ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 328

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
12. december 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2312 z dne 30. novembra 2015 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

1

 

 

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/2313 z dne 30. novembra 2015 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

44

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2314 z dne 7. decembra 2015 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2315 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

50

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2316 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

52

 

*

Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/2317 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

55

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2318 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2319 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

60

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2320 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

62

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2321 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2322 z dne 10. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti ( 1 )

67

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2323 z dne 11. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009

97

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2324 z dne 11. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1342/2008 v zvezi z opredelitvijo skupin orodja na nekaterih geografskih območjih

101

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2325 z dne 11. decembra 2015 o obvezni registraciji uvoza nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije

104

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2326 z dne 11. decembra 2015 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank ( 1 )

108

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2327 z dne 11. decembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

110

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2328 z dne 11. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2015 do 30. novembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode

112

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2329 z dne 11. decembra 2015 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani ter v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ni primerna za uvoz banan s poreklom iz Peruja oziroma Gvatemale za leto 2015

116

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2330 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41)

119

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42)

121

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43)

123

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2015/2290 z dne 12. junija 2015 o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah ( UL L 323, 9.12.2015 )

126

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


SKLEP SVETA (EU) 2015/2312

z dne 30. novembra 2015

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija in Republika Liberija sta na podlagi pogajanj sklenili Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in Protokol o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol), s katerima se plovilom Unije dodelijo ribolovne možnosti v vodah, v katerih Republika Liberija izvaja svojo suverenost ali pristojnost.

(2)

Pogajanja so bila uspešno zaključena in Sporazum ter Protokol sta bila parafirana 5. junija 2015.

(3)

Člen 15 Sporazuma in člen 12 Protokola določata začasno uporabo Sporazuma in Protokola od datuma njunega podpisa.

(4)

Sporazum in Protokol bi bilo treba podpisati, in do zaključka postopkov, potrebnih za njuno sklenitev, bi ju bilo treba uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma in Protokola.

Besedili Sporazuma in Protokola sta priloženi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma in Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Sporazum in Protokol se začasno uporabljata od njunega podpisa do zaključka postopkov, potrebnih za njuno sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. novembra 2015

Za Svet

Predsednik

É. SCHNEIDER


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/3


SPORAZUM O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU

med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija) in

REPUBLIKA LIBERIJA (v nadaljnjem besedilu: Liberija),

skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Unijo in Liberijo, zlasti v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil spremenjen v Luksembourgu 25. junija 2005 (2) in v Ouagadougou 22 junija 2010 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja), in svojo skupno željo po okrepitvi navedenega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (UNCLOS) in Sporazuma o ohranjanju in upravljanju čezoceanskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib iz leta 1995,

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in drugih ustreznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih članici sta,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1995,

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribištva, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov,

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in ki zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki vlade Liberije in določita primerna sredstva, ki bodo zagotavljala, da se bo ta politika učinkovito izvajala in da bodo v proces vključeni gospodarski subjekti in civilna družba,

V ŽELJI, da določita pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Unije na liberijskem ribolovnem območju in podporo Unije za razvoj trajnostnega ribolova na navedenem območju,

V ŽELJI, da skleneta sporazum, ki bo v medsebojno korist Unije in Liberije, vključno z razvojem liberijske lokalne vsebine,

ODLOČENI, da bosta spodbujali tesnejše gospodarsko sodelovanje na področju ribištva in z njim povezanih dejavnosti med pogodbenicama –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„liberijski organi“ pomeni liberijsko ministrstvo za kmetijstvo;

(b)

„organi Unije“ pomeni Evropsko komisijo;

(c)

„ribolovna dejavnost“ pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov;

(d)

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo, ki je opremljeno za gospodarsko izkoriščanje morskih bioloških virov;

(e)

„podporno plovilo“ pomeni vsako plovilo Unije, ki pomaga ribiškim plovilom;

(f)

„plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Unije in je registrirano v Uniji;

(g)

„liberijsko ribolovno območje“ pomeni del voda pod suverenostjo ali pristojnostjo Liberije, na katerem Liberija plovilom Unije dovoli opravljanje ribolovnih dejavnosti;

(h)

„višja sila“ pomeni kakršen koli nenaden, nepredvidljiv in neizogiben dogodek, ki ogroža ali preprečuje izvajanje običajnih ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

Člen 2

Področje uporabe

Ta sporazum določa načela, pravila in postopke, ki urejajo:

(a)

pogoje, pod katerimi lahko plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju;

(b)

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje trajnostnega ribolova na liberijskih ribolovnih območjih in razvoja liberijskega ribiškega sektorja;

(c)

sodelovanje glede ukrepov za upravljanje, nadzor in pregledovanje na liberijskem ribolovnem območju, da se zagotovi skladnost z zgoraj navedenimi pravili in pogoji ter učinkovitost ukrepov za ohranjanje staležev rib in upravljanje ribolovnih dejavnosti, zlasti boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(d)

partnerstva med gospodarskimi subjekti za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in povezanih dejavnostih v skupnem interesu.

Člen 3

Načela

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na liberijskem ribolovnem območju po načelih Kodeksa odgovornega ribištva FAO in po načelu nediskriminacije.

2.   Liberijski organi se zavezujejo, da drugim tujim flotam, ki opravljajo dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in katerih plovila enakih lastnosti so usmerjena na iste vrste, kot jih urejata ta sporazum in njegov protokol o izvajanju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ne bodo zagotavljali ugodnejših pogojev od tistih, ki so odobreni v tem sporazumu. Ti pogoji se nanašajo na ohranjanje, razvoj in upravljanje virov, finančne ureditve, pristojbine in pravice v zvezi z izdajanjem dovoljenj za ribolov.

3.   Liberija se zavezuje, da bo zagotovila javni dostop do vseh sporazumov, s katerimi bo tujim flotam dovolila opravljanje ribolova v vodah pod svojo pristojnostjo, da se zagotovi vzajemna preglednost.

4.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta ta sporazum izvajali v skladu s členom 9 Sporazuma iz Cotonouja glede bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnih načel in vladavine prava ter bistvenih elementov v zvezi z dobrim upravljanjem na podlagi postopka iz členov 8 in 96 navedenega sporazuma.

5.   Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Liberije, in zato vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se posvetujeta, da bi sprejeli morebitne ukrepe na tem področju.

6.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja ter ob upoštevanju stanja staležev rib.

7.   Za mornarje iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), vkrcane na plovilih Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, zlasti kar zadeva svobodo združevanja delavcev in kolektivno pogajanje ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

8.   Pogodbenici se med seboj posvetujeta, preden sprejmeta kakršno koli odločitev, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije, ki se opravljajo na podlagi tega sporazuma.

Člen 4

Dostop do liberijskega ribolovnega območja

1.   Plovila Unije lahko lovijo na liberijskem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v skladu s tem sporazumom. Vsaka gospodarska ribolovna dejavnost, ki ni v okviru tega sporazuma, je prepovedana.

2.   Liberijski organi plovilom Unije izdajo dovoljenja za ribolov samo v skladu s tem sporazumom. Izdajanje dovoljenj za ribolov plovilom Unije, ki ni v skladu s tem sporazumom, zlasti v obliki zasebnih dovoljenj, je prepovedano.

Člen 5

Pravo, ki se uporablja, in njegovo izvajanje

1.   Dejavnosti plovil Unije na liberijskem ribolovnem območju urejajo veljavna zakonodaja in predpisi Liberije, razen če ni drugače določeno v Sporazumu, Protokolu ali Prilogi. Liberija organe Unije seznani s svojo veljavno zakonodajo in predpisi.

2.   Liberija se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, ki so potrebni za učinkovito izvajanje določb za spremljanje, nadzor in pregledovanje ribištva iz tega sporazuma. Plovila Unije sodelujejo z liberijskimi organi, pristojnimi za izvajanje takega spremljanja, nadzora in pregledovanja.

3.   Liberijski organi obvestijo organe Unije o vseh spremembah veljavne zakonodaje ali novi zakonodaji, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije. Takšna zakonodaja je izvršljiva za plovila Unije od 60. dneva po dnevu, ko organi Unije prejmejo obvestilo o njej.

4.   Unija se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti svojih plovil s tem sporazumom in zakonodajo, s katero se ureja ribištvo v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Liberije.

5.   Organi Unije obvestijo liberijske organe o vseh spremembah zakonodaje Unije, ki bi lahko vplivale na dejavnosti plovil Unije v okviru tega sporazuma.

Člen 6

Finančni prispevek

1.   Unija odobri Liberiji finančni prispevek v okviru tega sporazuma za:

(a)

kritje dela stroškov dostopa plovil Unije do liberijskega ribolovnega območja in ribolovnih virov, ne glede na stroške dostopa, ki jih imajo lastniki plovil;

(b)

krepitev sposobnosti Liberije, da s sektorsko podporo razvije trajnostno ribiško politiko.

2.   Finančni prispevek za sektorsko podporo je ločen od plačil, povezanih s stroški dostopa, ter je odvisen od uresničitve ciljev sektorske podpore Liberije in se določi glede na te cilje v skladu s Protokolom ter letnimi in večletnimi programi njegovega izvajanja.

3.   Finančni prispevek, ki ga odobri Unija, se izplača vsako leto v skladu s Protokolom.

(a)

Znesek prispevka iz odstavka 1(a) tega člena se lahko spremeni na podlagi člena 8 tega sporazuma zaradi:

(i)

zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

(ii)

povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča.

(b)

Znesek prispevka iz odstavka 1(b) se lahko spremeni zaradi ponovne ocene pogojev finančnega prispevka za izvajanje sektorske ribiške politike v Liberiji, če to upravičujejo posebni rezultati letnih in večletnih programov, ki jih ugotovita pogodbenici.

(c)

Prispevek se lahko začasno ukine zaradi:

(i)

uporabe člena 13 tega sporazuma;

(ii)

uporabe člena 14 tega sporazuma.

Člen 7

Spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti in civilno družbo

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju ter z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta, da uskladita različne ukrepe, ki se lahko sprejmejo za ta namen.

2.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah, orodju, načinih shranjevanja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3.   Kadar je ustrezno, si pogodbenici prizadevata, da bi ustvarili ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med svojimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju s spodbujanjem vzpostavitve okolja, ki je naklonjeno razvoju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici se lahko zavežeta, da bosta izvedli akcijski načrt med Liberijo in upravljavci plovil Unije za spodbujanje iztovarjanja rib s plovil Unije, ki opravljajo dejavnosti v Liberiji.

5.   Kadar je ustrezno, pogodbenici spodbujata ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu in sistematično upoštevajo zakonodajo Liberije in Unije.

Člen 8

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organov Unije in liberijskih organov ter ki spremlja izvajanje tega sporazuma. Skupni odbor lahko sprejme spremembe Protokola, njegove priloge in dodatkov.

2.   Naloge skupnega odbora so zlasti:

(a)

spremljanje izpolnjevanja, razlage in uporabe tega sporazuma ter zlasti opredelitev letnih in večletnih programov iz člena 6(2) ter vrednotenje njihovega izvajanja;

(b)

zagotavljanje potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribištva, zlasti statistične analize podatkov o ulovu;

(c)

delovanje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma.

3.   Skupni odbor odloča o odobritvi sprememb Protokola, njegove priloge in dodatkov, ki zadevajo:

(a)

pregled ribolovnih možnosti in posledično zadevnega finančnega prispevka;

(b)

postopke sektorske podpore;

(c)

tehnične pogoje, pod katerimi plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti, in načine opravljanja takšnih dejavnosti.

4.   Skupni odbor izvaja svoje naloge v skladu s cilji tega sporazuma, in kadar je potrebno, z ustreznimi pravili, ki so jih sprejele ICCAT in druge regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

5.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat na leto, izmenično v Liberiji in Uniji ali na drugem kraju, ki se soglasno določi, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredna seja. Odločitve se sprejmejo soglasno in se priložijo potrjenemu zapisniku sestanka. Veljati začnejo na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o končanju postopkov, potrebnih za njihovo sprejetje.

6.   Skupni odbor lahko sprejme svoj poslovnik.

Člen 9

Sodelovanje na področju nadzora in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta tesno sodelovali v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, da se zagotovi izvajanje odgovornega in trajnostnega ribolova.

Člen 10

Znanstveno sodelovanje

1.   Pogodbenici spodbujata znanstveno sodelovanje za redno ocenjevanje stanja staležev rib v liberijskih vodah.

2.   Zavezujeta se, da se bosta po potrebi medsebojno posvetovali na skupni znanstveni seji ter v okviru ICCAT in drugih ustreznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, da okrepita upravljanje in ohranjanje morskih bioloških virov na liberijskem ribolovnem območju ter sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 11

Geografsko območje, na katerem se uporablja ta sporazum

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije, v skladu s pogoji, opredeljenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Liberije in v vodah pod pristojnostjo Liberije.

Člen 12

Trajanje in tiho podaljšanje

Ta sporazum se uporablja pet let od datuma začetka njegove začasne uporabe. Podaljša se s tihim soglasjem, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 14.

Protokol, njegovi priloga in dodatki so sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega sporazuma se lahko začasno prekine na pobudo katere koli od pogodbenic v primeru:

(a)

višje sile

(b)

spora med pogodbenicama glede razlage tega sporazuma ali njegovega izvajanja ali

(c)

če ena od pogodbenic ne spoštuje določb tega sporazuma, zlasti člena 3(4) o spoštovanju človekovih pravic.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico pisno obvesti o začasni prekinitvi izvajanja tega sporazuma, ki začne veljati tri mesece po prejemu uradnega obvestila. Po prejemu obvestila o začasni prekinitvi se pogodbenici posvetujeta, da bi v treh mesecih dosegli mirno rešitev spora. Če jo dosežeta, se izvajanje tega sporazuma nadaljuje, znesek finančnega prispevka iz člena 6 pa se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 14

Odpoved

1.   Katera koli od pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru:

(a)

višje sile;

(b)

zmanjšanja zadevnih staležev, ugotovljenega na podlagi najboljšega razpoložljivega neodvisnega in zanesljivega znanstvenega mnenja;

(c)

nižje stopnje izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije;

(d)

neupoštevanja zavez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico pisno obvesti o odpovedi tega sporazuma, ki začne veljati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila, razen če se pogodbenici sporazumno ne odločita, da bosta ta rok podaljšali. Po prejemu obvestila o odpovedi se pogodbenici posvetujeta, da bi v šestih mesecih dosegli mirno rešitev spora.

3.   V primeru odpovedi se plačilo zneska finančnega prispevka iz člena 6 za leto, v katerem odpoved začne veljati, zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 15

Začasna uporaba

S podpisom tega sporazuma s strani pogodbenic se Sporazum začne začasno uporabljati pred začetkom njegove veljavnosti.

Člen 16

Jezik in začetek veljavnosti

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Veljati začne, ko se pogodbenici uradno obvestita o končanju potrebnih postopkov.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Libéria

Za Republiku Liberiju

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).


PROTOKOL

o izvajanju sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

Člen 1

Področje uporabe

1.   V skladu s členom 4 Sporazuma se plovilom Unije dodelijo naslednje ribolovne možnosti:

 

izrazito selivske vrste (vrste iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982).

2.   Ta protokol zajema naslednje vrste plovil Unije:

(a)

28 plovil za ribolov tuna z zaporno plavarico in

(b)

6 plovil s površinskim parangalom.

3.   Odstavek 1 tega člena se uporablja ob upoštevanju členov 6 in 7 tega protokola.

4.   Plovila Unije lahko v skladu s členom 4 Sporazuma opravljajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v okviru tega protokola in v skladu njegovo Prilogo.

Člen 2

Trajanje

Ta protokol in Priloga k Protokolu se uporabljata za petletno obdobje od datuma začasne uporabe.

Člen 3

Finančni prispevek

1.   Finančni prispevek iz člena 6 Sporazuma znaša 3 250 000 EUR za obdobje iz člena 2.

2.   Ta finančni prispevek vključuje:

(a)

letni znesek za dostop do ribolovnih virov na liberijskem ribolovnem območju v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto, kar ustreza referenčni tonaži 6 500 ton na leto, in

(b)

posebni letni znesek za podporo izvajanju liberijske sektorske ribiške politike v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto.

3.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5, 6, 7 in 8 tega protokola ter členov 13 in 14 Sporazuma.

4.   Če letna stopnja ulova s plovili Unije na liberijskem ribolovnem območju preseže letno referenčno tonažo iz odstavka 2(a), se skupni znesek finančnega prispevka za vsako dodatno tono ulova poviša za 55 EUR za prvo leto, po 50 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter za 45 EUR za peto leto.

5.   Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne presega dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Kadar količine ulova plovil Unije presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za preseženo količino plača naslednje leto.

6.   Finančni prispevek iz odstavka 2(a) v zvezi z dostopom plovil Unije do liberijskih ribolovnih virov Unija plača najpozneje tri mesece po začetku začasne uporabe za prvo leto, za naslednja leta pa najpozneje na obletnico začasne uporabe tega protokola.

7.   Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) je v izključni pristojnosti liberijskih organov.

8.   Finančni prispevek iz odstavka 2 se plača na račun državne zakladnice, odprt pri Centralni banki Liberije. Finančni prispevek iz odstavka 2(b) se da na voljo liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo. Liberijski organi organom Unije vsako leto zagotovijo podrobne podatke o bančnem računu.

Člen 4

Sektorska podpora

1.   Najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti oziroma začasne uporabe tega protokola skupni odbor, ustanovljen v skladu s členom 8 Sporazuma, določi večletni sektorski program in podrobna pravila za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo posebnega zneska finančnega prispevka iz člena 3(2)(b);

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba postopoma doseči za razvoj odgovornih in trajnostnih ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je Liberija določila v svojih nacionalnih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo, zlasti glede podpore obrtnemu ribolovu, spremljanja, nadzora in pregledovanja ter boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, pa tudi glede prednostnih nalog za krepitev znanstvenih zmogljivosti Liberije v ribiškem sektorju;

(c)

merila in postopke, vključno s proračunskimi in finančnimi kazalniki za oceno rezultatov, ki se pridobijo vsako leto, kadar je ustrezno.

2.   Uporaba posebnega zneska finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) temelji na ciljih, ki jih opredeli skupni odbor in jih je treba doseči, ter letnih in večletnih programih za njihovo uresničevanje.

3.   Skupni odbor odobri vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa. Nujne spremembe letnega sektorskega programa, ki jih zahtevajo liberijski organi, se lahko uvedejo prek skupnega odbora, vključno z izmenjavo pisem.

4.   Liberija vsako leto predstavi poročilo o napredku v zvezi z izvedenimi ukrepi in rezultati, doseženimi s sektorsko podporo, ki ga preuči skupni odbor. Liberija pred iztekom tega protokola pripravi tudi končno poročilo.

5.   Posebni znesek finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) se izplača v obrokih. V prvem letu uporabe tega protokola se obrok plača na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenih programov. V naslednjih letih uporabe se obroki plačajo na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenih programov, ter analize rezultatov, doseženih z izvajanjem sektorske podpore.

6.   Unija si pridržuje pravico do spremembe in/ali delne ali popolne ustavitve plačila posebnega finančnega prispevka iz člena 3(2)(b):

(a)

če skupni odbor pri oceni ugotovi, da doseženi rezultati niso v skladu s programi;

(b)

če se ta finančni prispevek ne uporablja tako, kot je določil skupni odbor.

7.   Finančni prispevek se začne znova plačevati po posvetovanju med pogodbenicama in sporazumu skupnega odbora, ko to upravičujejo rezultati izvedbe dogovorjenih programov iz odstavka 1. Ne glede na to se plačilo posebnega finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) ne sme izvesti več kot šest mesecev po izteku veljavnosti tega protokola.

8.   Liberija lahko vsako leto dodeli znesek, ki presega finančni prispevek iz člena 3(2)(b), za izvajanje večletnega programa. Unijo obvesti o tej dodelitvi najpozneje dva (2) meseca po obletnici tega protokola.

9.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili vidnost ukrepov, izvedenih s sektorsko podporo.

Člen 5

Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na liberijskem ribolovnem območju na podlagi načela nediskriminacije med različnimi flotami, katerih plovila enakih lastnosti so usmerjena na iste vrste, kot jih ureja ta protokol.

2.   Zavezujeta se, da bosta v obdobju, ki ga zajema ta protokol, sodelovali pri spremljanju stanja ribolovnih virov na liberijskem ribolovnem območju, da se zagotovijo informacije za trajnostno upravljanje ribištva.

3.   Pogodbenici spoštujeta priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter upoštevata znanstvena mnenja drugih ustreznih regionalnih organizacij.

4.   Zavezujeta se, da bosta po potrebi sklicali skupne znanstvene seje, da se preuči kakršno koli znanstveno vprašanje v zvezi z izvajanjem tega protokola. Mandat takšnih skupnih znanstvenih sej lahko določi skupni odbor.

5.   Na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru ICCAT, in najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ter kadar je ustrezno, sklepov s skupne znanstvene seje lahko skupni odbor sprejme odločitev o ukrepih za zagotovitev trajnostnega upravljanja ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu, kolikor so povezani z dejavnostmi plovil Unije.

Člen 6

Sporazumni pregled ribolovnih možnosti in tehničnih ukrepov

1.   Skupni odbor lahko znova oceni in pregleda ribolovne možnosti iz člena 1, če priporočila in resolucije, sprejete v okviru ICCAT, potrjujejo, da bo tak pregled zagotovil trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 3(2)(a) sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve prilagodi na podlagi odločitve skupnega odbora. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne presega dvakratnega zneska iz člena 3(2)(a).

2.   Skupni odbor lahko po potrebi tudi preuči tehnične določbe tega protokola in Priloge k Protokolu ter jih sprejme na podlagi obojestranskega sporazuma.

Člen 7

Poskusno ribištvo in nove ribolovne možnosti

1.   Skupni odbor lahko na zahtevo ene od pogodbenic obravnava možnost projektov poskusnega ribištva na liberijskem ribolovnem območju, da se preizkusi tehnična izvedljivost in ekonomska donosnost novih vrst ribolova, ki niso določene v členu 1. Skupni odbor v ta namen za vsak primer posebej določi vrste, pogoje in druge ustrezne parametre.

2.   Če Unija izrazi zanimanje za nove ribolovne možnosti, se skupni odbor sestane ter ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in rezultatov poskusnih projektov obravnava in določi pogoje za takšne nove ribolovne dejavnosti.

3.   Ko Liberija zagotovi dovoljenje za te nove ribolovne dejavnosti, skupni odbor ustrezno spremeni ta protokol in Priloge k Protokolu.

Člen 8

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega protokola, vključno s plačilom finančnega prispevka iz člena 3(2)(a) in (b) tega protokola, se lahko začasno prekine na pobudo katere koli od pogodbenic v primerih in pod pogoji iz člena 13 Sporazuma.

2.   Ne glede na člen 4 tega protokola se finančni prispevek začne znova plačevati, takoj ko se znova vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred dogodki iz člena 13 Sporazuma.

Člen 9

Odpoved

Ta protokol se lahko odpove na pobudo katere koli od pogodbenic v primerih in pod pogoji iz člena 14 Sporazuma.

Člen 10

Elektronska izmenjava podatkov

1.   Liberija in Unija se zavezujeta, da bosta uvedli potrebne sisteme za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola.

2.   Elektronska oblika dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

3.   V primeru vsake motnje računalniškega sistema, ki bi ovirala tako izmenjavo, zadevna pogodbenica nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola se v takem primeru samodejno nadomestijo s tiskano različico na način, določen v Prilogi.

Člen 11

Zaupnost

1.   Liberija in Unija se zavezujeta, da bosta zagotovili, da se vsi poslovno občutljivi podatki v zvezi s plovili Unije in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma in tega protokola, vedno obravnavajo v skladu z njunima zadevnima načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2.   Pogodbenici zagotovita, da so v skladu z ustreznimi določbami ICCAT in drugih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva javni samo zbirni podatki za ribolovne dejavnosti flote EU na liberijskem ribolovnem območju. Podatki, ki se lahko štejejo za sicer zaupne, se uporabljajo izključno za izvajanje Sporazuma ter za upravljanje, spremljanje, nadzor in pregledovanje ribištva.

Člen 12

Začasna uporaba

S podpisom tega protokola s strani pogodbenic se Protokol začne začasno uporabljati pred začetkom njegove veljavnosti.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta protokol začne veljati, ko se pogodbenici uradno obvestita o končanju potrebnih postopkov.


PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI UNIJE NA LIBERIJSKEM RIBOLOVNEM OBMOČJU

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Imenovanje pristojnega organa

1.

Če ni navedeno drugače, v tej prilogi vsak sklic na pristojni organ Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) ali Liberije pomeni:

za Unijo: Evropsko komisijo, kadar je primerno prek delegacije Evropske unije v Liberiji (v nadaljnjem besedilu: delegacija EU),

za Liberijo: ministrstvo za kmetijstvo.

Liberijsko ribolovno območje

2.

Zemljepisne koordinate liberijskega ribolovnega območja, opredeljenega v členu 1(g) Sporazuma, in temeljnih črt so opisane v Dodatku 5 k tej prilogi.

3.

Območja, na katerih je ribolov prepovedan v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, kot so narodni parki, zavarovana morska območja in območja gojenja rib, ter območja, na katerih je prepovedana plovba, so opisana v Dodatku 5 k tej prilogi.

4.

Liberija lastnikom plovil sporoči koordinate teh območij ob izdaji dovoljenja za ribolov.

