ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 370

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
30. december 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/953/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 4. decembra 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

1

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 4. decembra 2014 o odobritvi sklenitve s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

19

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1392/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju

21

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1393/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v severozahodnih vodah

25

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1394/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah

31

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1395/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju

35

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1396/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje

40

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 ( 1 )

42

 

 

SKLEPI

 

 

2014/955/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/1


SKLEP SVETA

z dne 4. decembra 2014

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

(2014/953/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 186 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. novembra 2013 pooblastil Komisijo, da v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo začne pogajanja s Švicarsko konfederacijo z namenom sklenitve celovitega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020) ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švice v projektu ITER v letih 2014–2020.

(2)

Ta pogajanja so bila uspešno zaključena in Sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), bi bilo treba podpisati. Do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, bi bilo treba Sporazum uporabljati začasno.

(3)

Sklenitev Sporazuma je v primeru zadev, ki spadajo na področje uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, predmet ločenega postopka.

(4)

Da bi švicarske pravne subjekte pri ukrepih v okviru Obzorja 2020 z rokom v zadnjem četrtletju leta 2014, zlasti razpisih v okviru posebnega cilja „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“, lahko obravnavali kot subjekte iz pridružene države, bi se moral Sporazum začasno uporabljati z učinkom od 15. septembra 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo, v imenu Evropske unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Sporazum se v skladu s členom 15 Sporazuma začasno uporablja od 15. septembra 2014 do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. decembra 2014

Za Svet

Predsednik

S. GOZI


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/3


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO

(v nadaljnjem besedilu: Unija oziroma Euratom)

na eni strani

ter

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

(v nadaljnjem besedilu: Švica)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu pogodbenici) STA SE –

OB UPOŠTEVANJU, da so tesni odnosi med Švico na eni strani ter Unijo in Euratomom na drugi strani koristni za pogodbenici;

OB UPOŠTEVANJU pomembnosti znanstvenih in tehnoloških raziskav za Unijo in Euratom ter Švico in njihovega vzajemnega interesa za sodelovanje na tem področju zaradi boljše uporabe virov ter v izogib nepotrebnemu podvajanju;

KER Švica ter Unija in Euratom trenutno izvajajo raziskovalne programe na področjih skupnega interesa;

KER so zaradi vzajemne koristi Unija in Euratom ter Švica zainteresirani za sodelovanje v teh programih;

OB UPOŠTEVANJU interesa pogodbenic za spodbujanje vzajemnega dostopa njihovih raziskovalnih subjektov do raziskovalnih in tehnološko-razvojnih dejavnosti v Švici na eni stani in okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije ter programa Euratom za raziskave in usposabljanje, kot tudi do dejavnosti, ki jih izvaja Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (1), na drugi strani;

KER sta Euratom in Švica 14. septembra 1978 sklenili Sporazum o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije in fizike plazme (v nadaljnjem besedilu: Fuzijski sporazum);

KER želita obe pogodbenici poudariti obojestranske koristi izvrševanja Fuzijskega sporazuma, v primeru Euratom vlogo Švice pri napredku vseh elementov fuzijskega programa Skupnosti, zlasti JET in ITER pri pripravi predstavitvenega reaktorja DEMO, v primeru Švice pa razvoj in okrepitev švicarskega programa ter njegovo vključitev v evropski in mednarodni okvir;

KER obe pogodbenici ponovno potrjujeta svojo željo, da bi nadaljevali s svojim dolgoročnim sodelovanjem na področju nadzorovane jedrske fuzije in fizike plazme na podlagi novega okvira in instrumentov, ki bodo zagotovili podporo raziskovalnim dejavnostim;

KER ta sporazum prekinja in nadomešča Fuzijski sporazum;

KER sta pogodbenici 8. januarja 1986 sklenili Okvirni sporazum za znanstveno in tehnično sodelovanje, ki je začel veljati 17. julija 1987 (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sporazum);

OB UPOŠTEVANJU, da člen 6 Okvirnega sporazuma navaja, da je sodelovanje, h kateremu stremi Okvirni sporazum, treba izvesti prek ustreznih sporazumov;

KER so Skupnosti in Švica 25. junija 2007 podpisale Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani;

KER sta Euratom in Švica 7. decembra 2012 sklenila Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani, s katerim se Švicarska konfederacija pridruži k okvirnemu programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013);

OB UPOŠTEVANJU, da člen 9(2) navedenega sporazuma iz leta 2007 in člen 9(2) navedenega sporazuma iz leta 2012 določa obnovo Sporazuma zaradi sodelovanja pri novih večletnih okvirnih programih za raziskave in tehnološki razvoj ali drugih trenutnih in prihodnjih dejavnostih po medsebojno dogovorjenih pogojih;

KER je Euratom 21. novembra 2006 sklenil Sporazum o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (2). V skladu s členom 21 navedenega sporazuma ter sporazumi v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švicarsko konfederacijo (i) o uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER, Sporazumom o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in vlado Japonske o skupnem izvajanju dejavnosti širšega pristopa na področju raziskav fuzijske energije na ozemlju Švicarske konfederacije in (ii) o članstvu Švice v Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije z dne 28. novembra 2007, se navedeni sporazum iz leta 2006 uporablja za Švico, ki v fuzijskem programu Euratom sodeluje kot polno pridružena tretja država;

KER je Euratom član Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije. V skladu s členom 2 Odločbe 2007/198/Euratom ter sporazumi v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švicarsko konfederacijo (i) o uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER, Sporazumom o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in vlado Japonske o skupnem izvajanju dejavnosti širšega pristopa na področju raziskav fuzijske energije na ozemlju Švicarske konfederacije in (ii) o članstvu Švice v Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije z dne 28. novembra 2007, je Švica postala članica Evropskega skupnega podjetja za ITER kot tretja država, ki je svoj raziskovalni program povezala s fuzijskim programom Euratom;

KER je Euratom sklenil Sporazum med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in vlado Japonske o skupnem izvajanju dejavnosti širšega pristopa na področju raziskav fuzijske energije (3). V skladu s členom 26 se navedeni sporazum uporablja za Švico, ki v fuzijskem programu Euratom sodeluje kot polno pridružena tretja država;

KER je bil z Uredbo (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) sprejet okvirni program Unije za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: Obzorje 2020); s Sklepom Sveta 2013/743/EU (5) posebni program za izvajanje Obzorja 2020; z Uredbo Sveta (Euratom) št. 1314/2013 (6) program za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje Obzorje 2020 (v nadaljujem besedilu: program Euratom); z Uredbo (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) pravila za sodelovanje v Obzorju 2020 in programu Euratom ter za razširjanje njunih rezultatov; z Uredbo (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8) je bila spremenjena Uredba (ES) št. 294/2008 Evrospkega parlamenta in Sveta (9) (v nadaljnjem besedilu: uredba EIT) ter s Sklepom Sveta 2013/791/Euratom (10) je bila sprejeta odločitev, da se zagotovi osnova za financiranje dejavnosti, povezanih z ITER, za obdobje 2014–2020;

KER brez poseganja v določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom) ta sporazum in dejavnosti, ki se izvajajo na njegovi podlagi, ne vplivajo na pooblastila držav članic Unije, da izvajajo dvostranske dejavnosti s Švico na področjih znanosti, tehnologije, raziskav in razvoja ter da sklenejo, kadar je to ustrezno, sporazume v ta namen –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Predmet urejanja

1.   V tem sporazumu so določeni pogoji sodelovanja Švice pri izvajanju stebra I Obzorja 2020, ukrepih v okviru posebnega cilja „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“, programu Euratom za obdobje 2014–2018 ter dejavnostih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljnjem besedilu: Fuzija za energijo) za obdobje 2014–2020.

2.   Ob upoštevanju člena 13(6) so v tem sporazumu določeni pogoji sodelovanja Švice pri izvajanju celotnega Obzorja 2020, programa Euratom za obdobje 2014–2018 ter pri dejavnostih Fuzije za energijo za obdobje 2014–2020 od 1. januarja 2017.

3.   Pravni subjekti s sedežem v Švici lahko sodelujejo pri programih, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnostih, ki jih izvaja Fuzija za energijo, pod pogoji iz člena 7.

4.   Od 1. januarja 2017 lahko pravni subjekti s sedežem v Švici sodelujejo pri dejavnostih Skupnega raziskovalnega središča Unije, kolikor to sodelovanje ni zajeto v odstavku 1.

5.   Pravni subjekti s sedežem v Uniji, vključno s Skupnim raziskovalnim središčem Unije, lahko sodelujejo pri švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih na teme, ki so enakovredne temam iz programov iz odstavka 1, in od 1. januarja 2017 temam iz programov iz odstavka 2.

6.   V tem sporazumu:

(a)

„pravni subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ustanovljeno in priznano kot tako v skladu z nacionalnim pravom, pravom Unije ali mednarodnim pravom, ki ima pravno osebnost ter lahko v svojem imenu uveljavlja pravice in prevzema obveznosti;

(b)

„programi, ki jih zajema ta sporazum“ pomeni steber I Obzorja 2020, ukrepe v okviru posebnega cilja „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“ in program Euratom za obdobje 2014–2018 ali, ob upoštevanju člena 13(6), celoten program Obzorje 2020 in program Euratom za obdobje 2014–2018 od 1. januarja 2017;

(c)

„steber I Obzorja 2020“ pomeni ukrepe v okviru posebnih ciljev iz dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1291/2013, zlasti Evropskega raziskovalnega sveta, prihodnjih in nastajajočih tehnologij, ukrepov Marie Skłodowske-Curie in raziskovalne infrastrukture.

Člen 2

Oblike in načini sodelovanja

1.   Sodelovanje poteka v naslednjih oblikah:

(a)

sodelovanje pravnih subjektov s sedežem v Švici v programih, ki jih zajema ta sporazum, v skladu s pogoji, določenimi v pravilih za sodelovanje in razširjanje njihovih rezultatov, ter v vseh dejavnostih Fuzije za energijo v skladu s pogoji, ki jih določi skupno podjetje.

Če Unija uvede določbe za izvajanje členov 185 in 187 PDEU, se Švici omogoči sodelovanje v pravnih strukturah, ustanovljenih v skladu z navedenimi določbami, ob upoštevanju sklepov in uredb, ki so bili ali bodo sprejeti za vzpostavitev teh pravnih struktur. Ob upoštevanju člena 13(6) se ta določba uporablja šele od 1. januarja 2017.

Pravni subjekti s sedežem v Švici so kot subjekti iz pridružene države upravičeni do sodelovanja pri posrednih ukrepih na podlagi členov 185 in 187 PDEU. Ob upoštevanju člena 13(6) se ta določba uporablja šele od 1. januarja 2017.

Za sodelovanje pravnih subjektov s sedežem v Švici v skupnostih znanja in inovacij se uporablja Uredba (ES) št. 294/2008, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1292/2013.

Švicarski udeleženci so vabljeni v forum deležnikov Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT);

(b)

finančni prispevek Švice v proračune delovnih programov, sprejetih za izvajanje programov, ki jih zajema ta sporazum, ter k dejavnostim Fuzije za energijo, kot je opredeljeno v členu 4(2);

(c)

sodelovanje pravnih subjektov s sedežem v Uniji v švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, ki jih je določil Zvezni svet, na teme, enakovredne tistim iz programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnostim Fuzije za energijo, skladno s pogoji, določenimi v ustreznih švicarskih predpisih in s soglasjem partnerjev pri posebnih projektih ter upravljavcev ustreznega švicarskega programa. Pravni subjekti s sedežem v Uniji, ki sodelujejo v švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, krijejo svoje stroške, vključno s svojim ustreznim deležem pri splošnem upravljanju in upravnih stroških projekta.

2.   Poleg pravočasnega zagotavljanja informacij in dokumentacije v zvezi z izvajanjem programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo ter tudi švicarskih programov in/ali projektov lahko sodelovanje med pogodbenicama vključuje naslednje oblike in načine:

(a)

redno izmenjavo mnenj o smernicah raziskovalne politike, prednostnih nalogah in načrtih v Švici ter v Uniji in Euratomu;

(b)

izmenjavo mnenj o možnostih in razvoju sodelovanja;

(c)

pravočasno izmenjavo informacij o izvajanju raziskovalnih programov in projektov v Švici ter v Uniji in Euratomu, kot tudi o rezultatih dela v okviru tega sporazuma;

(d)

skupne sestanke in s tem povezane skupne izjave;

(e)

obiske in izmenjave raziskovalcev, inženirjev in tehnikov;

(f)

redne stike in spremljanje izvajanja med vodji programov ali projektov v Švici ter v Uniji in Euratomu;

(g)

sodelovanje strokovnjakov na seminarjih, simpozijih in delavnicah;

(h)

pravočasno izmenjavo informacij o dejavnostih ITER na podoben način kot med državami članicami Unije.

Člen 3

Pravice in obveznosti intelektualne lastnine

1.   Ob upoštevanju Priloge I k temu sporazumu in veljavne zakonodaje imajo pravni subjekti s sedežem v Švici, ki sodelujejo v programih, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnostih Fuzije za energijo, glede lastništva, izkoriščanja in razširjanja informacij ter intelektualne lastnine, ki izhaja iz takšnega sodelovanja, enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti s sedežem v Uniji, ki sodelujejo v zadevnih raziskovalnih programih in dejavnostih. Ta določba se ne uporablja za rezultate iz projektov, ki so se začeli pred začasno uporabo tega sporazuma.

2.   Ob upoštevanju Priloge I in veljavne zakonodaje imajo pravni subjekti s sedežem v Uniji, ki sodelujejo v švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, kot je določeno v členu 2(1)(c), glede lastništva, izkoriščanja in razširjanja informacij ter intelektualne lastnine, ki izhaja iz takšnega sodelovanja, enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti s sedežem v Švici, ki sodelujejo v zadevnih programih in/ali projektih. Ta določba se ne uporablja za rezultate iz projektov, ki so se začeli pred začasno uporabo tega sporazuma.

3.   V tem sporazumu ima „intelektualna lastnina“ pomen, določen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

Člen 4

Finančne določbe

1.   Finančni prispevek Švice, ki izhaja iz sodelovanja pri izvajanju programov, ki jih zajema ta sporazum, in pri dejavnostih Fuzije za energijo, se določi sorazmerno in poleg zneska, ki je vsako leto na voljo v splošnem proračunu Unije za odobritve za prevzem obveznosti za izpolnjevanje finančnih obveznosti Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki izhajajo iz dela, ki ga je treba opraviti v oblikah, potrebnih za izvajanje, vodenje, delovanje in poslovanje programov, ki jih zajema ta sporazum.

Unija si pridržuje pravico do uporabe odobritev za poslovanje in upravnih odobritev, ki izhajajo iz prispevka Švice za programe, ki jih zajema ta sporazum, in za vse dejavnosti Fuzije za energijo, v skladu s potrebami teh programov in dejavnosti.

2.   Sorazmernostni faktor, ki ureja finančni prispevek Švice na podlagi tega sporazuma, se izračuna z določitvijo razmerja med bruto domačim proizvodom Švice po tržnih cenah in vsoto bruto domačih proizvodov držav članic Unije po tržnih cenah.

Izjemoma se sorazmernostni faktor, ki ureja prispevek Švice k dejavnostim Fuzije za energijo in fuzijskemu delu programa Euratom, izračuna z določitvijo razmerja med bruto domačim proizvodom Švice po tržnih cenah ter vsoto bruto domačih proizvodov držav članic Unije in Švice po tržnih cenah.

Ta razmerja se izračunajo na podlagi najnovejših statističnih podatkov Eurostata, ki so na voljo na dan objave predloga splošnega proračuna Unije za isto leto.

