ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 3

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
6. januar 2016


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/4 z dne 5. januarja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede bistvenih okoljevarstvenih zahtev ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/5 z dne 5. januarja 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ( 1 )

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/8 z dne 5. januarja 2016 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi ( 1 )

35

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/9 z dne 5. januarja 2016 o skupni predložitvi in souporabi podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

41

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/10 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

46

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2016/11 z dne 5. januarja 2016 o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic ( 1 )

48

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/4

z dne 5. januarja 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede bistvenih okoljevarstvenih zahtev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), ter zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz zvezkov 1 in 2 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalskem prometu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), kakor se uporablja z dne 17. novembra 2011, razen dodatkov k navedeni prilogi.

(2)

Zvezka I in II Priloge 16 h Čikaški konvenciji sta bila spremenjena leta 2014 z uvedbo novih standardov glede hrupa.

(3)

Uredbo (ES) št. 216/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (ES) št. 216/2008 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, deli in naprave so v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami iz spremembe 11-B zvezka I in spremembe 8 zvezka II Priloge 16 k Čikaški konvenciji, kakor se uporablja z dne 1. januarja 2015, razen dodatkov k Prilogi 16.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/5

z dne 5. januarja 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz zvezkov I in II Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), kakor se uporablja z dne 17. novembra 2011, razen za dodatke k navedeni prilogi. Navedene zahteve so bile prenesene v pravo Unije z Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 (2).

(2)

Zvezka I in II Priloge 16 h Čikaški konvenciji sta bila spremenjena leta 2014 z uvedbo novih standardov glede hrupa.

(3)

Uredbo (EU) št. 748/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I (del-21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 se točka 21.A.18(a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

V skladu z določbami poglavja 1 Priloge 16, zvezek I, del II, k Čikaški konvenciji so predpisane zahteve glede hrupa, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa za zrakoplov, in:

1.

za podzvočna reaktivna letala v zvezku I, del II, poglavja 2, 3, 4 in 14, kakor je ustrezno;

2.

za propelerska letala v zvezku I, del II, poglavja 3, 4, 5, 6, 10 in 14, kakor je ustrezno;

3.

za helikopterje v zvezku I, del II, poglavji 8 in 11, kakor je ustrezno;

4.

za nadzvočna letala v zvezku I, del II, poglavje 12, kakor je ustrezno, in

5.

letala z nagibnim rotorjem v zvezku I, del II, poglavje 13, kakor je ustrezno.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/6

z dne 5. januarja 2016

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih, ki izvirajo iz Japonske, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba (EU) št. 297/2011 (2). Navedena uredba je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 961/2011 (3), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba (EU) št. 284/2012 (4). Slednja je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 996/2012 (5), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 (6).

(3)

Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 določa, da je ukrepe iz Izvedbene uredbe treba pregledati do 31. marca 2015, zato je primerno razveljaviti Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014 in sprejeti novo uredbo, da se upoštevajo nadaljnje spremembe stanja in podatki o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za leto 2014.

(4)

Obstoječi ukrepi so bili pregledani ob upoštevanju več kot 81 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi, razen v govedini, in več kot 237 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v govedini, ki so jih japonski organi predložili za četrto rastno sezono po nesreči.

(5)

Alkoholne pijače, ki spadajo pod oznake KN 2203 do 2208, niso več izrecno izključene iz področja uporabe, ker se zahteve v zvezi z vzorčenjem in analizo ter izjavami uporabljajo za določen seznam krme in živil.

(6)

Podatki, ki so jih predložili japonski organi, dokazujejo, da vzorčenje in analiza krme in živil, ki izvirajo iz prefektur Aomori in Saitama, na prisotnost radioaktivnosti pred izvozom v EU nista več potrebna.

(7)

Za krmo in živila, ki izvirajo iz prefekture Fukušima, je bilo pri tekočem pregledu za odpravo zahteve po vzorčenju in analizi pred izvozom navedenih živil in krme v Unijo uporabljeno merilo, da japonski organi dve leti zapored (2013 in 2014) niso ugotovili nobene neskladnosti. Za drugo krmo in živila, ki izvirajo iz navedene prefekture, je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo.

(8)

Določbe te uredbe je primerno oblikovati tako, da bodo živila in krma, ki izvirajo iz prefektur, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza pred izvozom v Unijo, združeni za lažje izvajanje te uredbe.

(9)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahteva vzorčenje in analiza gob, ribiških proizvodov, riža, soje, ajde in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Ivate in Čiba. Iste zahteve se uporabljajo za sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da za številna navedena živila in krmo ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo.

(10)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahteva vzorčenje in analiza gob in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Akita, Jamagata in Nagano. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da za eno užitno divjo rastlino ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo. Vendar je zaradi ugotovitve neskladnosti pri užitni divji rastlini primerno zahtevati vzorčenje in analizo te užitne divje rastline, ki izvira iz navedenih prefektur.

(11)

Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da je primerno ohraniti zahtevo za vzorčenje in analizo gob, ki izvirajo iz prefektur Šizuoka, Jamanaši in Niigata, pred izvozom v Unijo. Zaradi ugotovitve neskladnosti pri užitni divji rastlini je primerno zahtevati vzorčenje in analizo te užitne divje rastline, ki izvira iz navedenih prefektur.

(12)

Pregledi, opravljeni pri uvozu, kažejo, da japonski organi pravilno izvajajo posebne zahteve prava Unije, pri nadzoru uvoza pa nobena neskladnost ni bila ugotovljena več kot tri leta. Zato je primerno ohraniti nizko pogostnost pregledov pri uvozu in ne zahtevati več, da države članice vsake tri mesece prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) obvestijo Komisijo o rezultatih vseh analiz.

(13)

Prehodni ukrepi iz japonske zakonodaje iz Priloge III k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 322/2014 niso več potrebni za krmo in živila, ki se trenutno uvažajo iz Japonske, zato jih ta uredba ne bi smela več navajati.

(14)

Primerno je določiti pregled določb te uredbe, ko bodo na voljo rezultati vzorčenja in analiz glede prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za peto rastno sezono (2015) po nesreči, tj. do 30. junija 2016. Merila za pregled bodo določena v času pregleda.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za živila in krmo v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 (7) (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, razen:

(a)

proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011;

(b)

osebnih pošiljk krme in živil živalskega izvora, ki jih zajema člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 206/2009 (8);

(c)

osebnih pošiljk krme in živil, ki niso živalskega izvora ter so nekomercialne in namenjene fizičnim osebam samo za osebno rabo in porabo. V primeru dvoma nosi dokazno breme prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi „pošiljka“ pomeni:

za proizvode, za katere se v členu 5 zahteva vzorčenje in analiza, količino katere koli krme ali živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe ter so iz istega razreda ali opisa, zanje veljajo isti dokumenti, so prepeljani z istim načinom prevoza in prihajajo iz iste japonske prefekture,

za druge proizvode, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, količino katere koli krme ali živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, zanje veljajo isti dokumenti, so prepeljani z istim načinom prevoza in prihajajo iz istih japonskih prefektur, znotraj omejitev iz izjave iz člena 5.

Člen 3

Uvoz v Unijo

Proizvodi se lahko uvažajo v Unijo le, če so v skladu s to uredbo.

Člen 4

Mejne vrednosti cezija-134 in cezija-137

Proizvodi izpolnjujejo določbo glede mejne vrednosti za vsoto cezija-134 in cezija-137 iz Priloge I.

Člen 5

Izjava za nekatere proizvode

1.   Vsako pošiljko gob, rib in ribiških proizvodov, razen pokrovač, riža, soje, (japonskih) kakijev, japonskega ali velikega repuha (fuki), bambusovih poganjkov Aralia spp., orlove praproti, japonske kraljeve praproti, navadne peruše in košiabure ali iz njih pridobljenega proizvoda ali krmne mešanice ali sestavljenih živil, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, spremlja veljavna izjava, izpolnjena in podpisana v skladu s členom 6.

