ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 181

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
9. julij 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 z dne 7. julija 2015 o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1101 z dne 8. julija 2015 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1102 z dne 8. julija 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije ( 1 )

54

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1103 z dne 8. julija 2015 o izdaji dovoljenja za betakaroten kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1104 z dne 8. julija 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 237/2012 v zvezi z novo obliko alfa-galaktozidaze (EC 3.2.1.22), ki jo proizvaja Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), in endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 120604) (imetnik dovoljenja Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1105 z dne 8. julija 2015 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 in Enterococcus faecium DSM 21913 kot krmni dodatek za piščance za nesnice in manjše vrste perutnine, razen nesnic, o izdaji dovoljenja za uporabo navedenega krmnega dodatka v vodi, ki jo pijejo piščanci za pitanje, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 544/2013, kar se tiče najvišje vsebnosti navedenega krmnega dodatka v popolni krmni mešanici in njegove združljivosti s kokcidiostatiki (imetnik dovoljenja Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1106 z dne 8. julija 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 540/2011 in (EU) št. 1037/2012 glede pogojev za odobritev aktivne snovi izopirazam ( 1 )

70

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1107 z dne 8. julija 2015 o odobritvi osnovne snovi Salix spp cortex v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1108 z dne 8. julija 2015 o odobritvi osnovne snovi kis v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

75

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1109 z dne 8. julija 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

78

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1110 z dne 8. julija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 26. junija 2015 do 3. julija 2015 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo

80

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1111 z dne 7. julija 2015 o skladnosti skupnega predloga, ki so ga zadevne države članice predložile za razširitev železniškega tovornega koridorja Severno morje–Baltik, s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4507)

82

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1100

z dne 7. julija 2015

o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti člena 15(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(5) Direktive 2012/34/EU za potrebe spremljanja trga storitev v železniškem prometu državam članicam nalaga obveznost poročanja o uporabi omrežij in razvoju okvirnih pogojev v sektorju železniškega prometa.

(2)

Na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, bi morala Komisija vsaki dve leti poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o zadevah iz člena 15(4) Direktive 2012/34/EU.

(3)

Države članice so Komisiji prostovoljno zagotavljale potrebne informacije že več let pred tem. Za zagotovitev skladnosti in primerljivosti podatkov, ki jih predložijo države članice, bi bilo treba določiti podrobna pravila o vsebini in obliki navedenih podatkov.

(4)

Ta uredba določa vprašalnik, ki bi ga morale države članice izpolnjevati letno za potrebe spremljanja tehničnih in ekonomskih pogojev ter razvoja trga v sektorju železniškega prometa v Uniji.

(5)

Za pripravo podatkov, zahtevanih v vprašalniku, bi morale države članice sodelovati s socialnimi partnerji, uporabniki, regulatornimi organi in drugimi ustreznimi pristojnimi organi na nacionalni ravni.

(6)

Pri odločanju o vsebini podatkov, ki bi se morali predložiti z vprašalnikom, Komisija upošteva obstoječe vire podatkov in podatke, ki se že zagotavljajo v skladu z obstoječimi obveznostmi poročanja, da bi se čim bolj zmanjšala dodatna obremenitev železniške industrije in držav članic. Kadar je mogoče, Komisija uporablja zlasti podatke, ki se sporočajo v skladu z naslednjimi akti:

Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70 (2) glede podatkov o naložbah v železniško infrastrukturo,

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 (3) glede podatkov o obsegu prometa v železniškem omrežju in podatkov o nesrečah,

Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 (4), zlasti prilogi I in II Uredbe, glede podatkov o železniškem potniškem prometu,

Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (5) glede letnih poročil o doseženi kakovosti storitev, ki jih objavljajo prevozniki v železniškem prometu, in

Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 (6) glede popisa sredstev, ki ga vzpostavijo države članice za spremljanje in vrednotenje dostopnosti železniškega sistema Unije za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo.

(7)

Evropska mreža železniških regulatornih organov bi morala tesno sodelovati pri izvajanju obveznosti poročanja iz člena 15 Direktive 2012/34/EU ter posodabljanju metodologije za zbiranje podatkov.

(8)

Za zbiranje podatkov od leta poročanja 2015 dalje bi bilo treba uporabljati vprašalnik iz Priloge. Za prvi dve leti poročanja bi bilo potrebno prehodno obdobje, saj bodo države članice po začetku veljavnosti te uredbe morda morale prilagoditi obstoječe mehanizme za zbiranje podatkov. Da bi preprečili napačno razlaganje, bi bilo pomembno, da države članice v prehodnem obdobju obveščajo Komisijo o razlikah v vsebini in obliki podatkov v ustreznih oddelkih vprašalnika.

(9)

Na zahtevo zadevnega prevoznika v železniškem prometu in če to upravičuje potreba po poslovni tajnosti, bi lahko države članice Komisiji podatke, zahtevane v točki 7 vprašalnika, predložile psevdonimno.

(10)

Podatki, zbrani v skladu s to uredbo, bi morali biti na voljo vsem zainteresiranim stranem, razen če to izključuje potreba po varovanju poslovne tajnosti.

(11)

Metodologije, opredelitve in metode za zbiranje podatkov bi se lahko zaradi tehničnega in znanstvenega napredka spreminjale. Poleg tega bi bilo lahko na podlagi razvoja trga storitev v železniškem prometu in izboljševanja razpoložljivosti podatkov zaželeno zmanjševanje ali povečevanje področja uporabe vprašalnika. Za upoštevanje tega razvoja v skladu s postopkom pregleda iz člena 62(3) Direktive 2012/34/EU bi bilo treba Prilogo k tej uredbi redno posodabljati.

