ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 329

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
14. november 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/789/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 10. novembra 2014 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1212/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1213/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1214/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1215/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1216/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1217/2014 z dne 11. novembra 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1218/2014 z dne 13. novembra 2014 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede zahtev za zdravje živali v zvezi s trihinelo v vzorcu veterinarskega spričevala za uvoz v Unijo domačih prašičev, namenjenih za vzrejo, proizvodnjo ali zakol, in svežega mesa navedenih prašičev ( 1 )

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1219/2014 z dne 13. novembra 2014 o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav ( 1 )

23

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1220/2014 z dne 13. novembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

27

 

 

SKLEPI

 

 

2014/790/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 10. novembra 2014 o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb, glede spremembe Priloge II k navedenemu sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti

29

 

 

2014/791/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2015 o državni pomoči SA.20350 – (C 17/08) (ex NN 1/06), ki jo je Češka republika izvedla za več regionalnih avtobusnih prevoznikov v regiji Ústí (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 4081)  ( 1 )

35

 

 

2014/792/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 13. novembra 2014 o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije

68

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 851/2013 z dne 3. septembra 2013 o odobritvi nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 ( UL L 235, 4.9.2013 )

81

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/1


SKLEP SVETA

z dne 10. novembra 2014

o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji

(2014/789/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91, člena 100(2), člena 167(3), in člena 207 ter v povezavi s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2014/257/EU (1) je bil podpisan Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol), in se začasno uporablja od 1. julija 2013, do zaključka postopkov za njegovo sklenitev.

(2)

Dodatni protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k Evropski uniji se odobri v imenu Evropske unije in držav članic (2).

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Evropske unije in njenih držav članic pošlje(-jo) uradno obvestilo iz člena 9 Dodatnega protokola glede zaključka notranjih postopkov za začetek veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 10. novembra 2014

Za Svet

Predsednik

M. MARTINA


(1)  UL L 140, 14.5.2014, str. 1.

(2)  Besedilo Dodatnega protokola bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovem podpisu.


UREDBE

14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1212/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Trden izdelek valjaste oblike z navojem, narejen iz izredno trde titanove zlitine z barvno prevleko, dolžine približno 12 mm.

Izdelek ima steblo s stalnim zunanjim premerom 3 mm in glavo. Steblo ima po celotni dolžini navoj asimetrične oblike. Glava ima navoj (kar ji omogoča, da se v pritrdilnih sistemih zareže v kompresijsko ploščo) z vgrezno glavo.

Izdelek ustreza standardu ISO/TC 150 za vsaditvene vijake in je namenjen uporabi na področju travmatološke kirurgije za poravnavanje zlomov. V telo se vstavi z uporabo posebnih orodij.

Pri uvozu je v sterilni embalaži. Izdelek je označen s številko in zato sledljiv skozi celoten postopek proizvodnje in distribucije.

 (1) Glej sliko.

8108 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k XV. oddelku, opomba 3 k XV. oddelku, opomba 1(f) k 90. poglavju ter besedilo oznak KN 8108, 8108 90 in 8108 90 90.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti se izdelek v celoti ujema z značilnostmi vijaka iz navadnih kovin, čeprav je namenjen uporabi na področju travmatološke kirurgije. Ne glede na njihovo dejansko uporabo so vijaki iz navadnih kovin v skladu z opombo 2(a) k XV. oddelku deli z možnostjo splošne rabe. Uvrstitev pod tarifno številko 9021 kot opornice in drugi pripomočki za zlome je zato izključena na podlagi opombe 1(f) k 90. poglavju.

Zato se izdelek uvrsti pod oznako KN 8108 90 90 kot drugi titanovi izdelki.

Image

(1)  Slika je zgolj informativna.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1213/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Cevast izdelek valjaste oblike z navojem, narejen iz izredno trde titanove zlitine dolžine od 20 do 56 mm.

Izdelek ima cevasto steblo z zunanjim premerom 4 mm in glavo z notranjo šestrobo luknjo. Navoj poteka po celotni dolžini stebla s presledki 2 mm.

Izdelek ustreza standardu ISO/TC 150 za vsaditvene vijake in je namenjen uporabi na področju travmatološke kirurgije za poravnavanje zlomov.

V telo se ga vstavi z uporabo posebnih orodij ter s pomočjo vodilne žice, ki se vstavi v cevasto steblo in ki omogoča natančno namestitev skozi majhno zarezo v telesu.

Pri uvozu je v sterilni embalaži. Izdelek je označen s številko in zato sledljiv skozi celoten postopek proizvodnje in distribucije.

9021 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9021, 9021 10 in 9021 10 90.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, tj. cevastega stebla, se izdelek ne ujema v celoti z značilnostmi vijaka iz navadnih kovin. Zato ga ni mogoče obravnavati kot dela z možnostjo splošne rabe (vijaka), kot je navedeno v opombi 2 k oddelku XV. Zato je uvrstitev pod tarifno številko 8108 izključena.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 9021 10 90 kot opornice in drugi pripomočki za zlome.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1214/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Trden izdelek valjaste oblike z navojem (tako imenovani pangea vijak z dvojnim navojem), narejen iz izredno trde titanove zlitine, dolžine od 20 do 45 mm.

Dvojni navoj poteka po celotni dolžini stebla s prehodnim območjem za spremembo premera. Premer znaša po celotni dolžini 4,0 mm, je samovreznega profila in ima topo navojno konico.

Izdelek ima poliaksialno (premično) glavo v obliki črke U z notranjim navojem, ki omogoča spreminjanje kota glave okoli svoje osi za 25°.

Izdelek ima v pokrovčku posebno zarezo za pritrditev žice (predložene posebej) na glavo vijaka.

Izdelek ustreza standardu ISO/TC 150 za vsaditvene vijake in je namenjen uporabi na področju travmatološke kirurgije kot del sistema za posteriorno stabilizacijo hrbtenice. Vstavi se ga z uporabo posebnih orodij.

Pri uvozu ni v sterilni embalaži. Izdelek je označen s številko in zato sledljiv skozi celoten postopek proizvodnje in distribucije.

 (1) Glej sliko.

9021 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(b) k poglavju 90 ter besedilo oznak KN 9021, 9021 10 in 9021 10 90.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, tj. poliaksialne glave v obliki črke U in pokrovčka, se izdelek ne ujema v celoti z značilnostmi vijaka iz navadnih kovin. Zato ga ni mogoče obravnavati kot dela z možnostjo splošne rabe (vijaka), kot je navedeno v opombi 2 k oddelku XV. Zato je uvrstitev pod tarifno številko 8108 izključena.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 9021 10 90 kot opornice in drugi pripomočki za zlome.

Image Image

(1)  Slika je zgolj informativna.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1215/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Sončni kolektor z merami približno 2 × 2 m, ki je sestavljen iz 25 steklenih vakuumskih cevi, nameščenih vzporedno in povezanih prek zbirne cevke. Vsaka vakuumska cev je sestavljena iz dveh koncentričnih cevk, ki vsebujeta tekočino za prenos toplote. Notranja cevka vsake cevi je prekrita z absorpcijsko plastjo.

Plast na notranji cevki v cevi absorbira sončno energijo in jo pretvori v toplotno energijo. Toplota se nato prenese na tekočino za prenos toplote, ki se spremeni v plin, ta se dviguje in prenese toploto na zbirno cevko (bakreni zbiralnik).

Z zbirne cevke se toplota nato prenese na zbiralno posodo za vodo prek sistema cevi, ki vsebuje tekočino za prenos toplote, ta pa kroži s pomočjo črpalke, upravljane z regulatorjem.

Ob predložitvi carini črpalka, regulator, sistem cevi in zbiralna posoda za vodo niso vključeni.

Sončni kolektor se uporablja v sončnih sistemih za ogrevanje vode in je namenjen za vgradnjo na streho.

8419 19 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8419 in 8419 19 00.

Šteje se, da ima sončni kolektor bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda (grelnika vode), saj vsebuje vse sestavne dele, potrebne za proizvodnjo toplote. Manjkajoči sestavni deli se uporabljajo za prenos toplote in shranjevanje vode. Zato je uvrstitev pod tarifno podštevilko 8419 90 85 kot deli grelnikov vode izključena.

Ker sončni kolektor pretvarja sončno energijo v toploto, ga ni mogoče šteti zgolj za toplotni izmenjalnik s tarifno podštevilko 8419 50 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8419, skupina I B).

Sončni kolektor se zato uvrsti pod oznako KN 8419 19 00 kot drugi pretočni ali akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8419, skupina I, zadnji odstavek).


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1216/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Elektronski aparat z merami približno 10 × 4 × 1 cm, ki med drugim vsebuje naslednje sestavne dele:

procesor,

sistemski pomnilnik kapacitete 1 GB,

notranji spomin kapacitete 4 GB,

vgrajen modul za brezžično povezavo z internetom.

Opremljen je z naslednjimi vmesniki:

HDMI,

USB,

mikro USB,

mikro SDHC.

Aparat ne vsebuje videotunerja.

Ko je aparat priključen na monitor ali televizijski sprejemnik, uporabniku omogoča dostop do interneta, na primer za izmenjavo elektronskih sporočil, gledanje videoposnetkov, igranje iger ali prenos programske opreme. Prav tako lahko reproducira multimedijske datoteke, kot so fotografije, video in glasba, s pomnilniških kartic ali pomnilnikov USB.

8528 71 91

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(c) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatna opomba 3 k poglavju 85 ter besedilo oznak KN 8528, 8528 71 in 8528 71 91.

V smislu opombe 3 k oddelku XVI je aparat zasnovan za opravljanje dveh ali več alternativnih funkcij (avtomatsko obdelavo podatkov pod tarifno številko 8471, telekomunikacije pod tarifno številko 8517, reprodukcijo slike pod tarifno številko 8521 in funkcije televizijskih sprejemnikov pod tarifno številko 8528). Glavne funkcije ni mogoče opredeliti, saj so za uporabo naprave vse funkcije enako pomembne. Zato je treba aparat uvrstiti pod tarifno številko, ki je po številčnem zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati. Uvrstitev pod oznako KN 8471, 8517 ali 8521 tako ne pride v poštev.

Ker aparat ne vsebuje videotunerja in omogoča interaktivno izmenjavo informacij, ga je torej treba uvrstiti pod oznako KN 8528 71 91 kot naprave z mikroprocesorsko enoto z vgrajenim modemom za dostop do interneta in funkcijo za interaktivno izmenjavo informacij, zmožne sprejemanja televizijskih signalov (t. i. „set-top boxes“), vključno s tistimi, ki imajo vgrajeno napravo za snemanje ali reprodukcijo, če zaradi tega ne izgubijo svojega bistvenega značaja.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1217/2014

z dne 11. novembra 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Izdelek (t. i. „električni filter“), ki ga sestavlja večslojni keramični skozni kondenzator SMD, z merami približno 8 × 3 × 3 mm.

Predstavljen je v obliki nizkoprepustnega filtra, ki se uporablja kot filter elektromagnetnih motenj (EMI), na primer v močnostnih ojačevalnikih, napajalnikih, krmilnikih temperature in motorjev ter krmilnih tokokrogih.

 (1) Glej sliko 1.

8532 24 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8532 in 8532 24 00.

Izdelek se uporablja kot sestavni del v različnih vrstah strojev. Ker je edina sestavina kondenzator, ga je treba uvrstiti pod oznako KN 8532 24 00 med večplastne fiksne kondenzatorje s keramičnim dielektrikom.

2.

Izdelek (t. i. „električni filter“), ki ga sestavljajo večplastni keramični kondenzator in dva feritna obročka, z merami približno 7 × 2 × 2 mm.

Ekvivalentni električni tokokrog je sestavljen iz dveh induktorjev, enega za vsak feritni obroček, umeščenih zaporedno na poti enosmernega toka ter pritrjenih na prevodnik na levi in desni strani SMD večslojnega keramičnega kondenzatorja (feedthrough).

Feritna obročka delujeta kot induktorja in njuna naloga je zmanjšanje resonance z okoliškimi tokokrogi ter s tem ublažitev visokofrekvenčnih električnih tokov.

Predložen je za uporabo kot filter elektromagnetnih motenj (EMI), na primer v avtomobilski in drugi industriji.

 (1) Glej sliko 2.

8548 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(c) k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8548, 8548 90 in 8548 90 90.

Glede na objektivne lastnosti izdelka, in sicer da ga ne sestavlja le kondenzator, temveč tudi dva feritna obročka, ne ustreza v celoti besedilu pod tarifno številko 8532 (kondenzatorji).

Poleg tega so oba feritna obročka in kondenzator enako pomembni za celotno delovanje električnega filtra, zato funkcija izdelka presega področje uporabe tarifne številke 8532. Uvrstitev pod to tarifno številko z uporabo splošnega pravila 1 in opombe 2(a) k oddelku XVI je zato izključena.

Izdelek se uporablja kot sestavni del v različnih vrstah strojev. Ker ni primeren za izključno ali pretežno uporabo z določenim strojem ali določeno vrsto strojev, ga je treba uvrstiti pod oznako KN 8548 90 90 kot drugi električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v poglavju 85.


Slika 1

Slika 2

(Tokokrog)

(Ekvivalentni tokokrog)

Image

Image


(1)  Sliki sta zgolj informativni.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1218/2014

z dne 13. novembra 2014

o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede zahtev za zdravje živali v zvezi s trihinelo v vzorcu veterinarskega spričevala za uvoz v Unijo domačih prašičev, namenjenih za vzrejo, proizvodnjo ali zakol, in svežega mesa navedenih prašičev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (1), in zlasti člena 13(1)(e) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (2), in zlasti člena 9(2)(b) in člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) in zlasti člena 7(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (4) med drugim določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos nekaterih pošiljk živih živali ali svežega mesa v Unijo. Določa, da se pošiljke kopitarjev lahko vnesejo v Unijo le, če izpolnjujejo nekatere zahteve in jih spremlja ustrezno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz navedene uredbe.

(2)

Vzorca veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo domačih prašičev za vzrejo in/ali proizvodnjo oz. za takojšnji zakol sta določena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 206/2010 kot vzorca „POR-X“ in „POR-Y“. Navedena vzorca ne vključujeta jamstev za trihinelo.

(3)

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz v Unijo svežega mesa domačih prašičev je določen v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 206/2010 kot vzorec „POR“. Navedeni vzorec vključuje jamstva za trihinelo.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2075/2005 (5) določa pravila za vzorčenje trupov vrst, ki so dovzetne za okužbo s trihinelo, in za določanje statusa gospodarstev, na katerih se gojijo domači prašiči.

(5)

Uredba Komisije (EU) št. 216/2014 (6) o spremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 določa odstopanje od določb o testiranju pri zakolu na gospodarstvih, ki so uradno priznana kot gospodarstva, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja. Poleg tega Izvedbena uredba (EU) št. 1114/2014 (7) določa, da se lahko gospodarstvo, na katerem se gojijo domači prašiči, prizna kot gospodarstvo, ki uporablja nadzorovane pogoje bivanja, le če nosilec živilske dejavnosti med drugim na to gospodarstvo sprejme le nove domače prašiče, ki izvirajo in prihajajo iz drugih gospodarstev, prav tako uradno priznanih kot gospodarstva, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja.

(6)

Vzorca veterinarskih spričeval „POR-X“ in „POR-Y“ iz Priloge I in vzorec spričevala „POR“ iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 bi bilo treba spremeniti, da bodo odražali zahteve za uvoz domačih prašičev in njihovega svežega mesa iz Uredbe (ES) št. 2075/2005, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 216/2014. Zlasti informacije o uradnem priznavanju izvornega gospodarstva domačih prašičev bi bilo treba vključiti ali spremeniti v vzorcih spričeval, da bodo lahko države članice uporabile ustrezen režim testiranja na trihinelo v klavnicah, da ne bo ogrožen status gospodarstva, v katerega so namenjeni domači prašiči za vzrejo in/ali proizvodnjo in da bo zagotovljena varnost svežega mesa.

(7)

Uradni veterinar bi moral vključiti posebna jamstva in posebne pogoje glede nadzorovanih pogojev bivanja v zvezi s trihinelo v vzorcih veterinarskih spričeval „POR-X“, „POR-Y“ in „POR“.

(8)

Uredbo (ES) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Za preprečitev motenj pri uvozu v Unijo pošiljk domačih prašičev in njihovega svežega mesa bi bilo treba v prehodnem obdobju pod nekaterimi pogoji odobriti uporabo spričeval, izdanih v skladu z Uredbo (EU) št. 206/2010 v različici pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 206/2010 se spremeni:

1.

V delu 1 Priloge I se med posebne pogoje doda naslednji vnos:

„‚XI‘

:

gospodarstva ali kompartmenti, ki so priznani kot taki, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005.“

2.

Vzorec veterinarskega spričevala „POR-X“ v delu 2 Priloge I se spremeni:

(a)

za točko II.1.2. se vstavi naslednja točka II.1.3.:

„(2) (10) [II.1.3.

so domači prašiči, ki bodisi prihajajo z gospodarstva, uradno priznanega kot gospodarstvo, ki uporablja nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005, bodisi niso odstavljeni in so mlajši od 5 tednov.]“

(b)

za opombo (9) se vstavi naslednja opomba:

„(10)

Uporablja se le za tretje države z navedbo ‚XI‘ v stolpcu 6 ‚Posebni pogoji‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010.“

3.

Vzorec veterinarskega spričevala „POR-Y“ v delu 2 Priloge I se spremeni:

(a)

za točko II.1.2. se vstavi naslednja točka II.1.3.:

„(2) (5) [II.1.3.

so domači prašiči, ki bodisi prihajajo z gospodarstva, uradno priznanega kot gospodarstvo, ki uporablja nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005, bodisi niso odstavljeni in so mlajši od 5 tednov.]“

(b)

za opombo (4) se vstavi naslednja opomba:

„(5)

Uporablja se le za tretje države z navedbo ‚XI‘ v stolpcu 6 ‚Posebni pogoji‘ dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010.“

4.

V delu 2 Priloge II se med posebna jamstva (PJ) doda naslednji vnos „K“:

„‚K‘

:

gospodarstva ali kompartmenti, ki so priznani kot taki, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005.“

5.

Vzorec veterinarskega spričevala „POR“ v delu 2 Priloge II se spremeni:

(a)

točka II.1.3. se nadomesti z naslednjim:

„II.1.3.

meso izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu in zlasti:

(1) bodisi

[je bil na njem opravljen pregled z digestivno metodo, rezultati pa so bili negativni;]

(1) ali

[je bilo obdelano z zamrzovanjem v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2075/2005;]

(1) (7) ali

[je pridobljeno od domačih prašičev, ki bodisi prihajajo z gospodarstva, uradno priznanega kot gospodarstvo, ki uporablja nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005, bodisi niso odstavljeni in so mlajši od 5 tednov.]“

(b)

za opombo (6) se vstavi naslednja opomba:

„(7)

Uporablja se le za tretje države z navedbo‚K‘ v stolpcu ‚PJ‘ dela 1 Priloge II k Uredbi (ES) št. 206/2010.“

Člen 2

V prehodnem obdobju do 31. marca 2015 se lahko še naprej v Unijo vnašajo pošiljke živih živali in svežega mesa, ki jih spremlja ustrezno veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 1. marca 2015 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala „POR-X“ ali „POR-Y“ iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 ali vzorcem veterinarskega spričevala „POR“ iz Priloge II k navedeni uredbi v različici, ki je veljala pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 321.

(2)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 2075/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu (UL L 338, 22.12.2005, str. 60).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 216/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (UL L 69, 8.3.2014, str. 85).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1114/2014 z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (UL L 302, 22.10.2014, str. 46).


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1219/2014

z dne 13. novembra 2014

o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti člena 13(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1160/2014 (2) je bila Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija vključena v seznam iz dela C Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 (3).

(2)

Z dnem začetka uporabe Uredbe (EU) št. 576/2013, ki razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 998/2003, tj. z 29. decembrom 2014, bodo države in ozemlja s seznama v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 navedene v delu 2 Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (4).

Zato bi bilo treba Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo vključiti v seznam iz dela 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 577/2013.

(3)

Zaradi jasnosti in upoštevanja določb Pogodbe o pristopu Hrvaške in Sklepa Evropskega sveta 2012/419/EU (5) je primerno spremeniti dela 1 in 2 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 ter v celoti nadomestiti Prilogo II k navedeni uredbi.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 577/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1160/2014 z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 glede seznama držav in ozemelj (UL L 311, 31.10.2014, str. 17).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L 146, 13.6.2003, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 28.6.2013, str. 109).