2.   Izjava iz odstavka 1 dokazuje, da so proizvodi skladni z veljavno zakonodajo na Japonskem.

3.   Izjava iz odstavka 1 poleg tega potrjuje, da:

(a)

je bil proizvod spravljen in/ali predelan pred 11. marcem 2011; ali

(b)

proizvod ne izvira in ni poslan iz ene od prefektur, ki so navedene v Prilogi II (9), za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda; ali

(c)

je proizvod poslan, vendar ne izvira iz ene od prefektur, ki so navedene v Prilogi II, za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter med prevozom ni bil izpostavljen radioaktivnosti; ali

(d)

proizvod izvira iz ene prefektur, ki so navedene v Prilogi II, za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter ga spremlja poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize; ali

(e)

če poreklo proizvoda ali njegovih sestavin, ki predstavljajo več kot 50 % proizvoda, ni znano, proizvod spremlja poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

4.   Ribe in ribiški proizvodi, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba ali Ivate, spremlja izjava iz odstavka 1 ter poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, ne glede na kraj iztovora takih proizvodov.

Člen 6

Priprava in podpis izjave

1.   Izjava iz člena 5 se sestavi v skladu z vzorcem iz Priloge III.

2.   Pri proizvodih iz točk (a), (b) in (c) člena 5(3) izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa ali pooblaščeni predstavnik službe, ki jo je pooblastil japonski pristojni organ ter je v njegovi pristojnosti in pod njegovim nadzorom.

3.   Pri proizvodih iz točk (d) in (e) člena 5(3) in iz člena 5(4) izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa, priloži pa se ji poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

Člen 7

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 5(1) se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi iz člena 5, v poročilu o analizi iz člena 6(3), enotnem vstopnem dokumentu ali skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu iz člena 9(2) in sanitarnem spričevalu, ki spremlja pošiljko.

Člen 8

Mejne kontrolne točke in določena vstopna točka

1.   Pošiljke proizvodov iz člena 5(1) se vnesejo v Unijo prek določene vstopne točke v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (10) (v nadaljnjem besedilu: določena vstopna točka).

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za pošiljke proizvodov iz člena 5(1), ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 97/78/ES (11). Navedene pošiljke se v Unijo vnesejo prek mejne kontrolne točke v smislu člena 2(2)(g) navedene direktive.

Člen 9

Predhodno uradno obveščanje

1.   Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki uradno obveščajo o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 5(1).

2.   Za namene predhodnega uradnega obveščanja nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki izpolnijo:

(a)

za proizvode neživalskega izvora: del I enotnega vstopnega dokumenta (v nadaljnjem besedilu: EVD) iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 669/2009 ob upoštevanju navodil za izpolnjevanje enotnega vstopnega dokumenta iz Priloge II k navedeni uredbi; za namene te uredbe lahko polje I.13 EVD vsebuje več kot eno oznako blaga.

(b)

za ribe in ribiške proizvode: skupni vstopni veterinarski dokument (SVVD) iz Priloge III k Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004 (12).

Zadevni dokument se pošlje pristojnemu organu na določeni vstopni točki ali mejni kontrolni točki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke.

Člen 10

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki izvedejo naslednji nadzor proizvodov iz člena 5(1):

(a)

preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah;

(b)

preverijo identiteto in opravijo naključne fizične preglede, med drugim izvedejo laboratorijske analize za prisotnost cezija-134 in cezija-137. Rezultati analize morajo biti na voljo najpozneje v petih delovnih dneh.

2.   Če se pri laboratorijski analizi izkaže, da jamstva iz izjave iz člena 5 vsebujejo neresnične podatke, se šteje, da je izjava neveljavna, pošiljka krme in živil pa neskladna s to uredbo.

Člen 11

Stroški

Vse stroške uradnega nadzora iz člena 10 in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, krijejo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 12

Sprostitev v prosti promet

1.   Pred sprostitvijo vsake pošiljke proizvodov iz člena 5(1) v prosti promet mora nosilec dejavnosti poslovanja s krmo ali živilske dejavnosti ali njihov predstavnik carinskim organom (fizično ali elektronsko) predložiti EVD, ki ga je po opravljenem uradnem nadzoru ustrezno izpolnil pristojni organ. Carinski organi sprostijo pošiljko v prosti promet, samo če je v polju II.14 navedena in v polju II.21 EVD podpisana pozitivna odločitev pristojnega organa.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za pošiljke proizvodov iz člena 5(1), ki spadajo v področje uporabe Direktive 97/78/ES. Za sprostitev navedenih pošiljk v prosti promet se uporablja Uredba (ES) št. 136/2004.

Člen 13

Neskladni proizvodi

Proizvodi, ki niso v skladu s to uredbo, se ne dajo na trg. Taki proizvodi se varno odstranijo ali vrnejo na Japonsko.

Člen 14

Pregled

Ta uredba se pregleda do 30. junija 2016.

Člen 15

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 se razveljavi.

Člen 16

Prehodna določba

Z odstopanjem od člena 3 se lahko proizvodi uvozijo v Unijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

so v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014 in

(b)

so zapustili Japonsko pred začetkom veljavnosti te uredbe ali so zapustili Japonsko po začetku veljavnosti te uredbe, vendar pred 1. februarjem 2016, in jih spremlja izjava v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014, ki je bila izdana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 80, 26.3.2011, str. 5).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011 (UL L 252, 28.9.2011, str. 10).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 (UL L 92, 30.3.2012, str. 16).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 996/2012 z dne 26. oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 (UL L 299, 27.10.2012, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 z dne 28. marca 2014 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 95, 29.3.2014, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 371, 30.12.1987, str. 11).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marca 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 (UL L 77, 24.3.2009, str. 1).

(9)  Seznam proizvodov v Prilogi II ne posega v zahteve iz Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(11)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11).


PRILOGA I

Mejne vrednosti za živila  (1) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Živila za dojenčke in majhne otroke

Mleko in pijače na osnovi mleka

Mineralna voda in podobne pijače ter poparek iz nefermentiranih čajnih listov

Druga živila

Vsota cezija-134 in cezija-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Mejne vrednosti za krmo  (3) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Krma za govedo in konje

Krma za prašiče

Krma za perutnino

Krma za ribe (5)

Vsota cezija-134 in cezija-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Pri posušenih proizvodih, ki so namenjeni zaužitju v rekonstituirani obliki, se mejna vrednost uporablja za rekonstituiran proizvod, pripravljen za zaužitje.

Za posušene gobe se uporablja faktor rekonstitucije 5.

Pri čaju se uporablja mejna vrednost za poparek iz nefermentiranih čajnih listov. Faktor predelave za posušeni čaj je 50, zato mejna vrednost 500 Bq/kg za posušeni čaj zagotavlja, da vrednost v poparku ne preseže mejne vrednosti 10 Bq/kg.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe (Euratom) št. 3954/87.

(3)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(4)  Da se zagotovi skladnost z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 83, 30.3.1990, str. 78).

(5)  Razen krme za okrasne ribe.


PRILOGA II

Krma in živila, za katere se zahteva vzorčenje in analiza glede prisotnosti cezija-134 in cezija-137 pred izvozom v Unijo

(a)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Fukušima:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 in 1605, razen pokrovač, ki se uvrščajo pod oznake KN 0307 21, 0307 29 in 1605 52 00,

riž in iz njega pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 in 1905 90,

soja in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 1201 90, 1208 10, 1507,

veliki repuh ali japonski repuh (fuki) (Petasites japonicus) in iz njega predelani proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

(japonski) kakiji (Diospyros sp.) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 in 0813 50;

(b)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba ali Ivate:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 in 1605, razen pokrovač, ki se uvrščajo pod oznake KN 0307 21, 0307 29 in 1605 52 00,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(c)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Akita, Jamagata ali Nagano:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(d)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Jamanaši, Šizuoka ali Niigata:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(e)

sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 50 % proizvodov iz točk (a) do (d) te priloge.


