ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 132

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
29. maj 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/827 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/828 z dne 28. maja 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/829 z dne 27. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/831 z dne 28. maja 2015 o posodobitvi seznama strank, ki so oproščene plačila razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 po preverjanju, uvedenem z Obvestilom Komisije 2014/C 299/08

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/832 z dne 28. maja 2015 o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1239/2013 na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza

53

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/833 z dne 28. maja 2015 o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1238/2013 na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza

60

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/834 z dne 28. maja 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

67

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/835 z dne 11. maja 2015 o stališču ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

69

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/836 z dne 11. maja 2015 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v zvezi s sprejetjem sklepa Skupnega odbora EU-EFTA o skupnem tranzitu in sklepa Skupnega odbora EU-EFTA o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku in h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini

78

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/837 z dne 28. maja 2015 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

82

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/838 z dne 28. maja 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/909/EU glede podaljšanja obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi z malim panjskim hroščem v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/839 z dne 27. aprila 2015 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/1


UREDBA SVETA (EU) 2015/827

z dne 28. maja 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2013/255/SZVP, vključno s prepovedjo trgovine s kulturnimi dobrinami in drugimi predmeti, ki so bili odstranjeni iz Sirije po 9. maju 2011.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 12. februarja 2015 sprejel Resolucijo VSZN 2199 (2015), katere odstavek 17 prepoveduje trgovino s sirskimi kulturnimi dobrinami ter drugimi predmeti, ki so bili nezakonito odstranjeni iz Sirije po 15. marcu 2011. Svet je dne 28. maja 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/837 (3) o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP, da se Sklep 2013/255/SZVP uskladi z Resolucijo VSZN 2199 (2015), in sicer, da se navedeni sklep uporablja za predmete, ki so bili nezakonito odstranjeni iz Sirije po 15. marcu 2011.

(3)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da bodo ukrep gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(4)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 11c(2) Uredbe (EU) št. 36/2012 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

je bilo blago izvoženo iz Sirije pred 15. marcem 2011, ali“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKĒVIČS


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L 16, 19.1.2012, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/837 z dne 28. maja 2015 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (glej str. 82 tega Uradnega lista).


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/828

z dne 28. maja 2015

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.

(2)

Glede na resnost razmer bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, dodati eno osebo.

(3)

S seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, bi bilo treba črtati eno osebo.

(4)

Ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 9. julija 2014 v združenih zadevah T-329/12 in T-74/13, Mazen Al-Tabbaa proti Svetu (2), ter sodbe Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015 v zadevi T-652/11, Bassam Sabbagh proti Svetu (2), Mazen Al-Tabbaa in Bassam Sabbagh nista vključena na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(5)

Podatke, ki se nanašajo določene osebe s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, bi bilo treba posodobiti.

(6)

Prilogo II k Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKĒVIČS


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

(2)  Še ni objavljena.


PRILOGA

I.

Na seznam oseb iz oddelka A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se doda naslednja oseba:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

206.

General Muhamad (

Image

) (tudi Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (tudi Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Rojen v Jablehu v provinci Lattakia.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve) od aprila 2015. Odgovoren v zatiranje civilnega prebivalstva v Damasku in okolici ter nasilje nad njim.

Nekdanji namestnik vodje službe za politično varnost (2012), častnik sirske republiške garde in namestnik direktorja direktorata za politično varnost. Vodja vojaške policije, član državnega varnostnega urada.

29.5.2015

II.

S seznama oseb iz oddelka A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se črta vnos v zvezi z naslednjo osebo:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Vnosi v zvezi s spodaj navedenimi osebami, kot so določeni v oddelku A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 983.

Vodja državnega varnostnega urada; nekdanji vodja direktorata za obveščevalno dejavnost Sirije; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (tudi Mohammed Dib Zeitoun; tudi Mohamed Dib Zeitun)

Rojen 20. maja 1951

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D000001300.

Vodja direktorata za splošno varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (tudi Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (tudi Al Char', Al Shara', Al Shara)

Rojen 10. decembra 1938.

Nekdanji podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

37.

Brigadni general Rafiq (

Image

) (tudi Rafeeq) Shahadah (

Image

) (tudi Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Nekdanji vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve), v Damasku. Neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v Damasku in izvajanje nasilja nad njim. Svetovalec predsednika Basharja Al-Assada za strateška vprašanja in vojaško obveščevalno dejavnost.

23.8.2011

42.

Brigadni general Nawful (

Image

) (tudi Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (tudi Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Idlibu; neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v provinci Idlib ter nasilje nad njim.

23.8.2011

44.

Brigadni general Muhammed (

Image

) (tudi Muhamad) Zamrini (

Image

) (tudi Zamreni)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Homsu. Neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v Homsu ter nasilje nad njim.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (tudi André Mayard)

Rojen 15. maja 1955

v Bassirju.

Adib Mayaleh je odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore sirskemu režimu prek svoje funkcije kot guverner centralne banke Sirije.

15.5.2012

55.

Polkovnik Lu'ai (

Image

) (tudi Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota na območju Dara. Odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14.11.2011

80.

Brigadir Nazih (

Image

) (tudi Nazeeh) Hassun (

Image

) (tudi Hassoun)

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota za okolico Damaska /Rif Dimashq, nekdanji pripadnik obveščevalne službe sirskih letalskih sil. Član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

137.

Brigadir general Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (tudi Maala, Maale, Ma'la)

 

Vodja sektorja 285 (Damask) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost (konec leta 2011 je zamenjal brigadnega generala Hussama Fendija). Odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/829

z dne 27. maja 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti člena 5(6)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju odstopanja cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 z dne 28. junija 1995 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in o določitvi reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc in o razveljavitvi Uredbe št. 163/67/EGS (UL L 145, 29.6.1995, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA I

Oznaka KN

Opis blaga

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

141,4

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

468,7

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz nekuhanih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

259,1

8

BR


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚druga porekla‘.“


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830

z dne 28. maja 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 določa zahteve za pripravo varnostnih listov, ki se uporabljajo za zagotavljanje informacij o kemičnih snoveh in zmeseh v Evropski uniji.

(2)

Globalno harmoniziran sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), pripravljen v okviru Združenih narodov, določa mednarodno harmonizirana merila za razvrščanje in označevanje kemikalij ter pravila za varnostne liste.

(3)

Zahteve za varnostne liste v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 bi bilo treba sprejeti v skladu s peto revizijo pravil GHS za varnostne liste.

(4)

1. junija 2015 bosta hkrati začeli veljati dve nasprotujoči si spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, prva iz člena 59(5) Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter druga iz Uredbe Komisije (EU) št. 453/2010 (3). Da bi se izognili zmedi glede tega, katera različica Priloge II se uporablja, je treba to prilogo v spremenjeni obliki nadomestiti z novo Prilogo II.

(5)

Zahtevati od gospodarskih subjektov, ki so že pripravili varnostne liste, da jih nemudoma posodobijo v skladu s spremenjeno Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, bi zanje pomenilo nesorazmerno obremenitev. Glede na to bi bilo treba gospodarskim subjektom omogočiti, da določeno obdobje še naprej uporabljajo varnostne liste, ki so bili kateremu koli prejemniku predloženi pred 1. junijem 2015.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, kakor je spremenjena s členom 59(5) Uredbe (ES) št. 1272/2008 ter z Uredbo (EU) št. 453/2010 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Brez poseganja v člen 31(9) Uredbe (ES) št 1907/2006 se lahko varnostni listi, ki so bili kateremu koli prejemniku predloženi pred 1. junijem 2015, še naprej uporabljajo in jih do 31. maja 2017 ni treba uskladiti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 133, 31.5.2010, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA II

ZAHTEVE ZA PRIPRAVO VARNOSTNIH LISTOV

DEL A

0.1   Uvod

0.1.1   Ta priloga določa zahteve, ki jih dobavitelj izpolni pri pripravi varnostnega lista, predloženega za snov ali zmes v skladu s členom 31.

0.1.2   Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, so podatki iz poročila o kemijski varnosti usklajeni s podatki v varnostnem listu. Če je poročilo o kemijski varnosti izpolnjeno, se ustrezni scenariji izpostavljenosti navedejo v prilogi k varnostnemu listu.

0.2   Splošne zahteve za izpolnjevanje varnostnega lista

0.2.1   Varnostni list mora uporabnikom omogočiti sprejetje nujnih ukrepov v zvezi z varovanjem zdravja ljudi in varnosti na delovnem mestu ter z varstvom okolja. Oseba, ki pripravi varnostni list, upošteva, da mora varnostni list uporabnike obveščati o nevarnostih snovi ali zmesi in zagotoviti podatke o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju snovi ali zmesi.

0.2.2   Podatki iz varnostnih listov izpolnjujejo tudi zahteve iz Direktive 98/24/ES. Varnostni list zlasti omogoča delodajalcem, da določijo, ali so na delovnem mestu prisotne nevarne kemijske snovi, in ocenijo vsako tveganje za zdravje in varnost delavcev, ki izhaja iz njihove uporabe.

0.2.3   Podatki v varnostnem listu se zapišejo jasno in jedrnato. Varnostni list pripravi pristojna oseba, ki upošteva posebne potrebe in znanje uporabniške skupine, ki so znani. Dobavitelji snovi in zmesi zagotovijo, da so bile pristojne osebe deležne ustreznega usposabljanja, vključno z izobraževanjem za osvežitev znanja.

0.2.4   Jezik, uporabljen v varnostnem listu, mora biti preprost, jasen in natančen, brez žargonskih izrazov, kratic in okrajšav. Izjave, kot so ‚lahko je nevarno‘, ‚ne škodi zdravju‘, ‚varno v skladu z večino pogojev uporabe‘, ‚neškodljivo‘ ali druge izjave, ki kažejo, da snov ali zmes ni nevarna, ali izjave, ki niso v skladu z razvrstitvijo zadevne snovi ali zmesi, se ne uporabljajo.

0.2.5   Datum priprave varnostnega lista se navede na prvi strani. Če je bil varnostni list popravljen in prejemnik prejme novo, popravljeno različico, je treba spremembe sporočiti prejemniku v oddelku 16 varnostnega lista, razen če so bile navedene drugje. V tem primeru se na prvi strani navedejo datum priprave, označen s ‚Sprememba: (datum)‘, številka različice in številka popravka, ki nadomeščajo datum ali drugo navedbo nadomeščene različice.

0.3   Oblika varnostnega lista

0.3.1   Varnostni list nima določene dolžine. Dolžina varnostnega lista je sorazmerna z nevarnostjo snovi ali zmesi in podatki, ki so na voljo.

0.3.2   Vse strani varnostnega lista, vključno z vsemi prilogami, se oštevilčijo in vsebujejo bodisi navedbo dolžine varnostnega lista (npr. ‚stran 1 od 3‘) ali navedbo, da sledi naslednja stran (npr. ‚Nadaljevanje na naslednji strani‘ ali ‚Konec varnostnega lista‘).

0.4   Vsebina varnostnega lista

Podatki, ki jih zahteva ta priloga, se vključijo v varnostni list, kjer je to primerno in kadar so na voljo, pod ustreznimi pododdelki, navedenimi v delu B. Varnostni list ne sme vsebovati praznih pododdelkov.

0.5   Druge zahteve v zvezi s podatki

Vključitev dodatnih ustreznih in dostopnih podatkov v ustrezne pododdelke je v nekaterih primerih nujna zaradi raznolikosti lastnosti snovi in zmesi.

Za potrebe pomorščakov in drugih delavcev v prometu pri prevozu nevarnega blaga v razsutem stanju po morju ali celinskih plovnih poteh na ladjah za prevoz razsutega tovora ali tankerskih plovilih, za katere se uporabljajo predpisi Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ali nacionalni predpisi, se zahtevajo dodatne varnostne in okoljske informacije. Pododdelek 14.7. priporoča vključitev osnovnih podatkov o razvrstitvi, če se tovor prevaža v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo (MARPOL) (1), in Mednarodnim kodeksom za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij, ki se prevažajo v razsutem stanju (Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi) (Kodeks IBC) (2). Poleg tega je treba ladjam za prevoz nafte ali naftnega goriva, kakor sta opredeljena v Prilogi I k MARPOL, v razsutem stanju ali kot oskrba ladij z gorivom pred nakladanjem zagotoviti ‚varnostni list‘ v skladu z resolucijo Odbora za pomorsko varnost (MSC) Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ‚Priporočila za varnostne liste sestavin (MSDS) za Prilogo I h Konvenciji MARPOL glede naftnega tovora in naftnega goriva‘ (MSC.286(86)). Da bi imeli en usklajeni varnostni list, predviden za pomorski in nepomorski promet, se lahko za prevoz tovora in ladijskih naftnih goriv po morju iz Priloge I h Konvenciji MARPOL po potrebi v varnostni list vključijo dodatne določbe Resolucije MSC.286(86).

0.6   Enote

Uporabljajo se merske enote, določene v Direktivi Sveta 80/181/EGS (3).

0.7   Posebni primeri

Varnostni listi se zahtevajo tudi za posebne primere, navedene v poglavju 1.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008, za katere obstajajo izjeme v zvezi z označevanjem.

1.    ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Ta oddelek varnostnega lista predpisuje, kako se snov ali zmes identificira in kako se na varnostnem listu navedejo identificirane ustrezne uporabe, ime dobavitelja snovi ali zmesi in kontaktni podatki dobavitelja snovi ali zmesi, vključno s kontaktnimi podatki za nujne primere.

1.1   Identifikator izdelka

Za snovi se identifikator izdelka navede v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008 in za zmesi v skladu s členom 18(3)(a) Uredbe (ES) št. 1272/2008 ter kot je navedeno na etiketi v uradnem jeziku ali uradnih jezikih držav članic, v katerih se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevne države članice določijo drugače.

Za snovi, ki so predmet registracije, je identifikator izdelka skladen s tistim iz registracije, navede pa se tudi registracijska številka, dodeljena na podlagi člena 20(3) te uredbe.

Ne da bi to vplivalo na obveznosti nadaljnjih uporabnikov iz člena 39 te uredbe, lahko dobavitelj, ki je distributer ali nadaljnji uporabnik, izpusti del registracijske številke, ki se nanaša na posameznega registracijskega zavezanca skupne predložitve, če:

(a)

prevzame odgovornost za zagotovitev celotne registracijske številke na zahtevo za namene izvrševanja ali, če mu registracijska številka ni na voljo, posreduje zahtevo svojemu dobavitelju v skladu s točko (b), in

(b)

na zahtevo organu države članice, odgovornemu za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: organ za izvrševanje) v sedmih dneh zagotovi celotno registracijsko številko, ki jo prejme neposredno od organa za izvrševanja ali od svojega prejemnika, ali, če mu registracijska številka ni na voljo, posreduje zahtevo svojemu dobavitelju v sedmih dneh od prejetja zahteve in hkrati o tem obvesti organ za izvrševanje.

En sam varnostni list lahko zajema več kot eno snov ali zmes, kadar podatki v navedenem varnostnem listu izpolnjujejo zahteve iz te priloge za vsako od navedenih snovi ali zmesi.

Druga sredstva za identifikacijo

Navedejo se lahko druga imena ali sopomenke, ki označujejo snov ali zmes, ali po katerih je snov ali zmes splošno znana, kot so alternativna imena, številke, oznake izdelka družbe ali drugi posebni identifikatorji.

1.2   Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navedejo se vsaj identificirane uporabe, pomembne za prejemnike snovi ali zmesi. To naj vključuje kratek opis dejanskega delovanja snovi ali zmesi, na primer ‚zaviralec gorenja‘ ali ‚antioksidant‘.

