ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 88

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
1. april 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/537 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v živilih za posebne zdravstvene namene ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/538 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah v slanici ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/539 z dne 31. marca 2015 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 ( 1 )

7

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/540 z dne 31. marca 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/541 z dne 24. marca 2015 o razveljavitvi Sklepa 2011/492/EU o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

13

 

*

Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora EU-Švica z dne 20. marca 2015 o spremembi preglednic III in IV(b) Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (2015/542)

16

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/537

z dne 31. marca 2015

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v živilih za posebne zdravstvene namene

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Seznam Unije aditivov za živila se lahko posodablja v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 22. maja 2008 (3) priporočila znižanje sprejemljivega tedenskega vnosa za aluminij na 1 mg/kg telesne teže/teden. Poleg tega Agencija meni, da je spremenjeni sprejemljivi tedenski vnos pri osebah, ki zaužijejo velike količine, zlasti pri otrocih, v večjem delu Unije na splošno presežen. Da bi zagotovili, da spremenjeni sprejemljivi tedenski vnos ni presežen, so bili pogoji in ravni uporabe aditivov za živila, ki vsebujejo aluminij, vključno z aluminijevimi laki, spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 380/2012 (4).

(4)

Uredba (EU) št. 380/2012 določa, da so aluminijevi laki, pripravljeni iz vseh barvil iz preglednice 1 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, odobreni do 31. julija 2014. Od 1. avgusta 2014 so odobreni samo aluminijevi laki, pripravljeni iz barvil iz preglednice 3 dela A Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 in samo v kategorijah živil, za katere so v delu E navedene priloge izrecno navedene določbe o najvišji dovoljeni vsebnosti aluminija iz lakov.

(5)

Zahtevek za razširitev uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v živilih za posebne zdravstvene namene je bil predložen 30. oktobra 2013 in je bil dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008. V zahtevku je bil podan predlog za določitev najvišje dovoljene vsebnosti aluminija iz aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov v navedenih živilih. V zahtevku je bila predlagana razširitev uporabe za živila za posebne zdravstvene namene, ki niso namenjena dojenčkom in majhnim otrokom. Pri obravnavanju zahtevka je bila posebna pozornost posvečena morebitni izpostavljenosti aluminiju, da ne bi spodkopavali Uredbe (EU) št. 380/2012.

(6)

Ker je v aluminijevih lakih barvil barva netopna in ima drugačne lastnosti kot v enakovrednih barvah (zanjo so značilni npr. boljši sijaj, stabilnost pH in toplotna stabilnost, kar preprečuje bledenje barve in zaradi česar je barvni odtenek drugačen kot pri barvah), so ti primerni za nekatere posebne tehnične namene. Aluminijevi laki košenilje, karminske kisline in karminov ustrezajo tehnološki potrebi po tekočih toplotno obdelanih živilih za posebne zdravstvene namene.

(7)

Živila za posebne zdravstvene namene so v Direktivi Komisije 1999/21/ES (5) opredeljena kot skupina živil za posebne prehranske namene, pripravljena na poseben način ali imajo posebno sestavo, in so namenjena bolnikom, katerih stanje zahteva nadzorovano prehrano, ter se uživajo pod zdravniškim nadzorom. Namenjena so za popolno ali delno prehrano bolnikov z omejeno, okvarjeno ali moteno zmožnostjo uživanja, prebave, absorpcije, presnove ali izločanja običajnih živil ali nekaterih hranilnih snovi, ki jih ta vsebujejo, ali presnovkov, ali z drugimi zdravstveno določenimi prehranskimi potrebami, pri katerih ne moremo doseči nadzora s prehrano samo s prilagajanjem običajnih živil, z drugimi živili za posebne prehranske namene ali s kombinacijo teh dveh skupin živil.