PRILOGA III

Izjava za uvoz v Evropsko unijo

…(proizvod in država izvora)

Identifikacijska koda serijeŠtevilka izjave

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(pooblaščeni predstavnik iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6)

IZJAVLJA, da so ……(proizvodi iz člena 5(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6) iz te pošiljke, sestavljeni iz: … …(opis pošiljke, proizvod, število in vrsta zavojev, bruto ali neto teža), ki jih je v …(kraj natovarjanja) dne …(datum natovarjanja) natovoril …(prevoznik), namenjeni v …(namembni kraj in država) in prihajajo iz obrata … …(ime in naslov obrata),

v skladu z določbami veljavne japonske zakonodaje glede mejnih vrednosti za vsoto cezija-134 in cezija-137.

IZJAVLJA, da pošiljka vsebuje:

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki ne izvirajo in niso poslani iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki so poslani, vendar ne izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda ter med prevozom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda, vzorci za določitev vrednosti radionuklidov cezija-134 in cezija-137 so bili odvzeti …(datum) in laboratorijska analiza opravljena …(datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo neznanega porekla ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov kot sestavin neznanega porekla, vzorci za določitev radionuklidov cezija-134 in cezija-137 so bili odvzeti …(datum) in laboratorijska analiza opravljena …(datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo.

V/Na …dne …

Žig in podpis pooblaščenega predstavnika iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/7

z dne 5. januarja 2016

o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (1), zlasti člena 59(2) Direktive, in Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (2), zlasti člena 80(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Eden glavnih ciljev Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU je zmanjšanje upravnih bremen za javne naročnike, naročnike in gospodarske subjekte, zlasti za mala in srednja podjetja. Ključen del teh prizadevanj je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila. Standardni obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi bilo zato treba oblikovati tako, da ne bi bilo treba predložiti velikega števila potrdil ali drugih dokumentov v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje. Iz istega razloga bi moral standardni obrazec zagotoviti tudi ustrezne informacije o subjektih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt uporablja, tako da bi se preverjanje informacij v zvezi s temi subjekti lahko izvedlo istočasno in pod enakimi pogoji kot preverjanje v zvezi z glavnim gospodarskim subjektom.

(2)

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral biti na razpolago tudi naročnikom, za katere veljajo določbe Direktive 2014/25/EU in ki morajo ob uporabi razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje iz Direktive 2014/24/EU ravnati enako in pod enakimi pogoji kot javni naročniki.

(3)

Da bi se izognili upravnim bremenom za javne naročnike in naročnike ter morebitnim nasprotujočim si navedbam v različnih dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila, bi morali javni naročniki in naročniki informacije, ki jih morajo gospodarski subjekti podati v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, jasno navesti vnaprej v javnem razpisu ali s sklici v njem na druge dele dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo gospodarski subjekti v vsakem primeru pazljivo preučiti z vidika sodelovanja in morebitne oddaje ponudb.

(4)

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral še poenostaviti javno naročanje za gospodarske subjekte, javne naročnike in naročnike, saj bi bile različne nacionalne lastne izjave nadomeščene z enim standardnim obrazcem, pripravljenim na evropski ravni. To bi moralo prispevati tudi k zmanjšanju težav, povezanih z natančno pripravo uradnih izjav in izjav o soglasju, ter jezikovnih težav, saj bodo standardni obrazci na voljo v uradnih jezikih. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral tako spodbujati vse večjo čezmejno udeležbo v postopkih javnega naročanja.

(5)

Kakršno koli obdelavo in izmenjavo podatkov v zvezi z enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila bi bilo treba izvajati v skladu z nacionalnimi pravili, s katerimi je bila prenesena Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), ter zlasti z nacionalnimi pravili, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov v zvezi s prekrški, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi na podlagi člena 8(5) navedene direktive.

(6)

Opozoriti je treba, da Komisija pregleda uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila v praksi ob upoštevanju tehničnega razvoja baz podatkov v državah članicah ter o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu do 18. aprila 2017. Pri tem Komisija lahko preuči tudi morebitne predloge za izboljšanje njegove funkcionalnosti z vidika večjih možnosti za čezmejno udeležbo pri javnih naročilih, zlasti za mala in srednja podjetja, ali za morebitne poenostavitve v okviru Direktive 2014/24/EU; preuči lahko tudi morebitna vprašanja v zvezi s praksami sistematičnega zahtevanja potrdil ali drugih oblik listinskih dokazov od vseh udeležencev v določenem postopku oddaje javnega naročila ali praksami diskriminatornega določanja gospodarskih subjektov, od katerih se taka dokumentacija zahteva.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od trenutka, ko začnejo veljati nacionalni ukrepi za izvajanje Direktive 2014/24/EU, najkasneje pa od 18. aprila 2016, se za namene priprave enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila iz člena 59 Direktive 2014/24/EU uporablja standardni obrazec iz Priloge 2 k tej uredbi. Navodila za njegovo uporabo so podana v Prilogi 1 k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(2)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(3)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).


PRILOGA 1

Navodila

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila je lastna izjava gospodarskih subjektov, ki velja kot predhodni dokaz in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. V skladu s členom 59 Direktive 2014/24/EU je to uradna izjava gospodarskega subjekta, da se ne nahaja v nobenem izmed položajev, v katerih so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni, da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in, če je primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena z namenom omejitve števila sicer ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju. Cilj tega dokumenta je zmanjšati upravno breme, ki nastaja z zahtevo po pripravi precejšnjega števila potrdil ali drugih dokumentov, povezanih z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje.

Da bi se gospodarskim subjektom olajšalo izpolnjevanje enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko države članice izdajo smernice za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerih npr. pojasnijo, katere določbe nacionalnega prava so pomembne v zvezi z oddelkom A dela III (1), da se v dani državi članici morda ne oblikujejo uradni seznami potrjenih gospodarskih subjektov ali izdajajo enakovredna potrdila, ali podrobno opišejo, kakšne sklice in informacije je treba navesti, da bodo lahko javni naročniki ali naročniki posamezno potrdilo pridobili v elektronski obliki.

Ob pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za določen postopek oddaje javnega naročila morajo javni naročniki in naročniki v javnem razpisu, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, navedeni v javnem razpisu, ali v povabilih k potrditvi interesa navesti, katere informacije bodo zahtevali od gospodarskih subjektov, vključno z izrecno izjavo o tem, ali je treba informacije iz delov II in III (2) navesti za podizvajalce, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja (3), ali ne. Države članice lahko gospodarskim subjektom olajšajo nalogo tudi tako, da te informacije navedejo neposredno v elektronski različici enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, npr. z uporabo spletne storitve enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), ki jo bo Komisija brezplačno dala na razpolago javnim naročnikom, naročnikom, gospodarskim subjektom, izvajalcem elektronskih storitev in drugim zainteresiranim strankam.

Ponudbam v odprtih postopkih in prijavah za sodelovanje v omejenih postopkih, konkurenčnih postopkih s pogajanji, konkurenčnih dialogih ali partnerstvih za inovacije je treba priložiti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga morajo gospodarski subjekti izpolniti ter tako predložiti zahtevane informacije (5). Razen v zvezi z nekaterimi naročili, ki temeljijo na okvirnih sporazumih, mora ponudnik, ki mu je oddaja naročila namenjena, predložiti posodobljena potrdila in dokazila.

Vprašanje, ali naj se enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila uporablja tudi v postopkih oddaje javnega naročila, za katere se podrobna postopkovna pravila iz Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU ne uporabljajo ali ne uporabljajo v celoti, npr. za javno naročilo, ki ne dosega ustreznih pragov, ali javna naročila, za katera veljajo posebna pravila, ki se uporabljajo za socialne in druge posebne storitve („enostavnejša ureditev“) (6), lahko uredijo države članice same ali pa odločitev o tem prepustijo javnim naročnikom in naročnikom. Tudi vprašanje, ali naj se enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila uporablja tudi v zvezi z oddajo koncesijskih pogodb, ne glede na to, ali zanje veljajo določbe Direktive 2014/23/EU (7), lahko države članice uredijo same ali pa odločitev o tem prepustijo javnim naročnikom in naročnikom.

