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Denar strank skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Sredstva strank skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Prihodki iz naslova provizij in opravnin skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Medsebojna povezanost

Medbančne obveznosti (3)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Medbančna sredstva (4)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Nedospeli dolžniški vrednostni papirji (5)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Število podrejenih družb in podružnic v tujini

[Navedite kvantitativne podatke. Polja ni potrebno izpolniti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Klirinške in plačilne storitve ter storitve poravnave za institucijo in druge

[Opišite vse takšne storitve, ki jih je zagotovila zadevna institucija ali kategorija institucij.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Obseg in zapletenost dejavnosti

Vrednost izvedenih finančnih instrumentov OTC (nominalna) (6)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Obveznosti v jurisdikciji drugih držav (7)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Terjatve v jurisdikciji drugih držav (8)

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Vloge skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Krite vloge skupaj

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Profil tveganja

Skupni rezultat postopka nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP)

[Lahko vključuje razpon vrednosti, če je predloga izpolnjena za kategorijo.]

Rezultat SREP, pripisan oceni kapitalske ustreznosti

[Lahko vključuje razpon vrednosti, če je predloga izpolnjena za kategorijo.]

Rezultat SREP, pripisan oceni likvidnostne ustreznosti

[Lahko vključuje razpon vrednosti, če je predloga izpolnjena za kategorijo.]

Rezultat SREP, pripisan notranjemu upravljanju in kontrolam na ravni celotne institucije

[Lahko vključuje razpon vrednosti, če je predloga izpolnjena za kategorijo.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Pravni status

Regulativna dovoljenja ali pooblastila, zlasti v zvezi z uporabo naprednih modelov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno, tržno in operativno tveganje

[Navedite opis reguliranih dejavnosti, za izvajanje katerih ima institucija ali kategorija institucij dovoljenje, in opišite, ali se uporabljajo napredni modeli (če se, opišite model, ki se uporablja).]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Narava poslovanja

Rezultat SREP, pripisan poslovnemu modelu in strategiji

[Lahko vključuje razpon vrednosti, če je predloga izpolnjena za kategorijo.]

Položaj institucije v jurisdikcijah, v katerih posluje, v smislu kritičnih funkcij in glavnih poslovnih področij, ki jih zagotavlja v vsaki jurisdikciji, in tržni delež institucije

[Navedite opis kritičnih funkcij in glavnih poslovnih področij, ki se zagotavljajo v vsaki jurisdikciji. Če se predloga izpolnjuje za kategorijo, je to lahko splošni opis kritičnih funkcij in glavnih poslovnih področij, ki jih zagotavljajo institucije, ki spadajo v kategorijo.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Delniška struktura

Stopnja koncentracije delničarjev

[V odgovoru navedite odstotek deležev 5 največjih delničarjev navadnih delnic. Če se predloga izpolnjuje za kategorijo, je to lahko splošni opis stopnje koncentracije delničarjev institucij znotraj kategorije.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Pravna oblika

Struktura institucije: ali je institucija del skupine in če je, ali ima skupina kompleksno, močno prepleteno strukturo

[Če se predloga izpolnjuje za kategorijo, je to lahko splošni opis strukture institucij znotraj kategorije.]

Vrsta pravne oblike institucije (npr. družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali druga vrsta družbe, opredeljena v nacionalni zakonodaji)

[Če se predloga izpolnjuje za kategorijo, je to lahko splošni opis vrste pravne oblike institucij znotraj kategorije.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Vključenost v institucionalno shemo za zaščito vlog (IJS) ali drug sistem vzajemne solidarnosti, kot je navedeno v členu 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013

Funkcija institucije v sistemu kot udeleženke ali centralne institucije ali ponudnice ključnih funkcij za sistem

[Navedite opis funkcij institucije v sistemu (npr. kot udeleženke ali centralne institucije ali kot ponudnice ključnih funkcij za druge udeležence ali morda kot stranke, izpostavljene tveganju zaradi koncentracije v okviru sheme).]

[Če se predloga izpolnjuje za kategorijo, je to lahko splošni opis institucij znotraj kategorije.]

Relativna velikost jamstvenega sklada glede na skupna sredstva institucije

[Navedite kvantitativne podatke. Ti lahko vključujejo razpon vrednosti, če se predloga izpolnjuje za kategorijo.]

Vsi upoštevani kazalniki s seznama „neobveznih“ kazalnikov v Prilogi II

 

Druge pripombe

[Opišite vse druge dejavnike, ki so se upoštevali pri zgoraj omenjeni določitvi.]

Opis poenostavljenih obveznosti, ki se uporabljajo za kategorijo institucij/institucijo

V tem oddelku navedite, kot je ustrezno, ob upoštevanju:

ustreznih členov [bodite bolj natančni] Direktive 2014/59/EU iz ustrezne vrstice preglednice;

oddelka A Priloge k Direktivi 2014/59/EU in uredbe Komisije, ki jo dopolnjuje v zvezi z vsebino načrtov sanacije;

oddelka B Priloge k Direktivi 2014/59/EU in uredbe Komisije, ki jo dopolnjuje v zvezi z zahtevami za načrte reševanja;

oddelka C Priloge k Direktivi 2014/59/EU,

opisa razlike med polnimi obveznostmi in veljavnimi poenostavljenimi obveznostmi.]

Opišite poenostavljene obveznosti glede na vsebino in podrobnosti načrta sanacije

[Opišite razliko med polnimi obveznostmi in veljavnimi poenostavljenimi obveznostmi (tj. katerih zahtev instituciji/institucijam ni treba izpolnjevati), na primer kateri elementi se ob upoštevanju seznama v oddelku A Priloge k Direktivi 2014/59/EU in uredbe Komisije, ki jo dopolnjuje v zvezi z vsebino načrtov sanacije, v skladu s poenostavljenimi obveznostmi za institucijo/kategorijo institucij ne zahtevajo.]

Opišite poenostavljene obveznosti glede na vsebino in podrobnosti načrta reševanja

 

Kdaj je bil/je treba pripraviti začetni načrt sanacije/načrt reševanja in kako pogosto se mora posodabljati

 

Opišite poenostavljene obveznosti glede na vsebino in podrobnosti informacij, ki se zahtevajo v skladu s členi 5(5), 11(1) in 12(2) ter v oddelkih A in B Priloge k Direktivi 2014/59/EU

 

Opišite poenostavljene obveznosti glede na zahtevano stopnjo podrobnosti za oceno rešljivosti iz člena 15 in 16 in oddelka C Priloge k Direktivi 2014/59/EU

 

PREDLOGA 3

Člen 4(8) Direktive 2014/59/EU: Predloga za poročanje

[Opombe v tej predlogi služijo kot pomoč organom pri izpolnjevanju predloge in niso del predloge.]

Država članica

 

Naziv pristojnega organa/organa za reševanje, ki predloži poročilo

[Pričakuje se, da pristojni organi in organi za reševanje izpolnijo poročilo v zvezi s tistimi institucijami, za katere so odobrene opustitve glede zahtev iz oddelkov 2 in 3 poglavja I Direktive 2014/59/EU. Pristojni organi in organi za reševanje morajo poročati o vseh institucijah, za katere so odobrene opustitve.]

Referenčno obdobje

 

Naziv kategorije kreditne institucije ali naziv kreditne institucije

[V primeru poročanja po kategorijah je treba kode LEI navesti za vsako institucijo v kategoriji; če niso na voljo, se navedejo nazivi institucij.]

[Če se poročilo izpolnjuje za posebno kategorijo institucij, navedite opis kategorije, vključno s ključnimi značilnostmi institucij v kategoriji (npr. s sklicevanjem na klasifikacijo v okviru nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja ali drug veljavni klasifikacijski sistem). Navedite tudi seznam kod LEI ali, če niso na voljo, nazive institucij v kategoriji. Če obstaja več kot ena kategorija institucij, izpolnite poročilo za vsako kategorijo.]

Podlaga za odobritev opustitve ob upoštevanju zadevnih meril iz člena 4(8) Direktive 2014/59/EU

Institucije, ki so povezane s centralnim organom in so v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 575/2013 v celoti ali delno izvzete iz bonitetnih zahtev v nacionalnem pravu

[V tem oddelku navedite opis značilnosti [kategorije institucij/institucije].]

Institucije, ki so vključene v IJS

 


(1)  Če vrednosti kazalnikov v skladu z opredelitvami iz te predloge niso na voljo, ker zadevni subjekti, ki spadajo v področje uporabe, ne poročajo na podlagi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in zanje ne veljajo zahteve predlog za poročanje finančnih informacij (FINREP), morajo pristojni organi in organi za reševanje uporabiti ustrezne približke. V tem primeru bi morali zadevni organi poskrbeti, da so ti približki ustrezno pojasnjeni in da čim bolj ustrezajo opredelitvam iz te predloge.

(2)  Za namene te predloge se skupna sredstva izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali splošno sprejeta računovodska načela (GAAP)) – F 01.01, vrstica 380, stolpec 010.

(3)  Za namene te predloge se „medbančne obveznosti“ izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali GAAP) → F 20.06, vrstice 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, stolpec 010, Vse države (os z).

(4)  Za namene te predloge se „medbančna sredstva“ izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali GAAP) → F 20.04, vrstice 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, stolpec 010, Vse države (os z).

(5)  Za namene te predloge se „nedospeli dolžniški vrednostni papirji“ izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali GAAP) – F 01.02, vrstice 050 + 090 + 130, stolpec 010.

(6)  Za namene te predloge se „vrednost izvedenih finančnih instrumentov OTC (nominalna)“ izračuna globalno v skladu s: FINREP (MSRP) → F 10.00, vrstice 300 + 310 + 320, stolpec 030 + F 11.00, vrstice 510 + 520 + 530, stolpec 030, ali FINREP (GAAP) → F 10.00, vrstice 300 + 310 + 320, stolpec 050 + F 11.00, vrstice 510 + 520 + 530, stolpec 030.

(7)  Za namene te predloge se „obveznosti v jurisdikciji drugih držav“ izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali GAAP) – F 20.06, vrstice 010 + 040 + 070, stolpec 010, vse države razen matične države (os z). Opomba: Izračunana vrednost bi morala izključevati i) obveznosti znotraj enote in ii) obveznosti tujih podružnic in podrejenih družb do nasprotnih strank v isti državi gostiteljici.

(8)  Za namene te predloge se „terjatve v jurisdikciji drugih držav“ izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali GAAP) – F 20.04, vrstice 010 + 040 + 080 + 140, stolpec 010, vse države razen matične države (os z). Opomba: Izračunana vrednost bi morala izključevati i) sredstva znotraj enote in ii) sredstva tujih podružnic in podrejenih družb do nasprotnih strank v isti državi gostiteljici.