(8)

Ob upoštevanju podatkov o porabi živil za posebne zdravstvene namene iz celovite podatkovne baze Agencije o porabi živil (6) in ob predpostavki, da bi živila vsebovala aluminij pri najvišji dovoljeni vsebnosti 3 mg/kg, bi izpostavljenost aluminiju prek navedenih živil ostala precej pod sprejemljivim tedenskim vnosom, ki znaša 1 mg/kg telesne teže/teden za odrasle in otroke. Glede na to, da bi bila izpostavljenost aluminiju iz drugih prehrambnih virov omejena, zlasti v primeru popolne prehrane, se ne pričakuje, da bi bil pri bolnikih, ki uživajo živila za posebne zdravstvene namene, presežen sprejemljiv tedenski vnos.

(9)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi za mnenje Agencije, razen če taka posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Ker razširitev uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov pomeni posodobitev navedenega seznama, ki ne vpliva na zdravje ljudi, se Komisiji ni treba posvetovati z Agencijo.

(10)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Znanstveno mnenje Odbora za aditive za živila, arome, pomožna tehnološka sredstva in materiale za stik z živili o varnosti vnosa aluminija s hrano (EFSA Journal (2008) 754, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij (UL L 119, 4.5.2012, str. 14).

(5)  Direktiva Komisije 1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene namene (UL L 91, 7.4.1999, str. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm.


PRILOGA

Del E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v kategoriji živil 13.2 Živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Direktivi 1999/21/ES (razen proizvodov iz živilske kategorije 13.1.5), se vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vrednostmi

50

(88)“

 

2.

v kategoriji živil 13.2 Živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Direktivi 1999/21/ES (razen proizvodov iz živilske kategorije 13.1.5), se doda naslednja opomba:

 

 

„(88)

:

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz aluminijevih lakov aditivov E 120 košenilje, karminske kisline in karminov je 3 mg/kg samo v tekočih toplotno obdelanih proizvodih. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“


1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/538

z dne 31. marca 2015

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah v slanici

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Zahtevo za spremembo seznama Unije aditivov za živila je predložila danska Zveza za morsko hrano, da bi se povišala najvišja dovoljena vsebnost benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah v slanici.

(4)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa mejne vsebnosti za uporabo sorbinske kisline – sorbatov; benzojske kisline – benzoatov (E 200–213) 2 000 mg/kg v polkonzerviranih ribah in ribiških proizvodih, vključno z raki, mehkužci, surimijem ter ribjo pašteto/pašteto iz rakov; kuhanih rakih in mehkužcih. Poleg tega je v kuhanih rakih in mehkužcih skupna najvišja dovoljena vsebnost benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) 1 000 mg/kg.

(5)

Te najvišje dovoljene vsebnosti v kuhanih kozicah v slanici z vrednostjo pH med 5,6 in 5,7 bi morale zadostovati za zaviranje rasti bakterije Listeria monocytogenes pri temperaturah hlajenja med 5 in 8 °C. Vendar lahko že majhne spremembe parametrov konzerviranja povzročijo rast bakterije Listeria monocytogenes. Na tehnološki univerzi na Danskem so razvili matematično metodo predvidevanja, da bi določili, kakšna vsebnost benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) je potrebna (3). Po navedenem modelu vsebnost 1 000 mg/kg E 210–213 ne zadošča za preprečitev rasti bakterije Listeria monocytogenes v kozicah v slanici pri vrednosti pH 5,8. Model in testiranja kažejo, da je najboljša kombinacija benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) in sorbinske kisline – sorbatov (E 200–203) za preprečitev rasti bakterije Listeria monocytogenes v teh kozicah 1 500 mg/kg oziroma 500 mg/kg.