(5)  Sklep Evropskega sveta 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije (UL L 204, 31.7.2012, str. 131).


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13 Uredbe (EU) št. 576/2013

DEL 1

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

AD

Andora

CH

Švica

FO

Ferski otoki

GI

Gibraltar

GL

Grenlandija

IS

Islandija

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Vatikanska mestna država

DEL 2

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013

Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

Vključena ozemlja

AC

Otok Ascension

 

AE

Združeni arabski emirati

 

AG

Antigva in Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Avstralija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudi

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius in Saba (otoki BES)

 

BY

Belorusija

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonska

 

KN

Saint Kitts in Nevis

 

KY

Kajmanski otoki

 

LC

Sveta Lucija

 

MS

Montserrat

 

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

MU

Mauritius

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Nova Zelandija

 

PF

Francoska Polinezija

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad in Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Združene države Amerike

AS – Ameriška Samoa

GU – Guam

MP – Severni Marianski otoki

PR – Portoriko

VI – Deviški otoki Združenih držav Amerike“

VC

Saint Vincent in Grenadine

 

VG

Britanski Deviški otoki

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis in Futuna

 


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1220/2014

z dne 13. novembra 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

80,9

MA

76,7

MK

67,1

ZZ

74,9

0707 00 05

AL

67,1

JO

194,1

TR

127,6

ZZ

129,6

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,5

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

121,8

TR

74,4

ZZ

98,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

MK

74,3

TR

75,7

ZZ

75,0

0805 50 10

TR

88,9

ZZ

88,9

0806 10 10

BR

291,7

LB

369,0

PE

246,7

TR

149,3

US

305,8

ZZ

272,5

0808 10 80

BR

51,7

CA

136,0

CL

87,9

NZ

144,9

US

192,5

ZA

131,6

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/29


SKLEP SVETA

z dne 10. novembra 2014

o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb, glede spremembe Priloge II k navedenemu sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti

(2014/790/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 48 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 21. junija 1999 in je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 18 Sporazuma določa, da lahko Skupni odbor, ustanovljen na podlagi člena 14 Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor), s sklepom sprejme spremembe Priloge II k Sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

(3)

Zaradi ohranitve dosledne uporabe pravnih aktov Unije in zaradi preprečitve upravnih in morebitnih pravnih težav, je treba Prilogo II k Sporazumu spremeniti, da bo vključevala tudi nove pravne akte Unije, na katere se Sporazum trenutno ne sklicuje.

(4)

Primerno je, da se v zvezi s spremembo Priloge II k Sporazumu določi stališče, ki se v imenu Unije sprejme v okviru Skupnega odbora.

(5)

Stališče Unije v okviru Skupnega odbora bi moralo temeljiti na priloženem osnutku Sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 14 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor), temelji na osnutku Sklepa Skupnega odbora, priloženega temu sklepu.

Predstavniki Unije v okviru Skupnega odbora se lahko sporazumejo o manjših tehničnih spremembah osnutka Sklepa brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklep Skupnega odbora se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 10. novembra 2014

Za Svet

Predsednik

M. MARTINA


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 6.


OSNUTEK

SKLEP št. …/… SKUPNEGA ODBORA,

ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb

z dne …

o spremembi Priloge II k navedenemu sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti členov 14 in 18 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je bil podpisan 21. junija 1999 in je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Priloga II k Sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti je bila nadomeščena s Sklepom št. 1/2012 Skupnega odbora z dne 31. marca 2012 (2).

(3)

Prilogo II k Sporazumu bi bilo treba posoboditi, da bo upoštevala nove pravne akte zakonodaje Evropske unije, ki so začeli veljati pozneje, zlasti spremembe Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), uvedene z Uredbo Komisije (EU) št. 1244/2010 (5), Uredbe (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Uredbe Komisije (EU) št. 1224/2012 (7).

(4)

Upoštevati bi bilo treba tudi sklepe in priporočila o izvajanju Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki jih je sprejela Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti po začetku veljavnosti Sklepa št. 1/2012 Skupnega odbora.

(5)

Prilogo II k Sporazumu bi bilo treba posodobiti v skladu s spremembami ustreznih pravnih aktov Evropske unije –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se spremeni, kot je navedeno v prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je sestavljen v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh navedenih jezikih enako verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca po njegovem sprejetju v Skupnem odboru.

V Bruslju,

Za Skupni odbor

Predsednik

Sekretarja


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 6.

(2)  UL L 103, 13.4.2012, str. 51.

(3)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, kakor je bila popravljena z UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 (UL L 338, 22.12.2010, str. 35).

(6)  Uredba (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 (UL L 149, 8.6.2012, str. 4).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 (UL L 349, 19.12.2012, str. 45).

PRILOGA

Priloga II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb se spremeni:

(1)

v Oddelku A: referenčna zakonodaja, točka 1, se besedilo „kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 988/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine njenih prilog (1)“ nadomesti z naslednjim:

„kakor jo spreminja:

Uredba (ES) št. 988/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine njenih prilog (2);

Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (3);

Uredba (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (4);

Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (5).“

.

(2)

v Oddelku A: referenčna zakonodaja, točka 1, se v točki (h)(1) pod naslovom „Za namene tega sporazuma se Uredba (ES) št. 883/2004 prilagodi, kot sledi:“ besedilo „Zvezni zakon o dodatnih dajatvah z dne 19. marca 1965“ nadomesti z naslednjim:

„Zvezni zakon o dodatnih dajatvah z dne 6. oktobra 2006“.

(3)

v Oddelku A: referenčna zakonodaja, točka 2, se za besedilom „Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (6)“ vstavi naslednje:

„kakor jo spreminja:

Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (7);

Uredba (EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (8);

Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (9).“

.

(4)

v Oddelku A: referenčna zakonodaja, točka 2, se pod naslovom „Za namene tega sporazuma se Uredba (ES) št. 987/2009 prilagodi, kot sledi:“ naslednje besedilo črta:

„Dogovor med Švico in Italijo z dne 20. decembra 2005 o določitvi posebnih postopkov za povračilo dajatev zdravstvenega varstva“

.

(5)

v Oddelku B: zakonodaja, ki jo pogodbenice ustrezno upoštevajo, se za točko 21 doda naslednje:

„22.

Sklep Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. E2 z dne 3. marca 2010 o vzpostavitvi postopka upravljanja sprememb, ki se uporablja za podatke o organih, opredeljenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in navedenih v elektronskem imeniku, ki je sestavni del EESSI (10),

23.

Sklep Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. E3 z dne 19. oktobra 2011 o prehodnem obdobju iz člena 95 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11),

24.

Sklep Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. H6 z dne 16. decembra 2010 v zvezi z uporabo nekaterih načel glede seštevanja dob v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (12),

25.

Sklep Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. S8 z dne 15. junija 2011 o odobritvi protez, večjih pripomočkov in drugih storitev večje vrednosti iz člena 33 Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (13),

26.

Sklep Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. U4 z dne 13. decembra 2011 o postopkih povračil v skladu s členom 65(6) in (7) Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 70 Uredbe (ES) št. 987/2009 (14).“

.

(6)

v Oddelku C: zakonodaja, s katero se pogodbenice seznanijo, se za točko 2 doda naslednje:

„3.

Priporočilo Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti št. S1 z dne 15. marca 2012 o finančnih vidikih čezmejnega darovanja organov živih darovalcev (15).“

.


(1)  UL L 284, 30.10.2009, str. 43.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 43.

(3)  UL L 338, 22.12.2010, str. 35.

(4)  UL L 149, 8.6.2012, str. 4.

(5)  UL L 349, 19.12.2012, str. 45.

(6)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(7)  UL L 338, 22.12.2010, str. 35.

(8)  UL L 149, 8.6.2012, str. 4.

(9)  UL L 349, 19.12.2012, str. 45.

(10)  UL C 187, 10.7.2010, str. 5 [elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti].

(11)  UL C 12, 14.1.2012, str. 6.

(12)  UL C 45, 12.2.2011, str. 5.

(13)  UL C 262, 6.9.2011, str. 6.

(14)  UL C 57, 25.2.2012, str. 4.

(15)  UL C 240, 10.8.2012, str. 3.


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/35


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2015

o državni pomoči SA.20350 – (C 17/08) (ex NN 1/06), ki jo je Češka republika izvedla za več regionalnih avtobusnih prevoznikov v regiji Ústí

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 4081)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/791/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi določbami (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z dopisom z dne 14. februarja 2005 prejela pritožbo podjetja Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DPÚK) zoper domnevno državno pomoč, dodeljeno regionalnim avtobusnim prevoznikom v regiji Ústí v Češki republiki. Podjetje DPÚK je delniška družba in izvajalec storitev regionalnega avtobusnega prevoza v regiji Ústí.

(2)

Komisija je 11. maja 2005, 23. januarja 2006, 5. oktobra 2006 in 19. julija 2007 od čeških organov zahtevala informacije.

(3)

Češki organi so odgovorili 22. novembra 2005, 7. aprila 2006, 21. decembra 2006, 17. oktobra 2007 in 25. marca 2008.

(4)

Podjetje DPÚK je predložilo dodatne informacije z dopisoma z dne 21. februarja 2006 in 31. oktobra 2006.

(5)

Komisija se je 26. julija 2007 sestala s podjetjem DPÚK, 28. avgusta 2007 pa s češkimi organi.

(6)

Komisija je z dopisom z dne 16. aprila 2008 Češko republiko obvestila, da bo v zvezi z nekaterimi ukrepi, ki naj bi pomenili državno pomoč, začela postopek v skladu s členom 108(2) PDEU (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka). Češka republika je pripombe na sklep o začetku postopka predložila 21. avgusta 2008.

(7)

Komisija je z objavo sklepa o začetku postopka v Uradnem listu Evropske unije  (2) zainteresirane strani pozvala, naj predložijo svoje pripombe glede domnevne pomoči.

(8)

Komisija je 22. avgusta 2008 prejela pripombe ene zainteresirane strani, in sicer podjetja DPÚK. Prejete pripombe je posredovala Češki republiki, ki je imela možnost nanje odgovoriti; njen odgovor je Komisija prejela z dopisom z dne 4. decembra 2008.

(9)

Komisija je 15. julija 2010 Češko republiko pozvala, naj predloži pripombe glede namere Komisije, da prouči združljivost nekaterih ukrepov, zoper katere je bila vložena pritožba na podlagi Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Češka republika je pripombe predložila 12. avgusta 2010.

2.   OPIS UKREPOV

(10)

Po navedbah podjetja DPÚK so organi regije Ústí nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom dodelili nadomestilo za izpolnjevanje obveznosti javnih služb v obdobju 2004–2007. Poleg tega je bilo navedenim prevoznikom odobrenih več domnevnih ukrepov pomoči v različnih oblikah, tj. z ugodnimi posojili, nepovratnimi sredstvi, poroštvi, povečanjem lastniškega kapitala, najemom vozil, najemom avtobusne postaje in upravljanjem parkirnih ur.

(11)

Komisija je v sklepu o začetku postopka ugotovila, da ne more oceniti združljivosti številnih ukrepov s Pogodbo, ker so se zadevni ukrepi izvajali pred pristopom Češke republike k Uniji. Komisija je v zvezi z drugimi ukrepi že v sklepu o začetku postopka ugotovila, da ne pomenijo državne pomoči.

(12)

Komisija je zato izrazila pomisleke glede naslednjih ukrepov:

(a)

nadomestila, ki jih je regija Ústí izplačala nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom za izpolnjevanje obveznosti javnih služb na področju opravljanja prevoznih storitev v letih 2005 in 2006;

(b)

nadomestila, ki jih je regija Ústí odobrila nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom za izpolnjevanje obveznosti javnih služb v obdobju od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007;

(c)

nadomestila, ki jih je regija Ústí dodelila nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom za izpolnjevanje obveznosti javnih služb v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006;

(d)

poroštvi z dne 23. julija 2004 in 11. aprila 2005, ki ju je občina Ústí nad Labem zagotovila podjetju Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Ústí) za zavarovanje posojili v vrednosti 35 milijonov CZK oziroma 5 milijonov CZK;

(e)

povečanje lastniškega kapitala podjetja DP Ústí za 160 milijonov CZK, ki jih je občina Ústí nad Labem zagotovila leta 2006.

2.1   ZADEVNI PRAVNI OKVIR V OBDOBJU 2004–2007

(13)

V Češki republiki lahko javni avtobusni prevoz opravljajo le prevozniki z licenco. Češka republika ima za izvajanje javnega avtobusnega prevoza dve ureditvi. Prva ureditev se nanaša na prevozne storitve, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost na podlagi licenc, izdanih prevoznikom, ki so imetniki splošnega dovoljenja („koncese“) za opravljanje dejavnosti javnega avtobusnega prevoza. Druga ureditev se nanaša na prevozne storitve z obveznostjo javne službe na podlagi licenc za posamezne linije, izdanih prevoznikom, ki so imetniki splošnega dovoljenja („koncese“) za opravljanje dejavnosti javnega avtobusnega prevoza in na podlagi (i) pogodbe za opravljanje obveznosti javne službe ali (ii) sklepa zadevnega organa o uvedbi obveznosti javne službe (4).

(14)

V Češki republiki lahko javni avtobusni prevoz opravljajo le prevozniki z licenco. Po trditvah čeških organov je licenca dovoljenje, ki ga organi podelijo za opravljanje storitve rednega javnega prevoza. Namen licence je zagotoviti, da bodo avtobusni prevoz izvajali le prevozniki, ki izpolnjujejo nekatere zahteve glede kakovosti. Te zahteve v skladu z oddelkom 18 Zakona št. 111/1994 Coll. o prevozih v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu (5)) vključujejo zlasti obveznost opravljanja storitev v skladu s sprejetim voznim redom, zagotavljanja določene stopnje varnosti za potnike in objave voznih redov ter označevanja avtobusov z imeni prog. Storitve regionalnega avtobusnega prevoza v regiji Ústi so bile v obravnavanem obdobju v celoti liberalizirane, saj je lahko v obravnavanem obdobju v Češki republiki storitve regionalnega avtobusnega prevoza opravljal vsak prevoznik iz druge države članice, ki je izpolnjeval pogoje za pridobitev licence. Zadevni sistem v sedanji obliki obstaja od leta 2004.

(15)

Oddelek 19 Zakona o prevozih v cestnem prometu določa, da je treba obveznost javne službe razumeti kot obveznost, ki jo prevoznik izvaja v javnem interesu in je drugače v celoti ali delno ne bi prevzel zaradi gospodarske izgube. Prevoznika za izvajanje obveznosti javne službe pooblastijo zadevni javni organi s pisnim dogovorom (6). Obveznost javne službe je opredeljena z neposrednim sklicem na člen 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69 (7), ki v odstavku 1 navedenega člena določa, da „pogodba o izvajanju javne službe lahko obsega predvsem: – prevozne storitve, ki zadovoljujejo določene standarde o stalnosti, rednosti, zmogljivosti in kakovosti; – dodatne prevozne storitve; – prevozne storitve po določenih tarifah in ob upoštevanju določenih pogojev, zlasti za določene skupine potnikov ali na določenih progah; – prilagajanje storitev dejanskim potrebam“.

(16)

Zadevni javni organ mora v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu povrniti dokazljivo izgubo, ki jo prevoznik utrpi zaradi izvajanja obveznosti javne službe (8). Dokazljiva izguba v javnem potniškem prevozu je v skladu z oddelkom 19b navedenega zakona opredeljena kot „razlika med vsoto ekonomsko utemeljenih stroškov in ustreznim dobičkom (9) ter med dobljenimi prejemki in prihodki, ki jih prevoznik ustvari pri izvajanju obveznosti javne službe“.

(17)

Oddelek 19(3) Zakona o prevozih v cestnem prometu določa, da prevoznik predloži objektivno oceno dokazljive izgube za celotno obdobje, za katero se sklene pogodba o obveznosti javne službe, kar je obvezna zahteva za sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe. Regija dokazljivo izgubo povrne do zneska, ki ne presega objektivne ocene in ki se poveča le za nepredvidljive dokazljive stroške. Ta objektivna ocena dokazljive izgube je ocena pričakovanih izgub, ki jo pred začetkom izvajanja storitev pripravi neodvisni strokovnjak. V skladu z oddelkom 19b(3) Zakona o prevozih v cestnem prometu javni organi tudi v primeru, da prevoznik po izpolnitvi pogodbe zahteva višjo nadomestilo za izgube, upoštevajo predhodno določeno zgornjo mejo iz strokovne ocene. Če so, nasprotno, dejanske izgube nižje od objektivne ocene dokazljive izgube, se nadomestijo le dejanske izgube. Nepredvidljivi stroški, ki nastanejo med izvajanjem pogodbe in jih v času sklenitve pogodbe ni bilo mogoče predvideti, se lahko prav tako nadomestijo.

(18)

Določitev dokazljive izgube, metoda za izračun objektivne ocene dokazljive izgube, pravila za dodelitev sredstev iz ustreznih proračunov, dokumenti, s katerimi je treba utemeljiti izračune dokazljive izgube, in način, na katerega se izvaja vladni nadzor nad financiranjem prevoznih storitev, so opredeljeni z izvedbeno uredbo (10).

(19)

Regionalni organi, vključno z organi regije Ústí, so od 1. januarja 2003 odgovorni za sklepanje pogodb s prevozniki za opravljanje storitev regionalnega javnega prevoza v Češki republiki. Opravljanje splošnih storitev avtobusnega prevoza v Češki republiki je zagotovljeno na dva možna načina: Osnovne prevozne storitve, ki jih je treba v skladu z oddelkoma 19a in 19b Zakona o prevozih v cestnem prometu razumeti kot storitve za opravljanje regionalnega prevoza, upravljajo zadevni regionalni organi. Dokazljivo izgubo krijejo regije iz svojih proračunov. Druge prevozne storitve, ki jih je treba v skladu z oddelkom 19c Zakona o prevozih v cestnem prometu razumeti kot izpolnjevanje potreb občin po prevozih in presegajo osnovno prevozno storitev regije, upravljajo občine. Občina v zvezi z navedenimi prevoznimi storitvami s prevoznikom sklene pogodbo o izvajanju javne službe, dokazljivo izgubo, ki nastane zaradi izpolnjevanja obveznosti javne službe, pa krije iz lastnega proračuna. Nadomestilo za osnovne in druge prevozne storitve se ne sme prekrivati: če izgubo na določeni liniji krije regionalni organ, občina ne sme nadomestiti iste izgube in obratno, tako da dvojno nadomestilo ni mogoče.

2.2   NADOMESTILA ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI JAVNIH SLUŽB V LETIH 2005 IN 2006

(20)

Po navedbah čeških organov je regija Ústí obstoječe večletne pogodbe za opravljanje storitev regionalnega avtobusnega prevoza jeseni 2004 poskušala zamenjati z novimi, po možnosti cenovno ugodnejšimi pogodbami. V ta namen je regija Ústí objavila začetek zbiranja informacij, da bi se ustrezno seznanila o pričakovanih tržnih cenah za opravljanje navedenih storitev. Na podlagi zbranih informacij nove pogodbe nazadnje niso bile sklenjene.

(21)

Namesto tega so se organi regije Ústí odločili, da bodo obstoječe pogodbe podaljšali do 30. aprila 2005 s sklenitvijo dodatka z naslednjimi prevozniki: podjetjem ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje ČSAD) (11), podjetjem Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Ústí), podjetjem Dopravní podnik Teplice, s.r.o. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Teplice), podjetjem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Chomutov), podjetjem Dopravní podnik města Děčín, a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Děčín), podjetjem Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. (v nadaljnjem besedilu: podjetje DP Most), podjetjem Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany (v nadaljnjem besedilu: Podbořany), podjetjem Miroslav Ohem – SADO (v nadaljnjem besedilu: Miroslav Ohem), podjetjem Petr Frommel – FOBUS (v nadaljnjem besedilu: podjetje Petr Frommel) in podjetjem Petr Stejskal – SPORTBUS (v nadaljnjem besedilu: Petr Stejskal).

(22)

Spomladi 2005 so bili sklenjeni nadaljnji dodatki, s katerimi se je veljavnost pogodb podaljšala do 31. decembra 2005. Navedeni dodatki so bili sklenjeni z istimi prevozniki, kot so navedeni v prejšnji uvodni izjavi, razen podjetja Petr Frommel, ki ni bilo več zainteresirano za opravljanje prevoznih storitev v regiji. Namesto tega je bila sklenjena nova pogodba s podjetjem Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba (v nadaljnjem besedilu: Vilém Graupner).