(12)

Komisija se je v okviru delovne skupine za spremljanje trga storitev v železniškem prometu posvetovala s socialnimi partnerji in uporabniki v železniškem sektorju. Posvetovala se je tudi z evropsko mrežo železniških regulatornih organov.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 62(1) Direktive 2012/34/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa vsebino in obliko podatkov, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji v skladu s svojimi obveznostmi poročanja za potrebe spremljanja trga storitev v železniškem prometu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz člena 2(e) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (7), člena 2(2)(a) Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8) in člena 3 Direktive 2012/34/EU.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(a)

„uporabnine za dostop do tirov“ (TAC) pomenijo uporabnine, ki se pobirajo za minimalni paket storitev dostopa iz točke 1 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU;

(b)

„visokohitrostne storitve“ pomenijo železniške storitve v potniškem prometu, ki se zagotavljajo s tirnimi vozili za visoke hitrosti, vključno z vlaki z nagibno tehniko, ki vsaj del storitve opravijo s hitrostjo najmanj 200 km/h. Uporaba infrastrukture za visoke hitrosti ni vedno potrebna;

(c)

„konvencionalne storitve na dolge razdalje“ pomenijo železniške prevozne storitve v potniškem prometu, ki niso storitve mestnega, primestnega ali regionalnega prometa ali visokohitrostne storitve;

(d)

„postaja“ pomeni lokacijo na železnici, kjer potniški vlak lahko začne vožnjo, ustavi ali konča vožnjo;

(e)

„tovorni terminal“ pomeni mesto, opremljeno za pretovarjanje in skladiščenje intermodalnih prevoznih enot, kadar je vsaj eden od načinov prevoza železniški prevoz;

(f)

„skupno nadomestilo države“ v okviru pogodbenih dogovorov pomeni skupni znesek, ki se ga je država zavezala plačati upravljavcu infrastrukture za celotno pogodbeno obdobje;

(g)

„organ spremljanja“ pomeni organ, ki v skladu z nacionalno zakonodajo preverja skladnost upravljavca infrastrukture s pogodbenim dogovorom;

(h)

„tir“ pomeni tirnici, po katerih lahko vozijo železniška vozila;

(i)

„posebna proga za visoke hitrosti“ pomeni progo, ki je zgrajena posebej za vožnjo pri povprečni hitrosti najmanj 250 km/h na najpomembnejših odsekih. Lahko vključuje povezovalne odseke, kjer se hitrost zaradi upoštevanja lokalnih pogojev zmanjša;

(j)

„vozlišče“ pomeni pomembno točko v železniškem omrežju, kjer je med seboj povezanih več železniških prog;

(k)

„storitev v mednarodnem potniškem prometu“ pomeni storitev v potniškem prometu, kjer vlak prečka najmanj eno mejo države članice in prevaža potnike med postajami, ki se nahajajo v različnih državah članicah;

(l)

„storitev v notranjem potniškem prometu“ pomeni storitev v potniškem prometu izključno znotraj meja ene države članice;

(m)

„storitev v notranjem tovornem prometu“ pomeni storitev v tovornem prometu izključno znotraj meja ene države članice;

(n)

„dodelitev poti“ pomeni odločitev o dodelitvi posamezne vlakovne poti za izvajanje storitev. Vsaka dodelitev poti za posamezno vlakovno storitev kot del načrtovane redne storitve se šteje kot ločena dodelitev poti;

(o)

„načrtovana vlakovna pot“ pomeni pot, ki se dodeli glede na pravila načrtovanja iz člena 45 Direktive 2012/34/EU;

(p)

ad hoc vlakovna pot“ pomeni pot, ki se dodeli glede na prošnjo za vlakovno pot iz člena 48 Direktive 2012/34/EU;

(q)

„zavrnjena dodelitev poti“ pomeni prošnjo za pot, ki jo upravljavec infrastrukture zavrne po postopku usklajevanja iz člena 46(1) Direktive 2012/34/EU. Vsaka odpoved vlakovne storitve kot dela načrtovane redne storitve se šteje kot zavrnjena dodelitev poti;

(r)

„vzdrževanje“ pomeni ostale izdatke, ki nastanejo upravljavcu infrastrukture za ohranitev stanja in zmogljivosti obstoječe infrastrukture;

(s)

„obnova“ pomeni investicijske izdatke za večja obnovitvena dela na obstoječi infrastrukturi, ki ne spremenijo njenega splošnega delovanja;

(t)

„nadgradnja“ pomeni investicijske izdatke za večjo spremembo infrastrukture, s katero se izboljša njeno splošno delovanje;

(u)

„nova infrastruktura“ pomeni investicijske izdatke za projekte za izgradnjo novih infrastrukturnih objektov;

(v)

„javna sredstva“ v okviru izdatkov za infrastrukturo pomenijo sredstva, ki izvirajo neposredno iz javne investicijske podpore;

(w)

„lastna sredstva“ pomenijo sredstva od prihodkov, ki jih pridobijo upravljavci infrastrukture ali upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, z uporabninami za dostop in iz drugih virov;

(x)

„prihodki“ pomenijo skupni znesek pristojbin, ki se poberejo za zagotavljanje storitev v železniškem prometu v obdobju poročanja. Izključujejo ostale dohodke, kot so prihodki od oskrbovalnih storitev, storitev na postaji in storitev na vlaku;

(y)

„tranzit“ pomeni prevoz skozi državo med krajem natovarjanja/vkrcanja in krajem raztovarjanja/izkrcanja, ki se nahajata zunaj zadevne države;

(z)

„notranji železniški promet“ pomeni kakršno koli premikanje železniških vozil znotraj meja ene države, ne glede na državo, v kateri so vozila registrirana;

(aa)

„zamuda“ pomeni časovno razliko med časom, navedenim v voznem redu vlaka, in dejanskim časom, ko vlak prevozi določeno lokacijo na svoji progi, kjer se beležijo podatki o potovanju;

(bb)

„odpovedana storitev“ pomeni odpoved vlaka v fazi izvajanja storitve zaradi razlogov, povezanih z železniškimi storitvami, vključno z izpustitvijo načrtovanega postanka v primeru preusmeritve vlaka ali zamenjave železniškega prevoza s cestnim;

(cc)

„povprečna hitrost glede na vozni red“ pomeni hitrost, ki se izračuna z delitvijo celotne dolžine proge s predvidenim časom vožnje glede na vozni red;

(dd)

„nadomestilo za obveznost javne službe“ ali „nadomestilo za PSO“ pomeni finančne koristi, ki jih pristojni organ v obdobju poročanja neposredno ali posredno dodeli iz javnih sredstev za izvajanje železniških storitev v okviru obveznosti javne službe;

(ee)

„komercialne storitve“ pomenijo vse storitve v potniškem prometu, ki ne spadajo na področje uporabe storitev, ki se izvajajo v okviru obveznosti javne službe;

(ff)

„glavni prevoznik v železniškem prometu“ pomeni največjega prevoznika v smislu zagotovljenih potniških ali tonskih kilometrov;

(gg)

„aktivna licenca“ pomeni licenco, izdano prevozniku v železniškem prometu, ki začne izvajati storitve in ne preneha izvajati storitev v obdobjih, ki jih določi država članica v skladu s členom 24(4) Direktive 2012/34/EU;

(hh)

„pasivna licenca“ pomeni licenco, izdano prevozniku v železniškem prometu, ki ne začne izvajati storitev ali preneha izvajati storitve v obdobjih, ki jih določi država članica v skladu s členom 24(4) Direktive 2012/34/EU, ter licence, ki so začasno odvzete ali preklicane;

(ii)

„pristojbina za pridobitev licence“ pomeni vse pristojbine, ki jih zaračuna licenčni organ v zvezi z obravnavo vloge;

(jj)

„čas, potreben za pridobitev licence“ pomeni časovno obdobje med datumom predložitve popolne vloge za izdajo licence in datumom končne odločitve;

(kk)

„ekvivalent polnega delovnega časa“ pomeni skupno število delovnih ur na leto, vključno z nadurami, deljeno s povprečnim številom delovnih ur na leto pri zaposlitvi s polnim delovnim časom;

(ll)

„ranžirna postaja“ pomeni območje ali del območja, opremljenega s številnimi tiri ali drugo opremo, ki se uporablja za ranžiranje železniških vozil, vključno s preklapljanjem.