Javni naročnik oziroma naročnik lahko vsakega ponudnika kadar koli med postopkom pozove, naj predloži vsa potrdila in dokazila ali del zahtevanih potrdil in dokazil, če je to potrebno za zagotovitev pravilne izvedbe postopka.

Gospodarski subjekti so lahko izključeni iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarjajo na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predložijo resne zavajajoče razlage pri oddaji enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrijejo ali gospodarski subjekti ne morejo predložiti dokazil.

Gospodarski subjekti lahko ponovno uporabijo informacije iz enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bil že uporabljen v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila, če so te informacije še vedno točne in pomembne. Najlažji način za to je vstavljanje informacij v novi enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila z uporabo ustreznih funkcij v zgoraj navedeni elektronski storitvi enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Seveda pa bo mogoče informacije ponovno uporabiti tudi s pomočjo drugih načinov kopiranja, npr. informacij, shranjenih v računalniški opremi gospodarskega subjekta (osebni računalniki, tablični računalniki, strežniki …).

V skladu z drugim pododstavkom člena 59(2) Direktive 2014/24/EU se enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila zagotovi izključno v elektronski obliki; vendar se lahko uporaba te določbe odloži do najkasneje 18. aprila 2018 (8). To pomeni, da se bodo lahko do najkasneje 18. aprila 2018 vzporedno uporabljale različice v docela elektronski obliki in na papirju. Navedena storitev enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila bo omogočila gospodarskim subjektom, da bodo svoj enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnili elektronsko v vseh primerih in bodo tako lahko v celoti izkoristili ponujene možnosti (tudi za ponovno uporabo informacij). Pri uporabi v postopkih oddaje javnega naročila, v katerih je bila uporaba elektronskih načinov sporočanja odložena (prav tako možna do najkasneje 18. aprila 2018) storitev enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila omogoča gospodarskim subjektom, da enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnijo elektronsko, ga natisnejo in nato posredujejo javnemu naročniku ali naročniku po drugi poti brez uporabe elektronskih sredstev sporočanja (9).

Kot je bilo že omenjeno, enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zadevni razlogi za izključitev ne veljajo, da so zadevni pogoji za sodelovanje izpolnjeni in da bo zagotovil ustrezne informacije, ki jih zahteva javni naročnik oziroma naročnik.

Če so javna naročila razdeljena na sklope in so pogoji za sodelovanje (10) v različnih sklopih različni, je treba izpolniti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila za vsak sklop posebej (ali za skupino sklopov, za katere veljajo enaki pogoji za sodelovanje).

Poleg tega je v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila naveden javni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil (11), vsebuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja lahko predložil ta dokazila.

Javni naročniki ali naročniki lahko po lastni odločitvi ali na zahtevo držav članic (12) zahtevane informacije o pogojih za sodelovanje omejijo na eno samo vprašanje, na katero se odgovori z „da“/„ne“, in sicer, ali gospodarski subjekti izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje. Čeprav je mogoče naknadno zahtevati nadaljnje informacije in/ali dokumentacijo, je treba paziti na to, da gospodarskim subjektom ne bi nalagali pretiranih upravnih bremen s sistematičnim zahtevanjem potrdil ali drugih oblik dokazil za vse udeležence v ustreznem postopku za oddajo javnega naročila, in se izogibati praksam diskriminatornega določanja gospodarskih subjektov, od katerih se take informacije zahtevajo.

Obveznost javnih naročnikov in naročnikov, da zadevno dokumentacijo pridobijo neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici, velja tudi, če so bile informacije o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, ki so bile zahtevane prvotno, omejene na odgovor z „da“/„ne“. Če se zahteva taka elektronska dokumentacija, bodo gospodarski subjekti javnemu naročniku ali naročniku posredovali informacije, potrebne za pridobitev zadevne dokumentacije, ko se bodo preverjali pogoji za sodelovanje, in ne neposredno v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kadar je javnemu naročniku ali naročniku v elektronski obliki na voljo izpis iz ustreznega registra, kot je kazenska evidenca, lahko gospodarski subjekt navede, kje je mogoče te informacije najti (tj. ime zbirke, internetni naslov, identifikacija spisa ali zapisa itd.), da jih lahko javni naročnik oziroma naročnik pridobi. Z navedbo teh informacij se gospodarski subjekt strinja, da lahko javni naročnik oziroma naročnik pridobi ustrezno dokumentacijo, za katero veljajo nacionalna pravila, prek katerih je bila prenesena Direktiva 95/46/ES  (13) o obdelavi osebnih podatkov, zlasti o posebnih vrstah podatkov, kot so prekrški, kazenske obsodbe ali varnostni ukrepi.

V skladu s členom 64 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta gospodarski subjekti, ki so vpisani na uradne sezname potrjenih gospodarskih subjektov ali imajo ustrezno potrdilo organov, ustanovljenih po javnem ali zasebnem pravu, lahko, kar zadeva informacije, ki se zahtevajo v delih III do V, javnemu naročniku ali naročniku predložijo potrdilo o vpisu na seznam, ki ga izda pristojni organ, ali potrdilo, ki ga izda pristojni certifikacijski organ.

Gospodarski subjekt, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopa samostojno in ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, mora izpolniti en enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila.

Gospodarski subjekt, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopa samostojno, vendar uporablja zmogljivosti enega ali več drugih subjektov, mora zagotoviti, da javni naročnik oziroma naročnik prejme njegov enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, poleg tega pa še ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, ki navaja ustrezne informacije (14) za vsakega od subjektov, katerih zmogljivosti uporablja.

Kadar pa skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji, v postopku oddaje javnega naročila nastopajo skupaj, je treba za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerem se navedejo informacije, ki se zahtevajo v delih II do V.

Kadar je več kot ena oseba član upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ima več oseb pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, lahko nacionalna zakonodaja, vključno s pravili o varstvu podatkov, določa, da mora isti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila podpisati vsak(-a) izmed njih.

Glede podpisov v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila opozarjamo, da podpis v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila morda ni potreben, če se enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila posreduje kot del sklopa dokumentov, pri katerem se pristnost in celovitost zagotavljata z zahtevanim podpisom (podpisi) sredstev prenosa (15).

Pri postopkih oddaje javnega naročila, pri katerih je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bodo informacije, zahtevane v delu I, pridobljene samodejno, če bo enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ustvarjen in izpolnjen z zgoraj navedeno storitvijo elektronskega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če javni razpis ni objavljen v Uradnem listu Evropske unije, mora javni naročnik oziroma naročnik vnesti informacije, s katerimi je mogoče postopek oddaje javnega naročila nedvoumno opredeliti. Vse druge informacije v vseh razdelkih enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila mora izpolniti gospodarski subjekt.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila vključuje naslednje dele in oddelke:

Del I. Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku.

Del II. Informacije glede gospodarskega subjekta.

Del III. Razlogi za izključitev:

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (njihova uporaba je obvezna v skladu s členom 57(1) Direktive 2014/24/EU. Njihova uporaba je obvezna tudi za javne naročnike v skladu z drugim pododstavkom člena 80(1) Direktive 2014/25/EU, medtem ko se naročniki, ki niso javni naročniki, lahko odločijo za uporabo teh razlogov za izključitev).

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost (njihova uporaba je obvezna v skladu s členom 57(2) Direktive 2014/24/EU, če je izdana odločba, ki je dokončna oziroma pravnomočna in zavezujoča. Njihova uporaba je pod istimi pogoji obvezna tudi za javne naročnike v skladu z drugim pododstavkom člena 80(1) Direktive 2014/25/EU, medtem ko se naročniki, ki niso javni naročniki, lahko odločijo za uporabo teh razlogov za izključitev. Opozarjamo vas, da je lahko v skladu z nacionalno zakonodajo nekaterih držav članic izključitev obvezna tudi, kadar odločba ni dokončna oziroma pravnomočna in zavezujoča).

