ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 19

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
24. januar 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o datumu podpisa Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter Protokola o izvajanju partnerstva o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Senegal

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/105 z dne 14. aprila 2014 o podpisu Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije, v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

2

 

 

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije

4

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2015/106 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/107 z dne 23. januarja 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dne 14. januarja 2015 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali) ( UL L 11, 17.1.2015 )

14

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/1


Obvestilo o datumu podpisa Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter Protokola o izvajanju partnerstva o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Senegal

Evropska unija in Republika Senegal sta 20. novembra 2014 podpisali Sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter Protokol o izvajanju partnerstva o trajnostnem ribolovu.

Sporazum in Protokol se bosta začasno uporabljala od 20. novembra 2014 v skladu s členom 17 Sporazuma oziroma členom 12 Protokola.


24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/2


SKLEP SVETA (EU) 2015/105

z dne 14. aprila 2014

o podpisu Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije, v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. junija 2007 Komisijo pooblastil za pogajanja o protokolu k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani (1) o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Pogajanja so bila zaključena.

(3)

Cilj Protokola je določiti finančna in tehnična pravila, ki bi Azerbajdžanski republiki omogočila sodelovanje v določenih programih Unije. Horizontalni okvir, ki ga določa Protokol, sestavlja ukrep gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja, ki omogoča dostop do podpore, zlasti finančne, ki jo bo Unija zagotavljala na podlagi teh programov. Navedeni okvir se uporablja samo za tiste programe, pri katerih je v ustreznih ustanovnih pravnih aktih predvidena možnost sodelovanja Azerbajdžanske republike. Podpis in začasna uporaba Protokola zato še ne pomenita tudi izvajanja pooblastil v okviru različnih sektorskih politik, ki se izvajajo s temi programi; ta pooblastila se izvajajo šele, ko so ti programi vzpostavljeni.

(4)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Unije in ga začasno uporabljati do zaključka postopkov za njegovo sklenitev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa (2) do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. aprila 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 246, 17.9.1999, str. 3.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum podpisa Protokola.


24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/4


PROTOKOL

k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije

EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu „Unija“,

na eni strani ter

AZERBAJDŽANSKA REPUBLIKA, v nadaljnjem besedilu „Azerbajdžan“,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1)

Azerbajdžan je z Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami sklenil Sporazum o partnerstvu in sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (1), ki je začel veljati 1. julija 1999.

(2)

Evropski svet je na zasedanju 17. in 18. junija 2004 z naklonjenostjo sprejel predloge Evropske komisije o evropski sosedski politiki ter potrdil sklepe Sveta z dne 14. junija 2004.

(3)

Svet je ob številnih drugih priložnostih v svojih sklepih potrdil to politiko.

(4)

Svet je 5. marca 2007 izrazil podporo splošnemu pristopu, začrtanemu v sporočilu Evropske komisije z dne 4. decembra 2006, da se partnerskim državam evropske sosedske politike omogoči sodelovanje v agencijah in programih Skupnosti glede na njihove dosežke in tam, kjer pravna podlaga to omogoča.

(5)

Azerbajdžan je izrazil željo po sodelovanju v več programih Unije.

(6)

Posebne pogoje glede sodelovanja Azerbajdžana v vsakem posameznem programu Unije, zlasti glede finančnega prispevka navedene države ter postopkov poročanja in vrednotenja, bi bilo treba določiti z dogovorom med Evropsko komisijo in pristojnimi organi Azerbajdžana –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Azerbajdžanu je dovoljeno sodelovanje v vseh sedanjih in prihodnjih programih Unije, odprtih za sodelovanje Azerbajdžana na podlagi ustreznih določb, s katerimi so bili ti programi sprejeti.

Člen 2

Azerbajdžan finančno prispeva k splošnemu proračunu Evropske unije, skladno s posameznimi programi, v katerih sodeluje.

