ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 318

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
4. december 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2241 z dne 1. december 2015 o prepovedi ribolova na skušo na območjih VIIIc, IX in X ter v vodah Unije območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

17

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2242 z dne 1. decembra 2015 o prepovedi ribolova na tabinjo belico v vodah Unije ter mednarodnih vodah območij V, VI in VII s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

19

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2243 z dne 1. decembra 2015 o prepovedi ribolova na raže v vodah Unije območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2244 z dne 3. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2245 z dne 3. decembra 2015 o dvestodevetintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2246 z dne 3. decembra 2015 o podrobnih določbah za sistem registracijskih številk, ki veljajo za register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter informacije iz standardnih izpiskov iz registra

28

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2247 z dne 3. decembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

34

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2015/2248 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah

36

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/2249 z dne 3. decembra 2015 o spremembi Sklepa 2014/486/SZVP o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

38

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2250 z dne 26. novembra 2015 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8346)

39

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2251 z dne 26. novembra 2015 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8348)

53

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (prenovitev) ( UL L 362, 17.12.2014 )

73

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

SKLEPI

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/1


SKLEP (EU) 2015/2240 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. novembra 2015

o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ministri so v več ministrskih deklaracijah (24. novembra 2005 v Manchestru, 19. septembra 2007 v Lizboni, 18. novembra 2009 v Malmöju in 19. aprila 2010 v Granadi) Komisijo pozvali, naj olajša sodelovanje med državami članicami z uvedbo čezmejnih in medsektorskih interoperabilnostnih rešitev, ki bodo zagotovile učinkovitejše in varnejše javne storitve. Poleg tega so države članice potrdile, da je treba z manj viri zagotavljati boljše javne storitve ter da je potencial e-uprave mogoče povečati s spodbujanjem kulture sodelovanja in izboljšanjem pogojev za interoperabilnost v evropskih javnih upravah.

(2)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 19. maja 2010 z naslovom „Evropska digitalna agenda“, ki je ena od vodilnih pobud njene strategije Evropa 2020, poudarila, da je interoperabilnost bistvenega pomena za čim boljše izkoriščanje družbenega in gospodarskega potenciala informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter da je zato lahko digitalna agenda uspešna le, če je zagotovljena interoperabilnost.

(3)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 16. decembra 2010 z naslovom „Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“ predstavila evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

(4)

Interoperabilnost lajša uspešno izvajanje politik in predstavlja velik potencial za preprečevanje čezmejnih elektronskih ovir ter zagotavlja vzpostavljanje novih skupnih javnih storitev na ravni Unije ali utrjevanje tistih v razvoju. Omogoča zlasti učinkovito in uspešno izvajanje politik, ki so opisane v naslednjih uvodnih izjavah.

(5)

Na področju notranjega trga Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da morajo države članice ponudnikom storitev omogočiti, da lahko vse postopke in formalnosti, ki so potrebni za zagotavljanje storitve zunaj države članice ustanovitve, opravijo elektronsko in čezmejno.

(6)

Na področju prava družb Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) zahteva, da se prek osrednje platforme zagotovi interoperabilnost centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb držav članic. Medsebojna povezanost registrov družb bo zagotovila čezmejno izmenjavo informacij med registri ter olajšala dostop podjetij in državljanov na ravni Unije do podatkov o družbah, s tem pa bo povečala pravno varnost v poslovnem okolju v Uniji.

(7)

Na področju okolja Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) zahteva sprejetje skupnih izvedbenih pravil, ki določajo tehnično ureditev za interoperabilnost. Navedena direktiva zahteva zlasti prilagoditev nacionalnih infrastruktur, da se zagotovita čezmejna interoperabilnost in dostopnost do zbirk prostorskih podatkov in storitev po vsej Uniji.

(8)

Na področju pravosodja in notranjih zadev je večja interoperabilnost med evropskimi zbirkami podatkov osnova za vizumski informacijski sistem (7), schengenski informacijski sistem II (8), evropski daktiloskopski sistem (9) in portal e-pravosodje (10). Poleg tega je Svet 24. septembra 2012 sprejel sklepe, v katerih je pozval k uvedbi evropskega zakonodajnega identifikatorja in poudaril potrebo po interoperabilnostnem iskanju in izmenjavi pravnih informacij, objavljenih v nacionalnih uradnih listih, z uporabo enoličnih identifikatorjev in strukturiranih metapodatkov. S sodelovanjem med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter programom, ustanovljenim s tem sklepom, bi lahko ustvarili sinergije, ki bi jima koristile pri doseganju svojih ciljev.

(9)

Interoperabilnost v lokalnih, nacionalnih in evropskih javnih upravah lajša doseganje ciljev, ki jih je Evropski parlament določil v svoji resoluciji z dne 29. marca 2012 o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU.

(10)

Interoperabilnost je ključni dejavnik za uspeh, kar zadeva carine, obdavčevanje in trošarine, pri upravljanju vseevropskih sistemov IKT po državah članicah in podpiranju interoperabilnostnih poslovnih storitev, ki so financirane v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013. Ta programa izvajajo in upravljajo Komisija in nacionalne uprave. Sredstva, ustvarjena v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013, so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo na področju drugih politik. Poleg tega so bile države članice in Komisija v sklepih Sveta z dne 26. maja 2014 o reformi upravljanja carinske unije EU povabljene, da oblikujejo strategijo za skupno vodene in upravljane informacijske sisteme na vseh s carino povezanih področjih.

(11)

Na področju zdravstva Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (11) določa pravila za lažji dostop do varnega in visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva. Navedena direktiva je zlasti vzpostavila mrežo e-zdravje za premagovanje izziva v zvezi z interoperabilnostjo elektronskih zdravstvenih sistemov. Mreža e-zdravje lahko sprejme smernice o najmanjšem nizu podatkov, ki se v primeru nenačrtovane ali nujne oskrbe izmenja čezmejno in o čezmejnem izdajanju e-receptov.

(12)

Na področju evropskih skladov člen 122 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (12) zahteva, da vse izmenjave informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi telesi potekajo prek sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov. Ti sistemi naj bi olajšali interoperabilnost z nacionalnimi okviri in okvirom Unije ter upravičencem omogočali, da vse zahtevane informacije predložijo samo enkrat.

(13)

Na področju informacij javnega sektorja Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13) poudarja, da bi morali organi javnega sektorja, kadar je to mogoče in primerno, dokumente dati na voljo v odprtih in strojno berljivih formatih, skupaj z njihovimi metapodatki, z največjo stopnjo natančnosti in ločljivosti, v formatu ki zagotavlja interoperabilnost, ponovno uporabo in dostopnost.

(14)

Na področju elektronske identifikacije Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (14) vzpostavlja interoperabilnostni okvir za namene interoperabilnosti nacionalnih programov elektronske identifikacije.

(15)

Na področju standardizacije IKT Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (15) navaja interoperabilnost kot bistveni rezultat standardizacije.

(16)

Na področju raziskav in inovacij Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (16) o vzpostavitvi Obzorja 2020 jasno navaja, da so interoperabilnostne rešitve in standardi na področju IKT ključnega pomena za sklepanje industrijskih partnerstev na ravni Unije. Sodelovanje na skupnih in odprtih tehnoloških platformah s posrednimi učinki in učinki vzvoda bo številnim deležnikom omogočilo, da izkoristijo nova dognanja in ustvarjajo nadaljnje inovacije.

(17)

Na področju javnega naročanja direktive 2014/23/EU (17), 2014/24/EU (18) in 2014/25/EU (19) Evropskega parlamenta in Sveta od držav članic zahtevajo, da izvajajo elektronsko javno naročanje. Določajo, da morajo biti orodja in naprave, ki se uporabljajo za elektronsko komuniciranje, ter njihove tehnične lastnosti interoperabilni z izdelki IKT v splošni uporabi. Poleg tega Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta (20) za zagotovitev interoperabilnosti med sistemi za izdajanje elektronskih računov po vsej Uniji določa vzpostavitev evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov pri javnem naročanju.

(18)

Zato je pomembno, da bi se morala politika v zvezi z interoperabilnostjo in njene možne uporabe usklajevati na ravni Unije na čim bolj učinkovit in, kar zadeva končne uporabnike, najbolj odziven način. Da bi odpravili razdrobljenost v interoperabilnostnem okolju v Uniji, bi bilo treba spodbujati skupno razumevanje interoperabilnosti v Uniji in celostni pristop k interoperabilnostnim rešitvam.

(19)

Interoperabilnost je tudi temeljni element Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (21), kar zadeva področje širokopasovne infrastrukture in storitev. Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (22) o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture izrecno navaja, da so med operativnimi prednostnimi nalogami za IPE tudi interoperabilnost, povezljivost, trajnostna vzpostavitev, delovanje in nadgradnja vseevropskih infrastruktur za digitalne storitve ter njihovo usklajevanje na ravni Unije. V Uredbi (EU) št. 283/2014 so za olajšanje čezmejne interoperabilnosti zlasti določeni tako imenovani gradniki, kot so e-identifikacija, e-dostava in samodejno prevajanje.

(20)

Svet je na politični ravni večkrat pozval k še večji interoperabilnosti v Evropi in k nadaljevanju prizadevanj za posodobitev evropskih javnih uprav. Dne 24. in 25. oktobra 2013 je Evropski svet sprejel sklepe, v katerih je poudaril, da bi bilo treba nadaljevati s posodabljanjem javnih uprav s hitrim uvajanjem storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izdajanje računov in e-naročanje, ki temeljijo na interoperabilnosti. Zavezanost držav članic je bistvena, da bi zagotovili hitro vzpostavitev interoperabilne e-družbe v Uniji in sodelovanje javnih uprav pri spodbujanju uporabe spletnih postopkov. Za vzpostavitev učinkovitejše, poenostavljene in uporabnikom prijazne e-uprave bo morda treba tudi, s podporo držav članic, nekoliko prilagoditi evropske javne uprave. Učinkovite spletne javne storitve so bistvene za krepitev zaupanja podjetij in državljanov v digitalne storitve.

(21)

Uvedba interoperabilnosti zgolj v enem sektorju je povezana s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove elektronske ovire, ki bi ovirale pravilno delovanje notranjega trga in s tem povezan prost pretok, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za podjetja in državljane. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga. Zagotoviti bi morale čezmejno ali medsektorsko interoperabilnost pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške ter izboljšati učinkovitost, in spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje

(22)

Pri uvajanju, izboljševanju ali upravljanju skupnih rešitev bi morale vse pobude, kadar je to primerno, graditi na izmenjavi izkušenj in rešitev ter na izmenjavi in spodbujanju najboljših praks, tehnološke nevtralnosti in prilagodljivosti, pri tem pa vedno upoštevati načela varnosti, zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ali pa bi jih moralo to spremljati. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati skladnost z EIF ter odprtimi specifikacijami in standardi.

(23)

Več zaporednih programov je poskušalo zagotoviti skladen razvoj in izvajanje globalnih in sektorskih strategij interoperabilnosti, pravnih okvirov, smernic, storitev in orodij za izpolnjevanje zahtev vseevropskih politik, kot so: (i) program za izmenjavo podatkov med upravami (1999–2004) (program IDA), vzpostavljen z Odločbo št. 1719/1999/ES (23) ter Sklepom št. 1720/1999/ES (24) Evropskega parlamenta in Sveta; (ii) program za interoperabilno zagotavljanje vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (2005–2009) (program IDABC), vzpostavljen s Sklepom 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta (25); in (iii) program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (2010–2015) (program ISA), vzpostavljen s Sklepom št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (26). Program, vzpostavljen s tem sklepom, bi moral temeljiti na izkušnjah, pridobljenih s temi programi.