C: Razlogi v zvezi z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil (glej člen 57(4) Direktive 2014/24/EU) (primeri, v katerih so gospodarski subjekti lahko izključeni; države članice lahko določijo, da je uporaba teh razlogov za izključitev za njihove javne naročnike obvezna. V skladu s členom 80(1) Direktive 2014/25/EU se vsi naročniki, ne glede na to, ali so javni naročniki ali ne, lahko odločijo, da bodo uporabljali te razloge za izključitev, ali pa to od njih lahko zahtevajo države članice).

D: Drugi razlogi za izključitev, ki so lahko predvideni v nacionalni zakonodaji države članice javnega naročnika oziroma naročnika.

Del IV. Pogoji za sodelovanje  (16):

α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje

A: Ustreznost.

B: Ekonomski in finančni položaj.

C: Tehnična in strokovna sposobnost.

D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje  (17)  (18).

Del V. Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov  (19).

Del VI. Sklepne izjave.


(1)  Npr., da morajo gospodarski subjekti, ki so bili obsojeni na podlagi členov x, y in z nacionalnega kazenskega zakonika, to navesti ob izpolnjevanju informacij o obsodbah zaradi sodelovanja v hudodelski združbi ali pri pranju denarja …

(2)  Informacije o razlogih za izključitev.

(3)  Glej tretji pododstavek člena 71(5) Direktive 2014/24/EU in tretji pododstavek člena 88(5) Direktive 2014/25/EU.

(4)  To je povezava do predhodne različice, ki je v pripravi. Ko bo na razpolago polna proizvodna različica, bo povezava nanjo vstavljena ali pa bo dana na razpolago kako drugače.

(5)  Položaj je bolj zapleten glede postopkov s pogajanji brez predhodne objave iz člena 32 Direktive 2014/24/EU in člena 50 Direktive 2014/25/EU, saj se te določbe uporabljajo v zelo različnih razmerah.

Zahtevati enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi pomenilo nepotrebno upravno breme ali bi bilo kako drugače neustrezno 1) če je možen samo en udeleženec, ki je določen vnaprej (pri direktivah to velja v primeru člena 32, odstavek 2(b), odstavek 3(b), odstavek 3(d) in odstavek 5 Direktive 2014/24/EU oziroma člena 50, točke (c), (e), (f) in (i) Direktive 2014/25/EU) ter 2) zaradi nujnosti zadeve (člen 32(2)(c) Direktive 2014/24/EU oziroma člen 50, točki (d) in (h) Direktive 2014/25/EU) ali zaradi posebnih značilnosti transakcije za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah (člen 32(3)(c) Direktive 2014/24/EU in člen 50(g) Direktive 2014/25/EU).

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila pa bi se v celoti uporabljal in bi ga bilo treba zahtevati v ostalih primerih, za katere je značilno, da lahko pri njih sodeluje več kot en udeleženec, da ne gre za nujno zadevo in da transakcija nima posebnih značilnosti; to velja glede člena 32, odstavek 2(a), odstavek 3(a) ter odstavek 4, Direktive 2014/24/EU ter člena 50, točke (a), (b) in (j), Direktive 2014/25/EU.

(6)  Členi 74 do 77 Direktive 2014/24/EU in členi 91 do 94 Direktive 2014/25/EU.

(7)  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

(8)  Glej člen 90(3) Direktive 2014/24/EU.

(9)  Svoj enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bodo lahko ustvarili tudi kot datoteko pdf, ki jo je mogoče posredovati po elektronski poti kot priponko. Da bi gospodarski subjekti lahko informacije pozneje ponovno uporabili, bi morali izpolnjeni enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila shraniti v primerni elektronski obliki (npr. v obliki .xml).

(10)  To bi lahko veljalo za najnižji zahtevani promet, ki ga je treba v takih primerih določiti glede na največjo ocenjeno vrednost posameznih sklopov.

(11)  Razen če so javni naročniki ali naročniki navedli, da bodo na prvi stopnji zadostovale splošne informacije o izpolnjevanju zahtev („da“/„ne“). Več pojasnil o tej možnosti je na voljo spodaj.

(12)  Take zahteve so lahko splošne ali pa omejene samo na določene primere, npr. samo na odprte postopke ali tiste dvofazne postopke, pri katerih bodo k sodelovanju povabljeni vsi kandidati, ki izpolnjujejo minimalne zahteve.

(13)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(14)  Glej oddelek C dela II.

(15)  Na primer: v primeru, da se ponudba in spremljajoči enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila v odprtem postopku posredujeta z elektronsko pošto, ki je podpisana z elektronskim podpisom zahtevane vrste, dodaten podpis (dodatni podpisi) na enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila morda ni potreben (niso potrebni). Prav tako morda ni potreben e-podpis na enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, če je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila vključen v platformo e-javnih naročil, za uporabo katere je potrebna elektronska avtentikacija.

(16)  V skladu s členom 80(2) Direktive 2014/25/EU se naročniki, ne glede na to, ali so javni naročniki, lahko odločijo, da bodo uporabljali pogoje za sodelovanje iz člena 58 Direktive 2014/24/EU (oddelki A, B in C dela IV).

(17)  Uporaba enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila s strani naročnikov glede zahtev, povezanih s shemami za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje (oddelek D dela IV), v Direktivi 2014/25/EU sicer ni izrecno določena, vendar bi jo bilo treba kljub temu dovoliti iz praktičnih razlogov, saj sta člen 62 Direktive 2014/24/EU in člen 81 Direktive 2014/25/EU v bistvu enaka.

(18)  V skladu s členom 77(2) in členom 78(1) Direktive 2014/25/EU naročniki izberejo udeležence na podlagi objektivnih pravil in meril. Kot je opisano zgoraj, so ta merila lahko v nekaterih primerih merila iz Direktive 2014/24/EU ali pa zajemajo v bistvu enake določbe (glej opombo 16). Vendar pa so objektivna pravila in merila lahko posebna za posameznega naročnika ali posamezen postopek oddaje javnega naročila. Toda takih primerov ni mogoče zajeti v standardnem obrazcu.

(19)  Uporaba enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila glede števila ustreznih kandidatov (del V) v Direktivi 2014/25/EU sicer ni izrecno določena, vendar bi jo bilo treba kljub temu dovoliti iz praktičnih razlogov, saj člen 65 Direktive 2014/24/EU in člen 78(2) Direktive 2014/25/EU določata, da se tako zmanjšanje števila izvede v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili ali pravili.


PRILOGA 2

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Del I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku.

Image

Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta

Image

Image

Image

Del III: Razlogi za izključitev

Image

Image

Image

Image

Del IV: Pogoji za sodelovanje

Image

Image

Image

Image

Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov

Image

Del VI: Sklepne izjave

Image


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/8

z dne 5. januarja 2016

o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene spremljanja napredka pri doseganju skupnih ciljev, zastavljenih v strategiji Evropa 2020, bi morala Komisija od držav članic prejeti celovit niz podatkov o samozaposlitvi, ki omogočajo primerjave med državami članicami.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 (2) vzpostavlja priložnostni modul o samozaposlitvi.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 (3) določa in opisuje področja posebnih informacij („priložnostne podmodule“), ki bi jih bilo treba vključiti v priložnostni modul za leto 2017 o samozaposlitvi.

(4)

Komisija bi morala opredeliti tehnične parametre, filtre, šifre in rok za pošiljanje podatkov v okviru priložnostnega podmodula o samozaposlitvi.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični parametri priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi, filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti, ter rok, v katerem je treba rezultate poslati Komisiji, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 z dne 8. aprila 2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 99, 9.4.2013, str. 11).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 370, 30.12.2014, str. 42).


PRILOGA

V tej prilogi so določeni tehnični parametri, filtri in šifre za uporabo v priložnostnem modulu o samozaposlitvi, ki naj bi bil izveden leta 2017. Prav tako so določeni datumi za predložitev podatkov Komisiji.

