ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 43

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
18. februar 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/254 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/255 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Marchfeldspargel (ZGO))

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/256 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Comté (ZOP))

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/257 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (ZOP))

10

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/258 z dne 17. februarja 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/259 z dne 17. februarja 2015 o podpori dejavnostim Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

14

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2015/260 z dne 17. februarja 2015 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/1


DIREKTIVA (EU) 2015/254 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. februarja 2015

o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) se je Komisija zavezala k doseganju preprostega, jasnega, stabilnega in predvidljivega ureditvenega okvira za podjetja, delavce in državljane.

(2)

Cilj Direktive Sveta 93/5/EGS (3) je zagotoviti nemoteno delovanje Znanstvenega odbora za živila s spodbujanjem znanstvene podpore temu odboru s strani držav članic in z organizacijo sodelovanja z ustreznimi nacionalnimi organi o znanstvenih vprašanjih v zvezi z varnostjo živil.

(3)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4) so bile naloge Znanstvenega odbora za živila iz Direktive 93/5/EGS prenesene na Evropsko agencijo za varnost hrane (Agencija EFSA), te naloge pa zdaj določa Uredba (ES) št. 178/2002.

(4)

Sklep Komisije 97/579/ES (5), s katerim je bil ustanovljen Znanstveni odbor za živila, je bil razveljavljen s Sklepom Komisije 2004/210/ES (6).

(5)

Agencija EFSA je na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002 prav tako postala pristojni organ za spodbujanje znanstvenega sodelovanja z državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, ki delujejo na področjih poslanstva Agencije EFSA. Zlasti člen 22 Uredbe (ES) št. 178/2002 določa, da mora Agencija EFSA delovati v tesnem sodelovanju s pristojnimi službami v državah članicah in da morajo države članice sodelovati z Agencijo EFSA, da zagotovijo izpolnjevanje njenega poslanstva.

(6)

Direktiva 93/5/EGS je tako postala zastarela in bi jo bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 93/5/EGS se razveljavi.

Člen 2

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 29. februarja 2016. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. februarja 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  UL C 451, 16.12.2014, str. 157.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. januarja 2015.

(3)  Direktiva Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (UL L 52, 4.3.1993, str. 18).

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(5)  Sklep Komisije 97/579/ES z dne 23. julija 1997 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju varstva zdravja potrošnikov in varnosti hrane (UL L 237, 28.8.1997, str. 18).

(6)  Sklep Komisije 2004/210/ES z dne 3. marca 2004 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja (UL L 66, 4.3.2004, str. 45).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/255

z dne 13. februarja 2015

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Marchfeldspargel (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila zahtevek Avstrije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Marchfeldspargel“, registrirano na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1263/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 564/2002 (3).

(2)

Namen zahtevka je sprememba specifikacije glede spremembe nadzornega organa.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene geografske označbe „Marchfeldspargel“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1263/96 z dne 1. julija 1996 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92 (UL L 163, 2.7.1996, str. 19).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 564/2002 z dne 2. aprila 2002 o spremembi specifikacije dveh imen iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila in o spremembi specifikacije imena iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, določenih z Uredbo Sveta (EGS) št. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) (UL L 86, 3.4.2002, str. 7).


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene geografske označbe „Marchfeldspargel“ se odobrijo naslednje spremembe:

V točki 5(g) specifikacije se navedeni nadzorni organ, tj. deželni glavar Spodnje Avstrije, nadomesti z naslednjim zasebnim nadzornim organom:

SGS Austria Controll-Co.GesmbH

Diefenbachgasse 35

A-1150 Dunaj

Telefon: +43 151225670

Telefaks: +43 151225679

E-pošta: sgs.austria@sgs.com

Ime skupine vlagateljice je bilo spremenjeno v:

„Verein Genuss regija Marchfeldspargel g.g.A.“


PRILOGA II

PREČIŠČENI ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„MARCHFELDSPARGEL“

Št. ES: AT-PGI-0217-01213 – 11.03.2014

ZGO (X) ZOP ( )

1.   Ime

„Marchfeldspargel“

2.   Država članica ali tretja država

Avstrija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Poganjki (= mladi poganjki špargljev „Asparagus officinalis L.“) morajo biti nepoškodovani, zdravi, brez poškodb, ki jih povzroči neustrezno pranje, čisti, sveži po videzu in vonju, brez škodljivcev ali poškodb, ki jih povzročajo glodavci ali mrčes, obtolčenin ali odvečne zunanje vlage ter brez tujega vonja in/ali okusa. Rez na dnu šparglja mora biti čim bolj čist. Poleg tega poganjki ne smejo biti vdrti, razcepljeni ali olupljeni. Manjše razpoke, ki se pojavijo po spravilu, so dovoljene le v omejenem obsegu. Špargelj „Marchfeldspargel“ ima močan in prefinjen okus špargljev z rahlo grenkim priokusom. Njegov okus ne sme biti grenak ali lesnat.

Šparglji so razdeljeni v štiri skupine glede na barvo:

beljeni špargelj – beluš,

vijolični špargelj: vršiček je obarvan med roza in vijolično ali purpurno rdečo, del poganjka pa je bel,

vijolično zeleni špargelj: delno je obarvan vijolično in zeleno,

zeleni špargelj: vršiček in večina poganjka morata biti obarvana zeleno.

Največja dovoljena dolžina za beljene in vijolične šparglje je 22 cm, za zelene in vijolično zelene šparglje pa 25 cm.

Sorte:

nemške sorte: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuss, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos,

sorte zelenega šparglja (= brez antocianinov): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf,

nizozemske sorte: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim,

francoske sorte: Larac, Cito, Aneto, Desto, Selection „Darbonne no4“, Selection „Darbonne no3“, Jacq. Ma. 2001 Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola,

ameriška sorta: Mary Washington.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Šparglji „Marchfeldspargel“ so pakirani v svežnjih, ki so tesno povezani, v plasteh v posameznih pakiranjih ali v majhnih pakiranjih. Velikost se določi z izmero premera, v skladu s specifikacijo. Vsebina vsakega pakiranja ali svežnja mora biti homogena in vključevati le šparglje istega porekla, kakovosti in barve. Za pakiranje se lahko uporabijo samo materiali, ki ščitijo pred vlago, odbijajo svetlobo in omogočajo zapečatenje.

Poseben sistem prevoza zagotavlja, da so dnevno sveži šparglji na voljo v celi Avstriji v 24 urah.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Skupni logotip; zaščiteno ime „Marchfeldspargel“ ter ime, naslov, vrsta barve, razred, velikost, teža in število paketov.

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Marchfeld: rodovitna ravnina, ki leži vzhodno od Dunaja med Donavo in Moravo (v nemščini: March), ki jo na jugu zamejuje Donava, na vzhodu Morava, na severu vinske gorice Weinviertler Hügelland, na zahodu pa obrobje mesta Dunaj.

5.   Povezava z geografskim območjem

5.1   Značilnosti geografskega območja

Regijo Marchfeld dosežejo podnebni vplivi panonskih step in predstavlja posebne vrste tal (nabrežna tla, černozjom, koluvijalna prst in aluvialne naplavine z visoko vsebnostjo humusa ter različnimi koncentracijami gline in prhlice). Regija Marchfeld ima z jugovzhodno Štajersko največjo osončenost v celi Avstriji in spada med najtoplejše regije v državi. Od 19. stoletja zavzema regija Marchfeld pomembno mesto na področju gojenja špargljev (v času avstroogrske monarhije so posamezni proizvajalci oskrbovali cesarski dvor na Dunaju). Pridelovalci zelenjave v tej regiji imajo torej dolgoletne izkušnje z gojenjem špargljev. Ugodni proizvodni pogoji v regiji Marchfeld zlahka omogočajo izpolnjevanje ekoloških meril.

5.2   Posebnosti proizvoda

Za špargelj „Marchfeldspargel“ je značilna edinstvena aroma špargljev; vsebuje manj grenke snovi kot primerljivi proizvodi in je privlačen zaradi svoje mehkobe.

5.3   Vzročna povezava med geografskim okoljem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Podnebni pogoji, povezani s posebnimi vrstami tal, so idealni za gojenje špargljev. Višje povprečne temperature z dovolj vlage zagotavljajo razmere, ki so zelo ugodne za gojenje špargljev. Divji špargelj torej izhaja iz regije Marchfeld. Dolgoletne izkušnje pridelovalcev zelenjave v regiji Marchfeld zagotavljajo, da se gojijo le samo sorte, ki najbolj ustrezajo posebnim pogojem proizvodnje. Glede na to, da so sorte gojenih špargljev posebej prilagojene pedološkim razmeram, špargelj „Marchfeldspargel“ vsebuje zelo malo grenkih snovi. Poleg tega se poganjki šparglja „Marchfeldspargel“ spravljajo pogosteje kot primerljivi proizvodi, tako da so le rahlo lesnati.

