ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 96

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 59
12. april 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2016/555 z dne 11. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/556 z dne 11. aprila 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/557 z dne 7. aprila 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/558 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/560 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi osnovne snovi sirotka v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1)

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/561 z dne 11. aprila 2016 o spremembi Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede vzorca veterinarskega spričevala za pse, mačke in bele dihurje, ki se premikajo v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene ( 1)

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/562 z dne 11. aprila 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

35

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2016/563 z dne 15. marca 2016 o sprejetju prispevka Turčije za svetovalno misijo Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)

37

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/564 z dne 11. aprila 2016 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

38

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2016/565 z dne 11. aprila 2016 o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

41

 

*

Sklep Komisije (EU) 2016/566 z dne 11. aprila 2016 o ustanovitvi usmerjevalne skupine na visoki ravni za upravljanje digitalnega pomorskega sistema in storitev ter razveljavitvi Sklepa 2009/584/ES

46

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/1


UREDBA SVETA (EU) 2016/555

z dne 11. aprila 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 (2) uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu 2013/798/SZVP.

(2)

Sklep Sveta 2013/798/SZVP določa embargo na orožje za Srednjeafriško republiko ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov nekaterih oseb, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali jih podpirajo.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 27. januarja 2016 sprejel Resolucijo 2262 (2016), ki spreminja merila za uvrstitev na seznam za zamrznitev sredstev. Svet je sprejel Sklep (SZVP) 2016/564 (3) o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP za izvajanje RVSZN 2262 (2016).

(4)

Potreben je regulativni ukrep na ravni Unije

(5)

Uredbo (EU) št. 224/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 224/2014 se spremeni:

1.

v členu 3 se doda naslednja točka:

„(c)

v zvezi z dobavo nesmrtonosne opreme in zagotavljanjem pomoči, vključno z operativnim in neoperativnim usposabljanjem varnostnih sil Srednjeafriške republike, namenjene zgolj v podporo procesu reforme varnostnega sektorja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v tem procesu, v sodelovanju z misijo MINUSCA, o čemer se vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije.“;

2.

v členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, za katere Odbor za sankcije ugotovi, da:

(a)

sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo, vključno z dejanji, ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije ali proces stabilizacije in sprave ali ki spodbujajo nasilje;

(b)

kršijo embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 54 RVSZN 2127 (2013), ali da so neposredno ali posredno prodali, dobavili ali prenesli orožje ali sorodni material oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam v Srednjeafriški republiki ali ga od njih prejeli ali tem skupinam ali združbam nudili tehnično svetovanje, usposabljanje ali pomoč, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, povezano z nasilnimi dejanji oboroženih skupin ali kriminalnih združb v Srednjeafriški republiki, ali jih od njih prejeli;

(c)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki zajemajo spolno nasilje, napade na civiliste, napade na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napade na šole in bolnišnice ter ugrabitve in prisilna razseljevanja;

(d)

novačijo otroke ali jih izkoriščajo v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(e)

podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz nje, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih;

(f)

ovirajo dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(g)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije Združenih narodov ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo;

(h)

vodijo subjekt, ki ga je Odbor za sankcije uvrstil na seznam, ali nudijo podporo osebi, subjektu ali organu, ki ga je Odbor za sankcije uvrstil na seznam, ali delajo za ali v imenu ali po navodilih take osebe, subjekta ali organa ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa, ki ga je odbor uvrstil na seznam.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 11. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (UL L 70 11.3.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/564 z dne 11. aprila 2016 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (UL L 96, 12.4.2016, str. 38).


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/556

z dne 11. aprila 2016

o izvajanju Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu (1) ter zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 359/2011.

(2)

Svet je na podlagi pregleda Sklepa Sveta 2011/235/SZVP (2) sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 13. aprila 2017.

(3)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba posodobiti vnose, ki zadevajo nekatere osebe iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011.

(4)

Poleg tega pri dveh osebah ni več razlogov, da bi bili še naprej na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 359/2011, zato bi bilo treba zadevna vnosa črtati.

(5)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 359/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 359/2011 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 11. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  UL L 100, 14.4.2011, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (UL L 100, 14.4.2011, str. 51).


PRILOGA

1.   

Vnosa za naslednji osebi se črtata s seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar

2.   

Vnosi za naslednje osebe iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran (Iran) –

Datum rojstva: 1961

Višji svetovalec za varnostne zadeve pri vodji generalštaba oboroženih sil. Nekdanji vodja iranske državne policije (do začetka leta 2015). Sile pod njegovim vodstvom so izvajale brutalne napade na miroljubne protestnike in nasilen nočni napad na študentske domove Univerze v Teheranu 15. junija 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Kraj rojstva: Najafabad (Iran) –

Datum rojstva: 1945

Vodja Ansar-e Hezbollah in polkovnik v IRGC. Soustanovitelj Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila pod njegovim vodstvom odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Namestnik poveljnika sil Basij, nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada. ki je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran, je imel pod njegovo odgovornostjo ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Vodja Kolidža za vojaško poveljstvo in generalštab (DAFOOS). Nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel pod njegovo odgovornostjo ključno vlogo pri organizaciji zatrtja protestov.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) –

Datum rojstva: 1963

Vodja centra za strateške študije pri iranskih silah pregona – organu, povezanem z državno policijo. Nekdanji vodja policijskega centra za strateške študije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije (do junija 2014). Radan je bil kot namestnik vodje državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore, samovoljne aretacije in priprtja protestnikov, ki so jih izvajale policijske sile.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Svetovalec in član 28. oddelka vrhovnega sodišča. Nekdanji vodja sodstva v Mashadu (do septembra 2014). Sojenja pod njegovim nadzorom so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev in ob zanašanju na priznanja, pridobljena pod pritiskom in z mučenjem. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (vzdevek Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Namestnik vodje varnostnega oddelka revolucionarnega sodišča v Teheranu. Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s krizo po volitvah, in redno grozil družinam zapornikov, da bi jih utišal. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju v centru za pridržanje Kahrizak. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Vodja Organizacije za islamsko propagando v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji sodnik revolucionarnega sodišča v Mashadu. Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Verjetno trenutno v postopku premestitve na drug položaj. Pristojen je bil za povolilne primere. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne kazni aktivistom za človekove pravice, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Namestnik vodje pravosodne enote za socialne zadeve in preprečevanje kriminala v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji namestnik tožilca v Mashadu. Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Sodnik vrhovnega sodišča. Nekdanji vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Odgovoren je bil za sojenje Sakinehu Mohammadi-Ashtianiju.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generalni direktor iranskega glavnega urada za nadzor nad drogami (tudi: glavni urad za boj proti drogam). Nekdanji poveljnik teheranske policije. Pod njegovim vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo sile proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Teheranska policija je bila vpletena tudi v racije v študentskih domovih na teheranski univerzi junija 2009, v katerih so po podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa) pripadniki policije in milice Basij ranili več kot 100 študentov.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Nekdanji namestnik tožilca v Isfahanu. Verjetno trenutno v postopku premestitve na drug položaj. Vpleten je v postopke, v katerih je bila obtožencem kršena pravica do pravičnega sojenja – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen maja 2011, potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pravice do zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim zdravjem. Sodeloval je torej pri hudi kršitvi pravice do dolžnega pravnega postopanja, s čimer je prispeval k pretirani in vse pogostejši uporabi smrtne kazni in znatnemu povečanju števila usmrtitev od začetka leta 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Kraj rojstva: Isfahan –

Datum rojstva: 1956

Svetovalec predstavnika vrhovnega vodje pri IRGC. Redno se oglaša v medijih kot predstavnik struje režima, ki zagovarja prijeme trde roke. Bil je eden od prvih visokih uradnikov, ki je zahteval prijetje Mousavija, Karoubija in Hatamija. Vztrajno zagovarja uporabo nasilja in krutih tehnik zasliševanja v primeru udeležencev povolilnih protestov (pri čemer upravičuje priznanja, posneta za televizijo), vključno z odrejanjem izvensodnega trpinčenja disidentov v publikacijah, razposlanih IRGC in milici Basij.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Vodja obveščevalnih služb v iranski policiji. Nekdanji vodja enote iranske policije za računalniški kriminal. Odgovoren za tisoče preiskav in obtožb reformistov in političnih nasprotnikov, ki uporabljajo internet. Zato je torej odgovoren tudi za odrejanje hudih kršitev človekovih pravic pri represiji nad osebami, ki odločno zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Kraj rojstva: Mashad (Iran) –

Datum rojstva: 1952

Funkcionar posebnega cerkvenega sodišča. Nekdanji minister za pravosodje (2009–2013).

