ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 2

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
6. januar 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za redno poročanje o zaračunanih honorarjih bonitetnih agencij z namenom neprekinjenega nadzora s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ( 1 )

24

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/3 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev o razkritju za strukturirane finančne instrumente  ( 1 )

57

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1

z dne 30. septembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za redno poročanje o zaračunanih honorarjih bonitetnih agencij z namenom neprekinjenega nadzora s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 21(4a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bonitetne agencije morajo v skladu s členom 11(3) in točko 2 dela II oddelka E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 organu ESMA letno razkriti seznam honorarjev, zaračunanih vsaki stranki za posamezne bonitetne ocene in morebitne pomožne storitve, ter uporabljeno politiko oblikovanja cen, vključno s strukturo honorarjev in merili za oblikovanje cen v zvezi z bonitetnimi ocenami za različne razrede finančnih instrumentov. Določiti je treba tehnične podrobnosti glede vsebine, ki se bo poročala, in obliko, v kateri bodo bonitetne agencije sporočale informacije, da bi izpolnile svoje obveznosti, organu ESMA pa je treba omogočiti, da izvaja svoja pooblastila glede stalnega nadzora.

(2)

Zaradi zmanjševanja navzkrižij interesov in spodbujanja poštene konkurence na trgu bonitetnega ocenjevanja bi moral organ ESMA zagotoviti, da politike oblikovanja cen, postopki in honorarji, ki jih bonitetne agencije zaračunavajo strankam, niso diskriminatorni. Razlike med honorarji, zaračunanimi za isto vrsto storitve, bi morale biti upravičene, kadar gre za razlike pri dejanskih stroških opravljanja takšne storitve za različne stranke. Honorarji, ki so za storitve bonitetnega ocenjevanja zaračunani zadevnemu izdajatelju, ne bi smeli biti odvisni od rezultatov opravljenega dela.

(3)

Informacije o honorarjih, ki jih morajo predložiti registrirane bonitetne agencije, bi morale organu ESMA omogočiti, da prepozna bonitetne ocene, ki jih je treba podrobneje proučiti in morda v zvezi s tem sprejeti nadaljnje nadzorne ukrepe. Za bonitetne ocene in pomožne storitve s podobnimi značilnostmi bi se morali zaračunavati podobni honorarji, razlike med višino honorarjev pa bi bile upravičene le na podlagi razlik v stroških. Zbrane informacije bi morale organu ESMA omogočiti, da za vsako posamezno bonitetno agencijo opredeli primerljive storitve in zadevne honorarje ter tako ugotovi vsako večje odstopanje pri zaračunanih honorarjih. ESMA lahko nato izvede preiskavo, s katero preveri, da so zadevni honorarji določeni v skladu z zakonitimi politikami in postopki oblikovanja cen ter, so razlike v višini honorarjev, ki temeljijo na razlikah v stroških, v skladu z načeli poštene konkurence, da niso posledica navzkrižij interesov ter niso odvisne od rezultatov opravljenega dela.

(4)

Politike in postopke oblikovanja cen bi bilo treba sporočiti za vsako vrsto bonitetne ocene. Zaradi poročanja in jasnega razlikovanja med posameznimi politikami in postopki oblikovanja cen ter njihovimi zadevnimi posodobitvami bi morala imeti vsaka različica politik oblikovanja cen z zadevnimi ceniki storitev, programi in postopki plačevanja honorarjev svojo identifikacijsko številko. Politike oblikovanja cen bi morale za vse druge namene vključevati strukture honorarjev ali cenike storitev ter merila za oblikovanje cen, ki jih lahko uporabi oseba ali osebe, ki se pogajajo o honorarjih, ki se bodo zaračunali za posamezno bonitetno oceno. Politike oblikovanja cen bi morale vključevati tudi program pogostosti ali kateri drugi program honorarjev, na podlagi katerega ima lahko ocenjevani subjekt ali naročnik korist v smislu drugačnih honorarjev, zaračunanih za posamezno bonitetno oceno ali sklop bonitetnih ocen. Bonitetne agencije bi morale zabeležiti vse primere, v katerih se niso uporabili politike oblikovanja cen, ceniki storitev, programi in postopki plačevanja honorarjev ter vse primere odstopanj od politike oblikovanja cen, ki je bila uporabljena pri posamezni bonitetni oceni, zadevna bonitetna ocena pa bi morala biti jasno navedena.

(5)

Registrirane bonitetne agencije, ki so del skupine, bi morale biti sposobne podatke o bonitetnih ocenah sporočati organu ESMA ločeno ali eno od drugih agencij v skupini bonitetnih agencij pooblastiti, da podatke predloži v imenu vseh članic skupine, za katere se zahteva poročanje.

(6)

„Strukturiranje izdaje dolžniških instrumentov“ in „izdaja dolžniških instrumentov“ bi morala za namene te uredbe vključevati finančne instrumente ali druga sredstva, ki izhajajo posla ali sheme listinjenja iz člena 4(61) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(7)

Da bi registrirane bonitetne agencije lahko razvile ustrezne sisteme in postopke v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih zagotovi ESMA, ter da bi se zagotovilo popolno in pravilno poročanje podatkov o honorarjih, bi morale bonitetne agencije podatke o posameznih honorarjih prvič poročati devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Prvo poročilo bi se moralo nanašati na podatke o honorarjih od začetka veljavnosti te uredbe. Zadevna obveznost se ne bi smela razumeti kot oprostitev registriranih bonitetnih agencij obveznosti redne predložitve informacij o honorarjih v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 1060/2009 v vmesnem obdobju.

(8)

Politike in postopke oblikovanja cen bi bilo treba zagotavljati redno, da se pomembne spremembe sporočijo nemudoma po njihovem sprejetju in najpozneje 30 dni po njihovem izvajanju. Informacije, ki se bodo poročale, bi morale biti pripravljene v standardni obliki, da jih bo lahko ESMA prejela in samodejno obdelala v svojih notranjih sistemih. Zaradi tehničnih težav in tehničnega napredka bo morala ESMA morda posodobiti več tehničnih navodil za poročanje glede prenosa ali oblike datotek, ki jih morajo predložiti registrirane bonitetne agencije, in navodila sporočiti s posebnimi sporočili ali smernicami.

(9)

Če bonitetna agencija ne izpolnjuje njenih zahtev glede poročanja, bi morala biti ESMA pooblaščena, da zahteva informacije s sklepom, izdanim na podlagi člena 23b(3) Uredbe (ES) št. 1060/2009, ali sprejme druge preiskovalne ukrepe.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(11)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošna načela

1.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA predložijo naslednje vrste poročil:

(a)

politike in postopke oblikovanja cen iz člena 2;

(b)

podatke v zvezi s honorarji za dejavnosti bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela „izdajatelj plača“ iz člena 3(1);

(c)

podatke v zvezi s honorarji za dejavnosti bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela „vlagatelj ali naročnik plača“ iz člena 3(2).

2.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo točnost in popolnost informacij in podatkov, ki jih sporočijo ESMA.

3.   Pri skupini bonitetnih agencij lahko članice vsake skupine eno od njih pooblastijo, da poročila, ki jih določa ta uredba, predloži v imenu skupine. Vsaka bonitetna agencija, v katere imenu se navedeno poročilo predloži, se navede v podatkih, ki se predložijo ESMA.

Člen 2

Politike in postopki oblikovanja cen

1.   Registrirane bonitetne agencije ESMA predložijo svoje politike oblikovanja cen, strukturo honorarjev ali cenike storitev in merila za oblikovanje cen v zvezi s tistimi ocenjevanimi subjekti ali finančnimi instrumenti, za katere izdajajo bonitetne ocene, po potrebi pa tudi politike oblikovanja cen za pomožne storitve.

2.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo, da politike oblikovanja cen za vsako vrsto bonitetne ocene, ki jo ponujajo, vsebujejo ali imajo priložene naslednje:

(a)

imena oseb, odgovornih za odobritev in vzdrževanje politik oblikovanja cen, cenikov storitev in/ali programov plačevanja honorarjev, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(b)

morebitne interne smernice za uporabo meril za oblikovanje cen v politikah oblikovanja cen, cenikov storitev in/ali programov plačevanja honorarjev, povezanih z določanjem posameznih honorarjev;

(c)

podroben opis razpona honorarjev ali cenika storitev ter meril, ki se uporabljajo za različne vrste honorarjev, vključno s tistimi iz cenikov storitev;

(d)

podroben opis posameznih programov plačevanja honorarjev, vključno s programom povezave, programom pogostosti uporabe, programom zvestobe ali drugim programom ter vključno z merili za uporabo in razponom honorarjev, na podlagi katerih imajo lahko posamezne bonitetne ocene ali sklop bonitetnih ocen koristi v smislu honorarja;

(e)

po potrebi načela in pravila oblikovanja cen, ki jih bonitetna agencija in/ali kateri od subjektov iz skupine bonitetne agencije v smislu členov 1 in 2 Direktive Sveta 83/349/EGS (4) ter vsak subjekt, ki je z bonitetno agencijo ali drugim podjetjem iz skupine bonitetne agencije povezan v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS, uporabi v primeru povezave med honorarji, zaračunanimi za storitve bonitetnega ocenjevanja in pomožne storitve ali katere druge storitve, zagotovljene stranki, v smislu drugega pododstavka točke 2 dela II oddelka E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 (v nadaljnjem besedilu: stranka);

(f)

geografski obseg uporabe politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev v smislu lokacije strank in bonitetne agencije ali agencij, ki uporabljajo politiko oblikovanja cen, cenik storitev ali program plačevanja honorarjev;

(g)

imena oseb, pooblaščenih za določanje honorarjev in drugih stroškov v okviru zadevne politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in oddelkom, s katerega so zadevne osebe.

3.   Registrirane bonitetne agencije zagotovijo, da postopki oblikovanja cen vsebujejo ali imajo priloženo naslednje:

(a)

imena oseb, odgovornih za odobritev in vzdrževanje postopkov za izvajanje politik oblikovanja cen, vključno z imeni oseb, odgovornih za določanje honorarjev, internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(b)

podroben opis postopkov in kontrol, ki se uporabljajo za zagotavljanje in spremljanje stroge skladnosti s politikami oblikovanja cen;

(c)

podroben opis postopkov, ki se uporabljajo za nižanje honorarjev ali kakšno drugačno odstopanje od cenika storitev ali programov plačevanja honorarjev;

(d)

imena oseb, neposredno odgovornih za spremljanje uporabe politik oblikovanja cen za posamezne honorarje, vključno z internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(e)

imena oseb, neposredno odgovornih za zagotavljanje skladnosti posameznih honorarjev s politikami oblikovanja cen, vključno z internim identifikatorjem, funkcijo in internim oddelkom, kateremu pripadajo zadevne osebe;

(f)

podroben opis ukrepov, ki se sprejmejo v primeru kršitve politik oblikovanja cen, cenikov storitev, programov in postopkov plačevanja honorarjev;

(g)

podroben opis postopka, na podlagi katerega se organu ESMA sporoči vsaka pomembna kršitev politik ali postopkov oblikovanja cen, zaradi katerih bi lahko prišlo do kršitve točke 3(c) oddelka B Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009.

Člen 3

Seznam honorarjev, ki se zaračunajo posamezni stranki

1.   Registrirane bonitetne agencije, ki zagotavljajo bonitetne ocene na podlagi modela izdajatelj plača, honorarji, ki jih posamezni stranki zaračunajo za posamezne bonitetne ocene in morebitne pomožne storitve, ESMA predložijo za posamezni pravni subjekt in skupaj za skupino podjetij.

2.   Registrirane bonitetne agencije, ki zagotavljajo bonitetne ocene na podlagi modela naročnik ali vlagatelj plača, organu ESMA za posamezno stranko predložijo skupni znesek honorarjev, zaračunanih za zadevne storitve in zagotovljene pomožne storitve.

3.   Bonitetne agencije zabeležijo vsako odstopanje od politike oblikovanja cen ali postopkov oblikovanja cen ali neuporabo politike oblikovanja cen, cenika storitev ali programa plačevanja honorarjev ali postopka oblikovanja cen pri oceni, pri tem pa v obliki iz preglednice 1 Priloge II jasno navedejo glavna pojasnila za odstopanje in zadevno posamezno oceno. Ta evidenca se na zahtevo takoj predloži organu ESMA.

Člen 4

Vrste bonitetnih ocen

Registrirane bonitetne agencije ocene, ki se bodo poročale, razvrstijo v skladu z vrstami iz člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2 (5).

Člen 5

Podatki, ki se predložijo

1.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA v ločenih datotekah predložijo podatke iz člena 2(2) in (3), podatke iz preglednic od 1 do 4 Priloge I ter politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev.

2.   Registrirane bonitetne agencije organu ESMA predložijo podatke iz preglednic 1 in 2 Priloge II za podatke v zvezi s honorarji za vsako posamezno izdano bonitetno oceno in honorarje, zaračunane za bonitetne ocene in vse pomožne storitve za posamezno stranko v skladu s členom 3(1).

3.   Registrirane bonitetne agencije, ki so bonitetne ocene pripravile po modelu naročnik ali vlagatelj plača, organu ESMA za vsako posamezno stranko predložijo podatke iz preglednice 1 Priloge III o zagotovljenih storitvah bonitetnega ocenjevanja v skladu s členom 3(2).

4.   Podatki iz preglednic 1 do 4 Priloge I, preglednic 1 in 2 Priloge II ter preglednice 1 Priloge III se organu ESMA predložijo v ločenih datotekah.

Člen 6

Prvo poročanje

1.   Vsaka registrirana bonitetna agencija predloži organu ESMA podatke, tako da izpolni preglednice 1 do 4 Priloge I in ločenih datotek za politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev, ki jih uporablja za posamezno vrsto bonitetne ocene, ki jo izdaja, in sicer v skladu s členom 5(1) v 30 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

2.   Prvo poročanje o honorarjih iz člena 5(2) in (3) organu ESMA se opravi devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in vključuje podatke, zbrane od začetka veljavnosti te uredbe do 30. junija 2015.

3.   Drugo poročilo o honorarjih iz člena 5(2) in (3) se ESMA predloži do 31. marca 2016 in vključuje podatke, zbrane od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015.

Člen 7

Redno poročanje

1.   Brez poseganja v zahteve glede prvega poročanja iz člena 6 se informacije, predložene v skladu s členom 5, predložijo letno do 31. marca ter vključujejo podatke in politike oblikovanja cen, cenike storitev, programe in postopke plačevanja honorarjev, povezane s predhodnim koledarskim letom.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 se pomembne spremembe politik oblikovanja cen, cenikov storitev, programov in postopkov plačevanja honorarjev organu ESMA sporočajo redno in takoj po njihovem sprejetju ter najpozneje 30 dni po njihovem izvajanju.

3.   Registrirane bonitetne agencije organ ESMA nemudoma obvestijo o vseh izjemnih okoliščinah, zaradi katerih začasno ne morejo poročati v skladu s to uredbo oziroma lahko poročajo le z zamudo.

Člen 8

Postopki poročanja

1.   Registrirane bonitetne agencije datoteke s podatki predložijo v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovil organ ESMA, in pri tem uporabljajo njegov sistem poročanja.

2.   Registrirane bonitetne agencije vse podatkovne datoteke, ki jih v skladu s členom 5 pošljejo organu ESMA in od njega prejmejo, ter odstopanja iz člena 3(3) hranijo v elektronski obliki vsaj pet let. Datoteke predložijo organu ESMA na zahtevo.

3.   Če registrirana bonitetna agencija ugotovi, da so v sporočenih podatkih stvarne napake, o tem takoj obvesti organ ESMA in zadevne podatke popravi v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovil organ ESMA.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L 193, 18.7.1983, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (glej stran 24 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Preglednica 1

Poročanje o veljavnih politikah oblikovanja cen za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki izvajajo cenovno politiko.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator politike oblikovanja cen

Enotni identifikator politike oblikovanja cen, ki ostane nespremenjen. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen, zajetih v politiki oblikovanja cen, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

4

Datum veljavnosti politike oblikovanja cen

Datum začetka veljavnosti politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

5

Datum prenehanja veljavnosti politike oblikovanja cen

Datum prenehanja veljavnosti politike oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

6

Navedba modela

Navedba, ali je politika oblikovanja cen povezana z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača ali naročnik plača. ESMA ugotavlja, da lahko bonitetne agencije storitve opravljajo v okviru več kot enega modela, zato se lahko politika oblikovanja cen uporablja za obe vrsti modela. V takih primerih se lahko izbereta oba, I in S.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača in/ali

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

7

Področje uporabe politike oblikovanja cen

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v politiko oblikovanja cen ali jih ta zajema.

Obvezno.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za bonitetne ocene podjetij (razen kritih obveznic),

„S“ za bonitetne ocene držav in javnih financ,

„T“ za bonitetne ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za bonitetne ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste bonitetnih ocen,

„A“ za pomožne storitve.

8

Gospodarska panoga politike oblikovanja cen

Pri sporočanju bonitetnih ocen podjetij navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

9

Razred finančnih instrumentov politike oblikovanja cen

Pri sporočanju bonitetnih ocen za strukturirane finančne instrumente navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

10

Sektor

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 7 „Področje uporabe politike oblikovanja cen“.

Navedba, ali se politika oblikovanja cen uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

11

Predhodna politika oblikovanja cen

Navedba predhodne politike oblikovanja cen, ki jo je zamenjala trenutna politika oblikovanja cen.

Obvezno.

Uporablja se, če trenutna politika oblikovanja cen spreminja področje uporabe predhodne politike oblikovanja cen.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

12

Ime datoteke s politiko oblikovanja cen

Ime datoteke s politiko oblikovanja cen. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 2

Poročanje o veljavnih cenikih storitev za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki uporabljajo cenik storitev.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator cenika storitev

Enotni identifikator cenika storitev, ki se ne spreminja. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen, zajetih v ceniku storitev, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator cenika storitev.

Obvezno.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike oblikovanja cen, ki naj bi se izvajala v ceniku storitev. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Datum veljavnosti cenika storitev

Datum začetka veljavnosti cenika storitev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

6

Datum prenehanja veljavnosti cenika storitev

Datum prenehanja veljavnosti cenika storitev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

7

Navedba modela

Navedba, ali je cenik storitev povezan z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

8

Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v cenik storitev.

Obvezno.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za ocene gospodarskih družb (razen kritih obveznic),

„S“ za ocene držav in javnih financ,

„T“ za ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste ocen,

„A“ za pomožne storitve.

9

Gospodarska panoga cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen gospodarskih družb navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

10

Skupina naložb cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen strukturiranih finančnih instrumentov navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

11

Sektor cenika storitev

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se cenik storitev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema cenik storitev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

12

Podskupina naložb cenika storitev

Opredelijo se podskupine naložb za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 in je „Skupina naložb“„ABS“ ali „RMBS“ ali „CDO“ ali „OTH“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

CCS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi faktoringa iz naslova kreditnih kartic,

ALB – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi kredita za nakup avtomobila

CNS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi potrošniškega kredita

SME – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kreditov za mala in srednja podjetja

LES – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi zakupov posameznikom ali podjetjem

HEL – če so RMBS: stanovanjski kredit na podlagi lastniškega deleža na nepremičnini

PRR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi prvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

NPR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi neprvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

CFH, če so CDO: denarni tok in hibridni CDO/CLO,

SDO – če so CDO: sintetični CDO/CLO,

MVO – če so CDO: CDO po tržni vrednosti,

SIV, če so OTH: strukturirani naložbeni produkti,

ILS – če so OTH: vrednostni papirji, vezani na zavarovalni posel,

DPC, če so OTH: izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov,

SBC, če so OTH: strukturirane krite obveznice

OTH - drugo

13

Predhodni cenik storitev

Navedba predhodnega cenika storitev, ki ga je zamenjal trenutni cenik storitev.

Uporablja se, če trenutni cenik storitev spreminja področje uporabe predhodnega cenika storitev

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

14

Ime datoteke s cenikom storitev

Ime datoteke s cenikom storitev. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 3

Poročanje o veljavnih programih plačevanja honorarjev za posamezni bonitetni razred in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA ob registraciji.

Obvezno.

 

2

Zadevne bonitetne agencije

Opredelitev bonitetnih agencij, ki uporabljajo program plačevanja honorarjev.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator programa plačevanja honorarjev

Enotni identifikator programa plačevanja honorarjev, ki se ne spreminja. Vse spremembe, razen obsega vrst bonitetnih ocen ali vrste programa, vključenega v program plačevanja honorarjev, bi morale ohraniti isti enotni identifikator. Pri spremembah obsega je treba določiti nov identifikator programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike oblikovanja cen, ki naj bi se izvajal v programu plačevanja honorarjev. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Datum veljavnosti programa plačevanja honorarjev

Datum začetka veljavnosti programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

6

Datum prenehanja veljavnosti programa plačevanja honorarjev

Datum prenehanja veljavnosti programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

7

Navedba modela

Navedba, ali je program plačevanja honorarjev povezan z modelom ocenjevanja izdajatelj plača ali modelom vlagatelj plača ali naročnik plača.

Obvezno.

„I“ za model izdajatelj plača in/ali

„S“ za model vlagatelj plača ali naročnik plača

8

Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev

Opis vrste bonitetnih ocen ali pomožnih storitev, ki so vključene v programe plačevanja honorarjev.

Obvezno

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„C“ za ocene gospodarskih družb (razen kritih obveznic),

„S“ za ocene držav in javnih financ,

„T“ za ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

„B“ za ocene kritih obveznic,

„O“ za druge vrste ocen,

„A“ za pomožne storitve.

9

Gospodarska panoga programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen gospodarskih družb navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene v kateri od naslednjih gospodarskih panog: (i) finančna institucija, (ii) zavarovalnica, (iii) druge gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„FI“ za finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

„IN“ za zavarovalnice,

„CO“ za podjetniške izdajatelje, ki ne sodijo v razred FI ali IN.

10

Razred finančnih instrumentov programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen strukturiranih finančnih instrumentov navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) drugo.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „C“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„RMBS“ za ocene RMBS,

„ABS“ za ocene ABS,

„CMBS“ za ocene CMBS,

„CDO“ za ocene CDO,

„ABCP“ za ocene ABCP,

„OTH“ za drugo.

11

Sektor programa plačevanja honorarjev

Pri sporočanju bonitetnih ocen držav in javnih financ navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za ocene na katerem od naslednjih področij: (i) ocena države, (ii) ocena regionalnega ali lokalnega organa, (iii) naddržavne organizacije (razen mednarodnih finančnih institucij), (iv) javni subjekti, (v) mednarodne finančne institucije.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „S“ v polju 8 „Vrste ocen, ki jih zajema program plačevanja honorarjev“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„SV“ za oceno države,

„SM“ za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

„SO“ za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

„PE“ za oceno javnih subjektov,

„IF“ za mednarodne finančne institucije.

12

Podskupina naložb programa plačevanja honorarjev

Opredelijo se podskupine za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se le ob navedbi „T“ v polju 8 in je „Skupina naložb“„ABS“ ali „RMBS“ ali „CDO“ ali „OTH“.

Navedba, ali se cenik storitev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

CCS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi faktoringa iz naslova kreditnih kartic,

ALB – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kredita za nakup avtomobila

CNS – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi potrošniškega kredita

SME – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kredita za mala in srednja podjetja

LES – če so ABS: vrednostni papirji, na podlagi kreditov posameznikom ali podjetjem

HEL – če so RMBS: stanovanjski kredit na podlagi lastniškega deleža na nepremičnini

PRR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi prvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

NPR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi neprvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

CFH, če so CDO: denarni tok in hibridni CDO/CLO,

SDO – če so CDO: sintetični CDO/CLO,

MVO – če so CDO: CDO po tržni vrednosti,

SIV, če so OTH: strukturirani naložbeni produkti,

ILS – če so OTH: vrednostni papirji, vezani na zavarovalni posel,

DPC, če so OTH: izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov,

SBC, če so OTH: strukturirane krite obveznice

OTH – drugo

13

Vrsta vključenega programa

Opis vrste programa, vključenega v program plačevanja honorarjev, kot na primer, ali je povezan s pogostostjo uporabe programa in/ali jo vključuje, program zvestobe, programi več izdaj, nakup paketa bonitetnih ocen ali drugih vrst programov.

 

Navedba, ali se program plačevanja honorarjev uporablja za najmanj eno možnost od naslednjih:

„Vse“,

„F“ pogostost uporabe,

„L“ program zvestobe,

„M“ programi več izdaj,

„B“ za nakup paketa vnaprej določenega števila bonitetnih ocen,

„OTH“ druge vrste programa plačevanja honorarja.

14

Predhodni program plačevanja honorarjev

Opredelitev predhodnega programa plačevanja honorarjev, ki ga je zamenjal trenutni program plačevanja.

Obvezno.

Uporablja se, če trenutni program plačevanja honorarjev spreminja področje uporabe predhodnega programa plačevanja honorarjev.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.

15

Cenik(-i) storitev

Enotna identifikacijska številka cenikov storitev, ki se uporabljajo za program plačevanja honorarjev ali so z njim povezani. Ta identifikator cenikov storitev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

16

Ime datoteke s programom plačevanja honorarjev

Ime datoteke s politiko programa plačevanja honorarjev. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


Preglednica 4

Poročanje o veljavnih postopkih oblikovanja cen in naknadnih bistvenih posodobitvah

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA ob registraciji.

Obvezno.

 

2

Obseg bonitetne agencije

Opis bonitetnih agencij, ki uporabljajo postopek oblikovanja cen.

Obvezno.

ISO 17442

3

Identifikator postopka

Enotni identifikator postopka oblikovanja cen, ki se ne spreminja.

Obvezno.

 

4

Identifikator politike oblikovanja cen

Opis politike ali politik oblikovanja cen, ki naj bi se izvajal s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Identifikator cenika storitev

Opis cenikov, ki naj bi se izvajali s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator cenikov storitev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 2 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

6

Identifikator programa plačevanja honorarjev

Opis programov plačevanja honorarjev, ki naj bi se izvajali s postopkom oblikovanja cen. Ta identifikator programa plačevanja honorarjev mora biti enak identifikatorjem iz preglednice 3 Priloge I.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“

7

Datum veljavnosti postopka oblikovanja cen

Datum začetka veljavnosti postopka oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD)

8

Datum prenehanja veljavnosti postopka oblikovanja cen

Datum prenehanja veljavnosti postopka oblikovanja cen.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01

9

Ime datoteke s postopkom oblikovanja cen

Ime datoteke s postopkom oblikovanja cen. Predloži se v formatu ZIP.

Obvezno.

 


PRILOGA II

Preglednica 1

Podatki, ki se sporočajo agenciji ESMA za vsako posamezno bonitetno oceno, dodeljeno na podlagi modela izdajatelj plača

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Leto poročanja

Koledarsko leto, na katero se nanaša obdobje poročanja.

Obvezno.

Oblika: LLLL

3

Identifikator bonitetne ocene

Enotni identifikator bonitetne ocene. Se ne spreminja in je enak identifikatorju, o katerem se poroča na podlagi Delegirane uredbe (EU) 2015/2

Obvezno.

4

Datum začetka ocenjevanja po pogodbi

Datum prvotne pogodbe za storitev bonitetnega ocenjevanja. Običajno je enak datumu, na katerega se določijo honorarji za storitev bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

Razširjena oblika zapisa datuma in časa po ISO 8601: LLLL-MM-DD

5

Uporabljeni cenik storitev

Enotni identifikator cenika storitev, na podlagi katerega so se določili honorarji. Ta identifikator cenika storitev mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 2 Priloge I. Če se pri določanju cene ni uporabil cenik storitev, je treba uporabiti identifikator politike oblikovanja cen. Ta identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju(-em) iz preglednice 1 Priloge I.

Če se politika oblikovanja cen ali cenik storitev nista uporabila, je treba uporabiti „N“.

Obvezno.

Cenik storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“ ali identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“]

„N“ – se ne uporablja

6

Osebe, odgovorne za oblikovanje cen

Interni identifikator, ki ga bonitetna agencija določi za osebe, pristojne za določanje honorarjev v zvezi z bonitetnimi ocenami, pri čemer uporabijo veljavni cenik storitev in/ali program plačevanja honorarjev, ali za osebo, ki odobri izjeme ali popuste v zvezi s cenikom storitev in/ali programom plačevanja honorarjev.

Obvezno.

Interni identifikator pristojne osebe

7

Identifikator stranke

Enotna oznaka, ki jo bonitetna agencija določi za identifikacijo stranke. Običajno bi morala biti enaka izdajatelju instrumenta ali subjektu, vendar v nobenem primeru ni namenska družba. Pri strukturiranih finančnih instrumentih bi morala enotna oznaka opredeliti originatorja ali drug subjekt, ki se z gospodarskega vidika (npr. organizatorja) neposredno ali posredno prek namenske družbe ali institucije za investiranje v strukturirane naložbe (SIV) z bonitetno agencijo dejansko pogaja o honorarjih. Enaka je identifikatorju ene stranke iz preglednice 2 Priloge II.

