ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 334

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
21. november 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta 2014/821/SZVP z dne 4. novembra 2014 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

1

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1241/2014 z dne 7. novembra 2014 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Westfälischer Pumpernickel (ZGO))

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

39

 

*

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1244/2014 z dne 20. novembra 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč) ( 1 )

52

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1245/2014 z dne 20. novembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

84

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške ( 1 )

86

 

 

SKLEPI

 

 

2014/822/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

88

 

 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

90

 

 

2014/823/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 o zaključnem računu urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

93

 

 

2014/824/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet

94

 

 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet

95

 

 

2014/825/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. novembra 2014 o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja in mreže Evropskega partnerstva za inovacije ter razveljavitvi Sklepa 2008/168/ES

98

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/1


SKLEP SVETA 2014/821/SZVP

z dne 4. novembra 2014

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 218(5) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2014 sprejel Sklep 2014/486/SZVP (1).

(2)

Svet je istega dne sprejel Sklep o pooblastilu za začetek pogajanj z Ukrajino za sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu misije Evropske unije v okviru Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) v Ukrajini.

(3)

Unija in Ukrajina sta s pogajanji dosegli sporazum glede statusa svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. novembra 2014

Za Svet

Predsednik

S. GOZI


(1)  Sklep Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (UL L 217, 23.7.2014).


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/3


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Ukrajino o statusu svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)

EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Evropska unija ali EU,

na eni strani in

UKRAJINA, v nadaljnjem besedilu: Ukrajina ali država gostiteljica,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu skupaj: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

pisma z dne 11. julija 2014, ki ga je minister za zunanje zadeve Ukrajine poslal visokemu predstavniku Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

Sklepa Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine),

da ta sporazum ne bo vplival na pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenici na podlagi mednarodnih sporazumov in drugih instrumentov v zvezi z ustanovitvijo mednarodnih sodišč, vključno s statutom Mednarodnega kazenskega sodišča –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   Ta sporazum se uporablja za svetovalno misijo Evropske unije v Ukrajini (EUAM Ukraine) in njeno osebje.

2.   Ta sporazum se uporablja samo na ozemlju Ukrajine.

3.   Za namene tega sporazuma:

(a)

„EUAM Ukraine“ ali „misija“ pomeni svetovalno misijo EU za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini, vzpostavljeno s Sklepom Sveta Evropske unije 2014/486/SZVP, skupaj z njenimi sestavnimi deli, enotami, sedežem in osebjem, razporejenimi na ozemlju države gostiteljice in dodeljenimi EUAM Ukraine;

(b)

„vodja misije“ pomeni vodjo misije EUAM Ukraine, ki ga imenuje Svet Evropske unije;

(c)

„Evropska unija (EU)“ pomeni stalne organe EU in njihovo osebje;

(d)

„osebje EUAM Ukraine“ pomeni vodjo misije, osebje misije, ki ga dodelijo države članice EU, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) in institucije EU ter države nečlanice EU, ki jih je EU povabila k sodelovanju pri EUAM Ukraine, mednarodno osebje, pogodbeno zaposleno pri EUAM Ukraine, razporejeno zaradi priprave, podpore in izvajanja misije ter osebje, ki ga v okviru misije pošilja država pošiljateljica, institucija EU ali ESZD. Ne vključuje pogodbenih dobaviteljev ali lokalnega osebja;

(e)

„sedež“ pomeni glavni sedež EUAM Ukraine v Kijevu;

(f)

„država pošiljateljica“ pomeni vsako državo članico EU ali nečlanico EU, ki je misiji dodelila osebje;

(g)

„objekti“ pomenijo vse stavbe, prostore in zemljišča, potrebna za izvajanje dejavnosti misije ter za nastanitev osebja misije;

(h)

„lokalno osebje“ pomeni člane osebja, ki so državljani ali stalno prebivajo v Ukrajini;

(i)

„uradna korespondenca“ pomeni vso korespondenco, ki se nanaša na EUAM Ukraine in njene naloge;

(j)

„prevozna sredstva EUAM Ukraine“ pomenijo vsa vozila in druga prevozna sredstva, ki so v lasti, najemu ali zakupu EUAM Ukraine;

(k)

„sredstva EUAM Ukraine“ pomenijo opremo, vključno s prevoznimi sredstvi, in potrošniško blago, ki je potrebno za dejavnosti EUAM Ukraine.

Člen 2

Splošne določbe

1.   EUAM Ukraine in člani osebja EUAM Ukraine spoštujejo zakone in predpise države gostiteljice in se vzdržijo vsakršnih dejanj ali dejavnosti, ki niso združljive s cilji EUAM Ukraine.

2.   EUAM Ukraine svoje funkcije v okviru tega sporazuma izvaja avtonomno. Država gostiteljica spoštuje enotni in mednarodni značaj EUAM Ukraine.

3.   Vodja misije vlado države gostiteljice redno obvešča o številu osebja EUAM Ukraine, ki se nahaja na ozemlju države gostiteljice.

Člen 3

Identifikacija

1.   Seznam osebja EUAM Ukraine se vključno z datumi o prihodu in odhodu njegovih članov posreduje ministrstvu za zunanje zadeve Ukrajine (MZZ Ukrajine) med trajanjem misije in se po potrebi posodablja. Člani osebja EUAM Ukraine dobijo identifikacijske izkaznice, ki jih izda MZZ Ukrajine in ki potrdi status osebja EUAM Ukraine.

2.   Prevozna sredstva EUAM Ukraine so lahko opremljena z razpoznavnimi oznakami EUAM Ukraine, katerih vzorec se pošlje ustreznim organom države gostiteljice ter z registrskimi tablicami, ki so določene za diplomatske misije v Ukrajini.

3.   EUAM Ukraine ima pravico razviti zastavo EU na svojem sedežu in drugje, in sicer kot edino zastavo ali skupaj z zastavo države gostiteljice v skladu z odločitvijo vodje misije. Državne zastave ali oznake nacionalnih kontingentov, ki sestavljajo EUAM Ukraine, so lahko glede na odločitev vodje misije vidne v prostorih, na prevoznih sredstvih EUAM Ukraine ter uniformah misije.

Člen 4

Prehod meje in gibanje na ozemlju Ukrajine

1.   Osebje EUAM Ukraine, sredstva EUAM Ukraine in prevozna sredstva EUAM Ukraine prečkajo mejo države gostiteljice prek uradnih mejnih prehodov, morskih pristanišč in mednarodnih zračnih koridorjev.

2.   Država gostiteljica osebju EUAM Ukraine, sredstvom EUAM Ukraine in prevoznim sredstvom EUAM Ukraine olajša vstop na ozemlje države gostiteljice in izstop z njega. Osebje EUAM Ukraine prečka državno mejo Ukrajine z veljavnim potnim listom. Ob vstopu na ozemlje države gostiteljice in izstopu z njega za osebje EUAM Ukraine z identifikacijsko izkaznico misije ali začasnim dokazilom o sodelovanju v EUAM Ukraine ne veljajo predpisi o carinskih kontrolah, o vizumih in priseljevanju niti kakršna koli druga oblika nadzora v zvezi s priseljevanjem na ozemlju države gostiteljice.

3.   Za osebje EUAM Ukraine se ne uporabljajo predpisi države gostiteljice o registraciji in nadzoru tujcev, vendar to osebje ne pridobi kakršnih koli pravic do stalnega prebivališča ali bivališča v državi gostiteljici.

4.   Sredstva, vključno s prometno infrastrukturo, ki so namenjena za uradno uporabo v Ukrajini in ki jih EUAM Ukraine uvozi v carinsko območje države gostiteljice ali izvozi s carinskega območja Ukrajine, so oproščena carinskega pregleda. Ta sredstva, vključno z vozili, se prijavijo v skladu s carinsko zakonodajo države gostiteljice, ki se uporablja za diplomatske misije.

5.   Člani osebja EUAM Ukraine lahko na ozemlju države gostiteljice vozijo motorna vozila, upravljajo plovila, letala in kakršna koli druga prevozna sredstva, če imajo veljavno nacionalno ali mednarodno vozniško dovoljenje, dovoljenje za upravljanje ladij oziroma pilotsko licenco. Država gostiteljica vozniška dovoljenja ali dovolilnice, katerih imetniki so člani osebja EUAM Ukraine, priznava kot veljavna brez plačila dajatev ali pristojbin.

6.   EUAM Ukraine in osebje EUAM Ukraine imata skupaj z vozili in drugimi prevoznimi sredstvi, opremo in potrebščinami, pravico do svobodnega in neoviranega gibanja po celotnem ozemlju države gostiteljice, vključno z njenim teritorialnim morjem in zračnim prostorom, ob spoštovanju zakonodaje Ukrajine.

Po potrebi se lahko sklenejo dodatni dogovori v skladu s členom 18.

7.   Osebje EUAM Ukraine in lokalno osebje, zaposleno pri EUAM Ukraine, na svojih službenih poteh za namene EUAM Ukraine lahko uporablja javne ceste, mostove, trajekte, letališča in pristanišča brez plačila carin, pristojbin, cestnin, davkov ali drugih stroškov. EUAM Ukraine ni oproščena razumnih stroškov za naročene in opravljene storitve, če isti pogoji veljajo za storitve, opravljene za državljane države gostiteljice.

Člen 5

Privilegiji in imunitete, ki jih država gostiteljica prizna EUAM Ukraine

1.   Objekti so nedotakljivi. Uslužbenci države gostiteljice imajo dostop vanje le z dovoljenjem vodje misije.

2.   Objekti, oprema in drugo premoženje v njih ter pripadajoča prevozna sredstva ne morejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.

3.   EUAM Ukraine, njena lastnina in sredstva EUAM Ukraine uživajo imuniteto pred vsakršno obliko pravnih postopkov, ne glede na to, kje se nahajajo in kdo jih poseduje.

4.   Arhivi in dokumenti EUAM Ukraine so nedotakljivi v vseh časovnih in prostorskih okoliščinah.

5.   Uradna korespondenca je nedotakljiva.

6.   EUAM Ukraine je oproščena plačila vseh nacionalnih, regionalnih in občinskih pristojbin, davkov in podobnih dajatev za kupljeno in uvoženo blago, opravljene storitve ter uporabo prostorov s strani EUAM Ukraine za namene EUAM Ukraine. EUAM Ukraine ni oproščena plačila pristojbin, davkov in dajatev, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve.

7.   Država gostiteljica dovoli vnos blaga, potrebnega za EUAM Ukraine, in ga oprosti plačila vseh carinskih dajatev, pristojbin, cestnin, davkov in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoze in druge opravljene storitve.

Člen 6

Privilegiji in imunitete, ki jih država gostiteljica prizna osebju EUAM Ukraine

1.   Članom osebja EUAM Ukraine ni mogoče na noben način odvzeti prostosti ali jih pridržati.

2.   Dokumenti, korespondenca in predmeti osebja EUAM Ukraine so nedotakljivi, razen v primeru izvršilnih ukrepov, ki so dovoljeni v skladu z odstavkom 6.

3.   Osebje EUAM Ukraine ne glede na okoliščine uživa imuniteto pred kazensko jurisdikcijo države gostiteljice. Privilegiji, ki se podelijo osebju EUAM Ukraine, in imuniteta pred kazensko jurisdikcijo Ukrajine ne pomeni tudi imunitete pred jurisdikcijo države pošiljateljice ali institucij EU. Imuniteto osebja EUAM Ukraine pred kazensko jurisdikcijo države gostiteljice lahko, odvisno od primera, odvzame država pošiljateljica ali zadevna institucija EU. Tak odvzem mora biti vedno izrecen.

4.   Osebje EUAM Ukraine uživa imuniteto pred civilno in upravno jurisdikcijo države gostiteljice za izrečene ali napisane besede in za vsa dejanja, povezana z opravljanjem uradnih dolžnosti. V primeru civilnega postopka proti osebju EUAM Ukraine pred katerim koli sodiščem države gostiteljice, morajo biti o tem nemudoma uradno obveščeni vodja misije in pristojni organ države pošiljateljice ali institucija EU. Pred začetkom postopka pred sodiščem vodja misije in pristojni organ države pošiljateljice ali institucija EU sodišču potrdita, ali je osebje EUAM Ukraine zadevno dejanje izvršilo pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti. Če je bilo dejanje izvršeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek ne začne in se uporabljajo določbe iz člena 16. Če dejanje ni bilo izvršeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek lahko nadaljuje. Potrditev s strani vodje misije in pristojnega organa države pošiljateljice ali institucije EU je za jurisdikcijo države gostiteljice zavezujoča in ji ta ne more ugovarjati. Če postopek sproži osebje EUAM Ukraine, se pri morebitni nasprotni tožbi, neposredno povezani s primarnim tožbenim zahtevkom, ne more sklicevati na imuniteto pred jurisdikcijo.

5.   Osebje EUAM Ukraine ni dolžno pričati.

6.   V zvezi s člani osebja EUAM Ukraine se ne smejo izvajati nobeni izvršilni ukrepi, razen v primerih, če je proti njim sprožen civilni postopek, ki ni povezan z njihovimi uradnimi dolžnostmi. Lastnine osebja EUAM Ukraine, ki je na podlagi potrdila vodje misije določna kot potrebna za izpolnjevanje uradnih dolžnosti, pri izvršitvi sodbe, sklepa ali odredbe ni mogoče zaseči. V civilnih postopkih za osebje EUAM Ukraine ne veljajo nobene omejitve glede osebne prostosti ali kateri koli drugi prisilni ukrepi.

7.   Imuniteta osebja EUAM Ukraine pred jurisdikcijo države gostiteljice ne pomeni tudi imunitete pred jurisdikcijo zadevne države pošiljateljice.

8.   Osebje EUAM Ukraine v zvezi z nalogami, ki jih opravlja za EUAM Ukraine, ni zajeto v določbe o socialni varnosti, ki veljajo v državi gostiteljici.

9.   Osebje EUAM Ukraine je v državi gostiteljici oproščeno vseh oblik obdavčitve plač in prejemkov, ki mu jih izplačuje EUAM Ukraine ali države pošiljateljica, kot tudi obdavčitve dohodka, ki ga ne prejme iz države gostiteljice.

10.   Država gostiteljica v skladu z zakoni in predpisi, ki jih morda sprejme, dovoli vnos izdelkov za osebno uporabo osebja EUAM Ukraine in zanje odobri oprostitev plačila vseh carinskih dajatev, davkov in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoz teh izdelkov in podobne storitve povezane z njimi. Država gostiteljica prav tako dovoli izvoz teh izdelkov. Blago in storitve, ki jih osebje EUAM Ukraine kupi na domačem trgu, so oproščeni DDV in davkov v skladu z zakoni države gostiteljice.

11.   Osebne prtljage osebja EUAM Ukraine se ne pregleduje, razen v primeru upravičenega suma, da vsebuje izdelke, ki ne spadajo med izdelke za osebno uporabo osebja EUAM Ukraine, ali izdelke, katerih uvoz ali izvoz je prepovedan z zakonom ali zanje veljajo predpisi države gostiteljice o karanteni. Pregled take osebne prtljage se lahko opravi samo v prisotnosti zadevnega osebja EUAM Ukraine ali pooblaščenega predstavnika EUAM Ukraine.

Člen 7

Lokalno osebje

Lokalno osebje uživa privilegije in imunitete le v obsegu, ki ga dopušča država gostiteljica. Vendar pa država gostiteljica izvaja jurisdikcijo nad tem osebjem na tak način, da ne vpliva po nepotrebnem na izvajanje nalog EUAM Ukraine.

Člen 8

Kazenska jurisdikcija

Pristojni organi države pošiljateljice imajo na ozemlju države gostiteljice, ob posvetovanju s pristojnimi organi Ukrajine, pravico izvajati kazensko jurisdikcijo in disciplinska pooblastila nad osebjem EUAM Ukraine, za katerega velja ustrezna zakonodaja države pošiljateljice.

Člen 9

Varnost

1.   Država gostiteljica z lastnimi sredstvi zagotovi varnost osebja EUAM Ukraine.

2.   Za namene iz odstavka 1 država gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito in varnost EUAM Ukraine in osebja EUAM Ukraine. O vseh posebnih določbah, ki jih predlaga država gostiteljica, se ta pred njihovim izvajanjem dogovori z vodjo misije. Država gostiteljica dovoli in podpira dejavnosti v zvezi z evakuacijo osebja EUAM Ukraine iz zdravstvenih razlogov.

Po potrebi se sklenejo dodatni dogovori iz člena 18.

Člen 10

Uniforma

1.   Osebje EUAM Ukraine lahko nosi nacionalno uniformo ali civilna oblačila z razločno razpoznavno oznako EUAM Ukraine.

2.   Nošnjo uniforme opredeljujejo pravila, ki jih izda vodja misije.

Člen 11

Sodelovanje in dostop do informacij

1.   Država gostiteljica EUAM Ukraine in osebju EUAM Ukraine nudi polno sodelovanje in podporo. Kjer je ustrezno, se uporabijo postopki, predvideni v sporazumu med Ukrajino in Evropsko unijo z dne 13. junija 2005 o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij.

Po potrebi se za namene prvega pododstavka sklenejo dodatni dogovori v skladu s členom 18.

2.   Vodja misije in država gostiteljica se redno posvetujeta in sprejemata ustrezne ukrepe za zagotovitev tesnih in vzajemnih povezav na vseh ustreznih ravneh. Država gostiteljica lahko pri EUAM Ukraine imenuje uradnika za zvezo.

Člen 12

Podpora države gostiteljice in sklepanje pogodb

1.   Država gostiteljica na prošnjo nudi pomoč EUAM Ukraine pri iskanju primernih objektov.

2.   Država gostiteljica brezplačno zagotovi potrebne razpoložljive objekte, ki so v njeni lasti. EUAM Ukraine lahko gradi, spreminja ali drugače prilagaja objekte, če je to potrebno zaradi operativnih zahtev. Država gostiteljica ne zahteva nadomestila za gradnjo, spremembe ali prilagoditve teh objektov.

Objekti v zasebni lasti, ki bi morda bili potrebni za opravljanje administrativnih in operativnih dejavnosti EUAM Ukraine, se zagotovijo na podlagi ustreznih pogodb.

3.   Država gostiteljica v mejah svojih sredstev in zmogljivosti pomaga pri pripravi, vzpostavitvi, izvedbi in podpori EUAM Ukraine, vključno s skupnimi prostori in opremo za strokovnjake EUAM Ukraine.

Po potrebi se lahko sklenejo dodatni dogovori v skladu s členom 18.

4.   Država gostiteljica zagotavlja pomoč in podporo EUAM Ukraine pod vsaj takimi pogoji, kot lastnim državljanom.

5.   EUAM Ukraine ima po zakonodaji države gostiteljice pravno in poslovno sposobnost, potrebno za izpolnitev svoje misije, zlasti da lahko odpira bančne račune, pridobiva sredstva ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

6.   Zakonodaja, na podlagi katere EUAM Ukraine v državi gostiteljici sklepa pogodbe, se določi v zadevnih določbah teh pogodb.

7.   V pogodbah, ki jih sklene EUAM Ukraine, je lahko določeno, da se postopek za reševanje sporov iz člena 15(3) in (4) uporablja za spore, do katerih pride pri izvajanju pogodbe.

Člen 13

Umrli člani osebja EUAM Ukraine

1.   Vodja misije ima pravico poskrbeti in urediti vse potrebno za vrnitev umrlih članov osebja EUAM Ukraine v domovino, skupaj z osebno lastnino umrle osebe, ter v ta namen sprejeti ustrezne ukrepe ob spoštovanju zakonodaje Ukrajine.

2.   Obdukcije umrlega člana osebja EUAM Ukraine ni dovoljeno opraviti brez privoljenja zadevne države pošiljateljice ter prisotnosti predstavnika EUAM Ukraine in/ali predstavnika zadevne države pošiljateljice.

3.   Država gostiteljica in EUAM Ukraine v največji možni meri sodelujeta, da bi bil umrli član osebja EUAM Ukraine čimprej prepeljan v domovino.

Člen 14

Komunikacije

1.   EUAM Ukraine lahko namesti in upravlja radijske oddajnike in sprejemnike ter satelitske sisteme ob spoštovanju zakonodaje države gostiteljice. EUAM Ukraine sodeluje s pristojnimi organi države gostiteljice, da bi se izognili sporom glede uporabe ustreznih frekvenc.

2.   EUAM Ukraine ima za namene EUAM Ukraine in ob spoštovanju zakonodaje države gostiteljice pravico do komunikacij brez omejitev po radijskih valovih (vključno s satelitskimi, mobilnimi in ročnimi radijskimi napravami), prek telefonov, telegrafov, telefaksov in drugih sredstev, pa tudi pravico namestiti naprave, potrebne za vzdrževanje takšnih internih komunikacij in komunikacij med objekti EUAM Ukraine, vključno s polaganjem kablov in zemeljskih napeljav.

3.   EUAM Ukraine lahko v svojih objektih uredi vse potrebno za prenos dohodne in odhodne pošte EUAM Ukraine in/ali njenega osebja.

Člen 15

Odškodninski zahtevki za primere smrti, telesnih poškodb, škode in izgube

1.   EUAM Ukraine, osebje EUAM Ukraine, EU in države pošiljateljice niso odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo civilne ali vladne lastnine, povezane s potrebami operacije ali nastale zaradi dejavnosti v zvezi z nemiri med civilnim prebivalstvom ali zaščito EUAM Ukraine.

2.   Da bi dosegli izvensodno poravnavo, je treba odškodninske zahtevke za primere poškodovanja ali izgube civilne ali vladne lastnine, ki ni zajeta v odstavku 1, kot tudi odškodninske zahtevke za primere smrti ali telesnih poškodb oseb ter škode ali izgube lastnine EUAM Ukraine, če gre za zahtevke pravnih ali fizičnih oseb države gostiteljice, poslati EUAM Ukraine prek pristojnih organov države gostiteljice; v primeru zahtevkov s strani EUAM Ukraine pa se jih pošlje pristojnim organom države gostiteljice.

3.   Če izvensodne poravnave ni mogoče doseči, je treba zahtevek predložiti komisiji za odškodninske zahtevke, ki jo sestavlja enako število predstavnikov EUAM Ukraine in predstavnikov države gostiteljice. Rešitev zahtevka se doseže s skupnim dogovorom.

4.   Kadar tudi v okviru komisije za odškodninske zahtevke ni mogoče doseči rešitve, se spor, če gre za zahtevek do vključno 40 000 EUR, rešuje po diplomatski poti med državo gostiteljico in predstavniki EU. V primeru zahtevkov, višjih od tega zneska, se spor predloži arbitražnemu razsodišču, katerega odločitev je zavezujoča.

5.   Arbitražno razsodišče iz odstavka 4 sestavljajo trije razsodniki: enega imenuje država gostiteljica, enega imenuje EUAM Ukraine, tretjega pa skupaj imenujeta država gostiteljica in EUAM Ukraine. Če katera od pogodbenic razsodnika ne določi v roku dveh mesecev ali v primeru, da ni mogoče doseči soglasja med državo gostiteljico in EUAM Ukraine glede imenovanja tretjega razsodnika, tega imenuje predsednik Sodišča Evropske unije.

6.   EUAM Ukraine in upravni organi države gostiteljice sklenejo upravni dogovor, v katerem določijo pristojnosti in naloge komisije za odškodninske zahtevke in arbitražnega razsodišča, postopke, ki se uporabljajo v okviru teh organov in pogoje, pod katerimi se vlagajo ti zahtevki.

Člen 16

Zveze in spori

1.   Vsa vprašanja v zvezi z uporabo tega sporazuma skupaj obravnavajo predstavniki EUAM Ukraine in pristojni organi države gostiteljice.