V času, ko je bil minister za pravosodje, so pogoji v iranskih zaporih padli daleč pod raven sprejetih mednarodnih standardov s pogostimi primeri trpinčenja zapornikov. Poleg tega je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristojnega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Prav tako je bil odgovoren za opazno povečanje števila usmrtitev v Iranu, vključno s tajnimi usmrtitvami, ki jih je vlada zamolčala, in usmrtitvami za kazniva dejanja, povezana z drogami.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(tudi: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) –

Datum rojstva: 1956

Svetovalec za vrhovno pravoznanstvo pri IRGC. Vodja organizacije za publikacije o vlogi duhovščine v vojni. Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013).

Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno dejavnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj ter preganjanja protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za obveščevalno dejavnost v zaporu Evin vodi oddelek 209, kjer so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Ministrstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209 pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Kraj rojstva: Dezful (Iran) –

Datum rojstva: 22. julij 1959

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor in sveta za kulturno revolucijo. Nekdanji vodja Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) do novembra 2014. V času svojega mandata pri IRIB je bil odgovoren za vse odločitve v zvezi s programom. IRIB je avgusta 2009 in decembra 2011 predvajal posnetke prisilnih priznanj pripornikov in vrsto zrežiranih sodnih procesov, ki so jasna kršitev mednarodnih določb o poštenem sojenju in pravice do dolžnega pravnega postopanja.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Kraj rojstva: Maragheh (Iran) –

Datum rojstva: 1957

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradnikov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejavnostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefonov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov uporabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od predsedniških volitev leta 2009 in med uličnimi demonstracijami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Vodja Centra za preiskovanje organiziranega kriminala (tudi: Urad za kibernetski kriminal ali Kibernetska policija), ki je na seznamu EU. V tej funkciji je napovedal kampanjo zaposlovanja vladnih hekerjev z namenom večjega nadzora nad informacijami na internetu in onemogočanja „škodljivih“ spletnih strani.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Kraj rojstva: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Južni Iran) –

Datum rojstva: 1967

Župan drugega največjega iranskega mesta Mashad, kjer redno potekajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega ministra za politične zadeve. Odgovoren za izvajanje represije nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske volilne komisije na parlamentarnih volitvah leta 2012 in predsedniških volitvah 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Tožilec v mestu Karaj. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim sodne procese, na katerih je izrečena smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju Karaja veliko usmrtitev, za katere je odgovoren.

23.3.2012


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/557

z dne 7. aprila 2016

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2368/2002 so navedeni udeleženci sistema potrjevanja procesa Kimberley in njihovi ustrezno imenovani pristojni organi.

(2)

Predsedujoči procesu Kimberley je 20. julija 2015 izdal upravno odločbo o ponovnem izvozu surovih diamantov iz Srednjeafriške republike. Udeleženci in opazovalci procesa Kimberley so dosegli dogovor, da Srednjeafriška republika lahko začne izvoz surovih diamantov po začetku celovitega izvajanja operativnega okvira, navedenega v Prilogi upravne odločbe.

(3)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2368/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2368/2002 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2016

Za Komisijo

Federica MOGHERINI

Podpredsednica


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam udeležencev sistema potrjevanja procesa Kimberley in njihovi ustrezno imenovani pristojni organi, ki so navedeni v členih 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 in 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

ANGOLA

ARMENIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

ARMENIJA

AVSTRALIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

AVSTRALIJA

BANGLADEŠ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

BANGLADEŠ

BELORUSIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

REPUBLIKA BELORUSIJA

BOCVANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

BOCVANA

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco „U“ – 4o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

BRAZILIJA

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Export-Import Department

#19-61, MOC Road (1138 Road)

Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

Phnom Penh

KAMBODŽA

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

KAMERUN

KANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division – MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

CANADA

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

KITAJSKA, Ljudska republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA

SLONOKOŠČENA OBALA

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

SLONOKOŠČENA OBALA

HONG KONG, Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

KITAJSKA

KONGO, Demokratična republika

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques,

Kinshasa/Gombe

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO

KONGO, Republika

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

REPUBLIKA KONGO

EVROPSKA UNIJA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

GANA

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

GVINEJA

GVAJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

GVAJANA

INDIJA

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

INDIJA

INDONEZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

INDONEZIJA

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

IZRAEL

JAPONSKA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

JAPONSKA

KAZAHSTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building ‚The house of ministries‘

010000 Astana

KAZAHSTAN

KOREJA, Republika

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

KOREJA

LAOS, Laoška ljudska demokratična republika

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

LAOS

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

LIBANON

LESOTO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

LESOTO

LIBERIJA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

LIBERIJA

MALEZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Block 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

MALEZIJA

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Zone Industrielle Ex. DNGM

Bamako

REPUBLIKA MALI

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

MAURITIUS

MEHIKA

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

MEHIKA

NAMIBIJA

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

NAMIBIJA

NOVA ZELANDIJA

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

NOVA ZELANDIJA

NORVEŠKA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

NORVEŠKA

PANAMA

General Direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panamá 4

REPUBLIKA PANAMA

RUSKA FEDERACIJA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Rusija

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

RUSIJA

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

SIERRA LEONE

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapore 179434

JUŽNA AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

JUŽNA AFRIKA

ŠRILANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

ŠRILANKA

SVAZI

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

SVAZI

ŠVICA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne / Švica

TAJVAN, PENGHU, KINMEN in MATSU, ločeno carinsko območje

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

TAJVAN

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

TANZANIJA

TAJSKA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

TAJSKA

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

TOGO

TURČIJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek – Ankara

TURČIJA

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

TURČIJA

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

UKRAJINA

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoi

VIETNAM

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

ZIMBABVE“


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/558

z dne 11. aprila 2016

o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), in zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka in mlečnih proizvodov doživlja daljše obdobje velikih tržnih neravnotežij. Odkupne cene mleka so v zadnjih 18 mesecih pod pritiskom zaradi neravnotežja med povečano proizvodnjo in upočasnjeno rastjo povpraševanja na svetovnem trgu.

(2)

Kljub učinkovitosti ukrepov, ki jih je Komisija že sprejela, se razmere še poslabšujejo, saj sta zaprtje ruskega trga in manjše povpraševanje Kitajske prizadela sektor mleka in mlečnih proizvodov v času, ko so bile izvedene naložbe v proizvodnjo zaradi izteka mlečnih kvot 31. marca 2015 in pozitivnih obetov na svetovnem trgu. Glede na razpoložljivo tržno analizo v naslednjih dveh letih ni mogoče pričakovati znatnega zmanjšanja obsega proizvodnje.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 (2) pooblašča priznane organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane medpanožne organizacije v sektorju mleka in mlečnih proizvodov za sklepanje prostovoljnih skupnih sporazumov in sprejemanje skupnih odločitev o načrtovanju proizvodnje mleka na začasni osnovi za obdobje šestih mesecev. Glede na to, da so za sektor mleka in mlečnih proizvodov značilne predvsem zadružne strukture, je primerno razširiti navedeno pooblastilo, vključno s povezanimi obveznostmi priglasitve, na subjekte, ki jih vzpostavijo proizvajalci mleka. Enako velja za druge oblike organizacij proizvajalcev, ki so jih ustanovili proizvajalci mleka v skladu z nacionalno zakonodajo in delujejo v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, da bi se kar najbolj povečal doseg ukrepa.