3.   Pravila, ki urejajo finančni prispevek Švice, so določena v Prilogi II.

Člen 5

Raziskovalni odbor Švice/Skupnosti

1.   Raziskovalni odbor Švice/Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ustanovljen z Okvirnim sporazumom, pregleda, oceni in zagotovi pravilno izvajanje tega sporazuma. Kakršna koli vprašanja, ki izhajajo iz izvajanja ali razlage tega sporazuma, se predložijo Odboru.

2.   Odbor se lahko odloči za spremembo sklicevanj na akte Unije iz Priloge III.

3.   Odbor se sestane na zahtevo katere koli pogodbenice. Poleg tega bo delo Odbora potekalo neprekinjeno, z izmenjavo dokumentov, elektronske pošte in drugimi komunikacijskimi sredstvi.

Člen 6

Sodelovanje v odborih

1.   Predstavniki Švice sodelujejo kot opazovalci v odborih, odgovornih za izvajanje programov, ki jih zajema ta sporazum. To sodelovanje je v skladu s poslovnikom teh odborov. Švico se obvesti o izidih glasovanja v teh odborih. To sodelovanje ima enako obliko, vključno s postopki za sprejem informacij in dokumentacije, kot sodelovanje, ki velja za predstavnike držav članic Unije.

2.   Predstavniki Švice sodelujejo kot opazovalci na sejah sveta guvernerjev Skupnega raziskovalnega središča. To sodelovanje je v skladu s poslovnikom sveta guvernerjev Skupnega raziskovalnega središča.

3.   Komisija povrne stroške potovanja in dnevnice predstavnikom Švice, ki se udeležijo sej odborov iz odstavkov 1 in 2, in sicer na osnovi in v skladu s postopki, ki veljajo za predstavnike držav članic Unije.

4.   Predstavniki Švice sodelujejo v organih Fuzije za energijo. Sodelovanje je v skladu s statutom Fuzije za energijo, vključno z določbami glede glasovalne pravice.

5.   Sodelovanje predstavnikov Švice v Odboru za evropski raziskovalni prostor in inovacije (ERAC) ter v skupinah, ki so povezane z ERP, je v skladu s poslovnikom navedenega odbora in navedenih skupin.

Člen 7

Sodelovanje

1.   Brez poseganja v člen 3 imajo pravni subjekti s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri programih, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnostih Fuzije za energijo, enake pogodbene pravice in obveznosti kot pravni subjekti s sedežem v Uniji.

2.   Za pravne subjekte s sedežem v Švici so pogoji, ki se uporabljajo za predložitev in oceno predlogov ter za odobritev in sklepanje sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo, enaki tistim, ki se uporabljajo za sporazume in/ali pogodbe o dodelitvi sredstev, sklenjene v okviru istih programov ali dejavnosti Fuzije za energijo s pravnimi subjekti s sedežem v Uniji.

3.   Pravni subjekti s sedežem v Švici so upravičeni do finančnih instrumentov, vzpostavljenih v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum.

4.   Pri izbiranju ocenjevalcev ali izvedencev v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo se upošteva ustrezno število švicarskih izvedencev ter sposobnosti in znanje, ki so potrebni za naloge, ki so jim bile dodeljene.

5.   Brez poseganja v člen 1(5), člena 2(1)(c) in člena 3(2) ter v obstoječe predpise in poslovnike lahko pravni subjekti s sedežem v Uniji v programih in/ali projektih švicarskih raziskovalnih programov in dejavnostih iz člena 2(1)(c) sodelujejo pod enakimi pogoji kot švicarski partnerji. Švicarski organi lahko sodelovanje pri projektu enega ali več pravnih subjektov s sedežem v Uniji pogojijo s skupnim sodelovanjem vsaj enega pravnega subjekta s sedežem v Švici.

Člen 8

Mobilnost

Vsaka pogodbenica se v skladu z obstoječimi predpisi in veljavnimi sporazumi obveže, da bo zagotovila vstop in bivanje – kolikor je to nujno za uspešno izvedbo zadevne dejavnosti – števila svojih raziskovalcev, ki v Švici in Uniji sodelujejo pri dejavnostih, ki jih zajema ta sporazum.

Člen 9

Revizija in prihodnje sodelovanje

1.   Če Unija ali Euratom revidirata ali razširita svoje zadevne raziskovalne programe ali dejavnosti Fuzije za energijo, se ta sporazum lahko revidira ali razširi pod vzajemno dogovorjenimi pogoji. Pogodbenici izmenjata informacije in mnenja glede vsake revizije ali razširitve kakor tudi glede vsake zadeve, ki bi neposredno ali posredno vplivala na sodelovanje Švice na področjih iz programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo. O točni vsebini revidiranih ali razširjenih programov ali dejavnosti se Švico obvesti v dveh tednih po tem, ko sta jih sprejela Unija in Euratom. V primeru take revizije ali razširitve raziskovalnih programov ali dejavnosti lahko Švica prekine ta sporazum s šestmesečnim odpovednim rokom. Pogodbenici morata svoj namen za odpoved ali razširitev tega sporazuma sporočiti v treh mesecih po sprejetju odločitve Unije ali Euratoma.

2.   Če Unija ali Euratom sprejmeta nove večletne okvirne programe za raziskave in tehnološki razvoj ali nov sklep o financiranju dejavnosti Fuzije za energijo, se ta sporazum lahko obnovi ali se o njem lahko ponovno pogaja pod pogoji, vzajemno dogovorjenimi med pogodbenicama. Pogodbenici izmenjata informacije in mnenja o pripravi takšnih programov ali drugih tekočih ali prihodnjih raziskovalnih dejavnosti, vključno z dejavnostmi Fuzije za energijo, preko Odbora.

Člen 10

Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov

1.   Ta sporazum se uporablja brez poseganja v prednosti, predvidene z drugimi mednarodni sporazumi, ki zavezujejo eno od pogodbenic, in veljajo samo za pravne osebe s sedežem na ozemlju navedene pogodbenice.

2.   Pravni subjekt s sedežem v drugi državi, ki je pridružena Obzorju 2020 (pridružena država) ali programu Euratom, ima v okviru tega sporazuma enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti s sedežem v državi članici Unije pod pogojem, da je pridružena država, v kateri ima sedež pravni subjekt, pripravljena dodeliti enake pravice in obveznosti pravnim subjektom iz Švice.

Člen 11

Teritorialna uporaba

Ta sporazum se uporablja na ozemljih, na katerih se uporabljata PDEU in Pogodba Euratom, ter pod pogoji, določenimi v navedenih pogodbah, na eni strani in na ozemlju Švice na drugi strani.

Člen 12

Priloge

Priloge I, II in III so sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Sprememba in odpoved

1.   Ta sporazum se uporablja za čas trajanja Obzorja 2020, do 31. decembra 2018 za program Euratom in do 31. decembra 2020 za dejavnosti Fuzije za energijo.

Ne glede na odstavek 3 lahko v zvezi z dejavnostmi Fuzije za energijo v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019 katera koli pogodbenica odpove ta sporazum z uradnim pisnim obvestilom. V tem primeru se Sporazum v zvezi s takimi dejavnostmi preneha uporabljati 31. decembra 2018.

Ta sporazum se samodejno razširi in pod enakimi pogoji uporablja za program Euratom za obdobje 2019–2020, razen če katera koli od pogodbenic v treh mesecih po sprejetju programa Euratom za obdobje 2019–2020 uradno ne sporoči svoje odločitve, da ne bo razširila tega sporazuma na navedeni program. V primeru takšnega obvestila, se ta sporazum za program Euratom preneha uporabljati 31. decembra 2018, brez poseganja v sodelovanje Švice v Obzorju 2020 in dejavnostih Fuzije za energijo.

2.   Ta sporazum se lahko spremeni le s pisnim soglasjem pogodbenic. Postopek za začetek veljavnosti sprememb je isti kot postopek, ki se uporablja za ta sporazum.

3.   Ta sporazum lahko pogodbenici kadar koli odpovesta z uradnim pisnim obvestilom s šestmesečnim odpovednim rokom.

4.   V primeru odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb se ta sporazum preneha uporabljati na isti datum kot navedeni sporazum. Predhodno uradno pisno obvestilo se v ta namen ne zahteva.

5.   Ta sporazum se preneha uporabljati, če Švica v šestih mesecih po zaključku svojih notranjih postopkov ne pošlje uradnega obvestila, ki je potrebno za začetek veljavnosti protokola o razširitvi na Hrvaško Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb (v nadaljnjem besedilu: protokol o razširitvi na Hrvaško). V ta namen se ne zahteva nobeno predhodno uradno pisno obvestilo.

6.   Ta sporazum se preneha uporabljati z retroaktivnim učinkom od 31. decembra 2016, če Švica do 9. februarja 2017 ne ratificira protokola o razširitvi na Hrvaško. Če Švicarska konfederacija ratificira navedeni protokol, se ta sporazum od 1. januarja 2017 uporablja za celoten program Obzorje 2020, program Euratom za obdobje 2014–2018 in dejavnosti Fuzije za energijo.

7.   Projekti in dejavnosti, ki se izvajajo v času odpovedi in/ali prenehanja veljavnosti tega sporazuma, se v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu, nadaljujejo do svojega zaključka. Pogodbenici morebitne druge posledice odpovedi uredita soglasno.

Člen 14

Klavzula o pregledu

V četrtem letu po začetku uporabe tega sporazuma pogodbenici skupaj pregledata njegovo izvajanje, vključno s sorazmernostnim faktorjem, ki ureja finančni prispevek Švice, na podlagi podatkov v zvezi s sodelovanjem pravnih subjektov s sedežem v Švici pri posrednih in neposrednih ukrepih v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, v letih 2014–2016 ter dejavnostih Fuzije za energijo.

Člen 15

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Pogodbenici ratificirata ali skleneta ta sporazum skladno s svojimi predpisi. Ta sporazum začne veljati na datum zadnjega uradnega obvestila o zaključku postopkov, ki so potrebni za ta namen.

Glede pridružitve Švice k Obzorju 2020 se ta sporazum začne začasno uporabljati, potem ko ga podpišejo predstavniki Švice in Unije.

Glede pridružitve Švice k programu Euratom in dejavnostim Fuzije za energijo se ta sporazum začne začasno uporabljati, potem ko Švica podpiše Sporazum in Euratom Švico obvesti o zaključku postopkov, ki so potrebni za sklenitev tega sporazuma.

Sporazum se začasno uporablja od 15. septembra 2014. Pravni subjekti s sedežem v Švici se obravnavajo kot subjekti iz pridružene države v smislu točke 3 člena 2(1) Uredbe (EU) št. 1290/2013 za namene razpisov za zbiranje predlogov ali pozivov k predložitvi predlogov, postopkov javnih naročil ali natečajev v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, z rokom 15. septembra 2014 ali pozneje.

Če pravni subjekti s sedežem v Švici niso upravičeni do financiranja v razpisih za zbiranje predlogov, pozivih k predložitvi predlogov ali natečajih v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, financiranih iz proračuna za te programe za leto 2015 na podlagi člena 10(1)(a) Uredbe (EU) št. 1290/2013, se za izračun finančnega prispevka Švice v skladu s Prilogo II k temu sporazumu za leto 2015 proračun zadevnega programa zmanjša za proračun navedenih razpisov, pozivov k predložitvi predlogov ali natečajev.

2.   Če ena od pogodbenic uradno obvesti drugo, da Sporazuma ne bo sklenila ali ratificirala, je dogovorjeno, da:

(a)

Unija in Euratom povrneta Švici njen prispevek k splošnemu proračunu Unije, kakor določa člen 2(1)(b);

(b)

vendar Unija in Euratom od povračila iz točke (a) odštejeta sredstva, ki sta jih med začasno uporabo tega sporazuma že dodelila iz naslova sodelovanja pravnih subjektov s sedežem v Švici pri posrednih ukrepih ali sodelovanja v dejavnostih Fuzije za energijo;

(c)

projekti in dejavnosti, ki so se začeli v času te začasne uporabe in so v času zgoraj navedenega uradnega obvestila še nedokončani, se nadaljujejo do njihovega zaključka pod pogoji iz tega sporazuma.

Člen 16

Razmerje do Fuzijskega sporazuma

1.   Z začasno uporabo tega sporazuma se izvajanje Fuzijskega sporazuma začasno ustavi.

2.   Z začetkom veljavnosti tega sporazuma ta sporazum nadomesti Fuzijski sporazum, ki preneha veljati.

Ta sporazum je pripravljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Ustanovljeno z Odločbo Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 30.3.2007, str. 58).

(2)  UL L 358, 16.12.2006, str. 62.

(3)  UL L 246, 21.9.2007, str. 34.

(4)  redba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

(5)  Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(6)  Uredba Sveta (Euratom) št. 1314/2013 z dne 16. decembra 2013 o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 948).

(7)  Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).

(8)  Uredba (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 347, 20.12.2013, str. 174).

(9)  Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 97, 9.4.2008, str. 1).

(10)  Sklep Sveta z dne 13. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 347, 21.12.2013, str. 100).


PRILOGA I

NAČELA ZA DODELJEVANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

I.   PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE PRAVNIH SUBJEKTOV POGODBENIC

1.

Vsaka pogodbenica zagotovi, da se pravice intelektualne lastnine pravnih subjektov druge pogodbenice, ki sodelujejo pri dejavnostih v okviru tega sporazuma, ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz takega sodelovanja, obravnavajo na način, ki je združljiv z zadevnimi mednarodnimi konvencijami, ki veljajo za pogodbenici, zlasti s Sporazumom TRIPS (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki ga upravlja Svetovna trgovinska organizacija), Bernsko konvencijo (Pariški akt iz leta 1971) in Pariško konvencijo (Stockholmska listina iz leta 1967).

2.

Pravni subjekti s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri posrednih ukrepih v okviru programov, ki jih zajema ta sporazum, imajo pravice intelektualne lastnine in obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1290/2013 kot tudi določbami sporazumov o dodelitvi sredstev programov Obzorje 2020 in Euratom.

3.

Pravni subjekti s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri dejavnostih Fuzije za energijo, imajo pravice intelektualne lastnine in obveznosti v skladu s pravili o pravicah intelektualne lastnine in razširjanju informacij ter finančnimi pravili, ki jih je sprejela Fuzija za energijo.

4.

Kadar pravni subjekti s sedežem v Švici sodelujejo pri posrednih ukrepih Obzorja 2020, ki se izvajajo v skladu s členoma 185 in 187 PDEU, imajo pravni subjekti s sedežem v Švici pravice intelektualne lastnine in obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1290/2013 kot tudi določbami zadevnih sporazumov o dodelitvi sredstev in, če je ustrezno, vseh drugih zadevnih pravil.

5.

Pravni subjekti s sedežem v državi članici Unije, ki sodelujejo v švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, imajo enake pravice intelektualne lastnine in obveznosti kot pravne osebe s sedežem v Švici, ki sodelujejo v teh raziskovalnih programih ali projektih.

II.   PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE POGODBENIC IN IZMENJAVA INFORMACIJ MED NJIMA

1.

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se za pravice intelektualne lastnine, ki sta jo pogodbenici ustvarili v okviru dejavnosti, izvedenih v skladu s členom 2(2) tega sporazuma, uporabljajo naslednja pravila:

(a)

pogodbenica, ki ustvari intelektualno lastnino, je tudi njena lastnica. Kadar ni mogoče določiti ustreznega deleža dela, imata pogodbenici skupno lastništvo takšne intelektualne lastnine;

(b)

pogodbenica, ki ima lastništvo, zagotovi drugi pogodbenici pravico dostopa do intelektualne lastnine in njene uporabe glede na dejavnosti iz člena 2(2) tega sporazuma. Odobritev pravic dostopa do pravic intelektualne lastnine se ne zaračuna.

2.

