ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 153

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
10. junij 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2016/907 z dne 9. junija 2016 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 174/2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali in Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 z dne 26. februarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev ( 1 )

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/909 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/910 z dne 9. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/911 z dne 9. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in vsebine opisa sporazumov o finančni podpori v skupini v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/912 z dne 9. junija 2016 o popravku Uredbe Komisije (EU) št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z varnostjo v železniških predorih železniškega sistema Evropske unije ( 1 )

28

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/913 z dne 9. junija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/914 z dne 9. junija 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/826

31

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/915 z dne 30. maja 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v zvezi z mednarodnim instrumentom, ki se pripravi v okviru organov ICAO in naj bi omogočil izvajanje enotnega globalnega tržnega ukrepa od leta 2020 za emisije iz mednarodnega letalstva

32

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/916 z dne 6. junija 2016 o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (proračunska vrstica 02 03 01)

35

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/917 z dne 9. junija 2016 o razveljavitvi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

38

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/1


UREDBA SVETA (EU) 2016/907

z dne 9. junija 2016

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 174/2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali in Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2016/917 z dne 9. junija 2016 o razveljavitvi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 28. aprila 2016 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 2283 (2016), v kateri s takojšnjim učinkom ukinja vse sankcije ZN proti Slonokoščeni obali.

(2)

Dne 29. oktobra 2010 je Svet razveljavil Skupno stališče 2004/852/SZVP (2).

(3)

Dne 9. junija 2016 je Svet razveljavil Sklep 2010/656/SZVP (3).

(4)

Uredbi Sveta (ES) št. 174/2005 (4) in (ES) št. 560/2005 (5) bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 174/2005 in Uredba (ES) št. 560/2005 se razveljavita.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 9. junija 2016

Za Svet

Predsednik

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Glej stran 38 tega Uradnega lista.

(2)  Skupno stališče Sveta 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (UL L 368, 15.12.2004, str. 50).

(3)  Sklep Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (UL L 285, 30.10.2010, str. 28).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 174/2005 z dne 31. januarja 2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali (UL L 29, 2.2.2005, str. 5).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (UL L 95, 14.4.2005, str. 1).


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/908

z dne 26. februarja 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 13(7) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določitev skupnih meril, postopkov in zahtev bi morala prispevati k razvoju enotnih ureditev na področju sprejetih tržnih praks (STP), izboljšati jasnost pravne ureditve, v skladu s katero so te prakse dovoljene, ter spodbujati pošteno in učinkovito ravnanje med udeleženci na trgu. Poleg tega bi morala krepiti pravilno delovanje trga in njegovo integriteto.

(2)

Za zagotovitev, da STP ne vplivajo negativno na inovacije in nadaljnji dinamični razvoj finančnih trgov, pristojni organi ne bi smeli avtomatsko šteti novih ali nastajajočih tržnih gibanj, ki bi lahko privedla do novih tržnih praks, za nesprejemljiva. Nasprotno, navedeni pristojni organi bi morali oceniti, ali so takšne tržne prakse v skladu z merili, določenimi v tej uredbi in v Uredbi (EU) št. 596/2014.

(3)

STP bi bilo treba izvajati na način, ki zagotavlja integriteto trga in zaščito vlagateljev brez ustvarjanja tveganj za druge udeležence na trgu in druge povezane trge. Zato je treba ustrezno upoštevati preglednost in pogoje, ki urejajo tržne prakse, predlagane za uvrstitev kot STP. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju stopnje preglednosti tržnih praks, ki so javnosti in pristojnim organom predlagane kot STP, upoštevati različne faze izvajanja potencialnih STP. Zato je tudi primerno določiti posebne zahteve glede preglednosti za te faze, in sicer preden udeleženci na trgu izvajajo STP, med njihovim izvajanjem in ko udeleženci na trgu prenehajo izvajati STP.

(4)

Tržne prakse, ki jih lahko pristojni organi odobrijo kot STP, se lahko razlikujejo glede na vrsto in naravo. Pri odobritvi tržne prakse kot STP bi moral pristojni organ oceniti pogostnost razkritja, ki se zahteva od vseh oseb, ki jo bodo izvajale, za zagotovitev, da je prilagojena in primerna za tržno prakso, ki se preučuje. S pogostostjo razkritja bi bilo treba doseči ravnovesje med potrebo po obveščanju javnosti in zagotavljanju informacij pristojnemu organu za stalno spremljanje ter bremenom, ki ga za tiste, ki izvajajo STP, predstavlja redno razkrivanje informacij. Poleg tega bi morali pristojni organi pri ocenjevanju tržne prakse, ki se lahko izvajajo zunaj mesta trgovanja, preučiti, ali je izpolnjena zahteva o visoki ravni preglednosti glede na trg.

(5)

Pristojni organi, ki so sprejeli tržno prakso, bi morali zagotoviti, da se spremlja s primerno skrbnostjo in pazljivostjo. Zato bi bilo treba od oseb, ki izvajajo tržno prakso, zahtevati, da vodijo zadostne evidence vseh izvedenih poslov in naročil, da se pristojnim organom omogoči izvajanje njihovih nadzornih nalog in izvršilnih ukrepov iz Uredbe (EU) št. 596/2014. Prav tako je zelo pomembno, da je njihove dejavnosti izvajanja tržne prakse mogoče razlikovati od drugih trgovalnih dejavnosti, ki jih izvajajo za svoj račun ali za račun strank. To se lahko doseže z ločenimi računi.

(6)

Status subjekta, ki izvaja sprejeto tržno prakso, je treba upoštevati, zlasti kadar navedeni subjekt deluje v imenu ali za račun druge osebe, ki je neposredni upravičenec tržne prakse. Pristojni organi bi morali oceniti, ali je status nadzorovane osebe relevanten za sprejetje posebne tržne prakse, ki se preučuje.

(7)

Pri presoji vpliva tržnih praks, predlaganih za uvrstitev kot STP, na likvidnost in učinkovitost trga, bi morali pristojni organi upoštevati cilj tržnih praks, na primer, ali je v posebnih okoliščinah cilj tržnih praks spodbujanje rednega trgovanja z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, izogibanje zlorabi prevladujočega položaja, zagotavljanje ponudb, če obstaja tveganje, da ne bo nasprotnih strank za trgovanje, ali omogočanje urejenih poslov, pri katerih ima udeleženec prevladujoči položaj. Kar zadeva ceno, bi si s takšnimi cilji lahko prizadevali tudi za čim manjša nihanja cen zaradi čezmernih razmikov in omejene ponudbe ali povpraševanja po finančnem instrumentu, ne da bi to ogrozilo tržno gibanje, za zagotavljanje preglednosti cen ali za omogočanje poštene ocene cen na trgih, na katerih se največ trguje zunaj mesta trgovanja.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(9)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(10)

Da se zagotovi nemoteno delovanje finančnih trgov, je nujno, da začne ta uredba veljati takoj in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste, določene v Uredbi (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe „nadzorovane osebe“ pomeni kar koli od naslednjega:

(a)

investicijska podjetja, ki so imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(b)

kreditne institucije, ki so imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(c)

finančne nasprotne stranke, kot so opredeljene v členu 2(8) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(d)

vsako osebo, za katero veljajo zahteve glede dovoljenja, organizacijske zahteve ter zahteve glede nadzora „pristojnega finančnega organa“ ali „nacionalnega regulativnega organa“, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(e)

vsako osebo, za katero veljajo zahteve glede dovoljenja, organizacijske zahteve in zahteve glede nadzora pristojnih organov, regulatorjev ali agencij, odgovornih za blagovne promptne trge ali trge izvedenih finančnih instrumentov;

(f)

upravljavce, za katere veljajo obveznosti glede skladnosti z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

POGLAVJE II

SPREJETE TRŽNE PRAKSE

ODDELEK 1

Odobritev sprejete tržne prakse

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Pred odobritvijo tržne prakse kot sprejete tržne prakse (STP) pristojni organi:

(a)

ocenijo tržno prakso na podlagi vsakega od meril, določenih v členu 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 in podrobneje določenih v oddelku 2 tega poglavja;

(b)

se po potrebi posvetujejo z ustreznimi organi, kar vključuje vsaj predstavnike izdajateljev, investicijska podjetja, kreditne institucije, vlagatelje, udeležence na trgu s pravicami do emisije, upravljavce trga, ki upravljajo večstranski sistem trgovanja (MTF) ali organiziran sistem trgovanja (OTF), in upravljavce reguliranega trga ter druge organe, o ustreznosti odobritve tržne prakse kot STP.