(4)

Za zagotovitev učinkovitosti bi se morala ta uredba začeti uporabljati čim prej, vzporedno z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/559. Zato bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Brez poseganja v določbe člena 209(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se Izvedbena uredba (EU) 2016/559 smiselno uporablja za zadruge in druge oblike organizacij proizvajalcev, ki so jih ustanovili proizvajalci mleka v skladu z nacionalno zakonodajo in delujejo v sektorju mleka in mlečnih proizvodov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (glej stran 20 tega Uradnega lista).


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/559

z dne 11. aprila 2016

o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 222 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sektor mleka in mlečnih proizvodov doživlja daljše obdobje velikih tržnih neravnotežij. Odkupne cene mleka so v zadnjih 18 mesecih pod pritiskom zaradi neravnotežja med povečano proizvodnjo in upočasnjeno rastjo povpraševanja na svetovnem trgu. Dobava mleka v Uniji se je leta 2015 povečala za več kot tri in pol milijona ton, medtem ko se potreba po uvozu na svetovnem trgu ni povečala. To je sledilo še večjemu povečanju dobave mleka leta 2014, medtem ko dolgoročni trend potrebe po uvozu po ocenah vključuje povprečno milijon in pol ton mleka več na leto. Marže na ravni kmetij omejujeta znižanje prihodkov od mleka in povečanje stroškov, zlasti v povezavi s servisiranjem dolga. Dolgoročnost naložb v mlečne črede še posebno otežuje hitro preusmeritev kmetov na druge dejavnosti v neugodnih razmerah.

(2)

Komisija je že sprejela vrsto izrednih ukrepov za reševanje tega položaja na podlagi člena 219 Uredbe (EU) št. 1308/2013 z delegiranimi uredbami Komisije (EU) št. 949/2014 (2), (EU) št. 950/2014 (3), (EU) št. 1263/2014 (4), (EU) št. 1336/2014 (5), (EU) št. 1370/2014 (6), (EU) 2015/1549 (7), (EU) 2015/1852 (8) in (EU) 2015/1853 (9).

(3)

Posneto mleko v prahu se v okviru javne intervencije odkupuje od julija 2015.

(4)

Pomoč za zasebno skladiščenje masla, posnetega mleka v prahu in sira se dodeljuje od uvedbe ruske prepovedi uvoza avgusta 2014.

(5)

Kljub učinkovitosti navedenih ukrepov se razmere še poslabšujejo, saj sta zaprtje ruskega trga in manjše povpraševanje Kitajske prizadela sektor mleka in mlečnih proizvodov v času, ko so bile izvedene naložbe v proizvodnjo zaradi izteka mlečnih kvot 31. marca 2015 in pozitivnih obetov na svetovnem trgu. Glede na razpoložljivo tržno analizo v naslednjih dveh letih ni mogoče pričakovati znatnega zmanjšanja obsega proizvodnje.

(6)

Za pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov pri iskanju novega ravnotežja v trenutnih težkih tržnih razmerah in spremljanje potrebnih sprememb po izteku mlečnih kvot je primerno, da se omogočijo prostovoljni sporazumi in odločitve priznanih organizacij proizvajalcev, njihovih združenj in priznanih medpanožnih organizacij o načrtovanju proizvodnje na začasni osnovi za obdobje šestih mesecev.

(7)

Takšne sporazume in odločitve o načrtovanju proizvodnje bi bilo treba začasno odobriti za šest mesecev, kar sovpada s pomladjo in poletjem, ko je v sektorju mleka in mlečnih proizvodov visoka pridelovalna sezona, ter bi zato morali imeti največji vpliv.

(8)

V skladu s prvim pododstavkom člena 222(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se odobritev izda pod pogojem, da ne ogroža delovanja notranjega trga ter da so sporazumi in odločitve namenjeni izključno stabilizaciji sektorja mleka in mlečnih proizvodov. Navedeni posebni pogoj izključuje sporazume in odločitve, ki neposredno ali posredno povzročajo delitve trgov, diskriminacijo na podlagi državljanstva ali določanje cen.

(9)

Odobritev iz te uredbe bi morala zajemati ozemlje Unije, ker so velika tržna neravnotežja skupna celotni Uniji.

(10)

Da bi lahko države članice ocenile, ali sporazumi in odločitve ne ogrožajo delovanja notranjega trga in so namenjeni izključno stabilizaciji sektorja mleka in mlečnih proizvodov, bi bilo treba pristojnim organom predložiti informacije o sklenjenih sporazumih in sprejetih odločitvah ter o obsegu proizvodnje, ki jo zajemajo.

(11)

Zaradi velikih tržnih neravnotežij in približevanja vrhuncu sezone bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Brez poseganja v določbe člena 152(3)(b)(i) in člena 209(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 so priznane organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane medpanožne organizacije v sektorju mleka in mlečnih proizvodov pooblaščene za sklepanje prostovoljnih skupnih sporazumov in sprejemanje skupnih odločitev o načrtovanju količine mleka, ki se bo proizvedla v obdobju šestih mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da sporazumi in odločitve iz člena 1 ne ogrožajo pravilnega delovanja notranjega trga in so namenjeni izključno stabilizaciji sektorja mleka in mlečnih proizvodov.

Člen 3

Geografsko območje te odobritve je ozemlje Unije.

Člen 4

1.   Takoj ko so sklenjeni sporazumi ali sprejete odločitve iz člena 1, zadevne organizacije proizvajalcev, združenja in medpanožne organizacije navedene sporazume ali odločitve sporočijo pristojnemu organu države članice, ki ima največji delež ocenjene količine proizvodenega mleka, ki jo zajemajo navedeni sporazumi ali odločitve, pri čemer se navede naslednje:

(a)

ocenjen zajet obseg proizvodnje;

(b)

pričakovano obdobje izvajanja.

2.   Najpozneje 25 dni po koncu šestmesečnega obdobja iz člena 1 zadevne organizacije proizvajalcev, združenja ali medpanožne organizacije pristojnemu organu iz odstavka 1 tega člena sporočijo obseg proizvodnje, ki ga sporazumi ali odločitve dejansko zajemajo.

3.   V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (10) države članice Komisiji sporočijo naslednje:

(a)

najpozneje pet dni po koncu vsakega meseca sporazume in odločitve, ki so jim v skladu z odstavkom 1 sporočeni v tem obdobju;

(b)

najpozneje 30 dni po koncu šestmesečnega obdobja iz člena 1 pregled sporazumov in odločitev, izvedenih v navedenem obdobju.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 949/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja trajanja obdobja javne intervencije v letu 2014 za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 265, 5.9.2014, str. 21).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 950/2014 z dne 4. septembra 2014 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 22).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1263/2014 z dne 26. novembra 2014 o začasni izredni pomoči proizvajalcem mleka v Estoniji, Latviji in Litvi (UL L 341, 27.11.2014, str. 3).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1336/2014 z dne 16. decembra 2014 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov, s katerimi se trajanje obdobja javne intervencije v letu 2015 za maslo in posneto mleko v prahu premakne na zgodnejši čas (UL L 360, 17.12.2014, str. 13).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1370/2014 z dne 19. decembra 2014 o začasni izredni pomoči proizvajalcem mleka na Finskem (UL L 366, 20.12.2014, str. 18).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 z dne 17. septembra 2015 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2015 in premaknitve obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2016 na zgodnejši čas (UL L 242, 18.9.2015, str. 28).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1852 z dne 15. oktobra 2015 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 271, 16.10.2015, str. 15).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1853 z dne 15. oktobra 2015 o začasni izredni pomoči kmetom v živinorejskih sektorjih (UL L 271, 16.10.2015, str. 25).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/560

z dne 11. aprila 2016

o odobritvi osnovne snovi sirotka v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 23(5) v povezavi s členom 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Komisija 20. aprila 2015 prejela zahtevek inštituta Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) za odobritev sladke sirotke kot osnovne snovi. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki, ki so obvezni v skladu z drugim pododstavkom člena 23(3). Vložniku je bila dovoljena dopolnitev zahtevka, ki je bil dokončno oblikovan v novi različici iz septembra 2015. Ob tej priložnosti je vložnik zahtevka spremenil obseg uporabe sirotke.

