ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 41

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
18. februar 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/222 z dne 5. februarja 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (ZGO))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/223 z dne 17. februarja 2016 o uvedbi postopka za oceno nekaterih zahtevkov za tržnogospodarsko obravnavo ter individualno obravnavo kitajskih in vietnamskih proizvajalcev izvoznikov ter izvajanju sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/224 z dne 17. februarja 2016 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/225 z dne 17. februarja 2016 o določitvi največje količine proizvodov za posamezne države članice in obdobja za vložitev zahtevkov za izredno shemo pomoči za zasebno skladiščenje preostalih neporabljenih količin nekaterih vrst sira od tistih, določenih v Delegirani uredbi (EU) 2015/1852

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/226 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 999/2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

13

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/227 z dne 17. februarja 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

17

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/228 z dne 14. julija 2015 o postopku reševanja

20

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/229 z dne 16. februarja 2016 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Danske

22

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

23

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/222

z dne 5. februarja 2016

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Kambodže za registracijo imena „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.8 Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 265, 13.8.2015, str. 7.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/223

z dne 17. februarja 2016

o uvedbi postopka za oceno nekaterih zahtevkov za tržnogospodarsko obravnavo ter individualno obravnavo kitajskih in vietnamskih proizvajalcev izvoznikov ter izvajanju sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 266 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je 23. marca 2006 sprejela Uredbo Komisije (ES) št. 553/2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja („obutev“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) in Vietnama („začasna uredba“) (2).

(2)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1472/2006 (3) je Svet uvedel dokončne protidampinške dajatve v višini od 9,7 % do 16,5 % na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Vietnama in Ljudske republike Kitajske za dve leti („Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006“ ali „izpodbijana uredba“).

(3)

Z Uredbo (ES) št. 388/2008 (4) je Svet dokončne protidampinške ukrepe za uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske razširil na uvoz izdelkov, poslanih iz Posebne upravne regije Macao, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Posebne upravne regije Macao ali ne.

(4)

Po pregledu zaradi izteka ukrepov, ki se je začel 3. oktobra 2008 (5), je Svet z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1294/2009 (6) protidampinške ukrepe podaljšal za 15 mesecev, tj. do 31. marca 2011, ko so ukrepi prenehali veljati („Izvedbena uredba (EU) št. 1294/2009“).

(5)

Družbe Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd in Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd („vložniki“) so izpodbijano uredbo izpodbijale na Sodišču prve stopnje (zdaj Splošnem sodišču). S sodbama z dne 4. marca 2010 v zadevi T-401/06, Brosmann Footwear (HK) in drugi proti Svetu, ZOdl. 2010, str. II-671, in z dne 4. marca 2010 v združenih zadevah T-407/06 in T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes in Wenzhou Taima Shoes proti Svetu, ZOdl. 2010, str. II-747 („sodbi Splošnega sodišča“), jih je Splošno sodišče zavrnilo.

(6)

Vložniki so se na ti sodbi pritožili. V sodbah z dne 2. februarja 2012 v zadevi C-249/10 P Brosmann in drugi ter z dne 15. novembra 2012 v zadevi C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd je Sodišče Evropske unije razveljavilo sodbi Splošnega sodišča. Menilo je, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je navedlo, da Komisija ni bila zavezana proučiti zahtevkov za TGO, ki so temeljili na členu 2(7)(b) in (c) osnovne uredbe in so jih predložili trgovci, ki niso zajeti z vzorcem (točka 36 sodbe v zadevi C-249/10 P ter točki 29 in 32 sodbe v zadevi C-247/10 P).

(7)

Sodišče je nato razsodilo. Menilo je, da „[…] bi Komisija morala preučiti ustrezno utemeljene zahtevke, ki so ji jih pritožnice predložile na podlagi člena 2(7)(b) in (c) osnovne uredbe, da bi se jim v okviru protidampinškega postopka, na katerega se sporna uredba nanaša, odobrila TGO. Dalje, ugotoviti je treba, da ni izključeno, da bi jim bila zaradi take preučitve naložena dokončna protidampinška dajatev, ki bi bila drugačna od dajatve 16,5 %, ki se je zanje uporabila na podlagi člena 1(3) sporne uredbe. Iz iste določbe namreč izhaja, da je bila dokončna protidampinška dajatev 9,7 % naložena le kitajskemu gospodarskemu subjektu, ki je bil zajet z vzorcem in ki mu je bila odobrena TGO. Vendar, kot izhaja iz točke 38 te sodbe, če bi Komisija ugotovila, da pogoji tržnega gospodarstva prevladujejo tudi za pritožnice, bi se tem – če izračun individualne stopnje dampinga ne bi bil mogoč – prav tako morala odobriti ta zadnja stopnja“ (točka 42 sodbe v zadevi C-249/10 P in točka 36 sodbe v zadevi C-247/10 P).

(8)

Zato je razglasilo ničnost izpodbijane uredbe v tistem delu, ki se nanaša na zadevne vložnike.

(9)

Komisija je oktobra 2013 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (7), sporočila, da je sklenila obnoviti protidampinški postopek na točki, na kateri je prišlo do nezakonitosti, in proučiti, ali so za vložnike prevladovali pogoji tržnega gospodarstva za obdobje od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005, ter je zainteresirane strani pozvala, naj se ji javijo.

(10)

Svet je marca 2014 z Izvedbenim sklepom Sveta 2014/149/EU (8) zavrnil predlog Komisije za sprejetje Izvedbene uredbe Sveta o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na določeno obutev z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jo proizvajajo družbe Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd in Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, postopke v zvezi s temi proizvajalci pa je ustavil. Svet je zavzel stališče, da so uvozniki, ki so obutev kupili od navedenih proizvajalcev izvoznikov, ki so jim pristojni carinski organi povrnili ustrezne uvozne dajatve na podlagi člena 236 Uredbe (EGS) št. 2913/1992 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (9) („carinski zakonik Skupnosti“), imeli legitimna pričakovanja na podlagi člena 1(4) izpodbijane uredbe, ki prevzema določbe carinskega zakonika Skupnosti, zlasti člena 221, ki se uporablja za pobiranje dajatev in bi bil s sprejetjem predloga Komisije postavljen pod vprašaj.

(11)

Dva uvoznika zadevnega izdelka, in sicer družbi C&J Clark International Ltd. in Puma SE, sta izpodbijala protidampinške ukrepe za uvoz nekatere obutve iz Kitajske in Vietnama, pri čemer sta se pred svojimi nacionalnimi sodišči sklicevala na sodno prakso iz uvodnih izjav (5) do (7), ta pa so zadevo predložila Sodišču v predhodno odločanje.

(12)

Sodišče je v združenih zadevah C-659/13 C & J Clark International Limited in C-34/14 Puma SE Uredbo Sveta (ES) št. 1472/2006 in Izvedbeno uredbo (EU) št. 1294/2009 razglasilo za nični, ker Evropska komisija ni proučila zahtevkov za TGO in IO, ki so jih predložili proizvajalci izvozniki iz LRK in Vietnama, ki niso bili vzorčeni, kar je v nasprotju z zahtevami, določenimi v členu 2(7)(b) in členu 9(5) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („sodbi“).

(13)

Člen 266 PDEU določa, da morata instituciji sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodb Sodišča. Če je akt, ki sta ga instituciji sprejeli v okviru upravnega postopka, kot je protidampinški postopek, razglašen za ničnega, se v skladu s sodbo Sodišča nični akt zamenja z novim aktom, v katerem je odpravljena nezakonitost, ki jo je ugotovilo Sodišče („sodba v zadevi Asteris“) (10).