Kadar je to primerno, se navedejo uporabe, ki jih dobavitelj odsvetuje, in razlogi za to. Ni nujno, da je seznam teh uporab izčrpen.

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, so podatki v pododdelku varnostnega lista skladni z identificiranimi uporabami iz poročila o kemijski varnosti in s scenariji izpostavljenosti, navedenimi v poročilu o kemijski varnosti iz priloge k varnostnemu listu.

1.3   Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Navedejo se podatki o dobavitelju ne glede na to, ali je proizvajalec, uvoznik, edini predstavnik, nadaljnji uporabnik ali distributer. Navedejo se popoln naslov in telefonska številka dobavitelja ter elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list.

Poleg tega, če dobavitelj ni iz države članice, v kateri je snov ali zmes dana v promet, in je imenoval odgovorno osebo za to državo članico, se navedeta polni naslov in telefonska številka odgovorne osebe.

Za registracijske zavezance morajo biti podatki skladni s podatki o identiteti proizvajalca ali uvoznika, navedenimi v registraciji.

Kadar je imenovan en sam predstavnik, se lahko navedejo tudi podrobnosti proizvajalca ali formulatorja zunaj Unije.

1.4   Telefonska številka za nujne primere

Navedejo se podatki o službah za nujne primere. Če v državi članici, v kateri se snov ali zmes daje v promet, obstaja uradni svetovalni organ (to je lahko organ, odgovoren za sprejemanje informacij v zvezi z zdravjem iz člena 45 Uredbe (ES) št. 1272/2008), zadošča navedba njegove telefonske številke. Če je dostop do takšnih storitev iz kakršnih koli razlogov omejen, npr. če je telefonska številka na voljo le v času uradnih ur ali če obstajajo omejitve pri zagotavljanju določenih vrst podatkov, se to jasno navede.

2.    ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Ta oddelek varnostnega lista opisuje nevarnosti snovi ali zmesi in ustrezne varnostne podatke v zvezi s temi nevarnostmi.

2.1   Razvrstitev snovi ali zmesi

Za snovi ali zmesi se navede razvrstitev, ki izhaja iz uporabe meril za razvrstitev iz Uredbe (ES) št. 1272/2008. Kadar dobavitelj posreduje informacije v zvezi s snovmi za popis razvrstitev in označitev v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 1272/2008, mora biti razvrstitev, podana za varnostni list, ista kot razvrstitev v navedenih informacijah.

Če zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se to jasno navede.

Podatki o snoveh in zmeseh so navedeni v pododdelku 3.2.

Če razvrstitev, vključno s stavki o nevarnosti, ni izpisana v celoti, se navede sklic na oddelek 16, kjer se navede celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno z vsakim stavkom o nevarnosti.

Navedejo se najpomembnejši neugodni fizikalni učinki na zdravje ljudi in okolje v skladu z oddelkoma 9 in 12 varnostnega lista, in sicer na način, ki laikom omogoča opredelitev nevarnosti snovi ali zmesi.

2.2   Elementi etikete

Na podlagi razvrstitve se v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 na etiketi navedejo vsaj naslednji elementi: piktogrami za nevarnost, opozorilne besede, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki. Barvni piktogram iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 lahko nadomesti črno-belo grafično reprodukcijo celotnega piktograma za nevarnost ali samo grafično reprodukcijo simbola.

Navedejo se veljavni elementi etikete v skladu s členom 25 in členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

2.3   Druge nevarnosti

Navedejo se podatki o tem, ali snov oziroma zmes izpolnjuje merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII.

Navedejo se podatki o drugih nevarnostih, ki niso predmet razvrstitve, vendar lahko prispevajo k splošnim nevarnostim snovi ali zmesi, kot so tvorba onesnaževalcev zraka med strjevanjem ali obdelavo, prašenje, eksplozivne lastnosti, ki ne izpolnjujejo meril za razvrstitev dela 2 oddelka 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008, nevarnost eksplozije prahu, navzkrižna preobčutljivost, dušenje, zmrzovanje, velika možnost učinkov na vonj ali okus ali okolje, na primer nevarnosti za organizme, ki živijo v tleh, ali možnost tvorbe fotokemičnega ozona. Navedba ‚Ob razpršitvi lahko tvori eksplozivno zmes prahu in zraka‘ je ustrezna v primeru nevarnosti eksplozije prahu.

3.    ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Ta oddelek varnostnega lista opisuje kemijsko identiteto sestavin snovi ali zmesi, vključno z nečistočami in stabilizatorji, kakor je navedeno spodaj. Navedejo se ustrezni in razpoložljivi podatki o varnosti površinske kemije.

3.1   Snovi

Kemijska identiteta glavne sestavine snovi je navedena z navedbo vsaj identifikatorja izdelka ali drugega podatka o identifikaciji iz pododdelka 1.1.

Kemijska identiteta nečistoče, stabilizatorja ali posamezne sestavine, razen glavne sestavine, ki je tudi sama razvrščena in prispeva k razvrstitvi snovi, se navede na naslednji način:

(a)

identifikator izdelka skladno s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008;

(b)

če identifikator izdelka ni na voljo, eno izmed drugih imen (običajno ime, trgovsko ime, kratica) ali identifikacijske številke.

Dobavitelji snovi lahko poleg tega navedejo vse sestavine, vključno z nerazvrščenimi.

V tem pododdelku se lahko navedejo tudi podatki o snoveh z več sestavinami.

3.2   Zmesi

Navedejo se identifikator izdelka, koncentracija ali območja koncentracij ter razvrstitev vsaj za tiste snovi, ki so navedene v točki 3.2.1 oziroma 3.2.2. Dobavitelji zmesi lahko poleg tega navedejo vse snovi v zmesi, vključno s snovmi, ki ne izpolnjujejo meril za razvrsttiev. Ti podatki prejemniku omogočijo takojšnjo opredelitev nevarnosti snovi v zmesi. Nevarnosti zmesi same se navedejo v oddelku 2.

Koncentracije snovi v zmesi se navedejo na enega izmed naslednjih načinov:

(a)

natančni masni ali volumski odstotki v padajočem vrstnem redu, če je to tehnično mogoče;

(b)

območja masnih ali volumskih odstotkov v padajočem vrstnem redu, če je to tehnično mogoče.

Pri uporabi območij odstotkov podatki o nevarnosti za zdravje in okolje opišejo učinke najvišje koncentracije vsake sestavine.

Če so na voljo učinki zmesi kot celote, se podatki vključijo v oddelek 2.

Če je dovoljena uporaba alternativnega kemijskega imena v skladu členom 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008, se to ime lahko uporablja.

3.2.1   Za zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se navedejo naslednje snovi, skupaj z njihovimi koncentracijami ali območji koncentracij v zmesi:

(a)

snovi, ki ogrožajo zdravje ali okolje v smislu Uredbe (ES) (št.) 1272/2008, če so prisotne v koncentracijah, ki so enake ali večje od najnižjih:

(ia)

splošnih mejnih vrednosti iz tabele 1.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(ib)

splošnih mejnih koncentracij, navedenih v delih 3 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008, pri kateri se v zvezi z obveznostjo, da se za zmesi na zahtevo dajo na voljo varnostni listi, upoštevajo koncentracije iz opomb k nekaterim tabelam v delu 3, ter za nevarnost pri vdihavanju (Oddelek 3.10 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008) ≥ 10 %;

Seznam razredov nevarnosti, kategorij nevarnosti in mejnih koncentracij, za katere je treba snov navesti kot snov v zmesi iz pododdelka 3.2.

1.1

Razred in kategorija nevarnosti

Mejna koncentracija

(%)

Akutna strupenost, kategorije 1, 2 in 3

≥ 0,1

Akutna strupenost, kategorija 4

≥ 1

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorije 1, podkategorij 1A, 1B, 1C in kategorije 2

≥ 1

Huda poškodba oči/draženje oči, kategoriji 1 in 2

≥ 1

Preobčutljivost dihal/kože

≥ 0,1

Mutagenost za zarodne celice, kategoriji 1A in 1B

≥ 0,1

Mutagenost za zarodne celice, kategorija 2

≥ 1

Rakotvornost, kategorije 1A, 1B in 2

≥ 0,1

Strupenost za razmnoževanje, kategorije 1A, 1B, 2 in učinki na dojenje ali prek dojenja

≥ 0,1

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost, kategoriji 1 in 2

≥ 1

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost, kategoriji 1 in 2

≥ 1

Nevarnost pri vdihavanju

≥ 10

Nevarno za vodno okolje – akutno, kategorija 1

≥ 0,1

Nevarno za vodno okolje – kronično, kategorija 1

≥ 0,1

Nevarno za vodno okolje – kronično, kategorije 2, 3 in 4

≥ 1

Nevarno za ozonski plašč

≥ 0,1

(ii)

posebnih mejnih koncentracij, navedenih v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(iii)

splošnih mejnih vrednosti iz tabele 1.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008, prilagojenih na podlagi izračuna iz oddelka 4.1 Priloge I k navedeni uredbi, če je bil v delu 3 Priloge VI k navedeni uredbi naveden M-faktor;

(iv)

posebnih mejnih koncentracij, navedenih v popisu razvrstitev in označitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008;

(v)

mejnih koncentracij iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(vi)

splošnih mejnih vrednosti iz tabele 1.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008, prilagojenih na podlagi izračuna iz oddelka 4.1 Priloge I k navedeni uredbi, če je bil v popisu razvrstitev in označitev v skladu z navedeno uredbo naveden M-faktor;

(b)

snovi, za katere obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Unije, ki še niso zajete v točko (a);

(c)

snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih v skladu z merili iz Priloge XIII, ali snovi, vključene v seznam, določen v skladu s členom 59(1), zaradi razlogov, ki niso našteti pod točko (a), če je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja od 0,1 %.

3.2.2   Za zmes, ki ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se navedejo snovi, prisotne v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od koncentracij, navedenih v nadaljevanju, skupaj z njihovimi koncentracijami ali območji koncentracij:

(a)

1 mas. % za neplinaste zmesi in 0,2 vol. % za plinaste zmesi za

(i)

snovi, ki ogrožajo zdravje ali okolje v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008, ali

(ii)

snovi, za katere obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Unije;

(b)

0,1 mas. % za snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene v skladu z merili iz Priloge XIII, so zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih v skladu z merili iz Priloge XIII, ali so vključene v seznam v skladu s členom 59(1) zaradi razlogov, ki niso našteti pod točko (a).

3.2.3   Za snovi iz pododdelka 3.2 se navede razvrstitev snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, vključno z razredi nevarnosti in oznakami kategorij, kot je določeno v tabeli 1.1 Priloge VI k navedeni uredbi, kot tudi stavki o nevarnosti, navedenimi v skladu z njihovimi fizikalnimi nevarnostmi ter nevarnostmi za zdravje in okolje. Stavkov o nevarnosti v tem oddelku ni treba izpisati v celoti; zadoščajo njihove oznake. Če niso izpisani v celoti, se navede sklic na oddelek 16, kjer se navede celotno besedilo vsakega ustreznega stavka o nevarnosti. Če snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev, se opiše razlog za navedbo snovi v pododdelku 3.2, na primer ‚nerazvrščena snov vPvB‘ ali ‚snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije‘.

3.2.4   Za snovi iz pododdelka 3.2 se določi ime in, če je na voljo, registracijska številka, dodeljena v skladu s členom 20(3) te uredbe.

Ne da bi to vplivalo na obveznosti nadaljnjih uporabnikov iz člena 39 te uredbe, lahko dobavitelj izpusti del registracijske številke, ki se nanaša na posameznega registracijskega zavezanca skupne predložitve, če:

(a)

prevzame odgovornost za zagotovitev celotne registracijske številke na zahtevo za namene izvrševanja ali, če mu registracijska številka ni na voljo, posreduje zahtevo svojemu dobavitelju v skladu s točko (b), in

(b)

na zahtevo organu države članice, odgovornemu za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: organ za izvrševanje) v sedmih dneh zagotovi celotno registracijsko številko, ki jo prejme neposredno od organa za izvrševanja ali od svojega prejemnika, ali, če mu registracijska številka ni na voljo, posreduje zahtevo svojemu dobavitelju v sedmih dneh od prejetja zahteve in hkrati o tem obvesti organ za izvrševanje.

Številka ES, če je na voljo, se navede v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Številka CAS, če je na voljo, in poimenovanje po IUPAC, če je na voljo, sta prav tako lahko navedena.

Registracijska številka, številka ES in drugi natančni kemijski identifikatorji niso potrebni za snovi, navedene v tem pododdelku z alternativnim kemijskim imenom v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

4.    ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Ta oddelek varnostnega lista opisuje začetne ukrepe tako, da jih lahko razume in izvaja neizučena oseba brez uporabe zapletene opreme in razpoložljivosti velike izbire zdravil. Če je potrebna medicinska oskrba, navodila vsebujejo ta podatek, vključno s stopnjo nujnosti.

4.1   Opis ukrepov za prvo pomoč

4.1.1   Navodila za prvo pomoč se zagotovijo po ustreznih načinih izpostavljenosti. Za označbo postopka za vsak način izpostavljenosti, kot so vdihavanje, koža, oči ali zaužitje, se uporabi podrazdelke.

4.1.2   Svetuje se o tem, ali:

(a)

je potrebna takojšnja medicinska oskrba in ali je po izpostavljenosti mogoče pričakovati zapoznele učinke;

(b)

je priporočljivo premakniti izpostavljenega posameznika z območja na svež zrak;

(c)

je priporočljivo odstraniti oblačila in čevlje posameznika ter z njimi posebej rokovati in

(d)

ali je priporočljiva osebna zaščitna oprema za tiste, ki nudijo prvo pomoč.

4.2   Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zagotovijo se na kratko povzete informacije o najpomembnejših simptomih in učinkih izpostavljenosti, tako akutnih kot zapoznelih.

4.3   Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če je primerno, se navedejo podatki o kliničnem testiranju in zdravstvenem nadzoru za zapoznele učinke, podrobnosti o protistrupih (če so znani) in kontraindikacijah.

Morda je pomembno poudariti, da morajo biti za nekatere snovi ali zmesi na delovnem mestu na voljo posebna sredstva za posebno in takojšnje zdravljenje.

5.    ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

Ta oddelek varnostnega lista opisuje zahteve za gašenje požara, ki ga povzroči snov ali zmes, ali požara, ki nastane v bližini te snovi ali zmesi.

5.1   Sredstva za gašenje

 

Ustrezna sredstva za gašenje:

Navedejo se podatki o ustreznem sredstvu za gašenje.

 

Neustrezna sredstva za gašenje:

Navede se, ali je katero sredstvo za gašenje neprimerno za določeno situacijo, ki vključuje snov ali zmes (npr. izogibati se je treba sredstvom z velikim pritiskom, ki bi lahko povzročili nastajanje potencialno eksplozivne zmesi prahu in zraka).

5.2   Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Navedejo se podatki o nevarnostih v zvezi s snovjo ali zmesjo, kot so na primer nevarni produkti izgorevanja, ki nastajajo pri gorenju snovi ali zmesi, na primer ‚pri gorenju lahko proizvaja strupene hlape ogljikovega monoksida‘ ali ‚pri izgorevanju proizvaja žveplove in dušikove okside‘.

5.3   Nasvet za gasilce

Zagotovijo se nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara, kot na primer ‚posode hladite z brizganjem vode‘, ter o posebni zaščitni opremi za gasilce, kot so škornji, obleka, rokavice, zaščita za oči in obraz ter dihalni aparati.

