ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 302

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
19. november 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/2072 z dne 17. novembra 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2016 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi uredb (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2073 z dne 16. novembra 2015 o prepovedi ribolova na trsko na območju IV; v vodah Unije območja IIa; na tistem delu območja IIIa, ki ga ne zajemata Skagerrak in Kattegat, za plovila, ki plujejo pod zastavo Švedske

11

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2074 z dne 16. novembra 2015 o prepovedi ribolova na severno kozico v norveških vodah južno od 62° S s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2075 z dne 18. novembra 2015 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloksifop-P, orizalin in fenmedifam v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2076 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine

51

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2077 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

63

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2079 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote Unije za sveže in zamrznjeno goveje in telečje meso s poreklom iz Ukrajine

71

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2080 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja uvoznih tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine in odprave uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode s poreklom iz Moldavije

77

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine

81

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2082 z dne 18. novembra 2015 o neodobritvi Arctium lappa L. (nadzemni deli) kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

85

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2083 z dne 18. novembra 2015 o neodobritvi Tanacetum vulgare L. kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

87

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2084 z dne 18. novembra 2015 o odobritvi aktivne snovi flupiradifuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

89

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2085 z dne 18. novembra 2015 o odobritvi aktivne snovi mandestrobin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

93

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2086 z dne 18. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

97

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ( 1 )

99

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2088 z dne 10. novembra 2015 o oblikovanju stališča, ki se sprejme v imenu Evropske unije v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 in 127, predloga novega pravilnika ZN o čelnem trčenju, predlogov sprememb Konsolidirane resolucije o konstrukciji vozil (R.E.3) in predloga nove vzajemne resolucije št. 2 (M.R.2) o opredelitvah pogonskega sistema vozil

103

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2089 z dne 10. novembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

107

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2090 z dne 17. novembra 2015 o imenovanju nemškega člana Odbora regij

109

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2091 z dne 17. novembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/431/EU o finančnem prispevku Unije državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2011 (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 7856)

110

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/1


UREDBA SVETA (EU) 2015/2072

z dne 17. novembra 2015

o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2016 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi uredb (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) zahteva, da se sprejmejo ohranitveni ukrepi ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, kar vključuje, če je ustrezno, poročila, ki jih pripravijo Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ter drugi svetovalni organi, in v luči vseh mnenj svetovalnih svetov.

(3)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi vključno z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem. Ribolovne možnosti bi bilo treba dodeliti državam članicam tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsako državo članico za vsak stalež rib ali ribištvo in da se upoštevajo cilji skupne ribiške politike iz Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(4)

Celotne dovoljene ulove (TAC) bi bilo zato v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, in sicer ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer se zagotovi poštena obravnava med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z deležniki.

(5)

Ribolovne možnosti za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, bi bilo treba določiti v skladu s pravili iz navedenih načrtov. Zato bi bilo treba omejitve ulova za staleže trske v Baltskem morju določiti v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES) št. 1098/2007 (2).

(6)

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) zaradi sprememb v biologiji vzhodnega staleža trske ni mogel določiti bioloških referenčnih točk za staleže trske v podrazdelkih ICES 25–32 in je namesto tega za navedeni stalež trske predlagal TAC na podlagi pristopa z omejenimi podatki. Brez bioloških referenčnih točk ni bilo mogoče upoštevati pravil za določitev in dodelitev ribolovnih možnosti za staleže trske v teh podrazdelkih iz Uredbe (ES) št. 1098/2007. Če ribolovne možnosti ne bi bile določene in dodeljene, bi to lahko resno ogrozilo trajnost staleža trske, zato je TAC primerno določiti na podlagi pristopa z omejenimi podatki na ravni, ki ustreza tisti iz pristopa, ki ga je razvil in predlagal ICES, da bi tako prispevali k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013.

(7)

Ker je ICES oblikoval nov pristop do obravnave znanstvenih mnenj za določitev ribolovnih možnosti za trsko v podrazdelkih 22–24, je primerno uporabiti postopen pristop glede zmanjšanja ribolovnih možnosti.