2.   Pristojni organi, ki nameravajo odobriti tržno prakso kot STP, uradno obvestijo ESMA in druge pristojne organe o tej nameri v skladu s postopkom iz oddelka 3, in sicer tako, da uporabijo predlogo iz Priloge.

3.   Če pristojni organi odobrijo tržno prakso kot STP v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 596/2014 in s to uredbo, na svoji spletni strani javno objavijo odločitev o odobritvi tržne prakse kot STP in opis zadevne STP v skladu s predlogo iz Priloge, ki vključuje naslednje informacije:

(a)

opis vrste oseb, ki lahko izvajajo STP;

(b)

opis vrste oseb ali skupine oseb, ki imajo lahko korist od izvajanja STP, in sicer tako, da jo izvajajo neposredno ali prek imenovanja druge osebe, ki izvaja STP („upravičenec“);

(c)

opis vrste finančnega instrumenta, na katerega se nanaša STP;

(d)

navedbo, ali je STP mogoče izvajati določeno časovno obdobje, in opis primerov ali pogojev, ki privedejo do začasne prekinitve, začasne ustavitve ali prenehanja prakse.

Osebe iz točke (a) prvega pododstavka so odgovorne za kakršno koli odločitev glede trgovanja, vključno z oddajo naročila, preklicem ali spremembo naročila in sklenitvijo posla, ali za izvedbo trgovanja v zvezi z STP.

ODDELEK 2

Določitev meril, ki jih je treba upoštevati pri odobritvi sprejete tržne prakse

Člen 3

Preglednost

1.   Pri ugotavljanju, ali se tržna praksa lahko odobri kot STP in ali izpolnjuje merilo iz točke (a) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi preverijo, ali tržna praksa zagotavlja, da se javnosti razkrijejo naslednje informacije:

(a)

preden se tržna praksa izvaja kot STP:

(i)

identitete upravičencev in oseb, ki jo bodo izvajale, ter tistega med njimi, ki je odgovoren za izpolnitev zahtev po preglednosti iz točk (b) in (c) tega odstavka;

(ii)

opredelitev finančnih instrumentov, v zvezi s katerimi se bo uporabljala STP;

(iii)

obdobje, v katerem se bo izvajala STP, ter primeri ali pogoji, ki privedejo do začasne prekinitve, začasne ustavitve ali prenehanja njenega izvajanja;

(iv)

opredelitev mest trgovanja, na katerih se bo izvajala STP, in, kjer je ustrezno, navedba možnosti, da se posli izvajajo zunaj mesta trgovanja;

(v)

sklic na najvišje zneske denarnih sredstev in število finančnih instrumentov, namenjenih izvajanju STP, kjer je ustrezno;

(b)

ko se tržna praksa izvaja kot STP:

(i)

podrobnosti, sporočene v rednih presledkih, o trgovanju v zvezi z izvajanjem STP, kot so število izvedenih poslov, obseg trgovanja, povprečna velikost poslov in navedeni povprečni razmiki, cene izvedenih poslov;

(ii)

vse spremembe prej razkritih informacij o STP, vključno s spremembami, ki se nanašajo na razpoložljive vire v obliki denarnih sredstev in finančnih instrumentov, spremembe identitete oseb, ki izvajajo STP, in vsaka sprememba v razporeditvi denarnih sredstev ali finančnih instrumentov v računih upravičenca in oseb, ki izvajajo STP;

(c)

ko se tržna praksa preneha izvajati kot STP na pobudo osebe, ki jo je izvajala, upravičenca ali obeh:

(i)

dejstvo, da se je izvajanje STP prenehalo;

(ii)

opis, kako se je STP izvajala;

(iii)

razloge ali vzroke za prenehanje izvajanja STP.

Ko je znotraj posameznega trgovalnega dne izvedenih več poslov, so lahko za namene točke (b)(i) sprejemljivi skupni dnevni podatki v zvezi z ustreznimi kategorijami informacij.

2.   Pri ugotavljanju, ali se tržna praksa lahko odobri kot STP in ali izpolnjuje merilo iz točke (a) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi preverijo, ali tržna praksa zagotavlja, da se jim razkrijejo naslednje informacije:

(a)

preden se tržna praksa izvaja kot STP, ureditve ali pogodbe med opredeljenimi upravičenci in osebami, ki bodo izvajale tržno prakso, ko bo odobrena kot STP, če so takšne ureditve ali pogodbe potrebne za njeno izvajanje;

(b)

ko se tržna praksa izvaja kot STP, redno poročilo pristojnemu organu, v katerem so navedene podrobnosti o izvedenih poslih in o dejavnostih v zvezi z vsakim sporazumom ali pogodbo med upravičenci in osebami, ki izvajajo STP.

Člen 4

Zaščita delovanja tržnih sil ter medsebojni vpliv ponudbe in povpraševanja

1.   Pri ugotavljanju, ali tržna praksa, ki je predlagana za odobritev kot STP, izpolnjuje merilo iz točke (b) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi preučijo, ali tržna praksa omejuje priložnosti drugih udeležencev na trgu, da se odzovejo na posle. Pristojni organi preučijo vsaj naslednja merila v zvezi z vrsto oseb, ki bodo izvajale tržno prakso, ko bo odobrena kot STP:

(a)

ali so nadzorovane osebe;

(b)

ali so člani mesta trgovanja, kjer se bo izvajala STP;

(c)

ali hranijo evidence naročil in poslov v zvezi s tržno prakso, ki se izvaja tako, da se zlahka razlikuje od drugih trgovalnih dejavnosti, vključno z vzdrževanjem ločenih računov za izvajanje STP, da se zlasti dokaže, da so uvedena naročila vnesena ločeno in posamično brez združevanja naročil več strank;

(d)

ali so vzpostavile posebne notranje postopke, ki omogočajo:

(i)

takojšnjo identifikacijo dejavnosti, povezanih s tržno prakso;

(ii)

razpoložljivost zadevnih evidenc naročil in poslov pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

(e)

ali imajo sredstva, potrebna za skladnost in revizijo, da bi lahko spremljale in zagotavljale stalno skladnost s pogoji, določenimi za STP;

(f)

ali hranijo evidence iz točke (c) za obdobje najmanj petih let.

2.   Pristojni organi preučijo obseg, v katerem tržna praksa uvaja predhodni seznam pogojev trgovanja za izvajanje kot STP, vključno z omejitvami glede cen in obsega ter omejitvami pozicij.

3.   Pristojni organi ocenijo, v kolikšni meri tržna praksa in ureditev ali pogodba za svoje izvajanje:

(a)

omogoča osebi, ki izvaja STP, da deluje neodvisno od upravičenca, ne da bi morala upoštevati navodila, informacije ali vpliv upravičenca, kar zadeva način, na katerega je treba izvesti trgovanje;

(b)

omogoča izogibanje navzkrižju interesov med upravičencem in strankami osebe, ki izvaja STP.

Člen 5

Vpliv na likvidnost in učinkovitost trga

Pri ugotavljanju, ali tržna praksa, ki je predlagana za odobritev kot STP, izpolnjuje merilo iz točke (c) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi ocenijo vpliv, ki ga ima tržna praksa vsaj na naslednje elemente:

(a)

obseg trgovanja;

(b)

število naročil v knjigi naročil (globina naročil);

(c)

hitrost izvedbe poslov;

(d)

povprečno ceno, tehtano glede na obseg, posameznega trgovalnega dne, dnevno zaključno ceno;

(e)

razpon med nakupno in prodajno ceno, cenovno nihanje in nestanovitnost;

(f)

pravilnost ponudb ali poslov.