6.    ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Ta oddelek varnostnega lista svetuje o ustreznem odzivu na razlitje, puščanje ali izpust z namenom preprečitve ali zmanjšanja škodljivih učinkov na ljudi, lastnino in okolje. Kadar ima količina razlite tekočine bistven učinek na nevarnost, priporočila razlikujejo med manjšim in večjim razlitjem. Če je razvidno, da postopki za zadrževanje in obnovitev zahtevajo različne prakse, se te prakse navedejo v varnostnem listu.

6.1   Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1   Za neizučeno osebje

Navedejo se nasveti v zvezi z nenamernim razlitjem in izpustom snovi ali zmesi, kot so:

(a)

nošenje primerne zaščitne opreme (vključno z osebno zaščitno opremo iz oddelka 8 varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil;

(b)

odstranitev virov vžiga, zagotovitev zadostnega prezračevanja, preprečevanje nastajanja prahu in

(c)

postopki v sili, na primer potreba po evakuaciji nevarnega območja ali posvetovanju s strokovnjakom.

6.1.2   Za reševalce

Zagotovijo se nasveti glede primerne tkanine za osebna zaščitna oblačila (na primer ‚primerno: butilen‘; ‚neprimerno: PVC‘).

6.2   Okoljevarstveni ukrepi

Zagotovijo se nasveti o okoljevarstvenih ukrepih, povezanih z nenamernim razlitjem in izpustom snovi ali zmesi, kot je hramba ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode.

6.3   Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1   Zagotovijo se nasveti o zadrževanju razlitja. Primerne tehnike zadrževanja lahko vključujejo:

(a)

ograditev, pokritje odvodnih kanalov;

(b)

postopke omejevanja.

6.3.2   Zagotovijo se ustrezni nasveti o čiščenju razlitja. Primerni postopki čiščenja lahko vključujejo:

(a)

tehnike nevtralizacije;

(b)

tehnike dekontaminacije;

(c)

vpojne materiale;

(d)

tehnike čiščenja;

(e)

tehnike sesanja;

(f)

opremo, potrebno za zadrževanje/čiščenje (uporaba orodja in opreme, ki se ne iskri, kjer je to primerno).

6.3.3   Navedejo se tudi drugi podatki v zvezi z razlitjem in izpustom, vključno z nasveti o neprimernih tehnikah zadrževanja ali čiščenja, na primer z navedbo ‚nikoli uporabljati …‘.

6.4   Sklicevanje na druge oddelke

Če je primerno, se navede sklic na oddelka 8 in 13.

7.    ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Ta oddelek varnostnega lista zagotavlja nasvete o varnem ravnanju. Poudarja previdnostne ukrepe, primerne za identificirane uporabe iz pododdelka 1.2 in edinstvene lastnosti snovi ali zmesi.

Podatki v tem delu varnostnega lista se nanašajo na varovanje zdravja ljudi, varnost in okolje. Delodajalcu pomagajo pri oblikovanju ustreznih delovnih postopkov in organizacijskih ukrepov v skladu s členom 5 Direktive 98/24/ES in členom 5 Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, so podatki v tem oddelku varnostnega lista skladni s podatki za identificirane uporabe iz poročila o kemijski varnosti in scenariji izpostavljenosti, iz katerih je razviden nadzor tveganja, iz poročila o kemijski varnosti, navedenimi v prilogi k varnostnemu listu.

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8.

7.1   Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1   Navedejo se priporočila, ki:

(a)

omogočajo varno ravnanje s snovjo ali zmesjo, kot na primer zadrževanje in ukrepi za preprečevanje požara ter nastajanja aerosolov in prahu;

(b)

preprečujejo ravnanje z nezdružljivimi snovmi;

(c)

opozarjajo na postopke in pogoje, ki s spreminjanjem lastnosti snovi ali zmesi ustvarjajo nova tveganja, ter na ustrezne protiukrepe, in

(d)

zmanjšujejo izpust snovi ali zmesi v okolje, kot na primer preprečevanje razlitij ali hramba ločeno od odvodnih kanalov.

7.1.2   Navedejo se nasveti o splošni higieni dela, kot so:

(a)

prepovedano uživanje hrane in pijače ter kajenje na delovnih območjih;

(b)

umivanje rok po uporabi in

(c)

odstranitev kontaminiranih oblačil in zaščitne opreme pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana.

7.2   Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Nasveti morajo biti skladni s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi, opisanimi v oddelku 9 varnostnega lista. Če je ustrezno, se zagotovijo nasveti o posebnih zahtevah za skladiščenje, vključno s/z:

(a)

kako obvladovati tveganja, povezana s/z:

(i)

eksplozivnimi atmosferami;

(ii)

jedkimi snovmi;

(iii)

nevarnostmi vnetljivosti;

(iv)

nezdružljivimi snovmi ali zmesmi;

(v)

hlapljivimi snovmi in

(vi)

morebitnim virom vžiga (vključno z električno opremo);

(b)

kako nadzorovati učinke:

(i)

vremenskih razmer;

(ii)

okoljskega tlaka;

(iii)

temperature;

(iv)

sončne svetlobe;

(v)

vlažnosti in

(vi)

tresljajev;

(c)

kako zagotoviti neoporečnost snovi ali zmesi z uporabo:

(i)

stabilizatorjev in

(ii)

antioksidantov;

(d)

drugimi nasveti, vključno s/z:

(i)

zahtevami o prezračevanju;

(ii)

posebnimi konstrukcijami za skladiščne prostore ali posode (vključno z zadrževalnimi stenami in prezračevanjem);

(iii)

mejnimi količinami glede na pogoje skladiščenja (če je pomembno) in

(iv)

združljivostjo embalaže.

7.3   Posebne končne uporabe

Za snovi in zmesi, namenjene posebnim končnim uporabam, se priporočila nanašajo na identificirane uporabe iz pododdelka 1.2 in so podrobna ter pripravljena za izvajanje. Če je priložen scenarij izpostavljenosti, se lahko navede sklic nanj ali pa se priložijo podatki, kot je zahtevano v pododdelkih 7.1 in 7.2. Če je udeleženec v dobavni verigi izvedel oceno kemijske varnosti za zmes, zadošča, da so varnostni list in scenariji izpostavljenosti skladni s poročilom o kemijski varnosti za zmes namesto s poročili o kemijski varnosti vsake snovi v zmesi. Če so na voljo posebna navodila za določeno industrijo ali panogo, se lahko navede podroben sklic nanje (vključno z virom in datumom izdaje).

8.    ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Ta oddelek varnostnega lista opisuje veljavne omejitve poklicne izpostavljenosti in potrebne ukrepe za obvladovanje tveganja.

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, so podatki v tem oddelku varnostnega lista skladni s podatki za identificirane uporabe iz poročila o kemijski varnosti in scenariji izpostavljenosti, iz katerih je razviden nadzor tveganja, iz poročila o kemijski varnosti, navedenimi v prilogi k varnostnemu listu.

8.1   Parametri nadzora

8.1.1   Če so na voljo, se za snov ali vsako snov v zmesi navedejo naslednje nacionalne mejne vrednosti, vključno s pravno podlago za vsako od njih, ki velja za državo članico, v kateri je varnostni list predložen. Pri navedbi mejnih vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu se uporabi kemijska identiteta, kakor je opredeljena v oddelku 3:

8.1.1.1

nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, ki ustrezajo mejnim vrednostim izpostavljenosti na delovnem mestu Unije v skladu z Direktivo 98/24/ES, vključno s kakršnimi koli zapisi iz člena 2(3) Sklepa Komisije 2014/113/EU (4);

8.1.1.2

nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, ki ustrezajo mejnim vrednostim Unije v skladu z Direktivo 2004/37/ES, vključno s kakršnimi koli zapisi iz člena 2(3) Sklepa Komisije 2014/113/EU;

8.1.1.3

katere koli druge nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu;

8.1.1.4

nacionalne biološke mejne vrednosti, ki ustrezajo biološkim mejnim vrednostim Unije v skladu z Direktivo 98/24/ES, vključno s kakršnimi koli zapisi iz člena 2(3) Sklepa Komisije 2014/113/EU;

8.1.1.5

katere koli druge nacionalne biološke mejne vrednosti.

8.1.2   Navedejo se podatki o veljavnih priporočenih postopkih spremljanja za vsaj najbolj ustrezne snovi.

8.1.3   Če se med pravilno uporabo snovi ali zmesi tvorijo onesnaževalci zraka, se tudi zanje navedejo ustrezne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in/ali biološke mejne vrednosti.

8.1.4   Kadar je na voljo poročilo o kemijski varnosti ali DNEL iz člena 1.4 Priloge I ali PNEC iz oddelka 3.3 Priloge I, se za scenarije izpostavljenosti iz poročila o kemijski varnosti, navedene v prilogi k varnostnemu listu, navedejo ustrezni DNEL ali PNEC.

8.1.5   Kadar je za odločitev o ukrepih za obvladovanje tveganja v zvezi s posebnimi uporabami uporabljen pristop opredelitve nadzora, se navede dovolj podrobnosti za učinkovito obvladovanje tveganja. Okvir in omejitve posebnega priporočila za opredelitev nadzora je treba natančno pojasniti.

8.2   Nadzor izpostavljenosti

Zagotovijo se podatki, zahtevani v tem pododdelku, razen če je scenarij izpostavljenosti, ki vsebuje te podatke, priložen varnostnemu listu.

Če je dobavitelj opustil preskus iz oddelka 3 Priloge XI, navede posebne pogoje uporabe, na podlagi katerih je opustitev upravičena.

Kadar je snov registrirana kot izolirana vmesna snov (na kraju samem ali med prevozom), dobavitelj navede, da je varnostni list v skladu s posebnimi pogoji, ki upravičujejo registracijo v skladu s členom 17 ali 18.

8.2.1   Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Opis ustreznih ukrepov za nadzor izpostavljenosti se nanaša na identificirane uporabe snovi ali zmesi iz pododdelka 1.2. Ti podatki zadoščajo delodajalcu za izvedbo ocene tveganja za zdravje in varnost delavcev zaradi prisotnosti snovi ali zmesi v skladu s členi 4 do 6 Direktive 98/24/ES in členi 3 do 5 Direktive 2004/37/ES, kadar je primerno.

Ti podatki dopolnjujejo podatke, že navedene v oddelku 7.

8.2.2   Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

8.2.2.1   Podatki o uporabi osebne zaščitne opreme morajo biti v skladu z dobro higieno dela in v povezavi z drugimi ukrepi za nadzor, vključno s tehnično-tehnološkim nadzorom, prezračevanjem in izolacijo. Če je primerno, se za nasvet o posebni osebni požarno/kemijsko zaščitni opremi navede sklic na oddelek 5.

8.2.2.2   Ob upoštevanju Direktive Sveta 89/686/EGS (5) in s sklicevanjem na ustrezne standarde CEN se podrobno navede, katera oprema nudi ustrezno in primerno zaščito, vključno s/z:

(a)

zaščito za oči/obraz

Vrsta opreme, ki se zahteva za zaščito oči/obraza, je opredeljena glede na nevarnost snovi ali zmesi in morebitnega stika, na primer zaščitna stekla, zaščitna očala, zaščita za obraz.

(b)

zaščito kože

(i)

zaščito rok

Vrsta rokavic, ki jih je treba nositi pri ravnanju s snovjo ali zmesjo, mora biti jasno opredeljena glede na nevarnost snovi ali zmesi, morebitnega stika ter količine in trajanja izpostavljenosti kože, vključno s/z:

vrsto materiala in njegovo debelino,

značilnimi ali najkrajšimi časi prodiranja skozi material, iz katerega so izdelane rokavice.

Po potrebi se navedejo dodatni ukrepi za zaščito rok.

(ii)

drugo

Če je treba poleg rok zaščititi tudi druge dele telesa, se navedeta vrsta in kakovost potrebne zaščitne opreme, kot so dolge rokavice, škornji in obleka, glede na nevarnosti, povezane s snovjo ali zmesjo in morebitnim stikom.

Po potrebi se določijo vsi dodatni ukrepi za varovanje kože in posebni higienski ukrepi.

(c)

zaščito dihal

Za pline, hlape, meglice ali prah se navede vrsta zaščitne opreme na podlagi nevarnosti in možnosti izpostavljenosti, vključno z dihalno masko, ki čisti zrak, navedbo ustreznega čistilnega elementa (kartuša ali posoda), ustreznimi filtri za trdne delce in ustreznimi maskami ali zaprtimi dihalnimi aparati.

(d)

toplotno nevarnostjo

Pri navajanju zaščitne opreme, ki jo je treba nositi za materiale, ki predstavljajo toplotno nevarnost, se posebej upošteva izdelava osebne zaščitne opreme.

8.2.3   Nadzor izpostavljenosti okolja

Navedejo se podatki, ki jih potrebuje delodajalec, da lahko izpolni svoje obveznosti v skladu z okoljevarstveno zakonodajo Unije.

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, se za scenarije izpostavljenosti iz poročila o kemijski varnosti, navedene v prilogi k varnostnemu listu, navede povzetek ukrepov za obvladovanje tveganja izpostavljenosti okolja snovi.

9.    ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Ta oddelek varnostnega lista opisuje empirične podatke o snovi ali zmesi, če je pomembno. Uporablja se člen 8(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008. Podatki v tem oddelku so usklajeni s podatki iz registracije in/ali poročila o kemijski varnosti, kjer je to zahtevano, ter z razvrstitvijo snovi ali zmesi.

9.1   Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Jasno se navedejo naslednje lastnosti, vključno s sklicevanjem na uporabljene preskusne metode, kjer je primerno, ter ustrezne merske enote in/ali referenčni pogoji. Če je to pomembno za razlago numerične vrednosti, se navede tudi metoda določanja (na primer metoda določanja plamenišča, metoda z odprto/zaprto posodo):

(a)

videz:

Navedeta se agregatno stanje (trdno (vključno s primernimi in razpoložljivimi varnostnimi podatki o granulometriji in posebni površini, če ni navedena drugje v varnostnem listu), tekoče, plinasto), in barva snovi ali zmesi ob dobavi.

(b)

vonj:

Če je mogoče zaznati vonj, ga na kratko opišite.

(c)

mejne vrednosti vonja;

(d)

pH:

Navede se pH snovi ali zmesi ob dobavi ali vodne raztopine; pri slednji se navede tudi koncentracija.

(e)

tališče/ledišče;

(f)

začetno vrelišče in območje vrelišča;

(g)

plamenišče;

(h)

hitrost izparevanja;

(i)

vnetljivost (trdno, plinasto);

(j)

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti;

(k)

parni tlak;

(l)

parna gostota;

(m)

relativna gostota;

(n)

topnost;

(o)

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda;

(p)

temperatura samovžiga;

(q)

temperatura razpadanja;

(r)

viskoznost;

(s)

eksplozivne lastnosti;

(t)

oksidativne lastnosti.

Če je navedeno, da določena lastnost ne velja, ali če podatek o določeni lastnosti ni na voljo, se navedejo razlogi za to.

Da se omogoči sprejetje ustreznih nadzornih ukrepov, se navedejo vsi pomembni podatki o snovi ali zmesi. Podatki v tem delu naj bodo skladni s podatki v registraciji, kadar se ta zahteva.

Za zmesi morajo vnosi jasno navajati, za katero snov v zmesi veljajo podatki, razen če veljajo za celotno zmes.