(24)

Dejavnosti v okviru programov IDA, IDABC in ISA so pomembno prispevale k zagotavljanju interoperabilnosti pri elektronski izmenjavi informacij med evropskimi javnimi upravami. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila priznal prispevek in ključno vlogo programa ISA pri snovanju, spodbujanju in podpiranju izvajanja interoperabilnostnih rešitev in okvirov za evropske javne uprave, pri doseganju sinergij ter spodbujanju ponovne uporabe rešitev ter pri prenosu zahtev javnih uprav glede interoperabilnosti v specifikacije in standarde za digitalne storitve.

(25)

Sklep št. 922/2009/ES preneha veljati 31. decembra 2015. Zato je potreben nov program Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (v nadaljnjem besedilu: program ISA2), da se razvija, vzdržuje in spodbuja celosten pristop k interoperabilnosti, da bi se odpravila razdrobljenost v interoperabilnostnem okolju ter preprečile elektronske ovire v Uniji; da se olajša učinkovita in uspešna elektronska čezmejna ali medsektorska interakcija med evropskimi javnimi upravami na eni strani ter med evropskimi javnimi upravami in podjetji ter državljani na drugi; da se prepoznava, oblikuje in upravlja interoperabilnostne rešitve, ki podpirajo izvajanje politik in dejavnosti Unije; ter da se evropskim javnim upravam olajša ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev.

(26)

Poleg evropskih javnih uprav so končni uporabniki interoperabilnostnih rešitev tudi podjetja in državljani, saj uporabljajo elektronske javne storitve, ki jih zagotavljajo javne uprave. Načelo osredotočenosti na uporabnika se zlasti nanaša na končnega uporabnika interoperabilnostnih rešitev. Podjetja bi bilo treba razumeti tako, da vključujejo zlasti mala in srednja podjetja (MSP) ter mikropodjetja, saj dragoceno prispevajo h gospodarstvu Unije.

(27)

Skupni okviri in rešitve, ki se uvedejo ali upravljajo v okviru programa ISA2, bi morali v največji možni meri sestavljati interoperabilnostno okolje, da bi olajšali interakcijo med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani ter zagotavljali, pospeševali in omogočali čezmejno ali medsektorsko interoperabilnost.

(28)

Omogočeno bi moralo biti izvajanje ukrepov v okviru programa ISA2 po „iterativni metodologiji“.

(29)

Vse več javnih storitev je „privzeto digitalnih“, zato je treba čim bolj povečati učinkovitost javne porabe za rešitve IKT. Takšno učinkovitost bi bilo treba olajšati tako, da se zagotavljanje teh storitev načrtuje zgodaj ter da se, kadar je to mogoče, omogočita izmenjava in ponovna uporaba rešitev za čim večji izkoristek javne porabe. Program ISA2 bi moral prispevati k temu cilju.

(30)

Interoperabilnost in s tem rešitve, ki se uvedejo in upravljajo v okviru programa ISA2, so bistvenega pomena za polno izkoriščanje potenciala e-uprave in e-demokracije, saj omogočajo izvajanje enotnih kontaktnih točk in zagotavljanje preglednih javnih storitev od konca do konca, ki prinašajo manj upravnih bremen in nižje stroške.

(31)

Podjetja in državljani kot končni uporabniki bi morali imeti tudi koristi od skupnih interoperabilnih storitev za stranke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter so rezultat boljše integracije postopkov in izmenjave podatkov prek zalednih služb evropskih javnih uprav.

(32)

Unija bi morala pri svojih dejavnostih spoštovati načelo enake obravnave. Državljani Unije bi morali imeti pravico do enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in agencij. Unija bi morala upoštevati tudi zahteve, povezane z bojem proti socialni izključenosti. V zvezi s tem bi bilo treba dostopnost za vse vključiti v razvoj strategij za interoperabilnost javnih storitev po vsej Uniji, pri tem pa upoštevati najbolj prikrajšane državljane in najredkeje poseljena območja, da bi se lahko zoperstavili digitalnemu razkoraku in izključenosti, k čemur je Evropski parlament pozval v svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila. Izvajanje elektronskih javnih storitev v evropskih javnih upravah zahteva vključujoč pristop (e-vključevanje), ki bo po potrebi nudil tehnično podporo in usposabljanje, da bi zmanjšali razlike pri uporabi rešitev IKT, in vključeval izvajanje prek različnih kanalov, vključno z ohranjanjem tradicionalnih možnosti dostopa, če je to ustrezno.

(33)

Interoperabilnostne rešitve v okviru programa ISA2 bi bilo treba razviti ob upoštevanju pravice končnih uporabnikov, da preko svoje storitve internetnega dostopa, določene v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta (27), dostopajo do informacij in vsebin ter jih širijo, uporabljajo in zagotavljajo aplikacije in storitve ter uporabljajo terminalsko opremo po lastni izbiri ne glede na lokacijo končnega uporabnika ali ponudnika ali lokacijo, izvor ali namembni kraj informacije, vsebine, aplikacije ali storitve.

(34)

Program ISA2 bi moral biti instrument za posodobitev evropskih javnih uprav. Posodobitev evropskih javnih uprav in povečanje njihove interoperabilnosti pomembno prispevata k dokončni vzpostavitvi enotnega digitalnega trga, da bi državljanom omogočili, da v celoti izkoristijo interoperabilnostne e-storitve, vključno z e-vlado in e-zdravjem, pri čemer bi bilo treba prednostno odpraviti ovire, kot so nepovezane e-storitve. Zaradi nezadostne interoperabilnosti pogosto ni možno izvajati digitalnih storitev od konca do konca in tudi ne uvajati enotnih kontaktnih točk za podjetja in državljane.

(35)

Interoperabilnost je neposredno povezana z odprtimi specifikacijami in standardi ter je odvisna od njihove uporabe. Program ISA2 bi moral spodbujati in po potrebi podpirati delno ali popolno standardizacijo obstoječih interoperabilnostnih rešitev. Takšno standardizacijo bi bilo treba doseči ob sodelovanju z drugimi standardizacijskimi dejavnostmi na ravni Unije ter z evropskimi organizacijami za standardizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za standardizacijo.

(36)

Z zagotovitvijo interoperabilnosti bodo evropske javne uprave ostale dovolj odprte in prožne, da se bodo lahko razvijale in vključevale nove izzive in nova področja. Interoperabilnost je pogoj za to, da se prepreči tehnološka vezanost, omogoči tehnični razvoj in spodbuja inovacije. Z razvojem interoperabilnostnih rešitev in skupnih okvirov bi moral program ISA2 prispevati k interoperabilnosti med evropskimi javnimi upravami, pri tem pa upoštevati tehnološko nevtralnost, da bi preprečili vezanost in omogočili večjo konkurenco ter inovacije, ki bodo okrepile svetovno konkurenčnost Unije.

(37)

Posodobitev evropskih javnih uprav je ena od ključnih prednostnih nalog za uspešno izvajanje strategije Evropa 2020 ter enotnega digitalnega trga. V zvezi s tem letni pregledi rasti, ki jih je Komisija objavila leta 2011, 2012 in 2013, kažejo, da kakovost dela evropskih javnih uprav neposredno vpliva na gospodarsko okolje, zato je bistvenega pomena za spodbujanje produktivnosti, konkurenčnosti, gospodarskega sodelovanja, rasti in zaposlovanja. To je jasno izraženo v priporočilih za posamezne države članice, ki pozivajo k posebnim ukrepom za reformo evropske javne uprave.

(38)

Uredba (EU) št. 1303/2013 vsebuje tematski cilj „izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava“. V zvezi s tem bi bilo treba program ISA2 usklajevati z drugimi pobudami, ki prispevajo k posodobitvi evropskih javnih uprav, zlasti v zvezi s prizadevanji za interoperabilnost, ter si prizadevati za sinergije z njimi.

(39)

Interoperabilnost evropskih javnih uprav zadeva vse ravni uprave: raven Unije, nacionalno raven, regionalno in lokalno raven. Zato je pomembno, da se zagotovi najširša možna udeležba v programu ISA2 in da rešitve upoštevajo njihove potrebe, pa tudi potrebe državljanov in podjetij, kadar je to ustrezno.

(40)

Prizadevanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav se lahko podprejo s posebnimi instrumenti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, zlasti s tistim delom, ki zadeva krepitev institucionalne zmogljivosti, kar vključuje usposabljanje osebja evropskih javnih uprav, kadar je ustrezno. Tesno sodelovanje v okviru programa ISA2 bi moralo čim bolj povečati pričakovane koristi teh instrumentov z zagotovitvijo, da so financirani projekti usklajeni z vseevropskimi interoperabilnostnimi okviri in specifikacijami, kot je EIF.

(41)

Ta sklep za celotno obdobje trajanja programa ISA2 določa finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v letnem proračunskem postopku predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (28).

(42)

Razmisliti bi bilo treba o možnosti uporabe predpristopnih sredstev za olajšanje udeležbe držav kandidatk v programu ISA2 ter za spodbujanje sprejetja in nadaljnjega uvajanja rešitev, zagotovljenih v okviru programa, v navedenih državah.

(43)

Program ISA2 bi moral prispevati k izvajanju morebitnih nadaljevalnih pobud v zvezi s strategijo Evropa 2020 in Evropsko digitalno agendo. Da bi se preprečilo morebitno podvajanje prizadevanj, bi moral program ISA2 upoštevati druge programe in pobude Unije na področju rešitev, storitev in infrastruktur IKT, predvsem IPE, Obzorje 2020 in evropski akcijski načrt za e-vlado za obdobje 2011–2015 iz sporočila Komisije z dne 15. decembra 2010. Komisija bi morala usklajevati te ukrepe pri izvajanju programa ISA2, pa tudi pri načrtovanju prihodnjih pobud, ki bi lahko vplivale na interoperabilnost. Zaradi racionalizacije bi bilo treba pri razporedu sej odbora za program ISA2, kolikor je možno, upoštevati načrtovane seje, povezane z drugimi zadevnimi pobudami in programi Unije.

(44)

Pri rešitvah, ki se upravljajo v okviru programa ISA2 in pri katerih se obdelujejo osebni podatki, bi se morala uporabljati načela in določbe iz prava Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, zlasti Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (29), Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (30) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (31). Zato bi bilo treba v okviru teh rešitev izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bi zagotovili skladnost z zahtevami zakonodaje Unije na področju varstva podatkov. Zlasti bi bilo treba že v izhodišču osebne podatke obdelovati le, če so ustrezni, relevantni in ne preobsežni glede na namen, za katerega se zbirajo. Pri razvijanju in vzpostavljanju interoperabilnostnih rešitev bi bilo treba ustrezno upoštevati učinek na varstvo osebnih podatkov.

(45)

Komisija bi morala pri ocenjevanju programa ISA2 nameniti posebno pozornost temu, ali rešitve, ki se oblikujejo in izvajajo, pozitivno ali negativno vplivajo na posodabljanje javnega sektorja in ustrezajo potrebam podjetij in državljanov, na primer z zmanjševanjem njihovega upravnega bremena in stroškov ter spodbujanjem splošne medsebojne povezljivosti med evropskimi javnimi upravami na eni strani ter med evropskimi javnimi upravami in podjetji ter državljani na drugi.

(46)

Naročanje zunanjih storitev za namen programa ISA2 se, če je to potrebno, izvaja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (32) ter direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU.

(47)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja tega sklepa bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje tekočega delovnega programa. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (33).

(48)

Komisija bi morala v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z veljavnim tekočim delovnim programom, kot je na primer tveganje prekinitve zagotavljanja storitve, sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, če je to potrebno zaradi izredno nujnih razlogov.

