ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 72

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
17. marec 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/378 z dne 11. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede časa, oblike in predloge za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/379 z dne 11. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

13

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/380 z dne 16. marca 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

51

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/381 z dne 14. marca 2016 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Odboru za pomorsko inšpekcijo Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe

53

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/382 z dne 15. marca 2016 o ukrepu Nemčije za prepoved dajanja v promet tipa stroja za lupljenje kablov v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2016 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 7. marca 2016 o odobritvi odstopanj od finančne uredbe Centra za razvoj podjetništva (CRP) [2016/383]

59

 

*

Sklep št. 2/2016 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 7. marca 2016 o imenovanju člana izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP) [2016/384]

61

 

*

Sklep Skupnega odbora EU-Norveška št. 1/2016 z dne 8. februarja 2016, ki spreminja Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja [2016/385]

63

 

*

Sklep Skupnega odbora EU-Islandija št. 1/2016 z dne 17. februarja 2016, ki spreminja Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja [2016/386]

66

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom ( UL L 13, 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/378

z dne 11. marca 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede časa, oblike in predloge za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 4(5) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila skladnost poročevalskih obveznosti ter zmanjšalo upravno breme za subjekte, za katere veljajo take obveznosti, je treba uskladiti poročevalske obveznosti na podlagi te uredbe in tiste na podlagi Delegirane uredbe Komisije, ki bo sprejeta v skladu s tretjim pododstavkom člena 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Da bi lahko pristojni organi in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) zagotovili kakovost podatkov in učinkovito spremljanje trgov, bi bilo treba zavoljo povezanosti trgov pristojnim organom in ESMA omogočiti, da hitro prejemajo popolna obvestila v zvezi z vsakim trgovalnim dnevom.

(3)

Za učinkovito uporabo podatkov s strani pristojnih organov, bi se morale za predložitve uradnih obvestil o finančnih instrumentih uporabljati skladne predloge in oblika. K temu bi prispevalo tudi spoštovanje zadevnih mednarodnih standardov v zvezi s podrobnostmi, ki se morajo vključiti v ta uradna obvestila.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji.

(5)

ESMA je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne z njimi povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Da bi zagotovili nemoteno delovanje finančnih trgov, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej, določbe iz te uredbe pa bi morale veljati od istega datuma kot tiste iz Uredbe (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Mesto trgovanja z uporabo avtomatiziranih postopkov vsak dan, ki je odprt za trgovanje, najpozneje do 21:00 po srednjeevropskem času svojemu pristojnemu organu v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 596/2014 predloži obvestila o vseh finančnih instrumentih, za katere je bil na ta dan pred 18:00 po srednjeevropskem času prvič vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje, ki so bili prvič uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se je prvič trgovalo na navedenem mestu trgovanja, vključno z naročili in ponudbami, oddanimi prek njegovega sistema, oziroma o vseh finančnih instrumentih, s katerimi se je nehalo trgovati ali ki niso več uvrščeni v trgovanje na mestu trgovanja.

2.   Mesto trgovanja obvestila o finančnih instrumentih, za katere je bil prvič vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje, ki so bili prvič uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se je prvič trgovalo na navedenem mestu trgovanja, vključno z naročili in ponudbami, oddanimi prek njegovega sistema, oziroma o finančnih instrumentih, s katerimi se je nehalo trgovati ali ki niso več uvrščeni v trgovanje na mestu trgovanja po 18:00 po srednjeevropskem času, pristojnemu organu z uporabo avtomatiziranih postopkov predloži naslednji dan, ki je odprt za trgovanje, najpozneje do 21:00 po srednjeevropskem času.

3.   Pristojni organi v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 596/2014 vsak dan najpozneje do 23:59 po srednjeevropskem času organu ESMA z uporabo avtomatiziranih postopkov in varnih elektronskih komunikacijskih kanalov med njimi in ESMA posredujejo obvestila iz odstavkov 1 in 2.

Člen 2

Vse podrobnosti, ki se vključijo v obvestila v skladu s členom 4(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014, se predložijo v skladu s standardi in obliko, določeno v Prilogi k tej uredbi, v elektronskem in strojno berljivem formatu ter na splošni XML predlogi v skladu z metodologijo ISO 20022.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA

Standardi in oblike za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014

Razpredelnica 1

Legenda za razpredelnico 3

ZNAK

VRSTA PODATKOV

OPREDELITEV

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{CFI_CODE}

6 znakov

Koda CFI v skladu s standardom ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerična znaka

Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države ISO 3166-1 alfa-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika datuma in ure po ISO 8601

Datum in ura v naslednji obliki:

LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„LLLL“ je leto,

„MM“ je mesec,

„DD“ je dan,

„T“ pomeni, da je treba uporabiti črko „T“,

„hh“ je ura,

„mm“ so minute,

„ss.dddddd“ je sekunda in del sekunde,

Z je čas UTC.

Datumi in ure se poročajo v UTC.

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki:

LLLL-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti.

Decimalno ločilo je „.“ (pika),

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus);

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INDEX}

4 črkovni znaki

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – državne obveznice

„SWAP“ – zamenjave

„FUSW“ – terminske zamenjave

{INTEGER-n}

Celo število s skupno do n števkami

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov

Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumeričnih znakov

Koda FISN, kot je opredeljena v standardu ISO 18774.


Razpredelnica 2

Razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone za razpredelnico 3 (polja 35–37)

Osnovni produkt

Podvrsta produkta

Nadaljnja podvrsta produkta

„AGRI“ – kmetijski proizvodi

„GROS“ – zrnje in oljni plodovi

„FWHT“ – krmna pšenica

„SOYB“ – soja

„CORN“ – koruza

„RPSD“ – oljna ogrščica

„RICE“ – riž

„OTHR“ – drugo

„SOFT“ – mehke surovine

„CCOA“ – kakav

„ROBU“ – kava robusta

„WHSG“ – beli sladkor

„BRWN“ – surovi sladkor

„OTHR“ – drugo

„POTA“ – krompir

 

„OOLI“– oljčno olje

„LAMP“ – lampante

„DIRY“ – mlečni proizvodi

 

„FRST“ – gozdarstvo

 

„SEAF“ – morska hrana

 

„LSTK“ – živina

 

„GRIN“ – žito

„MWHT“ – pšenica za mletje

„NRGY“– energija

„ELEC“ – električna energija

„BSLD“ – osnovna obremenitev

„FITR“ – pravice do finančnega prenosa

„PKLD“ – konična obremenitev

„OFFP“ – zunajkonična obremenitev

„OTHR“ – drugo

„NGAS“ – zemeljski plin

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – utekočinjeni zemeljski plin

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OILP“ – nafta

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – biodizel

„BRNX“ – Brent NX

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadska

„COND“ – kondenzat

„DSEL“ – dizel

„DUBA“ – dubajska

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – etanol

„FUEL“ – gorivo

„FOIL“ – težko kurilno olje

„GOIL“ – plinsko olje

„GSLN“ – bencin

„HEAT“ – lahko kurilno olje

„JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo

„KERO“ – kerozin

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„COAL“ – premog

„INRG“ – Inter Energy

„RNNG“ – energija iz obnovljivih virov

„LGHT“ – lahke frakcije

„DIST“ – destilati

 

„ENVR“ – okoljski proizvodi

„EMIS“ – emisije

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – drugo

„WTHR“ – vreme

„CRBR“ – povezano z ogljikom

 

„FRGT“ – tovor

„WETF“ – moker

„TNKR“ – tankerji

„DRYF“ – suh

„DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora

„CSHP“ – kontejnerske ladje

 

„FRTL“ – gnojilo

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat)

„PTSH“ – kalijev oksid

„SLPH“ – žveplo

„UREA“ – sečnina

„UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat)

 

„INDP“ – industrijsko blago

„CSTR“ – gradbeništvo

„MFTG“ – proizvodnja

 

„METL“ – kovine

„NPRM“ – nežlahtne kovine

„ALUM“ – aluminij

„ALUA“ – aluminijeve zlitine

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – baker

„IRON“ – železova ruda

„LEAD“ – svinec

„MOLY“ – molibden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikelj

„STEL“ – jeklo

„TINN“ – kositer

„ZINC“ – cink

„OTHR“ – drugo

„PRME“ – žlahtne kovine

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – srebro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – paladij

„OTHR“ – drugo

„MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“)

 

 

„PAPR“ – papir

„CBRD“ – karton za embalažo

„NSPT“ – časopisni papir

„PULP“ – celuloza

„RCVP“ – odpadni papir

 

„POLY“ – polipropilen

„PLST“ – plastika

 

„INFL“ – inflacija

 

 

„OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki

 

 

„OTHC“ – Drugi C10, kot so opredeljeni v razpredelnici 10.1 oddelka 10 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti.

DLVR – izročljivi

NDLV – neizročljivi

 

„OTHR“ – drugo

 

 


Razpredelnica 3

Standardi in oblike, ki se uporabljajo za predložitev uradnih obvestil v skladu s členom 4(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014.

ŠT.

