ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 116

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
30. april 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani

1

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

2

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/672 z dne 29. aprila 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/674 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/675 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1519 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/676 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

31

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/677 z dne 29. aprila 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

35

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/678 z dne 29. aprila 2016 v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodu, ki vsebuje posušene cvetove sivke v blazinicah, danem na trg za odganjanje moljev ( 1 )

37

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2016/446 z dne 23. marca 2016 o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) ( UL L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS ( UL L 5, 9.1.2004 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 42, str. 56)

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/1


Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani

Naslednji deli Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, podpisanega 21. decembra 2015 v Astani, se bodo na podlagi člena 3 sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma (1) začeli začasno uporabljati od 1. maja 2016, kolikor se nanašajo na zadeve, ki so v pristojnosti Unije:

 

naslov I;

 

naslov II: členi 4, 5, 9 in 10;

 

naslov III (razen členov 56 in 58, člena 62, kolikor zadeva kazenski pregon v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, in člena 147).

Začasna uporaba člena 141 ne posega v suverene pravice držav članic v zvezi z njihovimi ogljikovodikovimi viri v skladu z mednarodnim pravom, vključno z njihovimi pravicami in obveznostmi kot pogodbenice Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982;

 

naslov IV: poglavja 5, 6 in 7 (razen točke (c) člena 210 in točk (b), (f), (g), (h) in (i) člena 212) ter poglavji 12 in 15;

 

naslov V: člen 235 in člen 238 (razen odstavkov 2 in 3);

 

naslov VI: poglavji 5 in 9;

 

naslov VII;

 

naslov VIII (kolikor so določbe navedenega naslova omejene na namen zagotavljanja začasne uporabe Sporazuma);

 

naslov IX (razen člena 281(7), kolikor so določbe navedenega naslova omejene na namen zagotavljanja začasne uporabe Sporazuma v skladu s tem členom);

 

priloge I do VII ter Protokol o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah.


(1)  UL L 29, 4.2.2016, str. 1.


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/2


Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji (1), v zvezi s katerim sta bili listini o odobritvi deponirani 23. julija 2014 oziroma 23. marca 2016, je v skladu s členom 4(2) Protokola začel veljati 1. aprila 2016.


(1)  UL L 373, 31.12.2014, str. 3.


UREDBE

30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/672

z dne 29. aprila 2016

o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje perocetno kislino.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena perocetne kisline glede uporabe v 1. vrsti proizvodov (biocidni pripravki za človekovo osebno higieno), 2. vrsti proizvodov (razkužila in drugi biocidni pripravki za zasebne površine in površine, namenjene javnemu zdravstvu), 3. vrsti proizvodov (veterinarsko higienski biocidni pripravki), 4. vrsti proizvodov (dezinfekcijska sredstva za območja s hrano in krmo), 5. vrsti proizvodov (sredstva za razkuževanje pitne vode) ter 6. vrsti proizvodov (sredstva za konzerviranje v vsebnikih), kot so opredeljene v Prilogi V k navedeni direktivi in ki ustrezajo 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrsti proizvodov, kot so opredeljene v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Finska, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 16. januarja 2013 Komisiji predložila poročila o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju sklepov ocenjevalnega pristojnega organa 30. septembra 2015 oblikoval mnenja Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz njih je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo v 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrsti proizvodov in vsebujejo perocetno kislino, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 19(1)(b) Uredbe (EU) št. 528/2012, če so izpolnjeni nekateri pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno perocetno kislino odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov, če je ta v skladu z določenimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Glede uporabe v 4. vrsti proizvodov v oceni ni bila obravnavana vključitev biocidnih proizvodov, ki vsebujejo perocetno kislino, v materiale in izdelke, namenjene za neposreden ali posreden stik z živili v smislu člena 1(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 (4). Za take materiale je lahko potrebna določitev posebnih mejnih vrednosti za migracijo v živila, kot je določeno v členu 5(1)(e) navedene uredbe. Odobritev zato ne bi smela zajemati tovrstne uporabe, razen če je Komisija določila takšne mejne vrednosti ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

(8)

Perocetna kislina je v vodni raztopini, ki vsebuje ocetno kislino in vodikov peroksid. Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida, ki se lahko uporabi pri izdelavi predhodnih sestavin za eksplozive, bi bilo treba Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5) še naprej uporabljati za vodikov peroksid.

(9)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bi zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Perocetna kislina se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

(5)  Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

Perocetna kislina

Ime po IUPAC:

perocetna kislina

Št. ES: 201-186-8

Št. CAS: 79-21-0

Specifikacija temelji na vhodnih snoveh vodikovem peroksidu in ocetni kislini, ki se uporabljata za izdelavo perocetne kisline.

Perocetna kislina v vodni raztopini, ki vsebuje ocetno kislino in vodikov peroksid.

1. oktober 2017

30. september 2027

1

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjima pogojema:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi.

2

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

3.

Zaradi ugotovljenega tveganja za površinsko vodo se proizvodi za razkuževanje odpadne vode ne dovolijo, razen če je mogoče dokazati, da se lahko tveganja zmanjšajo na sprejemljivo raven.

3

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjima pogojema:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

4

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

3.

Proizvodi se ne vključijo v materiale in izdelke, namenjene za stik z živili v smislu člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004, razen če je Komisija določila posebne mejne vrednosti za migracijo perocetne kisline v živila ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

5

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjima pogojema:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

6

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjima pogojema:

1.

Zaradi prisotnosti vodikovega peroksida izdaja dovoljenj za biocidne proizvode ne posega v Uredbo (EU) št. 98/2013.

2.

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 89(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673

z dne 29. aprila 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1), ter zlasti člena 13(3), člena 16(1) in (3)(a), člena 19(3), člena 20(3), člena 21(2), člena 22(1) in člena 38(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Morske alge in druge alge so zajete v poglavju 12 Bruseljske nomenklature, ki je navedena v Prilogi I k Pogodbi. Morske alge in druge alge so zato kmetijski proizvodi, ki spadajo v točko (a) prvega pododstavka člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Ker „druge alge“ vključujejo „mikroalge“, slednje spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 834/2007.

(2)

Ker v Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 (2) do zdaj ni bilo določenih podrobnih pravil za pridelavo mikroalg, ki se uporabljajo kot živilo, in so se začela pojavljati vprašanja, katera pravila za pridelavo naj izvajalci upoštevajo pri gojenju mikroalg, ki se uporabljajo kot živilo, je treba razjasniti stanje in določiti podrobna pravila za pridelavo takšnih proizvodov.