Obvezno.

 

8

Navedba, ali se je pri posamezni oceni upoštevala izjema od plačila honorarja ali nižji honorar

Pri nekaterih bonitetnih ocenah se morda ne izplača posamezen neposredni honorar ali pa se morda izplača nižji honorar, ker je stranka morda plačala sklop ocen, letni (ali drugo določeno obdobje) nominalni znesek izdaje ali pavšalni honorar, ali pa je ocena del „paketa“ ocen („honorar za skupino“). V tem polju se opredeli, ali je posamezna ocena del takšnega dogovora s stranko.

Obvezno.

„C“ – del dogovora o „honorarju za skupino“

„N“ – ni del dogovora o „honorarju za skupino“

9

Skupni znesek zaračunanih honorarjev

Opredeli se skupni znesek honorarjev za oceno, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu poročanja. Če honorar za posamezno bonitetno oceno ni bil plačan, bi moral biti znesek 0 za vse ocene razen eno od ocen, pri kateri je veljala ugodnost „honorarja za skupino“.

Obvezno.

Znesek v EUR

10

Znesek plačanih začetnih honorarjev

Opredeli se znesek vnaprej poravnanih/začetnih honorarjev, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu poročanja.

Obvezno.

Znesek v EUR

11

Plačani honorarji za nadzor

Opredelijo se letni honorarji za nadzor/spremljanje, zaračunani v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Znesek v EUR

12

Drugi honorarji, zaračunani za storitev bonitetnega ocenjevanja

Opredeli se skupni znesek drugih honorarjev ali nadomestil, zaračunanih v predhodnem koledarskem letu.

Po potrebi.

Znesek v EUR

13

Opis drugih honorarjev

Navedba, ali so zaračunani honorarji vključevali plačilo ali honorarje za hitro izvedbo storitve bonitetnega ocenjevanja, ki jo je zahtevala stranka.

Obvezno.

Uporablja se, če so bile v polju „Drugi honorarji, zaračunani za storitev bonitetnega ocenjevanja“ (polje 12) navedene „druge zaračunane storitve“.

„Y“ – honorar za hitro izvedbo je bila zaračunan,

„N“ – honorar za hitro izvedbo ni bil zaračunan.

14

Pogajalske povezave z drugimi ocenami

Opredeli se, ali so bila pogajanja o honorarju za ocene povezana z drugimi obstoječimi ocenami stranke in ali je to vplivalo na končne honorarje, ki so se zaračunali in jih je stranka plačala. V to so vključene storitve bonitetnega ocenjevanja, zagotovljene v zvezi s posebnimi instrumenti, vzpostavljenimi za lažje izdajanje, kot je program MTN.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

15

Opredelitev povezanih ocen

Enotni identifikator ocene, povezan s sporočanjem ocene (npr. pri strukturiranih finančnih instrumentih t. i. centralni sklad (master trust) in njegovi sklopi).

Obvezno.

Uporablja se, če je bilo v polju 14 navedeno „Y“.

Seznam identifikatorjev

16

Program plačevanja honorarjev

Navedba, ali ima stranka korist od nižjih posameznih honorarjev zaradi pogostosti ali drugega programa plačevanja honorarjev.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

17

Opredelitev programa plačevanja honorarjev

Opredelitev programa plačevanja honorarjev, na podlagi katerega se ocena zaračuna. Opredeliti bi se moral program plačevanja honorarjev, ki mora biti enak identifikatorju iz ustreznega programa plačevanja honorarjev iz preglednice 3 Priloge I.

Obvezno, če se je v polju 16 sporočilo „Y“.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.


Preglednica 2

Podatki o honorarjih, prejetih od posamezne stranke za storitve bonitetnega ocenjevanja in pomožne storitve, ki se predložijo agenciji ESMA

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Identifikator stranke

Enotna oznaka, ki jo bonitetna agencija določi za identifikacijo stranke. Stranke so lahko izdajatelji, ocenjevani subjekti in/ali originatorji in/ali vključujejo subjekte, ki se z gospodarskega vidika neposredno ali posredno prek namenske družbe ali institucije za investiranje v strukturirane naložbe (SIV) v okviru dogovorov o bonitetnem ocenjevanju z bonitetno agencijo pogajajo o honorarjih. Zaradi jasnosti je treba opozoriti, da stranka v nobenem primeru ni namenska družba ali SIV. Enotni identifikator stranke v vseh teh primerih ostane nespremenjen.

Obvezno.

 

3

Pravni subjekti

Seznam pravnih subjektov, vključenih v polje „Identifikator stranke“.

Obvezno.

Seznam imen pravnih subjektov

4

Skupni znesek zaračunanih honorarjev

Skupni znesek honorarjev, ki so bili stranki zaračunani v predhodnem koledarskem letu za storitve bonitetnega ocenjevanja na podlagi modela izdajatelj plača.

Obvezno.

Znesek v EUR

5

Bonitetne ocene stranke

Opredeli se, koliko bonitetnih ocen je bonitetna agencija za stranko izdelala do 31. decembra predhodnega koledarskega leta.

Obvezno.

Število bonitetnih ocen

6

Skupni honorarji za programe

Skupni znesek honorarjev, ki so bili zaračunani stranki v predhodnem koledarskem letu za storitve bonitetnega ocenjevanja in ne izhajajo iz posameznih bonitetnih ocen, ampak iz programa za pogostost izdaj, programa povezave ali druge vrste programa pavšalnih honorarjev in honorarjev za presežne izdaje, ki lahko zajemajo več kot eno oceno.

Obvezno.

Znesek v EUR

7

Opredelitev bonitetnih ocen

Opredelitev bonitetnih ocen, izdanih na podlagi ali zajetih v programih plačevanja honorarjev v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Seznam identifikatorjev bonitetnih ocen

8

Honorarji, prejeti za pomožne storitve

Skupni znesek honorarjev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zaračunala stranki v predhodnem koledarskem letu za pomožne storitve.

Obvezno.

Znesek v EUR

9

Glavne pomožne storitve

Opredelitev treh glavnih storitev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zagotovila stranki v predhodnem koledarskem letu, z vidika prihodkov.

Obvezno. Če je v polju 8 „Honorarji, prejeti za pomožne storitve“ naveden znesek, višji od 0.

Seznam pomožnih storitev

10

Razvrstitev pomožnih storitev

Razvrstitev pomožnih storitev za tri glavne storitve, opredeljene v polju 9 „Glavne pomožne storitve“, z vidika prihodkov.

Obvezno. Če je v polju 8 „Honorarji, prejeti za pomožne storitve“ naveden znesek, višji od 0.

Razvrstitev pomožnih storitev

11

Druge storitve

Navedba, ali so se pri določanju honorarjev za storitve bonitetnega ocenjevanja, ki so se zagotovile stranki, upoštevale vse storitve, ki so jih zagotovili vsi subjekti, ki sodijo v skupino bonitetne agencije v smislu členov 1 in 2 Direktive 83/349/EGS, ter kateri koli subjekt, ki je z bonitetno agencijo ali drugim podjetjem iz skupine bonitetne agencije povezan v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne


PRILOGA III

Preglednica 1

Podatki o honorarjih, prejetih za storitve bonitetnega ocenjevanja na podlagi naročniškega razmerja ali modela vlagatelj plača, ki se predložijo agenciji ESMA

Podatki se predložijo za vsako posamezno stranko za:

(i)

najboljših 100 strank z vidika prihodkov pri tej vrsti storitve bonitetnega ocenjevanja,

(ii)

druge stranke, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje ali plačajo za bonitetne ocene kot vlagatelji ter jih ocenjuje tudi skupina bonitetne agencije.

Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Identifikator stranke

Oznaka, ki jo sistem uporablja interno za identificiranje stranke, ki plačuje, se ji zaračuna ali se z bonitetno agencijo kako drugače dogovarja o tarifah, da bi prejela storitev bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

 

3

Honorarji od posamezne stranke

Skupni znesek honorarjev, ki so bili zaračunani stranki na podlagi naročniškega razmerja za storitve bonitetnega ocenjevanja, zagotovljene v predhodnem koledarskem letu.

Obvezno.

Znesek v EUR

4

Opredelitev politike oblikovanja cen

Opredelitev politike oblikovanja cen, v skladu s katero je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator politike oblikovanja cen mora biti enak identifikatorju iz ustrezne politike oblikovanja cen iz preglednice 1 Priloge I k tem RTS (regulativnim tehničnim standardom).

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator politike oblikovanja cen v obliki „PP_[interni identifikator politike oblikovanja cen]“

5

Opredelitev cenika storitev

Opredelitev treh glavnih cenikov storitev, v skladu s katerimi je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator cenika storitev mora biti enak identifikatorju iz ustreznega dela politike oblikovanja cen za cenik storitev iz preglednice 3 Priloge I k tem RTS.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator cenika storitev v obliki „FS_[interni identifikator cenika storitev]“

6

Opredelitev programa plačevanja honorarjev

Opredelitev treh glavnih programov plačevanja honorarjev, v skladu s katerimi je bonitetna agencija zaračunala svoji stranki. Identifikator programa plačevanja honorarjev mora biti enak identifikatorju iz ustreznega dela politike oblikovanja cen za program plačevanja honorarjev iz preglednice 4 Priloge I k tem RTS.

Obvezno.

Po potrebi.

Identifikator programa plačevanja honorarjev v obliki „FP_[interni identifikator programa plačevanja honorarjev]“.

7

Izdajatelj ali ocenjevan subjekt

Navedba, ali je stranka tudi izdajatelj, ocenjevan subjekt ali kako drugače stranka iz preglednice 2 Priloge II.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

8

Navedba najboljših strank

Navedba, ali je bila stranka z vidika prihodkov v predhodnem koledarskem letu ena od najboljših 100 strank z naročniškim razmerjem.

Obvezno.

„Y“ za da

„N“ za ne

9

Honorarji, prejeti za pomožne storitve

Skupni znesek honorarjev, ki jih je skupina podjetij bonitetne agencije zaračunala stranki v predhodnem koledarskem letu za pomožne storitve.

Obvezno.

Znesek v EUR


6.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/24


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2

z dne 30. septembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 21(4) in tretjega pododstavka člena 21(4a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Registrirane in certificirane bonitetne agencije morajo v skladu s členom 11a(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ob izdaji bonitetne ocene ali pričakovanih trendov glede bonitetne ocene Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložiti informacije o ocenjevanju. Zahteva ne velja za ocene, ki se pripravijo in razkrijejo le naročnikom proti plačilu. ESMA mora informacije o ocenjevanju, ki jih predložijo bonitetne agencije, objaviti na spletišču, ki se imenuje Evropska platforma bonitetnega ocenjevanja. Treba bi bilo določiti pravila glede vsebine in predstavitve informacij, ki bi jih morale bonitetne agencije predložiti ESMA za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja.

(2)

Bonitetne agencije morajo v skladu s členoma 11(2) in 21(4)(e) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ESMA predložiti informacije o preteklih rezultatih in za potrebe stalnega nadzora. Vsebina in predstavitev navedenih informacij sta določeni v Delegirani uredbi (EU) št. 448/2012 (2) oziroma Delegirani uredbi (EU) št. 446/2012 (3). Da se ESMA omogoči učinkovitejša obdelava informacij, registriranim in certificiranim bonitetnim agencijam pa poenostavljeno sporočanje podatkov, je treba določiti integrirane zahteve glede poročanja za vse podatke, ki bi jih morale registrirane in certificirane bonitetne agencije sporočati ESMA. Ta uredba zato določa pravila glede podatkov, ki se sporočajo za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja, informacij o preteklih rezultatih, ki jih je treba dati na voljo v centralnem registru, ki ga je vzpostavila ESMA, in informacij, ki bi jih bonitetne agencije morale redno sporočati ESMA za potrebe stalnega nadzora bonitetnih agencij. Ta uredba zato razveljavlja Delegirano uredbo (EU) št. 448/2012 in Delegirano uredbo (EU) št. 446/2012. ESMA bi morala vse podatke, ki jih bonitetne agencije sporočijo za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja, za objavo v centralnem registru ter za potrebe stalnega nadzora bonitetnih agencij združiti v eno podatkovno zbirko Evropskega organa za vrednostne papirje in trge.

(3)

Zaradi zagotavljanja, da Evropska platforma bonitetnega ocenjevanja zagotavlja najnovejše informacije o dejavnostih bonitetnega ocenjevanje, ki se ne razkrijejo le naročnikom proti plačilu, je treba opisati podatke, ki se sporočajo, vključno z oceno in pričakovanim trendom ocenjevanega instrumenta ali subjekta, sporočili za javnost, ki spremljajo dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, poročili, ki spremljajo dejavnosti bonitetnega ocenjevanja držav, vrsto dejavnosti bonitetnega ocenjevanja ter datumom in uro objave. Sporočila za medije zagotavljajo informacije o ključnih elementih, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o bonitetni oceni. Evropska platforma bonitetnega ocenjevanja uporabnikom bonitetnih ocen zagotavlja osrednjo točko dostopa do najnovejših informacij in zmanjšuje stroške informacij, saj omogoča globalen pregled različnih ocen, izdanih za posamezen ocenjevan subjekt ali instrument.

(4)

Da se zagotovi globalni pregled vseh bonitetnih ocen, ki so jih različne bonitetne agencije pripisale istemu ocenjevanemu subjektu ali instrumentu, bi morale bonitetne agencije, ko ESMA sporočajo podatke o bonitetnih ocenah, uporabljati skupne identifikatorje za ocenjevani subjekt in ocenjevani instrument. Mednarodna enotna identifikacija, ki se uporablja za identifikacijo ocenjevanih subjektov, izdajateljev, originatorjev in bonitetnih agencij, bi se morala zato izvajati le z mednarodnim identifikatorjem pravnih subjektov (koda LEI).

(5)

Zaradi zagotavljanja, da so informacije na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja posodobljene, bi bilo treba informacije o bonitetnih ocenah zbirati in objavljati dnevno, da se omogoči eno posodabljanje Evropske platforme bonitetnega ocenjevanja zunaj delovnega časa organov Unije na dan.

(6)

Da se bo ESMA lahko nemudoma odzvala ob dejanskem ali morebitnem neupoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009, bi morale informacije o ocenah, ki jih sporočijo registrirane in certificirane bonitetne agencije, ESMA omogočiti, da natančno nadzoruje ravnanja in dejavnosti bonitetnih agencij. Podatke o bonitetnih ocenah bi bilo zato treba ESMA sporočati mesečno. Vendar pa bi zaradi zagotavljanja sorazmernosti morale bonitetne agencije, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in ki niso del skupine, podatke o bonitetnih ocenah sporočati vsaka dva meseca. ESMA bi lahko še vedno zahtevala, da takšne bonitetne agencije, glede na število in vrsto bonitetnih ocen ter zapletenost bonitetnih analiz, pomembnost ocenjevanih instrumentov ali izdajateljev in primernost bonitetnih ocen, da se uporabljajo za regulativne namene, poročajo mesečno.

(7)

Da se poročanje ne bi podvajalo, bi morala ESMA za potrebe stalnega nadzora uporabiti podatke, ki so že bili sporočeni za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja. Bonitetne agencije bi morale za potrebe stalnega nadzora sporočati tudi o informacijah v zvezi z bonitetnimi ocenami in pričakovanimi trendi glede bonitetnih ocen, ki niso bile sporočene za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja.

(8)

ESMA bi morala podatke, predložene za objavo na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja in za potrebe stalnega nadzora, uporabiti za zbiranje informacij o preteklih rezultatih, ki bi jih morala dati na voljo v centralnem registru v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1060/2009. Da se nadalje poveča primerljivost in zagotovi skladnost s podatki, sporočenimi v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 448/2012, bi bilo treba od na novo certificiranih bonitetnih agencij zahtevati, naj predložijo podatke za zadnjih deset let pred njihovim certificiranjem ali za obdobje od začetka opravljanja dejavnosti. Certificiranim bonitetnim agencijam ni treba sporočiti navedenih podatkov (delno ali v celoti), če dokažejo, da to zaradi njihovega obsega in kompleksnosti ne bi bilo sorazmerno.

(9)

Bonitetne agencije, ki so del skupine, bi morale podatke o bonitetnih ocenah ESMA sporočati ločeno ali pooblastiti eno od drugih agencij v skupini, da podatke predloži v njihovem imenu. Zaradi zelo integrirane funkcijske organizacije bonitetnih agencij na ravni Unije in lažjega razumevanja statističnih podatkov je treba bonitetne agencije spodbujati, da poročajo na svetovni ravni za celo skupino.

(10)

Bonitetne agencije lahko za potrebe stalnega nadzora in objavo poročil o preteklih rezultatih ESMA prostovoljno sporočajo bonitetne ocene, ki so jih izdale bonitetne agencije iz tretje države iz iste skupine bonitetnih agencij, a niso bile potrjene v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 1060/2009.

(11)

Bonitetne agencije bi morale bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen pri predložitvi podatkov razvrstiti v različne kategorije: glede na vrsto bonitetne ocene in podrazvrstitve, kot so sektor, gospodarska panoga ali kategorija sredstev, ali glede na izdajatelja in izdajo. Navedene kategorije temeljijo na preteklih izkušnjah ESMA glede zbiranja podatkov o bonitetnih ocenah in na potrebi po nadzoru podatkov o bonitetnih ocenah.

(12)

Da se zagotovi sporočanje bonitetnih ocen o novih finančnih instrumentih, ki bi lahko izhajali iz finančnih inovacij, bi bilo treba vključiti kategorijo za poročanje o „drugih finančnih instrumentih“. Kategorije ocen gospodarskih družb in ocen strukturiranih finančnih instrumentov bi morale vsebovati tudi kategorijo „drugi“, da se vključijo vse nove vrste izdaj gospodarskih družb ali strukturiranih finančnih instrumentov, ki jih ni mogoče razvrstiti v obstoječe kategorije.

(13)

Da se ESMA omogoči vzpostavitev Evropske platforme bonitetnega ocenjevanja, bonitetnim agencijam pa da na voljo dovolj časa za prilagoditev svojih internih sistemov novim zahtevam glede poročanja, bi morale bonitetne agencije prvo poročilo predložiti do 1. januarja 2016. Da se zagotovita primerljivost in stalnost podatkov, sporočenih na podlagi te uredbe, bi moralo prvo poročilo vsebovati podatke o vseh ocenah, ki so bile izdane in niso bile preklicane do 21. junija 2015. Prvo poročilo bi moralo vsebovati tudi podatke v zvezi z bonitetnimi ocenami in pričakovanimi trendi glede bonitetnih ocen, ki jih bonitetne agencije izdajo od 21. junija 2015 do 1. januarja 2016. Prvo poročilo bi moralo vsebovati iste vrste podatkov kot podatki o bonitetnih ocenah, ki se bodo nato sporočale dnevno.

(14)

Da bo ESMA lahko podatke prejela in samodejno obdelala v svojih notranjih sistemih, bi morali biti podatki, ki se bodo sporočali, pripravljeni v standardni obliki. Zaradi tehničnega napredka bo ESMA morda morala posodobiti nekatera tehnična navodila za poročanje glede prenosa ali oblike datotek, ki jih morajo predložiti bonitetne agencije, in navodila sporočiti s posebnimi sporočili ali smernicami.

(15)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA Komisiji predložila v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(16)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javno posvetovanje, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(17)

Da se zagotovi skladnost s členom 2(3) Uredbe (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), bi se morala ta uredba uporabljati od 21. junija 2015 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki, ki se sporočajo

1.   Bonitetne agencije sporočijo podatke o vseh svojih izdanih ali potrjenih bonitetnih ocenah ali pričakovanih trendih glede bonitetnih ocen v skladu s členi 8, 9 in 11. Bonitetne agencije sporočijo vse bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen na ravni ocenjevanega subjekta in po potrebi za vse svoje izdane dolžniške instrumente.

2.   Bonitetne agencije zagotovijo točnost, popolnost in dostopnost podatkov, ki jih sporočijo ESMA, ter zagotovijo, da se poročila predložijo v skladu s členi 8, 9 in 11 ter pri tem uporabljajo ustrezne sisteme, razvite na podlagi tehničnih navodil, ki jih predloži ESMA.

3.   Bonitetne agencije ESMA nemudoma obvestijo o kakršnih koli izjemnih okoliščinah, zaradi katerih začasno ne morejo poročati v skladu s to uredbo oziroma lahko poročajo le z zamudo.

4.   Pri skupini bonitetnih agencij lahko članice vsake skupine eno od njih pooblastijo, da poročila, ki jih določa ta uredba, predloži v imenu skupine. Vsaka bonitetna agencija, v katere imenu se navedeno poročilo predloži, se navede v podatkih, ki se predložijo ESMA.

5.   Bonitetna agencija, ki poroča v imenu skupine, lahko za namene člena 11(2) in člena 21(4)(e) Uredbe (ES) št. 1060/2009 vključi bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen, ki so jih izdale bonitetne agencije iz tretje države iz iste skupine, a niso bile potrjene. Če bonitetna agencija teh podatkov ne sporoči, to obrazloži v kvalitativnem poročilu o podatkih, v poljih 9 in 10 preglednice 1 dela 1 Priloge I k tej uredbi.

6.   Bonitetne agencije razkrijejo status naročenosti vsake sporočene bonitetne ocene ali pričakovanega trenda glede bonitetnih ocen z navedbo, ali je nenaročena z udeležbo ali nenaročena brez udeležbe v skladu s členom 10(5) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ali naročena.

Člen 2

Poročanje o položaju neplačila in preklicih

1.   Bonitetna agencija poroča o neplačilu v zvezi z oceno v poljih 6 in 13 preglednice 2 dela 2 Priloge I, če pride do katerega od naslednjih dogodkov:

(a)

bonitetna ocena kaže, da je bilo v skladu z opredelitvijo „neplačila“ bonitetne agencije ugotovljeno neplačilo;

(b)

bonitetna ocena je bila preklicana zaradi nesolventnosti ocenjenega subjekta ali prestrukturiranja dolga ali

(c)

v vseh drugih primerih, ko bonitetna agencija meni, da je ocenjeni subjekt ali instrument v neplačilu, bistveno oslabljen ali je v podobnem položaju.

2.   Če je sporočena bonitetna ocena preklicana, se razlog za preklic navede v polju 11 preglednice 2 dela 2 Priloge I.

Člen 3

Vrste bonitetnih ocen

Bonitetne agencije bonitetne ocene ali pričakovane trende glede bonitetne ocene pri sporočanju razvrstijo v eno od naslednjih vrst bonitetnih ocen:

(a)

bonitetne ocene gospodarskih družb;

(b)

bonitetne ocene strukturiranih finančnih instrumentov;

(c)

bonitetne ocene držav in javnih financ;

(d)

drugi finančni instrumenti.

Člen 4

Bonitetne ocene gospodarskih družb

1.   Bonitetne agencije pri sporočanju bonitetnih ocen gospodarskih družb te ocene razvrstijo v eno od naslednjih gospodarskih panog:

(a)

finančne institucije, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci;

(b)

zavarovalnice;

(c)

drugi gospodarski subjekti ali izdajatelji, ki niso vključeni v točkah (a) in (b).

2.   Bonitetne agencije izdaje gospodarskih družb razvrstijo v eno od naslednjih vrst izdaj:

(a)

obveznice;

(b)

krite obveznice iz člena 52(4) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), ki izpolnjujejo merila za upravičenost iz odstavkov 1 do 3, 6 in 7 člena 129 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(c)

druge vrste kritih obveznic, pri katerih je bonitetna agencija za izdajo bonitetne ocene uporabila posebne metodologije, metode ali ključne ocenjevalne predpostavke za izdajo bonitetne ocene, in niso vključene v točko (b);

(d)

druge vrste izdaj gospodarskih družb, ki niso vključene v točke (a), (b) in (c).

3.   Oznaka države ocenjevanega subjekta ali njegovih izdaj v polju 10 preglednice 1 dela 2 Priloge I je oznaka države, v kateri je sedež subjekta.

Člen 5

Ocene strukturiranih finančnih instrumentov

1.   Ocene strukturiranih finančnih instrumentov so povezane s finančnim instrumentom ali drugimi sredstvi, ki so rezultat posla ali sheme listinjenja iz člena 4(1)(61) Uredbe (EU) št. 575/2013.

2.   Bonitetne agencije pri sporočanju bonitetnih ocen strukturiranih finančnih instrumentov te ocene razvrstijo v eno od naslednjih skupin naložb:

(a)

vrednostni papirji na podlagi premoženja, vključno s krediti za nakup avtomobila, krediti za nakup ladje, krediti za nakup letala, študentskimi krediti, potrošniškimi krediti, krediti za mala in srednja podjetja, krediti za zdravljenje, krediti za nakup montažne hiše na kolesih, krediti za filmsko produkcijo, krediti za komunalno ureditev, najemom opreme, faktoringom iz naslova kreditnih kartic, davčnimi izvršbami, nedonosnimi krediti, krediti za nakup avtodoma, krediti posameznikom, krediti podjetjem in terjatvami do kupcev;

(b)

finančni instrument, zavarovan s stanovanjsko hipoteko, vključno s prvorazrednimi in neprvorazrednimi finančnimi instrumenti, zavarovanimi s stanovanjsko hipoteko, ter stanovanjski krediti, zavarovani z lastniškim deležem na nepremičnini;

(c)

finančni instrument, zavarovan s hipoteko na poslovne nepremičnine, vključno s krediti za prodajne ali poslovne prostore, krediti za bolnišnice, krediti za domove za nego, krediti za skladiščne objekte, krediti za hotele, oskrbne domove, krediti za gospodarsko panogo in krediti za večstanovanjske objekte;

(d)

finančni instrumenti, zavarovani z dolžniškimi instrumenti, vključno s finančnimi instrumenti, zavarovanimi s kreditom, s kreditom kritimi finančnimi instrumenti, z dolžniškimi instrumenti zavarovanimi sintetičnimi finančnimi instrumenti, z dolžniškimi instrumenti zavarovanimi enotranšnimi finančnimi instrumenti, z investicijskimi skladi zavarovanimi finančnimi instrumenti, z obveznicami zavarovanimi finančnimi instrumenti, finančnimi instrumenti, zavarovanimi z dolžniškimi instrumenti s premoženjem zavarovanih vrednostnih papirjev in finančnimi instrumenti, zavarovanimi z dolžniškimi instrumenti finančnih instrumentov, zavarovanih z dolžniškimi instrumenti;

(e)

komercialni zapisi, zavarovani z zastavo premoženja;

(f)

drugi strukturirani finančni instrumenti, ki ne spadajo v točke (a) do (e), vključno s strukturiranimi kritimi obveznicami, strukturiranimi finančnimi instrumenti, vrednostnimi papirji, povezanimi z zavarovalnim tveganjem, in ponudniki izvedenih finančnih instrumentov.

3.   Bonitetna agencija po potrebi v polju 34 preglednice 1 dela 2 Priloge I navede tudi, v kateri določeni podrazred finančnih instrumentov spada posamezni ocenjevani instrument.

4.   Oznaka države strukturiranega finančnega instrumenta se sporoči v polju 10 preglednice 1 dela 2 Priloge I in je oznaka države, v kateri je bila izdana večina sredstev. Če države izdaje večine sredstev ni mogoče ugotoviti, se ocenjeni instrument opredeli kot „mednarodni“.

Člen 6

Bonitetne ocene držav in javnih financ

1.   Bonitetne agencije pri sporočanju podatkov v zvezi z bonitetnimi ocenami državnih in javnih organov ter naddržavnih organizacij in njihovega izdanega dolga te ocene razvrstijo v enega od naslednjih sektorjev:

(a)

država, če je ocenjevani subjekt država ali je izdajatelj ocenjevanega dolga ali finančne obveznosti, dolžniškega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta država ali subjekt države s posebnim namenom iz točke (v)(i) in (ii) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ter če se bonitetna ocena nanaša na državo;

(b)

regionalni ali lokalni organ, če je ocenjevani subjekt regionalni ali lokalni organ ali je izdajatelj ocenjevanega dolga ali finančne obveznosti, dolžniškega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta regionalni ali lokalni organ ali subjekt regionalnega ali lokalnega organa s posebnim namenom iz točke (v)(i) in (ii) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ter če se bonitetna ocena nanaša na regionalni ali lokalni organ;

(c)

mednarodna finančna institucija iz točke (v)(iii) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009;

(d)

nadnacionalna organizacija, kot so institucije, ki niso vključene v točko (c), ki jih ustanovi, nadzira in ima v lasti več kot ena državna delničarka, vključno z organizacijami iz oddelka U Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(e)

javni subjekti, vključno s tistimi iz oddelkov O, P in Q Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006.

