ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 55

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
2. marec 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/291 z dne 18. februarja 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Jambon d'Auvergne (ZGO))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/292 z dne 19. februarja 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Alheira de Mirandela (ZGO))

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/293 z dne 1. marca 2016 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/294 z dne 1. marca 2016 o dvestodvainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

9

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/295 z dne 1. marca 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2016/296 z dne 29. februarja 2016 o nadomestitvi člana odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/291

z dne 18. februarja 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Jambon d'Auvergne (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Francije za registracijo imena „Jambon d'Auvergne“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Jambon d'Auvergne“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Jambon d'Auvergne“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.2 Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 331, 8.10.2015, str. 8.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/292

z dne 19. februarja 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Alheira de Mirandela (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Portugalske za registracijo imena „Alheira de Mirandela“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Alheira de Mirandela“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Alheira de Mirandela“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.2 Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. februarja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 333, 9.10.2015, str. 8.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/293

z dne 1. marca 2016

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 850/2004 se izvajajo zaveze Unije iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (2), in iz Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je bil potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES (3).

(2)

Priloga A (Odprava) h Konvenciji vsebuje kemikalije, katerih proizvodnjo, uporabo, uvoz in izvoz bi bilo treba prepovedati in glede katerih bi bilo treba sprejeti zakonodajne in upravne ukrepe za njihovo odpravo.

(3)

Konferenca pogodbenic Konvencije je v skladu s členom 8(9) Konvencije na svojem šestem zasedanju sklenila spremeniti Prilogo A h Konvenciji, tako da se v navedeno prilogo uvrsti heksabromociklododekan (v nadaljnjem besedilu: HBCDD). Navedeni predlog sprememb vsebuje posebno izjemo za proizvodnjo in uporabo HBCDD v ekspandiranem polistirenu in ekstrudiranem polistirenu v stavbah.

(4)

V skladu s členom 22(3) Konvencije začnejo spremembe prilog A, B in C h Konvenciji veljati eno leto po datumu, ko depozitar seznani pogodbenice s sprejetjem sprememb, kar za HBCDD pomeni 26. novembra 2014.

(5)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 850/2004 bi se HBCDD za izvajanje prepovedi proizvodnje, uporabe, uvoza in izvoza navedene snovi v Uniji moral dodati na seznam v Prilogi I k navedeni uredbi.

(6)

HBCDD je trenutno naveden v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4), zaradi česar se lahko HBCDD daje v promet ali uporablja po 21. avgustu 2015 samo, če je bila za takšno dajanje v promet ali uporabo izdana avtorizacija v skladu z naslovom VII Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali če je bila vloga za izdajo avtorizacije oddana pred 21. februarjem 2014, odločitev o njej pa še ni bila sprejeta.

(7)

Kot posledica določb naslova VII Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se za HBCDD uporabljajo od 21. avgusta 2015, je Komisija depozitarju Konvencije 25. novembra 2014 poslala uradno obvestilo v skladu s členom 22(3)(b) Konvencije in ga v njem obvestila, da Unija spremembe Priloge A h Konvenciji ne more sprejeti pred 21. avgustom 2015. Ker je ta datum sedaj mimo, bi bilo treba HBCDD uvrstiti na seznam v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004.

(8)

Vse avtorizacije, dodeljene za uporabo ali dajanje v promet HBCDD, bi bilo treba omejiti na področje uporabe posebne izjeme iz spremembe Priloge A h Konvenciji, ki dovoljuje uporabo HBCDD le v ekspandiranem polistirenu in ekstrudiranem polistirenu v stavbah in njegovo proizvodnjo izključno v ta namen. Ker ni bila v Uniji prejeta nobena vloga za izdajo avtorizacije za uporabo HBCDD pri izdelavi ekstrudiranega polistirena na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, navedena uporaba ne bi smela biti več dovoljena.

(9)

V spremembi Priloge A h Konvenciji, natančneje novem delu VII, vstavljenem v navedeno prilogo, se nadalje zahteva, da morata biti ekspandirani polistiren in ekstrudirani polistiren, ki vsebujeta HBCDD in sta dana v promet v Uniji, jasno označena ali drugače prepoznavna skozi celo življenjsko dobo. Navedeno zahtevo bi bilo treba izvajati v Uniji.

(10)

Da bi se v Uniji okrepila praktična uporaba in dosledno izvrševanje prepovedi iz člena 3 Uredbe (ES) št. 850/2004, je treba določiti mejno vrednost za HBCDD kot nenamerno sled onesnaževala v snoveh, pripravkih in izdelkih. Da bi se upošteval tehnični napredek, bi morala Komisija to mejno vrednost revidirati v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe z namenom znižanja te mejne vrednosti.