POLJE

STANDARDI IN OBLIKE, KI SE UPORABLJAJO ZA POROČANJE

Splošna polja

1

Identifikacijska koda instrumenta

{ISIN}

2

Polni naziv finančnega instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Razvrstitev instrumenta

{CFI_CODE}

4

Indikator izvedenega finančnega instrumenta na blago

„true“ – da

„false“ – ne

Polja v zvezi z izdajateljem

5

Identifikator izdajatelja ali upravljavca mesta trgovanja

{LEI}

Polja v zvezi z mestom trgovanja

6

Mesto trgovanja

{MIC}

7

Kratek naziv finančnega instrumenta

{FISN}

8

Zahtevek izdajatelja za uvrstitev v trgovanje

„true“ – da

„false“ – ne

9

Datum odobritve uvrstitve v trgovanje

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum zahtevka za uvrstitev v trgovanje

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum uvrstitve v trgovanje ali datum prvega trgovanja

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Datum prenehanja trgovanja

{DATE_TIME_FORMAT}

Polja v zvezi nominalno vrednostjo

13

Nominalna valuta 1

{CURRENCYCODE_3}

Polja v zvezi z obveznicami ali drugimi oblikami listinjenega dolga

14

Skupni izdan nominalni znesek

{DECIMAL-18/5}

15

Datum zapadlosti

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominalne vrednosti

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominalna vrednost na enoto/minimalna vrednost trgovanja

{DECIMAL-18/5}

18

Fiksna obrestna mera

{DECIMAL-11/10}

Izražena kot odstotek (npr. 7.0 pomeni 7 % in 0.3 pomeni 0,3 %).

19

Identifikator indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

{ISIN}

20

Naziv indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

{INDEX}

ali

{ALPHANUM-25} – če indeks ni vključen v seznam {INDEX}.

21

Obdobje trajanja indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dnevi

{INTEGER-3}+„WEEK“ – tedni

{INTEGER-3}+„MNTH“ – meseci

{INTEGER-3}+„YEAR“ – leta

22

Razmik bazičnih točk indeksa/referenčnega merila obveznice s spremenljivo obrestno mero

{INTEGER-5}

23

Prednostni status obveznice

„SNDB“ – prednostni dolg

„MZZD“ – vmesni dolg

„SBOD“ – podrejeni dolg

„JUND“ – podrejeni dolg z najnižjo prednostjo pri poplačilu

Polja v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti in listinjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti

24

Datum dospetja

{DATEFORMAT}

25

Cenovni multiplikator

{DECIMAL-18/17}

26

Koda osnovnega instrumenta

{ISIN}

27

Izdajatelj osnovnega instrumenta

{LEI}

28

Naziv osnovnega indeksa

{INDEX}

ali

{ALPHANUM-25} – če indeks ni vključen v seznam {INDEX}.

29

Obdobje trajanja osnovnega indeksa

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dnevi

{INTEGER-3}+„WEEK“ – tedni

{INTEGER-3}+„MNTH“ – meseci

{INTEGER-3}+„YEAR“ – leta

30

Vrsta opcije

„PUTO“ – prodajna opcija

„CALL“ – nakupna opcija

„OTHR“ – če ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo

31

Izvršilna cena

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost;

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos;

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazična točka;

„PNDG“, če cena ni na voljo.

32

Valuta izvršilne cene

{CURRENCYCODE_3}

33

Način izvršitve opcije

„EURO“ – evropski

„AMER“ – ameriški

„ASIA“ – azijski

„BERM“ – bermudski

„OTHR“ – kateri koli drug način

34

Način poravnave

„PHYS“ – fizična poravnava

„CASH“ – gotovinska poravnava

„OPTN“ – izbirno za nasprotno stranko ali kadar način določi tretja stran

Izvedeni finančni instrumenti na blago in emisijske kupone

35

Osnovni produkt

Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ razpredelnice z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

36

Podvrsta produkta

Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ razpredelnice z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

37

Nadaljnja podvrsta produkta

Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkt“ razpredelnice z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago in emisijske kupone.

38

Vrsta transakcije

„FUTR“ – standardizirane terminske pogodbe

„OPTN“ – opcije

„TAPO“ – TAPOS

„SWAP“ – zamenjave

„MINI“ – minis

„OTCT“ – OTC

„ORIT“ – neposredni posli

„CRCK“ – crack

„DIFF“ – diferencialna

„OTHR“ – drugo

39

Vrsta končne cene

„ARGM“ – Argus/McCloskey

„BLTC“ – Baltic

„EXOF“ – Exchange

„GBCL“ – GlobalCOAL

„IHSM“ – IHS McCloskey

„PLAT“ – Platts

„OTHR“ – drugo

Obrestni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za instrumente, pri katerih je osnovni instrument obrestni nefinančni instrument.

40

Referenčna obrestna mera

{INDEX}

ali

{ALPHANUM-25} – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam {INDEX}.

41

Trajanje pogodbe na obrestno mero

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dnevi

{INTEGER-3}+„WEEK“ – tedni

{INTEGER-3}+„MNTH“ – meseci

{INTEGER-3}+„YEAR“ – leta

42

Nominalna valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Stran posla s fiksno obrestno mero 1

{DECIMAL-11/10}

Izražena kot odstotek (npr. 7.0 pomeni 7 % in 0.3 pomeni 0,3 %).

44

Stran posla s fiksno obrestno mero 2

{DECIMAL-11/10}

Izražena kot odstotek (npr. 7.0 pomeni 7 % in 0.3 pomeni 0,3 %).

45

Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2

{INDEX}

ali

{ALPHANUM-25} – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam {INDEX}.

46

Trajanje pogodbe na obrestno mero strani posla 2

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dnevi

{INTEGER-3}+„WEEK“ – tedni

{INTEGER-3}+„MNTH“ – meseci

{INTEGER-3}+„YEAR“ – leta

Valutni izvedeni finančni instrumenti

Polja v tem razdelku se izpolnijo le za instrumente, pri katerih je osnovni instrument valutni nefinančni instrument.

47

Nominalna valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Vrsta valute

„FXCR“ – navzkrižni tečaji

„FXEM“ – trgi v razvoju

„FXMJ“ – glavne valute


17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/379

z dne 11. marca 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (1) ter zlasti člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 (2) določata strukturo in vsebino elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, ter oznake, s katerimi je treba izpolniti nekatera podatkovna polja v teh sporočilih.

(2)

Da bi izboljšali spremljanje gospodarskih subjektov s strani pristojnih organov odpremne države članice in države članice izvoza ter da bi se zagotovilo ujemanje informacij med odpremno državo članico in državo članico izvoza pri izvozu trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, kot je navedeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES, bi moral pošiljatelj imeti možnost, da navede registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (številko EORI), kot je opredeljena v členu 1(18) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3), deklaranta, ki vloži izvozno deklaracijo.

(3)

Da bi izboljšali celovitost informacij v številčnih podatkovnih postavkah, izpolnjevanje podatkovnih elementov z napačnimi ničelnimi vrednostmi ne bi smelo biti dovoljeno.

(4)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 (4) je treba nekatere označbe v zvezi s proizvodi iz grozdja in vina, tj. zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo, letnik trgatve in sorto vinske trte, potrditi v spremnem dokumentu. V primeru uporabe računalniško podprtega sistema bi bilo vsebino elektronskega administrativnega dokumenta zato treba prilagoditi, da se omogoči vpis teh označb.

(5)

Če se je žgana pijača starala pod uradnim nadzorom, je lahko v skladu s pogoji iz člena 12(3) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) čas staranja žgane pijače določen v njenem opisu, predstavitvi ali označevanju. Zato je treba spremeniti opis podatkovnih elementov v zvezi z žganimi pijačami v elektronskem administrativnem dokumentu.

(6)

Za preklic gibanja mora biti v sporočilu o preklicu navedena oznaka razloga za preklic. Možne vrednosti so enomestne številčne oznake. Dolžina zadevnega podatkovnega elementa bi zato morala biti omejena na eno številko.

(7)

V primeru gibanja energentov pod režimom odloga plačila trošarine po morju ali celinskih vodnih poteh do prejemnika, ki ni dokončno znan v času, ko pošiljatelj predloži osnutek elektronskega administrativnega dokumenta, lahko pristojni organi odpremne države članice v skladu s členom 22 Direktive 2008/118/ES pošiljatelju dovolijo, da izpusti podatke o prejemniku. Zato se zahteve glede identifikacije gospodarskih subjektov ne bi smele uporabljati, kadar se gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine razdeli v skladu s členom 23 Direktive 2008/118/ES in prejemnik ni dokončno znan.

(8)

Direktiva Sveta 95/59/ES (6) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo Sveta 2011/64/EU (7). Zaradi jasnosti bi bilo treba sklicevanja na razveljavljeno direktivo v Uredbi (ES) št. 684/2009 posodobiti.

(9)

Uredbo (ES) št. 684/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 684/2009 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi;

2.

Priloga II se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).

(5)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(6)  Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L 291, 6.12.1995, str. 40).

(7)  Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL L 176, 5.7.2011, str. 24).


PRILOGA I

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 684/2009 se tabele 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

„Tabela 1

(iz člena 3(1) in člena 8(1))

Osnutek elektronskega administrativnega dokumenta in elektronski administrativni dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Vrsta sporočila

R

 

Možni vrednosti sta:

1

=

standardna vloga (uporabiti jo je treba v vseh primerih, razen kadar je vloga povezana z izvozom s hišnim carinjenjem);

2

=

vloga za izvoz s hišnim carinjenjem.

Vrsta sporočila ne sme biti navedena v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali papirnem dokumentu iz člena 8(1) te uredbe.

n1

 

b

Zastavica naknadne vloge

D

„R“ za predložitev e-AD za gibanje, ki se je začelo na podlagi papirnega dokumenta iz člena 8(1).

Možni vrednosti:

0

=

ne drži;

1

=

drži.

Privzeta vrednost je „ne drži“.

Ta podatkovni element ne sme biti naveden v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali v papirnem dokumentu iz člena 8(1).

n1

1

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES).

n1

 

b

Čas poti

R

 

Navedite običajni čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za „H“ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za „D“ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

c

Ureditev prevoza

R

 

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prvega prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

 

d

ARC

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 2.

an21

 

e

Datum in čas potrditve e-AD

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

 

f

Zaporedna številka

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD in za vsako spremembo namembnega kraja.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi in se poveča za 1 v vsakem e-AD, ki ga oblikujejo pristojni organi odpremne države članice ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

 

g

Datum in čas potrditve posodobitve

C

Datum in čas potrditve sporočila o spremembi namembnega kraja iz tabele 3, ki ju zagotovijo pristojni organi odpremne države članice v primeru spremembe namembnega kraja.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

R

 

 

 

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

R

 

Navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega pošiljatelja.