(8)

Glede na najnovejše znanstveno mnenje je za zaščito drstišč zahodne trske ribolovne možnosti primerno določiti za obdobja med drstitvami (od 15. februarja do 31. marca 2016, in torej ne aprila, kar je prej veljalo). S takšno določitvijo ribolovnih možnosti bomo prispevali k ugodnemu razvoju staleža in s tem doseganju ciljev skupne ribiške politike, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013.

(9)

V Uredbi (EU) št. 1380/2013 je določen cilj skupne ribiške politike, v skladu s katerim se stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa doseže do leta 2015, kjer je to mogoče, za vse staleže pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020. Ker bi imela uresničitev te stopnje izkoriščanja do leta 2016 resne posledice za socialno in ekonomsko trajnost flot, ki lovijo stalež papaline in sleda, je sprejemljivo, da se ta stopnja izkoriščanja doseže najpozneje leta 2017. Ribolovne možnosti za leto 2016 za ta dva staleža bi bilo treba določiti tako, da se zagotovi postopno doseganje stopnje izkoriščanja največjega trajnostnega donosa do navedenega datuma.

(10)

Za uporabo ribolovnih možnosti, določenih v tej uredbi, veljajo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3), zlasti členov 33 in 34 Uredbe, o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter prenosu podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti Komisiji. Zato bi bilo v tej uredbi treba določiti oznake za pošiljanje podatkov o iztovarjanju staležev v skladu s to uredbo, ki jih morajo države članice uporabiti pri pošiljanju podatkov Komisiji.

(11)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (4) so bili določeni dodatni pogoji za vsakoletno upravljanje TAC, vključno z določbami glede prilagodljivosti za previdnostne in analitske TAC v skladu s členoma 3 in 4. V skladu s členom 2 navedene uredbe Svet pri določanju TAC odloči, za katere staleže se člena 3 ali 4 ne uporabljata, zlasti na podlagi biološkega statusa staležev. Pred kratkim je bil s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uveden mehanizem vsakoletne prilagodljivosti za vse staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi razvrednotila načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja živih morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev skupne ribiške politike in poslabšala biološki status staležev, bi bilo treba določiti, da se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za analitske TAC uporabljata le, kadar se ne uporablja vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(12)

Leta 2015 je bila zaradi prepovedi, ki jo je Ruska federacija uvedla na uvoz nekaterih kmetijskih in ribiških proizvodov iz Unije, za staleže, ki jih je ta prepoved najbolj in neposredno prizadela, uvedena 25-odstotna prilagodljivost pri prenosu neizkoriščenih ribolovnih možnosti. Zaradi izjemnih okoliščin, nastalih zaradi podaljšanja in povečanja tega obsega prepovedi do Unije ter nedostopnosti nekaterih običajnih trgov, pa tudi ob upoštevanju znanstvenega mnenja, je primerno dovoliti, da se v leto 2016 za določene staleže prenese do 25 % ribolovnih možnosti, ki v letu 2015 niso bile izkoriščene, za severovzhodno atlantsko skušo pa do 17,5 % izhodiščne kvote za leto 2015. Zato je to prilagodljivost primerno vključiti v uredbi Sveta (EU) št. 1221/2014 (5) in (EU) 2015/104 (6). Za zadevne staleže se ne bi smela uporabljati nobena druga prilagodljivost glede prenosa neizkoriščenih ribolovnih možnosti.

(13)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da bi ribičem Unije zagotovili preživetje, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2016. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Zaradi razlogov, navedenih v uvodni izjavi 12, bi bilo treba določbe glede možnosti prenosa ribolovnih možnosti, ki niso izkoriščene v letu 2015, uporabljati z učinkom od 1. januarja 2015 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Baltskem morju za leto 2016.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Unije, ki lovijo v Baltskem morju.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ICES“ pomeni Mednarodni svet za raziskovanje morja;

2.

„Baltsko morje“ pomeni območja ICES IIIb, IIIc in IIId;

3.

„podrazdelek“ pomeni podrazdelek ICES Baltskega morja, kakor je opredeljen v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 2187/2005 (7);

4.

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo, ki je opremljeno za gospodarsko izkoriščanje morskih bioloških virov;

5.

„ribiško plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

6.