2.   Če spora v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma ni mogoče rešiti drugače, ga država gostiteljica in predstavniki EU rešijo izključno po diplomatski poti.

Člen 17

Druge določbe

1.   Vlada države gostiteljice je odgovorna, da ukrajinski lokalni organi izvajajo in spoštujejo privilegije, imunitete in pravice EUAM Ukraine in osebja EUAM Ukraine, kakor je določeno v tem sporazumu.

2.   Nobena določba tega sporazuma nima namena in je ni moč razlagati tako, da bi pomenila odstopanje od pravic, ki so državi članici EU ali kateri koli drugi državi, ki daje svoj prispevek k EUAM Ukraine, priznane v drugih sporazumih.

Člen 18

Izvedbeni dogovori

Za namen uporabe tega sporazuma lahko vodja misije in upravni organi države gostiteljice sklenejo ločene sporazume o operativnih, upravnih in tehničnih zadevah.

Člen 19

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sporazum začne veljati na datum, ko pogodbenici po diplomatski poti prejmeta še zadnje uradno pisno obvestilo o zaključku notranjih postopkov pogodbenic, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, in velja do datuma odhoda zadnjega člana osebja EUAM Ukraine, kar uradno sporoči EUAM Ukraine.

2.   Ta sporazum se lahko spremeni ali odpove s pisnim dogovorom med pogodbenicama.

3.   Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma pred njegovim prenehanjem.

V Bruslju, dne sedemnajstega novembra leta dva tisoč štirinajst, v angleškem in ukrajinskem jeziku; obe besedili sta enako verodostojni.

Za Evropsko unijo

Image

Za Ukrajino

Image


UREDBE

21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1241/2014

z dne 7. novembra 2014

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Westfälischer Pumpernickel (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (a) člena 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Nemčije za registracijo imena „Westfälischer Pumpernickel“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba ime „Westfälischer Pumpernickel“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Westfälischer Pumpernickel“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 2.3 Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki iz Priloge XI k Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 196, 26.6.2014, str. 20.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1242/2014

z dne 20. novembra 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 97(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organi upravljanja držav članic morajo v skladu s členom 97(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 predložiti Komisiji ustrezne kumulativne podatke o operacijah, izbranih za financiranje, do konca predhodnega leta, vključno z glavnimi značilnostmi upravičencev in operacij.

(2)

Za zagotovitev doslednosti in popolnosti kumulativnih podatkov o operacijah, izbranih za financiranje, je treba oblikovati skupne tehnične specifikacije in pravila za predložitev navedenih kumulativnih podatkov. V ta namen se je primerno sklicevati na strukturo podatkovnih zbirk iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1243/2014 (2).

(3)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Organi upravljanja upoštevajo tehnične specifikacije in pravila za predložitev kumulativnih podatkov o operacijah, izbranih za financiranje, vključno z glavnimi značilnostmi upravičencev in samih operacij, kot je določeno v členu 97(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014, v skladu z obrazci in preglednicami iz prilog k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (glej stran 39 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Informacije, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra ….

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

3

ime operacije

5

oznaka NUTS

6

upravičenec

7

spol upravičenca

8

velikost podjetja

9

napredek pri izvajanju operacije

10

skupni upravičeni stroški

11

skupni upravičeni javni stroški

12

podpora ESPR

13

datum odobritve

14

skupni upravičeni izdatki

15

skupni upravičeni javni izdatki

16

upravičeni izdatki ESPR

17

datum končnega plačila upravičencu

18

zadevni ukrep

19

kazalnik učinka


PRILOGA II

Informacije, ki se predložijo za vsako operacijo le, če se operacija nanaša na ukrepe v zvezi s floto, in sicer za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

4

številka plovila „številka registra flote Skupnosti“ (Community Fleet Register number – CFR)


PRILOGA III

Informacije o podatkih o izvajanju projekta, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

20

podatki o izvajanju operacije

21

vrednost podatkov o izvajanju


PRILOGA IV

Informacije o kazalnikih rezultatov, ki se predložijo za vsako operacijo za naslednja polja iz strukture podatkovnih zbirk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1243/2014

Kumulativni podatki o operacijah, izbranih za financiranje, od 1. januarja 2014 do 31. decembra …

Polje

Vsebina polja

1

CCI

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

22

kazalnik(-i) rezultatov, povezan(-i) z operacijo

23

okvirni rezultat, ki ga pričakuje upravičenec

24

vrednost kazalnika rezultatov, potrjena po izvedbi


PRILOGA V

Referenčne preglednice

Preglednica 1 – Podatki o izvajanju projekta

Oznaka ukrepa

Ukrepi v okviru ESPR

Podatki o izvajanju projekta

Oznaka podatkov o izvajanju

Možna vrednost in vrsta vrednosti

Številka registra flote Skupnosti (CFR) obvezna (da ali ne)

Stolpec 18

Stolpec 20

Stolpec 21

Poglavje I: Trajnostni razvoj ribištva

I.1

člen 26 in člen 44(3)

Inovacije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta inovacije: proizvodi in oprema; postopki in tehnike; sistem upravljanja in organizacijski sistem

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ljudi, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

3

numerična vrednost

I.2

člen 27 in člen 44(3)

Svetovalne storitve

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta svetovalne storitve: študije izvedljivosti in svetovalne storitve; strokovno svetovanje; poslovne strategije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

I.3

člen 28 in člen 44(3)

Partnerstva med znanstveniki in ribiči

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: mreže; partnerski sporazum ali združenje; zbiranje in upravljanje podatkov; študije; pilotni projekti; širjenje znanja; seminarji; najboljše prakse

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število znanstvenikov, vključenih v partnerstvo

3

numerična vrednost

število ribičev, vključenih v partnerstvo

4

numerična vrednost

število drugih organov, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

I.4

člen 29(1) in (2) ter člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže, socialni dialog, podpora zakoncem in partnerjem

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje; povezovanje v mreže; socialni dialog

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število zakoncev in partnerjev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

število ljudi ali organizacij, ki so upravičeni do operacije (udeleženci usposabljanja, člani mrež, organizacije, vključene v socialni dialog)

4

numerična vrednost

I.5

člen 29(3) in člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – pripravniki na krovu plovil za mali priobalni ribolov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število pripravnikov, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.6

člen 30 in člen 44(4)

Diverzifikacija in nove oblike dohodka

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta diverzifikacije: naložbe v ribiška plovila; turistično trnkarjenje; restavracije; okoljske storitve; izobraževalne dejavnosti

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število zadevnih ribičev

3

numerična vrednost

I.7

člen 31 in člen 44(2)

Zagonska podpora za mlade ribiče

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

starost mladih ribičev, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

I.8

člen 32 in člen 44(1)(b)

Zdravje in varnost

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta opreme: naložbe v ribiška plovila; oprema za posameznike

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, vključenih v operacijo

3

numerična vrednost

I.9

člen 33

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

1

numerična vrednost

da

število zajetih dni

2

numerična vrednost

I.10

člen 34

Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

1

numerična vrednost

da

I.11

člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – ustanovitev sklada

ime vzajemnega sklada

1

niz

ne

I.12

člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – izplačilo nadomestil

izplačilo nadomestila za: slabe vremenske razmere; okoljske nesreče; stroške reševanja

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

da

število zadevnih članov posadke

2

numerična vrednost

I.13

člen 36

Podpora sistemom dodeljevanja ribolovnih možnosti

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj; spremljanje; vrednotenje; upravljanje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca:

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

I.14

člen 37

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj in spremljanje; sodelovanje deležnikov; neposredno obnavljanje staleža

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zadevnih staležev (po potrebi)

2

numerična vrednost

celotno območje, vključeno v projekt (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

I.15

člen 38 in člen 44(1)(c)

Omejitev vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta naložbe: selektivnost ribolovnega orodja; zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom; odprava vpliva na ekosistem in morsko dno; zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami; naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.16

člen 39 in člen 44(1)(c)

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.17

člen 40(1)(a)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – pobiranje odpadkov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

da

I.18

člen 40(1)(b)–(g) in (i) ter člen 44(6)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje, povezanih z območji omrežja Natura 2000 in posebnimi varstvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji omrežja Natura 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: naložbe v naprave; upravljanje virov; načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij; upravljanje območij omrežja Natura 2000; upravljanje zaščitenih morskih območij; povečanje ozaveščenosti; drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

celotno zaščiteno morsko območje (v km2) (po potrebi)

4

numerična vrednost

število zadevnih ribičev

5

numerična vrednost

I.19

člen 40(1)(h)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

I.20

člen 41(1)(a)–(c) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila, pregledi in programi energetske učinkovitosti, študije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov (samo za člen 41(1)(a))

vrsta operacije: oprema na krovu plovil; ribolovno orodje; pregledi in programi energetske učinkovitosti; študije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

zmanjšanje porabe goriva v %

4

numerična vrednost

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

5

numerična vrednost

I.21

člen 41(2) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – menjava ali posodobitev motorja

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: menjava motorja; posodobitev

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

pred intervencijo v kW (potrjen ali fizično pregledan)

3

numerična vrednost

po intervenciji v kW (potrjen ali fizično pregledan)

4

numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

zmanjšanje porabe goriva v %

6

numerična vrednost

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

7

numerična vrednost

I.22

člen 42 in člen 44(1)(e)

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

vrsta operacije: naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov; naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

I.23

člen 43(1) in (3) ter člen 44(1)(f)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij, naložbe za izboljšanje varnosti ribičev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

1

glej oznako v preglednici 2, numerična vrednost

da, če se operacija nanaša na morski ribolov

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

2

glej oznako v preglednici 5, numerična vrednost

vrsta naložbe: kakovost; nadzor in sledljivost; energetska učinkovitost; varstvo okolja; varnostni in delovni pogoji

3

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

4

numerična vrednost

število drugih uporabnikov pristanišča ali drugih delavcev, ki so upravičeni do operacije

5

numerična vrednost

I.24

člen 43(2)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

1

glej oznako v preglednici 5, numerična vrednost

ne

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

Poglavje II: Trajnostni razvoj akvakulture

II.1

člen 47

Inovacije

vrsta inovacije: razvoj znanja; uvajanje novih vrst; študije izvedljivosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta vključenega raziskovalnega organa

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

3

numerična vrednost

II.2

člen 48(1)(a)–(d) in (f)–(h)

Produktivne naložbe v akvakulturo

vrsta naložbe: produktivna naložba; diverzifikacija; posodobitev; zdravje živali; kakovost proizvodov; obnova; dopolnilne dejavnosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.3

člen 48(1)(e), (i) in (j)

Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode

vrsta naložbe: okoljska naložba in viri; poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

II.4

člen 48(1)(k)

Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija

vrsta naložbe: energetska učinkovitost; obnovljiva energija

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

II.5

člen 49

Službe za upravljanje objektov akvakulture ter za razbremenitev in svetovanje

vrsta operacije: ustanovitev služb za upravljanje objektov; nakup svetovalnih storitev za objekte; službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z okoljsko zakonodajo); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na presoji vpliva na okolje); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja); službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na strategijah trženja in poslovanja)

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.6

člen 50

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

vrsta dejavnosti: strokovno usposabljanje; vseživljenjsko učenje; širjenje znanja; nove strokovne veščine; izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu; povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

število zakoncev in življenjskih partnerjev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

II.7

člen 51

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

vrsta operacije: določitev območij; izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture; preprečitev resne škode; ukrepi po ugotovitvi povečanega pogina ali bolezni

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.8

člen 52

Spodbujanje novih gojiteljev vodnih organizmov, ki se ukvarjajo s trajnostno akvakulturo

celotno zadevno območje (v km2)

1

numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

II.9

člen 53

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

vrsta operacije: prehod na ekološko akvakulturo; sodelovanje v sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

celotno zadevno območje (v km2)

3

numerična vrednost

II.10

člen 54

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

vrsta operacije: akvakultura v območjih omrežja Natura 2000; ohranjanje in razmnoževanje ex-situ; operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

numerična vrednost

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

3

numerična vrednost

celotno območje zunaj omrežja Natura 2000 (v km2)

4

numerična vrednost

II.11

člen 55

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

II.12

člen 56

Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

vrsta operacije: nadzor in izkoreninjenje bolezni; najboljše prakse in kodeksi ravnanja; zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini; veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse; skupine za zaščito zdravja; nadomestila za gojitelje mehkužcev

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

2

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

II.13

člen 57

Zavarovanje staleža v akvakulturi

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

Poglavje III: Trajnostni razvoj ribiških območij in območij akvakulture

III.1

člen 62(1)(a)

Pripravljalna podpora

vrsta upravičenca:

1

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

ne

III.2

člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja izbor lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (1)

celotno prebivalstvo, vključeno v lokalno akcijsko skupino za ribištvo (v enotah)

1

numerična vrednost

ne

število javnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

2

numerična vrednost

število zasebnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

3

numerična vrednost

število partnerjev civilne družbe v lokalni akcijski skupini za ribištvo

4

numerična vrednost

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za administracijo

5

numerična vrednost

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za animacijo

6

numerična vrednost

III.3

člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja projekti, ki jih podpirajo lokalne akcijske skupine za ribištvo (vključno s tekočimi stroški in animacijo)

vrsta operacije: dodana vrednost; diverzifikacija; okolje; socialno-kulturni ukrepi; upravljanje; tekoči stroški in animacija

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

III.4

člen 64

Dejavnosti sodelovanja

vrsta operacije: pripravljalna podpora; projekti znotraj države članice; projekti z drugimi državami članicami; projekti s partnerji zunaj EU

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

po potrebi število partnerjev

2

numerična vrednost

Poglavje IV: Ukrepi, povezani s trženjem in predelavo

IV.1

člen 66

Načrti proizvodnje in trženja

število članov vključenih organizacij proizvajalcev

1

numerična vrednost

ne

IV.2

člen 67

Pomoč za skladiščenje

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

1

numerična vrednost

ne

IV.3

člen 68

Ukrepi za trženje

vrsta operacije: ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij; iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na vrstah, ki se lahko uspešno tržijo); iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na neželenem ulovu); iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na proizvodih, ki imajo majhen vpliv, ali ekoloških proizvodih); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na certifikaciji in spodbujanju trajnostnih proizvodov); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na shemah kakovosti); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na neposrednem trženju); spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na pakiranju); preglednost proizvodnje; sledljivost in znaki za okolje; standardne pogodbe; komunikacijske in oglaševalske kampanje

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

 

število podjetij, ki so upravičena do operacije

2

numerična vrednost

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

IV.4

člen 69

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

vrsta naložbe: varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje; izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev; predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi; predelava stranskih proizvodov; predelava proizvodov iz ekološke akvakulture; novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistem upravljanja

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

število podprtih podjetij

2

numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

Poglavje V: Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture v najbolj oddaljenih regijah

V.1

člen 70

Ureditev nadomestil

nadomestila za dodatne stroške

1

numerična vrednost

ne

število podjetij, ki so upravičena do operacije

2

numerična vrednost

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

3

numerična vrednost

Poglavje VI: Spremljevalni ukrepi za skupno ribiško politiko v okviru deljenega upravljanja

VI.1

člen 76

Nadzor in izvrševanje

vrsta operacije: nakup, namestitev in razvoj tehnologije; razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov; razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti; izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov; posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev; nakup drugih sredstev nadzora; razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov; programi za usposabljanje in izmenjavo; analiza stroškov in koristi ter ocene revizij; seminarji in medijska orodja; operativni stroški; izvajanje akcijskega načrta

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

da, v primeru naložb v ribiška plovila

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VI.2

člen 77

Zbiranje podatkov

vrsta upravičenca

1

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

ne

Poglavje VII: Tehnična pomoč na pobudo držav članic

VII.1

člen 78

Tehnična pomoč na pobudo držav članic

vrsta operacije: izvajanje operativnega programa; informacijski sistemi; izboljšanje upravne zmogljivosti; dejavnosti obveščanja; vrednotenje; študije; nadzor in revizija; mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo; drugo

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

Poglavje VIII: Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

VIII.1

člen 80(1)(a)

Celostni pomorski nadzor

vrsta operacije: prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru; prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VIII.2

člen 80(1)(b)

Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

vrsta operacije: zaščitena morska območja; omrežje Natura 2000

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

površina zajetih zaščitenih morskih območij (v km2) (po potrebi)

2

numerična vrednost

površina zajetih območij omrežja Natura 2000 (v km2) (po potrebi)

3

numerična vrednost

vrsta upravičenca

4

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost

VIII.3

člen 80(1)(c)

Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

vrsta operacije: izdelava programa spremljanja; vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

1

glej oznako v preglednici 3, numerična vrednost

ne

vrsta upravičenca

2

glej oznako v preglednici 4, numerična vrednost


Preglednica 2 – Vrsta ribolova

Oznaka

Opis

1

morski ribolov

2

ribolov v celinskih vodah

3

oboje


Preglednica 3 – Vrste operacije

Oznaka

Opis

Povezava z oznako ukrepa(-ov)

1

proizvodi in oprema

I.1

2

postopki in tehnike

I.1

3

sistem upravljanja in organizacijski sistem

I.1

4

študije izvedljivosti in svetovalne storitve

I.2

5

strokovno svetovanje

I.2

6

poslovne strategije

I.2

7

mreže

I.3

8

partnerski sporazum ali združenje

I.3

9

zbiranje in upravljanje podatkov

I.3

10

študije

I.3

11

pilotni projekti

I.3

12

širjenje znanja

I.3

13

seminarji

I.3

14

najboljše prakse

I.3

15

usposabljanje in učenje

I.4, I.5

16

povezovanje v mreže

I.4

17

socialni dialog

I.4

18

naložbe v ribiška plovila

I.6

19

turistično trnkarjenje

I.6

20

restavracije

I.6

21

okoljske storitve

I.6

22

izobraževalne dejavnosti

I.6

23

naložbe v ribiška plovila

I.8

24

oprema za posameznike

I.8

25

slabe vremenske razmere

I.12

26

okoljske nesreče

I.12

27

stroški reševanja

I.12

28

oblikovanje

I.13, I.14

29

razvoj

I.13, I.14

30

spremljanje

I.13, I.14

31

vrednotenje

I.13

32

upravljanje

I.13

33

sodelovanje deležnikov

I.14

34

neposredno obnavljanje staleža

I.14

35

selektivnost ribolovnega orodja

I.15

36

zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom

I.15

37

odprava vpliva na ekosistem in morsko dno

I.15

38

zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami

I.15

39

naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

I.15

40

razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva

I.16

41

uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva

I.16

42

razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

I.16

43

uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

I.16

44

naložbe v naprave

I.18

45

upravljanje virov

I.18

46

načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij

I.18

47

upravljanje območij omrežja Natura 2000

I.18

48

upravljanje zaščitenih morskih območij

I.18

49

povečanje ozaveščenosti

I.18

50

drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

I.18

51

oprema na krovu plovil

I.20

52

ribolovno orodje

I.20

53

pregledi in programi energetske učinkovitosti

I.20

54

študije

I.20

55

menjava motorja

I.21

56

posodobitev

I.21

57

naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov

I.22

58

naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

I.22

59

kakovost

I.23

60

nadzor in sledljivost

I.23

61

energetska učinkovitost

I.23

62

varstvo okolja

I.23

63

varnostni in delovni pogoji

I.23

64

razvoj znanja

II.1

65

uvajanje novih vrst

II.1

66

študije izvedljivosti

II.1

67

produktivna naložba

II.2

68

diverzifikacija

II.2

69

posodobitev

II.2

70

zdravje živali

II.2

71

kakovost proizvodov

II.2

72

obnova

II.2

73

dopolnilne dejavnosti

II.2

74

okoljska naložba in viri

II.3

75

poraba in kakovost vode

II.3

76

zaprti sistemi

II.3

77

energetska učinkovitost

II.4

78

obnovljiva energija

II.4

79

ustanovitev služb za upravljanje objektov

II.5

80

nakup svetovalnih storitev za objekte

II.5

81

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z okoljsko zakonodajo)

II.5

82

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na presoji vpliva na okolje)

II.5

83

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja)

II.5

84

službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na strategijah trženja in poslovanja)

II.5

85

strokovno usposabljanje

II.6

86

vseživljenjsko učenje

II.6

87

širjenje znanja

II.6

88

nove strokovne veščine

II.6

89

izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu

II.6

90

povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

II.6

91

določitev območij

II.7

92

izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture

II.7

93

preprečitev resne škode

II.7

94

ukrepi po ugotovitvi povečanega pogina ali bolezni

II.7

95

prehod na ekološko akvakulturo

II.9

96

sodelovanje v EMAS

II.9

97

akvakultura v območjih omrežja Natura 2000

II.10

98

ohranjanje in razmnoževanje ex-situ

II.10

99

operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

II.10

100

nadzor in izkoreninjenje bolezni

II.12

101

najboljše prakse in kodeksi ravnanja

II.12

102

zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini

II.12

103

veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse

II.12

104

skupine za zaščito zdravja

II.12

105

nadomestila za gojitelje mehkužcev

II.12

106

dodana vrednost

III.3

107

diverzifikacija

III.3

108

okolje

III.3

109

socialno-kulturni ukrepi

III.3

110

upravljanje

III.3

111

tekoči stroški in animacija

III.3

112

pripravljalna podpora

III.4

113

projekti znotraj iste države članice

III.4

114

projekti z drugimi državami članicami

III.4

115

projekti s partnerji zunaj EU

III.4

116

ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij

IV.3

117

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na vrstah, ki se lahko uspešno tržijo)

IV.3

118

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na neželenem ulovu)

IV.3

119

iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja (poudarek na proizvodih, ki imajo majhen vpliv, ali ekoloških proizvodih)

IV.3

120

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na certifikaciji in spodbujanju trajnostnih proizvodov)

IV.3

121

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na shemah kakovosti)

IV.3

122

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na neposrednem trženju)

IV.3

123

spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (poudarek na pakiranju)

IV.3

124

preglednost proizvodnje

IV.3

125

sledljivost in znaki za okolje

IV.3

126

standardne pogodbe

IV.3

127

komunikacijske in oglaševalske kampanje

IV.3

128

varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje

IV.4

129

izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev

IV.4

130

predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi

IV.4

131

predelava stranskih proizvodov

IV.4

132

predelava proizvodov iz ekološke akvakulture

IV.4

133

novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistemi upravljanja

IV.4

134

nakup, namestitev in razvoj tehnologije

VI.1

135

razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov

VI.1

136

razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti

VI.1

137

izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov

VI.1

138

posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev

VI.1

139

nakup drugih sredstev nadzora

VI.1

140

razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov

VI.1

141

programi za usposabljanje in izmenjavo

VI.1

142

analiza stroškov in koristi ter ocene revizij

VI.1

143

seminarji in medijska orodja

VI.1

144

operativni stroški

VI.1

145

izvajanje akcijskega načrta

VI.1

146

izvajanje operativnega programa

VII.1

147

informacijski sistemi

VII.1

148

izboljšanje upravne zmogljivosti

VII.1

149

dejavnosti obveščanja

VII.1

150

vrednotenje

VII.1

151

študije

VII.1

152

nadzor in revizija

VII.1

153

mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

VII.1

154

drugo

VII.1

155

prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru

VIII.1

156

prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

VIII.1

157

zaščitena morska območja

VIII.2

158

omrežje Natura 2000

VIII.2

159

izdelava programa spremljanja

VIII.3

160

vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

VIII.3


Preglednica 4 – Vrste upravičenca

Oznaka

Opis

1

javni organ

2

pravna oseba

3

fizična oseba

4

organizacija ribičev

5

organizacije proizvajalcev

6

nevladna organizacija

7

raziskovalno središče/univerza

8

kombinacija


Preglednica 5 – Kategorije naložbe

Oznaka

Opis

Povezava z oznako(-ami) ukrepa(-ov)

1

ribiška pristanišča

I.23, I.24

2

mesta iztovarjanja

I.23, I.24

3

prodajne dvorane

I.23, I.24

4

zavetja

I.23, I.24


(1)  Informacije, ki jih je treba predložiti le, če je izbrana lokalna akcijska skupina za ribištvo.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1243/2014

z dne 20. novembra 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), zlasti člena 107(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnemu skladu (ESS), Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Organi upravljanja držav članic morajo v skladu z navedeno uredbo uvesti sistem za beleženje in hrambo podatkov v računalniški obliki o vsaki operaciji, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o posameznih operacijah.