Rok za pošiljanje rezultatov Komisiji: 31. marec 2018.

Filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti za pošiljanje podatkov: kot so določeni v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1).

Stolpci, rezervirani za neobvezne utežne faktorje, ki se uporabijo za podvzorčenje ali neodgovor: stolpci 222–225, ki vsebujejo cele številke, in stolpca 226–227, ki vsebujeta decimalna mesta.

(1)   Podmodul „Ekonomsko odvisna samozaposlitev“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomska odvisnost

STAPRO = 1,2

211

 

Število in pomembnost strank v zadnjih 12 mesecih

 

 

1

Nobena stranka v zadnjih 12 mesecih

 

2

Samo ena stranka v zadnjih 12 mesecih

3

2 stranki–9 strank v zadnjih 12 mesecih, od katerih je bila ena prevladujoča

4

2 stranki–9 strank v zadnjih 12 mesecih, vendar nobena ni bila prevladujoča

5

Več kot 9 strank v zadnjih 12 mesecih, od katerih je bila ena prevladujoča

6

Več kot 9 strank v zadnjih 12 mesecih, vendar nobena ni bila prevladujoča

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

WORKORG

 

Organizacijska odvisnost

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Vpliv na odločanje o delovnem času

 

 

1

Odloča anketiranec

 

2

Odločajo anketirančeve stranke

3

Odloča katera koli druga stran

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

(2)   Podmodul „Delovni pogoji samozaposlenih oseb“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

REASSE

 

Glavni razlog za samozaposlitev

STAPRO = 1,2

213

 

Glavni razlog za samozaposlitev, ko je anketiranec začel delati kot samozaposlena oseba na sedanjem delovnem mestu

 

 

1

Ni mogel najti dela kot zaposlena oseba

 

2

Anketirančev nekdanji delodajalec je od njega zahteval, naj se samozaposli

3

To je običajna praksa na zadevnem anketirančevem področju

4

Imel je primerno priložnost

5

Nadaljevanje družinskega podjetja

6

Ni želel ali ni načrtoval samozaposlitve, vendar se je samozaposlil iz drugega razloga, ki prej ni naveden

7

Želel se je samozaposliti zaradi prožnega delovnega časa

8

Želel se je samozaposliti iz drugega razloga

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

SEDIFFIC

 

Glavna težava pri samozaposlitvi

STAPRO = 1,2

214

 

Samoocenjena glavna težava pri delu kot samozaposlena oseba v zadnjih 12 mesecih

 

 

0

Pomanjkanje vpliva na določitev cene lastnega dela

 

1

Pomanjkanje dostopa do financiranja za podjetja

2

Zapoznela plačila ali neplačila

3

Neprimerne ravni upravne obremenitve

4

Izpad dohodka v primeru bolezni

5

Obdobja finančnih težav

6

Obdobja brez strank oz. brez nalog ali projektov, na katerih bi lahko delal

7

Druge težave

8

Ni imel težav

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

REASNOEM

 

Glavni razlog, da anketiranec nima zaposlenih delavcev

STAPRO = 2

215

 

Samoocenjeni glavni razlog, da anketiranec nima zaposlenih delavcev

 

 

0

Anketiranec predvsem želi zaposlovati samega sebe

 

1

Ni dovolj dela

2

Težave pri iskanju primernega osebja

3

Pravni okvir je preveč zapleten

4

Visoki socialni prispevki

5

To v anketirančevem poklicu ni mogoče

6

Raje dela s podizvajalci ali povezanimi podjetji

7

Anketirančeve stranke želijo, da delo opravi anketiranec sam

8

Drugi razlogi

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

BPARTNER

 

Delo s poslovnimi partnerji

STAPRO = 1,2

216

 

Delo s solastnikom in/ali v mreži z drugimi samozaposlenimi osebami

 

 

1

Dela s solastnikom

 

2

Dela z drugimi samozaposlenimi osebami v mreži

3

Oboje

4

Nič od navedenega

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

PLANEMPL

 

Nameravano zaposlovanje delavcev ali najemanje podizvajalcev

STAPRO = 1,2

217

 

Namerava zaposliti delavca ali najeti podizvajalca v naslednjih 12 mesecih

 

 

1

Namerava zaposliti samo delavce za nedoločen čas

 

2

Namerava zaposliti samo delavce za določen čas

3

Namerava zaposliti delavce za nedoločen čas in delavce za določen čas

4

Namerava samo najeti podizvajalce

5

Namerava najeti podizvajalce in zaposliti delavce

6

Ne namerava zaposliti delavcev ali najeti podizvajalcev

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

(3)   Podmodul „Samozaposleni in zaposleni“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

JBSATISF

 

Zadovoljstvo na delovnem mestu

WSTATOR = 1,2

218

 

Raven zadovoljstva z glavno zaposlitvijo

 

 

1

V veliki meri zadovoljen

 

2

Do določene mere zadovoljen

3

V majhni meri zadovoljen

4

Zelo nezadovoljen

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

AUTONOMY

 

Samostojnost pri delu

WSTATOR = 1,2

219

 

Raven vpliva na vsebino in vrstni red nalog v okviru glavne zaposlitve

 

 

1

Lahko vpliva na vsebino in vrstni red nalog

 

2

Lahko vpliva na vsebino, ne pa na vrstni red nalog

3

Lahko vpliva na vrstni red, ne pa na vsebino nalog

4

Ne more vplivati niti na vsebino niti na vrstni red nalog

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

PREFSTAP

 

Želeni zaposlitveni status v okviru glavne zaposlitve

WSTATOR = 1,2

220

 

Anketiranec bi raje delal kot zaposlena oseba, če trenutno dela kot samozaposlena oseba, ali bi raje delal kot samozaposlena oseba, če trenutno dela kot zaposlena oseba

 

 

1

Ne želi spremeniti zaposlitvenega statusa

 

2

Je samozaposlen, vendar želi delati kot zaposlena oseba

3

Dela kot zaposlena oseba ali družinski delavec, vendar želi biti samozaposlen

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

OBSTACSE

 

Glavni razlog, da se anketiranec ni samozaposlil v okviru glavne zaposlitve

PREFSTAP = 3

221

 

Glavni razlog, zaradi katerega se trenutne zaposlene osebe ali družinski delavci, ki se želijo samozaposliti, niso odločili za želeni zaposlitveni status

 

 

1

Finančna negotovost

 

2

Težave pri pridobivanju financiranja za podjetja

3

Preveč stresa, odgovornosti ali tveganja

4

Manj kritja v okviru socialne zaščite

5

Drugi razlogi

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (UL L 114, 26.4.2008, str. 57).


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/9

z dne 5. januarja 2016

o skupni predložitvi in souporabi podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1), in zlasti člena 132 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naslova II in III Uredbe (ES) št. 1907/2006 za namene registracije snovi vključujeta določbe, ki od proizvajalcev in uvoznikov zahtevajo, da souporabljajo in skupaj predložijo informacije Agenciji.

(2)

Iz izkušenj, ki so jih organi pridobili v okviru rokov za registracijo snovi v postopnem uvajanju v letih 2010 in 2013, določenih v členu 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ter podatkov, prejetih od deležnikov neposredno in na delavnici o registraciji na podlagi uredbe REACH, ki je potekala v Bruslju 10. in 11. decembra 2013, je razvidno, da določbe Uredbe (ES) št. 1907/2006 o souporabi in skupni predložitvi podatkov niso bile izkoriščene v polni meri, njihovo izvajanje pa ne izpolnjuje pričakovanj. To je še posebej škodljivo za mala in srednje velika podjetja.

(3)

Za učinkovito delovanje sistema souporabe podatkov, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1907/2006, je treba spodbujati dobre prakse upravljanja in zagotoviti učinkovito delovanje sporazumov o souporabi takih podatkov. Zato bi bilo treba določiti pravila za učinkovito izvajanje navedene uredbe v zvezi s souporabo podatkov.