(14)

V skladu s sodno prakso Sodišča se postopek za nadomestitev akta, razglašenega za ničnega, nadaljuje v točki, na kateri je nastala nezakonitost (11). To pomeni zlasti, da v primeru, ko je za ničnega razglašen akt, ki zaključuje upravni postopek, razglasitev ničnosti ne vpliva nujno na pripravljalne akte, kot je začetek protidampinškega postopka. V primeru, ko je za nično razglašena uredba o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev, to pomeni, da po razglasitvi ničnosti protidampinški postopek še vedno ni zaključen, saj je bil akt, ki je zaključil protidampinški postopek, odstranjen iz pravnega reda Unije (12), razen če je nezakonitost nastala v fazi začetka postopka.

(15)

Razen tega, da instituciji nista proučili zahtevkov za TGO in IO, ki so jih predložili proizvajalci izvozniki iz LRK in Vietnama, ki niso bili vzorčeni, vse druge ugotovitve iz uredb Sveta (ES) št. 1472/2006 in Izvedbena uredba (EU) št. 1294/2009 ostajajo veljavne.

(16)

V tej zadevi je nezakonitost nastala po začetku postopka. Zato se je Komisija odločila, da bo ta protidampinški postopek obnovila v točki, na kateri je prišlo do nezakonitosti, in proučila, ali so v obdobju med 1. aprilom 2004 in 31. marcem 2005 za zadevne proizvajalce izvoznike prevladali pogoji tržnega gospodarstva.

(17)

Komisija bo za uvoz družb C&J Clark International Ltd. in Puma SE ocenila vse predložene zahtevke za TGO in IO.

(18)

Primerno je, da se nacionalnim carinskim organom na podlagi člena 14 osnovne uredbe naroči, da v tem času navedenih dajatev ne vračajo. Komisija bo navedeno oceno izvedla v osmih mesecih od datuma sodbe.

(19)

Komisija bo za uvoz drugih uvoznikov, ki niso imeli procesnega upravičenja za vložitev ničnostne tožbe in ki se pri svojih zahtevkih za povračilo protidampinških dajatev v skladu s členom 236 carinskega zakonika Skupnosti torej lahko sklicujejo na sodbo, zaradi učinkovite rabe virov ocenila le zahtevke za TGO in IO za tiste proizvajalce izvoznike, ki jih zadevajo zahtevki za povračilo, ki so bili vloženi pri nacionalnih carinskih organih pravočasno in na primeren način. Komisija ugotavlja, da se v skladu s členom 236(2) carinskega zakonika Skupnosti povračilo ali odpust uvoznih ali izvoznih dajatev odobri na podlagi zahtevka, vloženega pri pristojnem carinskem uradu pred potekom roka treh let, ki se šteje od dneva posredovanja sporočila o teh dajatvah dolžniku. Komisija tudi ugotavlja, da razglasitev ničnosti uredbe o uvedbi protidampinških dajatev ne predstavlja nepredvidljivega dogodka v smislu navedene določbe, ki dovoljuje podaljšanje triletnega roka, v katerem lahko uvoznik zahteva povračilo uvoznih dajatev, plačanih na podlagi navedene uredbe.

B.   IZVRŠEVANJE SODB SODIŠČA V ZDRUŽENIH ZADEVAH C-659/13 IN C-34/14

(20)

Če se akt institucij s predhodnim odločanjem Sodišča razglasi za ničnega, ima taka sodba učinke erga omnes  (13), tj. ni omejena le na tožnika pred nacionalnim sodiščem, ki nato vprašanje posreduje Sodišču. V takem primeru Komisija torej mora izvrševati sodbo v zvezi z vsemi stranmi, ki jih zadeva nezakonitost, zaradi katere je prišlo do razglasitve ničnosti ukrepa.

(21)

Komisija ima možnost, da odpravi tiste vidike izpodbijane uredbe, ki so privedli do tega, da je bila razglašena za nično, dele ocene, ki jih Sodba ne zadeva, pa pusti nespremenjene (14).

(22)

Da bi zagotovila učinkovito rabo virov, Komisija ne preiskuje vseh zahtevkov za TGO in IO, ki so jih vložili kitajski in vietnamski proizvajalci izvozniki med preiskavo, ki je privedla do sprejetja izpodbijane uredbe. Namesto tega se ji zdi primerneje, da nacionalnim carinskim organom, ki odločajo o prošnji za povračilo protidampinških dajatev na podlagi člena 236 carinskega zakonika Skupnosti (15), naroči, naj zahtevek za povračilo posredujejo Komisiji in počakajo na oceno Komisije glede zahtevka za TGO in IO ter, kadar je to primerno, ponovno uvedbo protidampinške dajatve na ustrezni stopnji, preden nadaljujejo s povračilom. Pravna podlaga za tako obveznost je člen 14 osnovne uredbe, ki določa, da uredba o uvedbi dajatev natančno določa način pobiranja dajatev s strani držav članic.

(23)

Komisija bo nato preverila, ali je proizvajalec izvoznik, katerega izvoz je bil predmet zahtevka za povračilo, dejansko zaprosil za oceno TGO ali IO in, če je temu tako, ali bi bilo takemu proizvajalcu izvozniku treba odobriti TGO ali IO ali ne.

(24)

Komisija bo sprejela predpise, ki bodo določali oceno in, kjer je to primerno, ponovno uvedbo veljavne stopnje dajatve. Te na novo določene stopnje bodo začele veljati od datuma, s katerim je razveljavljena uredba začela veljati.

(25)

Nacionalni carinski organi so zato dolžni počakati na izid preiskave, preden sprejmejo odločitev o kakršnem koli zahtevku za povračilo.

(26)

Komisija si bo prizadevala upoštevati rok, določen v osnovni uredbi, za oceno TGO in IO, tj. osem mesecev po prejemu informacij od nacionalnih carinskih organov, da bi se izognili kakršnim koli neupravičenim zamudam.

C.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(27)

Analizo zahtevkov za TGO in IO proizvajalcev izvoznikov, ki so prodajali družbama Puma SE in C&J Clark International Ltd, bi bilo treba izvesti v osmih mesecih od datuma sodbe.

(28)

Kar zadeva protidampinško dajatev, uvedeno za druge kitajske in vietnamske proizvajalce izvoznike (razen tiste, za katere velja Izvedbeni sklep Sveta 2014/149/EU, in tiste iz prvega stavka), bi se morali nacionalni carinski organi, pri katerih so bili vloženi zahtevki za povračilo ali odpust protidampinških dajatev, plačanih za izvoz teh drugih proizvajalcev izvoznikov, obrniti na Komisijo, tako da lahko ta oceni zahtevke za TGO in IO ter, kadar je to primerno, ponovno uvede protidampinške dajatve.

D.   ODBOR

(29)

Uredba je v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Nacionalni carinski organi, ki so na podlagi člena 236 carinskega zakonika Skupnosti prejeli zahtevek za povračilo protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (ES) št. 1472/2006 ali Izvedbeno uredbo (EU) št. 1294/2009 in pobranih s strani nacionalnih carinskih organov, ki temelji na dejstvu, da je nevzorčeni proizvajalec izvoznik zahteval TGO ali IO, navedeni zahtevek in kakršne koli spremne dokumente pošlje Komisiji.

2.   Komisija v osmih mesecih po prejemu zahtevka in vseh spremnih dokumentov preveri, ali je proizvajalec izvoznik dejansko vložil zahtevek za TGO in IO. Če je tako, Komisija navedeni zahtevek oceni in z izvedbeno uredbo Komisije, po razkritju v skladu s členom 20 osnovne uredbe, ponovno uvede ustrezno dajatev.

3.   Nacionalni carinski organi počakajo na objavo ustrezne izvedbene uredbe Komisije o ponovni uvedbi dajatev, preden sprejmejo odločitev glede zahtevka za povračilo in odpust protidampinških dajatev.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).