(6)

V svojem poročilu o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih in izbruhih okužb, ki se prenašajo s hrano, v letu 2012 (4) je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ugotovila, da se je v primerjavi z letom 2011 število primerov listerioze pri ljudeh rahlo povečalo, pri čemer je bilo leta 2012 prijavljenih 1 642 potrjenih primerov pri ljudeh. V obdobju 2008–2012 je bilo v Uniji ugotovljeno sicer počasno, a statistično pomembno povečevanje števila okužb, s sezonskim vzorcem. Tako kot v preteklih letih je bila med primeri prijavljena visoka smrtnost (17,8 %). Leta 2012 je 18 držav članic skupno prijavilo 198 primerov smrti zaradi listerioze, kar je največ po letu 2006. Bakterijo Listeria monocytogenes so redko odkrili v tolikšni meri, da bi presegla dovoljeno varnostno mejo za živila za neposredno uživanje na prodajnih mestih na drobno. Vzorci, ki so to mejo presegli, so bili najpogosteje ugotovljeni v ribiških proizvodih.

(7)

Komisija je v svojem poročilu o vnosu aditivov za živila s hrano v Evropski uniji (5) ugotovila, da bi izpostavljenost benzojski kislini – benzoatom lahko predstavljala do 96 % sprejemljivega dnevnega vnosa za majhne otroke in 84 % za odrasle na podlagi uporabe najvišjih dovoljenih vsebnosti. Tedaj je bila za sorbinsko kislino – sorbate v kombinaciji z benzojsko kislino – benzoati določena najvišja vsebnost 2 000 mg/kg v kuhanih kozicah. Ta vsebnost je bila spremenjena z Direktivo 2006/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), ko so to odobritev razširili na vse kuhane rake in mehkužce, a največ 1 000 mg/kg za benzojsko kislino – benzoate. Zato se pričakuje, da povišanje te vsebnosti na 1 500 mg/kg (samo za kuhane kozice v slanici), ne bo povzročilo dodatne izpostavljenosti, ki bi pomenila tveganje za varnost.

(8)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi za mnenje Agencije, razen če zadevna posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Ker gre pri odobritvi uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah, konzerviranih v slanici, za posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, Komisiji ni treba zaprositi za mnenje Agencije.

(9)

Zato bi bilo treba Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od trenutka začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  Zbirno poročilo Evropske unije o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih in izbruhih okužb, ki se prenašajo s hrano, v letu 2012, (EFSA Journal 2014;12(2):3547, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf.

(5)  COM(2001) 542 final.

(6)  Direktiva 2006/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (UL L 204, 26.7.2006, str. 10).


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategorijo živil 09.2 „Predelani ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ doda naslednji vnos za vnosom za aditiv za živila E 210–213:

 

„E 210–213

benzojska kislina – benzoati

1 500

(1) (2)

samo kuhane kozice v slanici“


1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/539

z dne 31. marca 2015

o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) in zlasti člena 18(4) in člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa, da so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 je Komisija sprejela Uredbo (EU) št. 432/2012 (2) o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.

(3)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti vloge za odobritev zdravstvenih trditev vložiti pri pristojnem nacionalnem organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za pripravo znanstvene ocene ter Komisiji in državam članicam v vednost.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije sprejme odločitev o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Zaradi spodbujanja inovacij se zdravstvene trditve, ki temeljijo na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključujejo zahtevo za zakonsko zaščito podatkov, odobrijo po hitrem postopku.

(6)

Družba Barry Callebaut Belgium NV je v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo skupaj z zahtevkom za zakonsko zaščito podatkov, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o spremembi odobritve zdravstvene trditve „Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi“. Navedena zdravstvena trditev je bila z Uredbo Komisije (EU) št. 851/2013 (3) odobrena v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006. Vložnik je zahteval razširitev odobrenih pogojev uporabe trditve na kakav z visoko vsebnostjo flavanolov, ki naj bi se užival v obliki kapsul, tablet ali kot dodatek „drugim živilom, vključno s pijačami“.

(7)

Komisija in države članice so 5. maja 2014 prejele znanstveno mnenje Agencije (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00832) (4), ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem kakaovovih flavanolov v izvlečku kakava z visoko vsebnostjo flavanolov (tj. v kapsulah ali tabletah) in navedeno trditvijo utemeljena.