(2)

Komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprosila za znanstveno pomoč. Agencija je 28. oktobra 2015 Komisiji predložila tehnično poročilo (2). Komisija je 11. decembra 2015 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu (3) in osnutek te uredbe ter za sejo navedenega odbora 8. marca 2016 pripravila končni različici navedenih dokumentov.

(3)

Iz dokumentacije, ki jo je predložil vložnik, je razvidno, da sirotka izpolnjuje merila za živila, kot so opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Čeprav se običajno ne uporablja za fitofarmacevtske namene, je lahko v sredstvu, ki vsebuje navedeno snov in vodo, koristna v fitofarmaciji. Zato jo je treba obravnavati kot osnovno snov.

(4)

Opravljeni pregledi so pokazali, da se lahko od sirotke pričakuje, da na splošno izpolnjuje zahteve iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1107/2009, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je sirotko primerno odobriti kot osnovno snov.

(5)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje za odobritev, ki so podrobno opredeljeni v Prilogi I k tej uredbi.

(6)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (5).

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev osnovne snovi

Snov sirotka, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri kot osnovna snov v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Izvedbena uredba (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane, 2015; Rezultat posvetovanja z državami članicami in agencijo EFSA o zahtevku za odobritev sladke sirotke kot osnovne snovi za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih kot fungicid na vinski trti, paradižnikih, kumarah in bučkah. Povezane objave EFSA 2015:EN-879. 34 str.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=SL

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Posebne določbe

sirotka

št. CAS: 92129-90-3

ni na voljo

CODEX STAN 289-1995 (2)

2. maj 2016

Sirotka se uporablja v skladu s posebnimi pogoji, ki so vključeni v ugotovitve iz poročila o pregledu sirotke (SANTE/12354/2015), zlasti iz dodatkov I in II k poročilu.


(1)  Več podrobnosti o identiteti, specifikaciji in načinu uporabe osnovne snovi je na voljo v poročilu o pregledu.

(2)  Na voljo na spletu: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/.


PRILOGA II

V delu C Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

„10

sirotka

št. CAS: 92129-90-3

ni na voljo

CODEX STAN 289-1995 (*1)

2. maj 2016

Sirotka se uporablja v skladu s posebnimi pogoji, ki so vključeni v ugotovitve iz poročila o pregledu sirotke (SANTE/12354/2015), zlasti iz dodatkov I in II k poročilu.


(*1)  Na voljo na spletu: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/.“


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/561

z dne 11. aprila 2016

o spremembi Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede vzorca veterinarskega spričevala za pse, mačke in bele dihurje, ki se premikajo v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti člena 25(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da je treba psom, mačkam in belim dihurjem, ki se premikajo v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene, priložiti identifikacijski dokument v obliki veterinarskega spričevala. V delu 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (2) je določen vzorec veterinarskega spričevala.

(2)

V vzorcu veterinarskega spričevala je navedena potreba po uspešnem testu imunskega odziva na cepljenje proti steklini, ki mora biti izveden v skladu s Prilogo IV k Uredbi (EU) št. 576/2013 na vzorcih krvi psov, mačk in belih dihurjev, ki prihajajo z ozemlja ali iz tretje države ali so načrtovani za tranzit preko ozemlja ali tretje države, razen tistih na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(3)

Zaradi ponavljajočega ponarejanja laboratorijskih poročil o rezultatih testov titracije protiteles proti steklini je uradnike, ki so pristojni za potrjevanje na ozemljih ali v tretjih državah, primerno opozoriti, da zadovoljivi rezultati navedenih testov ne bi smeli biti potrjeni, razen če je bila preverjena avtentičnost laboratorijskega poročila. V ta namen bi bilo treba v veterinarsko spričevalo vključiti posebno navodilo.

(4)

Poleg tega so si uradniki, pristojni za potrjevanje v tretjih državah, napačno razlagali vnos v zvezi z datumom označitve psov, mačk ali belih dihurjev v delu I veterinarskega spričevala, kar je povzročilo težave pri preverjanju skladnosti na zunanjih mejah Unije. V izogib kakršnim koli nesporazumom bi bilo treba navedeni vnos črtati iz dela I veterinarskega spričevala, ki opisuje živali, in ga vključiti v del II navedenega spričevala, ki se nanaša na certificiranje živali. V del II bi bilo prav tako treba vključiti posebno navodilo v zvezi s preverjanjem označevanja.

(5)

Prilogo IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da se prepreči kakršno koli oviranje premikov, bi morala biti v prehodnem obdobju pred datumom začetka veljavnosti te uredbe dovoljena uporaba veterinarskih spričeval, izdanih v skladu z delom 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za prehodno obdobje do 31. decembra 2016 lahko države članice odobrijo vstop psov, mačk in belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene in ob predložitvi veterinarskega spričevala, izdanega najpozneje 31. avgusta 2016 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 v različici pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 28.6.2013, str. 109).


PRILOGA

Del 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 se nadomesti z naslednjim:

„DEL 1

Image

Besedilo slike

Vzorec veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

DRŽAVA:

Veterinarsko spričevalo Evropski uniji

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljke

I.1. Pošiljatelj

Ime

Naslov

Telefon

I.2. Referenčna številka spričevala

I.2.a

I.3. Osrednji pristojni organ

I.4. Lokalni pristojni organ

I.5. Prejemnik

Ime

Naslov

Poštna številka

Telefon

I.6. Oseba v EU, odgovorna za pošiljko

I.7. Država porekla

Oznaka ISO

I.8. Regija izvora

Ozna-ka

I.9. Namembna država

Ozna-ka ISO

I.10 Namembna regija

Ozna-ka

I.11. Kraj izvora

I.12. Namembni kraj

I.13. Kraj natovarjanja

I.14. Datum pošiljanja

I.15. Prevozno sredstvo

I.16. Mejna kontrolna točka vstopa v EU

I.17. Št. CITES

I.18. Opis blaga

I.19. Oznaka blaga (oznaka HS)

010619

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvodov

I.22. Skupno število pakiranj

I.23. Številka zalivke/kontejnerja

I.24. Vrsta pakiranja

Image

Besedilo slike

I.25. Blago s spričevalom za:

Hišne živali

I.26. Za tranzit v tretjo državo

I.27. Za uvoz ali vstop v EU

I.28. Identifikacija blaga

Vrsta

(znanstveno ime)

Spol

Barva

Pasma

Identifikacijska številka

[dd/mm/llll]

Identifikacijski sistem

Datum rojstva

Image

Besedilo slike

DRŽAVA

Netrgovski premik psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju

II.a. Referenčna številka spričevala

II.b.

Spodaj podpisani uradni veterinar (1)/veterinar, pooblaščen s strani pristojnega organa (1) , (vstaviti ime ozemlja ali tretje države) potrjujem, da:

Namen/Narava potovanja, ki ga/jo potrdi lastnik:

II.1. v priloženi izjavi (2) lastnika ali fizične osebe, ki ima pisno dovoljenje lastnika za opravljanje netrgovskega premika živali v imenu lastnika, podprto z dokazi (3), je navedeno, da bodo živali, opisane v rubriki I.28, spremljale lastnika ali fizično osebo, ki ima pisno dovoljenje lastnika, da opravlja netrgovski premik živali v imenu lastnika, najpozneje v petih dneh od njegovega premika in da cilj premika ni njihova prodaja ali prenos lastništva ter da bo med netrgovskim premikom zanje še naprej odgovoren

(1) bodisi [lastnik;]

(1) bodisi [fizična oseba, ki ima pisno dovoljenje lastnika, da opravi netrgovski premik živali v imenu lastnika;]

(1) bodisi [fizična oseba, ki jo določi prevoznik, s katerim je lastnik sklenil pogodbo za opravljanje netrgovskega premika živali v imenu lastnika;]

(1) bodisi [II.2. gre za premik pet ali manj živali iz rubrike I.28;]