9.2   Drugi podatki

Po potrebi se navedejo drugi fizikalni in kemijski parametri, kot so sposobnost mešanja, topnost v maščobi (navesti topilo – olje), prevodnost ali skupina plinov. Navedejo se ustrezni in razpoložljivi varnostni podatki o redukcijskem potencialu, potencialu nastajanja radikalov in fotokatalitskih lastnosti.

10.    ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

Ta oddelek varnostnega lista opisuje obstojnost snovi ali zmesi in možnost poteka nevarnih reakcij, ki nastopijo pod določenimi pogoji uporabe in tudi pri izpustu v okolje, vključno s sklicevanjem na uporabljeno preskusno metodo, kadar je to primerno. Če je navedeno, da določena lastnost ne velja, ali če podatek o določeni lastnosti ni na voljo, se navedejo razlogi za to.

10.1   Reaktivnost

10.1.1   Opišejo se nevarnosti zaradi reaktivnosti snovi ali zmesi. Zagotovijo se določeni podatki o preskusih za snov ali zmes v celoti, kadar so na voljo. Vendar pa lahko podatki temeljijo tudi na splošnih podatkih za razred ali družino snovi ali zmesi, če takšni podatki ustrezno zastopajo predvideno nevarnost snovi ali zmesi.

10.1.2   Če podatki o zmeseh niso na voljo, se navedejo podatki o snoveh v zmesi. Pri ugotavljanju nezdružljivosti se upoštevajo snovi, posode in onesnaževala, ki jim je snov ali zmes lahko bila izpostavljena med prevozom, skladiščenjem in uporabo.

10.2   Kemijska stabilnost

Navede se, ali je snov ali zmes stabilna ali nestabilna v normalnem okolju ter predvidenih temperaturnih in tlačnih pogojih skladiščenja in ravnanja. Opišejo se vsi stabilizatorji, ki se uporabljajo ali jih je treba uporabljati za vzdrževanje kemijske stabilnosti snovi ali izdelka. Navede se pomen spremembe agregatnega stanja snovi ali izdelka za varnost.

10.3   Možnost poteka nevarnih reakcij

Če je pomembno, se navede, ali snov ali zmes reagira ali polimerizira, pri čemer izpusti odvečen tlak ali toploto, ali ustvari druge nevarne pogoje. Opišejo se pogoji, pod katerimi lahko nastanejo nevarne reakcije.

10.4   Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Naštejejo se pogoji, kot so temperatura, tlak, svetloba, statika, tresljaji ali druge fizikalne obremenitve, ki lahko povzročijo nevarno reakcijo, in, če je mogoče, se navede kratek opis ukrepov, ki so potrebni za obvladovanje tveganja, povezanega s takšnimi nevarnostmi.

10.5   Nezdružljivi materiali

Naštejejo se družine snovi ali zmesi ali določenih snovi, kot so voda, zrak, kisline, baze, oksidanti, s katerimi lahko snov ali zmes reagira in tako sproži nevarno reakcijo (na primer eksplozijo, izpust strupenih ali vnetljivih materialov, izpust odvečne toplote), in, če je mogoče, se navede kratek opis ukrepov, ki so potrebni za obvladovanje tveganja, povezanega s takšnimi nevarnostmi.

10.6   Nevarni produkti razgradnje

Navedejo se znani in upravičeno predvideni nevarni produkti razgradnje, ki nastanejo zaradi uporabe, skladiščenja, razlitja in segrevanja. Nevarni produkti izgorevanja se navedejo v oddelku 5 varnostnega lista.

11.    ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Ta oddelek varnostnega lista je namenjen predvsem medicinskim delavcem, delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter toksikologom. Navesti je treba kratek, vendar popoln in razumljiv opis različnih toksikoloških (zdravstvenih) učinkov in razpoložljive podatke za opredelitev teh učinkov, vključno s podatki o toksikokinetiki, presnovi in porazdelitvi, kjer je primerno. Podatki v tem oddelku so usklajeni s podatki iz registracije in/ali poročila o kemijski varnosti, kjer je to zahtevano, ter z razvrstitvijo snovi ali zmesi.

11.1   Podatki o toksikoloških učinkih

Ustrezni razredi nevarnosti, za katere se navedejo podatki, so:

(a)

akutna strupenost;

(b)

jedkost za kožo/draženje kože;

(c)

resne okvare oči/draženje;

(d)

preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

(e)

mutagenost za zarodne celice;

(f)

rakotvornost;

(g)

strupenost za razmnoževanje;

(h)

STOT – enkratna izpostavljenost;

(i)

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

(j)

nevarnost pri vdihavanju.

Te nevarnosti morajo biti vedno navedene na varnostnem listu.

Za snovi, ki so predmet registracije, se navedejo kratki povzetki podatkov, pridobljenih iz uporabe prilog VII do XI, vključno s sklicevanjem na uporabljene preskusne metode, kjer je primerno. Za snovi, ki so predmet registracije, podatki vključujejo tudi rezultat primerjave razpoložljivih podatkov z merili iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 za CMR, kategoriji 1A in 1B, ki sledijo točki 1.3.1 Priloge I k tej uredbi.

11.1.1   Zagotovijo se podatki za vsak razred nevarnosti ali razlikovanje. Če je navedeno, da snov ali zmes ni razvrščena v določen razred nevarnosti ali razlikovanje, je v varnostnem listu jasno navedeno, ali je to zaradi manjkajočih podatkov, tehnične nezmožnosti pridobitve podatkov, nepopolnih podatkov ali popolnih podatkov, ki ne zadoščajo za razvrstitev; v slednjem primeru je na varnostnem listu navedeno ‚na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.‘

11.1.2   Podatki, vključeni v ta pododdelek, veljajo za snov ali zmes, kot je dana v promet. Za zmesi podatki opisujejo toksikološke lastnosti zmesi v celoti, razen če se uporablja člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008. Če so na voljo, se navedejo tudi pomembne toksikološke lastnosti nevarne snovi v zmesi, kot so LD50, ocene akutne strupenosti ali LC50.

11.1.3   Če obstaja znatna količina podatkov o preskusih snovi ali zmesi, je morda potrebno povzeti rezultate uporabljenih kritičnih študij, na primer načina izpostavljenosti.

11.1.4   Kadar merila za razvrstitev glede na določeno nevarnost niso izpolnjena, se navedejo podatki, ki podpirajo ta sklep.

11.1.5   Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Navedejo se podatki o možnih načinih izpostavljenosti in učinkih snovi ali zmesi preko vsakega možnega načina izpostavljenosti, tj. preko zaužitja (požiranja), vdihavanja ali izpostavljenosti kože/oči. Če učinki na zdravje niso znani, se to navede.

11.1.6   Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Opišejo se morebitni škodljivi učinki na zdravje in simptomi, povezani z izpostavljenostjo snovi ali zmesi in njenih sestavin ali znanih stranskih produktov. Navedejo se razpoložljivi podatki o simptomih, povezanih s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi snovi ali zmesi, ki sledijo izpostavljenosti. Opišejo se prvi simptomi pri nizki izpostavljenosti vse do posledic resne izpostavljenosti, kot so ‚lahko se pojavita glavobol in omotica, ki se stopnjujeta do omedlevice ali nezavesti; večje doze lahko povzročijo komo in smrt‘.

11.1.7   Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Navedejo se podatki o tem, ali se lahko pričakujejo zapozneli ali takojšnji učinki po kratkodobni ali dolgodobni izpostavljenosti. Navedejo se tudi podatki o akutnih in kroničnih učinkih zaradi izpostavljenosti ljudi snovi ali zmesi. Če podatki o ljudeh niso na voljo, se povzamejo podatki o živalih in jasno opredeli vrsta. Navede se, ali toksikološki podatki temeljijo na podatkih za ljudi ali živali.

11.1.8   Medsebojni učinki

Vključijo se podatki o medsebojnem delovanju, če so pomembni in na voljo.

11.1.9   Pomanjkanje določenih podatkov

Ni vedno mogoče pridobiti podatkov o nevarnostih snovi ali zmesi. Če podatki o določeni snovi ali zmesi niso na voljo, se lahko uporabijo podatki o podobnih snoveh ali zmeseh, če je primerno in če je podobna snov ali zmes opredeljena. Kadar določeni podatki niso uporabljeni ali niso na voljo, se to jasno navede.

11.1.10   Zmesi

Za določene učinke na zdravje, če zmes kot celota za svoj učinek na zdravje ni bila testirana, se navedejo ustrezni podatki o ustreznih snoveh iz oddelka 3.

11.1.11   Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo

11.1.11.1   Snovi v zmesi lahko v telesu medsebojno delujejo, kar se odraža v različnih stopnjah absorpcije, presnove in izločanja. Zaradi tega se lahko toksično delovanje spremeni in celotna strupenost zmesi se lahko razlikuje od strupenosti snovi v njej. To se upošteva pri navedbi podatkov o strupenosti v tem oddelku varnostnega lista.

11.1.11.2   Treba je preučiti, ali je koncentracija vsake snovi dovolj visoka, da prispeva k splošnim učinkom zmesi na zdravje. Predstavijo se podatki o strupenih učinkih za vsako snov, razen v naslednjih primerih:

(a)

če so podatki podvojeni, se navedejo samo enkrat za celotno zmes, kot v primeru, ko dve snovi povzročata bruhanje in drisko;

(b)

če je malo verjetno, da se bodo ti učinki pojavili ob prisotni koncentraciji, kot v primeru, ko je blaga dražilna snov razredčena pod določeno koncentracijo v raztopini, ki ni dražilna;

(c)

kadar podatki o medsebojnem delovanju snovi v zmesi niso na voljo, se ne navajajo predpostavke, ampak se posebej navedejo učinki vsake snovi na zdravje.

11.1.12   Drugi podatki

Vključijo se drugi pomembni podatki o škodljivih učinkih na zdravje, četudi jih merila za razvrščanje ne zahtevajo.

12.    ODDELEK 12: Ekološki podatki

Ta oddelek varnostnega lista navaja podatke za oceno vplivov snovi ali zmesi na okolje, v katero je bila snov ali zmes izpuščena. Pododdelka 12.1 do 12.6 varnostnega lista navajata kratek povzetek podatkov, vključno z ustreznimi podatki o preskusih in jasno navedbo vrste, medija, enot, trajanja preskusa in preskusnih pogojev, če so na voljo. Ti podatki lahko pomagajo pri ravnanju z razlitji in ocenjevanju postopkov ravnanja z odpadki, nadzora izpustov, ukrepov ob nenamernih izpustih in prevoza. Če je navedeno, da določena lastnost ne velja (ker razpoložljivi podatki kažejo, da snov ali zmes ne izpolnjujeta meril za razvrstitev), ali če podatek o določeni lastnosti ni na voljo, se navedejo razlogi za to. Poleg tega, če snov ali zmes nista razvrščeni zaradi drugih razlogov (na primer zaradi tehnične nezmožnosti pridobitve podatkov ali nepopolnih podatkov), bi to moralo biti jasno navedeno na varnostnem listu.

Nekatere lastnosti so značilne le za nekatere snovi, tj. kopičenje v organizmih, obstojnost in razgradljivost; ti podatki se navedejo, če so na voljo in je to primerno, za vsako ustrezno sestavino v zmesi (tj. za tisto, ki mora biti navedena v oddelku 3 varnostnega lista in je nevarna za okolje ali snovi PBT/vPvB). Prav tako se navedejo podatki o nevarnih produktih transformacije, ki nastajajo pri razgradnji snovi in zmesi.

Podatki v tem oddelku so usklajeni s podatki iz registracije in/ali poročila o kemijski varnosti, kjer je to zahtevano, ter z razvrstitvijo snovi ali zmesi.

12.1   Strupenost

Navedejo se podatki o strupenosti iz preskusov na vodnih in/ali zemeljskih organizmih, če so na voljo. Vključijo se ustrezni razpoložljivi podatki o akutni in kronični strupenosti za ribe, rake, alge in druge vodne rastline. Vključijo se tudi podatki o strupenosti za mikro- in makroorganizme v tleh ter druge okoljsko pomembne organizme, kot so ptice, čebele in rastline, kadar so takšni podatki na voljo. Če snov ali zmes deluje zaviralno na aktivnost mikroorganizmov, se navede možni vpliv na čistilne naprave za odplake.

Za snovi, ki so predmet registracije, se vključijo povzetki informacij, pridobljenih iz uporabe prilog VII do XI k tej uredbi.

12.2   Obstojnost in razgradljivost

Obstojnost in razgradljivost je zmožnost snovi ali ustreznih snovi v zmesi, da se v naravi razgradijo, bodisi s pomočjo biorazgradnje ali drugih procesov, kot sta oksidacija ali hidroliza. Kadar so na voljo, se navedejo rezultati preskusov, ki so pomembni za oceno obstojnosti in razgradljivosti. Če so navedene razpolovne dobe za razgradnjo, se navede, ali se te razpolovne dobe nanašajo na mineralizacijo ali primarno razgradnjo. Prav tako je treba omeniti možnost, da se snovi ali nekatere snovi v zmesi razgradijo v napravah za čiščenje odplak.

Ti podatki se navedejo, kjer so na voljo in je to primerno, za vsako posamezno sestavino v zmesi, ki mora biti navedena v oddelku 3 varnostnega lista.

12.3   Zmožnost kopičenja v organizmih

Zmožnost kopičenja v organizmih je zmožnost snovi ali določenih snovi v zmesi, da se kopičijo v živih organizmih in po možnosti prehajajo skozi prehranjevalno verigo. Navedejo se podatki, ki so pomembni za oceno zmožnosti kopičenja v organizmih. To vključuje upoštevanje koeficienta porazdelitve oktanol/voda (Kow) in biokoncentracijskega faktorja (BCF), če sta na voljo.

Ti podatki se navedejo, kjer so na voljo in je to primerno, za vsako posamezno sestavino v zmesi, ki mora biti navedena v oddelku 3 varnostnega lista.

12.4   Mobilnost v tleh

Mobilnost v tleh je zmožnost snovi ali sestavin v zmesi, če so bile izpuščene v okolje, da s pomočjo naravnih sil prehajajo v podzemno vodo ali daleč stran od mesta izpusta. Zmožnost prehajanja v tleh je navedena, kadar je na voljo. Podatki o mobilnosti v tleh se lahko določijo s pomočjo ustreznih podatkov o mobilnosti, kot so študije o adsorpciji ali spiranju, znana ali predvidena razporeditev na dele okolja ali površinske napetosti. Vrednosti Koc je na primer možno predvideti iz porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda (Kow). Spiranje in mobilnost je mogoče predvideti na podlagi modelov.

Ti podatki se navedejo, kjer so na voljo in je to primerno, za vsako posamezno sestavino v zmesi, ki mora biti navedena v oddelku 3 varnostnega lista.

Kadar so na voljo eksperimentalni podatki, imajo ti podatki, na splošno, prednost pred modeli in predvidevanji.

12.5   Rezultati ocene PBT in vPvB

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti, se navedejo rezultati ocenjevanja PBT in vPvB, kot je navedeno v poročilu o kemijski varnosti.

12.6   Drugi škodljivi učinki

Če so na voljo, so vključeni tudi podatki o drugih škodljivih vplivih na okolje, kot so obnašanje v okolju (izpostavljenost), možnost fotokemijskega nastajanja ozona, možnost tanjšanja ozonskega plašča, možnost endokrinih motenj in/ali možnost globalnega segrevanja ozračja.

