ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 319

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
4. december 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ

1

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 ( UL L 133, 29.5.2015 )

21

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/1


UREDBA (EU) 2015/2219 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. novembra 2015

o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (b) člena 87(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska policijska akademija (CEPOL) je bila ustanovljena s Sklepom Sveta 2005/681/PNZ (2) kot subjekt Unije, namenjen usposabljanju visokih policijskih uradnikov držav članic ter izboljšanju sodelovanja med nacionalnimi policijami, tako da organizira in usklajuje dejavnosti usposabljanja z evropsko razsežnostjo policijskega delovanja.

(2)

„Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,“ zastavlja cilj, da se ustvari pristna evropska kultura na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj z vzpostavitvijo evropskih programov usposabljanja in programov izmenjave za vse ustrezne delavce s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na nacionalni ravni ter ravni Unije.

(3)

V odgovor na poziv Evropskega sveta iz Stockholmskega programa, naj se pospeši usposabljanje o vprašanjih, povezanih z Unijo, in sistematično zagotovi dostopnost takšnega usposabljanja za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja, ne glede na njihov položaj, ter tudi v odgovor na zahteve Evropskega parlamenta po močnejšem okviru Unije za pravosodno in policijsko usposabljanje bi bilo treba cilje CEPOL strukturirati v skladu z naslednjim naborom splošnih načel, pri tem pa v okviru preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj posebno pozornost nameniti varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin: prvič, podporo državam članicam pri zagotavljanju usposabljanja za izboljšanje osnovnega poznavanja razsežnosti Unije na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; drugič, podporo državam članicam, na njihovo zahtevo in, prek usposabljanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, pri razvoju dvostranskega in regionalnega sodelovanja; tretjič, razvijanje, izvajanje in usklajevanje usposabljanja na posebnih tematskih področjih; ter četrtič, razvijanje, izvajanje in usklajevanje usposabljanja v zvezi z misijami Unije in dejavnostmi gradnje zmogljivosti organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v tretjih državah. Ta nabor splošnih načel bi moral predstavljati evropski program usposabljanja na področju kazenskega pregona (LETS), katerega namen je na ravni Unije zagotoviti visokokakovostno, usklajeno in dosledno usposabljanje za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja. Ta splošna načela odražajo vsa štiri področja, ki jih je Komisija opredelila na podlagi analize potreb po usposabljanju in njegovega izvajanja, ki jo je v sodelovanju z državami članicami opravil CEPOL.

(4)

CEPOL bi moral pri svojih dejavnostih usposabljanja spodbujati skupno spoštovanje in razumevanje temeljnih pravic pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, kot so zasebnost, varstvo podatkov ter pravice, podpora in zaščita žrtev, prič in osumljencev kaznivih dejanj, vključno z zaščito pravic žrtev nasilja na podlagi spola.

(5)

Poenostavitev in izboljšanje delovanja CEPOL ob upoštevanju LETS povečuje možnosti CEPOL za podpiranje, razvijanje, izvajanje in usklajevanje dejavnosti usposabljanja za organe preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja držav članic, ne da bi to vplivalo na nacionalne pobude držav članic na področju usposabljanja za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja in kadar take dejavnosti usposabljanja lahko zagotovijo dodano vrednost za države članice in za Unijo.

(6)

Da bi CEPOL svoje vire lahko kar najbolj učinkovito izkoristil, bi moral biti osredotočen na prednostne naloge in področja, pri katerih lahko usposabljanje glede na sedanje in prihodnje potrebe ter poslovne zahteve prispeva dodano vrednost za države članice in za Unijo.

(7)

CEPOL bi moral zagotoviti, da se usposabljanje ovrednoti in da se ugotovitve iz ocen potreb po usposabljanju upoštevajo pri njegovem načrtovanju, da se tako izboljša uspešnost prihodnjih ukrepov. CEPOL bi moral imeti možnost spodbujati vzajemno priznavanje usposabljanja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v državah članicah in da države članice priznavajo usposabljanje, ki se zagotavlja na ravni Unije.

(8)

Da bi se izognili podvajanju ali prekrivanju in da bi zagotovili boljše usklajevanje dejavnosti usposabljanja za uradnike pristojnih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja, ki jih izvajajo agencije Unije in drugi ustrezni organi, bi moral CEPOL oceniti strateške potrebe po usposabljanju ter obravnavati prednostne naloge Unije na področju notranje varnosti in njenih zunanjih vidikov v skladu z ustreznimi političnimi cikli.

(9)

CEPOL bi moral povezovati mrežo ustanov držav članic za usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter vzdrževati stike z enotno nacionalno enoto v vsaki državi članici, ki deluje znotraj mreže.

(10)

V upravnem odboru CEPOL (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se učinkovito nadzoruje opravljanje nalog CEPOL. Člani upravnega odbora in njihovi namestniki bi morali biti imenovani na podlagi njihovega poznavanja nacionalnih politik v zvezi z usposabljanjem uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja in njihovih ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih znanj in veščin.

(11)

Vse strani, zastopane v upravnem odboru, bi si morale prizadevati za omejitev menjavanja njegovih članov, da bi s tem zagotovile stalnost njegovega dela. Vse strani bi si morale prizadevati doseči usklajeno zastopanost spolov v upravnem odboru.

(12)

Upravni odbor bi moral imeti potrebna pooblastila, zlasti za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih pravil in večletnih in letnih delovnih programov CEPOL, oblikovanje preglednih delovnih postopkov za odločanje CEPOL, imenovanje izvršnega direktorja, določitev kazalnikov uspešnosti in izvajanje pooblastil organa za imenovanja v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev), določenih v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (3).

(13)

Za zagotovitev učinkovitega vsakodnevnega delovanja CEPOL bi moral biti izvršni direktor njegov zakoniti zastopnik in vodja, ki je neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in zagotavlja, da CEPOL izvaja naloge, predvidene v tej uredbi. Izvršni direktor bi moral biti odgovoren zlasti za pripravo proračunskih dokumentov in dokumentov načrtovanja, ki jih predloži v odločanje upravnemu odboru, in izvajanje večletnega načrtovanja ter letnih delovnih programov CEPOL.