(2)  UL L 98, 6.4.2006, str. 3.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1472/2006 z dne 5. oktobra 2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama (UL L 275, 6.10.2006, str. 1)

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 388/2008 z dne 29. aprila 2008 o razširitvi dokončnih protidampinških ukrepov, uvedenih z Uredbo (ES) št. 1472/2006 na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Posebne upravne regije Macao, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Posebne upravne regije Macao ali ne (UL L 117, 1.5.2008, str. 1)

(5)  UL C 251, 3.10.2008, str. 21.

(6)  Izvedbena Uredba Sveta (EU) št. 1294/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Vietnama in s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja, poslane iz Posebne upravne regije Macao, ne glede na to, ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Posebne upravne regije Macao ali ne, na osnovi pregleda zaradi izteka ukrepov na podlagi člena 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (UL L 352, 30.12.2009, str. 1).

(7)  UL C 295, 11.10.2013, str. 6.

(8)  Izvedbeni sklep Sveta 2014/149/EU z dne 18. marca 2014 o zavrnitvi predloga izvedbene uredbe o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na določeno obutev z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jo proizvajajo podjetja Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd in Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (UL L 82, 20.3.2014, str. 27).

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(10)  Sodba Sodišča v združenih zadevah 97, 193, 99 in 215/86, Asteris AE in drugi in Helenska republika proti Komisiji, Recueil 1988, str. 2181, točki 27 in 28.

(11)  Zadeva C-415/96, Španija proti Komisiji, Recueil 1998, str. I-6993, točka 31; zadeva C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques proti Svetu, Recueil 2000, str. I-8147, točke 80 do 85; zadeva T-301/01, Alitalia proti Komisiji, ZOdl 2008, str. II-1753, točki 99 in 142; združeni zadevi T-267/08 in T-279/08, Région Nord-Pas de Calais proti Komisiji, ZOdl 2011, str. II-0000, točka 83.

(12)  Zadeva C-415/96, Španija proti Komisiji, Recueil 1998, str. I-6993, točka 31; zadeva C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques proti Svetu, Recueil 2000, str. I-8147, točke 80 do 85.

(13)  Zadeva 66/80, International Chemical Corporation, Recueil 1981, str. 1191, točka 18.

(14)  Zadeva C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques proti Svetu, Recueil 2000, str. I-8147, točke 80 do 85.

(15)  Ali, od 1. maja 2016, na podlagi ustreznih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/224

z dne 17. februarja 2016

o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 18(2), člena 20(c), (f), (l), (m) in (n) ter člena 223(3)(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (2) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (3) ter zlasti člena 62(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 947/2014 (4) in (EU) št. 948/2014 (5) sta odprli zasebno skladiščenje za maslo oziroma posneto mleko v prahu zaradi posebej težkih tržnih razmer, zlasti zaradi prepovedi, ki jo je uvedla Rusija za uvoz mlečnih izdelkov iz Unije.

(2)

Navedeni sistemi zasebnega skladiščenja so bili podaljšani z izvedbenimi uredbami Komisije (EU) 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) in (EU) 2015/1548 (8). Zato se lahko zahtevki za pomoč predložijo do 29. februarja 2016.

(3)

Rusija je 25. junija 2015 podaljšala prepoved uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz EU za še eno leto, in sicer do 6. avgusta 2016.

(4)

Poleg tega je svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih v letu 2015 ostalo nestabilno, medtem ko se je ponudba mleka povečala v glavnih regijah izvoznicah.

(5)

Zato so se cene masla in posnetega mleka v prahu v Uniji še bolj znižale in verjetno se bo pritisk na cene še nadaljeval.

(6)

Glede na sedanje razmere na trgu je primerno zagotoviti nemoteno razpoložljivost sistemov pomoči za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu ter jih podaljšati do konca intervencijskega obdobja za leto 2016, tj. do 30. septembra 2016.

(7)

Da bi se izognili prekinitvi možnosti za predložitev zahtevkov v okviru sistemov, bi ta uredba morala začeti veljati dan po njeni objavi.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 947/2014

V členu 5 Uredbe (ES) št. 947/2014 se datum „29. februar 2016“ nadomesti z datumom „30. september 2016“.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014

V členu 5 Uredbe (ES) št. 948/2014 se datum „29. februar 2016“ nadomesti z datumom „30. september 2016“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 947/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za maslo in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 15).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za posneto mleko v prahu in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 18).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 360, 17.12.2014, str. 15).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/303 z dne 25. februarja 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 55, 26.2.2015, str. 4).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1548 z dne 17. septembra 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu (UL L 242, 18.9.2015, str. 26).


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/225

z dne 17. februarja 2016

o določitvi največje količine proizvodov za posamezne države članice in obdobja za vložitev zahtevkov za izredno shemo pomoči za zasebno skladiščenje preostalih neporabljenih količin nekaterih vrst sira od tistih, določenih v Delegirani uredbi (EU) 2015/1852

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1852 z dne 15. oktobra 2015 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (2) ter zlasti člena 15 Delegirane uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Delegirano uredbo (EU) 2015/1852 je bila vzpostavljena začasna izredna shema pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprej določen znesek pomoči.

(2)

V členu 4(3) Uredbe (EU) 2015/1852 je kot zadnji datum za vložitev zahtevkov za pomoč določen 15. januar 2016.

(3)

Irska, Francija, Italija, Litva, Nizozemska, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo so uradno obvestili Komisijo, da želijo nadaljevati uporabo sheme pomoči za zasebno skladiščenje.

(4)

Po 15. januarju 2016 je ostalo neporabljenih 68 123 ton. Zato je primerno navedeno količino dati na voljo tistim državam članicam, ki so uradno sporočile svojo željo o nadaljnji uporabi sheme pomoči za zasebno skladiščenje, in jo razdeliti po državah članicah, ob upoštevanju količin, ki veljajo za države članice do 15. januarja 2016.

(5)

Določiti bi bilo treba novo obdobje za vložitev zahtevkov za pomoč.

(6)

Pri izvajanju sheme iz te uredbe bi bilo treba pravila iz Delegirane uredbe (EU) 2015/1852 za izvajanje sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira uporabljati mutatis mutandis

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Največja količina proizvodov za posamezne države članice v okviru začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje preostalih neporabljenih količin vrst sira, kot je določena v Delegirani uredbi (EU) 2015/1852, se določi v Prilogi k tej uredbi.

Za količine iz Priloge k tej uredbi bi bilo treba pravila iz Delegirane uredbe (EU) 2015/1852 za izvajanje sheme uporabljati mutatis mutandis.

Člen 2

Zahtevki za pomoč

Zahtevki za pomoč se lahko vložijo od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zadnji datum za oddajo zahtevkov je 30. september 2016.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 271, 16.10.2015, str. 15.


PRILOGA

Država članica

Največje količine

(v tonah)

Irska

4 127

Francija

6 340

Italija

27 025

Litva

2 616

Nizozemska

16 526

Finska

694

Švedska

2 126

Združeno kraljestvo

8 669

Skupaj

68 123


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/226

z dne 17. februarja 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 999/2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (osnovna uredba), in zlasti členov 9(4) in 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 2022/95 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, uvrščenega pod oznaki KN 3102 30 90 in 3102 40 90. Na podlagi nadaljnje preiskave, v kateri je bilo ugotovljeno, da se dajatev absorbira, so bili ukrepi spremenjeni z Uredbo Sveta (ES) št. 663/98 (3). Na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa in vmesnega pregleda v skladu s členom 11(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (4) je Svet z Uredbo (ES) št. 658/2002 (5) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 47,07 EUR na tono za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, uvrščenega pod oznaki KN 3102 30 90 in 3102 40 90. Nato je bil opravljen vmesni pregled obsega izdelka v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96, z Uredbo Sveta (ES) št. 945/2005 (6) pa je bila uvedena dokončna protidampinška dajatev v višini od 41,42 EUR do 47,07 EUR na tono za uvoz trdnih gnojil s poreklom iz Rusije z deležem amonijevega nitrata, ki presega 80 mas. %, trenutno uvrščenega pod oznake KN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 in ex 3105 90 20.