Člen 6

Vpliv na pravilno delovanje trga

1.   Pri ugotavljanju, ali tržna praksa, ki je predlagana za odobritev kot STP, izpolnjuje merilo iz točke (d) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi upoštevajo naslednje elemente:

(a)

možnost, da bi lahko tržna praksa vplivala na procese oblikovanja cen na mestu trgovanja;

(b)

v kolikšni meri bi tržna praksa lahko olajšala ocenjevanje cen in naročil, vnesenih v knjigo naročil, ter ali posli, ki se izvedejo, ali naročila, ki se uvedejo, zaradi izvajanja kot STP ne kršijo pravil trgovanja ustreznega mesta trgovanja;

(c)

načine, na katere se javnosti razkrijejo informacije iz člena 3, tudi če se razkrijejo na spletnem mestu zadevne platforme za trgovanje in, kjer je ustrezno, kadar se istočasno objavijo na spletnih straneh upravičencev;

(d)

v kolikšni meri tržna praksa uvaja predhodni seznam primerov ali pogojev, če je njeno izvajanje kot STP začasno ukinjeno ali omejeno, med drugim zlasti obdobja trgovanja ali faze, kot so faze dražbe, prevzemi, prve javne ponudbe, dokapitalizacije, sekundarne ponudbe.

Za namene točke (b) prvega pododstavka se upošteva tudi tržna praksa, pri kateri posle in naročila v realnem času spremlja upravljavec trga ali investicijsko podjetje ali upravljavec trga, ki upravlja MTF ali OTF.

2.   Pristojni organi ocenijo, v kolikšni meri tržna praksa omogoča:

(a)

naročila, povezana z njeno izvedbo, ki jih je treba oddati ali izvršiti med začetno ali zaključno fazo dražbe znotraj posameznega trgovalnega dne;

(b)

naročila ali posle, povezane z njeno izvedbo, ki jih je treba uvesti ali izvesti v obdobjih, ko potekajo posli stabilizacije in ponovnega odkupa.

Člen 7

Tveganja za integriteto povezanih trgov

Pri ugotavljanju, ali tržna praksa, ki je predlagana za odobritev kot STP, izpolnjuje merilo iz točke (e) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi upoštevajo:

(a)

ali se bodo posli v zvezi z izvedbo tržne prakse, ki bo odobrena kot STP, redno poročali pristojnim organom;

(b)

ali so sredstva (denarna sredstva ali finančni instrumenti), ki se dodelijo za izvajanje STP, sorazmerna in skladna s cilji same STP;

(c)

naravo in raven nadomestila za storitve, opravljene v okviru izvajanja STP, in ali je navedeno nadomestilo določeno kot fiksni znesek; kadar je predlagano variabilno nadomestilo, ne sme povzročiti ravnanja, ki bi lahko škodilo integriteti trga ali njegovemu pravilnemu delovanju, in je na voljo pristojnemu organu za ocenjevanje;

(d)

ali vrste oseb, ki bodo izvajale STP, kjer je ustrezno, na trgu, ki se preučuje, zagotavljajo ustrezno ločevanje sredstev, namenjenih za izvajanje STP, od sredstev svojih strank, če jih imajo, ali lastnih sredstev;

(e)

ali so zadevne obveznosti upravičencev in oseb, ki izvajajo STP, ali, kjer je ustrezno, skupne obveznosti obojih jasno opredeljene;

(f)

ali imajo vrste oseb, ki bodo izvajale STP, vzpostavljeno organizacijsko strukturo in ustrezne notranje dogovore za zagotovitev, da odločitve o trgovanju v zvezi z STP ostanejo tajne za druge enote znotraj te osebe in neodvisne od naročil za trgovanje, prejetih od strank, upravljanja s portfeljem ali naročil za lasten račun;

(g)

ali obstaja ustrezen postopek poročanja med upravičencem in osebo, ki bo izvajala STP, ki bi omogočil izmenjavo informacij, potrebnih za izpolnitev njunih pravnih ali pogodbenih obveznosti, kjer je to ustrezno.

Člen 8

Preiskava tržne prakse

Pri ugotavljanju, ali tržna praksa, ki je predlagana za odobritev kot STP, izpolnjuje merilo iz točke (f) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014, pristojni organi zlasti upoštevajo izid katere koli preiskave na trgih, ki jih spremljajo, ki bi lahko postavila pod vprašaj odobritev STP.

Člen 9

Strukturne značilnosti trga

Ob upoštevanju udeležbe malih vlagateljev na zadevnem trgu v skladu s točko (g) člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 pristojni organi ocenijo vsaj:

(a)

vpliv, ki bi ga tržna praksa lahko imela na interese malih vlagateljev, kadar se tržna praksa nanaša na finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgih, na katerih sodelujejo mali vlagatelji;

(b)

ali tržna praksa povečuje možnost malih vlagateljev, da najdejo nasprotne stranke pri finančnih instrumentih z nizko likvidnostjo, ne da bi se povečala tveganja, ki jih prevzemajo.

ODDELEK 3

Postopki

Člen 10

Obvestilo o nameravani odobritvi sprejete tržne prakse

1.   Pristojni organi po pošti ali elektronski pošti hkrati uradno obvestijo ESMA in druge pristojne organe v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 596/2014, da nameravajo odobriti STP, in sicer tako da uporabijo predhodno opredeljen seznam kontaktnih točk, ki ga pripravijo in redno vzdržujejo pristojni organi in ESMA.

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 vključuje naslednje elemente:

(a)

izjavo o nameravani odobritvi STP, vključno s predvidenim datumom odobritve;

(b)

identifikacijo pristojnega organa, ki je poslal uradno obvestilo, in kontaktne podatke kontaktnih oseb znotraj navedenega pristojnega organa (ime, službena telefonska številka in elektronski naslov, funkcija);

(c)

podroben opis tržne prakse, ki vključuje:

(i)

identifikacijo vrst finančnega instrumenta in mest trgovanja, na katerih se bo izvajala STP;

(ii)

vrste oseb, ki lahko izvajajo STP;

(iii)

vrsto upravičencev;

(iv)

navedbo, ali je tržno prakso mogoče izvajati določeno časovno obdobje, in opis primerov ali pogojev, ki privedejo do začasne prekinitve, začasne ustavitve ali prenehanja prakse;

(d)

razlog, zaradi katerega bi lahko praksa pomenila tržno manipulacijo v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 596/2014;

(e)

podrobnosti ocene v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014.

3.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 vključuje tabelo za ocenjevanje predlagane tržne prakse z uporabo predloge iz Priloge.

Člen 11

Mnenje ESMA

1.   ESMA po prejemu obvestila iz člena 13(4) Uredbe (EU) št. 596/2014 in pred izdajo mnenja, zahtevanega v navedenem odstavku, na lastno pobudo ali na pobudo katerega koli pristojnega organa, začne postopek, da se pristojnemu organu, ki je poslal uradno obvestilo, zagotovijo morebitne predhodne pripombe, pomisleki, nesoglasja ali zahteva po pojasnilih v zvezi s priglašeno tržno prakso. Pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, lahko ESMA zagotovi dodatno pojasnilo v zvezi s priglašeno tržno prakso.

2.   Kadar v okviru postopka iz odstavka 1 pride do kakršne koli bistvene ali pomembne spremembe, ki vpliva na osnovo ali vsebino priglašene tržne prakse ali na oceno, ki jo izvede pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, postopek izdaje mnenja ESMA o priglašeni praksi preneha. Če je primerno, pristojni organ začne nov postopek za odobritev spremenjene prakse kot STP v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 596/2014.

ODDELEK 4

Ohranitev, sprememba in prenehanje sprejetih tržnih praks

Člen 12

Pregled odobrene STP

1.   Pristojni organi, ki so odobrili STP, redno in vsaj vsaki dve leti ocenijo, ali so pogoji za odobritev STP iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 in oddelka 2 tega poglavja še vedno izpolnjeni.

2.   Ne glede na reden pregled v skladu s členom 13(8) Uredbe (EU) št. 596/2014 se sproži tudi ocenjevalni postopek iz odstavka 1:

(a)

če je bila naložena kazen, povezana z odobreno STP;

(b)

če zaradi pomembnih sprememb tržnega okolja iz člena 13(8) navedene uredbe eden ali več pogojev za sprejetje odobrene prakse ni več izpolnjenih;

(c)

če ima pristojni organ razloge za sum, da so upravičenci STP ali osebe, ki jo izvajajo, izvedli oz. izvajajo dejanja, ki so v nasprotju z Uredbo (EU) št. 596/2014.