PRILOGA II

Seznam neobveznih kazalnikov

Neobvezni kazalniki  (1)

Sredstva skupaj (2)

Skupna vrednost izpostavljenosti ob neplačilu (EAD)

Sredstva skupaj/BDP države članice

Skupna vrednost izpostavljenosti ob neplačilu/BDP države članice

Tveganju prilagojena sredstva skupaj

Obveznosti skupaj

Denar strank skupaj

Sredstva strank skupaj

Prihodki iz naslova provizij in opravnin skupaj

Tržna kapitalizacija

Vrednost sredstev v skrbništvu

Vrednost izvedenih finančnih instrumentov OTC (nominalna) (3)

Medbančna sredstva

Medbančne obveznosti

Obveznosti znotraj finančnega sektorja

Sredstva znotraj finančnega sektorja

Obveznosti v jurisdikciji drugih držav

Terjatve v jurisdikciji drugih držav

Nedospeli dolžniški vrednostni papirji

Vrednost domačih plačilnih transakcij

Vloge skupaj

Krite vloge skupaj

Vloge iz zasebnega sektorja, imetniki vlog v Uniji

Vrednost posojil zasebnemu sektorju, vključno z odobrenimi okvirnimi krediti in sindiciranimi posojili

Število posojil zasebnemu sektorju

Število depozitnih računov – podjetja

Število depozitnih računov – stranke na drobno

Število strank na drobno

Število domačih podrejenih družb in podružnic

Število tujih podrejenih družb in podružnic (razčlenjeno na podrejene družbe in podružnice s sedežem v drugih državah članicah in v tretjih državah)

Vključenost v infrastrukturo finančnega trga

Kritične funkcije, ki jih institucija opravlja za druge družbe v skupini ali ki jih družbe v skupini opravljajo za institucijo

Kritične funkcije in glavna poslovna področja v vsaki zadevni jurisdikciji, vključno z opravljanjem storitev za druge institucije

Klirinške in plačilne storitve ter storitve poravnave, ki se opravljajo za udeležence na trgu ali druge, in število drugih izvajalcev, ki so na voljo trgu

Plačilne storitve, ki se opravljajo za udeležence na trgu ali druge in število drugih izvajalcev, ki so na voljo trgu

Geografska razčlenitev dejavnosti institucije (vključno s številom jurisdikcij, v katerih poslujejo institucija in podrejeni subjekti, ter obsegom poslovanja)

Tržni delež institucije po poslovnih področjih po jurisdikcijah (npr. sprejemanje vlog, hipotekarna posojila, nezavarovana posojila, kreditne kartice, posojila za MSP, posojila podjetjem, trgovinsko financiranje, plačilne dejavnosti in opravljanje drugih kritičnih storitev)

Vrsta regulativnih dovoljenj in pooblastil (npr. investicijsko podjetje ali kreditna institucija) uporaba naprednih modelov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno, tržno in operativno tveganje

Posojila zasebnemu sektorju, domači prejemniki

Posojila zasebnemu sektorju, prejemniki v določeni regiji

Hipotekarna posojila, prejemniki v Uniji

Hipotekarna posojila, domači prejemniki

Posojila prebivalstvu, prejemniki v Uniji

Posojila prebivalstvu, domači prejemniki

Rezultat postopka nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (skupni)

Rezultati SREP, pripisani ocenam kapitalske ustreznosti, likvidnostne ustreznosti, notranjega upravljanja in kontrol na ravni celotne institucije

Regulativna dovoljenja ali pooblastila, zlasti v zvezi z uporabo naprednih modelov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno, tržno in operativno tveganje

Splošni poslovni model institucije, njegova vzdržnost in trajnost strategije institucije na podlagi rezultatov analize poslovnega modela, opravljene kot del postopka nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja v skladu s smernicami EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Organi lahko v ta namen uporabijo rezultat SREP, pripisan poslovnemu modelu in strategiji

Položaj institucije v jurisdikcijah, v katerih posluje, v smislu kritičnih funkcij in glavnih poslovnih področij, ki jih zagotavlja v vsaki jurisdikciji, in tržni delež institucije (koncentracija)

Ali so delničarji skoncentrirani ali razpršeni, zlasti ob upoštevanju števila kvalificiranih delničarjev in obsega, v katerem lahko delniška struktura vpliva na razpoložljivost določenih ukrepov sanacije za institucijo in orodij za reševanje za organ za reševanje

Struktura institucije v smislu ocene, ali je institucija del skupine in če je, ali ima skupina kompleksno ali enostavno strukturo, ob upoštevanju finančnih in operativnih medsebojnih odvisnosti

Vrsta pravne oblike institucije (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali druga vrsta družbe, opredeljena v nacionalni zakonodaji)

Velikost jamstvenega sklada glede na skupna sredstva institucije (samo IJS ali drug sistem vzajemne solidarnosti)

Vrsta sistema vzajemne solidarnosti ter njegove politike in postopki za upravljanje tveganj

Stopnja medsebojne povezanosti z drugimi udeleženci IJS


(1)  Če vrednosti kazalnikov v skladu z opredelitvami iz te Priloge niso na voljo, ker zadevni subjekti, ki sodijo v področje uporabe, ne poročajo na podlagi MSRP in ker zanje ne veljajo zahteve FINREP, pristojni organi in organi za reševanje uporabijo ustrezne približke (npr. iz nacionalnih GAAP). V tem primeru bi morali zadevni organi poskrbeti, da so ti približki ustrezno pojasnjeni in da čim bolj ustrezajo opredelitvam iz te predloge.

(2)  Skupna sredstva se izračunajo globalno v skladu s FINREP (MSRP ali (GAAP)) – F 01.01, vrstica 380, stolpec 010.

(3)  „Vrednost izvedenih finančnih instrumentov OTC (nominalna)“ se izračuna globalno v skladu s: FINREP (MSRP) → F 10.00, vrstice 300 + 310 + 320, stolpec 030 + F 11.00, vrstice 510 + 520 + 530, stolpec 030, ali FINREP (GAAP) → F 10.00, vrstice 300 + 310 + 320, stolpec 050 + F 11.00, vrstice 510 + 520 + 530, stolpec 030.


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/963

z dne 16. junija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 glede seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 474/2006 (2) je bil vzpostavljen seznam letalskih prevoznikov, ki imajo prepoved opravljanja letov v Skupnosti, iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(2)

Nekatere države članice in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) so Komisiji v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sporočile podatke, ki so pomembni pri posodabljanju navedenega seznama. Takšne podatke so sporočile tudi tretje države in mednarodne organizacije. Na podlagi teh informacij bi bilo treba seznam posodobiti.

(3)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike neposredno ali prek organov, odgovornih za regulativni nadzor nad njimi, obvestila o bistvenih dejstvih in pomislekih, ki bi bili lahko podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Uniji ali za spremembo pogojev, ki zadevajo prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam.

(4)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom dala možnost vpogleda v dokumentacijo, ki so jo zagotovile države članice, ter jim omogočila, da predložijo pisne pripombe in pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/1991 (3) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za varnost v zračnem prometu).

(5)

Komisija je obvestila Odbor za varnost v zračnem prometu o zadnjem dogajanju pri tekočih skupnih posvetovanjih v okviru Uredbe (ES) št. 2111/2005 in Uredbe (ES) št. 473/2006 (4) s pristojnimi organi in letalskimi prevozniki Angole, Bocvane, Gruzije, Republike Gvineje, Indije, Indonezije, Irana, Kazahstana, Madagaskarja, Mozambika, Sudana, Tajvana, Tajske in Zambije. Komisija je Odboru za varnost v zračnem prometu sporočila tudi podatke o stanju varnosti v letalstvu v Afganistanu, Iraku, Kirgiški republiki, Libanonu, Nepalu, Pakistanu, Ukrajini in Zimbabveju ter o tehničnih posvetovanjih z Rusko federacijo.

(6)

EASA je Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu predstavila izsledke analize poročil o presojah, ki jih je opravila Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) v svojem programu univerzalne presoje nadzora varnosti. Pri tem so bile države članice pozvane, naj dajo prednost preverjanjem na ploščadi letalskih prevoznikov, ki so licencirani v državah, za katere je ICAO izrazila resne varnostne pomisleke ali glede katerih je EASA sklenila, da imajo resne pomanjkljivosti v sistemu za nadzor nad varnostjo. Poleg posvetovanj, ki jih je izvedla Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005, bo tudi prednostno preverjanje na ploščadi omogočilo pridobivanje nadaljnjih informacij o varnosti letalskih prevoznikov, ki so licencirani v navedenih državah.

(7)

EASA je Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu obvestila tudi o izsledkih analize preverjanj na ploščadi, opravljenih v programu ocenjevanja tujih zrakoplovov (Safety Assessment of Foreign Aircraft programme, v nadaljnjem besedilu: program SAFA) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 (5).

(8)

Poleg tega je EASA Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu seznanila s projekti tehnične pomoči, ki se izvajajo v državah, za katere potekajo ukrepi ali se spremljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Sporočila je informacije o načrtih in prošnjah za nadaljnjo tehnično pomoč in sodelovanje za izboljšanje upravne in tehnične zmogljivosti organov za civilno letalstvo, da bi lahko pomagali pri odpravljanju kakršne koli neskladnosti z veljavnimi mednarodnimi letalskimi standardi. Države članice so bile pozvane, da se na navedene zahteve odzovejo dvostransko ob usklajevanju s Komisijo in EASA. Komisija je v zvezi s tem poudarila, kako koristno je, da zlasti prek podatkovne zbirke SCAN (Safety Collaborative Assistance Network – mreže za sodelovalno pomoč pri varnosti), ki jo upravlja ICAO, mednarodna letalska skupnost dobi informacije o tehnični pomoči, ki jo Unija in njene države članice zagotavljajo za izboljšanje globalne varnosti v letalstvu.

(9)

Eurocontrol je seznanil Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu s stanjem sistema obveščanja SAFA in tekočimi statističnimi podatki o opozorilih, izdanih za letalske prevoznike, za katere velja prepoved opravljanja letov.

Letalski prevozniki Unije

(10)

Na podlagi analize, ki jo je izvedla EASA v zvezi z izsledki preverjanj na ploščadi, opravljenih na zrakoplovih letalskih prevoznikov Unije, ali pregledov standardiziranja, ki jih je opravila EASA, ter posebnih pregledov in presoj, ki so jih opravili nacionalni organi za letalstvo, je več držav članic sprejelo nekatere izvršilne ukrepe ter o njih obvestilo Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu. Norveška je Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi z letalskim prevoznikom Airwing A/S.

(11)

Države članice so ponovno izrazile pripravljenost primerno ukrepati ob kakršnih koli pomembnih varnostnih informacijah o tem, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja ustreznih varnostnih standardov pri letalskih prevoznikih Unije.