Špargelj „Marchfeldspargel“ uživa odličen sloves. Zato sezono špargljev „Marchfeldspargel“ odprejo slavne osebnosti iz sveta politike, gospodarstva in kulture, na tem dogodku pa se izvoli tudi kraljica špargljev „Marchfeldspargel“.

Sklic na objavo specifikacije proizvoda

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012.


18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/256

z dne 13. februarja 2015

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Comté (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 proučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Comté“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 828/2003 (3).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Comté“ (ZOP), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL L 148, 21.6.1996, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 828/2003 z dne 14. maja 2003 o spremembi specifikacij za 16 imen iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku, določenem v členu 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon ali Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or ali Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse ali Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (UL L 120, 15.5.2003, str. 3).

(4)  UL C 356, 9.10.2014, str. 54.


18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/257

z dne 13. februarja 2015

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1151/2012 preučila vlogo Poljske za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1073/2011 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“ (ZOP), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1073/2011 z dne 20. oktobra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (ZOP)) (UL L 278, 25.10.2011, str. 3).

(3)  UL C 352, 7.10.2014, str. 17.


18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/258

z dne 17. februarja 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

116,3

IL

80,8

MA

86,6

TR

123,9

ZZ

101,9

0707 00 05

EG

191,6

TR

190,1

ZZ

190,9

0709 93 10

MA

195,0

TR

235,6

ZZ

215,3

0805 10 20

EG

53,2

IL

69,8

MA

45,8

TN

51,5

TR

68,7

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

136,1

MA

100,7

ZZ

118,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

146,9

JM

118,8

MA

114,4

TR

72,6

US

148,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

41,3

TR

58,9

ZZ

50,1

0808 10 80

BR

67,1

CL

94,6

US

169,6

ZZ

110,4

0808 30 90

CL

133,1

CN

72,5

ZA

90,1

ZZ

98,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/14


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/259

z dne 17. februarja 2015

o podpori dejavnostim Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (v nadaljnjem besedilu: Strategija EU), ki v poglavju III vsebuje seznam ukrepov za preprečevanje takega širjenja.

(2)

V strategiji EU je poudarjeno, da imata Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (v nadaljnjem besedilu: CWC) in OPCW ključno vlogo pri ustvarjanju sveta brez kemičnega orožja. V okviru Strategije EU se je Unija zavezala, da si bo prizadevala za vsesplošen pristop k ključnim pogodbam in sporazumom o razoroževanju in neširjenju orožja, vključno s CWC. Cilji Strategije EU dopolnjujejo cilje, za katere si prizadeva OPCW v okviru svojih pristojnosti za izvajanje CWC.

(3)

Svet je 22. novembra 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/797/SZVP (1) o podpori dejavnostim OPCW, po izteku veljavnosti pa mu je sledil Skupni ukrep 2005/913/SZVP (2), ki mu je nato sledil Skupni ukrep 2007/185/SZVP (3). Skupnemu ukrepu 2007/185/SZVP sta sledila Sklep 2009/569/SZVP (4) in Sklep 2012/166/SZVP (5), ki preneha veljati 31. januarja 2015.

(4)

V okviru dejavnega izvajanja poglavja III Strategije EU je treba nadaljevati tako intenzivno in ciljno usmerjeno pomoč Unije za OPCW. Treba je dodatno spodbujati celovito izvajanje CWC ter izboljšati pripravljenost držav pogodbenic CWC (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) za preprečevanje napadov, ki vključujejo uporabo strupenih kemikalij, in odzivanje nanje, pa tudi izboljšati mednarodno sodelovanje na področju kemijskih dejavnosti in sposobnosti OPCW za prilagajanje razvoju na področju znanosti in tehnologije. Še naprej bi bilo treba izvajati ukrepe, povezane z vsesplošno uporabo CWC, ter jih prilagoditi in usmeriti na vse manjšo skupino držav, ki niso pogodbenice CWC.

(5)

V Haagu, na Nizozemskem, je od 8. do 19. aprila 2013 potekalo tretje izredno zasedanje Konference držav pogodbenic, namenjeno pregledu izvajanja CWC. Unija je podprla končno poročilo Konference, v katerem so obravnavani vsi vidiki CWC in zbrana pomembna priporočila za njeno izvajanje. V teh priporočilih so tudi navedeni prednostni cilji Unije iz uvodne izjave 4 in v Strategiji EU. Ključna je podpora izvajanju teh priporočil, da bi bila CWC relevantna tudi v prihodnje in bi preprečili ponoven pojav kemičnega orožja.

(6)

Unija je zagotovila politično, finančno in materialno podporo za skupne operacije ZN in OPCW v Siriji, katerih naloga je bila popolno uničenje sirijskega kemičnega orožja in snovi. Unija je odločena upoštevati izkušnje, pridobljene v Siriji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za takojšnjo in praktično uporabo nekaterih elementov Strategije EU Unija podpira dejavnosti OPCW z naslednjimi cilji:

krepitev zmogljivosti držav pogodbenic za izpolnjevanje obveznosti v okviru CWC,

izboljšanje pripravljenosti držav pogodbenic za preprečevanje napadov, ki vključujejo strupene kemikalije, in odzivanje nanje,

intenzivnejše mednarodno sodelovanje na področju kemijskih dejavnosti,

podpora zmožnostim OPCW za prilagajanje napredku na področju znanosti in tehnologije,

promocija vsesplošne uporabe s spodbujanjem držav, ki niso pogodbenice CWC, da se ji pridružijo.

2.   V tem okviru so projekti OPCW, ki jih podpira Unija in ki so usklajeni z ukrepi iz Strategije EU, naslednji:

Projekt I: Nacionalno izvajanje, preverjanje in vsesplošna uporaba

Dejavnosti:

regionalni tečaj usposabljanja za carinske organe držav pogodbenic o tehničnih vidikih režima prenosov iz CWC,

posodobitev orodij za e-učenje za nacionalne organe/zadevne deležnike,

podpora pri pripravi načrtov dejavnosti ozaveščanja za boljše razumevanje nacionalnega izvajanja CWC,

ocena zmogljivosti za nacionalno izvajanje za nacionalne organe,

program mentorstva,

pravna delavnica za karibske in srednjeameriške države pogodbenice,

krepitev zmogljivosti za usposabljanje inšpektorjev in strokovnjakov tehničnega sekretariata OPCW,

posodobitev sistemov upravljanja informacij za oddelek OPCW za preverjanje,

obiski predstavnikov izvršnega sveta in opazovalcev iz držav pogodbenic z državami v razvoju v objektih za uničenje kemičnega orožja,

uporaba izkušenj, pridobljenih pri misiji v Siriji.

Projekt II: Mednarodno sodelovanje

Dejavnosti:

tečaj za razvoj analitičnih sposobnosti,

vzpostavljanje stika z industrijo,

delavnice za varno ravnanje s kemikalijami.

Projekt III: Znanost in tehnologija

Dejavnosti:

informatika v kemiji za lajšanje mednarodnega sodelovanja,

ocena razvoja v znanosti in tehnologiji,

večnamenska uporaba kemije: razumevanje varnostnih vidikov tehnološkega razvoja,

podpora začasnim delovnim skupinam znanstvenega svetovalnega odbora OPCW,

oblikovanje standardiziranih analitičnih metod za analizo bioloških strupov.

Projekt IV: Pripravljenost držav pogodbenic za preprečevanje napadov s kemikalijami in odzivanje nanje

Dejavnosti:

regionalno usposabljanje s področja pomoči in zaščite – srednja Azija,

regionalna vaja za usklajeno dostavo pomoči,

regionalne delavnice s področja pomoči in zaščite,

simulacijske vaje.

Projekt V: Vsesplošna uporaba in ozaveščanje

prevod in razširjanje orodij in gradiva za izobraževanje in ozaveščanje,

priprava razstave OPCW,

ozaveščanje mladih,

spodbujanje vsesplošne uporabe s strani držav, ki niso države pogodbenice CWC, da se ji pridružijo,

podpora nevladnim organizacijam pri sodelovanju v dejavnostih OPCW,

podpora pri pripravi in promociji serije dokumentarnih filmov „Fires“.

Projekt VI: Program za Afriko

regionalni forum udeleženih nacionalnih organov,

regionalni tečaj usposabljanja za carinske organe držav pogodbenic v zvezi s tehničnimi vidiki režima prenosov iz CWC,

zagotavljanje akademskega/informativnega gradiva o CWC,

sinergije in partnerstvo za učinkovito izvajanje,

tečaji za razvoj analitičnih sposobnosti,

vzpostavljanje stika z industrijo

varno ravnanje s kemikalijami.

Natančen opis zgoraj navedenih dejavnosti OPCW, ki jih podpira Unija, je v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP).