(3)

Pridelava mikroalg je s številnih vidikov podobna pridelavi morskih alg, čeprav ne poteka v morju. Poleg tega za mikroalge, če se nadalje uporabljajo kot krma za živali iz ribogojstva, kot za mnogocelične morske alge in fitoplankton že veljajo podrobna pravila za pridelavo, kar zadeva nabiranje in gojenje morskih alg, na podlagi člena 6a Uredbe (ES) št. 889/2008. Zato je primerno pojasniti, da bi se morala podrobna pravila za pridelavo morskih alg uporabljati tudi za pridelavo mikroalg, ki se nadalje uporabljajo kot živilo.

(4)

Prehodni ukrepi iz člena 25e(3) in tretjega pododstavka člena 25o(1) Uredbe (ES) št. 889/2008 za uporabo neekološko gojenih nedoraslih organizmov in jajčec školjk, ki nastanejo v neekološkem drstišču, v ekološki pridelavi se končajo 31. decembra 2015, kar pomeni, da morajo biti po tem datumu vsi nedorasli organizmi in vsa jajčeca lupinarjev, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi, ekološko gojeni. Ker se je izkazalo, da ekološko gojenih nedoraslih organizmov in jajčec lupinarjev še ni na voljo v zadostnih količinah, bi bilo treba ta datum odložiti za eno leto in tako dati izvajalcem na voljo čas, da razvijejo ekološko gojene nedorasle organizme in jajčeca lupinarjev v zadostnih količinah.

(5)

V skladu s členom 29d(4) Uredbe (ES) št. 889/2008 mora Komisija pred 1. avgustom 2015 ponovno proučiti uporabo nekaterih enoloških postopkov in obdelav z namenom njihove postopne ukinitve ali nadaljnje omejitve.

(6)

Komisija je skupino strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu: EGTOP) zaprosila, naj oceni vpliv, ki ga imajo ti enološki postopki in obdelave na nekatere ključne značilnosti ekoloških vin, in ali so na voljo alternativne tehnike, ki bi jih lahko nadomestile. EGTOP je priporočil (3), naj bo zaradi trenutnega pomanjkanja izvedljivih alternativ njihova uporaba v ekološki pridelavi vin še naprej dovoljena. Prav tako je priporočil, naj se navedene tehnike po določenem obdobju ponovno ovrednotijo z enakim namenom kot zdaj, torej z namenom njihove postopne ukinitve ali nadaljnje omejitve. Zato bi bilo treba rok 1. avgusta 2015 podaljšati za tri leta.

(7)

Pristojni organi imajo možnost odobriti začasne izjeme od pravil za gojenje živali, ko bi posebne okoliščine preprečile izvajalcem, da nadaljujejo ali ponovno uvedejo ekološko pridelavo. Zlasti v primeru visoke smrtnosti živali iz zdravstvenih razlogov ali zaradi katastrofalnih razmer lahko dovolijo obnovitev ali ponovno oblikovanje črede ali jate z neekološko vzrejenimi živalmi, če ni na voljo ekološko vzrejenih živali. Pojasniti bi bilo treba, da je v takšnem primeru še vedno treba upoštevati ustrezno obdobje preusmeritve, kar zadeva neekološko vzrejene živali, ki postanejo del črede ali jate.

(8)

Poleg tega je glede na to, da so bile možnosti uporabe neekološko gojenih nedoraslih organizmov v ekološki pridelavi v zadnjih letih manjše, primerno določiti podobna pravila pridelave za izjemne primere v primeru visoke smrtnosti živali iz ribogojstva.

(9)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 889/2008 določa seznam proizvodov, ki jih je dovoljeno uporabljati v ekološki pridelavi v skladu s členom 12(1)(h) in členom 16(1)(a) Uredbe (ES) št. 834/2007. Navedeni proizvodi so bili razvrščeni v 7 skupin na podlagi različnih meril, kot je uporaba ali izvor. Koristno bi bilo poenostaviti razvrstitev in uporabiti samo merilo izvora.

(10)

Desni stolpec tabele iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 889/2008 vsebuje opis, zahteve glede sestave in pogoje za uporabo proizvodov s seznama iz navedene Priloge, ki vsebuje mikroorganizme in snovi. Vendar se morajo pogoji za uporabo navedenih proizvodov v ekološki pridelavi, zlasti ustrezne kategorije uporabe (na primer insekticid, akaricid ali fungicid), skladati s pogoji za uporabo aktivne snovi, kot so določeni v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4) za gojenje na splošno. Če je uporaba z navedeno uredbo omejena za gojenje na splošno, se omejijo tudi odobritve za uporabo v ekološki pridelavi. Poleg tega so izkušnje pokazale, da so pogoji za uporabo proizvodov, navedenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 889/2008, zelo pogosto isti tako v ekološkem kmetijstvu kot v konvencionalnem kmetijstvu in da so omejitve uporabe redke.

(11)

Zato bi bilo treba sistem poenostaviti, da se v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 889/2008 preprečijo navedbe uporab, ki niso več odobrene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011. Istočasno bi bilo treba navesti, da se vse uporabe, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 odobrene za gojenje na splošno, samodejno odobrijo za uporabo v ekološki pridelavi, razen v primeru, ko je izrecno navedeno, da za določene uporabe veljajo strožji pogoji.

(12)

V skladu s postopkom iz člena 16(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 so države članice drugim državam članicam in Komisiji predložile dokumentacijo za odobritev in vključitev nekaterih snovi v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 889/2008. Navedeno dokumentacijo sta pregledala EGTOP in Komisija.

(13)

EGTOP je v svojih priporočilih (5) med drugim ugotovil, da so snovi ogljikov dioksid, diatomejska zemlja (Kieselgur), maščobne kisline in kalijev bikarbonat v skladu s cilji in načeli ekološke pridelave. Zato bi bilo treba navedene snovi vključiti v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 889/2008. Poleg tega je za uskladitev imen aktivnih snovi z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 primerno spremeniti ime „kalijeva sol maščobnih kislin (mehko milo)“ v „maščobne kisline“.