Letalski prevozniki iz Angole

(12)

Letalski prevoznik TAAG Angola Airlines, certificiran v Angoli, lahko v skladu z Uredbo (ES) št. 474/2006 opravlja lete v Unijo s štirimi zrakoplovi tipa Boeing 737-700 z registrskimi oznakami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH in D2-TBJ, tremi zrakoplovi tipa Boeing 777-200 z registrskimi oznakami D2-TED, D2-TEE in D2-TEF ter tremi zrakoplovi tipa Boeing 777-300 z registrskimi oznakami D2-TEG, D2-TEH in D2-TEI.

(13)

Letalski prevoznik TAAG Angola Airlines je 25. aprila 2016 prek pristojnega organa Angole (Instituto Nacional da Aviação Civil, v nadaljnjem besedilu: INAVIC) vložil prošnjo, da se v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 474/2006 doda nov zrakoplov tipa Boeing 777-300 z registrsko oznako D2-TEJ in nov zrakoplov tipa Boeing 737-700 z registrsko oznako D2-TBK.

(14)

Pri postopku izdaje dovoljenja prevozniku iz tretje države na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 452/2014 (6) je prevoznik TAAG Angola Airlines od novembra 2014 sodeloval v stalnem dialogu z EASA ter sporočal podrobne vsebinske podatke o floti zrakoplovov in dejavnostih. Na podlagi tega dialoga je bila organizirana presoja na kraju samem za del TCO, ki je potekala od 1. do 3. februarja 2016. Ekipa, odgovorna za presojo, je izpostavila omejeno število ugotovitev druge stopnje in eno pripombo v skladu z delom TCO. Letalski prevoznik TAAG Angola Airlines je EASA predložil načrt korektivnih ukrepov, ki ga je ta sprejela, in trenutno odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti.

(15)

Stalen dialog, ki je bil vzpostavljen s prevoznikom TAAG Angola Airlines, podrobni in točni podatki, ki jih je prevoznik predložil glede svoje flote in dejavnosti, ter pozitivni izid presoje na kraju samem za del TCO kažejo, da prevoznik TAAG Angola Airlines lahko obratuje svoje zrakoplove tipa Boeing 737-700, 777-200 in 777-300 v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Zato Komisija meni, da je primerno odobriti prošnjo prevoznika TAAG Angola Airlines in poleg tega delno odpraviti trenutno prepoved tako, da se prevozniku dovoli opravljati lete v Unijo z vsemi zrakoplovi tipa Boeing 737-700, 777-200 in 777-300 v njegovi floti.

(16)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da bi bilo treba seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti tako, da se v Prilogo B k Uredbi Komisije (ES) št. 474/2006 vključijo vsi zrakoplovi prevoznika TAAG Angola Airlines tipa Boeing 737-700 ter vsi zrakoplovi tipa Boeing 777-200 in 777-300 kot zrakoplovi, ki lahko opravljajo lete v Uniji.

(17)

Države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s strani letalskega prevoznika TAAG Angolan Airlines s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih tega letalskega prevoznika.

Letalski prevozniki iz Bocvane

(18)

Bocvanski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAB) je z dopisom z dne 23. decembra 2015 Komisiji sporočil informacije o napredku pri reševanju resnih varnostnih pomislekov in drugih ugotovitev ICAO. Izidi misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje kažejo na izboljšanje dejanskega izvajanja mednarodnih varnostnih standardov za do 71 %. Na podlagi tega je ICAO 31. decembra 2015 potrdila, da sta bila oba resna varnostna pomisleka odpravljena. CAAB je predložil dodatne informacije glede varnostnega nadzora nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Bocvani.

(19)

Boljše izvajanje mednarodnih varnostnih standardov in razpoložljive varnostne informacije odražajo stabilen razvoj CAAB in ne kažejo, da bi še vedno obstajali negativni trendi, ki se nanašajo na varnost letalskih prevoznikov, certificiranih v Bocvani, in bi bili razlog za zaskrbljenost z vidika varnosti letalstva.

(20)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Bocvane.

Letalski prevozniki iz Gruzije

(21)

ICAO je aprila 2016 pregledala korektivne ukrepe, ki jih je sprejel gruzijski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: GCAA) za odpravo resnega varnostnega pomisleka glede postopka certifikacije za izdajo spričeval letalskih prevoznikov. Resni varnostni pomislek je bilo ugotovljen med misijo ICAO za usklajevanje in potrjevanje oktobra 2013. ICAO je na podlagi tega pregleda ugotovila, da je bil s korektivnimi ukrepi, ki jih je sprejel GCAA, uspešno odpravljen resen varnostni pomislek.

(22)

Boljše izvajanje mednarodnih varnostnih standardov in razpoložljive varnostne informacije odražajo močno zavezanost GCAA odpravi varnostnih pomanjkljivosti in ne kažejo, da bi še vedno obstajali negativni trendi, ki se nanašajo na varnost letalskih prevoznikov, certificiranih v Gruziji, in bi bili razlog za zaskrbljenost z vidika varnosti letalstva.

(23)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Gruzije.

Letalski prevozniki iz Republike Gvineje

(24)

Pristojni organ Republike Gvineje, nacionalna direkcija za civilno letalstvo (Direction nationale de l'aviation civile, v nadaljnjem besedilu: DNAC), je po dogovoru s tehničnega sestanka s Komisijo v Bruslju januarja 2013 redno poročal Komisiji o tekočem izvajanju načrta korektivnih ukrepov, ki ga je ICAO odobrila decembra 2012, ter o vseh z njim povezanih dejavnostih.

(25)

V zadnjem poročilu o napredku, ki ga je predložil DNAC in Komisija prejela 3. maja 2016, so opisane najnovejše dejavnosti in napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov, ki je trenutno usmerjen v usposabljanje inšpektorjev na področju operacij, plovnosti, licenciranja osebja in aerodromov ter nadaljevanje postopka certifikacije letalskih prevoznikov in programa nadzora. Dokončan je bil celoten in z ICAO skladen petstopenjski postopek certifikacije letalskega prevoznika Konair Guinée in ta je pridobil spričevalo letalskega prevoznika (v nadaljnjem besedilu: AOC) 17. septembra 2015 (št. AOC 03/DNAC/2015). Trije drugi letalski prevozniki, in sicer Sahel Aviation Service Guinée, Fly Nimba Airlines in Ijet Aviation, so še vedno v postopku certifikacije. Sodeč po DNAC je bil program nadzora pripravljen in izveden.

(26)

Načrtovano je, da naj bi od 23. do 29. novembra 2016 potekala misija ICAO za usklajevanje in potrjevanje.

(27)

Postopno izvajanje načrta korektivnih ukrepov v skladu s tem, kar je ICAO odobril decembra 2012, in razpoložljive varnostne informacije trenutno ne upravičujejo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov letalskih prevoznikov, certificiranih v Republiki Gvineji. Vendar namerava Komisija še naprej natančno spremljati razmere, pri čemer bo upoštevala izide misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje, ki je načrtovana novembra 2016.

(28)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Republike Gvineje.

(29)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Indije

(30)

Tehnična posvetovanja med predstavniki Komisije, EASA, držav članic ter predstavniki generalnega direktorata za civilno letalstvo Indije (v nadaljnjem besedilu: indijski DGCA) in letalskega prevoznika Air India, certificiranega v Indiji, so potekala 3. maja 2016. Ta posvetovanja so potekala v okviru predhodnega soglasja indijskega DGCA, da bo izvedel tehnična posvetovanja s Komisijo, na katerih bi razpravljala o obveznostih indijskega DGCA glede certifikacije in nadzora letalskih prevoznikov iz Indije, ki jih je certificiral.

(31)

Med posvetovanji je indijski DGCA predložil analizo uspešnosti indijskih letalskih prevoznikov, tudi Air India, v okviru programa SAFA. Indijski DGCA je sporočil, da je vzpostavil posebno enoto za preverjanja na ploščadi, ki naj bi ji pomagal z ukrepi za upravljanje SAFA. Indijski DGCA je poleg tega predložil tudi podatke, ki se nanašajo na prvo četrtletje 2016 in izhajajo iz lastnih preverjanj na ploščadi. Indijski DGCA je sporočil tudi podrobnosti glede nadzornih dejavnosti, ki jih izvaja na nekaterih indijskih letalskih prevoznikih. Predstavljeni podatki so vključevali pregled nadzornih dejavnosti v letu 2015. Nadalje je indijski DGCA predložil posodobljene informacije o pobudah za trajnost, ki jih je sam uvedel. Te pobude so zajemale zaposlitev in usposabljanje kvalificiranega osebja, razvoj upravljanja podatkovnih zbirk in posodobitev nalog v okviru ponovne certifikacije.

(32)

Prevoznik Air India je predložil podatke glede svojega sistema za upravljanje varnosti in kakovosti. Poleg tega je predstavil analizo varnosti letenja za leto 2015, svoj pristop k razširjanju informacij o varnosti letenja ter program za upravljanje SAFA. Podatki glede SAFA, ki jih je predložil prevoznik Air India, so vključevali lastno poglobljeno analizo dejavnosti SAFA, ki so se izvajale pri njem. Prevoznik je predložil pregled svojih notranjih procesov in postopkov, vključno s podrobno analizo temeljnih vzrokov in posledičnimi blažilnimi ukrepi, ki jih je izvedel. Poleg tega je prevoznik sporočil, da ima redne stike z indijskim DGCA, tudi glede ukrepov za upravljanje SAFA.

(33)

Komisija je v dopisih z dne 24. maja 2016, naslovljenih na indijski DGCA, ponovila številna sporočila, vključno s tem, da mora še naprej pozorno spremljati uspešnost indijskih letalskih prevoznikov v okviru SAFA. Komisija je prevozniku Air India tudi sporočila, da je seznanjena z ukrepi za upravljanje SAFA, ki jih je prevoznik izvedel, vendar je navedla, da morajo ti ukrepi prinesti stalne in trajne izboljšave v okviru programa SAFA. Poleg tega je Komisija indijski DGCA in prevoznika Air India ponovno opozorila na odgovornost, ki jo ima EASA v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 452/2014 za izvajanje ocen varnosti operatorjev iz tretjih držav, in na to, da je uspešnost programa SAFA eden od ključnih elementov, ki jih EASA upošteva pri izvajanju teh ocen.

(34)

Komisija je seznanjena z informacijami, ki sta jih sporočila indijski DGCA in prevoznik Air India. Šteje se, da na podlagi vseh razpoložljivih informacij, tudi informacij, ki sta jih indijski DGCA in prevoznik Air India predložila na tehničnem posvetovalnem sestanku 3. maja 2016, in predhodnih izsledkov nedavne presoje prevoznika Air India s strani EASA v okviru Uredbe Komisije (EU) št. 452/2014, na tej stopnji ni razlogov za prepoved ali omejitev opravljanja letov za letalske prevoznike, certificirane v Indiji. Vendar so še vedno potrebna nadaljnja tehnična posvetovanja, da bi zagotovili, da se varnostna vprašanja lahko nepretrgoma rešujejo.

(35)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Indije.