(23)

V preglednici 1 so navedeni parametri, vključeni v dodatke, ki so bili podlaga za objektivno oceno dokazljive izgube za vsakega posameznega navedenega prevoznika za leto 2005.

Preglednica 1  (12)

Pregled pogodb v letu 2005

(Popravljene številke, ki jih je Češka republika predložila po sklepu o začetku postopka)


2005

Število km

Pričakovana cena prevoznih storitev (13) v CZK/km

Pričakovana skupna cena prevoznih storitev v CZK

Predvideni prihodek (14) v CZK/km

Predvideni skupni prihodek v CZK

Dokazljiva izguba v CZK/km

Skupna dokazljiva izguba v CZK

ČSAD

11 279 177,68

30,59

345 071 757,00

14,47

163 224 589,00

16,12

181 847 168,00

DP Ústí

150 696,60

37,16

5 599 878,00

20,01

3 015 435,00

17,15

2 584 443,00

DP Teplice

409 412,40

33,35

13 653 903,00

17,56

7 191 006,00

15,79

6 462 897,00

DP Chomutov

1 155 060,00

30,40

35 113 824,00

11,55

13 340 905,00

18,85

21 772 919,00

DP Děčín

636 830,00

29,24

18 619 839,30

13,71

8 729 066,00

15,53

9 890 772,00

DP Most

229 878,90

34,51

7 933 109,00

14,25

3 275 769,00

20,26

4 657 340,00

Podbořany

395 081,00

27,06

10 689 652,00

13,65

5 392 773,00

13,41

5 296 879,00

Miroslav Ohem

68 936,00

29,00

1 999 144,00

11,54

795 642,00

17,46

1 203 502,00

Petr Frommel

14 868,00

24,00

356 832,00

7,27

108 125,00

16,73

248 707,00

Petr Stejskal

11 144,00

21,70

241 825,00

6,92

77 105,00

14,78

164 720,00

Vilém Graupner

20 492,00

21,50

440 578,00

4,63

94 878,00

16,87

345 700,00

(24)

Pričakovana skupna cena prevoznih storitev se zmanjša za pričakovane prihodke podjetja, ki temeljijo predvsem na prodaji vozovnic in drugih prihodkih. Tako dobljena dokazljiva izguba, ki vključuje primeren dobiček, predstavlja objektivno oceno dokazljive izgube; je obvezna in zavezujoča zgornja meja nadomestila za opravljanje javne službe, ki ga lahko regija Ústí plača prevozniku, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 17.

(25)

Po navedbah čeških organov je bilo dejansko nadomestilo, izplačano za leto 2005, naslednje:

Preglednica 2

Dejanska nadomestila izgube v letu 2005

Prevoznik

CZK

ČSAD

181 106 734,73

DP Ústí

2 584 442,98

DP Teplice

5 972 688,46

DP Chomutov

21 024 546,00

DP Děčín

8 792 202,00

DP Most

4 491 342,03

Podbořany

5 189 441,00

Miroslav Ohem

1 203 502,00

Petr Frommel

248 707,00

Petr Stejskal

95 823,00

Vilém Graupner

338 807,50

(26)

V skladu z informacijami, ki so jih predložili češki organi, je podjetje DP Ústí prejelo dodatni nadomestili za opravljanje javne službe za leto 2005 v višini 7 335 000 CZK in 4 591 200 CZK. Kot so češki organi pojasnili v odzivu na sklep o začetku postopka, je navedeni nadomestili zagotovila občina Ústí nad Labem, povezani pa sta bili izključno z občinskim javnim prevozom v navedeni občini. Navedeni nadomestili torej nista povezani z nadomestili za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí zagotovila za storitve regionalnega avtobusnega prevoza in sta od njih očitno ločeni, zato nista povezani z ukrepi, obravnavanimi v tem sklepu.

(27)

V skladu z informacijami, ki so jih predložili češki organi, je podjetje DP Teplice prav tako prejelo dodatna nadomestila za opravljanje javne službe za leto 2005 v višini 34 500 000 CZK. Poleg tega sta bili leta 2003 med občino Teplice in podjetjem DP Teplice sklenjeni dve pogodbi o najemu in dodatka k pogodbama za najem novih trolejbusov za izpolnjevanje obveznosti javne službe, ki sta bila podpisana 5. maja 2006 in 18. oktobra 2006. Kot so češki organi pojasnili v odzivu na sklep o začetku postopka, so bili navedeno nadomestilo za opravljanje javne službe in navedena najema trolejbusov povezani izključno z občinskim javnim prevozom v občini Teplice. Navedeno nadomestilo ni povezano z nadomestili za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí zagotovila za storitve regionalnega avtobusnega prevoza in je od njih očitno ločeno, zato ni povezano z ukrepi, obravnavanimi v tem sklepu.

(28)

Organi regije Ústí so leta 2006 sklenili nadaljnje dodatke z vsemi prevozniki, ki so opravljali prevozne storitve med majem in decembrom 2005, razen s podjetjem DPÚK. Med pogajanji, na podlagi katerih so bili sklenjeni dodatki, je podjetje DPÚK zahtevalo višje plačilo, kar pa so organi regije Ústí zavrnili. Regija Ústí je zato 31. januarja 2006 prekinila pogodbo s podjetjem DPÚK. Trimesečni odpovedni rok, določen v navedeni pogodbi, se je iztekel 1. maja 2006. V navedenem obdobju je podjetje DPÚK opravljalo prevozne storitve, za kar je prejelo nadomestilo.

(29)

Češki organi so Komisiji predložili parametre, ki so bili vključeni v dodatke in so se upoštevali pri oceni dokazljivih izgub, za naslednje prevoznike v letu 2006:

Preglednica 3  (15)

Pregled pogodb v letu 2006

(Popravljene številke, ki jih je Češka republika predložila po sklepu o začetku postopka)


2006

Število km

Pričakovana cena prevoznih storitev v CZK/km

Pričakovana skupna cena prevoznih storitev v CZK

Predvideni prihodek v CZK/km

Predvideni skupni prihodek v CZK

Dokazljiva izguba v CZK/km

Skupna dokazljiva izguba v CZK

DP Ústí

151 905,00

40,49

6 150 388,18

20,39

3 097 230,55

17,49

2 657 274,00

DP Teplice

407 085,00

34,54

14 060 716,00

18,43

7 502 577,00

16,11

6 558 140,00

DP Chomutov

1 114 320,00

31,34

34 922 789,00

12,09

13 467 600,00

19,25

21 455 189,00

DP Děčín

648 974,00

32,90

21 351 245,00

14,77

9 582 505,00

16,40

10 640 675,00

DP Most

233 195,00

37,89

8 835 760,00

15,60

3 637 843,00

20,67

4 819 011,00

Podbořany

410 802,00

28,03

11 515 089,00

15,44

6 343 433,00

12,59

5 171 656,00

Miroslav Ohem

68 322,00

29,00

1 981 338,00

11,50

785 703,00

17,50

1 195 635,00

Petr Stejskal

11 032,00

30,30

334 270,00

12,69

139 996,00

17,34

191 295,00

Vilém Graupner

35 556,00

21,50

764 454,00

4,63

164 624,00

16,87

599 830,00

(30)

Dejansko plačilo navedenim prevoznikom za opravljanje storitev leta 2006 je znašalo:

Preglednica 4

Dejanska nadomestila izgube v letu 2006

Prevoznik

CZK

DP Ústí

2 657 274,00

DP Teplice

6 558 140,00

DP Chomutov

21 455 189,00

DP Děčín

10 640 675,00

DP Most

4 819 011,00

Podbořany

5 035 557,00

Miroslav Ohem

1 195 635,00

Petr Stejskal

191 294,80

Vilém Graupner

599 830,00

(31)

V skladu z informacijami, ki so jih predložili češki organi, je podjetje DP Teplice za leto 2006 od občine Teplice prejelo dodatna nadomestila za opravljanje javne službe v višini 35 514 000 CZK. Kot so češki organi pojasnili v odzivu na sklep o začetku postopka, je bilo navedeno nadomestilo povezano izključno z občinskim javnim prevozom v navedeni občini. Navedeno nadomestilo torej ni povezano z nadomestili za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí zagotovila za storitve regionalnega avtobusnega prevoza in je od njih očitno ločeno, zato ni povezano z ukrepi, obravnavanimi v tem sklepu.

(32)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 28, je podjetje DPÚK prejelo nadomestilo za javno službo, ki jo je opravljalo med januarjem in aprilom 2006. Po navedbah čeških organov je navedeno nadomestilo znašalo 92 172 509,24 CZK. Navedena vsota se je izračunala na podlagi naslednjih parametrov, določenih v dodatku:

Preglednica 5

Nadomestilo, plačano podjetju DPÚK za obdobje od januarja do aprila 2006

od januarja do aprila 2006

Število km

Pričakovana cena v CZK/km

Pričakovana skupna cena v CZK

Predvideni prihodek v CZK/km

Predvideni skupni prihodek v CZK

Dokazljiva izguba v CZK/km

Skupna dokazljiva izguba v CZK

DPÚK

3 828 910,45

39,63

151 744 748,24

15,56

59 572 239,00

24,07

92 172 509,24

(33)

Ker je podjetje DPÚK odstopilo od pogodbe, so organi regije Ústí začeli postopek oddaje javnega naročila, namenjen izbiri prevoznikov, ki so bili pripravljeni opravljati storitve regionalnega avtobusnega prevoza na linijah, s katerimi je pred tem upravljalo podjetje DPÚK. V okviru navedenega postopka je bilo za upravljanje navedenih linij izbrano podjetje ČSAD Česká Lípa. Podjetje DPÚK je medtem še vedno opravljalo prevozne storitve, vendar za navedeno obdobje ni prejelo nadomestila, zato je z izvajanjem svojih storitev v regiji Ústí prenehalo 1. avgusta 2006. Ker podjetje ČSAD Česká Lípa na navedeni datum ni moglo takoj začeti z upravljanjem linij, so organi na podlagi Uredbe (EGS) št. 1191/69 za podjetje DPÚK enostransko uvedli obveznost nadaljnjega opravljanja prevoznih storitev od 8. avgusta 2006 do 8. septembra 2006. Podjetje DPÚK je za kritje izgub zaradi izpolnjevanja obveznosti na podlagi navedene uvedbe prejelo predplačilo.

2.3   NADOMESTILA ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI JAVNIH SLUŽB V OBDOBJU OD 9. SEPTEMBRA 2006 DO 2. JUNIJA 2007

(34)

Podjetje DPÚK je 8. septembra 2006 dokončno prenehalo z opravljanjem prevoznih storitev v regiji Ústí. Podjetje ČSAD Česká Lípa bi moralo 9. septembra 2006 začeti z izvajanjem storitev na linijah, s katerimi je prej upravljalo podjetje DPÚK, vendar tega ponovno ni storilo, zato so se organi regije Ústí odločili, da bodo pogodbe za opravljanje navedenih storitev sklenili s prevozniki, katerih ponudbe v postopku za iskanje zamenjave za storitve podjetja DPÚK niso bile izbrane. Navedeni prevozniki so bili izbrani na podlagi naslednje najugodnejše ponudbe po ponudbi, ki jo je predložilo podjetje ČSAD Česká Lípa, torej druge najboljše ponudbe. To je bilo mogoče v devetih od skupno petnajstih območij, za katera je regija Ústí prvotno izbrala podjetje ČSAD Česká Lípa kot zamenjavo za podjetje DPÚK.

(35)

V preglednici 6 so navedeni prevozniki, s katerimi je regija Ústí sklenila pogodbe o izvajanju javne službe za opravljanje storitev regionalnega avtobusnega prevoza na linijah, s katerimi je pred tem upravljalo podjetje DPÚK, in parametri, ki so se upoštevali pri določanju zneska nadomestil na podlagi objektivne ocene dokazljive izgube zaradi opravljanja navedenih storitev med 9. septembrom 2006 in 2. junijem 2007.

Preglednica 6

Pregled pogodb v obdobju od septembra 2006 do junija 2007  (16)

(Popravljene številke, ki jih je Češka republika predložila po sklepu o začetku postopka)


od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007

Število km

Pričakovana cena prevoznih storitev v CZK/km

Pričakovana skupna cena prevoznih storitev v CZK

Predvideni prihodek v CZK/km

Predvideni skupni prihodek v CZK

Dokazljiva izguba v CZK/km

Skupna dokazljiva izguba v CZK

ZDAR, a.s.

391 462,00

31,50

12 331 053,00

16,10

6 300 903,59

15,40

6 030 149,41

DP Most

453 962,00

29,80

13 528 067,60

9,40

4 269 395,10

20,40

9 258 672,50

DP Most

646 065,00

29,80

19 252 737,00

11,13

7 192 416,86

18,67

12 060 320,14

Autobusy Kavka, a.s.

569 514,00

27,85

15 860 964,90

13,62

7 755 780,81

14,23

8 105 184,09

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

334 582,00

32,30

10 806 998,60

14,68

4 911 462,09

17,62

5 895 536,51

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

199 218,50

32,70

6 514 444,95

12,44

2 479 272,62

20,26

4 035 172,33

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

740 074,00

31,50

23 312 331,00

13,94

10 319 904,50

17,56

12 992 426,50

ČSAD Slaný a.s.

374 460,00

27,90

10 447 434,00

12,36

4 628 845,79

15,54

5 818 588,21

ČSAD Slaný a.s.

798 764,50

28,40

22 684 911,80

13,77

11 002 327,62

14,63

11 682 584,18

ZDAR, a.s.

536 733,00

31,50

16 907 089,50

13,70

7 352 493,40

17,80

9 554 596,10

(36)

Preglednica 7 kaže, da dejanska plačila navedenim prevoznikom niso presegla zneskov, določenih kot objektivna ocena dokazljive izgube.

Preglednica 7

Dejansko nadomestilo izgube na podlagi pogodb za obdobje od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007

Prevoznik

CZK

ZDAR, a.s.

3 485 619,00

DP Most

4 300 909,19

DP Most

5 802 759,25

Autobusy Kavka, a.s.

4 893 192,50

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 857 950,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 042 809,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

6 653 077,00

ČSAD Slaný a.s.

2 443 620,50

ČSAD Slaný a.s.

5 059 228,25

ZDAR, a.s.

2 613 935,34

2.4   NADOMESTILA ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI JAVNIH SLUŽB V OBDOBJU OD 9. SEPTEMBRA 2006 DO 31. DECEMBRA 2006

(37)

Za šest od petnajstih območij, za katera se je podjetje ČSAD Česká Lípa prvotno strinjalo, da jih prevzame od podjetja DPÚK, ni bilo drugouvrščenega ponudnika, s katerim bi lahko regija Ústí sklenila pogodbo o izvajanju javne službe. Regija Ústí je za navedena območja začela drugi krog za podelitev koncesij, a je sodeloval le en ponudnik. Zato so bili prevozniki za upravljanje z linijami izbrani v skladu s postopkom s pogajanji, pogodbe pa so bile sklenjene z navedenimi prevozniki le in izključno za obdobje po prekinitvi pogodbe s strani podjetja DPÚK in nato nezmožnosti podjetja ČSAD Česká Lípa, da zagotovi neprekinjeno nadaljevanje njegovih storitev (17), tj. do konca leta 2006, da se zagotovi ustrezna raven prevoznih storitev za prebivalce regije (18).

(38)

V preglednici 8 so navedeni dodatni prevozniki, s katerimi je regija Ústí sklenila pogodbe, in parametri, ki so se upoštevali pri oceni ravni dokazljive izgube:

Preglednica 8

Pregled pogodb v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006  (19)

(Popravljene številke, ki jih je Češka republika predložila po sklepu o začetku postopka)


od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006

Število km

Pričakovana cena prevoznih storitev v CZK/km

Pričakovana skupna cena prevoznih storitev v CZK

Predvideni prihodek v CZK/km

Predvideni skupni prihodek v CZK

Dokazljiva izguba v CZK/km

Skupna dokazljiva izguba v CZK

ČSAD Semily, a.s.

359 299,00

32,00

11 497 568,00

12,58

4 518 992,15

19,42

6 978 575,85

DP Děčín

20 572,00

32,90

676 818,80

8,87

182 496,40

24,03

494 322,40

ČSAD Střední Čechy, spol. sr.o.

82 189,00

32,00

2 630 048,00

7,18

590 203,09

24,82

2 039 844,91

DP Teplice

70 240,60

34,54

2 426 110,32

16,11

1 131 576,06

18,43

1 294 534,26

DP Ústí

22 654,00

38,17

864 703,18

16,72

378 774,88

21,45

485 928,30

DP Chomutov

35 443,00

31,34

1 110 783,62

6,10

216 070,92

25,24

894 712,70

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

86 360,00

33,00

2 849 880,00

7,20

622 061,90

25,80

2 227 818,10

(39)

Preglednica 9 prikazuje, da je bilo dejansko nadomestilo, ki so ga prejeli navedeni prevozniki, nižje od objektivne ocene dokazljive izgube.

Preglednica 9

Dejansko nadomestilo izgube na podlagi pogodb za obdobje od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006

Prevoznik

CZK

ČSAD Semily, a.s.

5 253 038,00

DP Děčín

484 084,00

ČSAD Střední Čechy, spol. sr.o.

1 726 387,00

DP Teplice

921 868,68

DP Ústí

437 498,00

DP Chomutov

823 855,10

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

2 227 818,00

2.5   POROŠTVA IN POVEČANJE LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA PODJETJE DP ÚSTÍ

(40)

Občina Ústí nad Labem je podjetju DP Ústí 23. julija 2004 in 11. aprila 2005 zagotovila dve poroštvi za zavarovanje bančnih posojil v višini 35 000 000 CZK in 5 000 000 CZK. Posojili je dodelila banka Komerční banka, a.s. (20). Češki organi so Komisijo obvestili, da sta bili navedeni poroštvi, ki sta krili 100 % posojil, dodeljeni za posojili, ki sta bili namenjeni izključno izgradnji linije za trolejbus, s katero naj bi se v občini Ústí nad Labem nadomestile cenejše avtobusne storitve, ki bolj onesnažujejo okolje.

(41)

Občina Ústí nad Labem je leta 2006 povečala lastniški kapital podjetja DP Ústí za 160 000 000 CZK. Povečanje kapitala je bilo podjetju DP Ústí zagotovljeno izključno za financiranje izgradnje trolejbusne proge (Ústí nad Labem – Střekov) v skladu z dolgoročnim strateškim ciljem občine Ústí nad Labem za elektrifikacijo prometa. Sredstva navedenega povečanja kapitala so bila na ločenem računu.

3.   SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

(42)

V sklepu o začetku postopka je Komisija ocenila naslednje ukrepe, ki jih predložil pritožnik:

(a)

nadomestila za opravljanje javne službe, ki so bila nekaterim prevoznim podjetjem dodeljena za zagotavljanje regionalnih avtobusnih storitev za obdobje 2005–2006;

(b)

nadomestila za opravljanje javne službe, ki so bila nekaterim prevoznim podjetjem dodeljena za zagotavljanje regionalnih avtobusnih storitev od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007;

(c)

nadomestila za opravljanje javne službe, ki so bila nekaterim prevoznim podjetjem dodeljena za zagotavljanje regionalnih avtobusnih storitev od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006;

(d)

poroštvi za zavarovanje posojil za podjetje DP Ústí v višini 35 milijonov CZK in 5 milijonov CZK;

(e)

povečanje kapitala za podjetje DP Ústí v višini 160 milijonov CZK;

(f)

posojilo za podjetje DP Chomutov v višini 3,5 milijona CZK;

(g)

pooblastilo podjetja DP Děčín za upravljanje parkirnih ur;

(h)

najem vozil za podjetje DP Teplice (dodatna vozila od leta 2006);

(i)

nadomestila za opravljanje javne službe, ki so bila nekaterim prevoznim podjetjem dodeljena za zagotavljanje regionalnih avtobusnih storitev za leto 2004;

(j)

poroštvo za podjetje DP Ústí v višini 30 milijonov CZK;

(k)

poroštvo za podjetje DP Chomutov v višini 5,2 milijona CZK;

(l)

subvencija za podjetje DP Most v višini 245 000 CZK;

(m)

najem avtobusne postaje za podjetje DP Děčín;

(n)

subvencija za podjetje DP Teplice v višini 13,7 milijona CZK;

(o)

najem vozil za podjetje DP Teplice od leta 2003;

(p)

subvencija za podjetje DP Most v višini 455 000 CZK.