13.    ODDELEK 13: Odstranjevanje

Ta oddelek varnostnega lista navaja podatke za ustrezno ravnanje z ostanki snovi ali zmesi in/ali njeno posodo z namenom pomagati pri določanju varnih in okolju prijaznih možnosti ravnanja z odpadki, ki se v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ujemajo z zahtevami države članice, v kateri je varnostni list predložen. Podatki, pomembni za varnost oseb, ki izvajajo dejavnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki, dopolnjujejo podatke, navedene v oddelku 8.

Kadar se zahteva poročilo o kemijski varnosti in kadar je bila opravljena analiza ravnanja z odpadki, so podatki o ukrepih ravnanja z odpadki skladni z opredeljenimi uporabami iz poročila o kemijski varnosti in scenariji izpostavljenosti iz poročila o kemijski varnosti, navedenimi v prilogi k varnostnemu listu.

13.1   Metode ravnanja z odpadki

Ta pododdelek varnostnega lista:

(a)

opredeljuje posode za odpadke in metode ravnanja z odpadki, vključno z ustreznimi metodami ravnanja z ostanki snovi ali zmesi in kontaminirano embalažo (npr. sežig, recikliranje, odlaganje na odlagališča);

(b)

navaja fizikalne/kemijske lastnosti, ki bi lahko vplivale na možnosti ravnanja z odpadki;

(c)

priporoča, da se odplake ne spuščajo v kanalizacijo;

(d)

kadar je primerno, navaja posebne previdnostne ukrepe za katere koli priporočene možnosti ravnanja z odpadki.

Navaja sklicevanja na ustrezne določbe Unije v zvezi z odpadki, če jih ni, pa sklicevanja na ustrezne veljavne nacionalne ali regionalne določbe.

14.    ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Ta oddelek varnostnega lista navaja osnovne podatke o razvrščanju za prevoz/dostavo snovi ali zmesi, navedenih v oddelku 1, po cesti, železnici, morju, celinskih plovnih poteh ali zraku. Kadar takšni podatki niso na voljo ali ustrezni, se to navede.

Kjer je to ustrezno, ta oddelek navaja podatke o razvrstitvi prevoza iz vsakega vzorčnega predpisa ZN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR) (7), Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) (8) in Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh (ADN) (9), ki jih izvaja Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10), kot tudi Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga (IMDG) (11) (morje) in Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga (ICAO) (12) (zrak).

14.1   Številka ZN

Navede se številka ZN (tj. štirimestna identifikacijska številka snovi, zmesi ali člena, ki sledi črkama ‚UN‘) iz vzorčnih predpisov ZN.

14.2   Pravilno odpremno ime ZN

Navede se pravilno odpremno ime iz vzorčnih predpisov ZN, razen če se je uporabilo kot identifikator izdelka v pododdelku 1.1.

14.3   Razredi nevarnosti prevoza

Navede se razred nevarnosti prevoza (in dodatna tveganja), določen za snovi ali zmesi glede na prevladujočo nevarnost, ki jo predstavljajo, v skladu z vzorčnimi predpisi ZN.

14.4   Skupina embalaže

Navede se številka skupine embalaže iz vzorčnih predpisov ZN, če je primerno. Številka skupine embalaže je dodeljena določenim snovem v skladu z njihovo stopnjo nevarnosti.

14.5.   Nevarnosti za okolje

Navede se, ali je snov ali zmes nevarna za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN (kakor je razvidno iz Kodeksa IMDG, ADR, RID in ADN) in/ali onesnažuje morje v skladu s Kodeksom IMDG. Če je prevoz snovi ali zmesi po celinskih plovnih poteh s tankerskim plovilom odobren ali namenjen za odobritev, se to, ali je snov ali zmes nevarna za okolje v tankerskih plovilih, navede samo v skladu z ADN.

14.6   Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Navedejo se vsi posebni previdnostni ukrepi, ki bi jih uporabnik moral ali jih mora sprejeti ali izpolnjevati v zvezi s prevozom ali prevoznimi sredstvi znotraj ali izven svojih poslovnih prostorov.

14.7   Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ta pododdelek se uporablja samo, če se tovor prevaža v razsutem stanju v skladu z naslednjima instrumentoma Mednarodne pomorske organizacije (IMO): Priloga II h Konvenciji MARPOL in Kodeks IBC.

Navede se ime izdelka (če se razlikuje od tistega, navedenega v pododdelku 1.1) v skladu z dokumentom za dostavo in imenom, uporabljenim v seznamih imen izdelkov, navedenih v poglavju 17 oziroma 18 Kodeksa IBC ali zadnji izdaji Odbora za varstvo morskega okolja IMO (MEPC).2/Okrožnica (13). Navedeta se zahtevana vrsta ladje in kategorija onesnaženja.

15.    ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Ta oddelek varnostnega lista opisuje druge zakonsko predpisane podatke o snovi ali zmesi, ki še niso navedeni v varnostnem listu (kot na primer, ali je snov ali zmes predmet Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (14), Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (15) ali Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (16)).

15.1   Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Navedejo se podatki o ustreznih določbah o varnosti, zdravju in okolju Unije (na primer kategorija Seveso/poimenovane snovi v Prilogi I k Direktivi Sveta 96/82/ES (17)) ali o nacionalnem regulativnem statusu snovi ali zmesi (vključno s snovmi v zmesi), vključno z nasvetom, kako naj zaradi navedenih določb ukrepa prejemnik. Če je potrebno, se navedejo nacionalni zakoni držav članic, ki izvajajo te določbe, in drugi nacionalni ukrepi, ki so lahko pomembni.

Če je snov ali zmes, ki je zajeta v ta varnostni list, predmet posebnih določb v zvezi z zaščito ljudi ali okolja na ravni Unije (npr. avtorizacije v skladu z naslovom VII ali omejitve iz naslova VIII), se te določbe navedejo.

15.2   Ocena kemijske varnosti

Ta pododdelek varnostnega lista navaja, ali je dobavitelj izvedel oceno kemijske varnosti za snov ali zmes.

16.    ODDELEK 16: Drugi podatki

Ta oddelek varnostnega lista vsebuje druge podatke, ki niso vključeni v oddelke 1 do 15, vključno s podatki o preverjanju varnostnega lista, kot so:

(a)

v primeru preverjenega varnostnega lista, jasna navedba sprememb, ki so bile narejene v prejšnji različici varnostnega lista, razen če je takšna navedba drugje v varnostnem listu, z razlago sprememb, če je primerno. Dobavitelj snovi ali zmesi lahko na zahtevo zagotovi razlago sprememb;

(b)

pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu;

(c)

reference ključne literature in virov podatkov;

(d)

v primeru zmesi navedba, katera od metod za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008 je bila uporabljena za razvrstitev;

(e)

seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov. Izpišite celotno besedilo stavkov, ki niso v celoti izpisani v oddelkih 2 do 15;

(f)

nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja.

DEL B

Varnostni list vključuje naslednjih 16 naslovov v skladu s členom 31(6) in poleg tega tudi navedene podnaslove, razen oddelka 3, kjer je treba ustrezno vključiti samo pododdelek 3.1 ali 3.2:

ODDELEK 1:

Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1

Identifikator izdelka

1.2

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3

Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

1.4

Telefonska številka za nujne primere

ODDELEK 2:

Določitev nevarnosti

2.1

Razvrstitev snovi ali zmesi

2.2

Elementi etikete

2.3

Druge nevarnosti

ODDELEK 3:

Sestava/podatki o sestavinah

3.1

Snovi

3.2

Zmesi

ODDELEK 4:

Ukrepi za prvo pomoč

4.1

Opis ukrepov za prvo pomoč

4.2

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

4.3

Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

ODDELEK 5:

Protipožarni ukrepi

5.1

Sredstva za gašenje

5.2

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

5.3

Nasvet za gasilce

ODDELEK 6:

Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.2

Okoljevarstveni ukrepi

6.3

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.4

Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7:

Ravnanje in skladiščenje

7.1

Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.2

Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.3

Posebne končne uporabe

ODDELEK 8:

Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1

Parametri nadzora

8.2

Nadzor izpostavljenosti

ODDELEK 9:

Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1

Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

9.2

Drugi podatki

ODDELEK 10:

Obstojnost in reaktivnost

10.1

Reaktivnost

10.2

Kemijska stabilnost

10.3

Možnost poteka nevarnih reakcij

10.4

Pogoji, ki se jim je treba izogniti

10.5

Nezdružljivi materiali

10.6

Nevarni produkti razgradnje

ODDELEK 11:

Toksikološki podatki

11.1

Podatki o toksikoloških učinkih

ODDELEK 12:

Ekološki podatki

12.1

Strupenost

12.2

Obstojnost in razgradljivost

12.3

Zmožnost kopičenja v organizmih

12.4

Mobilnost v tleh

12.5

Rezultati ocene PBT in vPvB

12.6

Drugi škodljivi učinki

ODDELEK 13:

Odstranjevanje

13.1

Metode ravnanja z odpadki

ODDELEK 14:

Podatki o prevozu

14.1

Številka ZN

14.2

Pravilno odpremno ime ZN

14.3

Razredi nevarnosti prevoza

14.4

Skupina embalaže

14.5

Nevarnosti za okolje

14.6

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

14.7

Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ODDELEK 15:

Zakonsko predpisani podatki

15.1

Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.2

Ocena kemijske varnosti

ODDELEK 16:

Drugi podatki

(1)  MARPOL – Konsolidirana izdaja 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Kodeks IBC, izdaja 2007, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Direktiva Sveta z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote, in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L 39, 15.2.1980, str. 40).

(4)  Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18).

(5)  Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo (UL L 399, 30.12.1989, str. 18).

(6)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(7)  Združeni narodi, Gospodarska komisija za Evropo, različica je v uporabi od 1. januarja 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Priloga 1 Dodatka B (Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga)Konvencije o mednarodnem železniškem prometu, različica z učinkom od 1. januarja 2009.

(9)  Različica, kot je bila revidirana, v veljavi od 1. januarja 2007.

(10)  Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).

(11)  Mednarodna pomorska organizacija, izdaja 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, izdaja 2007–2008.

(13)  MEPC.2/Okrožnica, Začasna kategorizacija tekočih snovi, različica 19, v veljavi s 17. decembrom 2013.

(14)  Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, str. 1).

(15)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(16)  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(17)  Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L 10, 14.1.1997, str. 13).


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/831

z dne 28. maja 2015

o posodobitvi seznama strank, ki so oproščene plačila razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 po preverjanju, uvedenem z Obvestilom Komisije 2014/C 299/08

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 z dne 10. januarja 1997 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (EGS) št. 2474/93 na kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa iz Ljudske republike Kitajske, in o obračunavanju razširjene dajatve na takšen uvoz, registriran po Uredbi (ES) št. 703/96 (2), ter zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 88/97 z dne 20. januarja 1997 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi (3), ter zlasti členov 7, 10 in 16 Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Trenutno se za uvoz bistvenih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske uporablja protidampinška dajatev („razširjena dajatev“) na podlagi razširitve, uvedene z Uredbo (ES) št. 71/97 („uredba o razširitvi“), protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(2)

V skladu s členom 3 uredbe o razširitvi je Evropska komisija („Komisija“) pooblaščena za sprejemanje potrebnih ukrepov, s katerimi se odobri izvzetje za uvoz bistvenih delov za kolesa, pri katerem ne gre za izogibanje protidampinški dajatvi. Ti izvedbeni ukrepi so zajeti v Uredbi (ES) št. 88/97 („uredba o izvzetju“) o uvedbi posebnega sistema oprostitev („sistem oprostitev“).

(3)

Na tej podlagi je Komisija oprostila plačila razširjene dajatve številne sestavljavce koles („izvzete stranke“). Zadnji izvedbeni sklep Komisije glede izvzetij na podlagi uredbe o izvzetju je bil sprejet 16. aprila 2014 (4). V skladu s členom 16(2) uredbe o izvzetju je Komisija v Uradnem listu Evropske unije že večkrat objavila seznam izvzetih strank (5).

(4)

Komisija mora v skladu z uvodno izjavo 44 uredbe o razširitvi stalno pregledovati sistem oprostitev, da bi se po potrebi lahko prilagodil in tako upoštevale izkušnje, pridobljene pri njegovi uporabi.

(5)

Komisija je ugotovila, da so številne izvzete stranke prenehale obstajati ali spremenile svojo dejavnost ali podatke o družbi (npr. ime družbe, pravno obliko in registrirani sedež družbe).

(6)

Za zagotovitev dobrega upravljanja sistema oprostitev je Komisija 5. septembra 2014 v Uradnem listu Evropske unije objavila Obvestilo Komisije 2014/C 299/08 (6), ki navaja vse izvzete stranke in uvaja njihovo preverjanje („obvestilo o preverjanju“).

(7)

Cilj tega preverjanja je bil:

(a)

uskladitev sklicev na izvzete stranke v podatkovni zbirki TARIC s podatki o podjetjih v poslovnih registrih;

(b)

opredelitev oprostitev, ki niso več upravičene (npr. v primerih, ko izvzeta stranka preneha obstajati, zahteva preklic oprostitve ali ne sodeluje); ter

(c)

zbiranje osnovnih informacij o izvzetih strankah, kot so njihovi kontaktni podatki in druge ustrezne informacije o njihovih dejavnostih sestavljanja.

(8)

Obvestilo o preverjanju je bilo tudi poslano vsem izvzetim strankam na njihov zadnji znani naslov in državam članicam. Vse izvzete stranke so bile pozvane, naj najpozneje do 20. oktobra 2014 odgovorijo na vprašalnik za preverjanje.

(9)

Informacije, zbrane v okviru preverjanja, so bistvenega pomena za dobro upravljanje sistema oprostitev. Zato se bodo izvzete stranke, ki navedenega vprašalnika ne bodo izpolnile v celoti, pravilno in pravočasno, štele za nesodelujoče v smislu člena 10 uredbe o izvzetju.

(10)

Za izvzete stranke, ki niso odgovorile na vprašalnik za preverjanje v prvotnem roku, je Komisija dodatno podaljšala rok za odgovor na vprašalnik za preverjanje do 21. novembra 2014. Zadevne stranke so bile o tem posamično obveščene, prav tako tudi o posledicah nesodelovanja. Komisija se je posvetovala tudi z državami članicami z namenom določitve njihovega statusa.

(11)

Na podlagi prejetih odgovorov izvzetih strank, držav članic in panožnih združenj je Komisija določila izvzete stranke, katerih izvzetje bi bilo treba ohraniti, in stranke, katerih izvzetje bi bilo treba preklicati. Izvzete stranke so dobile priložnost podati izjave in svoja stališča o ugotovitvah preverjanja. V primeru preklica, ki temelji na neobstoju strank, je to dejstvo potrdila zadevna država članica.

Izvzete stranke, katerih izvzetje se ohrani

(12)

Izvzete stranke, katerih izvzetje je v skladu s pogoji uredbe o izvzetju in bi ga bilo treba zato ohraniti, so navedene v Prilogi I.

(13)

Za nekatere od teh izvzetih strank bi bilo treba posodobiti sklice (ime, naslov, država in dodatna oznaka TARIC) zaradi sprememb, ugotovljenih med preverjanjem. Komisija je predložene informacije proučila in ugotovila, da te spremembe ne vplivajo na montažne dejavnosti v zvezi s pogoji za izvzetje, določenimi v uredbi o izvzetju.

(14)

Za dobro upravljanje sistema oprostitev se dodatne oznake TARIC, ki zajemajo več izvzetih strank, nadomestijo z novimi posamičnimi oznakami.