(36)

Komisija namerava nadaljevati uradna posvetovanja z indijskim DGCA v skladu z določbami iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006.

(37)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih indijskih letalskih prevoznikov.

Letalski prevozniki iz Indonezije

(38)

V Indoneziji je bil aprila 2016 organiziran ocenjevalni obisk Unije na kraju samem, ki so se ga udeležili strokovnjaki iz Komisije, EASA in držav članic. Potekal je v prostorih Generalnega direktorata za civilno letalstvo v Indoneziji (v nadaljnjem besedilu: indonezijski DGCA) in pri več letalskih prevoznikih, certificiranih v Indoneziji, in sicer Citilink, Lion Air, Batik Air, Indonesia Air Asia in Aviastar Mandiri (certificiran pod CASR-135, regionalni in čarterski leti).

(39)

Strokovnjaki so ugotovili, da prvo certificiranje letalskih prevoznikov poteka na podlagi ustreznega petstopenjskega pristopa in da znotraj indonezijskega DGCA poteka primerno usklajevanje z drugimi oddelki. Presoje v okviru certifikacije se dokumentirajo, zabeležijo se ugotovitve in od letalskih prevoznikov se zahteva nadaljnjo ukrepanje, vključno s korektivnimi ukrepi in analizo temeljnih vzrokov.

(40)

Strokovnjaki so lahko ugotovili, da so dejavnosti nadzora, tako presoje kot tudi inšpekcijski pregledi, načrtovane na letni osnovi in da se na splošno izvajajo v skladu z načrtom. Strokovnjaki so navedli, da je bilo nedavno zaposleno precejšnje število inšpektorjev za letalske operacije in varnost potniške kabine in da se morajo ti šele usposobiti glede inšpekcijskih metod in posebnih predpisov. Poleg tega je še vedno potrebna standardizacija delovnih metod inšpektorjev glede poročanja, sporočanja ugotovitev, sprejemanja korektivnih ukrepov, vključno z analizo temeljnih vzrokov in dogovorom glede časovnega načrta za nadaljnje ukrepanje na podlagi ugotovitev.

(41)

Indonezijski DGCA je lahko dokazal, da se izvajajo izvršilni ukrepi. Na primer, spričevalo letalskega prevoznika Aviastar Mandiri (certificiranega pod CASR-121, notranje, redne mednarodne in čarterske operacije letalskega prevoznika, št. AOC 043–121) je bilo preklicano zaradi nespoštovanja predpisa o najmanjšem številu zrakoplovov v floti.

(42)

Dokazi, ki jih je med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem predložil prevoznik Citilink, kažejo, da lahko prevoznik zagotavlja skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi varnostnimi standardi. Prevoznik Citilink je dokazal, da ima dobro razvit sistem za upravljanje varnosti in kakovosti ter dobro razvito organizacijo stalne plovnosti in da uporablja proaktiven pristop k varnosti.

(43)

Skupina The Lion Group je sestavljena iz šestih letalskih prevoznikov, certificiranih v treh različnih državah, in uporablja integriran pristop k svojim operacijam ter upravljanju varnosti in kakovosti. Znotraj skupine sta prevoznika Lion Air in Batik Air, certificirana v Indoneziji. Oba sta strokovnjakom zadovoljivo dokazala, da ima vsak od njiju dobro delujoča sistema za zagotavljanje in upravljanje varnosti in kakovosti. Višje vodstvo obeh prevoznikov in vodstveno osebje skupine Lion Group te sisteme dobro razume in jih uporablja za prepoznavanje tveganj in sprejemanje ustreznih ukrepov, da bi se največja tveganja zmanjšala na sprejemljivo raven. Strokovnjaki so ugotovili, da prevoznika Lion Air in Batik Air zaposlujeta poklicno posadko in osebje ter imata vzpostavljene sisteme za upravljanje različnih operacij. Vodstvo, tako na ravni posameznega letalskega prevoznika kot tudi na ravni skupine, prejema informacije in analize o varnosti in kakovosti ter ukrepa na njihovi podlagi. Vodstvo poleg tega razširja informacije in obvešča o korektivnih ukrepih z internimi publikacijami, v elektronski obliki kot tudi z drugimi sredstvi.

(44)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta indonezijski DGCA ter prevoznike Citilink, Lion Air in Batik Air zaslišala 31. maja 2016. Indonezijski DGCA je predstavil sedanjo organizacijsko strukturo, vključno s podrobnostmi o zaposlenih v direktoratu za plovnost in operacije zrakoplovov ter razpoložljivim proračunom za naloge nadzora nad varnostjo in usposabljanje inšpektorjev. Indonezijski DGCA je zagotovil podrobnosti o pomembnih ukrepih, ki jih je sprejel v preteklem letu, zlasti glede posodobitve varnostnih predpisov za civilno letalstvo, posodobitve kadrovskih navodil za inšpektorje, izboljšanja sistema za upravljanje varnostnih informacij in začetka razvoja državnega varnostnega programa. V svoji predstavitvi je predložil povzetek korektivnih ukrepov v zvezi s pripombami, ki so jih podali strokovnjaki med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem.

(45)

Prevoznik Citilink je predstavil svoj načrt korektivnih ukrepov, ki ga je razvil na podlagi pripomb, podanih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem. Načrt korektivnih ukrepov vsebuje korektivne in preventivne ukrepe in je zasnovan na zanesljivi analizi temeljnih vzrokov, ki so vodili v te pripombe. Poleg tega je prevoznik poudaril najpomembnejše spremembe po novembru 2015, vključno z boljšim izvajanjem programa za analizo podatkov o letu, dodatnimi viri za varnost in kakovost ter tekočim razvojem programske opreme za elektronsko poročanje o varnosti Safety eReporting.

(46)

Prevoznika Lion Air in Batik Air sta v svoji predstavitvi izpostavila strategijo šestih prevoznikov v skupini Lion Group. Ta je na podlagi razvoja trga zdaj usmerjena v rast na trgih zunaj Indonezije. Oba prevoznika sta predstavila načrt korektivnih ukrepov, ki je bil oblikovan na podlagi pripomb, podanih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem. Načrt vsebuje korektivne ukrepe, zasnovane na analizi temeljnih vzrokov, ki so vodili v te pripombe. Poleg tega je prevoznik Batik Air razložil svojo preiskavo nedavnega vdora na vzletno-pristajalno stezo, pri katerem je bil vpleten eden njegovih zrakoplovov, pri čemer je predstavil tudi varnostne ukrepe, ki jih je sprejel takoj po nesreči.

(47)

Med zaslišanjem je indonezijski DGCA obvestil Komisijo, da je ICAO v zadnjih šestih mesecih izvedla potrjevanje korektivnih ukrepov, ki jih je sprejel indonezijski DGCA, zunaj lokacije. Končni izid potrjevanja še ni na voljo. Indonezijski DGCA je tudi pojasnil, da sodeluje z Zvezno upravo za letalstvo, da bi izboljšal svoj sistem za nadzor nad varnostjo. Zvezna uprava za letalstvo je februarja 2016 izvedla oceno varnosti v mednarodnem letalskem prometu, ki je vsebovala sedem ugotovitev, maja 2016 pa opravila ponovni obisk. Indonezijski DGCA trdi, da so bile vse ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, v skladu z zahtevami Zvezne uprave za letalstvo pa mora mesečno poročati o napredku pri usposabljanju inšpektorjev.

(48)

Na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vključno z izidi ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem in informacijami z zaslišanja, Komisija meni, da je indonezijski DGCA od leta 2014 dosegel izboljšave, vendar mora med drugim nujno uvesti dodatne izboljšave sistema za nadzor nad varnostjo ter usposabljanja in standardizacije delovnih metod svojih inšpektorjev.

(49)

Komisija je ugotovila, da lahko prevozniki Citilink, Lion Air in Batik Air predložijo podrobnosti o varnem opravljanju svojih dejavnosti. Po mnenju Komisije je dovolj dokazov, da ti letalski prevozniki izpolnjujejo veljavne indonezijske predpise in mednarodne varnostne standarde.

(50)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da bi bilo treba spremeniti seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, in prevoznike Aviastar Mandiri (št. AOC 121-043), Citilink, Lion Air in Batik Air črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

(51)

Države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih prevoznikov, certificiranih v Indoneziji.

(52)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Irana

(53)

Letalski prevoznik Iran Air, ki ga je certificirala organizacija za civilno letalstvo Islamske republike Iran (v nadaljnjem besedilu: CAO-IRI), je bil marca 2010 vključen v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 474/2006. Po ocenjevalnem obisku Unije na kraju samem so bile omejitve opravljanja letov za floto prevoznika Iran Air podrobneje določene julija 2010.

(54)

Maja 2016 je v Iranu potekal nov ocenjevalni obisk Unije na kraju samem, ki so se ga udeležili strokovnjaki iz Komisije, EASA in držav članic. Ocenjevalni obisk je potekal v prostorih CAO-IRI ter v prostorih in objektih prevoznika Iran Air.

(55)

Strokovnjaki so ugotovili, da je CAO-IRI dobro strukturiran organ za civilno letalstvo, ki se v vlogi regulativnega organa ukvarja z vsemi vidiki civilnega letalstva. Poleg tega so ugotovili, da ima Iran vzpostavljen celovit regulativni sistem, ki se pogosto posodablja. Na podlagi dejstev, ugotovljenih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem, so strokovnjaki sklenili, da CAO-IRI ne manjka ne zmožnosti ne pripravljenosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti.

(56)

Strokovnjaki so ugotovili, da je prevoznik Iran Air po zadnjem ocenjevalnem obisku Unije na kraju samem julija 2010 obravnaval pripombe, ki so jih strokovnjaki podali ob tej priložnosti. Upravljanje stalne plovnosti flote zrakoplovov tipa Airbus A320 se je izboljšalo in je zdaj na enakem nivoju kot flota zrakoplovov tipa Airbus A300 in A310. Strokovnjaki so ugotovili, da se je sistem za upravljanje varnosti prevoznika Iran Air z leti izboljšal, čeprav so še vedno mogoče dodatne izboljšave, zlasti na področjih učinkovite uporabe opisanih postopkov in nadaljnjega vključevanja upravljanja varnosti in kakovosti na ravni podjetja. Na področju plovnosti so strokovnjaki izrazili številne pripombe, ki lahko prevozniku Iran Air pomagajo dodatno izboljšati varnost in kakovost delovanja.

(57)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta 1. junija 2016 zaslišala CAO-IRI in prevoznika Iran Air. CAO-IRI je predstavil letalske dejavnosti v Iranu, svojo organizacijsko strukturo in pregled iranskih predpisov na področju letalske varnosti. Poleg tega je predložil podrobnosti glede poročila o presoji ICAO in sprejete korektivne ukrepe. Ti ukrepi vključujejo zakonodajne spremembe za zagotovitev, da ima CAO-IRI dovolj virov in neodvisnosti za opravljanje funkcij nadzora nad varnostjo. Predstavitev je potrdila splošen pozitivni razvoj, ki je bil ugotovljen med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem.