2.   Če pri mednarodnih finančnih institucijah ali naddržavnih organizacijah iz odstavka (1)(c) in (d) za državo izdajateljico ni mogoče opredeliti nobene države, se v polju 10 preglednice 1 dela 2 Priloge I ocenjevani izdajatelj opredeli kot „mednarodni“.

Člen 7

Drugi finančni instrumenti

Bonitetne ocene ali pričakovani trendi, izdani za finančni instrument, kakor je opredeljen v členu 3(1)(k) Uredbe (ES) št. 1060/2009, ki jih ni mogoče razvrstiti kot izdaje gospodarskih družb iz člena 4(2) te uredbe, kot strukturirane finančne instrumente iz člena 5 te uredbe ali kot izdaje državnih ali javnih subjektov iz člena 6 te uredbe, se sporočajo v kategoriji drugih finančnih instrumentov.

Člen 8

Poročanje zaradi objave na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja

1.   Bonitetna agencija sporoči podatke o bonitetnih ocenah ali pričakovanih trendih glede bonitetnih ocen v skladu s členom 11a(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ob vsaki izdaji ali potrditvi bonitetne ocene ali pričakovanega trenda glede bonitetnih ocen, ki se ne razkrije le naročnikom ob plačilu.

2.   Bonitetne ocene in pričakovani trendi glede bonitetnih ocen iz odstavka 1, ki se izdajo med 20:00:00 po srednjeevropskem času (CET) (9) prvi dan in 19:59:59 po srednjeevropskem času naslednji dan, se sporočijo naslednji dan do 21:59:59 po srednjeevropskem času.

3.   Z vsako bonitetno oceno ali pričakovanim trendom glede bonitetnih ocen, ki se sporoči v skladu z odstavkom 1, se hkrati predloži povezano sporočilo za javnost iz točke 5 dela I oddelka D Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009. Če je navedeno sporočilo za javnost najprej objavljeno in predloženo v jeziku, ki ni angleščina, se lahko predloži tudi angleška različica, če in ko je ta na voljo.

4.   Z ocenami iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1) se predloži povezano raziskovalno poročilo iz točke 1 dela III oddelka D Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009. Če je navedeno raziskovalno poročilo najprej objavljeno in predloženo v jeziku, ki ni angleščina, se lahko predloži tudi angleška različica, če in ko je ta na voljo.

Člen 9

Poročanje za potrebe nadzora, ki ga izvaja ESMA

1.   Bonitetne agencije v skladu s členom 21(4)(e) Uredbe (ES) št. 1060/2009 sporočijo podatke o vseh izdanih ali potrjenih bonitetnih ocenah in pričakovanih trendih glede bonitetnih ocen ali izdanih v tretji državi, ki niso potrjene v skladu s členom 1(5), vključno z informacijami o vseh subjektih ali dolžniških instrumentih, predloženih v prvi pregled ali predhodno ocenjevanje iz točke 6 dela I oddelka D Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009.

2.   Bonitetne agencije za bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen, za katere se člen 8 ne uporablja, mesečno sporočijo podatke o bonitetnih ocenah za predhodni koledarski mesec.

3.   Bonitetna agencija, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ni del skupine bonitetnih agencij, lahko podatke o bonitetnih ocenah iz odstavka 2 sporoči vsak drugi mesec, razen če ESMA zaradi vrste, zapletenosti in obsega bonitetnih ocen zahteva mesečna poročila. Navedeni podatki o bonitetnih ocenah se nanašajo na predhodna koledarska meseca.

4.   Podatki o bonitetnih ocenah iz odstavka 2 se ESMA predložijo v 15 dneh od konca obdobja, zajetega v poročilu. Če je petnajsti dan meseca v državi sedeža bonitetne agencije državni praznik ali če bonitetna agencija poroča v imenu skupine v skladu s členom 1(4) in je v državi sedeža navedene bonitetne agencije takrat praznik, je rok naslednji delovni dan.

5.   Če v predhodnem koledarskem mesecu ni bila izdana nobena bonitetna ocena ali pričakovani trend glede bonitetne ocene iz odstavka 1, bonitetni agenciji ni treba sporočiti nobenih podatkov.

Člen 10

Poročanje za namene preteklih rezultatov

ESMA izdane ali potrjene bonitetne ocene ali bonitetne ocene, izdane v tretji državi, ki niso potrjene v skladu s členom 1(5), uporabi za dajanje na voljo informacij o preteklih rezultatih v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1060/2009 in točko 1 dela II oddelka E Priloge I k navedeni uredbi.

Člen 11

Prvo poročanje

1.   Bonitetne agencije, registrirane ali potrjene pred 21. junijem 2015, pripravijo prvo poročilo, ki se bo posredovalo ESMA do 1. januarja 2016 in vsebuje vse naslednje informacije:

(a)

informacije o bonitetnih ocenah in pričakovanih trendih glede bonitetnih ocen iz členov 8 in 9, ki so bile izdane ter niso bile preklicane do 21. junija 2015;

(b)

informacije o bonitetnih ocenah in pričakovanih trendih glede bonitetnih ocen iz členov 8 in 9, ki so bile izdane med 21. junijem 2015 ter 31. decembrom 2015.

2.   Bonitetne agencije, registrirane ali potrjene med 21. junijem 2015 in 31. decembrom 2015, so s to uredbo usklajene od 1. januarja 2016. V skladu s členoma 8 in 9 v svojem prvem poročilu sporočijo vse bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen, izdane od datuma registracije ali certificiranja.

3.   Bonitetne agencije, registrirane ali certificirane po 1. januarju 2016, se s to uredbo uskladijo v treh mesecih po datumu registracije ali certificiranja. V skladu s členoma 8 in 9 v svojem prvem poročilu sporočijo vse bonitetne ocene in pričakovane trende glede bonitetnih ocen, izdane od datuma registracije ali certificiranja.

4.   Bonitetna agencija, certificirana po 21. juniju 2015, s prvim poročilom iz odstavkov 2 in 3 v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ter točko 1 dela 2 oddelka E Priloge I k navedeni uredbi predloži tudi informacije o preteklih rezultatih za vsaj deset let pred datumom certificiranja ali, če je z opravljanjem dejavnosti začela manj kot deset let pred datumom certificiranja, informacije o preteklih rezultatih za obdobje od začetka opravljanja bonitetne dejavnosti. Certificiranim bonitetnim agencijam ni treba sporočiti navedenih podatkov (delno ali v celoti), če dokažejo, da to zaradi njihovega obsega in kompleksnosti ne bi bilo sorazmerno.

Člen 12

Struktura podatkov

1.   Bonitetne agencije ESMA poročila o kvalitativnih podatkih pošljejo v obliki, določeni v preglednicah iz dela 1 Priloge I, skupaj s prvim poročilom o bonitetnih ocenah v skladu s členom 11. Vse spremembe navedenih poročil o kvalitativnih podatkih se takoj sporočijo v sistem ESMA kot posodobitve, preden se ESMA predložijo podatki o bonitetnih ocenah, na katere navedene spremembe vplivajo. Če bonitetna agencija poroča v imenu skupine, kot je navedeno v členu 1(4), se lahko ESMA predloži en sklop poročil o kvalitativnih podatkih.

2.   Bonitetne agencije poročila s podatki o bonitetnih ocenah za bonitetne ocene iz členov 8, 9 in 11 predložijo v obliki, določeni v preglednicah iz dela 2 Priloge I.

Člen 13

Postopki poročanja

1.   Bonitetne agencije poročila o kvalitativnih podatkih in poročila s podatki o bonitetnih ocenah iz člena 12 predložijo v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovila ESMA, ter pri tem uporabljajo njen sistem poročanja.

2.   Bonitetne agencije datoteke, ki jih pošljejo in prejmejo od ESMA, hranijo v elektronski obliki vsaj pet let. Datoteke na njeno zahtevo predložijo ESMA.

3.   Če bonitetna agencija ugotovi, da so v sporočenih podatkih stvarne napake, zadevne podatke takoj popravi v skladu s tehničnimi navodili, ki jih je zagotovila ESMA.

Člen 14

Razveljavitev in prehodne določbe

1.   S 1. januarjem 2016 prenehata veljati naslednji uredbi:

(a)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012;

(b)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012.

2.   Sklicevanja na uredbi iz odstavka 1 se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

3.   Za podatke, ki se ESMA v skladu z uredbama iz prvega odstavka predložijo pred 1. januarjem 2016, se šteje, da so bili predloženi v skladu s to uredbo, ESMA pa jih še naprej uporablja v skladu s členom 11(2) in členom 21(4)(e) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ter točko 1 dela II oddelka E Priloge I k navedeni uredbi.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo v centralnem registru, ki ga je uvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 17).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino in obliko rednega poročanja podatkov o bonitetnih ocenah, ki jih bonitetne agencije predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012, str. 2).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (UL L 146, 31.5.2013, str. 1).

(6)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(7)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(8)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(9)  CET upošteva spremembo na srednjeevropski poletni čas.


PRILOGA I

DEL 1

SEZNAM POLJ ZA DOKUMENTE S KVALITATIVNIMI PODATKI

Preglednica 1

Opis identifikacije in metodologije bonitetne agencije

Ta preglednica vključuje elemente za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke, vključno s podatki o pravnem subjektu ter uporabljenimi metodologijo in politikami.

Ta preglednica vsebuje po eno vrstico za vsako bonitetno agencijo, ki predloži informacije.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA ob registraciji ali certificiranju.

Obvezno.

 

Tehnično.

2

Mednarodni identifikator pravnih subjektov (LEI) bonitetne agencije poročevalke

Koda LEI bonitetne agencije, ki pošilja datoteko.

Obvezno.

ISO 17442.

Javno.

3

Ime bonitetne agencije

Ime, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije. Biti mora enako imenu, ki ga je bonitetna agencija uporabila pri registraciji in pri vseh drugih nadzornih postopkih v okviru ESMA. Kadar ena od članic skupine bonitetnih agencij poroča za celo skupino, se navede ime skupine bonitetnih agencij.

Obvezno.

 

Javno.

4

Opis bonitetne agencije

Kratek opis bonitetne agencije.

Obvezno.

 

Javno.

5

Metodologija bonitetne agencije

Opis metodologije bonitetnega ocenjevanja, ki jo uporablja bonitetna agencija. Bonitetna agencija lahko opiše posebnosti svoje metodologije ocenjevanja.

Obvezno.

 

Javno.

6

Povezava na spletno mesto bonitetne agencije z metodologijo

Povezava na spletno mesto bonitetne agencije, na katerem so navedene vse informacije, povezane z metodologijami, ter opisi modelov in ključnih predpostavk ocenjevanja.

Obvezno.

Veljaven sklic na spletno mesto.

Javno.

7

Politika glede naročenih in nenaročenih bonitetnih ocen

Opis politike bonitetne agencije glede naročenih in nenaročenih bonitetnih ocen z udeležbo ali brez nje. Če ima agencija več kot eno politiko, se za vsako politiko navedejo zadevne vrste bonitetnih ocen.

Obvezno.

 

Javno.

8

Politika bonitetnega ocenjevanja podrejenih podjetij

Opis politike glede poročanja bonitetnih ocen podrejenih podjetij.

Obvezno.

Uporablja se pri bonitetnih agencijah, ki izdajajo ocene gospodarskih družb.

 

Javno.

9

Geografska pokritost poročanja

Bonitetne agencije, ki so del skupine, morajo navesti, ali poročajo o vseh ocenah, ki jih je izdala skupina (v svetovnem merilu) ali ne (le EU in potrjene ocene). Kadar pokritost ni svetovna, bonitetna agencija obrazloži, zakaj ne. Pri vseh drugih bonitetnih agencijah je treba navesti „svetovna“ („Y“).

Obvezno.

Y – da,

N – ne.

Javno.

10

Razlog za pokritost, ki ni svetovna

Razlog, zakaj bonitetna agencija, ki je del skupine, ne poroča o vseh bonitetnih ocenah skupine.

Obvezno.

Uporablja se, ko je „Geografska pokritost poročanja“ = „N“.

 

Javno.

11

Opredelitev neplačila

Opiše se opredelitev neplačila, ki jo uporablja bonitetna agencija.

Obvezno.

 

Javno.

12

Povezava na spletno stran

Povezava na domačo spletno stran javnega spletnega mesta bonitetne agencije.

Obvezno.

Veljaven sklic na spletno mesto.

Javno.


Preglednica 2

Seznam vrst bonitetnih ocen izdajatelja

Ta preglednica se izpolni, kadar bonitetna agencija izdaja bonitetne ocene izdajatelja. Preglednica vsebuje po eno vrstico za vsako vrsto bonitetne ocene, ki jo bonitetna agencija izda na ravni izdajatelja.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator vrste bonitetne ocene izdajatelja

Enotni identifikator za vsako vrsto bonitetne ocene izdajatelja, na podlagi katere se lahko oceni ocenjevani subjekt.

Obvezno.

Uporablja se, če bonitetna agencija izdaja ocene izdajatelja.

 

Tehnično.

2

Ime vrste bonitetne ocene izdajatelja

Ime bonitetne kategorije izdajatelja.

Obvezno.

 

Tehnično.

3

Opis vrste bonitetne ocene izdajatelja

Opis ocenjevane kategorije dolga.

Obvezno.

 

Tehnično.

4

Standard vrste bonitetne ocene izdajatelja

Razlikovati je treba med vrstami bonitetnih ocen izdajatelja pri: glavni/globalni bonitetni oceni izdajatelja, vrsti ocene dolga (različne kategorije so opisane v preglednici 2 dela 2 Priloge 1) in vseh drugih ocenah dolga izdajatelja.

Obvezno.

IR – glavna ocena izdajatelja.

DT – ocena dolga.

OT – drugo.

Tehnično.


Preglednica 3

Seznam kategorij dolga

Ta preglednica se izpolni, kadar bonitetna agencija opravlja bonitetne ocene dolga ali izdaje obveznic ali dolžniških instrumentov (kot so nadrejeni nezavarovani dolg, podrejeni nezavarovani dolg, nižji podrejeni nezavarovani dolg). Preglednica vsebuje po eno vrstico za vsako vrsto dolga.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator razvrstitve ocenjenega dolga

Enotni identifikator za vsako kategorijo dolga, uporabljeno za razvrstitev kategorij dolga ali izdaj obveznic podjetja ali države.

Obvezno.

Uporablja se, če bonitetna agencija ocenjuje kategorije podjetniškega ali državnega dolga.

 

Tehnično.

2

Ime razvrstitve ocenjenega dolga

Ime ocenjevane kategorije dolžniških instrumentov.

Obvezno.

 

Tehnično.

3

Opis razvrstitve ocenjenega dolga

Opis ocenjevane kategorije dolga.

Obvezno.

 

Tehnično.

4

Nadrejenost/podrejenost

Opredeli se nadrejenost razreda dolga ocenjevanega izdajatelja ali instrumenta pri poplačilu.

Neobvezno.

SEU – če dolg ali izdaja ocenjevanega izdajatelja sodi v kategorijo nadrejenega nezavarovanega dolga,

SEO – če ocenjevani izdajatelj ali izdaja sodi v kategorijo nadrejenega dolga, ki ni SEU,

SB – če dolg izdajatelja ali izdaja sodi v kategorijo podrejenega dolga.

Tehnično.


Preglednica 4

Seznam vrst izdaj /programov

Ta preglednica se izpolni, kadar bonitetna agencija opravlja bonitetne ocene izdaje obveznic ali finančnih instrumentov. Bonitetna agencija navede vse vrste izdaj ali programov, v okviru katerih se izdaja dolg (kot so menice, srednjeročne menice, obveznice, komercialni zapisi). Preglednica vsebuje po eno vrstico za vsako vrsto programa ali izdaje.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator vrste izdaje/programa

Enotni identifikator za vsako izdajo/program, uporabljen za razvrstitev ocen izdaje.

Obvezno.

Uporablja se, če bonitetna agencija ocenjuje izdaje podjetja ali države.

 

Tehnično.

2

Ime vrste izdaje/programa

Ime izdaje/programa.

Obvezno.

 

Tehnično.

3

Opis vrste izdaje/programa

Opis izdaje/programa.

Obvezno.

 

Tehnično.


Preglednica 5

Seznam glavnih analitikov

Ta preglednica vsebuje seznam vseh glavnih analitikov, ki delujejo v Uniji. Če je glavni analitik delo glavnega analitika opravljal v različnih obdobjih (z vmesnimi obdobji, ko tega dela ni opravljal), je treba glavnega analitika v preglednico vključiti večkrat: po enkrat za vsako obdobje imenovanja za glavnega analitika. Začetni in končni datum imenovanja za funkcijo se za istega glavnega analitika ne prekrivata. Preglednica vsebuje po eno vrstico za vsakega glavnega analitika in določeno obdobje opravljanja funkcije.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Interni identifikator glavnega analitika

Interni enotni identifikatorji člana osebja, ki ga je na funkcijo analitika imenovala bonitetna agencija.

Obvezno.

 

Le nadzor.

2

Ime glavnega analitika

Polno ime glavnega analitika.

Obvezno.

 

Le nadzor.

3

Začetni datum glavnega analitika

Začetni datum imenovanja člana osebja na funkcijo glavnega analitika.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD).

Le nadzor.

4

Končni datum glavnega analitika

Končni datum imenovanja člana osebja na funkcijo glavnega analitika. Če član osebja trenutno opravlja funkcijo glavnega analitika, se datum navede kot 9999-01-01.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01.

Le nadzor.


Preglednica 6

Bonitetna lestvica

Ta preglednica vsebuje opis vseh bonitetnih lestvic, ki jih bonitetna agencija uporablja za izdajo bonitetnih ocen, o katerih se poroča na podlagi te uredbe. Bonitetne agencije sporočijo po eno vrstico za vsako bonitetno lestvico. Za vsako bonitetno lestvico, o kateri se poroča, se lahko informacije o eni bonitetni kategoriji ali več sporočijo v podpreglednici „kategorije“, o eni stopnji ali več pa se lahko sporoči v podporočilu „Stopnje“.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator bonitetne lestvice

Opredeli se specifično bonitetno lestvico bonitetne agencije.

Obvezno.

 

Tehnično.

2

Datum začetka veljavnosti bonitetne lestvice

Datum začetka veljavnosti bonitetne lestvice.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD).

Javno.

3

Datum prenehanja veljavnosti bonitetne lestvice

Zadnji datum veljavnosti bonitetne lestvice. Za bonitetno lestvico, ki se trenutno uporablja, se navede kot 9999-01-01.

Obvezno.

Oblika datuma po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) ali kot 9999-01-01.

Javno.

4

Opis bonitetne lestvice

Opis vrste bonitetnih ocen v lestvici, po potrebi vključno z geografsko pokritostjo.

Obvezno.

 

Javno.

5

Časovni okvir

Opredeli se veljavnost bonitetne lestvice glede na časovno obdobje.

Obvezno.

L – kadar se bonitetna lestvica uporablja za dolgoročne ocene,

S – kadar se bonitetna lestvica uporablja za kratkoročne ocene.

Javno.

6

Vrsta bonitetne ocene

Opredeli se veljavnost bonitetne lestvice glede na vrsto bonitetne ocene.

Obvezno.

C – kadar se bonitetna lestvica uporablja za ocene gospodarskih družb,

S – kadar se bonitetna lestvica uporablja za ocene držav ali javnih financ,

T – kadar se bonitetna lestvica uporablja za ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

O – kadar se bonitetna lestvica uporablja za druge finančne instrumente.

Javno.

7

Razpon bonitetne lestvice

Opredeli se, ali se bonitetna lestvica uporablja za izdajo predhodnih ocen, končnih ocen ali obojih.

Obvezno.

PR – bonitetna lestvica se uporablja le za izdajo predhodnih ocen,

FR – bonitetna lestvica se uporablja le za izdajo končnih ocen,

BT – bonitetna lestvica se uporablja za izdajo predhodnih in končnih ocen.

Javno.

8

Bonitetna lestvica, uporabljena za CEREP

Navede se, ali ocene uporablja ESMA pri statističnih izračunih za centralni register (CEREP).

Za vsako navedeno obdobje se lahko uporabi le ena bonitetna lestvica za posamezno kombinacijo vrst bonitetnih ocen in časovnega obdobja.

Obvezno.

Y – da,

N – ne.

Tehnično.

9

Kategorije

Vrednost bonitetne kategorije

Položaj bonitetne kategorije na bonitetni lestvici (kjer 1 ustreza kategoriji, ki predstavlja najboljšo kreditno sposobnost).

Obvezno.

Vrstilni števnik je celo število z najmanjšo vrednostjo 1 in največjo vrednostjo 20. Vrednosti bonitetnih kategorij se navedejo zaporedno. Za vsako bonitetno oceno mora obstajati vsaj ena bonitetna kategorija.

Javno.

10

Oznaka bonitetne kategorije

Opredeli se specifična bonitetna kategorija na bonitetni lestvici.

Obvezno.

 

Javno.

11

Opis bonitetne kategorije

Opredelitev bonitetne kategorije na bonitetni lestvici.

Obvezno.

 

Javno.

12

Stopnje

Vrednost stopnje

Položaj stopnje na bonitetni lestvici (kjer 1 ustreza stopnji, ki predstavlja najboljšo kreditno sposobnost).

Obvezno.

Vrednost stopnje je celo število z najmanjšo vrednostjo 1 in največjo vrednostjo 99. Vrednosti se navedejo zaporedno. Za vsako bonitetno oceno mora obstajati vsaj ena bonitetna stopnja.

Javno.

13

Oznaka stopnje

Opredeli se specifična stopnja na bonitetni lestvici. Stopnje navajajo dodatne informacije o bonitetni kategoriji.

Obvezno.

 

Javno.

14

Opis stopnje

Opis stopnje na bonitetni lestvici.

Obvezno.

 

Javno.

DEL 2

SEZNAM POLJ ZA DATOTEKE S PODATKI O BONITETNIH OCENAH

Preglednica 1

Podatki, ki opisujejo ocenjevani subjekt/instrument

Ta preglednica vsebuje opredelitev in opis vseh bonitetnih ocen, ki jih izda bonitetna agencija in o katerih se poroča za področje uporabe te uredbe. Ta preglednica vsebuje po eno vrstico za vsako posamezno bonitetno oceno, o kateri se poroča. Po potrebi se lahko pri vsaki vrstici bonitetne ocene poroča o enem ali več originatorjih („Originatorji“).


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator bonitetne agencije

Oznaka, ki se uporablja za identifikacijo bonitetne agencije poročevalke. Določi jo ESMA pri registraciji ali certificiranju.

Obvezno.

 

Tehnično.

2

Koda LEI bonitetne agencije poročevalke

Koda LEI bonitetne agencije, ki pošilja datoteko.

Obvezno.

ISO 17442.

Javno.

3

Koda LEI odgovorne agencije

Koda LEI bonitetne agencije, odgovorne za ocenjevanje, in sicer:

če je bonitetna ocena izdana v Uniji, registrirana bonitetna agencija, ki je oceno izdala,

če je bonitetna ocena potrjena, registrirana bonitetna agencija, ki je oceno potrdila,

če je bonitetno oceno izdala certificirana bonitetna agencija, certificirana bonitetna agencija,

če je bonitetna ocena izdana v tretji državi in je registrirana bonitetna agencija ni potrdila, bonitetna agencija tretje države, ki je izdala oceno.

Obvezno.

ISO 17442.

Javno.

4

Koda LEI bonitetne agencije, ki je izdala oceno

Koda LEI bonitetne agencije, ki je izdala oceno, in sicer:

če je bonitetna ocena izdana v Uniji, registrirana bonitetna agencija,

če je ocena potrjena, bonitetna agencija tretje države, ki je izdala potrjeno bonitetno oceno,

če je bonitetno oceno izdala certificirana bonitetna agencija, certificirani subjekt,

če je bonitetna ocena izdana v tretji državi in je registrirana bonitetna agencija ni potrdila, bonitetna agencija tretje države, ki je izdala oceno.

Obvezno.

ISO 17442.

Javno.

5

Identifikator bonitetne ocene

Enotni identifikator bonitetne ocene, ki ostane nespremenjen. Identifikator bonitetne ocene je enoten v vseh poročilih agencije ESMA.

Obvezno.

 

Tehnično.

6

Vrsta bonitetne ocene

Opredeli se, ali gre za oceno gospodarske družbe, države, javnih financ, strukturiranega finančnega instrumenta ali drugega finančnega instrumenta. Se ne spreminja.

Obvezno.

C – če se ocena nanaša na ocene gospodarskih družb,

S – če se ocena nanaša na ocene držav ali javnih financ,

T – če se ocena nanaša na ocene strukturiranih finančnih instrumentov,

O – če se ocena nanaša na druge finančne instrumente.

Javno.

7

Druga vrsta bonitetne ocene

Opiše se vrsta ocenjevanega finančnega instrumenta, za katerega se je pri vrsti ocene navedlo „O“.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „O“.

 

Le nadzor.

8

Ocenjevani predmet

Navede se, ali se bonitetna ocena nanaša na subjekt/izdajatelja dolga ali izdajo dolga ocenjevanega subjekta/finančnega instrumenta.

Obvezno.

ISR – ocena se nanaša na subjekt ali izdajatelja dolga,

INT – ocena se nanaša na izdajo dolga/ finančni instrument.

Javno.

9

Časovni okvir

Opredeli se, ali je bonitetna ocena kratkoročna ali dolgoročna. Se ne spreminja.

Obvezno.

L – za dolgoročno bonitetno oceno,

S – za kratkoročno bonitetno oceno.

Javno.

10

Država

Oznaka države ocenjevanega subjekta oz. instrumenta.

Obvezno.

Oznaka ISO 3166-1.

Oznaka „ZZ“ se uporabi za navedbo kategorije „mednarodna“.

Javno.

11

Valuta

Opredeli se, ali je ocena podana v domači ali tuji valuti.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ ali „S“.

LC – za oceno v domači valuti,

FC – za oceno v tuji valuti.

Javno.

12

Koda LEI pravnega subjekta/izdajatelja

Koda LEI pravnega subjekta/izdajatelja. Se ne spreminja.

Obvezno.

Uporablja se le, če je ocenjevani subjekt upravičen do kode LEI.

ISO 17442.

Javno.

13

Davčna številka pravnega subjekta/izdajatelja

Enotna nacionalna davčna številka ocenjevanega subjekta. Se ne spreminja.

Neobvezno.

Po potrebi.

 

Javno.

14

Identifikacijska številka za davek na dodano vrednost (DDV) pravnega subjekta/izdajatelja

Enotna nacionalna identifikacijska številka za DDV ocenjevanega subjekta. Se ne spreminja.

Neobvezno.

Po potrebi.

 

Javno.

15

Identifikacijska koda banke (BIC) pravnega subjekta/izdajatelja

Enotna koda BIC ocenjevanega subjekta. Se ne spreminja.

Neobvezno.

Uporablja se le za subjekte, ki predstavljajo finančne institucije („Gospodarska panoga“ = „FI“ ali „IN“).

ISO 9362.

Javno.

16

Interni identifikator pravnega subjekta/izdajatelja

Enotni interni identifikator izdajatelja. Ostane nespremenjen.

Obvezno.

 

Le nadzor.

17

Ime pravnega subjekta/izdajatelja

Navede se ustrezen in razumljiv sklic na zakonito ime pravnega subjekta/izdajatelja.

Obvezno.

 

Javno.

18

Koda LEI nadrejenega pravnega subjekta/izdajatelja

Koda LEI nadrejenega podjetja. Sporoči se v primeru, če je ocenjevani subjekt podrejeno podjetje drugega ocenjevanega subjekta. Se ne spreminja.

Obvezno.

Uporablja se le, če je ocenjevani subjekt/izdajatelj dolga podrejeno podjetje drugega ocenjevanega subjekta.

ISO 17442.

Javno.

19

Interni identifikator nadrejenega pravnega subjekta/izdajatelja

Interni identifikator nadrejenega subjekta/izdajatelja. Ostane nespremenjen.

Obvezno.

Uporablja se le, če je ocenjevani subjekt podrejeno podjetje drugega ocenjevanega subjekta.

 

Le nadzor.

20

Koda skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) na poddržavni ravni

Identifikator mesta/regije ocenjevane občine/poddržavna raven.

Obvezno.

Uporablja se le, če je „Država“ del Unije in za „Vrsta bonitetne ocene“ = „S“ ter „Sektor“ = „SM“.

Eurostatova nomenklatura: ravni NUTS 1 do 3.

Javno.

21

Koda ISIN

Identifikacijska koda finančnega premoženja (ISIN) ocenjevanega instrumenta. Se ne spreminja.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“ in če je ocenjevanemu instrumentu dodeljena koda ISIN.

ISO 6166.