5.

Liberija obvesti Unijo o vseh spremembah območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana, vsaj dva meseca pred začetkom njihove uveljavitve.

Plačila lastnikov plovil

6.

Liberija pred začetkom začasne uporabe Protokola Uniji sporoči podatke o vladnem bančnem računu oziroma računih, na katerega/katere je treba nakazati finančne zneske, ki jih v okviru Sporazuma plačujejo plovila Unije. Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.

Kontaktni podatki

7.

Kontaktni podatki liberijskih organov so navedeni v Dodatku 7 k tej prilogi.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

ODDELEK 1

Vloge in izdajanje dovoljenj za ribolov

Pogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

1.

Dovoljenje za ribolov na liberijskem ribolovnem območju lahko pridobijo le upravičena plovila.

2.

Plovilo se šteje za upravičeno, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedan ribolov v Liberiji. Imeti morajo urejene odnose z liberijskimi organi, kar pomeni, da morajo biti izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Liberiji v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih z Unijo. Poleg tega morajo biti plovila vpisana v register ribiških plovil EU in evidenco plovil ICCAT ter ne smejo biti uvrščena na seznam plovil IUU, ki ga vodi ICCAT ali katera koli druga regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

Vloga za dovoljenje za ribolov

3.

Unija Liberiji elektronsko predloži vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, najmanj 15 koledarskih dni pred datumom začetka zahtevanega obdobja veljavnosti dovoljenja, pri čemer posreduje kopijo delegaciji EU v Liberiji. Unija pošlje izvirnike neposredno Liberiji, kopije pa delegaciji EU v Liberiji.

4.

Vloge se predložijo na obrazcu, sestavljenem v skladu z vzorcem iz Dodatka 1 k tej prilogi, priložijo pa se jim naslednji dokumenti:

(i)

dokazilo o plačilu nevračljivega predplačila za obdobje veljavnosti zahtevanega dovoljenja za ribolov;

(ii)

za vsako prvo vlogo na podlagi Protokola ali po tehnični spremembi zadevnega plovila novejša (stara največ 12 mesecev) digitalna barvna fotografija plovila ustrezne ločljivosti (v velikosti vsaj 15 × 10 cm), na kateri se podrobno vidi plovilo s strani, vključno z imenom in identifikacijsko številko plovila, vidno na trupu;

(iii)

potrdilo plovila o sposobnosti za plovbo;

(iv)

potrdilo o registraciji plovila;

(v)

potrdilo o tonaži;

(vi)

potrdilo o zavarovanju;

(vii)

slika in podroben opis uporabljenega ribolovnega orodja.

5.

Pristojni liberijski organi bodo na podlagi informacij z obrazca za vlogo iz točke 4 obravnavali in izdali potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki (Liberia Maritime Authority certificate of number) v roku, navedenem v točki 3. Potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki je treba izdati, preden pristojni liberijski organi izdajo dovoljenje za ribolov.

6.

Pri prvi vlogi za izdajo dovoljenja za ribolov na podlagi Protokola se za vsa plovila Unije opravi inšpekcijski pregled pred izdajo dovoljenja. Izdaja prvega dovoljenja za ribolov je odvisna od uspešne izvedbe tega inšpekcijskega pregleda, ki se opravi v za to določenih pristaniščih v podregiji, ki jo sporazumno določita Unija in Liberija, pri čemer mora zadevna država pristanišča dovoliti izvedbo inšpekcijskega pregleda. Stroške vseh inšpekcijskih pregledov, ki se ne opravijo v pristanišču Monrovia, krije lastnik plovila.

7.

Pri podaljšanju dovoljenja za ribolov na podlagi veljavnega protokola za plovilo z nespremenjenimi tehničnimi lastnostmi se vlogi za podaljšanje dovoljenja priloži le potrdilo o plačilu nevračljivih pristojbin. Za plovila s spremenjenimi tehničnimi lastnostmi je treba znova vložiti vlogo z vsemi ustreznimi dokumenti iz točke 4, izdaja dovoljenja za ribolov pa je odvisna od uspešne izvedbe novega inšpekcijskega pregleda pred izdajo dovoljenja.

8.

Če Liberija ni pridobila dovoljenja zadevne države pristanišča za izvedbo inšpekcijskega pregleda, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti v zvezi z inšpekcijskimi pregledi pred izdajo dovoljenja iz točk 6 in 7.

Izdaja dovoljenja za ribolov

9.

Liberija izda dovoljenja za ribolov lastnikom plovil ali obvesti Unijo o zavrnitvi v 15 koledarskih dneh od prejema vseh dokumentov iz točke 4. Izvirnik dovoljenja za ribolov se pošlje lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom prek Unije. Če so uradi Unije zaprti, lahko Liberija dovoljenje za ribolov pošlje neposredno lastniku plovila ali njegovemu zastopniku, Uniji pa pošlje kopijo.

10.

Da se ribolov čim prej omogoči, se kopija dovoljenja za ribolov sočasno elektronsko pošlje Uniji, ki ga posreduje lastniku plovila, in v vednost delegaciji EU. Ta kopija se lahko uporablja največ 60 koledarskih dni od datuma izdaje dovoljenja za ribolov. V tem obdobju se kopija šteje za enakovredno izvirniku.

11.

Brez poseganja v določbe iz točke 10 je izvirnik dovoljenja za ribolov vedno na krovu plovila.

Seznam plovil z dovoljenjem za ribolov

12.

Liberija takoj po izdaji dovoljenja za ribolov plovilo Unije vključi na seznam plovil z dovoljenjem za ribolov na liberijskem ribolovnem območju. Ta seznam se nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje (MCSU), nacionalnemu centru za spremljanje ribištva (NFMC), liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji. Liberija redno posodablja seznam plovil z dovoljenjem za ribolov. Novi seznam se nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva, liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji.

13.

Če se dovoljenje za ribolov ne izda v roku iz točke 9, se plovilo začasno vključi na seznam, razen če obstajajo jasni dokazi, da ne izpolnjuje zahtev iz točke 2. Plovilo lahko v tem obdobju izvaja ribolov.

Prenos dovoljenja za ribolov

14.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

15.

Vendar se na zahtevo Unije in v primeru dokazane višje sile, zlasti v primeru izgube ali daljšega mirovanja plovila zaradi hujše tehnične okvare, dovoljenje za ribolov zadevnega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo za isto kategorijo ribolova kot pri nadomeščenem plovilu, pri čemer je treba predložiti novo vlogo v skladu s točko 4 in uspešno opraviti inšpekcijski pregled pred izdajo dovoljenja v skladu s točko 6, ni pa treba plačati dodatne pristojbine. V tem primeru se pri izračunu ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

16.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik vrne Liberiji preklicano dovoljenje za ribolov prek delegacije EU v Liberiji. Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan vrnitve preklicanega dovoljenja. Delegacija EU v Liberiji se obvesti o prenosu dovoljenja za ribolov.

17.

Liberija posodobi seznam plovil z dovoljenjem za ribolov in ga nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva, liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji.

Obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov

18.

Dovoljenja za ribolov veljajo enoletno obdobje in se lahko podaljšajo.

19.

Za določitev začetka veljavnosti „enoletno obdobje“ pomeni:

(i)

v prvem letu uporabe Protokola obdobje med datumom začetka njegove začasne uporabe in 31. decembrom istega leta;

(ii)

nato vsako celo koledarsko leto;

(iii)

v zadnjem letu uporabe Protokola obdobje med 1. januarjem in datumom izteka veljavnosti Protokola;

Za prvo in zadnje leto uporabe Protokola se predplačilo iz oddelka 2 zračuna po načelu časovne porazdelitve.

Dokumenti, ki jih je treba imeti na krovu plovila

20.

Ko je ribiško plovilo na liberijskem ribolovnem območju ali v dogovorjenem pristanišču v podregiji, mora imeti vedno na krovu naslednje dokumente:

(i)

dovoljenje za ribolov;

(ii)

potrdilo o registraciji plovila;

(iii)

potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki;

(iv)

aktualizirane potrjene skice ali opise načrta ribiškega plovila, zlasti število skladišč za ribe ribiškega plovila skupaj z zmogljivostjo skladiščenja, izraženo v kubičnih metrih;

(v)

če so bile spremenjene lastnosti ribiškega plovila glede celotne dolžine, registrirane bruto tonaže, konjske moči glavnega motorja ali motorjev ali zmogljivosti skladiščenja, potrdilo, ki ga potrdi pristojni organ države zastave ribiškega plovila, z opisom narave sprememb;

(vi)

če je ribiško plovilo opremljeno s hlajenimi ali hladilnimi bazeni z morsko vodo, dokument, ki ga potrdi pristojni organ države zastave plovila, z umeritvijo bazenov v kubičnih metrih;

(vii)

izvod veljavne liberijske zakonodaje o ribištvu, ki ga zagotovi Liberija, in

(viii)

dokumente iz točke 4.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.

Pristojbine, ki jih plačajo lastniki plovil, se izračunajo na podlagi naslednjih stopenj na tono rib, ulovljenih na liberijskem ribolovnem območju:

55 EUR na tono za prvo leto uporabe,

60 EUR na tono za drugo in tretje leto uporabe,

65 EUR na tono za četrto leto uporabe,

70 EUR na tono za peto leto uporabe.

2.

Dovoljenja za ribolov se izdajo, ko lastniki plovil plačajo naslednja predplačila pristojnim organom Liberije:

(a)

za plovila za ribolov tuna s potegalko:

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 130 ton letno za prvo leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 119,17 tone letno za drugo in tretje leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 110 ton letno za četrto leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 102,14 tone letno za peto leto uporabe Protokola;

(b)

za plovila s površinskim parangalom:

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 40 ton letno za prvo leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 36,67 tone letno za drugo in tretje leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 33,85 tone letno za četrto leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 31,43 tone letno za peto leto uporabe Protokola.

3.

Predplačila vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

4.

Kadar je obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov krajše od enega leta, se znesek predplačila prilagodi po načelu časovne porazdelitve v skladu z zahtevanim obdobjem veljavnosti.

5.

Če je obračun pristojbin višji od predplačila, ki ga je lastnik plovila plačal za pridobitev dovoljenja za ribolov, lastnik plovila Liberiji plača razliko najpozneje 30. septembra leta, ki sledi letu ulova. Kadar je obračun pristojbin nižji od predplačila iz točke 2, se preostanek lastniku plovila ne povrne.

ODDELEK 3

Podporna plovila

1.

Liberija plovilom Unije z dovoljenjem za ribolov dovoli, da jih spremljajo podporna plovila. Podporna plovila plujejo pod zastavo države članice Unije ter niso opremljena za ribolov ali se ne uporabljajo za pretovarjanje.

2.

Liberija opredeli svoje podporne dejavnosti in pogoje za pridobitev dovoljenj, sestavi seznam podpornih plovil z dovoljenjem in ga nemudoma pošlje nacionalnemu organu za nadzor nad ribištvom in Uniji.

3.

Letna pristojbina za dovoljenje, ki se uporablja za podporno plovilo, je 3 000 EUR na plovilo.

POGLAVJE III

TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI

1.

Tehnični ohranitveni ukrepi, ki se uporabljajo za plovila z dovoljenjem za ribolov in zadevajo ribolovno območje, ribolovno orodje in prilov, se določijo za vsako posamezno kategorijo ribolova v tehničnih dokumentih iz Dodatka 2 k tej prilogi.

2.

Plovila spoštujejo vsa priporočila, ki jih je sprejela komisija ICCAT, in določbe ustrezne liberijske zakonodaje.

3.

Na liberijskem ribolovnem območju je uporaba plavajočih naprav za zbiranje rib omejena na umetne pripomočke s podvodnimi visečimi strukturami, ki niso zapletne. Namestitev in uporaba takšnih umetnih plavajočih naprav za zbiranje rib se urejata v načrtu upravljanja v skladu z določbami ICCAT, ki ga sprejme Unija.

4.

Plovila Unije izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne ovirajo tradicionalnega lokalnega ribištva, ter izpustijo vse želve, morske sesalce, morske ptiče in koralne ribe tako, da ima ta raznovrstni ulov največjo možnost preživetja.

5.

Plovila Unije, njihovi poveljniki in upravljavci izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne motijo ribolovnih dejavnosti drugih ribiških plovil, ter se izogibajo ribolovnemu orodju drugih ribiških plovil.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, NADZOR IN PREGLEDOVANJE

ODDELEK 1

Prijava ulova

Ribolovni ladijski dnevnik

1.

Poveljnik plovila Unije, ki izvaja ribolovne dejavnosti na podlagi Sporazuma, vodi ribolovni ladijski dnevnik; obrazec za vsako kategorijo ribolova je v Dodatku 3 k tej prilogi.

2.

Poveljnik ribolovni ladijski dnevnik izpolni za vsak dan navzočnosti plovila na liberijskem ribolovnem območju.

3.

Poveljnik v ribolovni ladijski dnevnik vsak dan vpiše količino vsake vrste, opredeljene s tričrkovno oznako FAO, ki je bila ulovljena in se hrani na krovu, pri čemer se količina izrazi v kilogramih žive teže ali, po potrebi, v številu rib. Za vsako glavno vrsto poveljnik navede tudi prilov.

4.

Kadar je primerno, poveljnik v ribolovni ladijski dnevnik vsak dan vpiše tudi:

(i)

količino vsake zavržene vrste, izraženo v kilogramih žive teže, ali kadar je primerno, v številu rib;

(ii)

vrsto uporabljenega ribolovnega orodja;

(iii)

opoldanski položaj plovila, in kadar je primerno, položaj meta ribolovnega orodja in čas nastavljanja ali število trnkov in temperaturo morja na površini;

(iv)

skupno število izvlekov na dan, skupni čas za vsak izvlek in skupno število dni ribolova na ribolovno potovanje ter

(v)

druge take informacije, ki jih lahko določi skupni odbor.

5.

Če na določen dan plovilo ne namesti orodja ali če orodje namesti, a rib ne ujame, poveljnik plovila to navede na obrazcu za dnevno poročilo. Ob dnevih, ko se ribolovne dejavnosti ne izvajajo, mora plovilo pred polnočjo po lokalnem času v ribolovnem ladijskem dnevniku za zadevni dan navesti, da ni izvajalo ribolovnih dejavnosti.

6.

Čas in datum vstopov na liberijsko ribolovno območje in izstopov z njega se navedeta v ladijski dnevnik takoj po vstopu na liberijsko ribolovno območje oziroma izstopu z njega.

7.

Ribolovni ladijski dnevnik se izpolni čitljivo z velikimi črkami; podpiše ga poveljnik.

8.

Za pravilnost podatkov v ribolovnem ladijskem dnevniku je odgovoren poveljnik.

Prijava ulova

9.

Poveljnik prijavi ulov plovila tako, da uradu za nacionalno ribištvo (BNF) predloži ribolovne ladijske dnevnike, ki se nanašajo na obdobje navzočnosti na liberijskem ribolovnem območju.

10.

Ribolovni ladijski dnevniki se predložijo na enega od naslednjih načinov:

(i)

ko plovilo pristane v liberijskem pristanišču, se izvirnik vsakega ribolovnega ladijskega dnevnika predloži lokalnemu predstavniku Liberije, ki prejem pisno potrdi;

(ii)

ko plovilo izstopi z liberijskega ribolovnega območja brez predhodnega postanka v liberijskem pristanišču, se vsak ribolovni ladijski dnevnik pošlje v 14 koledarskih dneh po prihodu v katero koli drugo pristanišče, v vsakem primeru pa v 30 koledarskih dneh po izstopu z liberijskega ribolovnega območja;

(a)

po možnosti po elektronski pošti v skenirani obliki, ali

(b)

po faksu, ali

(c)

po pošti v izvirni različici.

11.

Pogodbenici bosta storili vse potrebno za vzpostavitev sistema za elektronsko izmenjavo vseh podatkov, da se tako pospeši njihov prenos.

12.

Ko je mogoče pošiljanje prijav ulova po elektronski pošti, poveljnik ribolovne ladijske dnevnike pošlje Liberiji na elektronski naslov, ki ga sporoči Liberija. Liberija prejem elektronske pošte brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto.

13.

Poveljnik pošlje kopijo vseh ribolovnih ladijskih dnevnikov delegaciji EU v Liberiji. Poveljnik za vsako plovilo pošlje kopijo vseh ribolovnih ladijskih dnevnikov tudi uradu za nacionalno ribištvo in enemu od naslednjih znanstvenih inštitutov:

(i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

(ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

(iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosféra).

14.

Če se plovilo vrne na liberijsko ribolovno območje v obdobju veljavnosti svojega dovoljenja za ribolov, je treba ulov znova prijaviti.

15.

Kadar se določbe v zvezi s prijavo ulova ne spoštujejo, lahko Liberija začasno prekliče dovoljenje zadevnega plovila za ribolov, dokler niso predložene manjkajoče prijave ulova, in lastnika plovila kaznuje v skladu s predpisi, ki jih v ta namen določa veljavna nacionalna zakonodaja. Če se kršitve navedenih določb ponovijo, lahko Liberija zavrne podaljšanje dovoljenja za ribolov. Liberija Unijo takoj obvesti o kakršni koli kazni, naloženi v zvezi s tem.

Prehod na elektronski sistem

16.

Pogodbenici izražata pripravljenost, da bosta zagotovili prehod na elektronski sistem prijave ulova v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka 6 k tej prilogi. Strinjata se, da pravila prenosa določita skupaj, da bo sistem čim prej deloval. Liberija Unijo obvesti takoj, ko so izpolnjeni pogoji za ta prehod. Pogodbenici se dogovorita, da se polno delovanje sistema zagotovi v dveh mesecih od datuma navedenega obvestila.

Četrtletne prijave ulova

17.

Do vzpostavitve elektronskega sistema prijave ulova iz točke 16 države članice Unije najpozneje v 15 koledarskih dneh po koncu vsakega četrtletja Evropsko komisijo obvestijo o tonaži ulova v prejšnjem četrtletju, kot so jo potrdile njihove nacionalne uprave in znanstveni inštituti iz točke 13. Znanstveni inštituti analizirajo podatke o ulovu z navzkrižnim preverjanjem razpoložljivih podatkov v ribolovnih ladijskih dnevnikih, deklaracijah o iztovarjanju, deklaracijah o prodaji, in kadar je ustrezno, znanstvenih poročilih o opažanjih. Unija na podlagi tega za vsako plovilo z dovoljenjem za ribolov na liberijskem ribolovnem območju sestavi četrtletno prijavo ulova, razčlenjeno glede na vrsto in mesec, v skladu s predlogo iz Dodatka 8 k tej prilogi.

18.

Zbirni podatki iz ladijskih ribolovnih dnevnikov se štejejo za začasne, dokler Unija ne predloži obračuna pristojbin iz točke 23.

Obračun pristojbin

19.

Do vzpostavitve elektronskega sistema prijave ulova iz točke 16 države članice Unije najpozneje 15. maja vsako leto Evropsko komisijo obvestijo o tonaži ulova v prejšnjem letu, kot so jo potrdile njihove nacionalne uprave in znanstveni inštituti iz točke 13.

20.

Znanstveni inštituti analizirajo podatke o ulovu z navzkrižnim preverjanjem razpoložljivih podatkov v ribolovnih ladijskih dnevnikih, deklaracijah o iztovarjanju, deklaracijah o prodaji, in kadar je ustrezno, znanstvenih poročilih o opažanjih.

21.

Metodologijo, ki jo znanstveni inštituti Unije uporabijo za analizo ravni in sestave ulovov na liberijskem ribolovnem območju, uporabi tudi urad za nacionalno ribištvo.

22.

Unija na podlagi prijav ulova iz točke 19 za vsako plovilo, ki je predhodno leto imelo dovoljenje za ribolov na liberijskem ribolovnem območju, sestavi končni obračun pristojbin, ki jih mora plovilo plačati za svojo letno ribolovno dejavnost v predhodnem koledarskem letu.

23.

Unija ta končni obračun pristojbin sočasno pošlje Liberiji in lastnikom plovil prek držav članic Unije pred 30. junijem tekočega leta.

24.

Liberija Unijo obvesti o prejemu obračuna in lahko od Unije zahteva kakršna koli pojasnila, ki se ji zdijo potrebna. V tem primeru se Unija posvetuje z nacionalnimi upravami držav zastave in svojimi znanstvenimi inštituti ter stori vse potrebno, da Liberiji zagotovi vse potrebne dodatne informacije. Kadar je primerno, se skliče posebna skupna znanstvena seja, da se preučijo podatki o ulovu in uporabljene metodologije za navzkrižno preverjanje informacij.

25.

Liberija lahko na podlagi dokumentarnih dokazil izpodbija končno letno prijavo ulova in končni obračun pristojbin v 30 koledarskih dneh po obvestilu iz točke 24. V primeru nestrinjanja se pogodbenici posvetujeta v skupnem odboru. Če Liberija v navedenem roku ne izrazi nasprotovanja, se šteje, da je končni obračun pristojbin sprejet.

ODDELEK 2

Iztovarjanje in pretovarjanje

Postopek iztovarjanja

1.

Poveljnik plovila Unije, ki želi iztovoriti ulov z liberijskega ribolovnega območja v liberijskem pristanišču, Liberijo najmanj 48 ur pred iztovarjanjem, dokler pomol Mesurado ne začne delovati, po tem pa najmanj 24 ur pred iztovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila, s katerega bo potekalo iztovarjanje;

(b)

pristanišču iztovarjanja;

(c)

datumu in predvidenem času iztovarjanja;

(d)

količini (izraženi v kilogramih žive teže, ali če je potrebno, v številu rib) vsake vrste, ki se bo iztovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(e)

obliki izdelka.

2.

Iztovarjanje je treba izvesti na ribolovnem območju liberijskega pristanišča, ki ima za to dovoljenje.

3.

Za nespoštovanje določb v zvezi s postopkom iztovarjanja se uporabijo ustrezne kazni, ki jih določa liberijska zakonodaja.

Spodbujanje iztovarjanja

4.

Plovila Unije si prizadevajo, da bi lokalno industrijo oskrbovala s tunom po mednarodni tržni ceni. Do začetka delovanja pomola Mesurado v Liberiji se plovilom Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov v skladu s pogoji iz tega protokola in iztovarjajo ulov tuna v določenem liberijskem pristanišču, dodeli finančna spodbuda v obliki znižanja pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono prilova, če ulov prodajo liberijskemu ribiškemu podjetju za oskrbo liberijskega trga. Ta mehanizem se omeji na največ 50 % končnega prijavljenega ulova.

5.

Po začetku delovanja terminala Mesurado prejmejo plovila Unije finančno spodbudo v obliki delnega znižanja pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono. Dodatno znižanje pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono se dodeli v primeru prodaje lokalni industriji. Kar zadeva prilov, se dodeli posebno znižanje pristojbine za 25 EUR na iztovorjeno tono prilova, kadar se ulov proda lokalnemu trgu. Ta mehanizem se omeji na največ 50 % končnega prijavljenega ulova tuna.

Pretovarjanje

6.

Poveljnik plovila Unije, ki želi pretovoriti ulov z liberijskega ribolovnega območja v liberijskem pristanišču, Liberijo najmanj 48 ur pred pretovarjanjem, dokler pomol Mesurado ne začne delovati, po tem pa najmanj 24 ur pred pretovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila dajalca;

(b)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku prejemnega ribiškega plovila;

(c)

pristanišču pretovarjanja;

(d)

datumu in predvidenem času pretovarjanja;

(e)

količini (izraženi v kilogramih žive teže, ali če je potrebno, v številu rib) vsake vrste, ki se bo pretovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(f)

obliki izdelka.

7.

Pretovarjanje se izvede v liberijskem pristanišču, ki ima za to dovoljenje, v navzočnosti liberijskih inšpektorjev. Da ne bi prihajalo do zamud, lahko poveljnik v izjemnih primerih, kadar navzočnost liberijskega inšpektorja ni mogoča, začne pretovarjanje po izteku roka za obveščanje v skladu s točko 6. Pretovarjanje na morju je prepovedano.

8.

Pretovarjanje se šteje za izstop z liberijskega ribolovnega območja, kot je opredeljeno v oddelku 3. Zato morajo plovila pristojnim organom predložiti prijave ulova najpozneje 24 ur po končanem pretovarjanju oziroma najmanj 6 ur pred odhodom plovila dajalca iz pristanišča, odvisno od tega, kaj se zgodi prej, pri čemer lastnik plovila navede, ali je predvideno nadaljevanje ribolova ali odhod z liberijskega ribolovnega območja. Za prejemno plovilo se uporabijo zahteve za poročanje v skladu z veljavno liberijsko zakonodajo.

ODDELEK 3

Nadzor in inšpekcijski pregledi

Vstop na območje in izstop z območja

1.

Liberija se o vsakem vstopu plovila Unije z dovoljenjem za ribolov na liberijsko ribolovno območje ali izstopu z njega obvesti šest ur pred vstopom ali izstopom.

2.

Ob obvestilu o vstopu ali izstopu plovilo Unije sporoči zlasti:

(i)

predvideni datum, čas in mesto vplutja oziroma izplutja;

(ii)

količino vsake vrste, opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO, ki se hrani na krovu, izraženo v kilogramih žive teže, ali kadar je primerno, v številu rib;

(iii)

obliko izdelka.

3.

Obveščanje se po možnosti izvede po elektronski pošti, če to ni možno, pa po telefaksu ali radijski zvezi, in sicer na elektronski naslov, telefonsko številko ali frekvenco, ki jo Liberija sporoči v skladu z Dodatkom 7 k tej prilogi. Liberija prejem obvestila brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto. Liberija zadevna plovila in Unijo takoj obvesti o vsakršni spremembi elektronskega naslova, telefonske številke ali frekvence.