(8)

Agencija je v svojem mnenju navedla, da do ugotovitev ne bi prišla brez upoštevanja intervencijske študije na ljudeh, za katero je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov (5).

(9)

Komisija je ocenila vse upravičljive informacije, ki jih je predložil vložnik, in sklenila, da so zahteve iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 izpolnjene za študijo, za katero je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov. Znanstveni podatki in druge informacije iz navedene študije v skladu s pogoji iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 se zato ne smejo uporabiti v prid poznejšega vložnika v petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(10)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in uporabne za potrošnika ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev, ki ga uporabi vložnik, za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker predstavljata isto povezavo med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, bi bilo treba te trditve uporabljati pod enakimi pogoji uporabe, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

(11)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo treba register prehranskih in zdravstvenih trditev, ki vsebuje vse odobrene zdravstvene trditve, posodobiti, da se upošteva ta uredba.

(12)

Ker je vložnik zahteval zakonsko zaščito podatkov, je primerno, da se uporaba te trditve omeji v korist vložnika za obdobje pet let. Vendar odobritev te trditve, ki je omejena za uporabo posameznega nosilca dejavnosti, ne bi smela drugim vložnikom preprečevati, da zaprosijo za odobritev uporabe iste trditve v primeru, da vloga temelji na podatkih in študijah, ki niso zaščitene v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(13)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki jih je vložnik poslal Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(14)

Uredbo (EU) št. 432/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvena trditev iz Priloge k tej uredbi se uvrsti na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

2.   Uporaba zdravstvene trditve iz prvega odstavka se omeji na vložnika za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Po poteku navedenega obdobja lahko navedeno zdravstveno trditev v skladu s pogoji, ki zanjo veljajo, uporabljajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Člen 2

Uporaba znanstvenih podatkov in drugih informacij iz vloge, za katere je vložnik zahteval zaščito podatkov in brez predložitve katerih zdravstvena trditev ne bi mogla biti odobrena, je v skladu s pogoji iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 omejena v prid vložnika za pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Priloga k Uredbi (EU) št. 432/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 136, 25.5.2012, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 851/2013 z dne 3. septembra 2013 o odobritvi nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 (UL L 235, 4.9.2013, str. 3).

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012. Farmakokinetična študija za oceno biološke razpoložljivosti epikatekina kakavovih flavanolov v različnih matricah (Pharmacokinetic study to assess the bioavailability of the cocoa flavanol epicatechin from different matrices). ProDigest Report nr. PD-2015009/C1-11.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 432/2012 se vnos za kakavove flavanole nadomesti z naslednjim:

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Številka v strokovni reviji EFSA

Ustrezna številka vnosa na konsolidiranem seznamu, predloženem EFSA v oceno

„Kakavovi flavanoli

Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi (1)  (2).

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 200 mg kakavovih flavanolov.

Trditev se lahko uporablja le za kakavove pijače (s kakavom v prahu) ali za temno čokolado, ki zagotavljajo dnevni vnos vsaj 200 mg kakavovih flavanolov s stopnjo polimerizacije 1–10 (1).

Trditev se lahko uporablja le za kapsule ali tablete z izvlečkom kakava z visoko vsebnostjo flavanolov, ki zagotavlja dnevni vnos vsaj 200 mg kakavovih flavanolov s stopnjo polimerizacije 1–10 (2).

2012;10(7):2809 (1)

2014;12(5):3654 (2)


(1)  Odobreno dne 24. septembra 2013 in omejeno na uporabo podjetja Barry Callebaut Belgium NV., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgija, za pet let.