Javno.

22

Enotni identifikator instrumenta

Kombinacija lastnosti instrumenta, ki so značilne samo za ta instrument.

Neobvezno.

Standard ESMA.

Le nadzor.

23

Interni identifikator instrumenta

Oznaka za identifikacijo ocenjevanega finančnega instrumenta. Se ne spreminja.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

 

Le nadzor.

24

Vrsta izdaje/programa

Navede se vrsta izdaje/programa ocene.

Neobvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ ali „S“ in „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

Veljavni „Identifikator vrste izdaje/programa“, ki se je prej navedel v „seznamu vrst izdaje/programa“.

Javno.

25

Vrsta bonitetne ocene izdajatelja

Opredeli se vrsta bonitetne ocene izdajatelja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ in „Ocenjevani predmet“ = „ISR“.

Veljavni „Identifikator vrste izdaje/programa“, ki se je prej navedel v „seznamu vrst bonitetne ocene izdajatelja“.

Javno.

26

Kategorija dolga

Navede se kategorija dolga za ocenjevane izdaje ali dolgove.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ ali „S“ in „Ocenjevani predmet“ = „ISR“ ter „Vrsta bonitetne ocene izdajatelja“ = „DT“ ali po potrebi „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

Veljavni „Identifikator razvrstitve ocenjenega dolga“, ki se je navedel v „seznamu kategorij dolga“.

Javno.

27

Datum izdaje

Navede se datum izdaje ocenjevanega instrumenta ali izdaje dolga. Se ne spreminja.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

Oblika datuma po ISO 8601: (LLLL-MM-DD).

Le nadzor.

28

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti ocenjevanega instrumenta ali izdaje dolga.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

Če ni zapadlosti, se navede kot: 9999-01-01.

Oblika datuma po ISO 8601: (LLLL-MM-DD) ali 9999-01-01.

Le nadzor.

29

Preostala vrednost izdaje

Preostala vrednost izdaje ob prvi izdaji bonitetne ocene. Znesek se sporoči v denarni enoti izdaje, navedeni v polju „Koda valute preostale vrednosti izdaje“.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

 

Le nadzor.

30

Koda valute preostale vrednosti izdaje

Koda valute ocenjevane izdaje.

Obvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

ISO 4217.

Le nadzor.

31

Gospodarska panoga

Razvrstitev ocenjevanega subjekta ali izdaj dolga, ki se poroča pod bonitetno oceno za podjetja, med finančne institucije, zavarovalnice in nefinančne gospodarske družbe.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“.

FI – za bonitetno oceno finančnih institucij, vključno z bankami, borznimi posredniki in borznimi trgovci,

IN – za bonitetno oceno zavarovalnic,

CO – za bonitetno oceno podjetniških izdajateljev, ki ne sodijo v razred „FI“ ali „IN“.

Javno.

32

Sektor

Navedejo se podkategorije za bonitetne ocene držav in javnih financ.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „S“.

SV – za oceno države,

SM – za oceno regionalnega ali lokalnega organa,

IF – za oceno finančnih institucij,

SO – za oceno naddržavnih organizacij razen „IF“,

PE – za oceno javnih subjektov.

Javno.

33

Razred finančnih instrumentov

Opredelijo se glavni razredi finančnih instrumentov za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

ABS – za oceno ABS

RMBS – za oceno RMBS,

CMBS – za oceno CMBS,

CDO – za oceno CDO,

ABCP – za oceno ABCP,

OTH – za drugo.

Javno.

34

Podrazred finančnih instrumentov

Opredelijo se podrazredi finančnih instrumentov za ocene strukturiranih finančnih instrumentov.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

CCS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi faktoringa iz naslova kreditnih

kartic, – ALB – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi kredita za nakup avtomobila,

CNS – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi potrošniškega kredita,

SME – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi kredita za mala in srednja podjetja,

LES – če so ABS: vrednostni papirji na podlagi zakupov posameznikom ali podjetjem,

HEL – če so RMBS: stanovanjski kredit na podlagi lastniškega deleža na nepremičnini,

PRR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi prvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita, NPR – če so RMBS: finančni instrument na podlagi neprvovrstnega stanovanjskega hipotekarnega kredita,

CFH, če so CDO: denarni tok in hibridni CDO/CLO,

SDO – če so CDO: sintetični CDO/CLO,

MVO – če so CDO: če so CDO: CDO po tržni vrednosti,

– SIV, če so OTH: strukturirani finančni instrumenti,

– ILS – če so OTH: vrednostni papirji, vezani na zavarovalni posel

– DPC, če so OTH: izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov,

SBC, če so OTH: strukturirane krite obveznice,

OTH – drugo.

Javno.

35

Druga podskupina naložb

Navede se druga kategorija skupine ali podskupine naložb.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“ in „Podskupina naložb“ = „OTH“.

 

Le nadzor.

36

Razvrstitve izdaj gospodarskih družb

Razvrstitev kritih obveznic.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ in „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

BND – obveznice,

CBR – krite obveznice iz člena 52(4) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki izpolnjujejo zahteve glede primernosti iz člena 129 Uredbe (EU) št. 575/2013,

OCB – druge vrste kritih obveznic, pri katerih je bonitetna agencija za izdajo bonitetne ocene uporabila posebne metodologije, metode ali ključne ocenjevalne predpostavke za krite obveznice in niso vključene v točki (b) člena 5(2) te uredbe,

OTH – druge vrste izdaj gospodarskih družb, ki niso vključene v točke (a), (b) in (c) člena 5(2) te uredbe.

Javno.

37

Druge izdaje gospodarskih družb

Opiše se vrsta izdaje, ki se poroča pod kategorijo izdaj gospodarskih družb „drugo“.

Obvezno.

Uporablja se za „Razvrstitve izdaj gospodarskih družb“ = „OTH“.

 

Le nadzor.

38

Razred tranše

Razred tranše.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

 

Javno.

39

Št. serije/ID programa

Če je izdaja del serije več izdaj v okviru istega programa, se navede številka določene serije, katere del je izdaja. Če obstaja, se lahko ID programa doda za dopolnitev „Ime programa/posl/izdaje“.

Neobvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“ ali „Vrsta bonitetne ocene“ = „C“ in „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

 

Javno.

40

Ime programa/posla/izdaje

Navede se ime programa/posla/izdaje, ki se je uporabilo v javnih dokumentih o izdaji.

Neobvezno.

Uporablja se za „Ocenjevani predmet“ = „INT“.

 

Javno.

41

Originatorji

Interni identifikator originatorja

Oznaka, ki jo bonitetna agencija določi za identifikacijo originatorja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

V primeru več originatorjev, ki jih ni mogoče posamično opredeliti, je treba navesti „MULTIPLE“.

 

Le nadzor.

42

Koda LEI originatorja

Koda LEI originatorja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“ in „Interni identifikator originatorja“ ni „MULTIPLE“.

ISO 17442.

Le nadzor.

43

Koda BIC originatorja

Koda BIC originatorja.

Neobvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“ in „Interni identifikator originatorja“ ni „MULTIPLE“.

ISO 9362.

Le nadzor.

44

Ime originatorja

Navede se ustrezen in razumljiv sklic na pravno ime originatorja (ali nadrejenega podjetja originatorja).

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“ in „Interni identifikator originatorja“ ni „MULTIPLE“.

 

Le nadzor.

45

Prejšnja predhodna ocena

Za vse nove bonitetne ocene se navede, ali je bonitetna agencija pred izdajo končne ocene izdala predhodno oceno ali izvedla prvi pregled.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „NEW“ v preglednici 2 dela 2.

Y – da,

N – ne.

Le nadzor.

46

Identifikator prejšnje predhodne ocene

Navede se identifikator bonitetne ocene predhodno izdane predhodne ocene ali prvega pregleda. „Identifikator prejšnje predhodne ocene“ bi moral biti enak že sporočeni veljavni predhodni oceni „Identifikator bonitetne ocene“.

Obvezno.

Uporablja se za „Prejšnja predhodna ocena“ = „Y“.

 

Le nadzor.

47

Kazalnik kompleksnosti

Navede se stopnja kompleksnosti, ki se pripiše oceni strukturiranega finančnega instrumenta ob upoštevanju dejavnikov, kot so število originatorjev, nasprotnih strank, držav, potreba po razvoju novih metodologij ali novih inovativnih posebnosti, izboljšanja kreditne kakovosti, ustrezna dokumentacija, kompleksno zavarovanje, drugačne ali nove jurisdikcije in/ali obstoj izvedenih komponent, kar so le nekateri od dejavnikov, ki so lahko po mnenju bonitetne agencije pomembni pri oceni kompleksnosti storitve bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

S – standardna kompleksnost,

C – dodatna kompleksnost.

Le nadzor.

48

Vrsta posla s strukturiranimi finančnimi instrumenti

Navedba, ali se instrument nanaša na samostojni ali glavni sklad.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ = „T“.

S – samostojni posel,

M – posel centralnega sklada.

Le nadzor.

49

Vrsta bonitetne ocene za ERP

Opredelijo se bonitetne ocene, ki sodijo na področje uporabe ERP na podlagi zahtev iz člena 11a Uredbe (ES) št. 1060/2009.

Obvezno.

NXI – bonitetna ocena se ne pripravi in razkrije izključno naročnikom proti plačilu,

EXI – bonitetna ocena se pripravi in razkrije izključno naročnikom proti plačilu.

Tehnično.

50

Pomembno za statistični izračun za CEREP

Navede se, ali se ocena uporabi pri statističnem izračunu za CEREP.

Obvezno.

Y – da,

N – ne.

Tehnično.


Preglednica 2

Podatki o posameznih dejavnostih bonitetnega ocenjevanja

Ta preglednica vsebuje vse dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, objavljene v zvezi z bonitetnimi ocenami iz preglednice 1. Kadar se objave za javnost ali državna raziskovalna poročila objavijo v več jezikih, se lahko za isto dejavnost bonitetnega ocenjevanja sporoči več različic javnih objav ali državnih raziskovalnih poročil.


Št.

Ime polja

Opis

Vrsta polja

Standard

Področje uporabe

1

Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja

Enotni identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja. Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja je edinstven za vsako sporočeno bonitetno oceno.

Obvezno.

 

Tehnično.

2

Identifikator bonitetne ocene

Enotni identifikator bonitetne ocene.

Obvezno.

Moral bi biti veljaven „Identifikator bonitetne ocene“, naveden v preglednici 1 dela 2.

Tehnično.

3

Datum in čas veljavnosti dejavnosti

Datum in čas veljavnosti dejavnosti bonitetnega ocenjevanja. Enaka sta univerzalnemu koordiniranemu času (UTC) objave dejavnosti bonitetnega ocenjevanja oz. njenega razpošiljanja na podlagi naročniškega razmerja.

Obvezno.

Razširjena oblika zapisa datuma in časa po ISO 8601: LLLL-MM-DD (UU:MM:SS).

Javno.

4

Datum in čas sporočitve dejavnosti

Datum in čas, ko se dejavnost bonitetnega ocenjevanja sporoči ocenjevanemu subjektu.

Izrazi se v univerzalnem koordiniranem času (UTC). Sporoči se le za ocene, izdane v Uniji.

Obvezno.

Uporablja se za „Lokacija izdaje bonitetne ocene“ = „I“.

Razširjena oblika zapisa datuma in časa po ISO 8601: LLLL-MM-DD (UU:MM:SS).

Le nadzor.

5

Datum odločitve o dejavnosti

Opredeli se datum, ko je bila sprejeta odločitev o dejavnosti bonitetnega ocenjevanja.

Navede se datum predhodne odobritve dejavnosti bonitetnega ocenjevanja (kot je odobritev s strani bonitetnega odbora), kar se nato pred končno odobritvijo sporoči ocenjevanemu subjektu.

Sporoči se le za ocene, izdane v Uniji.

Obvezno.

Uporablja se za „Lokacija izdaje bonitetne ocene“ = „I“.

Oblika datuma po ISO 8601: (LLLL-MM-DD).

Le nadzor.

6

Vrsta dejavnosti

Opredeli se vrsta dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, ki ga bonitetna agencija izvede v zvezi z določeno oceno.

Obvezno.

OR – za trenutno bonitetno oceno (le za prvo poročanje),

PR – za predhodno oceno,

NW – če se bonitetna ocena izdaja prvič,

UP – če se bonitetna ocena zviša,

DG – če se bonitetna ocena zniža,

AF – če se bonitetna ocena potrdi,

DF – če se ocenjevanemu izdajatelju ali instrumentu pripiše ali odvzame status neplačila in dogodek neplačila ni povezan z drugo dejavnostjo bonitetnega ocenjevanja,

SP – če se bonitetna ocena začasno prekliče

WD – če se bonitetna ocena prekliče,

OT – če se bonitetni oceni pripiše ali odvzame status obeta/trenda,

WR – če se bonitetni oceni dodeli ali odvzame status opazovanja/pregleda.

Javno.

7

Status obeta/opazovanja/neizpolnjevanja obveznosti

Bonitetni oceni se pripiše status obeta/opazovanja/začasnega preklica/neizpolnjevanja obveznosti oziroma se ga spremeni ali odvzame.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „OT“, „WR“, „DF“, „SP“ ali „OR“.

P – status se pripiše,

M – status se ohrani,

R – status se odvzame.

Javno.

8

Obet

Opredeli se obet/trend, ki ga je bonitetna agencija pripisala bonitetni oceni v skladu z ustrezno politiko.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „OT“ in „OR“.

POS – za pozitiven obet,

NEG – za negativen obet,

EVO – za nastajajoči ali razvijajoči se obet,

STA – za stabilen obet.

Javno.

9

Opazovanje/pregled

Opredeli se status opazovanja ali pregleda, ki ga je bonitetna agencija pripisala bonitetni oceni v skladu z ustrezno politiko.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „WR“ in „OR“.

POW – za pozitiven status opazovanja/pregleda,

NEW – za negativen status opazovanja/pregleda,

EVW – za nastajajoč ali razvijajoč se status opazovanja/pregleda,

UNW – za negotov status opazovanja/pregleda.

Javno.

10

Razlog za opazovanje/pregled

Opredeli se razlog za status opazovanja/pregleda bonitetne ocene. Sporoči se le za ocene, izdane v Uniji.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „WR“ in „OR“ ter „Lokacije izdaje bonitetne ocene“ = „I“.

1 – če je status opazovanja/pregleda posledica spremenjene metodologije, modelov ali ključnih ocenjevalnih predpostavk,

2 – če je status opazovanja/pregleda posledica gospodarskih in finančnih razlogov ali razlogov kreditne narave,

3 – če je status opazovanja/pregleda posledica drugih razlogov (npr. odhod analitikov, obstoj nasprotij interesov).

Javno.

11

Razlog za preklic

Opredeli se razlog za preklic.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „WD“.

1 – za nepravilne ali nezadostne informacije o izdajatelju/izdaji,

2 – za stečaj ocenjevanega subjekta ali prestrukturiranje dolga,

3 – za reorganizacijo ocenjevanega subjekta (vključno z združitvijo ali prevzemom ocenjevanega subjekta),

4 – za konec zapadlosti dolžniške obveznosti ali če je dolg odplačan, vpoklican, vnaprej financiran ali odpisan,

5 – za avtomatično neveljavnost bonitetne ocene v skladu s poslovnim modelom bonitetne agencije (tako kot je potek vnaprej določenega obdobja veljavnosti ocene),

6 – za preklic ocene iz drugih razlogov,

7 – za oceno, na katero vpliva katera od točk iz točke 3 dela B Priloge I Uredbe (ES) št. 1060/2009,

8 – na zahtevo stranke.

Javno.

12

Drugi razlog za preklic

Kadar je bila bonitetna ocena preklicana iz drugih razlogov, kot so navedeni, navedite razlog.

Obvezno.

Uporablja se za „Razlog za preklic“ = 6.

 

Le nadzor.

13

Označba neplačila

Kadar je ocenjevani subjekt ali finančni instrument v neplačilu ali se mu ta položaj odvzame zaradi druge dejavnosti bonitetnega ocenjevanja (tj. zvišanje, znižanje).

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „AF“, „DG“, „UP“ ali „OR“.

Y – da,

N – ne.

Javno.

14

Razlog za začasni preklic

Navede se razlog za ukrep začasnega preklica.

Obvezno

Uporablja se za Vrsta dejavnosti = „SP“

 

Javno

15

Identifikator bonitetne lestvice

Opredeli se bonitetna lestvica, ki se uporablja za objavo dejavnosti bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“„NW“ ali „UP“ ali „AF“ ali „DG“ ali „PR“ ali „OR“.

Veljavni „Identifikator bonitetne lestvice“, naveden v preglednici „Bonitetna lestvica“.

Javno.

16

Vrednost bonitetne ocene

Vrednost stopnje, ki jo bonitetna agencija pripiše na podlagi dejavnosti bonitetnega ocenjevanja.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta dejavnosti“ = „NW“ ali „UP“ ali „AF“ ali „DG“ ali „PR“ ali „OR“.

Veljavna „Vrednost stopnje“, navedena v preglednici „Bonitetna lestvica“.

Javno.

17

Lokacija izdaje bonitetnih ocen

Navede se lokacija izdaje bonitetnih ocen, in sicer: ocene, ki jih v Uniji izda registrirana bonitetna agencija, ocene, ki jih izda bonitetna agencija tretje države, ki pripada isti skupini bonitetnih agencij in je potrjena v Uniji, ocene, ki jih izdajo certificirane bonitetne agencije ali ocene, ki jih izda bonitetna agencija tretje države, ki pripada isti skupini bonitetnih agencij in ni potrjena v Uniji.

Obvezno.

I – izdana v Uniji,

E – potrjena,

T – izdala jo je certificirana bonitetna agencija tretje države,

O – drugo (ni potrjena),

N – ni na voljo (veljavno le pred 1. 1. 2011).

Javno.

18

Identifikator glavnega analitika

Edinstveni identifikator glavnega analitika, odgovornega za ocenjevanje. Sporoči se le za ocene, izdane v Uniji.

Obvezno.

Uporablja se za „Lokacija izdaje bonitetne ocene“ = „I“.

Veljavni „Interni identifikator glavnega analitika“, ki se je navedel v „seznamu glavnih analitikov“.

Le nadzor.

19

Država glavnega analitika

Opredeli se država izpostave, v kateri se je nahajal odgovorni glavni analitik v času, ko je izdal oceno.

Obvezno.

Uporablja se za „Lokacija izdaje bonitetne ocene“ = „I“.

Oznaka ISO 3166-1.

Le nadzor.

20

Status naročenosti

Status ocenjevanega subjekta oz. instrumenta glede naročenosti.

Obvezno.

S – za naročeno oceno,

U – za nenaročeno oceno brez udeležbe,

P – za nenaročeno oceno z udeležbo.

Javno.

21

Sporočilo za medije

Sporočilo za medije

Navede se, ali je dejavnost bonitetnega ocenjevanja spremljala objava sporočila za medije.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene za ERP“ = „NXI“.

Y – da,

N – ne.

Javno.

22

Jezik sporočila za medije

Navede se jezik, v katerem je bilo objavljeno sporočilo za medije.

Obvezno.

Uporablja se za „Sporočilo za medije“ = „Y“.

ISO 639-1.

Javno.

23

Ime datoteke s sporočilom za medije

Navede se ime datoteke, s katero je bilo sporočeno sporočilo za medije.

Obvezno.

Uporablja se za „Sporočilo za medije“ = „Y“.

Standard ESMA.

Javno.

24

Povezava do sporočila za medije

Kadar se ob dejavnosti bonitetnega ocenjevanja objavi isto sporočilo za medije kot ob drugi dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, je treba navesti „Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“ za dejavnost, za katero je bilo skupno sporočilo za medije najprej predloženo.

Obvezno.

Uporablja se za sporočila za medije, ki so povezana z več kot eno dejavnostjo bonitetnega ocenjevanja.

Veljavni „Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“.

Tehnično.

25

Raziskovalno poročilo

Raziskovalno poročilo

Navede se, ali je bilo ob dejavnosti bonitetnega ocenjevanja objavljeno raziskovalno poročilo. Uporablja se le za ocene države, ki se sporočijo v okviru sektorja: „SV“ ali „SM“ ali „IF“.

Obvezno.

Uporablja se za „Vrsta bonitetne ocene“ =„S“ in „Sektor“ = „SV“ ali „SM“ ali „IF“.

Y – da,

N – ne.

Javno.

26

Jezik raziskovalnega poročila

Navede se jezik, v katerem je bilo objavljeno raziskovalno poročilo.

Obvezno.

Uporablja se za „Državno raziskovalno poročilo“ = „Y“.

ISO 639-1.

Javno.

27

Ime datoteke z raziskovalnim poročilom

Navede se ime datoteke, s katero se je sporočilo raziskovalno poročilo.

Obvezno.

Uporablja se za „Državno raziskovalno poročilo“ = „Y“.

Standard ESMA.

Javno.

28

Povezava do raziskovalnega poročila

Kadar se ob bonitetni oceni objavi isto raziskovalno poročilo kot ob drugi dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, je treba navesti „Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“ za dejavnost, za katero je bilo skupno raziskovalno poročilo najprej predloženo.

Neobvezno.

Veljavni „Identifikator dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“.

Tehnično.


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Ta direktiva

Uredba (EU) št. 446/2012

Uredba (EU) št. 448/2012

Člen 1(1)

 

Člen 3(1)

Člen 1(2)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 1(3)

Člen 2(6)

 

Člen 1(4)

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 1(5)

 

Člen 3(3)

Člen 1(6)

 

Člen 3(2)

Člen 2(1)

 

Člen 8(2)

Člen 2(2)

 

Člen 8(3)

Člen 3

Člen 4(1)

Člen 3(5)

Člen 4

Člen 4(3)

Člen 4

Člen 5

Člen 4(2)

Člen 5

Člen 6

 

Člen 6

Člen 7

 

 

Člen 8

 

 

Člen 9(1)

Člen 3(2)

 

Člen 9(2)

Člen 2(3)

 

Člen 9(3)

Člen 2(4)

 

Člen 9(4)

Člen 2(5)

 

Člen 9(5)

Člen 3(3)

 

Člen 10

 

 

Člen 11(1) do (3)

 

 

Člen 11(4)

 

Člen 3(4)

Člen 12

Člen 3(1) in (4)

Člen 2(1) in člen 7 in člen 8(1)

Člen 13

Člen 5

Člen 9, člen 10, člen 11, člen 12 in člen 13

Člen 14

 

 

Člen 15

Člen 6

Člen 14


6.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/57


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/3

z dne 30. septembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev o razkritju za strukturirane finančne instrumente

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 8b(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vlagatelji bi morali v skladu s členom 8b Uredbe (ES) št. 1060/2009 prejeti zadostne informacije o kakovosti in uspešnosti njihovih osnovnih sredstev, kar jim bo omogočilo, da ocenijo kreditno sposobnost strukturiranih finančnih instrumentov. S tem bi se zmanjšala odvisnost vlagateljev od bonitetnih ocen, prav tako bi se spodbudilo objavljanje nenaročenih bonitetnih ocen.

(2)

Ta uredba bi se morala uporabljati za vse finančne instrumente ali druga sredstva, ki izhajajo iz poslov ali shem listinjenja iz člena 4(1)(61) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), če je izdajatelj, originator ali sponzor ustanovljen v Uniji, kjer ima za ta namen statutarni sedež. Ta uredba bi zato morala vključevati le finančne instrumente ali druga sredstva, ki izhajajo iz posla ali sheme, pri katerem se tranšira kreditno tveganje, povezano z izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti in ima značilnosti, navedene v zadevnem členu. V skladu z navedeno uredbo izpostavljenost, ki ustvari neposredno plačilno obveznost za posel ali shemo, ki se uporabi za financiranje ali upravljanje stvarnega premoženja, ne bi smela šteti za izpostavljenost iz naslova listinjenja, tudi če ima posel ali shema plačilne obveznosti različnih nadrejenosti.

(3)

Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno na izdajo strukturiranih finančnih instrumentov, ki se uvrščajo med vrednostne papirje, temveč bi moralo vključevati tudi druge finančne instrumente in sredstva, ki izhajajo iz posla ali sheme listinjenja, kot so instrumenti denarnega trga, vključno s programi komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem. Ta uredba bi se morala uporabljati tudi za strukturirane finančne instrumente z bonitetnimi ocenami, ki jih je pripisala bonitetna agencija, ustanovljena v Uniji, ali brez njih. Na področje uporabe te uredbe bi morali soditi tudi zasebni in dvostranski posli ter posli, ki niso javno ponujeni ali sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu.

(4)

Ta uredba obsega standardizirane predloge za razkritje za številne kategorije razredov sredstev. Navedene standardizirane predloge za razkritje in vse obveznosti poročanja na podlagi te uredbe bi se morale brez poseganja v področje uporabe te uredbe ter dokler ESMA ne razvije obveznosti poročanja in jih sprejme Komisija, uporabljati le za strukturirane finančne instrumente, ki so zavarovani z osnovnimi sredstvi, vključenimi na seznam kategorij sredstev iz te uredbe, ki niso zasebne ali dvostranske narave.

(5)

Izdajatelji, originatorji in sponzorji bi morali pri upoštevanju te uredbe upoštevati nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, ki ureja varstvo zaupnosti virov informacij ali obdelavo osebnih podatkov, da bi se izognili morebitnim kršitvam te zakonodaje.

(6)

Izdajatelj, originator in sponzor lahko imenujejo subjekt, odgovoren za sporočanje informacij za objavo na spletni strani, ki jo bo vzpostavila ESMA v skladu s členom 8b(4) Uredbe (ES) št. 1060/2009 (v nadaljnjem besedilu: spletna stran o strukturiranih finančnih instrumentih). Prenos obveznosti poročanja na drugi subjekt, na primer serviserja, bi prav tako moral biti mogoč. Tak prenos ne bi smel posegati v odgovornost izdajatelja, originatorja ali sponzorja na podlagi te uredbe.

(7)

ESMA bi morala na svoji spletni strani objaviti več tehničnih navodil glede poročanja, ki bi se med drugim nanašala na prenos in obliko datotek, ki jih predložijo izdajatelji, originatorji in sponzorji. ESMA bi morala navedena tehnična navodila glede poročanja sporočiti pravočasno pred začetkom uporabe obveznosti poročanja iz te uredbe, da bodo imeli izdajatelji, originatorji, sponzorji in druge strani po objavi tehničnih navodil, ki jih predloži ESMA, dovolj časa za razvoj ustreznih sistemov in postopkov.

(8)

Informacije, ki se zagotovijo v skladu s to uredbo, bi bilo treba pripraviti v standardni obliki, da bo mogoča samodejna obdelava podatkov na spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih. Informacije bi bilo treba objaviti tudi v obliki, ki je zlahka dostopna vsakemu uporabniku spletne strani o strukturiranih finančnih instrumentih. ESMA bi morala zagotoviti, da imajo področni pristojni organi dostop do spletne strani o strukturiranih finančnih instrumentih, da bodo lahko opravljali naloge, ki so jim bile naložene v Uredbi (ES) št. 1060/2009.

(9)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

ESMA je v zvezi z osnutki regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javno posvetovanje, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(11)

Izdajateljem, originatorjem in sponzorjem strukturiranega finančnega instrumenta, ustanovljenim v Uniji, je treba dati na voljo dovolj časa, da se bodo lahko prilagodili in sprejeli korake, potrebne za uskladitev s to uredbo, ter da bo ESMA razvila spletno stran o strukturiranih finančnih instrumentih, na kateri bi se razkrivale informacije, kot zahteva ta uredba. Ta uredba bi se zato morala uporabljati od 1. januarja 2017. ESMA bi morala potrebna tehnična navodila glede poročanja sporočiti pravočasno pred začetkom uporabe te uredbe. To je potrebno, da bodo imeli izdajatelji, originatorji in sponzorji strukturiranega finančnega instrumenta, ustanovljeni v Uniji, po objavi navedenih tehničnih navodil dovolj časa za razvoj ustreznih sistemov in postopkov, da se zagotovi popolno in pravilno poročanje ter upošteva nadaljnje dogajanje na finančnih trgih Unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za strukturirane finančne instrumente, pri katerih je izdajatelj, originator ali sponzor ustanovljen v Uniji in ki se izdajo po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Subjekt, ki poroča

1.   Izdajatelj, originator in sponzor strukturiranega finančnega instrumenta lahko imenujejo najmanj en subjekt, ki poroča in bo na spletni strani iz člena 8b(4) Uredbe (ES) št. 1060/2009 (v nadaljnjem besedilu: spletna stran o strukturiranih finančnih instrumentih) objavljal informacije, zahtevane v skladu s členoma 3 in 4 ter členom 5(3) te uredbe. Navedeni subjekti zahtevane informacije objavijo na spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih v skladu s členi 4 do 7 te uredbe.