(2)

Na podlagi drugega pregleda zaradi izteka ukrepa in drugega delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(2) in (3) Uredbe (ES) št. 384/96 so bili protidampinški ukrepi iz prejšnje uvodne izjave (kakor so bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (ES) št. 945/2005) ohranjeni z Uredbo Sveta (ES) št. 661/2008 (7), razen za skupino EuroChem, za katero je določen znesek dajatve znašal med 28,88 in 32,82 EUR na tono.

(3)

Komisija je s Sklepom 2008/577/ES (8) sprejela ponudbe zavez s količinsko zgornjo mejo, med drugim ruskih proizvajalcev Open Joint Stock Company (JSC, v ruščini OAO) Acron in JSC Dorogobuzh.

(4)

S sodbo z dne 10. septembra 2008 (9), kakor je bila razložena s sodbo z dne 9. julija 2009 (10), je Splošno sodišče razveljavilo Uredbo (ES) št. 945/2005 v delu, ki se nanaša na družbo Open Joint Stock Company (JSC) Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (v nadaljnjem besedilu: družba Kirovo), ki je del družbe OJSC UCC Uralchem (v nadaljnjem besedilu: družba Uralchem). V skladu s sodbo je Svet z Uredbo (ES) št. 989/2009 (11) spremenil Uredbo (ES) št. 661/2008. Posledično za družbo Kirovo protidampinška dajatev (47,07 EUR na tono) velja le za uvoz amonijevega nitrata, trenutno uvrščenega pod oznaki KN 3102 30 90 in 3102 40 90.

(5)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 999/2014 (12) po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ohranila protidampinške ukrepe (kakor so bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (ES) št. 989/2009).

(6)

Družba Kirovo je 16. septembra 2015 Komisiji priglasila svojo načrtovano reorganizacijo znotraj skupine podjetij Uralchem Group. Od 1. oktobra 2015 družba Kirovo dejansko ni več delniška družba v okviru OJSC UCC Uralchem (v nadaljnjem besedilu: družba Uralchem), temveč je postala podružnica družbe Uralchem z imenom Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, podružnica OJSC UCC Uralchem (v nadaljnjem besedilu: podružnica Kirovo). Družba je navedla, da je bil cilj te reorganizacije izboljšanje upravljanja podjetij v celotni skupini Uralchem Group.

(7)

Družba Uralchem ima še en proizvodni obrat, podružnico Azot, ki se nahaja v Bereznikih (Rusija), za katero se uporablja protidampinška dajatev (47,07 EUR na tono) za vse vrste amonijevega nitrata iz člena 1(1) Izvedbene uredbe št. 999/2014. Zato je je treba oceniti tveganje izogibanja ukrepom, saj zdaj obstajata dve podružnici (Berezniki in Kirovo) znotraj iste pravne osebe, ki proizvajata amonijev nitrat.

(8)

Komisija je zato analizirala informacije, ki jih je predložila družba, in vse druge informacije, ki jih je imela na voljo, in ugotovila, da je tveganje, da bi se podružnici družbe Uralchem izogibali protidampinškim ukrepom, iz spodaj navedenih razlogov nizko.

(9)

Prvič, od spremembe ukrepov po sprejetju Uredbe (ES) št. 989/2009 (ko so bile protidampinške dajatve za družbo Kirovo omejene le na uvoz amonijevega nitrata, uvrščenega pod oznaki KN 3102 30 90 in 3102 40 90) ni dokazov, da bi družba Uralchem zlorabila oprostitev, ki se uporablja za družbo Kirovo. Dejansko je uvoz amonijevega nitrata, ki trenutno ni uvrščen pod oznaki KN 3102 30 90 in 3102 40 90, po spremembi ukrepov ostal stabilen. Poleg tega Komisija nima nobenih indicev, da bi obrat Berezniki napačno prijavil kakršen koli del svoje proizvodnje kot proizvedeno v družbi Kirovo, s čimer bi zlorabil oprostitev, odobreno družbi Kirovo.

(10)

Drugič, družba Uralchem je navedla, da morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo v Rusiji gnojila obvezno registrirana in označena, vključno z dejanskim pravnim imenom in fizičnim naslovom proizvodnega obrata. Proizvodni obrat proizvajalca mora biti naveden tudi v številnih drugih uradnih dokumentih. Nazadnje morajo v primeru izvoza amonijevega nitrata navedbo proizvodnega obrata vsebovati številni obvezni dokumenti, kot so izvozna carinska deklaracija, potrdilo o poreklu in tovorni listi. Zato ni verjetno, da bi po tem, ko se podružnici Kirovo dodeli dodatna oznaka TARIC A959, drugi proizvodni obrati skupine Uralchem to oznako zlorabljali.

(11)

Tretjič, družba Uralchem se je z dopisom Komisiji z dne 13. oktobra 2015 zavezala, da se bo vzdržala vseh ravnanj, ki bi lahko privedla do zlorabe dodatne oznake TARIC A959, in sicer z izvozom izdelkov, ki jih ni proizvedla podružnica Kirovo s sedežem v Kirovo-Chepetsku v pokrajini Kirov, v Unijo pod navedeno oznako TARIC.

(12)

Četrtič, Komisiji sta poleg tega znani največji zmogljivosti obratov Berezniki in Kirovo, da bi se zgradili novi objekti in povečale trenutne zmogljivost pa bi trajalo več let. Zato bi se lahko zaradi kakršnega koli nenadnega povečanja uvoza v prihodnosti, zlasti nad največjo zmogljivostjo obrata Kirovo, po uradni dolžnosti začela preiskava o izogibanju ukrepom.

(13)

Kljub temu pa so za dodatno zmanjšanje tveganja izogibanja ukrepom potrebni posebni ukrepi, da se zagotovi uporaba posameznih protidampinških dajatev, ki se uporabljajo za različne podružnice v okviru družbe Uralchem. Družba Uralchem mora carinskim organom držav članic predložiti veljaven trgovinski račun. Ta račun mora biti v skladu z zahtevami iz člena 1, tretji odstavek, te uredbe. Za uvoz, za katerega navedeni račun ni bil predložen, se bo uporabila stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(14)

Komisija je vse zainteresirane strani obvestila o bistvenih dejstvih in ugotovitvah, na podlagi katerih je nameravala spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) št. 999/2014. Za te zainteresirane strani je bil določen rok za pošiljanje pripomb v zvezi z razkritjem. Pripombe sta predložili družba Uralchem in vlada Ruske federacije. Njune pripombe so bile upoštevane.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 999/2014 se glasi:

„(b)

za blago, ki ga proizvaja ‚podružnica KCKK delniške družbe United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Chepetsku‘ (dodatna oznaka TARIC A959):

Opis izdelka

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Določen znesek dajatve (EUR na tono)

Amonijev nitrat razen v vodni raztopini

3102 30 90

47,07

Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi negnojilnimi anorganskimi snovmi z vsebnostjo dušika, ki presega 28 mas. %

3102 40 90

47,07

Za blago iz odstavka 1, ki ga proizvaja podružnica KCKK delniške družbe United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Chepetsku in ni navedeno v zgornji preglednici, se ne uporablja protidampinška dajatev.

