ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 283

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
29. oktober 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1939 z dne 9. oktobra 2015 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ZOP))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1940 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju ( 1 )

3

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1941 z dne 28. oktobra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

7

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/1942 z dne 26. oktobra 2015 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije glede zahtevka Združenih držav Amerike za odstopanje od pravil STO, da se podaljša program AGOA

9

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1943 z dne 27. oktobra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/909/EU glede podaljšanja obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi z malim panjskim hroščem v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1944 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/807/EU o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika

13

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 303/14/COL z dne 15. julija 2014 o odobritvi odstopanja Norveške od nekaterih skupnih predpisov za letalsko varnost v skladu s členom 14(6) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena) [2015/1945]

18

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 545/14/COL z dne 8. decembra 2014 o odobritvi odstopanja Islandije od nekaterih skupnih predpisov za letalsko varnost v skladu s členom 14(6) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena), in razveljavitvi Odločbe Kolegija 362/14/COL z dne 14. septembra 2014 [2015/1946]

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1939

z dne 9. oktobra 2015

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Latvije za registracijo imena „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani, iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 189, 6.6.2015, str. 11.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1940

z dne 28. oktobra 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranski verigi (v nadaljnjem besedilu: CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je sprejel mnenje o alkaloidih rožička v krmi in hrani (3). Odbor CONTAM je določil skupinski akutni referenčni odmerek 1 μg/kg telesne teže in skupinski dopustni dnevni vnos v višini 0,6 μg/kg telesne teže.

(3)

Prisotnost alkaloidov rožička v žitnih zrnih je do določene mere povezana s prisotnostjo sklerocijev rožička v žitnih zrnih. To razmerje ni absolutno, saj so lahko alkaloidi rožička prisotni tudi v prahu iz sklerocijev rožička, adsorbiranega na žitnih zrnih. Zato je pomembno, da se kot prvi korak pri zbiranju dodatnih podatkov o prisotnosti alkaloidov rožička v žitih in žitnih proizvodih določijo mejne vrednosti za sklerocije rožička. Vendar se priznava, da skladnost z mejnimi vrednostmi za sklerocije rožička ne zagotavlja nujno varnosti hrane v zvezi s prisotnostjo alkaloidov rožička. Zato lahko pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s členom 14(8) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4) za uvedbo omejitev pri dajanju živila na trg ali pri zahtevi za umik takega živila s trga, če živilo ni varno zaradi ravni alkaloidov rožička, kljub skladnosti z mejno vrednostjo za sklerocije rožička.

(4)

Treba je določiti, na kateri stopnji trženja je treba uporabiti mejne vrednosti za sklerocije rožička, saj se s postopki čiščenja in sortiranja lahko zmanjša prisotnost sklerocijev rožička. Primerno je, da se mejne vrednosti za sklerocije rožička na žitnih zrnih uporabljajo na enakih stopnjah trženja kot tiste za druge mikotoksine.

(5)

Izkušnje z uporabo Uredbe (ES) št. 1881/2006 kažejo, da je treba pojasniti pojem „prva stopnja predelave“, zlasti v zvezi s sistemi integrirane proizvodnje in predelave ter v zvezi z luščenjem.

(6)

Pomembno je, da se zbirajo podatki o prisotnosti alkaloidov rožička v žitih in žitnih proizvodih, da se opredeli razmerje med prisotnostjo alkaloidov rožička in prisotnostjo sklerocijev rožička. Ugotovitve glede alkaloidov rožička je treba sporočiti do 30. septembra 2016, da se bodo lahko določile ustrezne in dosegljive mejne vrednosti alkaloidov rožička, ki bodo zagotovile visoko raven varovanja zdravja ljudi.

(7)

Čeprav je pomembno, da se še naprej uporabljajo preventivni ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženosti z ohratoksinom A, ni treba vsako leto poročati o ugotovitvah, rezultatih preiskav in napredku v zvezi z uporabo preventivnih ukrepov. Primerno je posodobiti določbe o spremljanju in poročanju iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1881/2006.

(8)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

(1)

Člen 9 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 9

Spremljanje in poročanje

1.   Države članice spremljajo vsebnost nitratov v zelenjavi, ki lahko vsebuje visoke vrednosti, zlasti v zelenolistnati zelenjavi, in redno sporočajo rezultate Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).

2.   Države članice predložijo Komisiji povzetek ugotovitev v zvezi z aflatoksini, pridobljenimi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 884/2014 (5), in Evropski agenciji za varnost hrane sporočijo posamezne podatke o prisotnosti.

3.   Države članice in organizacije strokovnih zainteresiranih strani vsako leto sporočijo Komisiji rezultate preiskav, ki so jih izvedle, in napredek v zvezi z uporabo preventivnih ukrepov za preprečitev onesnaženosti z deoksinivalenolom, zearalenonom, fumonizinom B1 in B2, ter toksinoma T-2 in HT-2. Komisija da rezultate na voljo državam članicam. Zadevni podatki o prisotnosti se predložijo Evropski agenciji za varnost hrane.