„stalež“ pomeni morski biološki vir, ki je prisoten na zadevnem območju upravljanja;

7.

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino posameznega staleža, ki jo je mogoče:

(i)

uloviti v obdobju enega leta v primeru ribištva, za katero velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013,

(ii)

iztovoriti v obdobju enega leta v primeru ribištva, za katero ne velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

8.

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 4

TAC in dodelitve

TAC, kvote in po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 ali na podlagi člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(d)

količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 ali prenesene v skladu s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)

odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova, za katera ne velja obveznost iztovarjanja

1.   Za ulove vrst, za katere veljajo omejitve ulova in ki so bile ulovljene v okviru ribištva iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, velja obveznost iztovarjanja, kot je določena v členu 15 navedene uredbe.

2.   Ulov in prilov morske plošče se obdržita na krovu ali iztovarjata le, kadar ulov in prilov ulovijo ribiška plovila Unije, ki plujejo pod zastavo države članice s kvoto, ter pod pogojem, da navedena kvota ni izčrpana.

3.   Staleži neciljnih vrst v okviru varnih bioloških meja iz člena 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so določeni v Prilogi za namen odstopanja od obveznosti odštetja ulova od zadevnih kvot, določenih v navedenem členu.

POGLAVJE III

PROŽNOST PRI DOLOČANJU RIBOLOVNIH MOŽNOSTI ZA NEKATERE STALEŽE

Člen 7

Sprememba Uredbe (EU) 2015/104

V Uredbo (EU) 2015/104 se vstavi naslednji člen:

„Člen 18a

Prožnost pri določanju ribolovnih možnosti za nekatere staleže

1.   Ta člen se uporablja za naslednje staleže:

(a)

skuša v območjih IIIa in IV; vodah Unije območij IIa, IIIb, IIIc in IIId;

(b)

skuša v območjih VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vodah Unije in mednarodnih vodah območja Vb; mednarodnih vodah območij IIa, XII in XIV;

(c)

skuša v norveških vodah območij IIa in IVa;

(d)

sled v vodah Unije ter norveških in mednarodnih vodah območij I in II;

(e)

sled v Severnem morju severno od 53° S;

(f)

sled v območjih IVc in VIId;

(g)

sled v območjih VIIa, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk;

(h)

šur v vodah Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vodah Unije in mednarodnih vodah območja Vb; mednarodnih vodah območij XII in XIV.

2.   Vse količine do 25 % izhodiščne kvote držav članic za staleže, navedene v točkah (d) do (h) odstavka 1, ki v letu 2015 niso bile porabljene, se dodajo v izračun kvote zadevne države članice za leto 2016. Za staleže, določene v točkah (a) do (c) odstavka 1, je ta odstotek 17,5. Vse količine, prenesene na druge države članice v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, in vse količine, odštete v skladu s členi 37, 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009, se upoštevajo pri določitvi uporabljenih in neuporabljenih količin na podlagi tega odstavka.

3.   Kadar država članica za določen stalež izkoristi možnost iz odstavka 2 tega člena, se za ta stalež ne sme uporabljati nobena druga prilagodljivost v smislu prenosa neizkoriščenih ribolovnih možnosti.“

Člen 8

Sprememba Uredbe (EU) št. 1221/2014

V Uredbo (EU) št. 1221/2014 se vstavi naslednji člen:

„Člen 5a

Prožnost pri določanju ribolovnih možnosti za nekatere staleže

1.   Ta člen se uporablja za naslednje staleže:

(a)

sled v podrazdelku ICES 30–31;

(b)

sled v vodah Unije podrazdelkov ICES 25–27, 28.2, 29 in 32;

(c)

sled v podrazdelku ICES 28.1;

(d)

papalina v vodah Unije iz podrazdelka ICES 22–32.

2.   Vse količine do 25 % izhodiščne kvote držav članic za staleže, navedene v odstavku 1, ki v letu 2015 niso bile porabljene, se dodajo v izračun kvote zadevne države članice za leto 2016. Vse količine, prenesene na druge države članice v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, in vse količine, odštete v skladu s členi 37, 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009, se upoštevajo pri določitvi uporabljenih in neuporabljenih količin na podlagi tega odstavka.