2.   Za tehnično izvajanje projektov iz člena 1(2) je pristojen tehnični sekretariat OPCW (v nadaljnjem besedilu: tehnični sekretariat). To nalogo opravlja pod odgovornostjo in nadzorom VP. V ta namen VP sklene potrebne dogovore s tehničnim sekretariatom.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projektov iz člena 1(2) je 2 528 069 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje odhodkov iz odstavka 1. V ta namen s tehničnim sekretariatom sklene sporazum o financiranju. V tem sporazumu je določeno, da tehnični sekretariat zagotovi razpoznavnost prispevka Unije, ki ustreza njegovemu obsegu, in določi ukrepe za lažje uresničevanje sinergij in izogibanje podvajanju dejavnosti.

4.   Komisija si prizadeva skleniti sporazum o financiranju iz odstavka 3 čim prej po 17. februarju 2015. Če ima Komisija v tem postopku kakršne koli težave, o tem obvesti Svet; prav tako ga obvesti o datumu sklenitve tega sporazuma.

Člen 4

VP o izvajanju tega sklepa poroča Svetu na podlagi rednih poročil, ki jih pripravi tehnični sekretariat. Poročila VP so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet. Komisija zagotovi podatke o finančnih vidikih projektov iz člena 1(2).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 36 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa preneha veljati šest mesecev po začetku veljavnosti, če v tem času ni bil sklenjen navedeni sporazum o financiranju.

V Bruslju, 17. februarja 2015

Za Svet

Predsednik

J. REIRS


(1)  Skupni ukrep Sveta 2004/797/SZVP z dne 22. novembra 2004 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 349, 25.11.2004, str. 63).

(2)  Skupni ukrep Sveta 2005/913/SZVP z dne 12. decembra 2005 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 331, 17.12.2005, str. 34).

(3)  Skupni ukrep Sveta 2007/185/SZVP z dne 19. marca 2007 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 85, 27.3.2007, str. 10).

(4)  Sklep Sveta 2009/569/SZVP z dne 27. julija 2009 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 197, 29.7.2009, str. 96).

(5)  Sklep Sveta 2012/166/SZVP z dne 23. marca 2012 o podpori dejavnostim Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 87, 24.3.2012, str. 49).


PRILOGA

Podpora Unije dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

Projekt I: Nacionalno izvajanje in preverjanje

Cilji:

okrepiti zmogljivost držav pogodbenic za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz CWC,

podpreti dejavnosti za preprečevanje širjenja kemičnega orožja z uporabo ukrepov preverjanja in izvedbenih ukrepov iz CWC,

zagotoviti napredek pri odpravljanju zalog kemičnega orožja in obratov za izdelovanje kemičnega orožja, za katere veljajo ukrepi preverjanja iz CWC.

Namen:

Namen 1 (nacionalno izvajanje):

okrepljena zmogljivost držav pogodbenic za učinkovito nacionalno izvajanje,

večje število držav pogodbenic, ki so zmožne učinkovitega nacionalnega izvajanja, tako na kvantitativni kot kvalitativni ravni,

okrepljena razumevanje in ozaveščenost nacionalnih organov glede vprašanj, povezanih s CWC, za dobro sodelovanje in podporo,

večje število držav pogodbenic, ki so zmožne obravnavati in pripraviti osnutek zakonodaje za kasnejšo odobritev,

učinkovito delovanje carinskih organov, ki nadzirajo in spremljajo trgovino s kemikalijami.

Namen 2 (preverjanje):

večja učinkovitost in celovite storitve v zvezi s tečaji usposabljanja za inšpektorje in strokovnjake OPCW,

izboljšanje poslovnih procesov in kakovosti informacij v okviru sistema upravljanja informacij, ki ga uporablja oddelek OPCW za preverjanje, ter zmožnost uporabe sodobnih načinov za analizo informacij,

države pogodbenice so zmožne spremljati napredek prizadevanj za popolno uničenje zalog kemičnega orožja ter že v zgodnji fazi prepoznati in reševati ovire, ki se pri tem pojavijo, ter bolj zaupajo državam s kemičnim orožjem, da izvajajo oprijemljive in konkretne ukrepe za njegovo popolno uničenje,

boljša prilagodljivost OPCW v razmerah, podobnih misiji v Siriji, v prihodnje, izpopolnitev režima in dejavnosti preverjanja, boljši odnosi s partnerskimi mednarodnimi organizacijami.

Rezultati:

Rezultati 1 (nacionalno izvajanje):

cariniki bolje poznajo in lahko bolj uspešno izvajajo naloge v zvezi z uvozom/izvozom kemikalij s seznama ter se bolje usklajujejo z nacionalnimi organi,

osebje nacionalnih organov in zadevni deležniki imajo na voljo točne in posodobljene podatke v elektronski obliki, potrebne za uspešno usposabljanje,

nacionalni organi imajo na voljo orodja za sistematično načrtovanje, ki omogočajo uspešno izvajanje nacionalnih prizadevanj,

nacionalni organi imajo celovite informacije o trenutnih razmerah in posebnih potrebah ter dosegajo napredek pri vzpostavljanju zmogljivosti za načrtovanje uspešnega nacionalnega izvajanja,

države pogodbenice, v katerih se izvaja mentorstvo, imajo okrepljene zmogljivosti za nacionalno izvajanje in usklajevanje dejavnosti z državo pogodbenico, ki izvaja mentorstvo,

države pogodbenice bolje poznajo in razumejo ustrezne postopke v okviru nacionalne zakonodaje za izpolnjevanje nacionalnih obveznosti, ki izhajajo iz CWC.

Rezultati 2 (preverjanje):

ohranja se ustrezna raven strokovnega in pridobljenega znanja inšpektorjev in strokovnjakov OPCW s področja ravnanja s kemikalijami s seznama 1,

vzpostavijo se sodobne zmogljivosti sistema upravljanja informacij, ki ga uporablja oddelek OPCW za preverjanje, nepovezani prevzeti sistemi pa se opustijo,

države pogodbenice bolje razumejo težave in tehnične ovire pri uničevanju kemičnega orožja ter so bolj prepričane, da se izvajajo oprijemljivi in konkretni ukrepi za popolno uničenje zalog kemičnega orožja,

OPCW je poglobil razumevanje misije v Siriji, ocenil njene posledice za režim CWC ter pridobljene izkušnje vključil v notranje operativne postopke in prakse.

Dejavnosti

1.   Regionalni tečaji usposabljanja za carinske organe držav pogodbenic o tehničnih vidikih režima prenosov iz CWC

Podpora carinikom je bila zagotovljena s Skupnim ukrepom 2005/913/SZVP, Skupnim ukrepom 2007/185/SZVP, Sklepom 2009/569/SZVP in Sklepom 2012/166/SZVP. Na podlagi pridobljenih izkušenj bodo organizirani tečaji usposabljanja za carinike, da bi izboljšali zbiranje podatkov o uvoženih in izvoženih kemikalijah s seznama ter njihovo posredovanje nacionalnim organom. Usposabljanje bo vključevalo praktične prikaze in vaje, pa tudi usposabljanje bodočih vodij usposabljanja. Usposabljanje bo izvajal oddelek tehničnega sekretariata za podporo izvajanju, tehnično strokovno znanje pa bo zagotovil oddelek za izjave latinskoameriške in karibske regije.

2.   Posodobitev orodja za e-učenje za nacionalne organe/zadevne deležnike

Podpora razvoju orodja za e-učenje za nacionalne organe/zadevne deležnike je bila zagotovljena s Sklepom 2012/166/SZVP. Države pogodbenice lahko do modulov e-učenja dostopajo in jih uporabljajo od leta 2013. Da bi bile informacije in gradivo še naprej relevantne in uporabne, bo opravljen pregled povratnih informacij in priporočil uporabnikov, na podlagi teh ugotovitev pa bo orodje posodobljeno in izboljšano. Pričakovati je, da bodo države pogodbenice e-učenje pogosteje uporabljale. Tehnični sekretariat preučuje možnost, da bi postalo e-učenje obvezno za nekatera usposabljanja, ki jih zagotavlja OPCW.

3.   Podpora pri pripravi načrtov dejavnosti ozaveščanja

Več nacionalnih organov je poročalo, da so le s težavo dosegli ustrezno raven sodelovanja in podpore nekaterih udeleženih institucij. To je zlasti posledica nezadostnega razumevanja in poznavanja CWC ter obveznosti in zavez držav pogodbenic, ki izhajajo iz nje. To pomanjkanje spretnosti, znanja in izkušenj pri dejavnostih ozaveščanja pomeni tudi, da te dejavnosti pogosto niso uspešne. Treba je pripraviti/izboljšati obstoječe načrte, da bi bili bolj praktični in uporabni. Načrti bodo vključevali dejavnosti izobraževanja in ozaveščanja, pripravo promocijskega gradiva in informativnih paketov ter oblikovanje osnutkov akcijskih načrtov. Pripravljene bodo smernice in strategije za uspešno izobraževanje in ozaveščanje na nacionalni in regionalni ravni, ki jih bodo pilotne države uporabile kot referenco pri pripravi svojih načrtov dejavnosti ozaveščanja. Pilotni projekti bodo potekali v vseh regijah: Aziji, Latinski Ameriki in Karibih, Afriki in vzhodni Evropi.