4.   Državam članicam in organizacijam strokovnih zainteresiranih strani se zelo priporoča, da spremljajo prisotnost alkaloidov rožička v žitih in žitnih proizvodih.

Državam članicam in organizacijam strokovnih zainteresiranih strani se zelo priporoča, da predložijo agenciji EFSA svoje ugotovitve glede alkaloidov rožička do 30. septembra 2016. Te ugotovitve vključujejo podatke o prisotnosti in določene informacije o razmerju med prisotnostjo sklerocijev rožička in ravnijo posameznih alkaloidov rožička.

Komisija da te smernice na voljo državam članicam.

5.   Podatki o prisotnosti drugih onesnaževal, ki niso navedena v odstavkih 1 do 4, ki jih zbirajo države članice in organizacije strokovnih zainteresiranih strani, se lahko sporočijo agenciji EFSA.

6.   Podatki o prisotnosti se posredujejo agenciji EFSA v obliki za predložitev podatkov v skladu z njenimi navodili o standardnemu opisu vzorca (Standard Sample Description – SSD) za živila in krmo (6) ter dodatnimi posebnimi zahtevami agencije EFSA glede poročanja za določena onesnaževala. Podatki o prisotnosti iz organizacij strokovnih zainteresiranih strani se lahko po potrebi sporočijo agenciji EFSA v poenostavljeni obliki za predložitev podatkov, ki jo določi EFSA.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242, 14.8.2014, str. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm“"

(2)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(3)  Odbor agencije EFSA za onesnaževala v prehranski verigi (CONTAM); Znanstveno mnenje o alkaloidih rožička v krmi in hrani (Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed). EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V oddelku 2 se doda naslednji vnos 2.9:

„2.9

sklerociji rožička in alkaloidi rožička

 

2.9.1

sklerociji rožička

 

2.9.1.1

nepredelana žita (18), razen koruze in riža

0,5 g/kg (1)

2.9.2

alkaloidi rožička (2)

 

2.9.2.1

nepredelana žita (18), razen koruze in riža

 (3)

2.9.2.2

žitni mlevski proizvodi, razen koruznih in riževih mlevski proizvodov

 (3)

2.9.2.3

kruh (vključno z majhnimi pekovskimi izdelki), pecivo, piškoti, prigrizki iz žita, žitni proizvodi za zajtrk in testenine

 (3)

2.9.2.4

žitne kašice za dojenčke in majhne otroke

 (3)

2.

Opomba 18 se nadomesti z naslednjim:

„(18)

Mejna vrednost se uporablja za nepredelana žita, dana na trg za prvo stopnjo predelave.

‚Prva stopnja predelave‘ pomeni katero koli mehansko ali toplotno obdelavo zrn ali na njih, razen sušenja. Postopki čiščenja, vključno z luščenjem, sortiranja in sušenja se ne štejejo kot ‚prva stopnja predelave‘, če celotno zrno po čiščenju in sortiranju ostane nepoškodovano.

Luščenje pomeni čiščenje zrn z močnim ščetkanjem in/ali ribanjem.

Če se luščenje uporablja, kadar so prisotni sklerociji rožička, je treba za žita pred luščenjem najprej uporabiti prvi korak čiščenja. Po luščenju, opravljenem v kombinaciji s sesalcem prahu, sledi sortiranje po barvi pred mletjem.

Sistemi integrirane proizvodnje in predelave pomenijo sisteme, s katerimi se vse prejete serije žit očistijo, sortirajo in predelajo v istem obratu. Pri takih sistemih integrirane proizvodnje in predelave se mejna vrednost uporablja za nepredelana žita po čiščenju in sortiranju, vendar pred prvo stopnjo predelave.

Nosilci živilske dejavnosti skladnost zagotovijo s postopkom HACCP, s čimer se vzpostavi in izvaja učinkovit postopek spremljanja na tej kritični kontrolni točki.“


(1)  Vzorčenje se opravi v skladu s točko B Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 401/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).

Analiza se opravi z mikroskopskim pregledom.

(2)  Vsota 12 alkaloidov rožička: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Ustrezne in dosegljive mejne vrednosti, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi, bodo za ustrezne kategorije živil obravnavane pred 1. julijem 2017.“


29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1941

z dne 28. oktobra 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

44,1

MA

94,4

MK

57,3

TR

107,9

ZZ

75,9

0707 00 05

AL

50,7

TR

112,1

ZZ

81,4

0709 93 10

MA

124,7

TR

146,0

ZZ

135,4

0805 50 10

AR

130,2

TR

108,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

114,0

0806 10 10

BR

281,6

EG

210,3

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,1

ZZ

174,3

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

106,3

NZ

139,1

ZA

147,2

ZZ

110,7

0808 30 90

TR

135,5

ZZ

135,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/9


SKLEP SVETA (EU) 2015/1942

z dne 26. oktobra 2015

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije glede zahtevka Združenih držav Amerike za odstopanje od pravil STO, da se podaljša program AGOA

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V odstavkih 3 in 4 člena IX Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum STO) so določeni postopki za odobritev odstopanja od obveznosti glede večstranskih trgovinskih sporazumov v Prilogi 1A ali 1B ali 1C k Sporazumu STO in njihovim prilogam.

