ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 331

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
18. november 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1225/2014 z dne 17. novembra 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1226/2014 z dne 17. novembra 2014 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1227/2014 z dne 17. novembra 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 879/2014

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1228/2014 z dne 17. novembra 2014 o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1229/2014 z dne 17. novembra 2014 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok ( 1 )

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1230/2014 z dne 17. novembra 2014 o izdaji dovoljenja za bakrov bilizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

18

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1231/2014 z dne 17. novembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

22

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2014/800/SZVP z dne 17. novembra 2014 o začetku svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) in spremembi Sklepa 2014/486/SZVP

24

 

*

Sklep Sveta 2014/801/SZVP z dne 17. novembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. novembra 2014 o spremembi sklepov 2010/470/EU in 2010/472/EU glede zahtev za zdravje živali v zvezi s praskavcem za trgovino z zarodki ovc in koz znotraj Unije ter za njihov uvoz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2014/803/EU

 

*

Sklep št. 1/2014 Skupnega odbora EU-Švica z dne 10. oktobra 2014 o določitvi primerov izvzetja od posredovanja podatkov iz prvega pododstavka člena 3(3) Priloge I Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 25. junija 2009 o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih

38

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2014/252/EU z dne 14. aprila 2014 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja ( UL L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 ( UL L 304, 22.11.2011 )

40

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 552/2009 z dne 22. junija 2009 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( UL L 164, 26.6.2009 )

41

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 ( UL L 347, 20.12.2013 )

41

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1225/2014

z dne 17. novembra 2014

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), ter zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Podatke v zvezi z eno osebo iz Uredbe (EU) št. 269/2014 bi bilo treba spremeniti.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Vnos za naslednjo osebo iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Rojen 25.4.1946 v Almatiju (nekdaj znan tudi pod imenom Alma-Ata), Kazakhstan.

Član Sveta državne dume; vodja stranke LDPR. Dejavno je podprl napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima. Aktivno je pozval k delitvi Ukrajine. V imenu stranke LDPR, ki ji predseduje, je podpisal sporazum s t.i. „Ljudsko republiko Donetsk“.

12.9.2014


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1226/2014

z dne 17. novembra 2014

o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da lahko nosilci živilske dejavnosti vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba Lactalis B&C je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z „mazavimi maščobami z nizko vsebnostjo maščob in transmaščob, bogatimi z nenasičenimi in omega-3 maščobnimi kislinami“, ter zniževanjem koncentracije LDL-holesterola (Vprašanje št. EFSA-Q-2009-00458) (2). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Nadomestitev maščob, bogatih z nasičenimi ali transmaščobnimi kislinami, z maščobami, bogatimi z nenasičenimi maščobnimi kislinami, pomaga zniževati LDL-holesterol. LDL-holesterol je dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni.“

(6)

Na podlagi predloženih podatkov je Agencija v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 25. maja 2011, sklenila, da je bila vzročno-posledična povezava med uživanjem mešanice hranilnih nasičenih maščobnih kislin in povišanjem koncentracije LDL-holesterola v krvi utemeljena ter da nadomestitev mešanice nasičenih maščobnih kislin s cis enkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami in/ali cis večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami v živilih ali prehrani po principu gram za gram znižuje koncentracijo LDL-holesterola. Zdravstveno trditev, ki odraža ta sklep, bi zato bilo treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije. Klinična intervencijska študija, za katero je vlagatelj zahteval zakonsko zaščito podatkov, se Agenciji ni zdela potrebna za sprejetje odločitve. Zato se šteje, da zahteva iz člena 21(1)(c) Uredbe (ES) št. 1924/2006 ni izpolnjena in zakonska zaščita podatkov ne bi smela biti odobrena.

(7)

Agencija v mnenju ugotavlja, da je za navedbo trditve treba velike količine nasičenih maščobnih kislin nadomestiti z enkrat nenasičenimi in/ali večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami v živilih ali prehrani po principu gram za gram. Zato je za zagotovitev visoke vsebnosti enkrat nenasičenih in/ali večkrat nenasičenih maščobnih kislin v posameznem živilu uporabo te trditve primerno omejiti na maščobe in olja ter določiti pogoje uporabe, kot so navedeni v prehranski trditvi „VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB“, določeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

(8)

Člen 16(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da mora mnenje, ki podpira odobritev zdravstvene trditve, vključevati nekatere podatke. Navedene podatke v zvezi z odobreno trditvijo bi zato bilo treba določiti v Prilogi k tej uredbi ter vanje vključiti, odvisno od primera, spremenjeno besedilo trditve, posebne pogoje uporabe trditve in, kadar je to ustrezno, pogoje ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije.

(9)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in uporabne za potrošnika ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker je med njima ista povezava kot med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, bi bilo treba te trditve uporabljati pod istimi pogoji, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

(10)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vložniki in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvena trditev iz Priloge k tej uredbi se lahko navede na živilih na trgu Unije v skladu s pogoji iz navedene priloge.