(4)

Stroške, ki se nanašajo na souporabo in skupno predložitev informacij v skladu s členi 11(1), 19(1), 27(3) in 30(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, bi bilo treba določiti na pošten, pregleden in nediskriminatoren način.

(5)

Treba je pojasniti, da naj bi se v skladu s členoma 27(3) in 30(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 upravni stroški in stroški, povezani z zahtevami po informacijah, delili le tedaj, ko ti stroški zadevajo informacije, ki jih je posamezna pogodbenica dolžna predložiti za registracijo v skladu z navedeno uredbo. Stroški, povezani z zahtevami po informacijah, vključujejo kateri koli strošek, ki je bil potreben za izvedbo obstoječe študije ali je potreben za izvedbo nove študije, bodisi v zvezi s pripravo potrebnih specifikacij, sklepanjem pogodbe z laboratorijem ali spremljanjem njegovega dela. Vključeni bi morali biti tudi stroški izpolnitve zahteve REACH po informacijah, ki ne vključuje študij s preskušanjem.

(6)

Za zagotovitev, da so podatki dani v souporabo na pregleden in učinkovit način, bi morali biti vsi sporazumi o souporabi podatkov za namene Uredbe (ES) št. 1907/2006 strukturirani tako, da so vsi ustrezni stroški jasno označeni in prepoznavni. Vendar bi moralo biti možno s soglasjem vseh pogodbenic opustiti obveznost razčlenitve stroškov, kadar so pogodbenice sporazumov o souporabi, ki že obstajajo na dan začetka veljavnosti te uredbe, zadovoljne z izvajanjem takih sporazumov.

(7)

Da bi zagotovili, da so stroški souporabe podatkov utemeljeni in ustrezno porazdeljeni med pogodbenice Sporazuma o souporabi podatkov, bi morale navedene pogodbenice voditi letno evidenco nastalih stroškov in prejetih nadomestil. V skladu s členoma 27(3) in 30(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 bi si morale pogodbenice obstoječih sporazumov o souporabi podatkov prizadevati dokazati stroške, ki so nastali pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(8)

Zaradi zagotavljanja skladnosti s členom 25(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 in zagotavljanja, da so dokumentirani stroški kakršne koli študije, ki bi lahko bila predmet sporazuma o souporabi podatkov, bi se morale navedene letne evidence hraniti najmanj 12 let po predložitvi študije v okviru registracije v skladu z navedeno uredbo.

(9)

Sporazum o souporabi podatkov bi moral vključevati model delitve vseh ustreznih stroškov. V vsakem modelu delitve stroškov bi bilo treba predvideti mehanizem za povračilo, ki bi omogočil morebitno prilagoditev deleža stroškov, ki ga plača vsak registracijski zavezanec, ko se navedenemu sporazumu pozneje pridružijo drugi registracijski zavezanci.

(10)

Da se prepreči nepotrebno upravno breme za pogodbenice sporazumov o souporabi podatkov, ki že obstajajo na dan začetka veljavnosti te uredbe, bi navedenim pogodbenicam moralo biti dovoljeno, da opustijo obveznost vključitve mehanizma za povračilo, če se s tem strinjajo vse pogodbenice sporazuma. V primeru takšnih sporazumov bi potencialnim registracijskim zavezancem, ki se nameravajo pridružiti obstoječemu sporazumu, moralo biti dovoljeno, da zahtevajo vključitev mehanizma za povračilo.

(11)

Zaradi zagotavljanja pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da se v skladu s členom 50(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 stroški, povezani s sklepom o evalvaciji snovi, lahko nanašajo tudi na registracijske zavezance, ki so že prenehali opravljati svoje dejavnosti v skladu z odstavkom 2 ali 3 člena 50 navedene uredbe.

(12)

Načelo „ena snov, ena registracija“, ki podpira operacije iz naslovov II in III Uredbe (ES) št. 1907/2006, bi bilo treba okrepiti tako, da se poudari vloga Agencije pri zagotavljanju, da so vse predložene informacije, ki zadevajo isto snov, del iste registracije v skladu z navedeno uredbo.

(13)

Kadar za namene registracije pogodbenice v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 niso potrebni poskusi na vretenčarjih, bi bilo treba pojasniti, da navedena pogodbenica ni zavezana k souporabi podatkov z drugimi registracijskimi zavezanci za isto snov in da lahko informacije iz člena 10(a) predloži ločeno v skladu s členom 11(3) ali 19(2) navedene uredbe.

(14)

Za zagotovitev skladnosti z načelom „ena snov, ena registracija“ bi morala Agencija zagotoviti, da je ločena predložitev informacij iz člena 10(a), utemeljena na podlagi člena 11(3) ali 19(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006, še vedno vključena v obstoječo registracijo za navedeno snov.

(15)

Da bi spodbudila razvoj in uporabo alternativnih metod za ocenjevanje nevarnosti snovi in omejila preskuse na živalih na najmanjšo možno mero, ta uredba spodbuja souporabo ustreznih študij (z živalmi in brez njih), ki se izvajajo na snovi, strukturno podobni snovi, ki je v postopku registracije (združevanje v skupine ali navzkrižno branje).

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa posebne dolžnosti in obveznosti za pogodbenice sporazumov, kadar se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 zahtevata souporaba informacij in delitev z njimi povezanih stroškov.

Člen 2

Preglednost

1.   Kadar je več registracijskih zavezancev za isto snov ali udeležencev foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF) zavezanih k souporabi informacij v skladu s svojimi dolžnostmi na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, morajo storiti vse za dosego sporazuma o souporabi informacij. Ta sporazum o souporabi podatkov, ki vključuje le osebe ali subjekte, za katere velja navedena uredba, je jasen in razumljiv za vse pogodbenice ter zajema naslednje oddelke:

(a)

razčlenitev podatkov, ki so predvideni za souporabo, vključno s stroški vsake podatkovne postavke, opis z navedbo zahtev po informacijah iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki jim ustrezajo posamezni stroški, in utemeljitev, kako podatki, predvideni za souporabo, izpolnjujejo zahtevo po informacijah;

(b)

razčlenitev in utemeljitev vseh stroškov vzpostavitve in upravljanja sporazuma o souporabi podatkov in skupne predložitve informacij med registracijskimi zavezanci, ki registrirajo isto snov, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: upravni stroški), ki se uporablja za navedeni sporazum o souporabi podatkov;

(c)

model delitve stroškov, ki vključuje mehanizem za povračilo.

2.   Kadar sporazum o souporabi podatkov že obstaja na dan začetka veljavnosti te uredbe, lahko pogodbenice navedenega sporazuma soglasno opustijo svojo obveznost razčlenitve podatkov, kot je opisana v točkah (a) in (b) odstavka 1.

Potencialni registracijski zavezanec za snov, za katero so predhodni registracijski zavezanci že dosegli sporazum o souporabi podatkov, ki zahteva souporabo študije ali niza študij v skladu s členoma 27 in 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ni zavezan k obstoječi opustitvi obveznosti, razen če predhodnim registracijskim zavezancem predloži podpisano soglasje k njej, in ima pravico zahtevati razčlenitev iz točk (a) in (b) odstavka 1.

Kadar je taka zahteva vložena, predhodni registracijski zavezanci:

(a)

razčlenijo vse ustrezne stroške, ki so nastali po datumu začetka veljavnosti te uredbe, kot je opisano v točkah (a) in (b) odstavka 1;

(b)

predložijo dokazila o stroških za vse študije, dokončane pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, ki se zahtevajo v skladu s členom 30(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(c)

storijo vse, kar je v njihovi moči, da se zagotovi razčlenitev vseh drugih ustreznih stroškov, vključno z upravnimi stroški in stroški študij, ki niso zajeti v točki (b), ki so nastali pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, kot je opisano v točkah (a) in (b) odstavka 1.

Razčlenitev stroškov se da na razpolago potencialnemu registracijskemu zavezancu brez nepotrebnega odlašanja.