Člen 3

Zbiranje in predložitev podatkov

1.   Države članice vsako leto do 31. decembra predložijo Komisiji podatke za preteklo leto, določene v vprašalniku iz Priloge.

2.   Vsaka država članica Komisiji predloži podatke o železniškem prometu na svojem ozemlju.

3.   Kadar prevoznik v železniškem prometu izvaja storitve v več kot eni državi članici, nacionalnim organom zagotovi ločene podatke za vsako državo članico, v kateri izvaja storitve.

4.   Države članice lahko pridobijo potrebne podatke iz kombinacije naslednjih virov:

(a)

obvezne raziskave;

(b)

upravni podatki, vključno s podatki, ki jih zberejo statistični uradi in drugi organi;

(c)

statistične ocene s pojasnitvijo uporabljenih metod;

(d)

podatki, ki jih predložijo ustrezne industrijske organizacije ali druge zadevne strani, in

(e)

priložnostne študije.

Subjekti, ki imajo ustrezne podatke, jih zagotovijo na zahtevo.

5.   Da bi pomagala državam članicam pri zagotavljanju kakovosti in primerljivosti njihovih podatkov, Komisija lahko pripravi metodološke smernice, pri čemer upošteva najboljše prakse, ki jih sprejmejo nacionalni organi in strokovne organizacije v železniški industriji.

6.   Države članice Komisiji predložijo podatke z uporabo vprašalnika v elektronski obliki, ki je na voljo na spletnem mestu Komisije.

7.   Države članice in Komisija spoštujejo poslovno tajnost informacij, ki jih pridobijo.

Člen 4

Prehodne določbe

1.   Države članice zagotovijo, da njihova ureditev zbiranja podatkov omogoča, da se najpozneje za leto poročanja 2017 podatki sporočijo v skladu v vsebino in obliko iz Priloge. Če države članice ugotovijo velike težave pri usklajevanju ureditve zbiranja podatkov ali izrazijo pomisleke glede ustreznosti ali nujnosti nekaterih kategorij podatkov, se oceni potreba po prilagoditvi Priloge.

2.   Če v prehodnem obdobju države članice podatkov ne morejo zagotoviti v skladu z vsebino in obliko iz Priloge, jih sporočijo v najustreznejši razpoložljivi obliki in pri njihovi predložitvi navedejo odstopanja.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh (UL L 130, 15.6.1970, str. 4).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (UL L 14, 21.1.2003, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 z dne 19. oktobra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (UL L 274, 20.10.2005, str. 9).

(5)  Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).

(7)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).


PRILOGA

VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE TRGA STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Osnovne informacije

Država članica:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NE

Obdobje poročanja: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Pristojni organ:

Kontaktni elektronski naslov:

Države članice, katerih nacionalna valuta ni evro, morajo za pretvorbo denarnih vrednosti iz svoje valute v evre uporabiti povprečni menjalni tečaj v obdobju poročanja. Uporabljeni menjalni tečaj je treba navesti spodaj.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Na vprašanja, označena z zvezdico (*), ni treba odgovoriti.

Če se obveznosti poročanja v tej prilogi nanašajo na prevoznike v železniškem prometu, se ne uporabljajo za prevoznike v železniškem prometu, katerih dejavnost je omejena samo na storitve mestnega, primestnega ali regionalnega prometa v samostojnih lokalnih in regionalnih omrežjih iz člena 2(1) Direktive 2012/34/EU.

1.   Zaračunavanje uporabnin za infrastrukturo

1.1   Povprečne uporabnine za dostop do tirov (TAC) na vlakovni kilometer za različne kategorije vlakov

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki. Če aritmetičnih povprečnih vrednosti ni mogoče izračunati, se lahko navedejo ocenjene vrednosti TAC za različne kategorije vlakov. Metodo, uporabljeno za izračun ali oceno TAC, je treba pojasniti v polju 1.5 (1).

Kategorija vlaka

(samo če se uporablja v državi članici poročevalki)

Uporabnina za dostop do tirov, brez pribitkov

(EUR/vlakovni km)

Storitve v potniškem prometu:

Potniški vlak, ki opravlja storitve v primestnem in regionalnem prometu

☐☐☐,☐☐

Potniški vlak, ki opravlja konvencionalne storitve na dolge razdalje

☐☐☐,☐☐

Potniški vlak, ki opravlja visokohitrostne storitve na posebnih progah za visoke hitrosti

☐☐☐,☐☐

Storitve v tovornem prometu:

Tovorni vlak 1 000 bruto ton

☐☐☐,☐☐

Tovorni vlak 1 600 bruto ton

☐☐☐,☐☐

Tovorni vlak 6 000 bruto ton

☐☐☐,☐☐

1.2   Prihodki upravljavcev infrastrukture od uporabnin za infrastrukturo ter pristojbin na postajah in terminalih

Poročati je treba samo o uporabninah in pristojbinah, ki so jih pobrali upravljavci infrastrukture. Te vključujejo pristojbine, pobrane za postajne objekte in tovorne terminale v lasti ali pod upravljanjem upravljavcev infrastrukture.