(49)

Cilji tega sklepa so razvijati, vzdrževati in spodbujati celosten pristop k interoperabilnosti; olajšati učinkovito in uspešno elektronsko čezmejno ali medsektorsko interakcijo med evropskimi javnimi upravami na eni strani ter med evropskimi javnimi upravami in podjetji ter državljani na drugi strani; prepoznavati, oblikovati in upravljati interoperabilnostne rešitve, ki podpirajo izvajanje politik in dejavnosti Unije; ter evropskim javnim upravam olajšati ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev. Ker države članice same ne morejo zadovoljivo doseči teh ciljev, saj bi bila vzpostavitev usklajevanja na ravni Unije, če bi bila izvedena na ravni držav članic, za države članice zelo zapletena in draga, temveč se zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in cilji

1.   Ta sklep vzpostavlja program za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane za obdobje 2016–2020 (v nadaljnjem besedilu: program ISA2).

Cilji programa ISA2 so:

(a)

razvijati, vzdrževati in spodbujati celosten pristop k interoperabilnosti v Uniji, da bi se odpravila razdrobljenost v interoperabilnostem okolju v Uniji;

(b)

olajšati učinkovito in uspešno elektronsko čezmejno ali medsektorsko interakcijo med evropskimi javnimi upravami na eni strani ter med evropskimi javnimi upravami in podjetji ter državljani na drugi in prispevati k razvoju učinkovitejše, poenostavljene in uporabniku prijazne e-uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni javnih uprav;

(c)

prepoznavati, oblikovati in upravljati interoperabilnostne rešitve, ki podpirajo izvajanje politik in dejavnosti Unije;

(d)

evropskim javnim upravam olajšati ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev.

Program ISA2 upošteva socialne, ekonomske in druge vidike interoperabilnosti, pa tudi posebni položaj MSP in mikropodjetij, da bi se izboljšala interakcija med evropskimi javnimi upravami na eni strani ter med evropskimi javnimi upravami in podjetji ter državljani na drugi.

2.   Program ISA2 zagotovi skupno razumevanje interoperabilnosti prek evropskega okvira interoperabilnosti (EIF) in njegovega izvajanja v upravah držav članic. Komisija preko programa ISA2 spremlja izvajanje EIF.

3.   Program ISA2 je naslednik dejavnosti programa ISA ter jih utrjuje, spodbuja in širi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„interoperabilnost“ pomeni zmožnost neenakih in različnih organizacij, da sodelujejo pri vzajemno koristnih in dogovorjenih skupnih ciljih, vključno z izmenjavo informacij in znanja med organizacijami prek poslovnih procesov, ki jih podpirajo, in sicer z izmenjavo podatkov med zadevnimi sistemi IKT;

2.

„interoperabilnostni okvir“ pomeni dogovorjen pristop k interoperabilnosti za organizacije, ki želijo sodelovati pri skupnem zagotavljanju javnih storitev, ki v svojem področju uporabe določa sklop skupnih elementov, kot so besedišče, koncepti, načela, politike, smernice, priporočila, standardi, specifikacije in prakse;

3.

„skupni okviri“ pomeni referenčne arhitekture, specifikacije, koncepte, načela, politike, priporočila, standarde, metodologije, smernice, semantična sredstva ter podobne pristope in dokumente, sprejete posamezno ali v sklopu;

4.

„skupne storitve“ pomeni organizacijske in tehnične zmogljivosti za zagotavljanje enotnega rezultata evropskim javnim upravam, vključno z operacijskimi sistemi, aplikacijami in digitalnimi infrastrukturami generične narave, ki izpolnjujejo skupne zahteve uporabnikov na različnih političnih ali geografskih področjih, skupaj z njihovim podpornim operativnim upravljanjem;

5.

„generična orodja“ pomeni sisteme, referenčne in deljene platforme, platforme za sodelovanje ter generične komponente, ki izpolnjujejo skupne zahteve uporabnikov na različnih političnih ali geografskih področjih;

6.

„interoperabilnostne rešitve“ pomeni skupne storitve in generična orodja, ki lajšajo sodelovanje med neenakimi in različnimi organizacijami in ki so samostojno financirana in razvita v okviru programa ISA2 ali ki so razvita v sodelovanju z drugimi pobudami Unije na podlagi ugotovljenih zahtev evropskih javnih uprav;

7.

„ukrepi“ pomeni projekte, rešitve, ki so že v operativni fazi, in spremljevalne ukrepe;

8.

„projekt“ pomeni časovno omejeno zaporedje jasno opredeljenih nalog, ki zadovoljujejo ugotovljene potrebe uporabnikov na podlagi postopnega pristopa;

9.

„začasno ustavljeni ukrepi“ pomeni ukrepe programa ISA2, za katere je bilo financiranje začasno ustavljeno za določeno časovno obdobje, njihov cilj pa še vedno velja, ter se še naprej spremljajo in ocenjujejo v okviru programa ISA2;

10.

„spremljevalni ukrepi“ pomeni:

(a)

strateške ukrepe;

(b)

obveščanje, predstavljanje prednosti programa ISA2 ter ukrepe ozaveščanja, namenjene evropskim javnim upravam ter po potrebi podjetjem in državljanom;

(c)

ukrepe v podporo upravljanju programa ISA2;

(d)

ukrepe v zvezi z izmenjavo izkušenj ter izmenjavo in spodbujanjem najboljših praks;

(e)

ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe obstoječih interoperabilnostnih rešitev;

(f)

ukrepe za izgradnjo skupnosti in povečanje zmogljivosti; ter

(g)

ukrepe za vzpostavitev sinergij s pobudami, povezanimi z interoperabilnostjo, na drugih področjih politike Unije;

11.

„podporni instrumenti za javne uprave“ pomeni interoperabilnostna orodja, okvire, smernice in specifikacije, ki podpirajo evropske javne uprave pri načrtovanju, izvajanju in upravljanju interoperabilnostnih rešitev;

12.

„evropske javne uprave“ pomeni javne uprave na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

13.

„končni uporabniki“ pomeni evropske javne uprave, podjetja, vključno z MSP in mikropodjetji, ter državljane;

14.

„ključni elementi, ki omogočajo interoperabilnost“ pomeni interoperabilnostne rešitve, ki so potrebne, da se omogoči učinkovito in uspešno zagotavljanje javnih storitev med upravami;

15.

„evropska referenčna arhitektura interoperabilnosti“ ali „EIRA“ pomeni generično strukturo, ki vsebuje načela in smernice, ki se uporabljajo za izvajanje interoperabilnostnih rešitev v Uniji;

16.

„evropska kartografija interoperabilnosti“ ali „EIC“ pomeni zbirko interoperabilnostnih rešitev za evropske javne uprave, ki so jih zagotovile institucije Unije in države članice ter so predstavljene v enotnem formatu in izpolnjujejo posebna merila glede ponovne uporabe in interoperabilnosti, ki jih je mogoče predstaviti v okviru EIRA.

Člen 3

Dejavnosti

Program ISA2 podpira in spodbuja:

(a)

ocenjevanje, izboljševanje, upravljanje in ponovno uporabo obstoječih čezmejnih ali medsektorskih interoperabilnostnih rešitev ter skupnih okvirov;

(b)

razvijanje, uvajanje, izpopolnjevanje, upravljanje in ponovno uporabo novih čezmejnih ali medsektorskih interoperabilnostnih rešitev ter skupnih okvirov;

(c)

ocenjevanje učinkov predlaganega ali sprejetega prava Unije na IKT;

(d)

prepoznavanje zakonodajnih vrzeli na ravni Unije in nacionalni ravni, ki ovirajo čezmejno ali medsektorsko interoperabilnost med evropskimi javnimi upravami;

(e)

razvoj mehanizmov, ki merijo in količinsko opredeljujejo koristi interoperabilnostnih rešitev, vključno z metodologijami za ocenjevanje prihrankov pri stroških;

(f)

evidentiranje in analiziranje celotnega interoperabilnostnega okolja v Uniji prek vzpostavitve, vzdrževanja in izboljšanja EIRA in EIC kot instrumentov za olajšanje ponovne uporabe obstoječih interoperabilnostnih rešitev in za opredelitev področij, kjer takih rešitev še ni;

(g)

vzdrževanje, posodabljanje, spodbujanje in spremljanje izvajanja evropske strategije interoperabilnosti (EIS), EIF in EIRA;

(h)

ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvijanje, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij ter odprtih specifikacij in standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo, kakor je primerno;

(i)

vzdrževanje in objava platforme, ki omogoča dostop do primerov najboljših praks in sodelovanje na podlagi teh praks ter ki deluje kot orodje za ozaveščanje in razširjanje razpoložljivih rešitev, tudi okvirov varnosti in zaščite, ter pomaga preprečevati podvajanje prizadevanj, hkrati pa spodbuja ponovno uporabo rešitev in standardov;

(j)

izpopolnjevanje novih interoperabilnostnih storitev in orodij ter vmesno vzdrževanje in uporaba obstoječih interoperabilnostnih storitev in orodij;

(k)

prepoznavanje in spodbujanje najboljših praks, da bi razvili smernice za usklajevanje pobud za interoperabilnost ter spodbudili in podprli skupnosti, ki se ukvarjajo s vprašanji, pomembnimi za področje elektronske čezmejne in medsektorske interakcije med končnimi uporabniki.

Komisija do 8. septembra 2016 pripravi strategijo za komuniciranje, katere cilj bo izboljšanje obveščenosti in povečevanje ozaveščenosti o programu ISA2 in njegovih koristih, ki bo namenjena podjetjem, tudi MSP, in državljanom, ter bo uporabljala uporabniku prijazna sredstva na spletnem mestu programa ISA2.

Člen 4

Splošna načela

Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo s programom ISA2, morajo:

(a)

temeljiti na uporabnosti in upoštevati ugotovljene potrebe in cilje programa;

(b)

biti skladni z naslednjimi načeli:

subsidiarnost in sorazmernost,

osredotočenost na uporabnika,

vključevanje in dostopnost,

zagotavljanje javnih storitev tako, da se prepreči digitalni razkorak,

varnost, spoštovanje zasebnosti in varstvo podatkov,

večjezičnost,

upravna poenostavitev in posodobitev,

preglednost,

ohranjanje informacij,

odprtost,

možnost ponovne uporabe in preprečevanje podvajanja,

tehnološka nevtralnost, čim večja dolgoročnost rešitev in prilagodljivost;

učinkovitost in uspešnost;

(c)

biti prožni ter primerni za uporabo na drugih poslovnih področjih ali področju drugih politik oziroma za to, da se na njih razširijo; ter

(d)

kazati finančno, organizacijsko in tehnično vzdržnost.

Člen 5

Ukrepi

1.   Komisija v sodelovanju z državami članicami in v skladu s členom 8 izvede ukrepe, opredeljene v tekočem delovnem programu, vzpostavljenem na podlagi člena 9.

2.   Ukrepi v obliki projektov vključujejo naslednje faze, kadar je to primerno:

začetek,

načrtovanje,

izvedbo,

zaključek in končno ocenjevanje,

spremljanje in nadzor.

Faze posameznih projektov so opredeljene, ko se ukrep vključi v tekoči delovni program. Komisija redno spremlja razvoj projektov.

3.   Izvajanje programa ISA2 se podpira s spremljevalnimi ukrepi.

Člen 6

Merila za upravičenost

Vsi ukrepi, ki se financirajo v okviru programa ISA2, morajo izpolnjevati vsa naslednja merila za upravičenost:

(a)

cilje programa ISA2 iz člena 1(1);

(b)

eno ali več dejavnosti iz programa ISA2 iz člena 3;

(c)

splošna načela programa ISA2 iz člena 4;

(d)

pogoje financiranja iz člena 11.