4.   Ocena zmogljivosti za nacionalno izvajanje

Nacionalni organi bi morali biti zmožni uspešno izvajati CWC. Nekateri nacionalni organi za učinkovito izpolnjevanje svoje naloge potrebujejo pomoč. Na učinkovitost nacionalnih organov lahko vplivajo različni dejavniki. Da bi lahko tehnični sekretariat zagotavljal pravočasno in uspešno podporo, je nujno oceniti nacionalno zmogljivost in tako bolje razumeti posamezne potrebe. Programi ocenjevanja bodo potekali v vseh regijah. Oceno zmogljivosti bosta skupaj izvedla tehnični sekretariat in zadevni nacionalni organ. Ustrezni oddelki tehničnega sekretariata bodo pregledali dokumentacijo, povezano z izvajanjem CWC v posamezni državi, še preden bo opravljen obisk, namenjen dejanski oceni zadevne države. V času obiska se bo skupina sestala in posvetovala z ustreznimi agencijami. Po vsakem obisku bo pripravljeno poročilo, v katerem bodo orisani najpomembnejši dosežki in predstavljen akcijski načrt za krepitev zmogljivosti.

5.   Program mentorstva

Program mentorstva nacionalnih organov je namenjen vzpostavljanju partnerstva med nacionalnimi organi, ki uspešneje in učinkoviteje izvršujejo svoje obveznosti na podlagi CWC, in nacionalnimi organi, ki so pri tem manj uspešni. To pomaga manj uspešnim nacionalnim organom, da bi izboljšali svoje delovanje. Ta program OPCW izvaja že več let in izkazal se je za zelo koristnega. Programi mentorstva se bodo izvajali v Afriki, Aziji ter na Karibih in v Latinski Ameriki.

6.   Pravna delavnica za karibske in srednjeameriške države pogodbenice

Te delavnice so del prizadevanj tehničnega sekretariata, da bi spodbudili hitrejše sprejetje nacionalne izvedbene zakonodaje v karibskih in srednjeameriških državah pogodbenicah. Glavni namen je sodelujočim državam pogodbenicam zagotoviti praktično pomoč glede pravnih vprašanj, povezanih z nacionalnim izvajanjem CWC. Na teh delavnicah se državam pogodbenicam pomaga tudi pri dokončnem oblikovanju osnutkov, hkrati pa povabljenim državam pogodbenicam dali možnost, da se neposredno posvetujejo s predstavniki oddelka OPCW za pomoč pri izvajanju glede priprave nacionalne izvedbene zakonodaje ter dobijo kakršno koli drugo pravno pomoč, kot je priprava subsidiarnih predpisov in pravil.

7.   Krepitev zmogljivosti za usposabljanje inšpektorjev in strokovnjakov tehničnega sekretariata

Tečaji usposabljanja s področja ravnanja s kemikalijami s seznama 1 so ključni del prizadevanj za ohranitev ravni strokovnega in pridobljenega znanja OPCW. Za zagotovitev učinkovitih in celovitih tečajev usposabljanja za inšpektorje in strokovnjake tehničnega sekretariata, je nujno upoštevanje strogih tehničnih standardov. Hkrati se bo tako povečala kemična in biološka varnost ter okrepila pripravljenost za preprečevanje napadov z uporabo strupenih kemikalij in odzivanje nanje. Ta dejavnost bo vključevala nakup potrebne opreme, naprav in materiala, kar bo povečalo tudi uspešnost sodelujočih laboratorijev.

8.   Posodobitev sistemov upravljanja informacij za oddelek OPCW za preverjanje

Oddelek OPCW za preverjanje trenutno uporablja več prevzetih informacijskih sistemov, med katerimi jih je nekaj močno prilagojenih, kar ovira učinkovito in uspešno obdelavo podatkov.

Gre za:

nepovezane sisteme,

prevzete sisteme, ki nimajo sodobnih zmogljivosti,

sisteme, ki so močno prilagojeni, zato pravočasne in stroškovno učinkovite izboljšave niso mogoče,

sisteme brez sodobnih funkcionalnosti, kot sta zmožnost iskanja s celotnim besedilom in digitalna obdelava,

sisteme brez možnosti upravljanja delovnega procesa s strani uporabnika.

Namen te dejavnosti je posodobiti sisteme upravljanja informacij, ki jih uporablja oddelek OPCW za preverjanje, in sicer z njihovo nadomestitvijo s komercialno rešitvijo za upravljanje dokumentov s sodobnimi zmogljivostmi. Pričakuje se, da se bo s tem povečala učinkovitost obdelave podatkov, zmanjšala potreba po ročnem delu, izboljšala kakovost podatkov in okrepile analitične zmogljivosti.

9.   Obiski predstavnikov izvršnega sveta in opazovalcev iz držav pogodbenic z državami v razvoju v objektih za uničenje kemičnega orožja

Doslej je bilo opravljenih osem obiskov: štirje v Združenih državah Amerike, trije v Ruski federaciji in eden na Kitajskem (opuščeni objekti za uničenje kemičnega orožja), financiranje pa je bilo zagotovljeno s Skupnim ukrepom 2007/185/SZVP, Sklepom 2009/569/SZVP in Sklepom 2012/166/SZVP. Ti obiski so se izkazali kot pomembna priložnost za izpostavljanje vprašanj ali pomislekov o programu za izpolnjevanje obveznosti uničenja kemičnega orožja v posamezni državi pogodbenici, ki ima kemično orožje. Vse države pogodbenice bodo imele koristi od teh obiskov, ki bodo izboljšali preglednost in okrepili zaupanje, da dejansko dosegamo napredek v prizadevanjih za popolno uničenje preostalega kemičnega orožja v skladu z določbami CWC, kar bo tehnični sekretariat tudi preveril. Ta projekt bi moral spodbuditi širše sodelovanje držav pogodbenic pri takih obiskih, pri tem pa upoštevati ustrezna finančna merila in zagotoviti ustrezno rotacijo udeležencev.

10.   Izvajanje izkušenj, pridobljenih pri misiji v Siriji

Program za uničenje kemičnega orožja v Siriji se predčasno zaključuje, zato bo OPCW pregledal svoje sodelovanje pri tej prvi tovrstni operaciji. OPCW poleg tega že sodeluje v pregledu izkušenj, pridobljenih v okviru preiskave Urada Združenih narodov za razorožitev (UNODA) o uporabi kemičnega orožja v Siriji leta 2013. Zato bi bilo treba v letu 2014 opredeliti številne izkušnje, pridobljene v okviru preiskave ZN in misije za uničenje kemičnega orožja v Siriji.

Pridobljene izkušnje bo treba upoštevati in vključiti v postopke in dejavnosti OPCW. Da bi bilo to čim bolj uspešno, se predlaga, da se organizira delavnice za analizo opredeljenih izkušenj in posledic za OPCW, ki jih bodo prinesle zadevne dejavnosti v Siriji v letih 2013 in 2014. Rezultati teh delavnic bodo vključeni v pregledane postopke OPCW in prihodnje programe usposabljanja.

Projekt II: Mednarodno sodelovanje

Cilj:

pospešiti ekonomski in tehnološki razvoj z mednarodnim sodelovanjem na področju kemije za dejavnosti, katerih namen ni prepovedan na podlagi CWC,

spodbujati misije OPCW in cilje CWC s poglobljenim sodelovanjem držav pogodbenic pri pobudah za mednarodno sodelovanje na področju uporabe kemije v miroljubne namene.

Namen:

v državah pogodbenicah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji izboljšati zmogljivosti laboratorijev, financiranih iz javnih sredstev, za izvajanje CWC na področju uporabe kemije v miroljubne namene,

pomagati državam pogodbenicam z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji pri izboljšanju pristopov za varno ravnanje s kemikalijami v malih in srednjih kemijskih podjetjih.

Rezultati:

višja stopnja tehnične usposobljenosti v javno financiranih laboratorijih v državah pogodbenicah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji za analizo kemikalij, povezanih z nacionalnim izvajanjem CWC, in za uporabo kemije v miroljubne namene z uporabo sodobnih analitičnih metod, zlasti plinske kromatografije (GC) in plinske kromatografije–masne spektrometrije (GC–MS),

višja raven usposobljenosti in znanja zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, predstavnikov industrijskih združenj in nacionalnih organov/vladnih institucij držav pogodbenic z državami v razvoju ali državami v tranziciji glede praks na področju upravljanja varnosti in zaščite.