 

Prihodki

(v tisoč EUR)

Storitve v potniškem prometu:

Skupni prihodki od uporabnin za dostop do tirov, vključno s pribitki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki od pristojbin na postajah

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

pristojbine na postajah za primestne in regionalne vlake (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

pristojbine na postajah za konvencionalne vlake na dolge razdalje in vlake za visoke hitrosti (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Druge pristojbine, ki so jih pobrali upravljavci potniških vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v tovornem prometu:

Skupni prihodki od uporabnin za dostop do tirov, vključno s pribitki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki od pristojbin na tovornih terminalih

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Druge pristojbine, ki so jih pobrali upravljavci tovornih vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki, ki so jih zbrali upravljavci infrastrukture

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3   Glavne značilnosti pogodbenih dogovorov, sklenjenih v skladu s členom 30(2) Direktive 2012/34/EU

Upravljavec infrastrukture

(naziv)

Dolžina zajetega omrežja

(km)

Datum začetka

Datum konca

Ali so dogovorjeni kazalniki uspešnosti (2)?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje

Skupno nadomestilo države (v tisoč EUR)

Ali obstaja organ spremljanja skladnosti s pogodbo?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje

(naziv)

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

1.4   Zmanjševanje hrupa

Ali obstajajo obvezni predpisi (v veljavi ali pred uvedbo), ki prevoznike v železniškem prometu in/ali upravljavce infrastrukture zavezujejo k sprejetju ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva hrupu železniškega prometa? Ti ukrepi bi lahko vključevali omejitve obsega prometa, protihrupne ograje ali uporabnine za dostop do tirov, diferencirane na podlagi hrupa, s katerimi bi pospešili opremljanje tovornih vagonov s „tihimi“ zavornjaki.

☐ DA ☐ NE

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje:

1.5   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe v zvezi z naslednjimi točkami:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

pojasnite izračun povprečnih TAC na vlakovni kilometer iz preglednice 1.1 ter navedite vključene uporabnine in pristojbine,

navedite, ali so se uporabili pribitki na TAC, o katerih poročate,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite, ali so bile uporabljene TAC, diferencirane na podlagi opremljenosti z ERTMS (3).

 

2.   Dodeljevanje zmogljivosti

2.1   Preobremenjeni odseki infrastrukture

Navedite naslednje informacije v zvezi s preobremenjenimi odseki, kot je opredeljeno v členu 47(1) Direktive 2012/34/EU, glede na stanje ob koncu obdobja poročanja.

Skupna dolžina preobremenjenih prog (km)

☐☐☐☐☐☐

od tega:

posebne proge za visoke hitrosti (km)

☐☐☐☐☐☐

železniški tovorni koridorji (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Število preobremenjenih vozlišč

☐☐☐

2.2   Prednostne storitve

Razvrstite železniške storitve (1 pomeni najpomembnejšo nalogo), kadar mora država članica poročevalka prednostno razvrstiti storitve pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti, npr. v okviru načrtovanja voznega reda in postopka usklajevanja ter v primeru začasnih omejitev zmogljivosti ali motenj. Če za katero od navedenih storitev ne veljajo prednostna pravila, jo označite s križcem („x“) v polju.

Storitve, ki se izvajajo v okviru obveznosti javne službe (PSO)

Visokohitrostne storitve v notranjem prometu

Druge storitve v notranjem potniškem prometu

Storitve v mednarodnem potniškem prometu

Storitve v notranjem tovornem prometu

Storitve v mednarodnem tovornem prometu

Drugo

Navedite:

2.3   Uspešne in zavrnjene dodelitve poti za različne storitve

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki. Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem po načrtovanju voznega reda in postopku usklajevanja iz členov 45 in 46 Direktive 2012/34/EU.

Storitev

Načrtovane vlakovne poti

Ad hoc vlakovne poti

uspešne dodelitve poti

(število)

zavrnjene dodelitve poti

(število)

uspešne dodelitve poti

(število)

zavrnjene dodelitve poti

(število)

Vse storitve v potniškem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Notranje primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne storitve na dolge razdalje v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visokohitrostne storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vse storitve v tovornem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

poti, dodeljene s strani sistema „vse na enem mestu“ železniških tovornih koridorjev

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

na kratko opišite prednostna merila, ki jih uporabljajo upravljavci infrastrukture za dodeljevanje poti, glede na okoliščine, v katerih se ta merila uporabljajo, npr. v okviru načrtovanja voznega reda in postopka usklajevanja ter v primeru začasnih omejitev zmogljivosti ali motenj,

navedite, ali se je uporabila dajatev za nezadostnost zmogljivosti iz člena 31(4) Direktive 2012/34/EU,

navedite, ali so se pripravili in izvedli načrti povečanja zmogljivosti iz člena 51 Direktive 2012/34/EU.

 

3.   Izdatki za infrastrukturo

Navedite izdatke, nastale v obdobju poročanja glavnim upravljavcem železniške infrastrukture ter lastnikom postaj in tovornih terminalov. Na razdrobljenih trgih se obseg poročanja lahko omeji na izdatke lastnikov glavnih postaj in tovornih terminalov (4). Pri intermodalnih postajah in terminalih vključite le del izdatkov, ki se nanašajo na železniški promet.

3.1   Pregled izdatkov za železniško infrastrukturo

(v tisoč EUR)

 

Vzdrževanje

Obnova

Nadgradnja

Nova infrastruktura

Konvencionalne proge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Posebne proge za visoke hitrosti

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Velike postaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veliki tovorni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni izdatki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2   Vir financiranja izdatkov za različne komponente infrastrukture  (5)

(v tisoč EUR)

 

Javna sredstva

Sredstva EU

Lastna sredstva

Obstoječa infrastruktura, vključno z velikimi postajami in tovornimi terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nova infrastruktura

Konvencionalne proge in posebne proge za visoke hitrosti

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Velike postaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veliki tovorni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni izdatki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite sklic na strategijo razvoja nacionalne železniške infrastrukture, objavljeno v skladu s členom 8(1) Direktive 2012/34/EU.

 

4.   Prihodki in obseg prometa

4.1   Prihodki in obseg storitev v potniškem in tovornem prometu

Za zagotovitev skladnosti med obsegom storitev in izkazanimi prihodki je treba v tej preglednici poročati le o prihodkih, ustvarjenih v notranjem železniškem prometu. Po potrebi se lahko uporabijo statistične ocene. Če uradni statistični podatki o obsegu prometa še niso razpoložljivi, se lahko navedejo predhodne vrednosti, ki se pozneje prilagodijo.

Storitve v potniškem prometu:

Skupni prihodki prevoznikov v železniškem prometu od prevoznih storitev (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Skupni obseg storitev (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v notranjem prometu (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v mednarodnem prometu (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg tranzitnih storitev (*) (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Storitve v okviru PSO in komercialne storitve: prihodki in obseg

Storitve v okviru PSO:

Prihodki od prodaje vozovnic (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nadomestilo za PSO (v tisoč EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Obseg storitev (v milijon potniških km)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Komercialne storitve

Prihodki od prodaje vozovnic (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Obseg storitev (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Storitve v tovornem prometu:

Skupni prihodki prevoznikov v železniškem prometu od prevoznih storitev (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Skupni obseg storitev (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v notranjem prometu (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v mednarodnem prometu (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg tranzitnih storitev (*) (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

navedite, ali so vrednosti prihodkov, ustvarjenih v notranjem železniškem prometu, izkazane vrednosti ali ocene. V primeru vzorčenja ali ocen na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite morebitne vrzeli ali nedoslednosti pri vhodnih podatkih.