Člen 7

Prednostno razvrščanje

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se vsi ukrepi, ki izpolnjujejo merila za upravičenost prednostno razvrstijo v skladu z naslednjimi merili:

(a)

prispevek ukrepa k interoperabilnostnem okolju, ki se meri po tem, kako pomemben in potreben je za to, da se dokončno vzpostavi interoperabilnostno okolje po vsej Uniji;

(b)

področje uporabe ukrepa, ki se meri po njegovem horizontalnem učinku, ko bo zaključen, po zadevnih sektorjih;

(c)

geografski doseg ukrepa, ki se meri po številu udeleženih držav članic in evropskih javnih uprav;

(d)

nujnost ukrepa, ki se meri na podlagi njegovega potencialnega učinka, ob upoštevanju pomanjkanja drugih virov financiranja;

(e)

možnost ponovne uporabe ukrepa, ki se meri po tem, v kakšnem obsegu se njegovi rezultati lahko ponovno uporabijo;

(f)

ponovna uporaba obstoječih skupnih okvirov in elementov interoperabilnostnih rešitev v okviru ukrepa;

(g)

povezava ukrepa s pobudami Unije, ki se meri po ravni sodelovanja in prispevanja ukrepa k pobudam Unije, kot je enotni digitalni trg.

2.   Vsa merila za prednostno razvrščanje iz odstavka 1 so enakovredna. Upravičeni ukrepi, ki izpolnjujejo več meril kot drugi upravičeni ukrepi, imajo prednost pri uvrstitvi v tekoči delovni program.

Člen 8

Izvedbena pravila

1.   Pri izvajanju programa ISA2 se ustrezno upoštevata EIS in EIF.

2.   Da bi se zagotovila interoperabilnost med nacionalnimi informacijskimi sistemi in informacijskimi sistemi Unije, se določijo interoperabilnostne rešitve v zvezi z obstoječimi in novimi evropskimi standardi oziroma javno razpoložljivimi ali odprtimi specifikacijami za izmenjavo informacij in integracijo storitev.

3.   Uvajanje ali izboljševanje interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar je primerno, na izmenjavi mnenj in izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju najboljših praks ali pa ga to spremlja. V ta namen Komisija zbere ustrezne deležnike ter organizira konference, delavnice in druga srečanja o vprašanjih, ki jih obravnava program ISA2.

4.   Pri izvajanju interoperabilnostnih rešitev iz programa ISA2 se, kadar je primerno, ustrezno upošteva EIRA.

5.   Interoperabilnostne rešitve in njihove posodobitve se, kadar je primerno, vključijo v EIC ter dajo na voljo evropskim javnim upravam za ponovno uporabo.

6.   Komisija ves čas spodbuja države članice, da se lahko v kateri koli fazi pridružijo ukrepu ali projektu, ter jim to omogoča.

7.   Da bi preprečili podvajanje, se, kadar je primerno, pri interoperabilnostnih rešitvah, financiranih s programom ISA2, upoštevajo rezultati, doseženi z drugimi ustreznimi pobudami Unije ali držav članic, ter se ponovno uporabijo obstoječe interoperabilnostne rešitve.

8.   Da bi kar najbolj povečali sinergije ter zagotovili dopolnilna in skupna prizadevanja, se ukrepi, kadar je to primerno, usklajujejo z drugimi ustreznimi pobudami Unije.

9.   Interoperabilnostne rešitve, vzpostavljene ali izboljšane v okviru programa ISA2, temeljijo na izmenjavi izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju najboljših praks. Program ISA2 spodbuja dejavnosti za izgradnjo skupnosti na podlagi okvirov in rešitev splošnega interesa, ki vključujejo ustrezne deležnike, vključno z neprofitnimi organizacijami in univerzami.

Člen 9

Tekoči delovni program

1.   Komisija za namene izvajanja ukrepov do 8. junija 2016 sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi tekočega delovnega programa za celotno obdobje uporabe tega sklepa. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2). Komisija vsaj enkrat letno sprejme izvedbene akte, s katerimi se spremeni navedeni tekoči delovni program.

V okviru tekočega delovnega programa se opredelijo, prednostno razvrstijo, dokumentirajo, izberejo, oblikujejo, izvedejo, upravljajo in ocenijo ukrepi, promovirajo njihovi rezultati in se ob upoštevanju člena 11(5) začasno ustavi oziroma zaključi njihovo financiranje.

2.   Vključitev ukrepov v tekoči delovni program je odvisna od njihove skladnosti s členoma 6 in 7.

3.   Projekt, ki je bil začet ali razvit v okviru programa ISA ali druge pobude Unije, se lahko vključi v tekoči delovni program v kateri koli od njegovih faz.

Člen 10

Proračunske določbe

1.   Sredstva se sprostijo ob vključitvi projekta ali rešitve v operativni fazi v tekoči delovni program ali po uspešnem zaključku faze projekta, kot je opredeljena v tekočem delovnem programu in njegovih spremembah.

2.   Spremembe tekočega delovnega programa, ki zadevajo dodeljena proračunska sredstva, ki presegajo 400 000 EUR za posamezni ukrep, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

3.   Ukrepi v okviru programa ISA2 lahko zahtevajo javno naročanje zunanjih storitev, za kar veljajo pravila Unije o javnih naročilih iz Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Člen 11

Financiranje ukrepov

1.   Razvijanje, vzpostavljanje in izboljševanje skupnih okvirov in generičnih orodij se financirajo s programom ISA2. Uporabo takih okvirov in orodij financirajo evropske javne uprave.

2.   Razvijanje, vzpostavljanje, izpopolnjevanje in izboljševanje skupnih storitev se financirajo s programom ISA2. Centralizirano upravljanje takih storitev na ravni Unije se lahko prav tako financira s programom ISA2, če je tako upravljanje v interesu Unije in če je ustrezno utemeljeno v tekočem delovnem programu. V vseh drugih primerih se uporaba navedenih storitev financira z drugimi sredstvi.

3.   Interoperabilnostne rešitve, ki jih prevzame program ISA2, da bi se izpopolnile ali vmesno vzdrževale, se financirajo s programom ISA2, dokler jih ne prevzamejo drugi programi ali pobude.

4.   Spremljevalni ukrepi se financirajo s programom ISA2.

5.   Financiranje ukrepa se lahko začasno ustavi ali zaključi v skladu z rezultati spremljanja in nadzora iz člena 5 ter na podlagi ocene, ali ukrep še naprej izpolnjuje opredeljene potrebe, ter na podlagi učinkovitosti in uspešnosti ukrepa.

Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (v nadaljnjem besedilu: Odbor ISA2). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Komisija v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih v skladu s postopkom iz člena 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 sprejme akte, ki se začnejo uporabljati takoj. Ti akti ostanejo veljavni največ šest mesecev.

Člen 13

Spremljanje in ocenjevanje

1.   Komisija redno spremlja izvajanje in učinke programa ISA2, z namenom oceniti, ali njegovi ukrepi še naprej izpolnjujejo opredeljene potrebe. Komisija išče tudi sinergije z dopolnilnimi programi Unije.

2.   Komisija odboru ISA2, pristojnemu odboru ali odborom Evropskega parlamenta, Svetu in Odboru regij vsako leto poroča o izvajanju in rezultatih programa ISA2.

Komisija v okviru tekočega delovnega programa iz člena 9(1) redno spremlja izvajanje in ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji.

3.   Komisija do 30. septembra 2019 opravi vmesno ocenjevanje programa ISA2, končno ocenjevanje pa do 31. decembra 2021, ter v istih rokih sporoči rezultate teh ocenjevanj Evropskemu parlamentu in Svetu. V zvezi s tem lahko pristojni odbor oziroma odbori Evropskega parlamenta pozove oziroma pozovejo Komisijo, naj predstavi rezultate ocenjevanj in odgovori na vprašanja njegovih članov.

4.   Pri ocenjevanjih iz odstavka 3 se med drugim preučijo vprašanja, kot so ustreznost, učinkovitost, uspešnost, uporabnost, po potrebi tudi zadovoljstvo podjetij in državljanov, ter trajnost in skladnost ukrepov programa ISA2. Pri končnem ocenjevanju se poleg tega preuči, v kakšnem obsegu je program ISA2 izpolnil svoj cilje, kot je ponovna uporaba interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji, pri tem pa se posebno pozornost nameni potrebam, ki so jih izrazile evropske javne uprave.

5.   Pri ocenjevanjih se oceni uspešnost programa ISA2 glede na doseganje ciljev iz člena 1(1) in skladnost z načeli iz točke (b) člena 4. Doseganje ciljev se meri zlasti na podlagi števila ključnih dejavnikov, ki omogočajo interoperabilnost, in podpornih instrumentov za javne uprave, ki so bili zagotovljeni evropskim javnim upravam in jih te uporabljajo. Kazalniki za merjenje rezultatov in učinkov programa ISA2 se opredelijo v tekočem delovnem programu.

6.   Pri ocenjevanjih se preučijo koristi ukrepov za Unijo v zvezi z izboljšanjem skupnih politik, opredelijo potencialna prekrivanja in se preuči skladnost s področji za izboljšanje ter se preverijo sinergije z drugimi pobudami Unije, zlasti z IPE.

Pri ocenjevanjih se oceni ustreznost ukrepov programa ISA2 za lokalne in regionalne organe, da bi izboljšali interoperabilnost v javni upravi in učinkovitost pri zagotavljanju javnih storitev.

7.   Kadar je to primerno, ocenjevanja vsebujejo informacije o:

(a)

količinsko in kakovostno opredeljivih koristih, ki jih prinašajo interoperabilnostne rešitve s povezovanjem IKT s potrebami končnih uporabnikov;

(b)

količinsko in kakovostno opredeljivih učinkih interoperabilnostnih rešitev, ki temeljijo na IKT.

8.   Zaključeni ali začasno ustavljeni ukrepi se še naprej ocenjujejo v okviru splošnega ocenjevanja programa. Ti ukrepi se spremljajo v zvezi z njihovim položajem v interoperabilnostnem okolju v Evropi in se ocenjujejo v smislu sprejemanja s strani uporabnikov, uporabe in možnosti ponovne uporabe.

Člen 14

Mednarodno sodelovanje

1.   Program ISA2 je odprt za sodelovanje drugih držav Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk v okviru njihovih zadevnih sporazumov z Unijo.

2.   Spodbuja se sodelovanje z drugimi tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ali organi, predvsem v okviru Evro-sredozemskega partnerstva in Vzhodnega partnerstva, ter s sosednjimi državami, predvsem državami Zahodnega Balkana in državami črnomorske regije. Program ISA2 ne krije s tem povezanih stroškov.

3.   Program ISA2 spodbuja tretje države k ponovni uporabi njegovih rešitev, kadar je to primerno.

Člen 15

Pobude zunaj Unije

Brez poseganja v druge politike Unije se lahko interoperabilnostne rešitve, ki se uvedejo ali upravljajo v okviru programa ISA2, uporabljajo tudi v okviru pobud, ki niso pobude Unije, za nekomercialne namene, pod pogojem, da to ne ustvari dodatnih stroškov za splošni proračun Unije in ne ogrozi glavnega cilja Unije v zvezi z interoperabilnostno rešitvijo.

Člen 16

Varstvo podatkov

Obdelava osebnih podatkov prek rešitev, ki se upravljajo v okviru programa ISA2, mora biti skladna z načeli in določbami iz direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES ter Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 17

Finančne določbe

1.   Finančna sredstva za izvajanje programa ISA2 za obdobje njegove veljavnosti znašajo 130 928 000 EUR.

2.   Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v mejah večletnega finančnega okvira.

3.   Finančna sredstva za program ISA2 lahko krijejo tudi stroške dejavnosti priprave, spremljanja, nadziranja, revidiranja in ocenjevanja, ki so stalno potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2020.