Neuporaba kakršne koli protidampinške dajatve za nekatero blago, ki ga proizvaja podružnica KCKK delniške družbe United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Chepetsku, je pogojena s tem, da delniška družba United Chemical Company Uralchem carinskim organom držav članic predloži veljaven trgovinski račun, ki mora vsebovati izjavo z datumom in podpisom uradnika subjekta, ki ga je izdal, ter njegovim imenom in funkcijo, in sicer: ‚Podpisani potrjujem, da je (količina) amonijevega nitrata, prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki ga zajema ta račun, proizvedla (podružnica KCKK delniške družbe United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Chepetsku, naslov) (dodatna oznaka TARICA959) v Rusiji. Izjavljam, da so podatki na tem računu popolni in resnični.‘ Če tak račun ni predložen, se za vse vrste proizvodov amonijevega nitrata, ki jih proizvaja podružnica KCKK delniške družbe United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Chepetsku, uporablja stopnja dajatve, ki velja za ‚vse druge družbe‘.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2022/95 z dne 16. avgusta 1995 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije (UL L 198, 23.8.1995, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 663/98 z dne 23. marca 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 2022/95 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije (UL L 93, 26.3.1998, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 56, 6.3.1996, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 658/2002 z dne 15. aprila 2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije (UL L 102, 18.4.2002, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 945/2005 z dne 21. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 658/2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Uredbe (ES) št. 132/2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom med drugim iz Ukrajine na podlagi opravljenega delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 160, 23.6.2005, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 185, 12.7.2008, str. 1).

(8)  Sklep Komisije 2008/577/ES z dne 4. julija 2008 o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Ukrajine (UL L 185, 12.7.2008, str. 43).

(9)  Sodba z dne 10. septembra 2008 v zadevi JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu, T-348/05, ZOdl., str. II-00159, točka 1 izreka.

(10)  Sodba z dne 9. julija 2009 v zadevi JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu, T-348/05 INTP, ZOdl., str. II-00116, točka 1 izreka.

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 989/2009 z dne 19. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije (UL L 278, 23.10.2009, str. 1).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 999/2014 z dne 23. septembra 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 280, 24.9.2014, str. 19).


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/227

z dne 17. februarja 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/20


SKLEP SVETA (EU) 2016/228

z dne 14. julija 2015

o postopku reševanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (1) in zlasti členov 12(1) in 14(1) sklepa;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 18(7) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (2) je določen postopek reševanja, v katerem je lahko Svet pozvan, da odloča o sprejetju shem za reševanje.

(2)

Od 1. januarja 2016 bo lahko Svet v 24 urah po tem, ko bo enotni odbor za reševanje sprejel shemo za reševanje, na predlog Komisije z navadno večino nasprotoval tej shemi ali odobril bistveno spremembo zneska sklada, določenega v tej shemi, ki jo je sprejel enotni odbor za reševanje, oziroma ji nasprotoval.

(3)

Zaradi kratkega roka iz člena 18(7) uredbe bi bilo treba akt Sveta sprejeti s pisnim glasovanjem. Postopek za nasprotovanje shemi za reševanje ali odobritev bistvene spremembe v njej določenega zneska sklada oziroma nasprotovanje tej spremembi je zaradi svoje narave nujen.

(4)

V nujnih primerih lahko Svet razpravlja in sprejema odločitve na podlagi dokumentov in osnutkov, sestavljenih v enem od jezikov, navedenih v veljavnih pravilih glede jezikov, kot je določeno v členu 14(1) Poslovnika Sveta. To ne bi smelo vplivati na obveznost, da pozneje sprejme in objavi odločitev v vseh jezikih, določenih v veljavnih pravilih glede jezikov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Kadar Svet odloča na predlog Komisije na podlagi člena 18(7) Uredbe (EU) št. 806/2014, se akt Sveta sprejme s pisnim glasovanjem.

2.   Pri sprejemanju odločitve lahko Svet razpravlja in odloča samo na podlagi dokumentov in osnutkov, sestavljenih v angleškem jeziku.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

V Bruslju, 14. julija 2015

Za Svet

Predsednik

P. GRAMEGNA


(1)  UL L 325, 11.12.2009, str. 35.

(2)  UL L 225, 30.7.2014, str. 1.


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/22


SKLEP SVETA (EU) 2016/229

z dne 16. februarja 2016

o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Danske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. septembra 2015 in 1. oktobra 2015 sprejel sklepa (EU, Euratom) 2015/1600 (1) in (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

Zaradi konca mandata Marie-Louise KNUPPERT se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Arne GREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO), se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2020, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. februarja 2016

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1600 z dne 18. septembra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 248, 24.9.2015, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1790 z dne 1. oktobra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 260, 7.10.2015, str. 23).


18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/23


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/230

z dne 17. februarja 2016

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 107(4) in člena 142(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU (2) navaja sezname tretjih držav in ozemelj, za katere je bilo ugotovljeno, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne ustreznim nadzorniškim in regulativnim zahtevam, ki se uporabljajo v Uniji, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(2)

Komisija je dodatno ocenila nadzorniške in regulativne ureditve, ki se uporabljajo za investicijska podjetja in borze, pri čemer je uporabila isto metodologijo kot za ocene enakovrednosti, na podlagi katerih je bil sprejet Izvedbeni sklep 2014/908/EU.

(3)

Komisija je pri ocenah upoštevala ustrezen razvoj nadzorniškega in regulativnega okvira od sprejetja Izvedbenega sklepa 2014/908/EU ter razpoložljive vire informacij, vključno z neodvisnimi ocenami s strani mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodni denarni sklad in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev.

(4)

Komisija je ugotovila, da so na Japonskem z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporabljajo za investicijska podjetja, skladne samo nadzorniške in regulativne ureditve, ki se uporabljajo za eno od podskupin japonskih investicijskih podjetij. Ta podskupina japonskih investicijskih podjetij, kakor je opredeljena v japonskem Zakonu o finančnih instrumentih in borzi (člen 28), se ukvarja z določenimi posli in je v japonskem pravnem okviru navedena kot operaterji poslov s finančnimi instrumenti tipa I. Za operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I veljajo posebna pravila v zvezi z registracijo kapitalskih zahtev ter tekoče kapitalske zahteve na podlagi tveganj. Na podlagi izvedene analize je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I, ki se nahajajo na Japonskem, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) in člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(5)

Komisija je ugotovila, da imajo Hongkong, Indonezija in Južna Koreja vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporablja za investicijska podjetja. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve za investicijska podjetja, ki se nahajajo v navedenih tretjih državah oziroma na navedenih ozemljih, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) in člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(6)

Komisija je ugotovila, da imajo Avstralija, Indonezija in Južna Koreja vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporablja za borze. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve za borze, ki se nahajajo v navedenih tretjih državah, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(7)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se na ustrezni seznam tretjih držav in ozemelj vključijo tiste tretje države in ozemlja, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne režimu Unije za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(8)

Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/908/EU se spremeni:

1.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

2.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu;

3.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 359, 16.12.2014, str. 155).


PRILOGA I

„PRILOGA II

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN OZEMELJ ZA NAMENE ČLENA 2 (INVESTICIJSKA PODJETJA)

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Hongkong

(6)

Indonezija

(7)

Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“


PRILOGA II

„PRILOGA III

SEZNAM TRETJIH DRŽAV ZA NAMENE ČLENA 3 (BORZE)

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Indija

(6)

Indonezija

(7)

Japonska

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“


PRILOGA III

„PRILOGA V

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN OZEMELJ ZA NAMENE ČLENA 5 (KREDITNE INSTITUCIJE IN INVESTICIJSKA PODJETJA)

Kreditne institucije:

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Guernsey

(6)

Hongkong

(7)

Indija

(8)

Otok Man

(9)

Japonska

(10)

Jersey

(11)

Mehika

(12)

Monako

(13)

Saudova Arabija

(14)

Singapur

(15)

Južna Afrika

(16)

Švica

(17)

ZDA

Investicijska podjetja:

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Hongkong

(6)

Indonezija

(7)

Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“


SMERNICE

18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/28


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/231

z dne 26. novembra 2015

o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 in 3.3, členov 5.1, 12.1 in 14.3 in člena 16 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 4 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zunanja statistika se vse bolj uporablja za druge namene poleg denarne politike, vključno z makrobonitetno analizo in spremljanjem čezmernih ekonomskih neravnotežij. Opravljanje teh dejavnosti in drugih dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja in raziskav bo olajšano s tem, ko bo Evropska centralna banka objavljala agregate euroobmočja, pripravljene na podlagi Smernice ECB/2011/23 (2) in nacionalnih podatkov, zbranih v tej povezavi.