(2)

Priloga III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (3) vsebuje seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki za vsako operacijo v sistemu spremljanja, ki ga vzpostavi vsaka država članica.

(3)

Za delovanje skupnega sistema spremljanja in vrednotenja iz člena 107 Uredbe (EU) št. 508/2014 so potrebna dodatna pravila o beleženju in prenosu podatkov. Ta pravila morajo v skladu s členom 107(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 določati informacije, ki jih predložijo države članice, pri čemer je treba zagotoviti kar najboljše sinergije z drugimi potencialnimi viri podatkov, kot je seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013.

(4)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila o informacijah, ki jih države članice predložijo Komisiji, da bi omogočile spremljanje in vrednotenje operacij, ki se financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v okviru deljenega upravljanja.

Člen 2

Seznam podatkov in struktura podatkovnih zbirk

1.   Vsaka država članica v skladu s členom 125(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 zabeleži v svoji podatkovni zbirki in predloži Komisiji seznam podatkov, ki vsebujejo informacije iz člena 107(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 in so v skladu s strukturo iz Priloge I k tej uredbi.

2.   Seznam podatkov se zabeleži in predloži Komisiji za vsako operacijo, izbrano za financiranje v okviru operativnega programa, ki ga podpira ESPR.

Člen 3

Vnašanje informacij v podatkovno zbirko

Podatki iz člena 2 se vnašajo v podatkovno zbirko v naslednjih dveh fazah:

(a)

v času odobritve operacije,

(b)

ko je operacija končana.

Člen 4

Podatki o izvajanju operacije

Informacije iz dela D Priloge I (Podatki o izvajanju operacije) temeljijo na poljih iz Priloge II.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).


PRILOGA I

STRUKTURA PODATKOVNIH ZBIRK

DEL A

Upravne informacije

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

1

CCI

številka enotne identifikacijske kode za operativni program

podatkovno polje 19 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (1)

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

potrebna za vse operacije, ki jih podpira Sklad

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

3

ime operacije

če je na voljo in če je polje 2 številka

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

4

številka plovila „številka registra flote Skupnosti“ (Community Fleet Register number – CFR (2))

po potrebi

posebej za ESPR

5

koda NUTS (3)

najustreznejša raven NUTS (privzeto = raven III)

posebej za ESPR

6

upravičenec

ime upravičenca (le za pravne osebe in fizične osebe v skladu z nacionalnim pravom)

podatkovno polje 1 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

7

spol upravičenca

po potrebi (možna vrednost: 1: moški, 2: ženska, 3: drugo)

posebej za ESPR

8

velikost podjetja

po potrebi (4) (možne vrednosti: 1: mikro, 2: malo, 3: srednje, 4: veliko)

posebej za ESPR

9

napredek pri izvajanju operacije

1 števka:

koda 0

=

operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero Komisiji še niso bili prijavljeni izdatki

koda 1

=

prekinjena operacija po delni izvedbi (za katero so bili Komisiji prijavljeni nekateri izdatki)

koda 2

=

opuščena operacija po delni izvedbi (za katero so bili Komisiji prijavljeni nekateri izdatki)

koda 3

=

končana operacija (za katero so bili Komisiji prijavljeni vsi izdatki)

posebej za ESPR

DEL B

Napoved izdatkov (v valuti, ki se uporablja za operacijo)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

10

skupni upravičeni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo

podatkovno polje 41 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

11

skupni upravičeni javni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013

podatkovno polje 42 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

12

podpora ESPR

znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo

posebej za ESPR

13

datum odobritve

datum dokumenta o pogojih za podporo

podatkovno polje 12 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

DEL C

Finančno izvajanje operacije (v EUR)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

14

skupni upravičeni izdatki

upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo

podatkovno polje 53 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

15

skupni upravičeni javni izdatki

javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo

podatkovno polje 54 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

16

upravičeni izdatki ESPR

izdatki ESPR, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji

posebej za ESPR

17

datum končnega plačila upravičencu

 

podatkovno polje 45 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (samo datum končnega plačila upravičencu)

DEL D

Podatki o izvajanju operacije

Polje

Vsebina polja

Opomba

Potrebe po podatkih in sinergije

18

zadevni ukrep

koda ukrepa (glej Prilogo II)

posebej za ESPR

19

kazalnik učinka

numerična vrednost

posebej za ESPR

20

podatki o izvajanju operacije

glej Prilogo II

posebej za ESPR

21

vrednost podatkov o izvajanju

numerična vrednost

posebej za ESPR

DEL E

Kazalniki rezultatov

Polje

Vsebina polja

Opomba

Potrebe po podatkih in sinergije

22

kazalnik(-i) rezultatov, povezani z operacijo

številčna oznaka kazalnika rezultatov (5)

posebej za ESPR

23

okvirni rezultat, ki ga pričakuje upravičenec

numerična vrednost

posebej za ESPR

24

vrednost kazalnika rezultatov, potrjena po izvedbi

numerična vrednost

posebej za ESPR


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).

(2)  Priloga I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(3)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(4)  V skladu s členom 2(28) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 20.12.2013, str. 320) za mala in srednje velika podjetja.

(5)  Določena v skladu s členom 107(1) Uredbe (EU) št. 508/2014.


PRILOGA II

PODATKI O IZVAJANJU OPERACIJE

Koda ukrepa

Ukrepi v Uredbi (EU) št. 508/2014

Podatki o izvajanju operacije

Poglavje I: Trajnostni razvoj ribištva

I.1

člen 26 in člen 44(3)

Inovacije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta inovacije: proizvodi in oprema; postopki in tehnike; sistem upravljanja in organizacijski sistem

število ljudi, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

I.2

člen 27 in člen 44(3)

Svetovalne storitve

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta svetovalne storitve: študije izvedljivosti in svetovalne storitve; strokovno svetovanje; poslovne strategije

I.3

člen 28 in člen 44(3)

Partnerstva med znanstveniki in ribiči

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: mreže; partnerski sporazum ali združenje; zbiranje in upravljanje podatkov; študije; pilotni projekti; širjenje znanja; seminarji; najboljše prakse

število znanstvenikov, vključenih v partnerstvo

število ribičev, vključenih v partnerstvo

število drugih organov, vključenih v operacijo

I.4

člen 29(1) in (2) ter člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže, socialni dialog, podpora zakoncem in partnerjem

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje; povezovanje v mreže; socialni dialog

število zakoncev in partnerjev, ki so upravičeni do operacije

število ljudi ali organizacij, ki so upravičeni do operacije (udeleženci usposabljanja, člani mrež, organizacije, vključene v socialni dialog)

I.5

člen 29(3) in člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – pripravniki na krovu plovil za mali priobalni ribolov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje

število pripravnikov, ki so upravičeni do operacije

I.6

člen 30 in člen 44(4)

Diverzifikacija in nove oblike dohodka

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta diverzifikacije: naložbe v ribiška plovila; turistično trnkarjenje; restavracije; okoljske storitve; izobraževalne dejavnosti

število zadevnih ribičev

I.7

člen 31 in člen 44(2)

Zagonska podpora za mlade ribiče

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

starost mladih ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.8

člen 32 in člen 44(1)(b)

Zdravje in varnost

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta zadevne opreme: naložbe v ribiška plovila; oprema za posameznike

število ribičev, vključenih v operacijo

I.9

Člen 33

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

število zajetih dni

I.10

Člen 34

Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

I.11

Člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – ustanovitev sklada

ime vzajemnega sklada

I.12

Člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – izplačilo nadomestil

izplačilo nadomestila za: slabe vremenske razmere; okoljske nesreče; stroške reševanja

število zadevnih plovil

število zadevnih članov posadke

I.13

Člen 36

Podpora sistemom dodeljevanja ribolovnih možnosti

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj; spremljanje; vrednotenje; upravljanje

vrsta upravičenca: javni organ; pravna ali fizična oseba; organizacija ribičev; organizacije proizvajalcev; drugo

I.14

Člen 37

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj in spremljanje; sodelovanje zainteresiranih strani; neposredno obnavljanje staleža

po potrebi število zadevnih staležev

celotno območje, vključeno v projekt (v km2)

I.15

člen 38 in člen 44(1)(c)

Omejitev vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta naložbe: selektivnost ribolovnega orodja; zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom; odprava vpliva na ekosistem in morsko dno; zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami; naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.16

člen 39 in člen 44(1)(c)

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.17

člen 40(1)(a)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – pobiranje odpadkov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.18

člen 40(1)(b)–(g) in (i) ter člen 44(6)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje, povezanih z območji omrežja Natura 2000 in posebnimi varstvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji omrežja Natura 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: naložbe v naprave; upravljanje virov; načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij; upravljanje območij omrežja Natura 2000; upravljanje zaščitenih morskih območij; povečanje ozaveščenosti; drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

celotno zaščiteno morsko območje (v km2)

število zadevnih ribičev

I.19

člen 40(1)(h)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.20

člen 41(1)(a), (b) in (c) ter 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila, pregledi in programi energetske učinkovitosti, študije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: oprema na krovu plovil; ribolovno orodje; energetska učinkovitost; študije

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

zmanjšanje porabe goriva v %

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

I.21

člen 41(2) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – menjava ali posodobitev motorja

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: menjava; posodobitev

pred intervencijo v kW (potrjen ali fizično pregledan)

po intervenciji v kW (potrjen ali fizično pregledan)

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

zmanjšanje porabe goriva v %

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

I.22

člen 42 in člen 44(1)(e)

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov; naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.23

člen 43(1) in (3) ter člen 44(1)(f)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij; naložbe za izboljšanje varnosti ribičev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

vrsta naložbe: kakovost; nadzor in sledljivost; energetska učinkovitost; varstvo okolja; varnostni in delovni pogoji

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

število drugih uporabnikov pristanišča ali drugih delavcev, ki so upravičeni do operacije

I.24

člen 43(2)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

Poglavje II: Trajnostni razvoj akvakulture

II.1

Člen 47

Inovacije

vrsta inovacije: razvoj znanja; uvajanje novih vrst; študije izvedljivosti

vrsta vključenega raziskovalnega organa: zasebni, javni

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

II.2

člen 48(1)(a)–(d) in (f)–(h)

Produktivne naložbe v akvakulturo

vrsta naložbe: produktivna naložba; diverzifikacija; posodobitev; zdravje živali; kakovost proizvodov; obnova; dopolnilne dejavnosti

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.3

člen 48(1)(e), (i) in (j)

Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode

vrsta naložbe: okoljska naložba in viri; poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

II.4

člen 48(1)(k)

Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija

vrsta naložbe: energetska učinkovitost; obnovljiva energija

II.5

Člen 49

Službe za upravljanje objektov akvakulture ter za razbremenitev in svetovanje

vrsta operacije: ustanovitev služb za upravljanje objektov; ustanovitev služb za razbremenitev in svetovanje; nakup svetovalnih storitev za objekte

po potrebi vrsta svetovalne storitve: skladnost z okoljsko zakonodajo; presoja vpliva na okolje; skladnost z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja; strategije trženja in poslovanja

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.6

Člen 50

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

vrsta dejavnosti: strokovno usposabljanje; vseživljenjsko učenje; širjenje znanja; nove strokovne veščine; izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu; povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

število zakoncev in življenjskih partnerjev, ki so upravičeni do operacije

II.7

Člen 51

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

vrsta operacije: določitev območij; izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture; preprečitev resne škode; ukrepi po ugotovitvi pogina ali bolezni

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.8

Člen 52

Spodbujanje novih gojiteljev vodnih organizmov, ki se ukvarjajo s trajnostno akvakulturo

celotno zadevno območje (v km2)

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.9

Člen 53

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

vrsta operacije: prehod na ekološko akvakulturo; sodelovanje v sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

celotno zadevno območje (v km2)

II.10

Člen 54

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

vrsta operacije: akvakultura v območjih omrežja Natura 2000; ohranjanje in razmnoževanje ex-situ; operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

celotno območje zunaj omrežja Natura 2000 (v km2)

II.11

Člen 55

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.12

Člen 56

Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

vrsta operacije: nadzor in izkoreninjenje bolezni; najboljše prakse in kodeksi ravnanja; zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini; veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse; skupine za zaščito zdravja; nadomestila za gojitelje mehkužcev

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.13

Člen 57

Zavarovanje staleža v akvakulturi

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje III: Trajnostni razvoj ribiških območij in območij akvakulture

III.1

člen 62(1)(a)

Podpora iz ESPR za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – pripravljalna podpora

vrsta upravičenca: javni organ; nevladna organizacija; drugi kolektivni organi, fizična oseba

III.2

Člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja – izbor lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (1)

celotno prebivalstvo, vključeno v lokalno akcijsko skupino za ribištvo (v enotah)

število javnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število zasebnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število partnerjev civilne družbe v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za administracijo

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za animacijo

III.3

Člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – projekti, ki jih podpirajo lokalne akcijske skupine za ribištvo (vključno s tekočimi stroški in animacijo)

vrsta operacije: dodana vrednost; diverzifikacija; okolje; socialno-kulturni ukrepi; upravljanje; tekoči stroški in animacija

III.4

Člen 64

Dejavnosti sodelovanja

vrsta operacije: pripravljalna podpora; projekti znotraj iste države članice; projekti z drugimi državami članicami; projekti s partnerji zunaj EU

po potrebi število partnerjev

Poglavje IV: Ukrepi, povezani s trženjem in predelavo

IV.1

Člen 66

Načrti proizvodnje in trženja

število članov vključenih organizacij proizvajalcev

IV.2

Člen 67

Pomoč za skladiščenje

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

IV.3

Člen 68

Ukrepi za trženje

vrsta operacije: ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij; iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja; spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti; preglednost proizvodnje; sledljivost in znaki za okolje; standardne pogodbe; komunikacijske in oglaševalske kampanje

za projekte, namenjene iskanju novih trgov in izboljšanju pogojev trženja: vrste, ki se lahko uspešno tržijo; neželeni ulov; proizvodi, ki imajo majhen vpliv, ali ekološki proizvodi

za projekte, namenjene spodbujanju kakovosti in dodane vrednosti: sheme kakovosti; certifikacija in spodbujanje trajnostnih proizvodov; neposredno trženje; pakiranje

število podjetij, ki so upravičena do operacije

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

IV.4

Člen 69

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

vrsta naložbe: varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje; izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev; predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi; predelava stranskih proizvodov; predelava proizvodov iz ekološke akvakulture; novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistemi upravljanja

število podprtih podjetij

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje V: Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture v najbolj oddaljenih regijah

V.1

Člen 70

Ureditev nadomestil

nadomestila za dodatne stroške

število podjetij, ki so upravičena do operacije

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje VI: Spremljevalni ukrepi za skupno ribiško politiko v okviru deljenega upravljanja

VI.1

Člen 76

Nadzor in izvrševanje

vrsta operacije: nakup, namestitev in razvoj tehnologije; razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov; razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti; izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov; posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev; nakup drugih sredstev nadzora; razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov; programi za usposabljanje in izmenjavo; analiza stroškov in koristi ter ocene revizij; seminarji in medijska orodja; operativni stroški; izvajanje akcijskega načrta

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

po potrebi število zadevnih ribiških plovil

VI.2

Člen 77

Zbiranje podatkov

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

Poglavje VII: Tehnična pomoč na pobudo držav članic

VII.1

Člen 78

Tehnična pomoč na pobudo držav članic

vrsta operacije: izvajanje operativnega programa; informacijski sistemi; izboljšanje upravne zmogljivosti; dejavnosti obveščanja; vrednotenje; študije; nadzor in revizija; mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo; drugo

Poglavje VIII Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

VIII.1

člen 80(1)(a)

Celostni pomorski nadzor

vrsta operacije: prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru; prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

VIII.2

člen 80(1)(b)

Varstvo morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

vrsta operacije: zaščitena morska območja; omrežje Natura 2000

površina zajetih zaščitenih morskih območij (v km2)

površina zajetih območij omrežja Natura 2000 (v km2)

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

VIII.3

člen 80(1)(c)

Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

vrsta operacije: izdelava programa spremljanja; vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija


(1)  Informacije, ki jih je treba predložiti le, če je izbrana lokalna akcijska skupina za ribištvo.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/52


IZVEDBENI UREDBI KOMISIJE (EU) št. 1244/2014

z dne 20. novembra 2014

o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (1), zlasti člena 9(3), člena 10(1) in člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 375/2014 bi Komisija morala določiti standarde in postopke, ki se nanašajo na potrebne pogoje, ureditve in zahteve, ki jih morajo uporabljati organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice pri identifikaciji, izboru, pripravi, upravljanju in napotitvi kandidatov za prostovoljce in prostovoljcev EU za humanitarno pomoč na izvajanje nalog v podporo humanitarni pomoči v tretjih državah. Uredba (EU) št. 375/2014 določa, da bi bilo treba te standarde sprejeti z delegiranimi akti, postopke pa z izvedbenimi akti.

(2)

Vse zainteresirane strani pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, tudi same prostovoljce in organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice, bi bilo treba spodbuditi, da se poistovetijo s pobudo.

(3)

Pomembno je, da se kandidati za prostovoljce identificirajo in izberejo po nediskriminatornem, poštenem in preglednem postopku, ki temelji na partnerstvu med organizacijami pošiljateljicami in organizacijami gostiteljicami ter izpolnjuje dejanske potrebe, ki jih na lokalni ravni izrazijo organizacije gostiteljice.

(4)

Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice bi morale zagotoviti temeljito uvajanje, da se preprečijo nesporazumi o vlogah in pričakovanjih ter prostovoljce ustrezno in praktično pripravi na napotitev. S tem in ob upoštevanju ustreznih kulturnih posebnosti bodo postavljeni temelji za zaupanje in sprejemanje v gostiteljskih skupnostih.

(5)

Usposabljanje je bistveni del priprav na napotitev, ki bi ga bilo treba zagotoviti vsem kandidatom za prostovoljce v okviru strukturiranega programa obveznih in izbirnih tečajev. Poleg tega bi bilo treba manj izkušenim prostovoljcem omogočiti, po potrebi s pripravništvom, da nadalje razvijejo svoje veščine ter pridobijo nova znanja in spretnosti, ki so pomembni v humanitarnem sektorju. To bi moralo biti zlasti usklajeno z dejavnostmi organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic ter okoliščinami, v katerih te delujejo.

(6)

Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice bi morale vzpostaviti ustrezen sistem nadzora in upravljanja. Skupaj bi morale nadzorovati in ocenjevati uspešnost in dosežke prostovoljcev v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci) ter zagotavljati povratne informacije o njihovih nalogah in ciljih. To bo pripomoglo k izboljšanju odgovornosti pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

(7)

Nadzor in upravljanje bi moralo dopolnjevati mentorstvo, ki bo prostovoljcu zagotovilo dodatno podporo pred in med napotitvijo ter po njej.

(8)

Pri napotitvi v tretje države bi morala organizacija pošiljateljica vzpostaviti kanal za stalno komunikacijo in dodatno podporo. Vsem prostovoljcem bi bilo treba zagotoviti tudi poročanje in podporo ob zaključku napotitve.

(9)

Prostovoljcem je treba zagotoviti ustrezne delovne in življenjske pogoje, ki jim bodo omogočali opravljanje nalog v varnih in higieničnih razmerah, ter zadovoljevanje osnovnih potreb, ne da bi jih to pahnilo v osebno stisko, ob hkratnem spoštovanju duha skromnega življenjskega sloga prostovoljcev. Dnevnice in druga plačila, izplačana v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ne predstavljajo dohodka za redno zaposlitev. Stopnje teh plačil se ne bi smele določiti na podlagi poklicnih izkušenj, strokovnega znanja in izkušenj ali rezultatov nalog, dodeljenih prostovoljcu; plačila so namenjena izključno za kritje življenjskih stroškov med napotitvijo. Za zagotovitev visoke in enake ravni zaščite bi moralo za vse prostovoljce veljati celovito zavarovalno kritje, posebej zasnovano za njihovo zaščito za ves čas trajanja njihove napotitve v tretje države ter vsa ustrezna obdobja pred in za tem.

(10)

Dolžnost skrbnega ravnanja je bistvenega pomena in skupna odgovornost. Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice bi morale kar najbolj skrbeti za zdravje, varnost in dobro počutje prostovoljcev ter razvijati ustrezne varnostne in zdravstvene postopke. Prostovoljci pa bi morali na delovnem mestu storiti vse za svoje zdravje in varnost ter zdravje in varnost drugih.

(11)

Med celotnim obdobjem napotitve bi bilo treba zagotoviti stalno spremljanje in ocenjevanje dela posameznih prostovoljcev. Spremljanje in ocenjevanje bi morala temeljiti na sistemu nadzora in upravljanja uspešnosti ter zagotavljati podatke o tem, v kolikšni meri posamezni prostovoljec – na ravni rezultatov in učinkov – prispeva k ciljem projekta in pobudi kot celoti.

(12)

Potreben je zanesljiv mehanizem certificiranja, da se zagotovi, da organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice upoštevajo standarde, določene v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014, in postopke, določene v tej uredbi. Ta mehanizem certificiranja bi moral temeljiti na načelih enostavnosti in preprečevanja podvajanja, razlikovanju med organizacijami pošiljateljicami in organizacijami gostiteljicami, stroškovni učinkovitosti, preglednosti in nepristranskosti ter spodbujanju raznolikosti in dostopnosti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 26 Uredbe (EU) št. 375/2014.