Ne glede na drugi odstavek tega člena se člen 13 uporablja od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2021.

V Strasbourgu, 25. novembra 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 12, 15.1.2015, str. 99.

(2)  UL C 140, 28.4.2015, str. 47.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 23. novembra 2015.

(4)  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).

(5)  Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L 156, 16.6.2012, str. 1).

(6)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

(8)  Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (UL L 316, 15.12.2000, str. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

(12)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(13)  Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 175, 27.6.2013, str. 1).

(14)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(15)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(16)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

(17)  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

(18)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(19)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(20)  Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L 133, 6.5.2014, str. 1).

(21)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(22)  Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

(23)  Odločba št. 1719/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o nizu smernic, vključno z opredelitvijo projektov skupnega interesa, za čezevropska omrežja za elektronsko izmenjavo podatkov med upravami (IDA) (UL L 203, 3.8.1999, str. 1).

(24)  Sklep št. 1720/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o sprejetju niza dejavnosti in ukrepov za zagotavljanje medobratovalnosti in dostopa do čezevropskih omrežij za elektronsko izmenjavo podatkov med upravami (IDA) (UL L 203, 3.8.1999, str. 9).

(25)  Sklep 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC) (UL L 144, 30.4.2004, str. 62).

(26)  Sklep št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (UL L 260, 3.10.2009, str. 20).

(27)  Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

(28)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(29)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(30)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(31)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(32)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(33)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/17


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2241

z dne 1. december 2015

o prepovedi ribolova na skušo na območjih VIIIc, IX in X ter v vodah Unije območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/104 (2) določa kvote za leto 2015.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2015.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolovne dejavnosti za navedeni stalež –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2015 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz Priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Št.

59/TQ104

Država članica

Portugalska

Stalež

MAC/8C3411

Vrsta

skuša (Scomber scombrus)

Cona

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

Datum zaprtja

11.10.2015


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/19


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2242

z dne 1. decembra 2015

o prepovedi ribolova na tabinjo belico v vodah Unije ter mednarodnih vodah območij V, VI in VII s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1367/2014 (2) določa kvote za leto 2015.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2015.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2015 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1367/2014 z dne 15. decembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2015 in 2016 (UL L 366, 20.12.2014, str. 1).


PRILOGA

Št.

61/DSS

Država članica

Španija

Stalež

GFB/567-

Vrsta

tabinja belica (Phycis blennoides)

Območje

vode Unije ter mednarodne vode območij V, VI in VII

Datum zaprtja

14.10.2015


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2243

z dne 1. decembra 2015

o prepovedi ribolova na raže v vodah Unije območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/104 (2) določa kvote za leto 2015.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2015.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2015 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Št.

62/TQ104

Država članica

Belgija

Stalež

SRX/67AKXD

Vrsta

raže (Rajiformes)

Cona

vode Unije območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

Datum zaprtja

17.10.2015


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2244

z dne 3. decembra 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVIII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3).

(2)

Za namene uporabe člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov za leta 2012, 2013 in 2014 bi bilo treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave od 1. novembra 2015 dalje.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 543/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi lažje berljivosti bi bilo treba Prilogo XVIII k navedeni uredbi nadomestiti v celoti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVIII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVIII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE I, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za razlago kombinirane nomenklature je treba poimenovanje blaga razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev v okviru te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje uporabe

Sprožitvene ravni (v tonah)

78.0015

0702 00 00

paradižnik

od 1. oktobra 2015 do 31. maja 2016

451 045

78.0020

od 1. junija 2016 do 30. septembra 2016

29 768

78.0065

0707 00 05

kumare

od 1. maja 2016 do 31. oktobra 2016

16 093

78.0075

od 1. novembra 2015 do 30. aprila 2016

13 271

78.0085

0709 91 00

artičoke

od 1. novembra 2015 do 30. junija 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

bučke

od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015

od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra 2015 do 31. maja 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

klementine

od 1. novembra 2015 do konca februarja 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarine (vključno tangerine in satsume); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra 2015 do konca februarja 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

limone

od 1. junija 2015 do 31. decembra 2015

od 1. junija 2016 do 31. decembra 2016

302 950

293 087

78.0160

od 1. januarja 2016 do 31. maja 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

namizno grozdje

od 21. julija 2015 do 20. novembra 2015

68 450

78.0175

0808 10 80

jabolka

od 1. januarja 2016 do 31. avgusta 2016

667 666

78.0180

od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015

od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

hruške

od 1. januarja 2016 do 30. aprila 2016

170 513

78.0235

od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015

od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

marelice

od 1. junija 2016 do 31. julija 2016

5 422

78.0265

0809 29 00

češnje, razen višenj

od 21. maja 2016 do 10. avgusta 2016

29 831

78.0270

0809 30

breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami

od 11. junija 2016 do 30. septembra 2016

4 701

78.0280

0809 40 05

slive

od 11. junija 2016 do 30. septembra 2016

17 825“


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2245

z dne 3. decembra 2015

o dvestodevetintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), in zlasti člena 7(1)(a), člena 7a(1) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 14. oktobra 2015 sklenil spremeniti enega od vnosov na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 26. oktobra, 12. novembra in 25. novembra 2015 sklenil črtati vsega skupaj štiri vnose s tega seznama. Poleg tega je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov 30. novembra 2015 odobril, da se na navedeni seznam doda en vnos. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti.

(3)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Datum rojstva: 2.2.1988. Kraj rojstva: Karliova, Turčija. Naslov: zapor Werl, Nemčija (od maja 2015). Državljanstvo: nemško. Potni list št. BPA C700RKL8R4 (nemški dokument za identifikacijo izdan 18. februarja 2010, preneha veljati 17. februarja 2016). Drugi podatki: (a) fizični opis: barva oči: rjava; barva las: rjava; postava: močna, teža: 92 kg; višina: 176 cm; materino znamenje na desni strani hrbta; (b) ime matere: Emine Erdogan; (c) ime očeta: Sait Erdogan.“;

2.

vnos „Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Datum rojstva: 17.8.1938. Kraj rojstva: Jombang, Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Datum rojstva: 17.8.1938. Kraj rojstva: Jombang, Vzhodna Java, Indonezija. Naslov: Indonezija (v zaporu). Državljanstvo: indonezijsko.“;

3.

pod naslovom „Fizične osebe“ se črtajo naslednji vnosi:

(a)

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far, (c) Mohamed El Islambouli). Naslov: (a) Pakistan, (b) Afganistan. Datum rojstva: 21.1.1957. Kraj rojstva: El-Minya, Qena, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: (a) ime očeta je Shawki al-Islambolly; (b) član skupine Egyptian Islamic Jihad. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 29.9.2005.“;

(b)

„Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Naslov: Alžirija. Kraj rojstva: Bordj el Kiffane, Alžirija; Datum rojstva: 30.3.1972. Državljanstvo: alžirsko: Drugi podatki: (a) ime očeta je Lounes; (b) ime matere je Kadidja; (c) nezaželen v schengenskem območju; (d) avgusta 2009 izgnan iz Španije v Alžirijo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“;

(c)

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (tudi (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Naslov: Via Bardo, Tunis, Tunizija. Datum rojstva: 19.12.1965. Kraj rojstva: (a) Tunis, Tunizija; (b) Grčija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L246084 (tunizijski potni list, izdan 10.6.1996, prenehal veljati 9.6.2001). Drugi podatki: (a) izgnan iz Italije v Tunizijo 13. aprila 2006; (b) ime matere je Fatima al-Tumi; (c) nezaželen v schengenskem območju. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“;

(d)

„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (tudi (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Naslov: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Velika socialistična ljudska libijska džamahirija. Datum rojstva: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Kraj rojstva: Tripoli, Velika socialistična ljudska libijska džamahirija. Državljanstvo: libijsko. Potni list št.: 621570. Nacionalna matična št.: 200310/I. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2246

z dne 3. decembra 2015

o podrobnih določbah za sistem registracijskih številk, ki veljajo za register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter informacije iz standardnih izpiskov iz registra

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (1) ter zlasti člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določiti je treba podrobnosti sistema registracijskih številk za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

(2)

Določiti je treba vsebino in obliko standardnih izpiskov iz registra, ki se na zahtevo izdajo tretjim osebam. Navedeni standardni izpisek bi moral vsebovati ključne informacije o zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 37 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa sistem registracijskih številk, ki se uporablja za register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (v nadaljnjem besedilu: register), ter vsebino in obliko standardnih izpiskov iz tega registra, ki se na zahtevo izdajo tretjim osebam.

Člen 2

Sistem registracijskih številk

1.   Vsaki evropski politični stranki in evropski politični fundaciji se po kronološkem vrstnem redu prispelih vlog dodeli lastna registracijska številka.

2.   Registracijska številka je sestavljena iz dveh delov:

(a)

evropske identifikacijske številke;

(b)

nacionalne identifikacijske številke, ki sledi evropski identifikacijski številki, če država članica, v katerih ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sedež, vzporedno uporablja lasten sistem registracijskih številk.

3.   Sestava številke je določena v Prilogi I.

Člen 3

Standardni izpiski

1.   Standardni izpiski iz registra vsebujejo naslednje informacije o zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji:

(a)

vrsta subjekta: evropska politična stranka ali evropska politična fundacija;

(b)

registracijska številka, ki jo dodeli organ v skladu s členom 2;

(c)

polno ime, kratica in grafični znak;

(d)

država članica, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija svoj sedež;

(e)

če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov in spletno mesto, če obstaja, ustreznega organa za registracijo;

(f)

naslov sedeža, naslov za korespondenco, če je ta drugačen, elektronski naslov in spletno mesto, če obstaja;

(g)

datum registracije kot evropska politična stranka ali evropska politična fundacija in po potrebi datum izbrisa iz registra;

(h)

če je bila evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ustanovljena kot rezultat preoblikovanja subjekta, ki je registriran v državi članici: polno ime in pravni status tega subjekta, vključno z nacionalno registracijsko številko;

(i)

datum sprejetja statuta in morebitnih sprememb statuta;

(j)

samo za evropske politične stranke:

seznam strank članic;

število članov evropske politične stranke ali po potrebi njenih strank članic, ki so poslanci Evropskega parlamenta;

po potrebi ime in registracijska številka povezane evropske politične fundacije;

(k)

samo za evropske politične fundacije:

seznam organizacij članic;

ime in registracijska številka povezane evropske politične stranke;

(l)

ime predsednika in oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zastopanje, pri čemer je treba jasno navesti njihovo funkcijo in pooblastila, ki jih imajo posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih oseb in v sodnih postopkih.

2.   Oblika standardnega izpiska je določena v Prilogi II.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 1.


PRILOGA I

Sestava registracijske številke

Za evropske politične stranke:

 

EUPP x DČ

ali

 

EUPP x DČ y

Za evropske politične fundacije:

 

EUPF x DČ

ali

 

EUPF x DČ y

pri čemer je „x“ številka, ki jo dodeli organ po kronološkem vrstnem redu prispelih vlog, „DČ“ dvočrkovna oznaka države članice sedeža (1), „y“ pa nacionalna registracijska številka, če ta obstaja.


(1)  Oznaka Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) (ISO 3166 alpha-2), razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; za ti državi se uporabita kratici EL in UK.


PRILOGA II

Oblika standardnega izpiska

Za evropske politične stranke

Standardni izpisek iz registra evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

ki ga je izdal Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ustanovljen s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014

(poštni naslov organa)

Informacije izpisane iz registra dne (datum)

Št.