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se za znanstvene objave pogodbenic uporabljajo naslednja pravila:

(a)

če pogodbenica v revijah, člankih, poročilih in knjigah, vključno z avdiovizualnimi deli in programsko opremo, objavi delo, ki vsebuje podatke, informacije in tehnične ali znanstvene rezultate, ki izhajajo iz dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, neekskluzivne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, prilagajanje, prenašanje in javno distribucijo zadevnih podatkov, informacij in tehničnih ali znanstvenih rezultatov, razen če temu ne nasprotujejo obstoječa pravila tretjih oseb o intelektualni lastnini;

(b)

na vseh kopijah z avtorskimi pravicami zaščitenih podatkov in informacij, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi tega oddelka, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev, razen če avtor izrecno zahteva, da se ga ne navaja. Kopije morajo biti opremljene tudi z dobro vidnim potrdilom o skupni podpori pogodbenic.

3.

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se za informacije pogodbenic, ki se ne smejo razkriti, uporabljajo naslednja pravila:

(a)

ob predložitvi informacij v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma, drugi pogodbenici, vsaka pogodbenica opredeli informacije, za katere želi, da ostanejo nerazkrite;

(b)

za posebne namene uporabe tega sporazuma lahko pogodbenica prejemnica na svojo odgovornost posreduje takšne informacije, ki se ne smejo razkriti, kot zaupne informacije organom ali osebam, ki so v njeni pristojnosti, pri čemer morajo informacije ostati zaupne;

(c)

s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki posreduje informacije, ki se ne smejo razkriti, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja v večjem obsegu, kot je sicer dovoljeno v točki (b). Pogodbenici sodelujeta pri oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka pogodbenica pa takšno dovoljenje izda v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, predpisi in zakoni;

(d)

nedokumentirane informacije, ki se ne smejo razkriti, ali druge zaupne ali posebne informacije, posredovane na seminarjih ali drugih sestankih zastopnikov pogodbenic, organiziranih v okviru tega sporazuma, ali informacije, ki izhajajo iz zaposlovanja osebja, uporabe prostorov ali posrednih ukrepov, morajo ostati zaupne, če je bil prejemnik takih informacij, ki se ne smejo razkriti, ali drugih zaupnih ali posebnih informacij seznanjen z zaupno naravo teh informacij, še preden so mu bile sporočene, v skladu s točko (a);

(e)

vsaka pogodbenica zagotovi, da se informacije, ki se ne smejo razkriti in ki jih pridobi v skladu s točko (a) ali (d), nadzorujejo v skladu z določbami tega sporazuma. Če ena od pogodbenic ugotovi, da se ne more, ali če utemeljeno pričakuje, da ne bo mogla izpolniti zahtev glede nerazširjanja iz točk (a) in (d), o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se nato posvetujeta z namenom, da določita ustrezen potek dejavnosti.


PRILOGA II

FINANČNA PRAVILA, KI UREJAJO PRISPEVEK ŠVICE IZ ČLENA 4 TEGA SPORAZUMA

I.   DOLOČITEV FINANČNE UDELEŽBE

1.

Komisija takoj, ko je mogoče, najpozneje pa 1. septembra vsako leto, Švici skupaj z zadevnim podpornim gradivom, ki vključuje ustrezne podatke Eurostata, in kakršno koli posodobitvijo večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, takoj ko je ta na voljo, sporoči:

(a)

zneske odobritev za prevzem obveznosti v izkazu o odhodkih predloga splošnega proračuna Unije za prihodnje leto, ki ustrezajo programom, ki jih zajema ta sporazum, in končnemu prispevku Unije za Fuzijo za energijo;

(b)

ocenjeni znesek prispevkov, izpeljan iz predloga splošnega proračuna Unije, ki ustreza sodelovanju Švice v vsakem od programov, ki jih zajema ta sporazum, in pri dejavnostih Fuzije za energijo v prihodnjem letu.

2.

Ko je splošni proračun Unije dokončno sprejet in v času prvega zahtevka za sredstva v danem letu Komisija Švici v ločenih izkazih o izdatkih, ki se nanašajo na sodelovanje Švice v vsakem od programov, ki jih zajema ta sporazum, in v dejavnostih Fuzije za energijo, sporoči zneske iz odstavka 1(a) in (b), skupaj z zadevnim podpornim gradivom, ki vključuje ustrezne podatke Eurostata.

II.   PLAČILNI POSTOPKI

1.

Komisija junija in novembra v vsakem proračunskem letu Švici izda ločen zahtevek za sredstva, ki ustreza njenemu prispevku k vsakemu od programov, ki jih zajema ta sporazum, in k dejavnostim Fuzije za energijo v okviru tega sporazuma. Ti zahtevki za sredstva določijo plačilo šestih dvanajstin prispevka Švice za vsak zahtevek za sredstva v največ 30 dneh po prejemu ustreznega zahtevka za sredstva. Vendar Komisija junija v zadnjem letu izvajanja obeh programov in v zadnjem letu uporabe Sklepa 2013/791/Euratom izda en sam zahtevek za sredstva, ki zajema celo leto in ki se mora plačati najpozneje v 30 dneh po prejemu ustreznega zahtevka za sredstva.

2.

Ne glede na odstavek 1 Komisija do 15. decembra 2014 Švici izda zahtevek za sredstva, ki ustreza 7/24 njenega letnega prispevka k programom, ki jih zajema ta sporazum, v letu 2014, z izjemo dejavnosti na področju fuzije iz programa Euratom. Komisija do 15. decembra 2014 izda tudi zahtevek, ki ustreza 12/12 letnega prispevka Švice k dejavnostim na področju fuzije iz programa Euratom in dejavnostim Fuzije za energijo v letu 2014. Ta zahtevka zagotovita plačilo prispevka Švice najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega zahtevka za sredstva.

3.

Prispevki Švice se izrazijo in plačajo v eurih.

4.

Švica plača svoj prispevek v okviru tega sporazuma skladno s časovnim razporedom iz odstavka 1 oziroma 2. Za vsako zamudo pri plačilu se plača obresti po obrestni meri, ki je enaka enomesečni medbančni obrestni meri (EURIBOR). Za vsak mesec zamude se ta stopnja poveča za 1,5 odstotne točke. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude.

III.   POGOJI ZA IZVAJANJE

1.

Finančni prispevek Švice k obema programoma in dejavnostim Fuzije za energijo skladno s členom 4 tega sporazuma običajno ostane nespremenjen za zadevno proračunsko leto. Kakršne koli pomembne spremembe v splošnem proračunu Unije, sprejetem v zadevnem proračunskem letu, se upoštevajo pri prvem zahtevku za sredstva, ki se izda v prihodnjem letu, z izjemo zadnjega leta zadevnih programov in dejavnosti.

2.

Komisija ob zaključevanju poslovnih knjig za vsako proračunsko leto (n) v okviru vzpostavitve računa prihodkov in odhodkov začne z zakonskim urejanjem računov v zvezi s sodelovanjem Švice, pri čemer upošteva spremembe, ki so se zgodile zaradi transferja, ukinitev, prenosov ali rebalansa proračuna v proračunskem letu.

3.

To zakonsko urejanje se opravi v času prvega plačila za leto n+1. Vendar se zadnje tako zakonsko urejanje opravi najpozneje julija v četrtem letu, ki sledi zaključku vsakega od obeh programov in koncu veljavnosti Sklepa 2013/791/Euratom o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom. Plačilo Švice se knjiži v dobro programov Unije in Euratoma kot proračunski prihodek, razporejen v ustrezno proračunsko postavko v izkazu prihodkov splošnega proračuna Unije.

IV.   OBVEŠČANJE

1.

Najpozneje 1. septembra vsako proračunsko leto (n+1) se pripravi izjava o razdelitvi proračunskih sredstev za programe, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo za predhodno proračunsko leto (n) in pošlje Švici v vednost skladno z obrazcem Komisije za izkaz prihodkov in odhodkov.

2.

Komisija da Švici na voljo statistične podatke in druge finančne podatke v zvezi z izvajanjem obeh programov in dejavnosti Fuzije za energijo, ki so dostopni državam članicam Unije.


PRILOGA III

FINANČNI NADZOR UDELEŽENCEV IZ ŠVICE V OBZORJU 2020, PROGRAMU EURATOM IN DEJAVNOSTIH FUZIJE ZA ENERGIJO, KI JIH ZAJEMA TA SPORAZUM

I.   NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija lahko neposredno komunicira z udeleženci programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo, ki imajo sedež v Švici, ter z njihovimi podizvajalci. Te osebe lahko Komisiji neposredno posredujejo vse ustrezne informacije in dokumentacijo, ki jo morajo predložiti na podlagi instrumentov iz tega sporazuma ter sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev, sklenjenih za njihovo izvajanje.

II.   REVIZIJE

1.

V skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1), Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 (2) ter drugimi pravili iz tega sporazuma, sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev, sklenjenih z udeleženci programa in dejavnosti, ki imajo sedež v Švici, lahko zastopniki Komisije ali druge osebe, ki jih pooblasti Komisija, kadar koli izvedejo znanstvene, finančne, tehnološke ali druge revizije v prostorih udeležencev in njihovih podizvajalcev.

2.

Zastopniki Komisije, Evropsko računsko sodišče in druge osebe, ki jih pooblasti Komisija, imajo dostop do zadevnih lokacij in del ter vseh informacij, tudi takšnih v elektronski obliki, ki so potrebne za izvajanje teh revizij. Pravica do dostopa se izrecno navede v sporazumih in/ali pogodbah o dodelitvi sredstev, sklenjenih za izvajanje instrumentov iz tega sporazuma.

3.

Po izteku Obzorja 2020 in programa Euratom ter po 31. decembru 2020 za dejavnosti Fuzije za energijo se revizije lahko izvedejo v skladu s pogoji, določenimi v zadevnih sporazumih in/ali pogodbah o dodelitvi nepovratnih sredstev.

4.

Švicarski Zvezni urad za revizijo se o vseh revizijah, ki jih izvedejo osebe iz odstavka 2 na ozemlju Švice, obvesti vnaprej. Tako uradno obvestilo ni pravni predpogoj za izvedbo takšnih revizij. Švicarski Zvezni urad za revizijo ali drugi pristojni švicarski organi, ki jih imenuje švicarski Zvezni urad za revizijo, lahko pomagajo pri takih revizijah.

III.   PREISKAVE EVROPSKEGA URADA ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM (OLAF)

1.

V okviru tega sporazuma lahko Komisija (OLAF) v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (3) in Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4), izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, na ozemlju Švice, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršnega koli drugega nezakonitega dejanja, ki vpliva na finančne interese Unije in/ali Euratoma.

2.

Preglede in inšpekcije na kraju samem pripravi in vodi OLAF v tesnem sodelovanju s švicarskim Zveznim uradom za revizijo ali z drugimi pristojnimi švicarskimi organi, ki jih imenuje švicarski Zvezni urad za revizijo, ki se jih pravočasno obvesti o predmetu, namenu in pravni podlagi pregledov in inšpekcij, da lahko nudijo vso potrebno pomoč. V ta namen lahko uradniki pristojnih švicarskih organov sodelujejo pri pregledih in inšpekcijah na kraju samem.

3.

Če zadevni švicarski organi tako želijo, lahko preglede in inšpekcije na kraju samem izvajajo skupaj z uradom OLAF.

4.

Kadar udeleženci programov, ki jih zajema ta sporazum, in dejavnosti Fuzije za energijo nasprotujejo pregledu in inšpekciji na kraju samem, švicarski organi, v skladu z nacionalnimi pravili, inšpektorjem urada OLAF zagotovijo pomoč, ki jo potrebujejo, da lahko opravijo svojo nalogo pri izvajanju pregleda ali inšpekcije na kraju samem.

5.

OLAF švicarski Zvezni urad za revizijo ali druge pristojne švicarske organe, ki jih imenuje švicarski Zvezni urad za revizijo, v najkrajšem možnem času obvesti o vsakem dejstvu ali sumu na nepravilnosti, ki ga odkrije pri pregledu ali inšpekciji na kraju samem. V vsakem primeru OLAF navedene organe obvesti o rezultatih takih pregledov in inšpekcij.

IV.   OBVEŠČANJE IN POSVETOVANJE

1.

Za pravilno izvajanje te priloge pristojni švicarski organi in organi Unije redno izmenjujejo informacije in na zahtevo ene od pogodbenic izvedejo posvetovanja.

2.

Pristojni švicarski organi Komisijo nemudoma obvestijo o kakršnem koli dejstvu ali sumu na nepravilnosti, ki so ga odkrili v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sklenjenih sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev pri uporabi instrumentov iz tega sporazuma.

V.   ZAUPNOST

Informacije, ki se v kakršni koli obliki sporočijo ali pridobijo v skladu s to prilogo, se obravnavajo kot poslovna skrivnost in varujejo na enak način, kot se podobne informacije varuje v skladu s švicarsko zakonodajo in ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za institucije Unije. Takšne informacije se ne smejo sporočati drugim osebam, razen osebam v institucijah Unije ali državah članicah Unije ali Švici, katerih funkcija zahteva poznavanje teh informacij, in se smejo uporabljati le za namene zagotavljanja učinkovitega varstva finančnih interesov pogodbenic.

VI.   UPRAVNI UKREPI IN KAZNI

Brez poseganja v uporabo švicarskega kazenskega prava lahko Komisija uvede upravne ukrepe in kazni v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012, Uredbo (EU) št. 1268/2012 in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (5).

VII.   IZTERJAVA IN IZVRŠBA

Sklepi, ki jih sprejme Komisija na podlagi Obzorja 2020 ali programa Euratom iz področja uporabe tega sporazuma, ki nalagajo denarno obveznost osebam, ki niso iz držav članic, so izvršljivi v Švici. Nalog za izvršbo izdajo organi, ki jih imenuje švicarska vlada, in o tem obvestijo Komisijo, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overovitve verodostojnosti akta. Izvršba poteka v skladu s procesnim pravom Švice. Zakonitost sklepa o izvršbi nadzira Sodišče Evropske unije. Sodbe navedenega sodišča na podlagi arbitražne klavzule iz pogodb ali sporazumov o dodelitvi sredstev v okviru Obzorja 2020 in programa Euratom so izvršljive pod enakimi pogoji kot se uporabljajo za izvršbo sklepov Komisije.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

(4)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/19


SKLEP SVETA

z dne 4. decembra 2014

o odobritvi sklenitve s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo

(2014/954/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. novembra 2013 pooblastil Komisijo, da v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo začne pogajanja s Švicarsko konfederacijo z namenom sklenitve celovitega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020) ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švice v projektu ITER v letih 2014–2020.

(2)

Ta pogajanja so bila uspešno zaključena.

(3)

Podpis in sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), sta predmet ločenega postopka glede zadev, ki sodijo na področje uporabe Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(4)

V zvezi z zadevami s področja uporabe Pogodbe Euratom bi bilo treba Sporazum skleniti tudi v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(5)

Sklenitev Sporazuma s strani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo bi zato bilo treba odobriti.

(6)

Da bi švicarske pravne subjekte pri razpisih s področja fisije v okviru programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, z rokom v zadnjem četrtletju leta 2014 lahko obravnavali kot subjekte iz pridružene države, bi se moral Sporazum uporabljati z učinkom od 15. septembra 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklenitev s stani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo, se odobri.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. decembra 2014

Za Svet

Predsednik

S. GOZI


UREDBE

30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/21


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1392/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja za ulove vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

V skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se na Komisijo prenese pooblastilo, da z delegiranimi akti sprejme načrte za zavržke, ki trajajo največ tri leta, na podlagi skupnih priporočil, ki jih pripravijo države članice po posvetovanju z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(3)

Upravljanje ribištva v Sredozemskem morju je v neposrednem interesu Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Italije, Malte in Slovenije. Navedene države so po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Sredozemsko morje Komisiji predložile skupna priporočila (2). Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. V skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba v to uredbo vključiti le tiste ukrepe iz skupnih priporočil, ki so skladni s členom 15(6) navedene uredbe.