4.

Vsako plovilo Unije, ki je prestreženo pri opravljanju ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in ni vnaprej sporočilo svoje navzočnosti, se šteje za plovilo, ki ribolovne dejavnosti opravlja nezakonito.

Inšpekcijski pregled na morju

5.

Inšpekcijski pregled plovil Unije z dovoljenjem za ribolov, ki se opravi na morju na liberijskem ribolovnem območju, izvedejo liberijska plovila in inšpektorji, ki so izrecno pooblaščeni za nadzor nad ribištvom.

6.

Liberijski inšpektorji pred vkrcanjem plovilo Unije obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Poveljnik plovila Unije dovoli in olajša vkrcanje in delo liberijskih inšpektorjev. Inšpekcijski pregled opravi največ pet inšpektorjev, ki se morajo pred inšpekcijskim pregledom identificirati in dokazati uradna pooblastila za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

7.

Poveljnik takoj izpolni vsa razumna navodila pooblaščenih uradnikov ter olajša varno vkrcanje in inšpekcijski pregled plovila, orodja, opreme, evidenc, rib, ribjih proizvodov in dokumentov v zvezi s posadko.

8.

Poveljnik ali posadka plovila pooblaščenega uradnika ne smejo napasti, ga ovirati, se upirati njegovim zahtevam, zavlačevati ali zavrniti njegovega vkrcanja, ga ustrahovati ali se vmešavati v njegovo delo, ko opravlja svoje dolžnosti.

9.

Liberijski inšpektorji se zadržijo na krovu plovila Unije samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

10.

Liberija lahko Uniji dovoli, da pri inšpekcijskih pregledih sodeluje kot opazovalka.

11.

Liberijski inšpektorji po vsakem inšpekcijskem pregledu sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese svoje pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je sestavil, in poveljnik plovila Unije.

12.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis tega dokumenta, pisno navede razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Liberijski inšpektorji pred izkrcanjem predložijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu poveljniku plovila Unije. Liberija pošlje Uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v osmih koledarskih dneh po inšpekcijskem pregledu.

Inšpekcijski pregled v pristanišču

13.

Inšpekcijski pregled v pristanišču ali sidrišču pristanišča, pri katerem se pregledajo plovila Unije z dovoljenjem za ribolov, ki iztovarjajo ulov z liberijskega ribolovnega območja v pristanišču v podregiji, ki jo za to sporazumno določita Unija in Liberija, izvedejo liberijska plovila in inšpektorji, ki so izrecno pooblaščeni za nadzor nad ribištvom na podlagi dovoljenja zadevne države pristanišča.

14.

Liberijski inšpektorji pred vkrcanjem plovilo Unije obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Poveljnik plovila Unije dovoli in olajša vkrcanje in delo liberijskih inšpektorjev. Inšpekcijski pregled opravi največ pet inšpektorjev, ki se morajo pred inšpekcijskim pregledom identificirati in dokazati uradna pooblastila za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

15.

Poveljnik takoj izpolni vsa razumna navodila pooblaščenih uradnikov ter olajša varno vkrcanje in inšpekcijski pregled plovila, orodja, opreme, evidenc, rib, ribjih proizvodov in dokumentov v zvezi s posadko.

16.

Poveljnik ali posadka plovila pooblaščenega uradnika ne smejo napasti, ga ovirati, se upirati njegovim zahtevam, zavlačevati ali zavrniti njegovega vkrcanja, ga ustrahovati ali se vmešavati v njegovo delo, ko opravlja svoje dolžnosti.

17.

Liberijski inšpektorji se zadržijo na krovu plovila Unije samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

18.

Liberija lahko Uniji dovoli, da pri inšpekcijskih pregledih sodeluje kot opazovalka.

19.

Liberijski inšpektorji po vsakem inšpekcijskem pregledu sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese svoje pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je sestavil, in poveljnik plovila Unije.

20.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis tega dokumenta, pisno navede razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Liberijski inšpektorji pred izkrcanjem predložijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu poveljniku plovila Unije. Liberija pošlje Uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v osmih koledarskih dneh po inšpekcijskem pregledu.

Participativno spremljanje na področju boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

21.

Poveljniki plovil Unije sporočijo navzočnost vseh plovil na liberijskem ribolovnem območju, ki opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, pri čemer v zvezi s tem opažanjem zberejo kar največ informacij, da se okrepi boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Poročila o opažanjih se nemudoma pošljejo enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva in liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo ter pristojnemu organu države članice Unije plovila, ki je opazilo plovilo, ta pa poročilo takoj posreduje Uniji ali organu, ki ga ta določi.

22.

Liberija pošlje Uniji vsa svoja poročila o opažanjih v zvezi z ribiškimi plovili, ki na liberijskem ribolovnem območju opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov.

ODDELEK 4

Satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS)

Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

1.

Med zadrževanjem na liberijskem ribolovnem območju morajo biti plovila Unije z dovoljenjem za ribolov vedno opremljena s sistemom za spremljanje prek satelita (Vessel Monitoring System – VMS), ki omogoča samodejno in stalno sporočanje položaja plovila vsaki dve uri centru za spremljanje ribištva (Fisheries Monitoring Center – FMC) države zastave plovila.

2.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

(a)

identifikacijo plovila;

(b)

zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 100 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja;

(c)

datum in čas zabeležbe položaja;

(d)

hitrost in smer plovila.

3.

Vsako sporočilo o položaju mora biti oblikovano v skladu s predlogo iz Dodatka 4 k tej prilogi.

4.

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na liberijsko ribolovno območje, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja po izstopu z liberijskega ribolovnega območja, ki se označi z oznako „EXI“.

5.

Center države zastave za spremljanje ribištva zagotovi samodejno obdelavo in po potrebi elektronski prenos sporočil o položaju. Sporočila o položaju se varno zabeležijo in hranijo tri leta.

Sporočanje položaja plovila ob motnjah delovanja sistema VMS

6.

Poveljnik zagotovi, da sistem VMS njegovega plovila vedno nemoteno deluje in da se sporočila o položaju pravilno prenašajo centru države zastave za spremljanje ribištva.

7.

V primeru motenj delovanja se sistem VMS plovila popravi ali zamenja v desetih dneh. Po navedenem roku plovilu ni več dovoljeno izvajati ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

8.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in imajo pokvarjen sistem VMS, morajo centru države zastave za spremljanje ribištva pošiljati sporočila o svojem položaju po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure, pri čemer morajo navesti vse zahtevane informacije.

Varno pošiljanje sporočil o položaju Liberiji

9.

Center države zastave za spremljanje ribištva samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil centru Liberije za spremljanje ribištva. Center države zastave za spremljanje ribištva in liberijski center za spremljanje ribištva si izmenjata kontaktna elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi navedenih naslovov.

10.

Sporočila o položaju med centrom države zastave za spremljanje ribištva in liberijskim centrom za spremljanje ribištva se pošiljajo elektronsko s sistemom varnega komuniciranja.

11.

Liberijski center za spremljanje ribištva nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Unijo o vsakršni prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z dovoljenjem za ribolov, če zadevno plovilo ni poslalo obvestila o izstopu z območja.

Motnje delovanja sistema komuniciranja

12.

Liberija zagotovi, da je njena elektronska oprema združljiva z opremo centra države zastave za spremljanje ribištva in nemudoma obvesti Unijo o kakršni koli motnji pri komuniciranju in sprejemanju sporočil o položaju, da se čim prej poišče tehnična rešitev. Vse morebitne spore obravnava skupni odbor.

13.

Šteje se, da je poveljnik odgovoren za vsakršno dokazano ravnanje s sistemom VMS plovila, ki je bilo storjeno z namenom povzročitve motenj delovanja sistema ali potvarjanja sporočil o položaju. Za vsako kršitev se naložijo kazni, ki jih določa veljavna liberijska zakonodaja.

Sprememba pogostosti pošiljanja sporočil o položaju

14.

Na podlagi dokumentarnih dokazil o kršitvi lahko Liberija od centra države zastave za spremljanje ribištva zahteva skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na trideset minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se kopija zahtevka pošlje Uniji. Liberija mora ta dokumentarna dokazila nemudoma poslati centru države zastave za spremljanje ribištva in Uniji. Center države zastave za spremljanje ribištva začne Liberiji takoj pošiljati sporočila o položaju v na novo določenih presledkih.

15.

Liberija nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Unijo o izteku določenega obdobja preiskave, naknadno pa tudi o vseh morebitnih nadaljnjih ukrepih.

ODDELEK 5

Opazovalci

Opazovanje ribolovnih dejavnosti

1.

Ribolovne dejavnosti plovil z dovoljenjem za ribolov, ki se izvajajo v okviru Sporazuma, se opazujejo.

2.

Opazovanje se izvaja v skladu s priporočili, ki jih je sprejela komisija ICCAT.

3.

Do začetka delovanja novega regionalnega opazovalnega programa ICCAT se uporabijo naslednje določbe v zvezi z opazovalci.

Določena plovila in imenovani opazovalci

4.

Urad za nacionalno ribištvo določi plovila Unije, ki morajo vkrcati opazovalca, in najpozneje 15 koledarskih dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca imenuje opazovalca za posamezno plovilo. Plovila Unije na zahtevo liberijskih organov vkrcajo opazovalca, da se zagotovi 15-odstotna pokritost plovil z dovoljenjem za ribolov.

5.

Urad za nacionalno ribištvo sestavi seznam plovil, izbranih za vkrcanje opazovalca, in seznam imenovanih opazovalcev. Ta seznama se posodabljata. Takoj ko sta sestavljena in vsake tri mesece ob posodobitvi se posredujeta Uniji.

6.

Urad za nacionalno ribištvo ob izdaji dovoljenja za ribolov Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika obvesti o plovilih, izbranih za vkrcanje opazovalca, in imenovanih opazovalcih, ki bodo na krovu posameznega plovila. Lastnik plovila določi čas in pristanišče vkrcanja, pri čemer lahko določi pristanišče, ki ni v Liberiji. Urad za nacionalno ribištvo Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika takoj obvesti o kakršni koli spremembi izbora plovil in imenovanih opazovalcev.

7.

Urad za nacionalno ribištvo si prizadeva, da ne imenuje opazovalcev za plovila, ki že imajo opazovalca na krovu ali za katera je že bilo uradno določeno, da vkrcajo opazovalca v zadevni ribolovni sezoni v okviru dejavnosti na ribolovnih območjih, ki niso liberijsko ribolovno območje.

8.

Opazovalci so na krovu posameznega plovila eno ribolovno potovanje ali več kot eno ribolovno potovanje, če lastnik plovila to izrecno zahteva.

9.

Opazovalci se na krovu plovila zadržijo samo tako dolgo, da opravijo svoje naloge.

Pavšalni finančni prispevek

10.

Lastnik plovila ob plačilu letnega predplačila Liberiji nakaže tudi pavšalni znesek v višini 400 EUR na leto za vsako plovilo.

Plača opazovalca

11.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije Liberija.

Pogoji vkrcanja

12.

Pogoji vkrcanja opazovalca, zlasti trajanje njegove navzočnosti na krovu, se določijo na podlagi dogovora med lastnikom plovila ali njegovim zastopnikom in uradom za nacionalno ribištvo.

13.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Vendar se pri nastanitvi opazovalca na krovu upošteva tehnična struktura plovila.

14.

Lastnik plovila krije stroške nastanitve in hrane za opazovalca na krovu, vključno z dostopom do kopalnice in sanitarij, katerih kakovost mora biti vsaj enakovredna tisti, ki je na voljo častnikom na ribiškem plovilu.

15.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca.

16.

Poveljnik zagotovi, da ima opazovalec dostop do vseh prostorov, opreme in orodij na krovu plovila, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog, vključno s:

(i)

poveljniškim mostom ter komunikacijsko in navigacijsko opremo plovila;

(ii)

dokumenti in evidencami, vključno z vsemi ladijskimi dnevniki plovila, ki jih je treba imeti in voditi v skladu z liberijsko uredbo za ribištvo ali drugače za inšpekcijske preglede in kopiranje.

17.

Poveljnik opazovalcu vedno dovoli, da:

(i)

sprejema in pošilja sporočila ter komunicira s kopenskimi službami in drugimi plovili z uporabo komunikacijske opreme plovila;

(ii)

vzame vzorce ali cele primerke katere koli vrste rib, jih meri, odstrani s plovila in obdrži;

(iii)

shrani vzorce in cele primerke na plovilu, vključno z vzorci in celimi primerki, ki se hranijo v zamrzovalnih prostorih plovila;

(iv)

fotografira ribolovne dejavnosti, vključno z ribami, orodjem, opremo, dokumenti, kartami in evidencami, ter odnese s plovila fotografije ali film, ki jih je posnel ali uporabil na krovu plovila.

Obveznosti opazovalca

18.

Opazovalec med navzočnostjo na krovu:

(a)

stori vse potrebno za zagotovitev nemotenega poteka ribolovnih dejavnosti;

(b)

spoštuje lastnino in opremo na krovu;

(c)

spoštuje zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo plovilu.

Vkrcanje in izkrcanje opazovalca

19.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik Liberiji deset koledarskih dni pred vkrcanjem sporoči datum, čas in pristanišče vkrcanja opazovalca. Če se opazovalec vkrca v tujini, stroške potovanja do pristanišča vkrcanja plača lastnik plovila.

20.

Če opazovalca v 12 urah po dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni v pristanišču vkrcanja, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca. Plovilo lahko zapusti pristanišče in začne opravljati ribolovne dejavnosti.

21.

Kadar se opazovalec ne izkrca v liberijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve opazovalca v Liberijo.

22.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje opazovalca, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se opazovalec ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

23.

Če plovila ni in o tem ni predhodno obvestilo urada za nacionalno ribištvo in nacionalnega centra za spremljanje ribištva, lahko Liberija ustrezno ukrepa v skladu s svojo veljavno zakonodajo.

Naloge opazovalca

24.

Opazovalec opravlja naslednje naloge:

(a)

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovila;

(b)

vrste, količine, velikosti in stanje ulovljenih rib;

(c)

uporabljene metode, območja ribolova in globine, v katerih se ribe lovijo;

(d)

vplive ribolovnih metod na ribe in okolje;

(e)

predelavo, prevoz, pretovarjanje, skladiščenje ali odstranjevanje vseh rib;

(f)

preverjanje položaja plovila med ribolovnimi dejavnostmi;

(g)

biološko vzorčenje v okviru znanstvenega programa;

(h)

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

(i)

preverjanje podatkov o ulovu na liberijskem ribolovnem območju, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

(j)

preverjanje deleža prilova in ocenjevanje zavrženega ulova;

(k)

poročanje ugotovitev, vključno s količino ulova in prilova na krovu, po radijski zvezi, telefaksu ali elektronski pošti, in sicer vsaj enkrat tedensko, kadar plovilo opravlja ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

Poročilo opazovalca

25.

Opazovalec poveljniku plovila pred izkrcanjem predloži povzetek poročila o svojih ugotovitvah, vsebino poročila pa določi skupni odbor. Poveljnik plovila lahko doda pripombe k poročilu opazovalca. Poročilo podpišeta opazovalec in poveljnik. Poveljnik prejme izvod poročila opazovalca.

26.

Opazovalec pošlje svoje poročilo uradu za nacionalno ribištvo, ta pa pošlje kopijo poročila Uniji v 15 koledarskih dneh po izkrcanju opazovalca.

27.

Pristojni organi Liberije in Unije lahko uporabijo informacije iz poročila opazovalca za znanost in analizo skladnosti.

ODDELEK 6

Kršitve

Obravnava kršitev

1.

Vsaka kršitev plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v skladu z določbami te priloge mora biti navedena v poročilu o kršitvi ali inšpekcijskem pregledu, ki ga sestavi pristojni liberijski organ. Obvestilo o kršitvi in ustreznih sankcijah, naloženih poveljniku ali ribiškemu podjetju, se pošlje neposredno lastniku plovila v skladu s postopkom, določenim v veljavni liberijski zakonodaji. Kopija obvestila se v 24 urah pošlje državi zastave plovila in Uniji.

2.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Poveljnik plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

Zadržanje plovila – informativni sestanek

3.

Kadar v zvezi s kršitvijo tako določa veljavna liberijska zakonodaja, se lahko od vsakega plovila Unije, ki krši predpise, zahteva, naj ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od liberijskih pristanišč.

4.

Liberija Unijo obvesti o vsakršnem zadržanju plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v 24 urah. Navedenemu obvestilu se priložijo dokumentarna dokazila, ki utemeljujejo zadržanje plovila.

5.

Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, poveljnika, posadke ali tovora, razen ukrepov za zavarovanje dokazov, Liberija na zahtevo Unije v enem delovnem dnevu od uradnega obvestila o zadržanju plovila skliče informativni sestanek za pojasnitev dejstev, na podlagi katerih je bilo plovilo zadržano, in predstavitev morebitnih nadaljnjih ukrepov. Informativnega sestanka se lahko udeleži predstavnik države zastave plovila.

Kazni za kršitve – postopek poravnave

6.

Kazen za kršitev določi Liberija v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

7.

Če lastnik ladje glob ne sprejme in če kršitev ne vključuje kaznivega dejanja, liberijski organi in plovilo EU pred sprožitvijo sodnega postopka začnejo postopek poravnave za mirno rešitev spora. V navedenem postopku poravnave lahko sodelujeta predstavnika države zastave plovila in Unije. Postopek poravnave se konča najpozneje tri koledarske dni po obvestilu o zadržanju plovila.

Sodni postopek – bančna garancija

8.

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodišču, lastnik plovila, ki je kršilo predpise, položi bančno garancijo pri banki, ki jo izbere Liberija, pri čemer znesek garancije, ki ga določi Liberija, krije vse stroške, povezane z zadržanjem plovila, ocenjeno globo in morebitnim nadomestilom škode. Bančna garancija se zadrži do konca sodnega postopka.

9.

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

(a)

v celoti, če ni izrečena nobena kazen;

(b)

v višini razlike, če kazen vključuje globo, ki je nižja od zneska bančne garancije.

10.

Liberija Unijo obvesti o izidu sodnega postopka v osmih koledarskih dneh po izreku sodbe.

Sprostitev plovila in posadke

11.

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila naložena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.

POGLAVJE V

VKRCANJE MORNARJEV

1.

Lastniki plovil za ribolov tuna s potegalko in plovil s parangalom zaposlujejo državljane afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

flota plovil za ribolov tuna s potegalko: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP,

flota plovil s parangalom: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP.

2.

Lastniki plovil si prizadevajo, da na vsako plovilo vkrcajo tri kvalificirane liberijske mornarje. Lastniki plovil lahko izberejo mornarje, ki jih vkrcajo na svoja plovila, s seznama imen, ki ga Uniji predloži urad za nacionalno ribištvo.

3.

Za mornarje, vkrcane na plovila Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznanje pravice delavcev do kolektivnih pogajanj in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

4.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz držav AKP sestavijo zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Vsak svoj izvod prejmejo podpisniki, urad za nacionalno ribištvo, pomorski organ Liberije (LiMA) in liberijsko ministrstvo za delo. Na podlagi teh pogodb so mornarji upravičeni do sistema socialnega varstva, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem za primer smrti ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5.

Plače mornarjev iz držav AKP izplačujejo lastniki plovil. Višina plače se določi z dogovorom med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki in mornarji ali njihovimi sindikati ali zastopniki pred izdajo dovoljenj za ribolov. Vendar plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, nikakor pa ne pod standardi MOD.

6.

Vsi mornarji, zaposleni na plovilih Unije, se dan pred predlaganim datumom vkrcanja zglasijo pri poveljniku plovila, ki jim je bilo določeno. Kadar mornarja ob dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja tega mornarja.

7.

Kadar se liberijski mornar ne izkrca v liberijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve mornarja v Liberijo.

8.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje liberijskega mornarja, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se liberijski mornar ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

9.

Lastniki plovil vsako leto sporočijo informacije v zvezi z vkrcanimi mornarji. Te informacije vključujejo število mornarjev, ki so državljani:

(a)

Unije;

(b)

države AKP, pri čemer je treba državljane Liberije ločiti od državljanov drugih držav AKP, in

(c)

držav, ki niso države AKP ali članice Unije.


Dodatki k tej prilogi

Dodatek 1 –

Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za ribolov

Dodatek 2 –

Tehnični dokument

Dodatek 3 –

Ribolovni ladijski dnevnik

Dodatek 4 –

Pošiljanje sporočil VMS Liberiji

Dodatek 5 –

Meje liberijskega ribolovnega območja

Dodatek 6 –

Smernice za upravljanje in uporabo elektronskega sistema sporočanja podatkov o ribolovnih dejavnostih (sistem ERS)

Dodatek 7 –

Kontaktni podatki liberijskih organov

Dodatek 8 –

Obrazec za prijavo ulova

Dodatek 1

SPORAZUM O RIBOLOVU MED LIBERIJO IN EVROPSKO UNIJO

OBRAZEC VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

Image

Image


Dodatek 2

TEHNIČNI DOKUMENT

(1)   

Ribolovno območje:

Onstran 12 morskih milj od temeljne črte, razen območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana v skladu z Dodatkom 5.

(2)   

Dovoljene kategorije:

 

Plovila za ribolov tuna z zaporno plavarico

 

Plovila s površinskim parangalom

(3)   

Prilov:

Upoštevanje priporočil ICCAT in FAO.

(4)   

Pristojbine in tonaža:

Pristojbina na tono ulova

Plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom:

1. leto: 55 EUR na tono

2. in 3. leto: 60 EUR na tono

4. leto: 65 EUR na tono

5. leto: 70 EUR na tono

Letno predplačilo (vključno z vsemi nacionalnimi in lokalnimi dajatvami, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev):

plovila za ribolov tuna s potegalko: 7 150 EUR na leto med trajanjem Protokola

plovila s površinskim parangalom: 2 200 EUR na leto med trajanjem Protokola

Število plovil z dovoljenjem za ribolov

 

28 plovil za ribolov tuna s potegalko

 

6 plovil s površinskim parangalom

(5)   

Drugo:

 

Pristojbina za dovoljenje za uporabo podpornega plovila: 3 000 EUR na leto za posamezno plovilo.

 

Opazovalci na 15 % plovil z dovoljenjem za ribolov.

 

Pavšalni finančni prispevek za opazovalce: 400 EUR na leto za posamezno plovilo.

 

Mornarji: 20 % vkrcanih mornarjev je iz držav AKP.


Dodatek 3

Image

Image


Dodatek 4

POŠILJANJE SPOROČIL VMS LIBERIJI

POROČILO O POLOŽAJU

Podatek

Oznaka

Obvezen ali neobvezen

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Naslovnik

AD

O

Podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

O

Podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Interna referenčna številka pogodbenice

IR

N

Podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

O

Podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju plovila – položaj plovila v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju plovila – položaj plovila v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

O

Smer plovila v obsegu 360°

Hitrost

SP

O

Hitrost plovila v desetinkah vozla

Datum

DA

O

Podatek o položaju plovila – datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju plovila – čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu – označuje konec zapisa

O

=

obvezen podatek

N

=

neobvezen podatek

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

(1)

Uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1;

(2)

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

(3)

vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//);

(4)

enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatek;

(5)

oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila;

(6)

neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec sporočila.


Dodatek 5

MEJE LIBERIJSKEGA RIBOLOVNEGA OBMOČJA

KOORDINATE RIBOLOVNEGA OBMOČJA

Pristojni liberijski organi pristojnim službam Unije pred začetkom začasne uporabe Protokola sporočijo zemljepisne koordinate liberijske temeljne črte, liberijskega ribolovnega območja in območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana. Liberijski organi se zavezujejo tudi, da bodo kakršne koli spremembe navedenih koordinat sporočili najmanj en mesec prej.


Dodatek 6

SMERNICE ZA UPRAVLJANJE IN UPORABO ELEKTRONSKEGA SISTEMA SPOROČANJA PODATKOV O RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH (SISTEM ERS)

Splošne določbe

(1)

Vsako plovilo Unije mora biti v času, ko opravlja dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju, opremljeno z elektronskim sistemom (Electronic Reporting System, v nadaljnjem besedilu: sistem ERS), ki omogoča zapis in prenos podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovila (v nadaljnjem besedilu: podatki ERS).

(2)

Plovilo Unije, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti na liberijsko ribolovno območje, da bi tam opravljalo ribolovne dejavnosti.

(3)

Podatki ERS se sporočajo v skladu s postopki države zastave plovila, in sicer se najprej pošljejo centru države zastave za spremljanje ribištva, ki zagotovi, da so podatki samodejno na voljo liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(4)

Država zastave in Liberija zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje ribištva opremljena z računalniško opremo in računalniškimi programi, potrebnimi za samodejen prenos podatkov ERS v formatu XML, in uporabljata postopek za shranjevanje, ki omogoča zapisovanje in shranjevanje podatkov ERS v računalniško berljivi obliki za obdobje najmanj treh let.

(5)

Vse spremembe ali posodobitve tega formata se označijo in datirajo ter začnejo delovati v šestih mesecih od uvedbe.

(6)

Za prenos podatkov ERS se uporabijo elektronska komunikacijska sredstva, imenovana DEH (Data Exchange Highway), ki jih v imenu Unije upravlja Evropska komisija.