(2)

Združenim državam Amerike je bilo 27. maja 2009 odobreno odstopanje od obveznosti iz odstavka 1 člena I ter odstavkov 1 in 2 člena XIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 („GATT 1994“) za obdobje do 30. septembra 2015.

(3)

V skladu z odstavkom 3 člena IX Sporazuma STO so Združene države Amerike predložile zahtevek za odstopanje od obveznosti iz odstavka 1 člena I ter odstavkov 1 in 2 člena XIII GATT 1994 za obdobje do 30. septembra 2025 v obsegu, ki bi Združenim državam Amerike še naprej omogočal dajatev prosto obravnavo za upravičene izdelke s poreklom iz upravičenih podsaharskih afriških držav, določenih v skladu z zakonom o afriški rasti in priložnostih (AGOA).

(4)

Odobritev tega odstopanja Združenim državam Amerike ne bi negativno vplivala niti na gospodarstvo Evropske unije niti na trgovinske odnose z upravičenci do tega odstopanja. Poleg tega Unija na splošno podpira ukrepe za zmanjševanje revščine ter spodbujanje stabilnosti in trajnostnega gospodarskega razvoja v državah upravičenkah.

(5)

Zato je primerno sprejeti stališče, ki ga bo Unija zastopala na Generalnem svetu STO v podporo zahtevku Združenih držav Amerike za odstopanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije je podpora zahtevku Združenih držav Amerike za odstopanje od obveznosti iz odstavka 1 člena I ter odstavkov 1 in 2 člena XIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 do 30. septembra 2025 v skladu s pogoji iz zahtevka Združenih držav Amerike za odstopanje.

To stališče izrazi Komisija.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 26. oktobra 2015

Za Svet

Predsednica

C. DIESCHBOURG


29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/11


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1943

z dne 27. oktobra 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/909/EU glede podaljšanja obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi z malim panjskim hroščem v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 7330)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z izvedbenim sklepom Komisije 2014/909/EU (3) so bili po obvestilih Italije o pojavu malega panjskega hrošča (Aethina tumida) v regijah Kalabrija in Sicilija določeni nekateri zaščitni ukrepi. Navedeni sklep se uporablja do 30. novembra 2015.

(2)

Italija je 16. septembra 2015 obvestila Komisijo, da so bile pri pregledih in epidemioloških raziskavah, opravljenih v skladu z Izvedbenim sklepom 2014/909/EU, ter z aktivnim nadzorom v zvezi s pojavom malega panjskega hrošča v zadevnih regijah v Italiji, ugotovljene nove infestacije v Kalabriji.

(3)

Mednarodni standardi, ki jih je določila Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), priporočajo letne raziskave, ki se opravijo, preden območje pridobi status bolezni prostega območja. Težko je določiti točen epidemiološki razvoj infestacij z malim panjskim hroščem, ker lahko simptomi ostanejo neopaženi in lahko take infestacije vplivajo tudi na kolonije divjih čebel. Infestacije, o katerih so poročali v Italiji leta 2014, so bile odkrite jeseni, med septembrom in decembrom. Zato morata trenutna in prihodnja letna raziskava zajemati celotno jesensko obdobje za leto 2015 in 2016.

(4)

Ob upoštevanju, da epidemiološke razmere v teh regijah Italije še niso bile vzpostavljene in da dodatne informacije o trenutni in prihodnji raziskavi primanjkujejo, je treba podaljšati obdobje uporabe ukrepov, določenih v Izvedbenem sklepu 2014/909/EU, za nekaj mesecev po predvidenem koncu naslednje čebelarske sezone konec novembra 2016.

(5)

Rok uporabnosti in uvedene ukrepe bi bilo treba pregledati vedno, kadar pride do novih informacij o epidemiološkem stanju v prizadetih regijah v Italiji.

(6)

Izvedbeni sklep 2014/909/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4 Izvedbenega sklepa 2014/909/EU se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Ta sklep se uporablja do 31. marca 2017.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Italijansko republiko.

V Bruslju, 27. oktobra 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/909/EU z dne 12. decembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s potrjenimi pojavi malega panjskega hrošča v Italiji (UL L 359, 16.12.2014, str. 161).