(4)

Glede Sredozemskega morja določa člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja za celoten ulov vrst, za katere veljajo omejitve ulova, ter tudi za ulov vrst, za katere velja najmanjša velikost, kot je opredeljeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1967/2006 (3). V skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi se morala obveznost iztovarjanja za ribolov malih pelagičnih vrst, ribolov velikih pelagičnih vrst in ribolov za industrijske namene uporabljati najpozneje od 1. januarja 2015.

(5)

V skladu s skupnim priporočilom bi moral načrt za zavržke od 1. januarja 2015 zajemati celoten ulov vrst, za katere velja najmanjša velikost, kot je opredeljeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1967/2006, ulovljenih pri ribolovu malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami in/ali z zapornimi plavaricami v Sredozemskem morju (tj. ribolov sardona, sardele, skuše in šura).

(6)

Da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom, je v skladu s členom 15(5)(c)(ii) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ustrezno določiti izjemo de minimis od obveznosti iztovarjanja v smislu odstotka celotnega letnega ulova vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja za ribolov malih pelagičnih vrst. Skupna priporočila, ki so jih predložile zadevne države članice, govorijo v prid izjemi de minimis zaradi povečanih stroškov ravnanja z neželenim ulovom tako na krovu (razvrščanje in pakiranje, skladiščenje in shranjevanje) kot tudi na kopnem (prevoz in skladiščenje, shranjevanje, trženje in predelava ali uničenje kot poseben odpadek) v primerjavi z omejenim in včasih neobstoječim gospodarskim dobičkom, ki bi ga lahko prinesel navedeni neželeni ulov. Dokaze, ki so jih predložile države članice, je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), ki je ugotovil, da skupna priporočila vsebujejo utemeljene dokaze v zvezi s povišanjem stroškov ravnanja z neželenim ulovom, ki so bili v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov (4). Glede na navedeno in ker ni drugačnih znanstvenih informacij, je primerno določiti izjemo de minimis v skladu z odstotnimi ravnmi, predlaganimi v skupnih priporočilih, in na ravneh, ki ne presegajo ravni, ki so dovoljene na podlagi člena 15(1)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(7)

Glede na skupna priporočila in ob upoštevanju časovnega okvira iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi se ta uredba morala uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe bi se morala uporabljati največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

V tej uredbi so določene podrobnosti za izvajanje obveznosti iztovarjanja, kot je določeno v členu 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, od 1. januarja 2015 v Sredozemskem morju za celoten ulov vrst, za katere velja najmanjša velikost, v ribolovu malih pelagičnih vrst iz Priloge.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„najmanjša velikost“ pomeni najmanjšo velikost morskih organizmov, kot je določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1967/2006.

„Sredozemsko morje“ pomeni morske vode Sredozemlja vzhodno od črte 5° 36′ zahodne zemljepisne dolžine;

(b)

„geografsko podobmočje GFCM“ pomeni geografsko podobmočje Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(c)

„zahodno Sredozemsko morje“ pomeni geografska podobmočja GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 in 12;

(d)

„severno Jadransko morje“ pomeni geografsko podobmočje GFCM 17;

(e)

„južno Jadransko in Jonsko morje“ pomeni geografska podobmočja GFCM 18, 19 in 20;

(f)

„otok Malta in jug Sicilije“ pomeni geografski podobmočji GFCM 15 in 16;

(g)

„Egejsko morje in otok Kreta“ pomeni geografski podobmočji GFCM 22 in 23.

Člen 3

Izjema de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko zavržejo naslednje količine:

(a)

v zahodnem Sredozemskem morju do 5 % celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami in/ali z zapornimi plavaricami, kot je določeno v točki 1 Priloge;

(b)

v severnem Jadranskem morju do 5 % celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami in/ali z zapornimi plavaricami, kot je določeno v točki 2 Priloge;

(c)

v južnem Jadranskem in Jonskem morju:

(i)

do 3 % celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami in

(ii)

do 7 % v letih 2015 in 2016 ter do 6 % v letu 2017 celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami, kot je določeno v točki 3 Priloge;

(d)

na otoku Malta in jugu Sicilije:

(i)

do 3 % celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami in

(ii)

do 7 % v letih 2015 in 2016 ter do 6 % v letu 2017 celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami, kot je določeno v točki 4 Priloge;

(e)

v Egejskem morju in na otoku Kreta do 3 % celotnega letnega ulova vrst, za katere velja najmanjša velikost, pri ribolovu malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami, kot je določeno v točki 5 Priloge.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  „Načrt ravnanja z zavržki v zahodnem Sredozemskem morju (GSA 1–12, razen za GSA 3 in 4): skupno priporočilo, glede katerega so se dogovorili direktorji za ribištvo Francije, Španije in Italije“, predložen 2. julija 2014; „Načrt ravnanja z zavržki v severnem Jadranskem morju (GSA 17): skupno priporočilo Hrvaške, Italije in Slovenije“, predložen 25. junija 2014; „Grški načrt za zavržke pri ribolovu pelagičnih vrst v Egejskem morju in na otoku Kreta (GSA 22 in 23)“, predložen 30. junija 2014; „Skupno priporočilo Evropski komisiji za poseben načrt za zavržke pri ribolovu pelagičnih vrst v južnem Jadranskem morju ter zahodnem in vzhodnem Jonskem morju (GSA 18–19–20)“, ki sta ga predložili Grčija in Italija 25. junija 2014; „Načrt ravnanja z zavržki za Malto in južno Sicilijo (GSA 15–16): skupno priporočilo, glede katerega sta se dogovorili Italija in Malta“, predložen 19. junija 2014.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

(4)  Poročilo s 46. plenarnega zasedanja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (PLEN-14-02), 7.–11. julij 2014, København, uredili Norman Graham, John Casey in Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).


PRILOGA

1.   Ribolov malih pelagičnih vrst v zahodnem Sredozemskem morju

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste

[po potrebi vstaviti oznako]

pelagična vlečna mreža

sardon, sardela, skuša in šur

[po potrebi vstaviti oznako]

zaporna plavarica

sardon, sardela, skuša in šur

2.   Ribolov malih pelagičnih vrst v severnem Jadranskem morju

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste

[po potrebi vstaviti oznako]

pelagična vlečna mreža

sardon, sardela, skuša in šur

[po potrebi vstaviti oznako]

zaporna plavarica

sardon, sardela, skuša in šur

3.   Ribolov malih pelagičnih vrst v južnem Jadranskem in Jonskem morju

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste

[po potrebi vstaviti oznako]

pelagična vlečna mreža

sardon, sardela, skuša in šur

[po potrebi vstaviti oznako]

zaporna plavarica

sardon, sardela, skuša in šur

4.   Ribolov malih pelagičnih vrst na otoku Malta in jugu Sicilije

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste

[po potrebi vstaviti oznako]

pelagična vlečna mreža

sardon, sardela, skuša in šur

[po potrebi vstaviti oznako]

zaporna plavarica

sardon, sardela, skuša in šur

5.   Ribolov malih pelagičnih vrst v Egejskem morju in na otoku Kreta

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste

[po potrebi vstaviti oznako]

zaporna plavarica

sardon, sardela, skuša in šur


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1393/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v severozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje načrtov za zavržke z delegiranim aktom za največ tri leta na podlagi skupnih priporočil, ki so jih države članice pripravile po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(3)

Belgija, Irska, Španija, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v severozahodnih vodah. Navedene države članice so Komisiji po posvetovanju s svetovalnim svetom za pelagični stalež, svetovalnim svetom za dolge plovbe in svetovalnim svetom za severozahodne vode predložile skupno priporočilo. Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zato bi jih bilo treba v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 vključiti v to uredbo.

(4)

Glede severozahodnih voda bi morala v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vsa plovila, ki izvajajo ribolov malih in velikih pelagičnih vrst, najpozneje od 1. januarja 2015 veljati obveznost iztovarjanja glede ulova vrst pri vrstah ribolova, za katere veljajo omejitve ulova.

(5)

Načrt za zavržke bi moral v skladu s skupnim priporočilom od 1. januarja 2015 zajemati nekatere vrste ribolova malih in velikih pelagičnih vrst, tj. ribolov skuše, sleda, šura, sinjega mola, merjaščevke, velike srebrenke, belega tuna in papaline na območjih ICES Vb, VI in VII.

(6)

Skupno priporočilo vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja za skušo in sleda, ulovljena z zaporno plavarico, in sicer pod nekaterimi pogoji, opredeljenimi na podlagi znanstvenih dokazov o visoki stopnji preživetja v skladu s členom 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Znanstvene dokaze o visoki stopnji preživetja je predložila skupina Scheveningen v skupnem priporočilu za načrt za zavržke za Severno morje, v katerem se je sklicevala na posebno znanstveno študijo o stopnji preživetja izpuščenih rib pri ribolovu z zaporno plavarico. V tej študiji je bilo ugotovljeno, da je stopnja preživetja odvisna od časa, ko se ribe zadržujejo v mreži, in gostote rib v mreži, ki sta pri teh vrstah ribolova omejena. Te informacije je preučil STECF. STECF je ugotovil, da bi bil – ob predpostavki, da so izsledki študije o preživetju reprezentativni za stopnje preživetja v gospodarskem ribolovu – delež preživelih izpuščenih skuš verjetno približno 70-odstoten. Gostota bi bila tudi nižja od tiste, pri kateri je bilo ugotovljeno, da se delež umrljivosti sleda veča. Prepoved izpuščanja skuše in sleda, preden je mreža v celoti na krovu ribiškega plovila, saj bi to povzročilo škodo v obliki mrtvih ali umirajočih rib, je določena v členu 19b(2) Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (2). Ta izjema na podlagi preživetja ne vpliva na veljavno prepoved, saj bo izpuščanje rib potekalo v fazi ribolova, v kateri bi imele ribe visoko stopnjo preživetja po izpustu. Zato bi bilo treba to izjemo vključiti v to uredbo.

(7)

Skupno priporočilo vključuje štiri izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova in do nekaterih ravni. STECF je preučil dokaze, ki so jih predložile države članice, in ugotovil, da skupna priporočila vsebujejo utemeljene argumente, povezane s povečanjem stroškov pri ravnanju z neželenim ulovom, ki so v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in v odsotnosti drugačnih znanstvenih informacij je primerno določiti izjeme de minimis v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnih priporočilih in na ravneh, ki ne presegajo dovoljenih ravni iz člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(8)

Izjema de minimis za sinjega mola (Micromesistius poutassou) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija, temelji na dejstvu, da povečanje selektivnosti ni mogoče in da so stroški ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni. STECF ugotavlja, da je izjema ustrezno utemeljena. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(9)

Izjema de minimis za belega tuna (Thunnus alalunga) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017 temelji na nesorazmernih stroških ravnanja z neželenim ulovom. To so stroški shranjevanja in ravnanja z ulovom na morju in na obali. STECF je v svoji presoji navedel tveganje višanja vrednosti ulova. Vendar ta izjema ne posega v člen 19a Uredbe (ES) št. 850/98. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(10)

Skupno priporočilo v izogib nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom, kot so hramba, delo in shranjevanje v led, vključuje izjemo de minimis od obveznosti iztovarjanja pri pelagičnem ribolovu skuše, šura in sleda v razdelku ICES VIId, pri čemer upošteva težave pri povečevanju selektivnosti v tem mešanem ribolovu. Ta izjema temelji na znanstvenih dokazih, ki so jih predložile države članice, ki so sodelovale pri skupnem priporočilu, preučil pa jih je STECF. STECF je ugotovil, da so v skupnem priporočilu predstavljeni utemeljeni kvalitativni argumenti, ki to izjemo podpirajo na podlagi nesorazmernih stroškov ravnanja z neželenim ulovom. Zato bi bilo treba to izjemo vključiti v to uredbo.

(11)

Izjema de minimis za merjaščevko (Caproidae) do največ 1 % skupnega letnega ulova pri ribolovu šura (Trachurus spp.) z zamrzovalnimi plovili s pelagično vlečno mrežo na območjih ICES VI in VII leta 2015 in do največ 0,75 % leta 2016 temelji na težavah pri povečevanju selektivnosti in nesorazmernih stroških ravnanja z neželenim ulovom (ločevanje želenega ulova od neželenega). STECF je sklenil, da je zadevna izjema podprta z utemeljenimi kvalitativnimi argumenti glede težav z izboljšanjem selektivnosti pri tej vrsti ribolova in razumnimi argumenti glede dodatnih stroškov ravnanja z ulovom. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(12)

Da se zagotovi ustrezen nadzor, bi bilo treba določiti posebne zahteve glede dokumentiranja ulova glede na izjeme na podlagi stopnje preživetja, vključene v to uredbo.

(13)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj po njeni objavi. Zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi se morala uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe pa se lahko uporablja največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 od 1. januarja 2015 v severozahodnih vodah, kot je opredeljeno v členu 4(2)(c) navedene uredbe, pri vrstah ribolova, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izjema na podlagi stopnje preživetja

1.   Obveznost iztovarjanja z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za ulov skuše in sleda pri ribolovu z zaporno plavarico na območju ICES VI, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

ulov se izpusti, preden se zaporna plavarica zapre za ustrezni odstotni delež (določen v odstavkih 2 in 3 v nadaljevanju) (v nadaljnjem besedilu: točka dviga),

oprema zaporne plavarice je opremljena z vidnimi bojami, ki jasno označujejo mejo točke dviga,

plovilo in oprema zaporne plavarice sta opremljena z elektronskim sistemom za zapis in dokumentiranje časa, lokacije in obsega, v katerem je bila zaporna plavarica izvlečena pri vseh ribolovnih dejavnostih.

2.   Točka dviga je 80-odstotna zaprtost zaporne plavarice pri ribolovu skuše in 90-odstotna zaprtost zaporne plavarice pri ribolovu sleda.

3.   Če obkroženo jato sestavljata obe vrsti, je točka dviga 80-odstotna zaprtost zaporne plavarice.

4.   Prepovedano je izpuščanje ulova skuše in sleda po točki dviga.

5.   Obkrožena jata rib se izpusti šele po vzorčenju, da se ocenijo sestava vrst, struktura velikosti rib in njihova količina.

Člen 3

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko zavržejo naslednje količine:

(a)

pri sinjem molu (Micromesistius poutassou) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območjih ICES Vb, VI in VII, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija;

(b)

pri belem tunu (Thunnus alalunga) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VII;

(c)

pri skuši (Scomber scombrus), šuru (Trachurus spp.), sledu (Clupea harengus) in molu (Merlangius merlangus) leta 2015 do največ 3 % in leta 2016 do največ 2 % skupnega letnega ulova pri pelagičnem ribolovu s plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami v dolžinskem razredu do 25 metrov skupne dolžine, pri katerem se za ribolov skuše, šura in sleda na območju ICES VIId uporabljajo pelagične vlečne mreže s širilkami (OTM);

(d)

pri merjaščevki (Caproidae) leta 2015 do največ 1 % in leta 2016 do največ 0,75 % skupnega letnega ulova pri ribolovu šura (Trachurus spp.) z zamrzovalnimi plovili s pelagično vlečno mrežo na območjih ICES VI in VII.