(14)

V skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6) so osnovne snovi tiste snovi, ki so koristne za varstvo rastlin, a se običajno ne uporabljajo za namene varstva rastlin. Številne izmed teh snovi so se tradicionalno uporabljale v ekološkem kmetovanju, še preden so bile razvrščene kot osnovne snovi. Med njimi so številna živila rastlinskega ali živalskega izvora. Primerno je odobriti uporabo navedenih osnovnih snovi v ekološkem kmetijstvu in jih zato vključiti v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 889/2008, če izpolnjujejo obe merili, in sicer, da so zajete v definicijo „živila“ iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in so rastlinskega ali živalskega izvora.

(15)

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 889/2008 določa seznam krmnih dodatkov, ki so odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v skladu s členom 14(1)(d) in členom 16(1)(d) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(16)

Za uskladitev s pristopom iz Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (8) bi bilo treba spremeniti predstavitev Priloge VI. V levem stolpcu tabele iz Priloge VI bi bilo treba navesti posebno identifikacijsko številko dodatkov ali funkcijskih skupin, klasifikacija v skupino „tehnološki dodatki“ in „hranilni dodatki“ pa bi morala biti usklajena s klasifikacijo, ki se uporablja v Uredbi (ES) št. 1831/2003. Tudi imena snovi iz skupine „zootehnični dodatki“ iz oddelka 4 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 889/2008 bi morala biti usklajena z besedilom iz Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(17)

V skladu s postopkom iz člena 16(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 so države članice drugim državam članicam in Komisiji predložile dokumentacijo za odobritev in vključitev nekaterih krmnih dodatkov v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 889/2008. Navedeno dokumentacijo sta pregledala EGTOP in Komisija. Na podlagi priporočil EGTOP v zvezi s posamičnimi krmili in krmnimi dodatki (9) bi morala biti odobrena uporaba naslednjih snovi, za katere EGTOP meni, da so združljive z načeli in cilji ekološke pridelave: selenizirana kvasovka, dibakrov klorid trihidroksid (TBCC) in cinkov klorid hidroksid monohidrat (TBZC).

(18)

Glede na spremembe, uvedene z izvedbenimi uredbami Komisije (EU) št. 131/2014 (10), (EU) 2015/861 (11) in (EU) 2015/1152 (12), je treba snovi „naravni izvlečki, bogati s tokoferolom“, „E2 jod“ in „E3 kobalt“, ki ne obstajajo več, nadomestiti z novimi iz istih ustreznih kategorij. Poleg tega bi bilo treba popraviti nekatere netočnosti pri identifikacijskih številkah snovi „bentonit-montmorilonit“ in „klinoptilolit“ iz funkcijske skupine „(d) Vezalci in sredstva proti strjevanju“.

(19)

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008 določa seznam snovi, ki so odobrene za uporabo pri pridelavi predelane ekološke hrane, kvasa in proizvodov iz kvasa v skladu s členom 19(2)(b) in členom 21 Uredbe (ES) št. 834/2007.

(20)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (13) je treba spremeniti posebne pogoje uporabe silicijevega dioksida v obliki gela ali koloidne raztopine (E 551) in posebna merila čistosti bentonita. Obstoječo odobritev kaolina (E 559) bi bilo treba umakniti, saj je bila z Uredbo (ES) št. 1333/2008 uporaba navedenega dodatka odobrena do 31. januarja 2014.

(21)

V skladu s postopkom iz člena 21(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 so države članice drugim državam članicam in Komisiji predložile dokumentacijo o aditivih za živila, predelovalnih pripomočkih in nekaterih drugih snoveh za njihovo odobritev in vključitev v Prilogo VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008. Navedeno dokumentacijo sta pregledala EGTOP in Komisija.

(22)

Na podlagi priporočil EGTOP v zvezi z aditivi za živila (14) bi morala biti odobrena uporaba naslednjih snovi, za katere EGTOP meni, da so združljive z načeli in cilji ekološke pridelave: čebelji vosek (E 901), vosek karnauba (E 903), gelanski gumi (E 418) in eritritol (E 968).

(23)

Poleg tega bi bilo treba po priporočilu EGTOP spremeniti pogoje za uporabo naslednjih aditivov: žveplov dioksid, kalijev metabisulfit, naravni izvlečki, bogati s tokoferolom, lecitini, citronska kislina, natrijev citrat, vinska kislina, glicerol, natrijev karbonat, silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine in natrijev hidroksid. Lecitin iz ekoloških surovin je na voljo na trgu, vendar je za večino uporab v industriji predelave ekološke hrane potreben lecitin z ustreznimi lastnostmi. Lecitin z ustreznimi lastnostmi za ekološko pridelavo hrane trenutno ni na voljo v zadostni količini. Ob upoštevanju začasnega pomanjkanja ekološkega lecitina z različnimi lastnostmi, ki so potrebne za ekološko pridelavo hrane, bi bilo treba določiti, da je lecitin, ki ni pridobljen iz ekoloških surovin, v prehodnem obdobju treh let dovoljeno uporabljati v proizvodnji ekološke hrane.

(24)

Na podlagi priporočil EGTOP v zvezi s predelovalnimi pripomočki bi bilo treba odobriti ocetno kislino/kis, tiamin hidroklorid, diamonijev fosfat, natrijev karbonat in lesna vlakna. Pri natrijevem karbonatu, citronski kislini, natrijevem hidroksidu, rastlinskih oljih, bentonitu, čebeljem vosku in vosku karnauba bi bilo treba spremeniti posebne pogoje.

(25)

Kar zadeva predelovalne pripomočke, ki se uporabljajo pri pridelavi kvasa, bi bilo treba zahtevati, da se krompirjev škrob in rastlinska olja uporabijo le, če izhajajo iz ekološke pridelave, saj so navedeni predelovalni pripomočki v ekološki obliki zdaj na voljo v zadostni količini in kakovosti.

(26)

Nazadnje, v prilogah II, VI in VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008 sklic na uredbo, s katero so bili proizvodi ali snovi odobreni, ni več relevanten.

(27)

Uredbo (ES) št. 889/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(28)

Da bi imeli izvajalci, nadzorni organi in izvajalci nadzora na voljo ustrezen čas za prilagoditev dejstvu, da podrobna pravila pridelave za morske alge veljajo tudi za pridelavo mikroalg, ki se nadalje uporabljajo kot živilo, bi bilo treba spremembo člena 6a Uredbe (ES) št. 889/2008 začeti uporabljati 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(29)

Zaradi kontinuitete in podaljšanja možnosti uporabe neekološko gojenih nedoraslih organizmov in jajčec školjk, ki nastanejo v neekološkem drstišču, bi bilo treba spremembi členov 25e(3) in 25o(1) Uredbe (ES) št. 889/2008 uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2016.