Dejavnosti:

1.   Tečaji za razvoj analitičnih sposobnosti

Na teh tečajih, ki trajajo dva tedna, udeleženci pridobijo teoretično znanje ter praktične izkušnje s plinsko kromatografijo (GC) in plinsko kromatografijo–masno spektrometrijo (GC–MS). Med drugim so obravnavane naslednje teme: strojna oprema, potrditev in optimizacija sistema, reševanje problemov, priprava vzorcev iz okolja ter analize GC/GC–MS teh vzorcev glede kemikalij, povezanih s CWC. Udeleženci so deležni tudi intenzivnega praktičnega usposabljanja pri pripravi različnih vzorčnih matric za analizo GC z detektorji za selekcijo elementov in analizo GC–MS z vplivanjem na elektrone in s kemijsko ionizacijo. Seznanjeni so tudi z vrsto postopkov za izločanje, čiščenje in derivatizacijo. Tečaji se izvajajo ob podpori priznane institucije VERIFIN, ki je bila izbrana na preglednem javnem razpisu in je sklenila petletno pogodbo z OPCW.

2.   Vzpostavljanje stika z industrijo – delavnice za varno ravnanje s kemikalijami

Te delavnice trajajo dva dni in pol, na njih pa so med drugim obravnavane naslednje teme: vprašanja varnosti in zaščite v kemijski industriji, strategije za ravnanje s kemikalijami, upravljanje varnosti kemijskih procesov, najboljše prakse v industriji in uvod v program Responsible Care®.

Na uvodnem srečanju je predstavljen tudi pregled CWC in programov mednarodnega sodelovanja. Po potrebi bo zagotovljeno tudi sodelovanje in usklajevanje z drugimi akterji, ki imajo izkušnje s tega področja.

Ena delavnica bo namenjena severni Afriki, Bližnjemu vzhodu in Zalivskim državam ter bo potekala v arabščini.

Projekt III: Znanost in tehnologija

Cilj:

Generalnemu direktorju OPCW(v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) omogočiti, da Konferenci držav pogodbenic, Izvršnemu svetu OPCW ali državam pogodbenicam svetuje in predloži priporočila s področja znanosti in tehnologije, ki zadevajo CWC.

Namen:

v vmesnem obdobju med četrtim in petim zasedanjem Konference o pregledu izvajanja Konvencije dati smernice za dejavnosti OPCW, povezane z znanostjo in tehnologijo,

generalnemu direktorju omogočiti, da organom OPCW za oblikovanje politike in državam pogodbenicam zagotavlja ciljne nasvete s področja znanosti in tehnologije, ki zadevajo CWC,

zbrati večjo skupino znanstvenikov, ki so na voljo OPCW, in izboljšati mehanizme za spremljanje razvoja tehnologij za spremljanje kemikalij in informacijskih orodij za analizo kompleksnih podatkovnih naborov, ki vsebujejo kemične podatke,

vzpostaviti in ohranjati mrežo akterjev, ki niso del stroke, ki bi lahko dopolnjevali delo znanstvenikov, s katerimi sodeluje OPCW, pri presoji vseh vidikov novosti v znanosti in tehnologiji, da bi lahko zagotovili celovitejše svetovanje na področju znanosti in tehnologije ter njunih posledic,

omogočiti več laboratorijem na drugih lokacijah, da analizirajo strupe v podporo izvajanju CWC.

Rezultati:

razširjena mreža znanstvenikov, ki so na voljo OPCW, kar bo omogočilo boljše spremljanje novosti v znanosti in tehnologiji ter izboljšalo prisotnost in prepoznavnost CWC v znanstvenih krogih,

vzpostavitev in ohranjanje stikov z znanstveniki, dejavnimi na področju razvoja novih znanosti in tehnologij, povezanih s CWC,

ustvarjanje možnosti, da v razpravah zadevnih strokovnjakov o razvoju znanosti in tehnologij produktivno sodelujejo tudi akterji, ki niso del stroke, da bi ocenili varnostni vpliv in tveganje,

nasveti in priporočila državam pogodbenicam s področja znanosti in tehnologije, ki zadevajo CWC; pripravi jih znanstveni svetovalni odbor OPCW,

boljše zavedanje potrebe po analizi strupov, zajetih v CWC.

Dejavnosti:

1.   Informatika v kemiji za lajšanje mednarodnega sodelovanja

Ta dejavnost je namenjena vzpostavitvi delovne skupine znanstvenikov, ki bodo skupaj pridobivali, primerjali in analizirali podatke z značilnimi kemičnimi podpisi. Tako bi zbrali podatke, pridobljene z različnimi dejavnostmi rednega nadzora nad kemikalijami z značilnimi kemičnimi podpisi (npr. podatke, zbrane s spremljanjem ozračja, zbiranjem okoljskih vzorcev in testiranjem vode, ter druge podatke). Namen je povezati znanstvenike s področja kemije in informatike iz različnih delov sveta in tako ustvariti osrednjo točko za deljenje informacij z vsemi sodelujočimi z namenom vizualizacije in informativne analize globalnih in regionalnih kemijskih dejavnosti. S tem naj bi olajšali sodelovanje tehničnega sekretariata z znanstveno skupnostjo. Najpomembnejši rezultat te dejavnosti bo vzpostavitev osrednje točke za primerjavo podatkov in njihovo pretvarjanje v oblike, združljive z analitičnimi orodji, ki jih uporabljajo sodelujoči raziskovalci. Namen osrednje točke, vzpostavljene v eni od sodelujočih univerz, bo podpora mreži sodelujočih znanstvenikov in krepitvi zmogljivosti, da bi lahko delovala tudi po koncu obdobja izvajanja.

2.   Ocena razvoja v znanosti in tehnologiji

Gre za vrsto strokovnih delavnic, na katerih sodelujejo člani znanstvenega svetovalnega odbora OPCW, strokovnjaki, pridruženi Mednarodni zvezi za čisto in uporabno kemijo, ter drugi strokovnjaki, njihov namen pa je oceniti posledice trenutnih in morebitnih prihodnjih novosti v znanosti in tehnologiji za izvajanje CWC.

To delo bo znanstvenemu svetovalnemu odboru OPCW pomagalo pri pripravi poročila o razvoju v znanosti in tehnologiji, ki bo predloženo četrtemu zasedanju Konference o pregledu CWC.

Preučiti je treba, ali bi se ta dejavnost lahko izvajala v partnerstvu z drugimi mednarodnimi organizacijami.

3.   Večnamenska uporaba kemije: razumevanje varnostnih vidikov tehnološkega razvoja

Gre za vrsto delavnic za regionalne centre odličnosti in univerzitetne oddelke, ki se ukvarjajo z varnostnimi vprašanji, povezanimi z orožjem za množično uničevanje. Namen delavnic je pomagati tistim, ki se ukvarjajo s posledicami tehnološkega razvoja, da bi bolje razumeli proces oblikovanja, razvoja, prilagoditve in začetka uporabe novih tehnologij.

Udeleženci delavnic bodo pridobili spretnosti in znanja z naslednjih področij:

približevanja znanstvenih področij (med drugim zlasti kemije in biologije), ki so močno gonilo novih tehnologij in lahko spodbudijo aplikacije in pristope v okviru splošnega tehnološkega razvoja,

najboljših praks za spremljanje tehnologij,

kako bolje oceniti tveganja, ki jih prinašajo nove in spreminjajoče se tehnologije, ter

kako ugotoviti, na kakšen način lahko prilagoditev novih tehnologij pomembno prispeva k učinkovitemu upravljanju varnosti.

Delavnice bodo prispevale k večjemu pregledu nad tem, kako znanost in tehnologija podpirata učinkovito izvajanje večstranskih sporazumov s področja varnosti in orožja za množično uničevanje, pri čemer bo CWC navedena kot zgled.

4.   Začasne delovne skupine znanstvenega svetovalnega odbora

Gre za podporo srečanjem začasnih delovnih skupin, katerih delo znanstvenemu svetovalnemu odboru omogoča, da generalnemu direktorju zagotavlja specializirano strokovno svetovanje glede izvajanja CWC. Generalni direktor se lahko pri svetovanju organom, ki sprejemajo politične odločitve, in državam pogodbenicam glede političnih vprašanj tako opre na trdne znanstvene nasvete.

5.   Prizadevanja za oblikovanje standardiziranih analitičnih metod za analizo bioloških strupov

Biološke strupe ureja Konvencija o biološkem orožju. Dva biološka strupa (ricin in saksitoksin) sta kot kemično orožje vključena tudi na seznam iz CWC in sta strogo regulirana. Merilo splošnega namena neuporabe strupenih snovi v vojskovanju iz CWC se lahko uporabi tudi za druge biološke strupe.