Člen 4

Dokumentiranje ulova

Količine rib, izpuščenih na podlagi izjeme iz člena 2, in izsledki vzorčenja iz člena 2(5) se navedejo v ladijskem dnevniku.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Vrste ribolova, za katere veljajo določbe te uredbe za izvajanje obveznosti iztovarjanja

1.   Ribolov na območjih ICES Vb, VIa in VIb

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

OTB

vlečne mreže s širilkami – pridnene

skuša, sled, šur, sinji mol, merjaščevka, srebrenka

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične, drugo

skuša, sled, šur, sinji mol, merjaščevka, srebrenka

PTB

vlečne mreže za vleko v paru – pridnene (drugo)

skuša

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične

sled, skuša

PS

zaporne plavarice

skuša, sinji mol

LMH

ročne ribiške vrvice

skuša

LTL

panule

skuša

2.   Ribolov na območju ICES VII (razen območij ICES VIIa, VIId in VIIe)

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

LMH

ročne ribiške vrvice

skuša

LTL

panule, ribiške palice in vrvice

beli tun

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične

sinji mol, skuša, šur, beli tun, merjaščevka, sled

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične

sinji mol, skuša, šur, merjaščevka, sled, beli tun

OTB

vlečne mreže s širilkami – pridnene

sled

PS

zaporne plavarice

skuša, šur

3.   Ribolov na območjih ICES VIId in VIIe

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

OTB

vlečne mreže s širilkami (niso določene)

papalina

GND

viseče mreže

skuša, sled

LMH

ročne ribiške vrvice in ribiške palice

skuša

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične (drugo)

papalina, šur, skuša, sled, merjaščevka

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične (drugo)

šur

PS

zaporne plavarice

skuša, šur

4.   Ribolov na območju ICES VIIa

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične

sled

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične

sled

LMH

ročne ribiške vrvice

skuša

LMH

zabodne mreže

sled


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1394/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje načrtov za zavržke z delegiranim aktom za največ tri leta na podlagi skupnih priporočil, ki so jih države članice pripravile po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(3)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Navedene države članice so Komisiji po posvetovanju s svetovalnim svetom za pelagični stalež, svetovalnim svetom za dolge plovbe in svetovalnim svetom za jugozahodne vode predložile skupno priporočilo s posebnimi ukrepi. Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zato bi jih bilo treba v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 vključiti v to uredbo.

(4)

Glede jugozahodnih voda bi morala v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vsa plovila, ki izvajajo ribolov malih in velikih pelagičnih vrst, najpozneje od 1. januarja 2015 veljati obveznost iztovarjanja glede ulova vrst pri vrstah ribolova, za katere veljajo omejitve ulova.

(5)

Načrt za zavržke bi moral v skladu s skupnim priporočilom zajemati nekatere vrste ribolova malih in velikih pelagičnih vrst, tj. ribolov šura, skuše, papaline, sardona, belega tuna, sinjega mola in pisanega šura na območjih ICES VIII, IX in X ter območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 od 1. januarja 2015.

(6)

Skupno priporočilo vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja na podlagi znanstvenih dokazov o visoki stopnji preživetja v skladu s členom 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za sardona, šura, pisanega šura in skušo, ulovljene pri ribolovu z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2. Znanstveni dokazi o visoki stopnji preživetja so bili predloženi v skupnem priporočilu, ki se je sklicevalo na posebno znanstveno študijo o stopnji preživetja izpuščenih rib pri ribolovu z zaporno plavarico v južnih evropskih vodah. V študiji je bilo ugotovljeno, da je stopnja preživetja odvisna od časa, ko se ribe zadržujejo v mreži, in gostote rib v mreži, ki sta pri teh vrstah ribolova omejena. Te informacije je preučil STECF (na svojem drugem plenarnem zasedanju leta 2014). STECF je ugotovil, da bi bil – ob predpostavki, da so rezultati študije o preživetju reprezentativni za stopnje preživetja v gospodarskem ribolovu – delež preživelih izpuščenih rib verjetno večji od 50 %. Prepoved izpuščanja skuše in sleda, preden je mreža v celoti na krovu ribiškega plovila, saj bi to povzročilo škodo v obliki mrtvih ali umirajočih rib, je določena v členu 19b(2) Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (2). Ta izjema na podlagi preživetja ne vpliva na veljavno prepoved, saj bo izpuščanje rib potekalo v fazi ribolova, v kateri bi imele ribe visoko stopnjo preživetja po izpustu. Zato bi bilo treba takšno izjemo vključiti v to uredbo.

(7)

Skupno priporočilo vključuje tudi štiri izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova in do določenih ravni. STECF je preučil dokaze, ki so jih predložile države članice, in ugotovil, da skupna priporočila vsebujejo utemeljene argumente, povezane s povečanjem stroškov pri ravnanju z neželenim ulovom, ki so v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in v odsotnosti drugačnih znanstvenih informacij je primerno določiti izjeme de minimis v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnih priporočilih in na ravneh, ki ne presegajo dovoljenih ravni iz člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(8)

Izjema de minimis za sinjega mola (Micromesistius poutassou) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija, temelji na dejstvu, da povečanje selektivnosti ni mogoče in da so stroški ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni. STECF ugotavlja, da je izjema ustrezno utemeljena. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(9)

Izjema de minimis za belega tuna (Thunnus alalunga) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017 temelji na nesorazmernih stroških ravnanja z neželenim ulovom. To so stroški shranjevanja in ravnanja z ulovom na morju in na obali. STECF je v svoji presoji navedel tveganje višanja vrednosti ulova. Vendar ta izjema ne posega v člen 19a Uredbe (ES) št. 850/98. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(10)

Izjema de minimis za sardona (Engraulis encrasicolus), skušo (Scomber scombrus) in šura (Trachurus spp.) do največ 5 % skupnega letnega ulova pri ribolovu s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017, temelji na težavah pri izboljševanju selektivnosti pri tej vrsti ribolova. STECF ugotavlja, da je izjema za skušo in šura ustrezno utemeljena, in opozarja na delno tveganje višanja vrednosti ulova pri sardonu. Vendar ta izjema ne posega v člen 19a Uredbe (ES) št. 850/98. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(11)

Zadnja izjema de minimis je za ribolov naslednjih vrst z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0: za šura (Trachurus spp.) in skušo (Scomber scombrus) do največ 5 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017 in za sardona (Engraulis encrasicolus) do največ 2 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 1 % leta 2017. STECF ugotavlja, da je ta izjema podprta z utemeljenimi argumenti, ki dokazujejo težave pri izboljšanju selektivnosti pri tej vrsti ribolova. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(12)

Skupno priporočilo vključuje najmanjšo referenčno velikost ohranjanja 9 cm za dve vrsti ribolova za sardona, da se zagotovi zaščita nedoraslih organizmov navedene vrste. STECF je preučil ta ukrep in ugotovil, da ne bi negativno vplival na nedorasle sardone, povečal bi stopnjo ulova, ki bi ga bilo mogoče prodati za prehrano ljudi, ne da bi to vplivalo na povečanje ribolovne umrljivosti, ter bi lahko pozitivno vplival na nadzor in izvrševanje. Najmanjšo referenčno velikost ohranjanja za sardona v zadevnih vrstah ribolova bi bilo zato treba določiti na 9 cm.

(13)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Ta uredba bi se morala zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe se lahko uporablja največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 od 1. januarja 2015 v jugozahodnih vodah, kot je opredeljeno v členu 4(2)(d) navedene uredbe, pri vrstah ribolova, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izjema na podlagi stopnje preživetja

Obveznost iztovarjanja z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za ulove sardona, šura, pisanega šura in skuše pri priobalnem ribolovu z zaporno plavarico. Vsi takšni ulovi se lahko izpustijo, če mreža ni v celoti na krovu ribiškega plovila.

Člen 3

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko zavržejo naslednje količine:

(a)

pri sinjem molu (Micromesistius poutassou) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija;

(b)

pri belem tunu (Thunnus alalunga) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VIII;

(c)

pri sardonu (Engraulis encrasicolus), skuši (Scomber scombrus) in šuru (Trachurus spp.) leta 2015 in 2016 do največ 5 % in leta 2017 do največ 4 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedenih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII;

(d)

pri ribolovu naslednjih vrst z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0: za šura (Trachurus spp.) in skušo (Scomber scombrus) do največ 5 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017, za sardona (Engraulis encrasicolus) pa do največ 2 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 1 % leta 2017.

Člen 4

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja za sardona (Engraulis encrasicolus), ulovljenega na podobmočju ICES IX in območju CECAF 34.1.2, je 9 cm.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Vrste ribolova, za katere veljajo določbe te uredbe za izvajanje obveznosti iztovarjanja

1.

Ribolov na območju ICES VIII:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

šur, skuša, papalina, sardon

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične

šur, skuša, sardon, beli tun

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične

šur, skuša, sardon, beli tun, sinji mol

LHM/LTL/BB

ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske), plovila za prevoz vabe, panule

beli tun, skuša

2.

Ribolov na območju ICES IX:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

šur, skuša, sardon

LHM/LTL/BB

ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske), plovila za prevoz vabe, panule

beli tun, skuša

LL

parangali

beli tun

GND/ SB

priobalni ribolov

šur

3.

Ribolov na območju ICES X:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

LHP/ BB

plovila za prevoz vabe

beli tun

LLD

parangali

beli tun

PS

priobalni ribolov z zaporno plavarico

pisani šur

4.

Ribolov na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

pisani šur

LHP/ BB

ročne ribiške vrvice, plovila za prevoz vabe in ribiške palice (ročno upravljane)

beli tun

LLD

parangali

beli tun


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/35


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1395/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) ter zlasti člena 15(6) in člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje načrtov za zavržke z delegiranim aktom za največ tri leta na podlagi skupnih priporočil, ki so jih države članice pripravile skupaj z zadevnima svetovalnima svetoma.

(3)

Belgija, Danska, Nemčija, Francija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Severnem morju. Navedene države članice so Komisiji po posvetovanju s svetovalnim svetom za pelagični stalež in svetovalnim svetom za Severno morje predložile skupna priporočila. Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zato bi jih bilo treba v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 vključiti v to uredbo.

(4)

Glede Severnega morja bi morala v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vsa plovila, ki izvajajo ribolov malih pelagičnih vrst in ribolov za industrijske namene, najpozneje od 1. januarja 2015 veljati obveznost iztovarjanja glede ulova vrst pri vrstah ribolova, za katere veljajo omejitve ulova.

(5)

Načrt za zavržke bi moral v skladu s skupnim priporočilom od 1. januarja 2015 zajemati nekatere vrste ribolova skuše, sleda, šura, sinjega mola, velike srebrenke in papaline ter ribolov za industrijske namene norveškega moliča, papaline in peščenke v Severnem morju.

(6)

Skupno priporočilo vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja za skušo in sleda, ulovljena z zaporno plavarico, in sicer pod nekaterimi pogoji na podlagi znanstvenih dokazov o visoki stopnji preživetja v skladu s členom 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Znanstvene dokaze o visoki stopnji preživetja je predložila skupina Scheveningen v skupnem priporočilu, v katerem se je sklicevala na številne znanstvene študije o stopnji preživetja izpuščenih rib pri ribolovu z zaporno plavarico v južnih evropskih vodah. V teh študijah je bilo ugotovljeno, da je stopnja preživetja odvisna od časa, ko se ribe zadržujejo v mreži, in gostote rib v mreži, ki sta pri teh vrstah ribolova omejena. STECF je te informacije preučil na plenarnem zasedanju 14-02. Ugotovil je, da bi bil – ob predpostavki, da so izsledki študij o preživetju reprezentativni za stopnje preživetja v gospodarskem ribolovu – delež preživelih izpuščenih skuš verjetno približno 70-odstoten, zaradi česar bi bila gostota precej nižja od tiste, pri kateri je bilo ugotovljeno, da se delež umrljivosti sleda veča. Prepoved izpuščanja skuše in sleda, preden je mreža v celoti na krovu ribiškega plovila, saj bi to povzročilo škodo v obliki mrtvih ali umirajočih rib, je določena v členu 19b(2) Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (2). Ta izjema na podlagi preživetja ne vpliva na veljavno prepoved, saj bo izpuščanje rib potekalo v fazi ribolova, v kateri bi imele ribe visoko stopnjo preživetja po izpustu. Zato bi bilo treba takšno izjemo vključiti v to uredbo.

(7)

Skupno priporočilo v izogib nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom, kot so hramba, delo in shranjevanje v led, vključuje tudi izjemo de minimis od obveznosti iztovarjanja, pri čemer upošteva težave pri povečevanju selektivnosti pri pelagičnem ribolovu skuše, šura in sleda na območjih ICES IVb in c južno od 54° severne zemljepisne širine. Ta izjema temelji na znanstvenih dokazih, ki so jih predložile države članice, ki so sodelovale pri skupnem priporočilu, preučil pa jih je Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). STECF je ugotovil, da so v skupnem priporočilu predstavljeni utemeljeni kvalitativni argumenti, ki izjemo de minimis podpirajo na podlagi nesorazmernih stroškov ravnanja z neželenim ulovom. Ob upoštevanju navedenega in v odsotnosti drugačnih znanstvenih informacij je primerno določiti izjemo de minimis v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnih priporočilih in na ravneh, ki ne presegajo dovoljenih ravni iz člena 15(1)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013. To izjemo bi bilo zato treba vključiti v to uredbo.

(8)

Da se zagotovi ustrezen nadzor, bi bilo treba določiti posebne zahteve glede dokumentiranja ulova na podlagi izjem, vključenih v to uredbo.

(9)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, zato bi morala uredba začeti veljati takoj po objavi.

(10)

Ta uredba bi se morala zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe pa se lahko uporablja največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 od 1. januarja 2015 v Severnem morju, kot je opredeljeno v členu 4(2)(a) navedene uredbe, pri vrstah ribolova, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izjema na podlagi stopnje preživetja

1.   Obveznost iztovarjanja z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za ulov skuše in sleda pri ribolovu z zaporno plavarico, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

ulov se izpusti, preden se zaporna plavarica zapre za ustrezen odstotni delež (določen v odstavkih 2 in 3 v nadaljevanju) (v nadaljnjem besedilu: točka dviga),

oprema zaporne plavarice je opremljena z vidno bojo, ki jasno označuje mejo točke dviga,

plovilo in oprema zaporne plavarice sta opremljena z elektronskim sistemom za zapis in dokumentiranje časa, lokacije in obsega, v katerem je bila zaporna plavarica izvlečena pri vseh ribolovnih dejavnostih.

2.   Točka dviga je 80-odstotna zaprtost zaporne plavarice pri ribolovu skuše in 90-odstotna zaprtost zaporne plavarice pri ribolovu sleda.

3.   Če obkroženo jato sestavljata obe vrsti, je točka dviga 80-odstotna zaprtost zaporne plavarice.

4.   Prepovedano je izpuščanje ulova skuše in sleda po točki dviga.

5.   Obkrožena jata rib se izpusti šele po vzorčenju, da se ocenijo sestava vrst, struktura velikosti rib in njihova količina.

Člen 3

Izjema de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko leta 2015 zavrže do največ 3 % in leta 2016 do največ 2 % celotnega letnega ulova skuše, šura, sleda in mola pri pelagičnem ribolovu s plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami v dolžinskem razredu do 25 metrov skupne dolžine, pri katerem se za ribolov skuše, šura in sleda na območjih ICES IVb in c južno od 54° severne zemljepisne širine uporabljajo pelagične vlečne mreže s širilkami (OTM).

Člen 4

Dokumentiranje ulova na podlagi izjem

1.   Količine rib, izpuščenih na podlagi izjeme iz člena 2, in izsledki vzorčenja iz člena 2(5) se navedejo v ladijskem dnevniku.

2.   Količine rib, zavrženih na podlagi izjeme iz člena 3, se navedejo v ladijskem dnevniku.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.


PRILOGA

1.

Ribolov malih pelagičnih vrst na območju ICES IIIa (Skagerrak in Kattegat):

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste

OTM in PTM

pelagična vlečna mreža in pelagična vlečna mreža za vleko v paru

sled, skuša, sinji mol, šur, papalina (za prehrano ljudi)

PS

zaporna plavarica

sled, skuša, papalina (za prehrano ljudi)

OTB in PTB ( (1))

pridnena vlečna mreža s širilkami in pridnena vlečna mreža s širilkami za vleko v paru

sled, skuša, papalina (za prehrano ljudi)

GNS in GND ( (2))

zasidrane zabodne mreže (nastavljene) in zabodne mreže (viseče)

skuša, sled

LLS, LHP in LHM

stoječi parangali, ročne ribiške vrvice in ribiške palice (ročno upravljane) ter ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske)

skuša

MIS

razno orodje, vključno s pastmi, vršami in mrežnimi pregradami

skuša, sled, papalina (za prehrano ljudi)

2.