2.   Izdajatelj, originator in sponzor strukturiranega finančnega instrumenta, ki je imenoval subjekt ali subjekte iz odstavka 1, takoj obvesti organ ESMA o vsakem subjektu, imenovanem v skladu z navedenim členom. Navedeno imenovanje ne posega v obveznost izdajatelja, originatorja ali sponzorja glede skladnosti s členom 8b Uredbe (ES) št. 1060/2009.

Člen 3

Informacije, ki se sporočajo

Kadar strukturirani finančni instrument temelji na osnovnih sredstvih iz člena 4, subjekt, ki poroča, spletni strani strukturiranih finančnih instrumentov predloži naslednje informacije:

(a)

informacije na ravni kredita na standardiziranih predlogah za razkritje iz prilog I do VII;

(b)

kjer se uporabljajo za strukturirani finančni instrument, naslednje dokumente, vključno s podrobnim opisom plačil strukturiranega finančnega instrumenta po kaskadnem načelu:

(i)

končno ponudbeno dokumentacijo ali prospekt, skupaj z dokumenti o zaključku posla, vključno z vsemi javnimi dokumenti, navedenimi v prospektu, ali dokumenti, ki urejajo delovanje posla, razen pravnih mnenj;

(ii)

pogodbo o prodaji sredstva, razvrstitvi, novaciji ali prenosu in vse ustrezne izjave o zaupanju;

(iii)

pogodbo o servisiranju, nadomestnem servisiranju, upravljanju in upravljanju denarja;

(iv)

skrbniško pogodbo, pogodbo o zavarovanju, zastopstvu, bančnem računu, zajamčenih vlogah, pogodbo o vključenih pogojih ali okvirno pogodbo o centralnem skladu ali okvirno pogodbo o opredelitvah;

(v)

vse zadevne dogovore med upniki, dokumentacijo o zamenjavi, pogodbe o podrejenem kreditu, pogodbe o kreditu za ustanovitev podjetja in pogodbe o likvidnostnem kreditu;

(vi)

vso drugo osnovno dokumentacijo, potrebno za razumevanje posla;

(c)

kadar prospekt ni pripravljen v skladu z Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), povzetek posla ali pregled glavnih značilnosti strukturiranega finančnega instrumenta, vključno s:

(i)

strukturo posla;

(ii)

značilnostmi sredstva, denarnimi tokovi, izboljšanji kreditne kakovosti in značilnostmi likvidnostne podpore;

(iii)

glasovalnimi pravicami imetnika vrednostnega papirja, razmerjem med imetniki vrednostnega papirja in drugimi zavarovanimi upniki v poslu;

(iv)

seznamom vseh sprožilcev in dogodkov, navedenih v dokumentih, ki so predloženi spletni strani strukturiranih finančnih instrumentov v skladu s točko (b) in bi lahko pomembno vplivali na uspešnost strukturiranih finančnih instrumentov;

(v)

diagrami strukture, ki vsebujejo pregled posla, denarnih tokov in lastniške strukture;

(d)

poročila vlagateljev, ki vsebujejo informacije iz Priloge VIII.

Člen 4

Osnovna sredstva

Zahteve po informacijah iz člena 3 se uporabljajo za strukturirane finančne instrumente, zavarovane z naslednjimi osnovnimi sredstvi:

(a)

hipotekarni krediti za stanovanjske nepremičnine: v ta razred strukturiranih finančnih instrumentov spadajo strukturirani finančni instrumenti, zavarovani s prvovrstnimi in neprvovrstnimi hipotekarnimi krediti ter stanovanjskimi posojili, zavarovanimi z lastniškim deležem na nepremičnini. Za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi I;

(b)

hipotekarni krediti za poslovne nepremičnine: v ta razred strukturiranih finančnih instrumentov spadajo strukturirani finančni instrumenti, zavarovani s krediti za maloprodajne ali poslovne prostore, krediti za bolnišnice, oskrbne domove, skladiščne objekte, krediti za hotele, domove za zdravstveno nego, krediti za gospodarsko panogo in krediti za večstanovanjske objekte. Za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi II;

(c)

krediti malim in srednjim podjetjem: za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi III;

(d)

krediti za nakup avtomobila: za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi IV;

(e)

potrošniški krediti: za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi V;

(f)

krediti iz naslova kreditnih kartic: za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi VI;

(g)

zakupi posameznikom in/ali podjetjem: za ta razred strukturiranih finančnih instrumentov se spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih predložijo informacije, vključene v predlogo v Prilogi VII.

Člen 5

Pogostost poročanja

1.   Informacije iz člena 3(a) in (d) se dajo na voljo vsako četrtletje, najpozneje en mesec po roku plačila obresti na zadevni strukturirani finančni instrument.

2.   Informacije iz člena 3(b) in (c) se dajo na voljo takoj po izdaji strukturiranega finančnega instrumenta.

3.   Poleg zahtev iz odstavkov 1 in 2:

(a)

kadar se zahteve iz člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5) o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zlorabi trga) uporabljajo tudi v zvezi s strukturiranim finančnim instrumentom, subjekt, ki poroča, vsako razkritje informacij v skladu z navedenim členom takoj objavi tudi na spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih;

(b)

kadar se točka (a) ne uporablja, subjekt, ki poroča, spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih takoj razkrije vsako večjo spremembo ali dogodek v vsakem od naslednjih primerov:

(i)

kršitev obveznosti iz dokumentov, predloženih v skladu s členom 3(b);

(ii)

strukturne okoliščine, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost strukturiranega finančnega instrumenta;

(iii)

značilnosti tveganja strukturiranih finančnih instrumentov in osnovnih sredstev.

Člen 6

Postopki poročanja

1.   Subjekt, ki poroča, datoteke s podatki predloži v skladu s sistemom poročanja spletne strani o strukturiranih finančnih instrumentih in tehničnimi navodili, ki jih ESMA objavi na svoji spletni strani.

2.   ESMA ta tehnična navodila objavi na svoji spletni strani najpozneje 1. julija 2016.

3.   Subjekt, ki poroča, datoteke, ki jih pošlje spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih in ki jih prejme s te strani, hrani v elektronski obliki vsaj pet let. Subjekt, ki poroča, izdajatelj, originator ali sponzor področnim pristojnim organom, kakor so opredeljeni v členu 3(1)(r) Uredbe (ES) št. 1060/2009, na zahtevo da na voljo navedene datoteke.

4.   Če subjekt, ki poroča, izdajatelj, originator ali sponzor ugotovi, da so v podatkih, ki so bili predloženi spletni strani o strukturiranih finančnih instrumentih, stvarne napake, zadevne podatke takoj popravi.

Člen 7

Poročanje med datumom začetka veljavnosti in datumom začetka uporabe

1.   Glede strukturiranih finančnih instrumentov, izdanih v obdobju med datumom začetka veljavnosti in datumom začetka uporabe te uredbe, izdajatelj, originator in sponzor izpolnjujejo zahteve glede poročanja iz te uredbe le v zvezi s strukturiranimi finančnimi instrumenti, ki na datum začetka uporabe te uredbe še vedno niso poravnani.

2.   Izdajatelju, originatorju in sponzorju med datumom začetka veljavnosti in datumom začetka uporabe ni treba hraniti arhiva informacij, zahtevanih v skladu s to uredbo.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

Člen 6(2) se uporablja od datuma veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 64).

(5)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).


PRILOGA I

Obrazec za poročanje za strukturirane finančne instrumente na podlagi stanovanjskih hipotek

SREDSTVA:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Presečni datum skupine

Dinamično

Datum

Presečni datum skupine ali portfelja. Vsi datumi so v obliki LLLL-MM-DD.

Identifikator skupine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikator skupine ali portfelja/ime posla.

Identifikator kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator (ID) za posamezni kredit. Identifikator kredita se v času trajanja posla ne spreminja.

Originator

Statično

Besedilo

Kreditodajalec, ki je odobril prvotni kredit.

Identifikator serviserja

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega serviserja, s katerim se označi subjekt, ki servisira kredit.

Identifikator kreditojemalca

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega kreditojemalca (pravo ime se ne prikaže), ki omogoča identifikacijo kreditojemalcev z več krediti v skupini (npr. dodatni kredit/neprvovrstne zastavne pravice se prikažejo kot ločeni vnosi). Identifikator kreditojemalca v času trajanja posla ostane nespremenjen.

Identifikator nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator (ID) posamezne nepremičnine, ki omogoča identifikacijo nepremičnin z več krediti v skupini (npr. dodatni kredit/podrejene zastavne pravice se prikažejo kot ločeni vnosi).

Informacije o kreditojemalcu

Zaposlitveni status kreditojemalca

Statično

Seznam

Zaposlitveni status primarnega vlagatelja.

Primarni prihodek

Statično

Numerični zapis

Primarni zajamčeni bruto prihodek kreditojemalca na letni ravni (ne najemnina).

Preverjanje navedenega primarnega prihodka

Statično

Seznam

Preverjanje navedenega primarnega prihodka.

Značilnosti kredita

Datum nastanka kredita

Statično

Datum/numerični zapis

Datum prvega predplačila kredita.

Datum zapadlosti kredita

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum zapadlosti kredita.

Namen

Statično

Seznam

Namen kredita.

Čas trajanja kredita

Statično

Numerični zapis

Prvotna zapadlost (število mesecev).

Valuta, v kateri je denominiran kredit

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit.

Prvotno stanje

Statično

Numerični zapis

Prvotno stanje kredita (vključno z opravninami).

Tekoče stanje

Dinamično

Numerični zapis

Znesek neodplačanega kredita od presečnega datuma skupine. Navedejo se vsi zneski, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v poslu opredeljeni kot glavnica.

Vrsta odplačila

Statično

Seznam

Način odplačila glavnice.

Pogostost plačil

Statično

Seznam

Pogostost zapadlih plačil, tj. število mesecev med plačili.

Zapadlost plačila

Dinamično

Numerični zapis

Zapadlost periodičnega pogodbenega plačila (zapadlost plačila, če ne velja nobena druga ureditev glede plačila).

Način plačila

Statično

Seznam

Način plačila glavnice.

Obrestna mera

Vrsta obrestne mere

Statično

Seznam

Vrsta obrestne mere.

Tekoči indeks obrestne mere

Dinamično

Seznam

Tekoči indeks obrestne mere (referenčna mera, na podlagi katere se določi hipotekarna obrestna mera).

Tekoča obrestna mera

Dinamično

Numerični zapis

Tekoča obrestna mera (v %).

Marža tekoče obrestne mere

Dinamično

Numerični zapis

Marža tekoče obrestne mere (pri kreditih s fiksno obrestno mero je to isto kot tekoča obrestna mera, pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa je to marža nad indeksno stopnjo (ali pod indeksno stopnjo, če se vnese kot negativna)).

Interval ponastavitve obrestne mere

Dinamično

Numerični zapis

Interval, v katerem se ponastavi obrestna mera, v mesecih (za kredite s spremenljivo obrestno mero).

Marža ob prvi spremembi

Dinamično

Numerični zapis

Kreditna marža na datum prve spremembe (v %).

Datum prve spremembe obresti

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum naslednje spremembe obrestne mere (npr. sprememba diskontirane marže, določeno obdobje se izteče, kredit se ponovno določi itd. To ni datum naslednje ponastavitve obrestne mere Libor).

Marža ob drugi spremembi

Dinamično

Numerični zapis

Kreditna marža na datum druge spremembe (v %).

Datum druge spremembe obresti

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum druge spremembe obrestne mere.

Marža ob tretji spremembi

Dinamično

Numerični zapis

Kreditna marža na datum tretje spremembe (v %).

Datum tretje spremembe obresti

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum tretje spremembe obrestne mere.

Spremenjeni indeks obrestne mere

Dinamično

Seznam

Naslednji indeks obrestne mere.

Nepremičnina in dodatno zavarovanje

Poštna številka nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Navedeta se najmanj prva dva znaka.

Vrsta nepremičnine

Statično

Seznam

Vrsta nepremičnine.

Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin

Statično

Numerični zapis

Prvotno razmerje med vrednostjo odobrenega kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (LTV) originatorja. Za podrejene kredite se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin.

Znesek, določen s cenitvijo

Statično

Numerični zapis

Vrednost nepremičnine na datum zadnjega predplačila kredita pred listninjenjem. Zneski, določeni s cenitvijo, so v enaki valuti kot kredit.

Način prvotne cenitve

Statično

Seznam

Način cenitve ob nastanku.

Datum cenitve

Statično

Datum/numerični zapis

Datum zadnje cenitve nepremičnine na datum zadnjega predplačila kredita pred listninjenjem.

Tekoče razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin

Dinamično

Numerični zapis

Tekoče razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (LTV) originatorja. Za podrejene kredite se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin.

Znesek, določen s tekočo cenitvijo

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejši znesek, določen s cenitvijo (če je bilo ob zasegu podanih več cenitev, se navede najnižji znesek). Zneski, določeni s cenitvijo, so v enaki valuti kot kredit.

Način tekoče cenitve

Dinamično

Seznam

Način tekoče cenitve.

Datum tekoče cenitve

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum najnovejše cenitve.

Informacije glede rezultatov

Status računa

Dinamično

Seznam

Tekoči status računa.

Stanje zaostalih plačil

Dinamično

Numerični zapis

Tekoče stanje zaostalih plačil. Zaostala plačila se opredelijo kot: skupna dosedanja zapadla plačila MINUS skupna dosedanja prejeta plačila MINUS kapitalizirani zneski. To ne vključuje morebitnih opravnin, ki bremenijo račun.

Število mesecev v zaostanku

Dinamično

Numerični zapis

Število mesecev, ko je v skladu z opredelitvijo izdajatelja odplačevanje kredita v zaostanku (na presečni datum skupine).

Zaostala plačila pred enim mesecem

Dinamično

Numerični zapis

Stanje zaostalih plačil (opredeljeno v skladu s „stanjem zaostalih plačil“) za predhodni mesec.

Zaostala plačila za dva meseca nazaj

Dinamično

Numerični zapis

Stanje zaostalih plačil (opredeljeno v skladu s „stanjem zaostalih plačil“) za dva meseca nazaj.

Pravdni postopki

Dinamično

D/N

Označba, s katero se navedejo pravdni postopki v teku.

Datum odplačila

Dinamično

Datum/numerični zapis

Datum odplačila celotnega kredita.

Neplačilo ali izvršba na zavarovanju

Dinamično

Numerični zapis

Skupni znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav.

Datum nastopa neplačila ali izvršbe na zavarovanju

Dinamično

Numerični zapis

Datum nastopa neplačila ali izvršbe na zavarovanju.

Spodnja meja prodajne cene

Dinamično

Numerični zapis

Cena, dosežena pri prodaji nepremičnine v primeru izvršbe na zavarovanju, zaokrožena navzdol na najbližjih 10 000.

Izguba pri prodaji

Dinamično

Numerični zapis

Skupna neto izguba brez opravnin, obračunanih obresti itd. po upoštevanju izkupička od prodaje (brez obresti na predčasno odplačilo, če so podrejene poplačilu glavnice).

Kumulativne izterjave

Dinamično

Numerični zapis

Kumulativne izterjave – zadevajo le primere, v katerih pride do izgube.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Polja na ravni vrednostnega papirja ali obveznice

Datum poročila

Dinamično

Datum

Datum izdaje poročila o poslu. Vsi datumi so v obliki LLLL-MM-DD.

Izdajatelj

Statično

Besedilo

Ime izdajatelja in po potrebi serija izdaje.

Črpanje v okviru likvidnostnega kredita

Dinamično

D/N

Potrdite, ali je prišlo do črpanja v okviru likvidnostnega kredita v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.

Polja s podatki na ravni zavarovanja s premoženjem

Sprožilna merjenja/kazalniki

Dinamično

D/N

Stanje nerednih plačil, zmanjšanja vrednosti, neplačil, izgub in podobnih merjenj zavarovanj ter kazalnikov v povezavi z njihovim predčasnim odplačilom ali drugimi sprožilnimi dogodki na tekoči datum določitve. Ali je prišlo do sprožilnega dogodka?

Povprečna konstantna predčasna odplačila

Dinamično

Numerični zapis

Poročilo vključuje povprečno konstantno hitrost predčasnega odplačevanja (Pre-payment rate; CPR) hipotekarnih kreditov za stanovanjske nepremičnine. V nekaterih jurisdikcijah lahko skupina kreditov vključuje tudi komercialne kredite. Povprečna hitrost predčasnega odplačevanja je znesek, izražen kot odstotek predčasnega odplačila glavnice, ki presega redna odplačila, v enem letu. Povprečna hitrost predčasnega odplačevanja se izračuna tako, da se tekoče stanje glavnice hipotekarnega kredita (tj. dejansko stanje) najprej deli z načrtovanim stanjem glavnice hipotekarnega kredita ob predpostavki, da ni bilo nobenih predčasnih odplačil (tj. izvedla so se le redna odplačila). Ta kvocient se nato potencira, pri čemer je eksponent število dvanajst, deljeno s številom mesecev od izdaje. Ta rezultat se odšteje od ena, nato pa se pomnoži s sto (100), da se dobi povprečna hitrost predčasnega odplačevanja. Ta izračun se izrazi takole

Formula

Kontaktne informacije v zvezi s poročilom o poslu

Kontaktna oseba

Statično

Besedilo

Naziv oddelka ali ime kontaktnih oseb, ki so vir informacij.

Kontaktni podatki

Statično

Besedilo

Telefonska številka in e-poštni naslov.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH PO TRANŠAH:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Polja na ravni tranš

Ime razreda obveznice

Statično

Besedilo/numerični zapis

Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za tranše vrednostnih papirjev na podlagi stanovanjskih hipoteke, ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1 razred 1A itd.

Identifikacijska koda finančnega premoženja

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda ali kode finančnega premoženja (ISIN), če koda ISIN ni določena, pa katera druga enotna koda vrednostnih papirjev, kot je koda CUSIP, ki jo tej tranši pripiše borza ali drugi subjekt. Če je kod več, jih med seboj ločite z vejico.

Datum plačila obresti

Dinamično

Datum

Datum, na katerega naj bi se izvršilo redno plačilo obresti imetnikom posebne tranše strukturiranih finančnih instrumentov na podlagi stanovanjskih hipotek.

Datum plačila glavnice

Dinamično

Datum

Datum, na katerega naj bi se izvršilo redno plačilo glavnice imetnikom posebne tranše strukturiranih finančnih instrumentov na podlagi stanovanjskih hipotek.

Valuta

Statično

Besedilo

Enote menjave, v katerih se sporočijo stanje in plačila na ravni vrednostnega papirja.

Referenčna obrestna mera

Statično

Seznam

Referenčni indeks obrestne mere, kakor je opredeljen v ponudbi (npr. trimesečni Euribor), ki se uporablja za posebno tranšo strukturiranega finančnega instrumenta na podlagi stanovanjske hipoteke.

Datum izdaje obveznice

Statično

Datum

Datum izdaje obveznic.


PRILOGA II

Podatki na ravni kredita – Obrazec za poročanje za strukturirane finančne instrumente na podlagi hipotekarnih kreditov za poslovne nepremičnine

KREDIT:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Identifikatorji kredita

Identifikator skupine poslov

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotno ime posla.

Presečni datum skupine

Dinamično

Datum

Trenutni presečni datum skupine ali portfelja.

Datum listninjenja

Statično

Datum

Datum izdaje posla – datum prve uvrstitve obveznice v trgovanje.

Prvotno trajanje kredita

Identifikator skupine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Alfanumerična oznaka, dodeljena posamezni skupini kreditov znotraj izdaje.

Identifikator serviserja kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikacijski niz serviserja kredita, ki se pripiše kreditu.

Identifikator kredita iz prospekta

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotna številka prospekta ali ime namenskega kredita, ki se pripiše kreditu znotraj posla ali skupine.

Sponzor kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Sponzor kredita.

Datum nastanka kredita

Statično

Datum

Datum prvega predplačila kredita.

Valuta kredita

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit.

Stanje celotnega kredita na datum nastanka

Statično

Numerični zapis

Celotno stanje kredita ob nastanku, ki predstavlja 100-odstotno možnost kreditiranja, tj. listninjen in nelistninjen znesek/znesek iz lastnih ali tujih virov (v valuti kredita).

Prvotno trajanje kredita

Statično

Numerični zapis

Pogodbeno obdobje na datum nastanka (v mesecih).

Začetni datum odplačevanja

Statično

Datum

Datum, na katerega se začne odplačevanje celotnega kredita (to je lahko datum pred datumom listninjenja.

Oznaka indeksa obrestne mere

Statično

Seznam

Tekoči indeks obrestne mere (referenčna mera, na podlagi katere se določi hipotekarna obrestna mera).

Prvotna obrestna mera kredita

Statično

Numerični zapis

Celotna obrestna mera kredita na datum nastanka kredita. Pri več tranšah z različnimi obrestnimi merami se uporabi ponderirana povprečna obrestna mera.

Datum prvega zapadlega plačila obresti

Statično

Datum

Datum zapadlosti prvega plačila obresti za kredit po datumu nastanka.

Država kredita

Statično

Seznam

Država kredita.

Namen kredita

Statično

Seznam

Namen kredita.

Zavarovanje s hipotekarnim kreditom

Statično

D/N

Ali je kredit zavarovan s hipotekarnimi krediti na nepremičnine?

Statistika v zvezi s kreditom na datum listninjenja

Koeficient servisiranja dolga za (celotni) kredit na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Koeficient servisiranja dolga za (celotni) kredit na datum listninjenja.

Razmerje med vrednostjo kredita in (celotno) vrednostjo zastavljenih nepremičnin na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Razmerje med vrednostjo kredita in (celotno) vrednostjo zastavljenih nepremičnin na datum listninjenja.

Stopnja kritja obresti (kredit razreda A) na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Pri listninjenju izračun stopnje kritja obresti za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Koeficient servisiranja dolga (kredit razreda A) na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Pri listninjenju izračun koeficienta servisiranja dolga za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (kredit razreda A) na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Pri listninjenju razmerje med kreditom in vrednostjo zastavljenih nepremičnin za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Stanje glavnice odobrenega kredita na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Stanje glavnice odobrenega celotnega kredita, vključno z morebitnimi nečrpanimi zneski, na datum listninjenja.

Dejansko stanje glavnice na datum listninjenja (celotni kredit)

Statično

Numerični zapis

Dejansko stanje glavnice celotnega kredita na datum listninjenja, kot je opredeljeno v prospektu.

Redno plačilo glavnice in obresti na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Načrtovani znesek glavnice in obresti, ki zapade na prvi datum plačila kredita po datumu listninjenja.

Obrestna mera kredita na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Skupna obrestna mera (npr. Libor + marža), s katero se izračunajo zapadle obresti na kredit na datum listninjenja.

Razvrstitev stroškov na datum listninjenja

Statično

Seznam

Ali je zavarovanje, dodeljeno listninjenju, prvovrstno zavarovanje?

Preostali čas trajanja na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Preostalo število mesecev (brez morebitnih možnosti podaljšanja) do zapadlosti kredita na datum listninjenja.

Preostali čas odplačevanja na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Število preostalih mesecev za odplačevanje kredita do njegove zapadlosti. Če se odplačevanje ni začelo na datum listninjenja, je število mesecev manjše od preostalega obdobja na datum listninjenja.

Datum zapadlosti kredita na datum listninjenja

Statično

Datum

Datum zapadlosti kredita, kakor je opredeljen v kreditni pogodbi. Ne upošteva se morebitni podaljšani datum zapadlosti, ki je lahko odobren v skladu s kreditno pogodbo, ampak prvotni datum zapadlosti.

Dejansko stanje glavnice na datum listninjenja (kredit razreda A)

Statično

Numerični zapis

Dejansko stanje glavnice kredita razreda A na datum listninjenja, kot je opredeljeno v prospektu.

Možnost podaljšanja

Dinamično

D/N

Navedite, ali obstaja možnost, da se podaljša obdobje odplačevanja kredita in prestavi datum zapadlosti.

Trajanje najkrajše možnosti podaljšanja

Statično

Numerični zapis

Trajanje najkrajše možnosti podaljšanja, ki je na voljo za kredit, v mesecih.

Narava možnosti podaljšanja

Statično

Seznam

Vrsta možnosti podaljšanja.

Podrobnosti o zavarovanju

Število nepremičnin na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Število nepremičnin, ki na datum listninjenja služijo za zavarovanje kredita.

Število nepremičnin na presečni datum skupine

Dinamično

Numerični zapis

Število nepremičnin, ki na presečni datum skupine služijo za zavarovanje kredita.

Nepremičnine, s katerimi je kredit zavarovan na datum listninjenja

Statično

Besedilo/numerični zapis

Navedite enotne identifikatorje nepremičnin (PC1) za nepremičnine, ki na datum listninjenja služijo za zavarovanje kredita.

Nepremičnine, s katerimi je kredit zavarovan na presečni datum skupine

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Navedite enotne identifikatorje nepremičnin (PC1) za nepremičnine, ki na presečni datum skupine služijo za zavarovanje kredita.

Podrobnosti kreditne zaveze

Metoda izračuna stopnje kritja obresti (celotni kredit)

Statično

Seznam

Opredelite izračun zahteve za finančne zaveze v zvezi s stopnjo kritja obresti na ravni celotnega kredita, privzeta metoda izračuna.

Metoda izračuna koeficienta servisiranja dolga (celotni kredit)

Statično

Seznam

Opredelite izračun zahteve za finančne zaveze v zvezi s koeficientom servisiranja dolga na ravni celotnega kredita, privzeta metoda izračuna.

Metoda izračuna razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (celotni kredit)

Statično

Seznam

Opredelite izračun zahteve za finančne zaveze v zvezi z razmerjem med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin na ravni celotnega kredita, privzeta metoda izračuna.

Druga oznaka finančne zaveze (celotni kredit)

Statično

Seznam

Če se zahteva druga oznaka za zahteve za finančne zaveze v zvezi s stopnjo pokritja obresti ali koeficientom servisiranja dolga na ravni celotnega kredita.

Metoda izračuna stopnje kritja obresti (kredit razreda A)

Statično

Seznam

Opredelite metodo izračuna stopnje kritja obresti za kredit razreda A.

Metoda izračuna koeficienta servisiranja dolga (kredit razreda A)

Statično

Seznam

Opredelite metodo izračuna koeficienta servisiranja dolga za kredit razreda A.

Metoda izračuna razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (kredit razreda A)

Statično

Seznam

Opredelite metodo izračuna razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin za kredit razreda A.

Osnovna statistika v zvezi z nepremičnino na datum listninjenja

Prihodek na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Skupni zajamčeni prihodki iz vseh virov za nepremičnino, kot je opisano v prospektu. Če je nepremičnin več, se vrednosti nepremičnin seštejejo.

Operativni stroški na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Skupni prevzeti operativni stroški za nepremičnine, kot je opisano v prospektu. Lahko vključujejo davke na nepremičnino, zavarovanje, upravljanje, komunalne storitve, vzdrževanje in popravila ter neposredne stroške v zvezi z nepremičnino, ki jih ima najemodajalec; naložbe v dolgoročna sredstva in opravnine za zakup niso vključene.

Neto poslovni prihodek na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Prihodek minus operativni stroški na datum listninjenja (polje „Prihodek na datum listninjenja“ minus „Operativni stroški na datum listninjenja“). Če je nepremičnin več, seštejte vrednosti.

Naložbe v osnovna sredstva na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Naložbe v osnovna sredstva (Capex) na datum listninjenja (v nasprotju s popravili in vzdrževanjem), če so opredeljene v prospektu.

Neto denarni tok na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Neto poslovni prihodek minus naložbe v osnovna sredstva na datum listninjenja (polje „Neto poslovni prihodek na datum listninjenja“ minus „Naložbe v osnovna sredstva na datum listninjenja“).

Valuta računovodskega poročanja ob listninjenju

Statično

Seznam

Valuta, uporabljena v prvem računovodskem poročanju v poljih „Prihodek na datum listninjenja“ – „Neto denarni tok na datum listninjenja“.

Kazalnik stopnje kritja obresti/koeficient servisiranja dolga na datum listninjenja

Statično

Seznam

Kako se izračuna/uporabi koeficient servisiranja dolga, kadar je kredit zavarovan z več nepremičninami.

Vrednost portfelja nepremičnine na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Cenitev nepremičnin, s katerimi je zavarovan kredit na datum listninjenja, kakor je opisano v prospektu. Če je nepremičnin več, seštejte vrednost nepremičnin.

Valuta vrednosti portfelja nepremičnin na datum listninjenja

Statično

Seznam

Valuta cenitve v polju „Vrednost portfelja nepremičnin na datum listninjenja“.

Datum cenitve na datum listninjenja

Statično

Datum

Datum, na katerega je bila pripravljena cenitev za vrednosti, razkrite v prospektu. Pri več nepremičninah v primeru več datumov navedite najnovejši datum.