(14)

Če je primerno, bi moral upravni odbor ob upoštevanju poslovnih zahtev in finančnih sredstev odločiti, da se ustanovi znanstveni odbor za usposabljanje kot neodvisnega svetovalnega organa za zagotovitev znanstvene kakovosti dela CEPOL. Odbor bi moral biti sestavljen iz neodvisnih akademikov na visoki ravni in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj, pristojnih za področja, ki jih zajema ta uredba. Upravni odbor bi moral člane znanstvenega odbora imenovati na podlagi preglednega razpisa in izbirnega postopka v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

CEPOL bi moral zagotoviti, da njegovo usposabljanje vključuje ustrezne razvojne dosežke na področju raziskav. Spodbujati in vzpostavljati bi moral partnerstva z organi Unije, ki so pristojni za zadeve, ki jih zajema ta uredba, ter javnimi in zasebnimi akademskimi institucijami, ter bi moral biti sposoben spodbujati oblikovanje tesnejših partnerstev med univerzami in ustanovami za usposabljanje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v državah članicah, da bi z okrepljenim sodelovanjem med njimi ustvarili sinergije.

(16)

Da se zagotovi popolna samostojnost in neodvisnost CEPOL in da se mu omogoči ustrezno izvajanje ciljev in nalog, ki mu jih dodeljuje ta uredba, bi mu bilo treba zagotoviti primeren in samostojen proračun, katerega prihodek bi bil zlasti prispevek iz splošnega proračuna Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo zaključnih računov bi moralo opravljati Računsko sodišče.

(17)

Za namene opravljanja svojih nalog bi moral imeti CEPOL tudi možnost dodelitve nepovratnih sredstev ustanovam za usposabljanje in raziskovalnim ustanovam v državah članicah za izvajanje tečajev, seminarjev in konferenc, ki jih organizira CEPOL. Takšna nepovratna sredstva bi morala dodatno prispevati k spodbujanju sodelovanja med ustanovami držav članic za usposabljanje v okviru mreže in spodbujati vzajemno priznavanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

(18)

Z namenom izvajanja svojega poslanstva in kolikor je to potrebno za opravljanje njegovih nalog bi moralo biti CEPOL omogočeno sodelovanje z organi Unije, drugimi organi in ustanovami za usposabljanje iz tretjih držav ter mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za zadeve, ki jih zajema ta uredba, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s to uredbo ali sklenjenih z nacionalnimi ustanovami za usposabljanje iz tretjih držav na podlagi člena 8 Sklepa 2005/681/PNZ, pa tudi s subjekti zasebnega prava.

(19)

V skladu s Sklepom 2005/681/PNZ je imel CEPOL sedež v Bramshillu v Združenem kraljestvu. V skladu z Uredbo (EU) št. 543/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bil njegov sedež preseljen v Budimpešto na Madžarskem, Komisija pa je bila pozvana, naj na podlagi temeljite analize stroškov in koristi ter ocene učinka predloži poročilo o učinkovitosti Sklepa 2005/681/PNZ.

(20)

Država članica gostiteljica CEPOL bi morala zagotoviti pogoje, potrebne za njegovo nemoteno delovanje, vključno z večjezičnim šolanjem z evropsko usmeritvijo in ustreznimi prometnimi povezavami, da bi pridobila visokokakovostne človeške vire s čim širšega geografskega območja.

(21)

S to uredbo se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Sklepa 2005/681/PNZ, kakor je bil spremenjen z Uredbo (EU) št. 543/2014. Ker so spremembe, ki se uvajajo s to spremembo, številne in vsebinsko obsežne, bi bilo treba Sklep 2005/681/PNZ, kakor je bil spremenjen z Uredbo (EU) št. 543/2014, kar zadeva države članice, za katere je ta uredba zavezujoča, zaradi jasnosti v celoti nadomestiti. CEPOL, ustanovljen s to uredbo, bi moral nadomestiti CEPOL iz Sklepa 2005/681/PNZ in prevzeti njegove funkcije, opredeljene v navedenem sklepu, ki bi ga bilo treba posledično razveljaviti.

(22)

Za CEPOL bi se morala uporabljati Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(23)

Ker cilja te uredbe, in sicer ustanovitve agencije, odgovorne za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na ravni Unije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinka ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti, iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(24)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), predvsem pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti, kot sta zaščiteni s členoma 7 in 8 Listine ter s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(25)

V skladu s členoma 1 in 2 ter členom 4a(1) Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe, ki zanju ni zavezujoča in se v njiju ne uporablja.

(26)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE, CILJI IN NALOGE AGENCIJE

Člen 1

Ustanovitev Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

1.   Ustanovi se Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL).

2.   CEPOL, ustanovljen s to uredbo, nadomesti in nasledi CEPOL, ustanovljen s Sklepom 2005/681/PNZ.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

(1)

„uradniki organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja“ pomeni policijsko in carinsko osebje ter osebje drugih relevantnih služb, kot določijo posamezne države članice, ki je odgovorno za:

(a)

preprečevanje hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, ter terorizma in oblik kaznivih dejanj, ki vplivajo na skupni interes politike Unije, in boj proti njim ter

(b)

krizno upravljanje in javni red, zlasti za mednarodno policijsko delovanje na večjih dogodkih, ter osebje organov Unije, ki ima naloge, povezane s točkama (a) in (b);

(2)

„organi Unije“ pomeni institucije, organe, misije, urade in agencije, ki so bili ustanovljeni s PEU in PDEU ali na njuni podlagi;

(3)

„mednarodne organizacije“ pomeni mednarodne organizacije in njihove podrejene organe mednarodnega javnega prava ali druge organe, ki so bili ustanovljeni s sporazumom med dvema ali več državami ali na podlagi takega sporazuma, ter Interpol.