(43)

Komisija je glede ukrepov iz točk od (i) do (o) uvodne izjave 42 v sklepu o začetku postopka ugotovila, da so navedeni ukrepi temeljili na pogodbah, sklenjenih pred 1. majem 2004, tj. pred pristopom Češke republike k Uniji. Komisija je zato ugotovila, da ni pristojna za ocenjevanje navedenih ukrepov. Ugotovila je tudi, da je bil ukrep iz točke (p) uvodne izjave 42 dodeljen v okviru obstoječe sheme pomoči.

(44)

Komisija je glede ukrepa iz točke (f) uvodne izjave 42 ugotovila, da posojilo podjetju DP Chomutov v višini 3,5 milijona CZK ne pomeni državne pomoči.

(45)

Podobno je Komisija glede ukrepa iz točke (g) uvodne izjave 42 ugotovila, da nikakršna morebitna prednost v zvezi z upravljanjem parkirnih ur, ki bi jo imelo podjetje DP Děčín, ne more izkrivljati konkurence in vplivati na trgovanje med državami članicami, saj ukrep izpolnjuje pogoje za pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 69/2001 (21).

(46)

Komisija je glede ukrepa točke (h) uvodne izjave 42 ugotovila, da ni pristojna za ocenjevanje najema trolejbusov, ki ga je občina Teplice podjetju DP Teplice zagotovila na podlagi prvotne pogodbe z dne 10. decembra 2003. Ker je bila najemna pogodba zaradi najema dodatnih trolejbusov od takrat dvakrat spremenjena, tj. 5. maja 2006 in 18. oktobra 2006, bi Komisija lahko ocenila najem na podlagi navedenih sprememb. Komisija je v sklepu o začetku postopka pojasnila, da so se navedena vozila uporabljala le za izpolnjevanje obveznosti javne službe, zato bi bilo treba vse stroške na podlagi najemne pogodbe upoštevati kot del nadomestila za opravljanje javne službe. Kot je navedeno v uvodni izjavi 27, so bili navedeni trolejbusi povezani izključno z občinskim javnim prevozom v občini Teplice, torej navedeni ukrepi niso povezani z nadomestili za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí zagotovila za regionalni avtobusni prevoz in so od njih očitno ločeni, zato niso povezani z ukrepi, obravnavanimi v tem sklepu.

(47)

Komisija je glede nadomestil za opravljanje javne službe iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 42, ki so bila nekaterim prevoznim podjetjem dodeljena za različna obdobja, v sklepu o začetku postopka proučila, ali navedeni ukrepi pomenijo državno pomoč pod pogoji, ki jih je Sodišče določilo v sodbi v zadevi Altmark  (22). Komisija je izrazila pomisleke o tem, ali so drugi, tretji in četrti pogoj, opredeljeni v sodbi v zadevi Altmark, izpolnjeni, zato je sklenila, da ni mogoče izključiti, da nadomestila pomenijo državno pomoč v smislu Pogodbe.

(48)

Komisija je glede ukrepov iz točk (d) in (e) uvodne izjave 42 analizirala, ali poroštvi in povečanje kapitala za podjetje DP Ústí pomenijo državno pomoč in zlasti, ali bi se zanje lahko štelo, da so v skladu z načelom vlagatelja v tržnem gospodarstvu. Komisija je v sklepu o začetku postopka ugotovila, da ni mogoče izključiti možnosti, da navedeni ukrepi niso v skladu z načelom vlagatelja v tržnem gospodarstvu, torej lahko pomenijo državno pomoč v smislu Pogodbe.

(49)

Komisija je nato proučila, ali bi se lahko ukrepe iz točk od (a) do (e) uvodne izjave 42 razglasilo za združljive z notranjim trgom.

(50)

Komisija je glede nadomestil za opravljanje javne službe iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 42 navedla, da v fazi sklepa o začetku postopka ni mogla ugotoviti, ali znesek nadomestila ob upoštevanju pomembnih ni presegal tega, kar je bilo potrebno za kritje stroškov, ki so nastali z izpolnjevanjem obveznosti javne službe ob upoštevanju realiziranih prejemkov in primernega dobička.

(51)

Komisija je izrazila pomisleke zlasti glede pojma nepredvidenih stroškov in metodologije izračunavanja teh stroškov, saj so plačila podjetjem DP Teplice in DP Ústí, izračunana na tej podlagi, v letih 2005 in 2006 presegla pričakovano omejitev prejemkov. Komisija je izrazila pomisleke tudi glede metodologije, ki se je uporabila za preverjanje, ali višina cen, ki so jih pričakovali prevozniki, ustreza posebnostim zagotovljenih storitev. Komisija je v zvezi s tem izrazila tudi pomisleke, ali je bil v cene vključen dobiček, ki bi ga bilo mogoče šteti za primernega.

(52)

Komisija je ob upoštevanju navedenega ugotovila, da obstajajo pomisleki, ali so bila nadomestila za opravljanje javne službe združljiva s Pogodbo. Komisija je zahtevala dodatne informacije, zlasti v zvezi z metodologijo, ki se je uporabila za izračun nadomestil (v zvezi z določitvijo višine pričakovanih cen, izračunom primernega dobička in pojmom „nepredvidenih stroškov“).

(53)

Komisija je v sklepu o začetku postopka glede ukrepov iz točk (d) in (e) uvodne izjave 42 pojasnila, da češki organi niso predložili dovolj informacij, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, ali so bili povečanje kapitala in obe poroštvi potrebni in sorazmerni za doseganje cilja skupnega interesa ter kot takšni niso pomenili neupravičenega izkrivljanja konkurence. Komisija je zato izrazila pomisleke v zvezi s tem, ali bi se navedene ukrepe lahko razglasilo za združljive s Pogodbo.

4.   PRIPOMBE ČEŠKE REPUBLIKE

(54)

Češki organi so skupaj s svojim odzivom na sklep o začetku postopka predložili naslednje tri dokumente: izjavo regije Ústí, izjavo občine Teplice in izjavo podjetja DP Ústí (enega od domnevnih upravičencev). To priložnost je izkoristila tudi za popravek informacij iz preglednic 1, 3, 6 in 7 iz sklepa o začetku postopka. Do napak v navedenih tabelah je prišlo zaradi nevključitve nekaterih prevoznih storitev in napačnega prepisa podatkov. Popravljeni podatki so v preglednicah 1, 3, 6 in 8.

4.1   PRIPOMBE O OBSTOJU POMOČI V ZVEZI Z NADOMESTILI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

(55)

Po trditvah čeških organov so nadomestila za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí dodelila regionalnim prevoznikom iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 42, v skladu s štirimi merili iz sodbe v zadevi Altmark in torej ne pomenijo državne pomoči.

(56)

Češki organi so glede prvega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark trdili, da je Komisija že v sklepu o začetku postopka ugotovila, da je pogoj izpolnjen pri vseh pogodbah o izvajanju javne službe, ki se proučile.

(57)

Češki organi so glede drugega pogoja iz sodbe Altmark pojasnili, da je regija Ústí na podlagi vseh pogodb o izvajanju javne službe, ki so se proučile, krila dokazljivo izgubo prevoznikov, izračunano kot razlika med (a) stroški prevozne storitve na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe in (b) prihodki prevoznika. Stroški prevoznih storitev so vključevali (i) stroške prevoznika v skladu s stroški povprečnega podjetja in (ii) primeren dobiček. Navedena merila so bila določena vnaprej na pregleden in objektiven način, najvišja raven nadomestila pa je bila na začetku omejena s strokovnim mnenjem. Regionalni organi so bili tudi pooblaščeni za preverjanje, ali so podatki, uporabljeni za zadevne ocene, pravilni in ustrezajo položaju določenega prevoznika.

(58)

Glede različnih cen na kilometer posameznega operaterja, v zvezi s čemer je Komisija izrazila pomisleke v sklepu o začetku postopka, so češki organi odgovorili, da so navedene cene povezane s stroški različnih avtobusnih prevoznikov, zadevno linijo in časom izvajanja storitev ter drugimi posebnostmi, povezanimi s posamezno linijo. Češki organi so nadalje predložili rezultate običajnih dolgoročnih koncesij, v katerih se ponujena cena giblje od 25,48 CZK/km v mestnih območjih do 45,79 CZK/km v predmestjih.

(59)

Češki organi so zato menili, da je bil drugi pogoj iz sodbe v zadevi Altmark izpolnjen v zvezi z vsemi pogodbami o izvajanju javne službe.

(60)

Češki organi so glede tretjega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark opozorili, da je bila pri pogodbah o izvajanju javne službe, ki jih je sklenila regija Ústí, podana predhodna objektivna ocena dokazljive izgube. V skladu z oddelkom 19b(3) Zakona o prevozih v cestnem prometu mora regija povrniti dokazljivo izgubo do zneska, ki ne presega navedene ocene in ki se poveča le za nepredvidene dokazljive stroške. Če je znesek dejanskih izgub v zadevnem obdobju višji od predhodne ocene, regija Ústí razen nepredvidljivih stroškov povrne izgube le do zneska ocene.

(61)

Češki organi so v zvezi s tem opozorili, da za osnovne prevozne storitve noben prevoznik ni prejel nadomestila, višjega od predhodne objektivne ocene dokazljive izgube iz pogodb o izvajanju javne službe v letih 2005 in 2006. Leta 2006 so trije prevozniki, ki so pokrivali pet območij regije Ústí, celo utrpeli gospodarsko škodo. Iz dokumentov, ki so jih predložili češki organi, je razvidno, da so navedeni trije prevozniki od regije Ústí poskušali dobiti dodatno nadomestilo. Regija Ústí dodatnega nadomestila ni dodelila, zato so morali navedeni prevozniki sami nositi svoja poslovna tveganja. Češki organi so nadalje opozorili, da se prevoznik ne more enostransko odločiti o prenehanju zagotavljanja prevoznih storitev na določenih linijah ali vplivati na obseg in pogostost storitve, ki jo nudi. Če prevoznik ne bi zagotovil osnovne prevozne storitve, določene v pogodbi, bi mu lahko regija Ústí naložila pogodbene kazni.

(62)

Češki organi so priznali, da Zakon o prevozih v cestnem prometu ne zagotavlja natančnejše opredelitve „nepredvidljivih stroškov“, zato je opredelitev tega pojma prepuščena posameznim kupcem prevoznih storitev. Pojem nepredvidljivih stroškov je bil natančneje določen v pogodbah o izvajanju javne službe, ki jih je regija Ústí sklenila s posameznimi prevozniki. Nepredvidljivi stroški se nanašajo na dogodke, ki niso odvisni od upravljanja družb, kot so naravne nesreče, državne intervencije glede cen, preusmeritve ali spremembe trošarin, DDV itd. Češka republika je Komisiji predložila ustrezne povzetke iz pogodb o izvajanju javne službe.

(63)

Glede četrtega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark so češki organi v zvezi z vsakim od treh ukrepov za nadomestilo za opravljanje javne službe podali nekoliko drugačno obrazložitev, zato se bodo pojasnili ločeno.

(64)

Češki organi so glede pogodb za izvajanje javne službe za leti 2005 in 2006 (ukrep iz točke (a) uvodne izjave 42) trdili, da bi bilo treba ob primerjanju cene prevoznih storitev v regiji Ústí leta 2005 in prevoznih storitev, ki so se na podlagi javnih razpisov za koncesije nudile leta 2007 in naprej, za navedene pogodbe šteti, da izpolnjujejo navedeni pogoj. Javni razpisi za koncesije leta 2007 so bili pregledni, odprti in nediskriminatorni, zato so bile cene, ponujene v okviru navedenih razpisov, tržne cene, pri katerih je cena prevoze storitve vključevala le stroške povprečnega razumnega prevoznika in primeren dobiček. Iz analize razlik v ceni je razvidno, da je leta 2005 povprečna cena prevoznih storitev znašala 30,60 CZK/km, leta 2007 pa 30,24 CZK/km. Leta 2005 se je cena regionalnih prevoznih storitev gibala od 21,50 CZK/km do 37,16 CZK/km. Leta 2007, po končanem izboru za podelitev dolgoročne koncesije, so se cene gibale med 25,48 CZK/km in 45,79 CZK/km. Češki organi trdijo, da je iz navedene primerjave razvidno, da se cene niso bistveno razlikovale in da so bile razlike v cenah med različnimi območji leta 2007 celo višje kot leta 2005. Iz iste analize je razvidno, da med dobičkom na podlagi pogodb za leto 2005 in 2007 prav tako ni bilo večjih razlik. Zato bi se za dobiček, ki so ga imeli prevozniki v obravnavanem obdobju, moralo šteti, da je v skladu s četrtim pogojem iz sodbe v zadevi Altmark.

(65)

Češki organi so predložili tudi strokovno mnenje, ki so ga izvedli profesorji praške tehnične univerze (České vysoké učení technické v Praze) in iz katerega je razvidno, da so bili stroški izvajalcev storitev stroški skrbnih prevoznikov. Edine izjeme so bili pritožnik DPÚK, katerega cena regionalnih prevoznih storitev je bila neustrezno visoka, in dva lokalna prevoznika, katerih cena je bila prenizka.

(66)

Češki organi so glede pogodb za obdobje od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007 (ukrep iz točke (b) uvodne izjave 42) in obdobje od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006 (ukrep iz točke (c) uvodne izjave 42) trdili, da je regija Ústí natančno opredelila obseg zahtevanih storitev in zainteresiranim prevoznikom zagotovila ustrezne ocene prihodka na podlagi preteklih podatkov. Strokovno mnenje je moral preložiti prevoznik. Strokovno mnenje izbranega prevoznika je nato zavezujoče za celotno pogodbeno obdobje. Zato je bilo edino merilo, na podlagi katerega se je sprejela odločitev, cena, ki so jo ponudili zainteresirani prevozniki.

(67)

Češki organi so glede nadomestil za opravljanje javne službe v obdobju od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007 (ukrep iz točke (b) uvodne izjave 42) trdili, da so se pogodbe o izvajanju javne službe, na podlagi katerih so bila izplačana nadomestila, dodelile na podlagi odprtega in preglednega postopka oddaje javnega naročila brez pogojev. Dejstvo, da je moral biti na koncu izbran drugi najboljši ponudnik, ker izbrani ponudnik ni zagotovil zahtevanih storitev, ne ogroža odprte, pregledne in brezpogojne narave postopka oddaje javnega naročila.

(68)

Cena, ponujena v prvem krogu izbora, je bila cena, ki je bila objektivno dosežena z izbirnim postopkom, zato navedena cena izpolnjuje tretji in četrti pogoj iz sodbe v zadevi Altmark, saj zagotavlja, da izvajalec storitev z izvajanjem storitve ne pridobi neupravičenega dobička. Pogodbe v okviru ukrepa iz točke (b) uvodne izjave 42 so se sklenile za prehodno obdobje devetih mesecev za devet od petnajstih območij regije Ústí.

(69)

Če bi Komisija menila, da glede ukrepa iz točke (b) uvodne izjave 42 prvi del četrtega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark ni bil izpolnjen, so češki organi trdili, da se mora za skladnega šteti drugi del pogoja iz sodbe v zadevi Altmark, saj je bil izbor izvajalca storitev izveden v skladu z analizo stroškov povprečnega izvajalca storitev, ki posluje s primernim dobičkom.

(70)

Češki organi so glede nadomestil za opravljanje javne službe, ki jih je regija Ústí za avtobusne storitve v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006 dodelila na podlagi neposrednih pogajanj (ukrep iz točke (c) uvodne izjave 42), pojasnili, da je regija Ústí v največji možni meri zagotovila, da se storitve javnega prevoza v petih območjih, za katere ni bilo drugouvrščenega ponudnika, izvajajo po najnižji možni ceni. Organiziran je bil drugi krog za podelitev koncesij, da se zagotovijo osnovne prevozne storitve, dokler ne bi bilo mogoče organizirati običajnega (nepospešenega) izbora za podelitev koncesij. Objava o drugem krogu za podelitev koncesij je bila objavljena 16. avgusta 2006 v več pomembnih čeških dnevnih časopisih (23). Češki organi so predložili dokumentacijo za drugi krog za podelitev koncesij. Ker so morale biti navedene pogodbe zaradi nepričakovanega umika podjetja ČSAD Česká Lípa sklenjene v dveh tednih in ob upoštevanju, da bi bile morebitne koncesije podeljene za začasno obdobje manj kot štirih mesecev, je regija Ústí v postopek izbora za podelitev koncesij vključila merilo za izbor, da mora izbrani prevoznik izvajanje prevoznih storitev zagotoviti od 9. septembra 2006, tj. v dveh tednih od objave postopka izbora za podelitev koncesij.

(71)

Pogodb na podlagi drugega kroga za podelitev koncesije ni bilo mogoče skleniti, saj je regija Ústí prejela le eno ponudbo za zadevnih šest območij (24), zato je regija Ústí pogodbe sklenila neposredno s prevozniki, ki so bili na voljo. Po trditvah čeških organov zaradi izrednih okoliščin, povezanih s sklenitvijo navedenih pogodb, ni bilo dovolj časa za organiziranje tretjega postopka izbora za podelitev koncesij, prav tako pa zaradi časovnih omejitev ni bila mogoča strokovna ocena. Češki organi so nadalje poudarili, da se cena prevozne storitve ni bistveno razlikovala od cene, pridobljene v prvem in drugem krogu za podelitev koncesij. Razliko v višini približno 7 % bi se lahko štelo za običajno ob upoštevanju, da je začasna dodelitev človeških in kapitalskih virov za obdobje 4 mesecev dražja kot za daljše obdobje.

4.2   PRIPOMBE GLEDE OBSTOJA DRŽAVNE POMOČI V ZVEZI S POROŠTVI IN POVEČANJEM LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA PODJETJE DP ÚSTÍ

4.2.1   Poroštvi

(72)

Češki organi so glede poroštev v višini 5 milijonov CZK in 35 milijonov CZK, s katerima je občina Ústí nad Labem zavarovala posojili podjetju DP Ústí, trdili, da bi lahko podjetje DP Ústí posojili dobilo tudi brez poroštev. Češki organi opozarjajo, da je podjetje DP Ústí leta 2007 pridobilo posojilo v višini 40 milijonov CZK za izgradnjo trolejbusne linije Ústí nad Labem – Střekov in za nakup dveh avtobusov. Posojilo je dodelila banka Komerční banka, a.s., tj. ista finančna institucija, ki je podjetju DP Ústí leta 2004 in 2005 dodelila zadevni posojili, za kateri je občina Ústí nad Labem zagotovila sporni poroštvi. Navedeno posojilo v višini 40 milijonov CZK je bilo zavarovano s sredstvi podjetja DP Ústí. Posojilodajalec je bil izbran z javnim razpisom, na podlagi katerega je bila izbrana najboljša ponudba, ki pa ni razlikovala med možnostmi za zavarovanje posojila, tj. s poroštvom občine Ústí nad Labem ali poroštvom v obliki sredstev podjetja. Po trditvah čeških organov je iz tega razvidno, da pogoji posojila leta 2007 niso bili odvisni od oblike zavarovanja in da bi podjetje DP Ústi posojilo lahko dobilo pod enakimi pogoji tudi brez poroštva. Češki organi trdijo, da to velja tudi za posojili iz leta 2004 in 2005 ter da poroštvo podjetju DP Ústí ni zagotovilo gospodarske prednosti.

(73)

Sredstva, pridobljena s posojili, je bilo v vsakem primeru mogoče porabiti le za izgradnjo trolejbusne linije. V regiji Ústí je kakovost okolja nizka in projekt je bil namenjen izboljšanju navedenega stanja v regiji. Če bančno posojilo podjetju DP Ústí ne bi bilo dodeljeno, bi moralo podjetje nadaljevati z izvajanjem avtobusnega prevoza. Po trditvah čeških organov je ukrep na učinkovit način prednostno obravnaval varstvo okolja pred višjimi stroški, povezanimi z izgradnjo trolejbusne linije, zato ga je treba šteti za skladnega s Pogodbo.

4.2.2   Povečanje lastniškega kapitala za podjetje DP Ústí

(74)

Češki organi so pojasnili, da so bila sredstva iz povečanja lastniškega kapitala v višini 160 milijonov CZK namenjena izključno za financiranje izgradnje trolejbusne linije Ústí nad Labem – Střekov. Sredstva so bila na ločenem računu podjetja DP Ústi, s katerega so se izvajala plačila za izgradnjo trolejbusne linije Ústí nad Labem – Střekov.