Rentabilna zasedenost na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Odstotek najemnega prostora s podpisano najemno pogodbo na datum listninjenja, če je razkrit v prospektu (najemniki v nepremičnini morda niso nastanjeni, a plačujejo najemnino). Če je nepremičnin več, uporabite ponderirano povprečje z izračunom {Tekoče izdano v najem v % (neprem.) × (zasedenost} za vsako nepremičnino.

Zneski na depozitnem računu na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Skupno stanje zakonitih računov rezerv na ravni kredita na datum listninjenja.

Unovčenje depozitnih računov

Statično

D/N

Navedite D, če so na računih rezerv plačila za kritje zakupa zemljišča, zavarovanja ali le davkov (brez vzdrževanja, izboljšav, naložb v osnovna sredstva itd.), kot je to zahtevano v kreditni pogodbi; če teh plačil ni, vnesite N.

Unovčenje drugih rezerv

Statično

D/N

Ali so na računih rezerv zneski, ki niso nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ali zavarovanje, kot je to zahtevano v pogojih kreditne pogodbe, in so namenjeni izboljšavam, ki jih izvede najemnik, opravninam za zakup ali podobnim postavkam v zvezi z zadevno nepremičnino oziroma zagotavljanju dodatnega zavarovanja za zadevni kredit?

Odprt depozitni račun ob nastanku sprožilnega dogodka

Statično

D/N

Ali je treba ob nastopu sprožilnega dogodka v skladu s kreditno pogodbo zagotoviti rezervne zneske?

Dogodek, ki je sprožil odprtje depozitnega računa

Statično

Seznam

Vrsta sprožilnega dogodka.

Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu

Statično

Numerični zapis

Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu.

Pogoji za sprostitev depozitnega računa

Statično

Besedilo

Pogoji za sprostitev sredstev na depozitnem računu.

Pogoji za črpanje denarne rezerve

Statično

Seznam

Navedba, kdaj se lahko uporabi denarna rezerva.

Valuta sredstev na deviznem računu

Statično

Seznam

Valuta plačil z depozitnega računa. Polji „Zneski na depozitnem računu na datum listninjenja“ in „Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu“.

Podrobnosti o združevanju in zamenjavi kreditov

Medsebojno zavarovan kredit

Statično

D/N

Navedite, ali gre za medsebojno zavarovan kredit (primer: kredita št. 1 in št. 44 sta medsebojno zavarovana, kar velja tudi za kredita št. 4 in št. 47).

Zamenjan kredit

Dinamično

D/N

Ali je ta kredit zamenjava za drug kredit na datum po datumu listninjenja?

Datum zamenjave

Dinamično

Datum

Če je bil kredit zamenjan po datumu listninjenja, datum zadevne zamenjave.

Dovoljeni rezervni dnevi

Statično

Numerični zapis

Število dni po zapadlosti plačila, za katere kreditodajalec ne bo zaračunal zamudnih obresti ali sporočil zamude pri plačilu.

Kazalnik dodatnega financiranja

Statično

Seznam

Ali je bilo v celotnem kreditu prisotno dodatno financiranje/vmesni dolg?

Podrobnosti o obrestni meri kredita (na datum listninjenja)

Vrsta obrestne mere

Statično

Seznam

Vrsta obrestne mere, ki se uporablja za kredit.

Oznaka metode za obračunavanje obresti

Statično

Seznam

Konvencija „število dni“, s katero se izračunajo obresti.

Obresti z zamudo

Statično

D/N

So obresti, ki se obračunajo na kredit, plačane z zamudo?

Način odplačevanja kredita razreda A (po potrebi)

Statično

Seznam

Način odplačevanja kredita razreda A.

Podrobnosti o odplačevanju celotnega kredita (na datum listninjenja)

Način odplačevanja celotnega kredita (po potrebi)

Statično

Seznam

Način odplačevanja celotnega kredita.

Dovoljeno obračunavanje obresti

Statično

D/N

Ali kreditni dokumenti omogočajo obračunavanje in kapitaliziranje obresti?

Končni datum izključitve predčasnega odplačevanja

Statično

Datum

Datum, po katerem kreditodajalec omogoča predčasno odplačevanje kredita.

Končni datum vzdrževanja donosa

Statično

Datum

Datum, po katerem kreditodajalec omogoča predčasna odplačila kredita, ne da bi zahteval plačilo opravnine za predčasno odplačilo ali vzdrževanje donosa. Datum, po katerem se lahko kredit predčasno odplača brez vzdrževanja donosa.

Končni datum premije za predčasno odplačilo

Statično

Datum

Datum, po katerem kreditodajalec omogoča predčasna odplačila kredita, ne da bi zahteval plačilo opravnine za predčasno odplačilo.

Opis pogojev za predčasno odplačilo

Statično

Besedilo/numerični zapis

Odražati mora informacije iz prospekta. Na primer, če je pogoj za predčasno odplačilo plačilo 1 % opravnine v prvem letu, 0,5 % v drugem letu in 0,25 % v tretjem letu kredita, se to lahko v prospektu prikaže kot: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Ali neplačevanje prednostnih zahtevkov pomeni neplačevanje kredita?

Statično

D/N

Ali neplačevanje prednostnih zahtevkov pomeni neplačevanje kredita?

Ali neplačevanje enakovrednih kreditov pomeni neplačevanje nepremičnine?

Statično

D/N

Ali neplačevanje enakovrednih kreditov pomeni neplačevanje nepremičnine?

Podrobnosti o varovanju kredita (na datum listninjenja)

Omejitev obrestne mere v času trajanja

Statično

Numerični zapis

Najvišja obrestna mera, ki jo mora kreditojemalec plačati na kredit s spremenljivo obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih kreditne pogodbe.

Obrestno dno v času trajanja

Statično

Numerični zapis

Najnižja obrestna mera, ki jo mora kreditojemalec plačati na kredit s spremenljivo obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih kreditne pogodbe.

Vrsta zamenjave na ravni kredita

Statično

Seznam

Opišite vrsto zamenjave na ravni kredita, ki se uporablja.

Subjekt, ki zagotovi kreditno zamenjavo

Dinamično

Besedilo

Ime subjekta, ki zagotovi kreditno zamenjavo.

Vrsta zamenjave obrestne mere na ravni kredita

Statično

Seznam

Opišite vrsto zamenjave obrestne mere, ki se uporablja za kredit.

Vrsta valutne zamenjave na ravni kredita

Statično

Seznam

Opišite vrsto valutne zamenjave.

Devizni tečaj za zamenjavo na ravni kredita

Statično

Numerični zapis

Devizni tečaj, določen za valutno zamenjavo na ravni kredita.

Začetni datum zamenjave na ravni kredita

Statično

Datum

Začetni datum zamenjave na ravni kredita.

Končni datum zamenjave na ravni kredita

Statično

Datum

Končni datum zamenjave na ravni kredita.

Obveznost kreditojemalca, da plača dejanske stroške prekinitve za zamenjavo na ravni kredita

Statično

Seznam

Obseg, v katerem mora kreditojemalec subjektu, ki zagotovi kreditno zamenjavo, plačati dejanske stroške prekinitve.

Podrobnosti o obrestni meri kredita (na datum listninjenja)

Pogostost plačil

Statično

Seznam

Pogostost plačil obresti in odplačil kredita v skladu s prvotnimi kreditnimi dokumenti.

Pogostost ponovne določitve obrestne mere

Statično

Seznam

Pogostost ponovne določitve obrestne mere v skladu s prvotnimi kreditnimi dokumenti.

Pogostost ponovne določitve plačila

Statično

Seznam

Pogostost ponovne določitve plačila glavnice in obresti v skladu s prvotnimi kreditnimi dokumenti.

Dnevi opazovanja indeksa

Statično

Numerični zapis

Število dni pred datumom plačila obresti, ko se določi obrestna mera (npr. Euribor se določi dva dni pred datumom plačila obresti).

Datum določitve indeksa

Statično

Datum

Če so v kreditni pogodbi določeni posebni datumi za določitev indeksa, navedite naslednji datum določitve indeksa.

Podrobnosti o sindiciranju kredita in udeležbi

Struktura kredita

Statično

Seznam

Z oznako za strukturo kredita opišite, kakšno strukturo ima zadevni kredit, npr. celotni kredit, razdeljen na razred A in B, sindiciran.

Sindiciran kredit

Statično

D/N

Je kredit del sindiciranega kredita?

Odstotek celotnega kredita, ki se listnini

Statično

Numerični zapis

Odstotek celotnega kredita v listninjenju na datum listninjenja.

Pravice obvladujoče strani pri pomembnih odločitvah

Statično

D/N

Ali ima lastnik katerega deleža, ki ni izdajatelj, pravico do sprejemanja pomembnih odločitev?

Agentska banka sindiciranja

Statično

Besedilo

Agentska banka.

Druge podrobnosti o kreditu

Pravno sredstvo za kršitev finančne zaveze

Statično

Seznam

Pravno sredstvo za kršitev finančne zaveze.

Originator kredita

Statično

Besedilo

Ime originatorja/kreditodajalca, ki je kredit prodal izdajatelju. Ime subjekta, ki je končno odgovoren za zastopanje in jamstva v zvezi s kreditom.

Kazni v zvezi s predložitvijo finančnih informacij

Statično

Seznam

Kazalnik za kazni v primeru, da kreditojemalec ne predloži zahtevanih finančnih informacij (izkaz uspeha, razpored itd.) v skladu s kreditnimi dokumenti.

Poplačilo neporavnanega dela kredita

Statično

D/N

Ali se vključi druga stranka (npr. porok), če kreditojemalec ne izpolni obveznosti iz kreditne pogodbe?

Oznaka za zaokroževanje

Statično

Seznam

Metoda za zaokroževanje obrestne mere.

Dodatno zaokroževanje

Statično

Numerični zapis

Dodatni odstotek, za katerega se indeksna stopnja zaokroži pri določanju obrestne mere, kakor je določeno v kreditni pogodbi.

Ime posebnega serviserja na datum listninjenja

Statično

Besedilo

Ime posebnega serviserja na datum listninjenja.

Standard servisiranja

Statično

Seznam

Standard servisiranja (izbira). Ali serviser kredita servisira celotni kredit (del A in del B) ali le enega od teh delov?

Podrobnosti o datumu plačila

Datum plačila kredita

Dinamično

Datum

Datum plačila glavnice in obresti izdajatelju, običajno je to datum plačila obresti kredita.

Datum končnega odplačila

Dinamično

Datum

Datum, na katerega so vsa plačila plačana v celoti brez primanjkljajev. Pri donosnem kreditu je to datum plačila kredita takoj pred datumom, navedenim v polju „Datum plačila kredita“.

Datum ponovne določitve indeksne stopnje

Dinamično

Datum

Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero naslednji datum, na katerega se bo spremenila obrestna mera. Pri kreditih s fiksno obrestno mero navedite naslednji datum plačila obresti.

Datum naslednje prilagoditve plačila

Dinamično

Datum

Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero naslednji datum, na katerega se bo spremenil načrtovani znesek glavnice in obresti. Pri kreditih s fiksno obrestno mero navedite naslednji datum plačila.

Datum zapadlosti plačila

Dinamično

Datum

Datum tekoče zapadlosti kredita, kakor je opredeljen v kreditni pogodbi. Ne upoštevajo se morebitna odobrena podaljšanja datuma zapadlosti, ki bi lahko bila dovoljena v skladu s kreditno pogodbo.

Naslednji datum plačila kredita

Dinamično

Datum

Datum naslednjega plačila kredita.

Podrobnosti o obrestni meri

Tekoča indeksna stopnja (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Indeksna stopnja, s katero se določi tekoča obrestna mera za celotni kredit. Obrestna mera (pred maržo), s katero se izračunajo obresti, plačane na datum plačila (celotnega) kredita iz polja „Datum plačila kredita“.

Tekoča marža (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Marža, s katero se določi tekoča obrestna mera za celotni kredit. Marža, ki se uporabi pri izračunu obresti, plačanih na datum plačila (celotnega) kredita iz polja „Datum plačila kredita“.

Tekoča obrestna mera (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Skupna obrestna mera, ki se uporabi pri izračunu obresti, plačanih na datum plačila (celotnega) kredita iz polja „Datum plačila kredita“ (vsota polj „Tekoča indeksna stopnja (celotni kredit)“ in „Tekoča marža (celotni kredit)“ pri kreditih s spremenljivo obrestno mero).

Tekoča obrestna mera (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi pri izračunu načrtovanih obresti na del A kredita v tekočem obdobju.

Naslednja indeksna stopnja (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Indeksna stopnja za naslednje obdobje, ki se uporabi pri določitvi tekoče obrestne mere za celotni kredit. Obrestna mera (pred maržo), ki se uporabi pri izračunu plačanih obresti na podlagi dejanskega končnega stanja kredita „Dejansko končno stanje kredita (celotni kredit)“.

Tekoča stopnja neplačil (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Skupne obresti, ki se uporabijo pri izračunu zamudnih obresti, plačanih na datum plačila kredita iz polja „Datum plačila kredita“.

Podrobnosti o glavnici

Tekoče začetno otvoritveno stanje (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Stanje neporavnanih zneskov na začetku tekočega obdobja. Neporavnani zneski kredita na začetku obrestnega obdobja, ki se uporabi pri izračunu zapadlih obresti na datum plačila kredita iz polja „Datum plačila kredita“.

Načrtovani znesek glavnice (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Načrtovano plačilo glavnice, ki ga je treba za kredit poravnati za tekoče obdobje. Plačilo glavnice, ki jo je treba plačati izdajatelju na datum plačila kredita iz polja „Datum plačila kredita“, npr. odplačilo, ki ni predčasno odplačilo.

Tekoče končno načrtovano stanje (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Neporavnani načrtovani zneski glavnice kredita ob koncu tekočega obdobja po odplačilu, a pred morebitnimi predčasnimi odplačili. Zneski glavnice kredita, ki bi ostali neporavnani po načrtovanem plačilu glavnice, a pred morebitnimi predčasnimi odplačili (polje „Tekoče začetno otvoritveno stanje (celotni kredit)“ minus „Načrtovani znesek glavnice (celotni kredit)“).

Nenačrtovana plačila glavnice (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Nenačrtovana plačila glavnice, prejeta v tekočem obdobju. Druga plačila glavnice, prejeta v obrestnem obdobju, s katerimi se odplačuje kredit. Lahko so povezana s prihodki od prodaje, prostovoljnimi predčasnimi odplačili ali likvidacijskimi iztržki.

Druge spremembe glavnice (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Nenačrtovane spremembe glavnice v obdobju obračunavanja obresti, ki niso povezane z gibanjem gotovine. Vsi drugi zneski, zaradi katerih bi se stanje kredita v tekočem obdobju zmanjšalo ali povečalo ter ki se ne štejejo za nenačrtovana plačila glavnice niti niso načrtovana plačila glavnice.

Dejansko plačana glavnica

Dinamično

Numerični zapis

Dejansko plačana glavnica na zadnji datum plačila obresti.

Dejansko končno stanje kredita (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Dejansko stanje glavnice ob koncu tekočega obdobja. Dejanski znesek kredita, ki po vseh plačilih glavnice ostane neporavnan za naslednje obrestno obdobje.

Tekoče začetno stanje (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Neporavnani znesek (kredit razreda A) na začetku tekočega obdobja. Neporavnani znesek kredita razreda A na začetku obrestnega obdobja, ki se uporabi pri izračunu zapadlih obresti na datum plačila kredita.

Vsa plačila glavnice (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Vsa plačila glavnice (kredit razreda A), prejeta v tekočem obdobju. Plačilo glavnice kredita razreda A, ki ga je treba plačati izdajatelju na datum plačila kredita iz polja „Datum plačila kredita“, npr. odplačilo, ki ni predčasno odplačilo.

Dejansko končno stanje kredita (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Dejanski neporavnani znesek glavnice (kredit razreda A) ob koncu tekočega obdobja. Zneski glavnice kredita razreda A, ki bi po vseh rednih plačilih ostali neporavnani.

Odobren nečrpani znesek kredita (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Skupni preostali kredit (dolg, ki se prednostno odplačuje)/nečrpan znesek celotnega kredita ob koncu obdobja. Skupaj celotni kredit (dolg, ki se prednostno odplačuje) ob koncu datuma plačila obresti, ki ga lahko kreditojemalec še vedno črpa.

Podrobnosti o obrestih

Načrtovani znesek zapadlih obresti (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Bruto obresti za obdobje za celotni kredit ob predpostavki, da v tekočem obdobju ni bilo izvedeno nobeno odplačilo. Skupne obresti, ki zapadejo na datum plačila kredita ob predpostavki, da se v obrestnem obdobju ne izvedejo nobena predčasna odplačila. Obresti bi morale temeljiti na osnovni obrestni meri v skladu s kreditno pogodbo.

Primanjkljaj ali presežek zaradi predčasnega odplačila obresti

Dinamično

Numerični zapis

Primanjkljaj ali presežek plačila dejanskih obresti glede na načrtovano plačilo obresti za tekoče obdobje, ki ni povezan z neodplačevanjem kredita. Izhaja iz predčasnega odplačila, prejetega na datum, ki ni načrtovani datum zapadlosti plačila.

Druge spremembe obresti

Dinamično

Numerični zapis

Polje, povezano z drugimi prilagoditvami glavnice (polje „Druge prilagoditve glavnice (celotni kredit)“), ki kaže nenačrtovane prilagoditve obresti za zadevno obdobje odplačevanja.

Negativna amortizacija

Dinamično

Numerični zapis

Negativna amortizacija/odloženo plačilo obresti/kapitalizirane obresti brez kazni.

Dejansko plačane obresti (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Dejansko plačane obresti za celotni kredit v tekočem obdobju. Skupni znesek obresti, ki jih je kreditojemalec plačal med obrestnim obdobjem ali na datum plačila kredita.

Dejansko plačane obresti (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Skupni znesek obresti, plačanih za kredit razreda A med obrestnim obdobjem ali na datum plačila kredita.

Dejanske zamudne obresti

Dinamično

Numerični zapis

Plačane dejanske zamudne obresti za celotni kredit v tekočem obdobju. Skupni znesek zamudnih obresti, ki jih je kreditojemalec plačal med obrestnim obdobjem ali na datum plačila kredita.

Odložene obresti (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Odložene obresti na celotni kredit. Odložene obresti so znesek obresti, ki ga mora kreditojemalec plačati za hipotekarni kredit in je nižji od zneska obresti, obračunanega na neporavnane zneske glavnice kredita.

Kapitalizirane obresti (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Kapitalizirane obresti na celotni kredit. Kapitalizirane obresti so obresti, ki se v skladu s kreditno pogodbo prištejejo kreditu ob koncu obrestnega obdobja.

Podrobnosti o glavnici in obrestih

Načrtovana glavnica in zapadle obresti skupaj (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Načrtovano plačilo glavnice in zapadlih obresti na kredit za tekoče obdobje za izdajatelja (celotni kredit). Skupna načrtovana glavnica in zapadle obresti na datum plačila kredita (vsota polj „Načrtovani znesek glavnice (celotni kredit)“ in „Načrtovani zapadli znesek obresti (celotni kredit)“); lahko se uporabi za izračun koeficienta servisiranja dolga.

Skupni primanjkljaj pri neporavnani glavnici in zapadlih obrestih (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Kumulativni neporavnani zapadli zneski glavnice in obresti na kredit ob koncu tekočega obdobja. Kumulativni znesek morebitne neporavnane glavnice in obresti na datum plačila kredita.

Skupni drugi neporavnani zneski

Dinamično

Numerični zapis

Kumulativni zneski kredita (npr. zavarovalna premija, nadomestilo za uporabo zemljišča, naložbe v dolgoročna sredstva itd.) ob koncu tekočega obdobja, ki jih je porabil izdajatelj/serviser. Kumulativni znesek morebitnih predplačil nepremičninskega zavarovanja ali drugi zneski, ki jih je predčasno plačal serviser ali izdajatelj in jih kreditojemalec še ni povrnil.

Kumulativni neporavnani znesek

Dinamično

Numerični zapis

Vsota polj „Skupni primanjkljaj pri neporavnani glavnici in zapadlih obrestih (celotni kredit)“ in „Skupni drugi neporavnani zneski“.

Dosežen sprožilec odplačila

Dinamično

D/N

Ali je sprožilec odplačila dosežen?

Način tekočega odplačevanja

Dinamično

Seznam

Način odplačevanja, ki se uporablja za kredit razreda A.

Skupna plačana načrtovana glavnica in obresti (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Načrtovano plačilo glavnice in zapadlih obresti na kredit razreda A za tekoče obdobje za izdajatelja.

Najnovejši finančni podatki za tekoče leto do tega datuma

Kršitev poročanja kreditojemalca

Dinamično

D/N

Ali kreditojemalec krši svojo obveznost glede predložitve poročil serviserju kredita ali kreditodajalcu?

Najnovejši prihodek

Dinamično

Numerični zapis

Skupni prihodki za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev) za vse nepremičnine.

Najnovejše razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejše razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin za (celotni) kredit na podlagi kreditne dokumentacije.

Najnovejši koeficient servisiranja dolga (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejši koeficient servisiranja dolga za kredit (celotni) na podlagi kreditne dokumentacije.

Najnovejša stopnja kritja obresti (celotni kredit)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejša stopnja kritja obresti za (celotni) kredit na podlagi kreditne dokumentacije.

Najnovejša stopnja kritja obresti (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejši izračun stopnje kritja obresti za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Najnovejši koeficient servisiranja dolga (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejši izračun koeficienta servisiranja dolga za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Najnovejše razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin (kredit razreda A)

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejše razmerje med kreditom in vrednostjo zastavljenih nepremičnin za kredit razreda A na podlagi ponudbene dokumentacije.

Podrobnosti o računih rezerv in depozitnih računih

Skupno stanje na računu rezerv

Dinamično

Numerični zapis

Skupno stanje računov rezerv na ravni kredita na datum plačila kredita. Vključuje rezerve za vzdrževanje, popravila in okolje itd. (izvzamejo se rezerve za davke in zavarovanje). Vključuje akreditive za rezerve. Izpolni se, če je v polju „Unovčenje drugih rezerv“ odgovor glede ureditve kredita „D“ = da.

Nastop sprožilnega dogodka za depozitni račun

Dinamično

D/N

Navedite D, če je prišlo do dogodka, zaradi katerega so se vzpostavile rezerve. Navedite N, če so plačila vzpostavljena kot običajni pogoj kreditne pogodbe.

Zneski, naloženi na depozitne račune v tekočem obdobju

Dinamično

Numerični zapis

Znesek, ki je bil med tekočim obdobjem naložen na depozitne račune ali račune rezerv.

Valuta sredstev na računu rezerv

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri so denominirana sredstva na računu rezerv.

Valuta sredstev na depozitnem računu

Statično

Seznam

Valuta, v kateri so denominirana sredstva na depozitnem računu.

Podrobnosti o likvidacijskih iztržkih in predčasnih odplačilih

Datum prejetja likvidacijskega iztržka/predčasnega odplačila

Dinamično

Datum

Datum prejema nenačrtovanega plačila glavnice ali likvidacijskih iztržkov.

Oznaka likvidacijskega iztržka/predčasnega odplačila

Dinamično

Seznam

Oznaka nenačrtovanih plačil glavnice ali likvidacijskih iztržkov med obdobjem pobiranja.

Podrobnosti o varovanju na ravni kreditojemalca

Ime subjekta, ki zagotovi zamenjavo kredita (na ravni kreditojemalca)

Dinamično

Besedilo

Ime subjekta, ki zagotovi kreditno zamenjavo, če ima kreditojemalec neposredno pogodbo z nasprotno stranko v tem poslu.

Dejanske bonitetne ocene subjekta, ki zagotovi zamenjavo kredita (na ravni kreditojemalca)

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Navedite bonitetne ocene nasprotne stranke v poslu kreditne zamenjave na datum plačila kredita.

Popolna ali delna prekinitev zamenjave na ravni kredita v tekočem obdobju (na ravni kreditojemalca)

Dinamično

Seznam

Če je bila kreditna zamenjava v tekočem obdobju prekinjena, navedite razlog.

Neto periodično plačilo, dolgovano subjektu, ki zagotovi kreditno zamenjavo (na ravni kreditojemalca)

Dinamično

Numerični zapis

Znesek plačila, ki ga kreditojemalec plača nasprotni stranki v poslu kreditne zamenjave na datum plačila kredita, kot je zahtevano v pogodbi o zamenjavi.

Neto periodično plačilo, ki ga dolguje subjekt, ki zagotovi kreditno zamenjavo (na ravni kreditojemalca)

Dinamično

Numerični zapis

Znesek plačila, ki ga nasprotna stranka v poslu kreditne zamenjave plača kreditojemalcu na datum plačila kredita, kot je zahtevano v pogodbi o zamenjavi.

Stroški prekinitve, dolgovani subjektu, ki zagotovi kreditno zamenjavo

Dinamično

Numerični zapis

Znesek katerega koli plačila, ki ga kreditojemalec dolguje subjektu, ki zagotovi kreditno zamenjavo za delno ali popolno prekinitev kreditne zamenjave.

Primanjkljaj pri plačilu stroškov prekinitve zamenjave na ravni kredita

Dinamično

Numerični zapis

Znesek morebitnega primanjkljaja pri stroških prekinitve zaradi popolne ali delne prekinitve kreditne zamenjave, ki ga plača kreditojemalec.

Stroški prekinitve, ki jih dolguje nasprotna stranka v poslu zamenjave na ravni kredita

Dinamično

Numerični zapis

Znesek morebitnega dobička, ki ga nasprotna stranka v poslu kreditne zamenjave plača kreditojemalcu ob popolni ali delni prekinitvi.

Naslednji datum ponovne določitve za zamenjavo na ravni kredita

Dinamično

Datum

Datum naslednje ponovne določitve za zamenjavo na ravni kredita.

Podrobnosti o zamenjavi

Dinamično

Besedilo

Podrobnosti o zamenjavi.

Podrobnosti o nerednosti plačil kredita

Status nepremičnin

Dinamično

Seznam

Status nepremičnin.

Status kredita

Dinamično

Seznam

Status kredita (tj. tekoči, v neplačilu itd.). Če je za kredit sproženih več statusnih kod, serviser po lastni presoji odloči, na katero kodo kredita se poročilo nanaša.

Datum začetka izvršilnega postopka

Dinamično

Datum

Datum, na katerega se je začel postopek izvršbe na zavarovanju ali postopek prisilne poravnave ali kak drug izvršilni postopek zoper kreditojemalca ali v dogovoru z njim.

Oznaka strategije za izterjavo

Dinamično

Seznam

Strategija za izterjavo.

Pričakovani čas izterjav

Dinamično

Numerični zapis

Pričakovani čas izterjav v mesecih.

V primeru insolventnosti

Dinamično

D/N

Status insolventnosti kredita (v primeru insolventnosti „D“, v nasprotnem primeru „N“).

Datum nastanka insolventnosti

Dinamično

Datum

Datum nastanka insolventnosti.

Datum pridobitve imetništva nad nepremičnino

Dinamično

Datum

Datum, na katerega je bila pridobljena pravica do (ali kakšna druga oblika učinkovitega dejanskega nadzora nad in zmožnost odtujitve) nepremičnine, s katero je bil zavarovan kredit.

Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji

Dinamično

Numerični zapis

Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji, s katerimi se določi izguba za izdajatelja v skladu z dokumentacijo o poslu. Na podlagi zneska neto izkupička prodaje se določi, ali je pri kreditu prišlo do izgube ali primanjkljaja.

Stroški likvidacije

Dinamično

Numerični zapis

Stroški, povezani z likvidacijo, ki se pobotajo z drugimi sredstvi izdajatelja, s katerimi se določi izguba po dokumentaciji o poslu. Znesek morebitnih stroškov likvidacije, ki bodo poplačani iz neto izkupička prodaje, na podlagi česar se določi morebitna izguba.

Dejanska izguba zaradi listninjenja

Dinamično

Numerični zapis

Neporavnani zneski kredita (plus stroški likvidacije) minus neto iztržki, prejeti ob likvidaciji. Znesek morebitne izgube za izdajatelja po odštetju stroškov likvidacije od neto izkupička prodaje.

Število mesecev v zaostanku

Dinamično

Numerični zapis

Število mesecev, ko je v skladu z opredelitvijo izdajatelja plačevanje kredita konec tekočega obdobja v zaostanku.

Znesek neplačila

Dinamično

Numerični zapis

Skupni znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav.

Kumulativne izterjave

Dinamično

Numerični zapis

Skupne izterjave, vključno s celotnim izkupičkom od prodaje.

Status posebnega servisiranja

Dinamično

D/N

Ali pri kreditu od datuma plačila kredita trenutno poteka posebno servisiranje?