Člen 3

Cilji CEPOL

1.   CEPOL podpira, razvija, izvaja in usklajuje usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja, pri tem pa v okviru preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj posebno pozornost namenja varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti na področjih preprečevanja hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, in terorizma ter boja proti njim, vzdrževanja javnega reda, zlasti mednarodnega policijskega delovanja na večjih dogodkih, ter načrtovanja in poveljevanja misijam Unije, kar lahko vključuje tudi usposabljanje za vodenje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter jezikovna znanja. CEPOL zlasti:

(a)

podpira države članice pri zagotavljanju usposabljanja, da bi izboljšali ozaveščenost in znanje o:

(i)

izvajanju in uporabi mednarodnih instrumentov in instrumentov Unije za sodelovanje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja;

(ii)

organih Unije, zlasti Europolu, Eurojustu in Frontexu, njihovem delovanju in vlogi;

(iii)

policijskih in pravosodnih vidikih sodelovanja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter praktičnem znanju o dostopu do kanalov za izmenjavo informacij;

(b)

podpira države članice, na njihovo zahtevo, pri razvoju regionalnega in dvostranskega sodelovanja med državami članicami, organi Unije in tretjimi državami z usposabljanjem na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj;

(c)

razvija, izvaja in usklajuje usposabljanje za posebna vsebinska področja kazenskega prava ali policijskega delovanja;

(d)

razvija, izvaja in usklajuje usposabljanje, namenjeno podpori državam članicam in organom Unije pri usposabljanju uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja za sodelovanje v misijah Unije ter pri dejavnostih za gradnjo zmogljivosti organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v tretjih državah;

(e)

usposablja inštruktorje in pomaga pri izboljševanju in izmenjavi primerov najboljših učnih praks.

2.   CEPOL razvija in posodablja učna orodja in metodologijo ter jih uporablja z vidika vseživljenjskega učenja, da izboljša znanja in veščine uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja. Ocenjuje rezultate takih ukrepov, da se na ravni Unije izboljšajo kakovost, doslednost in uspešnost prihodnjih ukrepov.

3.   CEPOL povezuje mrežo ustanov držav članic za usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja in vzdržuje stike z enotno nacionalno enoto v vsaki državi članici, ki deluje znotraj mreže.

4.   CEPOL izvaja učne dejavnosti iz odstavka 1 v sodelovanju z mrežo ustanov držav članic za usposabljanje ter v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za CEPOL.

Člen 4

Naloge

1.   CEPOL pripravlja strateške večletne analize potreb po usposabljanju in večletne učne programe.

2.   CEPOL podpira, razvija, izvaja in usklajuje dejavnosti usposabljanja ter učne produkte, ki vključujejo:

(a)

tečaje, seminarje in konference ter spletne dejavnosti, dejavnosti e-učenja in druge inovativne in napredne dejavnosti usposabljanja;

(b)

skupne učne načrte za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj o posebnih temah z razsežnostjo Unije;

(c)

module usposabljanja različnih ravni, ki odražajo naraščajoče stopnje ali ravni zahtevnosti znanj in veščin, ki jih potrebuje relevantna ciljna skupina, in so osredotočeni na opredeljeno geografsko območje, na posebno vsebinsko področje kriminalitete ali na določen sklop poklicnih znanj in veščin;

(d)

programe izmenjave in programe napotitve ter študijske obiske v okviru usposabljanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

3.   Dejavnosti usposabljanja in učni produkti CEPOL se lahko podprejo, okrepijo in dopolnijo z uporabo elektronskega omrežja.

4.   CEPOL podpira misije Unije in gradnjo zmogljivosti v tretjih državah, tako da:

(a)

ob usklajevanju z drugimi ustreznimi organi Unije ocenjuje učinek obstoječih politik in pobud za usposabljanje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja, ki so povezane z Unijo;

(b)

razvija in zagotavlja usposabljanje, da pripravi uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja na sodelovanje v misijah Unije ter jim omogoči, da pridobijo ustrezna jezikovna znanja, ob usklajevanju z Evropsko akademijo za varnost in obrambo in obstoječimi pobudami v državah članicah;

(c)

razvija in zagotavlja usposabljanje za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja iz tretjih držav, zlasti iz držav, ki so kandidatke za pristop k Uniji, in držav v okviru evropske sosedske politike in/ali

(d)

upravlja namenska sredstva zunanje pomoči Unije za pomoč tretjim državam pri gradnji njihove zmogljivosti na ustreznih področjih politike preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v skladu z vzpostavljenimi prednostnimi nalogami Unije.

5.   CEPOL spodbuja medsebojno priznavanje usposabljanja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v državah članicah in ob upoštevanju načela subsidiarnosti priznavanje usposabljanja na ravni Unije s strani držav članic.

6.   CEPOL lahko na lastno pobudo sodeluje v dejavnostih obveščanja na področjih v njegovi pristojnosti. Takšne dejavnosti obveščanja ne smejo škodljivo vplivati na naloge iz odstavka 1 in se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti obveščanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

Člen 5

Raziskave, pomembne za usposabljanje

1.   CEPOL prispeva k razvoju raziskav, pomembnih za dejavnosti usposabljanja v okviru svojih ciljev iz člena 3(1), in spodbuja tak razvoj ter razširja izsledke raziskav. V ta namen lahko CEPOL izvaja ustrezne raziskave in lahko razvija zbirke razpoložljivih raziskav ter potreb po usposabljanju organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja.

2.   CEPOL spodbuja in vzpostavlja partnerstva z organi Unije ter javnimi in zasebnimi akademskimi institucijami ter lahko spodbuja oblikovanje tesnejših partnerstev med univerzami in ustanovami za usposabljanje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v državah članicah.

POGLAVJE II

SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI IN CEPOL

Člen 6

Nacionalne enote CEPOL

1.   Vsaka država članica ustanovi ali imenuje nacionalno enoto, ki v okviru svoje mreže nacionalnih ustanov za usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v državah članicah deluje kot organ za zvezo s CEPOL.