V Konvenciji o biološkem orožju pa manjka strog režim preverjanja, ki je določen v CWC. Na podlagi CWC so inšpektorji pooblaščeni za odvzem vzorcev in izvajanje analiz na kraju samem (če je to mogoče; za biološke strupe to pogosto ni mogoče) ali za pošiljanje vzorcev laboratorijem na drugih lokacijah. Laboratoriji, ki se ne nahajajo na kraju samem, za izvedbo analize potrebujejo ustrezno opremo in ustrezne metode ter referenčni material ali podatke.

Laboratorij OPCW in partnerski laboratoriji bodo za ta projekt:

pripravili/pridobili referenčni material,

izvedli celovite vaje,

zapisali in potrdili priporočene delovne postopke za analizo bioloških strupov,

zbrali referenčne podatke od partnerskih laboratorijev,

s partnerskimi laboratoriji in znanstveno skupnostjo delili priporočene delovne postopke in referenčne podatke,

ocenili analitične postopke/opremo za odkrivanje, ki se lahko uporabi na kraju samem, da bi se inšpektorji na terenu lažje odločili, ali je treba vzorec poslati v analizo laboratorijem, ki se ne nahajajo na kraju samem, in tudi za zaščito samih inšpektorjev na terenu.

Projekt IV: Pripravljenost držav pogodbenic za preprečevanje napadov s kemičnim orožjem in odzivanje nanje

Cilj:

prispevati k razvoju zmogljivosti držav pogodbenic za preprečevanje terorističnih napadov s kemičnim orožjem ter pripravljenost in odzivanje nanje, pa tudi izboljšati njihov odziv na prošnje za pomoč v primeru uporabe ali nevarnosti uporabe kemikalij.

Namen:

okrepiti zavedanje držav pogodbenic, kako pomembna je pravočasna oddaja popolnih izjav o nacionalnih programih, povezanih z zaščito,

okrepiti prispevek držav pogodbenic k pripravljenosti OPCW, da se odzove na prošnje za pomoč,

spodbuditi države pogodbenice k hitrejšemu vzpostavljanju regionalnih mrež v svojih regijah in podregijah za bolj usklajeno odzivanje na napad z uporabo kemičnega orožja,

spodbuditi države pogodbenice k usklajevanju in sodelovanju med podregijami pri odzivanju na izredne razmere, povezane s kemičnim orožjem,

krepiti zmogljivosti držav pogodbenic za nadaljnje širjenje znanja in spretnosti, pridobljenih med tečaji usposabljanja,

izvajati in oceniti nacionalne ukrepe za preprečevanje kemičnih incidentov ter pripravljenost in odzivanje nanje, pa tudi izboljšati razumevanje nadaljnjih ukrepov za še boljšo pripravljenost,

preveriti in oceniti usklajenost mednarodne skupnosti pri preprečevanju kemičnih incidentov ter odzivanju nanje.

Rezultati:

vzpostavljeni so predpogoji za oblikovanje regionalne mreže osebja za odzivanje na izredne razmere,

države pogodbenice se zavedajo pomena pravočasne oddaje popolnih izjav o nacionalnih programih, povezanih z zaščito,

države pogodbenice so bolje pripravljene, da OPCW ponudijo pomoč v okviru odziva na prošnjo za pomoč,

države pogodbenice se bolj zavedajo potrebe po spodbujanju sodelovanja pri odzivanju na izredne razmere, povezane s kemičnim orožjem, v primeru napada,

vzpostavljena je skupina inštruktorjev iz srednjeazijskih držav pogodbenic, ki lahko podpre izvajanje načrta za odzivanje na izredne razmere, povezane s kemičnim orožjem, tako da usposobi tiste, ki prvi nudijo pomoč,

zadevne države pogodbenice imajo vzpostavljene okrepljene načrte za odzivanje na izredne razmere, povezane z uporabo strupenih kemikalij, v katerih so upoštevale znanje in prakse, pridobljene drugod.

Dejavnosti:

1.   Regionalno usposabljanje s področja pomoči in zaščite

Gre za celovito usposabljanje za srednjeazijske države pogodbenice, ki vključuje osnovne in nadaljevalne tečaje usposabljanja s področja pomoči in zaščite. Tečajem bi sledila vaja za nadgraditev znanja, v okviru katere bi udeleženci pridobljeno znanje uporabili v praksi in na terenu. Zadevno usposabljanje je namenjeno okrepitvi odpornosti in izboljšanju nacionalnih in regionalnih zmogljivosti za odzivanje na zlorabe strupenih kemikalij. Prvi udeleženci tega usposabljanja iz zadevne regije se bodo pozneje morda udeležili še tečaja za usposabljanje vodij usposabljanja, ki ga financira OPCW, da bi lahko naprej razširjali pridobljeno znanje in spretnosti.

2.   Regionalna vaja za usklajeno dostavo pomoči

Predlagana vaja je nadaljevanje delavnice o usklajevanju pomoči, ki je bila organizirana oktobra 2013 v Argentini (v skladu s členom X(7) CWC), namenjena pa bo preskušanju mehanizmov za dostavljanje pomoči med dvema ali tremi državami pogodbenicami iz Latinske Amerike, ki imajo skupno mejo, ostale države pogodbenice iz regije pa bodo sodelovale z opravljanjem različnih nalog.

3.   Regionalne delavnice s področja pomoči in zaščite

Podpora tej dejavnosti je bila zagotovljena s Sklepom 2009/569/SZVP in Sklepom 2012/166/SZVP. Namen te dejavnosti je vzpostaviti forum za vodje in načrtovalce, ki delujejo na področju zaščite civilnega prebivalstva pred kemičnim orožjem ali bi bili odgovorni za zagotavljanje pomoči v izrednih razmerah na podlagi člena X CWC. V okviru delavnic se zagotavljajo informacije o izvajanju člena X, nacionalnih in mednarodnih projektih, ki jih izvaja OPCW, ter regionalnih pristopih k pomoči in zaščiti, predstavljeni pa so tudi novi izzivi in priložnosti na področju pomoči in zaščite pred kemičnim orožjem in drugimi strupenimi kemikalijami. Delavnice so namenjene tudi spodbujanju obravnave in analize različnih vprašanj, povezanih s pomočjo in zaščito, s posebnim poudarkom na področjih, kot so pravice in dolžnosti držav pogodbenic na podlagi člena X CWC, predložitev izjav o programih na področju zaščite ter analiza pomanjkljivosti in problematičnih elementov. Dajejo tudi pregled nad dejavnostmi pomoči in zaščite v zadevni regiji. Udeleženci pripravijo svoje predstavitve, da bi izmenjali izkušnje, dognanja in ideje s področja pomoči in zaščite ter odzivanja v izrednih razmerah zoper grožnje, povezane z zlorabo strupenih kemikalij. Ciljni regiji bosta Latinska Amerika in Azija.

4.   Simulacijske vaje

Podpora tej dejavnosti je bila zagotovljena s Sklepom 2009/569/SZVP in Sklepom 2012/166/SZVP. Projekt simulacijskih vaj je nadaljevanje simulacijske vaje, izvedene avgusta 2013 v Indoneziji (financirane s Sklepom 2012/166/SZVP), in vključuje tam pridobljene izkušnje. Med rezultati te vaje je bil razvoj modula simulacijskih vaj, ki se lahko uporablja za dejavnosti za izgradnjo zmogljivosti v drugih regijah. V okviru vaj bo obravnavano sprejemanje odločitev med različnimi organi vlade, spodbujala pa se bo izmenjava informacij in zagotavljanje pomoči med ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, da bi tako zmanjšali tveganje in posledice napada s strupenimi kemikalijami. Projekt dopolnjuje druge programe OPCW, zlasti programe s področja pomoči in zaščite, kot jih nalaga člen X CWC, pa tudi prizadevanja OPCW v podporo državam pogodbenicam pri sprejemanju nacionalnih izvedbenih ukrepov ter projekt „OPCW kot platforma za izboljšanje varnosti v kemijskih tovarnah“ (financiran s Sklepom 2012/166/SZVP). Na podlagi določb člena X lahko države pogodbenice prejmejo strokovne nasvete in pomoč OPCW glede razvoja in izboljšanja svojih zmogljivosti za zaščito pred kemičnim orožjem.

Projekt V: Vsesplošno uporaba in ozaveščanje

Cilj:

države, ki niso pogodbenice CWC, bolje ozavestiti o prednostih pristopa k CWC in jih pritegniti k okrepljenemu sodelovanju v dejavnostih OPCW,

izboljšati poznavanje OPCW in CWC, zlasti med širšo javnostjo in nekaterimi ciljnimi skupinami v sektorju izobraževanja, kot so študenti in učitelji kemije ter kemijskega inženiringa na sekundarni in terciarni ravni.