(14)

Da bi se zagotovilo pravočasno izvajanje pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, mora ta uredba začeti veljati čim prej, saj vsebuje določbe, na podlagi katerih izvajalske organizacije napotijo prostovoljce v tretje države –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za izvajanje Uredbe (EU) št. 375/2014 v zvezi z naslednjimi zadevami, navedenimi v členu 9(3), členu 10(1) in členu 12(6) Uredbe:

(a)

postopki, ki jih je treba upoštevati za identifikacijo, izbor in potrebne priprave pred napotitvijo kandidatov za prostovoljce, vključno z morebitnim pripravništvom,

(b)

določitvijo programa usposabljanja in postopka za ocenjevanje pripravljenosti kandidatov za prostovoljce na napotitev,

(c)

določbami za napotitev in upravljanje prostovoljcev v tretjih državah, med drugim za nadzor na terenu, stalno individualno podporo, mentorstvo, dodatno usposabljanje, potrebne delovne pogoje in podporo po zaključku napotitve,

(d)

zagotavljanjem zavarovalnega kritja in življenjskimi pogoji prostovoljcev, vključno s kritjem stroškov za dnevnice in nastanitev ter potnih in drugih stroškov,

(e)

postopki, ki jih je treba izvesti pred in med napotitvijo ter po njej, za zagotavljanje dolžnosti skrbnega ravnanja in ustreznih varnostnih ukrepov, vključno s protokoli za medicinsko evakuacijo in varnostnimi načrti, ki zajemajo nujno evakuacijo iz tretjih držav in postopki, potrebnimi za stik in sodelovanje z nacionalnimi organi,

(f)

postopki za spremljanje in ocenjevanje dela posameznih prostovoljcev,

(g)

mehanizmom certificiranja, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde in postopke iz člena 9 Uredbe (EU) št. 375/2014, in ločen mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 3 Uredbe (EU) št. 375/2014 in opredelitve pojmov iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(a)

„okvir kompetenc“ je okvir, kakor je opredeljen v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014;

(b)

„učni in razvojni načrt“ je načrt, kakor je opredeljen v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014;

(c)

„inštruktor“ je oseba, ki jo ponudnik usposabljanja zaposli za vodenje enega ali več modulov usposabljanja ali simulacijskih vaj na podlagi scenarijev in za oceno kompetenc kandidatov za prostovoljce;

(d)

„mentor“ je inštruktor, ki ga zaposli ponudnik usposabljanja in ima vlogo koordinatorja, ki oceni primernost kandidata za prostovoljca za napotitev. Odgovoren je za skupino kandidatov za prostovoljce. Na podlagi povratnih informacij drugih inštruktorjev usklajuje oceno njihovih kompetenc ter posamezne kandidate za prostovoljce spodbuja pri tem, da razmislijo o lastni samooceni in oceni inštruktorjev;

(e)

„mentorstvo“ je proces neformalnega prenosa znanja, socialnega kapitala in psihosocialne podpore, ki so pomembni za delo, poklicno pot ali poklicni razvoj. Mentorstvo zajema neformalno komunikacijo, običajno osebno in v daljšem obdobju, med osebo, ki jo organizacija gostiteljica določi za mentorja in naj bi imela ustrezno strokovno znanje in izkušnje, ter med prostovoljcem;

(f)

„poročanje“ je postopek, ki organizacijam pošiljateljicam, organizacijam gostiteljicam in prostovoljcem zagotavlja jasne informacije o rezultatih dela in dosežkih prostovoljcev ter priporočila ali spoznanja, ki izhajajo iz njihovih izkušenj, ter kapitalizacijo pridobljenih izkušenj in pozitiven profesionalen zaključek napotitve.

POGLAVJE 2

POSTOPKI ZA IDENTIFIKACIJO IN IZBOR KANDIDATOV ZA PROSTOVOLJCE

Člen 3

Postopek identifikacije in izbora

1.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice skupaj določijo postopek identifikacije in izbora. Določijo se vloge, odgovornosti in postopki, da se zagotovi pregleden, pravičen in učinkovit postopek zaposlovanja ob upoštevanju standarda enake obravnave, enakih možnosti in nediskriminacije, kot je določen v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014.

2.   Postopek identifikacije in izbora temelji na partnerstvu med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico ter zagotavlja stalno komunikacijo v predpisanih rokih. Organizacija pošiljateljica poskrbi, da je organizacija gostiteljica dosledno vključena v celotnem postopku zaposlovanja.

3.   Dogovorjeni postopek identifikacije in izbora se uporablja za vse faze postopka zaposlovanja.

4.   Postopek identifikacije in izbora vključuje najmanj:

(a)

opredelitev opisa nalog, profila kompetenc in meril za izbor prostovoljcev v skladu s členom 4;

(b)

razpis in prijavo v skladu s členom 5;

(c)

oceno ter uvrstitev kandidatov v širši in ožji izbor v skladu s členom 6;

(d)

izbor v skladu s členom 7.

Člen 4

Opredelitev opisa nalog, profila kompetenc in meril za izbor prostovoljcev

1.   Na podlagi ocene potreb, ki se izvede v skladu z delegirano uredbo Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014, organizacija gostiteljica v skladu z zahtevami iz točke 1 Priloge I predlaga opis prostovoljčevih nalog, vključno s prožnimi elementi, da se upošteva prispevek prostovoljca po njegovi zaposlitvi.

2.   Organizacija pošiljateljica pregleda opis prostovoljčevih nalog in ga po potrebi pomaga spremeniti, da se zagotovi ustrezno in realistično ujemanje s pričakovanimi prostovoljčevimi kompetencami ter absorpcijska sposobnost in potrebe organizacije gostiteljice.

3.   Na podlagi opisa prostovoljčevih nalog in okvira kompetenc organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica opredelita profil kompetenc prostovoljca in merila za izbor z minimalnimi zahtevami, ki se uporabljajo v postopku zaposlovanja. Profil kompetenc navaja tudi, ali je prostovoljec izkušen ali manj izkušen humanitarni delavec ter morebitno potrebo po pripravništvu.

Člen 5

Razpis in prijava

1.   Organizacija pošiljateljica je odgovorna za razpis o napotitvi. S pomočjo organizacije gostiteljice pripravi informativni sveženj, s katerim javnost obvesti o pobudi in pritegne kandidate za prostovoljce.

2.   Razpis se objavi vsaj v angleščini, napisan mora biti jasno, nedvoumno in razumljivo ter v skladu z zahtevami iz točke 2 Priloge I vsebovati informacije o delovnem mestu, ki bo ponujeno kandidatu za prostovoljca.

3.   Na osrednji platformi pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč mora biti objavljen najmanj en mesec, za pritegnitev morebitnih prosilcev na osrednjo platformo pa se lahko uporabijo dodatne promocijske dejavnosti. V ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar gre za napotitev v odziv na humanitarno krizo, je razpis lahko objavljen manj kot mesec dni, vendar ne manj kot en teden.

4.   Prosilci za prijavo uporabijo standardizirani obrazec, ki vključuje strukturiran življenjepis. Poleg tega izpolnijo standardizirani vprašalnik za samooceno, s katerim ocenijo svoje kompetence glede na okvir kompetenc ter svojo prilagodljivost dodeljenim nalogam ter življenjskim in delovnim razmeram iz razpisa. V zvezi s tem morajo tudi dati svoje soglasje.

Člen 6

Ocena prosilcev ter uvrščanje v širši in ožji izbor

1.   Organizacija pošiljateljica prosilce oceni na podlagi informacij iz obrazca za prijavo in vprašalnika za samooceno, izjave o motivaciji za udeležbo v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, v posebnih primerih pa tudi na podlagi njihove zmožnosti analize ustreznega scenarija humanitarne pomoči, ki se oceni s pisnim preizkusom, esejem ali podobnim.

2.   Na podlagi te ocene organizacija pošiljateljica organizaciji gostiteljici predloži seznam prosilcev, ki jih je uvrstila v širši izbor, da bi se skupaj dogovorili o ožjem izboru prosilcev, s katerimi se opravi razgovor.

3.   Prosilci, uvrščeni v ožji izbor, se povabijo na strukturiran razgovor, ki temelji na okviru kompetenc. Razgovor se lahko izvede osebno ali s pomočjo telekomunikacijskih tehnologij, po možnosti ob udeležbi organizacije gostiteljice. Dodatne metode ocenjevanja lahko vključujejo ocenjevalne centre, dejavnosti v skupini in simulacijske vaje.

4.   Organizacija pošiljateljica lahko pred končno izbiro po potrebi preveri osebne in poklicne reference prosilcev. Prosilci se o preverjanju obvestijo na začetku postopka, v razpisu.

Člen 7

Izbor

1.   Organizacija gostiteljica sprejme končno odločitev o izbranem kandidatu za prostovoljca in svojo izbiro potrdi organizaciji pošiljateljici, ki je odgovorna za ponudbo za delo in pripravo uvajalne faze. Za vsako delovno mesto se lahko izberejo nadomestni kandidati, da nadomestijo kandidata, če ta predčasno odpove pogodbo ali ni več na voljo.

2.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice morajo biti zmožne dokazati in utemeljiti, kako so sprejele odločitev o izboru ter da so spoštovale načela enake obravnave, enakih možnosti in nediskriminacije v celotnem postopku identifikacije in izbora.

3.   Izbirni postopek se zaključi v razumnem roku. Organizacija pošiljateljica vse prosilce obvesti o odločitvi o izboru in jih obvesti o možnosti, da zaprosijo za povratne informacije. Izbranega kandidata za prostovoljca pozove, da pisno potrdi svoj interes za sodelovanje v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

4.   Organizacija pošiljateljica zagotovi sledljivost dokumentacije, povezane s postopkom identifikacije in izbora, pa tudi, da se ta hrani v skladu s standardom o varstvu podatkov iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014.

Člen 8

Presoja učnih potreb

1.   Na podlagi rezultatov postopka zaposlovanja, potreb organizacije gostiteljice in načrtovane napotitve organizacija pošiljateljica v posvetovanju z organizacijo gostiteljico in kandidatom za prostovoljca presodi, kakšne so njegove učne potrebe, in v programu usposabljanja opredeli module, ki naj se jih udeleži, in sicer na podlagi naslednjih meril:

(a)

izkušenosti; pri tem se izkušenim kandidatom omogoči, da se osredotočijo na obvezne module ter izberejo usposabljanje na področju vodenja projektov na ustrezni ravni in izbirne specializirane module;

(b)

potreb organizacije gostiteljice po posebnih kompetencah, ki se izpolnijo z udeležbo kandidata za prostovoljca v izbirnih modulih;

(c)

splošnih kompetenc kandidata za prostovoljca, ki se izpopolnijo z njegovo udeležbo v izbirnih modulih.

2.   Organizacija pošiljateljica izpolni učni in razvojni načrt iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014, ter opredeli ocenjene kompetence izbranih kandidatov za prostovoljce in njihove učne potrebe ter ga predloži ponudnikom usposabljanja.

POGLAVJE 3

PROGRAM USPOSABLJANJA V OKVIRU POBUDE PROSTOVOLJCI EU ZA HUMANITARNO POMOČ

Člen 9

Program usposabljanja

1.   Program usposabljanja za vse izbrane kandidate za prostovoljce izvaja ponudnik usposabljanja; kjer je to primerno, lahko sodelujejo tudi organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in nekdanji prostovoljci.

2.   Program usposabljanja temelji na okviru kompetenc ter se prilagaja tako potrebam manj izkušenih kot izkušenih kandidatov.

3.   Pri programu usposabljanja se uporablja kombinirani pristop, ki temelji na modulih e-učenja in poučevanja v učilnici.

4.   Obvezni moduli za vse kandidate za prostovoljce vključujejo:

(a)

splošno predstavitev Unije, njenih zunanjih odnosov in njenega sistema kriznega odzivanja;

(b)

uvod v humanitarno dejavnost, predstavitev politike Unije na področju humanitarne pomoči in pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč;

(c)

skrb za osebno varnost in zdravje;

(d)

vodenje projektov;

(e)

zavedanje medkulturnih razlik (in prečnih vprašanj);

(f)

simulacijsko vajo na podlagi scenarija, v kateri morajo kandidati za prostovoljce dokazati pridobljene kompetence.

5.   Izbirni moduli vključujejo:

(a)

zastopanje interesov in komuniciranje;

(b)

psihološko prvo pomoč;

(c)

usposabljanje multiplikatorjev;

(d)

upravljanje prostovoljskega dela;

(e)

organizacijski razvoj;

(f)

module po meri, kadar je to potrebno, da se tehnične kompetence kandidatov za prostovoljce prilagodijo za področje humanitarne pomoči.

6.   Kandidati za prostovoljce se udeležijo vseh obveznih modulov, udeležijo pa se lahko tudi enega ali več izbirnih modulov, ki se izberejo v skladu s členom 8.

7.   Učni načrt usposabljanja s podrobnimi podatki o vsakem modulu, vključno z njegovim statusom, ciljno skupino, časovnico ter z njim povezanimi kompetencami in učnimi izidi, je določen v Prilogi II.

Člen 10

Ocenjevanje kandidatov za prostovoljce med usposabljanjem in po njem

1.   Med usposabljanjem in po njegovem zaključku se na podlagi okvira kompetenc oceni pripravljenost kandidatov za prostovoljce na napotitev.

2.   Kandidata za prostovoljca inštruktorji ocenijo skupaj, pri čemer ima ključno usklajevalno vlogo njegov mentor.

3.   Pri oceni kompetenc inštruktorji ocenijo znanje, spretnosti in odnos kandidata za prostovoljca, ta ocena pa temelji na:

(a)

samooceni kandidata za prostovoljca po simulacijski vaji na podlagi scenarija;

(b)

zapiskih opažanj inštruktorjev po posameznem modulu usposabljanja in po simulacijski vaji na podlagi scenarija;

(c)

mentorjevi oceni, ki vsebuje kritičen pregled samoocene in zapiske opažanj z individualnih pogovorov s kandidatom za prostovoljca, ki temeljijo na povratnih informacijah inštruktorjev.

4.   Ocena vseh kompetenc se vključi v učni in razvojni načrt kandidata za prostovoljca, ki se ob zaključku usposabljanja posodobi ter vanj vnesejo opravljeni tečaji in doseženi rezultati.

5.   Kandidati za prostovoljce, ki ne dosegajo katere od prečnih ali posebnih kompetenc, se izključijo. Inštruktorji in mentor morajo biti po potrebi zmožni pojasniti in utemeljiti vse take ocene in odločitve.

POGLAVJE 4

POSTOPKI ZA PRIPRAVO KANDIDATOV ZA PROSTOVOLJCE NA NAPOTITEV

Člen 11

Program uvajanja

1.   Med uvajanjem se kandidati ali prostovoljci seznanijo s kulturo, politikami in praksami organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice ter pričakovanji glede delovnih zadolžitev.

2.   Organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica skupaj pripravita program uvajanja. V programu opredelita svoje vloge in odgovornosti, ki po možnosti temeljijo na povratnih informacijah vrnjenih prostovoljcev, da se izkoristijo njihove praktične izkušnje in spoznanja. Program zajema:

(a)

uvajanje pred napotitvijo, ki ga v skladu s členom 12 zagotovi organizacija pošiljateljica;

(b)

uvajanje v državi napotitve, ki ga v skladu s členom 18 zagotovi organizacija gostiteljica.

3.   Kadar je to primerno, organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica organizirata skupna srečanja vseh kandidatov ali prostovoljcev.

Člen 12

Uvajanje pred napotitvijo

1.   Organizacija pošiljateljica zagotovi, da se vsi kandidati za prostovoljce pred napotitvijo udeležijo temeljitega in ustreznega osebnega uvajanja. To zajema najmanj naslednje:

(a)

strukturo in postopke organizacije in upravljanja, ekipe, ki sodelujejo v projektu (vključno z vodjo projekta, odgovorno osebo za krizno upravljanje in kadrovsko službo), poslanstvo in cilje organizacije v zvezi s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč;

(b)

celovite informacije o okoliščinah projekta, v katerih bo kandidat za prostovoljca deloval, njegovih nalogah in oceni potreb, na katerih te temeljijo; predvidene delovne in življenjske pogoje v skladu s členi 22 in 24–27;

(c)

ustrezni pravni okvir, ki se uporablja za prostovoljca v skladu z delegirano uredbo Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014;

(d)

standarde in postopke, ki so relevantni za prostovoljca, vključno z disciplinskimi in pritožbenimi standardi in postopki, pa tudi v zvezi z goljufijami in korupcijo, varstvom otrok in ranljivih odraslih ter kodeksom ravnanja iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014;

(e)

obvezno predstavitev varnostnih in zdravstvenih vidikov glede na okoliščine (vključno z zdravniškim pregledom pred odhodom), kakor je določeno v členih 28 in 30;

(f)

sistem in postopek nadzora in upravljanje uspešnosti ter vzpostavljene podporne mehanizme, vključno z mentorstvom in drugimi oblikami pomoči, kakor je določeno v členih 19, 20 in 21;

(g)

učni in razvojni načrt;

(h)

informacije o mreži za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč ter o tem, kako ta podpira prostovoljce pred napotitvijo, med njo in po njej;

(i)

informacije o dejavnostih komuniciranja in krepitve prepoznavnosti, ki jih predvideva projekt v skladu z načrtom za komuniciranje iz člena 17 Uredbe (EU) št. 375/2014, vključno s kontaktnimi podatki pristojnega regionalnega referenta Komisije za informiranje;

(j)

poročanje v skladu s členom 23.

2.   V okviru uvajanja organizacija pošiljateljica zagotovi tudi informacije o območni pisarni Evropske komisije za humanitarno pomoč, ki je pristojna za državo napotitve, in to pisarno obvesti o skorajšnji napotitvi prostovoljcev.

3.   Organizacija pošiljateljica poskrbi, da kandidati za prostovoljce preberejo in razumejo vse informacije, ki so jim bile zagotovljene med uvajanjem, ter da so jim med sodelovanjem v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč te vedno na voljo.

Člen 13

Pripravništvo za manj izkušene kandidate

1.   Od manj izkušenih kandidatov za prostovoljce se lahko zahteva tudi, da poleg usposabljanja opravijo pripravništvo pri organizaciji pošiljateljici, da ob delu pridobijo znanja o postopkih, etiki in okviru humanitarnega dela ter se dodatno pripravijo na načrtovano napotitev. Pripravništvo traja največ šest mesecev, z možnostjo omejenega podaljšanja v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih.

2.   Organizacija pošiljateljica v posvetovanju z organizacijo gostiteljico in pripravnikom za prostovoljca za potrebe pripravništva pregleda in ustrezno popravi učne potrebe v učnem in razvojnem načrtu. V učnem in razvojnem načrtu se opredeli zlasti:

(a)

učne izide, ki naj bi jih pripravnik dosegel med pripravništvom;

(b)

naloge, ki jih bo pripravnik opravljal v okviru učnega procesa, in vire, ki jih je treba zagotoviti;

(c)

cilje in rezultate, ki naj bi jih pripravnik dosegel ob zaključku pripravništva.

3.   Naslednji členi te uredbe se smiselno uporabljajo za pripravništvo, pri čemer za organizacije pošiljateljice, ki gostijo pripravnike, veljajo obveznosti iz:

(a)

člena 19(4), (5), (6) in (9) ter členov 21 in 22;

(b)

člena 24 z izjemo odstavka 5. Kandidati za prostovoljce, ki prihajajo iz držav članic EU ali iz tretjih držav iz člena 23(1)(b) Uredbe (EU) št. 375/2014 pod pogoji iz navedenega člena, ki so vključeni v nacionalni sistem socialne varnosti ali zdravstvenega zavarovanja v državi prebivališča ter opravljajo pripravništvo v navedenih državah, prejmejo samo dopolnilno zavarovalno kritje. To pomeni, da je njihovo zavarovalno kritje omejeno na stroške, ki presegajo kritje, ki ga zagotavlja nacionalni sistem socialne varnosti ali zdravstvenega zavarovanja. V utemeljenih primerih, kadar nacionalni sistem socialne varnosti ali zdravstvenega zavarovanja pokriva le del stroškov iz člena 24(5) ali jih sploh ne pokriva, se izjemoma krije 100 % nastalih stroškov;

(c)

člena 25 z izjemo odstavka 6, člena 26 in člena 27(1), če je ustrezno;

(d)

člena 28(1), (8) in (14) ter člena 30(1), (4), (5), (6) in (7).

Člen 14

Ocenjevanje kandidatov za prostovoljce po pripravništvu

1.   Ob zaključku pripravništva pripravnik opravi samooceno na podlagi okvira kompetenc ter učnega in razvojnega načrta.

2.   Neposredno nadrejeni v organizaciji pošiljateljici v posvetovanju z organizacijo gostiteljico to samooceno pregleda in pripravnika oceni, pri čemer zlasti:

(a)

oceni njegovo uspešnost glede na določene cilje;

(b)

pregleda, ali so bili rezultati doseženi;

(c)

opredeli učne izide.

3.   Kandidati za prostovoljce, ki ne dosegajo katere od prečnih ali posebnih kompetenc, se izključijo in ne morejo postati prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Neposredno nadrejeni v organizaciji pošiljateljici mora biti po potrebi zmožen pojasniti in utemeljiti tako oceno in odločitev.

Člen 15

Dodatno usposabljanje pred napotitvijo

Ne glede na udeležbo kandidata za prostovoljca v programu usposabljanja in ne glede na opravljeno pripravništvo lahko organizacija pošiljateljica pred napotitvijo organizira ustrezno dodatno usposabljanje, na primer za prilagoditev tehničnih kompetenc kandidata za prostovoljca potrebam organizacije gostiteljice ali tečaj jezika, potrebnega v državi napotitve.

Člen 16

Pogodba s prostovoljcem

1.   Na podlagi rezultatov uvajanja pred napotitvijo in, kjer je to ustrezno, pripravništva in drugih oblik usposabljanja pred napotitvijo iz členov 13–15 organizacija pošiljateljica v posvetovanju z organizacijo gostiteljico potrdi končno oceno primernosti kandidata, da se napoti kot prostovoljec EU za humanitarno pomoč.

2.   Organizacija pošiljateljica in pozitivno ocenjeni prostovoljec podpišeta pogodbo o napotitvi iz člena 14(5) Uredbe (EU) št. 375/2014.

3.   V pogodbi, katere določbe se opredelijo v tesnem posvetovanju z organizacijo gostiteljico, se določijo posebni pogoji za napotitev ter pravice in obveznosti prostovoljca. Poleg tega se v skladu z delegirano uredbo Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014, v pogodbi navede zakonodaja, ki se uporablja zanjo, in pristojno sodišče, vključi pa se še najmanj naslednje:

(a)

navedba prostovoljčeve vloge in funkcije, trajanja in lokacije napotitve ter delovnih zadolžitev v skladu z opisom nalog, vključno z elementi, ki izhajajo iz komunikacijskega načrta iz člena 17 Uredbe (EU) št. 375/2014;

(b)

čas trajanja pogodbe, vključno z datumom začetka in konca veljavnosti;

(c)

upravljanje uspešnosti, med drugim:

pravila upravljanja, vključno z odgovornim neposredno nadrejenim v organizaciji gostiteljici in kontaktno točko za stalno podporo v organizaciji pošiljateljici;

določbe o mentorstvu;

(d)

delovni pogoji, vključno z delovnim časom in dopustom;

(e)

finančne pravice in obveznosti prostovoljca ter pravila za njihovo zagotovitev:

dnevnice in nadomestilo za selitev;

informacije o veljavnih davčnih predpisih in predpisih o socialni varnosti;

zavarovalno kritje;

nastanitev;

potovanje;

(f)

praktične podrobnosti:

zdravniški pregledi;

vizumi in delovna dovoljenja;

(g)

zaupnost;

(h)

pričakovano ravnanje prostovoljcev, vključno z neoporečnostjo in kodeksom ravnanja, ter varstvom otrok in ranljivih odraslih, vključno z ničelno toleranco do spolne zlorabe, ki se priloži pogodbi;

(i)

disciplinska politika in prenehanja statusa prostovoljca;

(j)

mehanizem mediacije za reševanje težav, pritožb in sporov;

(k)

dolžnosti in ukrepi, ki se uporabljajo za skrb za varnost in zdravje;

(l)

učenje in razvoj:

usposabljanje in uvajanje;

poročanje.

4.   V primeru spora med organizacijo gostiteljico ali organizacijo pošiljateljico ter prostovoljcem ima prostovoljec pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu z nacionalnimi predpisi, ki se uporabljajo za organizacijo pošiljateljico.

Člen 17

Vpis v zbirko podatkov

Po prejetju prostovoljčeve izrecne privolitve organizacija pošiljateljica vnese prostovoljčeve podatke v zbirko podatkov iz člena 13 Uredbe (EU) št. 375/2014 (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov). Vsakršna obdelava osebnih podatkov v tej zbirki podatkov se mora opraviti v skladu s standardom varstva podatkov iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014. Za obdelavo osebnih podatkov v tej zbirki podatkov, ki jo opravi Komisija, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 (2).