(2)  Odobreno dne 21. aprila 2015 in omejeno na uporabo podjetja Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgija, za pet let.“


1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/540

z dne 31. marca 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/13


SKLEP SVETA (EU) 2015/541

z dne 24. marca 2015

o razveljavitvi Sklepa 2011/492/EU o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), kakor je bil spremenjen (2), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (3) in zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta 2011/492/EU (4) so bila sklenjena posvetovanja z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in sprejeti ustrezni ukrepi, kakor so opredeljeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(2)

Ti ustrezni ukrepi so bili podaljšani do 19. julija 2013 s Sklepom Sveta 2012/387/EU (5) in naknadno še do 19. julija 2014 s Sklepom Sveta 2013/385/EU (6). Sklep Sveta 2014/467/EU (7) je podaljšal veljavnost Sklepa 2011/492/EU za eno leto, do 19. julija 2015, vendar je začasno prekinil uporabo ustreznih ukrepov.

(3)

V Gvineji Bissau so 13. aprila in 18. maja 2014 potekale mirne, svobodne in verodostojne parlamentarne in predsedniške volitve in v državi je bil ponovno vzpostavljen ustavni red.

(4)

Vzpostavljena je bila vključujoča vlada, ki je zavezana izvedbi reform, potrebnih za razvoj in stabilnost države, narejen pa je bil tudi vzpodbuden napredek pri izvajanju zavez iz člena 96, določenih v Sklepu 2011/492/EU.

(5)

Gvineja Bissau ostaja še naprej nestabilna, demokratično izvoljeni organi pa potrebujejo podporo mednarodnih partnerjev, da bi lahko izvedli nacionalni program reform in razvojni načrt.

(6)

Da Unija skupaj z drugimi mednarodnimi partnerji podpre trenutna prizadevanja nacionalnih organov za stabilizacijo in utrditev demokratičnih institucij ter spodbujanje družbenogospodarskega razvoja Gvineje Bissau, bi bilo treba Sklep 2011/492/EU razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/492/EU se razveljavi.

Člen 2

Pismo iz Priloge k temu sklepu se pošlje organom Gvineje Bissau.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. marca 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKĒVIČS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376, kakor je bil spremenjen z Notranjim sporazumom med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (UL L 247, 9.9.2006, str. 48).

(4)  Sklep Sveta 2011/492/EU z dne 18. julija 2011 o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (UL L 203, 6.8.2011, str. 2).

(5)  Sklep Sveta 2012/387/EU z dne 16. julija 2012 o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU (UL L 187, 17.7.2012, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 2013/385/EU z dne 15. julija 2013 o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU (UL L 194, 17.7.2013, str. 6).

(7)  Sklep Sveta 2014/467/EU z dne 14. julija 2014 o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2011/492/EU in začasni prekinitvi uporabe v njem določenih ustreznih ukrepov (UL L 212, 18.7.2014, str. 12).


PRILOGA

Pismo Unije organom Gvineje Bissau

Spoštovani predsednik Republike Gvineja Bissau,

spoštovani predsednik vlade Republike Gvineja Bissau,

spoštovani,

Evropska unija (EU) je v zadnjem letu zelo zadovoljna z dosežki Gvineje Bissau. Država je prešla kritično točko, ko je aprila in maja 2014 organizirala miroljubne in verodostojne volitve, na katerih so bili demokratično izvoljeni organi, vključno z vključujočo vlado, za katero menimo, da je zavezana izgradnji države, krepitvi demokratičnih institucij in približevanju družbenopolitični stabilnosti in gospodarskemu razvoju.

Glede na vzpostavitev ustavnega reda in napredek pri uresničevanju zavez Gvineje Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja, kot tudi vaše zaveze za njihovo uresničitev z izvajanjem potrebnih reform in sprejemanjem ustreznih ukrepov, nam je v zadovoljstvo, da vas obvestimo, da so bili ukrepi, ki od leta 2011 omejujejo obseg razvojnega sodelovanja EU z Gvinejo Bissau, razveljavljeni. Zato ponovno v celoti vzpostavljamo sodelovanje z vašo državo.

Ker Gvinejo Bissau še vedno čakajo številni politični in družbenogospodarski izzivi, vas želimo spodbuditi, da ostanete združeni in nadaljujete prizadevanja za krepitev demokratičnih institucij, dejansko reformiranje varnostnega sektorja, krepitev pravne države, boj proti korupciji, nekaznovanju in preprodaji drog ter za spodbuditev trajnostnega razvoja. EU je z vami in podpira vsa prizadevanja v tej smeri.