(75)

Navedena linija je sestavni del osrednjega javnega mestnega prevoza v občini Ústí nad Labem, sestavljenega iz obsežnega ekološkega trolejbusnega prevoza, ki se je v občini vzpostavljal od leta 1984 in postopno začenjal z delovanjem od leta 1988. Izgradnja zadevne linije predstavlja zadnjo fazo izgradnje sistema, njeno dokončanje pa bo velik del občine na desnem bregu povezalo z osrednjim trolejbusnim prevozom. Ta razširitev sistema je bila načrtovana od leta 1996.

(76)

Po trditvah čeških organov bo naložba znatno izboljšala okoljske razmere v občini, in sicer bo zlasti zmanjšala onesnaževanja zraka na območju desnega rečnega brega mesta, ravni hrupa prometa na zadevnih linijah z uporabo trolejbusov namesto avtobusov (zlasti pri nočnih prevozih), emisije na zadevnih linijah in tveganje fotokemičnega smoga na območju Střekov.

(77)

Češki organi so zato trdili, da sodi povečanje kapitala med izjeme iz člena 3(1)(b) Uredbe Sveta št. 1107/70 (25). Češki organi trdijo, da so pogoji za uporabo člena 3(1)(b) izpolnjeni, ker (i) je izgradnja trolejbusnega omrežja namenjena usklajevanju in optimizaciji prometa, (ii) vključuje stroške infrastrukture, ki jih drugim prevoznikom, ki uporabljajo druge vrste cestnega prometa, ni treba nositi, in (iii) za dosego skupnega cilja politike ni drugih možnosti, ki bi prinašale manjše finančno breme (tj. usklajevanje prometa in zmanjšanje emisij CO2).

4.3   PRIPOMBE GLEDE DODATNIH UKREPOV, DODELJENIH PODJETJEMA DP ÚSTÍ IN DP TEPLICE

(78)

Podjetje DP Ústí je leta 2005 v okviru svojih obveznosti javne službe pridobilo dve dodatni nadomestili v višini 4 591 200 CZK in 7 335 000 CZK. Češki organi so pojasnili, da sta bili navedeni nadomestili, ki ju je zagotovila občina Ústí nad Labem, namenjeni izključno občinskemu prevozu v navedeni občini in nista bili povezani z nadomestili za regionalni prevoz, ki jih je dodelila regija Ústí in so obravnavana v sklepu o začetku postopka.

(79)

Češki organi so glede ukrepov, dodeljenih podjetju DP Teplice, pojasnili, da so se nadomestili, ki ju je dodelila občina Teplice, in najem vozil nanašali izključno na obveznosti javne službe, povezane s prevozom v navedeni občini. Navedeni ukrepi niso bili povezani z nadomestili za regionalni prevoz, ki jih je dodelila regija Ústí in so obravnavani v sklepu o začetku postopka. Ker je podjetje DP Teplice vodilo ločena računa, ni bilo tveganja, da bi navedeni nadomestili na kakršen koli način navzkrižno subvencionirali dejavnosti regionalnega prevoza podjetja DP Teplice. Trolejbusov zaradi njihove narave ni mogoče uporabljati zunaj trolejbusnih linij občine Teplice za zagotavljanje regionalnih prevoznih storitev.

5.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI

(80)

Podjetje DPÚK je bila edina zainteresirana stran, ki je predložila pripombe na sklep o začetku postopka.

(81)

Podjetje DPÚK je predložilo splošne pripombe na pravni okvir nadomestila za obveznosti javne službe v sektorju regionalnih avtobusnih storitev v Češki republiki. Podjetje DPÚK je trdilo, da ni bilo liberalizacije sektorja javnega prevoza v Češki republiki. Po trditvah podjetja DPÚK je to pomenilo, da so bile obveznosti prevoznikov jasno določene v upravnih odločbah, s katerimi so se podelile licence prevoznikom, saj češka zakonodaja temelji na sistemu „obveznosti javnih služb“ v smislu člena 2 Uredbe (EGS) št. 1191/69 in ne na „pogodbah o izvajanju javne službe“ v smislu člena 14 navedene uredbe. Podjetje DPÚK trdi, da je na oceno nadomestil za opravljanje javne službe v sklepu o začetku postopka vplivala nepravilna razlaga zadevnega pravnega okvira. Nadalje trdi, da sodbe v zadevi Altmark v tem primeru ni mogoče uporabiti, ker je navedena sodba v nasprotju z zadevnim primerom temeljila na sistemu, ki temelji na pogodbah o izvajanju javne službe in ne na obveznostih javnih služb.

(82)

Podjetje DPÚK je na podlagi tega trdilo, da obveznosti javne službe in raven nadomestila niso mogli biti predmet pogajanj med regionalnimi organi in prevozniki. Niso mogli biti izpostavljeni konkurenci med prevozniki, saj to v sistemu, ki temelji na obveznostih javne službe, ni mogoče, nadomestilo pa ni predstavljalo pogodbene cene zagotovljenih prevoznih storitev, ampak je bila izguba zaradi izvajanja zadevnih obveznosti na podlagi uporabe pravnih določb, nanj prevozniki in organi niso mogli vplivati ter zato ni moglo biti predmet pogajanj. Podjetje DPÚK je nadalje trdilo, da je regija Ústí kršila veljavno zakonodajo, ko je pogodbe o izvajanju javne službe sklenila s prevozniki na podlagi nepravega postopka oddaje javnega naročila. Podjetje DPÚK je trdilo, da so takšni poskusi uporabe načel konkurence v nasprotju s sistemom, ki temelji na obveznostih javne službe in torej nezakoniti. Podjetje DPÚK je trdilo, da so bile licence in nadomestila za opravljanje javne službe na novo izbranim prevoznikom podeljene nezakonito, ker je podjetje DPÚK imetnik prvotnih licenc za iste avtobusne linije. Organi regije Ústí so tak pristop izbrali zato, ker prvotnim prevoznikom niso pripravljeni plačati nadomestil, do katerih so le-ti upravičeni na podlagi zakonodaje, prvotni prevozniki, ki ne želijo sprejeti nižjih subvencij za izvajanje storitev, pa se ustrahujejo in zamenjajo z novimi prevozniki na podlagi nezakonitih kvazi razpisov. Podjetje DPÚK je zahtevalo, da se take razmere odpravijo ter se mu dovoli, da prevzame avtobuse in zaposlene od trenutno nezakonito izbranih prevoznikov ter ponovno začne izvajati prvotno uvedene obveznosti javne službe, ki bi morale prenehati šele leta 2011. Poleg tega je podjetje DPÚK trdilo, da so podatki za obdobje 2006–2008 dokaz za njegovo trditev, da bi bili končni stroški zagotavljanja regionalnih avtobusnih storitev novih prevoznikov višji.

(83)

Podjetje DPÚK je opozorilo, da so na novo izbrani prevozniki v več primerih občinski avtobusni prevozniki v lasti zadevnih občin, ki od teh občin prejemajo tudi subvencije, zato med navedenimi prevozniki in prevozniki na trgu regionalnega potniškega prevoza obstaja nepravična konkurenca. Po trditvah podjetja DPÚK je nesprejemljivo, da lahko lokalni avtobusni prevozniki upravljajo regionalne linije, ki niso v območju njihove občine.

(84)

Podjetje DPÚK je glede poroštva in povečanja kapitala, ki ju je prejelo od občine Ústí nad Labem, trdilo, da je organom predlagalo bistveno cenejšo drugo možnost za okolju prijazno lokalno prevozno storitev na liniji Ústí nad Labem – Střekov (na podlagi avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG) namesto trolejbusov podjetja DP Ústí), vendar je bila ta možnost zavrnjena.

(85)

Glede ukrepov, ki so bili v skladu s sklepom o začetku postopka dodeljeni pred pristopom Češke republike k Uniji, je podjetje DPÚK trdilo, da imajo vsi ti ukrepi dolgoročni učinek, ki krepko presega datum pristopa.

(86)

Glede ocene, ki jo je Komisija podala za prenos upravljanja parkirnih ur na podjetje DP Děčín, je podjetje DPÚK trdilo, da analiza v sklepu o začetku postopka ni pravilna, saj se prag de minimis ne uporablja v sektorju javnega prevoza.

(87)

Podjetje DPÚK ni imelo pripomb glede pojma nepredvidljivih stroškov. Predložilo ni niti pripomb na dejstvo, da lahko predhodna določitev najvišje cene za nadomestilo, ki temelji na nacionalni statistični analizi, prepreči izplačila čezmernih nadomestil prevoznikom.

6.   PRIPOMBE ČEŠKE REPUBLIKE GLEDE PRIPOMB ZAINTERESIRANE STRANI

(88)

Češki organi se niso strinjali z razlago pravnega okvira za nadomestila za obveznosti javne službe v sektorju regionalnih avtobusnih storitev v Češki republiki, kot jo je podalo podjetje DPÚK v svojih stališčih. Prav tako se niso strinjali s trditvijo podjetja DPÚK, da storitve javnega prevoza v Češki republiki še niso bile liberalizirane.

(89)

Češki organi so trdili, da je nacionalni zakonodajni okvir vključeval dve možnosti za ureditev javnega avtobusnega prevoza na podlagi režima obveznosti javne službe: (i) s pogodbo o izvajanju javne službe na podlagi oddelka 19 Zakona o prevozih v cestnem prometu in člena 14 Uredbe (EGS) št. 1191/69 ter (ii) s sklepom, ki enostransko uvaja obveznost javne službe. Druga možnost se uporablja le v majhnem obsegu. V regiji Ústí izvajanje vseh regionalnih avtobusnih prevozov trenutno temelji na pogodbah, ki so bile sklenjene na podlagi odprtih, preglednih in nediskriminatornih postopkov oddaje javnega naročila. Češki organi so trdili, da so pogodbe o izvajanju javnih del kljub nekaterim razlikam v uporabljenih izrazih pogodbe o izvajanju javnih del v smislu Uredbe (EGS) št. 1191/69. To je jasno iz besedila Zakona o prevozih v cestnem prometu in njegove razlage v raznih sklepih ustreznih organov.

(90)

Češki organi so pojasnili tudi, da je licenca za izvajanje storitev avtobusnega prevoza dovoljenje, ki prevozniku omogoča, da storitve avtobusnega prevoza zagotavlja na posameznih linijah, ne pomeni pa, da so mu zaupane obveznosti javne službe. Navedene obveznosti so bile prevoznikom zaupane s sklenitvijo pogodb o izvajanju javne službe med zadevnim prevoznikom in zadevnim organom (v tem primeru regijo Ústí). Licenco za določeno linijo je lahko imelo več prevoznikov, nadomestilo za opravljanje javne službe pa je bilo dodeljeno le prevozniku, ki je za navedeno linijo sklenil pogodbo z regionalnimi organi ali za katerega je bila s sklepom organov obveznost uvedena. Licenca tudi ni mogla pomeniti sklepa o uvedbi obveznosti o javni službi v smislu člena 1 Uredbe (EGS) št. 1191/69, prav tako pa ni zagotovila dodelitve nadomestila za finančno breme zaradi obveznosti, kot je to zahtevano v členu 6 navedene uredbe.

(91)

Češki organi so nadalje menili, da so nadomestila, plačana na podlagi pogodb o izvajanju javne službe, izpolnjevala merila iz sodbe v zadevi Altmark, zato Komisija o njih ni bila uradno obveščena.

(92)

Češki organi so trdili, da so bile zaradi odprtega, preglednega in nediskriminatornega izbirnega postopka avtobusne storitve v okviru obveznosti javne službe v regiji Ústí zagotovljene po cenah, ki so bile precej ugodnejše kot v preteklosti. Zato so se sredstva regije Ústí učinkoviteje porabljale, kot bi se, če bi regija morala plačati nadomestilo za škodo, ki ga je enostransko zahtevalo podjetje DPÚK.

(93)

Češki organi so glede trditev podjetja DPÚK v zvezi z poroštvom in povečanjem kapitala, ki ju je podjetju zagotovila občina Ústí nad Labem, pojasnili, da v navedeni občini obstaja trolejbusno omrežje in da so bili navedeni ukrepi uporabljeni za povezavo dveh obstoječih glavnih trolejbusnih omrežij. Nove trolejbusne linije so torej le dopolnile obstoječo trolejbusno omrežje, ki se je postopno uvajalo od leta 1988. Češki organi so nazadnje trdili, da nikjer ni uradno zabeleženo, da bi podjetje DPÚK uradno predložilo nadomesten projekt za zagotavljanje ekološkega prevoza v občini. Projekt, priložen k predložitvi podjetja DPÚK, nosi datum junij 2001, zato v času ocenjenih ukrepov ni bil pomemben.

7.   OCENA UKREPOV

(94)

V skladu s členom 107(1) Pogodbe je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

(95)

Da se ukrep šteje za pomoč v smislu člena 107(1), morajo biti izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji: (i) ukrep se mora pripisati državi in financiran mora biti iz državnih sredstev; (ii) prejemniku mora dodeliti prednost; (iii) ta prednost mora biti selektivna in (iv) ukrep mora izkrivljati konkurenco ali bi jo lahko izkrivljala, in lahko vpliva na trgovino med državami članicami.

(96)

Komisija bo proučila, ali je bil vsak od navedenih pogojev izpolnjen v zvezi z naslednjimi petimi ukrepi:

(a)

nadomestila za izpolnjevanje obveznosti javnih služb, ki jih je regija Ústí podjetjem ČSAD, DP Ústí, DP Teplice, DP Chomutov, DP Děčín, DP Most, Podbořany, Miroslav Ohem, Petr Frommel, Petr Stejskal in Vilém Graupner dodelila za zagotavljanje regionalnih prevoznih storitev v letih 2005 in 2006;

(b)

nadomestila za izpolnjevanje obveznosti javnih služb, ki jih je regija Ústí podjetjem Autobusy Karlovy Vary, a.s, Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný a.s., DP Most in ZDAR, a.s. dodelila za zagotavljanje regionalnih prevoznih storitev v obdobju od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007;

(c)

nadomestila za izpolnjevanje obveznosti javnih služb, ki jih je regija Ústí podjetjem ČSAD Semily, DP Děčín, ČSAD Střední Čechy, DP Teplice, DP Ústí, DP Chomutov in DP Mladá Boleslav dodelila za zagotavljanje regionalnih prevoznih storitev v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006;

(d)

poroštvi z dne 23. julija 2004 in 11. aprila 2005, ki ju je občina Ústí nad Labem zagotovila podjetju DP Ústí zavarovanje posojil v višini 35 milijonov CZK oziroma 5 milijonov CZK;

(e)

povečanje lastniškega kapitala podjetja DP Ústí za 160 milijonov CZK, ki ga je občina Ústí nad Labem dodelila leta 2006.

7.1   OBSTOJ DRŽAVNE POMOČI

7.1.1   Nadomestila za izpolnjevanje obveznosti javne službe (ukrepi iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 96)

7.1.1.1   Državna sredstva

(97)

Nadomestila za javno službo za zagotavljanje prevoznih storitev so bila izplačana na podlagi pogodb, sklenjenih med organi regije Ústí in prevozniki iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 96, plačana pa so bila iz javnega proračuna navedenih organov. Navedena nadomestila se torej lahko pripišejo državi, dodeljena pa so bila iz državnih sredstev.

7.1.1.2   Gospodarska prednost

(98)

Iz sodbe v zadevi Altmark sledi, da nadomestilo, ki ga dodeli država ali je dodeljeno iz državnih sredstev podjetjem v zameno za izpolnjevanje obveznosti javne službe, zadevnim podjetjem ne zagotavlja prednosti, zato ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe, če so izpolnjeni štirje kumulativni pogoji:

(a)

upravičeno podjetje mora biti dejansko pooblaščeno za izvajanje obveznosti javnih služb in navedene obveznosti morajo biti jasno opredeljene;

(b)

merila, na osnovi katerih je izračunano nadomestilo, morajo biti določena predhodno ter objektivno in pregledno;

(c)

nadomestilo ne presega tega, kar je potrebno za pokrivanje celotnih ali delnih stroškov, ki jih povzroča izpolnjevanje obveznosti javne službe, ob upoštevanju s tem povezanih prihodkov kot tudi primernega dobička za izpolnjevanje teh obveznosti;

(d)

če podjetje, ki se mu naloži izpolnjevanje obveznosti javne storitve, v konkretnem primeru ni izbrano s postopkom oddaje javnega naročila, ki omogoča, da se izbere tisti ponudnik, ki lahko te storitve opravlja z najnižjimi stroški za skupnost, se mora raven potrebnega nadomestila določiti na podlagi analize stroškov, ki bi jih povprečno, dobro vodeno podjetje, ki je ustrezno opremljeno s prevoznimi sredstvi, zato da lahko zadosti zahtevam javne storitve, imelo pri izpolnjevanju teh obveznosti ob upoštevanju realiziranih prihodkov in primernega dobička zaradi izpolnjevanja teh obveznosti.

(99)

Da se izključi prisotnost gospodarske prednosti v primerih, ko je nadomestilo dodeljeno podjetjem v zameno za izpolnjevanje obveznosti javne službe, sodba v zadevi Altmark zahteva, da so vsi štirje pogoji izpolnjeni kumulativno.

(100)

Glede prvega pogoja, obveznost javne službe na področju kopenskega prevoza pomeni zahtevo, s katero se zagotovijo prevozne storitve v splošnem interesu, ki jih prevoznik, če bi upošteval lastne poslovne interese, ne bi prevzel ali jih ne bi prevzel v enakem obsegu ali pod enakimi pogoji brez plačila (26). Države članice imajo v okviru teh omejitev široko diskrecijsko pravico pri določanju obveznosti za javno službo v skladu s potrebami končnih uporabnikov. Komisija mora v takih primerih zagotoviti, da se ta diskrecijska pravica pri opredelitvi obveznosti za javno službo uporablja brez očitnih napak.

(101)

Komisija je v sklepu o začetku postopka že ugotovila, da so ji češki organi predložili pogodbe, na podlagi katerih so regionalni organi regije Ústí s prevozniki uredili zagotavljanje obveznosti javne službe. V navedenih pogodbah je opredeljen obseg obveznosti javne službe za zagotavljanje prevoznih storitev. Natančneje, v navedenih pogodbah so opredeljene linije, na katerih avtobusni prevozniki opravljajo storitve, vozni redi in objektivna ocena dokazljive izgube. Da storitev na navedenih linijah ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost, dokazuje primerjava pričakovane dokazljive izgube in dejanske izgube za navedene linije, kot je prikazano v preglednicah od 1 do 9. Prevozniki se ne morejo enostransko odločiti, da na nedonosnih linijah storitev ne bodo več opravljali; prav tako ne morejo vplivati na obseg in pogostost storitev na linijah, s katerimi upravljajo. Zato nosijo določeno stopnjo poslovnega tveganja, saj se lahko, če so njihove izgube iz poslovanja večje od izgube, ki je bila predhodno določena z objektivno oceno dokazljive izgube, soočijo z gospodarsko izgubo. Komisija v skladu s tem ugotavlja, da v zvezi z ukrepi iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 96 obstajajo dejanske obveznosti javne službe, ki so bile jasno opredeljene vnaprej. Prvi pogoj iz sodbe v zadevi Altmark je zato izpolnjen.

(102)

V zvezi z drugim pogojem iz sodbe v zadevi Altmark morajo biti merila, ki so podlaga za izračun nadomestila, objektivno in pregledno določena vnaprej, da podjetja, ki prejmejo nadomestilo, ne bi imela gospodarske prednosti pred konkurenčnimi podjetji. Vnaprejšnja določitev meril za nadomestilo ne pomeni, da mora biti nadomestilo izračunano na podlagi posebne formule. Pomembno je le, da je od začetka jasno, kako se bo nadomestilo določilo.

(103)

Komisija je v sklepu o začetku postopka ugotovila, da je bilo nadomestilo za javno službo izračunano v pogodbah na podlagi pričakovane cene na kilometer in pričakovanega prihodka. Komisija priznava, da bi takšna metodologija lahko zagotovila objektiven in pregleden predhodni izračun nadomestila. Komisija v tem primeru v zvezi z metodologijo, uporabljeno za določitev višine pričakovanih cen na kilometer, ni prejela dovolj informacij, zato še ni mogla ugotoviti, ali je bil drugi pogoj iz sodbe v zadevi Altmark izpolnjen.