29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/13


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1944

z dne 28. oktobra 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/807/EU o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1), ter zlasti člena 95 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/807/EU (2) uvaja poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) uvaja obveznost iztovarjanja za pelagični ribolov za zmanjšanje sedanjih visokih ravni neželenega ulova in postopno odpravo zavržkov. Podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1393/2014 (4) o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v severozahodnih vodah in v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1394/2014 (5) o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah. Izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja bi bilo treba nadzorovati in pregledovati. Majhne pelagične vrste iz člena 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo zato treba vključiti v poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, da bi zadevne države članice lahko uspešno in učinkovito izvajale skupne dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(3)

Skuša in sled sta selitveni vrsti s široko porazdelitvijo. Da bi se uskladili postopki nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov skuše in sleda v vodah, ki mejijo na zahodne vode, je primerno vključiti razdelek ICES IVa, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6), v poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(4)

Do 31. decembra 2018 je primerno ohraniti poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, da bi v času uvedbe obveznosti iztovarjanja zagotovili enake konkurenčne pogoje.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 850/98 (7) in zlasti naslov IIIa Uredbe določata ukrepe za zmanjšanje zavržkov. Posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov bi moral zagotoviti skladnost s prepovedjo višanja vrednosti ulova, z določbami o spremembi ribolovnega območja in s prepovedjo uhajanja.

(6)

V skladu z izvedbenima sklepoma Komisije 2013/305/EU (8) in 2013/328/EU (9) o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za Baltsko morje oziroma Severno morje države članice Komisiji sporočijo informacije enkrat na leto. Enako pogosto bi moralo potekati poročanje v zvezi s posebnim programom nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah.

(7)

V okviru posvetovanj med Norveško, Unijo in Ferskimi otoki o upravljanju staleža skuše za leto 2015 so se referenčna merila za inšpekcije iztovarjanja sleda, skuše in šura znatno znižala, saj odslej temeljijo na oceni tveganja, njihova uporaba pa se je razširila na iztovarjanja sinjega mola. Ciljna referenčna merila iz Priloge II k Izvedbenemu sklepu 2012/807/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2012/807/EU se spremeni:

1.

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Izvedbeni sklep Komisije 2012/807/EU z dne 19. decembra 2012 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika in v severnem delu Severnega morja“;

2.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Vsebina

Ta sklep določa poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki se uporablja za staleže skuše, sleda, šura, sinjega mola, merjaščevke, sardona, srebrenke, sardele in papaline v vodah EU podobmočij ICES V, VI, VII, VIII in IX ter vodah EU območja CECAF 34.1.11 (v nadaljnjem besedilu: zahodne vode) ter skuše in sleda v vodah EU razdelka ICES IVa (v nadaljnjem besedilu: severni del Severnega morja).“;

3.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov se uporablja do 31. decembra 2018.“;

4.

v členu 3(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

obveznosti poročanja, ki se uporabljajo za ribolovne dejavnosti v zahodnih vodah in v severnem delu Severnega morja, zlasti zanesljivost zabeleženih in sporočenih informacij;“;

5.

v členu 3(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

obveznost iztovarjanja celotnega ulova vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10), ter ukrepi za zmanjšanje zavržkov iz naslova IIIa Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (11);

(10)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22)."

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).“;"

6.

v členu 12 se doda naslednji odstavek:

„3.   Od leta 2016 dalje države članice sporočijo informacije iz odstavka 1 vsako leto, in sicer do 31. januarja po koncu vsakega koledarskega leta.“;

7.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/807/EU z dne 19. decembra 2012 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika (UL L 350, 20.12.2012, str. 99).

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1393/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v severozahodnih vodah (UL L 370, 30.12.2014, str. 25).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1394/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah (UL L 370, 30.12.2014, str. 31).

(6)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/305/EU z dne 21. junija 2013 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribištvo, ki izkorišča trsko, sleda, lososa in papalino v Baltskem morju (UL L 170, 22.6.2013, str. 66).

(9)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/328/EU z dne 25. junija 2013 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za ribolov trske, morske plošče in morskega lista v Kattegatu, Severnem morju, Skagerraku, vzhodnem Rokavskem prelivu, vodah zahodno od Škotske in Irskem morju (UL L 175, 27.6.2013, str. 61).


PRILOGA

Priloga II k Izvedbenemu sklepu 2012/807/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

CILJNA REFERENČNA MERILA

1.   Število inšpekcijskih pregledov na morju (vključno z zračnim nadzorom, kjer je primerno)

Za inšpekcijske preglede ribiških plovil na morju, ki izvajajo ribolov sleda, skuše, šura, sardona in sinjega mola znotraj območja, je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (1), če so inšpekcijski pregledi na morju pomembni za ukrep v ribolovni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja:

Referenčna merila na leto (2)

Stopnja ocenjenega tveganja za ribiška plovila v skladu s členom 5(2)

visoka

zelo visoka

Ribolov št. 1

sled, skuša in šur

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 7,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

Ribolov št. 2

sardon

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 2,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

Ribolov št. 3

sinji mol

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

Inšpekcijski pregled na morju za vsaj 7,5 % ribolovnih potovanj z ribiškimi plovili z zelo visoko stopnjo tveganja za ribolov navedenih vrst.