(15)

Ker izvzetje velja samo za stranke, izrecno navedene v Prilogi I, z navedenimi imeni in naslovi, je nujno, da izvzete stranke takoj obvestijo Komisijo (7) o kakršni koli spremembi (npr. spremembi imena, pravne oblike ali prijavljenega naslova oziroma po ustanovitvi novih subjektov, ki se ukvarjajo z montažo). V takem primeru je nujno, da stranka zagotovi vse potrebne informacije, zlasti glede kakršne koli spremembe v dejavnostih, povezanih z njenimi montažnimi dejavnostmi. Komisija bo po potrebi posodobila sklice na to stranko.

Izvzete stranke, katerih izvzetje se prekliče

(16)

Izvzetje izvzetih strank, ki so zahtevale preklic svojega izvzetja, niso odgovorile na vprašalnik do 21. novembra 2014 ali so prenehale obstajati, bi bilo treba preklicati. Za zagotovitev dobrega upravljanja sistema oprostitev bi moral preklic veljati od tega datuma.

(17)

Izvzete stranke, katerih izvzetje se prekliče, so navedene v Prilogi II –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Priloga II k Uredbi (ES) št. 88/97 se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi. Izvzetje, odobreno z navedeno prilogo, se uporablja le za stranke, izrecno navedene v njej, z navedenimi imeni in naslovi. Vsaka izvzeta stranka nemudoma obvesti Komisijo o kakršni koli spremembi imena oziroma naslova in zagotovi vse potrebne informacije, zlasti o kakršni koli spremembi v svojih dejavnostih, povezanih z montažnimi dejavnostmi v zvezi s pogoji za izvzetje.

2.   Člen 12 Uredbe (ES) št. 88/97 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Izvzete stranke

Stranke, naštete v Prilogi II, so oproščene plačila razširjene dajatve z začetkom veljavnosti od 20. aprila 1996 ali od dneva, ko je bilo izvzetje odobreno s sklepom Komisije, pri čemer se upošteva poznejši datum.“

Člen 2

Izvzetje v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 za stranke, določene v Prilogi II k tej uredbi, se razveljavi z učinkom od 21. novembra 2014.

Člen 3

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(3)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(4)  UL L 119, 23.4.2014, str. 67.

(5)  UL C 45, 13.2.1997, str. 3, UL C 112, 10.4.1997, str. 9, UL C 220, 19.7.1997, str. 6, UL C 378, 13.12.1997, str. 2, UL C 217, 11.7.1998, str. 9, UL C 37, 11.2.1999, str. 3, UL C 186, 2.7.1999, str. 6, UL C 216, 28.7.2000, str. 8, UL C 170, 14.6.2001, str. 5, UL C 103, 30.4.2002, str. 2, UL C 35, 14.2.2003, str. 3, UL C 43, 22.2.2003, str. 5, UL C 54, 2.3.2004, str. 2, UL C 299, 4.12.2004, str. 4, UL L 17, 21.1.2006, str. 16 in UL L 313, 14.11.2006, str. 5, UL L 81, 20.3.2008, str. 73, UL C 310, 5.12.2008, str. 19, UL L 19, 23.1.2009, str. 62, UL L 314, 1.12.2009, str. 106, UL L 136, 24.5.2011, str. 99, UL L 343, 23.12.2011, str. 86, UL L 119, 23.4.2014, str. 67.

(6)  UL C 299, 5.9.2014, str. 7.

(7)  trankam se priporoča, da uporabijo naslednji elektronski naslov: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


PRILOGA I

Posodobljen seznam izvzetih strank

Stari sklici

Posodobljeni sklici

Ime

Naslov

Dodatna oznaka TARIC

Posodobljeno ime

Posodobljeni naslov

Posodobljena dodatna oznaka TARIC (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller“ — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/ Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Naslednjim izvzetim strankam, ki jih je prvotno zajemala dodatna oznaka TARIC 8963, se dodelijo nove enotne oznake: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Naslednji izvzeti stranki, ki jo je prvotno zajemala dodatna oznaka TARIC 8065, se dodeli naslednja oznaka: Esmaltina (C011). Naslednjim izvzetim strankam, ki jih je prvotno zajemala dodatna oznaka TARIC 8067, se dodelijo naslednje oznake: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Naslednjima izvzetima strankama, ki ju je prvotno zajemala dodatna oznaka TARIC 8068, se dodelita naslednji oznaki: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


PRILOGA II

Seznam izvzetih strank, katerih izvzetje se prekliče

Ime

Naslov

Država

Dodatna oznaka TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Združeno kraljestvo

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Nemčija

8963

ADD SA

28820 Madrid

Španija

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugalska

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovenija

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italija

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Poljska

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italija

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Nemčija

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Italija

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugalska

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Madžarska

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Grčija

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Madžarska

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italija

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italija

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Nemčija

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italija

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

Italija

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italija

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italija

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Združeno kraljestvo

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugalska

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Madžarska

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Združeno kraljestvo

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Francija

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Poljska

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Francija

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Nizozemska

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Nemčija

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Nemčija

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovaška

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Madžarska

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Češka

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Nemčija

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Nemčija

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italija

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grčija

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Danska

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grčija

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italija

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Nemčija

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Francija

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemska

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Nemčija

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Nemčija

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Nizozemska

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Francija

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Združeno kraljestvo

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italija

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francija

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Francija

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Poljska

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Združeno kraljestvo

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Avstrija

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italija

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italija

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italija

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Združeno kraljestvo

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Nemčija

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Francija

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Združeno kraljestvo

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Švedska

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italija

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italija

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Združeno kraljestvo

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italija

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Nizozemska

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italija

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugalska

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Nizozemska

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Nemčija

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Združeno kraljestvo

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Nemčija

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italija

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Poljska

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgija

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgija

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Nemčija

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italija

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italija

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Poljska

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugalska

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italija

A428


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/832

z dne 28. maja 2015

o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1239/2013 na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1), ter zlasti člena 23(4) in člena 24(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je v skladu s členom 23(4) in členom 24(5) osnovne uredbe prejela zahtevek za preiskavo morebitnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, ter za uvedbo registracije za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne.

(2)

Zahtevek je 15. aprila 2015 vložila družba SolarWorld AG, ki je proizvajalec Unije za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) in posledično zainteresirana stran v smislu člena 23(4) osnovne uredbe.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, so fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija ter celice, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice so debeline največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, razen če so v tranzitu v smislu člena V GATT („zadevni izdelek“).

(4)

Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnega izdelka:

solarni napajalniki, ki so sestavljeni iz manj kot šestih celic, so prenosni in z električno energijo napajajo naprave ali polnijo baterije,

tankoslojni fotonapetostni izdelki,

fotonapetostni izdelki iz kristalnega silicija, ki so trajno vgrajeni v električne naprave, kadar funkcija električnih naprav ni proizvodnja električne energije in kadar te električne naprave rabijo električno energijo, ki jo proizvedejo integrirane fotonapetostne celice iz kristalnega silicija,

moduli ali paneli z izhodno napetostjo, ki ne presega 50 V pri enosmernem toku, in izhodno močjo, ki ne presega 50 W, namenjeni izključno za neposredno polnjenje baterij v sistemih z enakimi značilnostmi glede napetosti in moči.

(5)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, opredeljenemu v uvodnih izjavah 3 in 4 zgoraj, le da je poslan iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in se trenutno uvršča pod iste oznake KN kot zadevni izdelek („izdelek v preiskavi“).

C.   VELJAVNI UKREPI

(6)

Trenutno veljavni ukrepi, ki se jim prima facie izogiba, so izravnalni ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1239/2013 (2) („veljavni ukrepi“).

D.   RAZLOGI

(7)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da se izravnalnim ukrepom za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani izogiba z uvozom izdelka v preiskavi, poslanega iz Malezije in s Tajvana.

(8)

Predloženi dokazi so naslednji.

(9)

Iz zahtevka je razvidno, da se je po uvedbi ukrepov znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske, Malezije in s Tajvana v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe dajatve ni zadostnega pojasnila ali gospodarske utemeljitve.

(10)

Zdi se, da je ta sprememba posledica pošiljanja zadevnega izdelka prek Malezije in Tajvana v Unijo. Ne glede na to preiskava zajema kakršne koli prakse, postopke ali obdelavo, za katere ni zadostnega pojasnila ali gospodarske utemeljitve, razen uvedbe izravnalne dajatve.

(11)

Poleg tega zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da so popravljalni učinki veljavnih izravnalnih ukrepov za zadevni izdelek oslabljeni v smislu količine in cene. Zdi se, da so uvoz zadevnega izdelka nadomestile znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajajo tudi zadostni dokazi, da so cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov.

(12)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da so cene izdelka v preiskavi še naprej subvencionirane, kot je bilo predhodno ugotovljeno.

E.   POSTOPEK

(13)

Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki utemeljujejo začetek preiskave v skladu s členom 23(4) osnovne uredbe ter uvedbo registracije za uvoz izdelka v preiskavi v skladu s členom 24(5) osnovne uredbe, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne.

(14)

Vlade Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajvana so bile povabljene na posvetovanja.

(a)   Vprašalniki

(15)

Za pridobitev informacij, ki so po mnenju Komisije potrebne za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Maleziji in na Tajvanu, znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, znanim uvoznikom in znanim združenjem uvoznikov v Uniji ter organom Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajvana. Informacije se lahko po potrebi zahtevajo tudi od industrije Unije.

(16)

Vse zainteresirane strani so pozvane, naj nemudoma vzpostavijo stik s Komisijo, vendar najpozneje v rokih iz člena 3 te uredbe, in zahtevajo vprašalnik v roku iz člena 3(1) te uredbe, saj rok iz člena 3(2) te uredbe velja za vse zainteresirane strani.

(17)

Organi Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajvana bodo ustrezno obveščeni o začetku preiskave.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(18)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov

(19)

V skladu s členom 23(5) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz registracije ali ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(20)

Ker do morebitnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 23(5) osnovne uredbe lahko odobri izvzetje proizvajalcem izdelka v preiskavi v Maleziji in na Tajvanu, ki lahko dokažejo, da niso povezani (3) z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo obstoječi ukrepi (4), in za katere se ugotovi, da niso vpleteni v izogibanje, kakor je opredeljeno v členu 23(3) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo biti izvzeti, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v roku iz člena 3(3) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(21)

Če bi preiskava pokazala izogibanje, bi se morala v skladu s členom 24(5) osnovne uredbe za uvoz izdelka v preiskavi uvesti registracija, da bi se lahko zagotovilo obračunavanje izravnalnih dajatev v ustrezni višini od datuma registracije takega uvoza, poslanega iz Malezije in s Tajvana.

G.   CARINSKA DEKLARACIJA

(22)

Statistični podatki za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) so pogosto izraženi v vatih. Vendar za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) kombinirana nomenklatura iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (5) ne določa takšne dodatne enote. Zato je treba zagotoviti, da pri uvozu izdelka v preiskavi v deklaraciji za njegovo sprostitev v prosti promet niso navedeni le teža v kilogramih ali tonah, ampak tudi število vatov. Število vatov se navede za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033.

H.   ROKI

(23)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije, ki naj se upoštevajo med preiskavo,

lahko proizvajalci v Maleziji in na Tajvanu zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov,

lahko zainteresirane strani pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

(24)

Opozoriti je treba, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se zainteresirana stran javi v roku iz člena 3 te uredbe.

I.   NESODELOVANJE

(25)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(26)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(27)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

(28)

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

J.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(29)

Preiskava se v skladu s členom 23(4) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

K.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(30)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

L.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(31)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja glede zaupnosti podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(32)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

(33)

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem zaslišanje, med katerim lahko predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z obstojem spremembe v vzorcu trgovanja, (ne-)zadostnim vzrokom ali ekonomsko upravičenostjo za takšno spremembo, slabitvijo popravljalnih učinkov veljavnih ukrepov in v zvezi s tem, ali so uvoženi podobni izdelek in/ali njegovi deli še vedno upravičeni do subvencije.

(34)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 23(4) Uredbe (ES) št. 597/2009 se začne preiskava, da se ugotovi, ali se z uvozom v Unijo fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija ter celic, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice so debeline največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) in poslani iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, izogiba ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2013.

V preiskavo ni zajet uvoz naslednjih izdelkov v Unijo:

solarnih napajalnikov, ki so sestavljeni iz manj kot šestih celic, so prenosni in z električno energijo napajajo naprave ali baterije,

tankoslojnih fotonapetostnih izdelkov,

fotonapetostnih izdelkov iz kristalnega silicija, ki so trajno vgrajeni v električne naprave, kadar funkcija električnih naprav ni proizvodnja energije in kadar se te električne naprave napajajo z električno energijo, ki jo proizvedejo integrirane fotonapetostne celice iz kristalnega silicija,

modulov ali panelov z izhodno napetostjo, ki ne presega 50 V pri enosmernem toku, in izhodno močjo, ki ne presega 50 W, namenjenih izključno za neposredno polnjenje baterij v sistemih z enakimi značilnostmi glede napetosti in moči.

Člen 2

Carinski organi v skladu s členom 23(4) in členom 24(5) Uredbe (ES) št. 597/2009 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe v Unijo.

Obveznost registracije preneha devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo odredi carinskim organom, da ustavijo registracijo uvoza v Unijo za izdelke tistih proizvajalcev, ki so zaprosili za izvzetje iz registracije in za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za odobritev izvzetja.

Kadar se predloži deklaracija za sprostitev v prosti promet za uvoz tistih fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), ki se trenutno uvrščajo pod oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033, se te oznake TARIC in število vatov za uvožene izdelke vnesejo v ustrezno okence te deklaracije.

Države članice vsak mesec obvestijo Komisijo o številu vatov za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033.

Člen 3

1.   Za vprašalnike je treba zaprositi Komisijo v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Proizvajalci v Maleziji in na Tajvanu, ki zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v istem 37-dnevnem roku.

4.   Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo.

5.   Imetniki avtorskih pravic dovolijo uporabo informacij, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite in za katere veljajo avtorske pravice. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoljuje (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite, vključno z njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije, in (b) zagotovitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi.

6.   Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (7). Zainteresirane strani, ki zahtevajo zaupno obravnavo, morajo svojo zahtevo v skladu s členom 29(1) osnovne uredbe ustrezno utemeljiti.

7.   Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne informacije morda ne bodo upoštevane, razen če zainteresirane strani dokažejo, da takih informacij ni mogoče ustrezno povzeti. V takih izjemnih okoliščinah je treba predložiti izjavo z utemeljitvijo, zakaj takega povzetka ni mogoče pripraviti.

8.   Zainteresirane strani so pozvane, da vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil, pošljejo po elektronski pošti, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Zainteresirane strani se z uporabo elektronske pošte strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da je navedeni elektronski naslov poslovni elektronski naslov podjetja, ki deluje in se uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

9.   Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronski naslov: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1239/2013 z dne 2. decembra 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani (UL L 325, 5.12.2013, str. 66).

(3)  V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja (UL L 253, 11.10.1993, str. 1.). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(4)  Tudi če so proizvajalci v prej navedenem smislu povezani z družbami, za katere veljajo veljavni ukrepi, se izvzetje lahko odobri, če ni dokazov, da je bil odnos z družbami, za katere veljajo veljavni ukrepi, vzpostavljen ali uporabljen za izogibanje tovrstnim ukrepom.

(5)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(7)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 188, 18.7.2009, str. 93) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/60


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/833

z dne 28. maja 2015

o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1238/2013 na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“) ter zlasti členov 13(3) in 14(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe prejela zahtevek za preiskavo morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, ter za uvedbo registracije za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne.