(58)

Prevoznik Iran Air je podal kakovosten pregled družbe, vključno s trenutno floto ter razpoložljivimi viri in objekti, pri čemer je poudaril, da meni, da je zmožen obnoviti in razširiti svojo floto. Poleg tega je predstavil korektivne ukrepe, ki jih je izvedel na podlagi pripomb, podanih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem julija 2010, vključno z izboljšavami upravljanja plovnosti flote zrakoplovov tipa Airbus A320 ter izboljšavami upravljanja varnosti in kakovosti. Prevoznik je predstavil tudi načrt korektivnih ukrepov, ki je bil pripravljen na podlagi pripomb, podanih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem maja 2016. Glavni elementi načrta so izboljšanje programa za analizo podatkov o letu ter uvedba boljše programske opreme za podporo sistema za upravljanje varnosti.

(59)

Prevoznik je pomemben del predstavitve posvetil načrtom za obnovitev in razširitev svoje flote. Svoji floti namerava dodati zrakoplove obstoječega tipa in uvesti nov tip zrakoplova. Sodeč po predstavitvi je bil vzpostavljen projekt celovitega upravljanja uvedbe sprememb, ki ga bo vodila posebna projektna skupina, da bi proaktivno opredelila, upravljala in blažila morebitna varnostna tveganja, ki jih lahko povzroči uvedba novega tipa zrakoplova. Standardni dokumentirani procesi se uporabljajo za vse zunanje in notranje spremembe operacij, ki so povezane z uvedbo novega tipa zrakoplova in lahko škodljivo vplivajo na varnost.

(60)

V zvezi z obstoječimi zrakoplovi tipa Fokker F100 in Boeing 747 iz flote prevoznika Iran Air pa niso bile predložene nobene relevantne informacije o izboljšavah glede upravljanja plovnosti.

(61)

Na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vključno z izidi ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem maja 2016 in informacijami z zaslišanja, Komisija meni, da je prevoznik Iran Air uvedel trajne izboljšave na področju upravljanja plovnosti flote zrakoplovov tipa Airbus A320 in pokazal, da lahko v svojo floto uvede nove tipe zrakoplovov.

(62)

Komisija tudi priznava, da s strani CAO-IRI in prevoznika Iran Air ni pomanjkanja pripravljenosti za stalen dialog s Komisijo. Ocenjuje se, da je CAO-IRI zmožen izpolniti obveznosti nadzora nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Iranu. Komisija meni, da je dovolj dokazov, da prevoznik Iran Air izpolnjuje veljavne mednarodne varnostne standarde in priporočene prakse, za upravljanje flote zrakoplovov tipa Fokker F100 in Boeing B747 pa so še vedno potrebne izboljšave. Na podlagi navedenega Komisija meni, da se sedanje omejitve opravljanja letov za prevoznika Iran Air lahko odstranijo, razen veljavnih omejitev za zrakoplove tipa Fokker F100 in Boeing B747 v floti prevoznika Iran Air, ki jih je treba ohraniti.

(63)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, posodobiti tako, da se omejitve opravljanja letov za prevoznika Iran Air omejijo na vse zrakoplove tipa Fokker F100 in Boeing B747 v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 474/2006.

(64)

Države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih prevoznikov, certificiranih v Iranu.

(65)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Kazahstana

(66)

Od julija 2009 za vse letalske prevoznike, certificirane v Kazahstanu, razen enega, velja prepoved opravljanja vseh letov, predvsem zaradi nezmožnosti organa, odgovornega za varnostni nadzor letalskih prevoznikov, certificiranih v Kazahstanu (kazahstanski odbor za civilno letalstvo, v nadaljnjem besedilu: CAC), da bi lahko izvajal in izvrševal veljavne mednarodne varnostne standarde. Letalski prevoznik Air Astana, certificiran v Kazahstanu, je bil črtan iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 474/2006 decembra 2015 in lahko opravlja lete v Unijo.

(67)

Aprila 2016 je v Kazahstanu potekala misija ICAO za usklajevanje in potrjevanje. CAC je Komisijo obvestil o predhodnih izidih, da se je učinkovito izvajanje mednarodnih varnostnih standardov izboljšalo s 64 % na 74 %. Na podlagi predhodnih izidov misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje je ICAO 20. aprila 2016 odločila, da je CAC uspešno odpravil resen varnostni pomislek. Končno poročilo misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje bo na voljo julija 2016.

(68)

Na podlagi informacij, ki jih ima Komisija na voljo, je bilo ugotovljeno, da projekt regulativne reforme v Kazahstanu na področju civilnega letalstva počasi napreduje. Vendar podrobne informacije o izidih misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje aprila 2016 še niso na voljo. Pred sprejetjem kakršne koli odločitve o spremembi omejitev za letalske prevoznike, certificirane v Kazahstanu, je treba na kraju samem preveriti izboljšave sistema CAC za nadzor nad varnostjo v civilnem letalstvu.

(69)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki iz Kazahstana.

Letalski prevozniki z Madagaskarja

(70)

Za letalskega prevoznika Air Madagascar, certificiranega na Madagaskarju, veljajo omejitve pri opravljanju letov in je uvrščen na seznam v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 474/2006. Posvetovanja s pristojnim organom Madagaskarja, madagaskarskim organom za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: ACM), in prevoznikom Air Madagascar potekajo z namenom, da se pridobijo novi podatki o napredku pri izvajanju korektivnih ukrepov.

(71)

Tehnična posvetovanja med strokovnjaki iz Komisije in EASA ter visokimi predstavniki ACM in predstavniki prevoznika Air Madagascar so potekala 2. oktobra 2015. Na tem sestanku sta ACM in prevoznik Air Madagascar sporočila podatke o napredku obeh organizacij pri izvajanju svojih načrtov korektivnih in preventivnih ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti iz uvodnih izjav 66 do 74 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 390/2011 (7). Ker so bile te varnostne pomanjkljivosti ustrezno obravnavane, je ACM skupaj s prevoznikom Air Madagascar zaprosil za ponovno oceno omejitev opravljanja letov, ki so bile naložene prevozniku.

(72)

Ta prošnja je bila obravnavana novembra 2015. Ob priznavanju napredka, ki sta ga dosegla ACM in prevoznik Air Madagascar je Komisija sklenila, da je treba pred kakršno koli sprostitvijo veljavne delne prepovedi, ki velja za prevoznik Air Madagascar, na kraju samem preveriti dejansko izvajanje mednarodnih varnostnih standardov.

(73)

Marca 2016 so strokovnjaki iz EASA, ki jih je spremljal strokovnjak opazovalec iz države članice, opravili presojo prevoznika Air Madagascar zaradi njegove vloge za pridobitev dovoljenja operatorja iz tretje države od EASA na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 452/2014.

(74)

V okviru presoje so strokovnjaki iz EASA in strokovnjak opazovalec obiskali tudi ACM. Med tem obiskom je ACM strokovni skupini predložil dokazila o učinkovitosti svojega načrta korektivnih in preventivnih ukrepov, ki je bil oblikovan in izveden po uvedbi omejitev pri opravljanju letov za prevoznika Air Madagascar. Predložil je tudi dokazila o tem, da lahko izpolnjuje svoje obveznosti v skladu s standardi ICAO glede svojih dejavnosti certificiranja in nadzora. Dokazal je, da je po ocenjevalnem obisku Unije na kraju samem februarja 2014 uspešno zaključil ponovno certifikacijo devetih letalskih prevoznikov, zavrnil podaljšanje spričevala letalskega prevoznika enemu letalskemu prevozniku in uvedel certifikacijski postopek pri novem letalskem prevozniku. Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je dokumentacija o certifikaciji dobro organizirana in strukturirana v skladu s certifikacijskim postopkom ICAO. Skupina strokovnjakov je pregledala program nadzora za štiri prevoznike in ugotovila, da je ACM prešel s tradicionalnega programa nadzora skladnosti na načrt nadzornih dejavnosti, ki temelji na tveganju. Skupina strokovnjakov je ugotovila tudi, da je bilo 90 % načrtovanih dejavnosti za obdobje 2014–2015 na področjih operacij, licenciranja in stalne plovnosti dejansko izvedenih.

(75)

Pri presoji prevoznika Air Madagascar se je pokazalo, da so bili korektivni in preventivni ukrepi, ki jih je oblikoval in izvedel ta prevoznik, učinkoviti. Prevoznik Air Madagascar je predložil dokaze, da je upravljanje flote zrakoplovov tipa Airbus A340 enako upravljanju vseh njegovih drugih flot in tudi da je flota zrakoplovov tipa A340 v celoti vključena v sisteme letalskega prevoznika za upravljanje kakovosti in varnosti. Ustrezni vzorci dejavnosti prevoznika Air Madagascar niso razkrili nobenih dokazov o neskladnosti z mednarodnimi varnostnimi standardi, ki bi bile pomembne za varnost.

(76)

Na podlagi ocenjevalnega obiska na kraju samem marca 2016 se je glede skupnih meril iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 pokazalo, da sta ACM in prevoznik Air Madagascar pripravljena in zmožna odpraviti preostale varnostne pomanjkljivosti. Poleg tega je ACM dokazal, da je zmožen izvajati in po potrebi izvrševati ustrezne mednarodne varnostne standarde, vključno s predpisi na področju letalske varnosti, o katerih obvešča ACM.

(77)

Na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vključno z izidi presoje marca 2016, Komisija meni, da sta ACM in prevoznik Air Madagascar v nepretrganem časovnem obdobju uvedla trajne izboljšave. Komisija tudi priznava, da s strani ACM in prevoznika Air Magadascar ni bilo pomanjkanja pripravljenosti za stalen dialog s Komisijo. Za ACM velja, da je zmožen izpolniti obveznosti glede nadzora nad letalskimi prevozniki, certificiranimi na Madagaskarju, in da obstajajo zadostni dokazi o skladnosti letalskega prevoznika Air Madagascar z veljavnimi mednarodnimi varnostnimi standardi in priporočenimi praksami.

(78)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti in prevoznika Air Madagascar, certificiranega na Madagaskarju, črtati iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 474/2006.