(2)

Zaradi uravnoteženja koristi in stroškov se ne bo uporabilo skrajšanje obdobja za posredovanje podatkov za četrtletno plačilno bilanco in četrtletno stanje mednarodnih naložb po Smernici ECB/2011/23, ki naj bi veljalo od leta 2019.

(3)

Zato je treba Smernico ECB/2011/23 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2011/23 se spremeni:

1.

v členu 1 se doda naslednja opredelitev pojma:

„17.

‚nacionalni nizi podatkov za objavo‘ pomenijo podatke, ki ustrezajo tabelama 2A in 4A v Prilogi II ter so podnizi podatkov, ki so prikazani v tabeli 2 oziroma tabeli 4 v Prilogi II.“;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   NCB dajo ECB na voljo podatke o mednarodnih transakcijah, stanjih in prevrednotenjih ter o stanjih rezervnih imetij, drugih deviznih imetij in obveznosti, povezanih z rezervami. Podatki se dajo na voljo, kakor je opredeljeno v tabelah 1 do 5 v Prilogi II, in v rokih iz člena 3.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Podnizi, ki so prikazani v tabelah 2A in 4A v Prilogi II, se dajo ECB na voljo ob predložitvi podatkov, ki so prikazani v tabeli 2 oziroma tabeli 4 v isti prilogi. Vključujejo četrtletne mednarodne transakcije in stanja, ki se posredujejo v rokih za četrtletno plačilno bilanco in četrtletno stanje mednarodnih naložb, ki so določeni v členu 3.“;

3.

člen 3(2) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

82. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se nanašajo, od leta 2017 naprej.“;

(b)

točka (c) se črta;

4.

vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3a

Posredovanje in objava podatkov s strani ECB

1.   ECB posreduje NCB agregate euroobmočja, ki jih objavi, in nacionalne nize podatkov za objavo, zbrane v skladu s členom 2.

2.   ECB lahko objavi nacionalne nize podatkov za objavo po objavi ustreznih agregatov euroobmočja.“;

5.

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar so podatki za postavko v tabelah 1 do 5 v Prilogi II zanemarljive ali nepomembne velikosti za statistiko euroobmočja in nacionalno statistiko, ali kadar podatkov za to postavko ni mogoče zbrati z razumnimi stroški, so dopustne najboljše ocene na podlagi zanesljivih statističnih metodologij, pod pogojem, da analitična vrednost statistike ni ogrožena. Poleg tega so najboljše ocene dopustne za naslednje razčlenitve v tabelah 1, 2, 2A in 6 v Prilogi II:

(a)

podpostavke primarnega dohodka od drugih naložb;

(b)

podpostavke drugega primarnega dohodka in sekundarnega dohodka;

(c)

podpostavke kapitalskih transferjev v kapitalskem računu;

(d)

geografska razčlenitev obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov;

(e)

knjiženja v dobro reinvestiranih dohodkov od delnic investicijskih skladov brez kode ISIN;

(f)

knjiženja v dobro investicijskega dohodka od delnic investicijskih skladov s kodo ISIN (dokler se šteje, da je CSDB ustrezna za primerno izpeljavo te postavke);

(g)

razčlenitev čezmejnih pošiljk eurobankovcev po apoenski sestavi.“;

6.

prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2.   Centralne banke Eurosistema ravnajo v skladu s to smernico od 1. junija 2016.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 26. novembra 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Smernica ECB/2011/23 z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (UL L 65, 3.3.2012, str. 1).


PRILOGA

Prilogi I in II k Smernici ECB/2011/23 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

oddelek 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2   Četrtletna statistika plačilne bilance

Cilj

Cilj četrtletne plačilne bilance euroobmočja je zagotoviti podrobnejše informacije za nadaljnjo analizo mednarodnih transakcij. Podatki iz četrtletne plačilne bilance so tudi podlaga za podrobno spremljanje gospodarstva držav.

Ta statistika pomembno prispeva k pripravljanju sektorskih in finančnih računov euroobmočja ter skupnemu objavljanju plačilne bilance Unije/euroobmočja v sodelovanju s Evropsko komisijo (Eurostatom).

Zahteve

Četrtletna statistika plačilne bilance je, kolikor je mogoče, v skladu z mednarodnimi standardi (glej člen 2(4) te smernice). Zahtevana razčlenitev četrtletne statistike plačilne bilance je prikazana v Prilogi II, tabeli 2 in 2A. Usklajeni koncepti in opredelitve, ki se uporabljajo v kapitalskem in finančnem računu, so določeni v Prilogi III.

Razčlenitev četrtletnega tekočega računa je podobna razčlenitvi, ki se zahteva za mesečne podatke. Vendar pa je za dohodke potrebna podrobnejša razčlenitev na četrtletni ravni.

V finančnem računu ECB sledi zahtevam iz šeste izdaje priročnika Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb (Balance of Payments and International Investment Position Manual; v nadaljnjem besedilu: BPM6) za postavko ‚druge naložbe‘. Spremenjen je prikaz razčlenitve (tj. sektor kot prva prioriteta). Vendar pa je ta sektorska razčlenitev združljiva z razčlenitvijo po BPM6, ki daje prednost instrumentom. Tako kot pri prikazu po BPM6 se gotovina in vloge razlikujejo od posojil in drugih naložb.

NCB morajo razlikovati med transakcijami z državami članicami euroobmočja in vsemi drugimi mednarodnimi transakcijami. Statistika o neto transakcijah iz naslova imetij naložb v vrednostne papirje euroobmočja se pripravi z agregiranjem poročanih neto transakcij z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto transakcijah iz naslova obveznosti euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi s konsolidacijo neto transakcij skupnih nacionalnih obveznosti in neto transakcij z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali in kupili rezidenti euroobmočja.

Podobna zahteva za poročanje in metoda pripravljanja agregatnih podatkov se uporabljata za dohodek od naložb v vrednostne papirje.

Za neposredne naložbe morajo NCB na četrtletni ravni predložiti naslednjo sektorsko razčlenitev: (a) družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke; (b) država; (c) finančne družbe razen MFI; (d) nefinančne družbe, gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva. Za postavki ‚imetja naložb v vrednostne papirje‘ in ‚druge naložbe‘ razčlenitev poročil glede na institucionalne sektorje sledi standardnim elementom MDS, ki zajemajo (a) centralno banko; (b) družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke; (c) sklade denarnega trga; (d) državo; (e) finančne družbe razen MFI; (f) nefinančne družbe, gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.

Za pripravo statistike o neto transakcijah euroobmočja iz naslova obveznosti iz naložb v vrednostne papirje po sektorjih izdajateljev, ki so rezidenti euroobmočja, so zahteve za četrtletne podatke podobne zahtevam za podatke za mesečno plačilno bilanco.