Datum nastopa neplačila

Dinamično

Datum

Datum, od katerega je kredit v neplačilu.

Valuta likvidacije

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri je denominirana likvidacija.

Valuta izgub

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri so denominirane izgube.

Valuta neplačil/zaostalih plačil

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri so denominirana neplačila/zaostala plačila.

Podrobnosti o spremembi kredita

Soglasje imetnika vrednostnega papirja

Dinamično

D/N

Ali je pri prestrukturiranju potrebno soglasje imetnika vrednostnega papirja?

Načrtovan sestanek imetnikov vrednostnih papirjev

Dinamično

Datum

Na kateri datum bo potekal naslednji sestanek imetnikov vrednostnih papirjev?

Zadnji datum prodaje kredita

Dinamično

Datum

Datum prodaje kredita izdajatelju; če je bil kredit del prvotnega listninjenja, je to datum listninjenja.

Datum listninjenja zadnje nepremičnine

Dinamično

Datum

Datum, na katerega je bila zadnja nepremičnina vključena v zadevno listninjenje. Če je bila katera nepremičnina zamenjana, navedite datum zadnje zamenjave. Če so bile nepremičnine del prvotnega posla, je to datum listninjenja.

Datum prevzema

Dinamično

Datum

Datum, ko je novi kreditojemalec izvedel razvrstitev/novacijo ali prevzem.

Datum cenitve zmanjšanja zneska

Dinamično

Datum

Datum cenitve, na katerega se je izračunalo in odobrilo zmanjšanje zneska (prvotni ali posodobljen izračun od datuma).

Datum zadnje spremembe

Dinamično

Datum

Zadnji dejanski datum spremembe kredita.

Oznaka spremembe

Dinamično

Seznam

Vrsta spremembe.

Spremenjena stopnja plačila

Dinamično

Numerični zapis

Če je bil kredit prestrukturiran (verjetno med postopkom izterjave) in je bil načrt odplačevanja spremenjen, je treba navesti novi znesek, izražen kot odstotek kredita.

Spremenjena obrestna mera kredita

Dinamično

Numerični zapis

Če je bil kredit prestrukturiran (verjetno med postopkom izterjave) in je bila obrestna mera/marža spremenjena, je treba vnesti novo obrestno mero.

Podrobnosti o posebnem servisiranju

Opozorilna lista serviserja

Dinamično

Datum

Datum določitve, na katerega je bil kredit uvrščen na opozorilno listo. Če je bil kredit v predhodnem obdobju umaknjen z opozorilne liste, sedaj bo pa ponovno uvrščen nanjo, navedite nov datum uvrstitve.

Najnovejši datum prenosa na posebnega serviserja

Dinamično

Datum

Datum prenosa kredita na posebnega serviserja po dogodku, ki je sprožil prenos v servisiranje. Opomba: Če je bil kredit večkrat prenesen, se navede datum zadnjega prenosa v posebno servisiranje.

Najnovejši datum vračila prvotnemu serviserju

Dinamično

Datum

Datum, na katerega kredit postane „popravljen hipotekarni kredit“, tj. datum, na katerega posebni serviser vrne kredit prvotnemu serviserju.

Ugotovljena nezmožnost izterjave

Dinamično

D/N

Navedba (Da/Ne), ali je serviser/posebni serviser ugotovil, da s prodajo ali likvidacijo nepremičnin ali kredita ne bo pokril primanjkljaja pri izterjavi predplačil, ki jih je izvedel, in pri izterjavi neporavnanega zneska kredita in morebitnih drugih dolgovanih zneskov.

Datum kršitve kreditne pogodbe

Dinamično

Datum

Datum kršitve. Če je kršitev več, datum prve kršitve.

Datum odprave kršitve kreditne pogodbe

Dinamično

Datum

Datum odprave kršitve. Če je kršitev več, datum odprave zadnje kršitve.

Oznaka merila opozorilne liste

Dinamično

Seznam

Oznaka opozorilne liste serviserja. Če se uporablja več meril, navedite najslabšo/najbolj neugodno oznako.

Valuta opravnin

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri so denominirane opravnine.

Podrobnosti o posebnem serviserju

Ime posebnega serviserja

Dinamično

Besedilo

Ime posebnega serviserja.

Menjava posebnega serviserja?

Dinamično

D/N

Ali se je od prejšnjega obdobja poročanja posebni serviser zamenjal?

Udeležba drugega razvrščenega kreditodajalca v postopku izvršbe

Dinamično

D/N

Ali je v postopku izvršbe udeležen drug razvrščeni kreditodajalec?

Podrobnosti o neplačanem kreditu

Neplačilo ali izvršba na zavarovanju

Dinamično

D/N

Ali je kredit trenutno v neplačilu ali postopku izvršbe na zavarovanju?

Razlog za nastop neplačila

Dinamično

 

Razlog za nastop neplačila.

Kršitev zaveze/sprožilec

Dinamično

Seznam

Vrsta kršitve zaveze/sprožilca.

Informacije iz direktive o kapitalskih zahtevah

Navedite skladnost originatorja z eno od štirih možnosti zadržanja

Dinamično

Seznam

Vrsta zadržanja.

Zadržanje s strani originatorja

Dinamično

Numerični zapis

Neto ekonomski delež, ki ga zadrži originator v odstotkih (%), v skladu s členom 405 Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CRR)


NEPREMIČNINA:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Podrobnosti o zavarovanju z nepremičninami

Identifikator nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator nepremičnine. Če je nepremičnin več (na primer stanovanjski blok), se navede enotni identifikator, ki jih identificira skupaj.

Povezovanje kreditov, medsebojno zavarovanih z nepremičnino

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Navedite ustrezne identifikatorje kreditov iz prospekta; če je z eno nepremičnino zavarovanih več kreditov v poslu ali skupini, identifikatorje med seboj ločite z vejico.

Ime nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Ime nepremičnine, s katero je zavarovan kredit. Če je nepremičnin več (na primer stanovanjski blok), se navede ime, ki jih identificira skupaj.

Naslov nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Naslov nepremičnine, s katero je zavarovan kredit.

Mesto nepremičnine

Statično

Besedilo

Ime mesta, v katerem se nahaja nepremičnina.

Poštna številka nepremičnine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Primarna poštna številka nepremičnine. Navedeta se najmanj prva dva do štirje znaki.

Država nepremičnine

Statično

Seznam

Država, v kateri se nahaja nepremičnina.

Oznaka vrste nepremičnine

Statično

Seznam

Vrsta nepremičnine ali referenca, opredeljena v poročilu o cenitvi ali ponudbeni dokumentaciji.

Leto izgradnje

Statično

Datum

Leto izgradnje nepremičnine v skladu s poročilom o cenitvi ali ponudbeno dokumentacijo.

Leto zadnje obnove

Dinamično

Datum

Leto dokončanja zadnje večje obnove/nove gradnje nepremičnine v skladu s poročilom o cenitvi ali ponudbeno dokumentacijo.

Neto površina v m2 ob listninjenju

Dinamično

Numerični zapis

Skupna neto najemna površina nepremičnin v kvadratnih metrih, s katerimi je zavarovan kredit, v skladu z najnovejšim poročilom o cenitvi. Če je nepremičnin več, seštejte površino.

Ocenjena neto tlorisna površina

Dinamično

D/N

Ali je cenilec preveril neto tlorisno površino nepremičnine?

Število enot/postelj/sob

Statično

Numerični zapis

Pri večstanovanjski nepremičnini navedite število enot, pri gostinstvu/hotelu/zdravstveni negi navedite število postelj, pri kampih za prikolice navedite število enot, pri prenočiščih navedite število sob in pri skladiščih za osebno rabo navedite število enot. Pri več nepremičninah, ki so iste vrste, seštejte vrednosti.

Status nepremičnine

Dinamično

Seznam

Najnovejši status nepremičninskega kredita.

Oblika lastninske pravice na nepremičnino

Statično

Seznam

Zadevna oblika lastninske pravice na nepremičnino. Zakup le zemljišča, na katerem ima kreditojemalec običajno v lasti stavbo ali mora graditi, kot je določeno v zakupni pogodbi.

Prenehanje zakupa nepremičnine

Statično

Datum

Navedite najzgodnejši datum prenehanja zakupne pravice.

Plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Dinamično

Numerični zapis

Če je nepremičnina zakupljena, navedite tekočo letno zakupnino, ki se plačuje zakupodajalcu.

Datum najnovejše cenitve

Dinamično

Datum

Datum zadnje cenitve nepremičnine.

Najnovejša cenitev

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejša cenitev nepremičnine.

Podlaga za najnovejšo cenitev

Dinamično

Seznam

Podlaga za najnovejšo cenitev.

Valuta plačila nadomestila za uporabo zemljišča

Dinamično

Seznam

Valuta plačila nadomestila za uporabo zemljišča („Plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč“).

Valuta najnovejše cenitve

Dinamično

Seznam

Valuta najnovejše cenitve („Najnovejša cenitev“).

Podrobnosti o datumu listninjenja

Datum listninjenja nepremičnine

Statično

Datum

Datum, na katerega je bila nepremičnina vključena v listninjenje. Če je bila zadevna nepremičnina zamenjana, navedite datum zamenjave. Če je bila nepremičnina del prvotnega posla, je to datum listninjenja.

Dodeljen odstotek kredita na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Dodeljen odstotek kredita, ki se pripiše nepremičnini na datum listninjenja, če je kredit zavarovan z več nepremičninami.

Datum finančnih podatkov na datum listninjenja

Statično

Datum

Končni datum finančnih podatkov za informacije, navedene v prospektu (npr. tekoče leto, letno, četrtletno ali zadnjih 12 mesecev).

Neto poslovni prihodek na datum listninjenja

Dinamično

Numerični zapis

Prihodek minus operativni stroški na datum listninjenja.

Cenitev na datum listninjenja

Statično

Numerični zapis

Cenitev nepremičnin, s katerimi je zavarovan kredit na datum listninjenja, kot je opisano v prospektu.

Ime cenilca ob listninjenju

Statično

Besedilo

Ime cenitvenega podjetja, ki je izvedlo cenitev nepremičnine ob listninjenju.

Datum cenitve na datum listninjenja

Dinamično

Datum

Datum, na katerega je bila pripravljena cenitev za vrednosti, razkrite v prospektu.

Vrednost nezasedene posesti na datum listninjenja

Dinamično

Numerični zapis

Vrednost nezasedene posesti na datum listninjenja.

Poslovna površina

Dinamično

Numerični zapis

Skupna neto najemna poslovna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovan kredit, v skladu z najnovejšim poročilom o cenitvi.

Bivalna površina

Dinamično

Numerični zapis

Skupna neto najemna bivalna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovan kredit, v skladu z najnovejšim poročilom o cenitvi.

Valuta finančnih podatkov

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit.

Najnovejši finančni podatki o nepremičnini za tekoče leto do tega datuma

Tekoči dodeljeni odstotek kredita

Dinamično

Numerični zapis

Dodeljen odstotek kredita, ki se pripiše nepremičnini na datum plačila kredita; če je kredit zavarovan z več nepremičninami, vsota vseh odstotkov znaša 100 %. Lahko se določi v kreditni pogodbi.

Tekoči dodeljeni končni znesek kredita

Dinamično

Numerični zapis

Uporabite tekoči dodeljeni % za dejanske neporavnane zneske kredita.

Najnovejši finančni podatki na začetni datum

Dinamično

Datum

Prvi dan finančnih podatkov, uporabljenih za najnovejši izkaz o poslovnem izidu (npr. mesečni, četrtletni, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).

Najnovejši finančni podatki na končni datum

Dinamično

Datum

Končni datum finančnih podatkov, uporabljenih za najnovejši izkaz o poslovnem izidu (npr. mesečni, četrtletni, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).

Zadnji mesec ali leto, uporabljeno pri sporočanju finančnih podatkov

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Navedite mesec, na katerega se finančni podatki za posamezno leto (najnovejše, predhodno in naslednje predhodno) zaključijo.

Najnovejši finančni kazalnik

Dinamično

Seznam

V tem polju se opiše obdobje, za katero so navedeni najnovejši finančni podatki.

Najnovejši prihodek

Dinamično

Numerični zapis

Skupni prihodki za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu (tj. mesečno, četrtletno, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev) za vse nepremičnine. Če je nepremičnin več, seštejte prihodke.

Najnovejši operativni stroški

Dinamično

Numerični zapis

Skupni operativni stroški za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu (tj. mesečno, četrtletno, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev) za vse nepremičnine.

Najnovejši neto poslovni prihodek

Dinamično

Numerični zapis

Skupni prihodki minus skupni operativni stroški za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu.

Najnovejše naložbe v dolgoročna sredstva

Dinamično

Numerični zapis

Skupne naložbe v dolgoročna sredstva (v nasprotju s popravili in vzdrževanjem) za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu (tj. mesečno, četrtletno, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev) za vse nepremičnine.

Najnovejši neto denarni tok

Dinamično

Numerični zapis

Skupni neto poslovni prihodek minus naložbe v dolgoročna sredstva za obdobje, zajeto v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu.

Najnovejši znesek za servisiranje dolga

Dinamično

Numerični zapis

Skupna načrtovana plačila glavnice in zapadlih obresti v obdobju, zajetem v najnovejšem izkazu o operativnem izidu (mesečno, četrtletno, za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).

Najnovejši koeficient servisiranja dolga (neto poslovni prihodek)

Dinamično

Numerični zapis

Izračunajte koeficient servisiranja dolga na podlagi neto poslovnega prihodka, zajetega v najnovejšem izkazu o poslovnem izidu (npr. mesečni, četrtletni, tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).

Pogodbeni letni prihodek od najemnine

Dinamično

Numerični zapis

Pogodbeni letni prihodek od najemnine, ki izhaja iz najnovejšega razporeda zapolnjenosti nepremičnine.

Podrobnosti o zasedenosti nepremičnine

Zasedenost na dan

Dinamično

Datum

Datum prejetja zadnje knjige dohodkov od najemnin/seznama zapolnjenosti nepremičnine (pri nepremičninah za gostinstvo (hoteli) in zdravstveno nego uporabite povprečno zasedenost za obdobje, za katero se sporočijo finančni izkazi).

Fizična zasedenost na datum listninjenja

Dinamično

Numerični zapis

Na datum listninjenja razpoložljiv odstotek dejansko zasedenega najemnega prostora (tj. ki ga najemniki dejansko zasedajo in ni nezaseden). Navede se na podlagi knjige dohodkov od najemnin ali drugega dokumenta, v katerem je navedena zasedenost v skladu z najnovejšimi informacijami za finančno leto.

Najnovejša fizična zasedenost

Dinamično

Numerični zapis

Najnovejši razpoložljiv odstotek dejansko zasedenega najemnega prostora (tj. ki ga najemniki dejansko zasedajo in ni nezaseden). Navede se na podlagi knjige dohodkov od najemnin ali drugega dokumenta, v katerem je navedena zasedenost v skladu z najnovejšimi informacijami za finančno leto.

Razpoložljivi podatki po posameznem najemniku

Dinamično

D/N

Ali so informacije o najemnikih na voljo po posameznem najemniku?

Ponderirano povprečje obdobja zakupa

Dinamično

Numerični zapis

Ponderirano povprečje obdobja zakupa v letih.

Ponderirano povprečje zakupnega obdobja (prva prekinitev)

Dinamično

Numerični zapis

Ponderirano povprečno obdobje zakupa (v letih) po vseh možnostih prve prekinitve.

Podrobnosti o najboljših treh najemnikih

%, v katerem bo prihodek presahnil v 1–12 mesecih

Dinamično

Numerični zapis

Odstotek, v katerem bo prihodek presahnil v 1–12 mesecih.

%, v katerem bo prihodek presahnil v 13–24 mesecih

Dinamično

Numerični zapis

Odstotek, v katerem bo prihodek presahnil v 13–24 mesecih.

%, v katerem bo prihodek presahnil v 25–36 mesecih

Dinamično

Numerični zapis

Odstotek, v katerem bo prihodek presahnil v 25–36 mesecih.

%, v katerem bo prihodek presahnil v 37–48 mesecih

Dinamično

Numerični zapis

Odstotek, v katerem bo prihodek presahnil v 37–48 mesecih.

%, v katerem bo prihodek presahnil v 49 mesecih ali več

Dinamično

Numerični zapis

Odstotek, v katerem bo prihodek presahnil v 49 mesecih ali več.

Največji najemnik po prihodku (neto)

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Ime največjega sedanjega najemnika po neto najemnini.

Datum prenehanja najema največjega najemnika

Dinamično

Datum

Datum prenehanja najema največjega sedanjega najemnika (po neto najemnini).

Najemnina, ki jo plačuje največji najemnik

Dinamično

Numerični zapis

Letna najemnina, ki jo plačuje največji najemnik.

Drugi največji najemnik po prihodku (neto)

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Ime drugega največjega trenutnega najemnika (po neto najemnini).

Datum prenehanja najema drugega največjega najemnika

Dinamično

Datum

Datum prenehanja najema drugega največjega sedanjega najemnika (po neto letni najemnini).

Najemnina, ki jo plačuje drugi največji najemnik

Dinamično

Numerični zapis

Najemnina, ki jo plačuje drugi največji sedanji najemnik.

Tretji največji najemnik po prihodku (neto)

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Ime tretjega največjega trenutnega najemnika (po neto najemnini).

Datum prenehanja najema tretjega največjega najemnika

Dinamično

Datum

Datum prenehanja najema tretjega največjega sedanjega najemnika (po neto letni najemnini).

Najemnina ki jo plačuje tretji največji najemnik

Dinamično

Numerični zapis

Najemnina, ki jo plačuje tretji največji sedanji najemnik.

Valuta najemnine

Dinamično

Seznam

Valuta, v kateri je denominirana najemnina.

Podrobnosti o postopku izvršbe na zavarovanju

Datum, na katerega naj bi bilo premoženje predmet reševanja ali izvršbe

Dinamično

Datum

Ocenjeni datum, na katerega posebni serviser pričakuje postopek reševanja. Če je nepremičnin več, vnesite zadnji datum pridruženih nepremičnin. Če gre za postopek izvršbe na zavarovanju, navedite pričakovani datum izvršbe, če gre za posedovanje nepremičnine, navedite pričakovani datum prodaje.

Datum začetka postopka v zvezi s posestjo nepremičnine

Dinamično

Datum

Datum, na katerega se je začel postopek izvršbe na zavarovanju ali kak drug izvršilni postopek zoper kreditojemalca ali v dogovoru z njim.

Datum stečaja

Dinamično

Datum

Datum, na katerega je bila pridobljena pravica do (ali kakšna druga oblika dejanskega nadzora in zmožnost razpolaganja) nepremičnine, s katero je bil zavarovan kredit.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Splošne podrobnosti o obveznicah

Identifikator skupine poslov

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikacijski niz za posel ali skupino.

Datum razdelitve

Statično

Datum

Datum plačila obresti in glavnice tranše obveznice.

Datum zapisa

Statično

Datum

Datum oznake tranše kredita je treba upoštevati kot datum zapisa v knjigo imetnikov kredita.

Ime razreda obveznice

Statično

Besedilo/numerični zapis

Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za tranše strukturiranih finančnih instrumentov na podlagi prvovrstnih hipotekarnih kreditov za poslovne nepremičnine, ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1 razred 1A itd.

CUSIP (predpis št. 144A)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda vrednostnega papirja, ki se pripiše posameznemu razredu ali tranši vrednostnega papirja v skladu s standardi, ki jih določi Committee on Uniform Security Identification Procedures (odbor za enotne postopke identifikacije vrednostnih papirjev) (številka CUSIP) za zahteve predpisa št. 144A, ali druga koda vrednostnega papirja, ki jo določi borza ali drug subjekt.

Identifikacijska koda finančnega premoženja (ISIN)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda vrednostnega papirja, ki se pripiše posameznemu razredu ali tranši vrednostnega papirja v skladu s standardi, ki jih določi Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISIN), ali druga koda vrednostnega papirja, ki jo določi borza ali drug subjekt.

Skupna koda (predpis št. 144A)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Devetmestna razpoznavna koda, ki jo za posamezni razred ali tranšo vrednostnega papirja skupaj izdata CEDEL in Euroclear.

Identifikacijska koda finančnega premoženja (uredba S)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda vrednostnega papirja, ki se pripiše posameznemu razredu ali tranši vrednostnega papirja v skladu s standardi, ki jih določi Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISIN) za zahteve uredbe S, ali druga koda vrednostnega papirja, ki jo določi borza ali drug subjekt.

Skupna koda (uredba S)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda vrednostnega papirja, ki se pripiše posameznemu razredu ali tranši vrednostnega papirja v skladu s standardi, ki jih določi Committee on Uniform Security Identification Procedures (odbor za enotne postopke prepoznavanja vrednostnih papirjev) (številka CUSIP) za zahteve uredbe S, ali druga koda vrednostnega papirja, ki jo določi borza ali drug subjekt.

Datum izdaje obveznice

Statično

Datum

Datum izdaje obveznice.

Zakonski rok zapadlosti

Statično

Datum

Datum, na katerega mora biti poravnan znesek za poseben razred ali tranša vrednostnega papirja, da ne pride do neplačila.

Valuta

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je izražena denarna vrednost razreda ali tranše vrednostnega papirja.

Prvotno stanje glavnice

Statično

Numerični zapis

Prvotno stanje glavnice posebnega razreda ali tranše vrednostnega papirja na datum izdaje.

Podrobnosti o glavnici obveznice

Označba hipotetičnosti

Statično

D/N

„D“ za hipotetični, „N“, če se obresti pri zadevnem razredu ali tranši vrednostnega papirja izplačujejo ločeno od glavnice, tj. ločeno izplačilo obresti („interest only strip“).

Začetno stanje glavnice

Statično

Numerični zapis

Neporavnani zneski glavnice razreda ali tranše vrednostnega papirja ob začetku tekočega obdobja.

Načrtovana glavnica

Statično

Numerični zapis

Načrtovana glavnica, plačana za razred ali tranšo vrednostnega papirja med obdobjem.

Nenačrtovana glavnica

Dinamično

Numerični zapis

Nenačrtovana glavnica, plačana za razred ali tranšo vrednostnega papirja med obdobjem.

Skupna razdelitev glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Skupna glavnica (načrtovana in nenačrtovana), plačana za razred ali tranšo vrednostnega papirja med obdobjem.

Način odplačevanja

Statično

Seznam

Metoda odplačevanja, v skladu s katero se redno plačuje razred ali tranša vrednostnega papirja.

Trajanje obdobja, v katerem se plačujejo le obresti

Statično

Numerični zapis

Trajanje obdobja, v katerem se plačujejo le obresti, v mesecih.

Kapitalizirane obresti

Dinamično

Numerični zapis

Vse obresti, ki se prištejejo stanju razreda, vključno z negativno amortizacijo.

Izguba glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Skupna izguba glavnice v obdobju poročanja.

Kumulativne izgube glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Kumulativne pripadajoče izgube glavnice do datuma.

Končno stanje glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Neporavnani zneski glavnice razreda ali tranše vrednostnega papirja ob koncu tekočega obdobja.

Faktor obvestila o plačilu

Dinamično

Numerični zapis

Glavnica, plačana na razred ali tranšo vrednostnega papirja v obdobju poročanja kot del prvotnega stanja vrednostnega papirja ali tranše (0 < x < 1), na največ 12 decimalnih mest.

Faktor končnega obvestila

Dinamično

Numerični zapis

Končna glavnica razreda ali tranše vrednostnega papirja po plačilih v tekočem obdobju poročanja kot del prvotnega stanja vrednostnega papirja ali tranše (0 < x < 1), na največ 12 decimalnih mest.

Naslednji datum plačila vrednostnega papirja

Dinamično

Datum

Datum naslednjega rednega plačila/razdelitve razreda ali tranše vrednostnega papirja.

Podrobnosti o obrestih za obveznice

Vrsta indeksne stopnje

Statično

Seznam

Osnovni referenčni indeks obrestne mere, kot je opredeljen v ponudbeni dokumentaciji in se uporablja za poseben razred ali tranšo vrednostnega papirja. Tekoči indeks obrestne mere.

Tekoča indeksna stopnja

Dinamično

Numerični zapis

Tekoča vrednost indeksne stopnje, ki se je uporabila za poseben razred ali tranšo vrednostnega papirja v tekočem obdobju, v katerem nastane poslovni dogodek, na najmanj 5 decimalnih mest.

Metoda računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka

Statično

Seznam

Metoda računovodstva ob nastanku poslovnega dogodka, pri kateri se redno izračunava razred ali tranša vrednostnega papirja.

Tekoči obračunski dnevi

Dinamično

Numerični zapis

Število obračunskih dni, ki se uporabijo za izračun obresti za nakazila v tekočem obdobju.

Natečene obresti

Dinamično

Numerični zapis

Znesek natečenih obresti.

Omejitev razpoložljivih sredstev, ki se uporablja

Statično

D/N

Ali se pri razredu vrednostnega papirja uporablja mehanizem omejitve razpoložljivih sredstev (Available funds cap)?

Znesek zmanjšanja ocene

Dinamično

Numerični zapis

Tekoče zmanjšanje ocene vrednosti, dodeljene zadevnemu razredu.

Kumulativno zmanjšanje ocene

Dinamično

Numerični zapis

Celotno kumulativno zmanjšanje ocene.

Druga razdelitev obresti

Dinamično

Numerični zapis

Drugi posebni dodatki k obrestim.

Primanjkljaj tekočih obresti

Dinamično

Numerični zapis

Znesek primanjkljaja obresti za zadevno obdobje poročanja za zadevni razred.

Kumulativni primanjkljaj obresti

Dinamično

Numerični zapis

Kumulativni dosedanji primanjkljaj obresti.

Skupne razdeljene obresti

Dinamično

Numerični zapis

Skupno izvedeno plačilo obresti.

Začetno stanje neporavnanih obresti

Dinamično

Numerični zapis

Primanjkljaj neporavnanih obresti na začetku tekočega obdobja.

Kratkoročne neporavnane obresti

Dinamično

Numerični zapis

Vse obresti, katerih plačilo je odloženo za tekoče obdobje in se plačajo na naslednji datum plačila.

Dolgoročne neporavnane obresti

Dinamično

Numerični zapis

Vse obresti, katerih plačilo je odloženo za tekoče obdobje in se plačajo na datum zapadlosti.

Sprožilni dogodek za omejitev razpoložljivih sredstev

Dinamično

D/N

Ali je nastal sprožilni dogodek za omejitev razpoložljivih sredstev?

Indeksna stopnja v naslednjem obdobju

Dinamično

Numerični zapis

Vrednost indeksne stopnje v naslednjem obdobju.

Datum ponovne določitve indeksa

Dinamično

Datum

Datum ponovne določitve indeksne stopnje v naslednjem obdobju.

Podrobnosti o okvirnem likvidnostnem kreditu

Začetno stanje okvirnega likvidnostnega kredita

Dinamično

Numerični zapis

Začetno stanje okvirnega likvidnostnega kredita.

Spremembe okvirnega likvidnostnega kredita

Dinamično

Numerični zapis

Vse spremembe okvirnega likvidnostnega kredita.

Črpanje okvirnega likvidnostnega kredita

Dinamično

Numerični zapis

Znesek črpanja okvirnega likvidnostnega kredita.

Odplačila okvirnemu likvidnostnemu kreditu

Dinamično

Numerični zapis

Zneski odplačil okvirnemu likvidnostnemu kreditu.

Končno stanje okvirnega likvidnostnega kredita

Dinamično

Numerični zapis

Končno stanje.

Valuta okvirnega likvidnostnega kredita

Dinamično

Seznam

Valuta okvirnega likvidnostnega kredita.


PRILOGA III

Podatki na ravni kredita – Obrazec za poročanje za strukturirane finančne instrumente na podlagi kreditov za mala in srednja podjetja

SREDSTVA:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Presečni datum skupine

Dinamično

Datum

Trenutni presečni datum skupine ali portfelja.

Identifikator skupine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikacijski niz posla ali skupine/ime posla.

Identifikator kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator za posamezni kredit.

Originator

Statično

Besedilo

Kreditodajalec, ki je odobril prvotni kredit.

Identifikator serviserja

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega serviserja, s katerim se označi subjekt, ki servisira kredit.

Ime serviserja

Dinamično

Besedilo

Ime serviserja.

Identifikator kreditojemalca

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega kreditojemalca – omogoča identifikacijo kreditojemalcev z več krediti v skupini (npr. dodatni kredit/drugi krediti se prikažejo kot ločeni vnosi).

Informacije o dolžniku

Država

Statično

Seznam

Država stalne poslovne enote.

Poštna številka

Statično

Besedilo

Navedeta se najmanj prva dva znaka. Ne navedite celotne poštne številke.