2.   Zdravstvena trditev iz odstavka 1 se uvrsti na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2168.


PRILOGA

Dovoljena zdravstvena trditev

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Vlagatelj – naslov

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev v skladu s členom 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za bolezen

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, Francija

Enkrat nenasičene in/ali večkrat nenasičene maščobne kisline

Nadomestitev nasičenih maščob z nenasičenimi maščobami v prehrani dokazano znižuje/zmanjšuje raven holesterola v krvi. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne srčne bolezni.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Trditev se lahko uporablja le na maščobah in oljih.

Q-2009-00458


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1227/2014

z dne 17. novembra 2014

o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 879/2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1), ter zlasti člena 26(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 21. marca 2014 sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 (2). Evropski parlament in Svet do 30. junija 2014 nista določila navedene prilagoditvene stopnje. Zato je v skladu s členom 26(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Komisija prilagoditveno stopnjo določila v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 879/2014 (3).

(2)

Napovedi za neposredna plačila in odhodke, povezane s trgom, iz dopolnilnega pisma Komisije št. 1 k predlogu proračuna za leto 2015 kažejo, da je treba prilagoditi stopnjo v okviru finančne discipline, ki je bila upoštevana v predlogu proračuna za leto 2015. Navedeno dopolnilno pismo je bilo pripravljeno ob upoštevanju zneska v okviru finančne discipline v višini 433 milijonov EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Zaradi upoštevanja teh novih informacij bi Komisija morala prilagoditi prilagoditveno stopnjo, določeno v Izvedbeni Uredbi (EU) št. 879/2014.

(3)

Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju, ki spada pod proračunsko leto (N + 1). Vendar imajo države članice ob določenih omejitvah možnost, da izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja brez kakršnih koli časovnih omejitev. Taka pozna plačila se lahko izvedejo v poznejšem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(4)

V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Bolgarijo in Romunijo uporablja šele od 1. januarja 2016, za Hrvaško pa od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se ne bi smela uporabljati za plačila kmetom v navedenih državah članicah.

(5)

Za zagotovitev, da se prilagojena stopnja uporablja od datuma, ko bi bilo treba začeti z izplačili kmetom v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. decembra 2014.

(6)

Prilagojeno prilagoditveno stopnjo bi bilo treba upoštevati za izračun vseh plačil, ki se dodelijo kmetu na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2014. Zaradi jasnosti bi zato bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 879/2014 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za uporabo prilagoditve iz členov 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski plačil v smislu člena 2(d) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (5), ki presegajo 2 000 EUR in se dodelijo kmetu na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2014, znižajo za 1,302214 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se ne uporablja v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 879/2014 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 879/2014 z dne 12. avgusta 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 (UL L 240, 13.8.2014, str. 20).

(4)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1228/2014

z dne 17. novembra 2014

o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) in zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba Abtei Pharma Vertriebs GmbH je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kalcija in vitamina D3 v žvečilnih tabletah na preprečevanje izgube kostne mase (vprašanje št. EFSA-Q-2008-721) (2). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Žvečilne tablete s kalcijem in vitaminom D izboljšajo kostno gostoto pri ženskah po 50. letu starosti. Tako lahko žvečilne tablete zmanjšajo tveganje za zlome zaradi osteoporoze.“

(6)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 7. avgusta 2009, ugotovila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem kalcija, bodisi samostojno ali v kombinaciji z vitaminom D, in zmanjšanjem izgube mineralne kostne gostote (MKG) pri ženskah po menopavzi utemeljena. Zmanjšanje izgube MKG lahko prispeva k zmanjšanju tveganja za zlome kosti. Zdravstveni trditvi, ki odražata to ugotovitev, bi zato bilo treba šteti za skladni z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in ju uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije. Vendar je Agencija ugotovila, da predložene informacije niso bile zadostne za določitev pogojev uporabe trditev. Zato se je Komisija ponovno obrnila na Agencijo za dodatni nasvet, ki bi odgovornim za obvladovanje tveganja omogočil, da določijo ustrezne pogoje uporabe zadevnih zdravstvenih trditev. Agencija je v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 17. maja 2010 (vprašanje št. EFSA-Q-2009-00940) (3), ugotovila, da je za doseganje navedenega učinka potrebno zaužiti vsaj 1 200 mg kalcija iz vseh virov ali vsaj 1 200 mg kalcija in 800 i.e. (20 μg) vitamina D iz vseh virov.

(7)

Kadar se zdravstvena trditev uporablja le za kalcij, je za zagotovitev, da živilo vsebuje zadostno količino kalcija, primerno določiti pogoje uporabe, ki določajo uporabo trditve le na živilih, ki zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija v količinsko določenem obroku.

(8)

Kadar se zdravstvena trditev uporablja za kombinacijo kalcija in vitamina D, je treba za doseganje navedenega učinka zaužiti precejšnjo količino vitamina D (20 μg), zato je primerno uporabo trditve omejiti na prehranska dopolnila. Za zagotovitev, da prehransko dopolnilo, na katerem se uporablja navedena trditev, zagotavlja znatno količino kalcija in vitamina D, je primerno določiti pogoje uporabe, ki določajo uporabo trditve le na prehranskih dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija in 15 μg vitamina D v dnevnem obroku.