2.   Število inšpekcijskih pregledov na obali (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji)

Za inšpekcijske preglede ribiških plovil in drugih gospodarskih subjektov na obali (vključno z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi dokumentov v pristaniščih ali ob prvi prodaji), ki izvajajo ribolov sleda, skuše, šura, sardona in sinjega mola znotraj območja, je treba na letni ravni izpolniti naslednja ciljna referenčna merila (3), če so inšpekcijski pregledi na obali pomembni za stopnjo v ribolovni/tržni verigi in so del strategije obvladovanja tveganja.

Referenčna merila na leto (4)

Stopnja tveganja za ribiška plovila in/ali druge gospodarske subjekte (prvi kupec)

visoka

zelo visoka

Ribolov št. 1

sled, skuša in šur

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja.

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja.

Ribolov št. 2

sardon

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 2,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja.

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja.

Ribolov št. 3

sinji mol

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visoko stopnjo tveganja.

Inšpekcijski pregled v pristanišču za vsaj 7,5 % skupne količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z zelo visoko stopnjo tveganja.

Inšpekcijski pregledi po iztovarjanju ali pretovarjanju se uporabljajo predvsem kot dopolnilni mehanizem navzkrižnega preverjanja zanesljivosti evidentiranih in sporočenih informacij o ulovu in iztovarjanju.“


(1)  Za plovila, ki so na morju manj kot 24 ur na ribolovno potovanje, se lahko ciljna referenčna merila ob upoštevanju strategije obvladovanja tveganja zmanjšajo za polovico.

(2)  Izraženo v % ribolovnih potovanj na območju (kadar se izvaja ribolov z orodji z velikostmi mrežnih očes, pri katerih je zadevna vrsta ciljna vrsta) glede na visoko/zelo visoko tveganje ribiškega plovila na leto.

(3)  Za plovila, ki iztovorijo manj kot 10 ton na iztovarjanje, se lahko ciljna referenčna merila ob upoštevanju strategije obvladovanja tveganja zmanjšajo za polovico.

(4)  Izraženo v % količine, ki jo iztovorijo ribiška plovila z visokim/zelo visokim tveganjem na leto.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/18


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 303/14/COL

z dne 15. julija 2014

o odobritvi odstopanja Norveške od nekaterih skupnih predpisov za letalsko varnost v skladu s členom 14(6) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena) [2015/1945]

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

ob upoštevanju člena 14(6) in (7) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu EGP, kakor je bil prilagojen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 163/2011 z dne 19. decembra 2011, Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena, in ob upoštevanju točke FCL.740.A Priloge I k aktu iz točke 66ne Priloge XIII k Sporazumu EGP, kakor je bil prilagojen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 146/2013 z dne 15. julija 2013, Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena, kakor sta bili prilagojeni Sporazumu EGP s Protokolom 1 k navedenemu sporazumu,

ob upoštevanju mnenja Odbora Efte za promet z dne 28. marca 2014,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Norveška je zaprosila za uporabo odstopanj od skupnih predpisov za letalsko varnost iz izvedbenih predpisov Uredbe (ES) št. 216/2008.

(2)

V skladu s členom 14(7) navedene uredbe, kakor je bila prilagojena, je Nadzorni organ Efte ocenil potrebo po zahtevanemu odstopanju ter stopnjo zaščite, ki izhaja iz zahtevanega odstopanja, na podlagi priporočil Evropske agencije za varnost v letalstvu. Nadzorni organ je sklenil, da bo sprememba zagotovila stopnjo zaščite, enakovredno stopnji, doseženi z uporabo skupnih predpisov za letalsko varnost, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Ocena odstopanja in pogojev, povezanih z njegovo uporabo, je opisana v Prilogi k tej odločbi o odobritvi odstopanja.

(3)

V skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, se o odstopanju, odobrenem eni državi članici, uradno obvesti vse države članice, ki so prav tako upravičene do uporabe tega odstopanja.

(4)

V skladu s členom 1 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 163/2011 z dne 19. decembra 2011 in točko 3(a) in (e) Priloge se izraz „država članica“ razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključuje tudi države Efte; in Evropska komisija državam članicam EU posreduje informacije o takih odločitvah, ki jih je prejela od Nadzornega organa Efte.

(5)

O tej odločitvi bi bilo zato treba uradno obvestiti vse države Efte in Evropsko komisijo, da o tem obvesti države članice EU.

(6)

Opis odstopanja in z njim povezanih pogojev bi moral biti takšen, da bi lahko druge države članice v smislu Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, uporabljale navedeni ukrep, kadar so v enakem položaju, ne da bi za to glede na okoliščine potrebovale nadaljnje odobritve Nadzornega organa Efte ali Komisije. Kljub temu morajo države članice v smislu Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, uradno sporočiti uporabo odstopanj, saj imajo lahko učinek zunaj zadevne države.

(7)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Odbora Efte za promet –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Norveška lahko odstopa od zahteve iz točke FCL. 740.A Priloge I (del-FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, kakor je bila spremenjena, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Vse države članice v smislu Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, so upravičene do uporabe istih ukrepov iz člena 1, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi, in zanje velja obveznost uradnega obveščanja, določena v členu 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Norveško. Verodostojna je različica v angleškem jeziku.

Člen 4

O tej odločbi se uradno obvesti Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Evropsko komisijo.

V Bruslju, 15. julija 2014

Za Nadzorni organ Efte

Helga JÓNSDÓTTIR

Članica kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


PRILOGA

ODSTOPANJE KRALJEVINE NORVEŠKE OD UREDBE KOMISIJE (EU) št. 1178/2011  (1) V ZVEZI Z DOLOČENIM ŠTEVILOM UR LETENJA ZA NEKATERE RATINGE ZA RAZREDE

1.   OPIS ZAHTEVKA

V točki FCL.740.A(b) Priloge I (del-FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 je navedeno:

„(b)

Podaljšanje veljavnosti ratingov za razred enomotornih letal z enim pilotom.

(1)

Ratingi za razred enomotornih batnih letal in ratingov za letala TMG. Za podaljšanje ratingov za razred enomotornih batnih letal z enim pilotom ali ratingov za razred TMG kandidat:

(i)

v treh mesecih pred datumom poteka ratinga uspešno opravi preverjanje strokovnosti v ustreznem razredu z izpraševalcem v skladu z dodatkom 9 k temu delu ali

(ii)

v dvanajstih mesecih pred datumom poteka ratinga opravi dvanajst ur letenja v ustreznem razredu, vključno:

6 ur kot PIC,

dvanajstimi vzleti in pristanki ter

letom za usposabljanje, ki traja najmanj eno uro, z inštruktorjem letenja (FI) ali inštruktorjem za rating za razred (CRI). Kandidatom, ki so uspešno opravili preverjanje strokovnosti ali preizkus praktične usposobljenosti za rating za drug razred ali tip letala, ni treba opravljati tega leta.

(2)

Če imajo kandidati rating za razred letal z enim batnim motorjem za kopno in rating TMG, lahko izpolnijo zahteve iz 1 v katerem koli od teh dveh razredov in dobijo podaljšanje za oba ratinga.

(3)

Enomotorna turbopropelerska letala z enim pilotom. Kandidati za podaljšanje ratingov za razred enomotornih turbopropelerskih letal uspešno opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem v ustreznem razredu v skladu z dodatkom 9 k temu delu v treh mesecih pred datumom poteka ratinga.“

Z dopisom z dne 6. decembra 2013 je vlada Kraljevine Norveške (v nadaljnjem besedilu: Norveška) uradno obvestila Nadzorni organ Efte (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni organ) in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o svojem namenu, da odstopa od te določbe Uredbe (EU) št. 1178/2011, na podlagi člena 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila spremenjena (2).

2.   OCENA ZAHTEVKA

2.1   Potreba

Nadzorni organ meni, da je primerno, da se omogoči navzkrižno priznavanje nekaterih navedenih časov letenja na letalih, ki spadajo pod letala z enim batnim motorjem (v nadaljnjem besedilu: SEP) za kopno in morje, da se podaljša oba ratinga „glede na izkušnje“. Uredba (EU) št. 1178/2011 ne obravnava takega primera in ne zagotavlja preglednosti za pilote amfibijskih letal, kar predstavlja nepotrebno obremenitev za imetnike licence.

2.2   Enakovrednost stopnje zaščite

Norveška je navedla naslednje razloge, da bi dokazala potrebo po odstopanju od zadevnega predpisa: Za upravljanje letala, ki ga poganja en batni motor, se od pilota zahteva, da ima veljavni (SEP) rating za razred, vključen v licenco iz dela FCL. Del FCL določa dva ratinga za razred SEP. Rating SEP (za kopno) za kopenska letala (s kolesi ali smučmi v podvozju) in rating SEP (morje) za vodna letala (s trupom ali plovci). Del FCL ne določa posebnih določb za amfibijska letala (ki lahko spreminjajo konfiguracijo med letom, da delujejo s kopnega ali vode). Poleg tega mora pilot, ki želi podaljšati veljavnost katerega koli ratinga za razred SEP, izpolnjevati obveznosti iz FCL.740.A(b) Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

Norveška je poleg tega predložila, da je že sprejeto, da se za amfibijsko letalo lahko uporabi podaljšanje obeh ratingov z njegovim upravljanjem kot kopensko in vodno letalo, da se izpolnijo zahteve. Za amfibijsko letalo bodo značilnosti letala za ure letenja na ruti enake. Razlikujejo se le vožnja po tleh (taksiranje), vzlet in pristanek/izstopanje potnikov. Določbe FCL. 740.A(b)(2) že priznavajo, da se izkušnje, pridobljene na letalih v razredih SEP(kopno) ali TMG, lahko uporabljajo za podaljšanje veljavnosti ratingov za razred SEP in TMG. Zahteve morajo upoštevati, kaj je skupno in kaj se razlikuje med razredi.

Agencija se je po pregledu zahteve za odstopanje strinjala, da zahteva za pilote z obema ratingoma za razred, da izpolnjujejo vse zahteve za ure letenja iz FCL.740.A(b) za kopenska in vodna letala, ni potrebna in pomeni nesorazmerno breme za imetnika licence.

Agencija nadalje ugotavlja, da je obstoječa skupina za oblikovanje predpisov FCL.002 že predlagala spremembo določbe FCL.740A(b), da se vključijo določbe za podaljšanje glede na izkušnje v primeru pilotov z obema licencama, SEP (kopno) in SEP (morje).

Zato je Agencija v svojem priporočilu za uporabo člena 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008 zaključila, da se bo stopnja zaščite ohranila z norveškim predlogom.

3.   OPIS ODSTOPANJA

Namen predlaganega odstopanja od določbe iz točke FCL. 740.A(b) Priloge I (del-FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 je omogočiti, da se pet ur upravljanja v vlogi poveljujočega pilota v enem razredu vključi v šest ur drugega razreda.

Tako se določbe FCL.740.A(b)(3) Priloge I (del-FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 uporabljajo z naslednjim pododstavkom:

„(3)

Če ima vlagatelj rating za razred letal z enim batnim motorjem za kopno letalo in rating za razred letal z enim batnim motorjem za vodno letalo, lahko izpolni zahteve iz FCL.740(b)(1)(ii) za podaljšanje veljavnosti obeh ratingov, če v 12 mesecih po poteku veljavnosti ratinga opravi 12 ur letenja v letalih z enim batnim motorjem, vključno z naslednjim:

6 ur kot poveljujoči pilot letala z enim batnim motorjem, od tega najmanj 1 uro na kopenskem ali amfibijskem letalu, ki se upravlja kot kopensko letalo, ter vsaj 1 uro na vodnem ali amfibijskem letalu, ki se upravlja kot vodno letalo; ter

12 vzletov in pristankov na kopnem ter 12 vzletov in pristankov na vodi; ter

let za usposabljanje, ki traja vsaj eno uro, z inštruktorjem letenja (FI) ali inštruktorjem za rating za razred (CRI). Ta let za usposabljanje se lahko opravi z letalom z enim batnim motorjem, vodnim letalom ali amfibijskim letalom. Kandidatom, ki so uspešno opravili preverjanje strokovnosti, preizkus praktične usposobljenosti ali oceno usposobljenosti za rating za drug razred ali tip letala, ni treba opravljati tega leta.“

4.   POGOJI ZA UPORABO ODSTOPANJA

To odstopanje se uporablja za imetnike licenc, izdanih v skladu s Prilogo I (del-FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

5.   SPLOŠNA UPORABA ODSTOPANJA

To odstopanje lahko uporabijo vse države Efte, če so izpolnjeni pogoji iz točke 4.


(1)  Akt, naveden v točki 66ne Priloge XIII k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena), kakor je bil prilagojen k Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu.

(2)  Akt iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu EGP (Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena), kakor je bil prilagojen k Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu.


29.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/22


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 545/14/COL

z dne 8. decembra 2014

o odobritvi odstopanja Islandije od nekaterih skupnih predpisov za letalsko varnost v skladu s členom 14(6) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena), in razveljavitvi Odločbe Kolegija 362/14/COL z dne 14. septembra 2014 [2015/1946]

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

ob upoštevanju člena 14(6) in (7) akta iz točke 66n Priloge XIII k Sporazumu EGP, kakor je bil prilagojen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 163/2011 z dne 19. decembra 2011, Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena, ter člena CAT.POL.A.210(b)(2), (b)(4) in (b)(5) Priloge IV akta iz točke 66nf Priloge XIII k Sporazumu EGP, kakor je bil prilagojen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 147/2013 z dne 15. julija 2013, Uredba (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena, kakor sta bili prilagojeni Sporazumu EGP s Protokolom 1 k navedenemu sporazumu,

ob upoštevanju mnenja Odbora Efte za promet z dne 3. septembra 2014,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Islandija je zaprosila za uporabo določenega odstopanja od skupnih predpisov za letalsko varnost iz izvedbenih predpisov Uredbe (ES) št. 216/2008.

(2)

V skladu s členom 14(7) navedene uredbe, kakor je bila prilagojena, je Nadzorni organ Efte ocenil, da je potrebna zaščita in stopnja zaščite, ki izhaja iz zahtevanega odstopanja, na podlagi priporočil Evropske agencije za varnost v letalstvu z dne 17. junija 2011, 31. julija 2014 in 12. novembra 2014. Nadzorni organ je sklenil, da bo sprememba zagotovila stopnjo zaščite, enakovredno stopnji, doseženi z uporabo skupnih predpisov za letalsko varnost, če bodo izpolnjeni nekateri pogoji.

(3)

V skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, Nadzorni organ Efte o svoji odločitvi uradno obvesti vse države Efte, ki so prav tako upravičene do uporabe tega odstopanja.

(4)

V skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena, Evropska komisija z Nadzornim organom Efte izmenja informacije o odločitvi, sprejeti v skladu s členom 14(7), nato pa Evropska unija sporoči informacije, ki jih je prejela od Nadzornega organa Efte, državam članicam EU, Nadzorni organ Efte pa informacije, ki jih je prejel od Evropske komisije, sporoči državam Efte.

(5)

Opis vsakega odstopanja in pogoji za njegovo uporabo bi morali biti takšni, da bi lahko druge države Efte v enakem položaju ta ukrep uporabile, ne da bi pri tem potrebovale dodatno odobritev Nadzornega organa Efte. Kljub temu morajo države Efte uradno sporočiti uporabo odstopanj, saj imajo ta lahko učinke zunaj zadevne države članice.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora Efte za promet –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

S to odločbo se razveljavi Odločba št. 362/14/COL.

Člen 2

Islandija lahko odstopa od zahtev iz člena CAT.POL.A.210(b) (2), (b)(4) in (b)(5) Priloge IV k Uredbi (EU) št. 965/2012, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v oddelku 2 Priloge k tej odločbi.

Člen 3

Vse države Efte so upravičene do uporabe istih ukrepov iz člena 2, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi, in zanje velja obveznost obveščanja iz člena 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor je bila prilagojena.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Islandijo. Verodostojna je različica v angleškem jeziku.

Člen 5

O tem sklepu se uradno obvesti Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Evropsko komisijo.

V Bruslju, 8. decembra 2014

Za Nadzorni organ Efte

Helga JÓNSDÓTTIR

Članica kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


PRILOGA

ODSTOPANJE ISLANDIJE OD UREDBE KOMISIJE (EU) št. 965/2012 V ZVEZI Z VIŠINO LETA NAD OVIRAMI PRI VZLETU NA LETALIŠČU ÍSAFJÖRÐUR, ISLANDIJA (BIIS)

1.   OPIS ODSTOPANJA

Islandija lahko odstopa od člena CAT.POL.A.210(b)(2), (b)(4) in (b)(5) o višini leta nad ovirami pri vzletu iz Priloge IV (del-CAT) k Uredbi (EU) št. 965/2012 (1), kakor je bila spremenjena, kar omogoča letalskemu prevozniku Air Iceland (Flugfélag Íslands), da uporabi 25 stopinj kota nagiba na višini 100 čevljev za svoja letala tipa F50 in Dash 8 na letališču Ísafjörður, Islandija (BIIS), da izpolni zahteve v zvezi z višino leta nad ovirami pri vzletu, določeno v členu CAT.POL.A.210 Priloge IV k Uredbi (EU) št. 965/2012.

2.   POGOJI ZA UPORABO ODSTOPANJA

Odstopanje je omejeno glede na obratovalne pogoje letališča Ísafjörður, Islandija (BIIS), glede pragov vremenskih minimumov in meril vidljivosti, vetra in meril kontaminacije vzletno-pristajalne steze, kot je opisano v poročilu o oceni obratovanja, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu dne 17. junija 2011.

To odstopanje se uporablja za letalskega prevoznika Air Iceland (Flugfélag Íslands) na podlagi dodatnih ukrepov, ki jih izvaja letalski operater za dosego varnostne ravni, enakovredne tisti, ki se doseže z uporabo skupnih tehničnih zahtev in upravnih postopkov, določenih v Uredbi (EU) št. 965/2012, kakor je bila spremenjena. Dodatni ukrepi se nanašajo na merila za zmogljivost zrakoplova, izbor in usposabljanje posadke, usposobljenost posadke in obdobje veljavnosti pristojnosti, omejitve s seznamov minimalne opreme (MEL) zrakoplova, operatorjev sistem kakovosti in sistem za upravljanje varnosti, dodatne operativne postopke in elektronska navodila za posadko za upravljanje BIIS, opisani pa so tudi v zgoraj navedenem poročilu o oceni obratovanja, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu.


(1)  Akt iz točke 66nf Priloge XIII k Sporazumu EGP, kakor je bil prilagojen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 147/2013 z dne 15. julija 2013 (Uredba (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta), kakor je bil spremenjen z Uredbo (EU) št. 800/2013 z dne 14. avgusta 2013 in Uredbo (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 2014, kakor je bila prilagojena Sporazumu EGP s Protokolom 1 k navedenemu sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 965/2012).