3.   Kadar država članica za določen stalež izkoristi možnost iz odstavka 2 tega člena, se za ta stalež ne sme uporabljati nobena druga prilagodljivost v smislu prenosa neizkoriščenih ribolovnih možnosti.“

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi s količinami ujetih ali iztovorjenih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 10

Prilagodljivost

1.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi k tej uredbi, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC.

2.   Člen 3(2) in (3) ter člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Vendar pa se člena 7 in 8 uporabljata z učinkom od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 1221/2014 z dne 10. novembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2015 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembah uredb (EU) št. 43/2014 in (EU) št. 1180/2013 (UL L 330, 15.11.2014, str. 16).

(6)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).


PRILOGA

TAC, ki veljajo za ribiška plovila Unije na območjih, kjer obstajajo TAC po vrstah in območjih

V naslednjih preglednicah so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu ter pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani.

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES.

Staleži rib so navedeni po abecednem redu latinskih imen vrst.

Za namene te uredbe je prikazana naslednja korelacijska preglednica latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna oznaka

Splošno ime

Clupea harengus

HER

sled

Gadus morhua

COD

trska

Pleuronectes platessa

PLE

morska plošča

Salmo salar

SAL

atlantski losos

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podrazdelka 30 in 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finska

99 098

 

 

Švedska

21 774

 

 

Unija

120 872

 

 

TAC

120 872

 

Analitski TAC


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podrazdelki 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danska

3 683

 

 

Nemčija

14 496

 

 

Finska

2

 

Uporablja se člen 6(3) te uredbe.

Poljska

3 419

 

 

Švedska

4 674

 

 

Unija

26 274

 

 

TAC

26 274

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danska

3 905

 

 

Nemčija

1 035

 

 

Estonija

19 942

 

Uporablja se člen 6(3) te uredbe.

Finska

38 927

 

 

Latvija

4 921

 

 

Litva

5 182

 

 

Poljska

44 224

 

 

Švedska

59 369

 

 

Unija

177 505

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podrazdelek 28.1

HER/03D.RG

Estonija

16 124

 

 

Latvija

18 791

 

Uporablja se člen 6(3) te uredbe.

Unija

34 915

 

 

TAC

34 915

 

Analitski TAC


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

vode Unije podrazdelkov 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danska

9 451

 

 

Nemčija

3 760

 

 

Estonija

921

 

 

Finska

723

 

 

Latvija

3 514

 

 

Litva

2 315

 

 

Poljska

10 884

 

 

Švedska

9 575

 

 

Unija

41 143

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

podrazdelki 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danska

5 552 (1)

 

 

Nemčija

2 715 (1)

 

 

Estonija

123 (1)

 

 

Finska

109 (1)

 

 

Latvija

459 (1)

 

 

Litva

298 (1)

 

 

Poljska

1 486 (1)

 

 

Švedska

1 978 (1)

 

 

Unija

12 720 (1)

 

 

TAC

12 720 (1)

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danska

2 890

 

 

Nemčija

321

 

 

Poljska

605

 

 

Švedska

218

 

 

Unija

4 034

 

 

TAC

4 034

 

Analitski TAC


Vrsta:

atlantski losos

Salmo salar

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danska

19 879 (2)

 

 

Nemčija

2 212 (2)

 

 

Estonija

2 020 (2)

 

 

Finska

24 787 (2)

 

 

Latvija

12 644 (2)

 

 

Litva

1 486 (2)

 

 

Poljska

6 030 (2)

 

 

Švedska

26 870 (2)

 

 

Unija

95 928 (2)

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

atlantski losos

Salmo salar

Območje:

vode Unije podrazdelka 32

SAL/3D32.

Estonija

1 344 (3)

 

 

Finska

11 762 (3)

 

 

Unija

13 106 (3)

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC


Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danska

19 958

 

 

Nemčija

12 644

 

 

Estonija

23 175

 

 

Finska

10 447

 

 

Latvija

27 990

 

 

Litva

10 125

 

 

Poljska

59 399

 

 

Švedska

38 582

 

 

Unija

202 320

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC


(1)  Ta kvota se lahko ulovi od 1. januarja do 14. februarja ter od 1. aprila do 31. decembra 2016.