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme

C

„R“, če je oznaka vrste porekla v polju 9d „1“.

 

 

 

a

Sklic trošarinskega skladišča

R

 

Navedite veljavno evidenčno številko SEED odpremnega trošarinskega skladišča.

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

O

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

O

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

O

 

an..10

 

f

Mesto

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

4

URAD odpreme – uvoz

C

„R“, če je oznaka vrste porekla v polju 9d „2“.

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako carinskega urada, ki je odgovoren za sprostitev zadevnega blaga v prosti promet. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

Vnesite oznako carinskega urada, ki obstaja na seznamu carinskih uradov.

an8

5

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

„R“, razen za vrsto sporočila „2 – vloga za izvoz s hišnim carinjenjem“ ali za oznako vrste namembnega kraja 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika;

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4, 5 in 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES.

an..17

6

DODATNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU prejemnik

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

Navedite namembno državo članico z oznako države članice iz Priloge II, Seznama oznak 3.

a2

 

b

Serijska številka potrdila o oprostitvi

D

„R“, če je serijska številka navedena v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine iz Uredbe Komisije (ES) št. 31/96 (1).

 

an..255

7

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Navedite dejanski kraj dobave trošarinskega blaga.

Za oznako vrste namembnega kraja 2 je skupina podatkov:

„O“ za e-AD, ker lahko odpremna država članica v to polje vnese naslov registriranega prejemnika, opredeljenega v SEED,

se ne uporablja za osnutek e-AD.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2, 3 in 5: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 5;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 7c, 7e in 7f:

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3, 4 in 5;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

8

URAD kraj dobave – carina

C

„R“ v primeru izvoza (oznaka vrste namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

Vnesite oznako carinskega urada, ki obstaja na seznamu carinskih uradov z vlogo za izvoz.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalna referenčna številka

R

 

Enotna serijska številka, ki jo pošiljatelj dodeli e-AD in označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.

an..22

 

b

Številka računa

R

 

Navedite številko računa, povezanega z blagom. Če račun še ni pripravljen, je treba navesti številko dobavnice ali druge prevozne listine.

an..35

 

c

Datum računa

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

Datum dokumenta iz polja 9b.

Datum

 

d

Oznaka vrste porekla

R

 

Možne vrednosti za poreklo blaga, ki se giba, so:

1

=

poreklo – trošarinsko skladišče (v okoliščinah iz člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

poreklo – uvoz (v okoliščinah iz člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES).

n1

 

e

Datum odpreme

R

 

Datum začetka gibanja v skladu s členom 20(1) Direktive 2008/118/ES. Ta datum ne more biti več kot 7 dni poznejši od datuma predložitve osnutka e-AD. Datum odpreme je lahko pretekli datum v primeru iz člena 26 Direktive 2008/118/ES.

Datum

 

f

Čas odpreme

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

Čas začetka gibanja v skladu s členom 20(1) Direktive 2008/118/ES. Navedeni čas je lokalni čas.

Čas

 

g

Predhodna ARC

D

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi novih e-AD po potrditvi sporočila „razdelitev“ (tabela 5).

ARC, ki jo je treba navesti, je ARC nadomeščenega e-AD.

an21

9.1

UVOZNA EUL

C

„R“, če je oznaka vrste porekla v polju 9d „2“ (uvoz).

 

9X

 

a

Številka uvozne EUL

R

Številko EUL zagotovi pošiljatelj ob predložitvi osnutka e-AD ali pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka e-AD.

Navedite številke enotnih upravnih listin, ki se uporabljajo za sprostitev zadevnega blaga v prosti promet.

an..21

10

URAD pristojni organ pri odpremi

R

 

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada pristojnih organov v odpremni državi članici, ki je odgovoren za trošarinski nadzor v kraju odpreme. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

11

ZAVAROVANJE GIBANJA

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste izdajatelja zavarovanja

R

 

Opredelite osebe, odgovorne za zagotovitev zavarovanja, z oznako vrste izdajatelja zavarovanja iz Priloge II, Seznama oznak 6.

n..4

12

GOSPODARSKI SUBJEKT izdajatelj zavarovanja

C

„R“, če se uporablja ena od naslednjih oznak vrste izdajatelja zavarovanja: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ali 1234

(glejte oznako vrste izdajatelja zavarovanja iz Priloge II, Seznama oznak 6).

Opredelite prevoznika in/ali lastnika blaga, če zagotovi(ta) zavarovanje.

2X

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

Navedite veljavno evidenčno številko SEED ali identifikacijsko številko za DDV prevoznika ali lastnika trošarinskega blaga.

an13

 

b

Številka DDV

O

an..14

 

c

Ime gospodarskega subjekta

C

Za 12c, d, f in g:

„O“, če je navedena trošarinska številka gospodarskega subjekta, v nasprotnem primeru „R“.

 

an..182

 

d

Ime ulice

C

 

an..65

 

e

Hišna številka

O

 

an..11

 

f

Poštna številka

C

 

an..10

 

g

Mesto

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

13

PREVOZ

R

 

 

 

 

a

Oznaka načina prevoza

R

 

Navedite način prevoza ob začetku gibanja z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 7.

n..2

 

b

Dodatne informacije

C

„R“, če je način prevoza „Drugo“;

sicer „O“.

Navedite pisni opis načina prevoza.

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

14

GOSPODARSKI SUBJEKT urejevalec prevoza

C

„R“ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prvega prevoza, če je vrednost v polju 1c „3“ ali „4“.

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

15

GOSPODARSKI SUBJEKT prvi prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

Opredelite osebo, ki opravi prvi prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

16

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

R

 

 

99X

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot, povezane z načinom prevoza iz polja 13a.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

„R“, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 16a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

„R“, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17

Podatkovni niz e-AD

R

 

Za vsak proizvod v pošiljki je treba uporabiti ločeno skupino podatkov.

999x

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

Navedite enotno zaporedno številko od 1 naprej.

n..3

 

b

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

Navedite oznako trošarinskega izdelka, ki se uporablja, glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

an4

 

c

Oznaka KN

R

 

Navedite oznako KN, ki velja na datum odpreme.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n8

 

d

Količina

R

 

Navedite količino (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda – glejte Prilogo II, seznama oznak 11 in 12).

Za gibanje do registriranega prejemnika iz člena 19(3) Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, za katero ima dovoljenje.

Za gibanje do oproščene organizacije iz člena 12 Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, navedene v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,3

 

e

Bruto teža

R

 

Navedite bruto težo pošiljke (trošarinsko blago z embalažo).

n..15,2

 

f

Neto teža

R

 

Navedite težo trošarinskega blaga brez embalaže (za alkohol in alkoholne pijače, energente in vse tobačne proizvode, razen cigaret).

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,2

 

g

Delež alkohola

C

„R“, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite delež alkohola (volumenski odstotek pri 20 °C), če je primerno, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 11.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..5,2

 

h

Stopnja Plato

D

„R“, če odpremna država članica in/ali namembna država članica obdavčuje pivo na podlagi stopnje Plato.

Za pivo navedite stopnjo Plato, če odpremna država članica in/ali namembna država članica obdavčuje pivo na navedeni podlagi. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..5,2

 

i

Davčna oznaka

O

 

Navedite dodatne informacije o davčnih oznakah, ki jih zahteva namembna država članica.

an..350

 

j

Davčna oznaka_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

k

Zastavica uporabljene davčne oznake

D

„R“, če so uporabljene davčne oznake.

Navedite „1“, če je blago opremljeno z davčnimi oznakami ali jih vključuje, ali „0“, če blago ni opremljeno z davčnimi oznakami ali jih ne vključuje.

n1

 

l

Označba porekla

O

 

To polje se lahko uporabi za potrjevanje:

1.

v primeru nekaterih vin, glede zaščitene označbe porekla ali geografske označbe (ZOP ali ZGO) in letnika trgatve ali sort(-e) vinske trte, v skladu s členoma 24 in 31 Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 (2). Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: „Potrjujemo, da je opisani proizvod proizveden v skladu s pravili iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter njenih delegiranih in izvedbenih aktov.“ Če je proizvod ZOP ali ZGO, izrazom sledijo imena ZOP ali ZGO in njegova številka ali številke v registru, kot je določeno v členu 18 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 (4).

2.

v primeru nekaterih žganih pijač, katerih trženje je povezano s kategorijo ali kategorijami žganih pijač, geografsko označbo (GO) ali starostjo proizvoda, v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o žganih pijačah (zlasti členom 4, členom 12(3) in členom 15 ter Prilogo II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5)). Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: „Potrjujemo, da je opisani proizvod oziroma da so opisani proizvodi trženi in označeni v skladu z zahtevami člena 4, člena 12(3) in člena 15 ter Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 ter njenih delegiranih in izvedbenih aktov.“

3.

za pivo, ki ga vari neodvisna mala pivovarna, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 92/83/EGS (6), za katero naj bi se zahtevala obdavčitev po nižji trošarinski stopnji v namembni državi članici. Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: „Potrjujemo, da je opisani proizvod varjen v neodvisni mali pivovarni.“;

4.

za etilni alkohol, ki ga destilira mala žganjarna, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 92/83/EGS, za katerega naj bi se zahtevala obdavčitev po nižji trošarinski stopnji v namembni državi članici. Besedilo potrdila mora biti v naslednji obliki: „Potrjujemo, da je opisani proizvod proizveden v mali žganjarni.“

an..350

 

m

Označba porekla_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

n

Velikost proizvajalca

O

 

Za pivo ali žgane alkoholne pijače, za katere je navedeno potrdilo v polju 17l (označba porekla), navedite letno proizvodnjo za prejšnje leto v hektolitrih piva ali hektolitrih čistega alkohola.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15

 

o

Gostota

C

„R“, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite gostoto pri 15 °C, če je primerno, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 11.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..5,2

 

p

Trgovski opis

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot obveznega.