(11)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 850/2004 bi bilo treba spremeniti, da se v skladu s členom 4(4) Konvencije določi, da posebna izjema za HBCDD poteče 26. novembra 2019, kar je pet let po datumu začetka veljavnosti Konvencije v zvezi s HBCDD, razen če Unija Sekretariatu priglasi zgodnejši datum prenehanja veljavnosti in se ta datum hkrati vključi v register posebnih izjem.

(12)

Da bi se omogočilo prehodno obdobje za prilagoditev določbam te uredbe, se prepoved iz člena 3 Uredbe (ES) št. 850/2004 ne bi smela uporabljati za izdelke iz ekspandiranega polistirena in izdelke iz ekstrudiranega polistirena, ki vsebujejo HBCDD in so proizvedeni pred ali na datum začetka veljavnosti te uredbe, do tri mesece po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

(13)

Treba je tudi pojasniti, da se niti prepoved proizvodnje, dajanja v promet in uporabe iz člena 3 Uredbe (ES) št. 850/2004 niti zahteva po označevanju iz uvodne izjave 9 ne bi smela uporabljati za izdelke, ki vsebujejo HBCDD in so bili v uporabi na datum začetka veljavnosti te uredbe.

(14)

V primerih, za katere je bilo v skladu z naslovom VII Uredbe (ES) št. 1907/2006 izdana avtorizacija za uporabo HBCDD v izdelkih iz ekspandiranega polistirena, bi bilo treba dovoliti tudi uvoz in uporabo izdelkov iz ekspandiranega polistirena, ki vsebuje HBCDD, za obdobje veljavnosti navedene avtorizacije.

(15)

Odbor, ustanovljen s členom 29 Direktive Sveta 67/548/EGS (5), ni podal mnenja o ukrepih iz te uredbe, zato je Komisija Svetu predložila predlog v zvezi z navedenimi ukrepi in ga posredovala Evropskemu parlamentu – Svet ni ukrepal v obdobju dveh mesecev, kot določa člen 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES (6), zato je Komisija predlog nemudoma predložila Evropskemu parlamentu. Ker Evropski parlament predlogu v štirih mesecih od datuma, ko mu je bil prvič posredovan, ni nasprotoval, bi morala Komisija zdaj predlog sprejeti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(2)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35).

(4)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).


PRILOGA

V delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004 se doda naslednji vnos:

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno uporabo ali druge specifikacije

„Heksabromociklododekan

‚Heksabromociklododekan‘ pomeni: heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan in njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan; beta-heksabromociklododekan; in gama-heksabromociklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b) uporablja za koncentracije heksabromociklododekana, enake ali nižje od 100 mg/kg (0,01 mas. %), kadar se pojavlja v snoveh, pripravkih, izdelkih ali kot sestavina ognjeodpornih delov izdelkov, to določbo pa mora Komisija revidirati do 22. marca 2019.

2.

Uporaba heksabromociklododekana, samega ali v pripravkih, v proizvodnji izdelkov iz ekspandiranega polistirena ter proizvodnja in dajanje v promet heksabromociklododekana v te namene se dovolijo pod pogojem, da je bila za tako uporabo dodeljena avtorizacija v skladu z naslovom VII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali da je taka uporaba predmet vloge za avtorizacijo, ki je bila vložena pred 21. februarjem 2014 in o kateri še ni bilo odločeno.

Dajanje v promet in uporaba heksabromociklododekana, samega ali v pripravkih, se v skladu s tem odstavkom dovoli samo do 26. novembra 2019 ali do datuma poteka obdobja pregleda iz odločitve o avtorizaciji v skladu z naslovom VII Uredbe (ES) št. 1907/2006, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Dajanje v promet in uporaba v stavbah izdelkov iz ekspandiranega polistirena, ki vsebujejo heksabromociklododekan kot sestavino in ki se proizvajajo v skladu z izjemo iz tega odstavka, se dovoli do poteka 6 mesecev po datumu poteka veljavnosti te izjeme. Taki izdelki, ki so bili v uporabi že pred navedenim datumom, se lahko še naprej uporabljajo.

3.

Brez poseganja v izjemo iz odstavka 2 se dajanje v promet in uporaba v stavbah izdelkov iz ekspandiranega polistirena in izdelkov iz ekstrudiranega polistirena, ki vsebujejo heksabromociklododekan kot sestavino in so proizvedeni pred ali na 22. marec 2016, dovoli do 22. junija 2016. Odstavek 6 se uporablja, kot če bi bili taki izdelki proizvedeni v skladu z izjemo iz odstavka 2.