Opis

Informacija iz registra

(ali navedba „ni relevantno“)

1

Vrsta subjekta

Evropska politična stranka

2

Registracijska številka (1)

 

3

(a)

Datum registracije

 

(b)

Datum izbrisa iz registra (2)

 

4

Polno ime

 

5

Kratica

 

6

Grafični znak

 

7

Država članica sedeža

 

8

Naslov sedeža

 

9

Naslov za korespondenco, če je drugačen

 

10

Spletno mesto

 

11

Elektronski naslov

 

12

Datum sprejetja statuta

 

13

Datumi morebitnih sprememb statuta

 

14

Seznam strank članic

(polno ime in vrsta članstva)

 

15

Število članov evropske politične stranke ali po potrebi njenih strank članic, ki so poslanci Evropskega parlamenta

 

16

Ime predsednika

 

17

Imena oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zastopanje, pri čemer je treba navesti njihovo funkcijo in pooblastila, posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih oseb in v sodnih postopkih (3)

 

18

Polno ime in registracijska številka morebitne povezane evropske politične fundacije

 

19

Če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov in spletno mesto ustreznega organa za registracijo (3)

 

20

Če je bila evropska politična stranka ustanovljena s preoblikovanjem nacionalnega subjekta:

Polno ime (3)

Pravni status (3)

Nacionalna registracijska številka (3)

nekdanjega subjekta

 

Za evropske politične fundacije

Standardni izpisek iz registra evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

ki ga je izdal Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ustanovljen s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014

(poštni naslov organa)

Informacije izpisane iz registra dne (datum)

Št.

Opis

Informacija iz registra

(ali navedba „ni relevantno“)

1

Vrsta subjekta

evropska politična fundacija

2

Registracijska številka (4)

 

3

(a)

Datum registracije

 

(b)

Datum izbrisa iz registra (5)

 

4

Polno ime

 

5

Kratica

 

6

Grafični znak

 

7

Država članica sedeža

 

8

Naslov sedeža

 

9

Naslov za korespondenco, če je drugačen

 

10

Spletno mesto

 

11

Elektronski naslov

 

12

Datum sprejetja statuta

 

13

Datumi morebitnih sprememb statuta

 

14

Seznam organizacij članic (polno ime in vrsta članstva)

 

15

Ime predsednika

 

16

Imena oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zastopanje, pri čemer je treba navesti njihovo funkcijo in pooblastila, posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih oseb in v sodnih postopkih (6)

 

17

Polno ime in registracijska številka povezane evropske politične stranke

 

18

Če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov in spletno mesto relevantnega organa za registracijo (6)

 

19

Če je bila evropska politična fundacija ustanovljena s preoblikovanjem nacionalnega subjekta:

Polno ime (6)

Pravni status (6)

Nacionalna registracijska številka (6)

nekdanjega subjekta

 


(1)  Organ dodeli registracijsko številko v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2246; če se vzporedno uporablja nacionalni sistem registracijskih številk, je nacionalna registracijska številka zadnji element te registracijske številke (vse, kar sledi dvočrkovni oznaki države), ustrezni pristojni organ pa je naveden pod točko 19.

(2)  Če v času izdaje tega izpiska subjekt nima več statusa evropske politične stranke v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, izpisek vsebuje informacije, shranjene v registru na dan izbrisa iz registra.

(3)  Organ ni pristojen za potrditev zakonitosti ali popolnosti tega elementa; predložene so informacije, ki se trenutno hranijo v registru.

(4)  Organ dodeli registracijsko številko v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2246; če se vzporedno uporablja nacionalni sistem registracijskih številk, je nacionalna registracijska številka zadnji element te registracijske številke (vse, kar sledi dvočrkovni oznaki države), ustrezni pristojni organ pa je naveden pod točko 18.

(5)  Če v času izdaje tega izpiska subjekt nima več statusa evropske politične fundacije v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, izpisek vsebuje informacije, shranjene v registru na dan izbrisa iz registra.

(6)  Organ ni pristojen za potrditev zakonitosti ali popolnosti tega elementa; predložene so informacije, ki se trenutno hranijo v registru.


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2247

z dne 3. decembra 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

50,2

MA

87,0

ZZ

68,6

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

150,4

ZZ

100,5

0709 93 10

AL

80,9

MA

75,0

TR

155,0

ZZ

103,6

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,1

ZZ

59,9

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

85,2

ZZ

85,2

0805 50 10

TR

106,5

ZZ

106,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

28,7

US

118,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

BA

86,0

CN

97,5

TR

142,3

ZZ

108,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/36


SKLEP (EU) 2015/2248 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. oktobra 2015

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2) je določeno, da se lahko instrument prilagodljivosti uporabi do letne zgornje meje 471 milijonov EUR (cene iz leta 2011) za zagotovitev financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Na podlagi preučitve vseh možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru zgornje meje odhodkov za razdelek 3 (Varnost in državljanstvo) bi bilo treba uporabiti instrument prilagodljivosti za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 v višini 66,1 milijona EUR za financiranje ukrepov na področju migracij.

(3)

Odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, znašajo 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 66,1 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti v okviru razdelka 3 (Varnost in državljanstvo).

Ta znesek se uporabi za financiranje ukrepov za obvladovanje begunske krize.

Odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, bodo znašale 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 28. oktobra 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/38


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/2249

z dne 3. decembra 2015

o spremembi Sklepa 2014/486/SZVP o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2014 sprejel Sklep 2014/486/SZVP (1) o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine).

(2)

Svet je 17. novembra 2014 s Sklepom 2014/800/SZVP (2) odločil, da se EUAM Ukraine prične 1. decembra 2014, in spremeni Sklep 2014/486/SZVP, da se zagotovi finančni referenčni znesek za EUAM Ukraine za obdobje do 30. novembra 2015.

(3)

Sklep 2014/486/SZVP bi bilo treba spremeniti, da se zagotovi referenčni finančni znesek za obdobje od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016.

(4)

Sklep 2014/486/SZVP bi bilo treba nadalje spremeniti, da se mandat misije EUAM Ukraine podaljša za eno leto –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/486/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 14(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM Ukraine, za obdobje od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 znaša 14 400 000 EUR.“

(2)

v členu 19 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 30. novembra 2017.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. decembra 2015.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Svet

Predsednik

F. BRAZ


(1)  Sklep Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (UL L 217, 23.7.2014, str. 42).

(2)  Sklep Sveta 2014/800/SZVP z dne 17. novembra 2014 o začetku svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) in spremembi Sklepa 2014/486/SZVP (UL L 331, 18.11.2014, str. 24).


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/39


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2250

z dne 26. novembra 2015

o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8346)

(Besedilo v angleškem, danskem, estonskem, francoskem, italijanskem, nemškem, poljskem, portugalskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1), ter zlasti člena 8(6) in člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu s členom 8(6) Uredbe (EU) št. 510/2011 vsako leto potrditi ali spremeniti povprečne specifične emisije CO2 in cilj specifičnih emisij za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil v Uniji. Na navedeni podlagi mora Komisija določiti, ali proizvajalci in združenja proizvajalcev, oblikovana v skladu s členom 7(1) navedene uredbe, upoštevajo cilje specifičnih emisij v skladu s členom 4 navedene uredbe.

(2)

Skladno s členom 4 Uredbe (EU) št. 510/2011 se povprečne specifične emisije proizvajalcev v letu 2014 izračunajo v skladu s tretjim odstavkom navedenega člena, pri čemer se upošteva 70 % novih lahkih gospodarskih vozil proizvajalca, registriranih v navedenem letu.

(3)

Podrobni podatki, ki se uporabijo pri izračunu povprečnih specifičnih emisij in ciljev specifičnih emisij, so določeni v točki 1 dela A in v delu C Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 ter temeljijo na registracijah novih lahkih gospodarskih vozil v državah članicah v predhodnem koledarskem letu.

(4)

Pri postopku večstopenjske homologacije lahkih gospodarskih vozil točka 7 dela B Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 določa, da je proizvajalec osnovnega vozila odgovoren za emisije CO2 dodelanega vozila.

(5)

Večina držav članic je podatke za leto 2014 Komisiji predložila do roka 28. februarja 2015 v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 510/2011. Če je Komisija pri preverjanju podatkov ugotovila, da nekateri podatki manjkajo ali so očitno nepravilni, je o tem obvestila zadevne države članice in v dogovoru z njimi podatke ustrezno prilagodila ali dopolnila. Če dogovora z državo članico ni bilo mogoče doseči, se začasni podatki navedene države članice niso prilagodili.

(6)

Komisija je 13. maja 2015 objavila začasne podatke in v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) št. 510/2011 64 proizvajalcev obvestila o začasnih izračunih njihovih povprečnih specifičnih emisij CO2 v letu 2014 in njihovih ciljev specifičnih emisij. Proizvajalci so bili pozvani, da preverijo podatke in v skladu členom 8(5) navedene uredbe v treh mesecih po prejemu obvestila Komisijo obvestijo o kakršnih koli napakah. 23 proizvajalcev je predložilo obvestila o napakah.

(7)

Za preostalih 41 proizvajalcev, ki Komisije niso obvestili o napakah v sklopih podatkov ali se kako drugače odzvali, bi bilo treba začasne podatke ter začasne izračune povprečnih specifičnih emisij in ciljev specifičnih emisij potrditi brez prilagoditev.

(8)

Komisija je preverila popravke, o katerih so jo obvestili proizvajalci, in ustrezne utemeljitve ter sklope podatkov ustrezno prilagodila.

(9)

V primeru podatkov brez ustrezne identifikacijske številke vozila ter z manjkajočimi ali nepravilnimi identifikacijskimi parametri, kot so tip, varianta, koda različice ali homologacijska številka, bi bilo treba upoštevati dejstvo, da proizvajalci navedenih podatkov ne morejo preveriti ali popraviti. Posledično je primerno, da se pri navedenih podatkih za vrednosti emisij CO2 in mase uporabi dovoljena stopnja napake.

(10)

Dovoljeno stopnjo napake bi bilo treba izračunati kot razliko med odstopanji od cilja specifičnih emisij, izraženimi kot odbitek ciljev specifičnih emisij od povprečnih emisij, izračunanih vključno z registracijami, ki jih proizvajalci ne morejo preveriti, in brez njih. Ne glede na to, ali je navedena razlika pozitivna ali negativna, bi morala dovoljena stopnja napake vedno izboljšati položaj proizvajalca glede na njegov cilj specifičnih emisij.

(11)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) št. 510/2011 bi moralo veljati, da proizvajalec izpolnjuje svoj cilj specifičnih emisij iz člena 4 navedene uredbe, če so povprečne emisije iz tega sklepa nižje od cilja specifičnih emisij, kar se izraža kot negativno odstopanje od cilja. Če povprečne emisije presežejo cilj specifičnih emisij, je treba v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 510/2011 določiti premijo za presežne emisije, razen če za zadevnega proizvajalca velja odstopanje od navedenega cilja v skladu s členom 2(4) ali členom 11 navedene uredbe ali je v skladu s členom 7 navedene uredbe član združenja, ki izpolnjuje svoj cilj specifičnih emisij.

(12)

Na podlagi izjave skupine Volkswagen z dne 3. novembra 2015 o ugotovljenih nepravilnostih pri določanju homologacijskih ravni emisij CO2 za nekatera njihova vozila se za združenje Volkswagen in njegove člane ne smejo potrditi povprečne specifične emisije CO2 in cilji specifičnih emisij, dokler skupina Volkswagen ne zagotovi dodatnih pojasnil. Posledično za združenje Volkswagen in njegove člane (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. in Volkswagen AG) ta sklep ne bi smel veljati.

(13)

V skladu s tem bi bilo treba potrditi ali spremeniti povprečne specifične emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih v letu 2014, cilje specifičnih emisij in razliko med navedenima vrednostma –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vrednosti v zvezi z učinkovitostjo proizvajalcev, potrjene ali spremenjene za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil in za vsako združenje proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2014 v skladu s členom 8(6) Uredbe (EU) št. 510/2011, so določene v Prilogi k temu sklepu.