 

5.   Kakovost železniških storitev

Preglednice je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki.

5.1   Točnost in odpovedi storitev v potniškem prometu

Storitve v potniškem prometu:

Skupno število storitev

Število pravočasno prispelih vlakov

(zamuda 5 minut ali manj)

Število odpovedanih storitev

Primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne storitve na dolge razdalje in visokohitrostne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2   Točnost in odpovedi storitev v tovornem prometu  (8)

Storitve v tovornem prometu:

Skupno število storitev

Število pravočasno prispelih vlakov

(zamuda 15 minut ali manj)

Število odpovedanih storitev

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3   Povprečna hitrost storitev v tovornem prometu glede na vozni red (*)

Storitve v tovornem prometu:

Povprečna hitrost glede na vozni red (km/h)

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐

5.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

pojasnite, kako je bila merjena „zamuda“ vlaka (npr. samo na končni postaji ali kot povprečna vrednost na vseh načrtovanih postankih),

navedite sklice na poročila o učinkovitosti in raziskave o zadovoljstvu, ki jih je objavil upravni odbor železniškega tovornega koridorja v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (9),

navedite sklice na morebitne druge pred kratkim izvedene raziskave o kakovosti storitev v tovornem in potniškem prometu.

 

6.   Obveznosti javne službe (PSO)

6.1   Obseg storitev in nadomestilo za storitve, izvedene v okviru PSO v različnih tržnih segmentih

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki.

 

Obseg storitev

(v milijon potniških km)

Obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

Nadomestilo za PSO (10) (v tisoč EUR)

skupaj

od tega:

dodeljene na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka

dodeljene neposredno

Vse storitve v okviru PSO

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

konvencionalne storitve na dolge razdalje

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

visokohitrostne storitve

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

mednarodne storitve, izvedene v okviru PSO

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2   Dostop do tirnih vozil za storitve v okviru PSO

Navedite naslednje informacije v zvezi s posamezno pogodbo o PSO, sklenjeno v obdobju poročanja.

 

Opis (zajete regije ali proge)

Trajanje (v letih)

Obseg pogodbe (v tisoč vlakovnih km/leto)

Izvajalec (naziv)

Ali je bila pogodba sklenjena na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka?

Ureditev zagotavljanja tirnih vozil

Opredeljeno v razpisnih zahtevah?

Opis (11)

1.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

2.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

3.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

6.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili.

 

7.   Stopnja odprtosti trgov

Navedite prevoznike v železniškem prometu s tržnim deležem najmanj 1 %. Če je prevoznikov s tržnim deležem najmanj 1 % več kot deset, navedite samo deset največjih. Tržni delež ostalih prevoznikov v železniškem prometu se lahko navede kot skupna vrednost pod „Ostali“.

Če naziva prevoznika v železniškem prometu ni mogoče navesti zaradi poslovne tajnosti, uporabite psevdonime, npr. „PŽP 1“, „PŽP 2“. Če to ne zadostuje potrebi po varovanju poslovne tajnosti, se lahko še nadalje združijo tržni deleži prevoznikov v železniškem prometu, razen tržnega deleža glavnega ali uveljavljenega prevoznika v železniškem prometu.

7.1   Trg storitev v potniškem prometu – storitve v okviru PSO

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež storitev v okviru PSO

(v odstotkih)  (12)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.2   Trg storitev v potniškem prometu – komercialne storitve

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež komercialnih storitev

(v odstotkih)  (13)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.3   Trg storitev v tovornem prometu

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež storitev v tovornem prometu

(v odstotkih)  (14)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite, ali so v obdobju poročanja na trg storitev v potniškem ali tovornem prometu vstopili novi veliki prevozniki v železniškem prometu.

 

8.   Stopnja usklajenosti in zakonodajne spremembe (*)

Komisiji so že na voljo informacije o stopnji pravne usklajenosti, saj jo države članice obveščajo o morebitnem prenosu zakonodaje.

Ta oddelek omogoča državam članicam, da podajo pripombe v zvezi z morebitnimi nerešenimi vprašanji glede trga storitev v železniškem prometu EU ali razvoja nacionalne zakonodaje o železnicah.

8.1   Dodatne pripombe (*):

 

9.   Licenciranje

9.1   Število licenc, izdanih prevoznikom v železniškem prometu  (15)

Število aktivnih licenc na začetku obdobja poročanja (A)

☐☐☐☐

Število licenc, začasno odvzetih ali preklicanih v obdobju poročanja (16) (B)

☐☐☐☐

Število licenc, izdanih v obdobju poročanja (C)

☐☐☐☐

Število aktivnih licenc ob koncu obdobja poročanja (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Število pasivnih licenc ob koncu obdobja poročanja

☐☐☐☐

9.2   Pristojbine in čas, potreben za pridobitev licence

Povprečna pristojbina za pridobitev licence (v EUR)

☐☐☐☐☐☐

Povprečni čas, potreben za pridobitev licence (v koledarskih dneh)

☐☐☐

9.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili.

 

10.   Zaposlovanje in socialni pogoji

10.1   Zaposleni v železniškem sektorju glede na spol in starostno skupino

Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem ob koncu obdobja poročanja. Če kateri od prevoznikov izvaja storitve tudi za sektorje, ki niso železniški sektor, je število zaposlenih mogoče navesti na podlagi ocenjenega deleža vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju železniških storitev.

 

Skupaj

(v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Moški (%)

Ženske (%)

 

< 30 let (%)

30–50 let (%)

> 50 let (%)

Skupno število zaposlenih pri uveljavljenem ali drugih glavnih prevoznikih v železniškem prometu (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od tega:

strojevodje

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri drugih prevoznikih v železniškem prometu

☐☐☐☐☐☐

 

od tega:

strojevodje

☐☐☐☐☐☐

Skupno število zaposlenih pri glavnih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri drugih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

 

Število zaposlenih v drugih podjetjih, ki izvajajo storitve, povezane z železniškim prometom (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

od tega:

 

postaje (*)

☐☐☐☐☐☐

 

tovorni terminali (*)

☐☐☐☐☐☐

vzdrževanje tirnih vozil (*)

☐☐☐☐☐☐

vzdrževanje infrastrukture (*)

☐☐☐☐☐☐

specializirane organizacije za usposabljanje (*)

☐☐☐☐☐☐

zakup storitev strojevodij (*)

☐☐☐☐☐☐

oskrba z energijo (*)

☐☐☐☐☐☐

storitve čiščenja tirnih vozil (*)

☐☐☐☐☐☐

drugo (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2   Zaposleni glede na vrsto pogodbe

Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem ob koncu obdobja poročanja.