(9)

Družba DSM Nutritional Products Europe AG je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki vitamina D na tveganje za padce pri moških in ženskah po 60. letu starosti (vprašanje št. EFSA-Q-2010-01233) (4). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Vitamin D zmanjša tveganje za padce. Padci so dejavnik tveganja za zlome.“

(10)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 30. septembra 2011, ugotovila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem vitamina D in zmanjšanjem tveganja za padce, ki so posledica posturalne nestabilnosti in mišične oslabelosti, utemeljena. Zmanjšanje tveganja za padce pri moških in ženskah po 60. letu starosti je koristno za zdravje ljudi, saj se zmanjša tveganje za kostne zlome. Zdravstveno trditev, ki odraža to ugotovitev, bi zato bilo treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije.

(11)

Agencija je v mnenju tudi ugotovila, da je treba za doseganje navedenega učinka dnevno zaužiti 800 i.e. (20 μg) vitamina D iz vseh virov. Ker je treba za doseganje navedenega učinka zaužiti precejšnjo količino vitamina D (20 μg), je primerno uporabo trditve omejiti na prehranska dopolnila. Za zagotovitev, da prehransko dopolnilo, na katerem se uporablja navedena trditev, zagotavlja znatno količino vitamina D, je primerno določiti pogoje uporabe, ki določajo uporabo trditve le na prehranskih dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 15 μg vitamina D v dnevnem obroku.

(12)

Člen 16(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da bi moralo mnenje, ki podpira odobritev zdravstvene trditve, vključevati nekatere podatke. Navedene podatke v zvezi z odobrenimi trditvami bi zato bilo treba določiti v Prilogi I k tej uredbi ter vanje vključiti, odvisno od primera, spremenjeno besedilo trditve, posebne pogoje uporabe trditve in, kadar je to ustrezno, pogoje ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije.

(13)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in uporabne za potrošnika ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker je med njima ista povezava kot med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, bi bilo treba te trditve uporabljati pod istimi pogoji, kot so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

(14)

Družba GP International Holding B.V. je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki glukozamin hidroklorida na zmanjšanje hitrosti degeneracije hrustanca (vprašanje št. EFSA-Q-2009-00412) (5). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Upočasni/zmanjša postopek uničevanja hrustanca v mišično-skeletnem sistemu in posledično zmanjša tveganje za osteoartritis.“

(15)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 29. oktobra 2009, ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem glukozamin hidroklorida in navedeno trditvijo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(16)

Evropsko združenje proizvajalcev naravnih živil iz soje (European Natural Soyfood Manufacturers Association, ENSA), Evropska zveza za rastlinske beljakovine (European Vegetable Protein Federation, EUVEPRO) in Združenje za sojine beljakovine (Soya Protein Association, SPA) so v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložili vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki izolirane sojine beljakovine na znižanje koncentracije LDL-holesterola v krvi (vprašanje št. EFSA-Q-2011-00784) (6). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Beljakovinsko bogata sestavina soje dokazano znižuje holesterol v krvi. Znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za (koronarno) bolezen srca.“

(17)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 2. februarja 2012, ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem izolirane sojine beljakovine, kot jo je opredelil vložnik, in navedeno trditvijo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(18)

Družba Health Concern B.V. je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije rastlinskih sterolov in mešanice Cholesternorm® na znižanje koncentracije LDL-holesterola v krvi (vprašanji št. EFSA-Q-2009-00237, EFSA-Q-2011-01114) (7). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Aktivno znižuje holesterol.“

(19)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 17. julija 2012, ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije rastlinskih sterolov in mešanice Cholesternorm® pod predlaganimi pogoji uporabe ter navedeno trditvijo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(20)

Družba Minami Nutrition Health BVBA je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki eikozapentaenojske kisline (EPA) na znižanje razmerja arahidonska kislina (AA)/EPA v krvi otrok s primanjkljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (ADHD) (vprašanje št. EFSA-Q-2012-00573) (8). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „EPA dokazano znižuje razmerje AA/EPA v krvi. Visoko razmerje AA/EPA je dejavnik tveganja za nastanek motenj pozornosti pri otrocih s simptomi, podobnimi ADHD. Za te otroke je prav tako značilna manjša hiperaktivnost in/ali sočasno nasprotujoče obnašanje.“

(21)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. aprila 2013, ugotovila, da so ciljna populacija za trditev bolniki (tj. otroci z ADHD) in da se navedena trditev nanaša na zdravljenje bolezni.

(22)

Uredba (ES) št. 1924/2006 dopolnjuje splošne določbe Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (9). Člen 2(1)(b) Direktive 2000/13/ES določa, da označevanje živilom ne sme pripisovati lastnosti, kot so preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni pri ljudeh ali opozarjati na take lastnosti. Ker je pripisovanje zdravilnih lastnosti živilom prepovedano, se trditev v zvezi z učinki eikozapentaenojske kisline (EPA) na znižanje razmerja AA/EPA v krvi otrok z ADHD ne bi smela odobriti.