(30)

Da bi se izvajalci lahko prilagodili spremembam v zvezi z nekaterimi proizvodi in snovmi, ki se uporabljajo pri pridelavi predelane ekološke hrane, kvasa in proizvodov iz kvasa, bi bilo treba spremembe Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008 začeti uporabljati 6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(31)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 889/2008

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

Člen 6a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6a

Področje uporabe

To poglavje določa podrobna pravila za pridelavo morskih alg.

Za namene tega poglavja ‚morske alge‘ vključujejo mnogocelične morske alge, fitoplankton in mikroalge.“

2.

V členu 25e se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Najvišji delež neekološko gojenih nedoraslih organizmov iz ribogojstva, ki se pripeljejo na kmetijsko gospodarstvo, je 80 % od 31. decembra 2011, 50 % od 31. decembra 2014 in 0 % od 31. decembra 2016 naprej.“

3.

V členu 25o(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar je najvišji delež jajčec školjk, ki nastanejo v neekološkem drstišču in se lahko uporabijo v ekoloških proizvodnih enotah, 80 % od 31. decembra 2011, 50 % od 31. decembra 2014 in 0 % od 31. decembra 2016 naprej.“

4.

V členu 29d(4) se datum „1. avgustom 2015“ nadomesti z datumom „1. avgustom 2018“.

5.

V členu 47 se spremeni prvi pododstavek:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

obnovitev ali ponovno oblikovanje črede ali jate z neekološko vzrejenimi živalmi v primeru visoke smrtnosti živali iz zdravstvenih razlogov ali zaradi katastrofalnih razmer, če ni na voljo ekološko vzrejenih živali in pod pogojem, da se za neekološko vzrejene živali uporabi ustrezno obdobje preusmeritve;“;

(b)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

obnovitev ali ponovno oblikovanje staleža v ribogojstvu z neekološko vzrejenimi živalmi iz ribogojstva v primeru visoke smrtnosti živali iz ribogojstva zaradi okoliščin iz člena 57(1)(a) do (d) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*), če ni na voljo ekološko vzrejenih živali in pod pogojem, da sta vsaj zadnji dve tretjini trajanja ciklusa gojenja ekološko upravljani.

(*)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).“"

6.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

7.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

8.

Priloga VIII se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Naslednje točke člena 1 se uporabljajo od datuma, ki je naveden zanje:

(a)

točka 1 se uporablja od 7. maja 2017;

(b)

točki 2 in 3 se uporabljata od 1. januarja 2016;

(c)

točka 8 se uporablja od 7. novembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(3)  Končno poročilo:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Končno poročilo:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf.

(6)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(8)  Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

(9)  Končno poročilo:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf.

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 131/2014 z dne 11. februarja 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 601/2013 o izdaji dovoljenja za kobaltov(II) acetat tetrahidrat, kobaltov(II) karbonat, kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat, kobaltov(II) sulfat heptahidrat in prevlečen granuliran kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat kot krmne dodatke (UL L 41, 12.2.2014, str. 3).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/861 z dne 3. junija 2015 o izdaji dovoljenja za kalijev jodid, brezvodni kalcijev jodat, prevlečen in granuliran brezvodni kalcijev jodat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 137, 4.6.2015, str. 1).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1152 z dne 14. julija 2015 o izdaji dovoljenja za ekstrakte tokoferola iz rastlinskih olj, ekstrakte iz rastlinskih olj, bogate s tokoferolom (bogate z deltatokoferolom) in alfatokoferol kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 187, 15.7.2015, str. 5).

(13)  Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

(14)  Končna poročila:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf.


PRILOGA I

„PRILOGA II

Pesticidi – proizvodi iz člena 5(1)

Vse snovi, navedene v tej prilogi, morajo izpolnjevati vsaj pogoje uporabe, kakor so opredeljeni v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1). Strožji pogoji uporabe v ekološki pridelavi so navedeni v drugem stolpcu v vsaki tabeli.

1.   Snovi rastlinskega ali živalskega izvora

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

azadirahtin, ekstrahiran iz Azadirachta indica (drevo nim)

 

osnovne snovi

samo osnovne snovi v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki so zajete v opredelitev pojma „živilo“ iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter so rastlinskega ali živalskega izvora

snovi, ki se ne uporabljajo kot herbicidi, ampak le za zatiranje škodljivih organizmov in bolezni

čebelji vosek

samo za uporabo pri obrezovanju/zaščitno sredstvo za rane

hidrolizirane beljakovine, razen želatine

 

laminarin

kelp (pepel morskih alg) se pridobiva ekološko v skladu s členom 6d ali na trajnostni način v skladu s členom 6c

feromoni

samo v pasteh in razpršilnikih

rastlinska olja

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

piretrini, ekstrahirani iz Chrysanthemum cinerariaefolium

 

piretroidi (izključno deltametrin ali lambdacialotrin)

samo v pasteh s posebnimi vabami; samo proti Bactrocera oleae in Ceratitis capitata Wied

kvasija, ekstrahirana iz Quassia amara

samo kot insekticid, repelent

repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ovčja maščoba

uporabljajo se le na neužitnih delih rastline in kjer se z rastlino ne prehranjujejo ovce ali koze

2.   Mikroorganizmi ali snovi, ki jih mikroorganizmi proizvajajo

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

mikroorganizmi

ki niso bili gensko spremenjeni

spinosad

 

3.   Snovi, ki niso tiste iz oddelkov 1 in 2

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji ali omejitve uporabe

aluminijev silikat (kaolin)

 

kalcijev hidroksid

kot fungicid se uporablja samo pri sadnem drevju, vključno z drevesnicami, za nadzor Nectria galligena

ogljikov dioksid

 

bakrove spojine v obliki: bakrovega hidroksida, bakrovega oksiklorida, bakrovega oksida, bordojske mešanice in trivalentnega bakrovega sulfata

do 6 kg bakra na ha na leto

za rastline trajnice lahko države članice z odstopanjem od prvega odstavka predpišejo, da je v danem letu mogoče preseči zgornjo mejo za baker (6 kg), pod pogojem, da povprečna dejansko porabljena količina bakra v zadnjih petih letih, vključno z zadevnim letom, ne presega 6 kg

etilen

 

maščobne kisline

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

železov fosfat (železov (III) ortofosfat)

pripravki, ki se raztresejo po površini med gojenimi rastlinami“

kieselgur (diatomejska zemlja)

 

žvepleno apno (kalcijev polisulfid)

 

parafinsko olje

 

kalijev hidrogen karbonat (kalijev bikarbonat)

 

kremenov pesek

 

žveplo

 


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


PRILOGA II

„PRILOGA VI

Krmni dodatki za prehrano živali iz člena 22(g), člena 24(2) in člena 25m(2)

Krmne dodatke iz te priloge je treba odobriti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 (1).