 

Pogodbe za nedoločen čas

A (19)

(%)

Pogodbe za določen čas

B

(%)

 

Pogodbe za krajši delovni čas

(%)

Vajenci in pripravniki

(%)

Skupno število zaposlenih pri uveljavljenem ali drugih glavnih prevoznikih v železniškem prometu (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od tega:

strojevodje

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri glavnih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

podrobno opišite programe usposabljanja ali dejavnosti za zaposlene v železniškem sektorju,

navedite, ali je pristojni organ uveljavil pravico iz člena 4(5) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (21) glede pravic osebja in socialnih standardov, ki se uporabljajo za izvajalce javne službe,

če se v preglednici 10.1 sporočijo podatki o „številu zaposlenih v drugih podjetjih, ki izvajajo storitve, povezane z železniškim prometom“, na kratko pojasnite, katera podjetja so bila vključena.

 

11.   Objekti za izvajanje železniških storitev

11.1   Lastništvo in upravljanje glavnih objektov za izvajanje železniških storitev

V tem vprašalniku so objekti za izvajanje železniških storitev objekti, opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2012/34/EU. Navedite število upravljanih objektov glede na vrsto lastništva ali upravljavca

Infrastrukturni objekt

Lastništvo

Upravljavec

uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu in z njim povezana podjetja (22)

druga podjetja

uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu in z njim povezana podjetja

druga podjetja

upravljavci infrastrukture

prevozniki v železniškem prometu

integrirana podjetja (23)

država (24)

drugo

upravljavci infrastrukture

prevozniki v železniškem prometu

integrirana podjetja

država

drugo

Vse postaje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z več kot 25 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z 10 000–25 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje s 1 000–10 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z manj kot 1 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Tovorni terminali

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Ranžirne postaje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za vzdrževanje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti v morskih pristaniščih in pristaniščih v notranjosti držav, povezani z železniškimi storitvami

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za oskrbo z gorivom

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2   Število pritožb v zvezi z objekti za izvajanje železniških storitev

Navedite število pritožb glede dostopa do objektov, višine uporabnin in pristojbin ali kakovosti izvedenih storitev.

Pritožbe, ki jih trenutno obravnava regulatorni organ

☐☐☐

Odločitve o pritožbah v obdobju poročanja

☐☐☐

11.3   Opis pritožb:

Na kratko in splošno opišite glavne primere (do deset), za katere je bila sprejeta odločitev v obdobju poročanja. Navedite, ali je katera od pritožb vključevala vprašanje glede razlage evropskega železniškega pravnega reda, ter navedite predlagane ukrepe za izboljšanje stanja.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

navedite, ali so bila v katerem primeru opravljena posvetovanja z regulatornimi organi drugih držav članic.

 


(1)  Glede na raznolikost možnih pristopov, ki bi se lahko uporabili pri izračunu TAC, podatki, ki jih v tej preglednici zagotovijo različne države članice, morda ne bodo primerljivi in bodo koristni predvsem za spremljanje trendov v posamezni državi članici.

(2)  Kot je določeno v točki 3 Priloge V k Direktivi 2012/34/EU.

(3)  Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa.

(4)  V tem vprašalniku se za „velike postaje“ štejejo postaje z več kot 10 000 potniki na delovni dan, za „velike tovorne terminale“ pa terminali z zmogljivostjo več kot 100 000 zabojnikov na leto ali več kot 1 milijon ton na leto.

(5)  Zneski skupnih izdatkov iz preglednic 3.1 in 3.2 bi morali biti v splošnem približno enaki.

(6)  Ta znesek bi moral biti enak znesku iz preglednice 6.1. Plačila izvajalca koncesije javnemu organu bi se morala obravnavati kot „negativna“ nadomestila za PSO.

(7)  Ta znesek bi moral biti enak znesku iz preglednice 6.1.

(8)  Samo za storitve z voznim redom.

(9)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).

(10)  Plačila izvajalca koncesije javnemu organu bi se morala obravnavati kot „negativno“ nadomestilo za PSO.

(11)  Dogovor o ureditvi zagotavljanja tirnih vozil za posamezno pogodbo, npr. so v lasti, subvencionirana ali zanje jamči javni naročnik; jih zagotovi prevoznik v železniškem prometu ali so najeta.

(12)  Na podlagi potniških kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(13)  Na podlagi potniških kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(14)  Na podlagi tonskih kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(15)  Ko bodo informacije o licencah prevoznikov v železniškem prometu za vse države članice razpoložljive v bazi podatkov o interoperabilnosti in varnosti Evropske železniške agencije (ERADIS), izpolnitev tega oddelka za države članice ne bo več obvezna.

(16)  Licence, ponovno aktivirane v obdobju poročanja, so izključene.

(17)  Obseg poročanja mora zajemati najmanj 50 % trga (glede na potniške in tonske kilometre).

(18)  Če niso vključeni v zgoraj navedenem številu zaposlenih pri prevoznikih v železniškem prometu ali upravljavcih infrastrukture.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Obseg poročanja mora zajemati najmanj 50 % trga (glede na potniške in tonske kilometre).

(21)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(22)  Vključno z integriranimi upravljavci infrastrukture in holdingi.

(23)  Vključno z neuveljavljenimi prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture, ki so del integriranega podjetja.

(24)  Nacionalni, regionalni ali lokalni organi.


9.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1101

z dne 8. julija 2015

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za pendimetalin so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram in izopirazam so bile MRL določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov difenokonazol, za uporabo na solati, motovilcu, endiviji, rukvici in baziliki je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za fluopikolid je bila taka vloga vložena za česen in šalotko. Za fluopiram je bila taka vloga vložena za marelice, breskve, slive, rozgasto sadje, drugo drobno sadje in jagodičje pod številčno oznako 0154000, druge korenovke in gomoljnice pod številčno oznako 0213000, jajčevce, endivijo, špinačo, vitlof, fižol (brez strokov), grah (s stroki), laneno seme, makovo seme, gorčično seme, navadni riček, zeliščne čaje (sušene korenine), hmelj, začimbe (korenine ali korenike), koren cikorije. Za izopirazam je bila taka vloga vložena za paradižnik, jajčevce in bučnice. Za pendimetalin je bila taka vloga vložena za korenje, gomoljno zeleno, hren, pastinak, koren peteršilja, beli koren, podzemno kolerabo, repo, korenine ali korenike kot začimbe, koren cikorije.