Navedite trgovski opis blaga za opredelitev proizvodov, ki se prevažajo.

Kadar se vina iz odstavkov 1 do 9 ter 15 in 16 dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 prevažajo nepakirana, poimenovanje proizvoda vsebuje neobvezne navedbe iz člena 120 te uredbe, če so te navedene na označbi ali je taka navedba predvidena na označbi.

an..350

 

q

Trgovski opis_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

r

Blagovna znamka proizvodov

D

„R“, če ima trošarinsko blago blagovno znamko. Odpremna država članica se lahko odloči, da se blagovna znamka proizvodov, ki se prevažajo, ne sme navesti, če je navedena na računu ali drugem trgovskem dokumentu iz polja 9b.

Navedite blagovno znamko blaga, če je primerno.

an..350

 

s

Blagovna znamka proizvodov_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.1

TOVOREK

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste tovorkov

R

 

Navedite vrsto tovorka z eno od oznak iz Priloge II, Seznama oznak 9.

an2

 

b

Število tovorkov

C

„R“, če je uporabljena oznaka „števno“.

Navedite število tovorkov, če jih je možno šteti, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 9.

n..15

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

„R“, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito tovorkov.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.2

PROIZVOD IZ GROZDJA IN VINA

D

„R“ za proizvode iz grozdja in vina, vključene v del XII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

 

 

 

a

Kategorija proizvoda iz grozdja in vina

R

 

Za proizvode iz grozdja in vina, vključene v del XII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, navedite eno od naslednjih vrednosti:

1

=

vino brez ZOP/ZGO;

2

=

sortno vino brez ZOP/ZGO;

3

=

vino z ZOP ali ZGO;

4

=

uvoženo vino;

5

=

drugo.

n1

 

b

Oznaka vinorodne cone

D

„R“ za proizvode iz grozdja in vina v razsutem stanju (nazivna prostornina več kot 60 litrov).

Navedite vinorodno cono, iz katere izvira proizvod, ki se prevaža, v skladu z Dodatkom 1 k Prilogi VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

n..2

 

c

Tretja država porekla

C

„R“, če je kategorija proizvoda iz grozdja in vina v polju 17.2a „4“ (uvoženo vino).

Navedite „oznako države“ iz Priloge II, Seznama oznak 4, vendar ne iz Priloge II, Seznama oznak 3, in razen „oznake države“„GR“.

a2

 

d

Druge informacije

O

 

 

an..350

 

e

Druge informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

17.2.1

DEJAVNOST V ZVEZI Z GROZDJEM IN VINOM oznaka

D

„R“ za proizvode iz grozdja in vina v razsutem stanju (nazivna prostornina več kot 60 litrov).

 

99x

 

a

Oznaka dejavnosti v zvezi z grozdjem in vinom

R

 

Navedite eno ali več „oznak dejavnosti z zvezi z grozdjem in vinom“ v skladu s seznamom iz točke 1.4(b) v delu B Priloge VI k Uredbi (ES) št. 436/2009.

n..2

18

DOKUMENT potrdilo

O

 

 

9x

 

a

Kratek opis dokumenta

C

„R“, razen če se uporablja podatkovno polje 18c.

Opišite potrdilo, povezano z blagom, ki se prevaža, na primer potrdilo v zvezi z označbo porekla iz polja 17l.

an..350

 

b

Kratek opis dokumenta_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

c

Sklic dokumenta

C

„R“, razen če se uporablja podatkovno polje 18a.

Navedite sklic na potrdilo, povezano z blagom, ki se prevaža.

an..350

 

d

Sklic dokumenta_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2


Tabela 2

(iz člena 4(1))

Preklic

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve preklica

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o preklicu.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, za katerega se zahteva preklic.

an21

3

PREKLIC

R

 

 

 

 

a

Razlog za preklic

R

 

Navedite razlog za preklic e-AD z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 10.

n1

 

b

Dodatne informacije

C

„R“, če je razlog za preklic 0;

„O“, če je razlog za preklic 1, 2, 3 ali 4

(glejte polje 3.a).

Navedite dodatne informacije o preklicu e-AD.

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2


Tabela 3

(iz člena 5(1) in člena 8(2))

Sprememba namembnega kraja

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve spremembe namembnega kraja

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o spremembi namembnega kraja.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

Posodobitev e-AD

R

 

 

 

 

a

Zaporedna številka

C

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice ob potrditvi osnutka sporočila o spremembi namembnega kraja.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi e-AD in se poveča za 1 ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

 

b

ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, pri katerem je spremenjen namembni kraj.

an21

 

c

Čas poti

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni čas poti.

Navedite običajni čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za „H“ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za „D“ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

d

Spremenjena ureditev prevoza

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni oseba, odgovorna za ureditev prevoza.

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

 

e

Številka računa

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni račun.

Navedite številko računa, povezanega z blagom. Če račun še ni pripravljen, je treba navesti številko dobavnice ali druge prevozne listine.

an..35

 

f

Datum računa

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni številka računa.

Datum dokumenta iz polja 2e.

datum

 

g

Oznaka načina prevoza

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni način prevoza.

Navedite način prevoza z oznakami iz Priloge II, Seznama oznak 7.

n..2

 

h

Dodatne informacije

C

„R“, če je način prevoza „Drugo“.

Navedite pisni opis načina prevoza.

an..350

 

i

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3

SPREMENJEN namembni kraj

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite nov namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES).

n1

4

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prejemnik

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni prejemnik.

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika;

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES.

an..17

5

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Navedite dejanski kraj dobave trošarinskega blaga.

Za oznako vrste namembnega kraja 2 je skupina podatkov:

„O“ po uspešni potrditvi osnutka spremembe namembnega kraja, ker lahko odpremna država članica v to polje vnese naslov registriranega prejemnika, opredeljenega v SEED,

se ne uporablja za osnutek spremembe namembnega kraja.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2 in 3: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2 in 3;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 5c, 5e in 5f:

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

6

URAD kraj dobave – carina

C

„R“ v primeru izvoza (oznaka vrste namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija v skladu s členom 161(5) Uredbe (EGS) št. 2913/92. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

Vnesite oznako carinskega urada, ki obstaja na seznamu carinskih uradov z vlogo za izvoz.

an8

7

GOSPODARSKI SUBJEKT nov urejevalec prevoza

C

„R“ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prevoza, če je vrednost v polju 2d „3“ ali „4“

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

8

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremeni prevoznik.

Opredelite novo osebo, ki opravi prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

9

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

D

„R“, kadar se zaradi spremembe namembnega kraja spremenijo podatki v zvezi s prevozom.

 

99x

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot, povezane z načinom prevoza iz polja 2g, glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

„R“, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 9 a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

„R“, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika, glejte Prilogo II, Seznam oznak 1.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2


Tabela 4

(iz drugega pododstavka člena 5(3), člena 5(6) in točke (b) člena 6(2))

Obvestilo o spremembi namembnega kraja/obvestilo o razdelitvi

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OBVESTILO O TROŠARINI

R

 

 

 

 

a

Vrsta obvestila

R

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice (v primeru obvestila o spremembi namembnega kraja) ali odpremne države članice (v primeru obvestila o razdelitvi).

Navedite razlog za obvestilo z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

sprememba namembnega kraja;

2

=

razdelitev.

n1

 

b

Datum in čas obvestila

R

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice (v primeru obvestila o spremembi namembnega kraja) ali odpremne države članice (v primeru obvestila o razdelitvi).

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

 

c

ARC

R

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice (v primeru obvestila o spremembi namembnega kraja) ali odpremne države članice (v primeru obvestila o razdelitvi).

Navedite ARC e-AD, za katerega je predloženo obvestilo.

an21

 

d

Zaporedna številka

R

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice (v primeru obvestila o spremembi namembnega kraja) ali odpremne države članice (v primeru obvestila o razdelitvi).

Navedite zaporedno številko e-AD.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi e-AD in se poveča za 1 ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

2

 

NADALJNJA ARC

C

„R“, če je vrsta obvestila v polju 1a 2.

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice.

 

9x

 

a

ARC

R

Zagotovijo pristojni organi odpremne države članice.

 

an21


Tabela 5

(iz člena 6(1) in člena 8(2))

Razdelitev

A

B

C

D

E

F

G

1

Razdelitev e-AD

R

 

 

 

 

a

Predhodna ARC

R

 

Navedite ARC e-AD, ki ga je treba razdeliti.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 2.

an21

2

DČ razdelitve

R

 

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

Navedite državo članico, na ozemlju katere poteka razdelitev gibanja, z oznako države članice iz Priloge II, Seznama oznak 3.

a2

3

Podatki o razdelitvi e-AD

R

 

Razdelitev se doseže s popolno nadomestitvijo zadevnega e-AD z dvema ali več novimi.

9x

 

a

Lokalna referenčna številka

R

 

Enotna serijska številka, ki jo pošiljatelj dodeli e-AD in označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.

an..22

 

b

Čas poti

D

„R“, kadar se zaradi razdelitve spremeni čas poti.