2.   Nacionalne enote so odgovorne za izvajanje nalog, določenih v tem členu. Nacionalne enote zlasti:

(a)

CEPOL zagotavljajo informacije, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih nalog;

(b)

prispevajo k učinkovitemu obveščanju in sodelovanju CEPOL z vsemi ustreznimi ustanovami za usposabljanje, vključno z ustreznimi raziskovalnimi ustanovami v državah članicah;

(c)

prispevajo k delovnim programom, letnim časovnim razporedom in spletišču CEPOL ter jih krepijo;

(d)

se odzivajo na zahtevke CEPOL po informacijah in nasvetih;

(e)

pravočasno in pregledno organizirajo in uskladijo ustrezna imenovanja udeležencev in strokovnjakov v dejavnostih na nacionalni ravni;

(f)

usklajujejo izvajanje dejavnosti in sestanke v svoji državi članici;

(g)

zagotavljajo podporo pri vzpostavitvi in izvedbi programov izmenjave za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja;

(h)

spodbujajo uporabo elektronskega omrežja CEPOL za usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja.

3.   Predstavniki nacionalnih enot se redno sestajajo na zahtevo upravnega odbora, izvršnega direktorja ali na lastno pobudo v zvezi z operativnimi in izobraževalnimi zadevami CEPOL. Ti predstavniki zlasti obravnavajo in razvijajo predloge za izboljšanje operativne učinkovitosti CEPOL ter spodbujajo države članice, da prevzamejo obveznosti v zvezi s tem.

4.   Vsaka država članica določi organizacijo in osebje svoje nacionalne enote v skladu s svojim nacionalnim pravom in viri.

POGLAVJE III

ORGANIZACIJA CEPOL

Člen 7

Upravna in vodstvena struktura CEPOL

Upravno in vodstveno strukturo CEPOL sestavljajo:

(a)

upravni odbor,

(b)

izvršni direktor;

(c)

kadar je primerno, znanstveni odbor za usposabljanje, ki ga ustanovi upravni odbor v skladu s členom 15;

(d)

kadar je primerno, vsi drugi posvetovalni organi, ki jih ustanovi upravni odbor v skladu s točko (q) člena 9(1).

ODDELEK 1

Upravni odbor

Člen 8

Sestava upravnega odbora

1.   Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake države članice in Komisije. Vsak predstavnik ima glasovalno pravico.

2.   Vsak član upravnega odbora ima namestnika, ki ga zastopa med njegovo odsotnostjo.

3.   Člani upravnega odbora in njihovi namestniki se imenujejo ob upoštevanju njihovega znanja na področju usposabljanja uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter njihovih ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih znanj in veščin. Poleg tega se upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov v upravnem odboru.

4.   Brez poseganja v pravico držav članic in Komisije, da svojemu članu in namestniku odvzamejo mandat, njihovo članstvo v upravnem odboru traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

Člen 9

Naloge upravnega odbora

1.   Upravni odbor:

(a)

vsako leto z dvotretjinsko večino glasov svojih članov ter v skladu s členom 10 sprejme dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje CEPOL in njegov letni delovni program za naslednje leto;

(b)

z dvotretjinsko večino glasov svojih članov sprejme letni proračun CEPOL in izvaja druge naloge, povezane s proračunom CEPOL, v skladu s poglavjem IV;

(c)

sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih CEPOL in ga do 1. julija naslednjega leta pošlje Evropskemu parlamentu, nacionalnim parlamentom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(d)

v skladu s členom 21 sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za CEPOL;

(e)

sprejme notranjo strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganji goljufij, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(f)

sprejme notranja pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in člani izbirne komisije ter člani znanstvenega odbora za usposabljanje;

(g)

na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte obveščanja in razširjanja iz člena 4;

(h)

sprejme svoj poslovnik;

(i)

v skladu z odstavkom 2 v zvezi z osebjem CEPOL izvaja pooblastila, ki jih kadrovski predpisi podeljujejo pristojnemu organu za imenovanja in ki se na podlagi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi drugih uslužbencev (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

(j)

sprejme ustrezna izvedbena pravila za uveljavitev kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;

(k)

kadar je primerno, vzpostavi notranje revizijske zmogljivosti;

(l)

sprejme notranja pravila o izbirnem postopku za izvršnega direktorja, vključno s pravili o sestavi izbirne komisije, ki zagotavljajo njeno neodvisnost in nepristranskost;

(m)

imenuje izvršnega direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 23;

(n)

ob upoštevanju kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev imenuje računovodjo, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti funkcionalno neodvisen;

(o)

če je primerno, ob upoštevanju poslovnih zahtev in finančnih sredstev odloči, da se ustanovi znanstveni odbor za usposabljanje v skladu s členom 15, ter imenuje njegove člane v skladu s členom 16(2);

(p)

zagotovi, da bodo ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevani;

(q)

ob upoštevanju poslovnih in finančnih zahtev sprejme vse odločitve glede vzpostavitve notranjih struktur CEPOL in, če je potrebno, glede njihove spremembe;

(r)

odobri sklenitev delovnih dogovorov v skladu s členom 34;

(s)

sprejme skupne učne načrte, modele usposabljanja, učne metode in druga orodja za učenje in poučevanje;

(t)

kadar je primerno, sprejme druga notranja pravila.

2.   Upravni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov sprejme odločitev na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev o prenosu ustreznih pooblastil pristojnega organa za imenovanja na izvršnega direktorju in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko tak prenos pooblastil začasno prekliče. Izvršni direktor ima dovoljenje za nadaljnji prenos teh pooblastil.

3.   Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor s sklepom začasno prekliče prenos pooblastil organa za imenovanja na izvršnega direktorja in morebitni nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.