3.   Če ocena pokaže, da odobrena STP ne izpolnjuje več pogojev iz prvotne ocene pristojnih organov, določene v oddelku 2, pristojni organi predlagajo spremembo pogojev za odobritev ali prenehanje STP ob upoštevanju meril iz člena 13.

4.   Pristojni organi obvestijo ESMA o izidu postopka ocenjevanja, tudi kadar se STP ne spremeni.

5.   Če pristojni organ predlaga spremembo pogojev za sprejetje odobrene STP, izpolnjuje zahteve iz člena 2.

6.   Če se pristojni organ odloči, da bo prenehal z odobreno STP, javno razkrije in hkrati sporoči svojo odločitev vsem drugim pristojnim organom in ESMA, pri čemer navede datum prenehanja z namenom posodobitve seznama STP, objavljenega v skladu s členom 13(9) Uredbe (EU) št. 596/2014.

Člen 13

Merila za spremembo ali prenehanje odobrenih STP

Pri odločanju o tem, ali naj se z odobreno STP preneha ali se predlaga sprememba pogojev za njeno sprejetje, pristojni organi upoštevajo:

(a)

v kolikšni meri so upravičenci ali osebe, ki izvajajo STP, upoštevali pogoje, določene v okviru navedene STP;

(b)

v kolikšni meri je ravnanje upravičencev ali oseb, ki izvajajo STP, povzročilo, da katero koli merilo iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 ni bilo več izpolnjeno;

(c)

v kolikšni meri udeleženci na trgu niso uporabljali STP v določenem časovnem obdobju;

(d)

ali pomembna sprememba ustreznega tržnega okolja iz člena 13(8) Uredbe (EU) št. 596/2014 pomeni, da katerega od pogojev za odobritev STP ni več mogoče izpolniti ali da ga ne bi bilo treba izpolniti, ob upoštevanju zlasti naslednjega:

(i)

ali je cilj STP postal neizvedljiv;

(ii)

ali bi nadaljnja uporaba odobrene STP lahko škodljivo vplivala na integriteto ali učinkovitost trgov pod nadzorom pristojnega organa;

(e)

ali obstaja primer, ki spada pod katero koli splošno določbo glede prenehanja, vključeno v odobreno STP.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15 maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(5)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti energetskega trga na debelo (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

(7)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).


PRILOGA

Predloga za obvestilo o nameravani odobritvi sprejetih tržnih praks

Sprejeta tržna praksa (STP) o [vstavite ime STP]

Predlagan datum odobritve STP: [vstavite datum, ko namerava pristojni organ, ki pošlje uradno obvestilo, odobriti STP]

Opis STP:

[vstavite besedilo, vključno z identifikacijo vrst finančnega instrumenta in mest trgovanja, na katerih se bo izvajala STP; vrstami oseb, ki lahko izvajajo STP; in vrstami upravičencev ter navedbo, ali je tržno prakso mogoče izvajati določeno časovno obdobje, ter opis primerov ali pogojev, ki privedejo do začasne prekinitve, začasne ustavitve ali prenehanja prakse]

Razlog, zaradi katerega bi praksa lahko pomenila tržno manipulacijo

[vstavite besedilo]

OCENA

Seznam meril, ki se upoštevajo

Sklep pristojnega organa in utemeljitev

(a)

Raven preglednosti glede na trg.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(b)

Stopnja zaščite delovanja tržnih sil in ustreznega medsebojnega vpliva ponudbe in povpraševanja.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(c)

Vpliv na likvidnost in učinkovitost trga.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(d)

Mehanizem trgovanja zadevnega trga in možnost udeležencev na trgu, da se pravilno in pravočasno odzovejo na nove tržne razmere, ki so nastale zaradi omenjene prakse.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(e)

Tveganja za integriteto neposredno ali posredno povezanih trgov z zadevnimi finančnimi instrumenti znotraj Unije, ne glede na to, ali so ti trgi regulirani ali ne.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(f)

Izid preiskave pristojnega organa ali drugega organa o zadevni tržni praksi, zlasti o tem, ali so bila z njo kršena pravila ali predpisi, namenjeni preprečevanju zlorabe trga, ali kodeksi ravnanja, ne glede na to, ali to neposredno ali posredno zadeva zadevni trg ali povezane trge v Uniji.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]

(g)

Strukturne značilnosti zadevnega trga, med drugim ali je reguliran ali ne, vrste finančnih instrumentov, s katerimi se trguje, in vrste udeležencev na trgu, vključno z ravnjo udeležbe malih vlagateljev na zadevnem trgu.

[vstavite besedilo za utemeljitev tega merila]


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/909

z dne 1. marca 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 4(4) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije, ki se sprejme v skladu s tretjim pododstavkom člena 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zahteva redne predložitve referenčnih podatkov za identifikacijo za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje. Nasprotno člen 4 Uredbe (EU) št. 596/2014 zahteva, da mesta trgovanja samo enkrat obvestijo svoje pristojne organe o podatkih o finančnem instrumentu, za katerega je vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje, ki je uvrščen v trgovanje ali s katerim se trguje, in nato še enkrat, kadar se z instrumentom preneha trgovati ali ko ta ni več uvrščen v trgovanje. Ob upoštevanju zgoraj navedenih razlik v obveznostih poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 in omenjeno delegirano uredbo, bi bilo treba obveznosti poročanja v skladu s to uredbo uskladiti z obveznostmi poročanja v skladu z navedeno delegirano uredbo, da se zmanjša upravno breme za subjekte, za katere veljajo takšne obveznosti.

(2)

Da bi se omogočila uspešna in učinkovita uporaba seznama obvestil o finančnih instrumentih, bi morala mesta trgovanja zagotoviti popolna in točna obvestila o finančnih instrumentih. Iz istega razloga bi pristojni organi morali spremljati in oceniti popolnost in točnost obvestil o finančnih instrumentih, ki jih prejmejo od mest trgovanja, ter jih takoj obvestiti o ugotovljenih nepopolnostih ali netočnostih. Prav tako bi moral tudi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) spremljati in ocenjevati popolnost in točnost obvestil, ki jih prejme od pristojnih organov, ter jih takoj obvestiti o ugotovljenih nepopolnostih ali netočnostih.

(3)

ESMA bi morala seznam sporočil o finančnih instrumentih objaviti v elektronskem in strojno berljivem formatu, ki ga je mogoče prenesti s spleta, da bi olajšala učinkovito uporabo in izmenjavo podatkov.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji. ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne z njimi povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Da bi zagotovili nemoteno delovanje finančnih trgov, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej, določbe iz te uredbe pa bi morale veljati od istega datuma kot tiste iz Uredbe (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obvestila o finančnih instrumentih v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 596/2014 vključujejo vse podatke iz razpredelnice 2 Priloge k tej uredbi, ki se nanašajo na zadevne finančne instrumente.

Člen 2

1.   Pristojni organi z avtomatiziranimi postopki spremljajo in ocenijo, ali so obvestila, prejeta v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 596/2014, skladna z zahtevami iz člena 1 te uredbe in člena 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/378 (4).

2.   Upravljavce mest trgovanja se z avtomatiziranimi postopki nemudoma obvesti o kakršnih koli nepopolnostih v prejetih obvestilih in kadar obvestila niso predložena do roka iz člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2016/378.

3.   Pristojni organi z avtomatiziranimi postopki popolna in točna obvestila o finančnih instrumentih posredujejo ESMA v skladu s členom 1.

ESMA na dan po prejemu obvestil o finančnih instrumentih v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 z avtomatiziranimi postopki konsolidira obvestila, ki jih je prejela od vsakega pristojnega organa.

4.   ESMA z avtomatiziranimi postopki spremlja in oceni, ali so obvestila, ki jih je prejela od pristojnih organov, popolna in točna ter skladna s standardi in formati iz razpredelnice 3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/378.