Navedite običajni čas, ki je potreben za pot ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje, in ga izrazite v urah (H) ali dnevih (D), ki jim sledi dvomestna številka (primer: H12 ali D04). Navedba za „H“ mora biti manjša ali enaka 24. Navedba za „D“ mora biti manjša ali enaka 92.

an3

 

c

Spremenjena ureditev prevoza

D

„R“, kadar se zaradi razdelitve spremeni oseba, odgovorna za ureditev prevoza.

Opredelite osebo, odgovorno za ureditev prvega prevoza, z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

pošiljatelj;

2

=

prejemnik;

3

=

lastnik blaga;

4

=

drugo.

n1

3.1

SPREMENJEN namembni kraj

R

 

 

 

 

a

Oznaka vrste namembnega kraja

R

 

Navedite namembni kraj pri gibanju z eno od naslednjih vrednosti:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES);

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES);

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES);

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES).

n1

3.2

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prejemnik

C

„O“, če oznaka namembnega kraja ni 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3, 4 in 6: sprememba prejemnika po razdelitvi povzroči, da ta skupina podatkov postane „R“.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika;

6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4 in 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES.

an..17

3.3

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2 in 3

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2 in 3: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2 in 3;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polje 3.3c, 3.3e in 3.3f:

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.4

URAD kraj dobave – carina

C

„R“ v primeru izvoza (koda vrste spremenjenega namembnega kraja 6)

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 3.1a).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada izvoza, pri katerem bo vložena izvozna deklaracija v skladu s členom 161(5) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

Vnesite oznako carinskega urada, ki obstaja na seznamu carinskih uradov z vlogo za izvoz.

an8

3.5

GOSPODARSKI SUBJEKT nov urejevalec prevoza

C

„R“ za opredelitev osebe, odgovorne za ureditev prevoza, če je vrednost v polju 3c„3“ ali „4“

 

 

 

a

Številka DDV

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“.

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.6

GOSPODARSKI SUBJEKT nov prevoznik

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot „R“, kadar se zaradi razdelitve spremeni prevoznik.

Opredelite osebo, ki opravi novi prevoz.

 

 

a

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.7

PODATKI V ZVEZI S PREVOZOM

D

„R“, kadar se zaradi razdelitve spremenijo podatki v zvezi s prevozom.

 

99X

 

a

Oznaka prevozne enote

R

 

Navedite oznake prevoznih enot. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 8.

n..2

 

b

Identiteta prevoznih enot

C

„R“, če oznaka prevozne enote ni 5

(glejte polje 3.7a).

Vnesite registrsko številko prevoznih enot, kadar oznaka prevozne enote ni 5.

an..35

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

„R“, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito prevozne enote.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prevozu, npr. identiteto naslednjega prevoznika, informacije o naslednjih prevoznih enotah.

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.8

Podatkovni niz e-AD

R

 

Za vsak proizvod v pošiljki je treba uporabiti ločeno skupino podatkov.

999x

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

Navedite enotno referenco zapisa v podatkovnem nizu proizvoda v prvotni razdelitvi e-AD. Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu mora biti enotna za vsako polje „podatki o razdelitvi e-AD“.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..3

 

b

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

Navedite oznako trošarinskega izdelka, ki se uporablja, glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

an..4

 

c

Oznaka KN

R

 

Navedite oznako KN, ki velja na datum predložitve za razdelitev.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n8

 

d

Količina

R

 

Navedite količino (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda – glejte Prilogo II, seznama oznak 11 in 12).

Za gibanje do registriranega prejemnika iz člena 19(3) Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, za katero ima dovoljenje.

Za gibanje do oproščene organizacije iz člena 12 Direktive 2008/118/ES količina ne presega količine, navedene v potrdilu o oprostitvi plačila trošarine.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,3

 

e

Bruto teža

R

 

Navedite bruto težo pošiljke (trošarinsko blago z embalažo).

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,2

 

f

Neto teža

R

 

Navedite težo trošarinskega blaga brez embalaže.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,2

 

i

Davčna oznaka

O

 

Navedite dodatne informacije o davčnih oznakah, ki jih zahteva namembna država članica.

an..350

 

j

Davčna oznaka_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

k

Zastavica uporabljene davčne oznake

D

„R“, če so uporabljene davčne oznake.

Navedite „1“, če blago vključuje davčne oznake ali je opremljeno z njimi, ali „0“, če blago ne vključuje davčnih oznak ali ni opremljeno z njimi.

n1

 

o

Gostota

C

„R“, če se uporablja za zadevno trošarinsko blago.

Navedite gostoto pri 15 °C, če je primerno, v skladu s Seznamom oznak 11 v tabeli v Prilogi II.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..5,2

 

p

Trgovski opis

O

Odpremna država članica lahko ta podatek opredeli kot obveznega.

Navedite trgovski opis blaga za opredelitev proizvodov, ki se prevažajo.

an..350

 

q

Trgovski opis_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

r

Blagovna znamka proizvodov

D

„R“, če ima trošarinsko blago blagovno znamko.

Navedite blagovno znamko blaga, če je primerno.

an..350

 

s

Blagovna znamka proizvodov_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

3.8.1

TOVOREK

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste tovorkov

R

 

Navedite vrsto tovorka z eno od oznak iz Priloge II, Seznama oznak 9.

an2

 

b

Število tovorkov

C

„R“, če je uporabljena oznaka „števno“.

Navedite število tovorkov, če jih je možno šteti, v skladu s Prilogo II, Seznamom oznak 9.

n..15

 

c

Identiteta komercialne zaščitne oznake

D

„R“, če so uporabljene komercialne zaščitne oznake.

Opredelite komercialne zaščitne oznake, če se uporabljajo za zaščito tovorkov.

an..35

 

d

Informacije o zaščitni oznaki

O

 

Navedite dodatne informacije o teh komercialnih zaščitnih oznakah (npr. vrsta uporabljenih zaščitnih oznak).

an..350

 

e

Informacije o zaščitni oznaki_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2


Tabela 6

(iz člena 7 in člena 8(3))

Poročilo o prejemu/Poročilo o izvozu

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve poročila o prejemu/izvozu

C

Zagotovijo pristojni organi namembne države članice/države članice izvoza ob potrditvi poročila o prejemu/poročila o izvozu.

Navedeni čas je lokalni čas.

dateTime

2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Navedite ARC e-AD. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 2.

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

Navedite zaporedno številko e-AD.

Označeno z 1 ob začetni potrditvi e-AD in se poveča za 1 ob vsaki spremembi namembnega kraja.

n..2

3

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

„R“, razen kadar je podatkovni element „vrsta sporočila“ v ustreznem elektronskem administrativnem dokumentu enak „2 – vloga za izvoz s hišnim carinjenjem“.

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

– „R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

Za oznako vrste namembnega kraja:

– 1, 2, 3 in 4: navedite veljavno evidenčno številko SEED imetnika trošarinskega skladišča ali registriranega prejemnika;

– 6: navedite identifikacijsko številko za DDV osebe, ki zastopa pošiljatelja v uradu izvoza.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 6;

ta podatkovni element se ne uporablja za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4, 5 in 8

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES.

an..17

4

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1 in 4;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

Navedite dejanski kraj dobave trošarinskega blaga.

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

Za oznako vrste namembnega kraja:

1: navedite veljavno evidenčno številko SEED namembnega trošarinskega skladišča,

2, 3 in 5: navedite identifikacijsko številko za DDV ali drug identifikator.

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3 in 5;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 4

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

 

an..182

 

c

Ime ulice

C

Za polja 4c, 4e in 4f:

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 2, 3, 4 in 5;

„O“ za oznako vrste namembnega kraja 1

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

an..11

 

e

Poštna številka

C

 

an..10

 

f

Mesto

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

5

Namembni URAD

C

„R“ za oznako vrste namembnega kraja 1, 2, 3, 4 in 5

(glejte oznake vrste namembnega kraja v polju 1a tabele 1).

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

Navedite oznako urada pristojnih organov v namembni državi članici, ki je odgovoren za trošarinski nadzor v namembnem kraju. Glejte Prilogo II, Seznam oznak 5.

an8

6

POROČILO o prejemu/izvozu

R

 

 

 

 

a

Datum prihoda trošarinskega blaga

R

 

Datum konca gibanja v skladu s členom 20(2) Direktive 2008/118/ES.

Datum

 

b

Splošna sklepna ugotovitev o prejemu

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

prejem sprejet in zadovoljiv;

2

=

prejem sprejet, vendar nezadovoljiv;

3

=

prejem zavrnjen;

4

=

prejem delno zavrnjen;

21

=

izstop sprejet in zadovoljiv;

22

=

izstop sprejet, vendar nezadovoljiv;

23

=

izstop zavrnjen.

n..2

 

c

Dodatne informacije

O

 

Navedite dodatne informacije o prejemu trošarinskega blaga.

an..350

 

d

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2

7

PODATKOVNI NIZ POROČILA o prejemu/izvozu

C

„R“, če vrednost splošne sklepne ugotovitve o prejemu ni 1 in 21

(glejte polje 6b).

 

999X

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

Navedite enotno referenco zapisa v podatkovnem nizu s tem povezanega e-AD (polje 17a tabele 1) za isti trošarinski izdelek kot v povezanem e-AD, za katerega se uporablja ena od oznak, razen oznak 1 in 21.

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..3

 

b

Kazalec primanjkljaja ali presežka

D

„R“, kadar je za zadevni zapis v podatkovnem nizu ugotovljen manko ali presežek.

Možne vrednosti so:

S

=

manko;

E

=

presežek.

a1

 

c

Ugotovljeni manko ali presežek

C

„R“, če je naveden kazalec v polju 7b.

Navedite količino (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda – glejte seznama oznak 11 in 12).

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,3

 

d

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

Navedite oznako trošarinskega izdelka, ki se uporablja, glejte Prilogo II, Seznam oznak 11.

an4

 

e

Zavrnjena količina

C

„R“, če je oznaka splošne sklepne ugotovitve o prejemu 4

(glejte polje 6b).