(7)

Država zastave in Liberija imenujeta vsaka svojega korespondenta ERS, ki bo kontaktna oseba.

(a)

Korespondenti ERS se imenujejo za najmanj šest mesecev.

(b)

Centra države zastave in Liberije za spremljanje ribištva si sporočita kontaktne podatke svojih korespondentov ERS (ime, naslov, telefonska številka, telefaks, e-naslov) pred začetkom obratovanja sistema ERS.

(c)

Vsako spremembo kontaktnih podatkov korespondentov ERS je treba nemudoma sporočiti.

Priprava in sporočanje podatkov ERS

(8)

Plovilo Unije:

(a)

dnevno pošilja podatke ERS za vsak dan, ko se nahaja na liberijskem ribolovnem območju;

(b)

za vsako ribolovno dejavnost zabeleži količino vsake vrste, ki je bila ulovljena in nato zadržana na krovu (tako za ciljne vrste kot za prilov) ali zavržena;

(c)

za vsako vrsto, opredeljeno v dovoljenju za ribolov, ki ga je izdala Liberija, prijavi tudi neuspešen ulov;

(d)

vsako vrsto opredeli s tričrkovno oznako organizacije FAO;

(e)

količine izrazi v kilogramih žive teže, po potrebi pa tudi s številom posameznih rib;

(f)

v podatke ERS za vsako vrsto zabeleži pretovorjene in/ali iztovorjene količine;

(g)

v podatke ERS ob vsakem vplutju (sporočilo COE) na liberijsko ribolovno območje in izplutju (sporočilo COX) z njega zabeleži posebno sporočilo, v katerem se za vsako vrsto iz dovoljenja za ribolov, ki ga je izdala Liberija, navedejo količine rib na krovu ob vsakem vplutju oziroma izplutju;

(h)

podatke ERS najpozneje do 23.59 (UTC) dnevno pošlje centru države zastave za spremljanje ribištva v skladu s formatom iz točke 3.

(9)

Za pravilnost zapisanih in sporočenih podatkov ERS je odgovoren poveljnik.

(10)

Center države zastave za spremljanje ribištva podatke ERS samodejno in takoj pošlje liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(11)

Liberijski center za spremljanje ribištva potrdi prejem podatkov ERS s povratnim sporočilom in vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

Okvara sistema ERS na krovu plovila ali nedelovanje prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva

(12)

Država zastave nemudoma obvesti poveljnika ali lastnika plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega zastopnika o vsaki tehnični okvari sistema ERS, nameščenega na krovu plovila, ali o nedelovanju prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva.

(13)

Država zastave Liberijo obvesti o odkriti okvari in sprejetih ukrepih za odpravo okvare.

(14)

V primeru okvare sistema ERS na krovu poveljnik in/ali lastnik zagotovi popravilo ali nadomestitev sistema ERS v desetih koledarskih dneh. Če plovilo v tem desetdnevnem obdobju pristane v pristanišču, lahko opravljanje ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju nadaljuje šele, ko njegov sistem ERS v celoti deluje, razen če mu Liberija izda posebno dovoljenje.

(15)

Ribiško plovilo lahko po tehnični okvari sistema ERS pristanišče zapusti šele:

(a)

ko njegov sistem ERS ponovno deluje v skladu z zahtevami države zastave in Liberije ali

(b)

če mu to dovoli država zastave. V tem primeru država zastave Liberijo obvesti o svoji odločitvi pred izplutjem plovila.

(16)

Vsako plovilo Unije, ki opravlja dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju z okvarjenim sistemom ERS, vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) centru države zastave za spremljanje ribištva sporoči vse podatke ERS s katerim koli drugim razpoložljivim sredstvom elektronskega sporočanja, dostopnim liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(17)

Podatke ERS, ki jih zaradi okvare iz točke 12 Liberiji ni bilo mogoče sporočiti prek sistema ERS, center države zastave za spremljanje ribištva centru Liberije za spremljanje ribištva sporoči v drugi sporazumno dogovorjeni elektronski obliki. To alternativno sporočanje se obravnava prednostno, saj običajno veljavnih rokov za posredovanje podatkov ne bo mogoče spoštovati.

(18)

Če liberijski center za spremljanje ribištva podatkov ERS od določenega plovila ne prejme tri dni zapored, lahko Liberija od plovila zahteva, naj se zaradi preiskave takoj napoti v pristanišče, ki ga določi Liberija.

Okvara v centrih za spremljanje ribištva – liberijski center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS

(19)

Kadar center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS, njegov korespondent ERS o tem takoj obvesti korespondenta ERS drugega centra za spremljanje ribištva in po potrebi sodeluje pri odpravi težave.

(20)

Center države zastave za spremljanje ribištva in liberijski center za spremljanje ribištva se pred začetkom delovanja sistema ERS dogovorita o alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstvih, ki se bodo uporabila za prenos podatkov ERS v primeru okvare v centrih za spremljanje ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

(21)

V primeru obvestila liberijskega centra za spremljanje ribištva, da ni prejel podatkov ERS, center države zastave za spremljanje ribištva ugotovi vzroke za težavo in sprejme ukrepe za njeno odpravo. Center države zastave za spremljanje ribištva v 24 urah od ugotovitve okvare obvesti liberijski center za spremljanje ribištva in Unijo o rezultatih sprejetih ukrepov.

(22)

Če je za odpravo težave potrebnih več kot 24 ur, center države zastave za spremljanje ribištva liberijskemu centru za spremljanje ribištva takoj sporoči manjkajoče podatke ERS z enim od alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstev iz točke 20.

(23)

Liberija o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da liberijski center za spremljanje ribištva plovil Unije zaradi okvare v enem izmed centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.

Vzdrževanje centra za spremljanje ribištva

(24)

O načrtovanih vzdrževalnih delih centra za spremljanje ribištva (program vzdrževanja), ki bi lahko vplivala na izmenjavo podatkov ERS, je treba drugi center za spremljanje ribištva obvestiti najmanj 72 ur prej ter po možnosti navesti datum in trajanje vzdrževanja. V primeru nenačrtovanega vzdrževanja se navedene informacije drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo takoj, ko je mogoče.

(25)

Med vzdrževanjem se lahko sporočanje podatkov ERS prekine, dokler sistem ne začne znova delovati. Zadevni podatki ERS se sporočijo takoj po koncu vzdrževalnih del.

(26)

Če vzdrževanje traja več kot 24 ur, se podatki ERS drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo z enim od alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstev iz točke 20.

(27)

Liberija o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da liberijski center za spremljanje ribištva plovil Unije zaradi vzdrževanja enega izmed centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.


Dodatek 7

KONTAKTNI PODATKI LIBERIJSKIH ORGANOV

1.

Ministrstvo za kmetijstvo:

Naslov: LIBSUCO Compound, LPRC Road, pri Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Poštni naslov: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.

Organ za izdajanje dovoljenj za ribolov: Urad za nacionalno ribištvo

Naslov: UN Drive, nasproti LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Poštni naslov: c/o Ministrstvo za kmetijstvo, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

E-naslov: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Telefon: +231 770251983 / +231 888198006

3.

Center za spremljanje ribištva:

Naslov: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

E-naslov: fmc@liberiafisheries.net

Telefon: +231 880431581

4.

Obveščanje o vstopu in izstopu:

E-naslov: fmc@liberiafisheries.net


Dodatek 8

OBRAZEC ZA PRIJAVO ULOVA

Image


UREDBE

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/44


UREDBA SVETA (EU) 2015/2313

z dne 30. novembra 2015

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija in Republika Liberija sta 5. junija 2015 parafirali Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in Protokol o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol), s katerima se plovilom Unije dodelijo ribolovne možnosti v vodah, v katerih Republika Liberija v zvezi z ribištvom izvaja svojo suverenost ali pristojnost.

(2)

Svet je 30. novembra 2015 sprejel Sklep (EU) 2015/2312 (1). o podpisu in začasni uporabi Sporazuma in Protokola.

(3)

Treba bi bilo opredeliti način dodelitve ribolovnih možnosti med države članice tako za obdobje začasne uporabe kot tudi za celotno obdobje veljavnosti Protokola.

(4)

Na podlagi člena 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (2) bi morala Komisija obvestiti zadevne države članice, če se zdi, da ribolovne možnosti, ki so bile Uniji dodeljene na podlagi Protokola, niso v celoti uporabljene. Če odgovor ni prejet v roku, ki ga določi Svet, bi to moralo pomeniti potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne bodo v celoti izkoristile svojih ribolovnih možnosti.

(5)

Člen 12 Protokola določa, da se Protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa. Ta uredba bi se zato morala uporabljati od datuma podpisa Protokola –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene v Protokolu o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo, se med države članice razdelijo tako:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija:

16 plovil,

Francija:

12 plovil;

(b)

plovila s površinskim paranagalom:

Španija:

6 plovil.

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum.

3.   Če se z vlogami za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izkoristijo ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol, Komisija upošteva vloge za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008.

4.   Rok, v katerem morajo države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 potrditi, da ne izkoriščajo v celoti ribolovnih možnosti, dodeljenih s Protokolom, je deset delovnih dni od datuma, ko Komisija zahteva takšno potrdilo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma podpisa Protokola.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2015

Za Svet

Predsednik

É. SCHNEIDER


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/2312 z dne 30. novembra 2015 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju (Glej stran 1 tega Uradnega lista).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2314

z dne 7. decembra 2015

o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1), zlasti člena 18(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa, da so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 je Komisija sprejela Uredbo (EU) št. 432/2012 (2) o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.

(3)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti vloge za odobritev zdravstvenih trditev vložiti pri pristojnem nacionalnem organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za pripravo znanstvene ocene ter Komisiji in državam članicam v vednost.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije sprejme odločitev o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Zaradi spodbujanja inovacij se zdravstvene trditve, ki temeljijo na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključujejo zahtevo za zakonsko zaščito podatkov, odobrijo po hitrem postopku.

(6)

Družba BENEO-Orafti S.A. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo skupaj z zahtevkom za zakonsko zaščito podatkov, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o znanstveni utemeljitvi zdravstvene trditve v zvezi z inulinom iz avtohtone cikorije in ohranjanjem normalne defekacije s pogostejšim odvajanjem (vprašanje št. EFSA-Q-2014-00403 (3)). Vložnik je med drugim predlagal naslednjo trditev: „Orafti®Inulin izboljša delovanje črevesja“.

(7)

Komisija in države članice so 9. januarja 2015 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da obstaja vzročno-posledična povezava med uživanjem inulina iz avtohtone cikorije, nefrakcionirane mešanice monosaharidov (< 10 %), disaharidov, fruktanov tipa inulin in inulina, pridobljenega iz cikorije, s srednjo stopnjo polimerizacije ≥ 9, ter ohranjanjem normalne defekacije s pogostejšim odvajanjem. Zdravstveno trditev, ki odraža to ugotovitev, bi bilo zato treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije, uveden z Uredbo (EU) št. 432/2012.

(8)

Agencija je v svojem mnenju navedla, da do ugotovitev ne bi prišla brez upoštevanja študije, za katero je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov (4).

(9)

Komisija je ocenila vse upravičljive informacije, ki jih je predložil vložnik, in sklenila, da so zahteve iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 izpolnjene za študijo, za katero je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov. Znanstveni podatki in druge informacije iz navedene študije v skladu s pogoji iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 se zato ne smejo uporabiti v prid poznejšega vložnika v petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(10)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in uporabne za potrošnika ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev, ki ga uporabi vložnik, za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker predstavljata isto povezavo med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, bi bilo treba te trditve uporabljati pod enakimi pogoji uporabe, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

(11)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo treba register prehranskih in zdravstvenih trditev, ki vsebuje vse odobrene zdravstvene trditve, posodobiti, da se upošteva ta uredba.

(12)

Ker je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov, je primerno, da se uporaba te trditve omeji v korist vložnika za obdobje pet let. Vendar odobritev te trditve, ki je omejena za uporabo posameznega nosilca dejavnosti, ne bi smela drugim vložnikom preprečevati, da zaprosijo za odobritev uporabe iste trditve v primeru, ko vloga temelji na podatkih in študijah, ki niso zaščitene v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(13)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki jih je vložnik poslal Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(14)

Uredbo (EU) št. 432/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvena trditev iz Priloge k tej uredbi se uvrsti na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

2.   Uporaba zdravstvene trditve iz prvega odstavka se omeji na vložnika za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Po poteku navedenega obdobja lahko navedeno zdravstveno trditev v skladu s pogoji, ki zanjo veljajo, uporabljajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Člen 2

Uporaba znanstvenih podatkov in drugih informacij iz vloge, za katere je vložnik zahteval zaščito podatkov in brez predložitve katerih zdravstvena trditev ne bi mogla biti odobrena, je v skladu s pogoji iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 omejena v prid vložnika za pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Priloga k Uredbi (EU) št. 432/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 136, 25.5.2012, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(1):3951.

(4)  Schulz A in Schön C, 2012. Učinki uživanja inulina na motorične funkcije črevesja pri osebah, ki trpijo za zaprtjem (neobjavljeno poročilo o študiji).


PRILOGA

V Prilogo k Uredbi (EU) št. 432/2012 se po abecednem redu vstavi naslednji vnos:

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Številka v strokovni reviji EFSA

Ustrezna številka vnosa na konsolidiranem seznamu, predloženem EFSA v oceno

„Inulin iz avtohtone cikorije

Inulin iz cikorije poveča pogostnost odvajanja in tako prispeva k normalnemu delovanju črevesja (1)

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 12 g inulina iz cikorije.

Trditev se lahko uporablja le za živila, ki zagotavljajo dnevni vnos vsaj 12 g inulina iz avtohtone cikorije, nefrakcionirane mešanice monosaharidov (< 10 %), disaharidov, fruktanov tipa inulin in inulina, pridobljenega iz cikorije, s srednjo stopnjo polimerizacije ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 


(1)  Odobreno 1. januarja 2016 in omejeno na uporabo družbe BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, 4360 Oreye, Belgija, za pet let.“


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2315

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek je iz plastičnega ohišja, ki vsebuje 4 kovinske priključke, diode in kable s spojniki (t. i. „fotonapetostna razdelilna omarica“).

Fotonapetostna razdelilna omarica je naprava za (kabelski) prenos električnega toka, ki ne presega 1 000 V in ga proizvede sončni panel, k drugemu fotonapetostnemu modulu ali fotonapetostnemu razsmerniku. Diode služijo samo zaščiti izdelka pred prenapetostjo (t. i. „vroče točke“).

Glej sliko (1).

8544 42 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8544, 8544 42 in 8544 42 90.

Uvrstitev pod tarifno številko 8541 kot diode je izključena, saj diode ne spremenijo bistveno lastnosti izdelka kot fotonapetostne razdelilne omarice. Za glavno funkcijo izdelka se šteje povezava z električnimi tokokrogi ali znotraj njih.

Ker je izdelek opremljen s kabli, je uvrstitev pod tarifno številko 8536 kot aparat za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih izključena (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8536, skupina (III) (A)).

Zato je treba izdelek uvrstiti pod oznako KN 8544 42 90 kot drugi električni vodniki s spojniki.

Image

(1)  Slika je samo informativne narave.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/52


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2316

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek cilindrične oblike s pokrovom, izdelan iz plastične mase, ki deluje na baterije (t. i. „elektronski hranilnik“), višine 17 cm in premera 12 cm.

Na pokrovu sta majhen zaslon LCD in reža, skozi katero se vstavljajo kovanci (na primeri euri). Če se kovanec ročno vstavi v režo, mehanizem v pokrovu (računska naprava) prepozna premer kovanca in vrednost kovanca se izpiše na zaslonu.

Če se zaporedoma vstavi več kovancev, se prepoznane vrednosti prištejejo obstoječemu znesku in na zaslonu LCD se izpiše skupna vsota.

Ko se kovanci odstranijo iz hranilnika, se njihova vrednost ne odšteje.

Glej sliko (1).

8470 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8470, 8470 90 in 8470 90 00.

Gre za sestavljeno blago, in sicer je izdelek sestavljen iz plastične posode in računske naprave. V primerjavi z običajnimi hranilniki daje temu izdelku bistveni značaj računska naprava. Uvrstitev glede na material, iz katerega je hranilnik izdelan (poglavje 39), je zato izključena.

Ker izdelek nima funkcije za ročno vnašanje podatkov (kovanci niso podatki), se ne šteje za računski stroj (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8470 (A)(1)). Ker obravnavana računska naprava omogoča seštevanje vsaj dveh števil, pri čemer je vsako sestavljeno iz več števk (npr. 0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR), izpolnjuje pogoje za uvrstitev med računske naprave (glej tudi prvi odstavek pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema k tarifni številki 8470).

Celotni izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8470 90 00 med druge stroje z računsko napravo.

Image

(1)  Slika je samo informativne narave.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/55


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2317

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Gospodinjski šivalni stroj z rokavnikom, z vgrajenim električnim motorjem z izhodno močjo 70 vatov, opremljen predvsem s šivalno ploščo, šivalno tačko, nosilcem motka, krmilnimi gumbi, vgrajeno svetilko, nožnim pedalom s kablom in različnimi dodatki (npr. motki, vodili za šivanje, kompletom igel, dvojnimi iglami itd.). Tehta približno 7 kg (vključno z motorjem) in ima več kot 24 programov za šivanje. Njegova vrednost je nad 65 EUR.

Šivalni stroj deluje z zgornjo in spodnjo nitjo. Ena nit se vstavi v iglo, druga pa se s čolničem napelje od spodaj (prešivni šiv) (lock-stitch). Šivalni stroj omogoča različne vrste šivov, vendar vsi ti šivi temeljijo na zgoraj opisanem načelu. Šivalni stroj lahko samo posnema ometični šiv (over-lock), ne more pa hkrati odrezati blaga.

8452 10 11

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8452, 8452 10 in 8452 10 11.

Šivalni stroj je glede na svojo funkcijo, zgradbo, fizikalne lastnosti in način delovanja treba šteti za šivalni stroj, ki uporablja samo prešivni šiv (lock-stitch), zajet pod tarifno podštevilko 8452 10, saj lahko izdeluje zgolj šive na osnovi prešivnega šiva (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifnima podštevilkama 8452 10 11 in 8452 10 19, točka 1(a)).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8452 10 11 kot šivalni stroji za gospodinjstva (samo prešivni šiv) z vrednostjo nad 65 EUR za kos.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2318

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Razlogi

(1)

(2)

(3)

Izdelek (t. i. „rokav za pametni telefon“) je narejen pretežno iz tekstilnega materiala. Sestoji iz etuija za mobilni telefon in elastičnega pasu, ki služi za pritrditev na zgornji del roke.

Na zadnji strani etuija je ozka reža, v katero se lahko vstavi mobilni telefon. Na sprednji strani izdelka je pravokotna prosojna površina iz plastične folije. Prosojno površino uokvirja celičasta plastična folija, ki pokriva prednji del krajšega dela pasu. Zadnji del izdelka in fiksni pas sta iz gumiranega tekstilnega materiala (zunanji sloji so iz tekstilnega materiala, med njimi je prevleka iz celičaste gume). Na pas je pripet sprimni trak (trak tipa velcro), ki se napelje skozi dve luknji na kratkem delu in se zato lahko prilagodi zgornjemu delu roke uporabnika.

(glej sliki A in B) (1)

4202 92 98

Uvrstitev določajo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(l) k oddelku XI, dodatna opomba 1 k poglavju 42 ter besedilo oznak KN 4202, 4202 92 in 4202 92 98.

Izdelek je oblikovan za nošenje posebne naprave (mobilni telefon, pametni telefon). Zato ima objektivne značilnosti vsebnika, podobno kot vsebniki iz besedila tarifne številke 4202 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 4202).

Zato je uvrstitev kot drugi gotovi tekstilni izdelki pod tarifno številko 6307 izključena.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 4202 92 98 kot etuiji z zunanjo površino iz tekstilnih materialov.


Image

Image

Slika A

Slika B


(1)  Sliki sta zgolj informativni.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/60


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2319

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek (t. i. „adapter“ ali „usmernik“), zasnovan za pretvarjanje izmeničnega toka (100–220 V) v enosmerni tok (12 V, 3,7 A), je v plastičnem ohišju z merami približno 14 × 6 × 5 cm.

Ta izdelek se lahko poveže z vtikačem prek kabla na omrežno vtičnico in prek drugega kabla s posebnim vtikačem na igralno konzolo pod tarifno številko 9504.

8504 40 82

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8504, 8504 40 in 8504 40 82.

Ker tarifna številka 8504 zajema statične pretvornike (npr. usmernike), tudi zagotavlja najbolj natančen opis. Zato je uvrstitev pod tarifno številko 9504 kot pribor za igralno napravo izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8504 40 82 kot usmerniki.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/62


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2320

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek je izdelan iz svetleče prozorne tkanine (100 % poliester), na kateri je strojno izvezena dekoracija, in navit na 300 cm dolge podporne zvitke.

Eden od dveh dolgih robov izdelka je obrobljen z zazankanim šivom, tako da je v blago oblečena vodilna vrvica vstavljena v šivni tunel. Na nasprotni strani ima izdelek gosto tkan okrajek, ki preprečuje paranje blaga, konci votka pa so daljši od blaga in tvorijo resice.

Dolžina blaga, odrezanega od zvitka, ustreza širini bodoče zavese. Zavesa se izdela tako, da se blago na robu gosto tkanega okrajka preprosto odreže na želeno dolžino zavese, nato pa se zarobi ta stran in obe strani, odrezani od zvitka. Stran, ki je obrobljena z zazankanim šivom, je spodnji del zavese in ostane enaka kot v zvitku.

(glej slike) (1)

6303 92 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7(d) k oddelku XI in besedilo oznak KN 6303, 6303 92 in 6303 92 90.

Izdelek ima bistvene značilnosti končane zavese s tarifno številko 6303, saj je očitno, da za predelavo v zaveso zadostujejo le majhni posegi. Ko se blago odreže od zvitka, je treba zgolj odrezati želeno dolžino zavese in jo zarobiti (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 6303, drugi odstavek).

Ta nedokončani izdelek se šteje za izdelanega, ker je eden od robov že zarobljen (rob, obrobljen z zazankanim šivom).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6303 92 90 kot zaveso iz sintetičnih vlaken.


Image

Image

Image

1

2

3


(1)  Slike so zgolj informativne.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2321

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Kaseta verižnika iz navadne kovine (t. i. „kaseta verižnika za pesto z račno“) brez prosto vrtečega mehanizma. Kaseta verižnika za pesto z račno je sestavljena iz sedmih skupaj pritrjenih verižnikov, dveh ločenih verižnikov in obročka. Najmanjši verižnik ima 11 zob, največji verižnik pa 32.

Kaseta verižnika za pesto z račno je oblikovana tako, da se namesti na prosto vrteči mehanizem (vgrajen v ohišje pesta). Pogonska os zadnjega kolesa se potem lahko prekine od ohišja pesta (prosto vrtenje). To omogoča kolesarjem, da pri vožnji s kolesom ne poganjajo pedalov ali pa jih vrtijo nazaj.

Prosto vrteči mehanizem se ne predloži v carinski pregled.

Glej sliko (1).

8714 93 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8714 in 8714 93 00.

Ker je izdelek mogoče namestiti samo na prosto vrteči mehanizem, ki je vgrajen v pesto, da ta dobi funkcijo prostega vrtenja, se šteje za prosto verižno kolo.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8714 93 00 kot prosta verižna kolesa.

Image

(1)  Slika je samo informativne narave.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/67


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2322

z dne 10. decembra 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1), zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 474/2006 (2) je bil vzpostavljen seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(2)

Nekatere države članice in Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) so Komisiji v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sporočile podatke, ki so pomembni pri posodabljanju navedenega seznama. Takšne podatke so sporočile tudi nekatere tretje države. Na podlagi teh informacij bi bilo treba posodobiti seznam Skupnosti.

(3)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike neposredno ali prek organov, odgovornih za regulativni nadzor nad njimi, obvestila o bistvenih dejstvih in pomislekih, ki bi bili podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Uniji ali za spremembo pogojev za prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

(4)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom dala možnost vpogleda v dokumentacijo, ki so jo zagotovile države članice, ter jim omogočila, da predložijo pisne pripombe in pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/1991 (3) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za varnost v zračnem prometu).

(5)

Komisija je obvestila Odbor za varnost v zračnem prometu o zadnjem dogajanju pri tekočih skupnih posvetovanjih v okviru Uredbe (ES) št. 2111/2005 in Uredbe (ES) št. 473/2006 (4) s pristojnimi organi in letalskimi prevozniki Bocvane, Filipinov, Republike Gvineje, Indije, Indonezije, Iraka, Irana, Kazahstana, Libanona, Madagaskarja, Mozambika, Nepala, Sudana, Tajvana, Tajske in Zambije. Komisija je Odboru za varnost v zračnem prometu sporočila tudi podatke o stanju varnosti v letalstvu v Demokratični republiki São Tomé in Príncipe, Gruziji, Jemnu, Libiji, Tadžikistanu in o tehničnih posvetovanjih z Rusko federacijo.

(6)

EASA je Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu predstavila izsledke analize poročil o presojah, ki jih je opravila Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) v svojem Program univerzalne presoje nadzora varnosti (Universal Safety Oversight Audit Programme, v nadaljnjem besedilu: program USOAP). Pri tem so bile države članice pozvane, naj dajo prednost preverjanjem na ploščadi letalskih prevoznikov, ki so licencirani v državah, za katere je ICAO izrazil resne pomisleke glede varnosti ali glede katerih je EASA sklenila, da imajo resne pomanjkljivosti v sistemu nadzora varnosti. Poleg posvetovanj, ki jih je izvedla Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005, bo tudi prednostno preverjanje na ploščadi omogočilo pridobivanje nadaljnjih informacij o varnosti letalskih prevoznikov, ki so licencirani v navedenih državah.