5.   ESMA z avtomatiziranimi postopki nemudoma obvesti zadevne pristojne organe o nepopolnostih v posredovanih obvestilih in kadar obvestila niso predložena do roka iz člena 1(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/378.

6.   ESMA z avtomatiziranimi postopki objavi popoln seznam obvestil v elektronskem in strojno berljivem formatu, ki ga je mogoče prenesti s spleta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/378 z dne 11. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede časa, oblike in predloge za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 72, 17.3.2016, str. 1).


PRILOGA

Obvestila o finančnih instrumentih v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 596/2014

Razpredelnica 1

Razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone za razpredelnico 2 (polja 35–37)

Osnovni produkt

Podvrsta produkta

Nadaljnja podvrsta produkta

„AGRI“ – kmetijski proizvodi

„GROS“ – zrnje in oljni plodovi

„FWHT“ – krmna pšenica

„SOYB“ – soja

„CORN“ – koruza

„RPSD“ – oljna ogrščica

„RICE“ – riž

„OTHR“ – drugo

„SOFT“ – mehke surovine

„CCOA“ – kakav

„ROBU“ – kava robusta

„WHSG“ – beli sladkor

„BRWN“ – surovi sladkor

„OTHR“ – drugo

„POTA“ – krompir

 

„OOLI“– oljčno olje

„LAMP“ – lampante

„DIRY“ – mlečni proizvodi

 

„FRST“ – gozdarstvo

 

„SEAF“ – morska hrana

 

„LSTK“ – živina

 

„GRIN“ – žito

„MWHT“ – pšenica za mletje

„NRGY“– energija

„ELEC“ – električna energija

„BSLD“ – osnovna obremenitev

„FITR“ – pravice do finančnega prenosa

„PKLD“ – konična obremenitev

„OFFP“ – zunajkonična obremenitev

„OTHR“ – drugo

„NGAS“ – zemeljski plin

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – utekočinjeni zemeljski plin

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OILP“ – nafta

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – biodizel

„BRNT“ – Brent

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadska

„COND“ – kondenzat

„DSEL“ – dizel

„DUBA“ – dubajska

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – etanol

„FUEL“ – gorivo

„FOIL“ – težko kurilno olje

„GOIL“ – plinsko olje

„GSLN“ – bencin

„HEAT“ – lahko kurilno olje

„JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo

„KERO“ – kerozin

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„COAL“ – premog

„INRG“ – Inter Energy

„RNNG“ – energija iz obnovljivih virov

„LGHT“ – lahke frakcije

„DIST“ – destilati

 

„ENVR“ – okoljski proizvodi

„EMIS“ – emisije

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – drugo

„WTHR“ – vreme

„CRBR“ – povezano z ogljikom

 

„FRGT“ – tovor

„WETF“ – moker

„TNKR“ – tankerji

„DRYF“ – suh

„DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora

„CSHP“ – kontejnerske ladje

 

„FRTL“ – gnojilo

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat)

„PTSH“ – kalijev oksid

„SLPH“ – žveplo

„UREA“ – sečnina

„UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat)

 

„INDP“ – industrijsko blago

„CSTR“ – gradbeništvo

„MFTG“ – proizvodnja

 

„METL“ – kovine

„NPRM“ – nežlahtne kovine

„ALUM“ – aluminij

„ALUA“ – aluminijeve zlitine

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – baker

„IRON“ – železova ruda

„LEAD“ – svinec

„MOLY“ – molibden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikelj

„STEL“ – jeklo

„TINN“ – kositer

„ZINC“ – cink

„OTHR“ – drugo

„PRME“ – žlahtne kovine

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – srebro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – paladij

„OTHR“ – drugo

„MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“)

 

 

„PAPR“ – papir

„CBRD“ – karton za embalažo

„NSPT“ – časopisni papir

„PULP“ – celuloza

„RCVP“ – odpadni papir

 

„POLY“ – polipropilen

„PLST“ – plastika

 

„INFL“ – inflacija

 

 

„OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki

 

 

„OTHC“ – Drugi C10, kot so opredeljeni v oddelku „Drugi derivati C10“ razpredelnice 10.1 v Prilogi III Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti.

DLVR – izročljivi

NDLV – neizročljivi

 

„OTHR“ – drugo

 

 


Razpredelnica 2

Vsebina obvestil, ki se predložijo pristojnim organom v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 596/2014

Št.

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Splošna polja

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta.

2

Polni naziv finančnega instrumenta

Polni naziv finančnega instrumenta.

3

Razvrstitev instrumenta

Taksonomija, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta.

Navede se popolna in točna koda CFI.

4

Indikator izvedenega finančnega instrumenta na blago

Navedite, ali finančni instrument ustreza opredelitvi izvedenega finančnega instrumenta na blago v skladu s členom 2(1)(30) Uredbe (EU) št. 600/2014.

Polja v zvezi z izdajateljem

5

Identifikator izdajatelja ali upravljavca mesta trgovanja

Koda LEI izdajatelja ali upravljavca mesta trgovanja.

Polja v zvezi z mestom trgovanja

6

Mesto trgovanja

Segmentna oznaka identifikatorja trga („segment MIC“) za mesto trgovanja ali sistematični internalizator, če je na voljo, sicer operativni MIC („operating MIC“).

7

Kratek naziv finančnega instrumenta

Kratek naziv finančnega instrumenta v skladu s standardom ISO 18774.

8

Zahtevek izdajatelja za uvrstitev v trgovanje

Navedite, ali je izdajatelj finančnega instrumenta zaprosil za trgovanje s svojimi finančnimi instrumenti ali njihovo uvrstitev v trgovanje ali to odobril.

9

Datum odobritve uvrstitve v trgovanje

Datum in čas, ko je izdajatelj odobril uvrstitev v trgovanje ali trgovanje s svojimi finančnimi instrumenti na mestu trgovanja.

10

Datum zahtevka za uvrstitev v trgovanje

Datum in čas zahtevka za uvrstitev v trgovanje na mestu trgovanja.

11

Datum uvrstitve v trgovanje ali datum prvega trgovanja

Datum in čas uvrstitve v trgovanje na mestu trgovanja ali datum in čas, ko se je z instrumentom prvič trgovalo ali ko je mesto trgovanja prvič prejelo naročilo ali ponudbo.

12

Datum prenehanja trgovanja

Datum in čas, ko se z instrumentom preneha trgovati ali ko ni več uvrščen v trgovanje na mestu trgovanja.

Če ta datum in čas nista na voljo, polje ostane prazno.

Polja v zvezi nominalno vrednostjo

13

Nominalna valuta 1

Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.

V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih ali valutnega izvedenega finančnega instrumenta je to nominalna valuta strani posla 1 ali valuta 1 para.

V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovna zamenjava enovalutna, je to nominalna valuta osnovne zamenjave. Pri opcijah na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovni instrument večvaluten, je to nominalna valuta strani posla 1 zamenjave.

Polja v zvezi z obveznicami ali drugimi oblikami listinjenega dolga

14

Skupni izdan nominalni znesek

Skupni izdan nominalni znesek v denarni vrednosti.

15

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti poročanega finančnega instrumenta.

Polje se nanaša na dolžniške instrumente z določeno zapadlostjo.

16

Valuta nominalne vrednosti

Valuta nominalne vrednosti dolžniških instrumentov.

17

Nominalna vrednost na enoto/minimalna vrednost trgovanja

Nominalna vrednost vsakega instrumenta. Če ni na voljo, se navede minimalna vrednost trgovanja.

18

Fiksna obrestna mera

Fiksni odstotek donosa od dolžniškega instrumenta, če se drži do datuma dospelosti, naveden v odstotkih.

19

Identifikator indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

Če identifikator obstaja.

20

Naziv indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

Če identifikator ne obstaja, navedite naziv indeksa.

21

Obdobje trajanja indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

Obdobje trajanja indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.

22

Razmik bazičnih točk indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

Število bazičnih točk nad ali pod indeksom, ki se uporabi za izračun cene.

23

Prednostni status obveznice

Navedite vrsto obveznice: prednostni dolg, vmesni dolg, podrejeni dolg ali podrejeni dolg z najnižjo prednostjo pri poplačilu.