1.   TEHNOLOŠKI DODATKI

(a)   Konzervansi

Identifikacijske številke ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

 

E 200

sorbinska kislina

 

 

E 236

mravljinčna kislina

 

 

E 237

natrijev format

 

 

E 260

ocetna kislina

 

 

E 270

mlečna kislina

 

 

E 280

propionska kislina

 

 

E 330

citronska kislina

 

(b)   Antioksidanti

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

 

1b306(i)

izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj

 

 

1b306(ii)

izvlečki iz rastlinskih olj, bogati s tokoferolom (bogati z deltatokoferolom)

 

(c)   Emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za zgoščevanje in sredstva za želiranje

Identifikacijske številke ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

 

E 322

lecitini

samo če so pridobljeni iz ekoloških surovin

uporaba omejena na krmo za živali iz ribogojstva

(d)   Vezalci in sredstva proti strjevanju

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

 

E 535

natrijev ferocianid

največji odmerek: 20 mg/kg NaCl, preračunano na ferocianidne anione

 

E 551b

koloidni silicijev dioksid

 

 

E 551c

kieselgur (diatomejska zemlja, prečiščena)

 

 

1m558i

bentonit

 

 

E 559

kaolinska glina brez azbesta

 

 

E 560

naravna mešanica stearitov in klorita

 

 

E 561

vermikulit

 

 

E 562

sepiolit

 

 

E 566

natrolit-fonolit

 

 

1g568

klinoptilolit sedimentarnega izvora

 

 

E 599

perlit

 

(e)   Silirni dodatki

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

1k

encimi in mikroorganizmi

uporaba omejena na proizvodnjo silaže, če vremenski pogoji ne dopuščajo ustrezne fermentacije

2.   SENZORIČNI DODATKI

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

2b

aromatične snovi

samo izvlečki iz kmetijskih proizvodov

3.   HRANILNI DODATKI

(a)   Vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

3a

vitamini in provitamini

pridobljeni iz kmetijskih proizvodov

če so pridobljeni sintetično, se za monogastrične živali in živali iz ribogojstva lahko uporabljajo le tisti, ki so enaki vitaminom, pridobljenim iz kmetijskih proizvodov

če so pridobljeni sintetično, se za prežvekovalce lahko uporabljajo le vitamini A, D in E, ki so enaki vitaminom, pridobljenim iz kmetijskih proizvodov; uporabo, ki temelji na oceni možnosti, da ekološko vzrejeni prežvekovalci dobijo potrebne količine navedenih vitaminov iz krmnih obrokov, morajo predhodno odobriti pristojni organi držav članic

(b)   Sestavine elementov v sledovih

Identifikacijske številke ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

 

E1 železo

železov oksid

železov karbonat

železov sulfat, heptahidrat

železov sulfat, monohidrat

 

 

3b201

kalijev jodid

 

3b202

kalcijev jodat, brezvodni

3b203

prevlečen granuliran brezvodni kalcijev jodat

 

3b301

kobaltov(II) acetat tetrahidrat

 

3b302

kobaltov(II) karbonat

3b303

kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat

3b304

prevlečen granuliran kobaltov(II) karbonat

3b305

kobaltov(II) sulfat heptahidrat

 

E4 baker

bazičen bakrov karbonat, monohidrat

bakrov oksid

bakrov sulfat, pentahidrat

 

3b409

dibakrov klorid trihidroksid (TBCC)

 

E5 mangan

manganov oksid

manganov sulfat, monohidrat

manganov karbonat

 

 

E6 cink

cinkov oksid

cinkov sulfat monohidrat

cinkov sulfat heptahidrat

 

3b609

cinkov klorid hidroksid monohidrat (TBZC)

 

E7 molibden

natrijev molibdat

 

 

E8 selen

natrijev selenit

natrijev selenat

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 in 3b817

selenizirane neaktivirane kvasovke

4.   ZOOTEHNIČNI DODATKI

Identifikacijska številka ali funkcijske skupine

Snov

Opis, pogoji uporabe

4a, 4b, 4c in 4d

encimi in mikroorganizmi v kategoriji „zootehnični dodatki““

 


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).


PRILOGA III

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

Opomba nad naslovom oddelka A, opomba pod naslovom oddelka B in prvi stolpec tabel v oddelkih A in B z naslovom „Dovoljenje“ se črtajo.

2.

Oddelek A se spremeni:

(a)

vrstice, ki se nanašajo na žveplov dioksid, kalijev metabisulfit, ekstrakte z visoko vsebnostjo tokoferola, lecitine, citronsko kislino, natrijev citrat, vinsko kislino, glicerol, natrijev karbonat, silicijev dioksid in natrijev hidroksid se nadomestijo z naslednjimi vrsticami:

„E 220

žveplov dioksid

X

X (samo za medico)

v sadnih vinih (*) in medici z dodanim sladkorjem in brez dodanega sladkorja): 100 mg (**)

E 224

kalijev metabisulfit

X

X (samo za medico)

v sadnih vinih (*) in medici z dodanim sladkorjem in brez dodanega sladkorja): 100 mg (**)

E 306 (*)

izvleček, bogat s tokoferolom

X

X

antioksidanti

E 322 (*)

lecitini

X

X

mlečni proizvodi (2)

samo če so pridobljeni iz ekoloških surovin (***)

E 330

citronska kislina

X

X

 

E 331

natrijev citrat

X

X

 

E 334

vinska kislina (L(+)–)

X

X (samo za medico)

 

E 422

glicerol

X

 

rastlinskega izvora

za rastlinske izvlečke in arome

E 500

natrijev karbonat

X

X

 

E 551

silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine

X

X

za zelišča in začimbe v obliki prahu; arome in propolis

E 524

natrijev hidroksid

X

 

površinska obdelava bavarskega peciva (Laugengebäck) in uravnavanje kislosti v naravnih aromah

(b)

vstavijo se naslednje vrstice po vrstnem redu oznak:

„E 418

gelanski gumi

X

X

samo v visoko acilni obliki

E 901

čebelji vosek

X

 

samo kot sredstvo za glaziranje slaščic

ekološko pridobljeni čebelji vosek

E 903

vosek karnauba

X

 

samo kot sredstvo za glaziranje slaščic

samo če je pridobljen iz ekoloških surovin“

(c)

doda se naslednja vrstica:

„E 968

eritritol

X

X

samo če izhaja iz ekološke pridelave brez uporabe tehnologije ionske izmenjave“

3.