(2)  Izraženo s številom posameznih rib.

(3)  Izraženo s številom posameznih rib.


19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2073

z dne 16. novembra 2015

o prepovedi ribolova na trsko na območju IV; v vodah Unije območja IIa; na tistem delu območja IIIa, ki ga ne zajemata Skagerrak in Kattegat, za plovila, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/104 (2) določa kvote za leto 2015.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2015.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2015 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,16. novembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Št.

55/TQ104

Država članica

Švedska

Stalež

COD/2A3AX4

Vrsta

trska (Gadus morhua)

Območje

IV; vode Unije območja IIa; tisti del območja IIIa, ki ga ne zajemata Skagerrak in Kattegat

Datum zaprtja

5.10.2015


19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2074

z dne 16. novembra 2015

o prepovedi ribolova na severno kozico v norveških vodah južno od 62° S s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/104 (2) določa kvote za leto 2015.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2015.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2015 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Št.

56/TQ104

Država članica

Švedska

Stalež

PRA/04-N.

Vrsta

severna kozica (Pandalus borealis)

Območje

norveške vode južno od 62° S

Datum zaprtja

5.10.2015


19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/15


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2075

z dne 18. novembra 2015

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloksifop-P, orizalin in fenmedifam v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a), člena 18(1)(b) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za diklorprop-P, haloksifop-P in orizalin so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za abamektin, desmedifam in fenmedifam so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Za abamektin je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka in priporočila znižanje MRL za goveje mišičevje in ledvice. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za citruse, mandeljne, lešnike, orehe, jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, breskve, slive, namizno grozdje, vinsko grozdje, jagode, robide, maline, ribez (rdeči, črni in beli), kosmulje, papajo, krompir, redkev, česen, čebulo, šalotko, spomladansko čebulo, paradižnik, papriko, jajčevce, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, orjaške buče, lubenice, kitajski kapus, motovilec, solato, eskarijolko, rukvico, liste in poganjke kapusnic, vitlof, pravo krebuljico, drobnjak, liste zelene, peteršilj, žajbelj, rožmarin, materino dušico, baziliko, lovorov list, pehtran, fižol (svež, s stroki), grah (svež, s stroki) in por nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za češnje, avokado, grah (svež, brez strokov) in artičoke ni na voljo nobenih informacij ter da za krešo in zeleno razpoložljive informacije niso zadostovale za določitev začasne MRL in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določanja. Ob upoštevanju dodatnih informacij o dobri kmetijski praksi, ki jih je predložila Francija po objavi obrazloženega mnenja, ter ker ni tveganja za potrošnike, bi bilo treba MRL za marelice določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni.

(3)

Za desmedifam je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (3). Ugotovila je, da v zvezi z MRL za rdečo peso, liste blitve, sladkorno peso (koren), svinjsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, goveje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, ovčje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice ter kozje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(4)

Za diklorprop-P je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (4). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Priporočila je znižanje MRL za jabolka, hruške, češnje, slive, ječmenovo, ovseno, rženo in pšenično zrnje. Za pomaranče je priporočila dvig obstoječe MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za svinjsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, goveje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, ovčje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kozje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice ter kravje, ovčje in kozje mleko nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Za haloksifop-P je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (5). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za korenje, čebulo, fižol (suh), grah (suh), sončnična semena, sladkorno peso (koren), svinjsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, goveje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, ovčje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kozje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, perutninsko mišičevje, maščevje in jetra, kravje, ovčje in kozje mleko ter ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za spomladansko čebulo in semena oljne ogrščice razpoložljive informacije niso zadostovale za določitev začasne MRL in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za spomladansko čebulo bi bilo treba določiti v višini specifične meje določanja. Ob upoštevanju dodatnih informacij o dobri kmetijski praksi, ki jih je predložila Avstralija po objavi obrazloženega mnenja, ter ker ni tveganja za potrošnike, bi bilo treba MRL za semena oljne ogrščice določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni. Ta MRL bo pregledana, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(6)

Za orizalin je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (6). Priporočila je znižanje MRL za namizno grozdje. Za druge proizvode je priporočila ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za kivi in šparglje nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za banane razpoložljive informacije niso zadostovale za določitev začasne MRL in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za ta proizvod bi bilo treba določiti v višini specifične meje določanja.