Polja v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti in listinjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti

24

Datum dospetja

Datum dospetja finančnega instrumenta. Polje se nanaša samo na izvedene finančne instrumente z določenim datumom dospetja.

25

Cenovni multiplikator

Število enot osnovnega finančnega instrumenta, ki jih predstavlja ena pogodba na izvedene finančne instrumente.

Pri terminski pogodbi ali opciji na indeks, navedite znesek na indeksno točko.

Pri stavah na razliko navedite gibanje cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerem temelji stava na razliko.

26

Koda osnovnega instrumenta

Koda ISIN osnovnega instrumenta.

Za ameriška in globalna potrdila o deponiranju (ADR in GDR) ter podobne instrumente navedite kodo ISIN finančnega instrumenta, na katerem temeljijo navedeni instrumenti.

Za zamenljive obveznice navedite kodo ISIN instrumenta, s katerim se obveznica lahko zamenja.

Za izvedene finančne instrumente ali druge instrumente, ki imajo osnovni instrument, navedite kodo ISIN osnovnega instrumenta, če je osnovni instrument uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja. Če je osnovni instrument dividenda v obliki delnice, navedite kodo instrumenta povezane delnice, ki daje pravico do osnovnih dividend.

Za posle kreditne zamenjave navedite kodo ISIN referenčne obveznosti.

Če je osnovni instrument indeks, ki ima kodo ISIN, navedite kodo ISIN za ta indeks.

Če je osnovni instrument košarica, vključite kode ISIN vsakega sestavnega dela košarice, ki je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja. Polji 26 in 27 se zato poročata tolikokrat, kot je treba, da se navedejo vsi instrumenti v košarici.

27

Izdajatelj osnovnega instrumenta

Če se instrument nanaša na izdajatelja, ne na en sam instrument, navedite kodo LEI izdajatelja.

28

Naziv osnovnega indeksa

Če je osnovni instrument indeks, navedite naziv indeksa.

29

Obdobje trajanja osnovnega indeksa

Če je osnovni instrument indeks, navedite obdobje njegovega trajanja.

30

Vrsta opcije

Navedite, ali je pogodba na izvedene finančne instrumente pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega instrumenta) ali da v času izvršitve ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji. V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:

„prodajna opcija“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot prejemnik fiksne obrestne mere;

„nakupna opcija“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima plačnik pravico, da v zamenjavo vstopi kot plačnik fiksne obrestne mere.

V primeru najnižje in najvišje vrednosti:

„prodajna opcija“ v primeru najnižje vrednosti;

„nakupna opcija“ v primeru najvišje vrednosti.

Polje se nanaša samo na izvedene finančne instrumente, ki so opcije ali nakupni boni.

31

Izvršilna cena

Vnaprej določena cena, po kateri bo lastnik moral kupiti ali prodati osnovni finančni instrument, ali navedba, da cene v trenutku izvršitve ni mogoče določiti.

Polje se nanaša samo na opcije ali nakupne bone, pri katerih je ceno mogoče določiti v trenutku izvršitve.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še „odprta“ se navede vrednost „PNDG“.

Če podatek o izvršilni ceni ni relevanten, polje pustite prazno.

32

Valuta izvršilne cene

Valuta izvršilne cene.

33

Način izvršitve opcije

Navedite, ali je opcijo mogoče izvršiti le na določen datum (evropska in azijska oblika), na več vnaprej določenih datumov (bermudska oblika) ali kadar koli v obdobju veljavnosti pogodbe (ameriška oblika).

To polje se nanaša le na opcije, nakupne bone in certifikate o upravičenju.

34

Način poravnave

Navedite, ali se finančni inštrument poravna fizično ali v gotovini.

Če načina poravnave ni mogoče določiti v trenutku izvršitve, se navede vrednost „OPTL“.

To polje se nanaša samo na izvedene finančne instrumente.

Izvedeni finančni instrumenti na blago in emisijske kupone

35

Osnovni produkt

Osnovni produkt za razred temeljnih sredstev, kot je določen v razpredelnici z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

36

Podvrsta produkta

Podvrsta produkta za razred temeljnih sredstev, kot je določena v razpredelnici z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

Polje zahteva osnovni produkt.

37

Nadaljnja podvrsta produkta

Nadaljnja podvrsta produkta za razred temeljnih sredstev, kot je določena v razpredelnici z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

Polje zahteva podvrsto produkta.

38

Vrsta transakcije

Vrsta transakcije, kot jo določi mesto trgovanja.

39

Vrsta končne cene

Vrsta končne cene, kot jo določi mesto trgovanja.

Obrestni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za instrumente, pri katerih je osnovni instrument obrestni nefinančni instrument.

40

Referenčna obrestna mera

Naziv referenčne obrestne mere.

41

Trajanje pogodbe na obrestno mero

Če je razred sredstev obrestna mera, v tem polju navedite trajanje pogodbe. Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.

42

Nominalna valuta 2

V primeru večvalutne ali medvalutne zamenjave obrestnih mer valuta, v kateri je denominirana stran pogodbe 2.

Za opcije na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovni finančni instrument večvaluten, valuta, v kateri je denominirana stran 2 posla zamenjave.

43

Stran posla s fiksno obrestno mero 1

Navedite stran posla s fiksno obrestno mero 1, če je to ustrezno.

44

Stran posla s fiksno obrestno mero 2

Navedite stran posla s fiksno obrestno mero 2, če je to ustrezno.

45

Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2

Navedite uporabljeno obrestno mero, če je to ustrezno.

46

Trajanje pogodbe na obrestno mero strani posla 2

Navedite referenčno obdobje obrestne mere, ki je določeno v predhodno določenih intervalih glede na tržno referenčno obrestno mero. Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.

Valutni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem razdelku se izpolnijo le za instrumente, pri katerih je osnovni instrument valutni nefinančni instrument.

47

Nominalna valuta 2

Polje se izpolni z osnovno valuto 2 para valut (valuta 1 se navede v polju 13 nominalna valuta 1).

48

Vrsta valute

Vrsta osnovne valute.


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910

z dne 9. junija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(3) in člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IV k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) vsebuje seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje certifikatov v tretjih državah za namen enakovrednosti.

(2)

Trajanje priznanja več izvajalcev nadzora v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 poteče 30. junija 2016. Na podlagi rezultatov stalnega nadzora, ki ga izvaja Komisija, bi bilo treba priznanje izvajalcev nadzora AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System in TÜV Nord Integra podaljšati do 30. junija 2018.

(3)

Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se v vnosih, ki se nanašajo na AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System in TÜV Nord Integra, datum „30. junij 2016“ v točki 5 nadomesti z datumom „30. junij 2018“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/911

z dne 9. junija 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in vsebine opisa sporazumov o finančni podpori v skupini v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 26(2) Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje III naslova II Direktive 2014/59/EU določa pravila za sporazume o finančni podpori v skupini, da se zagotovi finančna podpora med nadrejeno institucijo v Uniji ali subjektom iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU ter njenimi podrejenimi družbami v drugih državah članicah ali tretjih državah, ki so institucije ali finančne institucije, vključene v konsolidirani nadzor nadrejene družbe, če subjekt, ki prejema podporo, izpolnjuje pogoje za zgodnje posredovanje. To omogoča prenos finančnih sredstev, kadar je subjekt v skupini v resnih težavah. Da bi upniki in investitorji lahko sprejeli informirane investicijske odločitve, potrebujejo preglednost nad tveganjem in pogojnimi obveznostmi, ki izhajajo iz teh sporazumov, ter verjetnosti za sanacijo skupine, ki izhajajo iz sporazuma o podpori. Zato bi morali biti ti sporazumi lahko dostopni za javnost, podobno kot so računovodski izkazi.

(2)

Splošni pogoji sporazuma o finančni podpori v skupini, ki se razkrijejo, bi morali vključevati zadevne informacije, kot so najvišji znesek podpore, načela za izračun nadomestila za zagotovitev podpore, splošen opis profila zapadlosti in najdaljše trajanje posojil, odobrenih kot podpora. Vendar bi se morale v razkritju bolj specifične informacije obravnavati zaupno.