(79)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s strani prevoznika Air Madagascar s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi. Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Mozambika

(80)

Projekt tehnične pomoči, ki je bil vzpostavljen po ocenjevalnem obisku Unije na kraju samem aprila 2015, še naprej na različnih področjih zagotavlja podporo pristojnemu organu za civilno letalstvo v Mozambiku, mozambiškemu inštitutu za civilno letalstvo (Instituto de Aviação Civil de Moçambique, v nadaljnjem besedilu: IACM). Parlament je zakonodajo, na podlagi katere je bil ustanovljen IACM z razširjenimi pooblastili in avtonomijo, s soglasjem odobril 30. marca 2016, zdaj pa je potrebna razglasitev voditelja države. Številni pravni in posebni tehnični predpisi so bili podrobno pregledani in so trenutno na različnih stopnjah razvoja ali odobritve. Nadaljuje se usposabljanje obstoječega tehničnega osebja na področjih plovnosti, operacij, licenciranja osebja, aerodromov, upravljanja zračnega prometa, upravljanja letalskih informacij in varovanja v letalstvu. Izveden je bil nov krog zaposlitev tehničnega osebja na področju operacij, plovnosti in varovanja v letalstvu. Zdravstveni ocenjevalci so bili usposobljeni na podlagi protokola o sodelovanju, sklenjenega s Portugalsko. Nadaljujejo se prizadevanja za sistematično obravnavo in odpravo vseh nerešenih ugotovitev ICAO v univerzalni presoji nadzora varnosti, da bi se stopnja učinkovitega izvajanja znatno izboljšala. Nadaljujejo se redni stiki z vsemi obstoječimi prevozniki in potekali so različni krogi razprav o izboljšavah njihovih operacij. Vsi interni postopki in procesi IACM, ki zahtevajo obsežno prenovo, so bili že opredeljeni in prizadevanja za uvedbo znatnih izboljšav že napredujejo.

(81)

Letalski prevoznik Linhas Aéreas de Moçambique (v nadaljnjem besedilu: LAM), certificiran v Mozambiku, je 29. novembra 2013 utrpel nesrečo v Namibiji. Končno poročilo o nesreči je 30. marca 2016 uradno objavil Direktorat za preiskave letalskih nesreč Ministrstva za javna dela in promet Republike Namibije. V njem je ugotovljeno, da je bila nesreča posledica namernega dejanja pilota. Poročilo vključuje pet priporočil, naslovljenih na ICAO, in eno priporočilo, naslovljeno na IACM, da se uvede obvezna prisotnost dveh članov posadke v pilotski kabini v vseh fazah leta. IACM je vsa priporočila izvedel prek Direktive o varnosti DOS-02/16, objavljene maja 2016.

(82)

Kljub temu zmožnost IACM, da nadzoruje dejavnosti v civilnem letalstvu v Mozambiku, na tej stopnji še ni v celoti v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Zato ni dovolj dokazov, ki bi upravičili odločitev o sprostitvi prepovedi opravljanja letov za vse letalske prevoznike, certificirane v Mozambiku.

(83)

Čeprav izboljšave niso zadostne, da bi upravičile sprostitev veljavne prepovedi, je stanje dovolj obetavno, da je primerno v prihodnjih mesecih organizirati dodatni ocenjevalni obisk Unije na kraju samem.

(84)

V skladu s seznamom, ki ga je IACM predložil 13. maja 2016, sta bila v Mozambiku certificirana dva nova letalska prevoznika, in sicer CHC Helicópteros Lda (št. AOC MOZ-22) in Inter Airways Lda (št. AOC MOZ-24). Vendar IACM ni predložil dokazov, da se varnostni nadzor nad navedenimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Z omenjenim seznamom je IACM Komisijo poleg tega obvestil, da sta bili spričevali letalskih prevoznikov Kaya Airlines Lda (št. AOC MOZ-09) in Trabalhos e Transportes Aéreos Lda (št. AOC MOZ-16) preklicani.

(85)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti tako, da se v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 474/2006 vključijo letalski prevozniki CHC Helicópteros Lda in Inter Airways Lda, prevozniki Kaya Airlines Lda in Trabalhos e Transportes Aéreos Lda pa se črtajo iz navedene priloge.

Letalski prevozniki iz Ruske federacije

(86)

Komisija, EASA in države članice v zadnjem obdobju še naprej pozorno spremljajo varnost letalskih prevoznikov, ki so certificirani v Ruski federaciji in opravljajo lete v Uniji, vključno s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki se opravljajo na nekaterih ruskih letalskih prevoznikih v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012.

(87)

Komisija se je ob pomoči EASA 4. marca 2016 sestala s predstavniki ruske zvezne agencije za zračni promet (v nadaljnjem besedilu: FATA). Namen sestanka je bil pregledati varnost ruskih letalskih prevoznikov na podlagi poročil o preverjanjih na ploščadi v programu SAFA v obdobju med 21. februarjem 2015 in 20. februarjem 2016 ter ugotoviti, ali obstajajo primeri, ki zahtevajo posebno pozornost.

(88)

Komisija je na sestanku podrobneje pregledala izide SAFA pri štirih letalskih prevoznikih iz Ruske federacije. FATA je Komisijo obvestila o preklicu spričevala enemu od teh štirih letalskih prevoznikov decembra 2015 ter o ukrepih, ki sta jih sprejela druga dva od štirih letalskih prevoznikov.

(89)

Poleg tega se je FATA med sestankom zavezala, da bo okrepila svoja prizadevanja pri četrtem letalskem prevozniku, da bi zagotovila, da bo izboljšal svoje rezultate SAFA. Ker je ta letalski prevoznik predložil vlogo za pridobitev dovoljenja operatorja iz tretje države od EASA na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 452/2014, je Komisija sestanek izkoristila za pojasnitev povezave med Uredbo (ES) št. 2011/2005 in Uredbo Komisije (EU) št. 452/2014. Na podlagi nadaljnjih razprav med FATA in četrtim letalskim prevoznikom je FATA iz obsega njegovega spričevala umaknila dovoljenje za lete v EU. Prevoznik se je nato odločil, da bo umaknil vlogo, naslovljeno EASA.

(90)

Na podlagi razpoložljivih informacij je bilo sklenjeno, da zaslišanje ruskih letalskih organov ali letalskih prevoznikov, certificiranih v Ruski federaciji, pred Komisijo in Odborom za varnost v zračnem prometu ni potrebno. Dogovorjeno pa je bilo, da se bodo nadaljevali redni sestanki varnostnih strokovnjakov Komisije in ruskih organov ter da bo pred vsako sejo Odbora za varnost v zračnem prometu organiziran vsaj en sestanek.

(91)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Ruske federacije.

(92)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjati dejansko izpolnjevanje mednarodnih varnostnih standardov s strani letalskih prevoznikov iz Ruske federacije s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi.

(93)

Če se pri navedenih preverjanjih izkaže, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja ustreznih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti ukrepe proti letalskim prevoznikom iz Ruske federacije v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Sudana

(94)

Sudanski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: SCAA) je v zadnjem obdobju ohranil redne stike s Komisijo, zlasti v zvezi z oceno letalskih prevoznikov, registriranih v Sudanu. Glede na posodobljeni seznam letalskih prevoznikov iz Sudana, ki ga je SCAA predložil 22. decembra 2015, niso bili certificirani nobeni novi letalski prevozniki, šestim letalskim prevoznikom pa je bilo spričevalo letalskega prevoznika preklicano, in sicer Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company in Mid Airlines. V istem dopisu je SCAA obvestil Komisijo, da je Sudan pripravil priročnik za oblikovanje državnega varnostnega programa in Del 19 Predpisov sudanskega civilnega letalstva z naslovom Upravljanje varnosti, ki vsebuje standarde in regulativne zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje sistemov upravljanja varnosti s strani zadevnih ponudnikov storitev.

(95)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da bi bilo treba spremeniti seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, in letalske prevoznike Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company in Mid Airlines črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

Letalski prevozniki s Tajvana

(96)

Komisija je nadaljevala posvetovanja s pristojnim tajvanskim organom, upravo za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: tajvanski CAA). Predstavniki Komisije, EASA in letalskega prevoznika TransAsia Airways (v nadaljnjem besedilu: TNA), certificiranega na Tajvanu, ter strokovnjaki tajvanskega CAA so se sestali 23. maja 2016.

(97)

Na sestanku je tajvanski CAA predstavil napredek pri izvajanju ukrepov, ki so se začeli izvajati po nesrečah in incidentih, ki vključujejo TNA, ter izide programa nadzora za prevoznika TNA. Poleg tega je tajvanski CAA navedel, da so bila vsa priporočila, ki so jih zunanje organizacije izdale na podlagi svojih ocenjevalnih obiskov na kraju samem v letu 2015, sprejeta in izvedena.

(98)

Tajvanski CAA je Komisijo tudi obvestil, da bo prevozniku TNA dovolil povečati število operacij šele potem, ko bo CAA potrdil učinkovitost blažilnih ukrepov, sprejetih s strani prevoznika TNA. Tajvanski CAA in prevoznik TNA sta se dogovorila za nadaljnja tehnična posvetovanja, da bi Komisiji omogočila, da lahko spremlja izvajanje njunih načrtov korektivnih in preventivnih ukrepov, ter zagotovila ustrezno razpravo o vseh zadevah, povezanih z varnostjo.

(99)

Na podlagi informacij na voljo Komisiji je bilo ocenjeno, da zaslišanje tajvanskega CAA in prevoznika TNA pred Komisijo in Odborom za varnost v zračnem prometu ni potrebno ter da prav tako ni potrebna prepoved opravljanja letov za letalske prevoznike s Tajvana.

(100)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki s Tajvana.

Letalski prevozniki s Tajske

(101)

Dne 2. maja 2016 je v okviru dejavnih posvetovanj s tajskim organom za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAT) potekal tehnični sestanek, da bi Komisija prejela najnovejše podatke o napredku, ki je bil dosežen od novembra 2015. CAAT je sporočil najnovejše informacije o ključnih izvršitvenih dejavnostih zagotavljanja varnosti, vključno s preklicem enega spričevala letalskega prevoznika, prizemljitvijo zrakoplova zaradi varnostnih razlogov, izbrisom registracije zrakoplovov zaradi finančne nezmožnosti letalskih prevoznikov in pregledom delovnega časa in časa počitka. Poleg tega je CAAT poročal o napredku pri ponovni certifikaciji spričeval letalskih prevoznikov ob podpori zunanje organizacije, o trajnosti in krepitvi zmogljivosti znotraj svoje organizacije ter o svoji sedanji ureditvi.

(102)

CAAT je večkrat izrazil, da je zanj pomembneje sprejeti trajnostne korektivne ukrepe kot pa hitre rešitve. Razložil je, da obstaja dovolj politične volje za ta pristop, a je potreben čas. Z zunanjo organizacijo je bila sklenjena pogodba in kmalu se bo začela ponovna certifikacija letalskih prevoznikov, da bi se v naslednjih devetih mesecih ponovno certificirali mednarodni operaterji. To bo tudi podlaga za odpravo resnega varnostnega pomisleka ICAO.

(103)

V zvezi s projektom za dolgoročno krepitev zmogljivosti, ki ga želi CAAT izvesti ob podpori EASA na podlagi memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan leta 2015, je CAAT zaprosil, da so strokovnjaki EASA prisotni v sedmih ključnih strateških oddelkih CAAT, kjer bi delovali kot svetovalci vodjem CAAT pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov.