Člen 10

Večletno načrtovanje in letni delovni programi

1.   Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje CEPOL in njegov letni delovni program, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, ob upoštevanju mnenja Komisije, kar zadeva večletno načrtovanje, pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Upravni odbor ta dokument posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Dokument iz prvega pododstavka postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

2.   Večletno načrtovanje določa splošno strateško načrtovanje, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti, ter načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem. Vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Večletno načrtovanje se izvede prek letnih delovnih programov in se, kadar je primerno, posodobi ob upoštevanju rezultatov zunanjih in notranjih ocenjevanj iz člena 32. Ugotovitve teh ocenjevanj se, kadar je primerno, upoštevajo tudi v letnem delovnem programu za naslednje leto.

3.   Letni delovni program zajema podrobne cilje, pričakovane rezultate in kazalnike uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki naj bi se financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program mora biti skladen z večletnim načrtovanjem. Jasno prikazuje naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letni delovni program vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami iz člena 3 in ukrepe, povezane s to strategijo.

4.   Kadar se CEPOL po sprejetju letnega delovnega programa dodeli nova naloga, upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program.

5.   Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku, kot velja za sprejetje prvotnega letnega delovnega programa. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Člen 11

Predsednik in namestnik upravnega odbora

1.   Upravni odbor izvoli predsednika in njegovega namestnika izmed svojih članov, ki predstavljajo skupino treh držav članic, ki so skupaj pripravile 18-mesečni program Sveta. Njun mandat traja 18 mesecev, kolikor traja ta program Sveta. Če pa med njunim mandatom preneha njuno članstvo v upravnem odboru, na isti dan samodejno preneha tudi njun mandat.

2.   Predsednik in njegov namestnik se izvolita z dvotretjinsko večino članov upravnega odbora.

3.   Kadar je predsednik nezmožen opravljati svoje dolžnosti, ga samodejno nadomesti namestnik predsednika.

Člen 12

Sestanki upravnega odbora

1.   Sestanke upravnega odbora skliče predsednik.

2.   Izvršni direktor se udeležuje razprav upravnega odbora.

3.   Upravni odbor ima dva redna sestanka na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo Komisije ali vsaj tretjine svojih članov.

4.   Upravni odbor in izvršni direktor lahko povabita katero koli osebo, katere mnenje je lahko pomembno za razpravo, da se udeleži sestanka kot opazovalec brez glasovalne pravice.

5.   Članom upravnega odbora in njihovim namestnikom lahko na sestankih pomagajo svetovalci ali strokovnjaki, če njegov poslovnik to omogoča.

6.   CEPOL upravnemu odboru zagotovi tajniške storitve.

Člen 13

Pravila glasovanja v upravnem odboru

1.   Brez poseganja v točki (a) in (b) člena 9(1), člen 11(2), člen 15, člen 23(6) in člen 27(2) upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.

2.   Vsak član ima en glas. V primeru odsotnosti člana, ki ima glasovalno pravico, ima pravico do glasovanja njegov namestnik.

3.   Izvršni direktor ne sodeluje pri glasovanju.

4.   V poslovniku upravnega odbora se določijo podrobna pravila glasovanja, zlasti pogoji, pod katerimi lahko član deluje v imenu drugega člana.

ODDELEK 2

Izvršni direktor

Člen 14

Odgovornosti izvršnega direktorja

1.   Izvršni direktor upravlja CEPOL. Izvršni direktor je odgovoren upravnemu odboru.

2.   Brez poseganja v pristojnosti Komisije in upravnega odbora je izvršni direktor neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade ali drugega organa.

3.   Izvršni direktor, ko je k temu povabljen, poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja povabi, da poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

4.   Izvršni direktor je zakoniti zastopnik CEPOL.

5.   Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki jih CEPOL dodeljuje ta uredba, zlasti za:

(a)

vsakodnevno upravljanje CEPOL;

(b)

pripravo predlogov upravnemu odboru v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur CEPOL in po potrebi njihovih sprememb;

(c)

izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(d)

pripravo osnutkov večletnega načrtovanja in letnih delovnih programov ter njuno predložitev upravnemu odboru, po posvetovanju s Komisijo;

(e)

izvajanje večletnega načrtovanja in letnih delovnih programov ter poročanje upravnemu odboru o njunem izvajanju;

(f)

pripravo ustreznih osnutkov izvedbenih pravil za uveljavitev kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;

(g)

pripravo osnutka konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih CEPOL in njegovo predložitev v sprejetje upravnemu odboru;

(h)

pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(i)

zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrije nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(j)

pripravo osnutka notranje strategije CEPOL za boj proti goljufijam in njegovo predložitev v sprejetje upravnemu odboru;

(k)

pripravo osnutka finančnih pravil, ki se uporabljajo za CEPOL;

(l)

pripravo osnutka poročila o načrtu prihodkov in odhodkov CEPOL ter izvrševanje njegovega proračuna;

(m)

podporo predsedniku upravnega odbora pri pripravi sestankov upravnega odbora;

(n)

opravljanje drugih nalog na podlagi te uredbe.

ODDELEK 3

Znanstveni odbor za usposabljanje

Člen 15

Ustanovitev

Če je primerno, upravni odbor ob upoštevanju poslovnih zahtev in finančnih sredstev z dvotretjinsko večino glasov svojih članov odloči, da se ustanovi znanstveni odbor za usposabljanje. Isti postopek se uporabi za odločitev o preklicu take ustanovitve.

Člen 16

Splošne določbe, cilji in naloge

1.   Znanstveni odbor za usposabljanje, ko ga upravni odbor ustanovi, je neodvisen svetovalni organ, ki zagotavlja znanstveno kakovost dejavnosti CEPOL v zvezi z usposabljanjem.

2.   Znanstveni odbor za usposabljanje sestavljajo akademiki na visoki ravni in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj, pristojni za področja, ki jih zajema člen 4. Upravni odbor imenuje člane znanstvenega odbora za usposabljanje na podlagi preglednega razpisa in izbirnega postopka, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Člani upravnega odbora ne morejo biti člani znanstvenega odbora za usposabljanje. Člani znanstvenega odbora za usposabljanje so neodvisni ter ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade ali drugega organa.