(2)

Zahtevek je 15. aprila 2015 vložila družba SolarWorld AG, ki je proizvajalec Unije za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) in posledično zainteresirana stran v smislu člena 13(3) osnovne uredbe.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, so fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija ter celice, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice so debeline največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, razen če so v tranzitu v smislu člena V GATT („zadevni izdelek“).

(4)

Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnega izdelka:

solarni napajalniki, ki so sestavljeni iz manj kot šestih celic, so prenosni in z električno energijo napajajo naprave ali polnijo baterije,

tankoslojni fotonapetostni izdelki,

fotonapetostni izdelki iz kristalnega silicija, ki so trajno vgrajeni v električne naprave, kadar funkcija električnih naprav ni proizvodnja električne energije in kadar te električne naprave rabijo električno energijo, ki jo proizvedejo integrirane fotonapetostne celice iz kristalnega silicija,

modulov ali panelov z izhodno napetostjo, ki ne presega 50 V pri enosmernem toku, in izhodno močjo, ki ne presega 50 W, namenjenih izključno za neposredno polnjenje baterij v sistemih z enakimi značilnostmi glede napetosti in moči.

(5)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, opredeljenemu v uvodnih izjavah (3) in (4) zgoraj, le da je poslan iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in se trenutno uvršča pod iste oznake KN kot zadevni izdelek („izdelek v preiskavi“).

C.   VELJAVNI UKREPI

(6)

Trenutno veljavni ukrepi, ki se jim prima facie izogiba, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1238/2013 (2) („veljavni ukrepi“).

D.   RAZLOGI

(7)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da se protidampinškim ukrepom za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani izogiba z uvozom izdelka v preiskavi, poslanega iz Malezije in s Tajvana.

(8)

Predloženi dokazi so naslednji:

(9)

Iz zahtevka je razvidno, da se je po uvedbi ukrepov znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske, Malezije in s Tajvana v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe dajatve ni zadostnega pojasnila ali gospodarske utemeljitve.

(10)

Zdi se, da je ta sprememba posledica pošiljanja zadevnega izdelka prek Malezije in Tajvana v Unijo. Ne glede na to preiskava zajema kakršne koli prakse, postopke ali obdelavo, za katere ni zadostnega pojasnila ali gospodarske utemeljitve, razen uvedbe protidampinške dajatve.

(11)

Poleg tega zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da so popravljalni učinki veljavnih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek oslabljeni v smislu količine in cene. Zdi se, da so uvoz zadevnega izdelka nadomestile znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajajo tudi zadostni dokazi, da so cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov.

(12)

Zahtevek vsebuje tudi zadostne dokaze, da so cene izdelka v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena.

E.   POSTOPEK

(13)

Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki utemeljujejo začetek preiskave v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe ter uvedbo registracije za uvoz izdelka v preiskavi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne.

(a)   Vprašalniki

(14)

Za pridobitev informacij, ki so po mnenju Komisije potrebne za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Maleziji in na Tajvanu, znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, znanim uvoznikom in znanim združenjem uvoznikov v Uniji ter organom Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajvana. Informacije se lahko po potrebi zahtevajo tudi od industrije Unije.

(15)

Vse zainteresirane strani so pozvane, naj nemudoma vzpostavijo stik s Komisijo, vendar najpozneje v rokih iz člena 3 te uredbe, in zahtevajo vprašalnik v roku iz člena 3(1) te uredbe, saj rok iz člena 3(2) te uredbe velja za vse zainteresirane strani.

(16)

Organi Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajvana bodo ustrezno obveščeni o začetku preiskave.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(17)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov

(18)

V skladu s členom 13(4) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz registracije ali ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(19)

Ker do morebitnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe lahko odobri izvzetje proizvajalcem izdelka v preiskavi v Maleziji in na Tajvanu, ki lahko dokažejo, da niso povezani (3) z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo obstoječi ukrepi (4), in za katere se ugotovi, da niso vpleteni v izogibanje, kakor je opredeljeno v členih 13(1) in 13(2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo biti izvzeti, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v roku iz člena 3(3) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(20)

Če bi preiskava pokazala izogibanje, bi se morala v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe za uvoz izdelka v preiskavi uvesti registracija, da bi se lahko zagotovilo obračunavanje protidampinških dajatev v ustrezni višini od datuma registracije takega uvoza, poslanega iz Malezije in s Tajvana.

G.   CARINSKA DEKLARACIJA

(21)

Statistični podatki za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) so pogosto izraženi v vatih. Vendar za fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) kombinirana nomenklatura iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (5) ne določa takšne dodatne enote. Zato je treba zagotoviti, da pri uvozu izdelka v preiskavi v deklaraciji za njegovo sprostitev v prosti promet niso navedeni le teža v kilogramih ali tonah, ampak tudi število vatov. Število vatov se navede za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033.

H.   ROKI

(22)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije, ki naj se upoštevajo med preiskavo,

lahko proizvajalci v Maleziji in na Tajvanu zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov,

lahko zainteresirane strani pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

(23)

Opozoriti je treba, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se zainteresirana stran javi v roku iz člena 3 te uredbe.

I.   NESODELOVANJE

(24)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(25)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(26)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

(27)

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

J.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(28)

Preiskava se v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

K.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(29)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

L.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(30)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja glede zaupnosti podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(31)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

(32)

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem zaslišanje, med katerim lahko predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z obstojem spremembe v vzorcu trgovanja, (ne-)zadostnim vzrokom ali ekonomsko upravičenostjo za takšno spremembo, slabitvijo popravljalnih učinkov veljavnih ukrepov in dampingom v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena.

(33)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 se začne preiskava, da se ugotovi, ali se z uvozom v Unijo fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija ter celic, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice so debeline največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) in poslani iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, izogiba ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1238/2013.

V preiskavo ni zajet uvoz naslednjih izdelkov v Unijo:

solarnih napajalnikov, ki so sestavljeni iz manj kot šestih celic, so prenosni in z električno energijo napajajo naprave ali baterije,

tankoslojnih fotonapetostnih izdelkov,

fotonapetostnih izdelkov iz kristalnega silicija, ki so trajno vgrajeni v električne naprave, kadar funkcija električnih naprav ni proizvodnja energije in kadar se te električne naprave napajajo z električno energijo, ki jo proizvedejo integrirane fotonapetostne celice iz kristalnega silicija,

modulov ali panelov z izhodno napetostjo, ki ne presega 50 V pri enosmernem toku, in izhodno močjo, ki ne presega 50 W, namenjenih izključno za neposredno polnjenje baterij v sistemih z enakimi značilnostmi glede napetosti in moči.

Člen 2

Carinski organi v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe v Unijo.

Obveznost registracije preneha devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo odredi carinskim organom, da ustavijo registracijo uvoza v Unijo za izdelke tistih proizvajalcev, ki so zaprosili za izvzetje iz registracije in za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za odobritev izvzetja.

Kadar se predloži deklaracija za sprostitev v prosti promet za uvoz tistih fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), ki se trenutno uvrščajo pod oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033, se te oznake TARIC in število vatov za uvožene izdelke vnesejo v ustrezno okence te deklaracije.

Države članice vsak mesec obvestijo Komisijo o številu vatov za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 in 8541409033.

Člen 3

1.   Za vprašalnike je treba zaprositi Komisijo v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Proizvajalci v Maleziji in na Tajvanu, ki zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v istem 37-dnevnem roku.

4.   Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo.

5.   Imetniki avtorskih pravic dovolijo uporabo informacij, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite in za katere veljajo avtorske pravice. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoljuje a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite, vključno z njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije, in b) zagotovitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi.

6.   Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba Komisije, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (7). Zainteresirane strani, ki zahtevajo zaupno obravnavo, morajo svojo zahtevo v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 ustrezno utemeljiti.

7.   Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne informacije morda ne bodo upoštevane, razen če zainteresirane strani dokažejo, da takih informacij ni mogoče ustrezno povzeti. V takih izjemnih okoliščinah je treba predložiti izjavo z utemeljitvijo, zakaj takega povzetka ni mogoče pripraviti.

8.   Zainteresirane strani so pozvane, da vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil, pošljejo po elektronski pošti, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Zainteresirane strani se z uporabo elektronske pošte strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da je navedeni elektronski naslov poslovni elektronski naslov podjetja, ki deluje in se uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

9.   Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronski naslov: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1238/2013 z dne 2. decembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani (UL L 325, 5.12.2013, str. 1).

(3)  V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo, ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož; (ii) starši in otrok; (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra); (iv) stari starši in vnuk; (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja; (vi) tast in tašča ter zet ali snaha; (vii) svak in svakinja (UL L 253, 11.10.1993, str. 1.). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(4)  Tudi če so proizvajalci v prej navedenem smislu povezani z družbami, za katere veljajo veljavni ukrepi, se izvzetje lahko odobri, če ni dokazov, da je bil odnos z družbami, za katere veljajo veljavni ukrepi, vzpostavljen ali uporabljen za izogibanje tovrstnim ukrepom.

(5)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(6)  Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(7)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/67


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/834

z dne 28. maja 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/69


SKLEP SVETA (EU) 2015/835

z dne 11. maja 2015

o stališču ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(4) Pogodbe v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

člen 15a Konvencije med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) omogoča tretji državi, da postane pogodbenica Konvencije, po tem ko Skupni odbor, vzpostavljen s Konvencijo, sprejme sklep o povabilu državi.

(2)

Člen 15 Konvencije pooblašča Skupni odbor EU-EFTA, naj s sklepi priporoči in sprejme spremembe k tej Konvenciji in njenim dodatkom.

(3)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je uradno izrazila željo, da se pridruži skupnemu tranzitnemu sistemu.

(4)

Po izpolnitvi pravnih in strukturnih zahtev ter zahtev v zvezi z informacijsko tehnologijo, ki so predpogoji za pristop, in po uradnem postopku za pristop, lahko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pristopi h Konvenciji.

(5)

Zaradi širitve skupnega tranzitnega sistema bodo potrebne spremembe Konvencije, ki zadevajo nove jezikovne reference v uradnem jeziku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter ustrezne prilagoditve zavarovalnih dokumentov.

(6)

Predlagane spremembe so bile predložene in obravnavane v delovni skupini EU-EFTA za skupni tranzit in poenostavitev formalnosti pri blagovni menjavi, besedilo pa je bilo predhodno odobreno.

(7)

Stališče Unije glede predlaganih sprememb bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit temelji na osnutku Sklepa, ki je priložen temu sklepu.

Predstavniki Unije v Skupnem odboru EU-EFTA se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka Sklepa.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. junija 2015.

V Bruslju, 11. maja 2015

Za Svet

Predsednik

J. DŪKLAVS


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


OSNUTEK

SKLEP št. …/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne …

o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

SKUPNI ODBOR EU-EFTA JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je izrazila željo, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in je bila povabljena s Sklepom št. …/2015 z dne … 2015 (*) Skupnega odbora, ustanovljenega s Konvencijo.

(2)

Zato bi bilo treba jezikovne reference iz Konvencije v uradnem jeziku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v pravilnem vrstnem redu vključiti v Konvencijo.

(3)

Uporaba tega sklepa bi morala biti vezana na datum pristopa Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije h Konvenciji.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije h Konvenciji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem je mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep se uporablja od 1. julija 2015.

2.   Obrazci iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III, kot je bil v veljavi 1. decembra 2012, se lahko še naprej uporabljajo s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov in službenega naslova ali naslova zastopnika do 1. maja 2016.

V Bruslju, … 2015

Za Skupni odbor EU-EFTA

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

(*)  UL: Prosimo, vstavite referenčno številko in datum sprejetja Sklepa iz dokumenta st08194/2015.


PRILOGA

1.

V polju 51 Priloge B1 se med Latvijo in Malto doda naslednja alinea:

„MK (*) Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“

.

2.

Naslov III Priloge B6 se spremeni:

2.1

v prvem delu razpredelnice „Omejena veljavnost – 99200“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Ограничено важење“

;

2.2

v drugem delu razpredelnice „Opustitev – 99201“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање“

;

2.3

v tretjem delu razpredelnice „Alternativno dokazilo – 99202“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Алтернативен доказ“

;

2.4

v četrtem delu razpredelnice „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – 99203“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“

;

2.5

v petem delu razpredelnice „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….“

;

2.6

v šestem delu razpredelnice „Opustitev predpisane poti – 99205“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење“

;

2.7

v sedmem delu razpredelnice „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Овластен испраќач“

;

2.8

v osmem delu razpredelnice „Opustitev podpisa – 99207“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Изземање од потпис“

;

2.9

v devetem delu razpredelnice „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА“

;

2.10

v desetem delu razpredelnice „NEOMEJENA UPORABA – 99209“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ“

;

2.11

v enajstem delu razpredelnice „Izdano naknadno – 99210“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Дополнително издадено“

;

2.12

v dvanajstem delu razpredelnice „Razno – 99211“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Различни“

;

2.13

v trinajstem delu razpredelnice „Razsuto – 99212“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Рефус“

;

2.14

v štirinajstem delu razpredelnice „Pošiljatelj – 99213“ se pred MT doda naslednja alinea:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Priloga C1 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C1

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Posamezno zavarovanje

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (1) …, s prebivališčem v/na (2) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … do najvišjega zneska … v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (3) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov (razen denarnih kazni), ki ga (4) dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za spodaj opisano blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek iz urada odhoda … namenjeno za namembni urad ….

Opis blaga: …

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske, razen če on/ona ali kateri koli drug udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je postopek za zadevno operacijo končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki je zajeta s to izjavo in se je začela pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (5) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na …, dne …

(Podpis) (6)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja …

Izjava garanta sprejeta dne … za kritje skupnostne/skupne tranzitne operacije, ki se izvaja s tranzitno deklaracijo št. … z dne… (7).

(žig in podpis)“

4.

Priloga C2 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C2

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Posamezno zavarovanje v obliki kuponov

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (8) …, s prebivališčem v/na (9) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (10) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov, razen denarnih kazni, ki ga glavni zavezanec dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek, za katerega je podpisani izdal kupone za posamezno zavarovanje do najvišjega zneska 7 000 EUR na kupon.

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske do najvišjega zneska 7 000 EUR na kupon za posamezno zavarovanje, razen če on/ona ali drugi udeleženec pristojnim organom pred iztekom tega roka dokaže na zanje zadovoljiv način, da je postopek za zadevno tranzitno operacijo končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih v skupnostni ali skupni tranzitni operaciji, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (11) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na …, dne …

(Podpis) (12)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja

Izjava garanta sprejeta dne

(žig in podpis)“

5.

Priloga C4 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C4

Skupni/Skupnostni tranzitni postopek

Zavarovalni dokument

Splošno zavarovanje

I.   Izjava garanta

1.

Podpisani (13) …, s prebivališčem v/na (14) …, solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja … do najvišjega zneska …, ki predstavlja 100/50/30 (15) % referenčnega zneska, v korist Evropske unije (ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ter Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije, Republike Turčije, Kneževine Andore in Republike San Marino (16) za vsak znesek glavnice, neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov, razen denarnih kazni, ki ga glavni zavezanec (17) … dolguje ali ga bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek.

2.

Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 do najvišjega zneska in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske, razen če on/ona ali kateri koli drug udeleženec pristojnim organom pred iztekom tega roka dokaže na zanje zadovoljiv način, da je postopek končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, na več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti za morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

Ta znesek se ne zmanjša za zneske, ki so bili pod pogoji te izjave že poravnani, razen če je podpisani pozvan, da poravna dolg, ki je nastal med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki se je začela pred prejemom prejšnjega poziva ali v roku 30 dni po njegovem prejemu.