(4)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(6)

Agencija je v obrazloženih mnenjih glede uporabe fluopirama na marelicah in korenu cikorije sklenila, da predloženi podatki ne zadostujejo za določitev novih MRL. Na podlagi ustreznega obrazloženega mnenja uporaba difenokonazola na solati in rukvici ne zahteva spremembe obstoječih MRL. Glede uporabe pendimetalina na koreninah ali korenikah kot začimbah je ocenjujoča država članica potrdila, da uporaba na navedenih kmetijskih rastlinah ni odobrena. Obstoječe MRL bi zato morale ostati nespremenjene.

(7)

Glede fluopikolida je Agencija ocenila vlogo, da bi določila MRL za čebulo, ki izvira iz uporabe v EU, in predložila obrazloženo mnenje o predlagani MRL (3). Čeprav je priporočila ohranitev mejne vrednosti ostankov iz Codexa (CXL), ki je bila z Uredbo Komisije (EU) št. 520/2011 (4) za navedeno kmetijsko rastlino določena v vrednosti 1 mg/kg, je potrdila, da bi bila za čebulo primerna MRL v vrednosti 0,3 mg/kg ob upoštevanju izključno dobre kmetijske prakse (DKP) v Uniji. V skladu z obstoječimi smernicami EU za ekstrapolacijo MRL je za česen in šalotko primerno določiti MRL v vrednosti 0,3 mg/kg.

(8)

Glede fluopirama je vložnik pojasnil, da se DKP za breskve nanaša na sever in tudi jug EU. Poleg tega je predložil dodatne informacije o načrtu poskusa in DKP za rozgasto sadje. Zaradi tega je primerno določiti MRL v vrednosti 1,5 mg/kg za breskve in 3 mg/kg za rozgasto sadje.

(9)

Agencija je glede vseh drugih vlog sklenila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varstva potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Upoštevala je najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih kmetijskih rastlin in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos (ADI) ali akutni referenčni odmerek (ARfD) preseže.

(10)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint) (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol v solati in drugih solatnicah vključno z družino Brassicaceae in baziliko (meto)). EFSA Journal 2014;12(10):3882 [26 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za fluopiram v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2014;12(12):3947 [33 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za izopirazam v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2015;13(1):3994 [25 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za pendimetalin v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2014;12(4):3620 [32 str.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za fluopikolid v redkvi, čebuli, ohrovtu in krompirju). EFSA Journal 2012;10(2):2581 [39 str.].

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 520/2011 z dne 25. maja 2011 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za benalaksil, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cipermetrin, fluopikolid, heksitiazoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol in zoksamid v ali na nekaterih proizvodih (UL L 140, 27.5.2011, str. 2).


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

V Prilogi II se stolpec za pendimetalin nadomesti z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

0,05 (1)

0110000

Citrusi

 

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo

 

0120000

Lupinarji

 

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

Pečkato sadje

 

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

(+)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo

 

0160000

Mešano sadje

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0211000

(a)

Krompir

0,05 (1)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05 (1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

0,05 (1)

0213020

Korenje

0,7

0213030

Gomoljna zelena

0,2

0213040

Hren

0,7

0213050

Topinambur/laška repa

0,05 (1)

0213060

Pastinak

0,7

0213070

Koren peteršilja

0,7

0213080

Redkev

0,05 (1)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

0,7

0213100

Podzemna koleraba

0,4

0213110

Repa

0,4

0213990

Drugo

0,05 (1)

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,05 (1)

0220010

Česen

(+)

0220020

Čebula

(+)

0220030

Šalotka

(+)

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,05 (1)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0231010

Paradižnik

(+)

0231020

Paprika

(+)

0231030

Jajčevci

(+)

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

(+)

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

(+)

0233010

Melone

 

0233020

Orjaške buče

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,05 (1)

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,05 (1)

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,5

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Ohrovt

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,3

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0251010

Motovilec

0,6

0251020

Solata

0,05 (1)

0251030

Endivija/eskarijolka

0,05 (1)

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,6

0251050

Rana barbica

0,05 (1)

0251060

Rukvica/rukola

0,6

0251070

Ogrščica

0,05 (1)

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,6

0251990

Drugo

0,05 (1)

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,05 (1)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,05 (1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,05 (1)

0255000

(e)

Vitlof

0,05 (1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0256010

Prava krebuljica

0,6

0256020

Drobnjak

0,6

0256030

Listi zelene

0,6

0256040

Peteršilj

2

0256050

Žajbelj

2

0256060

Rožmarin

0,6

0256070

Materina dušica

0,6

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

0,6

0256090

Lovorov list

0,6

0256100

Pehtran

0,6

0256990

Drugo

0,6

0260000

Stročnice

0,05 (1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0270010

Šparglji/beluši

0,05 (1)

0270020

Kardij

0,05 (1)

0270030

Beloušna zelena

0,1

0270040

Sladki komarček

0,1

0270050

Artičoke

0,05 (1) (+)

0270060

Por

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarbara

0,05 (1)

0270080

Bambusovi vršički

0,05 (1)

0270090

Palmovi srčki

0,05 (1)

0270990

Drugo

0,05 (1)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,05 (1)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,05 (1)

0300000

STROČNICE

0,15

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,05 (1)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo

 

0500000

ŽITA

0,05 (1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

 

0610000

Čaj

0,05 (1)

0620000

Kavna zrna

0,05 (1)

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

0,05 (1)

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnica

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

0,05 (1)

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo

 

0633000

(c)

Korenine

0,5

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

0,05 (1)

0640000

Kakavova zrna

0,05 (1)

0650000

Rožiči

0,05 (1)

0700000

HMELJ

0,05 (1)

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,05 (1)

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo

 

0820000

Plodovi

0,05 (1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo

 

0830000

Skorja

0,05 (1)

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (1)

0840020

Ingver

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0840040

Hren

(+)

0840990

Drugo

0,05 (1)

0850000

Brsti

0,05 (1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (1)

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo

 

0870000

Semenski ovoj

0,05 (1)

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

 

0900010

Koren sladkorne pese

0,05 (1)

0900020

Sladkorni trs

0,05 (1)

0900030

Koren cikorije

0,2

0900990

Drugo

0,05 (1)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Tkiva

0,01 (1)

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

 

1011020

Maščevje

 

1011030

Jetra

(+)

1011040

Ledvice

(+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

 

1012020

Maščevje

 

1012030

Jetra

(+)

1012040

Ledvice

(+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

 

1013020

Maščevje

 

1013030

Jetra

(+)

1013040

Ledvice

(+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1013990

Drugo

 

1014000

d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

 

1014020

Maščevje

 

1014030

Jetra

(+)

1014040

Ledvice

(+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Enoprski kopitarji

 

1015010

Mišičevje

 

1015020

Maščevje

 

1015030

Jetra

 

1015040

Ledvice

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1015990

Drugo

 

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

 

1016020

Maščevje

 

1016030

Jetra

(+)

1016040

Ledvice

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

Mišičevje

 

1017020

Maščevje

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvice

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1017990

Drugo

 

1020000

Mleko

0,01 (1)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (1)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (1)

2.