Namen:

po potrebi izboljšati poznavanje in razumevanje OPCW in CWC med študenti in učitelji ter drugimi skupinami,

okrepiti prepoznavnost OPCW in pojasniti delovanje te organizacije širši javnosti,

izboljšati načine za doseganje čim širšega občinstva, zlasti med akterji, ki niso del stroke,

izboljšati ozaveščenost o OPCW in CWC med mladimi v izbranih državah ali regijah,

večje sodelovanje držav, ki niso pogodbenice CWC, pri dejavnostih OPCW in povečano razumevanje CWC in njenih koristi s strani teh držav,

deležnike poglobljeno vključevati v vsebinska vprašanja, s katerimi se OPCW sooča v obdobju institucionalne tranzicije.

Rezultati:

razširjanje izobraževalnega gradiva, ki ga pripravijo nacionalna, regionalna in mednarodna združenja, ter njegova uporaba v šolah in univerzah,

večja udeležba javnosti v dejavnostih OPCW in CWC, in sicer prek razstave, ki spremlja različne prireditve in dogodke po svetu,

večje sodelovanje mladih iz izbranih držav ali regij v dejavnostih OPCW ter razvoj orodij družbenih medijev in njihova uporaba s strani partnerjev OPCW,

večje število novih držav pogodbenic,

večji prispevek civilne družbe k procesu oblikovanja politik v OPCW, vključno z možnostjo, da svoja stališča o vsebinskih vprašanjih predstavi neposredno delegatom na posebnih plenarnih zasedanjih, namenjenih splošni razpravi Konference držav pogodbenic,

na voljo je dokumentarno gradivo, vključno z večnamenskim videogradivom OPCW, namenjeno izboljšanju ozaveščenosti širše javnosti.

Dejavnosti:

1.   Prevod in razširjanje orodij in gradiva za izobraževanje in ozaveščanje

Tehnični sekretariat je v letih 2013 in 2014 pripravil več orodij za izobraževanje in ozaveščanje v angleškem jeziku (podpora je bila delno zagotovljena s Sklepom 2012/166/SZVP). Da bi lahko to gradivo uporabljalo čim več deležnikov iz čim več držav pogodbenic, ga je treba prevesti v pet preostalih uradnih jezikov OPCW ter druge široko razširjene jezike. Prevedeno gradivo bo treba razdeliti širokemu krogu prejemnikov.

2.   Priprava razstave OPCW

Gre za pripravo strokovne razstave o OPCW in CWC, ki bo spremljala različna srečanja, konference itd. Pripravljena bo v sodelovanju z znanstvenimi in mirovnimi muzeji. OPCW je skupaj s centrom Nobelove nagrade za mir, muzejem Museon v Hagu in drugimi že pripravil nekaj gradiva, v okviru tega projekta pa bo pripravljena strokovno zasnovana razstava, ki jo bo lahko OPCW po potrebi vedno znova uporabil.

3.   Ozaveščanje mladih

Gre za delavnice, namenjene mladim (med 15 in 25 letom starosti), na katerih naj bi izboljšali poznavanje OPCW in CWC ter mladim predstavili možnosti za njihov poklicni razvoj na teh področjih na mednarodni ravni. Pri tem gre tako za delavnice, ki potekajo v živo, kot za razvoj orodij v okviru družbenih medijev, ki jih lahko uporabljajo regionalni partnerji in univerze.

4.   Vsesplošna uporaba – spodbujanje držav, ki niso pogodbenice CWC, da se ji pridružijo

Delovni načrt na področju vsesplošne uporabe vključuje naslednje: koncept, tj. ciljno prilagojen pristop za vsako posamezno državo, prilagodljiv format (pristop 1.5 do 2.0), pošiljanje povabil in dajanje ponudb, večstransko partnerstvo; sponzorstvo za dejavnosti OPCW, na sedežu OPCW ali drugje; seminarji, prilagojeni posameznim državam; regionalni pristop; dogodki dvotirnega pristopa; baza podatkov za stike s posamezno državo in razvoj za sodelovanje.

5.   Podpora nevladnim organizacijam pri sodelovanju v dejavnostih OPCW

Število nevladnih organizacij, ki se prijavijo na konference OPCW in se jih tudi udeležijo, od leta 2008 stalno in znatno narašča; tretjega zasedanja Konference o pregledu izvajanja Konvencije aprila 2013 se je udeležilo 70 nevladnih organizacij iz vseh regij, kar je največ doslej. Poleg tega so nevladne organizacije na posebnih plenarnih sejah tretjega zasedanja Konference o pregledu izvajanja Konvencije in 18. zasedanja Konference držav pogodbenic prvič neposredno nagovorile delegate in tako dejavno sodelovale na konferencah OPCW. V okviru te dejavnosti se bo zagotavljala osnovna podpora za potovanja in nastanitve predstavnikov nevladnih organizacij iz držav z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji, ki se bodo udeležili zasedanj Konference držav pogodbenic leta 2015 in 2016.

6.   Podpora pri pripravi in promociji serije dokumentarnih filmov „Fires“

Projekt Fires (Ognji) je pripravil oddelek OPCW za medije in stike z javnostjo. Doslej so bili posneti štirje deli, dolgi od 5 do 20 minut, vključno s prvim delom A teacher's mission (Poslanstvo učitelja), ki ga je začasna delovna skupina znanstvenega svetovalnega odbora OPCW za izobraževanje in ozaveščanje označila za učinkovito učno gradivo. Zadnji del Ich liebe dich (Ljubim te) so sodelujoči v tem projektu sprejeli še z večjim navdušenjem, več držav pogodbenic pa je obljubilo materialno podporo in sodelovanje pri snemanju prihodnjih delov. Unija bo s svojimi sredstvi zagotovila snemanje še najmanj treh delov.

Projekt VI: Program za Afriko

Cilj:

Izboljšati zmogljivosti afriških držav pogodbenic za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz CWC.

Namen:

Namen 1 (nacionalno izvajanje):

okrepljena zmogljivost afriških držav pogodbenic za učinkovito nacionalno izvajanje,

večje število afriških držav pogodbenic, ki so zmožne učinkovitega nacionalnega izvajanja na kvantitativni kvalitativni ravni,

boljše razumevanje in zavedanje nacionalnih organov afriških držav pogodbenic, kar zadeva vprašanja dobrega sodelovanja in podpore v zvezi s CWC,

učinkovito delovanje carinskih organov, ki nadzirajo in spremljajo trgovino s kemikalijami,

poglobljeno sodelovanje med različnimi agencijami v podporo učinkovitemu nacionalnemu izvajanju CWC pod vodstvom nacionalnega organa.

Namen 2 (miroljubna uporaba kemije):

izboljšanje zmogljivosti javno financiranih laboratorijev v afriških državah pogodbenicah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji za izvajanje CWC na področju miroljubne uporabe kemije,

izboljšanje pristopov k upravljanju kemijske varnosti v malih in srednjih kemijskih podjetjih v afriških državah pogodbenicah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji.

Rezultati:

Rezultati 1 (nacionalno izvajanje):

zadevni akterji bolje razumejo in poznajo CWC ter imajo večjo vlogo in bolj sodelujejo v prizadevanjih za nacionalno izvajanje,

cariniki afriških držav pogodbenic bolje poznajo in lahko učinkoviteje opravljajo svoje naloge glede uvoza/izvoza kemikalij s seznama ter se bolje usklajujejo z nacionalnimi organi,

ustrezni akterji imajo na voljo točne in posodobljene informacije, potrebne za učinkovito usposabljanje,

agencije/organi, ki bi lahko podprli izvajanje CWC, so se dogovorili o kratkoročnem načrtu za vzpostavitev medsebojnih sinergij.

Rezultati 2 (miroljubna uporaba kemije):

javno financirani laboratoriji v afriških državah pogodbenicah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji so bolje strokovno usposobljeni za analizo kemikalij, povezanih z nacionalnim izvajanjem CWC, in za uporabo kemije v miroljubne namene z uporabo sodobnih analitičnih metod, zlasti GC in GC–MS,

osebje malih in srednjih podjetij, predstavniki industrijskih združenj in nacionalnih organov/vladnih institucij afriških držav pogodbenic z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji so bolje usposobljeni glede praks na področju varnostnega upravljanja in jih bolje poznajo.

Dejavnosti:

1.   Regionalni forum udeleženih nacionalnih organov

Nacionalni organi imajo določene in pomembne vloge in pristojnosti za učinkovito izvajanje. Vzpostaviti in ohranjati morajo zelo tesno in dobro sodelovanje z drugimi udeleženimi stranmi na ravni države. Sodelovanje ni vedno uspešno, saj je še vedno nekaj neopredeljenih vrzeli in premalo medsebojnega razumevanja. Predlagani forum regionalnih akterjev naj bi združil ključne akterje in predstavnike nacionalnih organov, da bi se srečali, spoznali in se med seboj bolje razumeli. Bo tudi dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in stališč ter pomislekov glede uspešnega sodelovanja. Ta forum naj bi se pilotno izvedel za afriško regijo.