(7)

EASA je Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu obvestila tudi o izsledkih analize preverjanj na ploščadi, opravljenih v programu ocenjevanja tujih zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: program SAFA) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 (5).

(8)

Poleg tega je EASA Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu seznanila s projekti tehnične pomoči, ki se izvajajo v državah, za katere potekajo ukrepi ali se spremljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Sporočila je informacije o načrtih in prošnjah za nadaljnjo tehnično pomoč in sodelovanje za izboljšanje upravne in tehnične zmogljivosti organov za civilno letalstvo, da bi lahko pomagali pri odpravljanju kakršne koli neskladnosti z veljavnimi mednarodnimi letalskimi standardi. V tem okviru so bile države članice pozvane, da se na navedene zahteve odzovejo dvostransko ob usklajevanju s Komisijo in EASA. Komisija je v zvezi s tem poudarila, kako koristno je, da zlasti prek podatkovne zbirke SCAN (Safety Collaborative Assistance Network), ki jo upravlja ICAO, mednarodna letalska skupnost dobi informacije o tehnični pomoči, ki jo Unija in njene države članice zagotavljajo za izboljšanje globalne varnosti v letalstvu.

(9)

Eurocontrol je seznanil Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu s stanjem sistema obveščanja SAFA in tekočimi statističnimi podatki o opozorilih, izdanih za letalske prevoznike, za katere velja prepoved opravljanja letov.

Letalski prevozniki Unije

(10)

Na podlagi analize, ki jo je izvedla EASA v zvezi z izsledki preverjanj na ploščadi, opravljenih na zrakoplovih letalskih prevoznikov Unije, ali pregledi standardiziranja, ki jih je opravila EASA, ter posebnimi pregledi in presojami, ki so jih opravili nacionalni organi za letalstvo, je več držav članic sprejelo nekatere izvršilne ukrepe ter o njih obvestilo Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu. Malta je Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu obvestila o nekaterih ukrepih, ki jih je sprejela za nekatere malteške letalske prevoznike, Estonija pa je poročala o stanju letalskega prevoznika AS Avies. Pred sejo Odbora za varnost v zračnem prometu je Grčija sporočila informacije o nekaterih ukrepih, ki jih je sprejela za nekatere grške letalske prevoznike.

(11)

Države članice so ponovno izrazile pripravljenost, da bodo v primeru kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij o tem, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ker letalski prevozniki Unije ne izpolnjujejo ustreznih varnostnih standardov, primerno ukrepale.

Letalski prevozniki iz Bocvane

(12)

Bocvanski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAB) je z dopisom z dne 27. avgusta 2015 sporočil informacije o napredku pri reševanju resnih varnostnih pomislekov in drugih ugotovitev ICAO. CAAB je dokazal, da je napredoval pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov. CAAB sodeluje z regionalnim uradom ICAO, da bi dobil dodatno pomoč pri reševanju resnih varnostnih pomislekov in drugih ugotovitvah. CAAB je ICAO pozval, naj pred koncem leta 2015 izvede misijo ICAO za usklajevanje in potrjevanje (ICVM), da preveri, kako rešujejo resne varnostne pomisleke.

(13)

Boljše izvajanje mednarodnih varnostnih standardov in razpoložljive varnostne informacije ne podpirajo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov letalskih prevoznikov, certificiranih v Bocvani. Vendar Komisija meni, da je treba položaj še naprej pozorno spremljati.

(14)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Bocvane.

Letalski prevozniki iz Republike Gvineje

(15)

Pristojni organ Republike Gvineje, Direction nationale de l'aviation civile (v nadaljnjem besedilu: DNAC), je po dogovoru s tehničnega sestanka s Komisijo v Bruslju januarja 2013 redno poročal Komisiji o tekočem izvajanju načrta korektivnih ukrepov, ki ga je ICAO odobril decembra 2012, ter o vseh z njim povezanih dejavnostih.

(16)

V zadnjem poročilu o napredku, ki ga je predložil DNAC in Komisija prejela 10. avgusta 2015, so opisane najnovejše dejavnosti in napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov, ki je trenutno usmerjen v stanje postopka certifikacije letalskih prevoznikov in registracijo zrakoplovov. Vsa prejšnja spričevala letalskega prevoznika (Air Operator Certificates, v nadaljnjem besedilu: AOC) so bila začasno odvzeta konec marca 2013. Dokončan je bil celoten in z ICAO skladen petstopenjski postopek certifikacije letalskih prevoznikov Eagle Air in PROBIZ Guinée; navedena letalska prevoznika sta pridobila AOC 10. aprila 2015 (št. 1/DNAC/2015) oziroma 4. avgusta 2015 (AOC št. 2/DNAC/2015). Štirje drugi letalski prevozniki, se pravi Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines in Ijet Aviation, so prav tako začeli postopek certifikacije.

(17)

Registracija zrakoplovov je napredovala in DNAC je sporočil, da je bilo v register zrakoplovov dodanih pet novih zrakoplovov.

(18)

Postopno izvajanje načrta korektivnih ukrepov v skladu s tem, kar je ICAO odobril decembra 2012, in razpoložljive varnostne informacije trenutno ne upravičujejo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov letalskih prevoznikov, certificiranih v Republiki Gvineji. Vendar bi bilo treba položaj še naprej pozorno spremljati.

(19)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Republike Gvineje.

(20)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Indije

(21)

Tehnična posvetovanja med Komisijo, EASA, državami članicami ter predstavniki generalnega direktorata za civilno letalstvo Indije (v nadaljnjem besedilu: indijski DGCA) in letalskim prevoznikom Air India so potekala 20. oktobra 2015. Indijski DGCA je sporočil podatke o tekočih trajnostnih ukrepih, ki jih izvaja za svoje zmogljivosti za nadzor varnosti. Tehnična posvetovanja so bila tudi priložnost za razpravo z indijskim DGCA o sodelovanju indijskih letalskih prevoznikov pri programu SAFA.

(22)

Med posvetovanji je postalo jasno, da je indijski DGCA sicer izvedel nekatere ukrepe, da bi preveril trajnost dosedanjih izboljšav varnosti v letalstvu, vendar so na različnih področjih potrebni dodatni ukrepi. Po drugi strani indijski DGCA uporablja zbirko podatkov SAFA za spremljanje uspešnosti indijskih letalskih prevoznikov v programu SAFA. To med drugim dokazuje tudi poročanje indijskega DGCA, da se je junija 2015 sestal z Air India in razpravljal o postopkih, vzpostavljenih znotraj Air India v zvezi s tem, kako upravlja svojo uspešnost v programu SAFA.

(23)

Air India je predložil pregled svojega sistema za upravljanje varnosti, povzetek statističnih podatkov SAFA po posameznih flotah, primere svoje komunikacijske strategije za sistem za upravljanje varnosti in podrobnosti o postopku SAFA, ki ga je uvedel za nenehno izboljševanje.

(24)

Komisija je v dopisih z dne 29. oktobra 2015 po tehničnih posvetovanjih ponovno poslala indijskemu DGCA številna sporočila, vključno s sporočilom, da bi bilo treba uspešnost indijskih prevoznikov v programu SAFA skrbneje spremljati. Komisija je Air India tudi sporočila, da se mora napredek pri vodenju postopkov SAFA odražati v njegovi uspešnosti v programu SAFA. Indijski DGCA in Air India sta bila seznanjena z odgovornostjo, ki jo ima EASA v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 452/2014 (6) (del TCO) za izvajanje ocene varnosti operatorjev iz tretjih držav, in s tem, da je uspešnost v programu SAFA eden od ključnih elementov, ki jih EASA upošteva pri navedeni oceni.

(25)

Komisija se je seznanila s podatki, ki sta jih sporočila indijski DGCA in Air India. Ocenjeno je bilo, da tokrat v Indiji prepoved ali omejitve pri opravljanju letov za letalske prevoznike, certificirane v Indiji, niso potrebne, da pa so še naprej potrebna nadaljnja tehnična posvetovanja, s katerimi se zagotovi stalna razprava o varnostnih vprašanjih.

(26)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Indije.

(27)

Komisija namerava nadaljevati uradna posvetovanja z indijskim DGCA v skladu z določbami iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006.

(28)

Države članice še naprej preverjajo dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih indijskih prevoznikov v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012.

Letalski prevozniki iz Indonezije

(29)

Posvetovanja s pristojnim organom Indonezije, Generalnim direktoratom za civilno letalstvo Indonezije (v nadaljnjem besedilu: indonezijski DGCA), se nadaljujejo, da bi se spremljal napredek indonezijskega DGCA pri zagotavljanju, da se varnostni nadzor nad vsemi letalskimi prevozniki, ki so certificirani v Indoneziji, izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Po presoji ICAO maja 2014 je indonezijski DGCA dokončal načrt korektivnih ukrepov in trenutno končuje korektivne ukrepe iz tega načrta. Na zahtevo indonezijskega DGCA je bil 29. oktobra organiziran tehnični sestanek med Komisijo, EASA in nekaterimi državami članicami ter indonezijskim DGCA in letalskimi prevozniki Citilink, Lion Air in Batik Air. Na sestanku je postalo jasno, da so v pripravi potrebni korektivni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s predhodnimi presojami, vendar so bili ti ukrepi na različnih stopnjah izvajanja. Glavna ugotovljena šibkost je izvajanje inšpekcijskih pregledov za letalske prevoznike in zrakoplove. Postopki za izvajanje teh pregledov so vzpostavljeni, vendar se jim v praksi ne sledi vedno. Število ugotovljenih pomanjkljivosti med inšpekcijskimi pregledi ostaja majhno in poročanje o ugotovitvah pregledanim družbam ne poteka vedno v skladu z veljavnimi postopki. Ustreznih postopkov za nadaljnje spremljanje ugotovitev ni in dejansko nadaljnje spremljanje ugotovitev je šibko, roki pa se ne upoštevajo in se ne uveljavljajo vedno. Indonezijski DGCA mora obravnavati približno 59 AOC, od katerih mnogi zelo hitro rastejo. Bistvenega pomena je, da indijski DGCA sledi temu razvoju.

(30)

Letalski prevoznik Citilink je predstavil razvoj družbe in upravljanje varnosti znotraj družbe. Rast družbe se nadaljuje s približno osmimi novimi zrakoplovi na leto in zdi se, da se sistemi in postopki postopoma ustaljujejo. Analiza podatkov o letu se je izboljšala in družba se zaveda nevarnosti pri opravljanju letov. Vzpostavljen je bil sistem za upravljanje varnosti, ki pa mora še dozoreti, in sicer tudi zaradi nizke stopnje poročanja o incidentih in dogodkih.

(31)

Lion Air in Batik Air sta predstavljena skupaj, saj sta oba člana iste družbe Lion Air. Oba letalska prevoznika še vedno precej hitro rasteta, saj se bo v letu 2016 po načrtih vsak od njiju povečal za 10 novih zrakoplovov ter v naslednjih letih za primerljivo število zrakoplovov. Glavna izziva za navedena letalska prevoznika sta zaposlovanje in usposabljanje zadostnega števila osebja na vseh področjih. Oba letalska prevoznika sta predložila načrte za usposabljanje kabinskega osebja ter za zaposlovanje in usposabljanje drugega osebja. Minimalne zahteve glede kvalifikacij za novo zaposlene pilote in zahteve za napredovanje do položaja vodje zrakoplova pri Lion Air so razmeroma nizke glede na pogosto zahtevne okoliščine opravljanja letov. Zaradi tega in tudi zaradi hitre rasti letalskega prevoznika je pri Lion Air zaposleno veliko število razmeroma neizkušenih pilotov. To je morda povezano z velikim številom neustaljenih pristopov in velikim tveganjem za incidente pri pristankih (trdi pristanek, izlet z vzletno-pristajalne steze). Takšen primer je bil izlet z vzletno-pristajalne steze letalskega prevoznika Batik Air6. novembra 2015. Pri tem incidentu sta indonezijski DGCA in letalski prevoznik Batik Air takoj ukrepala, da bi incident ustrezno raziskala in sprejela ukrepe za ublažitev. Poleg tega se je izboljšal sistem za spremljanje podatkov o letu, s čimer so se izboljšali tudi rezultati in varnost. Zdi se, da je sistem za upravljanje varnosti dobro razvit in nedavno se je začelo izboljševati tudi poročanje o incidentih in dogodkih, čeprav je treba dejansko izvajanje in prepoznavanje nevarnosti še izpopolniti. Na sestanku je postalo jasno, da sta tveganji za prevoznika Lion Air in Air Baltic hitra rast in razmeroma neizkušeno kabinsko osebje.

(32)

Indonezijski DGCA je bil povabljen na zaslišanje pred Odborom za varnost v zračnem prometu 25. novembra 2015. Indonezijski DGCA je ponovno poudaril točke, ki so bile predstavljene na tehničnem sestanku 29. oktobra 2015. Med njimi sta bila tudi program stalnega nadzora in sistem za upravljanje ugotovitev. Prikazani so bili rezultati nadzornih dejavnosti štirih indonezijskih letalskih prevoznikov, trenutno izvzetih iz splošne prepovedi, ki velja za indonezijske letalske prevoznike, ter treh letalskih prevoznikov, prisotnih na zaslišanjih. Indonezijski DGCA je predstavil tudi razvoj sistema za upravljanje varnosti. Indonezijski DGCA je Komisijo povabil, naj opravi ocenjevalni obisk na kraju samem. Takšna misija bo priložnost za pregled napredka in določitev ravni dejanskega izvajanja mednarodnih varnostnih standardov pri organu za civilno letalstvo in letalskem prevozniku.

(33)

Letalski prevozniki Citilink, Lion Air in Batik Air so predstavili svoj razvoj in upravljanje varnosti, večinoma v skladu s svojo predstavitvijo na tehničnem sestanku 29.oktobra.

(34)

Indonezijski DGCA je z dopisom z dne 22. oktobra 2015 obvestil Komisijo, da sta bila od zadnje posodobitve certificirana dva nova letalska prevoznika; AOC št. 135-054 je bil izdan prevozniku Alda Trans Papua in AOC št. 135-059 je bil izdan prevozniku Weststar Aviation Indonesia. Vendar indonezijski DGCA ni predložil dokazov, da je varnostni nadzor navedenih letalskih prevoznikov zagotovljen v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. V istem dopisu je indonezijski DGCA obvestil Komisijo, da so bili preklicani AOC naslednjih letalskih prevoznikov: Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, samo domači prevoz tovora), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) in Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Čeprav je od presoje ICAO maja 2014 in celo od tehničnega sestanka oktobra možno opaziti napredek, je preveritev izboljšav predpogoj za zaupanje v varnost, ki je potrebna za morebitno sprostitev prepovedi opravljanja letov za indonezijske letalske prevoznike. Zato bo leta 2016 organiziran ocenjevalni obisk EU na kraju samem, da bodo zbrane potrebne informacije. Vendar trenutno ni dovolj dokazov, ki bi podprli odločitev o dodatni sprostitvi prepovedi opravljanja letov za letalske prevoznike iz Indonezije, vključno s Citilink, Lion Air in Batik Air.

(36)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti z vključitvijo Alda Trans Papua in Weststar Aviation v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 474/2006. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas in Asconusa Air Transport bi bilo treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

Letalski prevozniki iz Irana

(37)

Letalski prevoznik Iran Air, ki ga je certificirala organizacija za civilno letalstvo Islamske republike Iran („CAOIRI“), je bil 30. marca 2010 vključen v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 474/2006. Po ocenjevalnem obisku na kraju samem so bile omejitve pri opravljanju letov za prevoznika Iran Air podrobneje določene 5. julija 2010.

(38)

Iran Air je Komisiji sporočil podatke o trenutni floti, podprte z ustrezno dokumentacijo. Zaprosil je, da se vsi zrakoplovi tipa A320 izvzamejo iz omejitev opravljanja letov, da bi Iran Air lahko uporabljal tudi svoje novejše zrakoplove tipa A320 v Uniji. Po informacijah Iran Air je povprečna starost flote A320 Iran Air nižja od povprečne starosti zrakoplova, ki lahko opravlja lete v Uniji. Iran Air prav tako trdi, da se zrakoplovi lahko zanesljivo upravljajo. Vendar predloženih dokazil ni bilo mogoče preveriti, zato na podlagi trenutnih informacij, ki so na voljo Komisiji, ni mogoče dodati novih zrakoplovov na seznam zrakoplovov, s katerimi Iran Air lahko opravlja lete v Uniji.

(39)

Glede na AOC Iran Air se je število zrakoplovov tistih tipov, ki jim je dovoljeno opravljanje letov v Uniji, zmanjšalo. Seznam izvzetih zrakoplovov, vključenih v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 474/2006, bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(40)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, posodobiti tako, da bi zajemal trenutno floto zrakoplovov Iran Air iz Priloge B k Uredbi Komisije (ES) št. 474/2006.

Letalski prevozniki iz Iraka

(41)

EASA je iraškemu organu za civilno letalstvo („ICAA“) pisala štirikrat, in sicer od 13. junija 2014 do 16. marca 2015, glede varnostnih pomanjkljivosti, ki vplivajo na uspešnost Iraqi Airways v programu SAFA. Iz podatkov SAFA je razvidno, da je Iraqi Airways pomanjkljivo analiziral ključni vzrok teh pomanjkljivosti.

(42)

Iraqi Airways je 20. avgusta 2014 pri EASA vložil vlogo za izdajo dovoljenja prevozniku iz tretje države (v nadaljnjem besedilu: TCO). EASA je vlogo Iraqi Airways ocenila v skladu z zahtevami iz dela TCO.

(43)

EASA je pri oceni vloge za izdajo dovoljenja TCO Iraqi Airways izrazila zaskrbljenost zaradi nezmožnosti Iraqi Airways, da odpravi ugotovljene varnostne pomanjkljivosti in pravočasno predloži dokumentacijo o varnosti. EASA je zato sklenila, da nadaljnja ocena ne bi privedla do izdaje dovoljenja Iraqi Airways in da torej ta ni izpolnil veljavnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) št. 452/2014. Zato je 16. julija 2015 EASA iz jasnih varnostnih razlogov, kot je opisano zgoraj, zavrnila vlogo Iraqi Airways za izdajo dovoljenja TCO.

(44)

Komisija je 28. septembra 2015 pisala ICAA. Dopis je pomenil začetek uradnega posvetovanja z organi, ki imajo regulativni nadzor nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Iraku, v skladu z določbami člena 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006. Komisija je v tem dopisu razložila, da je podlaga za začetek uradnih posvetovanj povezana z varnostjo Iraqi Airways po programu SAFA ter negativno odločitvijo EASA glede vloge Iraqi Airways za izdajo dovoljenja TCO.

(45)

Komisija je 27. oktobra 2015 pisala ICAA in Iraqi Airways ter ju obvestila, da je bil primer Iraqi Airways uvrščen na dnevni red seje Odbora za varnost v zračnem prometu, ki bo potekala od 24. do 26. novembra 2015, in bosta tako ICAA kot Iraqi Airways imela priložnost za zaslišanje pred Odborom za varnost v zračnem prometu v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(46)

Dne 3. novembra 2015 je potekala videokonferenca med Komisijo, EASA in državami članicami ter predstavniki ICAA in Iraqi Airways. Med videokonferenco je ICAA predstavil pregled svojih funkcij, vključno z osnovnimi načeli izvajanja varnostnega nadzora. Poleg tega je predstavil pregled nadzora, ki ga uporablja za Iraqi Airways, ter ukrepe, ki jih uvede po prejemu informacij o programu SAFA. Iraqi Airways je v svojo predstavitev na videokonferenci med drugim vključil le zelo splošen pregled informacij o svojem sistemu upravljanja varnosti in kakovosti ter drugih z varnostjo povezanih postopkih.

(47)

Odbor za varnost v zračnem prometu je ICAA in Iraqi Airways zaslišal 25. novembra 2015. ICAA je med drugim poročal, da je pristojen za nadzor sedmih imetnikov AOC, vključno z Iraqi Airways. ICAA je prav tako predložil povzetek načrtovanih ukrepov za okrepitev svojih zmogljivosti. EASA je v podporo svoji negativni odločitvi glede dovoljenja TOC sporočila informacije o varnostnih pomanjkljivostih.

(48)

Iraqi Airways je predstavil različne elemente, vključno z informacijami o svoji analizi SAFA in nadaljnjih ukrepih. Predstavitev ni vsebovala dovolj dokazov o podrobnem delovanju sistema upravljanja varnosti in kakovosti Iraqi Airways. Informacije Iraqi Airways niso zadosten odgovor na varnostne pomanjkljivosti, zaradi česar je EASA zavrnila izdajo dovoljenja TCO Iraqi Airways.

(49)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti z vključitvijo letalskega prevoznika Iraqi Airways v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

(50)

Ker ta vključitev izhaja neposredno iz negativne odločitve EASA glede dovoljenja TCO, namerava Komisija ponovno proučiti to vključitev, če in ko EASA obvesti Komisijo, da so po njenem mnenju izpolnjeni pogoji za pozitivno odločitev EASA iz dela TCO glede Iraqi Airways.

Letalski prevozniki iz Kazahstana

(51)

Od julija 2009 za vse letalske prevoznike, certificirane v Kazahstanu, razen enega, velja prepoved opravljanja vseh letov, predvsem zaradi nezmožnosti organa, odgovornega za varnostni nadzor letalskih prevoznikov, certificiranih v Kazahstanu (kazahstanski odbor za civilno letalstvo; (v nadaljnjem besedilu: CAC)), da bi izvajal in uveljavljal ustrezne mednarodne varnostne standarde. Letalski prevoznik Air Astana je delna izjema. Air Astana je bil vključen v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 474/2006 in je z delom svoje flote lahko opravljal lete v Uniji, pri čemer je bil omejen na svojo takratno raven operacij.

(52)

Leta 2014 je Air Astana po izboljšanju rezultatov SAFA lahko okrepil raven operacij v Unijo, vendar le s tipom zrakoplova, za katerega je imel od leta 2009 dovoljenje za opravljanje letov v Unijo.

(53)

Air Astana je aprila 2015 ponovno certificiral CAC, maja 2015 pa Mednarodno združenje letalskih prevoznikov v svojem programu presoje operativne varnosti (Operational Safety Audit, v nadaljnjem besedilu: IOSA). Letalski prevoznik Komisiji redno poroča o svojih letalskih operacijah, usposabljanju in vzdrževanju. Presoja prevoznika Air Astana, ki jo je EASA izvedla oktobra 2015 za del TCO, ni razkrila dokazov o neskladnosti z mednarodnimi standardi. Ugotovljeno je bilo, da ima prevoznik Air Astana dovolj osebja in ga uspešno upravlja usposobljena mednarodna ekipa skupaj z lokalnim osebjem. Organizacija je razvila močno in zanesljivo kulturo varnosti. Ekipa EASA za presojo ni ugotovila pomanjkljivosti in je torej priporočila, da se Air Astana izda dovoljenje TCO.

(54)

Zaradi posodobitve informacij o dejavnostih varnostnega nadzora v Kazahstanu je bil CAC povabljen na zaslišanje na sejo Odbora za varnost v zračnem prometu 24. novembra 2015. Povedal je, da so v pripravi številni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil ICAO med svojo misijo za usklajevanje in potrjevanje leta 2014, vključno z odpravo resnega varnostnega pomisleka na področju zračnih operacij. Med navedenimi ukrepi sta uvedba programa usposabljanja za inšpektorje za varnost v letalstvu ter izboljšanje postopkov za certifikacijo letalskih prevoznikov in izdaje posebnih odobritev. Kar se tiče resnega varnostnega pomisleka je CAC navedel, da ne pričakuje njegove rešitve pred koncem leta 2015 oziroma še pozneje. Kazahstanski pristojni organi so nato novembra 2015 podpisali Memorandum o soglasju s ponudnikom svetovalnih storitev, da bi dvignili raven dejanskega izvajanja ustreznih varnostnih standardov v Kazahstanu. CAC je prav tako navedel, da je bilo leta 2015 ponovno certificiranih skupno12 operatorjev in preklicanih 5 AOC. Ta razvoj je sicer pozitiven, vendar ostaja negotovost glede ravni skladnosti postopkov certifikacije letalskih prevoznikov in odobritev ter glede učinkovitosti regulativnih ukrepov, uvedenih za odpravo resnega varnostnega pomisleka.

(55)

Prevoznik Air Astana je bil prav tako povabljen na zaslišanje na sejo Odbora za varnost v zračnem prometu 24. novembra 2015. Prevoznik Air Astana je predložil dokaze, da je vzpostavil stabilen in učinkovit postopek za upravljanje varnosti, ki se uporablja za varnostna tveganja, analizo ključnih vzrokov in spodbujanje kulture varnosti v organizaciji. Letalski prevoznik je dokazal svojo zmožnost, da varno in učinkovito upravlja spremembe v obsegu svojih dejavnosti. Poleg tega je Air Astana zagotovil, da se njegova flota nadzira v skladu z veljavnimi mednarodnimi varnostnimi standardi.