(104)

Češki organi so medtem pojasnili, da veljavna češka zakonodaja določa vse parametre, na podlagi katerih se izračunajo plačila nadomestil, zlasti stroške storitev, prihodke in primeren dobiček. Zato je vsaka pogodba, sklenjena med regijo Ústí in prevoznikom, vsebovala zadevne parametre, ki so se uporabili za objektivno oceno dokazljive izgube. Navedena ocena temelji na razliki med (a) ceno na kilometer, dogovorjeno v pogodbi in (b) prihodki prevoznika pri zadevnih storitvah. Cena na kilometer je vključevala (i) stroške izvajanja storitev in (ii) primeren dobiček.

(105)

Češki organi so glede razlik v ceni na kilometer posameznega prevoznika pojasnili, da izkazujejo različni položaj posameznega prevoznika (npr. stroški na kilometer so v podeželskih in primestnih območjih seveda različni). Vsekakor pa so bili vsi parametri za izračun cen posameznega prevoznika jasno določeni vnaprej v posameznih pogodbah. Regionalni organi so bili tudi pooblaščeni za preverjanje, ali so bili podatki, uporabljeni za zadevne ocene, pravilni in ali so ustrezali položaju določenega prevoznika.

(106)

Komisija zato meni, da so bili parametri za izračun nadomestila za posameznega prevoznika objektivno in pregledno določeni vnaprej. Drugi pogoj iz sodbe v zadevi Altmark v zvezi z ukrepi iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 96 je zato izpolnjen.

(107)

Komisija glede tretjega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark ugotavlja, da se končni obračuni in plačila nadomestil izvedejo šele, ko zadevni prevoznik predloži dokazilo o dejanskih izgubah, ki so nastale pri izvajanju storitve. Hkrati ne najvišji znesek nadomestila omejen vnaprej z objektivno oceno dokazljive izgube, ki je vključena v pogodbo.

(108)

V skladu z oddelkom 19b(3) Zakona o prevozih v cestnem prometu objektivna ocena dokazljive izgube pomeni predhodno določeno zgornjo mejo, nad katero pristojni organ ne more nadomestiti dejanske izgube (27). Če prevoznik po izvedbi pogodbe zahteva višje nadomestilo za izgube, javni organi teh izgub ne morejo kriti. Če so, nasprotno, dejanske izgube nižje od pričakovane ocenjene izgube, se nadomestijo le dejanske izgube.

(109)

To dokazuje dejstvo, da je dejansko nadomestilo, ki ga prejmejo prevozniki, kot je navedeno v preglednici 2, preglednici 4, preglednici 7 in preglednici 9, v številnih primerih nižje od predvidenih izgub, določenih v pogodbi, kot je navedeno v stolpcu „skupna dokazljiva izguba“ v preglednici 1, preglednici 3, preglednici 6 in preglednici 8.

(110)

Navedene omejitve se lahko presežejo le v primeru nepredvidljivih stroškov, česar pa ni bilo pri nobeni pogodbi za regionalni prevoz, obravnavani v tem sklepu. V zvezi s pojmom „nepredvidljivih stroškov“, glede katerega je Komisija izrazila pomisleke v sklepu o začetku postopka, se navedeni pojem nanaša na stroške, ki niso odvisni od upravljanja družb, kot so naravne nesreče, državne intervencije glede cen, preusmeritve ali spremembe trošarin, DDV itd. Prevozniki morajo, da lahko zahtevajo nadomestilo, dokazati, da so navedeni stroški dejansko nastali pri izpolnjevanju obveznosti javne službe. Obstoj te izjeme od najvišje omejitve nadomestila ne ogroža zmožnosti mehanizma nadomestil za zagotovitev, da končno nadomestilo, ki ga prejme prevoznik, ne preseže dejanskih izgub.

(111)

V zvezi z določitvijo primernega dobička, ki je del izračuna stroškov in glede katerega je Komisija v sklepu o začetku postopka prav tako izrazila pomisleke, so češki organi dokazali, da je povprečni dobiček leta 2005 znašal 1,53 CZK/km. Povprečna cena na kilometer leta 2005 je znašala 30,60 CZK/km, torej je bila povprečna profitna marža približno 5 %, kar je po mnenju Komisije primerno. Leta 2007 je povprečni dobiček znašal 0,97 CZK/km, povprečna cena na kilometer pa je bila 30,24 CZK. Povprečna profitna marža je bila torej približno 3,2 %. Češki organi niso predložili podatkov o povprečnem dobičku za leto 2006. Povprečna profitna marža za leto 2006 je verjetno podobna kot v letih 2005 in 2007, saj so bili drugi zadevni podatki (povprečna cena na kilometer leta 2007 je znašala 31,72 CZK, povprečna dokazljiva izguba na kilometer pa 17,49 CZK) podobni, ista pa je bila tudi metodologija za izračun primernega dobička (glej opombo 9).

(112)

Komisija zato ugotavlja, da je tretji pogoj iz sodbe v zadevi Altmark v zvezi z ukrepi iz točk (a), (b) in (c) uvodne izjave 96 izpolnjen.

(113)

Četrti pogoj iz sodbe v zadevi Altmark zahteva, da se izvajalec javne službe izbere s postopkom oddaje javnega naročila ali da se stroški za zagotavljanje javne službe s primerjalno analizo omejijo na stroške povprečnega, dobro vodenega podjetja.

(114)

V skladu z informacijami, ki so jih češki organi predložili v zvezi z ukrepi iz točk (a) in (b) uvodne izjave 96, se je pogodbeno razmerje med regijo Ústí in prevozniki za leti 2005 in 2006 vzpostavilo s podaljšanjem obstoječih pogodb, pogodbe za obdobje od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006 pa so se sklenile po postopku s pogajanji. V nobenem od teh postopkih prevozniki niso mogli predložiti svojih ponudb za zagotavljanje prevoznih storitev v zadevnem obdobju in noben od teh postopkov ni postopek oddaje javnega naročila, ki bi omogočal izbiro ponudb, ki izkazujejo tržne pogoje, kakor je to zahtevano v prvem delu četrtega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark  (28).

(115)

Komisija mora zato proučiti, ali je v zvezi z zadevnimi pogodbami izpolnjen drugi del možnosti, ki je navedena v četrtem pogoju sodbe v zadevi Altmark. V skladu z navedeno možnostjo mora biti raven nadomestila določena na podlagi analize stroškov povprečnega, dobro vodenega in primerno opremljenega podjetja (primerjalna analiza).

(116)

Češki organi trdijo, da raven nadomestila prevoznikom v letih 2005 in 2006 ustreza stroškom povprečnega, dobro vodenega in primerno opremljenega podjetja. Trdijo, da so to dokazali s primerjavo cen v letih 2005 in 2006 s cenami na podlagi odprtih in preglednih postopkov za oddajo javnega naročila za storitve od leta 2007. Leta 2005 je povprečna cena znašala 30,60 CZK/km (povprečni stroški 29,06 CZK/km), povprečna cena na podlagi razpisov leta 2007 pa je znašala 30,24 CZK/km (povprečni stroški 29,22 CZK/km). Leta 2005 so cene različnih prevoznikov znašale med 21,50 CZK in 37,16 CZK na kilometer, leta 2007 pa so znašale med 25,48 CZK in 45,79 CZK na kilometer. Češki organi trdijo, da se povprečna višina cene na kilometer in razpon posameznih cen v letih 2005 in 2007 nista bistveno razlikovala, zato je treba za cene iz leta 2005 šteti, da ustrezajo stroškom povprečnega, dobro vodenega podjetja, primerno opremljenega s prevoznimi sredstvi. Češki organi so predložili tudi strokovno mnenje, ki je navajalo, da so razen izredno visokih stroškov pritožnika stroški vseh drugih prevoznikov ustrezali stroškom povprečnega, dobro vodenega podjetja, primerno opremljenega s prevoznimi sredstvi.

(117)

Komisija ugotavlja, da je uporaba statističnih podatkov, opisanih v prejšnji uvodni izjavi, namenjena ugotavljanju, da je bila cena določena s sklicevanjem na stroške povprečnega podjetja. Kot je bilo ugotovljeno že v sklepu o začetku postopka, na podlagi preteklih podatkov ni mogoče skleniti, da je treba prevoznike, ki so se strinjali z zagotavljanjem storitev na ravni stroškov iz leta 2005, šteti za dobro upravljane prevoznike. Določanje ravni stroškov v preteklosti ne pomeni spodbude za učinkovito stroškovno upravljanje prevoznikov. Če se kateri od pomembnih parametrov stroškov spremeni (na primer cena goriva), pretekli podatki takoj postanejo zastareli. Češki organi poleg tega pri opredelitvi referenčnih podjetij niso uporabili objektivnih meril, ki so gospodarsko priznana kot reprezentativna za ustrezno upravljanje, njihova analiza pa ni temeljila na analitičnih razmerjih, ki bi bila reprezentativna za produktivnost ali povezana s kakovostjo ponudbe (29).

(118)

Češki organi v zvezi z ukrepom iz točke (c) uvodne izjave 96 Komisiji niso predložili nobenih informacij, ki bi kazale na to, da je bila raven nadomestila za pogodbe v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006 določena na podlagi analize stroškov povprečnega, dobro vodenega in primerno opremljenega podjetja.

(119)

Ker v skladu z navedenim niso bile izpolnjene vse zahteve druge možnosti četrtega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark, Komisija ne more skleniti, da je bil znesek nadomestila na podlagi ukrepov iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 določen na ravni, ki zagotavlja, da nekaterim prevoznikom ni bila zagotovljena nobena prednost. Komisija zato meni, da so nadomestila za opravljanje javne službe, dodeljena na podlagi ukrepov iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96, zagotovila gospodarsko prednost regionalnim javnim prevoznikom, navedenim v isti uvodni izjavi.

(120)

V zvezi z ukrepom iz točke (b) uvodne izjave 96 so bile pogodbe o izvajanju javne službe, sklenjene za obdobje med 9. septembrom 2006 in 2. junijem 2007, sklenjene po postopku za oddajo javnih naročil. V navedenem postopku za oddajo javnih naročil je bila regija Ústí razdeljena na petnajst območij, za katera so prevozniki lahko oddali ločene ponudbe. Postopek za oddajo javnih naročil je bil objavljen na spletni strani, na tabli regije Ústí za javna obvestila in v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata v celotni Češki republiki. Razpisno dokumentacijo je prevzelo triindvajset zainteresiranih strani. Merila za dodelitev so bila znana vnaprej: izbor naj bi potekal izključno na podlagi cene, ocenjeni niso bili nobeni kvalitativni parametri in izbrani ponudnik je bil prevoznik, ki je ponudil najnižjo ceno na kilometer. Postopek oddaje javnega naročila je bil torej ustrezno objavljen, odprt in pregleden.

(121)

Po navedbah čeških organov se je ponujena cena gibala med 27,57 CZK/km in 43,73 CZK/km. Ob izločitvi ponudbe podjetja DPÚK bi se ponujena cena gibala med 27,57 CZK/km in 33,5 CZK/km. Cene na kilometer so ponudili prevozniki za območja, za katera so se odločili, da bodo dali ponudbo. Podjetje ČSAD Česká Lípa je bilo izbrano v vseh petnajstih postopkih za oddajo javnega naročila. Ker navedeni prevoznik storitve na koncu ni mogel zagotoviti, je regija Ústí v primerih, v katerih je bilo to mogoče (za devet območij), pogodbe o izvajanju javne službe sklenila z drugouvrščenimi ponudniki. Izbira drugega najvišjega ponudnika v primeru, ko najvišji ponudnik ne opravi storitev, ne vpliva na ugotovitev, da je bila ponudba, ki je bila na koncu izbrana za navedenih devet območij, izbrana na podlagi ustrezno objavljenega, odprtega in preglednega postopka v skladu s prvim delom četrtega pogoja sodbe v zadevi Altmark.

(122)

Komisija zato ugotavlja, da nadomestilo za opravljanje javne službe, ki ga je regija Ústí dodelila na podlagi ukrepa iz točke (b) uvodne izjave 96, ne zagotavlja prednosti prevoznikom, navedenim v zadevni uvodni izjavi in zato ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe. Obstoj državne pomoči na podlagi navedene določbe se ugotavlja le, če so izpolnjeni vsi pogoji iz uvodne izjave 95, zato zaradi odsotnosti prednosti ni potrebe po nadaljnjem proučevanju ukrepa iz točke (b) uvodne izjave 96.

7.1.1.3   Selektivnost

(123)

Prednost, dodeljena na podlagi točk (a) in (c) uvodne izjave 96 je selektivna, saj imajo od navedenih nadomestil korist le nekatera podjetja.

7.1.1.4   Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami

(124)

Za ukrep, ki ga dodeli država, se šteje, da izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco, kadar izboljša konkurenčni položaj prejemnika v primerjavi z drugimi podjetji, ki so njegovi konkurenti (30). Za vse praktične namene se izkrivljanje konkurence v smislu člena 107 Pogodbe predvideva takoj, ko država dodeli finančno prednost podjetju v liberaliziranem sektorju, v katerem je ali bi lahko bila prisotna konkurenca (31).

(125)

Pomoč, dodeljena izvajalcem na trgu ali v sektorju, v katerem še ni potekal postopek liberalizacije z odprtjem trga zunanji konkurenci, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1), saj ne vpliva na trgovino med državami članicami. Kot je bilo ugotovljeno v sodbi v zadevi Altmark, je z učinkom od leta 1995 več članic začelo odpirati posamezne prevozne trge konkurenčnim podjetjem, ustanovljenim v drugih državah članicah, tako da številna podjetja ponujajo svoje storitve mestnega, primestnega ali regionalnega prevoza v državah članicah, iz katerih ne izvirajo. Kot je bilo pojasnjeno v uvodni izjavi 14, lahko v skladu s češko zakonodajo, ki velja od leta 2004, regionalne avtobusne storitve na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe zagotavlja vsak prevoznik, ki ima licenco za določeno linijo, je pridobil splošno dovoljenje („koncese“) na podlagi Zakona o izdaji dovoljenj za opravljanje trgovinske dejavnosti („živnostenský zákon“) za opravljanje dejavnosti javnega avtobusnega prevoza in spoštuje dogovorjen vozni red. Kot je bilo nadalje ugotovljeno v navedeni uvodni izjavi, so bile storitve regionalnega avtobusnega prevoza v regiji Ústi v obravnavanem obdobju v celoti liberalizirane, saj je lahko v obravnavanem obdobju v Češki republiki storitve regionalnega avtobusnega prevoza opravljal vsak prevoznik iz druge države članice, ki je izpolnjeval pogoje za pridobitev licence.

(126)

V skladu s tem bi bilo treba za vsako nadomestilo, dodeljeno regionalnim avtobusnim prevoznikom, šteti, da lahko izkrivlja konkurenco pri zagotavljanju storitev avtobusnega potniškega prevoza.

(127)

Za prednost, dodeljeno podjetju, ki posluje na trgu, odprtem za konkurenco, se običajno predvideva, da vpliva na trgovino med državami članicami. „Ko finančna pomoč, ki jo dodeli država, okrepi položaj podjetja v razmerju do drugih konkurenčnih podjetij v izmenjavah znotraj Skupnosti, je za slednje potrebno upoštevati, da je pomoč vplivala nanje (32). Za ukrepa iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 je zato treba šteti, da vplivata na trgovino med državami članicami, in sicer imata negativen učinek na možnost prevoznih podjetij, ustanovljenih v drugih državah članicah, da nudijo svoje storitve v Češki republiki, in krepita položaj prejemnikov nadomestila za opravljanje javne službe na trgu.

7.1.2   Poroštvi za podjetje DP Ústí (ukrep iz točke (d) uvodne izjave 96)

(128)

Podjetje DP Ústí je v letih 2004 in 2005 prejelo poroštvi občine Ústí nad Labem za zavarovanje bančnih posojil v višini 35 milijonov CZK in 5 milijonov CZK. Posojili sta bili namenjeni končanju izgradnje trolejbusne linije Ústí nad Labem – Střekov.

(129)

Da takšna posojila pomenijo pomoč, morajo prejemniku dodeliti prednost. S tem v zvezi je treba navesti sklic na Obvestilo Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (33).

(130)

Obvestilo Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev navaja, da se poroštev, ki jih dodeli država, pod določenimi pogoji, ki morajo biti kumulativni, ne more šteti za državno pomoč.

(131)

Prvič, posojilojemalec mora biti v finančnih težavah. Komisija je analizirala račune podjetja DP Ústí in ugotovila, da podjetje v letih 2004 in 2005, tj. v času, ko je prejelo poroštvi, ni bilo v težavah.

(132)

Drugič, obseg poroštva mora biti v času dodelitve pravilno ocenjen. To pomeni, da mora biti poroštvo povezano s specifično finančno transakcijo, imeti določen najvišji znesek in omejeno trajanje. Komisija ugotavlja, da je bilo v zadevnem primeru poroštvo pravilno ocenjeno, saj je bilo povezano z dvema bančnima posojiloma v višini 35 milijonov CZK in 5 milijonov CZK. Poleg tega sta bili navedeni posojili dodeljeni izključno za financiranje infrastrukture javnega prometa – izgradnjo dodatne trolejbusne linije v občini Ústí nad Labem. Poroštvi sta imeli omejeno trajanje, saj sta bili dodeljeni za obdobje vračila posojila (tj. do 30. junija 2009 za posojilo v višini 35 milijonov CZK in do 31. marca 2010 za posojilo v višini 5 milijonov CZK).

(133)

Tretjič, posojilo na splošno ne bi smelo zajemati več kot 80 % neodplačanega posojila. Neizpolnjevanje navedenega merila ne pomeni, da je poroštvo samodejno obravnavano kot državno pomoč (točka 4.4 Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev), vendar mora Komisija kljub temu proučiti vsa poroštva, ki zajemajo celotno (ali skoraj celotno) finančno transakcijo, kot je transakcija, ki jo je zagotovila občina Ústí nad Labem.

(134)

Komisija ugotavlja, da je podjetje DP Ústí, podružnica v stoodstotni lasti občine Ústí nad Labem, več kot 95 % prihodkov ustvarilo z opravljanjem javne službe v okviru občinskega avtobusnega in tramvajskega prevoza. Občina Ústí nad Labem je navedeno javno službo podjetju DP Ústí zaupala s pogodbo o izvajanju javne službe. Posojili, ki sta bili zavarovani s poroštvi, sta bili namenjeni izključno izgradnji trolejbusne linije, s katero bi v okviru obveznosti javne službe upravljalo podjetje DP Ústí. Zavarovani posojili sta bili torej izključno namenjeni dejavnostim podjetja DP Ústí v zvezi z javno službo. DP Ústí je podjetje, katerega dejavnost je skoraj izključno pravilno poverjena obveznost javne službe.

(135)

Komisija zato meni, da je 100-odstotno zavarovanje posojil v skladu s točko 3.4 Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev.

(136)

Četrtič, za poroštvo bi morala biti plačana tržno oblikovana cena. Prevzem tveganja se navadno plača z ustrezno premijo na znesek poroštva. Kadar je plačana cena za poroštvo vsaj tako visoka, da ustreza primerljivi poroštveni premiji, ki jo je mogoče najti na finančnih trgih, poroštvo ne zajema pomoči.

(137)

V zadevnem primeru je provizija za poroštvo znašala 2,3 %. Upravičenec je majhen regionalni avtobusni prevoznik, zato ni mogoče določiti primerljive poroštvene premije. Češki organi so predložili dokaze, da je bilo povračilo za poroštvo takrat določeno na podlagi neodvisne strokovne ocene in izkazovalo običajne tržne pogoje.

(138)

Posojilojemalec bi načeloma moral biti zmožen dobiti posojilo iz finančnega trga brez kakršnega koli posredovanja države. Češki organi so predložili ponudbo za drugo posojilo iste banke iz avgusta 2008, v kateri je banka podjetju DP Ústí ponudila posojilo v znesku v višini 40 milijonov CZK z dvema možnima zavarovanjema: s poroštvom občine Ústí nad Labem ali zastavitvijo sredstev podjetja DP Ústí. Pogoji posojila so bili enaki pri obeh možnostih, kar je banka izrecno potrdila z dopisom. Iz tega je razvidno, da je bilo podjetje DP Ústí zmožno dobiti posojilo pod enakimi pogoji tudi brez poroštva.