3.   Upravni odbor znanstvenemu odboru za usposabljanje med drugim poveri naslednje naloge:

(a)

svetovanje izvršnemu direktorju pri pripravi osnutkov večletnega načrtovanja ter letnega delovnega programa in drugih strateških dokumentov, da se zagotovi njihova znanstvena kakovost in usklajenost z ustreznimi sektorskimi politikami ter prednostnimi nalogami Unije;

(b)

zagotavljanje neodvisnih mnenj in svetovanja upravnemu odboru glede zadev, ki so v njegovi pristojnosti;

(c)

zagotavljanje neodvisnih mnenj in svetovanja o kakovosti učnih načrtov, uporabljenih učnih metodah, učnih možnostih in znanstvenem razvoju;

(d)

izvajanje vseh drugih svetovalnih nalog, povezane z znanstvenimi vidiki dejavnosti CEPOL v zvezi z usposabljanjem, na zahtevo upravnega odbora ali izvršnega direktorja.

4.   Ko upravni odbor ustanovi znanstveni odbor za usposabljanje, odloči o njegovi sestavi, trajanju mandata njegovih članov, pogostosti sestajanja in njegovem poslovniku, vključno s pravili glasovanja.

POGLAVJE IV

FINANČNE DOLOČBE

Člen 17

Proračun

1.   Vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se ocenijo vsi prihodki in odhodki CEPOL ter se prikažejo v njegovem proračunu.

2.   Proračun CEPOL je uravnotežen v smislu prihodkov in odhodkov.

3.   Brez poseganja v druge vire prihodki CEPOL vsebujejo prispevek Unije iz splošnega proračuna Unije.

4.   CEPOL lahko prejema sredstva Unije v obliki sporazumov o prenosu pooblastil ali ad hoc dodelitev nepovratnih sredstev v skladu s svojimi finančnimi pravili iz člena 21 ter določbami ustreznih instrumentov, ki podpirajo politike Unije. CEPOL lahko brez poseganja v načelo prepovedi dvojnega financiranja, določeno v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), upravlja namenska sredstva Unije za opravljanje konkretnih dejavnosti v okviru svojih ciljev in nalog.

5.   Odhodki CEPOL vključujejo osebne prejemke osebja, upravne odhodke in odhodke za infrastrukturo ter operativne stroške.

6.   Odobritve proračunskih sredstev za ukrepe v okviru velikih projektov, ki trajajo več kot eno proračunsko leto, se lahko razčlenijo v več letnih obrokov.

Člen 18

Priprava proračuna

1.   Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov CEPOL za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje kadrovski načrt, ter ga pošlje upravnemu odboru.

2.   Upravni odbor na podlagi osnutka poročila o načrtu sprejme začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov CEPOL za naslednje proračunsko leto ter ga pošlje Komisiji vsako leto do 31. januarja.

3.   Upravni odbor pošlje končni osnutek prihodkov in odhodkov CEPOL Komisiji vsako leto do 31. marca.

4.   Komisija poročilo o načrtu, skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.   Na podlagi poročila o načrtu Komisija v predlog splošnega proračuna Unije vključi ocene, za katere meni, da so potrebne za kadrovski načrt in znesek subvencij v breme splošnega proračuna, ter ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členoma 313 in 314 PDEU.

6.   Evropski parlament in Svet odobrita proračunska sredstva za prispevek Unije, namenjen CEPOL.

7.   Evropski parlament in Svet sprejmeta kadrovski načrt CEPOL.

8.   Proračun CEPOL sprejme upravni odbor. Proračun je dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun Unije. Kadar je to potrebno, se proračun ustrezno prilagodi.

9.   Za vsak nepremičninski projekt, ki bi lahko imel znatne posledice za proračun CEPOL, se uporablja Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 (7).

Člen 19

Izvrševanje proračuna

1.   Proračun CEPOL izvršuje izvršni direktor.

2.   Izvršni direktor Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto pošlje vse informacije, ki bi lahko vplivale na ugotovitve morebitnih postopkov ocenjevanja, in o morebitnih ugotovitvah uradno obvesti tudi Računsko sodišče.

Člen 20

Predstavitev zaključnega računa in razrešnica

1.   Računovodja CEPOL pošlje začasni zaključni račun za finančno leto (leto N) računovodji Komisije in Računskemu sodišču do 1. marca leta, ki sledi finančnemu letu (leto N + 1).

2.   CEPOL pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto N, Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču do 31. marca leta N + 1.

3.   Računovodja Komisije pošlje začasni zaključni račun CEPOL za leto N, konsolidiran z zaključnim računom Komisije, Računskemu sodišču do 31. marca leta N + 1.

4.   Računovodja CEPOL po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu CEPOL za leto N v skladu s členom 148 finančne uredbe pripravi končni zaključni račun CEPOL za to leto. Izvršni direktor ga pošlje v mnenje upravnemu odboru.

5.   Upravni odbor poda mnenje o končnem zaključnem računu CEPOL za leto N.

6.   Računovodja CEPOL do 1. julija leta N + 1 Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji ter Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun za leto N, skupaj z mnenjem upravnega odbora iz odstavka 5.

7.   Končni zaključni račun za leto N se objavi v Uradnem listu Evropske unije do 15. novembra leta N + 1.

8.   Izvršni direktor do 30. septembra leta N + 1 pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe. Izvršni direktor pošlje ta odgovor tudi upravnemu odboru.

9.   Izvršni direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse informacije, potrebne za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za leto N, v skladu s členom 165(3) finančne uredbe.

10.   Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 izvršnemu direktorju podeli razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto N.

Člen 21

Finančna pravila

1.   Upravni odbor po posvetovanju s Komisijo sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za CEPOL. Pravila ne smejo odstopati od Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje CEPOL in je Komisija dala predhodno soglasje.

2.   CEPOL lahko v ustrezno utemeljenih primerih in ob predhodni odobritvi upravnega odbora brez objave javnih razpisov za zbiranje predlogov državam članicam dodeli nepovratna sredstva za zagotavljanje usposabljanja v zvezi z nalogami iz člena 4(2) in (4).