Vrednosti iz točk (a) do (e) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil in za vsako združenje proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2014 so prav tako določene v Prilogi k temu sklepu, z izjemo iz člena 2(4) navedene uredbe za zadevne proizvajalce.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na naslednje posamezne proizvajalce in združenja, oblikovana v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 510/2011:

(1)

Alke S.r.l.

via Vigonovese 123

35127 Padova

Italija

(2)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francija

(3)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francija

(4)

AVTOVAZ JSC

Zastopnik v Uniji:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francija

(5)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francija

(6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(8)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Zastopnik v Uniji:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(9)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(10)

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

(11)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemčija

(12)

Dongfeng Motor Corporation

Zastopnik v Uniji:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a 50021

Barberino Val D' Elsa (Firenze)

Italija

(13)

DR Motor Company S.p.A.

S S 85, Venafrana km 37 500

86070 Macchia d'Isernia

Italija

(14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italija

(15)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgija

(20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Zastopnik v Uniji:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemčija

(21)

Fuso Truck & Bus Corporation

Zastopnik v Uniji:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemčija

(22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

60502 Lähte

Tartumaa

Estonija

(23)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(24)

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Gonow Europe S.r.l.

Via Ottaviano 42

00192 Roma

Italija

(25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Zastopnik v Uniji:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Združeno kraljestvo

(26)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Zastopnik v Uniji:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

Poljska

(27)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(28)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(29)

Hyundai Motor Company

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(30)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(31)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(32)

Hyundai Motor India Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(33)

Isuzu Motors Limited

Zastopnik v Uniji:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgija

(34)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italija

(35)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Združeno kraljestvo

(36)

KIA Motors Corporation

Zastopnik v Uniji:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(37)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(38)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7–11

21614 Buxtehude

Nemčija

(39)

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francija

(40)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(41)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italija

(42)

Mazda Motor Corporation

Zastopnik v Uniji:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

Nemčija

(43)

M.F.T.B.C.

Zastopnik v Uniji:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Nemčija

(44)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Francija

(45)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Zastopnik v Uniji:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Nizozemska

(46)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Nizozemska

(47)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Zastopnik v Uniji:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Nizozemska

(48)

Nissan International SA

Zastopnik v Uniji:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgija

(49)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(50)

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Italija

(51)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

(52)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francija

(53)

Ssangyong Motor Company

Zastopnik v Uniji:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Nemčija

(54)

Suzuki Motor Corporation

Zastopnik v Uniji:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(55)

Tata Motors Limited

Zastopnik v Uniji:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

Združeno kraljestvo

(56)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgija

(57)

Toyota Caetano Portugal S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portugalska

(58)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Švedska

(59)

Združenje proizvajalcev: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Nemčija

(60)

Združenje proizvajalcev: FCA Italy S.p.A.

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(61)

Združenje proizvajalcev: Ford -Werke GmbH

Neihl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(62)

Združenje proizvajalcev: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(63)

Združenje proizvajalcev: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(64)

Združenje proizvajalcev: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Nizozemska

(65)

Pool Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francija

Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. novembra 2015

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.


PRILOGA

Preglednica 1

Vrednosti v zvezi z učinkovitostjo proizvajalcev, potrjene v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime proizvajalca

Združenja in odstopanja

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)

Cilj specifičnih emisij

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

Z7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GMBH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

Z2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG-TECHNIK GMBH

Z3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

Z7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

Z1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

ODM

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

ODM

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

ODM

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

Z2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Z3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

Z3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD-WERKE GMBH

Z3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ODM

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

Z1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

Z1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

ODM

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

Z4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

O

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

ODM

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

ODM

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SPA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

O

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

Z5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Z5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GMBH

ODM

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

Z7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

ODM

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

ODM

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

ODM

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

Z1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Z6/O

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Z6/O

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Z6/O

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

Z4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SPA

O

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

Z7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

O

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

ODM

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

ODM

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808


Preglednica 2

Vrednosti v zvezi z učinkovitostjo združenj, potrjene v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime združenja

Združenje

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)

Cilj specifičnih emisij

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

DAIMLER

Z1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

Z2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD-WERKE GMBH

Z3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

Z4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

Z5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

Z6/O

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

POOL RENAULT

Z7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Pojasnila k preglednicama 1 in 2:

Stolpec A:

Preglednica 1: „ime proizvajalca“ pomeni ime proizvajalca, kot ga je zadevni proizvajalec sporočil Komisiji, ali, če ime ni bilo sporočeno, ime, registrirano pri organu za registracije države članice.

Preglednica 2: „ime združenja“ pomeni ime združenja, ki ga je navedel vodja združenja.

Stolpec B:

„O“ pomeni, da je bilo odobreno odstopanje v zvezi z malim proizvajalcem v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 510/2011 z učinkom za koledarsko leto 2014;

„ODM“ pomeni, da se uporabi odstopanje de minimis, tj. proizvajalcu, ki je bil skupaj z vsemi svojimi povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 1 000 novih vozil, registriranih v letu 2014, ni treba izpolniti cilja specifičnih emisij.

„Z“ pomeni, da je proizvajalec član združenja (iz preglednice 2), ki je bilo oblikovano v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 510/2011 in katerega sporazum o združitvi velja za koledarsko leto 2014.

Stolpec C:

„Število registracij“ pomeni skupno število novih avtomobilov, registriranih v državah članicah v koledarskem letu, pri čemer se ne upoštevajo registracije, ki se nanašajo na podatke, pri katerih manjkajo vrednosti za maso ali CO2, in podatke, ki jih proizvajalec ne prepozna. Števila registracij, ki so ga sporočile države članice, sicer ni dovoljeno spreminjati.

Stolpec D:

„Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)“ pomenijo povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 70 % vozil z najnižjimi emisijami v voznem parku proizvajalca v skladu s tretjim odstavkom člena 4 Uredbe (EU) št. 510/2011. Povprečne specifične emisije CO2 so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2.

Stolpec E:

„Cilj specifičnih emisij“ pomeni cilj emisij, izračunan na osnovi povprečne mase vseh vozil, pripisanih proizvajalcu, z uporabo formule iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 510/2011.

Stolpec F:

„Odstopanje od cilja“ pomeni razliko med povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 v stolpcu D in ciljem specifičnih emisij v stolpcu E. Če je vrednost v stolpcu F pozitivna, to pomeni, da so povprečne specifične emisije CO2 višje od cilja specifičnih emisij.

Stolpec G:

„Prilagojeno odstopanje od cilja“ pomeni, da so bile vrednosti v tem stolpcu, ki se razlikujejo od vrednosti v stolpcu F, prilagojene glede na dovoljeno stopnjo napake. Dovoljena stopnja napake se izračuna z naslednjo formulo:

Napaka

=

absolutna vrednost [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

povprečne specifične emisije CO2, vključno z neznanimi vozili (kot so navedene v stolpcu D);

TG1

=

cilj specifičnih emisij, vključno z neznanimi vozili (kot je naveden v stolpcu E);

AC2

=

povprečne specifične emisije CO2 brez neznanih vozil;

TG2

=

cilj specifičnih emisij brez neznanih vozil.

Stolpec I:

„Povprečne emisije CO2 (100 %)“ pomenijo povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 100 % vozil, pripisanih proizvajalcu. Povprečne specifične emisije CO2 so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2, ne pa tudi olajšave iz člena 5 Uredbe (EU) št. 510/2011.


4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/53


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2251

z dne 26. novembra 2015

o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8348)

(Besedilo v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti drugega pododstavka člena 8(5) in člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu s členom 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009 vsako leto potrditi povprečne specifične emisije CO2 in cilj specifičnih emisij za vsakega proizvajalca osebnih avtomobilov v Uniji in za vsako združenje proizvajalcev, oblikovano v skladu s členom 7(1) navedene uredbe. Na podlagi navedene potrditve mora Komisija opredeliti, ali proizvajalci in združenja izpolnjujejo zahteve iz člena 4 navedene uredbe.

(2)

Skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 443/2009 se povprečne specifične emisije proizvajalcev v letu 2014 izračunajo v skladu z drugim odstavkom navedenega člena, pri čemer se upošteva 80 % novih avtomobilov proizvajalca, registriranih v navedenem letu.

(3)

Podrobni podatki, ki se uporabijo pri izračunu povprečnih specifičnih emisij in ciljev specifičnih emisij, so določeni v točki 1 dela A in v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 443/2009 ter temeljijo na registracijah novih osebnih avtomobilov v državah članicah v predhodnem koledarskem letu.

(4)

Večina držav članic je podatke za leto 2014 Komisiji predložila do roka 28. februarja 2015 v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 443/2009. Če je Komisija pri preverjanju podatkov ugotovila, da nekateri podatki manjkajo ali so očitno nepravilni, je o tem obvestila zadevne države članice in v dogovoru z njimi podatke ustrezno prilagodila ali dopolnila. Če dogovora z državo članico ni bilo mogoče doseči, se začasni podatki navedene države članice niso prilagodili.

(5)

Komisija je 15. aprila 2015 objavila začasne podatke in v skladu s členom 8(4) Uredbe (ES) št. 443/2009 93 proizvajalcev obvestila o začasnih izračunih njihovih povprečnih specifičnih emisij CO2 v letu 2014 in njihovih ciljev specifičnih emisij. Proizvajalci so bili pozvani, da preverijo podatke ter v skladu s prvim pododstavkom člena 8(5) navedene uredbe in členom 9(3) Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 (2) v treh mesecih po prejemu obvestila Komisijo obvestijo o kakršnih koli napakah. Dva proizvajalca sta začasne podatke sprejela brez popravkov, 40 proizvajalcev pa je v določenem roku predložilo obvestila o napakah.

(6)

Za preostalih 51 proizvajalcev, ki Komisije niso obvestili o napakah v sklopih podatkov ali se kako drugače odzvali, bi bilo treba začasne podatke ter začasne izračune povprečnih specifičnih emisij in ciljev specifičnih emisij potrditi brez prilagoditev. Za enega proizvajalca so bila vsa vozila, sporočena v začasnem sklopu podatkov, zunaj področja uporabe Uredbe (ES) št. 443/2009.

(7)

Komisija je preverila popravke, o katerih so jo obvestili proizvajalci, in ustrezne utemeljitve ter sklope podatkov ustrezno prilagodila.

(8)

V primeru podatkov z manjkajočimi ali nepravilnimi identifikacijskimi parametri, kot so tip, varianta, koda različice ali homologacijska številka, bi bilo treba upoštevati dejstvo, da proizvajalci navedenih podatkov ne morejo preveriti ali popraviti. Posledično je primerno, da se pri navedenih podatkih za vrednosti emisij CO2 in mase uporabi dovoljena stopnja napake.

(9)

Dovoljeno stopnjo napake bi bilo treba izračunati kot razliko med odstopanji od cilja specifičnih emisij, izraženimi kot odbitek cilja povprečnih emisij od specifičnih povprečnih emisij, izračunanih vključno z registracijami, ki jih proizvajalci ne morejo preveriti, in brez njih. Ne glede na to, ali je navedena razlika pozitivna ali negativna, bi morala dovoljena stopnja napake vedno izboljšati položaj proizvajalca glede na njegov cilj specifičnih emisij.