(7)

Za fenmedifam je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (7). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za jagode, rdečo peso, špinačo, liste blitve, pravo krebuljico, drobnjak, liste zelene, peteršilj, žajbelj, rožmarin, materino dušico, baziliko, lovorov list in pehtran nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za sladkorno peso (koren) nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ob upoštevanju dodatnih informacij o poskusih za ugotavljanje ostankov, ki jih je predložila Finska po objavi obrazloženega mnenja, bi bilo treba MRL za sladkorno peso (koren) določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 v višini „0,05 (*) mg/kg“. Ta MRL bo pregledana, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je tudi ugotovila, da v zvezi z MRL za svinjsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, goveje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, ovčje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kozje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kravje, ovčje in kozje mleko, perutninsko mišičevje, maščevje in jetra ter ptičja jajca razpoložljive informacije niso zadostovale za določitev začasne MRL in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določanja.

(8)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali CXL, bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določanja ali uporabljati privzete MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(9)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določanja posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri več snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določanja.

(10)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(12)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Da bi se omogočilo normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(14)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni do 8. decembra 2015.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 9. junija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za abamektin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(9):3823.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za desmedifam v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(7):3803.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za diklorprop-P v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(2):3552.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za haloksifop-P v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(10):3861.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za orizalin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(8):3819.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za fenmedifam v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2014; 12(8):3807.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpci za abamektin, desmedifam in fenmedifam se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražena kot avermektin B1a) (F) (R)

Desmedifam

Fenmedifam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

0,01  (1)

 

0110000

Citrusi

0,015 (+)

 

0,01  (1)

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

0120000

Lupinarji

 

 

0,01  (1)

0120010

Mandeljni

0,02 (+)

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,01 (1)

 

 

0120030

Indijski orehi

0,01 (1)

 

 

0120040

Kostanj

0,01 (1)

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01 (1)

 

 

0120060

Lešniki

0,02 (+)

 

 

0120070

Oreški makadamije

0,01 (1)

 

 

0120080

Pekani

0,01 (1)

 

 

0120090

Pinjole

0,01 (1)

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (1)

 

 

0120110

Orehi

0,02 (+)

 

 

0120990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,03 (+)

 

0,01  (1)

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

 

0,01  (1)

0140010

Marelice

0,02 (+)

 

 

0140020

Češnje

0,01 (1)

 

 

0140030

Breskve

0,02 (+)

 

 

0140040

Slive

0,01 (1) (+)

 

 

0140990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,01 (1) (+)

 

0,01  (1)

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,15 (+)

 

0,3 (+)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

0,01  (1)

0153010

Robide

0,08 (+)

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01 (1)

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,08 (+)

 

 

0153990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (1)

 

0,01  (1)

0154010

Borovnice

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

(+)

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

(+)

 

 

0154050

Šipek

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

 

0160000

Mešano sadje

 

 

0,01  (1)

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (1)

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

0161050

Karambole

 

 

 

0161060

Kakiji

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (1)

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (1)

 

 

0163020

Banane

0,01 (1)

 

 

0163030

Mango

0,01 (1)

 

 

0163040

Papaje

0,03 (+)

 

 

0163050

Granatna jabolka

0,01 (1)

 

 

0163060

Čirimoje

0,01 (1)

 

 

0163070

Gvave

0,01 (1)

 

 

0163080

Ananasi

0,01 (1)

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (1)

 

 

0163100

Durian

0,01 (1)

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (1)

 

 

0163990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (1)

 

 

0211000

(a)

Krompir

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,05  (1) (+)

0,15 (+)

0213020

Korenje

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213030

Gomoljna zelena

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213040

Hren

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213050

Topinambur/laška repa

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Pastinak

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213070

Koren peteršilja

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213080

Redkev

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213100

Podzemna koleraba

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213110

Repa

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213990

Drugo

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

Česen

(+)

 

 

0220020

Čebula

(+)

 

 

0220030

Šalotka

(+)