(104)

Tajska vlada in CAAT kažeta jasno zavezo izboljšanju sistema za nadzor nad varnostjo na Tajskem in sta predložila dokaze, da je bil v zadnjem letu dosežen ustrezen napredek. Poleg tega razpoložljive varnostne informacije o letalskih prevoznikih, certificiranih na Tajskem, ne podpirajo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov. Zaradi pozornega spremljanja položaja se bodo posvetovanja s tajskimi organi nadaljevala v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006.

(105)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki s Tajske.

(106)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih prevoznikov, certificiranih na Tajskem.

(107)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Zambije

(108)

Ocenjevalni obisk Unije na kraju samem je v Zambiji potekal aprila 2016. Ocenjevalnega obiska so se udeležili strokovnjaki iz Komisije, EASA in držav članic. Potekal je v prostorih zambijskega organa za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: ZCAA) in na podlagi relevantnega vzorca v prostorih letalskih prevoznikov Proflight Commuter Services (obratuje pod imenom Proflight Zambia) in Royal Air Charters, certificiranih v Zambiji.

(109)

Glavne ugotovitve ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem glede ZCAA je mogoče povzeti, kot sledi. ZCAA je na splošno pripravljen in zmožen odpraviti varnostne pomanjkljivosti ter je ustrezno zmožen izvajati in po potrebi izvrševati zadevne mednarodne varnostne standarde kot tudi lastne zahteve v zvezi z zambijskim civilnim letalstvom. ZCAA je dokazal, da je njegovo osebje na splošno ustrezno usposobljeno in ima primerne izkušnje za pravilno opravljanje nadzornih nalog. Po drugi strani pa so strokovnjaki navedli, da bi ZCAA koristilo, če bi dosedanji napredek nadgradil glede standardizacije nadzornih dejavnosti, vključno z nadaljnjim usposabljanjem nadzornih inšpektorjev. Prav tako bi ZCAA koristilo, če bi posebno pozornost namenil nadaljnjemu izboljšanju svojih procesov in postopkov glede nadzora nad dokumentacijo in dostopa do nje.

(110)

Glavna ugotovitev ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem glede prevoznika Proflight Commuter Services (obratuje pod imenom Proflight Zambia) je, da je letalski prevoznik pripravljen in na splošno zmožen odpraviti varnostne pomanjkljivosti. Poleg tega so strokovnjaki ugotovili, da obstaja dovolj dokazov, ki kažejo, da prevoznik Proflight Commuter Zambia (obratuje pod imenom Proflight Zambia) na splošno lahko zagotovi skladnost z zadevnimi mednarodnimi varnostnimi standardi in zambijskimi zahtevami v zvezi s civilnim letalstvom.

(111)

Glavna ugotovitev ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem glede prevoznika Royal Air Charters je, da je letalski prevoznik pripravljen in zmožen odpraviti varnostne pomanjkljivosti. Poleg tega so strokovnjaki ugotovili, da obstaja dovolj dokazov, ki kažejo, da prevoznik Royal Air Charters lahko zagotovi skladnost z zadevnimi mednarodnimi varnostnimi standardi in zambijskimi zahtevami v zvezi s civilnim letalstvom.

(112)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta ZCAA zaslišala 1. junija 2016. Ob tej priložnosti sta zaslišala tudi Proflight Commuter Services (obratuje pod imenom Proflight Zambia).

(113)

ZCAA je predstavil svojo sedanjo organizacijsko strukturo, vključno z usposabljanjem in kvalifikacijami inšpektorjev. Pojasnil je, da je odločen nadaljevati s standardizacijo svojih inšpektorjev. Glede dejavnosti certifikacije in nadzora je ZCAA poročal, da je trenutno pristojen za nadzor nad le desetimi imetniki spričevala letalskega prevoznika. ZCAA je predložil podatke glede njihove certifikacije in povzel glavne elemente nadzora, ki ga izvaja nad njimi. Poleg tega je ZCAA poudaril svojo zavezanost stalnemu izboljševanju, tudi ključnim prizadevanjem za standardizacijo nadzora nad letalsko varnostjo.

(114)

ZCAA je predložil tudi povzetek korektivnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb, podanih aprila 2016 med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem.

(115)

Prevoznik Proflight Commuter Services (obratuje pod imenom Proflight Zambia) je predstavil podrobnosti organizacijske strukture, načrte za razvoj in posebnosti v zvezi s sistemoma za upravljanje varnosti in kakovosti, vključno s postopkom in podrobnostmi ocenjevanja poročil o varnosti in ravnanja z njimi. Poleg tega je poročal o korektivnih ukrepih, sprejetih na podlagi pripomb, podanih med ocenjevalnim obiskom Unije na kraju samem aprila 2016.

(116)

Komisija je navedla, da je bila predstavitev prevoznika Proflight Commuter Services (obratuje pod imenom Proflight Zambia) na zaslišanju zadovoljiva in da je prevoznik lahko predložil podrobnosti glede varnega izvajanja svojih operacij.

(117)

Na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vključno z izidi ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem in informacijami z zaslišanja, Komisija meni, da je dovolj dokazov, da letalski prevozniki, certificirani v Zambiji, izpolnjujejo veljavne mednarodne varnostne standarde in priporočene prakse.

(118)

Na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vključno z izidi ocenjevalnega obiska Unije na kraju samem in informacijami z zaslišanja, Komisija meni, da je ZCAA uvedel trajne izboljšave. Komisija prav tako priznava, da ZCAA ni pokazal pomanjkanja pripravljenosti za stalno sodelovanje s Komisijo in da je razvidno, da se zaveda, da bo moral še nadalje razvijati svoje postopke za varnostno spremljanje in nadzor. Ocenjuje se, da je ZCAA zmožen izpolniti obveznosti nadzora nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Zambiji. ZCAA se je na zaslišanju strinjal, da bo s Komisijo nadaljeval dialog o varnosti, med drugim tudi na dodatnih sestankih ali obiskih, če in kadar bo Komisija menila, da so potrebni.

(119)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 šteje, da bi bilo treba spremeniti seznam Unije o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, in iz Priloge A k Uredbi Komisije (ES) št. 474/2006 črtati vse letalske prevoznike, certificirane v Zambiji.

(120)

Države članice morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih prevoznikov, certificiranih v Zambiji.

(121)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(122)

Uredbo (ES) št. 474/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(123)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

(1)

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(2)

Priloga B se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 14).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 373, 31.12.1991, str. 4).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 8).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 452/2014 z dne 29. aprila 2014 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 133, 6.5.2014, str. 12).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2011 z dne 19. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti (UL L 104, 20.4.2011, str. 10).


PRILOGA I

„PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED OPRAVLJANJA LETOV V UNIJI, RAZEN IZJEM  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država operaterja

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Afganistana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Islamska republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

neznana

PIR

Islamska republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Angole, odgovorni za regulativni nadzor, razen TAAG Angola Airlines v Prilogi B, vključno z

 

 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republika Angola

AIR GICANGO

009

neznana

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

neznana

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznana

Republika Angola

DIEXIM

007

neznana

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznana

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

neznana

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznana

Republika Angola

MAVEWA

016

neznana

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Benina, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

neznana

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA št. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

neznana

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA št. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA št. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA št. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA št. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA št. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznana

Republika Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

neznana

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznana

Republika Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznana

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Demokratična republika Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratična republika Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

neznana

Demokratična republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

neznana

Demokratična republika Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

neznana

Demokratična republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

neznana

Demokratična republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratična republika Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

neznana

Demokratična republika Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

neznana

Demokratična republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

neznana

Demokratična republika Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

neznana

Demokratična republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Džibutija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

neznana

DAO

Džibuti

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Ekvatorialna Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialna Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

neznana

Ekvatorialna Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

neznana

Ekvatorialna Gvineja

TANGO AIRWAYS

neznana

neznana

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Eritreje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC št. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC št. 005

NAS

Eritreja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Gabonske republike, odgovorni za regulativni nadzor, razen Afrijet in SN2AG v Prilogi B, vključno z

 

 

Gabonska republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonska republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonska republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

neznana

Gabonska republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, razen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air in Batik Air, vključno z

 

 

Republika Indonezija

AIR BORN INDONESIA

135-055

neznana

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznana

Republika Indonezija

ALDA TRANS PAPUA

135-056

neznana

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznana

Republika Indonezija

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznana

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

ESD

Republika Indonezija

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

neznana

Republika Indonezija

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

neznana

Republika Indonezija

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznana

Republika Indonezija

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznana

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

HEAVY LIFT

135-042

neznana

Republika Indonezija

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

neznana

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznana

Republika Indonezija

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KOMALA INDONESIA

135-051

neznana

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

MARTABUANA ABADION

135-049

neznana

Republika Indonezija

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznana

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

neznana

Republika Indonezija

MY INDO AIRLINES

121-042

neznana

Republika Indonezija

NAM AIR

121-058

neznana

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznana

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republika Indonezija

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznana

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznana

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznana

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznana

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURYA AIR

135-046

neznana

Republika Indonezija

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republika Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

neznana

Republika Indonezija

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

neznana

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor, razen Air Astana, vključno z

 

 

Republika Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republika Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republika Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republika Kazahstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republika Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republika Kazahstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republika Kazahstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republika Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republika Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republika Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republika Kazahstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republika Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republika Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republika Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republika Kazahstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republika Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republika Kazahstan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Kirgiška republika

AIR BISHKEK (prej EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiška republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgiška republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiška republika

S GROUP INTERNATIONAL

(prej S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiška republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiška republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiška republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiška republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

 

 

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Libije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Mozambik, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Mozambik

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

neznana

Republika Mozambik

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

neznana

Republika Mozambik

CHC HELICÓPTEROS LDA

MOZ-22

neznana

Republika Mozambik

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznana

Republika Mozambik

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

neznana

Republika Mozambik

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

neznana

Republika Mozambik

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

neznana

Republika Mozambik

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

neznana

Republika Mozambik

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

neznana

Republika Mozambik

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

neznana

Republika Mozambik

INTER AIRWAYS LDA

MOZ-24

neznana

Republika Mozambik

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republika Mozambik

MAKOND, LDA

MOZ-20

neznana

Republika Mozambik

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Republika Mozambik

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

neznana

Republika Mozambik

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

neznana

Republika Mozambik

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

neznana

Republika Mozambik

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Nepala, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznana

Republika Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznana

Republika Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republika Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

neznana

Republika Nepal

GOMA AIR

064/2010

neznana

Republika Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

neznana

Republika Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

neznana

Republika Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

neznana

Republika Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznana

Republika Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznana

Republika Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republika Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

neznana

Republika Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republika Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

neznana

Republika Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republika Nepal

SITA AIR

033/2000

neznana

Republika Nepal

TARA AIR

053/2009

neznana

Republika Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republika Nepal

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sao Tome in Principe, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sao Tome in Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tome in Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome in Principe

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Neznana

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Neznana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Neznana

neznana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Neznana

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Neznana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Neznana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Neznana

neznana

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sudana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Republika Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republika Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republika Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

neznana

Republika Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republika Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republika Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republika Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republika Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republika Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republika Sudan“


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic, če uporabljajo zrakoplove (najete z osebjem) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.