POGLAVJE V

OSEBJE

Člen 22

Splošna določba

Za osebje CEPOL se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za namen uporabe teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

Člen 23

Izvršni direktor

1.   Izvršni direktor je zaposlen kot začasni uslužbenec CEPOL v skladu s točko (a) člena 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.   Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor, po tem ko ga po odprtem in preglednem izbirnem postopku izbere z ožjega seznama najmanj treh kandidatov, ki jih predlaga izbirna komisija, ki jo ustanovi upravni odbor, njene člane pa imenujejo države članice in Komisija.

Izbirna komisija ta ožji seznam pripravi na podlagi seznama vseh kandidatov, ki jih na pregleden način izbere Komisija, katerih profil ustreza zahtevam za funkcijo, določenim v objavi prostega delovnega mesta v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija pošlje izbirni komisiji kopijo vseh prejetih prijav za to delovno mesto.

Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem CEPOL zastopa predsednik upravnega odbora.

3.   Mandat izvršnega direktorja traja štiri leta. Do konca tega obdobja Komisija, skupaj z upravnim odborom, opravi presojo, pri kateri upošteva oceno uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive CEPOL.

4.   Upravni odbor lahko ob upoštevanju presoje iz odstavka 3 izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ štiri leta. V tem primeru izvršni direktor ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

5.   Izvršni direktor se lahko razreši na podlagi sklepa upravnega odbora.

6.   Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali razrešitvi izvršnega direktorja sprejme z dvotretjinsko večino glasov svojih članov.

Člen 24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1.   CEPOL lahko uporabi napotene nacionalne strokovnjake.

2.   Upravni odbor sprejme sklep, s katerim določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov v CEPOL.

POGLAVJE VI

RAZNE DOLOČBE

Člen 25

Pravni status

1.   CEPOL je agencija Unije. Je pravna oseba.

2.   CEPOL ima v vsaki državi članici kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalno pravo. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

3.   Sedež CEPOL je v Budimpešti na Madžarskem.

Člen 26

Privilegiji in imunitete

Za CEPOL in njegovo osebje se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Člen 27

Jezikovna ureditev

1.   Za CEPOL se uporabljajo določbe iz Uredbe št. 1 (8).

2.   Upravni odbor o notranji jezikovni ureditvi CEPOL odloča z dvotretjinsko večino svojih članov.

3.   Prevajalske storitve, potrebne za delovanje CEPOL, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

Člen 28

Preglednost

1.   Za dokumente, ki jih hrani CEPOL, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001.

2.   Upravni odbor v šestih mesecih po prvem sestanku sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

3.   Zoper odločitve, ki jih sprejme CEPOL na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je mogoče vložiti pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic ali tožbo pred Sodiščem Evropske unije, v skladu s členom 228 oziroma 263 PDEU.

4.   CEPOL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

Člen 29

Boj proti goljufijam

1.   Za lažji boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10) CEPOL med 1. julijem 2016 in 31. decembrom 2016 pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (11) in sprejme ustrezne določbe, ki se uporabljajo za vse uslužbence CEPOL, na podlagi predloge, določene v Prilogi k navedenemu sporazumu.

2.   Računsko sodišče ima pooblastila za opravljanje revizij na podlagi dokumentov in pregledov na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije od CEPOL.

3.   OLAF lahko izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijami, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih podeljuje CEPOL. Takšne preiskave se izvajajo v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (12).

4.   Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 delovni sporazumi z organi Unije, drugimi organi in ustanovami za usposabljanje iz tretjih držav, mednarodnimi organizacijami in subjekti zasebnega prava, pogodbe, sporazumi in sklepi CEPOL o nepovratnih sredstvih vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje revizij in preiskav iz odstavkov 2 in 3 v skladu z njunimi pristojnostmi.

Člen 30

Varnostni predpisi za varovanje tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov

CEPOL smiselno uporablja varnostne predpise Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije in občutljivih netajnih podatkov – med drugim tudi predpise o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov –, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (13) in (EU, Euratom) 2015/444 (14).

Člen 31

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost CEPOL ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2.   Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene CEPOL, je pristojno Sodišče Evropske unije.

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti CEPOL v skladu s splošnimi načeli, skupnimi pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih dolžnosti povzročijo njegovi oddelki ali njegovo osebje.

4.   V odškodninskih sporih iz odstavka 3 je pristojno Sodišče Evropske unije.

5.   Osebno odgovornost osebja CEPOL do CEPOL urejajo določbe kadrovskih predpisov oziroma pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se zanj uporabljajo.

Člen 32

Ocenjevanje in pregled

1.   Komisija do 1. julija 2021 in vsakih pet let zatem zagotovi, da je opravljeno ocenjevanje, s katerim se presodijo predvsem vpliv, uspešnost in učinkovitost CEPOL ter njegovih delovnih praks.

2.   Komisija ocenjevalno poročilo predloži upravnemu odboru. Ta v enem mesecu po datumu prejemu sporoči svoje pripombe v zvezi z ocenjevalnim poročilom. Komisija končno ocenjevalno poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve, in priložene pripombe upravnega odbora posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Ugotovitve iz tega ocenjevalnega poročila se objavijo.

Člen 33

Upravne poizvedbe

Dejavnosti CEPOL so lahko predmet poizvedb Evropskega varuha človekovih pravic v skladu s členom 228 PDEU.

Člen 34

Sodelovanje z organi Unije, tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

1.   CEPOL je odprt za udeležbo organov in ustanov za usposabljanje iz tistih tretjih držav, ki so z Unijo v ta namen sklenile sporazum.

2.   Kolikor je to nujno za izpolnjevanje njegovih nalog, lahko CEPOL vzpostavi in vzdržuje sodelovanje z organi Unije v skladu z njihovimi cilji, z organi ter ustanovami za usposabljanje iz tretjih držav, mednarodnimi organizacijami in subjekti zasebnega prava.