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

(+)

 

 

0220990

Drugo

 

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,09 (+)

 

 

0231020

Paprika

0,07 (+)

 

 

0231030

Jajčevci

0,09 (+)

 

 

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01 (1)

 

 

0231990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,04

 

 

0232010

Kumare

(+)

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

(+)

 

 

0232030

Bučke

(+)

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (1)

 

 

0233010

Melone

(+)

 

 

0233020

Orjaške buče

(+)

 

 

0233030

Lubenice

(+)

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (1)

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (1)

 

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

(+)

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

Motovilec

2 (+)

 

 

0251020

Solata

0,09 (+)

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,1 (+)

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,01 (1)

 

 

0251050

Rana barbica

0,01 (1)

 

 

0251060

Rukvica/rukola

0,015 (+)

 

 

0251070

Ogrščica

0,01 (1)

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

2 (+)

 

 

0251990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01 (1)

 

 

0252010

Špinača

 

0,01  (1)

0,3 (+)

0252020

Tolščakovke

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252030

Listi blitve

 

0,05  (1) (+)

0,3 (+)

0252990

Drugo

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (1) (+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0,02  (1)

 

0256010

Prava krebuljica

2 (+)

 

7 (+)

0256020

Drobnjak

2 (+)

 

7 (+)

0256030

Listi zelene

0,09 (+)

 

7 (+)

0256040

Peteršilj

2 (+)

 

7 (+)

0256050

Žajbelj

2 (+)

 

7 (+)

0256060

Rožmarin

2 (+)

 

7 (+)

0256070

Materina dušica

2 (+)

 

7 (+)

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

2 (+)

 

7 (+)

0256090

Lovorov list

2 (+)

 

7 (+)

0256100

Pehtran

2 (+)

 

0,3 (+)

0256990

Drugo

0,02  (1)

 

0,02  (1)

0260000

Stročnice

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

Fižol (s stroki)

0,03 (+)

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,01 (1)

 

 

0260030

Grah (s stroki)

0,03 (+)

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

0,01 (1)

 

 

0260050

Leča

0,01 (1)

 

 

0260990

Drugo

0,01 (1)

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

Šparglji/beluši

 

 

 

0270020

Kardij

 

 

 

0270030

Belušna zelena

 

 

 

0270040

Sladki komarček

 

 

 

0270050

Artičoke

 

 

 

0270060

Por

(+)

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

 

 

0270990

Drugo

 

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

STROČNICE

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

Fižol

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

 

0401030

Mak

 

 

 

0401040

Sezamova semena

 

 

 

0401050

Sončnična semena

 

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

 

0401070

Soja

 

 

 

0401080

Gorčična semena

 

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

 

 

0401100

Bučna semena

 

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

 

0401120

Semena borage

 

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

 

 

0401140

Konopljina semena

 

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

 

 

0401990

Drugo

 

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo

 

 

 

0500000

ŽITA

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

 

0500030

Koruza

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Riž

 

 

 

0500070

 

 

 

0500080

Sirek

 

 

 

0500090

Pšenica

 

 

 

0500990

Drugo

 

 

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

Čaj

 

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

0650000

Rožiči

 

 

 

0700000

HMELJ

0,1

0,05  (1)

0,05  (1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

0820990

Drugo

 

 

 

0830000

Skorja

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Cimet

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Ingver

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

Brsti

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (1)

 

 

0900010

Koren sladkorne pese

 

0,05  (1) (+)

0,05  (1) (+)

0900020

Sladkorni trs

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Koren cikorije

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900990

Drugo

 

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

0,05  (1)

0,05  (1)

1010000

Tkiva

 

 

 

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (1)

 

 

1011010

Mišičevje

 

(+)

 

1011020

Maščevje

 

(+)

 

1011030

Jetra

 

(+)

 

1011040

Ledvice

 

(+)

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1011990

Drugo

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,01 (1)

(+)

 

1012020

Maščevje

0,01 (1)

(+)

 

1012030

Jetra

0,02

(+)

 

1012040

Ledvice

0,01 (1)

(+)

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

1012990

Drugo

0,01 (1)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,02

(+)

 

1013020

Maščevje

0,05

(+)