(56)

Letalski prevoznik SCAT JSC, certificiran v Kazahstanu, je zaprosil za zaslišanje na seji Odbora za varnost v zračnem prometu 24. novembra 2015. Letalski prevoznik je uspešno dokončal certifikacijo IOSA. Po informacijah SCAT JSC je več njegovih zrakoplovov tipa Boeing B-737 in B-757 registriranih v Litvi. Komisija sicer priznava napredek SCAT JSC, vendar letalskemu prevozniku ni uspelo predložiti dokazov, da se njegove letalske operacije ter stalna plovnost in vzdrževanje njegovih zrakoplovov izvajajo v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi.

(57)

Na podlagi informacij na voljo Komisiji, vključno z informacijami z zaslišanja 24. novembra 2015, je bilo ugotovljeno, da projekt regulativne reforme v Kazahstanu na področju civilnega letalstva počasi napreduje. Vendar bi pred znatno sprostitvijo omejitev, ki trenutno veljajo za letalske prevoznike razen Air Astana pri nadzoru CAC, bilo treba rešiti resni varnostni pomislek na področju letalskih operacij kot dokaz pomembnejšega napredka.

(58)

Na podlagi informacij na voljo Komisiji, pozitivnih rezultatov presoje TCO prevoznika Air Astana in njegovih pojasnil med zaslišanjem pred Odborom za varnost v zračnem prometu se šteje, da ni več pogojev za vzdrževanje delne prepovedi za Air Astana.

(59)

Komisija namerava nadalje proučiti primer SCAT JSC, da bi zagotovila, da kakršna koli morebitna prihodnja sprostitev prepovedi opravljanja letov za SCAT JSC ne bi pomenila varnostnih tveganj za operacije v Unijo.

(60)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti s črtanjem Air Astana iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 474/2006.

(61)

Države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskega prevoznika Air Astana.

Letalski prevozniki iz Libanona

(62)

Z libanonskim pristojnim organom, tj. libanonskim organom za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: libanonski CAA), se nadaljujejo posvetovanja, katerih namen je potrditev, da Libanon izvaja načrt korektivnih ukrepov, ki je bil pripravljen kot odgovor na ugotovitve in resni varnostni pomislek misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje iz decembra 2012.

(63)

Predstavniki libanonskega CAA ter letalskih prevoznikov Middle East Airlines in Wings of Lebanon so se 4. novembra 2015 udeležili tehničnega sestanka v Bruslju s Komisijo in EASA, da bi poročali o napredku, ki ga je dosegel libanonski CAA zlasti pri odpravljanju resnega varnostnega pomisleka, ustanovitvi odbora za civilno letalstvo in ločitvi funkcij varnostnega nadzora od funkcij opravljanja storitev, ki so trenutno vse znotraj libanonskega CAA.

(64)

Libanonski CAA je ICAO sporočil dodatne informacije o resnem varnostnem pomisleku in te informacije predstavil na tehničnem sestanku. Libanonski CAA je nedavno pozval ICAO, naj preveri korektivne ukrepe, vendar se to še ni zgodilo. Navedeno je bilo, da ima njegov direktorat za varnost letenja, ki je direktorat, pristojen za certifikacijo in nadzor nad letalskimi prevozniki, bolj neodvisen položaj znotraj libanonskega CAA, čeprav ta trditev na tehničnem sestanku ni bila podprta z jasnimi dokazi.

(65)

Letalski prevoznik Middle East Airlines je predstavil svoje operacije in upravljanje varnosti; zdi se, da prevoznik ustrezno obvladuje svoje postopke na področjih, ki so pomembna za varnost, kot so letalske operacije, usposabljanje letalskega osebja ter upravljanje plovnosti, kakovosti in varnosti. EASA je poročala, da so bili rezultati nedavnega sestanka s prevoznikom Middle East Airlines ob njegovi vlogi za izdajo dovoljenja TCO pozitivni. Letalski prevoznik redno organizira presoje, ki jih opravijo tretje osebe, da bi ublažil pomanjkanje varnostnega nadzora svojega lastnega organa in dodatno izboljšal izvajanje mednarodnih varnostnih standardov.

(66)

Letalski prevoznik Wings of Lebanon je predstavil svoje operacije z enim samim zrakoplovom in vzpostavljene varnostne postopke. Pred kratkim so bile nadomeščene osebe na ključnih delovnih mestih navedenega letalskega prevoznika, kar je privedlo do izboljšav v njegovih operativnih postopkih in omogočilo dober začetek razvoja sistema za upravljanje varnosti.

(67)

Izboljšav sistema varnostnega nadzora je vedno več ter skupaj z ukrepi za ublažitev, ki jih je sprejel prevoznik Middle East Airlines, in dostopnimi varnostnimi informacijami na tej stopnji ne upravičujejo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov letalskih prevoznikov, certificiranih v Libanonu. Vendar se bodo zaradi pozornega spremljanja položaja posvetovanja z libanonskimi organi nadaljevala v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006.

(68)

V skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 se ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Libanona.

(69)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki z Madagaskarja

(70)

Komisija je nadaljevala posvetovanja z madagaskarskim organom za civilno letalstvo, Aviation Civile de Madagascar (v nadaljnjem besedilu: ACM). Na zahtevo ACM je 2. oktobra 2015 v Bruslju potekal sestanek med Komisijo, EASA in državo članico na eni strani ter ACM in letalskim prevoznikom Air Madagascar na drugi strani.

(71)

Na tem sestanku sta ACM in Air Madagascar sporočila podatke o napredku obeh organizacij pri izvajanju svojih načrtov korektivnih in preventivnih ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti iz uvodnih izjav 66 do 74 Izvedbene Uredbe (EU) št. 390/2011. Tako ACM kot Air Madagascar menita, da so bile te varnostne pomanjkljivosti ustrezno odpravljene; ACM je zahteval ponovno oceno omejitev pri opravljanju letov, ki so bile uvedene za Air Madagascar.

(72)

Komisija je sprejela v vednost napredek, o katerem je poročal ACM, pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil ICAO, ter informacije, ki sta jih sporočila ACM in letalski prevoznik Air Madagascar o svojih načrtih za korektivne in preventivne ukrepe. Vendar kljub priznavanju napredka, ki sta ga dosegla ACM in letalski prevoznik Air Madagascar, in tudi ob upoštevanju pričakovanega nadaljnjega napredka niso izpolnjeni pogoji za sprostitev trenutne delne prepovedi za Air Madagascar. Treba je še preveriti dejansko izvajanje mednarodnih varnostnih standardov. ACM mora pridobiti več izkušenj z novim postopkom, ki ga je uvedel. Pri tem se lahko prouči možnost ocenjevalnega obiska na kraju samem, ki bi ga Unija izvedla na Madagaskarju v prvem trimestru leta 2016. Poleg tega trenutno ni dovolj dokazov, ki bi upravičili kakršno koli sprostitev omejitev pri opravljanju letov za letalske prevoznike z Madagaskarja.

(73)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki z Madagaskarja.

Letalski prevozniki iz Mozambika

(74)

Na podlagi misije za oceno, ki je potekala aprila 2015, je Komisija lahko ugotovila, da je pristojni organ za civilno letalstvo v Mozambiku, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (v nadaljnjem besedilu: IACM), sicer dosegel precejšen napredek pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov, vendar ostajajo v mozambiškem sistemu varnostnega nadzora pomembne pomanjkljivosti. Zato je bilo sklenjeno, da bo Komisija s podporo EASA zagotovila tehnično pomoč IACM, da bi lahko pomagali pri odpravljanju preostalih pomanjkljivosti in dokončali gradnjo notranjih zmogljivosti za dosego potrebne trajnosti.

(75)

Dolgotrajni projekt tehnične pomoči se je začel 12. oktobra 2015 in bo trajal do začetka junija 2016. Prva faza projekta je omogočila nekaj začetnih rezultatov. S temeljitim pregledom pravnega okvira in veljavnih predpisov s področja letalstva so bili določeni popravki in izboljšave za poznejše sprejetje. Proučujejo se načela in struktura številnih pravnih aktov Unije o civilnem letalstvu ter možnosti za njihovo prilagoditev posebnostim letalskega sistema Mozambika. Da bi se stopnja učinkovitega izvajanja znatno izboljšala, potekajo usmerjena prizadevanja za sistematično obravnavo vseh nerešenih ugotovitev ICAO v USOAP. Kontaktirani so bili vsi obstoječi letalski prevozniki in opravljen je bil pregled njihovega certifikacijskega statusa. Za okrepitev nekaterih od najbolj ranljivih področij IACM se proučujejo številni protokoli sodelovanja. Začela se je opredelitev vseh notranjih postopkov in procesov IACM, ki jih je treba temeljito pregledati.

(76)

Kratkotrajni projekt tehnične pomoči se je začel 14. septembra 2015 in končal 13. novembra 2015. Zajel je usposabljanje na delovnem mestu in smernice za certifikacijo letališča ter nadzor, zlasti na novem mednarodnem letališču Nacala in na obstoječem mednarodnem letališču Beira.

(77)

Kljub temu zmožnost IACM, da nadzoruje civilno letalstvo v Mozambiku, na tej stopnji še ni na zadovoljivi ravni po mednarodnih varnostnih standardih. Zato ni dovolj dokazov, ki bi upravičili odločitev o sprostitvi prepovedi opravljanja letov za vse letalske prevoznike, certificirane v Mozambiku.

(78)

V skladu s seznamom, ki ga je predložil IACM 5. novembra 2015, so bili v Mozambiku certificirani trije novi letalski prevozniki, in sicer Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) in Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). Vendar IACM ni predložil dokazov, da se varnostni nadzor nad navedenimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Z istim seznamom je IACM obvestil Komisijo, da so bili AOC letalskih prevoznikov Aero-Serviços Sarl (AOC MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) in Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13), ki so bili prej začasno odvzeti med postopkom ponovne certifikacije, zdaj preklicani, ker prevoznikom ni uspelo dokončati navedenega postopka.

(79)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti z vključitvijo letalskih prevoznikov Ambassador Lda, Everett Aviation Lda in Inaer Aviation Mozambique Lda. v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 474/2006 ter črtanjem letalskih prevoznikov Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda in Unique Air Charter Lda iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

Letalski prevozniki iz Nepala

(80)

Komisija je nadaljevala posvetovanja z nepalskim pristojnim organom za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAN), da bi vzpostavil zmogljivosti za zadostno izvajanje in uveljavljanje ustreznih mednarodnih varnostnih standardov.

(81)

Komisija in EASA sta CAAN obiskali v času od 5. do 9. oktobra 2015. Namen obiska na kraju samem je bil, da bi EASA zagotovila tehnično pomoč v obliki ocene napredka, ki ga je CAAN dosegel pri ugotovitvah presoje ICAO, ter pregledala časovni načrt, da bi vanj vključila in zagotovila priporočila za rešitev preostalih vprašanj. Komisija je sodelovala pri tem obisku na kraju samem, da bi pregledala napredek, ki ga je CAAN dosegel pri odpravljanju pomanjkljivostih, ki so privedle do prepovedi za nepalske letalske prevoznike, uvedene decembra 2013.

(82)

Obisk na kraju samem je potrdil, da je CAAN dosegel napredek pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov. Po mnenju ICAO je načrt korektivnih ukrepov, ki ga je sestavil CAAN, popolnoma primeren odziv na ugotovitve, vključno z ugotovitvami, ki so privedle do resnega varnostnega pomisleka ICAO. Vendar izvajanja ukrepov ni bilo mogoče preveriti med obiskom na kraju samem. Resni varnostni pomislek na področju letalskih operacij še vedno obstaja. CAAN je za december 2015 predvidel misijo enote za varnost regionalnega urada ICAO, da bi začetno ocenil izvajanje korektivnih ukrepov, nato pa bo v prvem četrtletju leta 2016 morda prišla na vrsto misija ICAO za usklajevanje in potrjevanje. Med navedeno misijo ICAO za usklajevanje in potrjevanje bo učinkovito izvajanje korektivnih ukrepov preveril ICAO. CAAN za vse letalske prevoznike in druge ponudnike storitev, ki so pod njihovim nadzorom, uporablja redni program presoje. Vendar je treba program inšpekcijskih pregledov nadalje razviti.

(83)

Na srečanju z nepalskim ministrom za turizem, kulturo in civilno letalstvo je bilo poudarjeno, da sta polno pooblastilo organu CAAN, da pri svojih funkcijah glede varnosti deluje neodvisno od politične ravni, in zadostno število usposobljenega osebja v CAAN nujno potrebna za izboljšanje sistema letalskega nadzora v Nepalu. Minister je poročal, da so v pripravi nadaljnje spremembe nepalskega zakona o civilnem letalstvu, da bi se rešila institucionalna vprašanja in vzpostavila funkcija varnostnega nadzora, neodvisna od ponudnikov storitev, ter da ima CAAN vso podporo pri odpravljanju vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

(84)

Letalske prevoznike Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air in Nepal Airlines Corporation, registrirane v Nepalu, sta 7. in 8. oktobra 2015 obiskali Komisija in EASA, da bi opravili pregled razvoja od prejšnjega obiska februarja 2014. Vsi štirje letalski prevozniki so bili ponovno certificirani v skladu s petstopenjskim pristopom, CAAN pa izvaja redni nadzor. Pri navedenih letalskih prevoznikih je razvoj sistemov za upravljanje varnosti in kulture varnosti na različnih stopnjah; čeprav nekateri prevozniki očitno napredujejo hitreje od drugih, nobeden trenutno ne izpolnjuje veljavnih mednarodnih varnostnih standardov.

(85)

CAAN je prav tako sporočil, da sta bila certificirana dva nova letalska prevoznika. Prevozniku Saurya Airlines je bil 13. novembra 2014 izdan AOC s številko 083/2014, Himalaya Airlines pa 9. marca 2015 AOC s številko 084/2015. Vendar CAAN ni predložil dokazov, da se varnostni nadzor nad navedenimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi.

(86)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da bi bilo treba seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, spremeniti z vključitvijo Saurya Airlines in Himalaya Airlines v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 474/2006.

Letalski prevozniki s Filipinov

(87)

Komisija, EASA in države članice pozorno spremljajo varnost letalskih prevoznikov, ki so certificirani na Filipinih in opravljajo letalske prevoze v Uniji, vključno s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki se opravljajo na filipinskih letalskih prevoznikih v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012.

(88)

Pred sestankom Odbora za varnost v zračnem prometu je filipinski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAP) Komisiji sporočil nekatere tehnične informacije o varnostnem nadzoru letalskih prevoznikov, certificiranih na Filipinih. Sporočeno je bilo tudi, da je na Filipinih trenutno 38 aktivnih imetnikov AOC. Vodstvo CAAP, ki je do zdaj prispevalo k pozitivnim izboljšavam civilnega letalstva na Filipinih, ostaja na položaju in je zavezano svojemu programu stalnega izboljševanja. Poleg tega informacije, ki jih je sporočil CAAP, in analiza dostopnih informacij o nesrečah in incidentih, niso razlog za zaskrbljenost zaradi certificiranih letalskih prevoznikov s Filipinov.

(89)

Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation in Cebu Pacific Air so bili vsi nedavno predmet preverjanja na ploščadi v programu SAFA. Poročila navajajo, da navedena preverjanja na ploščadi v programu SAFA niso razkrila nobenih negativnih trendov.

(90)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Filipinov.

(91)

Države članice s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo, da vsi letalski prevozniki s Filipinov dejansko izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

Letalski prevozniki iz Rusije

(92)

Komisija, EASA in države članice še naprej pozorno spremljajo varnost letalskih prevoznikov, ki so certificirani v Rusiji in opravljajo letalske prevoze v Uniji, vključno s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki se opravljajo na nekaterih ruskih letalskih prevoznikih v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012.

(93)

Komisija se je ob pomoči EASA in države članice 23. oktobra 2015 sestala s predstavniki ruske zvezne agencije za zračni promet (v nadaljnjem besedilu: FATA). Namen sestanka je bil pregledati rezultate ruskih letalskih prevoznikov na podlagi poročil o preverjanju varnosti na ploščadi v programu SAFA v obdobju med 20. septembrom 2014 in 19. oktobrom 2015 ter ugotoviti, ali obstajajo primeri, ki zahtevajo posebno pozornost.

(94)

Komisija je na sestanku poudarila, da nekateri operatorji, ki imajo razmerje ugotovitev pri pregledih SAFA 2 ali več, niso opravili ustrezne analize ključnega vzroka. FATA je povedala, da se ugotovitve iz pregledov SAFA redno analizirajo in da se učinkovitost korektivnih ukrepov operatorjev nenehno spremlja. FATA se je zavezala, da bo ukrepala v primerih, ko neskladnosti še niso bile ustrezno odpravljene, in da bo Komisijo obveščala o njihovem stanju. Poleg tega je FATA sporočila najnovejše informacije o primerih začasnega odvzema in preklica AOC tistim prevoznikom, ki so pod njenim nadzorom.

(95)

Na podlagi dostopnih informacij je bilo sklenjeno, da zaslišanje ruskih letalskih organov ali letalskih prevoznikov, certificiranih v Ruski federaciji, pred Odborom za varnost v zračnem prometu ni potrebno. Kljub temu je bilo dogovorjeno, da bodo Komisija in ruski organi nadaljevali z rednimi sestanki strokovnjakov za varnost; pred vsako sejo Odbora za varnost v zračnem prometu bo potekal vsaj en sestanek.

(96)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, z vključitvijo letalskih prevoznikov iz Ruske federacije.

(97)

Države članice s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjajo, da vsi letalski prevozniki iz Rusije dejansko izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

(98)

Če se pri navedenih preverjanjih izkaže, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja ustreznih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti ukrepe proti letalskim prevoznikom iz Rusije v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Sudana

(99)

Sudanski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: SCAA) je ohranil redne stike s Komisijo, zlasti v zvezi z oceno letalskih prevoznikov, registriranih v Sudanu. Dejavnosti nadzora SCAA so se izboljšale pri številnih letalskih prevoznikih. Čeprav je SCAA potrdil pripravljenost za ocenjevalni obisk na kraju samem v oktobru 2015, je nato zaprosil za preložitev obiska na leto 2016, da bi imeli SCAA in letalski prevozniki več časa za uvedbo mednarodnih varnostnih standardov.

(100)

Treba je izvesti misijo Unije za oceno varnosti, da se ugotovi, ali SCAA in letalski prevozniki, certificirani v Sudanu, izpolnjujejo mednarodne varnostne standarde.

(101)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki iz Sudana.

Letalski prevozniki s Tajvana

(102)

Komisija je ob upoštevanju dveh smrtnih nesreč, ki jih je imel letalski prevoznik TransAsia Airways v zadnjih 18 mesecih, začela uradna posvetovanja s tajvanskim organom za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAA) v skladu z določbami člena 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 473/2006. CAA in TransAsia Airways sta bila pri tem povabljena na tehnični sestanek s Komisijo in EASA 19. oktobra 2015 v Bruslju, da bi razpravljali o sistemu varnostnega nadzora, ki ga je uvedel CAA, in varnosti TransAsia Airways.

(103)

Na tem sestanku je CAA pojasnil, da njegov sistem varnostnega nadzora temelji na standardih ICAO in priporočenih praksah ter glede na 8 kritičnih elementov ICAO razložil, kako opravlja svoje obveznosti varnostnega nadzora. CAA je podrobneje opisal ukrepe, uvedene po incidentih in nesrečah letalskega prevoznika TransAsia Airways v zadnjih dveh letih. CAA je v skladu s tajvanskimi predpisi zamrznil tudi raven letalskih operacij, ki jih izvaja letalski prevoznik TransAsia Airways, za obdobje enega leta od datuma druge nesreče. CAA je prav tako poudaril svojo zavezanost k izvajanju Priloge 19 ICAO in napovedal, da bo do konca leta 2017 izvedel oceno sistema za upravljanje varnosti za vse letalske prevoznike, certificirane na Tajvanu.

(104)

Letalski prevoznik TransAsia Airways je na istem sestanku Komisijo obvestil, da je po smrtnih nesrečah v letih 2014 in 2015 pripravil in izvedel akcijski načrt za okrepitev varnosti letenja, ki zajema naslednja področja: krepitev poslovne kulture podjetja, organizacijski inženiring, izvajanje sistema za upravljanje varnosti, usposabljanje in merjenje. Poročal je, da je bila leta 2015 organizacija letalskega prevoznika precej spremenjena, kar vključuje prihod novih ljudi v najvišje vodstvo letalskega prevoznika, ustanovitev oddelka za zagotavljanje kakovosti, ustanovitev odbora za varnost letenja, ki oblikuje in spodbuja varnostne politike, ter obnovo flote, tako da bo flota leta 2016 v povprečju stara štiri leta. Sprejeti so bili tudi posebni ukrepi za izboljšanje usposabljanja kabinskega osebja. Poleg nadzornih dejavnosti, ki jih izvaja CAA, sta ATR in Ustanova za varnost letenja (Flight Safety Foundation) ob pomoči Airbusa in družbe Bureau Veritas v letu 2015 opravila ocenjevalne obiske. Rezultat obeh ocenjevalnih obiskov na kraju samem je bil niz priporočil, ki so bila nato vključena v načrt korektivnih ukrepov letalskega prevoznika TransAsia Airways.

(105)

Na koncu sestanka je CAA poudaril, da so vsi vidiki letalskega sektorja na Tajvanu v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih je določil ICAO, ter se zavezal, da bo še naprej pozorno spremljal varnost letalskega prevoznika TransAsia Airways ter izvajanje načrtov korektivnih in preventivnih ukrepov.

(106)

Na podlagi informacij na voljo Komisiji je bilo ocenjeno, da zaslišanje CAA in letalskega prevoznika TransAsia Airways pred Odborom za varnost v zračnem prometu ni potrebno ter da prav tako ni potrebna prepoved opravljanja letov za letalske prevoznike s Tajvana. Vendar sta se CAA in letalski prevoznik TransAsia Airways dogovorila za izvedbo nadaljnjih tehničnih posvetovanj, da bi Komisija lahko spremljala izvajanje njunih načrtov za korektivne in preventivne ukrepe ter da bi tako potekala stalna razprava o zadevah, povezanih z varnostjo.

(107)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki s Tajvana.

(108)

Države članice s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih prevoznikov, certificiranih na Tajvanu, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 965/2012, še naprej preverjajo, da ti dejansko izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

Letalski prevozniki s Tajske

(109)

Tajski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: tajski CAA) je v dopisu z dne 14. oktobra 2015 Komisiji sporočil informacije o napredku pri izvajanju korektivnih ukrepov za odpravo resnega varnostnega pomisleka ICAO in obravnavi drugih ugotovitev ICAO in Zvezne uprave za letalstvo (Federal Aviation Administration). Ugotovljeno je bilo, da je tajski vladi v nekaj mesecih uspelo preurediti nekdanji Direktorat za civilno letalstvo v neodvisen tajski CAA. Tajski CAA je zaposlil nove tehnične strokovnjake in dodatno osebje, ki izvaja preglede, njegova delovna sila pa bo deležna nadaljnjih okrepitev.

(110)

EASA je med 9. in 12. novembrom 2015 opravila obisk na Tajskem, vključno z obiskom tajskega CAA, da bi v okviru vlog za izdajo dovoljenja TCO dveh tajskih letalskih prevoznikov pregledala neskladnosti, ki jih je ugotovil ICAO. Pripombe EASA so v skladu z ugotovitvami ICAO. EASA je na Tajskem opazil precejšno šibkost in preobremenjenost tajskega CAA, hkrati pa tudi spodbudne spremembe. Za nadaljnje spremembe sta potrebna politična podpora ter zadostni in realistični časovni okvir, da bi se korektivni ukrepi lahko izvedli trajnostno.

(111)

Na zahtevo tajske vlade je bil 23. novembra 2015 organiziran tehnični sestanek, ki so se ga udeležili Komisija, EASA, visoki uradniki tajske vlade, uradniki tajskega CAA in predstavniki letalskega prevoznika Thai Airways International. Informacije o izboljšavah tajskega sistema civilnega letalstva, predstavljene na navedenem sestanku, so bile pomembne tudi za Odbor za varnost v zračnem prometu.

(112)

Zato je bila 25. novembra 2015 tajska delegacija povabljena na zaslišanje pred Odborom za varnost v zračnem prometu. Tajski CAA je predstavil organizacijske izboljšave ter kratko-, srednje- in dolgoročne akcijske načrte za obravnavo ugotovitev ICAO in odpravo resnega varnostnega pomisleka. Kar se tiče časovnih okvirov je tajski CAA razložil, da je zanj visokokakovostni sistem varnosti v letalstvu pomembnejši kot nerealni roki, ki jih ni mogoče izpolniti. Tajski CAA namerava izvajati evropske predpise za varnost v letalstvu ter sklepa pogodbe z EASA in drugimi evropskimi partnerji, ki bi njihovo izvajanje podprle. Letalski prevoznik Thai Airways je predstavil svoj razvoj ter izvajanje mednarodnih varnostnih standardov in upravljanje varnosti v svojih operacijah.

(113)

Čeprav je uspešnost izvajanja mednarodnih varnostnih standardov na nizki ravni, kot kažejo rezultati presoje ICAO iz februarja 2015, sta tajska vlada in tajski CAA trdno zavezana, da bosta izboljšala sistem varnostnega nadzora na Tajskem; predložila sta tudi dokaze, da je bil v kratkem časovnem okviru že dosežen primeren napredek. Poleg tega dostopne informacije o varnosti tajskih letalskih prevoznikov ne podpirajo odločitve o prepovedi ali omejitvah pri opravljanju letov. Zaradi pozornega spremljanja položaja se bodo posvetovanja s tajskimi organi nadaljevala v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 473/2006.

(114)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki s Tajske.