2.   Regionalni tečaj usposabljanja za carinske organe držav pogodbenic v zvezi s tehničnimi vidiki režima prenosov iz CWC

Podpora carinskim uradnikom je bila zagotovljena s Skupnim ukrepom 2005/913/SZVP, Skupnim ukrepom 2007/185/SZVP, Sklepom 2009/569/SZVP in Sklepom 2012/166/SZVP. Namen teh tečajev usposabljanja, namenjenih carinikom, je izboljšati zbiranje in prenos podatkov o uvozih in izvozih kemikalij s seznama nacionalnim organom, pri tem pa upoštevati pridobljene izkušnje. Izvedeno usposabljanje bo vključevalo praktične prikaze in vaje, del tečaja pa bo tudi usposabljanje novih vodij usposabljanja. To usposabljanje bo izvajal oddelek tehničnega sekretariata za podporo izvajanju, tehnično strokovno znanje pa bo zagotavljal oddelek za izjave v afriški regiji.

3.   Zagotavljanje akademskega/informativnega gradiva o CWC

Da bi spodbudili razumevanje in poznavanje CWC v afriških državah pogodbenicah, bodo ustrezni nacionalni organi pripravili informativno gradivo, ki ga bodo dali na voljo knjižnicam univerz z oddelki za kemijo. V prvi fazi se bodo v okviru tega projekta zgolj zagotavljale informacije, v drugi fazi pa bo CWC vključena v učne načrte na univerzah. Ta projekt naj bi se pilotno izvedel v afriški regiji.

4.   Sinergije in partnerstvo za učinkovito izvajanje

Namen te dejavnosti je spodbuditi potencialne agencije/organe, naj podprejo izvajanje CWC. Gre za regionalne/podregionalne ustanove za usposabljanje za vojsko in carino, ustrezne laboratorije, akademske ustanove, nevladne organizacije in organizacije v okviru lokalnih skupnosti. Potem ko bo določena država pogodbenica, ki bo pilotno izvajala ta projekt, se bodo pripravili in začeli izvajati skupni ukrepi. Kot pilotni projekt za afriško regijo je predlagan večsektorski nacionalni dogodek, ki ga bo organiziral pilotni nacionalni organ za vse ključne agencije/organe/institucije, ki so na podlagi nacionalne ureditve udeleženi pri nacionalnem izvajanju CWC.

5.   Tečaji za razvoj analitičnih sposobnosti

Na teh tečajih, ki trajajo dva tedna, udeleženci pridobijo teoretično znanje ter praktične izkušnje s plinsko kromatografijo (GC) in plinsko kromatografijo–masno spektrometrijo (GC–MS). Med drugim so obravnavane naslednje teme: strojna oprema, potrditev in optimizacija sistema, reševanje problemov, priprava vzorcev iz okolja ter analize GC/GC–MS teh vzorcev glede kemikalij, povezanih s CWC. Udeleženci so deležni tudi intenzivnega praktičnega usposabljanja pri pripravi različnih vzorčnih matric za analizo GC z detektorji za selekcijo elementov in analizo GC–MS z vplivanjem na elektrone in s kemijsko ionizacijo. Seznanjeni so tudi z vrsto postopkov za izločanje, čiščenje in derivatizacijo. Tečaji se izvajajo ob podpori priznane institucije VERIFIN, ki je bila izbrana na preglednem javnem razpisu in je sklenila petletno pogodbo z OPCW.

6.   Vzpostavljanje stika z industrijo – delavnice s področja CWC in varnosti kemijskih procesov

Te delavnice trajajo dva dni in pol. Med drugim se na njih obravnavajo naslednje teme: vprašanja varnosti in zaščite v kemični industriji, strategije za ravnanje s kemikalijami, upravljanje varnosti kemičnih procesov, najboljše prakse v industriji in uvod v program Responsible Care®.

Na uvodnem srečanju je predstavljen tudi pregled CWC in mednarodnih programov za sodelovanje.


18.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/29


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/260

z dne 17. februarja 2015

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 33 in člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. junija 2012 sprejel strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo.

(2)

Svet je 25. julija 2012 sprejel Sklep 2012/440/SZVP (1) o imenovanju Stavrosa LAMBRINIDISA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za človekove pravice. Mandat PPEU je bil podaljšan s Sklepom Sveta 2014/385/SZVP (2) in se izteče 28. februarja 2015.

(3)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati za nadaljnjih 24 mesecev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat Stavrosa LAMBRINIDISA kot PPEU za človekove pravice se podaljša do 28. februarja 2017. Svet lahko na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) odloči, da mandat PPEU predčasno preneha.

Člen 2

Cilji politike

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Unije v zvezi s človekovimi pravicami, kot so določeni v Pogodbi o Evropski uniji, Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in strateškem okviru EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo:

(a)

krepitev učinkovitosti Unije, njene prisotnosti in prepoznavnosti pri spoštovanju in spodbujanju človekovih pravic po svetu, zlasti s tesnejšim sodelovanjem in političnim dialogom Unije s tretjimi državami, ustreznimi partnerji, podjetji, civilno družbo ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter prek delovanja v ustreznih mednarodnih telesih;

(b)

večji prispevek Unije h krepitvi demokracije in vzpostavljanju institucij, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin po vsem svetu;

(c)

boljše usklajevanje ukrepov Unije na področju človekovih pravic ter vključitev človekovih pravic v vsa področja zunanjega delovanja Unije.

Člen 3

Mandat

Da bi se dosegli cilje politike, PPEU:

(a)

prispeva k izvajanju politike Unije za človekove pravice, zlasti strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, tudi z oblikovanjem tozadevnih priporočil;

(b)

prispeva k izvajanju smernic, orodij in akcijskih načrtov Unije s področja človekovih pravic ter mednarodnega humanitarnega prava;

(c)

poglablja dialog z vladami tretjih držav ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami s področja človekovih pravic ter organizacijami civilne družbe in drugimi zadevnimi akterji, da bi tako zagotovil učinkovitost in prepoznavnost politike Unije za človekove pravice;

(d)

prispeva k večji skladnosti in doslednosti politik in ukrepov Unije na področju varstva in spodbujanja človekovih pravic, zlasti s prispevki pri oblikovanju zadevnih politik Unije.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU deluje popolnoma usklajeno z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi pristojnimi oddelki, da bi zagotovil skladnost in doslednost vseh dejavnosti na področju človekovih pravic.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2015 do 29. februarja 2016 znaša 788 000 EUR.

2.   Referenčni finančni znesek za naknadna obdobja PPEU določi Svet.

3.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

4.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe. Ekipa v skladu z mandatom vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega začasno dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

4.   Osebje PPEU je nameščeno skupaj z zadevnimi službami ESZD ali delegacijami Unije, da bi zagotovili usklajenost in doslednost njihovih dejavnosti.

Člen 7

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (3).

Člen 8

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija, ESZD in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije oziroma diplomatska predstavništva držav članic zagotavljajo logistično podporo PPEU.

Člen 9

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Unije, PPEU v skladu z nalogami in na podlagi varnostnih razmer v zadevni državi sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod neposredno pristojnostjo PPEU, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi specifičen varnostni načrt, ki vključuje specifične ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, določa upravljanje varnih premikov osebja na geografsko območje in znotraj njega ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter vključuje načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na geografskem območju;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki bodo napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na geografsko območje ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, določeno za zadevno območje;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in izvajanju nalog.

Člen 10

Poročanje

PPEU redno pripravlja poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta, zlasti Delovni skupini za človekove pravice. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

Člen 11

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, skladnosti in učinkovitosti ukrepanja Unije ter pomaga zagotavljati, da se vsi instrumenti Unije in ukrepi držav članic uporabljajo usklajeno za doseganje ciljev politike Unije. PPEU se pri delu usklajuje z državami članicami in Komisijo, po potrebi pa tudi z drugimi posebnimi predstavniki Evropske unije. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu se vzdržujejo tesni stiki z vodji delegacij Unije, vodji misij držav članic, po potrebi pa tudi z vodji ali poveljniki misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter drugimi posebnimi predstavniki Evropske unije, ki pri izvajanju nalog pomagajo PPEU po svojih najboljših močeh.

3.   PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na sedežu in na terenu, pri čemer si prizadeva za dopolnjevanje in sinergije. PPEU si prizadeva tudi za redne stike z organizacijami civilne družbe tako na sedežu kot na terenu.

Člen 12

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za regijo se redno preverjata. PPEU VP, Svetu in Komisiji pošilja redna poročila o napredku, do konca novembra 2016 pa jim predloži celovito poročilo o izvajanju mandata.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2015.

V Bruslju, 17. februarja 2015

Za Svet

Predsednik

J. REIRS


(1)  Sklep Sveta 2012/440/SZVP z dne 25. julija 2012 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice (UL L 200, 27.7.2012, str. 21).

(2)  Sklep Sveta 2014/385/SZVP z dne 23. junija 2014 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice (UL L 183, 24.6.2014, str. 66).

(3)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).