Navedite količino za vsak zapis v podatkovnem nizu, za katerega je trošarinsko blago zavrnjeno (izraženo z mersko enoto, povezano z oznako proizvoda – glejte Prilogo II, seznama oznak 11 in 12).

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič.

n..15,3

7.1

RAZLOG ZA NEZADOVOLJIVO

D

„R“ za vsak zapis v podatkovnem nizu, za katerega se uporablja oznaka splošne sklepne ugotovitve o prejemu 2, 3, 4, 22 ali 23

(glejte polje 6b).

 

9X

 

a

Razlog za nezadovoljivo

R

 

Možne vrednosti so:

0

=

drugo;

1

=

presežek;

2

=

manko;

3

=

blago poškodovano;

4

=

poškodovana zaščitna oznaka;

5

=

sporočilo sistema nadzora izvoza (ECS);

7

=

količina večja od količine v začasni odobritvi.

n1

 

b

Dodatne informacije

C

„R“, če je oznaka razloga za nezadovoljivo 0;

„O“, če je oznaka razloga za nezadovoljivo 1, 2, 3, 4, 5 ali 7

(glejte polje 7.1a).

Navedite dodatne informacije o prejemu trošarinskega blaga.

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje.

Navedite oznako jezika iz Priloge II, Seznama oznak 1 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov.

a2“


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine (UL L 8, 11.1.1996, str. 11).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).

(3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 67).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60).

(5)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(6)  Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 21).


PRILOGA II

Tabela pod točko 11 (Trošarinski izdelek) v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 se spremeni:

(1)

v vrstici za oznako trošarinskega izdelka T200 se vnos za „Opis“ nadomesti z naslednjim:

„Cigarete, kakor so opredeljene v členu 3 Direktive Sveta 2011/64/EU (*), in izdelki, ki se obravnavajo kot cigarete v skladu s členom 2(2) navedene direktive;

(*)  Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL L 176, 5.7.2011, str. 24).“;"

(2)

v vrstici za oznako trošarinskega izdelka T300 se vnos za „Opis“ nadomesti z naslednjim:

„Cigare in cigarilosi, kakor so opredeljeni v členu 4 Direktive 2011/64/EU“;

(3)

v vrstici za oznako trošarinskega izdelka T400 se vnos za „Opis“ nadomesti z naslednjim:

„Drobno rezan tobak za zvijanje cigaret, kakor je opredeljen v členu 5(2) Direktive 2011/64/EU“;

(4)

v vrstici za oznako trošarinskega izdelka T500 se vnos za „Opis“ nadomesti z naslednjim:

„Tobak za kajenje, kakor je opredeljen v členu 5(1) Direktive 2011/64/EU, razen drobno rezanega tobaka za zvijanje cigaret, kakor je opredeljen v členu 5(2) navedene direktive, in izdelki, ki se obravnavajo kot tobak za kajenje, razen drobno rezanega tobaka za zvijanje cigaret, v skladu s členom 2(2) navedene direktive.“17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/380

z dne 16. marca 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/53


SKLEP SVETA (EU) 2016/381

z dne 14. marca 2016

o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Odboru za pomorsko inšpekcijo Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 100 in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomorsko varnost, pomorsko zaščito, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne razmere na ladjah je mogoče učinkovito izboljšati z občutnim zmanjšanjem števila podstandardnih ladij v vodah pod jurisdikcijo držav članic in z dosledno uporabo zadevnih konvencij ter mednarodnih kodeksov in resolucij.

(2)

Za spremljanje usklajenosti ladij z mednarodnimi standardi za varnost, zaščito, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne razmere na ladjah so odgovorne predvsem države zastave, za vzdrževanje razmer na ladji in opreme pa so po pregledu za zagotavljanje skladnosti z zahtevami konvencij odgovorne ladijske družbe. Vendar nekatere države zastave niso izvajale in uporabljaje teh mednarodnih standardov.

(3)

Zato bi se morali proti podstandardnemu ladjevju boriti tudi tako, da bi država pristanišča zagotavljala tudi spremljanje usklajenosti z mednarodnimi standardi za varnost, zaščito, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne razmere na ladjah, ob upoštevanju, da inšpekcijski pregledi pomorske inšpekcije niso pregledi, namenjeni izdaji spričeval, in da ustrezni zapisniki inšpekcije niso spričevala o sposobnosti ladje za plovbo. Usklajen pristop obalnih držav članic Unije k učinkovitemu izvrševanju navedenih mednarodnih standardov za ladje, ki plujejo v vodah pod njihovo jurisdikcijo in uporabljajo njihova pristanišča, bi moral onemogočiti izkrivljanje konkurence.

(4)

V Direktivi 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je določen sistem pomorske inšpekcije Unije, s čimer se je prenovila in okrepila prejšnja zakonodaja Unije na tem področju, ki velja od leta 1995. Sistem Unije temelji na predhodno obstoječi strukturi Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe (v nadaljnjem besedilu: PMoU), ki je bil podpisan 26. januarja 1982 v Parizu.

(5)

Kar zadeva države članice Unije, se nekateri postopki, instrumenti in dejavnosti PMoU z Direktivo 2009/16/ES dejansko uvajajo v področje uporabe prava Unije. Na podlagi navedene Direktive postanejo nekatere odločitve, ki jih sprejme ustrezni pristojni organ PMoU, zavezujoče za države članice Unije.

(6)

Odbor za pomorsko inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: PSCC) PMoU se sestaja letno in med razpravami odloča o nekaterih vprašanjih s pravnim učinkom.

(7)

V skladu s členom 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) mora Svet na predlog Komisije s sklepom sprejeti stališče, ki se zastopa v imenu Unije v organu, ustanovljenem s sporazumom, kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom.

(8)

Ker je zaradi notranjih pravil PMoU težko za vsako posamezno zasedanje PSCC v skladu s členom 218(9) PDEU pravočasno določiti stališče, ki se zastopa v imenu Unije, je v tem primeru učinkovito takšna stališča, ki jih sestavljajo vodilna načela in usmeritve, določiti za več let, skupaj z njimi pa tudi okvir za vsakoletno določitev stališča Unije. Poleg tega se teme, obravnavane na posameznih zasedanjih PSCC, večinoma nanašajo na vprašanja pomorske inšpekcije, ki jih na splošno ureja en sam pravni akt Unije, in sicer Direktiva 2009/16/ES. Ker torej za PMoU veljajo posebne okoliščine, je mogoče določiti splošno stališče, ki se v imenu Evropske unije zastopa na več takšnih zasedanjih.

(9)

Unija ni pogodbenica PMoU. Svet mora zato pooblastiti države članice, da delujejo v skladu s stališčem, ki se zastopa v imenu Unije, in da se strinjajo s tem, da jih bodo sklepi PSCC zavezovali.

(10)

Za sedanjo metodo priprave belega, sivega in črnega seznama držav zastav se je pokazalo, da ima nesorazmerne in neželene posledice za države zastav z majhnimi flotami. Na drugi strani se je sicer oblikovala alternativna metoda izračuna, vendar počasi. Zato bi bilo treba pospešiti oblikovanje alternativne metode, ki bi bila pravičnejša.

(11)

Tehnične razprave in sodelovanje s tretjimi državami članicami PMoU v PSCC so zelo pomembne za učinkovitost in dobro delovanje PMoU.

(12)

Ta sklep bi moral zajemati obdobje od 2016 do 2019 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se zastopa v imenu Evropske unije na letnih zasedanjih PSCC PMoU, ko je navedeni organ pozvan, da sprejme sklepe s pravnim učinkom, je določeno v Prilogi I.

Člen 2

Stališče Unije, ki se zastopa na letnih zasedanjih PSCC PMoU, se vsakoletno določa v skladu s Prilogo II.

Člen 3

Države članice, ki jih zavezuje PMoU, delujejo v skladu s stališčem, ki se zastopa v imenu Unije, kot je navedeno v členu 1, pri čemer nastopajo skupaj in v interesu Unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. aprila 2016.

Veljati preneha 31. decembra 2019.

V Bruslju, 14. marca 2016

Za Svet

Predsednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57).


PRILOGA I

STALIŠČE, KI SE ZASTOPA V IMENU UNIJE V ODBORU ZA POMORSKO INŠPEKCIJO PARIŠKEGA MEMORANDUMA O SOGLASJU GLEDE NADZORA, KI GA OPRAVLJA INŠPEKCIJA ZA VARNOST PLOVBE

Vodilna načela

Države članice, ki jih zavezuje PMoU, v PSCC PMoU nastopajo skupaj in v interesu Unije ter:

(a)

delujejo v skladu s cilji Direktive 2009/16/ES, zlasti za izboljšanje pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja ter bivalnih in delovnih razmer na ladjah, z občutnim zmanjšanjem števila podstandardnih ladij in z dosledno uporabo ustreznih konvencij ter mednarodnih kodeksov in resolucij;

(b)

spodbujajo izvajanje usklajenega pristopa članov PMoU k učinkovitemu izvrševanju mednarodnih standardov za ladje, ki plujejo v vodah pod njihovo jurisdikcijo in uporabljajo njihova pristanišča;

(c)

sodelujejo v okviru PMoU z namenom vzpostavitve celovitega sistema inšpekcijskih pregledov in pravične razdelitve nadzornega bremena, zlasti s sprejetjem letne obveznosti inšpekcijskih pregledov v skladu z dogovorjeno metodologijo iz Priloge 11 k PMoU;

(d)

delujejo v okviru PMoU, da bi ohranile ustrezne pristojne organe, ki jim, npr. z dodatnim zaposlovanjem, dodelijo potrebno število osebja, zlasti usposobljene inšpektorje za inšpekcijski pregled ladij;

(e)

zagotovijo, da so ukrepi, sprejeti v okviru PMoU, skladni z mednarodnim pravom, zlasti z ustreznimi konvencijami ter mednarodnimi kodeksi in resolucijami, ki se nanašajo na pomorsko varnost, pomorsko zaščito, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne razmere na ladjah;

(f)

spodbujajo oblikovanje skupnih pristopov z drugimi organi, ki opravljajo pomorske inšpekcije;

(g)

zagotavljajo skladnost z drugimi politikami Unije, zlasti na področju zunanjih odnosov, varnosti, okolja in drugih.