(3)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(4)

Evropski bančni organ je izvedel odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za bančništvo, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika razkritja

Vsaka institucija, ki je stranka v sporazumu o finančni podpori v skupini, sklenjenem v skladu s členom 19 Direktive 2014/59/EU, v skladu s členom 2 te uredbe na svojem spletnem mestu spletišču zagotovi razkritja v obliki, ki omogoča javni dostop.

Če institucija objavi računovodske izkaze skupine, ima to razkritje isto obliko kot nekvantitativne informacije, vključene v računovodske izkaze.

Člen 2

Pogoji, ki se razkrijejo

1.   Institucije razkrijejo vsaj naslednje informacije:

(a)

imena subjektov v skupini, ki so stranke v sporazumu o finančni podpori v skupini;

(b)

obliko, v kateri se dodeli podpora;

(c)

v primeru posojila namene, za katere se uporabi kapital, izplačan vnaprej v okviru posojila;

(d)

v primeru jamstva, katere transakcije in katere tretje osebe so lahko zajete;

(e)

v kakšnem obsegu so obveznosti za zagotovitev finančne podpore v skupini in pravice do prejema finančne podpore v skupini vsake stranke v sporazumu o finančni podpori v skupini vzajemne; če sporazum ni popolnoma vzajemen, se morajo informacije med različnimi strankami razlikovati glede na različne pogoje sporazuma;

(f)

omejitve finančne podpore v skupini za vsako obliko podpore, zajete v sporazumu o finančni podpori v skupini;

(g)

načela za izračun nadomestila za zagotovitev finančne podpore v skupini in njihova povezava s tržnimi pogoji v času zagotovitve podpore;

(h)

splošen opis pravice glede prednosti pri poplačilu, profil zapadlosti in najdaljše trajanje posojil, odobrenih kot podpora;

(i)

splošen opis vseh nadaljnjih obveznosti glede odplačila;

(j)

splošen opis okoliščin ali kazalnikov v zvezi s subjektom, ki prejme podporo, in subjektom, ki zagotavlja podporo, ki so sprožili zagotovitev podpore;

(k)

splošen opis zahtev glede zavarovanja in kritja.

Razkritje zajema informacije, ki se uporabljajo za zadevni subjekt v skupini, vključno z informacijami o pogojih sporazuma v zvezi z drugimi subjekti v skupini, kadar lahko navedeno razkritje vpliva na zadevni subjekt v skupini.

Informacije, ki niso relevantne, se označijo z „ni relevantno“.

2.   Razkritju se priloži izjava, da za zagotovitev finančne podpore veljajo pogoji iz člena 23 Direktive 2014/59/EU in da ima pristojni organ pravico, da prepove ali omeji zagotovitev podpore v skladu s členom 25 Direktive 2014/59/EU.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/28


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/912

z dne 9. junija 2016

o popravku Uredbe Komisije (EU) št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2014 (2) vsebuje napako, ker je bil člen 7 pomotoma vstavljen in se ne bi smel pojaviti v Uredbi.

(2)

Uredbo (EU) št. 1303/2014 je zato treba ustrezno popraviti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so usklajeni z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive Sveta 96/48/ES (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 Uredbe (EU) št. 1303/2014 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (UL L 356, 12.12.2014, str. 394).

(3)  Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (UL L 235, 17.9.1996, str. 6).


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/913

z dne 9. junija 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

259,4

MA

133,2

TR

69,0

ZZ

153,9

0709 93 10

TR

113,2

ZZ

113,2

0805 50 10

AR

171,0

IL

134,0

MA

106,8

TR

157,0

ZA

188,7

ZZ

151,5

0808 10 80

AR

127,6

BR

106,7

CL

130,1

CN

110,9

NZ

152,6

US

173,7

UY

107,2

ZA

119,2

ZZ

128,5

0809 10 00

TR

277,4

ZZ

277,4

0809 29 00

TR

508,7

US

888,6

ZZ

698,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/914

z dne 9. junija 2016

o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/826

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (1) in zlasti člena 3(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/826 (2) se začenja postopek javnega razpisa za odkup mleka v prahu z razpisnim postopkom za obdobje do 30. septembra v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 (3).

(2)

V skladu s členom 19(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 mora Komisija na podlagi ponudb, prejetih v okviru posamičnih razpisov, določiti najvišjo odkupno ceno.

(3)

Glede na ponudbe, prejete v okviru prvega posamičnega razpisa, bi bilo treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za prvi posamični razpis za odkup posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/826, katerega rok za vložitev ponudb je potekel 7. junija 2016, znaša najvišja odkupna cena 169,80 EUR/100kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/826 z dne 25. maja 2016 o začasni prekinitvi intervencijskega odkupovanja posnetega mleka v prahu po fiksni ceni do 30. septembra 2016 in o začetku razpisnega postopka za odkup (UL L 137, 26.5.2016, str. 19)..

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1).


SKLEPI

10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/32


SKLEP SVETA (EU) 2016/915

z dne 30. maja 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v zvezi z mednarodnim instrumentom, ki se pripravi v okviru organov ICAO in naj bi omogočil izvajanje enotnega globalnega tržnega ukrepa od leta 2020 za emisije iz mednarodnega letalstva

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Emisije toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva predstavljajo več kot 2 % svetovnih emisij in ta odstotek se skokovito povečuje, tako da se za leto 2050 napoveduje, da bi se lahko po običajnem scenariju take emisije iz mednarodnih letalskih dejavnosti povečale za več kot 200 % v primerjavi s sedanjimi ravnmi. Do leta 2050 bi se morale svetovne emisije toplogrednih plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na ravni iz leta 1990. Vse gospodarske panoge bi morale prispevati k doseganju tega zmanjšanja emisij, vključno z mednarodnim letalstvom.

(2)

Decembra 2015 je bil na 21. konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja uspešno sprejet pariški sporazum, katerega cilj je, da se dvig globalne temperature omeji znatno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in da se nadaljujejo prizadevanja, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C.

(3)

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) je bila ustanovljena s Čikaško konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944. Države članice Unije so pogodbenice te konvencije in članice ICAO, medtem ko ima Unija status opazovalke na nekaterih zasedanjih ICAO, vključno s triletno skupščino ICAO. Unija in njene države članice so pogodbenice Kjotskega protokola iz leta 1997, ki od njih zahteva, da si v okviru ICAO prizadevajo za omejevanje emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva. S Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je bila Unija pozvana, da opredeli in sprejme posebne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva, če se tak ukrep ne bi sprejel v okviru ICAO do leta 2002.

(4)

Na 33. zasedanju skupščine ICAO (2001) je bil potrjen razvoj odprtega sistema za trgovanje z emisijami v mednarodnem letalstvu (2). Odbor ICAO za varstvo okolja v letalstvu je leta 2004 priporočil prenehanje izvajanja sistema trgovanja z emisijami iz letalstva, ki temelji na novem pravnem instrumentu pod okriljem ICAO. Na 35. zasedanju skupščine ICAO (2004) sta bila podprta nadaljnji razvoj sistema za odprto trgovanje z emisijami in možnost za države pogodbenice ICAO, da emisije iz mednarodnega letalstva vključijo v svoje sisteme trgovanja z emisijami (3), vendar pa je bilo na 36. zasedanju skupščine ICAO (2007) pozvano, da bi bili letalski operaterji iz drugih držav pogodbenic ICAO izvzeti, razen če med temi državami ne obstaja vzajemni dogovor o izvajanju sistema za trgovanje z emisijami za letalske operaterje iz drugih držav pogodbenic ICAO (4). Unija, njene države članice in druge evropske države si dosledno pridržujejo pravico, da na nediskriminatorni osnovi uporabljajo tržne ukrepe za vse letalske operatorje, ki zagotavljajo storitve v, iz ali znotraj njihovega ozemlja, pri čemer opozarjajo, da Čikaška konvencija priznava pravice svojih pogodbenic, da na nediskriminatorni osnovi uporabljajo lastne zakone in predpise s področja letalstva za zrakoplove vseh držav, ki zagotavljajo storitve v, iz ali znotraj njihovega ozemlja (5),.