(23)

Družba McNeil Nutritionals and Raisio Nutrition Ltd. je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi, da uživanje 2 g/dan rastlinskih stanolov (v obliki estrov rastlinskih stanolov) v okviru prehrane z nizko vsebnostjo nasičenih maščob zniža koncentracijo LDL-holesterola v krvi dvakrat več kot le prehrana z nizko vsebnostjo nasičenih maščob (vprašanje št. EFSA-Q-2012-00915) (10). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Uživanje 2 g/dan rastlinskih stanolov (v obliki estrov rastlinskih stanolov) v okviru prehrane z nizko vsebnostjo nasičenih maščob, zniža LDL-holesterol dvakrat več kot le prehrana z nizko vsebnostjo nasičenih maščob. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.“

(24)

Agencija je na podlagi predloženih podatkov v mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. aprila 2013, ugotovila, da iz dokazov, ki jih je predložil vložnik, ni mogoče sklepati, da uživanje 2 g/dan rastlinskih stanolov (v obliki estrov rastlinskih stanolov) v okviru prehrane z nizko vsebnostjo nasičenih maščob zniža koncentracijo LDL-holesterola v krvi dvakrat več kot le prehrana z nizko vsebnostjo nasičenih maščob. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(25)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vložniki in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(26)

Dodajanje snovi živilom oziroma njihovo uporabo v živilih ter razvrstitev proizvodov med živila ali zdravila urejata posebna zakonodaja Unije in nacionalna zakonodaja. Vsaka odločitev o zdravstveni trditvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006, kot je vključitev na seznam dovoljenih trditev iz člena 14(1) navedene uredbe, ne pomeni dovoljenja za trženje snovi, na katero se trditev nanaša, odločitve o tem, ali se snov lahko uporablja v živilih, ali uvrstitve določenega proizvoda med živila.

(27)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvene trditve iz Priloge I k tej uredbi se lahko navedejo na živilih, ki se dajejo na trg Evropske unije, v skladu s pogoji iz navedene priloge.

2.   Zdravstvene trditve iz odstavka 1 se uvrstijo na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 2

Zdravstvene trditve iz Priloge II k tej uredbi se ne uvrstijo na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  EFSA Journal 2009; 1180, 1–13.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(5):1609.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(9):2382.

(5)  EFSA Journal 2009; 7(10):1358.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(2):2555.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7):2810.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(4):3161.

(9)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(10)  EFSA Journal 2013; 11(4):3160.


PRILOGA I

Dovoljene zdravstvene trditve

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Vložnik – naslov

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Nemčija.

kalcij

Kalcij prispeva k zmanjšanju izgube mineralne kostne gostote pri ženskah po menopavzi. Nizka mineralna kostna gostota je dejavnik tveganja za zlome kosti zaradi osteoporoze.

Trditev se lahko uporablja le na živilih, ki zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija v količinsko določenem obroku.

Potrošnike je treba obvestiti, da je trditev namenjena zlasti ženskam po 50. letu starosti in da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 1 200 mg kalcija iz vseh virov.

Trditev se lahko uporabi le na živilih z dodanim kalcijem, ki so namenjena ženskam po 50. letu starosti.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Nemčija.

kalcij in vitamin D

Kalcij in vitamin D prispevata k zmanjšanju izgube mineralne kostne gostote pri ženskah po menopavzi. Nizka mineralna kostna gostota je dejavnik tveganja za zlome kosti zaradi osteoporoze.

Trditev se lahko uporablja le na prehranskih dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija in 15 μg vitamina D v dnevnem odmerku.

Potrošnike je treba obvestiti, da je trditev namenjena zlasti ženskam po 50. letu starosti in da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 1 200 mg kalcija in 20 μg vitamina D iz vseh virov.

Trditev se lahko uporabi le na prehranskih dopolnilih z dodanim kalcijem in vitaminom D, ki so namenjena ženskam po 50. letu starosti.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Švica.

vitamin D

Vitamin D prispeva k zmanjšanju tveganja za padce, ki so posledica slabšega ravnotežja in mišične oslabelosti. Padci so dejavnik tveganja za zlome kosti pri moških in ženskah po 60. letu starosti.

Trditev se lahko uporablja le na prehranskih dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 15 μg vitamina D v dnevnem odmerku.

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 20 μg vitamina D iz vseh virov.

Trditev se lahko uporabi le na prehranskih dopolnilih z dodanim vitaminom D, ki so namenjena moškim in ženskam po 60. letu starosti.

Q-2010-01233


PRILOGA II

Zavrnjene zdravstvene trditve

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

glukozamin hidroklorid

Upočasni/zmanjša postopek uničevanja hrustanca v mišično-skeletnem sistemu in posledično zmanjša tveganje za osteoartritis.

Q-2009-00412

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

izolirana sojina beljakovina

Beljakovinsko bogata sestavina soje dokazano znižuje holesterol v krvi. Znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za (koronarno) bolezen srca.

