ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 110

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
26. april 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/630 z dne 11. aprila 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu, v zvezi s priporočilom glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore

1

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) ( UL L 341, 24.12.2015 )

4

 

*

Popravek Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ( UL L 336, 23.12.2015 )

5

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

26.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/1


SKLEP SVETA (EU) 2016/630

z dne 11. aprila 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu, v zvezi s priporočilom glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti tretjega odstavka člena 79 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o ponovnem sprejemu) je začel veljati 1. junija 2007.

(2)

S členom 19 Sporazuma o ponovnem sprejemu je bil ustanovljen Skupni odbor za ponovni sprejem, ki je odgovoren za naloge, opredeljene v navedenem členu.

(3)

V skladu s točko (b) člena 19(1) Sporazuma o ponovnem sprejemu je naloga Skupnega odbora za ponovni sprejem odločanje o ukrepih, potrebnih za enotno izvrševanje Sporazuma o ponovnem sprejemu.

(4)

Razgovor je eden od elementov v postopku ponovnega sprejema iz Sporazuma o ponovnem sprejemu. V skladu s členom 9(4) Sporazuma o ponovnem sprejemu mora biti razgovor organiziran, kadar pogodbenica prosilka k prošnji za ponovni sprejem ne more priložiti nobenega od dokumentov, naštetih v Prilogah 2 in 3 k Sporazumu o ponovnem sprejemu.

(5)

Skupni odbor za ponovni sprejem je prvo priporočilo glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore, sprejel 2. junija 2009. Za zagotovitev smernic za situacije, v katerih ni mogoče spoštovati rokov za organizacijo razgovorov in je zato potrebno razgovor preložiti, bi bilo treba navedeno priporočilo dodatno razjasniti z drugim priporočilom.

(6)

Zato je primerno, da se določi stališče, ki se zavzame v imenu Unije v Skupnem odboru za ponovni sprejem v zvezi s priporočilom glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore

(7)

Sporazum o ponovnem sprejemu je za Združeno krajestvo zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju tega sklepa.

(8)

Sporazum o ponovnem sprejemu je za Irsko zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju tega sklepa.

(9)

Sporazum o ponovnem sprejemu za Dansko ni zavezujoč in se v njej ne uporablja, zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

1.   Stališče, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem s členom 19 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu, o sprejetju priporočila glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore, temelji na osnutku priporočila Skupnega odbora za ponovni sprejem, priloženem k temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije v Skupnem odboru lahko sprejmejo manjše tehnične popravke osnutka priporočila Skupnega odbora za ponovni sprejem brez nadaljnjega sklepa Sveta.

V Luxembourgu, 11. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  UL L 129, 17.5.2007, str. 40.


OSNUTEK

PRIPOROČILO št. 2 SKUPNEGA ODBORA ZA PONOVNI SPREJEM, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU Z DNE 25. MAJA 2006

z dne …

glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore

ODBOR –

ob sklicevanju na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o ponovnem sprejemu) in zlasti člen 19(1) Sporazuma ter člen 6(3) poslovnika Skupnega odbora za ponovni sprejem z dne 25. julija 2007,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razgovor je eden od elementov v postopku ponovnega sprejema iz Sporazuma o ponovnem sprejemu in bi moral biti v skladu s členom 9(4) organiziran, kadar pogodbenica prosilka k prošnji za ponovni sprejem ne more priložiti nobenega od dokumentov, naštetih v Prilogah 2 in 3 k Sporazumu o ponovnem sprejemu.

(2)

Odbor je 2. junija 2009 sprejel Priporočilo št. 1 Skupnega odbora za ponovni sprejem glede prošenj za ponovni sprejem, za namene katerih je treba organizirati razgovore (v nadaljnjem besedilu: Priporočilo št. 1).

(3)

V skladu s točko (f) člena 20(1) Sporazuma o ponovnem sprejemu so lahko posebni dogovori o rokih za obravnavanje prošenj za ponovni sprejem zajeti v dvostranskih protokolih o izvajanju –

PRIPOROČA NASLEDNJE:

1.

V skladu z odstavkom 2 Priporočila št. 1 bi moral biti razgovor opravljen v 10 koledarskih dneh od datuma prejetja prošnje za ponovni sprejem iz odstavka 1 Priporočila št. 1, če roki za organizacijo razgovora niso določeni v zadevnih protokolih o izvajanju med Rusko federacijo in državami članicami Evropske unije.

2.

Če razgovor ni bil organiziran v rokih iz odstavka 1 tega priporočila ali v primeru, da oseba ni bila izročena za namene razgovora, bi država prosilka in zaprošena država morali vzpostaviti potrebne stike in se dogovoriti, da se razgovor nemudoma organizira.

3.

Če v roku, ki je določen za organizacijo razgovora, država prosilka uradno obvesti zaprošeno državo, da bo izročitev osebe za namene razgovora preložena, bi bilo treba rok iz odstavka 1 tega priporočila ali, kadar je primerno, rok, ki je predviden v zadevnem protokolu o izvajanju, podaljšati do datuma, navedenega v uradnem obvestilu.

4.

Roki za organizacijo razgovorov ob upoštevanju okoliščin iz odstavka 3 tega priporočila ne bi smeli presegati 60 koledarskih dni od datuma prejetja prošnje za ponovni sprejem, razen če posebne okoliščine zadeve utemeljujejo organizacijo razgovora po tem datumu.

Za Rusko federacijo

Za Evropsko unijo


Popravki

26.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/4


Popravek Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli)

( Uradni list Evropske unije L 341 z dne 24. decembra 2015 )

Stran 63, člen 1, točka 97, v zvezi z odstavkom 5 člena 113 Uredbe (ES) št. 207/2009:

besedilo:

„člena 84(2)“

se glasi:

„člena 87(2)“.

Stran 88, člen 2, vstavijo se naslednje točke:

„6a.

v odstavku 1 pravila 10 se besedilo ‚pravila 4(c)‘ nadomesti z besedilom ‚člena 38(2) Uredbe‘;“;

„8a.

pravilo 23 se črta;

8b.

v odstavku 1 pravila 24 se besedilo ‚pravilu 84(2)‘ nadomesti z besedilom ‚členu 87(2) Uredbe‘;“;

„9a.

v pravilu 47 se besedilo ‚pravila 84(2)‘ nadomesti z besedilom ‚člena 87(2) Uredbe‘;“;

„16a.

v odstavku 1 pravila 93 se črta besedilo ‚‚sicer se pravilo 89 ne uporablja‘;

16b.

v odstavku 3 pravila 93 se črta besedilo ‚in pravilom 88‘;“;

„17a.

v odstavku 6 pravila 115 se besedilo ‚po pravilu 112(1), (2)‘ nadomesti z besedilom ‚po pravilu 112(1)‘;

17b.

v drugem pododstavku odstavka 3 pravila 121 se besedilo ‚pravila 112(2), (3)‘ nadomesti z besedilom ‚pravila 112(3)‘.“


26.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/5


Popravek Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

( Uradni list Evropske unije L 336 z dne 23. decembra 2015 )

Stran 23, člen 54(1), prvi pododstavek:

besedilo:

„členom 41, členi 43 do 50“

se glasi:

„členom 41, členoma 43 in 44 ter členi 46 do 50“.

Stran 24, člen 56, drugi odstavek:

besedilo:

„Členi 1, 7, 15, 19, 20, 21 in 54 do 57 se uporabljajo od 15. januarja 2019.“

se glasi:

„Členi 1, 7, 15, 19, 20 in 21 se uporabljajo od 15. januarja 2019.“