POGLAVJE 5

POSTOPKI ZA NAPOTITEV IN UPRAVLJANJE PROSTOVOLJCEV

Člen 18

Uvajanje v državi napotitve

1.   Organizacije gostiteljice vsem prostovoljcem po prihodu v državo napotitve zagotovijo temeljito in ustrezno uvajanje, ki zajema najmanj naslednje:

(a)

strukturo in postopke organizacije in upravljanja; ekipe, ki sodelujejo v projektu (vključno z vodjo projekta, operativno in tehnično ekipo, odgovorno osebo za krizno upravljanje ter podpornimi ekipami, kot sta kadrovska služba in računovodstvo), projektno lokacijo ter organizacijsko poslanstvo in cilje v zvezi s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč;

(b)

izčrpne informacije o poslanstvu, pristojnosti in projektih organizacije gostiteljice, skupnostih, ki so vključene, delovnem okolju ter pričakovanjih o učinkih in rezultatih, ki izhajajo iz nalog, dodeljenih prostovoljcem, in oceni potreb, na kateri te temeljijo;

(c)

ustrezni pravni okvir, ki se uporablja za prostovoljca;

(d)

obvezno predstavitev varnostih in zdravstvenih vidikov glede na okoliščine, kakor je določeno v členih 28 in 30;

(e)

sistem in postopek nadzora in upravljanja uspešnosti ter vzpostavljene podporne mehanizme, vključno z mentorstvom in drugimi oblikami pomoči, kakor je določeno v členih 19, 20 in 21;

(f)

predstavitev kulture države, regije in kraja napotitve, vključno s smernicami za primerno vedenje;

(g)

poročanje v skladu s členom 23.

2.   Organizacija gostiteljica poskrbi, da prostovoljci preberejo in razumejo vse informacije, ki so jim bile zagotovljene med uvajanjem v državi napotitve, ter da so jim med sodelovanjem v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč te vedno na voljo.

Člen 19

Nadzor in upravljanje uspešnosti

1.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice na podlagi ciljev za uspešnost, pričakovanih učinkov in rezultatov skupaj razvijejo sistem upravljanja uspešnosti za merjenje napredka in kakovosti prostovoljskega dela v skladu z opisom nalog.

2.   Postopek upravljanja uspešnosti opredeli vlogi organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice ter njuno odgovornost za nadzor prostovoljca.

3.   Med uvajanjem organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica skupaj s prostovoljcem določita cilje za uspešnost ter mu omogočita, da predloži pripombe o prilagodljivih elementih opisa nalog.

4.   Organizacija gostiteljica določi neposredno nadrejenega, ki bo odgovoren za nadzor prostovoljca, s katerim mora imeti razumno in praktično pogosto nadzorne sestanke.

5.   Kjer je to primerno in glede na trajanje napotitve, organizacija pošiljateljica in nadrejeni iz organizacije gostiteljice skupaj s prostovoljcem opravita vmesni pregled uspešnosti, s katerim formalno ocenita proces njegove integracije in napredek pri uresničevanju ciljev ter prilagodita cilje in opis nalog ter učni in razvojni načrt.

6.   Če se pri vmesnem pregledu ugotovi, da prostovoljec ne dosega katere od prečnih ali posebnih kompetenc, lahko organizacija gostiteljica v dogovoru z organizacijo pošiljateljico sprejme odločitev o predčasnem zaključku napotitve. Po potrebi morata biti zmožni pojasniti in utemeljiti vsako tako oceno in odločitev.

7.   Organizacija pošiljateljica in nadrejeni iz organizacije gostiteljice skupaj s prostovoljcem opravita zaključni pregled uspešnosti, s katerim ob zaključku napotitve ocenita dosežke prostovoljca glede na cilje v povezavi z dodeljenimi nalogami ter glede na učni in razvojni načrt.

8.   Rezultati pregleda uspešnosti se vključijo v učni in razvojni načrt prostovoljca.

9.   Organizacija pošiljateljica hrani evidenco o pregledih uspešnosti v skladu s standardi za varstvo podatkov iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014, ter v zbirko podatkov pošlje potrditev o tem, ali je bila napotitev uspešno zaključena in, če ni bila, navede razloge.

Člen 20

Stalna podpora organizacije pošiljateljice

1.   Pred napotitvijo organizacija pošiljateljica določi kontaktno osebo, ki bo prostovoljcu na voljo med celotno napotitvijo in z njim vzdrževala redne stike ter:

(a)

podpirala njegovo privajanje in prehod na novo okolje;

(b)

prostovoljcu in organizaciji gostiteljici zagotavljala potrebno dodatno podporo;

(c)

sodelovala pri vmesnem in zaključnem pregledu uspešnosti ter po potrebi pri drugih sestankih ter

(d)

zagotovila pomoč v obliki mediacije v primeru nesoglasja med organizacijo gostiteljico in prostovoljcem.

2.   Če imenovana kontaktna oseba med napotitvijo ne more več opravljati te vloge, se čim prej določi nadomestna oseba in tako zagotovi stalnost podpore.

Člen 21

Mentorstvo

1.   Organizacija gostiteljica imenuje enega ali več mentorjev, ki prostovoljcu zagotavljajo podporo na področjih, kot so:

(a)

razvoj poklicnih spretnosti ter izboljšanje uspešnosti in znanja;

(b)

vključevanje v novo kulturno okolje in prilagajanje nanj;

(c)

svetovanje v zvezi z dodeljenimi nalogami ter

(d)

reševanje psihosocialnih težav.

2.   Imenovani mentor ima dostop do učnega in razvojnega načrta prostovoljca ter njemu dodeljenih nalog ter na tem utemelji svojo podporo prostovoljcu. Mentor se redno srečuje s prostovoljcem, da se z njim pogovori o doseženem napredku ter mu pomaga pri reševanju težav v zvezi z napotitvijo in reševanju osebnih težav.

3.   Mentorstvo upošteva lokalne razmere in je, kadar je to mogoče, primerno tudi za lokalne prostovoljce.

4.   Organizacija pošiljateljica v sodelovanju z organizacijo gostiteljico olajša izvajanje mentorstva, tako da zagotovi analitično podporo, usposabljanje in druge oblike podpore za krepitev zmogljivosti ter tako da v primeru omejene lokalne razpoložljivosti usposobljene delovne sile v svojih strukturah in omrežjih opredeli in imenuje ustrezno usposobljene posameznike.

5.   Če je to primerno, se lahko preuči možnost mentorstva na daljavo, zlasti z uporabo mreže za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

Člen 22

Delovni pogoji

1.   Vsi prostovoljci morajo imeti primerne delovne pogoje, da lahko uspešno opravljajo svoje delo ter da se zagotovijo njihovo dobro počutje, motivacija, zdravje in varnost. Delovni pogoji morajo biti v skladu z ustreznimi določbami Direktive 89/391/ES (3) in Direktive 2003/88/ES (4).

2.   Organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica na podlagi lokalnih in nacionalnih okoliščin delovanja skupaj opredelita primerne delovne pogoje.

3.   Organizacija gostiteljica zagotovi potrebne informacije in predlaga delovne pogoje, katerih ustreznost in primernost oceni organizacija pošiljateljica, da se zagotovi skladnost z njihovo dolžnostjo skrbnega ravnanja ter splošnimi politikami in praksami organizacije pošiljateljice.

4.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice skupaj zagotovijo, da se varnostna in zdravstvena tveganja preprečijo, obvladajo in zmanjšajo ter da so predlagani delovni pogoji v skladu z dogovorjenimi varnostnimi in zdravstvenimi postopki iz členov 28, 29 in 30 ter v skladu z zahtevami za delovni čas, dopust, minimalni dnevni in tedenski počitek in delovni prostor iz točke 3 Priloge I.

Člen 23

Podpora ob zaključku napotitve in po njej

1.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice skupaj odločijo o vsebini in postopku poročanja, ki se predvidi za vse prostovoljce, tudi tiste, ki se vrnejo predčasno.

2.   Organizacija gostiteljica prostovoljcu zagotovi osebno ali skupinsko poročanje, vključno s končnim pregledom uspešnosti iz člena 19(7), in, kadar je to primerno, poskrbi za predajo projekta ekipi in drugim, ki bodo nadaljevali z dejavnostmi, ki jih izvaja prostovoljec, da se zagotovita trajnost in stalnost.

3.   Organizacija pošiljateljica prostovoljcu po vrnitvi zagotovi pravočasno osebno in skupinsko poročanje ter operativno ali projektno poročanje na podlagi povratnih informacij organizacije gostiteljice ter zaključek učnega in razvojnega načrta.

4.   Organizacija pošiljateljica prostovoljcu po napotitvi omogoči zdravniški pregled, po želji pa tudi psihosocialno pomoč in svetovanje.

5.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice prostovoljca usmerijo k priložnostim za nadaljnje udejstvovanje na področju humanitarne pomoči in dejavnega evropskega državljanstva, tudi s promocijo mreže za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč in sodelovanjem z njo.

6.   Organizacija pošiljateljica prostovoljca po vrnitvi zaprosi za konstruktivne povratne informacije o pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, pri čemer mu pojasni, kako bodo te informacije lahko koristne za prihodnje napotitve.

POGLAVJE 6

DOLOČBE O ZAVAROVANJU IN ŽIVLJENJSKIH POGOJIH

Člen 24

Zavarovalno kritje

1.   Za prostovoljca se sklene zavarovalna polica s celovitim kritjem, ki je zasnovana posebej za njihovo zaščito med celotnim trajanjem napotitve v tretjih državah ter ustreznih obdobjih pred in za tem.

2.   Zavarovalno kritje mora veljati po vsem svetu, 24 ur na dan. Veljati mora od dne, ko prostovoljec zapusti dom in se odpravi v tretjo državo napotitve, do dne, ko prostovoljec zapusti tretjo državo napotitve in se vrne domov (v nadaljnjem besedilu: prvo obdobje kritja).

3.   Zavarovalno kritje, daljše od 12 tednov, se podaljša za dodatnih 8 tednov v matični državi zavarovanca za kritje zdravljenja bolezni in poškodb, do katerih je prišlo v prvem obdobju kritja.

4.   To kritje velja za vse dejavnosti, povezane s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, pa tudi za zasebne dejavnosti prostovoljcev v prvem obdobju kritja.

5.   Za vse prostovoljce se sklene polica o 100-odstotnem (celovitem) zavarovalnem kritju za naslednje:

(a)

zdravstvene in zobozdravstvene storitve;

(b)

nosečnost in rojstvo otroka;

(c)

nesrečo;

(d)

vrnitev v državo izvora;

(e)

življenjsko zavarovanje;

(f)

trajno in začasno invalidnost ali nezmožnost za delo;

(g)

odgovornost do tretjih oseb;

(h)

izgubo ali krajo dokumentov, vozovnic in osebne lastnine;

(i)

dopolnilno pomoč.

6.   Za zagotovitev enake obravnave in zajetje vseh prostovoljcev pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč lahko Komisija na podlagi javnega razpisa sklene pogodbo z enim ali več ponudniki zavarovanj.

Člen 25

Dnevnice in nadomestilo za selitev

1.   Organizacija pošiljateljica prostovoljcem kot nezaposlenim posameznikom pravočasno in v rednih obrokih plača dnevnice v obliki pavšalnih plačil.

2.   Dnevnice v obliki pavšalnih plačil temeljijo na košarici porabe, ki zajema redne stroške prostovoljcev za naslednje postavke:

(a)

prehrana;

(b)

izdelki za osebno higieno in gospodinjski izdelki;

(c)

obleka;

(d)

lokalni prevoz in prevoz znotraj države;

(e)

razni stroški za zagotovitev primernega življenjskega standarda in udeležbe v lokalni skupnosti (doda se lahko največ 20 % skupnega zneska za postavke iz točk od (a) do (d), da se zajamejo tudi drugi stroški, na primer za prostočasne dejavnosti, frizerske storitve, časopise in pisalne potrebščine).

(f)

dodatek za prostovoljce, ki bivajo na območjih z indeksi nad povprečjem države (največ 10 % za postavke iz točk od (a) do (d)).

3.   Dnevnice v obliki pavšalnih plačil ne zajemajo stroškov nastanitve.

4.   Komisija objavi informacije o pavšalnih zneskih dnevnic za države napotitve na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin posamezne države. Stroški posebnih potreb, povezanih z invalidnostjo ali drugimi ustrezno utemeljenimi izjemnimi okoliščinami, se lahko povrnejo poleg izplačila dnevnic.

5.   Prostovoljci se pravočasno obvestijo o spremembah stopenj indeksov in dnevnic, ki jih zadevajo med napotitvijo, zlasti v državah z visokimi stopnjami inflacije ali deflacije cen.

6.   Po uspešno zaključeni napotitvi organizacija pošiljateljica prostovoljcem glede na trajanje napotitve izplača redno indeksirano nadomestilo za selitev v višini 100 EUR na mesec.

Člen 26

Nastanitev

1.   Organizacija pošiljateljica poskrbi, da organizacija gostiteljica prostovoljcu zagotovi ustrezno nastanitev po razumni ceni na lokalni ravni.

2.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice skupaj poskrbijo, da se varnostna in zdravstvena tveganja preprečijo, upravljajo in zmanjšajo ter da je predlagana nastanitev v skladu z dogovorjenimi varnostnimi in zdravstvenimi postopki iz členov 28, 29 in 30 ter zahtevami iz točke 4 Priloge I.

3.   Kadar je to mogoče, stroške nastanitve, ogrevanja in druge neposredno povezane stroške krije neposredno organizacija gostiteljica. Organizacija gostiteljica sklene pogodbeno razmerje z najemodajalci ter najemodajalce in gostitelje ustrezno obvesti o pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

Člen 27

Potni stroški in povezani stroški

1.   Organizacija pošiljateljica organizira potovanje prostovoljca v kraj in iz kraja napotitve, tudi v primeru predčasne vrnitve, in krije potne stroške.

2.   Na zahtevo prostovoljca organizacija pošiljateljica organizira dodatno povratno potovanje in krije stroške takega potovanja za:

(a)

dopust prostovoljca, čigar napotitev presega 18 mesecev, v matični državi;

(b)

starševski dopust prostovoljca, ki ima enega ali več vzdrževanih mladoletnih otrok, mlajših od 12 let, če njegova napotitev presega 6 mesecev;

(c)

izredni dopust v primeru pogreba ali zdravniško potrjene hude bolezni starša ali otroka, zakonca ali registriranega partnerja, sestre ali brata.

3.   Potni stroški lahko temeljijo na dejanskih stroških vozovnice za potovanje v ekonomskem ali drugem razredu ali se povrnejo v obliki pavšalnega zneska na podlagi primerne metodologije za izračun razdalje.

4.   Organizacija pošiljateljica zagotovi informacije in logistično podporo pri pridobivanju vizuma za prostovoljca, organizacija gostiteljica pa po potrebi podpre postopek izdaje vizuma. Organizacija pošiljateljica krije stroške pridobitve vizuma, vključno z nujnimi potnimi stroški.

POGLAVJE 7

POSTOPKI ZA ZAGOTOVITEV DOLŽNOSTI SKRBNEGA RAVNANJA IN VARNOSTI

Člen 28

Upravljanje varnosti in ocena tveganja

1.   Organizacija pošiljateljica ima vzpostavljeno organizacijsko varnostno politiko in postopke za oceno tveganja, ki so primerni in se uporabljajo za prostovoljce ter se po potrebi prilagajajo.

2.   Na podlagi organizacijske varnostne politike organizacije pošiljateljice organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica skupaj razvijeta načrt za upravljanje varnosti in za evakuacijo za ukrepe v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Tak načrt mora izpolnjevati najmanj zahteve iz točke 5 Priloge I.

3.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice skupaj pripravijo pisno oceno varnostnih, potnih in zdravstvenih tveganj v državi napotitve. Taka ocena je najmanj v skladu z zahtevami iz točke 6 Priloge I.

4.   Ocena tveganja iz odstavka 3 se pregleduje in posodablja tako redno, kot to zahtevajo razmere, in vsaj pred napotitvijo prostovoljca. Če iz ocene tveganja izhaja, da je kraj načrtovane napotitve prizorišče mednarodnih ali notranjih oboroženih spopadov ali grožnje takih spopadov, se napotitev ne predvidi ali se prekliče, če je bil prostovoljec že izbran.

5.   V opis nalog in postopek zaposlovanja se vključijo zahteve, povezane z ozaveščenostjo na področju varnosti in ustreznim ravnanjem na področju upravljanja tveganj in varnosti.

6.   Organizacije pošiljateljice v skladu s členom 23 Uredbe (EU) št. 375/2014 obvestijo ustrezne nacionalne organe držav članic in drugih sodelujočih držav pred napotitvijo njihovega državljana kot prostovoljca v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Organizacije pošiljateljice, ki napotijo prostovoljce, ki niso državljani Unije, pred napotitvijo preverijo pravila o konzularni zaščiti, ki jo nudi država, katere državljan je prostovoljec, ali druga država.

7.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice poskrbijo, da so prostovoljcu na voljo vse informacije o varnostnih postopkih in da jih ta razume. V okviru uvajanja se prostovoljcu pred odhodom in v 24 urah po prihodu v državo napotitve zagotovijo varnostna navodila glede na okoliščine. Ta morajo vključevati rezultate ocene tveganja, načrt za evakuacijo in upravljanje varnosti, vključno z navodili za poročanje o varnostnih incidentih, postopki za evakuacijo in vračanje v državo izvora, komunikacijskim diagramom, kontaktnimi osebami za krizno upravljanje in kontaktnimi podatki veleposlaništev, policijskih in gasilskih postaj ter bolnišnic.

8.   Organizacija pošiljateljica poskrbi, da ima prostovoljec vsaj zavarovanje v skladu s členom 24.

9.   Poleg obveznega varnostnega usposabljanja v okviru programa usposabljanja organizacija pošiljateljica prostovoljcem zagotovi tudi drugo relevantno varnostno usposabljanje, ki je na voljo njenemu mednarodnemu osebju.

10.   Ob podpisu pogodbe iz člena 16(2) prostovoljci potrdijo, da so seznanjeni s postopki upravljanja varnosti in da jih bodo upoštevali, vključno z dolžnostjo obveščenosti in seznanjenosti s trenutnimi varnostnimi razmerami, osebno odgovornostjo za lastno varnost ter varnost drugih in organizacije in dolžnostjo, da se vzdržijo tveganega ravnanja. Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice prostovoljca seznanijo s posledicami morebitne kršitve varnostnih postopkov, zlasti kršitve, ki povzroči predčasen neprostovoljen zaključek napotitve.

11.   Organizacija pošiljateljica prostovoljcem priporoči, da se po prihodu v državo napotitve prijavijo na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu svoje države, in jih obvestijo o možnosti, da zaprosijo za konzularno pomoč. Če njihova država nima konzularnega predstavništva v državi napotitve, organizacija pošiljateljica prostovoljcu, ki je državljan Unije, priporoči, da se prijavi na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu druge države članice, ter ga obvesti o možnosti, da zaprosi za konzularno pomoč te države.

12.   Na podlagi informacij organizacije gostiteljice organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica redno posodabljata načrt za evakuacijo in tako zagotovita, da je vedno primeren za delovno okolje. Načrt se pregleda tako pogosto, kot to zahtevajo rezultati ocene tveganja, organizacija gostiteljica pa uporabi pretekle podatke, ki jih po potrebi posodobi. Načrt evakuacije se hrani na kraju, ki je prostovoljcu zlahka dostopen.

13.   Organizacija gostiteljica poskrbi, da je prostovoljec seznanjen z vsemi spremembami delovnega okolja in posledičnimi spremembami varnostnih postopkov ali protokolov.

14.   Organizacija gostiteljica mora biti vedno seznanjena z lokacijo prostovoljca in kontaktno številko, na kateri ga lahko prikliče, tudi kadar je na dopustu.

Člen 29

Postopki v primeru incidenta ali evakuacije

1.   V primeru varnostnega incidenta mora prostovoljec dobiti navodila čim prej. Glede na resnost incidenta in vzpostavljene postopke v organizaciji pošiljateljici in organizaciji gostiteljici to nalogo lahko prevzame neposredno nadrejeni ali mentor iz organizacije gostiteljice ali odgovorna oseba za krizno upravljanje v organizaciji pošiljateljici, prostovoljcu pa se ob tem lahko zagotovi tudi strokovna psihološka podpora.

2.   V primeru evakuacije se ravna po načrtu za evakuacijo; dosledno je treba skrbeti za prostovoljce, pri čemer se, če je to primerno, upoštevajo postopki, ki jih imajo v ta namen vzpostavljena konzularna in diplomatska predstavništva držav članic, pri katerih so se prostovoljci prijavili v skladu s členom 28(11).

3.   Organizacija pošiljateljica po vrnitvi stopi v stik s prostovoljci in poskrbi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, med drugim poročanje, psihosocialna podpora in zdravstvena oskrba.

4.   Varnost mora biti del okvira za spremljanje in ocenjevanje organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, pri pregledovanju in izboljševanju projektov pa se upoštevajo spoznanja, ki izhajajo iz varnostnih incidentov.

Člen 30

Zdravje in varnost

1.   Organizacija pošiljateljica ima oblikovano organizacijsko politiko zdravja in varnosti, ki je primerna in se uporablja za prostovoljce ter se po potrebi prilagaja, vključno s smernicami za:

(a)

osebno zdravje, na primer telesno zdravje (preprečevanje bolezni, nasveti o prehrani in spanju, ozaveščanje o tveganjih klimatskih in geografskih nevarnosti, dostop do zdravljenja);

(b)

duševno zdravje (nasveti o vzdrževanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, obvladovanje stresa, mehanizmi spoprijemanja in metode sproščanja, kontaktne točke za psihosocialno podporo).

2.   Organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica na podlagi organizacijske politike zdravja in varnosti organizacije pošiljateljice skupaj razvijeta usklajen sklop politik in smernic na področju zdravja in varnosti, da tako izpolnita svojo dolžnost skrbnega ravnanja ter zagotovita dobro telesno in čustveno počutje prostovoljcev.

3.   V okviru ocene tveganja iz člena 28(3) in pred opredelitvijo nalog organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica na podlagi kazalnikov iz točke 7 Priloge I skupaj ocenita, ali ima napoteni prostovoljec zagotovljene varne delovne in življenjske pogoje.

4.   Organizacija pošiljateljica poskrbi, da ima prostovoljec vsaj celovito zdravstveno in potovalno zavarovanje v skladu s členom 24.

5.   Med uvajanjem organizacija pošiljateljica prostovoljca seznani s politikami in smernicami na področju zdravja in varnosti iz točk 1 in 2, med drugim v zvezi z boleznimi, prvo pomočjo, vzdrževanjem prostorov, vzdrževanjem vozil in opreme, delovnim okoljem, ravnovesjem med zasebnim in poklicnim življenjem, dogodki, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost, in postopkom medicinske evakuacije.

6.   Organizacija pošiljateljica poskrbi, da prostovoljec pred odhodom opravi temeljit zdravstveni pregled, ter zagotovi priporočena zdravila in cepiva za tveganja v državi napotitve ter opremo, kot sta komplet prve pomoči in komplet zaščite proti komarjem, kadar je to potrebno.

7.   Organizacija gostiteljica poskrbi, da je dolžnost skrbnega ravnanja del vsakodnevnega upravljanja prostovoljskega dela, in prostovoljcu med uvajanjem zagotovi:

(a)

ažurne informacije o lokalnih virih v zvezi z zdravjem in varnostjo, kot so kontaktni podatki zdravnikov, bolnišnic in reševalnih služb;

(b)

napotke o lokalnih navadah in normah v okviru predstavitve države napotitve z namenom omejevanja varnostnih tveganj in pospeševanja vključevanja.

8.   Organizacija pošiljateljica prostovoljcu po vrnitvi omogoči zdravstveni pregled, v okviru postopka poročanja pa tudi psihosocialno pomoč in svetovanje. Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice spodbujajo mrežo za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč kot alternativni podporni mehanizem pred in med napotitvijo ter po njej.