Ribolov malih pelagičnih vrst na območju ICES IV (Severno morje):

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

OTM in PTM

pelagična vlečna mreža s širilkami in pelagična vlečna mreža za vleko v paru (vključno s TR3)

sled, skuša, šur, velika srebrenka, sinji mol, papalina (za prehrano ljudi)

PS

zaporne plavarice

sled, skuša, šur, sinji mol

GNS in GND ( (3))

zasidrane zabodne mreže (nastavljene) in zabodne mreže (viseče)

skuša, sled

GTR

trislojne mreže

skuša

LLS, LHP in LHM

stoječi parangali, ročne ribiške vrvice in ribiške palice (ročno upravljane) ter ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske)

skuša

MIS

razno orodje, vključno s pastmi, vršami in mrežnimi pregradami

sled, papalina (za prehrano ljudi)

3.

Druge vrste ribolova, pri katerih se uporabljajo plovila za ribolov na male pelagične vrste iz člena 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki niso zajete v točkah 1 in 2 te priloge.

4.

Ribolov za industrijske namene v vodah Unije na območjih ICES IIIa in IV:

Oznaka

Ribolovno orodje

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

Vse mreže

mreža z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm

peščenka, papalina, norveški molič

PS

zaporne plavarice

peščenka, papalina, norveški molič


(1)  Pridnena vlečna mreža s širilkami in pridnena vlečna mreža s širilkami za vleko v paru z velikostjo mrežnega očesa < 70 mm.

(2)  Velikost mrežnega očesa 50–99 mm.

(3)  Velikost mrežnega očesa 50–90 mm.


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/40


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1396/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke za Baltsko morje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje načrtov za zavržke z delegiranim aktom za največ tri leta na podlagi skupnih priporočil, ki so jih države članice pripravile po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(3)

Danska, Nemčija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Finska in Švedska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Baltskem morju. Navedene države članice so po posvetovanju s svetovalnim svetom za Baltsko morje Komisiji predložile skupno priporočilo (2). Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zato bi jih bilo treba v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 vključiti v to uredbo.

(4)

Obveznost iztovarjanja bi morala v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 od 1. januarja 2015 veljati za ulov vrst pri ribolovu malih pelagičnih vrst, tj. ribolovu sleda in papaline, ter ribolovu za industrijske namene v Baltskem morju, za katere veljajo omejitve ulova. Najpozneje od navedenega datuma bi morala veljati tudi za ulov pri ribolovu lososa. Trska se šteje za vrsto, ki opredeljuje nekatere vrste ribolova v Baltskem morju. Morska plošča je običajno prilov pri nekaterih vrstah ribolova trske in zanjo velja omejitev ulova. Obveznost iztovarjanja bi zato morala v skladu s členom 15(1)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za trsko veljati najpozneje od 1. januarja 2015, za lososa pa najpozneje od 1. januarja 2017. Načrt za zavržke bi moral zato v skladu s skupnim priporočilom zajemati celoten ulov pri ribolovu sleda, papaline, lososa, trske in morske plošče v Baltskem morju od 1. januarja 2015 oziroma od 1. januarja 2017.

(5)

Skupno priporočilo vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja za lososa in trsko pri ribolovu z mrežnimi pastmi, košarami/vršami, kogoli in mrežnimi pregradami. Ta izjema temelji na znanstvenih dokazih o visoki stopnji preživetja, ki jih je predložil forum za ribištvo v Baltskem morju (BALTFISH), preučil pa Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). STECF ugotavlja, da je večina informacij, potrebnih za utemeljitev navedenih izjem, podanih v skupnem priporočilu foruma BALTFISH (3). Ugotovil je, da ta orodja ribo v nasprotju z zapletenimi mrežami ali trnkom ujamejo v mirujočo mrežasto strukturo, zato je bilo razumno domnevati, da bo smrtnost pri teh orodjih tudi nizka, običajno nižja od 10 %. Priporočil je izvajanje nadaljnjih dejavnosti, s katerimi bi se potrdilo, ali je predpostavka glede nižje smrtnosti ustrezna, in v okviru katerih bi se obravnavali načini ravnanja z živalmi, ob upoštevanju prevladujočih okoljskih razmer. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(6)

V skladu s členom 15(10) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko z namenom zaščite nedoraslih morskih organizmov določijo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Najmanjšo velikost 38 cm za trsko trenutno določa Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 (4). Znanstveni dokazi, ki jih je preučil STECF, podpirajo določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za trsko na 35 cm. STECF je zlasti ugotovil, da morda obstajajo utemeljeni biološki razlogi za zmanjšanje najmanjše velikosti 38 cm, s čimer bi se zmanjšale trenutne ravni zavržkov. Ugotovil je še, da bi določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za trsko na 35 cm na podlagi obveznosti iztovarjanja zmanjšala raven ulova, ki ga ni mogoče prodati za prehrano ljudi, in da argumenti glede prvega drstenja, ki bi podprli določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja na 38 cm v Baltskem morju, niso bili podani. Najmanjšo referenčno velikost ohranjanja za trsko v Baltskem morju bi bilo zato treba določiti na 35 cm.

(7)

Ta uredba bi se morala zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe se lahko uporablja največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v Baltskem morju, kot je določeno v členu 4(2)(b) navedene uredbe:

(a)

od 1. januarja 2015 za ribolov sleda, papaline, lososa in trske,

(b)

od 1. januarja 2017 za morsko ploščo, ujeto pri vseh vrstah ribolova.

Člen 2

Izjema na podlagi stopnje preživetja

Obveznost iztovarjanja z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za ulov trske in lososa pri ribolovu z mrežnimi pastmi, košarami/vršami, kogoli in mrežnimi pregradami. Celoten tak ulov trske in lososa se lahko izpusti nazaj v morje.

Člen 3

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja za trsko v Baltskem morju je 35 cm.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  „BALTFISH High Level Group Joint Recommendation on the Outline of a Discard Plan for the Baltic Sea“ (Skupno priporočilo skupine na visoki ravni foruma BALTFISH o osnutku načrta za zavržke za Baltsko morje), predloženo 27. maja 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf.

(4)  UL L 349, 31.12.2005, str. 1.


30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/42


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1397/2014

z dne 22. oktobra 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 318/2013 (2) je bil sprejet program priložnostnih modulov za vzorčno raziskavo delovne sile za obdobje od 2016 do 2018. Za vsak priložnostni modul določa predmet, obdobje opazovanja, velikost vzorca in skrajni rok za pošiljanje rezultatov.

(2)

V skladu z Uredbo (EU) št. 545/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) navedeni program določa tudi seznam in opis območja posebnih informacij za vse priložnostne module („priložnostni podmoduli“).

(3)

Da se zagotovi skladnost Uredbe (EU) št. 318/2013 z Uredbo (ES) št. 577/98, kakor je bila spremenjena, je treba imena in opis vsakega priložnostnega podmodula dodati prejšnji uredbi.

(4)

Uredbo (EU) št. 318/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 318/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 z dne 8. aprila 2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 99, 9.4.2013, str. 11).

(3)  Uredba (EU) št. 545/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 163, 29.5.2014, str. 10).


PRILOGA

„PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Večletni program priložnostnih modulov

1.   MLADI NA TRGU DELA

Obdobje opazovanja: 2016

Podmoduli (področja, za katera je treba zagotoviti podrobnejše podatke):

 

Podmodul 1: izobrazba

Cilj: zagotoviti podrobnejše informacije o izobrazbi mladih, opredeliti vidike, ki vplivajo na njihove poklicne možnosti.

 

Podmodul 2: iskanje zaposlitve

Cilj: pridobiti informacije o individualnem pristopu mladih k iskanju dela in o pomoči, ki jo prejmejo pri iskanju dela; oceniti mnenja mladih glede tega, ali njihova stopnja izobrazbe ustreza zahtevam njihovega trenutnega delovnega mesta.

2.   SAMOZAPOSLITEV

Obdobje opazovanja: 2017

Podmoduli (področja, za katera je treba zagotoviti podrobnejše podatke):

 

Podmodul 1: ekonomsko odvisna samozaposlitev

Cilj: opredeliti populacijo ekonomsko odvisnih samozaposlenih. Ta skupina ima skupne lastnosti z zaposlenimi in samozaposlenimi in ima zato ambivalenten poklicni status.

 

Podmodul 2: delovni pogoji samozaposlenih oseb

Cilj: analizirati delovne pogoje samozaposlenih in njihove glavne razloge za samozaposlitev.

 

Podmodul 3: samozaposleni in zaposleni

Cilj: primerjati vedenje in obete samozaposlenih in zaposlenih, npr. raven zadovoljstva z zaposlitvijo.

3.   USKLADITEV POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA

Obdobje opazovanja: 2018

Podmoduli (področja, za katera je treba zagotoviti podrobnejše podatke):

 

Podmodul 1: obveznosti nege in oskrbe

Cilj: določiti, v kolikšni meri razpoložljivost ustreznih varstvenih storitev za otroke in druge vzdrževane osebe vpliva na sodelovanje ljudi na trgu dela.

 

Podmodul 2: prožnost delovnega časa

Cilj: analizirati stopnjo prožnosti pri delu z vidika uskladitve poklicnega in družinskega življenja.

 

Podmodul 3: prekinitve dela in starševski dopust

Cilj: opredeliti prekinitve dela, povezane z nego otrok ali drugih vzdrževanih oseb, zlasti starševski dopust, in analizirati njihovo trajanje.“


SKLEPI

30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/44


SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2014

o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(2014/955/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) ter zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam nevarnih odpadkov Unije (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov) je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 94/904/ES (2), ta pa je bil nadomeščen z Odločbo Komisije 2000/532/ES (3).

(2)

Direktiva 2008/98/ES določa, da pripis nevarnih lastnosti H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 in H 14 temelji na merilih, določenih v Prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EG (4).

(3)

Direktiva 67/548/EGS je bila zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) z učinkom od 1. junija 2015. Z odstopanjem od tega datuma se Direktiva 67/548/EGS za nekatere zmesi lahko uporablja do 1. junija 2017, če so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter dane na trg pred 1. junijem 2015.

(4)

Zahteve iz Odločbe 2000/532/ES za razvrščanje odpadkov kot nevarnih zaradi nevarnih lastnosti od H 3 do H 8, H 10 in H 11 je treba prilagoditi tehničnemu in znanstvenemu napredku ter po potrebi uskladiti z novo zakonodajo o kemikalijah. Te zahteve so bile vključene v Prilogo III k Direktivi 2008/98/ES.

(5)

Prilogo k Odločbi 2000/532/ES o oblikovanju seznama odpadkov je treba spremeniti zaradi uskladitve s terminologijo, uporabljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008. Primerno se je sklicevati na Uredbo Komisije (ES) št. 440/2008 (7) ali druge mednarodno priznane testne metode in smernice, kadar se nevarne lastnosti pripišejo na podlagi testa.

(6)

Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni, so natančno opredeljene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Zato so lastnosti odpadkov, zaradi katerih se ti štejejo za nevarne glede oznak od H 3 do H 8, H 10 in H 11 in ki so bile vključene v člen 2 Odločbe 2000/532/ES, postale odvečne.

(7)

Zahteve iz člena 3 Odločbe 2000/532/ES so vključene v člen 7(2) in (3) Direktive 2008/98/ES. Zato so postale odvečne.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 39 Direktive 2008/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2000/532/ES se spremeni, kot sledi:

(1)

Člena 2 in 3 se črtata.

(2)

Priloga se nadomesti s prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2015.

V Bruslju, 18. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  Odločba Sveta 94/904/ES z dne 22. decembra 1994 o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 356, 31.12.1994, str. 14).

(3)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

(4)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(6)  Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1).


PRILOGA

SEZNAM ODPADKOV IZ ČLENA 7 DIREKTIVE 2008/98/ES

OPREDELITEV POJMOV

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„nevarna snov“ pomeni snov, ki je razvrščena kot nevarna zaradi izpolnjevanja meril iz delov od 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

2.

„težka kovina“ pomeni katero koli spojino antimona, arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, svinca, živega srebra, niklja, selena, telurja, talija in kositra, vključno s temi materiali v kovinski obliki, če so te razvrščene kot nevarne snovi;

3.

„poliklorirani bifenili in poliklorirani terfenili“ (PCB-ji) pomenijo PCB-je, kakor so opredeljeni v členu 2(a) Direktive Sveta 96/59/ES (1);

4.

„prehodne kovine“ pomenijo naslednje kovine: katero koli spojino skandija, vanadija, mangana, kobalta, bakra, itrija, niobija, hafnija, volframa, titana, kroma, železa, niklja, cinka, cirkonija, molibdena in tantala, vključno s temi materiali v kovinski obliki, če so te razvrščene kot nevarne snovi;

5.

„stabilizacija“ pomeni postopke, s katerimi se spremenijo nevarne lastnosti sestavin v odpadkih in nevarni odpadki pretvorijo v nenevarne odpadke;

6.

„solidifikacija“ pomeni postopke, s katerimi se spremeni zgolj agregatno stanje odpadkov z uporabo dodatkov, ne spremenijo pa se kemične lastnosti odpadkov;

7.

„delno stabilizirani odpadki“ pomenijo odpadke, ki po postopku stabilizacije vsebujejo nevarne sestavine, ki niso bile v celoti spremenjene v nenevarne sestavine in se lahko na kratki, srednji ali dolgi rok sprostijo v okolje.

VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE

1.   Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka

Pri vrednotenju nevarnih lastnosti odpadkov se uporabljajo merila, določena v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Za nevarne lastnosti HP 4, HP 6 in HP 8 se pri vrednotenju upoštevajo mejne vrednosti za posamezne snovi, kakor so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Kadar je snov v odpadku prisotna v vrednostih, ki so nižje od mejne vrednosti, se ta snov ne vključi v izračun praga. Kadar je nevarna lastnost odpadka ovrednotena s testom in na podlagi koncentracij nevarnih snovi, kot so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, prevladajo rezultati testa.

2.   Razvrščanje odpadkov kot nevarnih

Vsi odpadki na seznamu odpadkov, ki so označeni z zvezdico (*), se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/ES, razen če se uporablja člen 20 navedene direktive.

Za tiste odpadke, katerim se lahko pripišejo oznake za nevarne in nenevarne odpadke, velja naslednje:

Številka odpadka na harmoniziranem seznamu odpadkov, ki je označen kot nevaren, s specifičnim ali splošnim sklicevanjem na „nevarne snovi“, je ustrezna le za odpadek, ki vsebuje zadevne nevarne snovi, zaradi katerih ta odpadek kaže eno ali več nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 8 in/ali od HP 10 do HP 15, kot so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Vrednotenje nevarne lastnosti HP 9 „Infektivno“ se izvede v skladu z ustrezno zakonodajo ali referenčnimi dokumenti držav članic.

Nevarna lastnost se lahko ovrednoti na podlagi koncentracije snovi v odpadku, kakor je opredeljeno v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, ali, če ni drugače določeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008, z izvedbo preskusa v skladu z Uredbo (ES) št. 440/2008 ali drugimi mednarodno priznanimi preskusnimi metodami in smernicami ob upoštevanju člena 7 Uredbe (ES) št. 1272/2008 v zvezi s testi na živalih in ljudeh.

Odpadki, ki vsebujejo poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan), klordan, heksaklorocikloheksane (vključno z lindanom), dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, klordekon, aldrin, pentaklorobenzen, mireks, toksafen heksabromobifenil in/ali PCB in presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se razvrstijo kot nevarni.