(1) bodisi [II.2. gre za premik več kot pet živali iz rubrike I.28, ki so starejše od šest mesecev in se bodo udeležile tekmovanj, razstav ali športnih prireditev ali usposabljanja za navedene dogodke, lastnik ali fizična oseba iz točke II.1 pa je predložil oz. predložila dokaze (3), da so živali registrirane

(1) bodisi [za udeležbo na takšnem dogodku;]

(1) bodisi [pri združenju, ki takšne dogodke organizira;]

Potrdilo o cepljenju proti steklini in test titracije protiteles proti steklini:

(1) bodisi [II.3. živali iz rubrike I.28 so mlajše od 12 tednov in niso cepljene proti steklini ali so stare med 12 in 16 tednov in so bile cepljene proti steklini, vendar ni minilo vsaj 21 dni od zaključka primarnega cepljenja proti steklini, ki se opravlja v skladu z zahtevami o veljavnosti iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 576/2013 (4), ter

II.3.1 je provenienčno ozemlje ali provenienčna tretja država živali iz rubrike I.1 na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, namembna država članica iz rubrike I.5 pa je obvestila javnost, da dovoljuje premik takšnih živali na njeno ozemlje, in jih spremlja

(1) bodisi [II.3.2 priložena izjava (5) lastnika ali fizične osebe iz točke II.1, v kateri je navedeno, da živali od rojstva do trenutka netrgovskega premika niso bile v stiku z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino;]

(1) bodisi [II.3.2 njihova mati, od katere so še vedno odvisne, in je mogoče ugotoviti, da je mati bila cepljena proti steklini pred njihovim rojstvom s cepivom, ki izpolnjuje zahteve glede veljavnosti iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 576/2013;]]

Del II: Certificiranje

Image

Besedilo slike

DRŽAVA

Netrgovski premik psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju

II.a. Referenčna številka spričevala

II.b.

(1) bodisi/in [II.3. živali iz rubrike I.28 so stare vsaj 12 tednov v trenutku cepljenja proti steklini in je minilo najmanj 21 dni od zaključka primarnega cepljenja proti steklini (4), opravljenega v skladu z zahtevami o veljavnosti iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 576/2013, vsa nadaljnja ponovna cepljenja pa so bila opravljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja (6); ter

(1) bodisi [II.3.1 živali iz rubrike I.28 prihajajo z ozemlja ali iz tretje države s seznama v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 bodisi neposredno ali preko ozemlja ali tretje države s seznama v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 ali prek ozemlja ali tretje države, ki ni na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, v skladu s točko (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 (7), podrobnosti o trenutnem cepljenju proti steklini pa so navedene v spodnji tabeli;]

(1) bodisi [II.3.1 živali iz rubrike I.28 prihajajo z ozemlja ali iz tretje države ali so načrtovane za tranzit preko ozemlja ali tretje države, ki ni na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, s testom titracije protiteles proti steklini (8), opravljenem na vzorcu krvi, ki ga je veterinar, pooblaščen s strani pristojnega organa, odvzel na datum, naveden v spodnji tabeli, ne manj kot 30 dni po predhodnem cepljenju in najmanj tri mesece pred datumom izdaje tega spričevala, je bil dokazan titer protiteles v višini vsaj 0,5 IE/ml (9), vsakršno poznejše ponovno cepljenje je bilo opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja (6), podrobnosti o trenutnem cepljenju proti steklini in datum vzorčenja za testiranje imunskega odziva pa so navedeni v spodnji tabeli:

Črkovno-številčna oznaka transponderja ali vtetoviranega znamenja na živali

Datum vsaditve in/ali odčitanja (10)

[dd/mm/llll]

Datum cepljenja

[dd/mm/llll]

Ime in proizvajalec cepiva

Serijska številka

Veljavnost cepljenja

Datum vzorčenja krvi

[dd/mm/llll]

od

[dd/mm/llll]

do

[dd/mm/llll]

]]

Image

Besedilo slike

DRŽAVA

Netrgovski premik psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju

II.a. Referenčna številka spričevala

II.b.

Potrjevanje zdravljenja zaradi parazitov:

(1) bodisi [II.4. psi iz rubrike I.28 so namenjeni v državo članico s seznama v Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1152/2011 in so bili zdravljeni zaradi Echinococcus multilocularis, podrobnosti o zdravljenju, ki ga je opravil veterinar v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (11) (12) (13), pa so navedeni v spodnji tabeli.]

(1) bodisi [II.4. psi iz rubrike I.28 niso bili zdravljeni zaradi Echinococcus multilocularis (11).]

Številka transponderja ali vtetoviranega znamenja psa

Zdravljenje zaradi ehinokoka

Lečeči veterinar

Ime in proizvajalec zdravila

Datum [dd/mm/llll] in čas zdravljenja [00:00]

Ime z velikimi tiskanimi črkami, žig in podpis

]]

Opombe

(a) To spričevalo se uporablja za pse (Canis lupus familiaris), mačke (Felis silvestris catus) in bele dihurje (Mustela putorius furo).

(b) To spričevalo velja 10 dni od datuma izdaje s strani uradnega veterinarja do datuma pregledov dokumentov in identitete na določeni vstopni točki potnikov v Unijo (na voljo na http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

V primeru prevoza po morju se navedeno obdobje 10 dni podaljša za dodatno obdobje, ki ustreza trajanju potovanja po morju.

Za nadaljnje premike v druge države članice to spričevalo velja od dneva pregledov dokumentacije in identitete za skupaj štiri mesece ali do izteka veljavnosti cepljenja proti steklini ali dokler se pogoji, ki se nanašajo na živali iz točke II.3, mlajše od 16 tednov, prenehajo uporabljati, pri čemer velja zgodnejši datum. Upoštevajte, da so nekatere države članice sporočile, da premik živali iz točke II.3, mlajših od 16 tednov, na njihovo ozemlje ni dovoljen. Več informacij na http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Del I:

Rubrika I.5.: Prejemnik: navedite državo članico prvega namembnega kraja.

Rubrika I.28: Identifikacijski sistem: izberite: transponder ali vtetovirano znamenje.

Identifikacijska številka: navedite črkovno-številčno oznako transponderja ali vtetoviranega znamenja.

Datum rojstva/pasma: po navedbi lastnika.

Image

Besedilo slike

DRŽAVA

Netrgovski premik psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

II. Potrdilo o zdravstvenem stanju

II.a. Referenčna številka spričevala

II.b.

Del II:

(1) Neustrezno črtati.

(2) Izjava iz točke II.1 se priloži spričevalu, izpolnjuje pa zahteve za vzorec in dodatne zahteve iz dela 3 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(3) Dokazi iz točke II.1 (npr. vstopni kupon, letalska vozovnica) in točke II.2 (npr. potrdilo o udeležbi na prireditvi, dokaz o članstvu) se na zahtevo predajo pristojnim organom, odgovornim za preglede iz točke (b) Opomb.

(4) Kakršno koli obnovitveno cepljenje se šteje za primarno cepljenje, če ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja.

(5) Izjava iz točke II.3.2 se priloži spričevalu, izpolnjuje pa zahteve o formatu, obliki in jeziku iz delov 1 in 3 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(6) Spričevalu se priloži overjena kopija z identifikacijo in podrobnostmi cepljenja zadevnih živali.

(7) Za tretjo možnost velja pogoj, da lastnik ali fizična oseba iz točke II.1 na zahtevo pristojnih organov, odgovornih za preglede iz točke (b), predloži izjavo, v kateri navede, da živali niso bile v stiku z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča med tranzitom preko ozemlja ali tretje države, ki ni na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013. Ta izjava je skladna s formatom, obliko in jezikovnimi zahtevami iz delov 2 in 3 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(8) Test titracije protiteles proti steklini iz točke II.3.1:

— opravljen mora biti na vzorcu, ki ga odvzame veterinar, pooblaščen s strani pristojnega organa, vsaj 30 dni po datumu cepljenja in tri mesece pred datumom uvoza;

— mora izmeriti stopnjo nevtralizacijskih protiteles proti steklini v serumu, ki mora znašati vsaj 0,5 IE/ml;

— mora opraviti laboratorij, odobren v skladu s členom 3 Odločbe Sveta 2000/258/ES (seznam odobrenih laboratorijev je na voljo na http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— ni treba ponoviti pri živali, ki je bila po testu z zadovoljivimi rezultati ponovno cepljena proti steklini v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja.