Oddelek B se spremeni:

(a)

vrstice, ki se nanašajo na natrijev karbonat, citronsko kislino, natrijev hidroksid, rastlinska olja, bentonit, čebelji vosek in vosek karnauba se nadomestijo z naslednjimi vrsticami:

„natrijev karbonat

X

X

 

citronska kislina

X

X

 

natrijev hidroksid

X

 

za proizvodnjo sladkorja (sladkorjev)

za proizvodnjo olja z izjemo oljčnega olja

rastlinska olja

X

X

maziva, sredstva za ločevanje in protipenilci

samo če izhajajo iz ekološke pridelave

bentonit

X

X

sredstvo za zgoščevanje medice (1)

čebelji vosek

X

 

sredstvo za ločevanje

ekološko pridobljeni čebelji vosek

vosek karnauba

X

 

sredstvo za ločevanje

samo če je pridobljen iz ekoloških surovin“

(b)

vrstica, ki zadeva kaolin, se črta;

(c)

dodajo se naslednje vrstice:

„ocetna kislina/kis

 

X

samo če izhaja iz ekološke pridelave

za predelavo rib, samo iz biotehnološkega vira, razen če je proizveden(a) iz GSO ali ga/jo GSO proizvajajo

tiamin hidroklorid

X

X

samo za uporabo v predelavi sadnih vin, vključno z jabolčnikom in hruškovcem, ter medice

diamonijev fosfat

X

X

samo za uporabo v predelavi sadnih vin, vključno z jabolčnikom in hruškovcem, ter medice

lesna vlakna

X

X

vir lesnih vlaken je izključno certificiran in trajnostno posekan les

uporabljeni les ne sme vsebovati toksičnih sestavin (tretiranje po spravilu, naravno prisotni toksini ali toksini iz mikroorganizmov)“

4.

V oddelku C se vrstici za krompirjev škrob in rastlinska olja nadomestita z naslednjima vrsticama:

„krompirjev škrob

X

X

za filtriranje

samo če izhaja iz ekološke pridelave

rastlinska olja

X

X

maziva, sredstva za ločevanje in protipenilci

samo če izhajajo iz ekološke pridelave“


(*)  V tem kontekstu je „sadno vino“ opredeljeno kot vino, narejeno iz sadja, razen grozdja (vključno z jabolčnikom in hruškovcem).

(**)  Najvišje stopnje iz vseh virov, izražene kot SO2 v mg/l.

(***)  Od 1. januarja 2019.“


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/674

z dne 29. aprila 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVIII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3).

(2)

Za namene uporabe člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov za leta 2013, 2014 in 2015 bi bilo treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave od 1. maja 2016 dalje.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 543/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi lažje berljivosti bi bilo treba Prilogo XVIII k navedeni uredbi nadomestiti v celoti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVIII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVIII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE I, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za razlago kombinirane nomenklature je treba poimenovanje blaga razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev v okviru te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje uporabe

Sprožitvene ravni (v tonah)

78.0015

0702 00 00

paradižnik

od 1. oktobra 2016 do 31. maja 2017

459 296

78.0020

od 1. junija 2016 do 30. septembra 2016

33 923

78.0065

0707 00 05

kumare

od 1. maja 2016 do 31. oktobra 2016

20 972

78.0075

od 1. novembra 2016 do 30. aprila 2017

15 253

78.0085

0709 91 00

artičoke

od 1. novembra 2015 do 30. junija 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

bučke

od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016

258 846

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra 2015 do 31. maja 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

klementine

od 1. novembra 2015 do konca februarja 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarine (vključno tangerine in satsume); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra 2015 do konca februarja 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

limone

od 1. junija 2016 do 31. decembra 2016

293 087

78.0160

od 1. januarja 2016 do 31. maja 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

namizno grozdje

od 21. julija 2016 do 20. novembra 2016

70 580

78.0175

0808 10 80

jabolka

od 1. januarja 2016 do 31. avgusta 2016

667 666

78.0180

od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016

54 155

78.0220

0808 30 90

hruške

od 1. januarja 2016 do 30. aprila 2016

170 513

78.0235

od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016

118 018

78.0250

0809 10 00

marelice

od 1. junija 2016 do 31. julija 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

češnje, razen višenj

od 21. maja 2016 do 10. avgusta 2016

29 166

78.0270

0809 30

breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami

od 11. junija 2016 do 30. septembra 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

slive

od 11. junija 2016 do 30. septembra 2016

18 155 “


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/675

z dne 29. aprila 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1519 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 598/2009 (2) uvedel dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla, kot je opredeljen v uvodni izjavi 10 v nadaljevanju, s poreklom iz Združenih držav Amerike.

(2)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 443/2011 (3) po preiskavi proti izogibanju dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike razširil na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne („razširjeni ukrepi“).

(3)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 391/2014 (4) po delnem vmesnem pregledu protisubvencijskih ukrepov za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenih na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, zaključil delni vmesni pregled, ne da bi se veljavni razširjeni ukrepi spremenili.

(4)

Evropska komisija („Komisija“) je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1519 (5) po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe uvedla dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike („veljavni ukrepi“).

B.   ZAHTEVEK ZA PREGLED

(5)

Komisija je prejela zahtevek za delni vmesni pregled („zahtevek za pregled“) v skladu s členom 19 in členom 23(6) osnovne uredbe.

(6)

Zahtevek za pregled je vložilo podjetje DSM Nutritional Products Canada Inc. („vložnik“), proizvajalec izvoznik iz Kanade, in je bil po obsegu omejen na možnost pridobitve izvzetja iz razširjenih ukrepov.

(7)

V zahtevku za pregled je vložnik trdil, da je dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da je zmožen proizvesti celotno količino, ki jo je poslal v Unijo od začetka trajanja obdobja preiskave proti izogibanju iz uvodne izjave 2, ki je privedla do uvedbe razširjenih ukrepov.