4.

Izdelki, ki vsebujejo heksabromociklododekan kot sestavino in ki so bili v uporabi že pred ali na 22. marec 2016, se lahko še naprej uporabljajo in dajejo v promet, odstavek 6 pa se ne uporablja. Za take izdelke se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).

5.

Dajanje v promet in uporaba v stavbah uvoženih izdelkov iz ekspandiranega polistirena, ki vsebujejo heksabromociklododekan kot sestavino, se dovoli do datuma poteka veljavnosti izjeme iz odstavka 2, odstavek 6 pa se uporablja, če so bili taki izdelki proizvedeni v skladu z izjemo iz odstavka 2. Taki izdelki, ki so bili v uporabi že pred navedenim datumom, se lahko še naprej uporabljajo.

6.

Brez poseganja v uporabo drugih določb Unije o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi mora biti ekspandirani polistiren, v katerem je heksabromociklododekan uporabljen v skladu z izjemo iz odstavka 2, jasno označen ali drugače prepoznaven skozi celo življenjsko dobo.


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).“


2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/294

z dne 1. marca 2016

o dvestodvainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), in zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 11. in 23. februarja 2016 sklenil spremeniti šest vnosov na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Uredbo (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremenijo identifikacijski podatki za naslednje vnose pod naslovom „Fizične osebe“:

(a)

Vnos „Salah Eddine Gasmi (tudi (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Datum rojstva: 13. 4. 1974. Kraj rojstva: Zeribet El Oued, Wilaya (provinca) Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: Alžirija. Drugi podatki: (a) ime matere: Yamina Soltane; (b) ime očeta: Abdelaziz. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3. 7. 2008.“ se nadomesti z:

„Salah Eddine Gasmi (tudi (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Datum rojstva: 13. 4. 1971. Kraj rojstva: Zeribet El Oued, Wilaya (provinca) Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: Alžirija. Drugi podatki: (a) ime matere: Yamina Soltane; (b) ime očeta: Abdelaziz. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 3. 7. 2008.“

(b)

Vnos „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (tudi (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Datum rojstva: 11. 12. 1974. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) L191609 (tunizijski potni list, izdan 28. 2. 1996, prenehal veljati 27. 2. 2001), (b) 04643632 (nacionalna identifikacijska številka, izdana 18. junija 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (italijanska davčna številka). Naslov: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunizija. Drugi podatki: (a) vodja varnostnega krila skupine Ansar al-Shari'a v Tuniziji (AAS-T), (b) ime matere: Ourida Bint Mohamed. (c) 1. decembra 2004 izgnan iz Italije v Tunizijo. (d) avgusta 2013 aretiran v Tuniziji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 24. 4. 2002.“ se nadomesti z:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (tudi (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Datum rojstva: 11. 12. 1974. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) L 191609 (tunizijski potni list, izdan 28. 2. 1996, prenehal veljati 27. 2. 2001), (b) 04643632 (tunizijski potni list, izdan 18. 6. 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (italijanska davčna številka). Naslov: 50. ulica, hišna številka 23, Zehrouni, Tunis, Tunizija. Drugi podatki: (a) vodja varnostnega krila skupine Ansar al-Shari'a v Tuniziji (AAS-T), (b) ime matere: Ourida Bint Mohamed. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 24. 4. 2002.“

(c)

Vnos „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (tudi (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: Tunizija. Datum rojstva: 20. 11. 1975. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P182583 (tunizijski potni list, izdan 13. 9. 2003, prenehal veljati 12. 9. 2007). Drugi podatki: (a) od julija 2008 ga italijanski organi obravnavajo kot ubežnika pred pravico, (b) od leta 2010 pod ukrepom upravnega nadzora v Tuniziji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“ se nadomesti z:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (tudi (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: 289. ulica, Zehrouni, Tunis, Tunizija. Datum rojstva: 20. 11. 1975. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) P182583 (tunizijski potni list, izdan 13. 9. 2003, prenehal veljati 12. 9. 2007), (b) 05258253 (nacionalna identifikacijska številka). Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“

(d)