Overjena kopija uradnega poročila iz odobrenega laboratorija o rezultatih testa na protitelesa proti steklini iz točke II.3.1 se priloži spričevalu.

(9) Z overitvijo teh rezultatov uradni veterinar potrjuje, da je na najboljši možen način in po potrebi v stiku z laboratorijem, navedenim v poročilu, preveril avtentičnost laboratorijskega poročila o rezultatih testa titracije protiteles iz točke II.3.1.

(10) V povezavi z opombo (6) je treba označevanja zadevnih živali z vsaditvijo transponderja ali z jasno čitljivim znamenjem, ki so bila izvedena pred 3. julijem 2011, preveriti pred vsakim vnosom v to spričevalo in jih je treba vedno opraviti pred vsakim cepljenjem, ali, kadar je to primerno, testiranjem, opravljenim na navedenih živalih.

Image Besedilo slike

12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/562

z dne 11. aprila 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

279,2

MA

88,6

SN

164,2

TR

98,0

ZZ

157,5

0707 00 05

MA

80,0

TR

125,1

ZZ

102,6

0709 93 10

MA

87,8

TR

136,8

ZZ

112,3

0805 10 20

EG

49,0

IL

77,1

MA

55,4

TR

48,4

ZZ

57,5

0805 50 10

MA

91,9

TR

65,0

ZZ

78,5

0808 10 80

AR

87,8

BR

104,4

CL

106,2

US

157,9

ZA

86,2

ZZ

108,5

0808 30 90

AR

107,4

CL

110,2

CN

66,8

ZA

111,5

ZZ

99,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/37


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2016/563

z dne 15. marca 2016

o sprejetju prispevka Turčije za svetovalno misijo Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 10(3) Sklepa 2014/486/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (v nadaljnjem besedilu: PVO) za sprejemanje ustreznih odločitev glede odobritve prispevkov tretjih držav za misijo EUAM Ukraine.

(2)

Civilni poveljnik operacije je priporočil, da PVO sprejme predlagani prispevek Turčije za misijo EUAM Ukraine in ga šteje za znatnega.

(3)

Turčija bi morala biti oproščena finančnih prispevkov v proračun misije EUAM Ukraine –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prispevki tretjih držav

1.   Sprejme se prispevek Turčije za misijo EUAM Ukraine in se šteje za znatnega.

2.   Turčija je oproščena finančnih prispevkov v proračun misije EUAM Ukraine.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 3. novembra 2015.

V Bruslju, 15. marca 2016

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 217, 23.7.2014, str. 42.


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/38


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/564

z dne 11. aprila 2016

o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejetju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2127 (2013) je Svet 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 27. januarja 2016 sprejel Resolucijo 2262 (2016), ki do 31. januarja 2017 podaljšuje embargo na orožje, prepoved potovanj in zamrznitev sredstev za Srednjeafriško republiko ter določa nekatere spremembe izjem v zvezi z embargom na orožje in merili za uvrstitev na seznam.

(3)

Za izvajanje teh ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(4)

Sklep 2013/798/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/798/SZVP se spremeni:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz osebnega orožja in druge sorodne opreme, namenjene izključno uporabi v mednarodnih patruljah, ki zagotavljajo varnost na zaščitenem območju treh nacionalnih parkov v porečju reke Sangha s preprečevanjem divjega lova, tihotapljenja slonovine in orožja ter drugih nezakonitih dejavnosti v nasprotju z nacionalno zakonodajo Srednjeafriške republike ali njenimi mednarodnopravnimi obveznostmi, o čemer se vnaprej uradno obvesti odbor;“;

(b)

doda se odstavek 1(d):

„(d)

prodajo, dobavo prenos ali izvoz nesmrtonosne opreme ter zagotavljanje pomoči, vključno z operativnim in neoperativnim usposabljanjem varnostnih sil Srednjeafriške republike, namenjene zgolj v podporo procesu reforme varnostnega sektorja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v tem procesu, v sodelovanju z misijo MINUSCA, o čemer se vnaprej uradno obvesti odbor.“;

(c)

odstavek 2(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za uporabo v humanitarne ali varnostne namene, in s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja;“;

2.

v členu 2a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega osebam, ki jih odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 57 RVSZN 2127 (2013) (v nadaljnjem besedilu: odbor), uvrsti na seznam kot osebe, ki:

(a)

sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo, vključno z dejanji, ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije oziroma proces stabilizacije in sprave ali ki spodbujajo nasilje;

(b)

kršijo embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 54 RVSZN 2127 (2013) in člena 1 tega sklepa, ali ki so neposredno ali posredno prodale, dobavile ali prenesle orožje ali sorodni material oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam v Srednjeafriški republiki ali ga od njih prejele ali ki so tem skupinam ali združbam nudile tehnično svetovanje, usposabljanje ali pomoč, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, povezano z nasilnimi dejanji oboroženih skupin ali kriminalnih združb v Srednjeafriški republiki, ali jih od njih prejele;

(c)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem;

(d)

novačijo ali izkoriščajo otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(e)

podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz Srednjeafriške republike, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih;

(f)

ovirajo dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(g)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo;

(h)

vodijo subjekt, ki ga je odbor uvrstil na seznam, ali nudijo podporo osebi ali subjektu, ki ga je odbor uvrstil na seznam, ali delajo za ali v imenu ali po navodilih take osebe ali subjekta, ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe ali subjekta, ki ga je odbor uvrstil na seznam;

ki so navedene na seznamu v Prilogi k temu sklepu.“;

3.

v členu 2b se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom oseb ali subjektov, ki jih odbor uvrsti na seznam, ker:

(a)

sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo, vključno z dejanji, ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije oziroma proces stabilizacije in sprave ali ki spodbujajo nasilje;

(b)

kršijo embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 54 RVSZN 2127 (2013) in člena 1 tega sklepa, ali ki so neposredno ali posredno prodale, dobavile ali prenesle orožje ali sorodni material oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam v Srednjeafriški republiki ali ga od njih prejele ali ki so tem skupinam ali združbam nudile tehnično svetovanje, usposabljanje ali pomoč, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, povezano z nasilnimi dejanji oboroženih skupin ali kriminalnih združb v Srednjeafriški republiki, ali jih od njih prejele;

(c)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem;

(d)

novačijo ali izkoriščajo otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(e)

podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz Srednjeafriške republike, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih;

(f)

ovirajo dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(g)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo;

(h)

vodijo subjekt, ki ga je odbor uvrstil na seznam, ali nudijo podporo osebi ali subjektu, ki ga je odbor uvrstil na seznam, ali delajo za ali v imenu ali po navodilih take osebe ali subjekta, ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe ali subjekta, ki ga je odbor uvrstil na seznam.

Osebe in subjekti iz tega odstavka so navedeni v Prilogi k temu sklepu.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 11. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Sklep Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (UL L 352, 24.12.2013, str. 51).


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/41


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/565

z dne 11. aprila 2016

o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep 2011/235/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/235/SZVP je Svet sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 13. aprila 2017.

(3)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba posodobiti vnose, ki zadevajo nekatere osebe iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP.

(4)

Poleg tega pri dveh osebah ni več razlogov, da bi bili še naprej na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP, zato bi bilo treba zadevna vnosa črtati.

(5)

Sklep 2011/235/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 6(2) Sklepa 2011/235/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2017. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga podaljša ali ustrezno spremeni.“

Člen 2

Priloga k Sklepu 2011/235/SZVP se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 11. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (UL L 100, 14.4.2011, str. 51).


PRILOGA

1.   

Vnosa za naslednji osebi se črtata s seznama iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar

2.   