(139)

Navedeno posojilo je bilo zagotovljeno pozneje kot posojili, zavarovani s poroštvi, ki se v tem primeru ocenjujeta, vendar nič ne kaže na to, da bi bil finančni položaj podjetja DP Ústí v navedenih obdobjih bistveno drugačen. V skladu z bilanco stanja podjetja DP Ústí z dne 31. decembra 2004 je lastni kapital podjetja znašal 668 milijonov CZK, skupni dolg pa le 122 milijonov CZK (vključno z zavarovanim posojilom v višini 35 milijonov CZK). Podjetje DP Ústí bi torej lahko, ob upoštevanju njegovega finančnega položaja, ustrezno poroštvo zagotovilo tudi v obdobju 2004/2005.

(140)

Komisija ob upoštevanju navedenega meni, da so češki organi, čeprav je bilo s poroštvom zavarovanih 100 % posojil, predložili ustrezne dokaze, da podjetje DP Ústí zaradi poroštva ni imelo nobene gospodarske prednosti. Komisija zato ugotavlja, da poroštvi za podjetje DP Ústí ne pomenita državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe.

7.1.3   Povečanje lastniškega kapitala za podjetje DP Ústí (ukrep iz točke (e) uvodne izjave 96)

7.1.3.1   Državna sredstva

(141)

Povečanje lastniškega kapitala podjetja DP Ústí je izvedla občina Ústí nad Labem. Pri tem so bila torej prisotna državna sredstva.

7.1.3.2   Gospodarska prednost

(142)

Češki organi glede povečanja lastniškega kapitala trdijo, da je bil njegov namen zagotoviti financiranje zadnje faze izgradnje trolejbusnega omrežja, ki se je gradilo od leta 1984. Dodatna naložba v elektrifikacijo občinskega prometnega omrežja občine Ústí nad Labem bi po navedbah čeških organov izboljšala okoljske razmere v občini.

(143)

Ker ni nobenih dokazov, da bi podjetje DP Ústí lahko pridobilo podobna sredstva iz drugih virov ali da bi morebitni zasebni vlagatelj tudi zagotovil takšno povečanje kapitala, bi bilo treba za povečanje kapitala šteti, da je podjetju DP Ústí dodelilo prednost.

7.1.3.3   Selektivnost

(144)

Povečanje kapitala je selektivno, kolikor je bilo dodeljeno le enemu podjetju, tj. DP Ústí.

7.1.3.4   Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami

(145)

Za ukrep, ki ga dodeli država, se šteje, da izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco, kadar izboljša konkurenčni položaj prejemnika v primerjavi z drugimi podjetji, ki so njegovi konkurenti. Za vse praktične namene se izkrivljanje konkurence v smislu člena 107 Pogodbe predvideva takoj, ko država dodeli finančno prednost podjetju v liberaliziranem sektorju, v katerem je ali bi lahko bila prisotna konkurenca.

(146)

Za prednost, dodeljeno podjetju, ki posluje na trgu, odprtem za konkurenco, se običajno predvideva, da vpliva na trgovino med državami članicami. Tudi javna subvencija, dodeljena podjetju, ki zagotavlja le lokalne ali regionalne storitve in ne zagotavlja nobenih storitev zunaj svoje matične države, lahko vpliva na trgovino med državami članicami, v katerih bi lahko takšne storitve zagotavljala podjetja iz drugih držav članic. Kadar torej javni organ dodeli povečanje kapitala podjetju, ki opravlja prevozne storitve, se lahko opravljanje navedenih storitev zaradi povečanja kapitala ohranja na isti ravni ali poveča, saj imajo podjetja s sedežem v drugi državi članici manjšo možnost, da svoje prevozne storitve zagotavljajo na trgu v zadevni državi članici (34).

(147)

Komisija zato ugotavlja, da bi povečanje kapitala za podjetje DP Ústí lahko izkrivljalo konkurenco in vplivalo na trgovino med državami članicami.

7.1.3.5   Sklepna ugotovitev

(148)

Komisija ob upoštevanju navedenega meni, da povečanje lastniškega kapitala, ki ga je podjetju DP Ústí zagotovila občina Ústí nad Labem, pomeni državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe.

7.1.4   Dodatna nadomestila/drugi ukrepi, ki so bili podjetjema DP Ústí in DP Teplice dodeljeni v letih 2005 in 2006

(149)

Kot je bilo pojasnjeno v uvodnih izjavah 26, 27 in 31, so dodatna nadomestila, ki jih je podjetju DP Ústí dodelila občina Ústí nad Labem ter dodatna nadomestila in trije trolejbusi, ki jih je podjetju DP Teplice dodelila občina Teplice, povezani izključno s storitvami občinskega javnega prevoza v navedenih občinah, zato navedeni ukrepi niso povezani z nadomestili za opravljanje javne službe, obravnavanimi v sklepu o začetku postopka in tem sklepu, ki jih je regija Ústí zagotovila za regionalni avtobusni prevoz in so od njih očitno ločeni.

7.1.5   Pooblastilo podjetja DP Děčín za upravljanje parkirnih ur

(150)

Komisija je v sklepu o začetku postopka izrecno ugotovila, da morebitna prednost v zvezi z upravljanjem parkirnih ur, ki bi jo imelo podjetje DP Děčín, ne more izkrivljati konkurence in vplivati na trgovanje med državami članicami, saj ukrep izpolnjuje pogoje za pomoč de minimis v skladu z Uredbo (ES) št. 69/2001, vendar je podjetje DPÚK tej ugotovitvi nasprotovalo s trditvijo, da se prag de minimis ne uporablja v sektorju javnega prevoza.

(151)

Komisija v odgovoru na to trditev ugotavlja, da upravljanja parkirnih ur ni mogoče šteti za prevozno dejavnost. Podjetje DP Děčín zagotavlja storitve potniškega avtobusnega prevoza in je dejavno v prevoznem sektorju, vendar dejstvo, da je bila njegova stranska dejavnost upravljanje s parkirnimi urami, ne pomeni, da bi se moralo upravljanje s parkirnimi urami šteti za prevozno dejavnost, za katero ne velja prag de minimis. Komisija zato vztraja pri svoji ugotovitvi, da plačila, ki jih je podjetje DP Děčín prejelo za upravljanje parkirnih ur, sodijo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 69/2001.

7.2   ZDRUŽLJIVOST POMOČI

(152)

Člen 93 Pogodbe določa, da so „[p]omoči […] združljive s Pogodbama, če so potrebne za usklajevanje prevoza ali če so nadomestilo za opravljanje določenih storitev, ki so del javne službe.“ Navedeni člen predstavlja lex specialis v povezavi s členoma 106 in 107 Pogodbe. V skladu s sodno prakso Sodišča (35) se lahko pomoč kopenskemu prevozu šteje za združljivo na podlagi člena 93 le v natančno opredeljenih okoliščinah, ki ne ogrožajo splošnih interesov Unije.

(153)

Komisija je ugotovila, da ukrepi iz točk (a), (c) in (e) iz uvodne izjave 96 pomenijo državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe. V zvezi z združljivostjo navedenih ukrepov z notranjim trgom bo Komisija ukrepa iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 proučila skupaj, saj se oba nanašata na nadomestilo, ki ga je regija Ústí dodelila za izpolnjevanje obveznosti javne službe, ukrep iz točke (e) pa se nanaša na povečanje kapitala, ki ga je podjetju DP Ústí dodelila občina Ústí nad Labem.

7.2.1   Nadomestila za izpolnjevanje obveznosti javne službe, dodeljena za zagotavljanje prevoznih storitev (ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96)

(154)

Nadomestilo za opravljanje javne službe iz ukrepov iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 je bilo dodeljeno na podlagi pogodb o izvajanju javne službe, ki jih je regija Ústí sklenila z izbranimi prevozniki, in ne enostransko uvedenih obveznosti javne službe, zato ga češki organi ne morejo utemeljiti z izvzetjem iz predhodnega obveščanja Komisije iz člena 17(2) Uredbe (EGS) št. 1191/69. Iz sodbe v zadevi Combus izhaja, da je treba pojem „nadomestilo za opravljanje javne službe“ v smislu navedene določbe razlagati zelo ozko (36). Izvzetje iz obveščanja iz člena 17(2) vključuje le obveznosti javnih služb, ki se podjetju naložijo enostransko na podlagi člena 2 navedene uredbe in se izračunajo na podlagi metode, opisane v členih od 10 do 13 navedene uredbe (običajni postopek nadomestil), in ne vključuje pogodb o izvajanju javne službe, kakor so opredeljene v členu 14 navedene uredbe. O nadomestilu, ki je bilo plačano v skladu s pogodbo o izvajanju javne službe, kakor je opredeljeno v členu 14 Uredbe (EGS) št. 1191/69 in pomeni državno pomoč, bi bilo treba obvestiti Komisijo pred njegovo izvedbo. V nasprotnem primeru se za nadomestilo šteje, da je nezakonito dodeljena pomoč (37).

(155)

Komisija v skladu s tem meni, da bi bilo treba združljivost nadomestil za opravljanje javne službe proučiti na podlagi Uredbe (ES) št. 1370/2007 (38). V skladu z ustaljeno sodno prakso je mogoče pravila, načela in merila, s katerimi se prouči združljivosti državnih pomoči in veljajo na datum, ko Komisija sprejme odločbo, načelno obravnavati, da so bolje prilagojena kontekstu konkurence (39). Uredba (EGS) št. 1191/69 se za storitve potniškega cestnega prometa več ne uporablja, saj je bila 3. decembra 2009 razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1370/2007. Zato je treba oceno združljivosti ukrepa izvesti na podlagi pravil, veljavnih v času, ko Komisija sprejme odločitev, ali bi bilo treba pomoč vrniti zaradi njene nezdružljivosti z notranjim trgom (40); v tem primeru je to Uredba (ES) št. 1370/2007, ki ureja sklepanje pogodb o izvajanju javne službe na področju javnega potniškega prevoza po cesti in po železnici.

(156)

V skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1370/2007 so „[s] skupnim trgom […] združljiva nadomestila za opravljanje javne službe, namenjena opravljanju storitev javnega potniškega prevoza ali upoštevanju tarifnih obveznosti, ki so določene s splošnimi pravili in ki se plačujejo v skladu s to uredbo. Ta nadomestila so oproščena obveznosti predhodnega obvestila iz člena [108(3)] Pogodbe“. Da bi se za nadomestilo za opravljanje javne službe štelo, da je plačano v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007, mora biti izpolnjenih več pogojev. Člen 6(1) navedene uredbe določa, da mora biti v primeru neposredno sklenjene pogodbe nadomestilo v skladu s členom 4 Uredbe (EC) št. 1370/2007 in določbami v skladu s prilogo k navedeni uredbi zaradi zagotavljanja, da nadomestilo ne presega tistega, kar je nujno za izpolnjevanje obveznosti javne službe.

(157)

Kot je bilo pojasnjeno v oddelkih 2.2 in 2.4, pogodbe o izvajanju javne službe, ki so bile sklenjene v zvezi z ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96, niso bile dodeljene na podlagi razpisa (41), ampak so bile neposredno sklenjene z zadevnimi prevozniki. Da bi bilo nadomestilo, plačano na podlagi navedenih pogodb, v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 in torej združljivo z notranjim trgom ter izvzeto iz predhodnega obvestila Komisiji, mora biti nadomestilo v skladu z določbami člena 4 Uredbe in prilogo k Uredbi.

(158)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 1370/2007 določa obvezno vsebino pogodb o izvajanju javnih storitev in določa splošna pravila:

(a)

Člen 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1370/2007 zahteva, da je obveznost javne službe jasno opredeljena. Da bi obveznosti javne službe, določene z navedenimi pogodbami, sodile na področje Uredbe (ES) št. 1370/2007, morajo biti v skladu z opredelitvijo iz člena 2(e) Uredbe (42). Kot je bilo ugotovljeno v uvodni izjavi 101, je v pogodbah, na podlagi katerih so regionalni organi regije Ústí s prevozniki iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 uredili zagotavljanje obveznosti javne službe, opredeljen obseg obveznosti javne službe za zagotavljanje prevoznih storitev. Kot je bilo prikazano s primerjavo pričakovane dokazljive izgube in dejanske izgube za navedene linije v preglednicah od 1 do 9, storitev na navedenih linijah ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost, tako da prevozniki, če bi upoštevali lastne poslovne interese, upravljanja navedenih linij ne bi prevzeli ali jih ne bi prevzeli v enakem obsegu ali pod enakimi pogoji brez plačila. Komisija zato ugotavlja, da so ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1370/2007.

(b)

Člen 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1370/2007 določa, da morajo biti parametri, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo, določeni vnaprej na objektiven in pregleden način tako, da se prepreči čezmerna kompenzacija. Komisija je pri oceni drugega pogoja iz sodbe v zadevi Altmark v uvodnih izjavah 102 do 106 ugotovila, da so bili vsi parametri za izračun cen za posameznega prevoznika jasno določeni vnaprej v posameznih pogodbah. Poleg tega je bila najvišja raven nadomestila določena vnaprej in omejena z objektivno oceno dokazljive izgube, da bi se preprečila čezmerna kompenzacija. Zato so ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 v skladu s členom 4(1)(b) Uredbe.

(c)

Člen 4(1)(c) in člen 4(2) Uredbe določata ureditve glede razporeditve stroškov in prihodkov. Komisija ugotavlja, da so bili ekonomsko utemeljeni stroški, ki jih je prijavil prevoznik, določeni v skladu s členom 4(1)(c) ter da v skladu s pogodbami o izvajanju javne službe, povezanimi z ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96, prihodke do prodaje vozovnic obdrži prevoznik. Zahteva iz člena 4(2) je zato prav tako izpolnjena.

(d)

Člen 4(3) Uredbe zahteva, da je trajanje pogodb o izvajanju javne službe za avtobusne storitve omejeno na 10 let. Pogodbe o izvajanju javne službe, ki se proučujejo, ne zajemajo obdobij, daljših od enega leta.

(e)

Člen 4(6) Uredbe obsega zahtevo po izpolnjevanju določenih kakovostnih standardov. Komisija ugotavlja, da so bile zahteve glede kakovostnih standardov (npr. obveznost zagotavljanja storitev v skladu s sprejetim voznim redom, zagotavljanja določene stopnje varnosti za potnike in objave voznih redov ter označevanja avtobusov z imeni prog itd.) določene v veljavni zakonodaji ter ustrezno vključene v razpisno dokumentacijo in pogodbe o izvajanju javne službe. Zahteve iz člena 4(6) so zato izpolnjene.

Komisija ob upoštevanju navedenih ugotovitev ugotavlja, da so bile vse obvezne določbe člena 4 Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi s pogodbami o izvajanju javne službe, sklenjenimi v zvezi z ukrepi iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96, upoštevane.

(159)

Priloga k Uredbi (ES) št. 1370/2007 določa, da nadomestilo ne sme preseči zneska, ki ustreza finančnemu znesku, sestavljenemu iz naslednjih dejavnikov: stroški, nastali zaradi obveznosti opravljanja javne službe, zmanjšano za kakršen koli pozitivni finančni učinek, nastal v sklopu omrežja, ki se upravlja v okviru zadevne obveznosti opravljanja javne službe s prištetjem primernega dobička (točka 2 Priloge). V točki 6 Priloge je primeren dobiček opredeljen kot „[stopnja] donosnosti kapitala, ki je običajna za sektor v določeni državi članici in ki mora upoštevati tveganje – ali odsotnost tveganja – izvajalca javne službe zaradi posegov javnega organa“.

(160)

Glede ukrepov iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96 se je čezmerna kompenzacija preprečila z naknadnim preverjanjem dejanskih nastalih stroškov in prejetih prihodkov. Če so bile dejanske izgube nižje od objektivne ocene dokazljive izgube, so prevozniki prejeli nadomestilo le v višini dejanskih izgub. Če so bile dejanske izgube višje, je bilo nadomestilo omejeno v višini predhodne objektivne ocene dokazljive izgube, lahko pa so se nadomestili tudi nepredvidljivi stroški. Nadomestilo v nobenem primeru ni moglo presegati dejanskih izgub, ki jih je imel prevoznik.

(161)

Izračun „primernega dobička“ na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (43) je povezan z nujnostjo naložb avtobusnih prevoznikov v njihov vozni park. Natančneje, opredeljen je kot „vsota, ki po obdavčitvi […] ne preseže 1/8 cene avtobusov, ki se običajno uporabljajo za javni potniški prevoz, s katerim se opravljajo prevozne storitve v okviru izpolnjevanja obveznosti javne službe, zmanjšana za znesek celotne realne amortizacije zadevnih avtobusov in znesek, uporabljen za naložbe, povezane z izvajanjem javnega potniškega prevoza, če je zadevni organ odobril naložbe za namene vključitve v izračun dokazljive izgube“. Komisija ugotavlja, da je v zadevnem primeru primeren dobiček, vključen v objektivno oceno dokazljive izgube, v zadevnih pogodbah znašal približno 5 % in da se tak dobiček šteje za primernega za sektor regionalnega avtobusnega prevoza v Češki republiki (44). Zato je izračun primernega dobička v zadevnih pogodbah v skladu z zahtevami iz točke 6 Priloge k Uredbi (ES) št. 1370/2007.

(162)

V skladu s točko 4 Priloge k Uredbi (ES) št. 1370/2007 je treba stroške in prihodke izračunati v skladu z veljavnimi računovodskimi in davčnimi pravili (točka 4 navedene priloge). Zaradi preglednosti bi morali biti računi ločeni (točka 5 navedene priloge).

(163)

Češki organi so potrdili, da je bil izračun stroškov in prihodkov izveden v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi pravili ter da je pravni okvir, ki se je uporabljal za vse prevoznike v zvezi z računovodskimi standardi in nacionalnimi pravili o konkurenci od podjetja zahteval, naj vodi ločene račune za svoje različne dejavnosti, tako da je bila zahteva po ločenih računih prav tako upoštevana. Češki organi so potrdili, da so bila pogodbena plačila regionalnim avtobusnim prevoznikom v regiji Ústí na podlagi pogodb o izvajanju javne službe na račune knjižena ločeno od drugih, izključno pridobitnih dejavnosti, zato ni bila mogoča nobena oblika navzkrižnega subvencioniranja.

(164)

V skladu s točko 7 Priloge k Uredbi (ES) št. 1370/2007 mora način nadomestila spodbujati ohranitev ali razvoj učinkovitega poslovodenja s strani izvajalca javne službe, ki se ga lahko objektivno oceni. Zahteva tudi spodbujanje opravljanja dovolj kakovostnih storitev potniškega prevoza. Način nadomestila v zadevnih pogodbah spodbuja ohranitev učinkovitega poslovodenja in zagotavljanje dovolj kakovostnih storitev potniškega prevoza, zlasti ker nadomestila ne morejo preseči objektivne ocene dokazljive izgube. Prevoznike se spodbuja, da svoje dejavnosti upravljajo učinkovito in zagotavljajo dovolj kakovostne storitve potnikom, saj v prevoznik primeru, da ima dodatne izgube, ki presegajo objektivno oceno dokazljive izgube, za navedene izgube ne prejme nadomestila. Kakovost zagotovljenih storitev se zagotovi z zahtevami glede kakovosti, ki so vključene v pogodbe o izpolnjevanju obveznosti javne službe, sklenjene s prevozniki. Način nadomestila je torej v skladu s točko 7 Priloge k Uredbi (ES) št. 1370/2007.

(165)

Komisija ob upoštevanju navedenega ugotavlja, da so bile zahteve iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1370/2007 izpolnjene.

(166)

Komisija zato meni, da je nadomestilo iz točk (a) in (c) uvodne izjave 96, ki je bilo dodeljeno nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom, v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1370/2007, zato je treba v skladu s členom 9 Uredbe pomoč šteti za združljivo z notranjim trgom in izvzeto iz predhodnega obvestila.

7.2.2   Povečanje lastniškega kapitala za podjetje DP Ústí (ukrep iz točke (e) uvodne izjave 96)

(167)

Po trditvah čeških organov je povečanje lastniškega kapitala podjetja DP Ústí v višini 160 000 000, ki ga je izvedla občina Ústí nad Labem leta 2006, združljivo z notranjim trgom kot ukrep, ki izpolnjuje potrebe po usklajevanju prevoza v skladu s členom 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 1107/70 (45). Pomoč za usklajevanje prevoza je na podlagi navedene izjeme združljiva z notranjim trgom, „kadar se dodeli pomoč podjetjem, ki morajo nositi stroške za infrastrukturo, ki jo uporabljajo, medtem ko drugim podjetjem tega bremena ni treba nositi. Višino tako dodeljenih pomoči se določi ob upoštevanju stroškov za infrastrukturo, ki jih konkurenčnim načinom prevoza ni treba nositi.“

(168)

Uredba (EGS) št. 1107/70 je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1370/2007, zato se lahko združljivost pomoči za izgradnjo prometne infrastrukture prouči neposredno na podlagi člena 93 Pogodbe. Komisija meni, da povečanje kapitala, ki ga je občina Ústí nad Labem podjetju DP Ústí zagotovila za financiranje izgradnje trolejbusne linije, pomeni dejavnost usklajevanja v smislu navedene določbe, saj je namenjeno preusmeritvi prevoznih dejavnosti z enega načina prevoza na drugega.