Usmeritve

Države članice, ki jih zavezuje PMoU, nastopajo skupaj in v interesu Unije, pri čemer si prizadevajo v PMoU podpreti naslednje ukrepe:

A.

da bi se zagotavljalo vsakoletno nemoteno delovanje sistema pomorske inšpekcije Unije v skladu z Direktivo 2009/16/ES, sprejetje:

1.

naslednjih elementov rizičnega profila ladij, ki se uporabljajo pri izboru plovil za inšpekcijo:

(a)

beli, sivi in črni seznam zastav v skladu s formulo, ki jo je razvil PMoU in ki je navedena v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 801/2010 (1);

(b)

seznam glede na uspešnost za priznane organizacije v skladu z metodologijo, ki jo je PSCC sprejel na 37. zasedanju maja 2004 (točka dnevnega reda 4.5.2);

(c)

povprečna koeficienta pomanjkljivosti in zadržanja za formulo za ugotavljanje uspešnosti družb na podlagi Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 802/2010 (2).

2.

sprememb ali posodobitev postopkov in smernic PMoU, ki imajo pravni učinek, ki so skladne s cilji Direktive 2009/16/ES, zlasti ciljem izboljšanja pomorske varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja onesnaževanja ter bivalnih in delovnih razmer na ladjah.

B.

čim prej oblikovati alternativno metodo priprave belega, sivega in črnega seznama držav zastav, ki bi bila pravičnejša neodvisno od velikosti flote.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 801/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili države zastave (UL L 241, 14.9.2010, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 802/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) in člena 27 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uspešnosti družb (UL L 241, 14.9.2010, str. 4).


PRILOGA II

VSAKOLETNA DOLOČITEV STALIŠČA, KI SE ZASTOPA V IMENU UNIJE V ODBORU ZA POMORSKO INŠPEKCIJO PARIŠKEGA MEMORANDUMA O SOGLASJU GLEDE NADZORA, KI GA OPRAVLJA INŠPEKCIJA ZA VARNOST PLOVBE

Pred vsakim letnim zasedanjem PSCC PMoU se sprejmejo potrebni ukrepi, da se v stališčih, ki se izrazijo v imenu Unije, upoštevajo vse ustrezne informacije, poslane Evropski komisiji, kot tudi vsa dokumentacija za razpravo, ki spada v pristojnost Unije v skladu z vodilnimi načeli in usmeritvami iz Priloge I.

Službe Komisije v ta namen, na podlagi navedenih dognanj in dovolj časa pred zasedanjem odbora PSCC Svetu ali njegovim pripravljalnim telesom v razpravo in odobritev pošljejo pripravljalni dokument, v katerem navedejo podrobnosti predvidenega stališča Unije.


17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/57


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/382

z dne 15. marca 2016

o ukrepu Nemčije za prepoved dajanja v promet tipa stroja za lupljenje kablov v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1520)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (1) ter zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemčija je v skladu s postopkom iz člena 11(2) Direktive 2006/42/ES obvestila Komisijo o ukrepu za prepoved dajanja v promet stroja za lupljenje kablov tipa QJ-001 proizvajalca Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Kitajska, in distributerja Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

Razlog za ukrep je bila neskladnost stroja za lupljenje kablov z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

(3)

V oddelku 1.2.4.3 (Ustavitev v sili) Priloge I k Direktivi 2006/42/ES je zahtevano, da morajo biti stroji opremljeni z eno ali več napravami za ustavitev v sili, kar omogoča odvračanje dejanske ali grozeče nevarnosti. Uporabljajo se naslednje izjeme: (a) stroji, pri katerih naprava za ustavitev v sili ne bi zmanjšala tveganja, bodisi ker ne bi skrajšala časa za ustavitev bodisi ker ne bi omogočila izvedbe posebnih ukrepov, ki so potrebni za obvladovanje tveganja, (b) prenosni ročni in/ali ročno vodeni stroji. Stroj za lupljenje kablov ni bil opremljen s stikalom za ustavitev v sili, čeprav ni izpolnjeval pogojev za izjemo.

(4)

V oddelku 1.3.7 (Tveganje, povezano z gibajočimi se deli) Priloge I k Direktivi 2006/42/ES je zahtevano, da morajo biti gibajoči se deli strojev načrtovani in izdelani tako, da so preprečena tveganja dotikov, ki bi lahko povzročili nezgode, ali, če tveganje ni odpravljeno, opremljeni z varovali ali varovalnimi napravami. Stroj za lupljenje kablov je imel naslednje pomanjkljivosti:

tveganje zaradi gibajočih se delov, ker ni imel varovalnih naprav; v tem primeru zaradi izpostavljenosti klinastega jermena,

nezadostna razdalja od nevarnega območja; v tem primeru lahko ob neupoštevanju varnostne razdalje roke pridejo v območje kabelskih napeljav do valjev.

(5)

V oddelku 1.7.1 (Informacije in opozorila na strojih) Priloge I k Direktivi 2006/42/ES je zahtevano, da morajo biti vse pisne ali ustne informacije in opozorila izraženi v uradnem(-ih) jeziku(-ih) Skupnosti, ki jih lahko v skladu s Pogodbo določi država članica, v kateri bodo stroji dani v promet in/ali obratovanje, na zahtevo pa jih lahko spremljajo različice v katerih koli drugih uradnih jezikih Skupnosti, ki jih razumejo upravljavci. V primeru stroja za lupljenje kablov so bila opozorila v navodilih na voljo le v angleškem jeziku.

(6)

V oddelku 1.7.4.2 (Vsebina navodil) Priloge I k Direktivi 2006/42/ES so določene informacije, ki jih morajo vsebovati vsaka navodila za uporabo. Navodila za uporabo stroja za lupljenje kablov niso vsebovala informacij o preostalih tveganjih, ki ostajajo kljub ukrepom varne zasnove, zaščite in sprejetim dopolnilnim varovalnim ukrepom; ter informacij o emisijah zvokovne moči, kot je zahtevano v oddelku 1.7.4.2(l). Risbe, diagrami, opisi in razlage, ki so v skladu z zahtevami iz oddelka 1.7.4.2(e) potrebni pri uporabi, vzdrževanju in popravilih stroja ter preskušanju njegovega pravilnega delovanja, so večinoma manjkali ali so bili nejasni.

(7)

Komisija je distributerja Fringo GmbH&Co.KG in proizvajalca City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing pozvala, naj predložita svoje pripombe k ukrepu, ki ga je sprejela Nemčija. Odgovora ni prejela.

(8)

Pregled dokazil, ki so jih predložili nemški organi, potrjuje, da stroj za lupljenje kablov tipa QJ-001 proizvajalca Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Kitajska, in distributerja Fringo GmbH&Co.KG, Nemčija, ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz člena 5(1)(a) Direktive 2006/42/ES ter da ta neskladnost povzroča resna tveganja za poškodbe uporabnikov. Zato je ukrep, ki ga je sprejela Nemčija, ustrezno obravnavati kot utemeljen –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ukrep Nemčije za prepoved dajanja v promet stroja za lupljenje kablov tipa QJ-001 proizvajalca Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Kitajska, in distributerja Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, je utemeljen.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 15. marca 2016

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/59


SKLEP št. 1/2016 ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP-EU

z dne 7. marca 2016

o odobritvi odstopanj od finančne uredbe Centra za razvoj podjetništva (CRP) [2016/383]

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Priloge III k Sporazumu o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (1) in zlasti člena 2(6) Sporazuma,

ob upoštevanju Sklepa št. 5/2004 Odbora veleposlanikov AKP-ES z dne 17. decembra 2004 o finančni uredbi Centra za razvoj podjetništva (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU) je določeno, da mora Odbor veleposlanikov AKP-EU spremljati splošno strategijo CRP in nadzirati delo izvršilnega odbora.

(2)

V Prilogi III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU je določeno, da mora izvršilni odbor CRP določiti finančne in kadrovske predpise ter pravila delovanja.

(3)

Statut in poslovnik Centra za razvoj podjetništva, sprejeta s Sklepom št. 8/2005 Odbora veleposlanikov AKP-EU (v nadaljnjem besedilu: statut CRP) (3), in Sklep št. 5/2004 Odbora veleposlanikov AKP-ES (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba CRP) (4) dajejo zagotovila v zvezi s poročanjem Odboru veleposlanikov AKP-EU in nadzorom, ki ga slednji izvaja.

(4)

Svet ministrov AKP-EU se je na 39. zasedanju 19. in 20. junija v Nairobiju v skupni izjavi dogovoril, da bo začel postopek odrejenega zapiranja CRP in spreminjanja Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU ter bo zato Odbor veleposlanikov AKP-EU pooblastil, naj nadaljuje obravnavo zadeve in sprejme potrebne sklepe.

(5)

V Sklepu št. 4/2014 (5) je Odbor veleposlanikov AKP-EU opozoril, da je treba pri zapiranju CRP spoštovati pristojnosti nadzornega organa CRP iz Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU in podrobnosti, ki jih je Svet ministrov AKP-EU določil v skupni izjavi.