(115)

Države članice s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih prevoznikov, certificiranih na Tajskem, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 965/2012, še naprej preverjajo, da ti dejansko izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

(116)

Če je iz kakršnih koli pomembnih varnostnih informacij razvidno, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bo Komisija lahko prisiljena sprejeti nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Letalski prevozniki iz Zambije

(117)

Zambijski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: zambijski ZCAA) je 4. septembra 2015 Komisiji sporočil najnovejše informacije o delu, opravljenem pri akcijskem načrtu za varnost v Zambiji. Iz teh informacij je razvidno, da je bil dosežen dober napredek. Vendar so nekateri ukrepi še vedno v končnih fazah in še niso bili v celoti izvedeni. Komisija in ZCAA sta se sporazumela, da se ocenjevalni obisk EU preloži na začetek leta 2016.

(118)

Pričakuje se, da bo ZCAA nadaljeval delo pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov. Komisija se namerava dodatno pripraviti na ocenjevalni obisk na kraju samem v začetku leta 2016, da bi preverila izvajanje teh standardov v Zambiji.

(119)

Zato se v skladu s skupnimi merili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2111/2005 ocenjuje, da na tej stopnji ni razlogov za spremembo seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, v zvezi z letalskimi prevozniki iz Zambije.

(120)

Uredbo (ES) št. 474/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(121)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

(1)

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge A k tej uredbi.

(2)

Priloga B se nadomesti z besedilom iz Priloge B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 14).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 373, 31.12.1991, str. 4).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 8).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 452/2014 z dne 29. aprila 2014 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 133, 6.5.2014, str. 12).


PRILOGA A

SEZNAM PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED DELOVANJA V EVROPSKI UNIJI, Z IZJEMAMI  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (v nadaljnjem besedilu: AOC) ali številka operativne licence

Označevalnik ICAO

Država operaterja

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Afganistana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Islamska republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

neznana

PIR

Islamska republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Angole, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika TAAG Angola Airlines, vključenega v Prilogo B, vključno z

 

 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republika Angola

AIR GICANGO

009

neznan

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

neznan

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznan

Republika Angola

DIEXIM

007

neznan

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznan

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

neznan

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznan

Republika Angola

MAVEWA

016

neznan

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Benina, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

neznana

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

neznan

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznan

Republika Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

neznan

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznan

Republika Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznan

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Džibutija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

neznana

DAO

Džibuti

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno s

 

 

Ekvatorialna Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialna Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

neznan

Ekvatorialna Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

neznan

Ekvatorialna Gvineja

TANGO AIRWAYS

neznana

neznan

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Eritreje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC št. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC št. 005

NAS

Eritreja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Gabonske republike, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Afrijet in SN2AG, vključenih v Prilogo B, vključno z

 

 

Gabonska republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonska republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonska republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

neznan

Gabonska republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua in Indonesia Air Asia, vključno z

 

 

Republika Indonezija

AIR BORN INDONESIA

135-055

neznan

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznan

Republika Indonezija

ALDA TRANS PAPUA

135-056

neznan

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznan

Republika Indonezija

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

121-043

neznan

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republika Indonezija

BATIK AIR

121-050

BTK

Republika Indonezija

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznan

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

ESD

Republika Indonezija

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

neznan

Republika Indonezija

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

neznan

Republika Indonezija

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznan

Republika Indonezija

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznan

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

HEAVY LIFT

135-042

neznan

Republika Indonezija

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

neznan

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznan

Republika Indonezija

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KOMALA INDONESIA

135-051

neznan

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezija

MARTABUANA ABADION

135-049

neznan

Republika Indonezija

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznan

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

neznan

Republika Indonezija

MY INDO AIRLINES

121-042

neznan

Republika Indonezija

NAM AIR

121-058

neznan

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznan

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republika Indonezija

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznan

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznan

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznan

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznan

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURYA AIR

135-046

neznan

Republika Indonezija

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republika Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

neznan

Republika Indonezija

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

neznan

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika Air Astana, vključno z

 

 

Republika Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republika Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republika Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republika Kazahstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republika Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republika Kazahstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republika Kazahstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republika Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republika Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republika Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republika Kazahstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republika Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republika Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republika Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republika Kazahstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republika Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republika Kazahstan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Kirgiška republika

AIR BISHKEK (prej EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiška republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgiška republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiška republika

S GROUP INTERNATIONAL

(prej S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiška republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiška republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiška republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiška republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

 

 

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Libije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Mozambik, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Mozambik

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

neznan

Republika Mozambik

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

neznan

Republika Mozambik

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznan

Republika Mozambik

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

neznan

Republika Mozambik

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

neznan

Republika Mozambik

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

neznan

Republika Mozambik

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

neznan

Republika Mozambik

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

neznan

Republika Mozambik

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

neznan

Republika Mozambik

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republika Mozambik

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republika Mozambik

MAKOND, LDA

MOZ-20

neznan

Republika Mozambik

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Republika Mozambik

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

neznan

Republika Mozambik

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

neznan

Republika Mozambik

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

neznan

Republika Mozambik

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Republika Mozambik

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Nepala, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznan

Republika Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznan

Republika Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republika Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

neznan

Republika Nepal

GOMA AIR

064/2010

neznan

Republika Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

neznan

Republika Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

neznan

Republika Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

neznan

Republika Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznan

Republika Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznan

Republika Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republika Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

neznan

Republika Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republika Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

neznan

Republika Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republika Nepal

SITA AIR

033/2000

neznan

Republika Nepal

TARA AIR

053/2009

neznan

Republika Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republika Nepal

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sao Tomeja in Principa, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sao Tome in Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tome in Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome in Principe

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NEZNANA

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEZNANA

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NEZNANA

neznan

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEZNANA

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEZNANA

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEZNANA

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NEZNANA

neznana

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sudana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republika Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Republika Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republika Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Republika Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republika Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Republika Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Republika Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

neznana

Republika Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republika Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republika Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Republika Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Republika Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Republika Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Republika Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Republika Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Republika Sudan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Zambije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic, če uporabljajo zrakoplove (najete z osebjem) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V EU  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Označevalnik ICAO

Država operaterja

Tip zrakoplova z omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo, zrakoplovov, za katere veljajo omejitve

Država registracije

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angola

Vsa flota razen: 6 zrakoplovov tipa Boeing B777 in 4 zrakoplovov tipa Boeing B737-700

Vsa flota razen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republika Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen: LET 410 UVP

Vsa flota razen: D6-CAM (851336)

Komori

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov tipa Falcon 50; 2 zrakoplovov tipa Falcon 900

Vsa flota razen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonska republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 1 zrakoplova tipa Challenger CL-601; 1 zrakoplova tipa HS-125-800

Vsa flota razen: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonska republika; Republika Južna Afrika

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Islamska republika Iran

Vsa flota razen:

10 zrakoplovov tipa Airbus A300 in 2 zrakoplovov tipa Airbus A310

Vsa flota razen:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL

Islamska republika Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov tipa TU- 204

Vsa flota razen: P-632, P-633

Demokratična ljudska republika Koreja

AIR MADAGASKAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Vsa flota razen: zrakoplovov tipa Boeing B737, zrakoplovov tipa ATR 72/42 in 3 zrakoplovov tipa DHC 6-300

Vsa flota razen: zrakoplovov iz flote Boeing B737, kot je navedeno na AOC, zrakoplovov iz flote ATR 72/42, kot je navedeno na AOC; 5R- MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republika Madagaskar


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic, če uporabljajo zrakoplove (najete z osebjem) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Afrijet lahko za trenutno raven svojih dejavnosti v Evropski uniji uporablja le navedene specifične zrakoplove.

(3)  Iran Air lahko leti v Unijo le s specifičnimi zrakoplovi in pod pogoji iz uvodne izjave (69) Uredbe Komisije (EU) št. 590/2010 (UL L 170, 6.7.2010, str. 15).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/97


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2323

z dne 11. decembra 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 5a(2) in (4), tretjega pododstavka člena 8(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/220 (2) določa število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo mreže računovodskih podatkov s kmetij (FADN). Zaradi strukturne spremembe kmetijstva na Finskem, zaradi katere se je zmanjšalo število kmetij, je primerno ustrezno zmanjšati število poročevalskih kmetij za Finsko iz navedene priloge.

(2)

V skladu s Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 Hrvaška tri leta po pristopu k Uniji predstavlja eno samo regijo FADN. Ker bo navedeno obdobje poteklo, je v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 treba določiti število poročevalskih kmetij na regijo FADN za navedeno državo članico.

(3)

Zaradi sprememb iz te uredbe bi bilo treba Finski in Hrvaški omogočiti, da spremenita svoja načrta za izbor za obračunsko leto 2016.

(4)

Priloga VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 določa obrazec in obliko poročila s kmetijskega gospodarstva. Zaradi jasnosti bi navedena priloga morala vsebovati dodatne informacije o nekaterih navodilih in opredelitvah.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2015/220 se spremeni:

1.

v členu 3(2) se doda naslednji pododstavek:

„Finska in Hrvaška lahko revidirata svoja načrta za izbor, ki sta ju sporočili za obračunsko leto 2016. O svojem revidiranem načrtu za izbor za navedeno obračunsko leto obvestita Komisijo do 31. marca 2016.“;

2.

prilogi II in VII se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1).


PRILOGA

Prilogi II in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 se spremenita:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

vrstica za Hrvaško se nadomesti z naslednjim:

„HRVAŠKA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Hrvaška skupaj

1 251“

(b)

vrstice za Finsko se nadomestijo z naslednjim:

„FINSKA

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Finska skupaj

950“

2.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

v sedmem odstavku se tretja alinea v zvezi z natančnostjo podatkov iz poročil s kmetijskega gospodarstva nadomesti z naslednjim:

„—

površine: v arih (1 a = 100 m2), razen pri gobah, kjer so izražene v kvadratnih metrih celotne obdelovalne površine, in razen v preglednici M ‚Subvencije‘, kjer se osnovne enote vpisujejo v ha.“;

(b)

v oddelku „A.CL. Razredi“ pod preglednico A se prvi stavek v zvezi s kategorijo A.CL.180.C. nadomesti z naslednjim:

„A.CL.180.C. Območje strukturnih skladov: navede se, v katerih od regij iz točk (a), (b) ali (c) člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) leži večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi.

(1)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;"

(c)

v oddelku „B.UT. KZU za kmetovanje na najetem zemljišču“ pod preglednico B se prvi odstavek kategorije B.UT.20.A nadomesti z naslednjim:

„B.UT.20.A KZU (njive, trajno travinje, trajni nasadi in vrtovi), ki jih obdeluje oseba, ki ni imetnik, doživljenjski najemnik ali zakupnik, a ima to površino v najemu (najemnina se plačuje v denarju in/ali v naravi; v glavnem je določena vnaprej in se običajno ne spreminja glede na rezultate kmetovanja), in/ali KZU, obdelovano pod podobnimi pogoji.“;

(d)

v preglednici H se vrstica za kategorijo 5062 nadomesti z naslednjim:

„5062

FO

Davki in druge dajatve na zemljišče in poslopja

 

—“

(e)

pod preglednico H se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

„Zagotavljanje podatkov za šifre 3031–3033 je za obračunska leta od 2014 do 2016 prostovoljno za tiste države članice, ki so v preteklosti uporabile možnost iz člena 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 (2).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L 127, 15.5.2012, str. 1).“;"

(f)

za tretjim odstavkom pod naslovom „SKUPINE INFORMACIJ V PREGLEDNICI K“ se pod izrazom „Količina (stolpec Q)“ drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru čebelarskih proizvodov razen medu (šifra 700) se količina izrazi v kvintalih ‚ekvivalentov medu‘.“;

(g)

pod naslovom „SKUPINE INFORMACIJ V PREGLEDNICI L“ se v oddelku „L.SA Prodaja“ zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Nepovratnih sredstev in subvencij, prejetih med obračunskim letom za proizvode, ne prištevamo k celotni prodaji; navedejo se v preglednici M ‚Subvencije‘ v ustrezni kategoriji (šifre med 2110 in 2900). Kadar so stroški trženja, če obstajajo, znani, jih ne odštejemo od skupne prodaje, temveč jih navedemo v preglednici H ‚Vloženi viri‘ v ustrezni kategoriji posebnih stroškov drugih pridobitnih dejavnosti (šifre od 4010 do 4090).“12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/101


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2324

z dne 11. decembra 2015

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1342/2008 v zvezi z opredelitvijo skupin orodja na nekaterih geografskih območjih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (1), in zlasti člena 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Eden od glavnih ciljev skupne ribiške politike je odpraviti potratno prakso zavržkov. Za nekatere vrste pridnenega ribolova, ki jih trenutno pokriva ureditev ribolovnega napora v skladu z Uredbo (ES) št. 1342/2008, bo od leta 2016 in najpozneje do leta 2019 postopoma začela veljati obveznost iztovarjanja.

(2)

Uredba (ES) št. 1342/2008 določa, da so omejitve ribolovnega napora dodeljene za skupine napora, določene glede na skupino orodja in geografska območja, kot je določeno v Prilogi I k navedeni uredbi.

(3)

Glede na izvajanje obveznosti iztovarjanja obstaja potreba po večji prožnosti pri sedanji ureditvi ribolovnega napora, da bi ribičem omogočili uporabo bolj selektivnih orodij z večjim mrežnim očesom. V zvezi s tem se je izkazalo, da je treba preučiti, ali je sedanja struktura skupin napora še vedno stroškovno učinkovita v smislu bremena upravljanja glede na potrebe po ohranjanju.

(4)

Zato je bil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) zaprošen, da poda mnenje o možnosti za združitev skupin orodja TR1 in TR2, ki se uporabljata za opredelitev skupin napora. STECF ugotavlja (2), da pri združevanju skupin orodja TR1 in TR2 obstaja nevarnost zvišanja ribolovne umrljivosti trske in da bi taka združitev, če bi se uporabljala samo v Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu, povzročila neskladje z drugimi območji upravljanja. Ugotavlja tudi, da bi bila nova združena skupina bolj heterogena glede ulovljenih bioloških staležev kot ločeni skupini TR1 in TR2 ter da je malo verjetno, da bi se izboljšala stroškovna učinkovitost zaradi dodatnih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti kot odgovor na morebitno zvišanje ribolovne umrljivosti trske. Vendar STECF ugotavlja tudi, da bi taka združitev ribičem omogočila, da lovijo selektivneje.

(5)

Poleg tega je STECF v oceni Uredbe (ES) št. 1342/2008, opravljeni leta 2011 (3), ugotovil, da je bila ribolovna umrljivost trske v Severnem morju leta 2010 nižja le za 3 odstotke v primerjavi z letom 2008. STECF je sklenil, da se z upravljanjem napora za stalež trske v Severnem morju ni uspel omejiti odvzem.

(6)

Napor, dodeljen skupinama orodja TR1 in TR2, se je od uvedbe sedanje ureditve ribolovnega napora leta 2008 občutno zmanjšal. Obseg vseh morebitnih negativnih učinkov združitve na ribolovno umrljivost trske je torej precej manjši, kot bi bil v preteklosti.

(7)

Združitev bi znatno znižala upravne stroške. Manj skupin orodja bi pomenilo nižje upravne stroške za nacionalne organe in ribiče, zlasti ker veliko ribičev uporablja več orodij, zato spadajo v več skupin napora, zaradi česar so pri določanju ribolovnega napora zanje potrebni zapleteni izračuni. Poleg tega bo za izvajanje nove obveznosti iztovarjanja celotnega ulova potrebno dosti človeških virov v upravah držav članic. Komisija tudi meni, da v primeru zvišanja ribolovne umrljivosti trske dodatni zaščitni ukrepi ne bodo nujno povzročili znatnih upravnih stroškov.

(8)

V skladu z mnenjem ICES (4) se je varstveno stanje staleža trske v Severnem morju na podobmočju ICES IV, razdelku ICES VIId in zahodnem delu razdelka ICES IIIa (Skagerrak) znatno izboljšalo.

(9)

Glede na zgoraj navedeno je mogoče skleniti, da bi hitrejša uvedba obveznosti iztovarjanja za trsko ustvarila večjo dodano vrednost za znižanje ribolovne umrljivosti trske, ki jo povzroča naključni ulov, kot pa ohranitev sedanjega zavezujočega sistema za upravljanje ribolovnega napora.

(10)

Zato ni primerno, da se ohranita ločeni skupini orodja TR1 in TR2 na naslednjih območjih: Skagerrak, tisti del območja ICES IIIa, ki ga ne zajemata Skagerrak in Kattegat; območje ICES IV in vode ES območja ICES IIa ter območje ICES VIId. Glede na slabo stanje staležev trske na območjih Kattegat, območju ICES VIIa, območju ICES VIa in vodah ES območja ICES Vb se združitev skupin orodja za ta območja ne bi smela uporabljati.

(11)

Komisija bo pozorno spremljala učinek na ribolovno umrljivost trske, ki ga bo imela združitev skupin orodja TR1 in TR2, da se bo struktura skupin orodja ustrezno prilagodila, če se bo ribolovna umrljivost trske povečala zaradi zavržkov.

(12)

Da se Komisiji in državam članicam omogoči spremljanje razvoja razmer brez dodatnih upravnih stroškov, je primerno, da se sedanji sistem poročanja ne spremeni.

(13)

Uredbo (ES) št. 1342/2008 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1342/2008 se doda naslednja točka:

„3.

Z odstopanjem od točke 1 se za upravljanje ribolovnega napora na območju, določenem v točki 2(b), skupini orodja TR2 in TR1 štejeta za eno skupino orodja z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 70 mm. Države članice glede uporabe napora še naprej ločeno poročajo za skupini orodja TR1 in TR2, kot je določeno v členih 33 in 34 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (5).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 348, 24.12.2008, str. 20.

(2)  Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo – poročilo z 49. plenarne seje (PLEN-15-02).

(3)  Ocena večletnih načrtov za trsko v Irskem morju, Kattegatu, Severnem morju in na zahodu Škotske (STECF-11-07).

(4)  Mnenje ICES o ribolovnih možnostih, ulovu in naporu v ekoregijah v širšem Severnemu morju in Keltskem morju: 6.3.4 trska (Gadus morhua) na podobmočju IV ter razdelkih VIId in IIIa zahod (Severno morje, vzhodni Rokavski preliv, Skagerrak).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/104


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2325

z dne 11. decembra 2015

o obvezni registraciji uvoza nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“) in zlasti člena 14(5) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je po pritožbi, ki jo je 1. aprila 2015 vložil EUROFER („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla v Uniji, 14. maja 2015 z obvestilom (2), objavljenim v Uradnem listu Evropske unije, napovedala začetek protidampinškega postopka za uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“) in Ruske federacije (Rusija).

1.   ZADEVNI IZDELEK

(2)

Izdelek, za katerega velja registracija („zadevni izdelek“), zajema ploščato valjane izdelke iz železa ali nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla (razen nerjavnega jekla) vseh širin, hladno valjane (hladno deformirane), neplatirane, neprevlečene in neprekrite ter brez nadaljnje obdelave, razen:

ploščato valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjanih (hladno deformiranih), neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih ter brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih ali ne, vseh debelin, elektropločevine,

ploščato valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjanih (hladno deformiranih), neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih, v kolobarjih, debeline manj kot 0,35 mm, žarjenih (znanih kot „črna pločevina“),

ploščato valjanih izdelkov iz drugega legiranega jekla, vseh širin, iz silicijevega jekla za elektropločevine in

ploščato valjanih izdelkov iz legiranega jekla, hladno valjanih (hladno deformiranih), brez nadaljnje obdelave, iz hitroreznega jekla,

s poreklom iz Kitajske in Rusije („zadevni državi“), trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00. Te oznake KN so zgolj informativne.

2.   ZAHTEVEK

(3)

Pritožnik je 12. novembra 2015 v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe vložil zahtevek za registracijo. Zahteval je uvedbo obvezne registracije za uvoz zadevnega izdelka, da se za navedeni uvoz od datuma take registracije lahko uporabijo ukrepi.

3.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(4)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe carinskim organom odredi, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da se proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep.

(5)

Pritožnik trdi, da je registracija upravičena, ker se dampinški uvoz zadevnega izdelka nadaljuje, uvozniki pa so bili seznanjeni z dampinškimi praksami, ki so trajale daljše časovno obdobje in so povzročale škodo industriji Unije. Pritožnik tudi trdi, da ruski in kitajski uvoz povzroča škodo industriji Unije in da je bilo prisotno znatno povečanje ravni tega uvoza, tudi po obdobju preiskave, kar bi resno ogrozilo popravljalne učinke protidampinške dajatve, če je taka dajatev v uporabi.

(6)

Komisija meni, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati dampinških praks izvoznikov. V zvezi s tem je pritožba vsebovala dovolj dokazov prima facie, kar je bilo podrobno navedeno v obvestilu o začetku tega postopka (3). V skladu z oceno iz nezaupne različice pritožbe stopnja dampinga za uvoz s Kitajske znaša 28 %, stopnja dampinga za uvoz iz Rusije pa največ 20 %–25 %. Glede na obseg dampinga, ki se morda izvaja, je mogoče sklepati, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati razmer.

(7)

Pritožnik je v pritožbi za Kitajsko predložil dokaze o normalni vrednosti, ki temelji na informacijah kanadskega proizvajalca o cenah, pri čemer je bila Kanada izbrana kot primerljiva država. Za Rusijo je pritožnik predložil dokaze na podlagi konstruirane normalne vrednosti (ocenjenih proizvodnih stroškov, prodajnih, splošnih in administrativnih stroškov ter dobička). Dokaz o dampingu temelji na primerjavi tako izračunanih normalnih vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Kitajska izvozna cena je bila določena na podlagi devetih računov za kitajski izvoz v Unijo, medtem ko je bila ruska izvozna cena določena z uporabo podatkov Eurostata.

(8)

Poleg tega je pritožnik tako v pritožbi kot tudi v zahtevku za registracijo predložil zadostne dokaze v obliki sporočil za javnost, v katerih so opisane dampinške prakse kitajskih in ruskih izvoznikov in jih uvozniki prima facie ne bi mogli in ne bi smeli prezreti.

(9)

Od začetka postopka maja 2015 je opaziti nadaljnje povečanje za približno 33 % za Kitajsko in 45 % za Rusijo pri primerjavi obsega uvoza iz zadevnih držav v obdobju od maja 2014 do septembra 2014 z istim obdobjem leta 2015 (tj. obdobjem po začetku postopka). V zahtevku za registracijo je pritožnik primerjal tudi skupni obseg kitajskega in ruskega uvoza zadevnega izdelka v obdobju od januarja 2014 do septembra 2014 z obdobjem od januarja 2015 do septembra 2015. Ta primerjava je pokazala, da se je obseg uvoza iz obeh zadevnih držav povečal za 24 %. To kaže znatno rast ruskega in kitajskega uvoza zadevnega izdelka v prvi polovici leta 2015 in še toliko bolj po začetku sedanje preiskave.

(10)

Pritožnik je v pritožbo in v zahtevek za registracijo vključil tudi dokaze prima facie o trendu zniževanja uvoznih cen za zadevne države. V pritožbi je navedeno, da se je v obdobju od leta 2010 do septembra 2014 povprečna kitajska prodajna cena za Unijo zmanjšala za 16 %, medtem ko se je povprečna ruska prodajna cena za Unijo zmanjšala za 7 %. V zahtevku za registracijo je primerjava uvoznih cen v obdobju od leta 2011 do prve polovice leta 2015 pokazala, da se je povprečna kitajska uvozna cena zmanjšala za 21 %, povprečna ruska uvozna cena pa je upadla za 26 %. Upoštevano skupaj in glede na višino domnevnih stopenj dampinga ta dokaz v tej fazi zadostno kaže na to, da izvozniki na Kitajskem in v Rusiji izvajajo damping. Kar zadeva razvoj uvoznih cen po začetku postopka maja 2015, je bil po podatkih Eurostata za september 2015 za vsako od zadevnih držav ugotovljen nadaljnji padec za 5 %.

(11)

Pritožba poleg tega vsebuje zadostne dokaze prima facie, da se povzroča škoda, navedbe, predložene v okviru preiskave, vključno z zahtevkom za registracijo, pa vsebujejo dokaze, da bi nadaljnje povečanje tega uvoza ob nadaljnjem zniževanju cen povzročilo dodatno škodo. Glede na časovni okvir, povečanje obsega dampinškega uvoza in druge okoliščine (kot sta presežna zmogljivost na Kitajskem in oblikovanje cen s strani kitajskih in ruskih izvoznikov) bi bil popravljalni učinek kakršnih koli dokončnih dajatev verjetno resno ogrožen, razen če bi se take dajatve uporabile retroaktivno. Poleg tega je glede na začetek sedanjega postopka in ob upoštevanju dosedanjega razvoja ruskega in kitajskega uvoza v smislu cen in obsega upravičeno sklepati, da se bo pred uvedbo morebitnih začasnih ukrepov raven uvoza zadevnega izdelka še povečala, uvozniki pa bodo hitro oblikovali zaloge.

4.   POSTOPEK

(12)

Komisija je glede na navedeno sklenila, da je pritožnik predložil zadostne dokaze prima facie, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(13)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

5.   REGISTRACIJA

(14)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe navedene dajatve za registrirani uvoz lahko obračunajo retroaktivno.