(5)

Glede na to, da je omejitev emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva ključni prispevek v skladu s splošnimi zavezami glede zmanjšanja emisij, sta Evropski parlament in Svet sprejela Direktivo 2008/101/ES (6), ki je spremenila Direktivo 2003/87/ES (7). V peti uvodni izjavi Direktive 2008/101/ES je določeno, da bo Unija skušati zagotoviti, da tak globalen sporazum za omejitev dviga globalne temperature vključuje ukrepe za znižanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva ter da bi morala Komisija v tem primeru preučiti, katere spremembe Direktive 2003/87/ES, kakor se nanaša na letalske operaterje, so potrebne.

(6)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Pariški protokol – načrt za obravnavo svetovnih podnebnih sprememb po letu 2020“ poudarja, da bi morala ICAO ukrepati za zagotovitev učinkovite ureditve emisij iz mednarodnega letalstva pred koncem leta 2016. Na naslednjem zasedanju skupščine ICAO leta 2016 bi se bilo treba dogovoriti o mednarodnem instrumentu, ki naj bi omogočil izvajanje enotnega globalnega tržnega ukrepa od leta 2020 za emisije iz mednarodnega letalstva.

(7)

Na 38. zasedanju skupščine ICAO (2013) je bilo odločeno, da si ICAO in njene države pogodbenice z ustreznimi okoljskimi ali letalskimi organizacijami v vsaki državi pogodbenici ICAO skupaj prizadevajo za izpolnitev skupnega srednjeročnega globalnega okvirnega cilja, da se globalne neto emisije ogljika iz mednarodnega letalstva od leta 2020 ohranijo na isti ravni, odločeno pa je bilo tudi, da se razvije globalni tržni ukrep za emisije iz mednarodnega letalstva ter da se o rezultatih njihovega dela za sprejetje sklepa poroča na 39. zasedanju skupščine ICAO (2016). Ravni emisij iz mednarodnega letalstva naj bi bile leta 2020 približno 70 % višje kot leta 2005 (8) in Unija ter njene države članice se dosledno zavzemajo, da bi moral biti globalni cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva do leta 2020 za 10 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Vendar se zdi primerno, da Unija izkoristi priložnost, da v dokaj kratkem časovnem obdobju spodbudi razvoj globalnega tržnega ukrepa za omejitev emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva na ravni, ki niso višje od njihovih ravni iz leta 2020 ob upoštevanju možnosti, da se cilji po potrebi sčasoma pregledajo.

(8)

Da bi se olajšal napredek na zasedanju skupščine ICAO leta 2016 pri pripravi ustreznega mednarodnega instrumenta, sta se Evropski parlament in Svet odločila, da se na podlagi Uredbe (EU) št. 421/2014 (9) zahteve Direktive 2003/87/ES v zvezi z leti na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih začasno štejejo za izpolnjene. Unija je pri tem poudarila, da se pravne zahteve lahko uporabijo v zvezi z leti na letališča v državah EGP in z njih na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo v zvezi z emisijami iz letov med takšnimi letališči.

(9)

Direktiva 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 421/2014, določa nekatere obveznosti, ki so bile naložene Komisiji po 39. zasedanju skupščine ICAO (2016). Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ukrepih za izvajanje mednarodnega sporazuma o globalnem tržnem ukrepu od leta 2020, s katerim se bodo na nediskriminatoren način zmanjšale emisije toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva. Komisija v svojem poročilu preuči ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti na letališča v državah zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje in po potrebi vanj vključi predloge v odziv na navedeni razvoj.

(10)

Ustrezno je določiti stališče, ki se zavzame v imenu Unije v zvezi z mednarodnim instrumentom, ki se pripravi v okviru organov ICAO in naj bi omogočil izvajanje enotnega globalnega tržnega ukrepa od leta 2020 za emisije iz mednarodnega letalstva.

(11)

Unija sicer ni članica ICAO, ima pa status opazovalke, ki bi lahko omogočil Komisiji udeležbov v nekaterih razpravah v zadevnih organih ICAO, vključno s skupščino, za podporo stališča Unije.

(12)

Stališče Unije je treba sprejeti že veliko pred naslednjim zasedanjem skupščine ICAO –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame v zvezi z mednarodnim instrumentom, ki se ga pripravi v okviru organov ICAO in naj bi omogočil izvajanje enotnega globalnega tržnega ukrepa od leta 2020 za emisije iz mednarodnega letalstva, je v skladu s Prilogo.

Izrazijo ga države članice, ki v okviru organov ICAO delujejo skupaj v interesu Unije in s pomočjo Komisije v skladu s statusom Unije kot opazovalke v razpravah o enotnem globalnem tržnem ukrepu.

Člen 2

Komisija zadevna telesa Sveta v celoti obvešča o tekočih razpravah go enotnem globalnem tržnem ukrepu. Za ohranitev doslednosti stališča Unije in pravilnega izvajanja določb iz Priloge Komisija skozi celotni proces zadevnim telesom Sveta v preučitev in odobritev posreduje pripravljalne dokumente s podrobnimi stališči, kadar koli je to potrebno v luči razvoja razprav v okviru organov ICAO, zlasti med in po 208. zasedanju Sveta ICAO.

Ob upoštevanju napredka v okviru ICAO zadevna telesa Sveta nadalje razvijajo svoje stališče, zlasti glede prihodnosti zadevne zakonodaje Unije znotraj tega okvira ICAO.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2016

Za Svet

Predsednik

M.J. VAN RIJN


(1)  Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (UL L 242, 10.9.2002, str. 1).

(2)  Resolucija ICAO A33-7.

(3)  Resolucija ICAO A35-5.

(4)  Dodatek L k Resoluciji A36-22.

(5)  Za pridržke v zvezi z resolucijo ICAO iz leta 2007, resolucijo ICAO iz leta 2010, sklepom Sveta ICAO iz leta 2012 o potrditvi deklaracije iz Delhija in resolucijo ICAO iz leta 2013 (glej http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm).

(6)  Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 8, 13.1.2009, str. 3).

(7)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(8)  Glej pridržke v zvezi z resolucijo ICAO 2013 v opombi 1 zgoraj.

(9)  Uredba (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020, UL L 129, 30.4.2014, str. 1.


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/35


SKLEP SVETA (EU) 2016/916

z dne 6. junija 2016

o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (proračunska vrstica 02 03 01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe;

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe;

ob upoštevanju predloga Evropske komisije;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k Sporazumu EGP (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31).

(3)

Protokol 31 vsebuje določbe in pravila o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Primerno je, da pogodbenice Sporazuma EGP še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z delovanjem in razvojem notranjega trga blaga in storitev, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije.

(5)

Zato bi bilo treba Protokol 31 spremeniti, da se nadaljevanje tega razširjenega sodelovanja omogoči tudi po 31. decembru 2015.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženem temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. junija 2016

Za Svet

Predsednik

H.G.J. KAMP


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2016

z dne

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je, da pogodbenice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z delovanjem in razvojem notranjega trga blaga in storitev, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije.

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se to razširjeno sodelovanje omogoči od 1. januarja 2016 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:

 

Za odstavkom 11 se vstavi naslednji odstavek:

„12.   Države Efte od 1. januarja 2016 sodelujejo pri ukrepih Unije v okviru naslednje proračunske vrstice, vključene v splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2016:

Proračunska vrstica 02.03.01: ‚Delovanje in razvoj notranjega trga blaga in storitev‘“;

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


10.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/38


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/917

z dne 9. junija 2016

o razveljavitvi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 15. oktobra 2010 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1946 (2010), s katero je podaljšal ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali.

(2)

Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP (1) o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 28. aprila 2016 sprejel RVSZN 2283 (2016), v kateri s takojšnjim učinkom ukinja vse sankcije ZN proti Slonokoščeni obali.

(4)

Glede na RVSZN 2283 (2016) ter nedavni razvoj dogodkov v Slonokoščeni obali se je Svet odločil, da umakne tudi vse lastne dodatne omejevalne ukrepe Unije proti tej državi.

(5)

Sklep 2010/656/SZVP bi bilo treba zato razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/656/SZVP se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 9. junija 2016

Za Svet

Predsednik

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Sklep Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (UL L 285, 30.10.2010, str. 28).