(8)

Nadalje je vložnik trdil, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo veljavni ukrepi, in da se veljavnim ukrepom ni izogibal.

C.   ZAČETEK DELNEGA VMESNEGA PREGLEDA

(9)

Komisija je ugotovila, da je zahtevek za pregled vseboval zadostne dokaze prima facie, ki utemeljujejo začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 19 in členom 23(6) osnovne uredbe. Komisija je zato 19. maja 2015 začela preiskavo z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (6) („obvestilo o začetku“).

D.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE

(10)

Izdelek, ki se pregleduje, zajema monoalkilne estre maščobnih kislin in/ali parafinska plinska olja, pridobljena s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znane kot „biodizel“, v čisti obliki ali mešanici, z vsebnostjo več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora („izdelek, ki se pregleduje“ ali „biodizel“), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 in ex 3826 00 90 s poreklom iz Združenih držav Amerike.

E.   OBDOBJE PREISKAVE

(11)

Obdobje poročanja za to preiskavo je zajemalo obdobje od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 („obdobje poročanja“). Podatki so se zbirali tudi od 1. aprila 2009 do konca obdobja poročanja.

F.   ZAINTERESIRANE STRANI

(12)

Komisija je uradno obvestila vložnika in predstavnike Kanade o začetku delnega vmesnega pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku. Javil se je le vložnik. Zaslišanje ni bilo zahtevano.

(13)

Komisija je prejela izpolnjen vprašalnik, ki ga je predložil vložnik in je bil preverjen na kraju samem v prostorih vložnika v Kanadi.

G.   UGOTOVITVE PREISKAVE

(14)

Vložnik je bil ustanovljen leta 1997 kot proizvajalec prehranskih dopolnil Omega 3.

(15)

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je vložnik dejanski proizvajalec biodizla, ki je pridobljen kot stranski proizvod proizvodnje koncentratov ribjega olja Omega 3, kar je vložnikova osnovna dejavnost.

(16)

V preiskavi je bilo tudi potrjeno, da vložnik ni povezan s proizvajalci biodizla iz Združenih držav Amerike, za katere veljajo ukrepi.

(17)

Nadalje je bilo v preiskavi potrjeno, da je biodizel, ki je bil izvožen na trg Unije, dejansko proizvedel vložnik.

(18)

Poleg tega preiskava ni razkrila nobenih dokazov, da je vložnik nabavljal biodizel v Združenih državah Amerike niti da je v Unijo pretovarjal biodizel, proizveden v ZDA.

(19)

Ob upoštevanju ugotovitev v uvodnih izjavah 14 do 18 je Komisija ugotovila, da je vložnik dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da bi ga bilo zato treba izvzeti iz razširjenih ukrepov.

(20)

Zainteresirane strani so bile obveščene o nameri, da se vložniku odobri izjema, in so imele možnost, da predložijo pripombe. Komisija ni prejela pripomb, ki bi jo odvrnile od odločitve, da zaključi preiskavo v zvezi s pregledom.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (7)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1519 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dokončna izravnalna dajatev, ki velja za ‚vse druge družbe‘, kot so določene v odstavku 2 člena 1, se razširi na uvoz monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znanih kot ‚biodizel‘, v čisti obliki ali mešanici, ki vsebuje več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, ki so poslani iz Kanade, v Unijo ne glede na to, ali so deklarirani s poreklom iz Kanade ali ne, in so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (oznaka TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) in ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009011), razen za izdelke, ki jih proizvajajo naslednje družbe:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Dajatev, ki se bo razširila, je dajatev, uvedena za ‚vse druge družbe‘ iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 598/2009, to je dokončna izravnalna dajatev v višini 237 EUR za neto tono.

Izravnalna dajatev na mešanice se uporablja glede na masni delež skupne vsebnosti monoalkilnih estrov maščobnih kislin in parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora (vsebnost biodizla), v mešanici.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 598/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 179, 10.7.2009, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 443/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 na uvoz biodizla v mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja (UL L 122, 11.5.2011, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 391/2014 z dne 14. aprila 2014 o zaključku delnega vmesnega pregleda protisubvencijskih ukrepov za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenih na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL L 115, 17.4.2014, str. 14).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1519 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 99).

(6)  Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, kakor so bili razširjeni na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL C 162, 19.5.2015, str. 9).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/676

z dne 29. aprila 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) in člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 599/2009 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz biodizla, kot je opredeljen v uvodni izjavi 10 v nadaljevanju, s poreklom iz Združenih držav Amerike.

(2)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 444/2011 (3) po preiskavi proti izogibanju dokončno protidampinško dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike razširil na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne („razširjeni ukrepi“).

(3)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 392/2014 (4) po delnem vmesnem pregledu v zvezi s protidampinškimi ukrepi za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenimi na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, zaključil delni vmesni pregled, ne da bi se veljavni razširjeni ukrepi spremenili.

(4)

Evropska komisija („Komisija“) je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1518 (5) po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe uvedla dokončno protidampinško dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike („veljavni ukrepi“).

B.   ZAHTEVEK ZA PREGLED

(5)

Komisija je prejela zahtevek za delni vmesni pregled („zahtevek za pregled“) v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe.

(6)

Zahtevek za pregled je vložilo podjetje DSM Nutritional Products Canada Inc. („vložnik“), proizvajalec izvoznik iz Kanade, in je bil po obsegu omejen na možnost pridobitve izvzetja iz razširjenih ukrepov.

(7)

V zahtevku za pregled je vložnik trdil, da je dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da je zmožen proizvesti celotno količino, ki jo je poslal v Unijo od začetka trajanja obdobja preiskave proti izogibanju, ki je privedla do uvedbe razširjenih ukrepov.

(8)

Nadalje je vložnik trdil, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo veljavni ukrepi, in da se veljavnim ukrepom ni izogibal.

C.   ZAČETEK DELNEGA VMESNEGA PREGLEDA

(9)

Komisija je ugotovila, da je zahtevek za pregled vseboval zadostne dokaze prima facie, ki utemeljujejo začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe. Komisija je zato 19. maja 2015 začela preiskavo z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (6) („obvestilo o začetku“).