PRILOGA II

„PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V UNIJI  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država operaterja

Tip zrakoplovov z omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo, zrakoplovov, za katere veljajo omejitve

Država registracije

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angola

Vsa flota razen: zrakoplovov tipa Boeing B737-700, zrakoplovov tipa Boeing B777-200 in zrakoplovov tipa Boeing B777-300.

Vsa flota razen: zrakoplovov iz flote Boeing B737-700, kot je navedeno na AOC, zrakoplovov iz flote Boeing B777-200, kot je navedeno na AOC in zrakoplovov iz flote Boeing B777-300, kot je navedeno na AOC.

Republika Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen: LET 410 UVP.

Vsa flota razen: D6-CAM (851336).

Komori

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov tipa Falcon 50 in 2 zrakoplovov tipa Falcon 900.

Vsa flota razen: TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ, TR-AFR.

Gabonska republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonska republika

Vsa flota razen: enega zrakoplova tipa Challenger CL-601 in enega zrakoplova tipa HS-125-800.

Vsa flota razen: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonska republika, Republika Južna Afrika

IRAN AIR

FS100

IRA

Islamska republika Iran

Vsi zrakoplovi tipa Fokker F100 in tipa Boeing B747.

Zrakoplovi tipa Fokker F100, kot je navedeno na AOC, zrakoplovi tipa Boeing B747, kot je navedeno na AOC.

Islamska republika Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov tipa TU-204.

Vsa flota razen: P-632, P-633.

Demokratična ljudska republika Koreja


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic, če uporabljajo zrakoplove (najete z osebjem) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Afrijet lahko za trenutno raven svojih dejavnosti v Uniji uporablja le navedene specifične zrakoplove.“


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/79


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/964

z dne 16. junija 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

127,9

ZZ

127,9

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

155,0

BR

92,5

MA

179,9

TR

145,5

UY

147,6

ZA

156,9

ZZ

146,2

0808 10 80

AR

124,6

BR

131,2

CL

129,7

CN

102,3

NZ

156,9

US

120,4

ZA

115,0

ZZ

125,7

0809 10 00

TR

267,7

ZZ

267,7

0809 29 00

TR

439,0

ZZ

439,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/81


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/965

z dne 16. junija 2016

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 533/2007 (2) je odprla letne tarifne kvote za uvoz proizvodov iz sektorja za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, izračunanega v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3), določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili vloženi, in jih dodati količini, določeni za naslednje kvotno podobdobje.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 533/2007 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, se pomnožijo s koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016, so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (UL L 125, 15.5.2007, str. 9).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016

(v %)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016

(v kg)

09.4067

1,084598

09.4068

0,394321

09.4069

0,180147

09.4070

445 250


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/84


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/966

z dne 16. junija 2016

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 (2) je odprla letne tarifne kvote za uvoz proizvodov sektorja za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, izračunanega v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3), določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja vloženih od 1. do 7. junija 2016 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016 so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili vloženi, in jih dodati količini, določeni za naslednje kvotno podobdobje.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 1385/2007 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, se pomnožijo s koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016, so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (UL L 309, 27.11.2007, str. 47).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016

(v kg)

09.4410

0,157481

09.4411

0,15911

09.4412

0,163721

09.4420

0,164366

09.4421

420 000

09.4422

0,164366


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/87


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/967

z dne 16. junija 2016

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 (2) je odprla letne tarifne kvote za uvoz proizvodov iz sektorja za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. junija 2016 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, so za kvoto z zaporedno številko 09.4273 višje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, izračunanega v skladu s členom 6(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3) v povezavi s členom 7(2) navedene uredbe, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 63).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016

(%)

09.4273

2,365454

09.4274


SKLEPI

17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/90


SKLEP SVETA (EU) 2016/968

z dne 6. junija 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program ISA2)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k Sporazumu EGP (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31).

(3)

Protokol 31 vsebuje določbe in pravila o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, da se vključi Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Protokol 31 bi bilo zato treba spremeniti, da se razširjeno sodelovanje omogoči od 1. januarja 2016.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 6. junija 2016

Za Svet

Predsednik

H.G.J. KAMP


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2016

z dne …

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, da se vključi Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se to razširjeno sodelovanje omogoči od 1. januarja 2016 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 17 (telematska izmenjava podatkov) Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Države Efte bodo od 1. januarja 2016 sodelovale pri projektih in dejavnostih programa Unije, navedenega v odstavku 6(d).“;

2.

za odstavkom 5 se vstavi naslednji odstavek:

„5a.   Države Efte od začetka sodelovanja v programu iz odstavka 6(d) v celoti, vendar brez glasovalne pravice, sodelujejo v Odboru o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave, podjetja in državljane (odbor ISA2), ki pomaga Evropski komisiji pri izvajanju, vodenju in razvijanju tega programa.“;

3.

v odstavku 6 se doda naslednja točka:

„(d)

glede udeležbe od 1. januarja 2016:

32015 D 2240: Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).

Lihtenštajn je izvzet iz sodelovanja v tem programu in finančnega prispevka zanj.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 318, 4.12.2015, str. 1.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/94


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/969

z dne 15. junija 2016

o določitvi standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih za izkoreninjenje, obvladovanje in nadzor živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Unija, ter o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/288/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3615)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (1) in zlasti člena 36(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 652/2014 med drugim vsebuje določbe za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo in zdravjem živali ter zahteve glede predložitve in vsebine nacionalnih programov za izkoreninjenje, obvladovanje in nadzor živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Prvi odstavek člena 14 Uredbe (EU) št. 652/2014 določa, da morajo države članice za vsak odobreni letni ali večletni nacionalni program Komisiji vsako leto do 30. aprila predložiti podrobno letno tehnično in finančno poročilo za predhodno leto.

(3)

Drugi odstavek člena 14 Uredbe (EU) št. 652/2014 določa, da morajo države članice za vsak odobreni nacionalni program Komisiji vsako leto do 31. avgusta predložiti vmesno finančno poročilo.

(4)

Člen 15 Uredbe (EU) št. 652/2014 določa, da morajo države članice za vsak odobreni nacionalni program Komisiji vsako leto do 30. aprila predložiti zahtevek za plačilo za programe, izvedene v predhodnem letu.

(5)

Člen 5 Izvedbenega sklepa Komisije 2014/288/EU (2) določa, da morajo države članice za programe, ki se izvajajo od 1. januarja 2015 predložiti vmesna in končna poročila prek spleta, pri čemer uporabijo ustrezne standardne elektronske predloge, ki jih zagotovi Komisija (razen za programe za nekatere bolezni živali iz akvakulture).

(6)

Člen 4 Izvedbenega sklepa 2014/288/EU določa informacije, ki jih je treba zagotoviti v poročilih.

(7)

Za uskladitev z razvijajočo se zakonodajo Unije bi bilo treba standardne elektronske predloge za vmesna in končna poročila, vključno z zahtevki za plačilo, ki so na voljo na spletišču Komisije, uporabljati za veterinarske programe za afriško prašičjo kugo, aviarno influenco, bolezen modrikastega jezika, govejo brucelozo, brucelozo ovc in koz, klasično prašičjo kugo, steklino, okužbo s salmonelo pri nekaterih populacijah perutnine, govejo tuberkulozo in transmisivne spongiformne encefalopatije, da bi se olajšalo uvajanje potrebnih sprememb ali vključevanje dodatnih podrobnosti. Komisija bo države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo obvestila in z njimi razpravljala o vseh potrebnih spremembah standardnih elektronskih predlog. Posodobljene standardne elektronske predloge bodo na voljo na spletišču Komisije in se bodo prav tako poslale vsem državam članicam najpozneje prvi teden junija (vmesna poročila) in najpozneje prvi teden marca (končna poročila in zahtevki za plačilo) zadevnega leta.

(8)

Za druge bolezni, ki niso zajete v standardnih elektronskih predlogah, in za bolezni živali iz akvakulture velja, da je uporaba standardnih neelektronskih predlog glede na majhno število odobrenih programov v lanskem letu ustrezno orodje za predložitev poročil, zaradi česar oblikovanje posebnih elektronskih predlog ni potrebno.

(9)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Izvedbeni sklep 2014/288/EU razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za nacionalne programe, ki so odobreni za finančni prispevek Unije in zadevajo afriško prašičjo kugo, aviarno influenco, bolezen modrikastega jezika, govejo brucelozo, brucelozo ovc in koz, klasično prašičjo kugo, steklino, okužbo s salmonelo pri nekaterih populacijah perutnine, govejo tuberkulozo in transmisivne spongiformne encefalopatije, vmesna in letna poročila (vključno z zahtevki za plačilo) vsebujejo informacije iz obrazcev iz prilog I in II k temu sklepu.

Člen 2

Vmesna in letna poročila iz člena 1 se predložijo prek spleta, pri čemer se uporabijo ustrezne standardne elektronske predloge iz prilog I in II.

Člen 3

Za druge bolezni, ki niso zajete v elektronskih predlogah, Komisija oblikuje predloge za poročila ad hoc in jih zagotovi zadevnim državam članicam. Poročila se predložijo po pošti ali elektronsko.

Za letno poročilo o boleznih živali iz akvakulture države članice uporabijo ustrezno predlogo iz Priloge III in poročilo predložijo po pošti ali elektronsko.

Člen 4

Izvedbeni sklep 2014/288/EU se razveljavi.

Člen 5

Ta sklep se uporablja za predložitev vmesnih poročil in letnih poročil, vključno z zahtevki za plačilo, o programih, ki se izvajajo od leta 2016.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 15. junija 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 189, 27.6.2014, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/288/EU z dne 12. maja 2014 glede standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih izkoreninjenja, nadzora in spremljanja nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Unija, in o razveljavitvi Odločbe 2008/940/ES (UL L 147, 17.5.2014, str. 88).


PRILOGA I

Posebna predloga v formatu PDF, ki se uporablja za pripravo in predložitev vmesnih poročil o nacionalnih programih iz člena 2 je na voljo na spletišču GD SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm.


PRILOGA II

Posebna predloga v formatu PDF, ki se uporablja za pripravo in predložitev letnih poročil o nacionalnih programih (vključno z zahtevki za plačilo) iz člena 2 je na voljo na spletišču GD SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm.


PRILOGA III

Standardne zahteve za predložitev letnih poročil o nacionalnih programih za izkoreninjenje bolezni živali iz akvakulture

Vključene bolezni živali iz akvakulture:

infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)

infekciozna anemija lososov (ISA)

koi herpes viroza (KHV)

virusna hemoragična septikemija (VHS)

okužba z Marteilia refringens

okužba z Bonamia ostreae

bolezen belih pik pri rakih

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike