ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 252

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
29. september 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1720 z dne 14. septembra 2015 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1721 z dne 22. septembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1722 z dne 22. septembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1723 z dne 22. septembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1724 z dne 23. septembra 2015 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Silter (ZOP))

11

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1725 z dne 28. septembra 2015 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za etil lavroil arginat (E 243) ( 1 )

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1726 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi 2-metilizotiazol-3(2H)-ona kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov ( 1 )

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1727 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2. in 4. vrste proizvodov ( 1 )

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1728 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi IPBC kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1729 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi kalijevega sorbata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov ( 1 )

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1730 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi vodikovega peroksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov ( 1 )

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1731 z dne 28. septembra 2015 o odobritvi medetomidina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 21. vrste proizvodov ( 1 )

33

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1732 z dne 28. septembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

37

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1733 z dne 28. septembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

40

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/1734 z dne 18. septembra 2015 o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske unije sprejme na 12. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede določenih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in njenih dodatkov

43

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1735 z dne 24. septembra 2015 o natančnem mestu splošnega opozorila in informativnega sporočila na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1736 z dne 28. septembra 2015 o neodobritvi triflumurona kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov ( 1 )

56

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1737 z dne 28. septembra 2015 o odložitvi datuma izteka odobritve bromadiolona, klorofacinona in kumatetralila za uporabo v biocidnih proizvodih v vrsti proizvodov 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1720

z dne 14. septembra 2015

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Grčije za registracijo imena „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker pri Komisiji ni bil vložen noben ugovor v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba ime „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.5 Olja in masti (maslo, margarina, olje itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 143, 30.4.2015, str. 23.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1721

z dne 22. septembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo (2). To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Cele školjke (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) v lupini, ki so bile toplotno obdelane in nato zamrznjene, ter tesno naložene in zapakirane v mrežice po 10 kg.

Med toplotno obdelavo se školjke potopijo v vodo pri temperaturi med 98 °C in 100 °C za najmanj 7 minut. Med potopitvijo doseže notranja temperatura školjk najmanj 90 °C za 90 sekund.

Proizvod ni primeren za takojšnje zaužitje.

1605 56 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 1605 in 1605 56 00.

Preprosto poparjenje (blanširanje), to je rahla toplotna obdelava brez pravega kuhanja, ne izključuje uvrstitve v poglavje 3 (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k oddelku 3, Splošno, točka 2). Vendar pa školjk, ki so bile toplotno obdelane, pri čemer je notranja temperatura školjk dosegla najmanj 90 °C za 90 sekund, ni mogoče šteti za blanširane, ampak za kuhane.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN 1605 56 00 kot pripravljene školjke.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1722

z dne 22. septembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo (2). To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek v obliki kreme, pakiran za prodajo na drobno v plastični posodi z vsebino 227 g.

Izdelek je sestavljen iz vode, estra maščobnih kislin, dimetikona, rastlinskega olja, emulgatorja, glicerina, arome, konzervansov, sredstev za zgoščevanje in barvil.

Pakiranja izdelka ni mogoče obravnavati kot pakiranja za prodajo na drobno za nego kože, saj je izdelek predvsem namenjen za uporabo pri čutni masaži in stimuliranju.

3307 90 00

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k poglavju 33 in besedilo tarifnih oznak KN 3307 in 3307 90 00.

Izdelka ni mogoče obravnavati kot preparata za nego kože pod oznako KN 3304, saj ni v pakiranjih za prodajo na drobno za nego kože (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 3304, del (A), točka 3).

Izdelek je primeren za uporabo kot drug kozmetični preparat v pakiranjih za prodajo na drobno za takšno uporabo (glej opombo 3 k poglavju 33 in pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 33, Splošno, četrti odstavek, točka (a)).

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 3307 90 00 kot drugi kozmetični preparati.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1723

z dne 22. septembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Razlogi

(1)

(2)

(3)

1.

Proizvod s stehiometrično sestavo iz magnezijevega aluminata (magnezijev aluminijev oksid) in kristalno strukturo spinela, ki je kemično opredeljen proizvod v obliki neenakomerno oblikovanih granul, grudic ali prahu. Vsebuje približno 28 mas. % magnezija, izračunanega kot magnezijev oksid, in približno 72 mas. % aluminija, izračunanega kot aluminijev oksid.

Uporablja se v proizvodnji ognjevarnih opek in ploščic za jeklarsko industrijo.

Pridobiva se s kemično reakcijo med magnezijevim oksidom in aluminijevim oksidom med taljenjem v rotacijski peči.

2841 90 85

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1 k poglavju 28 in besedilo oznak KN 2841, 2841 90 in 2841 90 85.

Proizvod nastane s kemično reakcijo med taljenjem surovin v rotacijski peči. Je stehiometrična spojina (kemično opredeljena), v kateri se število atomov elementov lahko izrazi kot razmerje majhnih celih števil. Ni mineralna surovina ali ruda, zato ne more biti uvrščen v poglavji 25 ali 26.

Proizvodi v obliki neenakomerno oblikovanih granul, grudic ali prahu so surovina za pridobivanje proizvodov iz tar. št. 6815. Uvrstitev pod tar. št. 6815 je izključena, saj proizvodi niso končni izdelki niti polizdelki.

Zaradi stehiometrične sestave proizvod izpolnjuje zahteve opombe 1(a) k poglavju 28, ki določa, da tarifne številke tega poglavja obsegajo samo kemično opredeljene spojine (tj. tiste s stehiometrično sestavo).

Kot kemično opredeljen proizvod je spinel zaradi kemične sestave treba uvrstiti v poglavje 28 kot anorganski kemijski proizvod.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2841 90 85 kot druge oksi in peroksi soli kovinskih kislin.

2.

Proizvod z nestehiometrično sestavo, ki vsebuje približno 20–35 mas. % magnezija, izračunanega kot magnezijev oksid, in približno 58–78 mas. % aluminija, izračunanega kot aluminijev oksid. Ima kristalno strukturo spinela in je v obliki neenakomerno oblikovanih granul, grudic ali prahu.

Uporablja se v proizvodnji ognjevarnih opek in ploščic za jeklarsko industrijo.

Pridobiva se s kemično reakcijo med magnezijevim oksidom in aluminijevim oksidom med taljenjem v rotacijski peči.

3824 90 96

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3824, 3824 90 in 3824 90 96.

Proizvod nastane s kemično reakcijo med taljenjem surovin v rotacijski peči. Ni mineralna surovina ali ruda, zato ne more biti uvrščen v poglavji 25 ali 26.

Zaradi nestehiometrične sestave proizvod ne izpolnjuje zahtev opombe 1(a) k poglavju 28, ki določa, da tarifne številke tega poglavja obsegajo samo kemično opredeljene spojine (tj. tiste s stehiometrično sestavo), zato je izključen iz poglavja 28.

Proizvodi v obliki neenakomerno oblikovanih granul, grudic ali prahu so surovina za pridobivanje proizvodov iz tar. št. 6815. Ne uvrščajo se pod tar. št. 6815, saj niso končni izdelki niti polizdelki.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3824 90 96 kot drugi kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

3.

Proizvod z imenom „taljeni magnezijev oksid krom“ v obliki neenakomerno oblikovanih sivih granul, delčkov ali prahu v zrncih neenakomerne velikosti, ki ima nestehiometrično sestavo iz magnezijevega oksida in kromovega oksida. Ima kristalno strukturo spinela in se uporablja v proizvodnji ognjevarnih opek in ploščic za jeklarsko industrijo.

Pridobiva se s taljenjem magnezijevega oksida in kromove rude v elektroobločni peči.

3824 90 96

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3824, 3824 90 in 3824 90 96.

Proizvod nastane s kemično reakcijo med taljenjem surovin v elektroobločni peči. Ni mineralna surovina ali ruda, zato ne more biti uvrščen v poglavji 25 ali 26.

Zaradi nestehiometrične sestave proizvod ne izpolnjuje zahtev opombe 1(a) k poglavju 28, ki določa, da tarifne številke tega poglavja obsegajo samo kemično opredeljene spojine (tj. tiste s stehiometrično sestavo), zato je izključen iz poglavja 28.

Proizvodi v obliki neenakomerno oblikovanih granul, grudic ali prahu so surovina za pridobivanje proizvodov iz tar. št. 6815. Ne uvrščajo se pod tar. št. 6815, saj niso končni izdelki niti polizdelki.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3824 90 96 kot drugi kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1724

z dne 23. septembra 2015

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Silter (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Italije za registracijo imena „Silter“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba ime „Silter“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Silter“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.3 Siri iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 142, 29.4.2015, str. 29.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/12


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1725

z dne 28. septembra 2015

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za etil lavroil arginat (E 243)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2), ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (3) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

Navedene specifikacije se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(3)

Dne 17. novembra 2014 je bil vložen zahtevek za spremembo specifikacij za aditiv za živila etil lavroil arginat (E 243). Zahtevek je bil državam članicam dan na voljo v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(4)

Veljavna specifikacija opredeljuje, da se etil lavroil arginat sintetizira z esterifikacijo arginina z etanolom, ki ji sledi reakcija estra z lavroil kloridom. Nastali etil lavroil arginat se pridobi kot klorovodikova sol, ki se filtrira in posuši.

(5)

Vložnik je dokazal, da je sedanja opredelitev preširoka in bi morala vsebovati podatke o temperaturi in pH vrednosti, ki jih je vseboval prvotni zahtevek in so pomembni za zagotovitev enakih značilnosti, kot jih je ocenila Evropska agencija za varnost hrane v svojem mnenju o varnosti uporabe etil lavroil arginata kot konzervansa za živila (4).

(6)

Uredbo (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(4)  The EFSA Journal (2007) 511, 1–27.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se v vnosu za E 243 etil lavroil arginat opredelitev nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Etil lavroil arginat se sintetizira z esterifikacijo arginina z etanolom, ki ji sledi reakcija estra z lavroil kloridom, v vodnem mediju z nadzorovano temperaturo med 10 in 15 °C in vrednostjo pH med 6,7 in 6,9. Nastali etil lavroil arginat se pridobi kot klorovodikova sol, ki se filtrira in posuši.“


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1726

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi 2-metilizotiazol-3(2H)-ona kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih ali vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(2)

Navedeni seznam vključuje 2-metilizotiazol-3(2H)-on.

(3)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena presoja 2-metilizotiazol-3(2H)-ona glede uporabe v 13. vrsti proizvodov (sredstvih za zaščito tekočin v kovinarski industriji), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza vrsti proizvodov 13, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(4)

Slovenija, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 11. aprila 2012 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji poslala poročilo o oceni skupaj s priporočili.

(5)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju sklepov pristojnega ocenjevalnega organa 2. oktobra 2014 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(6)

Iz tega mnenja je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 13. vrsto proizvodov in vsebujejo 2-metilizotiazol-3(2H)-on, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni določeni pogoji glede njihove uporabe.

(7)

Zato je primerno odobriti 2-metilizotiazol-3(2H)-on za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov, če so izpolnjeni pogoji, določeni v Prilogi.

(8)

Ker 2-metilizotiazol-3(2H)-on izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot povzročitelj preobčutljivosti kože podkategorije 1A, kot je opredeljen v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5), bi izdelki, ki so bili tretirani z 2-metilizotiazol-3(2H)-onom ali ga vsebujejo, pri dajanju v promet morali biti ustrezno označeni.

(9)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

2-metilizotiazol-3(2H)-on se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(5)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijska številka

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

2-metilizotiazol-3(2H)-on

Ime IUPAC:

2-metilizotiazol-3(2H)-on

št. EC: 220-239-6

št. CAS: 2682-20-4

95 % m/m

1. oktober 2016

30. september 2026

13

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in ustrezni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

(2)

Glede na tveganja za poklicne uporabnike dodajanje proizvodov v tekočine, ki se uporabljajo v kovinarski industriji, poteka polavtomatsko ali avtomatsko, razen če se lahko dokaže, da se tveganja lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi načini.

(3)

Glede na tveganja za poklicne uporabnike se na oznakah in, če so na voljo, varnostnih listih proizvodov navede, da se konzervirane tekočine v kovinarski industriji uporabljajo v polavtomatskih in avtomatskih strojih, razen če se lahko dokaže, da se tveganja lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.

Za dajanje tretiranih izdelkov v promet velja naslednji pogoj:

Oseba, odgovorna za dajanje v promet izdelka, ki je bil tretiran z 2-metilizotiazol-3(2H)-onom ali pa ga vsebuje, zagotovi, da so na oznaki tretiranega izdelka navedene informacije iz drugega pododstavka člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 16(2) Direktive št. 98/8/ES. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem v promet, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz presoje.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1727

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2. in 4. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola glede uporabe v 1. vrsti proizvodov (biocidni pripravki za človekovo osebno higieno), 2. vrsti proizvodov (razkužila in drugi biocidni pripravki za zasebne površine in površine, namenjene javnemu zdravstvu) in 4. vrsti proizvodov (dezinfekcijska sredstva za območja s hrano in krmo), kot so opredeljene v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustrezajo 1., 2. in 4. vrsti proizvodov, kot so opredeljene v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Avstrija, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 13. februarja 2013 v skladu z odstavkoma 4 in 6 člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji predložila poročila o oceni skupaj s priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju sklepov pristojnega ocenjevalnega organa 4. decembra 2014 oblikoval mnenja Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz navedenih mnenj je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 1., 2. in 4. vrsto proizvodov in vsebujejo 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekateri pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2. in 4. vrste proizvodov, pod pogojem, da je to v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Iz mnenj je razvidno tudi, da 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol izpolnjuje merila za razvrstitev kot snov, ki je strupena (T) in se zelo lahko kopiči v organizmih (vB), v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(8)

Ker bi se v skladu s členom 90(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 morale snovi, katerih ocenjevanje je bilo v državah članicah dokončano pred 1. septembrom 2013, odobriti v skladu z Direktivo 98/8/ES, bi moralo biti v skladu s prakso, uvedeno z Direktivo 98/8/ES, obdobje za odobritev deset let.

(9)

Vendar za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 528/2012 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol izpolnjuje pogoje iz člena 10(1)(d) Uredbe ter bi ga bilo zato treba obravnavati kot možno snov za zamenjavo.

(10)

Glede uporabe v 4. vrsti proizvodov v oceni ni bila obravnavana vključitev biocidnih proizvodov, ki vsebujejo 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol, v materiale in izdelke, namenjene za neposreden ali posreden stik z živili v smislu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 (6). Taki materiali lahko zahtevajo določitev posebnih mejnih vrednosti za migracijo v živila, kot je določeno v členu 5(1)(e) Uredbe (ES) št. 1935/2004. Odobritev zato ne bi smela zajemati tovrstne uporabe, razen če je Komisija določila takšne mejne vrednosti ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

(11)

Ker 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol izpolnjuje merila za razvrstitev kot snov, ki se zelo lahko kopiči v organizmih (vB), bi morali biti izdelki, ki so tretirani s 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ali ga vsebujejo, ustrezno označeni, ko se dajo v promet.

(12)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2. in 4. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(5)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(6)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol (DCPP)

Ime po IUPAC:

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol

Št. ES: 429-290-0

Št. CAS: 3380-30-1

995 g/kg

1. december 2016

30. november 2026

1

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol se šteje kot možna snov za zamenjavo v skladu s členom 10(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Tretirani izdelki se lahko dajejo na trg pod naslednjim pogojem:

Oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka, ki je tretiran s 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ali ga vsebuje, na trg, zagotovi, da so na oznaki tega tretiranega izdelka navedene informacije iz drugega pododstavka člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.

2

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol se šteje kot možna snov za zamenjavo v skladu s členom 10(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjim pogojem:

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

Tretirani izdelki se lahko dajejo na trg pod naslednjim pogojem:

Oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka, ki je tretiran s 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ali ga vsebuje, na trg, zagotovi, da so na oznaki tega tretiranega izdelka navedene informacije iz drugega pododstavka člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.

4

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol se šteje kot možna snov za zamenjavo v skladu s členom 10(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjima pogojema:

(1)

Za proizvode, ki lahko povzročajo ostanke v živilih ali krmi, se preveri, ali bi bilo treba določiti nove ali spremeniti obstoječe mejne vrednosti ostankov (MRL) v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (3), in sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se veljavne MRL ne presežejo.

(2)

Proizvodi se ne vključijo v materiale in izdelke, namenjene za stik z živili v smislu člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004, razen če je Komisija določila posebne mejne vrednosti za migracijo 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola v živila ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

Tretirani izdelki se lahko dajejo na trg pod naslednjim pogojem:

Oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka, ki je tretiran s 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ali ga vsebuje, na trg, zagotovi, da so na oznaki tega tretiranega izdelka navedene informacije iz drugega pododstavka člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 16(2) Direktive št. 98/8/ES. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.

(2)  Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

(3)  Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1728

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi IPBC kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje IPBC.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena IPBC glede uporabe v 13. vrsti proizvodov (sredstvih za zaščito tekočin v kovinarski industriji), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza 13. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Danska, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 23. avgusta 2013 v skladu z odstavkoma 4 in 6 člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji predložila poročilo o oceni skupaj s priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju sklepov pristojnega ocenjevalnega organa 3. decembra 2014 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz tega mnenja je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 13. vrsto proizvodov in vsebujejo IPBC, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekateri pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno IPBC odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov, pod pogojem, da je to v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Ker IPBC izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) za razvrstitev kot povzročitelj preobčutljivosti kože iz kategorije 1, bi morali biti izdelki, ki so tretirani z IPBC ali ga vsebujejo, ustrezno označeni, ko se dajo v promet.

(8)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

IPBC se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 13. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(5)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijska številka

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

IPBC

Ime po IUPAC:

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

Št. ES: 259-627-5

Št. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1. december 2016

30. november 2026

13

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjima pogojema:

1.

za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo;

2.

dodajanje proizvodov v tekočine, ki se uporabljajo v kovinski industriji, se zaradi tveganj za poklicne uporabnike izvede polavtomatsko ali avtomatsko, razen če je mogoče dokazati, da je tveganje mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

Tretirani izdelki se lahko dajejo v promet pod naslednjim pogojem:

oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka, ki je tretiran z IPBC ali ga vsebuje, v promet, zagotovi, da so na oznaki tega tretiranega izdelka navedene informacije iz drugega pododstavka člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 16(2) Direktive št. 98/8/ES. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1729

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi kalijevega sorbata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje kalijev sorbat.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena kalijevega sorbata glede uporabe v 8. vrsti proizvodov (pripravki za zaščito lesa), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza 8. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Nemčija, ki je bila imenovana za pristojni ocenjevalni organ, je 10. oktobra 2010 v skladu z odstavkoma 4 in 6 člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji predložila poročilo o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju sklepov pristojnega ocenjevalnega organa 4. decembra 2014 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz tega mnenja je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 8. vrsto proizvodov in vsebujejo kalijev sorbat, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni določeni pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno kalijev sorbat odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pod pogojem, da je to v skladu z določenimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kalijev sorbat se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijska številka

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

kalijev sorbat

Ime po IUPAC:

2,4-heksadienojska kislina, kalijeva sol (1:1), (2E, 4E)

št. ES: 246-376-1

št. CAS: 24634-61-5

990 g/kg

1. december 2016

30. november 2026

8

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Za industrijske ali poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

(2)

Sprejmejo se ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja za zaščito podtalnice. Zlasti se na oznakah in, če so na voljo, varnostnih listih proizvodov se navede, da se:

(a)

industrijska uporaba izvaja na zaprtem območju ali na neprepustni trdni podlagi z ogrado;

(b)

sveže obdelani les po obdelavi hrani pod streho ali na neprepustni trdni podlagi ali oboje, da se prepreči neposredno spiranje proizvodov v tla ali vodo;

(c)

vse izgube pri uporabi proizvoda zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1730

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi vodikovega peroksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje vodikov peroksid.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena vodikovega peroksida glede uporabe v 1. vrsti proizvodov (biocidni pripravki za človekovo osebno higieno), 2. vrsti proizvodov (razkužila in drugi biocidni pripravki za zasebne površine in površine, namenjene javnemu zdravstvu), 3. vrsti proizvodov (veterinarsko higienski biocidni pripravki), 4. vrsti proizvodov (dezinfekcijska sredstva za območja s hrano in krmo), 5. vrsti proizvodov (sredstva za razkuževanje pitne vode) ter 6. vrsti proizvodov (sredstva za konzerviranje v vsebnikih), kot so opredeljene v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustrezajo 1., 2., 3., 4., 5. in 6 vrsti proizvodov, kot so opredeljene v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Finska, ki je bila imenovana za ocenjevalni pristojni organ, je 2. avgusta 2013 v skladu z odstavkoma 4 in 6 člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji predložila poročila o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke Evropske agencije za kemikalije 2. februarja 2015 ob upoštevanju ugotovitev ocenjevalnega pristojnega organa pripravil svoja mnenja.

(5)

Iz navedenih mnenj je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrsto proizvodov in vsebujejo vodikov peroksid, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekateri pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno vodikov peroksid odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov, pod pogojem, da je ta v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Glede uporabe v 4. vrsti proizvodov v oceni ni bila obravnavana vključitev biocidnih proizvodov, ki vsebujejo vodikov peroksid, v materiale in izdelke, namenjene za neposreden ali posreden stik z živili v smislu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 (5). Taki materiali lahko zahtevajo določitev posebnih mejnih vrednosti migracij v živila, kot je določeno v členu 5(1)(e) Uredbe (ES) št. 1935/2004. Odobritev zato ne bi smela zajemati tovrstne uporabe, razen če je Komisija določila takšne mejne vrednosti ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

(8)

Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive velja za vodikov peroksid.

(9)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vodikov peroksid se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 2., 3., 4., 5. in 6. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

(6)  Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

Vodikov peroksid

Ime po IUPAC:

vodikov peroksid

Št. ES: 231-765-0

Št. CAS: 7722-84-1

Aktivna snov, kot je proizvedena, je vodna raztopina s 350–< 700 g/kg (35–< 70 masnih %) vodikovega peroksida.

Teoretična (izračunana) specifikacija suhe snovi: minimalna čistost vodikovega peroksida je 995 g/kg (99,5 masnih %).

1. februar 2017

31. januar 2027

1

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja s koncentriranimi proizvodi in primerni organizacijski ukrepi.

2

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

3

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

4

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

(3)

Proizvodi se ne vključijo v materiale in izdelke, namenjene za stik z živili v smislu člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004, razen če je Komisija določila posebne mejne vrednosti o migraciji vodikovega peroksida v živila ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.

5

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

6

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Dovoljenja za biocidne proizvode ne posegajo v Uredbo (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

(2)

Za poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 16(2) Direktive št. 98/8/ES. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1731

z dne 28. septembra 2015

o odobritvi medetomidina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 21. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 90(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 27. aprila 2009 v skladu s členom 11(1) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) prejelo vlogo za vključitev aktivne snovi medetomidin v Prilogo I za uporabo v 21. vrsti proizvodov (pripravki za preprečevanje naselitve organizmov na površini, ki je v stiku z vodo – antivegetacijska sredstva), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, kar ustreza 21. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(2)

Medetomidin dne 14. maja 2000 ni bil na trgu kot aktivna snov v biocidnih proizvodih.

(3)

Združeno kraljestvo je 12. marca 2014 v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropski agenciji za kemikalije predložilo poročilo o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

Odbor za biocidne pripravke je ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa 3. februarja 2015 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz tega mnenja je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 21. vrsto proizvodov in vsebujejo medetomidin, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 19(1)(b) Uredbe (EU) št. 528/2012, če so izpolnjeni nekateri pogoji glede njihove uporabe.

(6)

Zato je primerno odobriti medetomidin za uporabo v biocidnih proizvodih 21. vrste proizvodov, pod pogojem, da je ta v skladu z določenimi specifikacijami in pogoji.

(7)

Iz mnenja je razvidno tudi, da je medetomidin v skladu z merili iz Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (3) zaradi svojih značilnosti zelo obstojen (vP) in strupen (T). Poleg tega je v mnenju navedeno, da aktivna snov vsebuje precejšnji delež neaktivnih izomerov ali nečistoč.

(8)

Medetomidin izpolnjuje pogoje, določene v točkah (d) in (f) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, in bi ga bilo zato treba obravnavati kot možno snov za zamenjavo.

(9)

V skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 je treba odobritev aktivne snovi, ki se šteje kot možna snov za zamenjavo, podati za obdobje največ sedem let.

(10)

Ker medetomidin izpolnjuje kriterije za lastnost „zelo obstojen“ (vP – very peristent) v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, bi bilo treba tretirane izdelke, ki so tretirani z medetomidinom ali ga vsebujejo, ustrezno označiti, ko se dajo na trg.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Medetomidin se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 21. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

Medetomidin

Ime po IUPAC:

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol

Št. ES: ni na voljo

Št. CAS: 86347-14-0

99,5 mas. %.

Medetomidin se proizvaja kot racemna zmes R- in S- enantiomerov: deksmedetomidina in levomedetomidina.

1. januar 2016

31. december 2022

21

Medetomidin se šteje kot možna snov za zamenjavo v skladu s členom 10(1)(d) in (f) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Za biocidne proizvode se dovoljenja izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Za industrijske ali poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini.

(2)

Osebe, ki dajejo proizvode, ki vsebujejo medetomidin, na trg za nepoklicne uporabnike, zagotovijo, da so proizvodom priložene ustrezne rokavice. Na nalepkah in po potrebi v navodilih za uporabo se navede, ali je treba uporabiti drugo osebno zaščitno opremo.

(3)

Na nalepkah in po potrebi v navodilih za uporabo se navede, da je treba otrokom preprečiti dostop, dokler obdelane površine niso suhe.

(4)

Na nalepkah in po potrebi na varnostnih listih dovoljenih proizvodov se navede, da uporaba, vzdrževanje in popravila potekajo v zaprtem prostoru, na neprepustni trdni podlagi z ogrado ali na tleh, prekritih z neprepustnim materialom, da bi se s tem preprečile neposredne izgube in zmanjšale emisije v okolje, ter da se vse izgube ali odpadki, ki vsebujejo medetomidin, zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.

(5)

Za proizvode, ki lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se preveri, ali je treba določiti nove ali spremeniti obstoječe mejne vrednosti ostankov (MRL) v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (3), in sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganja, da se veljavne mejne vrednosti ostankov ne presežejo.

Za dajanje tretiranih izdelkov na trg velja naslednji pogoj:

Oseba, ki je odgovorna za dajanje na trg tretiranega izdelka, ki je tretiran z medetomidinom ali ga vsebuje, zagotovi, da so v oznaki navedenega tretiranega izdelka navedene informacije, naštete v drugem pododstavku člena 58(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za oceno v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.

(2)  Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1732

z dne 28. septembra 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

0707 00 05

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

0806 10 10

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1733

z dne 28. septembra 2015

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), in zlasti člena 188(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 891/2009 (2) so bile odprte letne tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja.

(2)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2015 za podobdobje od 1. do 31. oktobra 2015, za zaporednima številkama 09.4320 in 09.4321 presegajo razpoložljive količine. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, izračunanega v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3), določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja. Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za ti zaporedni številki bi bilo treba odložiti do konca kvotnega obdobja.

(3)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2015 za podobdobje od 1. do 31. oktobra 2015, za zaporedni številki 09.4317 in 09.4319 ustrezajo razpoložljivim količinam. Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za ti zaporedni številki bi bilo treba odložiti do konca kvotnega obdobja.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 891/2009 od 8. do 14. septembra 2015, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za uvozna dovoljenja za zaporedne številke iz Priloge se odloži do konca kvotnega obdobja 2015/2016.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (UL L 254, 26.9.2009, str. 82).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

„Sladkor iz koncesij CXL“

Kvotno obdobje 2015/2016

Zahtevki, vloženi od 8. do 14. septembra 2015

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve (v %)

Nadaljnji zahtevki

09.4317

Avstralija

odloženi

09.4318

Brazilija

09.4319

Kuba

odloženi

09.4320

tretje države

6,204204

odloženi

09.4321

Indija

7,773027

odloženi


„Balkanski sladkor“

Kvotno obdobje 2015/2016

Zahtevki, vloženi od 8. do 14. septembra 2015

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve (v %)

Nadaljnji zahtevki

09.4324

Albanija

09.4325

Bosna in Hercegovina

09.4326

Srbija

09.4327

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija


Prehodni ukrepi, „sladkor iz posebnega uvoza“ in „industrijski sladkor“

Kvotno obdobje 2015/2016

Zahtevki, vloženi od 8. do 14. septembra 2015

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve (v %)

Nadaljnji zahtevki

09.4380

posebni uvoz

09.4390

industrijski sladkor


SKLEPI

29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/43


SKLEP SVETA (EU) 2015/1734

z dne 18. septembra 2015

o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske unije sprejme na 12. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede določenih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in njenih dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu: konvencija COTIF), pristopila na podlagi Sklepa Sveta 2013/103/EU (1).

(2)

Vse države članice razen Cipra in Malte so pogodbenice konvencije COTIF in jo uporabljajo.

(3)

Pričakuje se, da bo generalna skupščina, ustanovljena v skladu s točko (a) člena 13(1) konvencije COTIF, na svojem 12. zasedanju, ki bo potekalo od 29. do 30. septembra 2015, sprejela odločitev o določenih spremembah konvencije COTIF in dodatkov D (Enotna pravila za pogodbe o uporabi vagonov v mednarodnem železniškem prometu – CUV), F (Enotna pravila za potrditev tehničnih standardov in sprejetje enotnih tehničnih predpisov za železniški material, namenjen uporabi v mednarodnem prometu – APTU) in G (Enotna pravila za tehnično odobritev železniškega materiala, ki se uporablja v mednarodnem prometu – ATMF).

(4)

Stališče Unije o nekaterih vprašanjih bi se moralo sprejeti na podlagi člena 218(9) Pogodbe, saj so sklepi o teh spremembah, ki jih sprejme generalna skupščina, akti s pravnimi učinki in je njihov predmet urejanja v pristojnosti Unije.

(5)

Cilj sprememb konvencije COTIF je posodobitev nalog Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja in sklic na opredelitev „imetnika“ v skladu s pravom Unije ter sprememba določenih pravil glede financiranja, revizije in poročanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) ter nekatere manjše administrativne spremembe.

(6)

Cilj sprememb Dodatka D (CUV), kot jih predstavi generalni sekretar OTIF, je pojasnitev vlog imetnika in subjekta, odgovornega za vzdrževanje, v pogodbah o uporabi vagonov v mednarodnem železniškem prometu.

(7)

Namen sprememb dodatkov F (APTU) in G (ATMF) je pojasnitev njihovega področja uporabe z izbrisom sklicevanja na „drug železniški material“.

(8)

Spremembe dodatkov D (CUV), F (APTU) in G (ATMF) h Konvenciji COTIF ter nekatere spremembe Konvencije COTIF spadajo v pristojnost Unije in so v skladu s pravom in strateškimi cilji Unije, zato bi jih Unija morala podpreti.

(9)

Stališče Unije na 12. generalni skupščini bi moralo temeljiti na besedilu iz Priloge k temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme na 12. generalni skupščini v okviru konvencije COTIF je v skladu s Prilogo k temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije na generalni skupščini se lahko za manjše spremembe dokumentov, navedenih v Prilogi k temu sklepu, dogovorijo brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklepi 12. generalne skupščine se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije, vključno z navedbo datuma začetka veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2015

Za Svet

Predsednica

C. DIESCHBOURG


(1)  Sklep Sveta 2013/103/EU z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (UL L 51, 23.2.2013, str. 1).


PRILOGA

1.   Referenčni dokumenti

Dokumenti v zvezi z revizijo konvencije COTIF in njenih dodatkov so na voljo na spletni strani OTIF:

http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html.

2.   Pripombe in stališča v zvezi s točkami dnevnega reda

Točka 1. Volitve predsednika in podpredsednikov

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 2. Sprejetje dnevnega reda

Dokumenta: AG 12/2, AG 12/2 Dodatek 1.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 3. Oblikovanje Odbora za poverilnice

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 4. Organizacija dela in imenovanje odborov, ki se štejejo kot potrebni

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 5. Izvolitev generalnega sekretarja za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018

Dokumenti: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Oba kandidata za položaj sta iz držav članic EU (Avstrije in Francije).

Točka 6. Članice OTIF – splošno stanje

Dokument: AG 12/6.

Uveljavljanje glasovalne pravice: ni relevantno.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 7. Proračunski okvir

Dokumenta: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 8. Delna revizija COTIF – osnovna konvencija

Dokumenti: AG 12/8, AG 12/8 Dodatek 1, AG 12/8 Dodatek 2.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče:

 

spremembe člena 3 (mednarodno sodelovanje) se podprejo (uredniška sprememba za nadomestitev sklica na „Evropske skupnosti“ s sklicem na „Evropsko unijo“).

 

Spremembe člena 12 (izvrševanje sodb, zaseg) se podprejo, saj spreminjajo opredelitev pojma „imetnik“ v skladu z zakonodajo EU.

 

Spremembe člena 20 (Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja) se podprejo, saj so nujne za posodobitev enotnih pravil APTU in ATMF, da ostanejo skladna z zakonodajo EU.

Druge spremembe: ni stališča EU.

Točka 9. Delna revizija Dodatka B (Enotna pravila CIM)

Dokument: AG 12/9.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: seznanitev s poročilom generalnega sekretarja o napredku in nadaljevanje dela v zvezi z revizijo tega dodatka.

Točka 10. Delna revizija dodatka D (Enotna pravila CUV)

Dokumenti: AG 12/10, AG 12/10 Dodatek 1, AG 12/10 Dodatek 2, AG 12/10 Dodatek 3.

Uveljavljanje glasovalne pravice: EU.

Usklajeno stališče:

 

spremembe člena 9 in obrazložitvenega poročila se podprejo, saj v skladu s stališčem EU na 25. zasedanju Revizijskega odbora OTIF (1) pojasnjujejo vlogi imetnika in subjekta, odgovornega za vzdrževanje, v skladu z zakonodajo EU.

 

O novem členu 1a, ki ga je predlagala Nemčija v dokumentu AG 12/10 Dodatek 3, je razpravljala delovna skupina EU, sestavljena iz predstavnikov držav članic in železniškega sektorja, ki se je sestala 26. novembra 2014 in ga podprla. Podobno določbo vsebuje tudi CIM (člen 2 – Predpisi javnega prava). Zato se podpre tudi ta predlog.

Točka 11. Delna revizija Dodatka F (Enotna pravila APTU)

Dokument: AG 12/11.

Uveljavljanje glasovalne pravice: EU.

Usklajeno stališče: namen spremembe člena 3 je pojasnitev področja uporabe s črtanjem opredelitve „drug železniški material“ in ustrezna sprememba obrazložitvenega poročila, ki se podpre.

Točka 12. Revizija Dodatka G (Enotna pravila ATMF)

Dokument: AG 12/12.

Uveljavljanje glasovalne pravice: EU.

Usklajeno stališče: namen spremembe členov 1 in 3 je pojasnitev področja uporabe s črtanjem opredelitve „drug železniški material“ in ustrezna sprememba obrazložitvenega poročila, ki se podpre.

Točka 13. Pregledano in prečiščeno obrazložitveno poročilo

Dokumenti: AG 12/13, AG 12/13 Dodatki 1–10.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: seznaniti se s pregledanim in prečiščenim obrazložitvenim poročilom in pooblastiti generalnega sekretarja, da vključi pojasnila, ki jih je sprejela generalna skupščina, v zvezi s spremembami COTIF in njenih dodatkov, ki jih je sprejela ta generalna skupščina. Vendar pa se v angleški različici v obrazložitvi odstavka 10 člena 3a iz drugega stavka črta besedilo „… apply to the activities of the ECM, or …“. V nemški različici obrazložitve odstavka 1 člena 15 se poleg tega drugi stavek spremeni na naslednji način:

„In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen.“

Točka 14. Poenotenje zakonodaje o železnicah

Dokument: AG 12/14.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 15. Poročilo o poslovanju upravnega odbora v obdobju med 1. oktobrom 2012 in 30. septembrom 2015

Dokument: AG 12/15.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 16. Izvolitev upravnega odbora za obdobje med 1. oktobrom 2015 in 30. septembrom 2018) (sestava in vodstvo)

Dokument: AG 12/16.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 17. Začasni datum 13. zasedanja generalne skupščine

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: ni relevantno.

Usklajeno stališče: ga ni.

Točka 18. Razno

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Usklajeno stališče: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Točka 19. Pooblastila generalne skupščine

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Usklajeno stališče: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Točka 20. Poročila odborov, če je potrebno

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Usklajeno stališče: po potrebi bo določeno na mestu samem.

Točka 21. Sprejetje sklepov, pooblastil, priporočil in drugih dokumentov generalne skupščine (končni dokument)

Dokument: ga ni.

Uveljavljanje glasovalne pravice: države članice.

Usklajeno stališče: bo določeno na mestu samem.


(1)  Sklep Sveta 2014/699/EU z dne 24. junija 2014 o oblikovanju stališča, ki ga Unija sprejme na 25. zasedanju Revizijskega odbora OTIF, glede določenih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in dodatkov k navedeni konvenciji (UL L 293, 9.10.2014, str. 26).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/49


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1735

z dne 24. septembra 2015

o natančnem mestu splošnega opozorila in informativnega sporočila na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6455)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 9(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/40/EU določa nova pravila o zdravstvenih opozorilih, ki jih je treba natisniti na tobačnih izdelkih za kajenje, vključno s splošnimi opozorili in informativnimi sporočili, ter določa zlasti, da morajo oboja pokrivati 50 % površin, na katerih so natisnjena. Treba bi bilo določiti natančno mesto teh opozoril na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje. Vrečke so lahko pravokotne oblike in imajo zavihek, ki pokriva odprtino („pravokotna vrečka“), ali pa so samostoječe.

(2)

Pravokotne vrečke so lahko vrečke z zavihki, ki okrog in okrog ovijajo njihove odprtine in se običajno odprejo v dveh korakih, ali vrečke z ravnim dnom s pregibnimi zavihki, ki se običajno odprejo v enem koraku. Veliko teh vrečk je sestavljenih iz prozornega plastičnega ovoja s papirnatim vstavkom, na katerega je mogoče natisniti zdravstvena opozorila. V nekaterih primerih so vrečke z zavihki, ki okrog in okrog ovijajo njihove odprtine, narejene iz polietilena, polipropilena ali večslojnega materiala, za katere industrija meni, da bi jih bilo treba preoblikovati, da bi bil omogočen tisk na obeh straneh zavihka, zlasti če vrečka nima več plasti.

(3)

Da bi zagotovili, da so zdravstvena opozorila na vseh pravokotnih vrečkah natisnjena na enakem mestu ter da sta splošno opozorilo in informativno sporočilo zlahka vidna, ju je treba natisniti na površine, ki postanejo vidne, ko je zavojček popolnoma odprt.

(4)

Pri zavojčkih iz polietilena, polipropilena ali večslojnega materiala, pri katerih obstaja nevarnost, da bi črnilo migriralo, če je potiskana notranja stran zavihka, ki okrog in okrog ovija odprtino vrečke, bi bilo treba dovoliti prehodno obdobje, da bi prestavili splošno opozorilo in informativno sporočilo, da bi se izognili tiskanju na površinah, ki prihajajo v neposreden stik s tobakom. Tako bi industrija morala imeti dovolj časa za prilagoditev svojih proizvodnih postopkov novim pravilom. Stroški, povezani s temi prilagoditvami, se ne štejejo za nesorazmerne glede na prednosti v smislu izboljšanja vidnosti opozoril, ko je zavojček popolnoma odprt.

(5)

Najprimernejše mesto za splošno opozorilo in informativno sporočilo na samostoječih vrečkah je na površinah na dnu vrečke, zlasti ker notranje površine zakriva vsebina vrečke.

(6)

Dimenzije opozoril se izračunajo glede na dimenzije površin zaprtega zavojčka v skladu s členom 8(5) Direktive 2014/40/EU.

(7)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep določa pravila v zvezi z natančnim mestom splošnih opozoril in informativnih sporočil na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje.

Člen 2

Mesto splošnega opozorila in informativnega sporočila na pravokotnih vrečkah

1.   Pri tobaku za zvijanje pravokotnih oblik z zavihkom, ki pokriva odprtino („pravokotne vrečke“), se splošno opozorilo in informativno sporočilo natisneta na dve površini, ki postaneta vidni, ko je zavojček popolnoma odprt, kot je prikazano v oddelkih 1 in 2 Priloge.

Splošno opozorilo in informativno sporočilo sta razporejena na zgornjem robu ter zajemata 50 % zadevnih površin, na katerih sta natisnjena, kot je prikazano v oddelkih 1 in 2 Priloge.

Splošno opozorilo se natisne na zgornjo površino.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se do 20. maja 2018 uporabljajo naslednja pravila za tobak za zvijanje v pravokotnih vrečkah iz polietilena, polipropilena ali večslojnega materiala z zavihki, ki okrog in okrog ovijajo njihove odprtine, kot je prikazano v oddelku 3 Priloge:

(a)

informativno sporočilo se lahko razporedi na površino, ki postane vidna, ko je zavojček delno odprt;

(b)

splošno opozorilo se lahko razporedi na spodnjo površino, ki postane vidna, ko je zavojček popolnoma odprt;

(c)

notranjost zavihka, ki postane vidna, ko je zavojček popolnoma odprt, se ne potiska ali uporablja na noben drug način;

(d)

splošno opozorilo in informativno sporočilo sta razporejena na zgornjem robu zadevnih površin, na katerih sta natisnjena.

Člen 3

Mesto splošnega opozorila in informativnega sporočila na samostoječih vrečkah

1.   Za tobak za zvijanje v samostoječih vrečkah sta splošno opozorilo in informativno sporočilo razporejena na površinah na dnu stoječe vrečke in postaneta vidna, ko je vrečka položena na hrbtno stran („dno zavojčka“), kot je prikazano v oddelku 4 Priloge.

2.   Splošno opozorilo se natisne na površino nad pregibom na dnu zavojčka, informativno sporočilo pa na površino pod pregibom. Splošno opozorilo in informativno sporočilo morata pokrivati 50 % zadevnih površin, na katerih sta natisnjena. Površine se izračunajo z uporabo njihovih dimenzij po tem, ko so robovi zapečateni.

Člen 4

Prehodna določba

Tobak za zvijanje v vrečkah, ki se proizvedejo ali dajo v prosti promet do 20. maja 2018 in so označene s splošnim opozorilom in informativnim sporočilom v skladu s členom 2(2), se lahko dajejo v promet do 20. maja 2019.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 24. septembra 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.


PRILOGA

Grafični prikazi natančnih mest splošnega opozorila in informativnega sporočila iz člena 2 in člena 3

1.   VREČKA Z RAVNIM DNOM (ČLEN 2(1))

Image Image

2.   VREČKA Z ZAVIHKOM, KI OKROG IN OKROG OVIJA NJENO ODPRTINO (ČLEN 2(1))

Image Image

3.   VREČKA Z ZAVIHKOM, KI OKROG IN OKROG OVIJA NJENO ODPRTINO (ALTERNATIVNO MESTO, ČLEN 2(2))

Image Image

4.   SAMOSTOJEČA VREČKA (ČLEN 3)

Image Image

29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/56


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1736

z dne 28. septembra 2015

o neodobritvi triflumurona kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje triflumuron.

(2)

V skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila opravljena ocena triflumurona glede uporabe v 18. vrsti proizvodov (insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, kar ustreza 18. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Italija, ki je bila imenovana za pristojni ocenjevalni organ, je 30. septembra 2008 v skladu z odstavkoma 4 in 6 člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) Komisiji predložila poročila o oceni skupaj s svojimi priporočili.

(4)

V skladu s členom 7(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne pripravke ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa 3. februarja 2015 oblikoval mnenje Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Iz tega mnenja je razvidno, da za biocidne proizvode, ki se uporabljajo za 18. vrsto proizvodov in vsebujejo triflumuron, ni mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Scenariji iz ocene tveganja za okolje so pokazali nesprejemljiva tveganja za vodne in kopenske ekosisteme.

(6)

Zato ni primerno odobriti triflumuron za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Triflumuron (št. ES 264-980-3; št. CAS 64628-44-0) se ne odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).


29.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/58


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1737

z dne 28. septembra 2015

o odložitvi datuma izteka odobritve bromadiolona, klorofacinona in kumatetralila za uporabo v biocidnih proizvodih v vrsti proizvodov 14

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivne snovi bromadiolon, klorofacinon in kumatetralil so bile vključene v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) za uporabo v biocidnih proizvodih v vrsti proizvodov 14 in se na podlagi člena 86 Uredbe (EU) št. 528/2012 štejejo za odobrene v skladu z navedeno uredbo ob upoštevanju specifikacij in pogojev iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Njihove odobritve se iztečejo 30. junija 2016. V skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 so bile vložene vloge za podaljšanje odobritev teh aktivnih snovi.

(3)

Zaradi ugotovljenih tveganj pri uporabi aktivnih snovi bromadiolon, klorofacinon in kumatetralil se za obnovitev njihovih odobritev opravi ocena alternativnih aktivnih snovi. Poleg tega se zaradi teh značilnosti odobritev navedenih aktivnih snovi lahko podaljša le, če se dokaže, da je izpolnjen vsaj eden od pogojev iz prvega pododstavka člena 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

Komisija je začela študijo o ukrepih za zmanjšanje tveganja, ki se lahko uporabljajo za antikoagulantne rodenticide, da bi lahko predlagala ukrepe, ki so najbolj primerni za zmanjšanje tveganj, povezanih z lastnostmi navedenih aktivnih snovi.

(5)

Vložnikom bi bilo potrebno dati možnost za podaljšanje odobritve za navedene aktivne snovi, da bi v vlogah lahko obravnavali ugotovitve iz študije. Poleg tega bi bilo ugotovitve iz te študije treba upoštevati pri odločanju o podaljšanju odobritve vseh antikoagulantnih rodenticidov.

(6)

Da se olajšata pregled ter primerjava tveganj in koristi vseh antikoagulantnih rodenticidov kot tudi ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki se uporabljajo zanje, bi bilo treba oceno bromadiolona, klorofacinona in kumatetralila odložiti do zadnjega vloženega zahtevka za podaljšanje odobritve zadnjega antikoagulantnega rodenticida. Pričakuje se, da bodo vloge za podaljšanje odobritve zadnjih antikoagulantnih rodenticidov, in sicer brodifakuma, varfarina in natrijevega varfarinata, predložene do 31. julija 2015.

(7)

Posledično bo odobritev bromadiolona, klorofacinona in kumatetralila zaradi razlogov, na katere vložniki nimajo vpliva, verjetno prenehala veljati pred sprejetjem odločitve o njihovem podaljšanju. Zato je primerno datum izteka odobritev navedenih aktivnih snovi odložiti za obdobje, ki je potrebno, da se omogoči preverjanje vlog.

(8)

Z izjemo datuma izteka odobritve bi morale navedene snovi ostati odobrene v skladu s specifikacijami in pogoji, navedenimi v Prilogi I k Direktivi 98/8/ES.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Datum izteka odobritve bromadiolona, klorofacinona in kumatetralila za uporabo v biocidnih proizvodih v vrsti proizvodov 14 se odloži na 30. junij 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).