Mejne koncentracije iz Priloge III k Direktivi 2008/98/ES se ne uporabljajo za čiste kovinske zlitine v masivni obliki (ki niso onesnažene z nevarnimi snovmi). Tiste odpadne zlitine, ki se štejejo za nevarne odpadke, so na tem seznamu posebej naštete in označene z zvezdico (*).

Kjer je to primerno, se naslednje opombe, vključene v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, lahko upoštevajo pri določanju nevarnih lastnosti odpadkov:

1.1.3.1. Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi: opombe B, D, F, J, L, M, P, Q, R in U.

1.1.3.2. Opombe v zvezi z razvrščanjem in označevanjem zmesi: opombe 1, 2, 3 in 5.

Po ovrednotenju nevarnih lastnosti odpadka v skladu s to metodo se odpadku dodeli ustrezna številka za nevarni ali nenevarni odpadek s seznama odpadkov.

Vsi ostali odpadki, navedeni na harmoniziranem seznamu odpadkov, se štejejo za nenevarne.

SEZNAM ODPADKOV

Različne vrste odpadkov na seznamu so v celoti določene s šestmestno številčno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno in štirimestno številčno kodo naslovov poglavij. Zato je treba za iskanje posameznih odpadkov na seznamu slediti naslednjim korakom:

V poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 najprej poiščemo vir nastanka odpadka in nato še ustrezno šestmestno kodo odpadka (razen kod, ki se v teh poglavjih končajo z 99). Opozoriti je treba, da mora posamezna proizvodna enota morda svoje dejavnosti uvrstiti v več poglavij. Tako lahko na primer proizvajalec avtomobilov svoje odpadke najde navedene v poglavju 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 11 (anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine, iz obdelave in površinske zaščite kovin) in 08 (odpadki iz uporabe površinske zaščite), saj različna poglavja ustrezajo različnim korakom v procesu proizvodnje.

Če v poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 ne najdemo ustrezne kode odpadka, jo je treba poiskati v poglavjih 13, 14 in 15.

Če ne ustreza nobena od teh kod odpadkov, je treba odpadek poiskati v poglavju 16.

Če odpadka ni niti v poglavju 16, se v delu seznama, ki ustreza dejavnosti iz prvega koraka, uporabi koda 99 (odpadki, ki niso navedeni drugje).

KAZALO

Poglavja seznama

01

Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične obdelave mineralnih surovin

02

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva ter priprave in predelave hrane

03

Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, vlaknin, papirja ter kartona in lepenke

04

Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstila

05

Odpadki iz predelave nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga

06

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07

Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv

09

Odpadki iz fotografske industrije

10

Odpadki iz termičnih postopkov

11

Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; hidrometalurgija barvnih kovin

12

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike

13

Odpadki olj in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj, 05 in 12)

14

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08)

15

Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje

16

Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu

17

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)

18

Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene ali veterinarske oskrbe)

19

Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav zunaj kraja nastanka ter iz priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo

20

Komunalni odpadki (odpadki iz gospodinjstev in podobni odpadki iz trgovine, industrije in ustanov), vključno z ločeno zbranimi frakcijami


01

ODPADKI IZ ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI KAMNOLOMOV TER FIZIKALNE IN KEMIČNE OBDELAVE MINERALNIH SUROVIN

01 01

Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin

01 01 01

Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

01 03

Odpadki iz fizikalni in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 04*

Kisli ostanki iz predelave sulfidne rude

01 03 05*

Drugi ostanki, ki vsebujejo nevarne snovi

01 03 06

Ostanki, ki niso navedeni v 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 03 07

01 03 09

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno v 01 03 10

01 03 10*

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki vsebuje druge nevarne snovi, kot so odpadki, ki so navedeni v 01 03 07

01 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 04

Odpadki iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 07*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemijske predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 08

Odpadna gramoz in drobir, ki nista navedena v 01 04 07

01 04 09

Odpadni pesek in gline

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 11

Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 12

Ostanki in drugi odpadki iz pranja in čiščenja mineralnih surovin, ki niso navedeni v 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

Odpadki iz rezanja in žaganja kamna, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 05

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja

01 05 04

Mulji in odpadki iz vrtanja sladkovodnih vrtin

01 05 05*

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

01 05 06*

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo klorid in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02

ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA TER PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE

02 01

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva

02 01 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 01 02

Odpadna živalska tkiva

02 01 03

Odpadna rastlinska tkiva

02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže)

02 01 06

Živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo) ter ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07

Odpadki iz gozdarstva

02 01 08*

Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09

Agrokemični odpadki, ki niso navedeni v 02 01 08

02 01 10

Odpadne kovine

02 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 02

Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

02 02 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 02 02

Odpadna živalska tkiva

02 02 03

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 02 04

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 03

Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in fermentacije melase

02 03 01

Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja

02 03 02

Odpadni konzervansi

02 03 03

Odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 03 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 04

Odpadki iz proizvodnje sladkorja

02 04 01

Zemlja iz čiščenja in pranja sladkorne pese

02 04 02

Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji

02 04 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 05

Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov

02 05 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 05 02

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 06

Odpadki iz pekarn in slaščičarn

02 06 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 06 02

Odpadni konzervansi

02 06 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 07

Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)

02 07 01

Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin

02 07 02

Odpadki iz destilacije žganih pijač

02 07 03

Odpadki iz kemijske obdelave

02 07 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 07 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03

ODPADKI IZ PREDELAVE LESA TER PROIZVODNJE PLOŠČ IN POHIŠTVA, VLAKNIN, PAPIRJA TER KARTONA IN LEPENKE

03 01

Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva

03 01 01

Odpadna lubje in pluta

03 01 04*

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi

03 01 05

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04

03 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03 02

Odpadki iz zaščite lesa

03 02 01*

Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02*

Klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03*

Organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04*

Anorganska sredstva za zaščito lesa

03 02 05*

Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99

Sredstva za zaščito lesa, ki niso navedena drugje

03 03

Odpadki iz proizvodnje in predelave vlaknin, papirja ter kartona in lepenke

03 03 01

Odpadna lubje in les

03 03 02

Mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)

03 03 05

Mulji iz odstranjevanja tiskarske barve (de-inking) pri recikliranju papirja

03 03 07

Mehansko ločeni rejekti iz razpuščanja odpadnega papirja ter kartona in lepenke

03 03 08

Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in lepenke, namenjenih za recikliranje

03 03 09

Odpadni apneni mulj

03 03 10

Vlakninski rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije

03 03 11

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10

03 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04

ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILA

04 01

Odpadki iz industrije usnja in krzna

04 01 01

Mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02

Odpadki iz luženja

04 01 03*

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

04 01 04

Strojilna kopel, ki vsebuje krom

04 01 05

Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

04 01 06

Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 07

Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 08

Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, prah iz brušenja)

04 01 09

Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja

04 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04 02

Odpadki iz industrije tekstila

04 02 09

Odpadni sestavljeni (kompozitnih) materiali (impregniran tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organske snovi iz naravnih sestavin (npr. maščoba, vosek)

04 02 14*

Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila

04 02 15

Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni v 04 02 14

04 02 16*

Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17

Barvila in pigmenti, ki niso navedeni v 04 02 16

04 02 19*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 02 20

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 04 02 19

04 02 21

Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken

04 02 22

Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken

04 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05

ODPADKI IZ PREDELAVE NAFTE, ČIŠČENJA ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZE PREMOGA

05 01

Odpadki iz predelave nafte

05 01 02*

Mulji iz razsoljevanja

05 01 03*

Mulji z dna rezervoarjev

05 01 04*

Kisli alkilni mulji

05 01 05*

Razlita nafta

05 01 06*

Zaoljeni mulji iz postopkov vzdrževanja obrata ali opreme

05 01 07*

Kisli katrani

05 01 08*

Drugi katrani

05 01 09*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

05 01 10

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 05 01 09

05 01 11*

Odpadki iz čiščenja goriv z lugi

05 01 12*

Nafta, ki vsebuje kisline

05 01 13

Mulji iz grelnikov kotlovne vode

05 01 14

Odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15*

Izrabljene filtrirne gline

05 01 16

Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 06

Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01*

Kisli katrani

05 06 03*

Drugi katrani

05 06 04

Odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 07

Odpadki iz čiščenja in transporta zemeljskega plina

05 07 01*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02

Odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06

ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) kislin

06 01 01*

Žveplova in žveplasta kislina

06 01 02*

Klorovodikova kislina

06 01 03*

Fluorovodikova kislina

06 01 04*

Fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05*

Dušikova in dušikasta kislina

06 01 06*

Druge kisline

06 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 02

Odpadki iz PPDU baz (lugov)

06 02 01*

Kalcijev hidroksid

06 02 03*

Amonijev hidroksid

06 02 04*

Natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05*

Druge baze (lugi)

06 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 03

Odpadki iz PPDU soli in njihovih raztopin ter kovinskih oksidov

06 03 11*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14

Trdne soli in raztopine, ki niso navedeni v 06 03 11 in 06 03 13

06 03 15*

Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16

Kovinski oksidi, ki niso navedeni v 06 03 15

06 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 04

Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni v 06 03

06 04 03*

Odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05*

Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 02*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 06 05 02

06 06

Odpadki iz PPDU žveplo vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov žvepla in iz postopkov razžvepljevanja

06 06 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

06 06 03

Odpadki, ki vsebujejo sulfide in niso navedeni v 06 06 02

06 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 07

Odpadki iz PPDU halogenov in iz kemijskih procesov halogenov

06 07 01*

Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02*

Aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03*

Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04*

Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 08

Odpadki iz PPDU silicija in silicijevih spojin

06 08 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne klorosilane

06 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 09

Odpadki iz PPDU fosfor vsebujočih kemikalij in iz kemijskih procesov fosforja

06 09 02

Fosforna žlindra

06 09 03*

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi ali pa so onesnaženi z njimi

06 09 04

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni v 06 09 03

06 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 10

Odpadki iz PPDU dušik vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 11

Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev

06 11 01

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 13

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov, ki niso navedeni drugje

06 13 01*

Anorganska sredstva za zaščito rastlin, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

06 13 02*

Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03

Industrijske saje (ogljik)

06 13 04*

Odpadki iz predelave azbesta

06 13 05*

Dimniške saje

06 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07

ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, distribucije in uporabe (PPDU) osnovnih organskih kemikalij

07 01 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 01 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 01 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 01 11

07 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 02

Odpadki iz PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken

07 02 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 02 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 02 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeno v 07 02 11

07 02 13

Odpadna plastika

07 02 14*

Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15

Odpadki aditivov, ki niso navedeni v 07 02 14

07 02 16*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17

Odpadki, ki vsebujejo silikone in niso navedeni v 07 02 16

07 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 03

Odpadki iz PPDU organskih barvil in pigmentov (razen 06 11)

07 03 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 03 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 03 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 03 11

07 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 04

Odpadki iz PPDU organskih sredstev za zaščito rastlin (razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov

07 04 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 04 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 04 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 04 11

07 04 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 05

Odpadki iz PPDU farmacevtskih proizvodov

07 05 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 05 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 05 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 05 11

07 05 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14

Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13

07 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 06

Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev

07 06 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 06 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka snovi

07 06 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 06 11

07 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 07

Odpadki iz PPDU finih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso navedeni drugje

07 07 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 07 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka snovi

07 07 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 07 11

07 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08

ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV

08 01

Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov

08 01 11*

Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12

Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

08 01 13*

Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 14

Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13

08 01 15*

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 16

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15

08 01 17*

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 18

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17

08 01 19*

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 20

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni v 08 01 19

08 01 21*

Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 02

Odpadki iz PPDU drugih sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01

Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito

08 02 02

Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03

Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 03

Odpadki iz PPDU tiskarskih barv

08 03 07

Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12*

Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13

Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12

08 03 14*

Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15

Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14

08 03 16*

Odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17*

Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17

08 03 19*

Disperzijsko olje

08 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 04

Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi)

08 04 09*

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 10

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09

08 04 11*

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 12

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11

08 04 13*

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 14

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13

08 04 15*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 15

08 04 17*

Smolno olje (kolofonija)

08 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 05

Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08

08 05 01*

Odpadni izocianati

09

ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

Odpadki iz fotografske industrije

09 01 01*

Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi

09 01 02*

Raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi

09 01 03*

Raztopine razvijalcev na osnovi topil

09 01 04*

Fiksirne raztopine

09 01 05*

Belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06*

Odpadki, ki vsebujejo srebro, iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka

09 01 07

Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine

09 01 08

Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10

Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 11*

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, navedenimi v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03

09 01 12

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedene v 09 01 11

09 01 13*

Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06

09 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH POSTOPKOV

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19)

10 01 01

Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)

10 01 02

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04*

Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje

10 01 05

Trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 07

Muljasti odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 09*

Žveplova kislina

10 01 13*

Elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, uporabljenih kot gorivo

10 01 14*

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 15

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni v 10 01 14

10 01 16*

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 17

Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden v 10 01 16

10 01 18*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 01 19

Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18

10 01 20*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 01 21

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20

10 01 22*

Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja kotlov

10 01 23

Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni v 10 01 22

10 01 24

Peski iz kurišč na lebdeči sloj

10 01 25

Odpadki iz skladiščenja in priprave goriva v elektrarnah na premog

10 01 26

Odpadki iz obdelave hladilne vode

10 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01

Odpadki iz predelave žlindre

10 02 02

Nepredelana žlindra

10 02 07*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 08

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07

10 02 10

Valjarniška škaja

10 02 11*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 02 12

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 02 11

10 02 13*

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 14

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13

10 02 15

Drugi mulji in filtrne pogače

10 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 02

Ostanki izrabljenih anod

10 03 04*

Žlindre iz primarnega taljenja

10 03 05

Odpadna glinica

10 03 08*

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09*

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 15*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 03 16

Posnemki, ki niso navedeni v 10 03 15

10 03 17*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 03 18

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik, in niso navedeni v 10 03 17

10 03 19*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 03 19

10 03 21*

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 22

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni v 10 03 21

10 03 23*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 24

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 23

10 03 25*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 26

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 25

10 03 27*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 03 28

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 03 27

10 03 29*

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 30

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki niso navedeni v 10 03 29

10 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01*

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02*

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 03*

Kalcijev arzenat

10 04 04*

Prah dimnih plinov

10 04 05*

Drugi delci in prah

10 04 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 04 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 04 09

10 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 05 03*

Prah dimnih plinov

10 05 04

Drugi delci in prah

10 05 05*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 06*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 08*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 05 09

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 05 08

10 05 10*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 05 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 05 10

10 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 03*

Prah dimnih plinov

10 06 04

Drugi delci in prah

10 06 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 06 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 06 09

10 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 07

Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 03

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 04

Drugi delci in prah

10 07 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 07*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 07 08

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 07 07

10 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 04

Delci in prah

10 08 08*

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 09

Druge žlindre

10 08 10*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 08 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 08 10

10 08 12*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 08 13

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni v 10 08 12

10 08 14

Ostanki izrabljenih anod

10 08 15*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 08 15

10 08 17*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 08 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 08 17

10 08 19*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 08 20

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 08 19

10 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 03

Žlindra iz peči

10 09 05*

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05

10 09 07*

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 07

10 09 09*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09

10 09 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 09 11

10 09 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 09 13

10 09 15*

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 09 15

10 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 10

Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 03

Žlindra iz peči

10 10 05*

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 05

10 10 07*

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 07

10 10 09*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 10 09

10 10 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 10 11

10 10 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 10 13

10 10 15*

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 10 15

10 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 11

Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov

10 11 03

Odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05

Delci in prah

10 11 09*

Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 10

Odpadna zmes pred taljenjem, ki ni navedena v 10 11 09

10 11 11*

Odpadno steklo, ki vsebuje težke kovine, v obliki majhnih delcev in prahu (npr. steklo katodnih cevi)

10 11 12

Odpadno steklo, ki ni navedeno v 10 11 11

10 11 13*

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 14

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki ni naveden v 10 11 13

10 11 15*

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 16

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 15

10 11 17*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 17

10 11 19*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 11 20

Trdni iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 11 19

10 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 12

Odpadki iz proizvodnje keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in gradbenih proizvodov