Vnosi za naslednje osebe iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran (Iran) –

Datum rojstva: 1961

Višji svetovalec za varnostne zadeve pri vodji generalštaba oboroženih sil. Nekdanji vodja iranske državne policije (do začetka leta 2015). Sile pod njegovim vodstvom so izvajale brutalne napade na miroljubne protestnike in nasilen nočni napad na študentske domove Univerze v Teheranu 15. junija 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Kraj rojstva: Najafabad (Iran) –

Datum rojstva: 1945

Vodja Ansar-e Hezbollah in polkovnik v IRGC. Soustanovitelj Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila pod njegovim vodstvom odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Namestnik poveljnika sil Basij, nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada. ki je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran, je imel pod njegovo odgovornostjo ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Vodja Kolidža za vojaško poveljstvo in generalštab (DAFOOS). Nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel pod njegovo odgovornostjo ključno vlogo pri organizaciji zatrtja protestov.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) –

Datum rojstva: 1963

Vodja centra za strateške študije pri iranskih silah pregona – organu, povezanem z državno policijo. Nekdanji vodja policijskega centra za strateške študije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije (do junija 2014). Radan je bil kot namestnik vodje državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore, samovoljne aretacije in priprtja protestnikov, ki so jih izvajale policijske sile.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Svetovalec in član 28. oddelka vrhovnega sodišča. Nekdanji vodja sodstva v Mashadu (do septembra 2014). Sojenja pod njegovim nadzorom so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev in ob zanašanju na priznanja, pridobljena pod pritiskom in z mučenjem. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (vzdevek Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Namestnik vodje varnostnega oddelka revolucionarnega sodišča v Teheranu. Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s krizo po volitvah, in redno grozil družinam zapornikov, da bi jih utišal. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju v centru za pridržanje Kahrizak. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Vodja Organizacije za islamsko propagando v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji sodnik revolucionarnega sodišča v Mashadu. Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Verjetno trenutno v postopku premestitve na drug položaj. Pristojen je bil za povolilne primere. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne kazni aktivistom za človekove pravice, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Namestnik vodje pravosodne enote za socialne zadeve in preprečevanje kriminala v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji namestnik tožilca v Mashadu. Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Sodnik vrhovnega sodišča. Nekdanji vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Odgovoren je bil za sojenje Sakinehu Mohammadi-Ashtianiju.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generalni direktor iranskega glavnega urada za nadzor nad drogami (tudi: glavni urad za boj proti drogam). Nekdanji poveljnik teheranske policije. Pod njegovim vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo sile proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Teheranska policija je bila vpletena tudi v racije v študentskih domovih na teheranski univerzi junija 2009, v katerih so po podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa) pripadniki policije in milice Basij ranili več kot 100 študentov.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Nekdanji namestnik tožilca v Isfahanu. Verjetno trenutno v postopku premestitve na drug položaj. Vpleten je v postopke, v katerih je bila obtožencem kršena pravica do pravičnega sojenja – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen maja 2011, potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pravice do zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim zdravjem. Sodeloval je torej pri hudi kršitvi pravice do dolžnega pravnega postopanja, s čimer je prispeval k pretirani in vse pogostejši uporabi smrtne kazni in znatnemu povečanju števila usmrtitev od začetka leta 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Kraj rojstva: Isfahan –

Datum rojstva: 1956

Svetovalec predstavnika vrhovnega vodje pri IRGC. Redno se oglaša v medijih kot predstavnik struje režima, ki zagovarja prijeme trde roke. Bil je eden od prvih visokih uradnikov, ki je zahteval prijetje Mousavija, Karoubija in Hatamija. Vztrajno zagovarja uporabo nasilja in krutih tehnik zasliševanja v primeru udeležencev povolilnih protestov (pri čemer upravičuje priznanja, posneta za televizijo), vključno z odrejanjem izvensodnega trpinčenja disidentov v publikacijah, razposlanih IRGC in milici Basij.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Vodja obveščevalnih služb v iranski policiji. Nekdanji vodja enote iranske policije za računalniški kriminal. Odgovoren za tisoče preiskav in obtožb reformistov in političnih nasprotnikov, ki uporabljajo internet. Zato je torej odgovoren tudi za odrejanje hudih kršitev človekovih pravic pri represiji nad osebami, ki odločno zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Kraj rojstva: Mashad (Iran) –

Datum rojstva: 1952

Funkcionar posebnega cerkvenega sodišča. Nekdanji minister za pravosodje (2009–2013).

V času, ko je bil minister za pravosodje, so pogoji v iranskih zaporih padli daleč pod raven sprejetih mednarodnih standardov s pogostimi primeri trpinčenja zapornikov. Poleg tega je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristojnega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Prav tako je bil odgovoren za opazno povečanje števila usmrtitev v Iranu, vključno s tajnimi usmrtitvami, ki jih je vlada zamolčala, in usmrtitvami za kazniva dejanja, povezana z drogami.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(tudi: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) –

Datum rojstva: 1956

Svetovalec za vrhovno pravoznanstvo pri IRGC. Vodja organizacije za publikacije o vlogi duhovščine v vojni. Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013).

Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno dejavnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj ter preganjanja protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za obveščevalno dejavnost v zaporu Evin vodi oddelek 209, kjer so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Ministrstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209 pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Kraj rojstva: Dezful (Iran) –

Datum rojstva: 22. julij 1959

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor in sveta za kulturno revolucijo. Nekdanji vodja Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) do novembra 2014. V času svojega mandata pri IRIB je bil odgovoren za vse odločitve v zvezi s programom. IRIB je avgusta 2009 in decembra 2011 predvajal posnetke prisilnih priznanj pripornikov in vrsto zrežiranih sodnih procesov, ki so jasna kršitev mednarodnih določb o poštenem sojenju in pravice do dolžnega pravnega postopanja.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Kraj rojstva: Maragheh (Iran) –

Datum rojstva: 1957

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradnikov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejavnostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefonov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov uporabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od predsedniških volitev leta 2009 in med uličnimi demonstracijami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Vodja Centra za preiskovanje organiziranega kriminala (tudi: Urad za kibernetski kriminal ali Kibernetska policija), ki je na seznamu EU. V tej funkciji je napovedal kampanjo zaposlovanja vladnih hekerjev z namenom večjega nadzora nad informacijami na internetu in onemogočanja ‚škodljivih‘ spletnih strani.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Kraj rojstva: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Južni Iran) –

Datum rojstva: 1967

Župan drugega največjega iranskega mesta Mashad, kjer redno potekajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega ministra za politične zadeve. Odgovoren za izvajanje represije nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske volilne komisije na parlamentarnih volitvah leta 2012 in predsedniških volitvah 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Tožilec v mestu Karaj. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim sodne procese, na katerih je izrečena smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju Karaja veliko usmrtitev, za katere je odgovoren.

23.3.2012“


12.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/46


SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/566

z dne 11. aprila 2016

o ustanovitvi usmerjevalne skupine na visoki ravni za upravljanje digitalnega pomorskega sistema in storitev ter razveljavitvi Sklepa 2009/584/ES

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je v sodelovanju z državami članicami na politični ravni odgovorna za upravljanje in razvoj sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij, vključno z osrednjim sistemom SafeSeaNet, sistemom CleanSeaNet ter zadevnimi deli sistema za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT), za njihovo povezovanje in interoperabilnost ter za nadzor nad sistemom SafeSeaNet.

(2)

Točka 2.2 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) predvideva vzpostavitev skupine na visoki ravni za upravljanje za namene iz navedene točke. Ta usmerjevalna skupina je bila vzpostavljena s Sklepom Komisije 2009/584/ES (2).

(3)

Po spremembi točke 2.2 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES, ki je bila opravljena z Direktivo Komisije 2014/100/EU (3), to pravilo v primerjavi s prejšnjim stanjem določa številne nove naloge v pomoč pri upravljanju in vodenju sistema ter povezanih storitev. V praksi to omogoča tudi nadaljnjo racionalizacijo obstoječega upravljanja in skupin z namenom zmanjšanja upravnega bremena in poenostavitve obveznosti poročanja.