Q-2011-00784

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

rastlinski steroli v kombinaciji z mešanico Cholesternorm®

Aktivno znižuje holesterol.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

eikozapentaenojska kislina (EPA)

EPA dokazano znižuje razmerje AA/EPA v krvi. Visoko razmerje AA/EPA je dejavnik tveganja za nastanek motenj pozornosti pri otrocih s simptomi, podobnimi ADHD. Za te otroke je prav tako značilna manjša hiperaktivnost in/ali sočasno nasprotujoče obnašanje.

Q-2012-00573

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

rastlinski stanoli (v obliki estrov rastlinskih stanolov)

Uživanje 2 g/dan rastlinskih stanolov (v obliki estrov rastlinskih stanolov) v okviru prehrane z nizko vsebnostjo nasičenih maščob zniža LDL-holesterol dvakrat več kot le prehrana z nizko vsebnostjo nasičenih maščob. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.

Q-2012-00915


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1229/2014

z dne 17. novembra 2014

o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za pripravo znanstvene ocene ter Komisiji in državam članicam v vednost.

(3)

Agencija pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba Italsur s.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja na zaščito krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00574) (2). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.“

(6)

Komisija in države članice so 30. oktobra 2013 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(7)

Družba Italsur s.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve na zaščito krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00575) (3). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.“

(8)

Komisija in države članice so 30. oktobra 2013 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(9)

Družba Italsur s.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja na vzdrževanje normalne koncentracije LDL-holesterola v krvi (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00576) (4). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Vzdržuje normalno koncentracijo holesterola v krvi.“

(10)

Komisija in države članice so 30. oktobra 2013 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(11)

Družba Italsur s.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve na vzdrževanje normalne koncentracije LDL-holesterola v krvi (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00579) (5). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Vzdržuje normalno koncentracijo holesterola v krvi.“

(12)

Komisija in države članice so 30. oktobra 2013 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(13)

Družba Omikron Italia S.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije diosmina, trokserutina in hesperidina na vzdrževanje normalne vensko-kapilarne prepustnosti (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00353) (6). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Mešanica flavonoidov, ki vsebuje 300 mg diosmina, 300 mg trokserutina in 100 mg hesperidina, je koristno pomožno sredstvo pri vzdrževanju fiziološke vensko-kapilarne prepustnosti.“

(14)

Komisija in države članice so 13. januarja 2014 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije diosmina, trokserutina in hesperidina ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(15)

Družba Omikron Italia S.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije diosmina, trokserutina in hesperidina na vzdrževanje normalnega tonusa ven (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00354) (7). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Mešanica flavonoidov, ki vsebuje 300 mg diosmina, 300 mg trokserutina in 100 mg hesperidina, je koristno pomožno sredstvo pri vzdrževanju fiziološkega tonusa ven.“

(16)

Komisija in države članice so 13. januarja 2014 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije diosmina, trokserutina in hesperidina ter navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(17)

Družba Italsur s.r.l. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 vložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki ječmenove juhe „Orzotto“ na zaščito krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00578) (8). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.“

(18)

Komisija in države članice so 10. januarja 2014 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem ječmenove juhe „Orzotto“ in navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne bi smela odobriti.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zdravstvene trditve iz Priloge k tej uredbi se ne uvrstijo na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10): 3413.

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3414.

(4)  EFSA Journal 2013;11(10): 3415.

(5)  EFSA Journal 2013;11(10): 3416.

(6)  EFSA Journal 2014;12(1): 3511.

(7)  EFSA Journal 2014;12(1): 3512.

(8)  EFSA Journal 2014;12(1): 3519.


PRILOGA

Zavrnjene zdravstvene trditve

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja

Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.

Q-2013-00574

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve

Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.

Q-2013-00575

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija toskanskega črnega zelja, tribarvne blitve, dvobarvne špinače in modrega savojskega zelja

Vzdržuje normalno koncentracijo holesterola v krvi.

Q-2013-00576

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija rdeče špinače, zelene špinače, rdečega radiča, zelenega radiča, zelene listnate blitve, rdeče listnate blitve, rdeče blitve, zlate blitve in bele blitve

Vzdržuje normalno koncentracijo holesterola v krvi.

Q-2013-00579

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija diosmina, trokserutina in hesperidina

Mešanica flavonoidov, ki vsebuje 300 mg diosmina, 300 mg trokserutina in 100 mg hesperidina, je koristno pomožno sredstvo pri vzdrževanju fiziološke vensko-kapilarne prepustnosti.

Q-2013-00353

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Kombinacija diosmina, trokserutina in hesperidina

Mešanica flavonoidov, ki vsebuje 300 mg diosmina, 300 mg trokserutina in 100 mg hesperidina, je koristno pomožno sredstvo pri vzdrževanju fiziološkega venskega tonusa.

Q-2013-00354

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Ječmenova juha „Orzotto“

Prispeva k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnimi poškodbami.