POGLAVJE 8

POSTOPKI ZA SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE DELA POSAMEZNIH PROSTOVOLJCEV

Člen 31

Spremljanje in ocenjevanje dela posameznih prostovoljcev

1.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice na podlagi postopka nadzora in upravljanja uspešnosti iz člena 19 spremljajo in ocenjujejo delo posameznih prostovoljcev, merijo napredek, učinke in rezultate glede na naloge, ki so bile prostovoljcem dodeljene, in njihove cilje.

2.   V celotnem obdobju napotitve se s posebnimi pregledi zagotovi stalno spremljanje in ocenjevanje dela posameznih prostovoljcev, in sicer najmanj v naslednjih fazah:

(a)

kadar je to ustrezno, ob koncu pripravništva iz člena 14;

(b)

med končnim pregledom uspešnosti iz člena 19 in če se zdi primerno, da se izvede vmesni pregled;

(c)

med poročanjem iz člena 23.

3.   Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice zagotovijo podatke o tem, v kolikšni meri posamezni prostovoljec – na ravni rezultatov in učinkov – prispeva k ciljem projekta in pobudi kot celoti, ob upoštevanju kazalnikov iz člena 7 Uredbe (EU) št. 375/2014. Podatki vključujejo zapise o kakovosti učinkov in rezultatov prostovoljčevega dela, ki morajo biti anonimizirani in na razpolago za namene ocenjevanja. Ti podatki se obdelajo v skladu s standardi varstva podatkov iz delegirane uredbe Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014.

4.   Organizacije pošiljateljice nudijo podporo pri krepitvi zmogljivosti organizacij gostiteljic za merjenje napredka, učinkov in rezultatov glede na naloge, ki so bile dodeljene prostovoljcem, in njihove cilje.

POGLAVJE 9

MEHANIZEM CERTIFICIRANJA ZA ORGANIZACIJE POŠILJATELJICE IN ORGANIZACIJE GOSTITELJICE

Člen 32

Mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice

1.   Organizacije gostiteljice, ki želijo biti certificirane, predložijo objektivno in resnično samooceno v skladu z zahtevami iz točke 1 Priloge III, pri čemer svoje obstoječe politike in prakse ocenijo glede na zahteve standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci, določene v tej uredbi in delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme na podlagi člena 9(2) Uredbe (EU) št. 375/2014.

2.   Organizacija gostiteljica v samooceni razkrije morebitne vrzeli in področja, ki jih je treba izboljšati in bi lahko zahtevala krepitev zmogljivosti, da se doseže popolna skladnost.

3.   Organizacija gostiteljica skupaj s samooceno predloži tri priporočila v skladu z zahtevami iz točke 1 Priloge III za zagotovitev izčrpnih informacij o vseh zahtevah standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci. Priporočilo zagotovita najmanj dve izmed naslednjih skupin zainteresiranih strani:

(a)

certificirana organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica, s katero je kandidatka za organizacijo gostiteljico že sklenila ali namerava skleniti partnerstvo za sodelovanje v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč;

(b)

partner Komisije za humanitarno pomoč z veljavnim okvirnim sporazumom (o partnerstvu), s katerim je kandidatka za organizacijo gostiteljico uspešno sodelovala pri projektu humanitarne pomoči;

(c)

ustrezna mednarodna organizacija, neprofitna organizacija ali oseba javnega prava civilnega značaja, s katero je kandidatka za organizacijo gostiteljico uspešno sodelovala pri projektu humanitarne pomoči;

(d)

akreditacijska ali revizijska organizacija, ki je kandidatko za organizacijo gostiteljico certificirala na področjih, ki so relevantna za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč; v tem primeru je treba predložiti tudi ustrezne dokumente o akreditaciji ali reviziji.

4.   Izpolnjeno samooceno podpiše oseba s pooblastilom za zastopanje in prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu organizacije gostiteljice, nato pa se ta skupaj s priporočili iz odstavka 3 pošlje Komisiji.

5.   Komisija na podlagi samoocene in priporočil prijavo oceni in lahko sprejme eno od naslednjih odločitev:

(a)

izda certifikat, če oceni, da kandidatka za organizacijo gostiteljico izpolnjuje vse zahteve standardov in postopkov;

(b)

ne izda certifikata, če oceni, da kandidatka za organizacijo gostiteljico ne izpolnjuje vseh zahtev standardov in postopkov.

6.   V šestih mesecih po prejemu prijave Komisija kandidatko za organizacijo gostiteljico obvesti o izidu certificiranja, pri čemer po potrebi navede tudi možnosti za podporo pri krepitvi zmogljivosti v primeru ponovne prijave. Če se ugotovijo potrebe, ki jih je treba izpolniti na podlagi strategije za krepitev zmogljivosti, ki jo mora predložiti kandidatka za organizacijo gostiteljico, je ta pri krepitvi zmogljivosti upravičena do prednostne podpore.

Člen 33

Mehanizem certificiranja za organizacije pošiljateljice

1.   Organizacije pošiljateljice, ki želijo biti certificirane, predložijo objektivno in resnično, na dokazih temelječo samooceno v skladu z zahtevami iz točke 2 Priloge III, pri čemer svoje obstoječe politike in prakse ocenijo glede na zahteve standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci.

2.   Organizacija pošiljateljica v samooceni, ki temelji na dokazih, razkrije morebitne vrzeli in področja, ki jih je treba izboljšati in bi lahko zahtevala tehnično pomoč, da se doseže popolna skladnost. Priloži tudi primere dokazov in načine za preverjanje, ali se politike in prakse, navedene v vsaki posamezni zahtevi standardov in postopkov, predvsem kar zadeva prostovoljce, dejansko izvajajo.

3.   Izpolnjeno, na dokazih temelječo samooceno podpiše oseba s pooblastilom za zastopanje in prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu organizacije pošiljateljice, nato pa se ta skupaj s spremnimi dokumenti iz odstavka 2 pošlje Komisiji.

4.   Komisija na podlagi predložene, na dokazih temelječe samoocene in spremnih dokumentov prijavo oceni in lahko sprejme eno od naslednjih odločitev:

(a)

izda certifikat, če oceni, da kandidatka za organizacijo pošiljateljico izpolnjuje vse zahteve standardov in postopkov;

(b)

ne izda certifikata, če oceni, da kandidatka za organizacijo pošiljateljico ne izpolnjuje vseh zahtev standardov in postopkov.

5.   V šestih mesecih po prejemu prijave Komisija kandidatko za organizacijo pošiljateljico obvesti o izidu certificiranja, pri čemer po potrebi navede tudi možnosti za tehnično pomoč v primeru ponovne prijave. Če se ugotovijo potrebe, ki jih je treba izpolniti na podlagi strategije za tehnično pomoč, ki jo mora predložiti organizacija pošiljateljica, je ta upravičena do prednostne tehnične pomoči.

Člen 34

Pravna sredstva

1.   Odločitev Komisije, da certifikata ne izda in prijavo zavrne, pomeni, da se lahko zavrnjena organizacija kandidatka ponovno prijavi šele po dvanajstih mesecih od dneva prejema odločitve o zavrnitvi. V odločitvi se navedejo tudi razpoložljiva pravna sredstva zoper odločitev.

2.   V skladu s členoma 256 in 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je za odločanje o aktih Evropske komisije s pravnim učinkom za tretje osebe pristojno Splošno sodišče. V skladu s členi 256, 268 in 340 PDEU je Splošno sodišče pristojno tudi za spore v zvezi z nadomestilom škode, ki jo Evropska komisija povzroči v primeru nepogodbene odgovornosti.

Člen 35

Finančna sposobnost in organizacijska zmogljivost organizacij

Ocena finančne sposobnosti in organizacijske zmogljivosti certificiranih organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic ni del postopka certificiranja. Ta sposobnost in zmogljivost se kot predpogoj za prejem finančne pomoči Unije ocenita v fazi prijave na razpis za zbiranje predlogov.

Člen 36

Veljavnost certifikata in redni pregledi

1.   Certificirane organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice se ponovno certificirajo tri leta po prejemu odločitve Komisije o izdaji certifikata ali v primeru bistvenih sprememb standardov ali postopkov v zvezi z zadevnimi vprašanji.

2.   V času veljavnosti certifikata se od certificiranih organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic po potrebi lahko zahteva sodelovanje v rednih pregledih, ki jih opravi Komisija.

3.   Certificirane organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice nemudoma obvestijo Komisijo o spremembah svojega pravnega, finančnega, tehničnega ali organizacijskega položaja, ki bi lahko ogrozile njihovo izpolnjevanje standardov in postopkov ali vodile v nasprotje interesov. Komisijo obvestijo tudi o spremembi svojega imena, naslova ali pravnega zastopnika.

Člen 37

Začasni in trajni odvzem certifikata

1.   Na podlagi informacij, pridobljenih od certificirane organizacije pošiljateljice ali organizacije gostiteljice, vključno z informacijami, pridobljenimi pri rednih pregledih iz člena 36(2) ali na druge načine, lahko Komisija presodi, da certificirana organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica ne izpolnjuje več enega ali več standardov ali postopkov. V takih primerih lahko Komisija sprejme ustrezne ukrepe; med drugim lahko certifikat začasno ali trajno odvzame po postopku iz točke 3 Priloge III.

2.   Organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica, ki ji je bil certifikat začasno ali trajno odvzet, od dneva začasnega ali trajnega odvzema ne napoti in ne gosti prostovoljcev ter ni upravičena do finančne pomoči Unije v ta namen.

3.   Komisija lahko na podlagi razlogov za začasni ali trajni odvzem certifikata, zlasti ko gre za varnost prostovoljcev, zahteva, da se prostovoljci, ki so bili napoteni v času pred začasnim ali trajnim odvzemom, vrnejo v državo izvora.

4.   Organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica zaradi začasnega ali trajnega odvzema certifikata ni upravičena zahtevati odškodnino.

Člen 38

Odgovornost za škodo

Komisija ni odgovorna za morebitno izgubo ali škodo, ki jo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica ali tretja oseba povzroči ali utrpi zaradi statusa certifikata organizacije pošiljateljice ali organizacije gostiteljice.

POGLAVJE 10

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 122, 24.4.2014, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov; UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  Direktiva Sveta 89/391/ES o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, 18.11.2003, str. 9).


PRILOGA I

1.   Zahteve za opis nalog

Opis nalog vsebuje najmanj:

(a)

opredelitev vloge, funkcije, navedbo ekipe in neposredno nadrejenega, trajanje in kraj(-e) napotitve;

(b)

podroben opis ustreznih dejavnosti na podlagi potreb, ki jih potrdi organizacija gostiteljica, in točno določene naloge, ki jih opravlja prostovoljec EU za humanitarno pomoč, vključno z elementi, ki temeljijo na komunikacijskem načrtu pobude;

(c)

opredelitev zahtevanih kompetenc, ki so potrebne za opravljanje nalog in temeljijo na okviru kompetenc;

(d)

opredelitev ciljev uspešnosti ob upoštevanju trajanja in posebnosti napotitve prostovoljca ter vlog, primernih za prostovoljca;

(e)

kazalnike o pričakovanih učinkih, rezultatih in, kjer je možno, izidih napotitve, ki se uporabljajo za upravljanje uspešnosti prostovoljca;

(f)

prilagodljive elemente, ki omogočajo, da lahko prostovoljec v realnem obsegu sam vpliva na naloge in jih oblikuje glede na lasten profil in interese;

(g)

podrobnosti v zvezi z delovnim časom, dopustom, delovnim mestom in mentorstvom;

(h)

jasno razdelitev odgovornosti za upravljanje in upravljanje varnosti med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico; ter

(i)

informacije o ozaveščenosti na področju varnosti in ustreznem ravnanju glede na upravljanje tveganj in varnosti, kadar je to ustrezno.

2.   Zahteve v zvezi z razpisom

Razpis vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

jasne in natančne informacije o pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, humanitarni naravi pobude in namenih prostovoljstva;

(b)

opis projekta, vključno s podrobnostmi o operativnih in varnostnih razmerah in/ali informacijo o tem, ali je organizacija pošiljateljica in/ali organizacija gostiteljica verska organizacija;

(c)

opis nalog, ki jih izvajajo prostovoljci;

(d)

opis kompetenc in motivacije, potrebne za iskani profil prostovoljcev;

(e)

merila za upravičenost in (morebitne) izjeme v zvezi z načeloma enakih možnosti in nediskriminacije;

(f)

merila za izbor in minimalne zahteve, ki naj služijo kot merila za izključitev, če je primerno (npr. raven usposobljenosti, motivacija in druga ustrezna merila, kot so izkušnje, znanje jezikov, zdravstvena sposobnost za potovanje in delo v državah v razvoju, razpoložljivost), in navedba, ali se iščejo manj izkušeni ali bolj izkušeni poklicni profili;

(g)

navedbo o tem, ali bo mesto predvidoma povezano s pripravništvom;

(h)

pogoje za opravljanje dela, vključno s podrobnostmi o trajanju napotitve, možnostih za učenje, delovnih in življenjskih razmerah, vključno s plačili za nastanitev in dnevnicami, letalskimi leti, zavarovanjem, zdravstvenim pregledom in potrebnimi cepljenji itd.;

(i)

datum in uro za vložitev prijave;

(j)

datum ožjega izbora in razgovorov;

(k)

potek razgovora;

(l)

predvideni datum odločitve o izboru ter

(m)

pričakovani časovni razpored (datum usposabljanja, kjer je to ustrezno, pripravništvo, priprave in uvajanje pred napotitvijo, napotitev in dejavnosti po napotitvi).

3.   Zahteve glede delovnega časa, dopusta in delovnega mesta

Faktor

Splošne zahteve

Minimalne zahteve

Delovni čas

Organizacija pošiljateljica se na podlagi politike organizacije gostiteljice z njo dogovori o ustreznem delovnem času, nato pa se o njem pogovori in sporazume s prostovoljcem EU za humanitarno pomoč.

Dogovorjeni delovni čas prostovoljcu dopušča čas za njegov osebni razvoj, kot je določeno v opisu njegovih nalog in ciljih uspešnosti.

Redni delovni čas, izračunan na podlagi štirimesečnega obdobja, v povprečju ne sme presegati 40 ur na teden.

Nadure in dežurstva so možni po dogovoru s prostovoljcem, in sicer ob upoštevanju njegovega fizičnega in psihičnega počutja.

Nadure, dežurstva in počitek morajo izpolnjevati minimalne zahteve, določene v Direktivi 2003/88/ES (1) in ustrezni nacionalni zakonodaji.

Dopust

Organizacija pošiljateljica se na podlagi politike organizacije gostiteljice z njo dogovori o ustreznem dopustu, nato pa se o njem pogovori in sporazume s prostovoljcem EU za humanitarno pomoč.

Če se obseg dopusta različnih skupin zaposlenih razlikuje na osnovi njihove funkcije, mora obseg dopusta ustrezati obsegu, kot je določen za lokalne uslužbence na istem ali podobnem položaju.

Dopust vključuje:

mesečni dopust;

bolniški dopust;

dopust v matični državi, če napotitev traja dlje kot 18 mesecev;

starševski dopust, vključno s porodniškim in očetovskim dopustom. Na zahtevo prostovoljca, katerega napotitev traja dlje kot šest mesecev, lahko starševski dopust vključuje tudi dopust, da se prostovoljec lahko vrne v državo stalnega prebivališča vzdrževanega otroka, mlajšega od 12 let;

izredni dopust v primeru pogreba ali zdravniško potrjene hude bolezni starša ali otroka, zakonca ali registriranega partnerja, brata ali sestre.

Kadar je obseg dopusta lokalnih uslužbencev zelo majhen, organizacije pošiljateljice zagotovijo, da se uporabijo mednarodne določbe o osebju kot minimalno merilo za določitev dopusta prostovoljcev.

V vsakem primeru mesečni dopust obsega dva dni na mesec, ki ga prostovoljci porabijo v času napotitve.

Čas dopusta

Uveljavljanje mesečnega dopusta ni zaželeno na začetku ali koncu napotitve.

Dopust v matični državi se na zahtevo prostovoljca lahko uporabi devet mesecev po začetku napotitve in dovolj zgodaj pred njenim iztekom.

 

Delovni prostor

Organizacija gostiteljica prostovoljcu zagotovi delovni prostor v skladu z opisom nalog ter dogovorjenimi varnimi in zdravimi delovnimi razmerami, ki temeljijo na kazalnikih, določenih v točki 7 Priloge I.

 

4.   Zahteve glede nastanitve

1.

Vsakemu prostovoljcu se dodeli čista soba, ki jo je mogoče zakleniti, z dostopom do čiste vode in sanitarij. Soba se nahaja na primerni oddaljenosti od glavne lokacije prostovoljčevega delovnega mesta.

2.

Nastanitev za prostovoljce je lahko med drugim pri družini gostiteljici, individualna ali skupaj z drugimi prostovoljci.

3.

Nastanitev, kolikor je mogoče, prostovoljcem omogoča vključevanje v lokalno skupnost in interakcijo s skupnostjo izseljencev.

4.

Pri ocenjevanju možnosti nastanitve se upoštevajo jezikovni dejavniki.

5.

Prostovoljcem se zagotovi dostop do sredstev komuniciranja, ki jim omogoča stik z organizacijo gostiteljico in organizacijo pošiljateljico ter sorodniki.

5.   Zahteve za načrt za upravljanje varnosti in evakuacijo

Načrt upravljanja varnosti in evakuacijo vsebuje najmanj naslednje:

(a)

informacije o odgovorni osebi/ekipi za krizno upravljanje organizacije pošiljateljice in ustrezne kontaktne podatke, ki se posredujejo organizaciji gostiteljici ter prostovoljcu;

(b)

organigram vseh zaposlenih, odgovornih za obvladovanje varnostnega tveganja v organizaciji pošiljateljici in organizaciji gostiteljici, vključno z aktualnimi kontaktnimi podatki;

(c)

jasne postopke, vloge in odgovornosti v primeru izrednih razmer;

(d)

mehanizem poročanja o varnostnih incidentih za organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico;

(e)

načrt evakuacije;

(f)

določbe o medicinski evakuaciji v skladu z določbami o zavarovanju iz člena 24;

(g)

informacije, prilagojene okolju, smernice in pravila, ki jih zagotovi organizacija gostiteljica;

(h)

mehanizem organizacije pošiljateljice za redni pregled, za katerega informacije zagotovi organizacija gostiteljica (kot zahteva okolje v posamezni državi);

(i)

načrtovanje scenarijev, ki ga organizacija pošiljateljica organizira skupaj z organizacijo gostiteljico za oceno morebitnih varnostnih razmer ter preskušanje načrta za upravljanje varnosti in evakuacijo; če je mogoče, se organizirajo vaje, da se v primeru izrednih razmer zagotovi nemoteno sodelovanje organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice ter

(j)

podporo, ki je v organizacijah pošiljateljicah in organizacijah gostiteljicah na voljo za fizično, materialno in duševno varnost prostovoljcev.

6.   Zahteve za oceno tveganja

Ocena tveganja zajema najmanj:

(a)

splošne razmere v državi napotitve (kot so gospodarske razmere, nedavne zgodovinske in pričakovane spremembe za določitev stopnje tveganja in negotovosti glede na politično nestabilnost in kompleksnost, konflikte, državljanske nemire, etnično in versko dinamiko itd. za kartiranje nevarnosti, določitev njihove verjetnosti in verjetnih učinkov);

(b)

kartiranje nevarnosti naravnih nesreč;

(c)

odnos in stopnjo pripravljenost lokalnih skupnosti in organov za sprejemanje prostovoljcev;

(d)

druge agencije, ki delujejo na isti lokaciji;

(e)

načrte za primer izrednih razmer in evakuacije;

(f)

prostore (pisarne in nastanitve);

(g)

mehanizme poročanja in spremljanje varnostnih incidentov;

(h)

razpoložljivost povezljivosti in komunikacije ter komunikacijsko opremo (vključno z dostopnostjo in ravnjo zanesljivosti) ter

(i)

razpoložljivost prevoza in aktualnih veljavnih zemljevidov, vključno s prostim gibanjem in enostavnim dostopom.

7.   Kazalniki za varne in zdrave delovne in življenjske razmere

Uporabijo se naslednji kazalniki za varne in zdrave delovne in življenjske razmere:

(a)

pregled bolezni, ki prevladujejo na območju (ki se prenašajo z vodo oziroma jih prenašajo komarji in ljudje, sezonske bolezni itd.), vključno s stopnjo verjetnosti in učinki;

(b)

razpoložljivost in dostopnost (notranje in zunanje) prve pomoči, požarne straže in gasilcev, zdravstvenih ustanov in zdravstvenih delavcev (npr. bolnišnic, medicinskih sester, dostop do zdravil);

(c)

stopnja vzdrževanja za vse lokacije (pisarne in nastanitve); razpoložljivost električnih vtičnic, razsvetljave, prezračevanja, sanitarij in prostorov za osebno higieno;

(d)

stopnja vzdrževanja vozil, redni inšpekcijski pregledi in servisiranje, primerna oprema (kot so radijska oprema, oprema za prvo pomoč, varnostni pasovi, voda, odeja);

(e)

razpoložljivost in kakovost pisalnih miz, stolov, računalniške opreme;

(f)

določbe glede dopusta in delovnega časa; dostop do rekreativnih dejavnosti in športne opreme, knjižnic, tržnic itd.; stopnja odročnosti; dostop do zasebnih prostorov, verskih zgradb ter

(g)

mehanizmi za poročanje o incidentih na področju zdravja in varnosti ter njihovo spremljanje.


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, 18.11.2003, str. 9).


PRILOGA II

Učni načrt usposabljanja

Naslov modula

Trajanje prezenčnega usposabljanja

Ciljna skupina/status

Ključni učni izidi: udeleženci pridobijo naslednja znanja:

Glavne obravnavane kompetence

1)

Splošna predstavitev Unije, njenih zunanjih odnosov in njenega sistema kriznega odzivanja

0,5 dneva

Vse skupine/obvezno

razumejo in znajo opisati EU, njeno delovanje in njena temeljna načela;

razumejo in znajo pojasniti zunanje delovanje EU, vključno s skupno zunanjo in varnostno politiko ter sistemom kriznega odzivanja, kakor tudi celostnim odzivanjem EU na zunanje krize;

razumejo in znajo pojasniti vlogo Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito na področju humanitarne pomoči in civilne zaščite, vključno z njegovo mrežo na terenu;

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporabe humanitarnih načel

2)

Uvod v humanitarno dejavnost, predstavitev politike Unije na področju humanitarne pomoči in pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

1,5 dneva

Vse skupine/obvezno

 

 

Politika Unije na področju humanitarne pomoči in pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

 

 

razumejo pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, njen komunikacijski načrt, kako ta deluje in kako lahko prostovoljci ostanejo vključeni v pobudo;

imajo realistična pričakovanja od napotitve;

delujejo samostojno in ustvarijo lastno „prostovoljsko izkušnjo“;

razumejo, kako bo njihovo javno delovanje in obnašanje vplivalo na podobo pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč in misije, ki se ji bodo priključili ter

se zavedajo, kaj je med napotitvijo primerno in kaj ne v zvezi z vprašanji, kot so komunikacija z mediji, objava informacij na družbenih omrežjih, sodelovanje na demonstracijah itd.