V delu A Priloge III se stolpci za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram in izopirazam nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (4)

Difenokonazol

Fluopikolid

Fluopiram (R)

Izopirazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

 

 

0110000

Citrusi

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grenivke

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Mandeljni

 

 

0,05

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0,05

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0,05

 

0120040

Kostanj

 

 

0,05

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0,04

 

0120060

Lešniki

 

 

0,05

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0,05

 

0120080

Pekani

 

 

0,05

 

0120090

Pinjole

 

 

0,05

 

0120100

Pistacije

 

 

0,05

 

0120110

Orehi

 

 

0,05

 

0120990

Drugo

 

 

0,05

 

0130000

Pečkato sadje

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Jabolka

 

 

0,6

 

0130020

Hruške

 

 

0,5

 

0130030

Kutine

 

 

0,5

 

0130040

Nešplje

 

 

0,5

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

0,5

 

0130990

Drugo

 

 

0,5

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Marelice

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Češnje

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Breskve

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Slive

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Drugo

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0,01 (3)

0151000

(a)

Grozdje

3

2

1,5

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Robide

1,5

 

 

 

0153020

Ostrožnice

0,1

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

1,5

 

 

 

0153990

Drugo

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Borovnice

0,1

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

0,1

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0,2

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0,1

 

 

 

0154050

Šipek

0,1

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

0,1

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,8

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

0,1

 

 

 

0154990

Drugo

0,1

 

 

 

0160000

Mešano sadje

 

0,01 (3)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Dateljni

0,1

 

 

 

0161020

Fige

0,1

 

 

 

0161030

Namizne oljke

2

 

 

 

0161040

Kumkvati

0,6

 

 

 

0161050

Karambole

0,1

 

 

 

0161060

Kakiji

0,8

 

 

 

0161070

Jamun

0,1

 

 

 

0161990

Drugo

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Banane

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mango

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaje

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Granatna jabolka

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Čirimoje

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Gvave

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananasi

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Sadeži kruhovca

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Durian

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Plodovi trnaste anone

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Drugo

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0,15

 

0,2

0213010

Rdeča pesa

0,4

 

0,3

 

0213020

Korenje

0,4

 

0,4

 

0213030

Gomoljna zelena

2

 

0,3

 

0213040

Hren

0,4

 

0,3

 

0213050

Topinambur/laška repa

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastinak

0,4

 

0,3

 

0213070

Koren peteršilja

0,4

 

0,3

 

0213080

Redkev

0,4

 

0,3

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

0,4

 

0,3

 

0213100

Podzemna koleraba

0,4

 

0,3

 

0213110

Repa

0,4

 

0,3

 

0213990

Drugo

0,4

 

0,3

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Česen

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Čebula

0,5

1

0,1

 

0220030

Šalotka

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

9

10

2

 

0220990

Drugo

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

1

 

 

0231010

Paradižnik

2

 

0,9

0,5

0231020

Paprika

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Jajčevci

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Okra/jedilni oslez

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Drugo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Kumare

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Melone

 

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

2

0,2

 

0241010

Brokoli

1

 

 

 

0241020

Cvetača

0,2

 

 

 

0241990

Drugo

0,05 (3)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,2

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0,2

0,2

 

0242020

Glavnato zelje

 

0,2

0,3

 

0242990

Drugo

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

2

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

2

0,7

 

0243020

Ohrovt

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Drugo

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0,01 (3)

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

 

 

0251010

Motovilec

7

9

15

 

0251020

Solata

3

9

15

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Rana barbica

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Rukvica/rukola

2

9

15

 

0251070

Ogrščica

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Drugo

0,05 (3)

9

15

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

 

4

 

 

0252010

Špinača

2

 

0,2

 

0252020

Tolščakovke

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Listi blitve

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Drugo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

(d)

Vodna kreša

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

(e)

Vitlof

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Prava krebuljica

10

 

 

 

0256020

Drobnjak

2

 

 

 

0256030

Listi zelene

10

 

 

 

0256040

Peteršilj

10

 

 

 

0256050

Žajbelj

2

 

 

 

0256060

Rožmarin

2

 

 

 

0256070

Materina dušica

2

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

10

 

 

 

0256090

Lovorov list

2

 

 

 

0256100

Pehtran

2

 

 

 

0256990

Drugo

2

 

 

 

0260000

Stročnice

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Fižol (s stroki)

1

 

0,9

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

1

 

0,15

 

0260030

Grah (s stroki)

1

 

0,4

 

0260040

Grah (brez strokov)

1

 

0,15

 

0260050

Leča

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Drugo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Šparglji/beluši

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Kardij

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Beloušna zelena

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Sladki komarček

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Artičoke

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Por

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarbara

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Bambusovi vršički

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Palmovi srčki

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Drugo

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

STROČNICE

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Fižol

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Leča

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Grah

0,1

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Drugo

0,05 (3)

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Mak

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Sezamova semena

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Sončnična semena

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Semena oljne ogrščice

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Soja

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Gorčična semena

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Bombaževo seme

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Bučna semena

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Semena navadnega rumenika

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Semena borage

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Seme navadnega rička

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Konopljina semena

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Semena kloščevca

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Drugo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Plodovi oljnic

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

2

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Kapokovec

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Drugo

0,05 (3)

 

 

 

0500000

ŽITA

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Ječmen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Koruza

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Proso

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Oves

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Riž

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sirek

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Pšenica

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Drugo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Čaj

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Kavna zrna

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Zeliščni čaji

20

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

2,5

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Kakavova zrna

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Rožiči

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HMELJ

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

0810000

Semena

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Janež

 

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Piment

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Kumina

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Kardamom

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanilija

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarinda

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Drugo

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Skorja

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Cimet

 

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Ingver

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Kurkuma

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Brsti

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010