Q-2013-00578


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1230/2014

z dne 17. novembra 2014

o izdaji dovoljenja za bakrov bilizinat kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za dovoljenje za bakrov bilizinat. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev bakrovega bilizinata kot krmnega dodatka za vse živalske vrste v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljevanju: Agencija) je v mnenju z dne 3. julija 2014 (2) navedla, da uporaba bakrovega bilizinata pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da je navedena snov lahko pomemben vir bakra za vse živalske vrste. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena bakrovega bilizinata je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „spojine elementov v sledovih“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Vsebnost elementa (Cu) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: spojine elementov v sledovih

3b411

bakrov bilizinat

Lastnosti dodatka

v prahu ali v zrncih z vsebnostjo bakra ≥ 14,5 % in lizina ≥ 84,0 %.

Lastnosti aktivne snovi

bakrov helat L-lizinat HCl

Kemijska formula: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Št. CAS: 53383-24-7

Analitska metoda  (1)

Za določanje količine lizina v krmnem dodatku:

ionska izmenjevalna kromatografija z derivatizacijo po koloni in kolorimetrično ali fluorescenčno detekcijo – EN ISO 17180.

Za določanje količine skupnega bakra v krmnem dodatku in premiksih:

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510:2007

ali

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621.

Za določanje skupnega bakra v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) – Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 ali

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510 ali

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621.

vse živalske vrste

Govedo:

govedo pred začetkom prežvekovanja: 15 (skupaj);

drugo govedo: 35 (skupaj).

Ovce: 15 (skupaj).

Pujski do 12 tednov: 170 (skupaj).

Raki: 50 (skupaj)

Druge živali: 25 (skupaj).

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Zaradi varnosti uporabnika je pri ravnanju treba nositi zaščito za dihala ter zaščitna očala in rokavice.

3.

Na oznaki se navede naslednje besedilo:

za krmo za ovce, če baker v krmi presega 10 mg/kg:

„Vsebnost bakra v tej krmi lahko povzroči zastrupitev nekaterih pasem ovc.“;

za krmo za govedo po začetku prežvekovanja, če baker v krmi ne presega 20 mg/kg:

„Vsebnost bakra v tej krmi lahko povzroči pomanjkanje bakra pri govedu, ki se pase na pašnikih z visoko vsebnostjo molibdena ali žvepla.“

„Pri pripravi krme je treba upoštevati vsebnost lizina v dodatku.“

8. december 2024


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1231/2014

z dne 17. novembra 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/24


SKLEP SVETA 2014/800/SZVP

z dne 17. novembra 2014

o začetku svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) in spremembi Sklepa 2014/486/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2014 sprejel Sklep 2014/486/SZVP.

(2)

Svet je 20. oktobra 2014 odobril operativni načrt za EUAM Ukraine.

(3)

Na priporočilo civilnega poveljnika operacije in potem, ko je EUAM Ukraine dosegla začetno operativno zmogljivost, bi bilo treba EUAM Ukraine začeti 1. decembra 2014.

(4)

V Sklepu 2014/486/SZVP je bil določen referenčni finančni znesek 2 680 000 EUR za obdobje do 30. novembra 2014. Določiti bi bilo treba nov referenčni finančni znesek za obdobje 12 mesecev od 1. decembra 2014. Zato bi bilo treba Sklep 2014/486/SZVP spremeniti.

(5)

EUAM Ukraine se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Svetovalna misija Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) se začne 1. decembra 2014.

Člen 2

Civilni poveljnik operacije EUAM Ukraine je pooblaščen za takojšen začetek izvajanja operacije.

Člen 3

Člen 14(1) Sklepa 2014/486/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM Ukraine, do 30. novembra 2014 znaša 2 680 000 EUR. Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM Ukraine, za obdobje od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 znaša 13 100 000 EUR. Referenčni finančni znesek za poznejše obdobje določi Svet.“

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 217, 23.7.2014, str. 42.


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/26


SKLEP SVETA 2014/801/SZVP

z dne 17. novembra 2014

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Podatke v zvezi z eno osebo iz Sklepa 2014/145/SZVP bi bilo treba spremeniti.

(3)

Prilogo k Sklepu 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2014/145/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. novembra 2014

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).


PRILOGA

Vnos za naslednjo osebo iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Rojen 25.4.1946 v Almatiju (nekdaj znan tudi pod imenom Alma-Ata), Kazakhstan.

Član Sveta državne dume; vodja stranke LDPR. Dejavno je podprl napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima. Aktivno je pozval k razdelitvi Ukrajine. V imenu stranke LDPR, ki ji predseduje, je podpisal sporazum s t.i. „Ljudsko republiko Donetsk“.

12.9.2014


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. novembra 2014

o spremembi sklepov 2010/470/EU in 2010/472/EU glede zahtev za zdravje živali v zvezi s praskavcem za trgovino z zarodki ovc in koz znotraj Unije ter za njihov uvoz v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8339)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/802/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti tretje alinee člena 11(3), člena 17(2)(b), prve alinee člena 18(1) ter uvodnega stavka in točke (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V delu A Priloge IV k Sklepu Komisije 2010/470/EU (2) je določen vzorec veterinarskega spričevala za trgovino znotraj Unije s pošiljkami jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, odvzetih ali pridobljenih po 31. avgustu 2010.

(2)

V delu 2 Priloge IV k Sklepu Komisije 2010/472/EU (3) je določen vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo.