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporaba humanitarnih načel;

samostojnost;

sposobnost vodenja;

upravljanje pričakovanj;

pozitiven odnos do prostovoljstva;

komuniciranje;

Splošni okvir za humanitarno dejavnost

 

 

poznajo opredelitve humanitarne pomoči;

znajo navesti tri humanitarna načela;

razumejo in znajo opisati ključne elemente mednarodnega sistema zmanjševanja tveganja nesreč, odzivanja in humanitarne pomoči ter obnove;

razumejo in znajo opisati naloge ter odgovornosti ključnih zainteresiranih strani na mednarodni ravni na prizadetih območjih, pred nesrečo in po njej;

razumejo in znajo pojasniti osrednjo in splošno usklajevalno vlogo ZN pri spodbujanju usklajenega mednarodnega odziva na humanitarne krize;

poznajo regionalne mehanizme sodelovanja pri obvladovanju nesreč;

razumejo in znajo pojasniti zahteve, omejitve in cilje različnih zainteresiranih strani ter izzive pri usklajevanju zainteresiranih strani na področju humanitarne dejavnosti, da se pomoč pri nesrečah poveže z obnovo in da se okrepi odpornost;

razumejo spreminjajoče se vzorce pomoči in razvoja ter koncept odpornosti ter

poznajo mednarodno agendo za obdobje po letu 2015.

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporabe humanitarnih načel;

odgovornost;

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti;

skupinsko delo;

Mednarodno humanitarno pravo

 

 

znajo našteti glavne točke I do IV ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov iz leta 1977;

razumejo vlogo mednarodnega humanitarnega prava v mednarodnem humanitarnem sistemu in njegovo uporabo v konkretnih kriznih razmerah;

imajo osnovno razumevanje mednarodnega prava na področju odzivanja na nesreče in mednarodnega prava na področju človekovih pravic ter

poznajo glavne točke Evropskega soglasja o humanitarni pomoči in Evropskega soglasja o razvojni pomoči.

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporabe humanitarnih načel;

odgovornost;

Uvod v sektorje humanitarne pomoči

 

 

poznajo in znajo opisati posebne potrebe naslednjih sektorjev humanitarne pomoči:

pomoč v hrani;

zdravje;

voda, sanitarije in higiena;

zmanjševanje tveganja nesreč;

zaščita;

zatočišča;

begunci in notranje razseljene osebe;

sredstva za preživljanje;

povezava med pomočjo, obnovo in razvojem;

odpornost;

enakost spolov ter

preprečevanje konfliktov.

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporaba humanitarnih načel;

sposobnost vodenja

Kodeksi ravnanja in standardi

 

 

poznajo in uporabljajo temeljne standarde „Sphere“ ter načela varstva;

poznavajo in uporabljajo instrument upravljanja „People in Aid Code“;

poznajo in uporabljajo standard „Humanitarian Accountability Partnership (HAP)“, ki se nanaša na odgovornost in upravljanje kakovosti;

poznavajo in uporabljajo listino o odgovornosti za mednarodne nevladne organizacije (International Non-Governmental Organisations Accountability Charter – INGO);

poznavajo in razumejo opredelitev odgovornosti v skladu s HAP;

znajo našteti šest referenčnih vrednosti v okviru HAP;

znajo našteti devet načel listine INGO ter

razumejo in uveljavljajo odgovornost do končnih upravičencev humanitarne pomoči.

razumevanje področja humanitarne pomoči in uporaba humanitarnih načel;

Odgovornost;

sposobnost vodenja

3)

Skrb za osebno varnost in zdravje

1,5 dni

Vsi prostovoljci/obvezno

poznavajo in uporabljajo varnostne strategije in postopke;

razumejo pomembnost upoštevanja varnostnih postopkov v primeru napotitve;

vejo, kako se pripraviti na napotitev;

znajo opredeliti, preprečevati in zmanjšati tveganja med misijo;

znajo ukrepati v primerih, ko pride do nevarnosti;

imajo osnovno znanje prve pomoči ter

osnovno znanje obvladovanja stresa in psihološke prve pomoči.

skrb za osebno varnost in zdravje

poznavanje samega sebe in odpornost

samostojnost

4)

Vodenje projektov, uvod, stopnja 1 (Uvod v življenjski cikel misij/projektov humanitarne pomoči)

1,5 dni

manj izkušeni prostovoljci

znajo opisati glavne faze projektnega cikla in posebnih načel, ki se za te faze uporabljajo v okviru humanitarne pomoči;

znajo zastaviti osnovno vlogo za projekt;

znajo izvesti osnovno oceno potreb pod nadzorom izkušenejšega sodelavca;

znajo pripraviti načrt izvajanja za enostaven projekt na svojem strokovnem področju ob posvetovanju z izkušenejšimi kolegi;

znajo razviti osnovna orodja za finančno upravljanje projekta;

znajo opredeliti glavne vloge in naloge drugih oseb, potrebnih v projektu;

znajo razviti pristop za spremljanje preprostega projekta ter

opisati pristop za oceno preprostega projekta.

upravljanje projektov na področju humanitarne pomoči

odgovornost

sposobnost vodenja

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti

5)

Vodenje projektov, izpopolnjevanje, stopnja 2 (Uvod v življenjski cikel misij/projektov in programov humanitarne pomoči)

1,5 dni

Izkušeni kandidati

uporabijo izkušnje iz projektnega cikla na področju humanitarne pomoči, na katerem bodo delovali;

razumejo in uporabljajo načela humanitarne pomoči v projektnem ciklu na področju vključevanja lokalnih skupnosti ter odgovornosti, pri čemer posebno pozornost namenjajo enakosti spolov in ranljivim skupinam;

znajo izvesti oceno potreb za projekt na svojem strokovnem področju;

znajo pripraviti vlogo za projekt;

znajo pripraviti načrt izvajanja za projekt na svojem strokovnem področju;

znajo razviti orodja za finančno upravljanje projekta;

znajo opredeliti glavne vloge in naloge drugih oseb, potrebnih v projektu;

znajo opredeliti potrebe po obveščanju in usmerjanju;

znajo izvesti oceno tveganja za projekt;

znajo razviti pristop za spremljanje projekta;

znajo opisati pristop za oceno projekta;

razumejo ključna načela za uspešno poročanje ter

znajo opredeliti glavne zahteve za finančno in upravno poročanje.

upravljanje projektov na področju humanitarne pomoči

odgovornost

sposobnost vodenja

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti

6)

Zavedanje medkulturnih razlik (in prečnih vprašanj)

1 dan

Vsi prostovoljci/obvezno

razumejo pomen upoštevanja kulturnih razlik;

razumejo morebitne negativne posledice stereotipnega vedenja;

znajo opisati stereotipe in kako se širijo;

znajo opisati različne odzive pri srečevanju z drugimi kulturami (umik, zavračanje, občutek večvrednosti, prekomerno identificiranje itn.);

razumejo glavne značilnosti kulture in kako se te izražajo v praksi;

razumejo pomen neverbalne komunikacije;

razumejo razlike v načinu komunikacije in prilagodijo svoj način komunikacije;

znajo opisati in uporabiti ključna načela dajanja konstruktivnih povratnih informacij;

zavedajo se, kako pomembno je ravnati na način, ki upošteva razlike med spoloma ter

razumejo temeljna načela vključevanja.

zavedanje medkulturnih razlik

skupinsko delo

komuniciranje

upravljanje pričakovanj

7)

Vaje na podlagi scenarijev

3 dni

Vsi prostovoljci/obvezno

Ta del je namenjen preverjanju, ali so udeleženci osvojili ključne učne izide prejšnjih modulov, in njihove sposobnosti za:

analizo okoliščin namišljenega humanitarnega posredovanja in opredelitev glavnih tveganj za varnost organizacije in njenega osebja;

določitev postopkov za zmanjšanje tveganj za varnost;

izvajanje varnostnih smernic;

zbiranje, analizo in posredovanje informacij za hitro oceno razmer;

usklajevanje z drugimi zainteresiranimi stranmi;

vzpostavitev okvira za načrtovanje projekta in opredelitev virov za financiranje projektov za lažjo obnovo ali za zmanjšanje tveganja nesreč;

delo v skupini, izvajanje in vrednotenje preprostega projektnega načrta ter

poročanje o napredku in rezultatih projekta zainteresiranim stranem.

 

8)

Komuniciranje in zastopanje interesov

1 dan

Vse skupine/izbirno

razumejo pomen etičnih vidikov pri zastopanju humanitarne pomoči;

upoštevajo kulturne razlike pri komuniciranju in zastopanju;

znajo opredeliti zainteresirane strani/upravičence v okviru humanitarne pomoči ter ugotoviti, kateri komunikacijski kanali so najbolj primerni za komuniciranje z njimi;

znajo pripraviti komunikacijsko strategijo ter

kritično pregledati komunikacijske strategije in opredeliti izboljšave.

komuniciranje

sposobnost vodenja

zavedanje medkulturnih razlik

9)

Psihološka prva pomoč

1 dan

Vse skupine/izbirno

znajo opredeliti štiri področja, na katerih se po nesrečah, izrednih ali drugih pretresljivih dogodkih v stresnem ciklu izražajo človekova čustva;

znajo opredeliti dve različni vrsti nesreč in izrednih razmer ter njihov obseg;

znajo opisati dve načeli vedenjskega odzivanja na nesreče;

znajo uporabiti vsaj tri veščine psihološke prve pomoči, ki so zajete v usposabljanju;

znajo opredeliti načine, na katere je mogoče nuditi psihološko prvo pomoč, ter

opredeliti skupin, za katere pride v poštev psihološka prva pomoč.

upravljanje osebne varnosti, zdravja in varnosti

poznavanje samega sebe in odpornost

10)

Usposabljanje multiplikatorjev

2 dni

Izkušeni strokovni prostovoljci/ izbirno

znajo našteti načela izobraževanja odraslih in jih uporabiti;

znajo opredeliti faze cikla usposabljanja in njihove ključne zahteve;

znajo oblikovati cilje in učne izide usposabljanja;

poznajo in v praksi izvajajo pristop, osredotočen na udeleženca usposabljanja;

uporabljajo različne veščine in tehnike usposabljanja;

izbirajo ustrezne metode, bralna gradiva in vire za usposabljanje, povezano s humanitarnim delom, ter

znajo razviti orodja za ocenjevanje po usposabljanju.

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti

komuniciranje

11)

Upravljanje prostovoljskega dela

1 dan

Izkušeni strokovni prostovoljci/ izbirno

razumejo in izvajajo pravne okvire za upravljanje prostovoljskega dela;

znajo načrtovati delo lokalnih prostovoljcev v državi gostiteljici;

znajo organizirati zaposlovanje in izbiro prostovoljcev;

znajo vzpostaviti in izvajati sisteme za redni nadzor, podporo in upravljanje prostovoljcev;

znajo načrtovati uvajanje in kratko usposabljanje za prostovoljce, kakor je ustrezno;

znajo vzpostaviti sisteme, ki zagotavljajo varstvo in varnost lokalnih prostovoljcev;

zagotovijo, da uprava lokalne organizacije sprejme formalno odgovornost za prostovoljce z ustrezno hierarhijo upravljanja in sistemom poročanja, ter

znajo vzpostaviti in spremljati sisteme.

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti

sposobnost vodenja

skupinsko delo

zavedanje medkulturnih razlik

12)

Organizacijski razvoj

2 dni

Izkušeni strokovni prostovoljci/ izbirno

znajo našteti nekatere ključne značilnosti krepitve zmogljivosti;

znajo opredeliti in opisati več različnih ukrepov za organizacijski razvoj;

znajo opisati različne elemente organizacijske ocene;

znajo oceniti prednosti in slabosti lokalne organizacije;

znajo izvesti oceno potreb za krepitev zmogljivosti;

znajo pomagati lokalnim organizacijam pri razvoju novih politik ter

razviti kazalnike zmogljivosti za spremljanje organizacijskega razvoja.

doseganje in posredovanje rezultatov na področju ukrepov ter krepitev zmogljivosti

sposobnost vodenja


PRILOGA III

1.   Samoocena organizacije gostiteljice in priporočila

1.

Samoocena organizacije gostiteljice zajema vse standarde in postopke, za katere mora imeti kandidatka za organizacijo gostiteljico vzpostavljene politike ali prakse, da izpolni potrebne zahteve glede kandidatov za prostovoljce in prostovoljcev. Organizacija mora za vsako zahtevo za vsak standard in postopek navesti, ali:

(a)

je minimalna zahteva zajeta v njeno politiko/prakso in/ali se zavezuje, da jo bo izvajala;

(b)

se ustrezno osebje tega zaveda in to uresničuje ter

(c)

obstajajo posebne potrebe za nadaljnje delo/ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

2.

Samoocena mora vključevati tudi odgovore na naslednja vprašanja v zvezi z varnostjo in vodenjem prostovoljcev:

(a)

Kako organizacija gostiteljica zagotavlja varnost mednarodnih prostovoljcev, ki jih gosti?

(b)

Kako prostovoljce med napotitvijo vodi in podpira?; ter

(c)

Na katerih (morebitnih) področjih standardov in postopkov organizacija gostiteljica trenutno krepi svoje zmogljivosti?

3.

Reference obravnavajo zahteve, ki jih mora organizacija gostiteljica izpolnjevati med napotitvijo prostovoljcev, in opisujejo izkušnje dajalca referenc glede potrebnih zahtev za vsak standard in postopek, za katerega lahko zagotovi informacije. Zlasti:

(a)

navajajo izkušnje njihove organizacije glede minimalnih zahtev ustreznih standardov in postopkov, ki jih uporablja organizacija gostiteljica (izpolnjene/niso izpolnjene);

(b)

utemeljujejo in pojasnjujejo vse svoje ocene ter

(c)

opredeljujejo morebitne potrebe za nadaljnje delo/ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

4.

Za poenostavitev postopka Komisija določi standarde in postopke, ko kandidatki za organizacijo gostiteljico ni potrebno sprejeti ukrepov, če je ta partnerica Komisije na področju humanitarne pomoči, ki je podpisala veljavni okvirni sporazum (o partnerstvu).

2.   Samoocena organizacije pošiljateljice na podlagi dokazov

1.

Samoocena organizacije pošiljateljice na podlagi dokazov zajema vse standarde in postopke, za katere mora imeti organizacija vzpostavljene politike ali prakse, da izpolni potrebne zahteve glede kandidatov za prostovoljce in prostovoljcev. Organizacija pošiljateljica mora za vsako zahtevo za vsak standard in postopek navesti, ali:

(a)

je minimalna zahteva zajeta v njeno politiko/prakso in/ali se zavezuje, da jo bo izvajala;

(b)

se ustrezno osebje tega zaveda in to uresničuje;

(c)

obstajajo posebne potrebe za nadaljnje delo/ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter

(d)

je zahteva izpolnjena s certifikatom/akreditacijo s strani drugega odobrenega mehanizma (npr. nacionalnega, evropskega ali mednarodnega sistema).

2.

Za utemeljitev navedb v samooceni kandidatka za organizacijo pošiljateljico dokaže izpolnjevanje zahtev tako, da priloži preverljive dokaze o tem, da se politike in prakse iz vseh zahtev standardov ter postopkov izvajajo, zlasti v zvezi s prostovoljci.

3.

Za poenostavitev postopka Komisija določi standarde in postopke, ko kandidatki za organizacijo pošiljateljico ni potrebno sprejeti ukrepov, če je ta partnerica Komisije na področju humanitarne pomoči, ki je podpisala veljavni okvirni sporazum (o partnerstvu).

4.

Na kateri koli točki v postopku certifikacije lahko Komisija od kandidatke za organizacijo pošiljateljico zahteva, da po potrebi predloži dodatna dokazila.

3.   Postopek za začasni ali trajni odvzem certifikata

1.

Če namerava Komisija začasno ali trajno odvzeti certifikat, o tem predhodno uradno obvesti organizacijo pošiljateljico ali organizacijo gostiteljico, pri čemer navede razloge in jo pozove, naj pripombe predloži v 45 koledarskih dneh od prejema obvestila.

2.

Če po preučitvi pripomb, ki jih je predložila organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica, Komisija odloči, da bo ustavila postopek začasnega ali trajnega odvzema, organizacijo o tem sklepu uradno obvesti.

3.

Če se pripombe ne predložijo ali če se Komisija kljub predložitvi pripomb odloči nadaljevati s postopkom začasnega ali trajnega odvzema, lahko Komisija:

(a)

organizaciji začasno odvzame certifikat in jo o tem uradno obvesti, pri čemer navede razloge ter okvirni datum zaključka potrebnega preverjanja, ali

(b)

organizacijo uradno obvesti o trajnem odvzemu certifikata ter navede razloge in datum, na katerega trajni odvzem začne veljati.

4.

Začasni odvzem začne veljati na dan, ko organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica prejme obvestilo iz točke 3(a), ali na poznejši datum, če je tako določeno v obvestilu.

5.

Če certifikat ni bil trajno odvzet v skladu s točko 3(b), Komisija takoj, ko meni, da razlogi za začasni odvzem ne veljajo več, ali so bila opravljena potrebna preverjanja, uradno obvesti organizacijo pošiljateljico ali organizacijo gostiteljico o preklicu začasnega odvzema.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/84


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1245/2014

z dne 20. novembra 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

76,3

MA

76,7

MK

78,8

ZZ

77,3

0707 00 05

AL

68,7

JO

194,1

TR

137,4

ZZ

133,4

0709 93 10

MA

40,4

TR

132,7

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

113,2

ZZ

113,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

74,4

TR

70,6

ZZ

72,5

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AU

203,7

BR

53,1

CA

133,4

CL

87,9

MD

29,7

NZ

155,4

US

135,6

ZA

138,6

ZZ

117,2

0808 30 90

CN

73,0

US

201,1

ZZ

137,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/86


DIREKTIVA SVETA 2014/102/EU

z dne 7. novembra 2014

o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi, in Akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Ustrezne vrste hrvaških podjetij je treba vnesti v prilogi I in II k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1), da se na Hrvaškem omogoči ustrezno področje uporabe usklajevalnih ukrepov, določenih z navedeno direktivo. Obseg sprememb bi moral biti omejen na tehnične prilagoditve, potrebne zaradi pristopa Hrvaške.

(3)

Direktivo 2013/34/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2013/34/EU se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. julija 2015. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice lahko določijo, da se začnejo določbe iz prvega pododstavka prvič uporabljati za računovodske izkaze v poslovnih letih, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali med koledarskim letom 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2014

Za Svet

Predsednik

P. C. PADOAN


(1)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).


PRILOGA

Direktiva 2013/34/EU se spremeni:

1.

v Prilogi I se za vnosom za Francijo vstavi naslednje:

„—

na Hrvaškem:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;“

;

2.

v Prilogi II se za vnosom za Francijo vstavi naslednje:

„—

na Hrvaškem:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;“

.


SKLEPI

21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/88


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2014

o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

(2014/822/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 z odgovori urada (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 (2) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2012 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (4), in zlasti člena 208 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada (5), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ter zlasti člena 108 Delegirane uredbe,

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0011/2014),

1.

podeli razrešnico upravljalnemu odboru urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2012;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravljalnemu odboru urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 365, 13.12.2013, str. 9.

(2)  UL L 266, 5.9.2014, str. 353.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)  UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/90


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2014

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

Evropski parlament,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 z odgovori urada (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 (2) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2012 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, zlasti člena 185 (3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (4), ter zlasti člena 208 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada, ter zlasti člena 13 (5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, ter zlasti člena 108 (7) Delegirane uredbe,

ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0011/2014),

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.

je seznanjen s tem, da je urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) v finančne in računovodske priročnike z namenom, da bi odpravil pomanjkljivosti v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, vključil jasne postopke, podrobna navodila in poteke dela, ki naj bi jih upoštevali vsi finančni akterji; pozdravlja dejstvo, da je posebno pozornost namenil postopkom, povezanim s prenosom sredstev v naslednje proračunsko leto;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.

ugotavlja, da je po končnih računovodskih izkazih urada stopnja izvrševanja proračuna dosegla 89,55 %, stopnja izvrševanja plačil pa 76,57 %, kar je izboljšanje v primerjavi z letom 2012; je seznanjen s sprejetimi ukrepi, ki naj bi izboljšali proračunsko izvrševanje; kljub temu meni, da bi bilo mogoče še marsikaj izboljšati, in urad poziva, naj se v prihodnje posveti predvsem ukrepom za spremljanje proračuna;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.

pozdravlja ukrepe, ki jih je urad sprejel, da bi odpravil težave z obveznostmi in prenosom sredstev v naslednje leto, na primer izboljšano proračunsko načrtovanje ter pozorno spremljanje mesečnih plačil in plačil ob izteku leta; je seznanjen z informacijo urada, da je poskrbel za zaposlovanje na ključne položaje, ki imajo neposreden vpliv na finančni obtok, in da je izpopolnil pravilnik o pravočasni predložitvi in povračilu stroškov službenih potovanj izvedencev;

4.

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja storniranih obveznosti, prenesenih v proračunsko leto 2013, še vedno visoka in je znašala 28 %, čeprav se je v primerjavi z letom poprej, ko je dosegla 45 %, občutno zmanjšala; se je iz poročila Računskega sodišča seznanil, da so bili ti prenosi večinoma posledica pogodb, podpisanih v drugi polovici leta 2013 za dejavnosti, načrtovane za leti 2013 in 2014;

5.

je seznanjen, da se je delež neporabljenih sredstev zmanjšal s 17 % v letu 2012 na 14,6 % v letu 2013; prav tako se je zmanjšal delež prenosov v leto 2014, in sicer s 611 223 EUR (19 %) na 461 983 EUR (13 %); poziva urad, naj še naprej izboljšuje načrtovanje in izvajanje svojih dejavnosti ter še nadalje zmanjšuje delež prenosov;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.

je seznanjen z vključitvijo obveznega in podrobnega kontrolnega seznama v finančni priročnik urada, pa tudi z imenovanjem uradnika za javna naročila in splošnim usposabljanjem o javnih naročilih za vse zaposlene; pozdravlja dejstvo, da so ti ukrepi omogočili boljše priprave, izvrševanje, dokumentiranje in usklajevanje postopkov javnih naročil v uradu;

7.

pozdravlja spremembe in izboljšave obstoječih postopkov zaposlovanja, ki jih je zahteval organ za podelitev razrešnice in ki bodo prispevale k preglednosti zaposlovanja, zlasti pa:

pripravo pisnih preizkusov in vprašanj za intervjuje, pa tudi določitev potrebnega števila točk pred pregledom prijav,

potrditev imenovanj in sprememb v sestavi izbirne komisije s strani organa za imenovanja,

pregled smernic za zaposlovanje, uvedenih leta 2013;

8.

pozdravlja popravljeni komunikacijski pravilnik urada, po katerem se bodo mobilni telefoni uslužbencem dodeljevali na osnovi poklicnih potreb, in uvedbo notranjih kontrol, ki bodo spremljale, ali se ta pravilnik spoštuje;

9.

je seznanjen, da je urad sklenil novo pogodbo o gotovinskem poslovanju z banko, ki ima bonitetno oceno A+/A-1; je seznanjen, da je urad v priročnik za računovodstvo vključil tudi smernice za upravljanje zakladnice;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.

je seznanjen, da je urad v posebnem razdelku javnega registra dokumentov objavil letne izjave o navzkrižju interesov članov odbora regulatorjev, članov upravljalnega odbora ter upravnega vodje; ugotavlja, da pravilnik o navzkrižju interesov za uslužbence urada temelji na istih načelih in da so tudi izjave o navzkrižju interesov uslužbencev na voljo v javnem registru urada;

11.

ugotavlja, da urad ni predvidel revizije obstoječega pravilnika o navzkrižju interesov in da so po njegovi oceni vsi tovrstni pravilniki usklajeni s smernicami Komisije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižij interesov v decentraliziranih agencijah EU iz decembra 2013; je seznanjen s tem, da namerava urad ozaveščati vpletene o svojem pravilniku o navzkrižju interesov, pa tudi o pravilniku svojega odbora, in da namerava pozorno spremljati vse pomembne novosti na tem področju;

Notranja revizija

12.

ugotavlja, da je urad izpolnil vse uradne pogoje za standard notranje revizije za obveščanje in komuniciranje (ICS 12);

13.

je seznanjen, da bo urad prilagodil načrtovanje in poročanje ter postavil merljive cilje, da bi izpolnil standard notranje revizije za cilje in kazalnike uspešnosti (ICS 5); ugotavlja, da je urad sestavil lastne postopkovne priročnike in sprejel podroben interni postopek za registracijo neskladnih dogodkov, da bi izpolnil standard notranje revizije za procese in postopke (ICS 8); je seznanjen, da je urad posodobil interne postopke za upravljanje dokumentov, da bi izpolnil standard notranje revizije za upravljanje dokumentov (ICS 11);

14.

je seznanjen, da je urad uvedel inventurni postopek v zvezi z registracijo in odpisom osnovnih sredstev, ki je bil sprejet kot del finančnega priročnika; ugotavlja, da je bil popis inventarja opravljen avgusta 2013; pozdravlja dejstvo, da namerava urad inventuro izvesti vsako leto;

15.

ugotavlja, da bo standarde ICS pregledala služba za notranjo revizijo; poziva urad, naj organu za razrešnico poroča o rezultatih tega pregleda, takoj ko bodo na voljo;

Uspešnost

16.

pozdravlja ukrepe urada za boljše obveščanje evropskih državljanov o tem, kako njegove dejavnosti vplivajo na njihova življenja, zlasti dejstvo, da se je osredotočil na merljive in jasno opredeljene cilje, zaradi česar bo ocenjevanje njegovih dejavnosti lažje;

17.

ugotavlja, da se je začel urad uveljavljati kot organ Unije, saj je na nekaterih straneh na svojem spletnem mestu objavil logotip Unije, in pričakuje, da bo to storil tudi na svoji domači strani in ga sistematično uporabljal pri komuniciranju, s čimer bo zagotovil prepoznavnost prispevka, ki ga prejema iz proračuna Unije;

18.

sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014 (8) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


(1)  UL C 365, 13.12.2013, str. 9.