(10)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 443/2009 bi moralo veljati, da proizvajalec izpolnjuje svoj cilj specifičnih emisij iz člena 4 navedene uredbe, če so povprečne emisije iz tega sklepa nižje od cilja specifičnih emisij, kar se izraža kot negativno odstopanje od cilja. Če povprečne emisije presežejo cilj specifičnih emisij, je treba v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 443/2009 določiti premijo za presežne emisije, razen če za zadevnega proizvajalca velja odstopanje od navedenega cilja v skladu s členom 2(4) ali členom 11 navedene uredbe ali je v skladu s členom 7 navedene uredbe član združenja, ki izpolnjuje svoj cilj specifičnih emisij. Na podlagi navedenega bi moralo veljati, da en proizvajalec presega svoj cilj specifičnih emisij za leto 2014.

(11)

Na podlagi izjave skupine Volkswagen z dne 3. novembra 2015 o ugotovljenih nepravilnostih pri določanju homologacijskih ravni emisij CO2 za nekatera njihova vozila se za združenje Volkswagen in njegove člane ne smejo potrditi povprečne specifične emisije CO2 in cilji specifičnih emisij, dokler skupina Volkswagen ne zagotovi dodatnih pojasnil. Posledično za združenje Volkswagen in njegove člane (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. in Volkswagen AG) ta sklep ne bi smel veljati.

(12)

V skladu s tem bi bilo treba potrditi povprečne specifične emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov, registriranih v letu 2014, cilje specifičnih emisij in razliko med navedenima vrednostma –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vrednosti v zvezi z učinkovitostjo proizvajalcev, potrjene ali spremenjene za vsakega proizvajalca osebnih avtomobilov in za vsako združenje takih proizvajalcev za koledarsko leto 2014 v skladu s členom 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009, so določene v Prilogi k temu sklepu.

Vrednosti iz točk (a) do (e) člena 10(1) Uredbe (ES) št. 443/2009 za vsakega proizvajalca osebnih avtomobilov in za vsako združenje takih proizvajalcev za koledarsko leto 2014 so prav tako določene v Prilogi k temu sklepu, z izjemo iz člena 2(4) navedene uredbe za zadevne proizvajalce.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na naslednje posamezne proizvajalce in združenja, oblikovana v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 443/2009:

(1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

Nemčija

(2)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Združeno kraljestvo

(3)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Francija

(4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Francija

(5)

AVTOVAZ JSC

Zastopnik v Uniji:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Francija

(6)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francija

(7)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Italija

(8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(10)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Zastopnik v Uniji:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

Nizozemska

(11)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Združeno kraljestvo

(12)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(13)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Zastopnik v Uniji:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(14)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(15)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

(16)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Bruselj

Belgija

(17)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Nemčija

(18)

Dongfeng Motor Corporation

Zastopnik v Uniji:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze)

Italija

(19)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

Nizozemska

(20)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Italija

(21)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italija

(22)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(23)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Nemčija

(24)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(25)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

(26)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgija

(27)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(28)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(29)

Great Wall Motor Company Ltd

Zastopnik v Uniji:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Združeno kraljestvo

(30)

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort-Cuisiat

Francija

(31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(33)

Honda Turkiye A.S.

Zastopnik v Uniji:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(35)

Hyundai Motor Company

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(37)

Hyundai Motor India Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Zastopnik v Uniji:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(39)

Isuzu Motors Limited

Zastopnik v Uniji:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12,

B-2630 Aartselaar

Belgija

(40)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italija

(41)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Združeno kraljestvo

(42)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Zastopnik v Uniji:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Nizozemska

(43)

KIA Motors Corporation

Zastopnik v Uniji:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(44)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(45)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Avstrija

(46)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7–11

21614 Buxtehude

Nemčija

(47)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francija

(48)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Združeno kraljestvo

(49)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(50)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italija

(51)

Maruti Suzuki India Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(52)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italija

(53)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Nemčija

(54)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Združeno kraljestvo

(55)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Nemčija

(56)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Združeno kraljestvo

(57)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Francija

(58)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Italija

(59)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nizozemska

(60)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nizozemska

(61)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Zastopnik v Uniji:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nizozemska

(62)

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Združeno kraljestvo

(63)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Švedska

(64)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruselj

Belgija

(65)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(66)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Italija

(67)

PERODUA Manufacturing

Zastopnik v Uniji:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Združeno kraljestvo

(68)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

Francija

(69)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Zastopnik v Uniji:

Proton Cars UK Ltd.

1–3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Združeno kraljestvo

(70)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstrasse 5

80802 München

Nemčija

(71)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

(72)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francija

(73)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(74)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francija

(75)

Ssangyong Motor Company

Zastopnik v Uniji:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Nemčija

(76)

Suzuki Motor Corporation

Zastopnik v Uniji:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(77)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(78)

Tata Motors Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Združeno kraljestvo

(79)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Italija

(80)

Tesla Motors Ltd.

Zastopnik v Uniji:

Tesla Motors NL

7–9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Nizozemska

(81)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruselj

Belgija

(82)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Švedska

(83)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Nemčija

(84)

Združenje proizvajalcev: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

(85)

Združenje proizvajalcev: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Nemčija

(86)

Združenje proizvajalcev: FCA Italy S.p.A.

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italija

(87)

Združenje proizvajalcev: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Nemčija

(88)

Združenje proizvajalcev: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Nemčija

(89)

Združenje proizvajalcev: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Združeno kraljestvo

(90)

Združenje proizvajalcev: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Nemčija

(91)

Združenje proizvajalcev: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Nemčija

(92)

Združenje proizvajalcev: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nizozemska

(93)

Pool Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francija

(94)

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

(95)

Združenje proizvajalcev: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Združeno kraljestvo

Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. novembra 2015

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 293, 11.11.2010, str. 15).


PRILOGA

Preglednica 1

Vrednosti v zvezi z učinkovitostjo proizvajalcev, potrjene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime proizvajalca

Združenja in odstopanja

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (80 %)

Cilj specifičnih emisij

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

ODM

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

O

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

Z8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Z1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GMBH

Z1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

ODM

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SPA

Z5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

Z3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG-TECHNIK GMBH

Z4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

Z8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

Z2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

DONGFENG MOTOR CORPORATION

ODM

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

ODM

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

ODM

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SPA

O

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

Z3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

Z4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD-WERKE GMBH

Z4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

OSO

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

Z5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

Z5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

ODM

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

Z6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

Z6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

Z6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Z6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Z11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

Z11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Z11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

Z11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

ODM

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SPA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Z10/OSO

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

ODM

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

Z13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Z13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

ODM

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GMBH

ODM

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

Z8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

ODM

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Z9/OSO

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

ODM

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Z9/OSO

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SPA

Z3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

OSO

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

O

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES-AMG GMBH

Z2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

O

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO-VETT SPA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Z7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Z7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Z7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

ODM

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

ODM

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

Z5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SPA

ODM

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

ODM

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

ODM

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

ODM

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

ODM

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

Z8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

ODM

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Z1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

ODM

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

O

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Z9/OSO

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Z9/OSO

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

Z10/OSO

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SPA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GMBH

ODM

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


Preglednica 2

rednosti v zvezi z učinkovitostjo združenj, potrjene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime združenja

Združenje

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (80 %)

Cilj specifičnih emisij

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

BMW GROUP

Z1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

Z2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

Z3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD-WERKE GMBH

Z4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

Z5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

Z6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

Z7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

POOL RENAULT

Z8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

SUZUKI POOL

Z9/OSO

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Z10/OSO

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

Z11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

Z13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Pojasnila k preglednicama 1 in 2

Stolpec A:

V preglednici 1: „ime proizvajalca“ pomeni ime proizvajalca, kot ga je zadevni proizvajalec sporočil Komisiji, ali, če ime ni bilo sporočeno, ime, registrirano pri organu za registracije države članice.

V preglednici 2: „ime združenja“ pomeni ime združenja, ki ga je navedel vodja združenja.

Stolpec B:

„O“ pomeni, da je bilo odobreno odstopanje v zvezi z malim proizvajalcem v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 443/2009 z učinkom za koledarsko leto 2014;

„OSO“ pomeni, da je bilo odobreno odstopanje v zvezi z nišnim proizvajalcem v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 443/2009 z učinkom za koledarsko leto 2014;

„ODM“ pomeni, da se uporabi odstopanje de minimis, tj. proizvajalcu, ki je bil skupaj z vsemi svojimi povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 1 000 novih vozil, registriranih v letu 2014, ni treba izpolniti cilja specifičnih emisij;

„Z“ pomeni, da je proizvajalec član združenja (iz preglednice 2), ki je bilo oblikovano v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 443/2009 in katerega sporazum o združitvi velja za koledarsko leto 2014.

Stolpec C:

„Število registracij“ pomeni skupno število novih avtomobilov, registriranih v državah članicah v koledarskem letu, pri čemer se ne upoštevajo registracije, ki se nanašajo na podatke, pri katerih manjkajo vrednosti za maso in/ali CO2, in podatke, ki jih proizvajalec ne prepozna. Števila registracij, ki so ga sporočile države članice, sicer ni dovoljeno spreminjati.

Stolpec D:

„Popravljene povprečne emisije CO2 (80 %)“ pomenijo povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 80 % vozil z najnižjimi emisijami v voznem parku proizvajalca v skladu s tretjo alineo drugega pododstavka člena 4 Uredbe (ES) št. 443/2009 in točko 4 Sporočila Komisije COM(2010) 657 final. Povprečne specifične emisije so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2.

Stolpec E:

„Cilj specifičnih emisij“ pomeni cilj emisij, izračunan na osnovi povprečne mase vseh vozil, pripisanih proizvajalcu, z uporabo formule iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009.

Stolpec F:

„Odstopanje od cilja“ pomeni razliko med povprečnimi specifičnimi emisijami v stolpcu D in ciljem specifičnih emisij v stolpcu E. Če je vrednost v stolpcu F pozitivna, to pomeni, da so povprečne specifične emisije višje od cilja specifičnih emisij.

Stolpec G:

„Prilagojeno odstopanje od cilja“ pomeni, da so bile vrednosti v tem stolpcu, ki se razlikujejo od vrednosti v stolpcu F, prilagojene glede na dovoljeno stopnjo napake. Dovoljena stopnja napake se uporabi samo, če je proizvajalec obvestil Komisijo o podatkih z oznako B, kot določa člen 9(3) Uredbe (EU) št. 1014/2010. Dovoljena stopnja napake se izračuna z naslednjo formulo:

Napaka

=

absolutna vrednost [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

povprečne specifične emisije CO2, vključno z neznanimi vozili (kot so navedene v stolpcu D);

TG1

=

cilj specifičnih emisij, vključno z neznanimi vozili (kot je naveden v stolpcu E);

AC2

=

povprečne specifične emisije CO2 brez neznanih vozil;

TG2

=

cilj specifičnih emisij brez neznanih vozil.

Stolpec I:

„Povprečne emisije CO2 (100 %)“ pomenijo povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 100 % vozil, pripisanih proizvajalcu. Povprečne specifične emisije so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2, ne pa tudi olajšave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 443/2009.


Popravki

4.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/73


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (prenovitev)

( Uradni list Evropske unije L 362 z dne 17. decembra 2014 )

Stran 68, pododstavek 1. odstavka (h) točke 145.A.30 Oddelka A Priloge II (Dela 145):

besedilo:

„ima v primeru linijskega vzdrževanja zrakoplova potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo C po Delu 66 in točki 145.A.35. Poleg tega ima dovolj potrditvenega osebja za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo B1, B2, kot je ustrezno, v skladu z Delom 66 in točko 145.A.35, v podporo potrditvenemu osebju kategorije C.“

se glasi:

„ima v primeru baznega vzdrževanja velikega zrakoplova potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo C po Delu 66 in točki 145.A.35. Poleg tega ima dovolj potrditvenega osebja za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo B1, B2, kot je ustrezno, v skladu z Delom 66 in točko 145.A.35, v podporo potrditvenemu osebju kategorije C.“.