3.   Kadar imajo registracijski zavezanci za isto snov informacije v souporabi in so jih predložili skupaj v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, letno dokumentirajo vse dodatne stroške, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem njihovega sporazuma o souporabi podatkov.

Letna dokumentacija vsebuje oddelke, navedene v odstavku 1, in za namene mehanizma za povračilo vključuje evidenco vseh povračil, prejetih od novih registracijskih zavezancev.

Če ni podrobne dokumentacije nastalih stroškov oziroma prejetih povračil iz obdobja pred začetkom veljavnosti te uredbe, si pogodbenice sporazuma prizadevajo zbrati dokaze ali doseči najboljši približek takih stroškov in povračil za vsako leto od začetka veljavnosti navedenega sporazuma.

Takšno letno dokumentacijo registracijski zavezanci hranijo najmanj 12 let po zadnji predložitvi študije, na voljo pa je brezplačno na zahtevo katere koli pogodbenice zadevnega sporazuma o souporabi podatkov, v razumnem času in ob popolnem upoštevanju zahtev v zvezi z roki za registracijo.

Člen 3

Ena snov, ena registracija

1.   Brez poseganja v določbe členov 11(3) in 19(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Agencija zagotovi, da so vsi registracijski zavezanci za isto snov del iste registracije v skladu z navedeno uredbo.

2.   Kadar Agencija potencialnemu registracijskemu zavezancu za snov, ki je že bila registrirana, dovoli sklicevanje na zahtevane informacije v skladu s členoma 27(6) in 30(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, Agencija zagotovi, da so kakršne koli nadaljnje informacije, ki jih predloži navedeni potencialni registracijski zavezanec, del obstoječe skupne predložitve za navedeno snov.

3.   Kadar je potencialni registracijski zavezanec izpolnil svoje obveznosti iz člena 26 ali 29 Uredbe (ES) št. 1907/2006 in ugotovil, da mu za namene svoje registracije ni treba dati v souporabo podatkov o preskusih na vretenčarjih, se lahko odloči za sklicevanje na člen 11(3) ali 19(2) in ločeno, v celoti ali delno, predloži ustrezne informacije iz člena 10(a) navedene uredbe.

V takih primerih potencialni registracijski zavezanec o svoji odločitvi obvesti vse predhodne registracijske zavezance za zadevno snov. Prav tako obvesti Agencijo, ki zagotovi, da je ta ločena predložitev, ki je izvršena v skladu s členom 11(3) ali 19(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006, še vedno del obstoječe registracije za zadevno snov v skladu z odstavkom 1.

Člen 4

Poštenost in nediskriminacija

1.   V skladu s členoma 27(3) in 30(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 se od katerega koli registracijskega zavezanca samo enkrat zahteva delitev stroškov informacij, ki jih je ta registracijski zavezanec zavezan predložiti Agenciji za izpolnitev svojih registracijskih obveznosti v skladu z navedeno uredbo. Ta pogoj se uporablja tudi za upravne stroške.

2.   Model delitve stroškov iz člena 2(1)(c) se uporablja za vse registracijske zavezance za zadevno snov, vključno z morebitnimi prihodnjimi registracijskimi zavezanci, ki se pridružijo sporazumu o souporabi podatkov pozneje.

Model delitve stroškov vsebuje določbe, ki veljajo za vse registracijske zavezance za določeno snov, o delitvi vseh stroškov, ki izhajajo iz morebitnega sklepa o evalvaciji snovi.

Pri dogovarjanju o določenem modelu delitve stroškov se upoštevata tudi naslednja dejavnika: ocenjeno število potencialnih registracijskih zavezancev za zadevno snov in možnost prihodnjih zahtev po dodatnih informacijah za zadevno snov, razen tistih, ki izhajajo iz morebitnega sklepa o evalvaciji snovi.

Če model delitve stroškov vključuje možnost kritja stroškov prihodnjih zahtev po dodatnih informacijah za zadevno snov, razen tistih, ki izhajajo iz morebitnega sklepa o evalvaciji snovi, se ta možnost v sporazumu o souporabi podatkov utemelji in navede ločeno od drugih stroškov.

Zbiranje informacij za namene določitve istovetnosti snovi ne bi smele biti predmet delitve stroškov med predhodnimi in potencialnimi registracijskimi zavezanci.

3.   Če se udeleženci sporazuma o souporabi podatkov ne morejo dogovoriti o takšnem modelu delitve stroškov, v skladu s členoma 27 in 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006 vsak udeleženec plača enak delež stroškov, potrebnih za njegovo udeležbo. Povračilo dela takih plačanih stroškov se še vedno izvede, kot če bi bil na podlagi prvega pododstavka odstavka 4 dogovorjen mehanizem za povračilo.

4.   Mehanizem za povračilo iz člena 2(1)(c) se določi v vsakem modelu delitve stroškov in vključuje metodo sorazmernega povračila deleža plačanih stroškov vsem udeležencem, kadar se v prihodnosti zadevnemu sporazumu pridruži potencialni registracijski zavezanec.

V mehanizmu za povračilo se upoštevata tudi naslednja dejavnika: možnost prihodnjih dodatnih zahtev za registracijo zadevne snovi, razen tistih, ki izhajajo iz morebitnega sklepa o evalvaciji snovi in ekonomska upravičenost določenih povračil, kadar so stroški povračila višji od zneska, ki ga je treba vrniti.

5.   Kadar sporazum o souporabi podatkov že obstaja na dan začetka veljavnosti te uredbe, lahko pogodbenice tega sporazuma soglasno opustijo svojo obveznost vključitve mehanizma za povračilo v svoj model delitve stroškov.

Potencialni registracijski zavezanec, ki namerava sodelovati v obstoječem sporazumu o souporabi podatkov, ni zavezan k obstoječi opustitvi obveznosti, razen če predhodnim registracijskim zavezancem predloži podpisano soglasje k njej, in ima pravico doseči vključitev mehanizma za povračilo v model delitve stroškov v skladu s to uredbo.

6.   Od vsakega registracijskega zavezanca, ki je prenehal opravljati svoje dejavnosti v skladu z odstavkom 2 ali 3 člena 50 Uredbe (ES) št. 1907/2006, se lahko še vedno zahteva delitev stroškov, ki izhajajo iz sklepa o evalvaciji snovi v skladu s členom 50(4) navedene uredbe.

Člen 5

Reševanje sporov

1.   Pri reševanju sporov v zvezi s souporabo podatkov v skladu s členoma 27(5) in 30(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, Agencija upošteva, ali pogodbenice izpolnjujejo obveznosti iz členov 2, 3 in 4 te uredbe.

2.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v polno in neomejeno uporabo konkurenčnega prava Evropske unije.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.


6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/10

z dne 5. januarja 2016

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/48


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/11

z dne 5. januarja 2016

o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (1) ter zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 2(b) oddelka I Priloge II k Direktivi 2002/57/ES določa najmanjšo sortno čistost semena hibridov navadne ogrščice.

(2)

Sedanji standard čistosti 90 %, ki se uporablja za hibridne sorte spomladanske in ozimne navadne ogrščice, ne odraža več posebnih tehničnih značilnosti in omejitev pri pridelavi semena spomladanske navadne ogrščice.

(3)

Pogoji za pridelavo semena iz Direktive 2002/57/ES temeljijo na mednarodno sprejetih standardih shem za semena OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj).

(4)

Standard za sortno čistost semena spomladanske navadne ogrščice bi bilo treba prilagoditi standardu, ki ga je določil OECD.

(5)

Prilogo II k Direktivi 2002/57/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Priloge II k Direktivi 2002/57/ES

V oddelku I Priloge II k Direktivi 2002/57/ES se točka 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Najmanjša sortna čistost semena je:

osnovno seme, ženska komponenta: 99,0 %,

osnovno seme, moška komponenta: 99,9 %,

certificirano seme sort ozimne navadne ogrščice: 90,0 %,

certificirano seme sort spomladanske navadne ogrščice: 85,0 %.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2016. Besedila navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2017.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga zajema ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.