(2)  UL L 266, 5.9.2014, str. 353.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)  UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)  UL L 266, 5.9.2014, str. 359.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/93


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2014

o zaključnem računu urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

(2014/823/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 z odgovori urada (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2012 in priložene resolucije (2),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, zlasti člena 185 Uredbe (3),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti člena 208 Uredbe (4),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada, zlasti člena 13 Uredbe (5),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti člena 108 Delegirane uredbe (7),

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0011/2014),

1.

odobri zaključni račun urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravljalnemu odboru urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 365, 13.12.2013, str. 9.

(2)  UL L 266, 5.9.2014, str. 353.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)  UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/94


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2014

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2014/824/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)570 – C7–0275/2013) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2012 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (7), ter zlasti členov 164, 165 in 166 Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0010/2014),

1.

ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2012;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 56, 29.2.2012.

(2)  UL C 334, 15.11.2013, str. 1.

(3)  UL C 331, 14.11.2013, str. 1.

(4)  UL C 334, 15.11.2013, str. 122.

(5)  UL L 266, 5.9.2014, str. 24.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(8)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/95


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2014

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)570 – C7–0275/2013) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2012 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (7), ter zlasti členov 164, 165 in 166 Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0010/2014),

A.

ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.

ker bi morala biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna državljanom Unije, saj prejemata sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

C.

ker je Parlament edini neposredno izvoljeni organ med institucijami Unije in je odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

1.

poudarja vlogo, ki je v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) zaupana Parlamentu glede podelitve razrešnice za izvrševanje proračuna;

2.

opozarja, da v skladu s členom 335 PDEU „v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da so ob upoštevanju člena 55 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (finančna uredba), institucije vsaka posebej odgovorne za izvrševanje svojega proračuna;

3.

poudarja vlogo Parlamenta in drugih institucij v postopku razrešnice v skladu z določbami finančne uredbe, in zlasti členov 164 do 166 Uredbe;

4.

ugotavlja, da se v skladu s členom 94 Poslovnika „določbe, ki urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna, […] smiselno uporabljajo tudi za […] postopek podelitve razrešnice osebam, odgovornim za izvrševanje proračunov drugih institucij in organov Evropske unije, kot so Svet (glede njegovega delovanja kot izvršilnega organa)“;

Mnenje Računskega sodišča o Evropskem svetu in Svetu v njegovi izjavi o zanesljivosti za proračunsko leto 2012

5.

poudarja, da je Računsko sodišče v letno poročilo za proračunsko leto 2012 vključilo ugotovitve o Evropskem svetu in Svetu v zvezi z napakami pri pripravi postopkov javnih naročil; ugotavlja, da se ena napaka nanaša na izvedbo postopka s pogajanji, druga pa na uporabo enega od izbirnih meril;

6.

je seznanjen z odgovorom Sveta, da sta „Svet in Evropski svet vzpostavila trden centraliziran okvir za javna naročila, ki je bil nedavno prilagojen novi finančni uredbi in njenim pravilom uporabe in bo še dodatno okrepljen z novimi predlogami pogodb in razpisov, pripravljeni pa bodo tudi posebni tečaji usposabljanja o tem, kako opredeliti in uporabljati merila za izbor in dodeljevanje“;

7.

soglaša s priporočili Računskega sodišča, da bi morali odredbodajalci Evropskega sveta in Sveta z ustreznimi pregledi in boljšimi navodili izboljšati pripravo, usklajevanje in izvajanje postopkov javnih naročil;

8.

ugotavlja, da Svet ni podal dodatnih odgovorov na priporočila Računskega sodišča;

Nerešena vprašanja

9.

znova poziva Svet, naj obvešča Parlament o napredku pri gradnji in o končnem finančnem okviru stavbe Evropa;

10.

poziva Svet, naj pojasni vse ukrepe, ki se izvajajo oziroma se bodo izvajali med gradnjo stavbe Evropa, da bi se izboljšala izvedba projekta;

11.

opozarja Svet na poziv Parlamenta, naj pripravi poročilo o napredku pri projektu gradnje stavbe Residence Palace in podrobno razčleni doslej nastale stroške;

12.

poziva Svet, naj pripravi izčrpno pisno pojasnilo in v njem navede celotni znesek proračunskih sredstev, porabljenih za nakup stavbe Residence Palace, proračunske postavke, iz katerih se je ta denar črpal, obroke, ki so bili že plačani, obroke, ki jih bo treba še poravnati, in namen stavbe;

13.

ponovno poziva Svet, naj posreduje informacije o svojem procesu upravne modernizacije, zlasti o konkretnih izvedbenih ukrepih tega procesa in o predvidenih posledicah za proračun Sveta;

14.

obžaluje, da so se v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice vedno znova pojavljale težave, ker Svet ni bil pripravljen sodelovati; poudarja, da je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunska leta 2009, 2010 in 2011 in svoje razloge za to navedel v resolucijah z dne 10. maja 2011 (9), 25. oktobra 2011 (10), 10. maja 2012 (11), 23. oktobra 2012 (12), 17. aprila 2013 (13) in 9. oktobra 2013 (14), podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunsko leto 2012 pa je odložil zaradi razlogov, ki jih je navedel v resoluciji z dne 3. aprila 2014;

15.

vztraja, da je za izvajanje učinkovitega proračunskega nadzora potrebno sodelovanje Parlamenta in Sveta, kot je opredeljeno v njegovi resoluciji z dne 3. aprila 2014; potrjuje, da Parlament ne more sprejeti utemeljene odločitve o podelitvi razrešnice;

16.

spominja, da je Parlament po sprejetju sklepa o razrešnici z dne 17. aprila 2013 vprašanja Sveta poslal Komisiji, ta pa je odgovorila v pismu z dne 23. januarja 2014; opozarja Svet na stališče Komisije, da so vse institucije v celoti del procesa nadaljnjih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale v medsebojnem sodelovanju zagotoviti nemoten potek postopka razrešnice;

17.

ugotavlja, da Komisija v istem pismu navaja, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije pri izvrševanju lastnega dela proračuna;

18.

obžaluje, da Svet še vedno ni odgovoril na vprašanja Parlamenta; opozarja na zaključke z delavnice Parlamenta o pravici Parlamenta do podelitve razrešnice Svetu, ki je potekala 27. septembra 2012, na kateri so se pravni in akademski strokovnjaki večinoma strinjali s pravico do obveščenosti Parlamenta; s tem v zvezi se sklicuje na tretji pododstavek člena 15(3) PDEU, ki določa, da vsaka institucija, organ, urad ali agencija zagotovi preglednost svojih postopkov;

19.

vztraja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij in da so bili temeljni elementi takšnega pregledovanja določeni v resolucijah o podelitvi razrešnice iz preteklih let, zlasti v resoluciji o razrešnici z dne 23. oktobra 2012;

20.

opozarja na pristojnosti Parlamenta za podelitev razrešnice iz členov 316, 317 in 319 PDEU v skladu s sedanjo razlago in prakso, in sicer da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost davkoplačevalcem Unije;

21.

meni, da dejstvo, da zahtevani dokumenti niso bili posredovani Parlamentu, spodkopava zlasti pravico državljanov Unije do obveščenosti in preglednosti ter postaja razlog za skrb, saj priča o določenem demokratičnem primanjkljaju v institucijah Unije; zato poziva Svet, naj si zahtev Parlamenta za dostop do informacij ne razlaga kot poskusa prevlade nad drugo institucijo, temveč naj da prednost pravici javnosti do polne obveščenosti;

22.

meni, da je treba preučiti različne možnosti za posodobitev pravil o podelitvi razrešnice, ki so določena v PDEU;

23.

meni, da bi Parlament in Svet lahko dosegla določen napredek, če bi skupaj opredelila postopek „modus vivendi“ s seznamom dokumentov, ki bi jih morala izmenjati, da bi izpolnila svoji vlogi v postopku podelitve razrešnice; v zvezi s tem spodbuja Svet, naj poišče politično rešitev za podelitev razrešnice Svetu, ne glede na svoja pravna stališča, ki se še vedno razlikujejo od pravnih stališč Parlamenta;

24.

meni, da je lahko zadovoljivo sodelovanje med Parlamentom, Evropskim svetom in Svetom, ki je rezultat postopka odprtega in formalnega dialoga, pozitiven znak za državljane Unije.


(1)  UL L 56, 29.2.2012.

(2)  UL C 334, 15.11.2013, str. 1.

(3)  UL C 331, 14.11.2013, str. 1.

(4)  UL C 334, 15.11.2013, str. 122.

(5)  UL L 266, 5.9.2014, str. 24.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(8)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(9)  UL L 250, 27.9.2011, str. 25.

(10)  UL L 313, 26.11.2011, str. 13.

(11)  UL L 286, 17.10.2012, str. 23.

(12)  UL L 350, 20.12.2012, str. 71.

(13)  UL L 308, 16.11.2013, str. 22.

(14)  UL L 328, 7.12.2013, str. 97.


21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/98


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 20. novembra 2014

o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja in mreže Evropskega partnerstva za inovacije ter razveljavitvi Sklepa 2008/168/ES

(2014/825/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) ter zlasti člena 52(4) in člena 53(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska mreža za razvoj podeželja je bila vzpostavljena v skladu s členom 52(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 za mrežno povezovanje nacionalnih mrež, organizacij in uprav, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Unije.

(2)

Mreža Evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP) je bila vzpostavljena v skladu s členom 53(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 za podporo EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti iz člena 55 navedene uredbe ter za omogočanje mrežnega povezovanja operativnih skupin, svetovalnih služb in raziskovalcev.

(3)

Zato je treba sprejeti pravila o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ENRD) in mreže EIP.

(4)

Da bi dosegli cilje podeželskega mrežnega povezovanja na evropski ravni iz členov 52(2) in 53(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter izvedli naloge iz členov 52(3) in 53(3) navedene uredbe v zvezi z ENRD oziroma mrežo EIP, je treba ustanoviti skupščino mrež za podeželje ter opredeliti njene naloge in strukturo v skladu z belo knjigo Komisije z naslovom Evropska uprava (2) in v skladu s sporočilom predsednika Komisiji z naslovom Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register (3) (v nadaljnjem besedilu: Okvir za strokovne skupine Komisije).

(5)

Skupščina bi morala predvsem spodbujati izmenjavo in mrežno povezovanje med osebami javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju razvoja podeželja ter inovacij za kmetijsko produktivnost in trajnost. Morala bi zagotavljati usklajevanje med ENRD in mrežo EIP, strateški okvir za njuno delovanje, vključno s tematskim delom, ter ustrezno spremljanje in ocenjevanje tega delovanja. Morala bi predlagati člane usmerjevalne skupine.

(6)

Skupščino bi morali sestavljati nacionalne mreže za podeželje, organi upravljanja, plačilne agencije, organizacije, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Unije, lokalne akcijske skupine v okviru pristopa Leader, kmetijske svetovalne službe, ki se ukvarjajo s storitvami podpore za inovacije v zvezi z operativnimi skupinami, in raziskovalni inštituti, ki se ukvarjajo z inovativnimi dejavnostmi v zvezi z operativnimi skupinami.

(7)

Za zagotovitev odprte, pregledne in uravnotežene zastopanosti bi morali biti člani skupščine, v kateri so organizacije, dejavne na področju razvoja podeželja na ravni Unije, tiste organizacije, ki se imenujejo v okviru skupine za civilni dialog o razvoju podeželja v skladu s Sklepom Komisije 2013/767/EU (4) (v nadaljnjem besedilu: skupina za civilni dialog o razvoju podeželja).

(8)

Za zagotovitev učinkovite in uspešne organizacije dejavnosti ENRD in mreže EIP je treba v skladu z mnenji skupščine ustanoviti usmerjevalno skupino mrež za podeželje ter opredeliti njene naloge in strukturo.

(9)

Usmerjevalna skupina bi morala predvsem pripraviti, izvajati in spremljati dejavnosti ENRD in mreže EIP. Morala bi usklajevati tematsko delo mrež in zagotavljati usklajevanje dela skupščine z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru razvoja podeželja ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

(10)

Usmerjevalno skupino bi morali sestavljati organi upravljanja in/ali nacionalne mreže za podeželje, organizacije na ravni EU, ki delujejo na področju razvoja podeželja, nacionalni organi, ki so odgovorni za vrednotenje programov za razvoj podeželja, kmetijske svetovalne službe in/ali kmetijski raziskovalni inštituti.

(11)

Za vzdrževanje odprte in redne izmenjave med ENRD, mrežo EIP in skupino za civilni dialog o razvoju podeželja bi bilo treba predsedniku in podpredsednikom skupine za civilni dialog omogočiti, da se udeležijo sestankov usmerjevalne skupine kot opazovalci.

(12)

Treba bi bilo določiti pravila o razkrivanju informacij za člane skupščine in usmerjevalne skupine.

(13)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(14)

S Sklepom Komisije 2008/168/ES (6) je določena organizacijska struktura Evropske mreže za razvoj podeželja v obdobju 2007–2013. Navedeni sklep bi bilo treba zato razveljaviti.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA

Člen 1

Predmet urejanja

S tem sklepom se določata organizacijska struktura in delovanje Evropske mreže za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ENRD) in mreže Evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljnjem besedilu: mreža EIP) z ustanovitvijo skupščine in usmerjevalne skupine ter opredelitvijo njune sestave in nalog ter določitvijo pravil njunega delovanja.

POGLAVJE II

SKUPŠČINA MREŽ ZA PODEŽELJE

Člen 2

Skupščina mrež za podeželje

Ustanovi se skupščina ENRD in mreže EIP (v nadaljnjem besedilu: skupščina).

Člen 3

Naloge skupščine

Naloge skupščine so predvsem:

(a)

spodbujati izmenjavo in mrežno povezovanje med osebami javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju razvoja podeželja ter inovacij za kmetijsko produktivnost in trajnost;

(b)

zagotavljati usklajevanje med ENRD in mrežo EIP;

(c)

zagotavljati strateški okvir za dejavnosti ENRD in mreže EIP, vključno s tematskim delom;

(d)

zagotavljati ustrezno spremljanje in ocenjevanje dejavnosti ENRD in mreže EIP, kar zadeva cilje iz členov 52(2) in 53(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter naloge iz členov 52(3) in 53(3) navedene uredbe;

(e)

predlagati člane usmerjevalne skupine generalnemu direktorju za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).

Člen 4

Članstvo skupščine

1.   Skupščino sestavljajo naslednji člani:

(a)

nacionalne mreže za podeželje iz člena 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(b)

organi upravljanja iz člena 66 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(c)

plačilne agencije iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) (en član iz vsake države članice);

(d)

nevladne organizacije iz vse EU, ki so registrirane v skupnem evropskem registru za preglednost in so bile imenovane za članice skupine za civilni dialog o razvoju podeželja v skladu s Sklepom 2013/767/EU (v nadaljnjem besedilu: skupina za civilni dialog o razvoju podeželja) ter so izrazile zanimanje za sodelovanje v skupščini (največ 29 članov);

(e)

organizacije iz vse EU, ki predstavljajo regionalne in/ali lokalne organe, dejavne na področju razvoja podeželja, vključno s povezavami med podeželjem in urbanimi območji (največ 3 člani);

(f)

lokalne akcijske skupine v okviru pristopa Leader iz člena 42 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(g)

kmetijske svetovalne službe, ki se ukvarjajo s storitvami podpore za inovacije v zvezi z operativnimi skupinami (en član iz vsake države članice);

(h)

kmetijski raziskovalni inštituti, ki se ukvarjajo z inovativnimi dejavnostmi v zvezi z operativnimi skupinami (en član iz vsake države članice).

2.   Člane iz odstavka 1(a), (b), (c), (f), (g) in (h) imenujejo posamezne države članice.

Člane iz odstavka 1(e) imenuje generalni direktor na podlagi razpisa.

3.   Organi držav članic imenujejo stalne predstavnike za vsako kategorijo iz odstavka 1(a), (b), (c), (f), (g) in (h).

Organizacije iz odstavka 1(d) in (e) imenujejo svoje stalne predstavnike.

4.   Imena članov skupščine se objavijo v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register) ter na spletiščih ENRD in mreže EIP.

5.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje skupščine

1.   Skupščini predseduje predstavnik Komisije. Predsednik skliče sestanek vsaj enkrat letno.

2.   V dogovoru s Komisijo lahko skupščina ustanovi podskupine za posebne teme v zvezi s cilji in nalogami ENRD in mreže EIP, vključno s stalnimi podskupinami za:

(a)

inovacije za kmetijsko produktivnost in trajnost;

(b)

Leader in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost; ter

(c)

vrednotenje programov za razvoj podeželja.

Podskupine opravljajo tematsko delo na podlagi mandata, ki ga opredeli skupščina.

Nestalne podskupine se razpustijo, ko izpolnijo mandat.

3.   Predstavnik Komisije lahko povabi strokovnjake in opazovalce s posebnim znanjem z določenega področja na dnevnem redu, ki niso člani skupščine, k priložnostnemu sodelovanju pri delu skupščine ali podskupin.

4.   Člani skupščine ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (8). Če teh obveznosti ne spoštujejo, Komisija ustrezno ukrepa.

5.   Sestanki skupščine in njenih podskupin potekajo v prostorih Komisije, razen če predsednik ne odloči drugače. Komisija zagotovi tajniške storitve. Zainteresirani uradniki Komisije se lahko udeležijo sestankov skupščine in njenih podskupin.

6.   Skupščina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija objavi vse ustrezne dokumente o dejavnostih skupščine (na primer dnevne rede, zapisnike in prispevke sodelujočih) v registru ali prek povezave iz registra na posebnem spletišču.

8.   Delo skupščine se usklajuje z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru civilnega dialoga o razvoju podeželja in Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ter uredb za posamezne sklade v smislu navedene uredbe.

Člen 6

Povračilo stroškov

1.   Člani skupščine za opravljanje storitev ne dobijo plačila.

2.   Komisija povrne članom skupščine potne stroške in dnevnice za udeležbo na sestankih skupščine, vključno s podskupinami, v skladu z veljavnimi določbami Komisije.

3.   Stroški iz odstavka 2 se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

POGLAVJE III

USMERJEVALNA SKUPINA MREŽ ZA PODEŽELJE

Člen 7

Usmerjevalna skupina mrež za podeželje

Ustanovi se usmerjevalna skupina ENRD in mreže EIP (v nadaljnjem besedilu: usmerjevalna skupina).

Člen 8

Naloge usmerjevalne skupine

Naloge usmerjevalne skupine so predvsem:

(a)

pripraviti, izvajati in spremljati dejavnosti ENRD in mreže EIP v skladu s strateškim okvirom, ki ga določi skupščina;

(b)

usklajevati tematsko delo v skladu z okvirom, ki ga določi skupščina, in spremljati njegovo izvajanje;

(c)

redno ocenjevati učinkovitost in uspešnost dejavnosti ENRD in mreže EIP;

(d)

zagotavljati usklajevanje dela skupščine z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru civilnega dialoga o razvoju podeželja in Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter uredb za posamezne sklade v smislu navedene uredbe;

(e)

poročati skupščini o svojih dejavnostih.

Člen 9

Članstvo usmerjevalne skupine

1.   Usmerjevalno skupino sestavljajo naslednji člani skupščine:

(a)

organi upravljanja in/ali nacionalne mreže za podeželje (en član iz vsake države članice);

(b)

organizacije na ravni EU iz člena 4(1)(d) in (e) (največ 12 članov);

(c)

nacionalni organi, ki so odgovorni za vrednotenje programov za razvoj podeželja (največ 4 člani);

(d)

kmetijske svetovalne službe in/ali kmetijski raziskovalni inštituti iz člena 4(1)(g) in (h) (največ 4 člani).

2.   Generalni direktor imenuje člane usmerjevalne skupine na predlog skupščine, ob upoštevanju geografske in tematske raznolikosti članov ENRD in mreže EIP ter na podlagi prostovoljne zavezanosti predlaganih članov.

Skupščina lahko za vsako kategorijo iz odstavka 1 predlaga kroženje članov usmerjevalne skupine.

3.   Generalni direktor lahko zamenja člana usmerjevalne skupine na predlog skupščine, kadar član:

(a)

izstopi iz usmerjevalne skupine;

(b)

ne imenuje redno predstavnikov za sestanke usmerjevalne skupine;

(c)

ni več sposoben učinkovito prispevati k nalogam usmerjevalne skupine;

(d)

ne spoštuje zahteve glede nerazkritja informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti iz člena 339 Pogodbe o delovanju EU.

4.   Predsednik in podpredsedniki skupine za civilni dialog o razvoju podeželja se lahko udeležijo sestankov usmerjevalne skupine kot opazovalci.

Člen 10

Stroški delovanja in sestankov usmerjevalne skupine

Za stroške delovanja in sestankov usmerjevalne skupine se smiselno uporabljata člena 5 in 6.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Razveljavitev

Sklep 2008/168/ES se razveljavi.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Bela knjiga Komisije – Evropska uprava, 25. julij 2001, COM(2001) 428 final.

(3)  Sporočilo predsednika Komisiji – Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register, 10. november 2012, C(2010) 7649 final.

(4)  Sklep Komisije 2013/767/EU z dne 16. decembra 2013 o vzpostavitvi okvira za civilni dialog o zadevah, ki jih ureja skupna kmetijska politika, in razveljavitvi Sklepa 2004/391/ES (UL L 338, 17.12.2013, str. 115).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(6)  Sklep Komisije 2008/168/ES z dne 20. februarja 2008 o organizacijski strukturi Evropske mreže za razvoj podeželja (UL L 56, 29.2.2008, str. 31).

(7)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(8)  Sklep Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika (UL L 317, 3.12.2001, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).