Dejansko nam odprava ustreznih ukrepov na podlagi člena 96 Sporazuma iz Cotonouja omogoča, da vam pomagamo pri organizaciji okrogle mize o Gvineji Bissau, ki bo potekala 25. marca 2015 v Bruslju, in polno prispevamo k njenemu uspehu.

Poleg tega bomo nadaljevali posvetovanja in pripravo 11. evropskega razvojnega sklada z vašo vlado, da bomo lahko čim prej podpisali nacionalni okvirni program, ki vam bo v pomoč pri izvajanju ambicioznega programa reform.

Z zanimanjem pričakujemo ne le ponovno polno sodelovanje z Gvinejo Bissau, temveč tudi krepitev političnega dialoga v skladu s členom 8 Sporazuma iz Cotonouja.

S spoštovanjem,

Za Svet

F. MOGHERINI

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Za Komisijo

N. MIMICA

Komisar


1.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/16


SKLEP št. 1/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA

z dne 20. marca 2015

o spremembi preglednic III in IV(b) Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (2015/542)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega 22. julija 1972 v Bruslju (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), kakor je bil spremenjen s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (2), podpisanim 26. oktobra 2004 v Luxembourgu, in pripadajočega Protokola št. 2, in zlasti člena 7 navedenega protokola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za izvajanje Protokola št. 2 k Sporazumu so bile za pogodbenici določene domače referenčne cene.

(2)

Na domačih trgih pogodbenic so se spremenile dejanske cene surovin, za katere se uporabljajo ukrepi za cenovno nadomestilo.

(3)

Zato je treba referenčne cene in zneske iz preglednic III in IV(b) Protokola št. 2 ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol št. 2 k Sporazumu se spremeni:

(a)

preglednica III se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

(b)

v preglednici IV se točka (b) nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2015.

V Bruslju, 20. marca 2015

Za Skupni odbor

Predsednik

Jean-Luc DEMARTY


(1)  UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

(2)  UL L 23, 26.1.2005, str. 19.


PRILOGA I

„PREGLEDNICA III

Domače referenčne cene EU in Švice

Kmetijska surovina

Švicarska domača referenčna cena

Domača referenčna cena EU

Člen 4(1)

se uporablja v Švici Razlika med referenčno ceno Švice/EU

Člen 3(3)

se uporablja v EU Razlika med referenčno ceno Švice/EU

v CHF za 100 kg neto

v CHF za 100 kg neto

v CHF za 100 kg neto

v EUR za 100 kg neto

Navadna pšenica

52,35

22,60

29,75

0,00

Trda pšenica

1,20

0,00

44,30

19,25

25,05

0,00

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

93,05

44,90

48,15

0,00

Polnomastno mleko v prahu

648,75

393,20

255,55

0,00

Posneto mleko v prahu

430,00

350,70

79,30

0,00

Maslo

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Beli sladkor

Jajca

38,00

0,00

Svež krompir

42,05

13,35

28,70

0,00

Rastlinska mast

170,00

0,00“


PRILOGA II

PREGLEDNICA IV

„(b)

Osnovni zneski za kmetijske surovine, ki se upoštevajo pri izračunu kmetijskih komponent:

Kmetijska surovina

Osnovni uporabljeni znesek v Švici

Člen 3(2)

Osnovni uporabljeni znesek v EU

Člen 4(2)

 

v CHF za 100 kg neto

v EUR za 100 kg neto

Navadna pšenica

25,00

0,00

Trda pšenica

1,00

0,00

20,90

0,00

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

41,00

0,00

Polnomastno mleko v prahu

215,95

0,00

Posneto mleko v prahu

67,00

0,00

Maslo

560,60

0,00

Beli sladkor

Jajca

32,00

0,00

Svež krompir

22,35

0,00

Rastlinska mast

145,00

0,00“