(3)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri govedu, ovcah in kozah. V poglavju A Priloge VIII k navedeni uredbi so določeni pogoji za trgovino znotraj Unije z živimi živalmi, semenom in zarodki. Poleg tega so v Prilogi IX k navedeni uredbi določeni pogoji za uvoz živih živali, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Unijo iz tretjih držav.

(4)

Zaradi novih znanstvenih dokazov je bila Uredba (ES) št. 999/2001 spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 (5). Navedene spremembe v zvezi s praskavcem so bile z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/470/EU (6) uvedene v vzorec veterinarskega spričevala za trgovino znotraj Unije s pošiljkami jajčnih celic in zarodkov ovc in koz iz dela A Priloge IV k Sklepu 2010/470/EU in vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo iz dela 2 Priloge IV k Sklepu 2010/472/EU s prehodnim obdobjem do 31. decembra 2014.

(5)

V skladu z znanstvenim mnenjem Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o tveganju prenosa klasičnega praskavca prek prenosa in vivo pridobljenih zarodkov v ovce, sprejetim 24. januarja 2013, v katerem je bilo ugotovljeno, da se lahko tveganje prenosa klasičnega praskavca z vsaditvijo homozigotnih ali heterozigotnih ovčjih zarodkov ARR šteje za zanemarljivo, če so bila upoštevana priporočila in postopki OIE za prenos zarodkov, so bile ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 999/2001 spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1148/2014 (7).

(6)

Vzorec veterinarskega spričevala za trgovino znotraj Unije s pošiljkami jajčnih celic in zarodkov ovc in koz iz dela A Priloge IV k Sklepu 2010/470/EU in vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo iz dela 2 Priloge IV k Sklepu 2010/472/EU bi bilo zato treba spremeniti, da bosta odražala zahteve iz Uredbe (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1148/2014.

(7)

Poleg tega je treba v vzorcu veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo iz dela A Priloge IV k Sklepu 2010/470/EU spremeniti nekatere sklice na Uredbo (ES) št. 999/2001, da se odpravijo kakršne koli nejasnosti.

(8)

Prav tako je treba v vzorcu veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo iz dela 2 Priloge IV k Sklepu 2010/472/EU določiti natančnejše besedilo za zagotovitev, da se jasno razume, da se režimi testiranja na epizootično hemoragično bolezen (EHD) uporabljajo za ovce in koze darovalke.

(9)

Sklepa 2010/470/EU in 2010/472/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IV k Sklepu 2010/470/EU se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga IV k Sklepu 2010/472/EU se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2015.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. novembra 2014

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  Sklep Komisije 2010/470/EU z dne 26. avgusta 2010 o vzorcih veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev, ovc in koz ter jajčnimi celicami in zarodki prašičev (UL L 228, 31.8.2010, str. 15).

(3)  Sklep Komisije 2010/472/EU z dne 26. avgusta 2010 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (UL L 228, 31.8.2010, str. 74):

(4)  Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 179, 29.6.2013, str. 60).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/470/EU z dne 20. septembra 2013 o spremembi sklepov Komisije 2010/470/EU in 2010/472/EU glede zahtev zdravstvenega varstva živali v zvezi s praskavcem za trgovino s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz ter za njihov uvoz v Unijo (UL L 252, 24.9.2013, str. 32).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1148/2014 z dne 28. oktobra 2014 o spremembi prilog II, VII, VIII, IX in X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 308, 29.10.2014, str. 66).


PRILOGA I

V Prilogi IV k Sklepu 2010/470/EU se del A nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Vzorec veterinarskega spričevala IVA za trgovino znotraj Unije s pošiljkami jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, odvzetih ali pridobljenih v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS po 31. avgustu 2010, ki jih je odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image

Image

Image


PRILOGA II

V Prilogi IV k Sklepu 2010/472/EU se del 2 nadomesti z naslednjim:

„DEL 2

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Image

Image

Image

Image

Image


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/38


SKLEP št. 1/2014 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA

z dne 10. oktobra 2014

o določitvi primerov izvzetja od posredovanja podatkov iz prvega pododstavka člena 3(3) Priloge I Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 25. junija 2009 o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih

(2014/803/EU)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 25. junija 2009 o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 21(3) Sporazuma v povezavi z drugim pododstavkom člena 3(3) Priloge I k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Sporazuma je ohraniti poenostavljene preglede in formalnosti pri prehodu blaga prek meja ter nemoteno trgovino med pogodbenicama, hkrati pa zagotoviti visoko raven varnosti dobavne verige.

(2)

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vsaka na svojem ozemlju zagotovili enako raven varnosti z ukrepi, ki temeljijo na veljavni zakonodaji Evropske unije.

(3)

Ko blago zapusti carinsko območje ene pogodbenice in na svoji poti do tretje države prečka carinsko območje druge pogodbenice, mora varnostne podatke iz izstopne skupne deklaracije, vložene pri pristojnem organu prve pogodbenice, ta organ posredovati pristojnemu organu druge pogodbenice.

(4)

Skupni odbor lahko določi primere, ko posredovanje teh podatkov ni potrebno, če s tem ni ogrožena raven varnosti, ki jo zagotavlja ta sporazum.