3.

Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih v skupnostni ali skupni tranzitni operaciji, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil zahtevek za plačilo vložen po tem datumu.

4.

Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov (18) v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kot:

Država

Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

 

 

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, da bo, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/Na…, dne …

(Podpis) (19)

II.   Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja

Izjava garanta sprejeta dne

(žig in podpis)“

6.

V polju 7 Priloge C5 se besede „Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“ vstavijo med besedi „Islandija“ in „Norveška“.

7.

V polju 6 Priloge C6 se besede „Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“ vstavijo med besedi „Islandija“ in „Norveška“.


(1)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(2)  Polni naslov.

(3)  Izbriši naziv pogodbenice ali pogodbenic ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andori in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostno tranzitno operacijo.

(4)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(5)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(6)  Oseba, ki podpisuje dokument, mora pred podpisom ročno vpisati naslednje: ‚Zavarovanje za znesek …‘, pri čemer mora biti znesek izpisan z besedo.

(7)  Izpolni urad zavarovanja.

(8)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(9)  Polni naslov.

(10)  Samo za skupnostne tranzitne operacije.

(11)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(12)  Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: ‚Zavarovanje‘.

(13)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(14)  Polni naslov.

(15)  Neustrezno izbrisati.

(16)  Izbriši naziv pogodbenice ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andori in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije.

(17)  Priimek in ime ali naziv podjetja.

(18)  Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v kraju, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

(19)  Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: ‚Zavarovanje za znesek …‘, pri čemer mora biti izpisan celoten znesek.


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/78


SKLEP SVETA (EU) 2015/836

z dne 11. maja 2015

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v zvezi s sprejetjem sklepa Skupnega odbora EU-EFTA o skupnem tranzitu in sklepa Skupnega odbora EU-EFTA o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku in h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(3) Konvencije med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o skupnem tranzitnem postopku) pooblašča Skupni odbor, ustanovljen z navedeno konvencijo, da s sklepom sprejme povabila tretjim državam v smislu člena 3(1)(c) za pristop k navedeni konvenciji v skladu s členom 15a.

(2)

Člen 11(3) Konvencije med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini (2) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini) pooblašča Skupni odbor, ustanovljen z navedeno konvencijo, da s sklepom sprejme povabila tretjim državam v smislu člena 1(2) za pristop k navedeni konvenciji v skladu s členom 11a.

(3)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije sprejme v okviru navedenih skupnih odborov glede sklepov o povabilu Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, naj pristopi k navedenima konvencijama.

(4)

Stališče Unije v navedenih skupnih odborih bi moralo temeljiti na priloženih osnutkih sklepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za pristop h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku temelji na osnutku sklepa navedenega Skupnega odbora, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za pristop h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini temelji na osnutku sklepa navedenega skupnega odbora EU-EFTA, ki je priložen temu sklepu.

Člen 3

Ko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija izpolni tehnične pogoje za pristop, predstavnik Unije v skupnih odborih iz členov 1 in 2 predlaga sklepe o povabilu Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da pristopi h konvencijama, in o teh sklepih glasuje v skladu s členoma 1 in 2 tega sklepa.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. junija 2015.

V Bruslju, 11. maja 2015

Za Svet

Predsednik

J. DŪKLAVS


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

(2)  UL L 134, 22.5.1987, str. 2.


PRILOGA I

OSNUTEK

SKLEP št. …/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA O SKUPNEM TRANZITU

z dne …

glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za pristop h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku

SKUPNI ODBOR EU-EFTA JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in zlasti člena 15(3)(e) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Trgovinske odnose z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo bi bilo lažje spodbujati z uvedbo skupnega tranzitnega postopka za prevoze blaga med Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ter Evropsko unijo, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Republiko Turčijo.

(2)

Da se ta postopek lahko izvede, je treba Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo povabiti, da pristopi h Konvenciji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 15a Konvencije o skupnem tranzitnem postopku se Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo povabi, da pristopi h Konvenciji od 1. julija 2015.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V …,

Za Skupni odbor EU-EFTA

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


PRILOGA II

OSNUTEK

SKLEP št. …/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA O POENOSTAVITVI FORMALNOSTI PRI BLAGOVNI TRGOVINI

z dne …

glede povabila Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da pristopi h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini

SKUPNI ODBOR EU-EFTA JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in zlasti člena 11(3) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izmenjavo blaga z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo bi bilo lažje spodbujati s poenostavitvijo formalnosti, ki vplivajo na blagovno menjavo med Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ter Evropsko unijo, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Republiko Turčijo.

(2)

Da se ta poenostavitev lahko izvede, je treba Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo povabiti, da pristopi h Konvenciji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 11a Konvencije o poenostavitvi formalnosti pri blagovni trgovini se Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo povabi, da pristopi h Konvenciji od 1. julija 2015.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V …,

Za Skupni odbor EU-EFTA

Predsednik


(1)  UL L 134, 22.5.1987, str. 2.


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/82


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/837

z dne 28. maja 2015

o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP (1).

(2)

Svet je 28. maja 2014 sprejel Sklep 2014/309/SZVP (2) in tako podaljšal omejevalne ukrepe iz Sklepa 2013/255/SZVP do 1. junija 2015.

(3)

Na podlagi pregleda Sklepa 2013/255/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe nadalje podaljšati do 1. junija 2016.

(4)

Glede na resnost razmer bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, dodati eno osebo.

(5)

S seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, bi bilo treba črtati eno osebo.

(6)

Podatke, ki se nanašajo na določene osebe s seznama v oddelku A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, bi bilo treba posodobiti.

(7)

Ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 9. julija 2014 v združenih zadevah T-329/12 in T-74/13, Mazen Al-Tabbaa proti Svetu (3), ter sodbe Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015 v zadevi T-652/11, Bassam Sabbagh proti Svetu (3), Mazen Al-Tabbaa in Bassam Sabbagh nista vključena na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP.

(8)

Poleg tega je Varnostni svet Združenih narodov 12. februarja 2015 sprejel Resolucijo 2199 (2015), katere odstavek 17 prepoveduje trgovino s sirskimi kulturnimi dobrinami ter drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega, posebnega znanstvenega in verskega pomena, ki so bili od 15. marca 2011 nezakonito odstranjeni iz Sirije.

(9)

Sklep 2013/255/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/255/SZVP se spremeni:

1.

člen 13a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13a

Prepovedan je uvoz, izvoz in prenos kulturnih dobrin ter drugih predmetov arheološkega, zgodovinskega, kulturnega, posebnega znanstvenega in verskega pomena ali zagotavljanje posredniških storitev z njimi, ki so bili nezakonito odstranjeni iz Sirije ali kadar obstaja utemeljeni sum, da so bili nezakonito odstranjeni iz Sirije, 15. marca 2011 ali pozneje. Ta prepoved ne velja, če se izkaže, da so predmeti kulturnega pomena v postopku varne vrnitve k njihovim zakonitim lastnikom v Siriji.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.“

;

2.

člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Ta sklep se uporablja do 1. junija 2016. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se po potrebi lahko podaljša oziroma spremeni.“

Člen 2

Priloga I k Sklepu 2013/255/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKĒVIČS


(1)  Sklep Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, 1.6.2013, str. 14).

(2)  Sklep Sveta 2014/309/SZVP z dne 28. maja 2014 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 160, 29.5.2014, str. 37).

(3)  Še ni objavljena.


PRILOGA

I.

Na seznam oseb iz oddelka A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP se doda naslednja oseba:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

206.

General Muhamad (

Image

) (tudi Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (tudi Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Rojen v Jablehu v provinci Lattakia.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve) od aprila 2015. Odgovoren v zatiranje civilnega prebivalstva v Damasku in okolici ter nasilje nad njim.

Nekdanji namestnik vodje službe za politično varnost (2012), častnik sirske republiške garde in namestnik direktorja direktorata za politično varnost. Vodja vojaške policije, član državnega varnostnega urada.

29.5.2015

II.

S seznama oseb iz oddelka A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP se črta vnos v zvezi z naslednjo osebo:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Vnosi v zvezi s spodaj navedenimi osebami, kot so določeni v oddelku A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 983.

Vodja državnega varnostnega urada; nekdanji vodja direktorata za obveščevalno dejavnost Sirije; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (tudi Mohammed Dib Zeitoun; tudi Mohamed Dib Zeitun)

Rojen 20. maja 1951

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D000001300.

Vodja direktorata za splošno varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (tudi Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (tudi Al Char', Al Shara', Al Shara)

Rojen 10. decembra 1938.

Nekdanji podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

37.

Brigadni general Rafiq (

Image

) (tudi Rafeeq) Shahadah (

Image

) (tudi Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Nekdanji vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve), v Damasku. Neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v Damasku in izvajanje nasilja nad njim. Svetovalec predsednika Basharja Al-Assada za strateška vprašanja in vojaško obveščevalno dejavnost.

23.8.2011

42.

Brigadni general Nawful (

Image

) (tudi Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (tudi Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Idlibu; neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v provinci Idlib ter nasilje nad njim.

23.8.2011

44.

Brigadni general Muhammed (

Image

) (tudi Muhamad) Zamrini (

Image

) (tudi Zamreni)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Homsu. Neposredno vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva v Homsu ter nasilje nad njim.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (tudi André Mayard)

Rojen 15. maja 1955

v Bassirju.

Adib Mayaleh je odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore sirskemu režimu prek svoje funkcije kot guverner centralne banke Sirije.

15.5.2012

55.

Polkovnik Lu'ai (

Image

) (tudi Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota na območju Dara. Odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14.11.2011

80.

Brigadir Nazih (

Image

) (tudi Nazeeh) Hassun (

Image

) (tudi Hassoun)

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, enota za okolico Damaska /Rif Dimashq, nekdanji pripadnik obveščevalne službe sirskih letalskih sil. Član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

137.

Brigadir general Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (tudi Maala, Maale, Ma'la)

 

Vodja sektorja 285 (Damask) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost (konec leta 2011 je zamenjal brigadnega generala Hussama Fendija). Odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/86


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/838

z dne 28. maja 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/909/EU glede podaljšanja obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi z malim panjskim hroščem v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3558)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z izvedbenim sklepom Komisije 2014/909/EU (3) so bili po obvestilu Italije z dne 11. septembra 2014 o prisotnosti malega panjskega hrošča (Aethina tumida) v regijah Kalabrija in Sicilija določeni nekateri zaščitni ukrepi.

(2)

Izvedbeni sklep 2014/909/EU se uporablja do 31. maja 2015. Ker pa pregledi in epidemiološke raziskave, kot so določeni v Izvedbenem sklepu 2014/909/EU, ter aktivni nadzor glede pojava malega panjskega hrošča v navedenih italijanskih regijah niso končani, epidemiološke razmere še niso opredeljene, čeprav se hrošč od prejšnjega decembra ni več pojavil.

(3)

Glede na te prehodne razmere in dokler ni na voljo nadaljnjih informacij o nadzoru, je treba podaljšati obdobje uporabe ukrepov, določenih v Izvedbenem sklepu 2014/909/EU, do predvidenega konca sedanje čebelarske sezone v teh regijah konec novembra 2015.

(4)

Izvedbeni sklep 2014/909/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4 Izvedbenega sklepa 2014/909/EU se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Ta sklep se uporablja do 30. novembra 2015.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Italijansko republiko.

V Bruslju, 28. maja 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/909/EU z dne 12. decembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s potrjenimi pojavi malega panjskega hrošča v Italiji (UL L 359, 16.12.2014, str. 161).


29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/88


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/839

z dne 27. aprila 2015

o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2015/21)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 127(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1)(f), člena 4(3), člena 6(5)(d) in členov 9 do 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 33(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 je Evropska centralna banka (ECB) leta 2014 opravila celovito oceno kreditnih institucij, določenih v Sklepu ECB/2014/3 (2), vključno z oceno njihove bilance stanja.

(2)

ECB bi morala opraviti celovito oceno tistih kreditnih institucij, ki jih prejšnja ocena ni zajela in so postale pomembne po sprejetju Sklepa ECB/2014/3, in sicer v primerljivem obsegu in globini z oceno iz leta 2014.

(3)

V tej oceni bi morale biti zajete tri kreditne institucije, ki jih je ECB razvrstila kot pomembne na podlagi pomembnosti čezmejnih dejavnosti nadzorovane skupine v smislu člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter členov 59 in 60 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (3). Zajeta bi morala biti tudi kreditna institucija, razvrščena kot pomembna na podlagi člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ker je ena od treh najpomembnejših institucij v sodelujoči državi članici, in pomembna kreditna institucija, ki je bila ustanovljena leta 2014 kot posledica ukrepov reševanja, ki jih je pristojni nacionalni organ sprejel v zvezi s kreditno institucijo, ki je bila razvrščena kot pomembna.

(4)

Ker so bila sredstva slednje institucije predmet pregleda kakovosti sredstev in posebne revizije, institucija sama pa ni opravljala obremenitvenega testa, bi morala institucija v letu 2015 opravljati samo obremenitveni test.

(5)

Poleg tega in da bi zagotovili enake pogoje, bi bilo treba v to oceno zajeti še štiri druge kreditne institucije, ki bi lahko izpolnile merila za pomembnost, določena v členu 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, na podlagi podatkov ob računovodskem koncu leta za poslovno leto 2014.

(6)

ECB lahko od oseb iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 zahteva, naj predložijo vse informacije, ki jih potrebuje za izvedbo celovite ocene. ECB lahko uporabi tudi svoja pooblastila po členih 11 do 13 navedene uredbe.

(7)

ECB bi morala pri izvedbi te celovite ocene tesno sodelovati z upoštevnimi pristojnimi nacionalnimi organi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Subjekti, ki so predmet celovite ocene

1.   Subjekti, navedeni v Prilogi, so predmet celovite ocene, ki jo bo izvedla ECB.

2.   Novo Banco, SA opravlja v okviru celovite ocene samo obremenitveni test.

3.   V skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1024/2013 predložijo kreditne institucije, ki so v Prilogi določene kot predmet celovite ocene, vse informacije, ki so pomembne za to oceno in jih zahteva ECB.

Člen 2

Preiskovalna pooblastila

1.   V skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1024/2013 lahko ECB izvaja svoja preiskovalna pooblastila v zvezi s kreditnimi institucijami, določenimi v Prilogi.

2.   ECB preveri informacije, ki jih prejme od kreditnih institucij, vključno z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem, kadar je to potrebno, pri čemer ji pomagajo pristojni nacionalni organi, če je to primerno, in z vključitvijo tretjih oseb, v skladu s členi 9 do 13 Uredbe (EU) št. 1024/2013.. Kadar je to potrebno, lahko ECB povabi pristojne nacionalne organe, da za opravljanje pregleda kakovosti sredstev v okviru celovite ocene imenujejo revizorje, ki niso zakonsko predpisani.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 6. maja 2015.

V Frankfurtu na Majni, 27. aprila 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  Sklep ECB/2014/3 z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (UL L 69, 8.3.2014, str. 107).

(3)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).


PRILOGA

INSTITUCIJE, ZAJETE V CELOVITO OCENO

Belgija

Banque Degroof S.A.

Francija

Agence Française de Développement (*)

Luksemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Avstrija

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugalska

Novo Banco, SA (samo obremenitveni test)

Slovenija

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finska

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Manj pomembne institucije, ki se lahko prerazvrstijo kot pomembne kreditne institucije na podlagi podatkov ob računovodskem koncu leta za poslovno leto 2014.