(6)

V zahtevi izvršilnega odbora CRP Odboru veleposlanikov AKP-EU, poslani z dopisom z dne 19. oktobra 2015, je pojasnjeno, da želi izvršilni odbor CRP v okviru zapiranja CRP odstopati od člena 27(1) in (5) finančne uredbe CRP in prosi za predhodno dovoljenje nadzornega organa.

(7)

Spremembe finančne uredbe CRP in kadrovskih predpisov CRP (6) in odstopanja od njih v skladu s potrebami, do katerih lahko pride zaradi izvajanja postopka odrejenega zapiranja CRP, zahtevajo prožen postopek.

(8)

Zahteve za imenovanje revizijskega podjetja za obdobje treh let, kot je določeno v členu 27(1) finančne uredbe CRP, in zahteva, da to podjetje vsako leto pripravi obvezno revizijsko poročilo v skladu s členom 27(5) navedene uredbe, bi bilo treba prilagoditi, da se zagotovi bolj učinkovit postopek pri zapiranju organizacije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Odbor veleposlanikov AKP-EU s takojšnjim učinkom da ugodno mnenje v zvezi z odstopanjem od člena 27(1) in (5) finančne uredbe CRP.

2.   Z odstopanjem od člena 27(1) finančne uredbe CRP lahko CRP imenuje revizijsko podjetje za obdobje štirih let, ki zajema proračunska leta od 2013 do 2016. To revizijsko podjetje se izbere v skladu s postopkom oddaje javnega naročila iz finančne uredbe CRP.

Z odstopanjem od člena 27(5) finančne uredbe CRP se bo za leta, za katera revizija še ni opravljena, začela večletna revizija, izvršilnemu odboru CRP pa se bo predložilo eno končno poročilo.

Člen 2

Odbor veleposlanikov AKP-EU pooblašča izvršilni odbor CRP, da odstopa od finančne uredbe CRP in kadrovskih predpisov CRP in/ali jih spremeni v skladu s potrebami, ki lahko nastanejo zaradi izvajanja odrejenega zaprtja CRP. Izvršilni odbor CRP takoj obvesti Odbor veleposlanikov AKP-EU o vsaki takšni odločitvi o odstopanju in/ali spremembi uredb CRP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. marca 2016

Za Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik

P. DE GOOIJER


(1)  Sporazum, podpisan v Cotonouju 23. junija 2000 (UL L 317, 15.12.2000, str. 3), kakor je bil spremenjen s sporazumom, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27), in s sporazumom, podpisanim v Ouagadougouju 22. junija 2010 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(2)  UL L 70, 9.3.2006, str. 52.

(3)  UL L 66, 8.3.2006, str. 16.

(4)  Sklep št. 5/2004 Odbora veleposlanikov AKP-ES z dne 17. decembra 2004 o finančni uredbi Centra za razvoj podjetništva (UL L 70, 9.3.2006, str. 52).

(5)  UL L 330, 15.11.2014, str. 61.

(6)  UL L 348, 30.12.2005, str. 54.


17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/61


SKLEP št. 2/2016 ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP-EU

z dne 7. marca 2016

o imenovanju člana izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP) [2016/384]

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (1), kakor je bil prvič spremenjen 25. junija 2005 v Luxembourgu (2) in drugič 22. junija 2010 v Ouagadougouju (3), ter zlasti člena 2(6) Priloge III Sporazuma,

ob upoštevanju Sklepa Odbora veleposlanikov AKP-ES št. 8/2005 z dne 20. julija 2005 o statutu in poslovniku Centra za razvoj podjetništva (CRP) (4) in zlasti člena 9(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 9 Statuta in poslovnika Centra za razvoj podjetništva (CRP) je določeno, da Odbor veleposlanikov imenuje člane izvršilnega odbora za obdobje največ petih let.

(2)

Mandat treh članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva iz držav AKP, imenovanih s Sklepom št. 3/2013 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 30. julija 2013 (5), ki je bil spremenjen s Sklepom št. 2/2014 Odbora veleposlanikov AKP-EU (6), se izteče 6. septembra 2018 ali ob zaprtju Centra, kar nastopi prej.

(3)

Zaradi odstopa člana se je sprostilo eno mesto.

(4)

Za preostanek mandata je zato treba imenovati novega člana izvršilnega odbora –

SKLENIL:

Člen 1

Za člana izvršilnega odbora CRP, ki zamenja Mario MACHAILO-ELLIS, se imenuje:

Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Člen 2

Brez poseganja v morebitne prihodnje odločitve, ki bi jih Odbor lahko sprejel v okviru svojih pristojnosti, so za preostanek mandata, tj. do 6. septembra 2018, ali do zaprtja Centra, kar nastopi prej, člani izvršilnega odbora CRP:

 

Jacek ADAMSKI,

 

Martin BENKO,

 

Nicole BOLLEN,

 

John Atkins ARUHURI,

 

Lekwalo Leta MOSIENYANE,

 

Félix MOUKO.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Mogoče ga je kadar koli spremeniti v skladu z razmerami v Centru.

V Bruslju, 7. marca 2016

Za Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik

P. DE GOOIJER


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(4)  UL L 66, 8.3.2006, str. 16.

(5)  UL L 263, 5.10.2013, str. 18.

(6)  Sklep št. 2/2014 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 5. avgusta 2014 o imenovanju članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP) (UL L 245, 20.8.2014, str. 9).


17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/63


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EU-NORVEŠKA št. 1/2016

z dne 8. februarja 2016,

ki spreminja Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2016/385]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, podpisanega v Bruslju 14. maja 1973 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (2) (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Sporazuma se nanaša na Protokol 3, ki določa pravila o poreklu blaga in kumulacijo porekla med EU, Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom), Islandijo, Turčijo, Ferskimi otoki in udeleženkami evro-sredozemskega partnerstva, tj. Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Palestino (3), Sirijo in Tunizijo.

(2)

Člen 39 Protokola 3 določa, da se lahko Skupni odbor iz člena 29 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

(3)

Regionalna konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (4) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami panevro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom.

(4)

EU in Norveška sta Konvencijo podpisali 15. junija 2011.

(5)

EU in Norveška sta deponirali listine o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 9. novembra 2011. Zato je Konvencija v skladu z njenim členom 10(3) začela veljati za EU in Norveško 1. maja 2012 oziroma 1. januarja 2012.

(6)

Udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in Republika Moldavija so bile s Konvencijo vključene v panevro-mediteransko območje kumulacije porekla.

(7)

Protokol 3 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti in vstaviti sklic na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. maja 2015.

V Bruslju, 8. februarja 2016

Za Skupni odbor

Predsednik

Petros SOURMELIS


(1)  UL L 171, 27.6.1973, str. 2.

(2)  UL L 117, 2.5.2006, str. 2.

(3)  To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

(4)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


PRILOGA

Protokol 3

o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

Člen 1

Veljavna pravila o poreklu

Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

Vsa sklicevanja na „ustrezni sporazum“ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

Spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se predložijo v reševanje Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Skupni odbor se lahko odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če EU ali Norveška pošljeta pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopita od Konvencije v skladu z njenim členom 9, EU in Norveška nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med EU in Norveško.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člen 16(5) in člen 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, EU, Turčijo in udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu ter Republiko Moldavijo, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/66


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EU-ISLANDIJA št. 1/2016

z dne 17. februarja 2016,

ki spreminja Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2016/386]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, podpisanega v Bruslju 22. julija 1972 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Sporazuma se nanaša na Protokol 3, ki določa pravila o poreklu blaga in kumulacijo porekla med EU, Islandijo, Švico (vključno z Lihtenštajnom), Norveško, Turčijo, Ferskimi otoki in udeleženkami evro-sredozemskega partnerstva, tj. Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Palestino (2), Sirijo in Tunizijo.

(2)

Člen 39 Protokola 3 določa, da se lahko Skupni odbor iz člena 30 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

(3)

Regionalna konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (3) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami panevro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom.

(4)

EU in Islandija sta Konvencijo podpisali 15. junija 2011 oziroma 30. junija 2011.

(5)

EU in Islandija sta deponirali listine o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 12. marca 2012. Zato je Konvencija v skladu z njenim členom 10(3) začela veljati za EU in Islandijo 1. maja 2012.

(6)

Udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in Republika Moldavija so bile s Konvencijo vključene v panevro-mediteransko območje kumulacije porekla.

(7)

Protokol 3 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti in vstaviti sklic na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. maja 2015.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Skupni odbor

Predsednik

Petros SOURMELIS


(1)  UL L 301, 31.12.1972, str. 2.

(2)  To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

(3)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


PRILOGA

Protokol 3

o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

Člen 1

Veljavna pravila o poreklu

Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

Vsa sklicevanja na „ustrezni sporazum“ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

Spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se predložijo v reševanje Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Skupni odbor se lahko odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če EU ali Islandija pošljeta pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopita od Konvencije v skladu z njenim členom 9, EU in Islandija nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med EU in Islandijo.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člen 16(5) in člen 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, EU, Turčijo in udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu ter Republiko Moldavijo, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


Popravki

17.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/69


Popravek Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom

( Uradni list Evropske unije L 13 z dne 17. januarja 2014 )

Stran 26, člen 58, točka (d)(iii):

besedilo:

„(iii)

po potrebi sodeluje pri drugih medicinskih radioloških posegih, izvzetih iz točk (a) in (b), za namene posvetovanja in svetovanja o vprašanjih, povezanih z varstvom pred sevanjem pri izpostavljenosti v zdravstvu;“

se glasi:

„(iii)

po potrebi sodeluje pri drugih medicinskih radioloških posegih, izvzetih iz točk (i) in (ii), za namene posvetovanja in svetovanja o vprašanjih, povezanih z varstvom pred sevanjem pri izpostavljenosti v zdravstvu;“.