Vnos „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (tudi (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah). Naslov: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunizija. Datum rojstva: (a) 20. 5. 1969, (b) 2. 9. 1966, (c) 2. 9. 1964, (d) 2. 4. 1966, (e) 2. 2. 1963, (f), 4. 2. 1965 (g), 2. 3. 1965 (h), 9. 2. 1965 (i), 1. 4. 1966 (j) 1972, (k) 9. 2. 1964, (l) 2. 6. 1964, (m) 2. 6. 1966, (n) 2. 6. 1972. Kraj rojstva: (a) Manzil Tmim, Tunizija; (b) Libija; (c) Tunizija; (d) Alžirija; (e) Maroko; (f) Libanon. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G827238 (tunizijski potni list, izdan 1. 6. 1996, prenehal veljati 31. 5. 2001). Drugi podatki: (a) dne 13. 12. 2008 izgnan iz Italije v Tunizijo; (b) nezaželen v schengenskem območju; (c) ime matere: Mabrukah al-Yazidi. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12. 11. 2003.“ se nadomesti z:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (tudi (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit. Naslov: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunizija. Datum rojstva: (a) 20. 5. 1969, (b) 2. 9. 1966, (c) 2. 9. 1964, (d) 2. 4. 1966, (e) 2. 2. 1963, (f), 4. 2. 1965 (g), 2. 3. 1965 (h), 9. 2. 1965 (i), 1. 4. 1966 (j) 1972, (k) 9. 2. 1964, (l) 2. 6. 1964, (m) 2. 6. 1966, (n) 2. 6. 1972. Kraj rojstva: (a) Manzil Tmim, Tunizija; (b) Libija; (c) Tunizija; (d) Alžirija; (e) Maroko; (f) Libanon. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) G827238 (tunizijski potni list, izdan 1. 6. 1996, prenehal veljati 31. 5. 2001), (b) 05093588 (nacionalna identifikacijska številka). Drugi podatki: Ime matere: Mabrukah al-Yazidi. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“

(e)

Vnos „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Naslov: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunizija (domači naslov). Datum rojstva: 25. 1. 1968. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: K693812 (tunizijski potni list, izdan 23. 4. 1999, prenehal veljati 22. 4. 2004). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) decembra 2009 v priporu v Tunisu, Tunizija; (c) ime matere: Jamilah. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23. 6. 2004.“ se nadomesti z:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Naslov: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunizija (domači naslov). Datum rojstva: 25. 1. 1968. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) K693812 (tunizijski potni list, izdan 23. 4. 1999, prenehal veljati 22. 4. 2004), (b) 01846592 (nacionalna identifikacijska številka). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) ime matere: Jamilah. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23. 6. 2004.“

(f)

Vnos „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (tudi Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Naslov: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunizija (običajno prebivališče). Datum rojstva: 17. 11. 1961. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: M788439 (tunizijski potni list, izdan 20. 10. 2001, prenehal veljati 19. 10. 2006). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) decembra 2009 v priporu v Tuniziji; (c) ime matere: Fatima bint al-Mukhtar. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 23. 6. 2004.“ se nadomesti z:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (tudi Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Naslov: okrožje Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunizija. Datum rojstva: 17. 11. 1961. Kraj rojstva: Menzel Tmim, Nabul, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: (a) M788439 (tunizijski potni list, izdan 20. 10. 2001, prenehal veljati 19. 10. 2006), (b) 01817002 (nacionalna identifikacijska številka). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) ime matere: Fatima al-Galasi. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23. 6. 2004.“


2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/295

z dne 1. marca 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

2.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/14


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2016/296

z dne 29. februarja 2016

o nadomestitvi člana odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti drugega odstavka člena 255 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude predsednika Sodišča z dne 27. januarja 2016,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim odstavkom člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije se je oblikoval odbor, ki da mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog sodnika in generalnega pravobranilca Sodišča in Splošnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: odbor), še preden vlade držav članic imenujejo kandidate.

(2)

Svet je na podlagi Sklepa 2014/76/EU (1) imenoval sedem članov odbora za štiriletno obdobje, ki se izteče 28. februarja 2018.

(3)

Predsednik Sodišča je v pismu z dne 27. januarja 2016 obvestil predsednika Sveta, da je Péter PACZOLAY odstopil s položaja člana odbora z začetkom veljavnosti 21. januarja 2016.

(4)

Predsednik Sodišča je v istem pismu z dne 27. januarja 2016 predlagal, da v skladu s točko 3 pravil delovanja odbora iz Priloge k Sklepu Sveta 2010/124/EU (2) Pétra PACZOLAYA za preostanek mandata nadomesti Mirosław WYRZYKOWSKI –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mirosław WYRZYKOWSKI se imenuje za člana odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije za obdobje do 28. februarja 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. februarja 2016

Za Svet

Predsednik

H.G.J. KAMP


(1)  Sklep Sveta 2014/76/EU z dne 11. februarja 2014 o imenovanju članov odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 41, 12.2.2014, str. 18).

(2)  Sklep Sveta 2010/124/EU z dne 25. februarja 2010 o pravilih delovanja odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 50, 27.2.2010, str. 18).