(5)

Države članice Evropske unije in Švicarska konfederacija so pogodbenice Čikaške konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. V skladu s Prilogo 17 te konvencije je za preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja v mednarodno letalstvo ves tovor letalskih prevoznikov pred natovarjanjem v zrakoplov podvržen varnostnemu nadzoru.

(6)

Evropska skupnost in Švicarska konfederacija morata spoštovati sklenjeni sporazum o zračnem prevozu z dne 21. junija 1999, ki zlasti ureja varstvo in zaščito v zračnem prevozu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V primeru izvoza blaga iz prvega pododstavka člena 3(3) Priloge I k Sporazumu posredovanje podatkov ni potrebno, če:

(a)

blago sprejme letalski prevoznik, ki opravi prevoz zunaj carinskega območja pogodbenic;

(b)

se izstop blaga prek carinskega urada druge pogodbenice izvrši z zračnim prevozom;

(c)

je carinskemu uradu, pristojnemu za kraj, kamor se blago izvaža, predložena izstopna skupna deklaracija ali izvozna carinska deklaracija, ki ustreza pogojem, določenim za to skupno deklaracijo,

(d)

ob prihodu blaga v carinski urad na izstopni točki iz carinskega območja druge pogodbenice prevoznik temu uradu na njegovo zahtevo da na razpolago izvod spremnega dokumenta Unije za izvoz ali drugega podobnega dokumenta, ki ga izdajo švicarski carinski organi in vsebuje varnostne podatke za izvoženo blago.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po sprejetju.

V Vacallu, 10. oktobra 2014

Za Skupni odbor EU-Švica

Predsednica

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Popravki

18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/40


Popravek Sklepa Sveta 2014/252/EU z dne 14. aprila 2014 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

( Uradni list Evropske unije L 134 z dne 7. maja 2014 )

Stran 1, uvodna izjava 3:

besedilo:

„(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.“

se glasi:

„(3)

V skladu s členom 3 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo s pismom z dne 21. septembra 2012 podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.“


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/40


Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

( Uradni list Evropske unije L 304 z dne 22. novembra 2011 )

Stran 20, uvodni izjavi 29 in 30; stran 21, uvodne izjave 31, 32 in 33; stran 24, uvodna izjava 59; stran 25, točka (g) odstavka 2 in odstavek 3 člena 2; stran 27, točka (a) odstavka 1 člena 7; stran 28, točka (i) odstavka 1 člena 9; stran 33, naslov, uvodni stavek in točka (a) odstavka 2 ter odstavki 3, 4, 5, 6, 7 in 9 člena 26; stran 38, odstavek 2 člena 39; stran 59, naslov Priloge XI:

Beseda „izvor“ se v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo „poreklo“ v ustreznem sklonu in številu, stavek pa se po potrebi temu ustrezno slovnično prilagodi.

Stran 20, uvodna izjava 29; stran 24, uvodna izjava 59; stran 25, točka (g) odstavka 2 člena 2; stran 27, točka (a) odstavka 1 člena 7; stran 28, točka (i) odstavka 1 člena 9; stran 33, naslov, uvodni stavek in točka (a) odstavka 2 ter odstavki 3, 4, 5, 6, 7 in 9 člena 26; stran 38, prva navedba v točki (d) odstavka 1 in odstavek 2 člena 39; stran 59, naslov Priloge XI:

Beseda „poreklo“ se v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo „izvor“ v ustreznem sklonu in številu, stavek pa se po potrebi temu ustrezno slovnično prilagodi.


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/41


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 552/2009 z dne 22. junija 2009 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

( Uradni list Evropske unije L 164 z dne 26. junija 2009 )

Stran 26, Priloga (ki spreminja Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006), vnos 52, stolpec 2, točka 2:

besedilo:

„2.

Takšne igrače in izdelki za nego otrok, ki vsebujejo ftalate v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala, se ne dajejo v promet.“

se glasi:

„2.

Takšne igrače in izdelki za nego otrok, ki vsebujejo te ftalate v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala, se ne dajejo v promet.“


18.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/41


Popravek Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

( Uradni list Evropske unije L 347 z dne 20. decembra 2013 )

Stran 734, oddelek 3, člen 148, besedilo odstavka 1 se glasi:

„1.   Kadar država članica odloči, da morata za vsako oddajo surovega mleka na njenem ozemlju, ki jo kmet zagotovi predelovalcu surovega mleka, stranki skleniti pisno pogodbo, in/ali določi, da morajo prvi kupci pripraviti pisno ponudbo pogodbe o dobavi surovega mleka, ki jo zagotovi kmet, taka pogodba in/ali taka ponudba pogodbe izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.

Kadar država članica odloči, da morata za oddaje surovega mleka, ki jih kmet zagotovi predelovalcu surovega mleka, stranki skleniti pisno pogodbo, določi tudi, katero fazo ali faze oddaje zajema taka pogodba, če oddaja surovega mleka poteka prek enega ali več zbiralcev.

V tem členu ‚zbiralec‘ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.“