Člen 3

Predstavniki Azerbajdžana lahko sodelujejo kot opazovalci pri točkah, ki zadevajo Azerbajdžan, v upravnih odborih, odgovornih za spremljanje programov Unije, h katerim navedena država finančno prispeva.

Člen 4

Za projekte in pobude, ki jih predložijo udeleženci iz Azerbajdžana, v največji možni meri veljajo enaki pogoji, pravila in postopki v zvezi z zadevnimi programi, kot se uporabljajo za države članice.

Člen 5

1.   Posebne pogoje za sodelovanje Azerbajdžana v vsakem posameznem programu Unije, zlasti glede finančnega prispevka, ki ga plača navedena država, ter postopkov poročanja in vrednotenja, se določi z dogovorom med Evropsko komisijo in pristojnimi organi Azerbajdžana na podlagi meril, določenih v zadevnih programih.

2.   V primeru, da Azerbajdžan zaprosi za zunanjo pomoč Unije za sodelovanje v določenem programu Unije na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali v skladu s katero koli podobno uredbo o zunanji pomoči Unije Azerbajdžanu, ki bi lahko bila sprejeta v prihodnosti, se pogoje o uporabi zunanje pomoči Unije s strani Azerbajdžana določi v finančnem sporazumu, zlasti v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1638/2006.

Člen 6

1.   Vsak dogovor, sklenjen na podlagi člena 5, določa v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da finančni nadzor, revizije ali druga preverjanja, vključno z upravnimi preiskavami, izvajajo Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam in Računsko sodišče ali se izvajajo pod njihovim vodstvom.

2.   Oblikujejo se podrobne določbe o finančnem nadzoru in reviziji, upravnih ukrepih, kaznih ter izterjavah, ki Evropski komisiji, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in Računskemu sodišču dajejo pooblastila, enaka tistim, ki jih imajo v zvezi z upravičenci ali izvajalci s sedežem v Uniji.

Člen 7

1.   Ta protokol se uporablja v obdobju veljavnosti Sporazuma.

2.   Pogodbenici podpišeta in odobrita ta protokol v skladu s svojimi postopki.

3.   Vsaka pogodbenica lahko ta protokol odpove s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta protokol preneha veljati šest mesecev od dneva prejetja takšnega uradnega obvestila. Prenehanje veljavnosti Protokola zaradi odpovedi katere koli pogodbenice ne vpliva na preglede in kontrole, ki se po potrebi izvedejo v skladu s členoma 5 in 6.

Člen 8

Najpozneje v treh letih po datumu začetka veljavnosti tega protokola, nato pa vsaka tri leta, lahko pogodbenici pregledata izvajanje tega protokola na podlagi dejanskega sodelovanja Azerbajdžana v programih Unije.

Člen 9

Ta protokol se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije, ter v skladu s pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, na drugi strani pa na ozemlju Azerbajdžana.

Člen 10

1.   Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno uradno obvestita o zaključku svojih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.

2.   Pogodbenici se strinjata, da bosta ta protokol do začetka njegove veljavnosti začasno uporabljali od dne njegovega podpisa do njegove poznejše sklenitve.

Člen 11

Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in azerbajdžanskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani (UL L 246, 17.9.1999, str. 3).

(2)  Uredba (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva ( UL L 310, 9.11.2006, str. 1).

(3)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


UREDBE

24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/8


UREDBA SVETA (EU) 2015/106

z dne 19. januarja 2015

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 43(3) Pogodbe mora Svet na predlog Komisije sprejeti ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) določa, da se ohranitveni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj ter tudi, če je ustrezno, poročil, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ter drugih svetovalnih organov, ter tudi v okviru vsakega nasveta Svetovalnega sveta.

(3)

Zato mora Svet sprejeti ukrepe za določitev in dodelitev ribolovnih možnosti glede na vrsto ribolova ali skupino vrst ribolova v Črnem morju, vključno z nekaterimi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, če je to ustrezno. V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba ribolovne možnosti določiti v skladu s cilji skupne ribiške politike, kot je določena v členu 2(2) navedene uredbe. V skladu s členom 16(1) navedene uredbe, bi bilo treba ribolovne možnosti med države članice razdeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vsak stalež rib ali ribištvo.