10 12 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 12 03

Delci in prah

10 12 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 12 06

Zavržene forme

10 12 08

Odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni proizvodi (po žganju)

10 12 09*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 12 10

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 12 09

10 12 11*

Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12

Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni v 10 12 11

10 12 13

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 12 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 13

Odpadki iz proizvodnje cementa, apna, mavca in izdelkov iz teh surovin

10 13 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 13 04

Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna

10 13 06

Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)

10 13 07

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 09*

Odpadki, ki vsebujejo azbest, iz proizvodnje azbestcementa

10 13 10

Odpadki iz proizvodnje azbestcementa, ki niso navedeni v 10 13 09

10 13 11

Odpadki iz proizvodnje sestavljenih (kompozitnih) materialov na osnovi cementa, ki niso navedeni v 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 13 13

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 13 12

10 13 14

Odpadni beton in betonski mulj

10 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 14

Odpadki iz krematorijev

10 14 01*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro, iz čiščenja odpadnih plinov

11

ODPADKI IZ KEMIČNE POVRŠINSKE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA BARVNIH KOVIN

11 01

Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov (npr. postopkov galvaniziranja,postopkov cinkanja, postopkov luženja, jedkanja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja, eloksiranja)

11 01 05*

Kisline za luženja

11 01 06*

Kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07*

Baze (lugi) za luženje

11 01 08*

Mulji iz fosfatiranja

11 01 09*

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10

Mulji in filtrne pogače, ki niso navedeni v 11 01 09

11 01 11*

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene v 11 01 11

11 01 13*

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 14

Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni v 11 01 13

11 01 15*

Eluati in mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz membranskih sistemov ali ionskih izmenjevalnikov

11 01 16*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

11 01 98*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 02

Odpadki iz hidrometalurških postopkov barvnih kovin

11 02 02*

Mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goethitom)

11 02 03

Odpadki iz proizvodnje anod za elektrolizne postopke v vodnih medijih

11 02 05*

Odpadki iz hidrometalurških postopkov bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06

Odpadki iz hidrometalurških postopkov, ki niso navedeni v 11 02 05

11 02 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 03

Mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja

11 03 01*

Odpadki, ki vsebujejo cianid

11 03 02*

Drugi odpadki

11 05

Odpadki iz postopkov vroče galvanizacije

11 05 01

Surovi cink

11 05 02

Cinkov pepel

11 05 03*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

11 05 04*

Izrabljena kopel

11 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12

ODPADKI IZ OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVEI KOVIN IN PLASTIKE

12 01

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike

12 01 01

Opilki in ostružki železa

12 01 02

Prah in delci železa

12 01 03

Opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04

Prah in delci barvnih kovin

12 01 05

Drobci in ostružki plastike

12 01 06*

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)

12 01 07*

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)

12 01 08*

Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

12 01 09*

Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov

12 01 10*

Sintetična strojna olja

12 01 12*

Izrabljeni voski in masti

12 01 13

Odpadki iz varjenja

12 01 14*

Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 15

Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14

12 01 16*

Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 17

Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni v 12 01 16

12 01 18*

Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje

12 01 19*

Lahko biorazgradljiva strojna olja

12 01 20*

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 21

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20

12 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12 03

Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11)

12 03 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi

12 03 02*

Odpadki iz razmaščevanja s paro

13

ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (razen jedilnih olj in tistih olj, ki so navedeni v poglavjih 05, 12 in 19)

13 01

Odpadna hidravlična olja

13 01 01*

Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB

13 01 04*

Klorirane emulzije

13 01 05*

Neklorirane emulzije

13 01 09*

Mineralna klorirana hidravlična olja

13 01 10*

Mineralna neklorirana hidravlična olja

13 01 11*

Sintetična hidravlična olja

13 01 12*

Lahko biorazgradljiva hidravlična olja

13 01 13*

Druga hidravlična olja

13 02

Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 04*

Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 05*

Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 06*

Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 07*

Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 08*

Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 03

Odpadna izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 01*

Izolirna olja in olja za prenos toplote, ki vsebujejo PCB

13 03 06*

Mineralna klorirana izolirna olja in olja prenos toplote, ki niso navedena v 13 03 01

13 03 07*

Mineralna neklorirana izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 08*

Sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 09*

Lahko biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 10*

Druga izolirna olja in olja za prenos toplote

13 04

Kalužna (ladijska) olja

13 04 01*

Kalužna (ladijska) olja iz plovbe po celinskih plovnih poteh

13 04 02*

Kalužna (ladijska) olja iz odtočnih kanalov na pomolih

13 04 03*

Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe

13 05

Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01*

Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02*

Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03*

Mulji iz lovilcev olj

13 05 06*

Olja iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 07*

Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 08*

Mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 07

Odpadki tekočih goriv

13 07 01*

Kurilno olje in dizelsko gorivo

13 07 02*

Bencin

13 07 03*

Druga goriva (vključno z mešanicami)

13 08

Odpadki olj, ki niso navedeni drugje

13 08 01*

Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 08 02*

Druge emulzije

13 08 99*

Odpadki, ki niso navedeni drugje

14

ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA SREDSTVA IN POTISNI PLINI (RAZEN 07 IN 08)

14 06

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini za pene/aerosole

14 06 01*

Fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC

14 06 02*

Druga halogenirana topila in mešanice topil

14 06 03*

Druga topila in mešanice topil

14 06 04*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

14 06 05*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15

ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01

Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek)

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke

15 01 02

Plastična embalaža

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

15 01 10*

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

15 01 11*

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami

15 02

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila

15 02 02*

Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

15 02 03

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 01

Izrabljena motorna vozila iz različnih vrst prevoza (vključno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil ter vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

16 01 03

Izrabljene gume

16 01 04*

Izrabljena vozila

16 01 06

Izrabljena vozila, ki ne vsebujejo niti tekočin niti drugih nevarnih sestavin

16 01 07*

Oljni filtri

16 01 08*

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09*

Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 10*

Eksplozivne sestavine (npr. zračne blazine)

16 01 11*

Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

16 01 12

Zavorne obloge, ki niso navedene v 16 01 11

16 01 13*

Zavorne tekočine

16 01 14*

Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

16 01 15

Tekočine proti zmrzovanju, ki niso navedene v 16 01 14

16 01 16

Rezervoarji za utekočinjen plin

16 01 17

Železne kovine

16 01 18

Barvne kovine

16 01 19

Plastika

16 01 20

Steklo

16 01 21*

Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14

16 01 22

Sestavine, ki niso navedene drugje

16 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 02

Odpadki iz električne in elektronske opreme

16 02 09*

Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10*

Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09

16 02 11*

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC

16 02 12*

Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 13*

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine (3), in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

16 02 16

Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene v 16 02 15

16 03

Serije, ki ne ustrezajo specifikaciji, in neuporabljeni proizvodi

16 03 03*

Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 04

Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03

16 03 05*

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 06

Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05

16 03 07*

Kovinsko živo srebro

16 04

Odpadni eksplozivi

16 04 01*

Odpadno strelivo

16 04 02*

Odpadni pirotehnični izdelki

16 04 03*

Drugi odpadni eksplozivi

16 05

Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije

16 05 04*

Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

16 05 05

Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni v 16 05 04

16 05 06*

Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij

16 05 07*

Zavržene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 08*

Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 09

Zavržene kemikalije, ki niso navedene v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08

16 06

Baterije in akumulatorji

16 06 01*

Svinčeve baterije

16 06 02*

Nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03*

Baterije, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04

Alkalne baterije (razen 16 06 03)

16 06 05

Druge baterije in akumulatorji

16 06 06*

Ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07

Odpadki iz čiščenja transportnih in skladiščnih rezervoarjev ter sodov (razen 05 in 13)

16 07 08*

Odpadki, ki vsebujejo olje

16 07 09*

Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi

16 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 08

Izrabljeni katalizatorji

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)

16 08 02*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine ali njihove spojine

16 08 03

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali njihove spojine, ki niso navedeni drugje

16 08 04

Izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitičnega krekinga (razen 16 08 07)

16 08 05*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

16 08 06*

Izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji

16 08 07*

Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09

Oksidanti

16 09 01*

Permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02*

Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

16 09 03*

Peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04*

Oksidanti, ki niso navedeni drugje

16 10

Odpadne vodne raztopine, namenjene za obdelavo izven kraja nastanka

16 10 01*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 02

Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01

16 10 03*

Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 04

Vodni koncentrati, ki niso navedeni v 16 10 03

16 11

Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali

16 11 01*

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 02

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 01

16 11 03*

Druge obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 04

Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 03

16 11 05*

Obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz nemetalurških postopkov

16 11 06

Obloge in ognjevzdržni materiali iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 05

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ)

17 01

Beton, opeke, ploščice in keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Opeke

17 01 03

Ploščice in keramika

17 01 06*

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 01 07

Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06

17 02

Les, steklo in plastika

17 02 01

Les

17 02 02

Steklo

17 02 03

Plastika

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi

17 03

Bitumenske mešanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01

17 03 03*

Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 04

Kovine (vključno z zlitinami)

17 04 01

Baker, bron, medenina

17 04 02

Aluminij

17 04 03

Svinec

17 04 04

Cink

17 04 05

Železo in jeklo

17 04 06

Kositer

17 04 07

Mešanice kovin

17 04 09*

Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi

17 04 11

Kabli, ki niso navedeni v 17 04 10

17 05

Zemlja (vključno z zemljo, izkopano na onesnaženih območjih), kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem

17 05 03*

Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 05 04

Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03

17 05 05*

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 06

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07

17 06

Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

Gradbeni materiali na osnovi sadre

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01

17 09

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov

17 09 01*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro

17 09 02*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04

Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

18

ODPADKI IZ ZDRAVSTVA ALI VETERINARSTVA IN/ALI Z NJIMA POVEZANIH RAZISKAV (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene ali veterinarske oskrbe)

18 01

Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri ljudeh

18 01 01

Ostri predmeti (razen 18 01 03)

18 01 02

Deli telesa in organi, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)

18 01 03*

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 01 04

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)

18 01 06*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 01 07

Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06

18 01 08*

Citotoksična in citostatična zdravila

18 01 09

Zdravila, ki niso navedena v 18 01 08

18 01 10*

Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02

Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preprečevanja bolezni v veterinarski dejavnosti

18 02 01

Ostri predmeti (razen 18 02 02)

18 02 02*

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 03

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 05*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 02 06

Kemikalije, ki niso navedene v 18 02 05

18 02 07*

Citotoksična in citostatična zdravila

18 02 08

Zdravila, ki niso navedena v 18 02 07

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, ČISTILNIH NAPRAV ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 02

Železni materiali, izločeni iz ogorkov

19 01 05*

Filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 06*

Odpadne vodne raztopine iz čiščenja odpadnih plinov in druge odpadne vodne raztopine

19 01 07*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 10*

Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov

19 01 11*

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 12

Ogorki in žlindra, ki niso navedeni v 19 01 11

19 01 13*

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 14

Elektrofiltrski pepel, ki ni naveden v 19 01 13

19 01 15*

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 16

Kotlovski prah, ki ni naveden v 19 01 15

19 01 17*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz pirolize

19 01 18

Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni v 19 01 17

19 01 19

Peski iz kurišč na lebdečo plast

19 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 02

Odpadki iz fizikalno-kemične obdelave odpadkov (vključno z odstranjevanjem kromatov in cianidov ter z nevtralizacijo)

19 02 03

Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov

19 02 04*

Pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en nevarni odpadek

19 02 05*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave

19 02 06

Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05

19 02 07*

Olja in koncentrati iz postopkov ločevanja

19 02 08*

Tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 09*

Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 10

Gorljivi odpadki, ki niso navedeni v 19 02 08 in 19 02 09

19 02 11*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 03

Stabilizirani/solidificirani (utrjeni) odpadki

19 03 04*

Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08

19 03 05

Stabilizirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 04

19 03 06*

Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani

19 03 07

Solidificirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 06

19 03 08*

Delno stabilizirano živo srebro

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 01

Zastekljeni odpadki

19 04 02*

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 04 03*

Nezastekljena trdna faza

19 04 04

Odpadne vodne raztopine iz tempranja zastekljenih odpadkov

19 05

Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01

Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov

19 05 02

Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

19 05 03

Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

19 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 06

Odpadki iz anaerobne obdelave odpadkov

19 06 03

Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 04

Digestat iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 05

Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 06

Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 07

Izcedne vode z odlagališč

19 07 02*

Izcedne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, z odlagališč

19 07 03

Izcedne vode z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02

19 08

Odpadki iz čistilnih naprav, ki niso navedeni drugje

19 08 01

Ostanki na grabljah in sitih

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

19 08 05

Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda

19 08 06*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 08 07*

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 08 08*

Odpadki, ki vsebujejo težke kovine, iz membranskih sistemov

19 08 09

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti

19 08 10*

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09

19 08 11*

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 12

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 11

19 08 13*

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 14

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13

19 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 09

Odpadki iz priprave pitne vode ali vode za industrijsko rabo

19 09 01

Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih

19 09 02

Mulji iz bistrenja vode

19 09 03

Mulji iz dekarbonatizacije

19 09 04

Izrabljeno aktivno oglje

19 09 05

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 09 06

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 10

Odpadki iz drobljenja (šrediranja) odpadkov, ki vsebujejo kovine

19 10 01

Odpadno železo in jeklo

19 10 02

Odpadne barvne kovine

19 10 03*

Lahka frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi

19 10 04

Lahka frakcija in prah, ki nista navedena v 19 10 03

19 10 05*

Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

19 10 06

Druge frakcije, ki niso navedene v 19 10 05

19 11

Odpadki iz regeneracije olj

19 11 01*

Izrabljene filtrirne zemlje

19 11 02*

Kisli katrani

19 11 03*

Odpadne vodne raztopine

19 11 04*

Odpadki iz čiščenja goriva z bazami (lugi)

19 11 05*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

19 11 06

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05

19 11 07*

Odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 12

Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (kot so npr. sortiranje, drobljenje, stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje

19 12 01

Papir ter karton in lepenka

19 12 02

Železne kovine

19 12 03

Barvne kovine

19 12 04

Plastika in guma

19 12 05

Steklo

19 12 06*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

19 12 07

Les, ki ni naveden v 19 12 06

19 12 08

Tekstil

19 12 09

Minerali (npr. pesek, kamenje)

19 12 10

Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

19 12 11*

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov

19 12 12

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

19 13

Odpadki iz sanacije tal in podtalnice

19 13 01*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 02

Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 01

19 13 03*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 04

Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 03

19 13 05*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 06

Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 05

19 13 07*

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 08

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 07

20

KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01

Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)

20 01 01

Papir ter karton in lepenka

20 01 02

Steklo

20 01 08

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

20 01 10

Oblačila

20 01 11

Tekstil

20 01 13*

Topila

20 01 14*

Kisline

20 01 15*

Alkalije

20 01 17*

Fotokemikalije

20 01 19*

Pesticidi

20 01 21*

Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike

20 01 25

Jedilno olje in masti

20 01 26*

Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25

20 01 27*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

20 01 29*

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 30

Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 20 01 29

20 01 31*

Citotoksična in citostatična zdravila

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31

20 01 33*

Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije

20 01 34

Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 20 01 33

20 01 35*

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 37*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

20 01 38

Les, ki ni naveden v 20 01 37

20 01 39

Plastika

20 01 40

Kovine

20 01 41

Odpadki iz čiščenja dimnikov

20 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

20 02

Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)

20 02 01

Biorazgradljivi odpadki

20 02 02

Zemlja in kamenje

20 02 03

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

20 03

Drugi komunalni odpadki

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

20 03 02

Odpadki s tržnic

20 03 03

Odpadki iz čiščenja cest

20 03 04

Blato iz greznic

20 03 06

Odpadki iz čiščenja kanalizacije

20 03 07

Kosovni odpadki

20 03 99

Komunalni odpadki, ki niso navedeni drugje


(1)  Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9.1996, str. 31).

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(3)  Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi, drugo aktivirano steklo itd.