(4)

Zato je treba v zvezi s sklepom Komisije o vzpostavitvi skupine na visoki ravni za upravljanje posodobiti sklop nalog.

(5)

Na skupino na visoki ravni za upravljanje bi bilo smiselno prenesti tudi nekatere druge naloge, ki so tesno povezane s tistimi iz Direktive 2002/59/ES in ki ustrezajo strokovnemu znanju skupine. Skupina bi zato morala Komisiji pomagati pri izpolnjevanju njenih nalog iz člena 3(2) Direktive 2010/65/EU Evropskaga parlamenta in Sveta (4), pri vzpostavljanju in vzdrževanju sodelovanja s strokovnimi skupinami in poglobitvi sodelovanja med vsemi vključenimi pristojnimi organi v državah članicah ter pri spremljanju medsebojnega povezovanja in interoperabilnosti sistema, hkrati pa bi morala tudi spodbuditi izmenjavo izkušenj in dobrih praks med vsemi udeleženimi stranmi, vključno s panožnimi deležniki.

(6)

Prav tako se zdi potrebno obravnavati tehnološki razvoj in napredek ter strateška vprašanja, povezana s prihodnjim razvojem sistema, zlasti ob upoštevanju podpore in krepitve evropskega prostora za pomorski promet brez ovir ter drugih zadevnih politik in zakonodaje Unije. To bi bilo koristno tudi z vidika prostovoljne vzpostavitve skupnega okolja za izmenjavo in souporabo informacij (CISE).

(7)

V skladu s točko 2.2 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES bi morala biti skupina na visoki ravni za upravljanje sestavljena iz predstavnikov držav članic in Komisije. Predseduje ji predstavnik Komisije. Zaradi kontinuitete je zaželeno, da sedanji člani, imenovani v skladu s Sklepom 2009/584/ES, ostanejo na položajih do izteka svojega trenutnega mandata.

(8)

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je v sodelovanju z državami članicami in Komisijo ter v skladu z Direktivo 2002/59/ES in z vidika podpore državam članicam pri izvajanju Direktive 2010/65/EU odgovorna za tehnično izvedbo sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij, zlasti s spodbujanjem elektronskega prenosa podatkov prek sistema SafeSeaNet na podlagi Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (5); zato bi morala biti stalno vključena v delo usmerjevalne skupine na visoki ravni.

(9)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkrivanju informacij.

(10)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(11)

Sklep 2009/584/ES bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Ustanovi se usmerjevalna skupina na visoki ravni za upravljanje digitalnega pomorskega sistema in storitev (v nadaljnjem besedilu: HLSG („High Level Steering Group“)).

Člen 2

Naloge

Naloge HLSG, brez poseganja v lastništvo podatkov držav članic, so:

(a)

naloge, določene v točki 2.2 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES;

(b)

pomoč Komisiji pri izpolnjevanju njenih nalog iz člena 3(2) Direktive 2010/65/EU, predvsem pri razvoju tehničnih mehanizmov za uskladitev in koordinacijo formalnosti poročanja v Uniji, s čimer bi se izboljšala integracija, ponovna uporaba in souporaba informacij, sporočenih v okviru sistema, kar bi omogočalo enkratno poročanje in s tem podpiralo krepitev evropskega prostora za pomorski promet brez ovir;

(c)

vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja s strokovnimi skupinami za specifične naloge, povezane z upravljanjem, uporabo in delovanjem sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij, nacionalnega enotnega okenca, nacionalnega sistema SafeSeaNet ali drugih elektronskih sistemov ter njihovo interoperabilnostjo, v skladu s poslovnikom HLSG;

(d)

vzpostavitev sodelovanja med organi držav članic in Komisijo v zvezi s:

členom 23 Direktive 2002/59/ES,

vprašanji, povezanimi s pogoji za uporabo sistema in povezanih pomorskih storitev;

(e)

spremljanje medsebojnega povezovanja in interoperabilnosti med nacionalnim enotnim okencem in sistemom Unije za izmenjavo pomorskih informacij ter drugimi zadevnimi evropskimi sistemi za upravljanje informacij;

(f)

spodbujanje izmenjave izkušenj in dobrih praks za namene člena 20(3) Direktive 2002/59/ES.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko posvetuje s HLSG o kakršni koli zadevi, povezani z nalogami iz člena 2 in tehničnimi operacijami trenutnega in prihodnjega razvoja sistema enotnih okenc in sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij tako na centralizirani kot decentralizirani ravni, vključno o celostnemu prispevku HLSG k pomorskemu spremljanju in nadzoru, za namene iz Direktive 2002/59/ES in Direktive 2010/65/EU.

Člen 4

Člani – imenovanje

1.   HLSG sestavljajo predstavniki držav članic in Komisije.

2.   Člani HLSG, ki jih imenuje Komisija, so visoki uradniki.

3.   Vsaka država članica imenuje največ dva člana in enako število nadomestnih članov. Nadomestni člani so imenovani pod istimi pogoji kot člani; nadomestni člani avtomatično nadomestijo odsotne ali zadržane člane. Člani in nadomestni člani so visoki uradniki.

4.   Sedanji člani skupine na visoki ravni za upravljanje za SafeSeaNet ostanejo na položaju do izteka svojega mandata na podlagi člena 3(2) Sklepa 2009/584/ES.

5.   Mandat članov, imenovanih v skladu z odstavkom 3, je tri leta. Svojo funkcijo opravljajo, dokler niso zamenjani ali se jim ne izteče mandat. Njihov mandat se lahko podaljša.

6.   Člane, ki ne zmorejo več učinkovito prispevati k razpravam skupine, dajo odpoved ali ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 3 tega člena ali člena 339 Pogodbe, je mogoče zamenjati za preostanek njihovega mandata.

7.   Predstavnik Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) se sestankov HLSG udeležuje kot stalni opazovalec. EMSA je zastopana na visoki ravni.

8.   Predstavniki držav Efte, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, se lahko sestankov HLSG udeležujejo kot opazovalci.

9.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Skupini HLSG predseduje predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije, ki predseduje HLSG, lahko prosi strokovnjake s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega reda, da sodelujejo v razpravah HLSG ali njene podskupine, če je to koristno in/ali potrebno. Poleg tega lahko predstavnik Komisije podeli status opazovalca posameznikom, organizacijam v skladu z določbo 8(3) horizontalnih pravil o strokovnih skupinah ter državam kandidatkam.

3.   Člani in njihovi predstavniki ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz prilog k sklepoma Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (7) in (EU, Euratom) 2015/444 (8). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe.

4.   Sestanki HLSG običajno potekajo v prostorih Komisije. Storitve sekretariata HLSG zagotavlja Komisija. Sestankov skupine se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

5.   HLSG sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine, ki ga je sprejela Komisija.

6.   Vsi relevantni dokumenti, na primer dnevni redi, zapisniki in pisni prispevki udeležencev, so na voljo bodisi v registru strokovnih skupin ali pa prek povezave z registra na posebno spletno mesto, kjer je mogoče najti informacije. Izjeme glede objave so v skladu z Uredbo (ES) 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

Člen 6

Stroški sestankov

1.   Sodelujoči pri dejavnostih HLSG za svoje storitve niso plačani.

2.   Potne stroške in dnevnice članov, ki nastanejo z dejavnostmi HLSG, povrne Komisija v skladu s svojimi veljavnimi predpisi.

3.   Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka dodelitve sredstev.

Člen 7

Razveljavitev

Sklep 2009/584/ES se razveljavi.

Člen 8

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (UL L 208, 5.8.2002, str. 10).

(2)  Sklep Komisije 2009/584/ES z dne 31. julija 2009 o ustanovitvi Skupine na visoki ravni za upravljanje za SafeSeaNet (UL L 201, 1.8.2009, str. 63).

(3)  Direktiva Komisije 2014/100/EU z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L 308, 29.10.2014, str. 82).

(4)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(7)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(8)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(9)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).