Pravna oblika/vrsta podjetja dolžnika

Statično

Seznam

 

Segment kreditojemalca v okviru Basel III

Statično

Seznam

 

Povezano podjetje originatorja?

Statično

D/N

Ali je kreditojemalec povezano podjetje originatorja?

Vrsta sredstva

Statično

Seznam

 

Nadrejenost/podrejenost

Dinamično

Seznam

 

Interna ocena izgub ob neplačilu (LGD), ki jo poda banka

Dinamično

Numerični zapis

Izgube ob neplačilu pri običajnih gospodarskih razmerah.

Šifra dejavnosti po NACE

Statično

Besedilo/numerični zapis

Šifra dejavnosti kreditojemalca po klasifikaciji NACE.

Značilnosti zakupa

Datum nastanka kredita

Statično

Datum

Datum prvega predplačila kredita.

Končni datum zapadlosti

Statično

Datum

Končni datum zapadlosti kredita.

Valuta, v kateri je denominiran kredit

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit.

Zavarovanje kredita

Dinamično

D/N

Ali je bil kredit zavarovan za valutno tveganje?

Prvotno stanje kredita

Statično

Numerični zapis

Prvotno skupno stanje kredita.

Tekoče stanje

Dinamično

Numerični zapis

Znesek neodplačanega kredita od presečnega datuma skupine. Navedejo se vsi zneski, ki so v poslu opredeljeni kot glavnica. Če so bile na primer opravnine prištete znesku kredita in so del glavnice v poslu, jih je treba prišteti. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali denarne kazni.

Znesek listninjenega kredita

Statično

Numerični zapis

Stanje listninjenega kredita na presečni datum.

Pogostost plačil glavnice

Statično

Seznam

Pogostost plačil glavnice, tj. število mesecev med plačili.

Pogostost plačil obresti

Statično

Seznam

Pogostost zapadlih obresti, tj. število mesecev med plačili.

Način odplačevanja

Dinamično

Seznam

Način odplačevanja.

Vrsta kredita

Statično

Seznam

 

Neporavnan znesek

Dinamično

Numerični zapis

Nabran znesek neporavnanih plačil ob izteku kredita, ki jih kreditojemalec dolguje kreditodajalcu (ballon payment).

Način plačila

Dinamično

Seznam

 

Obrestna mera

Tekoča obrestna mera.

Dinamično

Numerični zapis

Tekoča obrestna mera (v %).

Omejitev obrestne mere

Dinamično

Numerični zapis

Omejitev obrestne mere (v %).

Obrestno dno

Statično

Numerični zapis

Obrestno dno (v %).

Vrsta obrestne mere

Dinamično

Seznam

Vrsta obrestne mere.

Tekoči indeks obrestne mere

Dinamično

Seznam

Tekoči indeks obrestne mere (referenčna mera, na podlagi katere se določi hipotekarna obrestna mera).

Marža tekoče obrestne mere

Dinamično

Numerični zapis

Marža tekoče obrestne mere (pri kreditih s fiksno obrestno mero je to enako kot tekoča obrestna mera, pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa je to marža nad indeksno stopnjo (ali pod indeksno stopnjo, če se vnese kot negativna)).

Obdobje ponovne določitve obrestne mere

Statično

Seznam

 

Informacije o rezultatih

Znesek zamudnih obresti

Dinamično

Numerični zapis

Tekoče stanje zamudnih obresti.

Število dni zamudnih obresti

Dinamično

Numerični zapis

Število dni, ko je v skladu z opredelitvijo izdajatelja plačevanje kredita v zaostanku (na presečni datum skupine).

Znesek zaostalih plačil glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Tekoče stanje zaostalih plačil glavnice. Zaostala plačila se opredelijo kot: skupna dosedanja zapadla plačila glavnice MINUS skupna dosedanja prejeta plačila glavnice MINUS kapitalizirani zneski.

Število dni zaostalih plačil glavnice

Dinamično

Numerični zapis

Število dni, ko je v skladu z opredelitvijo izdajatelja plačevanje kredita v zaostanku (na presečni datum skupine).

Neplačevanje ali postopek izvršbe na zavarovanju za kredit v skladu z opredelitvijo v poslu

Dinamično

D/N

Ali je kredit v skladu z opredelitvijo v poslu v neplačilu ali postopku izvršbe na zavarovanju?

Neplačevanje ali postopek izvršbe na zavarovanju za kredit v skladu z opredelitvijo iz Basel III

Dinamično

D/N

Ali je kredit v skladu z opredelitvijo iz Basel III v neplačilu ali postopku izvršbe na zavarovanju?

Razlog za nastop neplačila (opredelitev Basel II)

Dinamično

Seznam

Uporabi se razlog za nastop neplačila v skladu opredelitvijo iz Basel II.

Datum nastopa neplačila

Dinamično

Datum

Datum, od katerega je kredit v neplačilu v skladu z opredelitvijo neplačila v poslu.

Znesek neplačila

Dinamično

Numerični zapis

Skupni znesek neplačila (v skladu z opredelitvijo neplačila v poslu) pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav.

Kumulativne izterjave

Dinamično

Numerični zapis

Skupaj izterjano, vključno s celotnim izkupičkom prodaje. Le za kredite, ki so v neplačilu/postopku izvršbe.

Pripisane izgube

Dinamično

Numerični zapis

Dosedanje pripisane izgube.

Datum pripisa izgube

Dinamično

Datum

Datum, na katerega je bila izguba pripisana.


PROFIL ODPLAČIL:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Stanje neporavnanih zneskov v obdobju 1

Dinamično

Numerični zapis

Profil odplačil z 0 % predčasnih odplačil.

Datum določitve stanja neporavnanih zneskov v obdobju 1

Dinamično

Datum

Datum poračuna stanja v obdobju 1.

Stanje neporavnanih zneskov v obdobju [2-120]

Dinamično

Numerični zapis

Profil odplačil z 0 % predčasnih odplačil.

Datum določitve stanja neporavnanih zneskov v obdobju [2–120].

Dinamično

Datum

Datum poračuna stanja v obdobju [2–120].


ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Zavarovanje s premoženjem

Identifikator zavarovanja s premoženjem

Statično

Besedilo

Enotna oznaka zavarovanja s premoženjem za originatorja.

Identifikator kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator kredita, povezan z zavarovanjem s premoženjem. Ujemajo se z identifikatorjem iz polja „Identifikator kredita“.

Vrsta zavarovanja

Statično

Seznam

Ali je premoženje zavarovano s točno določenim premoženjem (fixed charge) ali z različnimi vrstami premoženja, s katerimi lahko kreditojemalec prosto posluje v času kredita (floating charge)?

Vrsta zavarovanja

Statično

Seznam

Vrsta zavarovanja.

Znesek, določen s prvotno cenitvijo

Statično

Numerični zapis

Vrednost nepremičnine na datum zadnjega predplačila kredita pred listninjenjem.

Datum prvotne cenitve

Statično

Datum

Datum zadnje cenitve nepremičnine na datum zadnjega predplačila kredita pred listninjenjem.

Datum tekoče cenitve

Dinamično

Datum

Navede se datum najnovejše cenitve.

Način prvotne cenitve

Statično

Seznam

Način cenitve ob nastanku.

Razvrstitev

Dinamično

Besedilo

 

Poštna številka nepremičnine

Statično

Besedilo

Navedeta se najmanj prva dva znaka.

Izvorni kanal/ banka oz. oddelek, ki organizira posel listninjenja

Statično

Seznam

 

Valuta zavarovanja s premoženjem

Statično

Seznam

Navede se valuta, povezana z zneskom, določenim s cenitvijo, v polju „Vrednost zavarovanja s premoženjem“.

Število enot premoženja, s katerimi je zavarovan kredit

Dinamično

Numerični zapis

Skupno število enot premoženja, s katerimi je zavarovan kredit. Število bi moralo biti enako številu poročil o zavarovanju s premoženjem, predloženih za kredit v zadevni datoteki.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH:

Ime polja

Dinamično/Statično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Polja na ravni vrednostnega papirja ali obveznice

Datum poročila

Dinamično

Datum

Datum izdaje poročila o poslu.

Izdajatelj

Statično

Besedilo

Ime izdajatelja in po potrebi serija izdaje.

Črpanje v okviru likvidnostnega kredita

Dinamično

D/N

Če posel vključuje okvirni likvidnostni kredit, potrdite, ali se je okvirni likvidnostni kredit črpal v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.

Polja s podatki na ravni zavarovanja s premoženjem

Sprožilna merjenja/kazalniki

Dinamično

D/N

Ali je prišlo do sprožilnega dogodka? Stanje nerednih plačil, zmanjšanja vrednosti, neplačil, izgub in podobnih merjenj zavarovanj ter kazalnikov v povezavi z njihovim predčasnim odplačilom ali drugimi sprožilnimi dogodki na tekoči datum določitve.

Povprečna konstantna predčasna odplačila

Dinamično

Numerični zapis

Poročilo vključuje povprečno konstantno hitrost predčasnega odplačevanja (Pre-payment rate; CPR) zadevnih kreditov. Povprečna hitrost predčasnega odplačevanja se izračuna kot znesek, izražen kot odstotek predčasnega odplačila glavnice, ki presega redna odplačila, v enem letu. Povprečna hitrost predčasnega odplačevanja se izračuna tako, da se tekoče stanje glavnice kredita (tj. dejansko stanje) najprej deli z dejanskim stanjem glavnice kredita ob predpostavki, da ni bilo nobenih predčasnih odplačil (tj. izvedla so se le redna odplačila). Ta kvocient se nato potencira, pri čemer je eksponent število dvanajst, deljeno s številom mesecev od izdaje. Ta rezultat se odšteje od ena, nato pa se pomnoži s sto (100), da se dobi povprečna hitrost predčasnega odplačevanja.

Polja za kontaktne informacije v zvezi s poročilom o poslu

Kontaktna oseba

Statično

Besedilo

Naziv oddelka ali ime kontaktnih oseb, ki so vir informacij.

Kontaktni podatki

Statično

Besedilo

Telefonska številka in e-poštni naslov.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH PO TRANŠAH:

Ime polja

Dinamično/Statično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Polja na ravni tranš

Ime razreda obveznice

Statično

Besedilo/numerični zapis

Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za tranše obveznic, ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1 razred 1A itd.

Identifikacijska koda finančnega premoženja

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikacijska koda finančnega premoženja (ISIN), ki se pripiše posameznemu razredu MSP v skladu s standardi, ki jih določi Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISIN), ali druga enotna identifikacijska koda, ki jo določi borza ali drug subjekt.

Datum plačila obresti

Dinamično

Datum

Datum, na katerega naj bi se izvršilo zadnje redno plačilo obresti imetnikom posebne tranše obveznic.

Datum plačila glavnice

Dinamično

Datum

Zadnji datum, na katerega naj bi se izvršilo redno plačilo obresti imetnikom posebne tranše obveznic.

Valuta obveznice

Statično

Besedilo

Valuta, v kateri je denominirana obveznica.

Referenčna obrestna mera

Statično

Seznam

Referenčni indeks obrestne mere, kakor je opredeljen v ponudbi (npr. trimesečni Euribor), ki se uporablja za posebno tranšo obveznic.

Zakonski rok zapadlosti

Statično

Datum

Datum, pred katerim mora biti poravnana posebna tranša obveznic, da ne pride do neplačila.

Datum izdaje obveznice

Statično

Datum

Datum izdaje obveznic.


PRILOGA IV

Podatki na ravni kredita – Obrazec za poročanje za strukturirane finančne instrumente na podlagi kredita za nakup avtomobila

SREDSTVA:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Informacije v zvezi s poslom

Presečni datum skupine

Dinamično

LLLL-MM-DD

Presečni datum skupine ali portfelja. To je datum, na katerega se navedejo osnovni podatki o sredstvih v poročilu.

Identifikator skupine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikator skupine ali portfelja/ime posla.

Ime serviserja

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega serviserja, s katerim se označi subjekt, ki servisira kredit ali zakup.

Ime rezervnega serviserja

Dinamično

Besedilo

Ime rezervnega serviserja.

Informacije na ravni kredita ali zakupa

Identifikator kredita ali zakupa

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator kredita ali zakupa. Identifikator se v času trajanja posla ne spreminja.

Originator

Statično

Besedilo

Kreditodajalec, ki je odobril prvotni kredit ali zakup.

Identifikator kreditojemalca

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator kreditojemalca ali zakupnika.

Identifikator družbe iz skupine

Dinamično

Besedilo

Enotni identifikator družbe iz skupine, ki opredeli končno matično družbo kreditojemalca.

Valuta, v kateri je denominiran kredit ali zakup

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit ali zakup.

Zaposlitveni status kreditojemalca

Statično

Seznam

Zaposlitveni status primarnega vlagatelja.

Primarni prihodek

Statično

9(11).99

Primarni zajamčeni bruto prihodek kreditojemalca na letni ravni.

Valuta primarnega prihodka

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran prihodek.

Način odplačevanja

Dinamično

Seznam

Način odplačevanja.

Preverjanje primarnega prihodka

Statično

Seznam

Preverjanje primarnega prihodka.

Geografska regija

Statično

Seznam

Regija, v kateri se nahaja kreditojemalec v času sklenitve kredita/zakupa (underwriting).

Datum nastanka

Statično

LLLL-MM

Datum začetka prvega predplačila kredita ali zakupa.

Pričakovana zapadlost kredita ali zakupa

Dinamično

LLLL-MM

Pričakovani datum zapadlosti kredita ali izteka zakupa.

Prvotno trajanje kredita ali zakupa

Statično

Numerični zapis

Prvotna zapadlost (število mesecev).

Datum prenosa v skupino

Statično

LLLL-MM

Datum, na katerega je bil kredit ali zakup prenesen na pravni subjekt s posebnim namenom.

Prvotno stanje glavnice

Statično

9(11).99

Stanje glavnice kredita ali diskontiranega zakupa kreditojemalca (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku.

Tekoče stanje neporavnanih zneskov glavnice

Dinamično

9(11).99

Stanje glavnice kredita ali diskontiranega zakupa kreditojemalca na presečni datum skupine. Vključijo se vsi zneski, ki so zavarovani z vozilom. Če so bile, na primer, stanju prištete opravnine in so del glavnice v poslu, jih je treba prišteti.

Načrtovana zapadlost plačila

Dinamično

9(11).99

Naslednja pogodbeno določena zapadlost plačila (zapadlost plačila, če ne velja nobena druga ureditev glede plačila).

Načrtovana pogostost plačil

Dinamično

Seznam

Načrtovana pogostost plačil.

Znesek predplačila

Statično

9(11).99

Znesek vloge/predplačila ob nastanku kredita ali zakupa (vključi se vrednost zamenjanih vozil staro za novo itd.).

Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo vozila

Statično

9(3).99

Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo vozila ob nastanku kredita ali zakupa, ki se lahko zaokroži na najbližjih 5 odstotkov.

Vrsta produkta

Statično

Seznam

Vrsta produkta.

Cena nakupne pravice

Statično

9(11).99

Znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati ob izteku zakupa ali kredita, da lahko prevzame lastništvo nad vozilom.

Interval ponovne določitve obrestne mere

Statično

9(2).99

Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere kredita ali zakupa.

Tekoča obrestna mera ali diskontna stopnja

Dinamično

9(4).9(5)

Skupna tekoča obrestna mera ali diskontna stopnja (v %), ki se uporablja za kredit ali zakup (lahko se zaokroži na najbližjo polovico odstotka).

Podlaga za tekočo obrestno mero

Dinamično

Seznam

Podlaga za tekočo obrestno mero.

Marža tekoče obrestne mere

Dinamično

9(4).9(5)

Marža tekoče obrestne mere (v %) kredita ali zakupa (lahko se zaokroži na najbližjo polovico odstotka). Pri kreditih s fiksno obrestno mero je to enako kot tekoča obrestna mera ali diskontna stopnja. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero je to marža nad indeksno stopnjo (ali pod indeksno stopnjo, če se vnese kot negativna).

Diskontna stopnja

Statično

9(4).9(5)

Diskontna stopnja, ki se je uporabila pri denarni terjatvi pri prodaji pravnemu subjektu s posebnim namenom (lahko se zaokroži na najbližjo polovico odstotka).

Proizvajalec avtomobila

Statično

Besedilo

Trgovska znamka proizvajalca vozila.

Model avtomobila

Statično

Besedilo/numerični zapis

Ime modela avtomobila.

Nov ali rabljen avtomobil

Statično

Seznam

Stanje vozila ob nastanku kredita ali zakupa.

Prvotna preostala vrednost vozila

Statično

9(11).99

Ocenjena preostala vrednost vozila na datum nastanka kredita ali zakupa. Odgovor se lahko zaokroži.

Listninjena preostala vrednost

Statično

9(11).99

Znesek preostale vrednosti, ki je bil le listninjen. Odgovor se lahko zaokroži.

Posodobljena preostala vrednost vozila

Dinamično

9(11).99

Najnovejša ocenjena preostala vrednost vozila ob prenehanju pogodbe. Odgovor se lahko zaokroži.

Datum posodobljene cenitve preostale vrednosti vozila

Dinamično

LLLL-MM

Datum izračuna najnovejše posodobljene ocene preostale vrednosti vozila. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, navedite datum prvotne cenitve.

Vrsta stranke

Statično

Seznam

Pravna oblika stranke.

Način plačila

Dinamično

Seznam

Običajni način plačila (lahko temelji na zadnjem prejetem plačilu).

Datum odstranitve iz skupine

Dinamično

LLLL-MM

Datum, na katerega je bil kredit ali zakup umaknjen iz skupine, npr. ob ponovnem nakupu, odplačilu, predčasnem odplačilu ali zaključku postopka izterjave.

Omejitev obrestne mere

Dinamično

9(4).9(8)

Če je obrestna mera, ki se jo lahko zaračuna za zadevni račun, omejena, navedite to omejitev – ne navedite simbola %.

Obrestno dno

Dinamično

9(4).9(8)

Če je za obrestno mero, ki se jo lahko zaračuna za zadevni račun, določeno dno, navedite to dno – ne navedite simbola %.

Stanje zaostalih plačil

Dinamično

9(11).99

Tekoče stanje zaostalih plačil.

Število mesecev v zaostanku

Dinamično

9(5).99

Število mesecev na presečni datum skupine, ko je plačevanje kredita ali zakupa v zaostanku.

Datum nastopa neplačila

Dinamično

LLLL-MM

Datum nastopa neplačila.

Bruto znesek neplačila

Dinamično

9(11).99

Bruto znesek neplačila na zadevnem računu.

Prodajna cena

Dinamično

9(11).99

 

Izguba pri prodaji

Dinamično

9(11).99

Bruto znesek neplačila minus prihodek iz prodaje (brez obresti na predčasno odplačilo, če so podrejene izterjavi glavnice).

Kumulativne izterjave

Dinamično

9(11).99

Kumulativne izterjave na zadevnem računu, brez stroškov.

Datum odplačila

Dinamično

LLLL-MM

Datum, na katerega je bil račun odplačan, ali datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave za kredite v neplačilu.

Preostala izguba vrednosti

Dinamično

9(11).99

Preostala izguba vrednosti pri zamenjavi vozila staro za novo.

Status računa

Dinamično

Seznam

Tekoči status računa.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH:

Ime polja

Statično/dinamično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Informacije na ravni obveznic

Datum poročila

Dinamično

LLLL-MM-DD

Datum izdaje poročila o poslu, tj. datum predložitve izpolnjenega obrazca za poročanje na ravni kredita v register podatkov.

Izdajatelj

Statično

Besedilo

Ime izdajatelja in po potrebi serija izdaje.

Ciljno stanje vseh računov rezerv

Dinamično

D/N

Ali so vsi računi rezerv (denarne rezerve, združene/skupne rezerve, izravnalne rezerve itd.) dosegli zahtevano raven?

Črpanje v okviru likvidnostnega kredita

Dinamično

D/N

Ali se je okvirni likvidnostni kredit uporabil za kritje primanjkljajev v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti?

Sprožilna merjenja/kazalniki

Dinamično

D/N

Ali je prišlo do kakega sprožilnega dogodka?

Letna konstantna stopnja predčasnih odplačil

Dinamično

9(3).99

Letna konstantna stopnja predčasnih odplačil osnovnih denarnih terjatev na podlagi najnovejše periodične stopnje predčasnih odplačil. Periodična stopnja predčasnih odplačil je enaka skupni nenačrtovani glavnici, prejeti v najnovejšem obdobju, ki se deli s stanjem glavnice ob začetku obdobja.

Skupne denarne terjatve, prodane pravnemu subjektu s posebnim namenom

Dinamično

9(11).99

Vsota dosedanjega zneska glavnice denarnih terjatev, prodanih pravnemu subjektu s posebnim namenom (tj. ob koncu obdobja in po potrebi med obdobjem nadomeščanja izpostavljenosti).

Kumulativna bruto neplačila – skupina

Dinamično

9(11).99

Vsota vseh bruto neplačil od konca obdobja, v znesku v valuti.

Kumulativne izterjave – skupina

Dinamično

9(11).99

Vsota vseh izterjav od konca obdobja, brez stroškov, v znesku v valuti.

Končni datum obdobja obnovljivosti (revolving period)

Dinamično

LLLL-MM

Datum, na katerega naj bi se končalo ali se je dejansko končalo obdobje obnovljivosti.

Kontaktne informacije v zvezi s poročilom o poslu

Kontaktna oseba

Statično

Besedilo/numerični zapis

Naziv oddelka in ime kontaktnih oseb, ki so vir informacij.

Kontaktni podatki

Statično

Besedilo/numerični zapis

Telefonska številka in e-poštni naslov.


INFORMACIJE O OBVEZNICAH PO TRANŠAH:

Ime polja

Dinamično/statično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Informacije na ravni tranše

Ime razreda obveznice

Statično

Besedilo/numerični zapis

Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za zadevne tranše obveznic, ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1 razred 1A itd.

Identifikacijska koda finančnega premoženja (ISIN)

Statično

Besedilo/numerični zapis

Mednarodna identifikacijska koda vrednostnega papirja, če koda ISIN ni določena, pa katera druga enotna identifikacijska koda, kot je koda CUSIP, ki jo tej tranši pripiše borza ali drugi subjekt. Če je kod več, jih med seboj ločite z vejico.

Datum plačila obresti

Dinamično

LLLL-MM-DD

Prvi datum po poročanju presečnega datuma skupine, na katerega se načrtuje razdelitev plačil obresti imetnikom obveznic zadevne tranše.

Datum plačila glavnice

Dinamično

LLLL-MM-DD

Prvi datum po poročanju presečnega datuma skupine, na katerega se načrtuje razdelitev plačil glavnice imetnikom obveznic zadevne tranše.

Valuta obveznice

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominirana zadevna tranša.

Referenčna obrestna mera

Statično

Seznam

Osnovni referenčni indeks obrestne mere, kakor je opredeljen v ponudbenem dokumentu (npr. trimesečni Euribor), ki se uporablja za zadevno posebno tranšo.

Zakonski rok zapadlosti

Statično

LLLL-MM-DD

Datum, pred katerim mora biti zadevna posebna tranša poravnana, da ne pride do neplačila.

Datum izdaje obveznice

Statično

LLLL-MM-DD

Datum izdaje obveznic.

Pogostost plačil obresti

Statično

Seznam

Pogostost izplačevanja obresti na zadevno tranšo.


PRILOGA V

Podatki na ravni kredita – Obrazec za poročanje za strukturirane finančne instrumente na podlagi potrošniških kreditov

SREDSTVA:

Ime polja

Dinamično/statično

Vrsta podatkov

Opredelitev polja in merila

Informacije v zvezi s poslom

Presečni datum skupine

Dinamično

LLLL-MM-DD

Presečni datum skupine ali portfelja. To je datum, na katerega se navedejo osnovni podatki o sredstvih v poročilu.

Identifikator skupine

Statično

Besedilo/numerični zapis

Identifikator skupine ali portfelja/ime posla.

Ime serviserja

Dinamično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator posameznega serviserja, s katerim se označi subjekt, ki servisira kredit.

Ime rezervnega serviserja

Dinamično

Besedilo

Ime rezervnega serviserja.

Informacije na ravni kredita

Identifikator kredita

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator določenega kredita v skupini.

Originator

Statično

Besedilo

Kreditodajalec, ki je odobril prvotni kredit.

Identifikator kreditojemalca

Statično

Besedilo/numerični zapis

Enotni identifikator kreditojemalca. Identifikator mora biti šifriran (tj. ne dejanska identifikacijska številka) zaradi zagotavljanja anonimnosti kreditojemalca.

Valuta, v kateri je denominiran kredit

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran kredit.

Skupni kreditni limit

Dinamično

9(11).99

Pri prožnih kreditih, ki omogočajo ponovno črpanje/obnavljanje – največji znesek kredita, ki bi bil lahko neporavnan.

Končni datum obnovljivosti – kredit

Dinamično

LLLL-MM

Pri prožnih kreditih, ki omogočajo ponovno črpanje/obnavljanje – datum, ko naj bi prožnost prenehala, tj. ko se konča obdobje obnovljivosti.

Zaposlitveni status kreditojemalca

Statično

Seznam

Zaposlitveni status primarnega vlagatelja.

Primarni prihodek

Statično

9(11).99

Primarni zajamčeni bruto prihodek kreditojemalca na letni ravni (ne najemnina). Zaokroži se na najbližjih 1 000 enot.

Valuta primarnega prihodka

Statično

Seznam

Valuta, v kateri je denominiran prihodek.

Preverjanje navedenega primarnega prihodka

Statično

Seznam

Preverjanje navedenega primarnega prihodka.

Geografska regija

Statično

Seznam

Regija, v kateri se nahaja kreditojemalec.

Datum nastanka

Statično

LLLL-MM

Datum prvega predplačila kredita.

Pričakovana zapadlost kredita

Dinamično

LLLL-MM

Pričakovani datum zapadlosti kredita.

Prvotno trajanje kredita

Statično

Numerični zapis

Prvotna zapadlost (število mesecev).

Datum prenosa v skupino

Statično

LLLL-MM

Datum, na katerega je bil kredit prenesen na pravni subjekt s posebnim namenom.

Prvotno stanje glavnice

Statično

9(11).99

Prvotno stanje glavnice kredita (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku.

Tekoče stanje neporavnanih zneskov glavnice

Dinamično

9(11).99

Neporavnani zneski glavnice kredita na presečni datum skupine. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali zneski kazni.

Načrtovana zapadlost plačila

Dinamično

9(11).99

Naslednja pogodbeno določena zapadlost plačila (zapadlost plačila, če ne velja nobena druga ureditev glede plačila).

Načrtovana pogostost plačil

Dinamično

Seznam

Pogostost plačil.

Vrsta odplačila

Dinamično

Seznam

Način odplačila glavnice.

Interval ponovne določitve obrestne mere

Statično

9(2).99

Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere.

Tekoča obrestna mera.

Dinamično

9(4).9(8)

Skupna tekoča obrestna mera (v %), ki se uporablja za kredit. Ne navedite simbola %.

Podlaga za tekočo obrestno mero

Dinamično

Seznam

Podlaga za tekočo obrestno mero.

Marža tekoče obrestne mere

Dinamično

9(4).9(5)

Marža tekoče obrestne mere (v %) kredita. Pri kreditih s fiksno obrestno mero je to enako kot tekoča obrestna mera.

Število kreditojemalcev

Dinamično

Numerični zapis

Število kreditojemalcev kredita.

Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil

Dinamično

9(3).99

Najvišji letno dovoljeni odstotek neporavnanih zneskov, ki se lahko predhodno poplačajo, ne da bi nastala kazen. Ne navedite simbola %.

Obresti na predčasno odplačilo

Dinamično

9(3).99

Odstotek stanja neporavnanih zneskov, ki se plača kot strošek v primeru prekoračitve omejenega zneska predčasnega odplačila. Ne navedite simbola %.

Vrsta stranke

Statično

Seznam

Vrsta stranke ob nastanku.

Način plačila

Dinamično

Seznam

Običajni način plačila (lahko temelji na zadnjem prejetem plačilu).

Datum odstranitve iz skupine

Dinamično

LLLL-MM

Datum, na katerega je bil kredit umaknjen iz skupine, npr. ob ponovnem nakupu, odplačilu, predčasnem odplačilu ali zaključku postopka izterjave.

Zaposlen

Statično

D/N

Ali je kreditojemalec zaposlen pri originatorju?

Omejitev obrestne mere

Dinamično

9(4).9(8)

Če je obrestna mera, ki se jo lahko zaračuna za zadevni račun, omejena, navedite to omejitev.

Obrestno dno

Dinamično

9(4).9(8)

Če je za obrestno mero, ki se jo lahko zaračuna za zadevni račun, določeno dno, navedite to dno.

Informacije o rezultatih

<