3.   V skladu z odstavkoma 1 in 2 se sklenejo delovni dogovori, ki podrobno določajo predvsem naravo, obseg in način sodelovanja zadevnih organov in ustanov za usposabljanje iz tretjih držav ter mednarodnih organizacij in subjektov zasebnega prava pri delu CEPOL, vključno z določbami v zvezi z njihovim sodelovanjem pri njegovih pobudah, finančnih prispevkih in osebju. Glede kadrovskih zadev mora biti ta ureditev skladna s kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

4.   CEPOL sodeluje z organi Unije, ki so pristojni za zadeve, ki jih zajema ta uredba, iz odstavka 2, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi, v skladu s to uredbo ali ustreznimi določbami Sklepa 2005/681/PNZ.

5.   Delovni dogovori iz odstavkov 3 in 4 se lahko sklenejo samo z odobritvijo upravnega odbora po posvetovanju s Komisijo. Ti dogovori niso zavezujoči niti za Unijo niti za njene države članice.

Člen 35

Sporazum o sedežu in pogoji delovanja

Potrebna ureditev glede sedeža CEPOL na Madžarskem ter sredstev, ki jih da na voljo ta država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za izvršnega direktorja, člane upravnega odbora, osebje CEPOL in njihove družinske člane, se določijo v sporazumu o sedežu med CEPOL in Madžarsko, ki se sklene po odobritvi upravnega odbora.

POGLAVJE VII

PREHODNE DOLOČBE

Člen 36

Pravno nasledstvo

1.   CEPOL, ustanovljen s to uredbo, je pravni naslednik CEPOL, ustanovljenega s Sklepom 2005/681/PNZ, glede vseh pogodb, ki jih je ta sklenil, kakor tudi glede vseh njegovih odgovornosti in lastnine, ki jo je pridobil.

2.   Ta uredba ne vpliva na pravno veljavnost sporazumov, ki jih je CEPOL, ustanovljen s Sklepom 2005/681/PNZ, sklenil pred 24. decembrom 2015.

Člen 37

Prehodna ureditev glede upravnega odbora

1.   Mandat članom upravnega sveta CEPOL, ustanovljenega na podlagi člena 10 Sklepa 2005/681/PNZ, preneha 1. julija 2016.

2.   Upravni svet, ustanovljen na podlagi člena 10 Sklepa 2005/681/PNZ, v obdobju med 24. decembrom 2015 in 1. julijem 2016:

(a)

opravlja naloge upravnega odbora v skladu s členom 9 te uredbe;

(b)

pripravi sprejetje pravil v zvezi z uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 glede dokumentov CEPOL iz člena 28 te uredbe ter obveznostmi zaupnosti in molčečnosti;

(c)

pripravi vse instrumente, ki so potrebni za uporabo te uredbe; ter

(d)

pregleda notranja pravila in ukrepe, ki jih je sprejel na podlagi Sklepa 2005/681/PNZ, da upravnemu odboru, ustanovljenemu na podlagi člena 8 te uredbe, omogoči sprejetje odločitve na podlagi člena 41 te uredbe.

Člen 38

Prehodna ureditev glede izvršnega direktorja in osebja

1.   Izvršni direktor CEPOL, imenovan na podlagi člena 11(1) Sklepa 2005/681/PNZ, obdrži odgovornosti izvršnega direktorja, določene v členu 14 te uredbe, do izteka svojega mandata. Drugi pogoji njegove pogodbe ostanejo nespremenjeni. Če se ta mandat konča med 24. decembrom 2015 in 1. julijem 2016, se samodejno podaljša do 1. julija 2017.

2.   Če direktor CEPOL, imenovan na podlagi člena 11(1) Sklepa 2005/681/PNZ, ne želi ali ne more delovati v skladu z odstavkom 1 tega člena, upravni odbor imenuje začasnega izvršnega direktorja, ki opravlja dolžnosti, dodeljene izvršnemu direktorju, za obdobje največ 18 mesecev, do imenovanja v skladu s členom 23(2) te uredbe.

3.   Ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev, zaposlenih v skladu s Sklepom 2005/681/PNZ. Njihove pogodbe o zaposlitvi se lahko podaljšajo na podlagi te uredbe v skladu s kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 39

Prehodne proračunske določbe

Postopek razrešnice v zvezi s proračuni, odobrenimi na podlagi člena 25 Sklepa 2005/681/PNZ, se izvede v skladu s pravili iz navedenega sklepa.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 40

Nadomestitev in razveljavitev

1.   Sklep 2005/681/PNZ, kakor je bil spremenjen z Uredbo (EU) št. 543/2014, se, kar zadeva države članice, za katere je ta uredba zavezujoča, nadomesti z učinkom od 1. julija 2016.

Sklep 2005/681/PNZ se torej razveljavi.

2.   Kar zadeva države članice, za katere je ta uredba zavezujoča, se sklicevanja na akta iz odstavka 1 razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 41

Ohranitev veljavnosti notranjih pravil, ki jih je sprejel upravni svet

Notranja pravila in ukrepi, ki jih je sprejel upravni svet na podlagi Sklepa 2005/681/PNZ, ostanejo veljavni po 1. juliju 2016, razen če upravni odbor odloči drugače pri uporabi te uredbe.

Člen 42

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 1. julija 2016.

Vendar se členi 37, 38 in 39 uporabljajo od 24. decembra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 25. novembra 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 29. oktobra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 16. novembra 2015.

(2)  Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63).

(3)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(4)  Uredba (EU) št. 543/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) (UL L 163, 29.5.2014, str. 5).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

(8)  Uredba št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).

(9)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(10)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(11)  Medinstitucionalni sporazum z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 136, 31.5.1999, str. 15).

(12)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

(13)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(14)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).


Popravki

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/21


Popravek Uredbe (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98

( Uradni list Evropske unije L 133 z dne 29. maja 2015 )

Stran 15, člen 7, točka 1:

besedilo:

„(1)

v členu 1 …“

se glasi:

„(1)

v naslovu, členu 1 …“.