V skladu s sistemom nacionalnih računov BPM6 priporoča, da se obresti knjižijo po obračunskem načelu. Ta zahteva vpliva na tekoči račun (investicijski dohodek) in na finančni račun.“;

(b)

oddelek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Statistika stanja mednarodnih naložb

Cilj

Stanje mednarodnih naložb je poročilo o zunanjih imetjih in obveznostih euroobmočja kot celote za potrebe analize denarne politike in deviznega trga. Zlasti prispeva k oceni zunanje občutljivosti držav članic in k spremljanju gibanj v zvezi z likvidnimi sredstvi, ki jih ima sektor imetnikov denarja v tujini. Te statistične informacije so ključne za pripravo računa tujine v četrtletnih finančnih računih euroobmočja in lahko pomagajo tudi pri pripravi tokov plačilne bilance. Četrtletna statistika stanja mednarodnih naložb je tudi podlaga za podrobno spremljanje gospodarstva držav.

Zahteve

NCB morajo predložiti statistiko stanja mednarodnih naložb na četrtletni ravni glede na stanje ob koncu obdobja in prevrednotenja zaradi sprememb deviznega tečaja ali drugih sprememb cene.

Podatki o stanju mednarodnih naložb so, kolikor je mogoče, v skladu z mednarodnimi standardi (glej člen 2(4) te smernice). ECB pripravi stanje mednarodnih naložb za euroobmočje kot celoto. Razčlenitev stanja mednarodnih naložb za euroobmočje je prikazana v Prilogi II, tabeli 4 in 4A.

Stanje mednarodnih naložb prikazuje finančno stanje ob koncu referenčnega obdobja, vrednoteno po cenah ob koncu obdobja. Spremembe vrednosti stanj so lahko posledica naslednjih dejavnikov. Prvič, del sprememb vrednosti v referenčnem obdobju bodo povzročile finančne transakcije, ki so se izvršile in so bile zajete v plačilni bilanci. Drugič, del sprememb stanj ob začetku in ob koncu posameznega obdobja bo posledica sprememb cen prikazanih finančnih imetij in obveznosti. Tretjič, če je stanje izraženo v valutah, ki so različne od obračunske enote, uporabljene za prikaz stanja mednarodnih naložb, bodo na vrednosti vplivale tudi spremembe deviznih tečajev v razmerju do drugih valut. Končno, vse druge spremembe, ki jih ne povzročijo zgoraj navedeni dejavniki, se bodo štele kot posledica drugih sprememb obsega v obdobju.

Za pravilno uskladitev finančnih tokov in stanja euroobmočja je treba razlikovati med spremembami vrednosti zaradi cen, zaradi sprememb deviznih tečajev in zaradi drugih sprememb obsega.

Zajetje podatkov o stanju mednarodnih naložb mora biti čim bolj usklajeno z zajetjem za četrtletne tokove plačilne bilance. Koncepti, opredelitve in razčlenitve so v skladu s tistimi, ki se uporabljajo za četrtletne tokove plačilne bilance.

Podatki o stanju mednarodnih naložb morajo biti, kolikor je mogoče, v skladu z drugimi statistikami, kot so denarna in bančna statistika, finančni računi in nacionalni računi.

Kot pri mesečni in četrtletni plačilni bilanci morajo NCB v svoji statistiki stanja mednarodnih naložb razlikovati med imetji v razmerju do držav članic euroobmočja in vsemi drugimi mednarodnimi stanji. V računih naložb v vrednostne papirje se zahteva razlikovanje med imetji vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti euroobmočja, in imetji vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto imetjih euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi z agregiranjem poročanih neto imetij vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto obveznostih euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi s konsolidacijo neto skupnih nacionalnih obveznosti in neto imetij vrednostnih papirjev, ki so jih izdali in kupili rezidenti euroobmočja.

Imetja in obveznosti iz naložb v vrednostne papirje v okviru stanja mednarodnih naložb se pripravijo izključno iz podatkov o stanjih.

NCB (in drugi pristojni statistični organi, kjer je to primerno) zbirajo najmanj četrtletna stanja iz naslova imetij in obveznosti iz naložb v vrednostne papirje po posameznih vrednostnih papirjih v skladu z enim od modelov, določenih v tabeli v Prilogi VI.“;

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2

Četrtletna plačilna bilanca

 

V dobro

V breme

1.

Tekoči račun  (1)

 

 

Blago

Geo 4 (2)

Geo 4

Splošno trgovsko blago na osnovi plačilne bilance

Geo 3

Geo 3

Neto izvoz blaga za preprodajo

Geo 3

 

Blago, pridobljeno pri preprodaji (negativna vrednost v dobro)

Geo 3

 

Blago, prodano pri preprodaji

Geo 3

 

Nedenarno zlato

Geo 3

Geo 3

Prilagoditev zaradi blagovne znamke – neprave tranzitne trgovine

Geo 4

Geo 4

Storitve

Geo 4

Geo 4

Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih

Geo 4

Geo 4

Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje

Geo 4

Geo 4

Promet

Geo 4

Geo 4

Potovanja

Geo 4

Geo 4

Gradbeništvo

Geo 4

Geo 4

Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja

Geo 4

Geo 4

Finančne storitve

Geo 4

Geo 4

Izrecno zaračunane in druge finančne storitve

Geo 3

Geo 3

Posredno merjene storitve finančnega posredništva (PMSFP)

Geo 3

Geo 3

Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje

Geo 4

Geo 4

Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve

Geo 4

Geo 4

Druge poslovne storitve

Geo 4

Geo 4

Raziskovalne in razvojne storitve

Geo 3

Geo 3

Storitve strokovnega in podjetniškega svetovanja

Geo 3

Geo 3

Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve

Geo 3

Geo 3

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Geo 4

Geo 4

Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

Geo 4

Geo 4

Primarni dohodek

 

 

Sredstva za zaposlene

Geo 4

Geo 4

Investicijski dohodek

 

 

Neposredne naložbe

 

 

Lastniški kapital

Geo 4

Geo 4

Dividende in dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

 

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Reinvestirani dohodki

Geo 4

Geo 4

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 4

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

Od tega: obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Naložbe v vrednostne papirje

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 1

Lastniški vrednostni papirji

 

 

Dividende

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

Dividende

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Reinvestirani dohodki

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

Obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Dolgoročni

Geo 4

Geo 1

Obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Druge naložbe

Geo 4

Geo 4

Dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

Geo 3

Geo 3

Obresti

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Od tega: obresti na posebne pravice črpanja

 

Geo 1

Od tega: obresti pred PMSFP

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Investicijski dohodek, ki ga je mogoče pripisati imetnikom polic v shemah zavarovanja, pokojninskih in standardiziranih jamstvenih shemah

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Rezervna imetja

Geo 3

 

Od tega: obresti

Geo 3

 

Drugi primarni dohodek

Geo 4

Geo 4

Država

Geo 3

Geo 3

Davki na proizvodnjo in uvoz

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Davki na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Drugi davki na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Druge subvencije na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Najemnine

Geo 3

Geo 3

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Davki na proizvodnjo in uvoz

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Davki na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Drugi davki na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Druge subvencije na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Najemnine

Geo 3

Geo 3

Sekundarni dohodek

Geo 4

Geo 4

Država

Geo 3

Geo 3

Tekoči davki na dohodke, premoženje itd.

Geo 3

Geo 3

Socialni prispevki

Geo 3

Geo 3

Socialni prejemki

Geo 3

Geo 3

Tekoče mednarodno sodelovanje

Geo 3

Geo 3

Od tega: v razmerju do institucij Unije (razen ECB)

Institucije Unije

Institucije Unije

Raznovrstni tekoči transferji

Geo 3

Geo 3

Lastna sredstva Unije iz davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka

Institucije Unije

Institucije Unije

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Tekoči davki na dohodke, premoženje itd.