(4)

Celotni dovoljeni ulovi (TAC) bi morali biti določeni v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov, ob zagotavljanju pravične obravnave med ribiškimi sektorji in upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z deležniki.

(5)

Za ribolov na papalino se obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 uporablja od 1. januarja 2015. Člen 16(2) navedene uredbe določa, da kadar se določi obveznost iztovarjanja za določen stalež, se ribolovne možnosti določijo tako, da se upošteva razlika med določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo iztovarjanje, in določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo ulove.

(6)

Za uporabo ribolovnih možnosti, določenih v tej uredbi, velja Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 (2), zlasti člena 33 in 34 navedene uredbe o evidentiranju ulova in sporočanju podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti kode, ki jih bodo države članice uporabljale pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanji staležev, za katere velja ta uredba.

(7)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (3) se pri določanju TAC Svet odloči za katere staleže se člen 3 in 4 ne uporabljata na podlagi biološkega statusa staležev.

(8)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da bi ribičem Unije zagotovili preživetje, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2015. Ta uredba bi morala zaradi nujnosti začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ribolovne možnosti za leto 2015 za nekatere staleže v Črnem morju.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za plovila Unije, ki lovijo v Črnem morju.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„Črno morje“ pomeni geografsko podobmočje 29, kakor je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(b)

„plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo Unije, kakor je opredeljeno v členu 4(1)(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(c)

„stalež“ pomeni stalež, kakor je opredeljen v členu 4(1)(14) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(d)

„celotni dovoljeni ulov (TAC)“ pomeni:

(i)

za ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, količino posameznega staleža, ki jo je mogoče uloviti vsako leto;

(ii)

za vse druge vrste ribolova, količino posameznega staleža, ki jo je mogoče uloviti vsako leto;

(e)

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 4

TAC in dodelitev

TAC za plovila Unije ter dodelitev teh ulovov državam članicam in po potrebi pogoji, ki so z njo funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena v skladu s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(d)

količine, zadržane v skladu s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)

odbitke v skladu s členoma 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova, za katera ne velja obveznost iztovarjanja

Ulov in prilov pri ribolovu na romba, za katerega ne velja obveznost iztovarjanja, se obdržita na krovu ali iztovorita le kadar sta bila ulovljena s plovili Unije, ki plujejo pod zastavo države članice s kvoto in ta kvota ni izčrpana.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji predložijo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ujetih staležev, uporabijo kode staležev iz Priloge k tej uredbi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKVIS


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(4)  Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).


PRILOGA

TAC, KI VELJAJO ZA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER TAC OBSTAJAJO, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V naslednjih preglednicah so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu ter pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani.

Staleži rib so navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je podana naslednja korelacijska preglednica latinskih in splošnih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Psetta maxima

TUR

romb

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta:

romb

Psetta maxima

Območje:

vode Unije v Črnem morju

TUR/F37.4.2.C.

Bolgarija

43,2

 

 

Romunija

43,2

 

 

Unija

86,4 (1)

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

Območje:

vode Unije v Črnem morju

SPR/F37.4.2.C

Bolgarija

8 032,5

 

 

Romunija

3 442,5

 

 

Unija

11 475

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


(1)  Od 15. aprila do 15. junija 2015 ni dovoljena nobena ribolovna dejavnost, vključno s pretovarjanjem, sprejemanjem na krov, iztovarjanjem in prvo prodajo.


24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/107

z dne 23. januarja 2015

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


Popravki

24.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/14


Popravek Sklepa Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dne 14. januarja 2015 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali)

( Uradni list Evropske unije L 11 z dne 17. januarja 2015 )

Naslovnica in stran 72, naslov:

besedilo:

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dne 14. januarja 2015 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali)

se glasi:

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/67 z dne 14. januarja 2015 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)