 

1013030

Jetra

0,025

(+)

 

1013040

Ledvice

0,02

(+)

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

 

 

1013990

Drugo

0,01 (1)

 

 

1014000

d)

Koze

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,01 (1)

(+)

 

1014020

Maščevje

0,01 (1)

(+)

 

1014030

Jetra

0,02

(+)

 

1014040

Ledvice

0,01 (1)

(+)

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

1014990

Drugo

0,01 (1)

 

 

1015000

(e)

Enoprski kopitarji

 

 

 

1015010

Mišičevje

0,01 (1)

 

 

1015020

Maščevje

0,01 (1)

 

 

1015030

Jetra

0,02

 

 

1015040

Ledvice

0,01 (1)

 

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

1015990

Drugo

0,01 (1)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (1)

 

 

1016010

Mišičevje

 

 

 

1016020

Maščevje

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

1017010

Mišičevje

0,01 (1)

 

 

1017020

Maščevje

0,01 (1)

 

 

1017030

Jetra

0,02

 

 

1017040

Ledvice

0,01 (1)

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

1017990

Drugo

0,01 (1)

 

 

1020000

Mleko

0,01  (1)

 

 

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (1)

 

 

1030010

Kokoši

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05  (1)

 

 

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (1)

 

 

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (1)

 

 

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (1)

 

 

(b)

dodajo se naslednji stolpci za diklorprop, haloksifop in orizalin:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (4)

Diklorprop (vsota diklorpropa (vključno z diklorpropom-P), njegovih soli, estrov in konjugatov, izražena kot diklorprop) (R)

Haloksifop (vsota haloksifopa, njegovih estrov, soli in konjugatov, izražena kot haloksifop (vsota R- in S-izomerov v poljubnem razmerju)) (F) (R)

Orizalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0110000

Citrusi

 

 

 

0110010

Grenivke

0,02  (3)

 

 

0110020

Pomaranče

0,3

 

 

0110030

Limone

0,02  (3)

 

 

0110040

Limete

0,02  (3)

 

 

0110050

Mandarine

0,02  (3)

 

 

0110990

Drugo

0,02  (3)

 

 

0120000

Lupinarji

0,02  (3)

 

 

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,02  (3)

 

 

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

0,02  (3)

 

 

0140010

Marelice

 

 

 

0140020

Češnje

 

 

 

0140030

Breskve

 

 

 

0140040

Slive

 

 

 

0140990

Drugo

 

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

0,02  (3)

 

 

0151000

(a)

Grozdje

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

0153010

Robide

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

0154010

Borovnice

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

 

0154050

Šipek

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

 

0160000

Mešano sadje

0,02  (3)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

0161050

Karambole

 

 

 

0161060

Kakiji

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

(+)

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaje

 

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

 

0163070

Gvave

 

 

 

0163080

Ananasi

 

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

 

0163990

Drugo

 

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0211000

(a)

Krompir

 

0,01  (3)

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,01  (3)

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,01  (3)

 

0213020

Korenje

 

0,09 (+)

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0,01  (3)

 

0213040

Hren

 

0,01  (3)

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0,01  (3)

 

0213060

Pastinak

 

0,01  (3)

 

0213070

Koren peteršilja

 

0,01  (3)

 

0213080

Redkev

 

0,01  (3)

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0,01  (3)

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0,01  (3)

 

0213110

Repa

 

0,01  (3)

 

0213990

Drugo

 

0,01  (3)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0220010

Česen

 

0,01  (3)

 

0220020

Čebula

 

0,2 (+)

 

0220030

Šalotka

 

0,01  (3)

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0,01  (3)

 

0220990

Drugo

 

0,01  (3)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

 

 

0231020

Paprika

 

 

 

0231030

Jajčevci

 

 

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

 

0231990

Drugo

 

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

0233010

Melone

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

Motovilec

 

 

 

0251020

Solata

 

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

Špinača

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

(e)

Vitlof

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

0256090

Lovorov list

 

 

 

0256100

Pehtran

 

 

 

0256990

Drugo

 

 

 

0260000

Stročnice

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

0260050

Leča

 

 

 

0260990

Drugo

 

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,02  (3)

0,01