(15)

V pritožbi pritožnik ocenjuje, da je za Kitajsko za zadevni izdelek povprečna stopnja dampinga znašala 28 %, povprečna stopnja nelojalnega nižanja ciljnih cen pa 19 %–22 %. Za Rusijo pritožnik ocenjuje, da je za zadevni izdelek povprečje stopenj dampinga v razponu od 15 % do 20 %. Povprečna stopnja nelojalnega nižanja ciljnih cen za Rusijo se giblje od 23 % do 27 % za zadevni izdelek. Ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti za Kitajsko je določen na ravni nelojalnega nižanja ciljnih cen, ocenjeni na podlagi pritožbe, tj. na 19 %–22 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka. Za Rusijo je ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti določen na ravni povprečne stopnje dampinga, ocenjeni na podlagi podatkov iz pritožbe, tj. na 15 %–20 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

6.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(16)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odreja, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo ploščato valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla (razen nerjavnega jekla) vseh širin, hladno valjane (hladno deformirane), neplatirane, neprevlečene in neprekrite ter brez nadaljnje obdelave, razen:

ploščato valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjanih (hladno deformiranih), neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih ter brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih ali ne, vseh debelin, elektropločevine,

ploščato valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjanih (hladno deformiranih), neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih, v kolobarjih, debeline manj kot 0,35 mm, žarjenih (znanih kot „črna pločevina“),

ploščato valjanih izdelkov iz drugega legiranega jekla, vseh širin, iz silicijevega jekla za elektropločevine in

ploščato valjanih izdelkov iz legiranega jekla, hladno valjanih (hladno deformiranih), brez nadaljnje obdelave, iz hitroreznega jekla,

s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije („zadevnih držav“), trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7209 15 00 (oznaka TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (oznaka TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (oznaka TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (oznake TARIC 7211238019, 7211238095 in 7211238099), ex 7211 29 00 (oznake TARIC 7211290019 in 7211290099), 7225 50 80 in 7226 92 00.

Obveznost registracije preneha devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL C 161, 14.5.2015, str. 9.

(3)  UL C 161, 14.5.2015, str. 9 (točka 3 obvestila o začetku).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/108


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2326

z dne 11. decembra 2015

o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 497(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se izognili motnjam na mednarodnih finančnih trgih in preprečili kaznovanje institucij s povišanjem kapitalskih zahtev med postopki izdaje dovoljenja obstoječim centralnim nasprotnim strankam (CNS) in njihovega priznanja, se lahko v skladu s členom 497(1) in (2) Uredbe (EU) št. 575/2013 določi prehodno obdobje, v katerem se vse CNS, s katerimi institucije s sedežem v Uniji opravljajo kliring transakcij, obravnavajo kot kvalificirane CNS.

(2)

Uredba (EU) št. 575/2013 je spremenila Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) glede nekaterih parametrov za izračun kapitalskih zahtev institucij za izpostavljenosti do CNS. V skladu s tem člen 89(5a) Uredbe (EU) št. 648/2012 od nekaterih CNS zahteva, da za omejeno obdobje poročajo celoten znesek začetnega kritja, ki so ga prejele od klirinških članov. Navedeno prehodno obdobje ustreza obdobju, določenem v členu 497 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3)

Tako prehodno obdobje za kapitalske zahteve iz člena 497(1) in (2) Uredbe (EU) št. 575/2013 kot prehodno obdobje za poročanje začetnega kritja iz prvega in drugega pododstavka člena 89(5a) Uredbe (EU) št. 648/2012 naj bi 15. junija 2014 potekli.

(4)

Člen 497(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje izvedbenega akta, s katerim se v izjemnih okoliščinah prehodno obdobje podaljša za šest mesecev. Navedeno podaljšanje bi se moralo uporabljati tudi za roke, določene v členu 89(5a) Uredbe (EU) št. 648/2012. Navedena prehodna obdobja so se z izvedbenimi uredbami Komisije (EU) št. 591/2014 (3), (EU) št. 1317/2014 (4) in (EU) 2015/880 (5) že podaljšala do 15. decembra 2015.

(5)

Postopek za izdajo dovoljenja za obstoječe CNS v Uniji je v teku, vendar ne bo zaključen do 15. decembra 2015. Kar zadeva obstoječe CNS s sedežem v tretjih državah, ki so že zaprosile za priznanje, so bile številne CNS s sedežem v tretjih državah že priznane s strani ESMA, nekatere druge pa se lahko priznajo na podlagi odločitev o enakovrednosti v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, ki jih je Komisija sprejela 13. novembra 2015. Kljub temu postopek priznavanja ne bo zaključen do 15. decembra 2015. Potreba po preprečevanju motenj na mednarodnih finančnih trgih, ki je bila nazadnje razlog za podaljšanje prehodnega obdobja iz člena 497(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s CNS s sedežem v tretjih državah, bi zato še naprej obstajala tudi po poteku podaljšanja prehodnega obdobja iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/880. Dodatno podaljšanje prehodnega obdobja bi moralo institucijam s sedežem v Uniji (ali njihovim podružnicam zunaj Unije) omogočiti, da se bodo izognile znatnemu povečanju kapitalskih zahtev zaradi pomanjkanja priznanih CNS s sedežem v posameznih zadevnih tretjih državah, ki na ustrezen in dostopen način opravljajo konkretno vrsto storitev kliringa, ki jih institucije s sedežem v Uniji potrebujejo. Čeprav je takšno povečanje lahko samo začasno, bi lahko privedlo do umika navedenih institucij kot neposrednih udeležencev v navedenih CNS ter povzročilo motnje na trgih, na katerih delujejo navedene CNS. Zato je primerno dodatno šestmesečno podaljšanje prehodnih obdobij.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

15-mesečna obdobja iz člena 497(1) in (2) Uredbe (EU) št. 575/2013 oziroma prvega in drugega pododstavka člena 89(5a) Uredbe (EU) št. 648/2012, ki so se že podaljšala v skladu s členom 1 izvedbenih uredb (EU) št. 591/2014, (EU) št. 1317/2014 in (EU) 2015/880, se podaljšajo za dodatnih šest mesecev do 15. junija 2016.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 591/2014 z dne 3. junija 2014 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L 165, 4.6.2014, str. 31).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1317/2014 z dne 11. decembra 2014 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L 355, 12.12.2014, str. 6).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/880 z dne 4. junija 2015 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L 143, 9.6.2015, str. 7).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/110


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2327

z dne 11. decembra 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

90,2

TR

91,2

ZZ

90,7

0707 00 05

MA

90,5

TR

155,3

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

64,5

TR

134,6

ZZ

99,6

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

34,0

ZW

32,0

ZZ

49,9

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,8

TR

85,4

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

96,2

ZZ

96,2

0808 10 80

CL

81,9

US

110,2

ZA

187,8

ZZ

126,6

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/112


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2328

z dne 11. decembra 2015

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2015 do 30. novembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 (2) je odprla letne tarifne kvote za uvoz proizvodov iz sektorja za mleko in mlečne proizvode.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2015 do 30. novembra 2015 za podobdobje od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3) z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2015 do 30. novembra 2015 za podobdobje od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih količin. Zato bi bilo treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili vloženi, in jih dodati količini, določeni za naslednje kvotno podobdobje.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 2535/2001 za podobdobje od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, se pomnožijo s koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001 in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016, so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

I.A

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4155

9,899845

I.H

Proizvodi s poreklom iz Norveške

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4179

2 575 203

I.I

Izdelki s poreklom iz Islandije

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4205

09.4206

I.K

Proizvodi s poreklom iz Nove Zelandije

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Proizvodi s poreklom iz Ukrajine

Zaporedna št.

Koeficient dodelitve – zahtevki, vloženi za podobdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

(%)

Količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki jih je treba dodati razpoložljivim količinam za podobdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016

(v kg)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


SKLEPI

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/116


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2329

z dne 11. decembra 2015

o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani ter v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ni primerna za uvoz banan s poreklom iz Peruja oziroma Gvatemale za leto 2015

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (1) ter zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 20/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (2) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijski mehanizem za banane je bil uveden s Trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, ki je v zvezi s Kolumbijo in Perujem začel začasno veljati 1. avgusta 2013 oziroma 1. marca 2013.

(2)

Podoben mehanizem za banane je bil uveden s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki je začel začasno veljati v državah Srednje Amerike leta 2013, nazadnje v Gvatemali s 1. decembrom 2013.

(3)

Na podlagi teh mehanizmov in členov 15(2) Uredbe (EU) št. 19/2013 in Uredbe (EU) št. 20/2013 po tem, ko je presežen opredeljen sprožitveni obseg uvoza svežih banan (tarifna številka 0803 90 10 kombinirane nomenklature Evropske unije z dne 1. januarja 2012) iz ene od zadevnih držav, Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim lahko začasno opusti preferencialne carine, ki se uporabljajo za uvoz svežih banan iz te države, ali določi, da takšna opustitev ni primerna.

(4)

Komisija sprejme sklep v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3) v povezavi s členom 4 Uredbe.

(5)

Uvoz svežih banan s poreklom iz Gvatemale v Evropsko unijo je oktobra 2015 presegel mejno vrednost 62 500 metričnih ton, ki je opredeljena v zgoraj navedenem trgovinskem sporazumu. Novembra 2015 je tudi uvoz svežih banan s poreklom iz Peruja v Evropsko unijo presegel opredeljeno mejno vrednost 86 250 metričnih ton.

(6)

V zvezi s tem je Komisija v skladu s členoma 15(3) Uredbe (EU) št. 19/2013 in Uredbe (EU) št. 20/2013 upoštevala vpliv zadevnega uvoza na razmere na trgu Unije za banane, da bi ugotovila, ali bi bilo treba preferencialne carine opustiti. V ta namen je Komisija preučila vpliv zadevnega uvoza na raven cen v Uniji, razvoj uvoza iz drugih virov ter celotno stabilnost trga Unije za sveže banane.

(7)

Uvoz svežih banan iz Peruja je predstavljal nekoliko manj kot 2 % skupnega uvoza svežih banan v Evropsko unijo, ko je presegel opredeljeno mejno vrednost za leto 2015. Na podlagi napovedi o uvozu do konca leta 2015, pri čemer se upošteva mesečni uvoz v letu 2015, in ob upoštevanju dejstva, da je uvoz iz Peruja v letu 2014 znašal manj kot 2 % skupnega uvoza za celotno koledarsko leto, nič ne kaže na to, da bi se za celotno leto 2015 stopnja uvoza iz Peruja v primerjavi s skupnim uvozom bistveno razlikovala.

(8)

Uvoz svežih banan iz Gvatemale je predstavljal nekoliko manj kot 1,5 % skupnega uvoza svežih banan v Evropsko unijo, ko je presegel mejno vrednost za leto 2015. Čeprav to v absolutnem smislu pomeni podvojitev obsega uvoza glede na leto 2014, na podlagi napovedi o uvozu do konca leta 2015 in ob upoštevanju mesečnega uvoza v letu 2015 uvoz banan iz Gvatemale verjetno ne bo presegel 1,5 % skupnega uvoza za celotno leto 2015.

(9)

Medtem ko je perujska uvozna cena v prvih devetih mesecih leta 2015 v povprečju znašala 670 EUR/tono, tj. 4 % več od povprečne cene za uvoz od drugod, je uvozna cena za Gvatemalo v istem obdobju znašala v povprečju 621 EUR/tono, kar je 3,5 % manj od povprečne cene za uvoz svežih banan v EU od drugod.

(10)

Kombinirani uvoz iz Peruja in Gvatemale bo po pričakovanjih ostal pod pragom 3,5 % skupnega uvoza za leto 2015, kombinirana povprečna cena tega uvoza pa je primerljiva z ravnijo cen drugega uvoza.

(11)

Uvoz svežih banan iz drugih običajnih velikih držav izvoznic, s katerimi je EU prav tako sklenila sporazume o prosti trgovini, zlasti iz Kolumbije, Kostarike in Paname, je bil močno pod mejnimi vrednostmi, ki so določene zanje s primerljivimi stabilizacijskimi mehanizmi, v zadnjih treh letih pa je sledil istim trendom in vrednostim na enoto. Raven uvoza iz Kolumbije in Kostarike je v oktobru 2015 na primer znašala 627 tisoč ton oziroma 516 tisoč ton manj od opredeljenih mejnih vrednosti, kar je sicer bistveno več od skupnega uvoza tako iz Peruja kot tudi iz Gvatemale v celem letu.

(12)

Povprečna veleprodajna cena banan na trgu Unije oktobra 2015 (960 EUR/tono) se v primerjavi s povprečnimi cenami banan iz prejšnjih mesecev ni občutno spremenila.

(13)

Poleg tega nič ne kaže, da bi bila stabilnost trga Unije ogrožena zaradi uvoza svežih banan iz Peruja in Gvatemale, ki presega opredeljeni letni sprožitveni obseg uvoza, ali da bi ta imel pomemben vpliv na položaj proizvajalcev iz EU. Prav tako ni pričakovati, da bi se ta situacija spremenila v preostanku leta 2015.

(14)

Nazadnje, v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 19/2013 in Uredbe (EU) št. 20/2013 ni nobenih znakov tveganja za resno poslabšanje ali resno poslabšanje za proizvajalce v najbolj oddaljenih regijah EU za leto 2015.

(15)

Na podlagi zgornjega pregleda je Komisija sklenila, da opustitev preferencialnih carin za uvoz banan s poreklom iz Peruja ni primerna. Na podlagi zgornjega pregleda je Komisija tudi sklenila, da opustitev preferencialnih carin za uvoz banan s poreklom iz Gvatemale ni primerna. Komisija bo še naprej pozorno spremljala uvoz banan iz teh dveh držav –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Začasna opustitev preferencialnih carin za uvoz svežih banan, uvrščenih pod tarifno številko 0803 90 10 kombinirane nomenklature Evropske unije ter s poreklom iz Peruja in Gvatemale za leto 2015 ni primerna.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 17, 19.1.2013, str. 1.

(2)  UL L 17, 19.1.2013, str. 13.

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/119


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/2330

z dne 4. decembra 2015

o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999 izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo države članice, katerih valuta je euro.

(2)

ECB je na podlagi ocen povpraševanja po eurokovancih v letu 2015, ki so ji jih predložile države članice, katerih valuta je euro, odobrila skupen obseg eurokovancev, namenjenih za obtok, in zbirateljskih eurokovancev, ki niso namenjeni za obtok, za leto 2015 v Sklepu ECB/2014/53 (1).

(3)

Grško ministrstvo za finance je 1. oktobra 2015 zaprosilo, da se obseg eurokovancev, ki jih Grčija lahko izda v letu 2015, poveča s 13,3 milijona EUR na 52,7 milijona EUR, da bi se lahko odzvali na nepričakovano povečanje povpraševanja po kovancih.

(4)

ECB je zgoraj navedeni prošnji za povečanje obsega eurokovancev, namenjenih za obtok, ki jih Grčija lahko izda v letu 2015, ugodila.

(5)

Belgijsko ministrstvo za finance je 2. oktobra 2015 zaprosilo, da se obseg eurokovancev, ki jih Belgija lahko izda v letu 2015, poveča z 0,8 milijona EUR na 65,8 milijona EUR, da bi se lahko odzvali na nepričakovano povečanje povpraševanja po kovancih.

(6)

ECB je zgoraj navedeni prošnji za povečanje obsega eurokovancev, namenjenih za obtok, ki jih Belgija lahko izda v letu 2015, ugodila.

(7)

Zato je treba Sklep ECB/2014/53 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

Tabela v členu 1 Sklepa ECB/2014/53 se nadomesti z naslednjo:

(v milijonih EUR)

 

Izdaja kovancev, namenjenih za obtok, in izdaja zbirateljskih kovancev (niso namenjeni za obtok) v letu 2015

Belgija

65,8

Nemčija

529,0

Estonija

10,3

Irska

39,0

Grčija

52,7

Španija

301,4

Francija

230,0

Italija

41,5

Ciper

10,0

Litva

120,7

Luksemburg

45,0

Malta

8,7

Nizozemska

52,5

Latvija

30,6

Avstrija

248,0

Portugalska

30,0

Slovenija

13,0

Slovaška

13,4

Finska

60,0“

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 4. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2014/53 z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (UL L 365, 19.12.2014, str. 163).


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/121


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/2331

z dne 4. decembra 2015

o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999 izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo države članice, katerih valuta je euro.

(2)

Devetnajst držav članic, katerih valuta je euro, je ECB v odobritev predložilo svoje ocene glede obsega izdaje eurokovancev v letu 2016, dopolnjene s pojasnili o metodologiji napovedovanja.

(3)

Ker je za pravico držav članic, da izdajo eurokovance, potrebna odobritev ECB o obsegu izdaje, države članice ne smejo preseči obsega, ki ga odobri ECB, brez predhodne odobritve ECB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev obsega izdaje eurokovancev v letu 2016

ECB s tem sklepom odobri obseg izdaje eurokovancev s strani držav članic, katerih valuta je euro, v letu 2016, kakor je določeno v naslednji tabeli:

(v milijonih EUR)

 

Izdaja kovancev, namenjenih za obtok, in izdaja zbirateljskih kovancev (niso namenjeni za obtok) v letu 2016

Belgija

80,6

Nemčija

667,5

Estonija

10,3

Irska

38,8

Grčija

79,5

Španija

276,4

Francija

266,0

Italija

35,0

Ciper

12,1

Latvija

20,0

Litva

32,3

Luksemburg

19,1

Malta

9,9

Nizozemska

52,5

Avstrija

260,0

Portugalska

53,4

Slovenija

30,0

Slovaška

17,0

Finska

45,0

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 4. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/123


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/2332

z dne 4. decembra 2015

o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega stavka člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja), imajo pravico izdajati eurokovance v obsegu izdaje, ki ga odobri Evropska centralna banka (ECB).

(2)

V primeru, ko se odpravi odstopanje v korist države članice, bi ta država članica morala imeti pravico sodelovati v postopku odobritve v letu pred prehodom na eurogotovino, tako da bi lahko uresničevala pravico izdajati eurokovance od dneva, ko postane država članica euroobmočja.

(3)

V skladu z zahtevo člena 5(4) Uredbe (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) bi se morale izdaje zbirateljskih kovancev na skupni osnovi upoštevati v količini izdanih kovancev, ki jo odobri ECB.

(4)

Vzpostaviti je treba pravila o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje kovancev.

(5)

Da bi države članice euroobmočja pridobile odobritev ECB, bi ji morale predložiti zahteve za odobritev.

(6)

Čeprav se lahko metodologije za ocenjevanje povpraševanja po kovancih med državami članicami euroobmočja v določeni meri razlikujejo, je treba ECB zagotoviti določeno minimalno raven informacij, na podlagi katerih lahko preveri povpraševanje za obseg izdaje kovancev, za katerega se zahteva odobritev.

(7)

Odobreni obseg izdaje kovancev se ne bi smel preseči brez predhodne odobritve ECB.

(8)

Da se državam članicam euroobmočja zagotovi dovolj časa za pripravo zahtevanih podatkov, bi moral ta sklep začeti učinkovati šele 1. januarja 2016 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„tečajni kovanci“ in „spominski kovanci“ imajo enak pomen kot v členu 2 Uredbe Sveta (EU) št. 729/2014 (2);

2.

„zbirateljski kovanci“ imajo enak pomen kot v členu 1 Uredbe (EU) št. 651/2012;

3.

„obseg izdaje kovancev“ se nanaša na neto razliko med nominalno vrednostjo skupnega obsega eurokovancev, ki jih izda država članica euroobmočja, in skupnega obsega eurokovancev, ki se vrnejo tej državi članici euroobmočja v zadevnem koledarskem letu.

Člen 2

Letna zahteva za odobritev

1.   Vsaka država članica euroobmočja vsako leto predloži ECB zahtevo za odobritev obsega izdaje kovancev, ki se pripiše tej državi članici v naslednjem letu. Zahteva se predloži najpozneje 30. septembra v letu pred letom, za katero se predloži zahteva.

2.   Zahteva temelji na ocenjenem povpraševanju po kovancih v državi članici euroobmočja, ki zahteva odobritev, in razlikuje med tečajnimi in zbirateljskimi kovanci. Vsaka zahteva vključuje splošno obrazložitev metodologije, ki se uporabi za oceno povpraševanja.

3.   Zahtevani obseg tečajnih kovancev lahko vključuje dodatno količino, ki presega ocenjeno povpraševanje, da se zagotovi razumna varnostna rezerva.

4.   V zvezi s tečajnimi kovanci zahteva vključuje naslednje informacije:

(a)

obseg kovancev v obtoku po stanju 30. junija ali na drug datum v letu pred letom, za katero se predloži zahteva, ki se uporabi za oceno povpraševanja po kovancih za leto, za katero se predloži zahteva, v skladu z metodologijo, ki jo izbere država članica euroobmočja, ki zahteva odobritev;

(b)

vsi drugi ustrezni podatki, ki so potrebni za presojo zahteve države članice euroobmočja v skladu z metodologijo, ki jo izbere država članica euroobmočja, ki zahteva odobritev;

(c)

ali in v kolikšni meri zahtevani obseg vključuje dodatno količino v skladu z odstavkom 3; in

(d)

obseg izdaje kovancev, za katerega se zahteva odobritev.

5.   Dodatne informacije v zvezi s tečajnimi kovanci, ki se predložijo, če so na voljo in jih država članica euroobmočja, ki zahteva odobritev, šteje za pomembne za utemeljitev zahteve za odobritev, lahko vključujejo:

(a)

ključne dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po kovancih na nacionalni ravni;

(b)

podrobnejše informacije o povpraševanju po kovancih, razčlenjeno po apoenih; in

(c)

ali in v kolikšni meri na povpraševanje po kovancih na nacionalni ravni vpliva povpraševanje po kovancih iz drugih držav članic euroobmočja.

6.   V zvezi z zbirateljskimi kovanci zahteva vsebuje naslednje informacije:

(a)

celoten obseg izdaje zbirateljskih kovancev, merjen po skupni nominalni vrednosti, vključno s seznamom apoenov zbirateljskih kovancev; in

(b)

ali zahteva vključuje varnostno rezervo, ki omogoča, da se z zbirateljskimi eurokovanci obeležijo dogodki, ki še niso znani.

7.   V primeru, ko je med Evropsko unijo in državo ali ozemljem, ki ni država članica Evropske unije, sklenjen sporazum o pravici te države ali ozemlja, da uporablja euro kot svojo uradno valuto (v nadaljnjem besedilu: monetarni sporazum), in ta monetarni sporazum državi ali ozemlju daje pravico izdajati eurokovance, se obseg izdaje kovancev s strani te države ali ozemlja doda k letni zahtevi države članice euroobmočja, ki je določena v monetarnem sporazumu.

8.   V primeru, ko se odpravi odstopanje v korist države članice, ECB v letu pred prehodom na eurogotovino preuči zahtevo, ki jo ta država članica prostovoljno predloži v skladu z zahtevami tega člena, za odobritev obsega izdaje kovancev, ki se pripiše tej državi članici po prehodu na eurogotovino.

9.   Svet ECB sprejme odločitev o odobritvi letnega obsega izdaje kovancev za euroobmočje pred koncem koledarskega leta pred letom, za katero se predložijo zahteve za odobritev.

Člen 3

Obveščanje in izredna zahteva za odobritev

1.   Obseg izdaje kovancev, ki ga ECB odobri za vsako državo članico euroobmočja za koledarsko leto, se v tem koledarskem letu nikoli ne sme preseči brez predhodne odobritve ECB.

2.   Države članice euroobmočja stalno spremljajo povpraševanje po kovancih. Če je verjetno, da bo dejansko povpraševanje po eurokovancih v državi članici euroobmočja preseglo odobreni obseg izdaje kovancev za zadevno koledarsko leto, ta država članica o tem nemudoma obvesti ECB.

3.   Obvestilo vključuje naslednje informacije:

(a)

apoen ali apoene kovancev, pri katerih je povpraševanje večje od pričakovanega; in

(b)

podroben opis ključnih dejavnikov, ki so povzročili nepričakovano povečanje povpraševanja po kovancih.

4.   ECB lahko v desetih delovnih dneh ECB po prejemu obvestila na operativni ravni, ki ne zahteva vključitve organov odločanja ECB, predhodno presodi obvestilo in da državi članici euroobmočja, ki jo je obvestila, nezavezujoče usmeritve. ECB lahko zlasti priporoči povečanje dodatnega obsega izdaje kovancev, kadar oceni, da večje povpraševanje po kovancih, navedeno v obvestilu, ne bo zadostovalo za izpolnitev dejanskega povpraševanja, kar bi lahko vodilo v kršitev obveznosti iz odstavka 1.

5.   Če po izteku obdobja iz odstavka 4 še vedno obstaja povečano povpraševanje po kovancih, država članica euroobmočja brez nepotrebnega odlašanja predloži ECB izredno zahtevo za odobritev dodatnega obsega izdaje kovancev.

6.   V izredni zahtevi za odobritev se določi predlagano povečanje obsega izdaje kovancev in navedejo podrobne informacije o ključnih dejavnikih, ki so povzročili nepričakovano povečanje povpraševanja po kovancih, ki ni bilo predvideno v letni zahtevi za odobritev.

7.   Svet ECB o izredni zahtevi za odobritev sprejme posamično odločitev.

Člen 4

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati 1. januarja 2016.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice euroobmočja.

V Frankfurtu na Majni, 4. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji eurokovancev (UL L 201, 27.7.2012, str. 135).

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 729/2014 z dne 24. junija 2014 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (UL L 194, 2.7.2014, str. 1).


Popravki

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/126


Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2015/2290 z dne 12. junija 2015 o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah

( Uradni list Evropske unije L 323 z dne 9. decembra 2015 )

Naslov na naslovnici in strani 22 ter zaključno besedilo na strani 26, datum sprejetja Delegiranega sklepa:

besedilo:

„12. junija 2015“

se glasi:

„5. junija 2015“.