Geo 3

Geo 3

Socialni prispevki

Geo 3

Geo 3

Socialni prejemki

Geo 3

Geo 3

Neto premije neživljenjskega zavarovanja

Geo 3

Geo 3

Odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja

Geo 3

Geo 3

Raznovrstni tekoči transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: osebni transferji (med rezidenčnimi in nerezidenčnimi gospodinjstvi)

Geo 3

Geo 3

Od tega: nakazila delavcev

Geo 4

Geo 4

Popravek za spremembo pokojninskih pravic

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitalski račun

Geo 4

Geo 4

Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

Geo 3

Geo 3

Kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Država

Geo 3

Geo 3

Davki na kapital

Geo 3

Geo 3

Investicijske podpore

Geo 3

Geo 3

Drugi kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: oprostitev dolga

Geo 3

Geo 3

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Davki na kapital

Geo 3

Geo 3

Investicijske podpore

Geo 3

Geo 3

Drugi kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: oprostitev dolga

Geo 3

Geo 3

 

Neto pridobitev finančnih imetij

Neto prevzem obveznosti

Neto

3.

Finančni račun

Geo 1

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 4

Geo 4

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 4

 

a.

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Ki kotira na borzi

Geo 2

Geo 2

 

Ki ne kotira na borzi

Geo 2

Geo 2

 

Drugo (npr. nepremičnine)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 2

 

1.

Lastniški kapital razen reinvesticije dohodkov

 

 

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Reinvesticija dohodkov

Geo 4

Geo 4

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 4

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 1

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

 

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

 

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Od tega: reinvesticija dohodkov

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Od tega: reinvesticija dohodkov

Geo 2

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Dolgoročni

Geo 4

Geo 1

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

Geo 3

Druge naložbe

Geo 4

Geo 4

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Drugi lastniški kapital

Geo 3

Geo 3

 

Gotovina in vloge

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročni

Geo 3

Geo 3

 

Posojila

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročna

Geo 3, MDS

Geo 3, MDS

 

Dolgoročna

Geo 3, MDS

Geo 3, MDS

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Komercialni krediti in predujmi

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročni

Geo 3

Geo 3

 

Druge terjatve/obveznosti

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročne

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročne

Geo 3

Geo 3

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 3

 

 

4.

Izravnalne postavke

 

 

 

Saldo blaga in storitev

 

 

Geo 4

Saldo tekočega računa

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (saldo tekočega in kapitalskega računa)

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (iz finančnega računa)

 

 

Geo 1

Neto napake in opustitve

 

 

Geo 1

(b)

vstavi se naslednja tabela 2A:

„Tabela 2A

Četrtletna plačilna bilanca – podniz za objavo

 

V dobro

V breme

Saldo/Neto

1.

Tekoči račun

Geo 2

Geo 1

 

Blago

Geo 2

Geo 2

 

Splošno trgovsko blago na osnovi plačilne bilance

Geo 1

Geo 1

 

Neto izvoz blaga za preprodajo

Geo 1

 

 

Storitve

Geo 2

Geo 2

 

Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih

Geo 1

Geo 1

 

Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje

Geo 1

Geo 1

 

Promet

Geo 1

Geo 1

 

Potovanja

Geo 1

Geo 1

 

Gradbeništvo

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja

Geo 1

Geo 1

 

Finančne storitve

Geo 1

Geo 1

 

Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje

Geo 1

Geo 1

 

Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve

Geo 1

Geo 1

 

Druge poslovne storitve

Geo 1

Geo 1

 

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Geo 1

Geo 1

 

Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

Geo 1

Geo 1

 

Nerazporejene storitve

Geo 1

Geo 1

 

Primarni dohodek

Geo 2

Geo 1

 

Sredstva za zaposlene

Geo 2

Geo 2

 

Investicijski dohodek

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dividende in dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

Geo 1

Geo 1

 

Reinvestirani dohodki

Geo 1

Geo 1

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Dividende od lastniških vrednostnih papirjev

Geo 1

Geo 1

 

Dohodek od delnic investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Obresti

Geo 1

Geo 1

 

Od tega: obresti pred PMSFP

Geo 1

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 1

 

 

Drugi primarni dohodek

Geo 2

Geo 2

 

Sekundarni dohodek

Geo 2

Geo 2

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Od tega: nakazila delavcev

Geo 1

Geo 1

 

2.

Kapitalski račun

Geo 2

Geo 2

 

Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

Geo 1

Geo 1

 

Kapitalski transferji

Geo 1

Geo 1

 

 

Neto pridobitev finančnih imetij

Neto prevzem obveznosti

Neto

3.

Finančni račun

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Delnice investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

 

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

 

 

Nasprotni sektor izdajatelja: druge MFI

Geo 1

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

Geo 1

Centralna banka

 

 

Geo 1

Druge MFI

 

 

Geo 1

Država

 

 

Geo 1

Drugi sektorji

 

 

Geo 1

Finančne družbe razen MFI

 

 

Geo 1

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

 

 

Geo 1

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 1

Geo 1

 

Gotovina in vloge

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Posojila

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

Geo 1

Geo 1

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 2

Geo 2

 

Od tega: nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Druge terjatve/obveznosti

Geo 1

Geo 1

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 1

 

 

4.

Izravnalne postavke

 

 

 

Saldo blaga in storitev

 

 

Geo 2

Saldo tekočega računa

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (saldo tekočega in kapitalskega računa)

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (iz finančnega računa)

 

 

Geo 1

Neto napake in opustitve

 

 

Geo 1

(c)

tabela 4 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4

Četrtletno stanje mednarodnih naložb

 

Imetja

Obveznosti

Neto

 

Stanja

Prevrednotenja zaradi sprememb deviznih tečajev

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Stanja

Prevrednotenja zaradi sprememb deviznih tečajev

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Finančni račun  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Neposredne naložbe

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

Ki kotira na borzi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Ki ne kotira na borzi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Drugo (npr. nepremičnine)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Delnice investicijskih skladov

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Lastniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Po valutah:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ameriški dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Druge valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Dolgoročni

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Z odkupom v enem letu ali prej

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Z odkupom po več kot enem letu

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Z odkupom v enem letu ali prej

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Z odkupom po več kot enem letu

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Po valutah:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ameriški dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Druge valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Druge naložbe

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Gotovina in vloge

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Posojila

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročna

Geo 3, MDS

 

 

Geo 3, MDS

 

 

 

Dolgoročna

Geo 3, MDS

 

 

Geo 3, MDS

 

 

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Druge terjatve/obveznosti

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročne

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročne

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Posebne pravice črpanja

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

(b)

vstavi se naslednja tabela 4A:

„Tabela 4A

Četrtletno stanje mednarodnih naložb – podniz za objavo

 

Stanja

 

Imetja

Obveznosti

Neto

Finančni račun

Geo 2

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Delnice investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

 

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

 

 

Nasprotni sektor izdajatelja: druge MFI

Geo 1

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

Geo 1

Centralna banka

 

 

Geo 1

Druge MFI

 

 

Geo 1

Država

 

 

Geo 1

Drugi sektorji

 

 

Geo 1

Finančne družbe razen MFI

 

 

Geo 1

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

 

 

Geo 1

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 1

Geo 1

 

Gotovina in vloge

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Posojila

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

Geo 1

Geo 1

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 2

Geo 2

 

Od tega: nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Druge terjatve/obveznosti

Geo 1

Geo 1

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1“.

 


(1)  Koncepti in opredelitve izbranih postavk so določeni v Prilogi III.

(2)  Podrobnosti o zahtevanih geografskih razčlenitvah so določene v tabeli 7.

(3)  Podrobnosti o zahtevanih razčlenitvah po institucionalnih sektorjih so določene v tabeli 8.“;

(4)  Vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti – neto.“;

(5)  Koncepti in opredelitve izbranih postavk so določeni v Prilogi III.

(6)  Podrobnosti o zahtevanih geografskih razčlenitvah so določene v tabeli 7.

(7)  Podrobnosti o zahtevanih razčlenitvah po institucionalnih sektorjih so določene v tabeli 8.“;