D.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE

(10)

Izdelek, ki se pregleduje, zajema monoalkilne estre maščobnih kislin in/ali parafinska plinska olja, pridobljena s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znane kot „biodizel“, v čisti obliki ali mešanici, z vsebnostjo več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora („izdelek, ki se pregleduje“ ali „biodizel“), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 in ex 3826 00 90 s poreklom iz Združenih držav Amerike.

E.   OBDOBJE PREISKAVE

(11)

Obdobje poročanja za to preiskavo je zajemalo obdobje od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 („obdobje poročanja“). Podatki so se zbirali tudi od 1. aprila 2009 do konca obdobja poročanja.

F.   ZAINTERESIRANE STRANI

(12)

Komisija je uradno obvestila vložnika in predstavnike Kanade o začetku delnega vmesnega pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku. Javil se je le vložnik. Zaslišanje ni bilo zahtevano.

(13)

Komisija je prejela izpolnjen vprašalnik, ki ga je predložil vložnik in je bil preverjen na kraju samem v prostorih vložnika v Kanadi.

G.   UGOTOVITVE PREISKAVE

(14)

Vložnik je bil ustanovljen leta 1997 kot proizvajalec prehranskih dopolnil Omega 3.

(15)

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je vložnik dejanski proizvajalec biodizla, ki je pridobljen kot stranski proizvod proizvodnje koncentratov ribjega olja Omega 3, kar je vložnikova osnovna dejavnost.

(16)

V preiskavi je bilo tudi potrjeno, da vložnik ni povezan s proizvajalci biodizla iz Združenih držav Amerike, za katere veljajo veljavni ukrepi.

(17)

Nadalje je bilo v preiskavi potrjeno, da je biodizel, ki je bil izvožen na trg Unije, dejansko proizvedel vložnik.

(18)

Poleg tega preiskava ni razkrila nobenih dokazov, da je vložnik nabavljal biodizel v Združenih državah Amerike niti da je v Unijo pretovarjal biodizel, proizveden v ZDA.

(19)

Ob upoštevanju ugotovitev v uvodnih izjavah 14 do 18 je Komisija ugotovila, da je vložnik dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da bi ga bilo zato treba izvzeti iz razširjenih ukrepov.

(20)

Zainteresirane strani so bile obveščene o nameri, da se vložniku odobri izjema, in so imele možnost, da predložijo pripombe. Komisija ni prejela pripomb, ki bi jo odvrnile od odločitve, da zaključi preiskavo v zvezi s pregledom.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dokončna protidampinška dajatev, ki velja za ‚vse druge družbe‘, kot so določene v odstavku 2 člena 1, se razširi na uvoz monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znanih kot ‚biodizel‘, v čisti obliki ali mešanici, ki vsebuje več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, ki so poslani iz Kanade, v Unijo ne glede na to, ali so deklarirani s poreklom iz Kanade ali ne, in so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (oznake TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) in ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009011), razen za izdelke, ki jih proizvajajo naslednje družbe:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Dajatev, ki se bo razširila, je dajatev, uvedena za ‚vse druge družbe‘ iz člena 1(2), to je dokončna protidampinška dajatev v višini 172,2 EUR za neto tono.

Protidampinška dajatev na mešanice se uporablja glede na masni delež skupne vsebnosti monoalkilnih estrov maščobnih kislin in parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora (vsebnost biodizla), v mešanici.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 599/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 179, 10.7.2009, str. 26).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 na uvoz biodizla v mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja (UL L 122, 11.5.2011, str. 12).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 392/2014 z dne 14. aprila 2014 o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenih na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL L 115, 17.4.2014, str. 17).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 69).

(6)  Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, kakor so bili razširjeni na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL C 162, 19.5.2015, str. 13).


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/677

z dne 29. aprila 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/37


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/678

z dne 29. aprila 2016

v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodu, ki vsebuje posušene cvetove sivke v blazinicah, danem na trg za odganjanje moljev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemčija je 28. maja 2015 Komisijo zaprosila, da v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 odloči, ali je proizvod, ki vsebuje posušene cvetove sivke v blazinicah, dan na trg za odganjanje moljev, biocidni proizvod ali tretirani izdelek za namene člena 3(1)(a) ali (l) navedene uredbe.

(2)

V skladu z dogovorjenimi smernicami Unije (2) se celi živi ali nepredelani mrtvi organizmi (npr. kvas, liofilizirane bakterije) ali njihovi deli (npr. deli telesa, kri, veje, listje, cvetje itd.) ne obravnavajo kot snovi, zmesi ali izdelki v smislu Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Posušeni cvetovi sivke se zato ne bi smeli obravnavati kot snov, zmes ali izdelek v smislu navedene uredbe in se zato ne bi smeli obravnavati kot biocidni proizvod ali tretirani izdelek v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Proizvod, ki vsebuje posušene cvetove sivke v blazinicah, ni niti biocidni proizvod niti tretirani izdelek za namene člena 3(1)(a) in (l) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Smernice za Prilogo V Izjeme, za katere ne velja obveznost registracije (stran 19), na voljo na: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_sl.pdf.

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


Popravki

30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/39


Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2016/446 z dne 23. marca 2016 o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

( Uradni list Evropske unije L 78 z dne 24. marca 2016 )

Stran 75, člen 1, točka 2:

besedilo:

„[…]

‚2.   Referenčni finančni znesek za skupne stroške EUTM Mali za obdobje od 19. maja 2016 do 18. maja 2018 znaša 33 400 000 EUR. Odstotni delež referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa Sveta 2015/528/SZVP (*) je 60 %, odstotni delež prevzete obveznosti iz člena 34(3) navedenega sklepa pa je 10 %.

[…]“

se glasi:

„[…]

‚2.   Referenčni finančni znesek za skupne stroške EUTM Mali za obdobje od 19. maja 2016 do 18. maja 2018 znaša 33 400 000 EUR. Odstotni delež referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa Sveta 2015/528/SZVP (*) je 10 %, odstotni delež prevzete obveznosti iz člena 34(3) navedenega sklepa pa je 60 %.

[…]“.


30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/39


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS

( Uradni list Evropske unije L 5 z dne 9. januarja 2004 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 42, str. 56)

Stran 62, člen 16 v zvezi s členom 3(2)(d) Direktive 64/432/EGS:

besedilo:

„Člen 3(2)(d) Direktive 64/432/EGS se nadomesti z:

‚(d)

morajo biti identificirani […]“

se glasi:

„Člen 3(2)(c) Direktive 64/432/EGS se nadomesti z:

‚(c)

morajo biti identificirani […]“.