(169)

V skladu s njeno prakso odločanja (46) je pomoč, dodeljena podjetjem za usklajevanje prevoza, združljiva z notranjim trgom na podlagi člena 93 PDEU, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

Pomoč prispeva k cilju skupnega interesa.

(b)

Pomoč je potrebna in sorazmerna.

(c)

Dostop do zadevne infrastrukture je odprt za vse uporabnike brez razlikovanja.

(d)

Pomoč ne izkrivlja konkurence v nasprotju s skupnim interesom.

7.2.2.1   Cilj splošnega interesa

(170)

Unija si že nekaj časa prizadeva za politiko, namenjeno uravnoteženju različnih načinov prevoza in spodbujanju konkurenčnosti intermodalnega prevoza v primerjavi s cestnim prometom. Glavni cilj politike Unije glede intermodalnega prevoza je doseči modalno preusmeritev od cestnega k drugim vrstam prevoza. Bela knjiga o evropski prometni politiki (47) spodbuja uporabo okolju prijaznih načinov prevoza, da bi postali konkurenčne alternative cestnemu prometu.

(171)

Komisija opozarja, da na prometni sektor vplivajo negativni zunanji učinki, ker različni načini prevoza ne plačajo dejanske cene, s katero obremenjujejo družbo. Iz tega sledi, da je intermodalna konkurenca izkrivljena in zajema pomanjkljivosti trga. Komisija zato meni, da je morda potrebno posredovanje države z usklajevanjem ukrepov v prometnem sektorju.

(172)

Zadevno povečanje kapitala je bilo podjetju DP Ústí zagotovljeno izključno za financiranje izgradnje trolejbusne proge (Ústí nad Labem – Střekov) z namenom, da se izboljšajo prometni tokovi med navedenima geografskima točkama in zmanjša onesnaževanje okolja. Pomoč je zato namenjena spodbujanju intermodalnosti in izboljšanju okoljskega standarda prevoza v regiji Ústí, kar je v skladu s splošnim interesom Unije. Komisija zato ugotavlja, da ukrep pripomore k doseganju jasno opredeljenega cilja splošnega interesa.

7.2.2.2   Nujnost in sorazmernost pomoči

(173)

Komisija meni, da je ukrep nujen za doseganje cilja glede prenosa dela dejavnosti prevoza z običajne avtobusne linije na trolejbusno linijo, pri čemer se spodbuja intermodalni in okolju prijaznejši javni prevoz. Brez pomoči do tega prenosa ne bi prišlo in promet na zadevni liniji bi se še naprej izvajal z manj okolju prijaznim avtobusnim prevozom.

(174)

Komisija ugotavlja, da je podjetje DPÚK v svojih pripombah trdilo, da je organom predlagalo bistveno cenejšo drugo možnost za okolju prijazno lokalno prevozno storitev na liniji Ústí nad Labem – Střekov (na podlagi avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG) namesto trolejbusov podjetja DP Ústí), a je bila ta možnost zavrnjena. Češki organi nimajo nikjer uradno zabeleženo, da bi podjetje DPÚK uradno predložilo nadomesten projekt za zagotavljanje okolju prijaznejšega prevoza v občini. Projekt, priložen k predložitvi podjetja DPÚK, nosi datum junij 2001, zato v času ocenjenega povečanja kapitala ni bil pomemben. Češki organi trdijo tudi, da je linija Ústí nad Labem – Střekov sestavni del trolejbusnega sistema, ki se je postopno gradil od leta 1984 in začenjal z delovanjem od leta 1988.

(175)

Linija Ústí nad Labem – Střekov je bila torej zgrajena kot sestavni del obstoječega trolejbusnega sistema, ki ga je gradilo podjetje DP Ústí, ga imelo v lasti in z njim upravljalo. Poleg tega ni jasnih dokazov, da je v času povečanja kapitala obstajala kakšna razumna in dosegljiva druga možnost. Komisija zato meni, da morebitne nadomestne rešitve konkurenčnih prevoznikov za ta določeni del omrežja niso bile razumne možnosti, ki bi jih občina Ústí nad Labem morala upoštevati.

(176)

Glede sorazmernosti ukrepa je Komisija v preteklosti odobrila pomoč za naložbe v prometno infrastrukturo z intenzivnostjo pomoči do 50 % (48). Če so države članice dokazale ekonomsko potrebo po višji intenzivnosti pomoči, je bila Komisija v zadnjem času pripravljena sprejeti višje intenzivnosti v ustrezno utemeljenih primerih (49). —

(177)

V zadevnem primeru ukrep iz točke (e) uvodne izjave 96 podjetju DP Ústí zagotavlja intenzivnost pomoči v višini 89 %: skupni stroški izgradnje trolejbusne linije so znašali približno 179,3 milijona CZK, od tega je bilo 160 milijonov CZK financiranih s povečanjem kapitala. Komisija kljub temu meni, da je povečanje kapitala sorazmerno za doseganje navedenega cilja splošnega interesa iz naslednjih razlogov:

v nasprotju s pomočjo v obliki neposredno dodeljenih nepovratnih sredstev je bila zadevna pomoč dodeljena s povečanjem kapitala. To pomeni, da je dejanski znesek pomoči pri tej dejavnosti znatno nižji od vrednosti povečanja kapitala, saj je bila občina Ústí nad Labem edini delničar podjetja DP Ústí pred povečanjem kapitala in po njem. Občina Ústí nad Labem kot 100-odstotni delničar podjetja DP Ústí obdrži neposredno lastništvo nad trolejbusno linijo, ki je bila financirana s povečanjem kapitala in bo lahko prejemala dobiček iz njenega delovanja ali od morebitne prodaje, saj bi se vrednost podjetja DP Ústí zaradi te naložbe povečala. Zato zagotavljanje financiranja v obliki povečanja kapitala zagotavlja, da je dejanska intenzivnost pomoči nižja od tiste, ki bi bila rezultat preproste primerjave povečanja kapitala in stroškov projekta.

Glede spodbujevalnega učinka se zaradi zneska, vloženega v ta projekt, zdi malo verjetno, da bi lahko podjetje DP Ústí te naložbe izvedlo brez dodatnega kapitala. Komisija v zvezi s tem ugotavlja, da je bila izgradnja drugih, manj pomembnih delov omrežja trolejbusnega sistema v občini Ústí nad Labem financirana z drugimi sredstvi (npr. bančnimi posojili v višini 5 milijonov CZK in 35 milijonov CZK v letih 2004 in 2005 ter 40 milijonov CZK leta 2007 – glej oddelek 7.1.2). Trolejbusna linija Ústí nad Labem – Střekov je bila zadnji nedokončani pomembni del sistema trolejbusnega omrežja, ki se je v občini Ústí nad Labem gradil od leta 1984.

Komisija poleg tega ugotavlja, da so bila sredstva iz povečanja lastniškega kapitala v višini 160 milijonov CZK namenjena izključno za financiranje izgradnje trolejbusne linije Ústí nad Labem – Střekov. Sredstva povečanja kapitala so bila na ločenem računu podjetja DP Ústi, s katerega so se izvajala plačila za izgradnjo trolejbusne linije. Denarja zato ni bilo mogoče uporabiti za morebitno navzkrižno subvencioniranje prevoznih dejavnosti podjetja DP Ústí.

Preostali znesek stroškov izgradnje trolejbusne linije v višini 19,3 milijona CZK je podjetje DP Ústí financiralo iz lastnih sredstev. Pomoč je bila zato omejena na najnižji znesek, potreben za pokritje pomanjkanja sredstev za projekt.

(178)

Komisija zato meni, da je pomoč sorazmerna za doseganje navedenega cilja splošnega interesa.

7.2.2.3   Dostop do zadevne infrastrukture je odprt za vse uporabnike brez razlikovanja

(179)

Trolejbusi so del javnega prevoza, zato jih bodo brez razlikovanja lahko uporabljali vsi potniki.

7.2.2.4   Pomoč ne sme prispevati k izkrivljanju konkurence v nasprotju s splošnim interesom

(180)

Da bi lahko prevoz s trolejbusi predstavljal nadomestno možnost cestnemu prometu, je potrebna določena osnovna infrastruktura. Povečanje kapitala je omejeno na dodatne stroške, potrebne na izgradnjo trolejbusne linije, in ne krije stroškov delovanja podjetja DP Ústí, zato ukrep iz točke (e) uvodne izjave 96 ne bo izkrivljal konkurence v primerjavi z avtobusnim prevozom v obsegu, ki je v nasprotju s splošnim interesom.

(181)

Komisija zato ugotavlja, da se lahko državna pomoč na podlagi tega ukrepa šteje za združljivo z notranjim trgom na podlagi člena 93 Pogodbe.

8.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(182)

Komisija ob upoštevanju navedenega ugotavlja, da nadomestila, ki jih je regija Ústí nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom dodelila za izpolnjevanje obveznosti javnih služb v obdobju od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007, in poroštvi, ki ju je občina Ústí nad Labem zagotovila podjetju DP Ústí za zavarovanje posojil v višini 35 milijonov CZK oziroma 5 milijonov CZK, ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe.

(183)

Komisija nadalje ugotavlja, da nadomestila, ki jih je regija Ústí nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom dodelila za izpolnjevanje obveznosti javne službe v obdobju 2005–2006, nadomestila, ki jih je regija Ústí nekaterim regionalnim avtobusnim prevoznikom dodelila za izpolnjevanje obveznosti javnih služb v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006, pomenijo državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe, ki je združljiva z notranjim trgom in izvzeta iz zahteve predhodnega obveščanja iz člena 108(3) Pogodbe v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1370/2007.

(184)

Komisija nazadnje ugotavlja, da povečanje kapitala v višini 160 milijonov CZK, ki ga je občina Ústí nad Labem dodelila podjetju DP Ústí, pomeni državno pomoč, ki jo je Češka republika nezakonito izvedla s kršitvijo člena 108(3) Pogodbe. Državna pomoč na podlagi tega ukrepa se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom na podlagi člena 93 Pogodbe.

(185)

Komisija je zato –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Državna pomoč, ki jo je Češka republika izvedla za podjetja ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Dopravní podnik města Děčín, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany, Miroslav Ohem – SADO, Petr Frommel – FOBUS, Petr Stejskal – SPORTBUS in Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba v obliki nadomestil za storitve javnega prevoza v obdobju 2005–2006, je združljiva z notranjim trgom v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 in torej s členom 93 Pogodbe.

Državna pomoč, ki jo je Češka republika izvedla za podjetja ČSAD Semily a.s., Dopravní podnik města Děčín, a.s., ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. in Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. v obliki nadomestil za storitve javnega prevoza v obdobju od 9. septembra 2006 do 31. decembra 2006, je združljiva z notranjim trgom v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 in torej s členom 93 Pogodbe.

Državna pomoč, ki jo je Češka republika nezakonito izvedla s kršitvijo člena 108(3) Pogodbe za podjetje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v obliki povečanja kapitala v višini 160 milijonov CZK, je združljiva z notranjim trgom v skladu s členom 93 Pogodbe.

Člen 2

Ukrep, ki ga je Češka republika izvedla za podjetja Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. in ZDAR, a.s. v obliki nadomestil za storitve javnega prevoza v obdobju od 9. septembra 2006 do 2. junija 2007 ter za podjetje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v obliki poroštev v višini 35 milijonov CZK in 5 milijonov CZK, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko.

V Bruslju, 25. junija 2014

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Podpredsednik


(1)  Odločba Komisije z dne 16. aprila 2008 (UL C 187, 24.7.2008, str. 14).

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(4)  Po navedbah čeških organov se večina dejavnosti na trgu javnega potniškega avtobusnega prevoza opravlja na podlagi pogodb za opravljanje obveznosti javne službe.

(5)  Nekatere določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu, zlasti določbe, ki se nanašajo na obveznost javne službe, so bile julija 2010 razveljavljene z Zakonom št. 194/2010 Coll. o javnih službah v potniškem prevozu in zamenjane s posebnimi določbami slednjega zakona. Pravni okvir, opisan v tem oddelku, se nanaša na stanje v obdobju, ki je pomembno za oceno domnevnih ukrepov državne pomoči, tj. v obdobju 2004–2007.

(6)  Pred pristopom Češke republike k Uniji se je nadomestilo za izgube zaradi izvajanja obveznosti javne službe zagotovilo s pogodbami med občino in glavnim ponudnikom javnega prevoza. Navedene pogodbe, ki glede na obliko sicer uradno niso bile pogodbe o obveznostih javnih služb, so izpolnile vsebinsko naravo takšnih pogodb. Podlaga za izračun nadomestila je bila strokovna ocena predvidenih izgub pri delovanju linije javnega prevoza, kakor ga določa obveznost javne službe. Če je bila dejanska izguba bistveno višja od izgube, predvidene v strokovni oceni, se je končno poplačilo izvedlo ob koncu koledarskega leta. Enako načelo se je uporabljalo pri morebitnih čezmernih kompenzacijah.

(7)  Uredba (EGS) št. 1191/69 Sveta z dne 26. junija 1969 o ukrepanju držav članic glede obveznosti javne službe v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh (UL L 156, 28.6.1969, str. 1).

(8)  V skladu s češko zakonodajo je nadomestilo za pogodbe o izvajanju javne službe enako pojmu dokazljive izgube. Za podoben primer glej Odločbo Komisije z dne 26. novembra 2008 o državni pomoči C 3/08 (ex NN 102/05) – Češka republika glede nadomestil za izvajanje javne službe za avtobusna podjetja Južne Moravske (UL L 97, 16.4.2009, str. 14) ali Odločbo Komisije C(2008) 1627 final N 495/07 z dne 30. aprila 2008 – Češka republika – Program pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel (UL C 152, 18.6.2008, str. 21).

(9)  Zmerni dobiček je treba razumeti kot ‚vsota, ki po obdavčitvi […] ne preseže 1/8 cene avtobusov, ki se običajno uporabljajo za javni potniški prevoz, s katerim se opravljajo prevozne storitve v okviru izpolnjevanja obveznosti javne službe, zmanjšana za znesek celotne realne amortizacije zadevnih avtobusov in znesek, uporabljen za naložbe, povezane z izvajanjem javnega potniškega prevoza, če je zadevni organ odobril naložbe za namene vključitve v izračun dokazljive izgube‘.

(10)  Uredbo Ministrstva za promet in zveze št. 50/1998 Coll. o dokazljivi izgubi v javnem potniškem prevozu je z 21. septembrom 2004 zamenjala Uredba št. 493/2004 Coll. Uredba št. 493/2004 Coll. je ostala veljavna do 1. julija 2010, torej v obdobju, v katerem so bila dodeljena nadomestila, ki so predmet preiskave.

(11)  Prvotni ponudnik regionalnega avtobusnega prevoza za regijo Ústí in regijo Liberec leta 2004, ki je bil nekoč v državni lasti. Podjetje DPÚK je eno od pravnih naslednikov podjetja ČSAD po njegovem razpadu na dve regionalni avtobusni podjetji: eno za regijo Ústí (podjetje DPÚK) in eno za regijo Liberec.

(12)  Kljub temu, da so češki organi popravili številke, v nekaterih primerih zneski v preglednici navedeni formuli ne ustrezajo popolnoma (dokazljiva izguba v CZK/km, pomnožena s številom kilometrov ni popolnoma enako skupni dokazljivi izgubi v CZK). Razlike so zanemarljive in v vseh primerih so zneski iz preglednice 2 (dejansko nadomestilo) nižji od rezultatov logičnih formul.

(13)  Pričakovana cena prevoznih storitev je vsota ekonomsko dopustnih stroškov, ki bi jih moral imeti prevoznik pri izvajanju obveznosti javne službe, in primernega dobička, povezanega s takšnimi izdatki.

(14)  Predvideni prihodek so prihodki, ki bi jih prevoznik moral doseči pri izvajanju obveznosti javne službe, vključno s prihodki od prodaje vozovnic.

(15)  V nekaterih primerih zneski v preglednici matematičnim formulam ne ustrezajo popolnoma (pričakovana skupna cena prevoznih storitev, ki se izračuna kot število kilometrov, pomnoženo s pričakovano skupno ceno prevoznih storitev; predviden skupni prihodek, ki se izračuna kot število kilometrov, pomnoženo s predvidenim prihodkom v CZK/km; dokazljiva izguba v CZK/km, ki se izračuna kot pričakovana cena prevoznih storitev v CZK/km minus predviden prihodek v CZK/km itd.). Po navedbah čeških organov so se nekateri prevozniki strinjali z dokazljivo izgubo, nižjo od razlike med pričakovano ceno prevoznih storitev in predvidenim prihodkom.

(16)  Nekatera imena se pojavijo večkrat, ker je z istim ponudnikom storitev sklenjenih več pogodb. V nekaterih primerih zneski v preglednici navedeni formuli ne ustrezajo popolnoma (dokazljiva izguba v CZK/km, pomnožena s številom kilometrom, ni popolnoma enaka skupni dokazljivi izgubi v CZK). Razlike so le zanemarljive in v vseh primerih so zneski iz preglednice 7 (dejansko nadomestilo) nižji od rezultatov matematičnih formul.

(17)  Po tem, ko je podjetje DPÚK 8. septembra 2006 prenehalo z opravljanjem storitev, in zato, ker prevoznik, ki je bil v javnem razpisu izbran za zamenjavo, storitve ni zagotovil.

(18)  Naknadne pogodbe za te linije, ki niso obravnavane v tem sklepu, so bile sklenjene z odprtim in preglednim postopkom oddaje javnega naročila brez pogojev, edino merilo pa je bila cena ponujene storitve. Navedene pogodbe so bile sklenjene za obdobje osmih let.

(19)  V nekaterih primerih zneski v preglednici navedeni formuli ne ustrezajo popolnoma (dokazljiva izguba v CZK/km, pomnožena s številom kilometrom, ni popolnoma enaka skupni dokazljivi izgubi v CZK). Razlike so le zanemarljive in v vseh primerih so zneski iz preglednice 9 (dejansko nadomestilo) nižji od rezultatov matematičnih formul.

(20)  Banka iz skupine Société Générale.

(21)  Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (UL L 10, 13.1.2001, str. 30).

(22)  Zadeva C-280/00, Altmark Trans GmbH in Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Recueil 2003, str. I-7747. Za štiri pogoje iz sodbe v zadevi Altmark glej uvodno izjavo 98.

(23)  Češki organi so nadalje opozorili, da dejstvo, da je regija Ústí objavila drugi krog za podelitev koncesij, dokazuje njen odprt in pregleden pristop, saj bi bili v zadevnem primeru izpolnjeni pogoji za javni razpis brez javne objave (v skladu s členom 31(1)(c) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 134, 30.4.2004, str. 114))).

(24)  V enem območju regije Ústí je osnovno prevozno storitev zagotovilo podjetje Zdar, a.s.

(25)  Uredba (EGS) št. 1107/70 Sveta z dne 4. junija 1970 o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh (UL L 130, 15.6.1970, str. 1). Čeprav je bila uredba s 3. decembrom 2009 razveljavljena, se je uporabljala v času povečanja kapitala leta 2006.

(26)  Navedeni pristop je skladen s splošnim pristopom Komisije k storitvam splošnega gospodarskega pomena v drugih sektorjih. Glej zlasti točko 48 Sporočila Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L 8, 11.1.2012, str. 4).

(27)  Glej uvodno izjavo 17.

(28)  Ta sklep ne posega v oceno Komisije v zvezi z uporabo prava Unije na področju javnega naročanja.

(29)  V zvezi s tem glej Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, navedeno v uvodni izjavi 32, oddelek 3.6.2.

(30)  Zadeva 730/79, Philip Morris, Recueil 1980, str. 2671, točka 11; združene zadeve T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 do 607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 in T-23/98, Alzetta, Recueil 2000, str. II-2319, točka 80.

(31)  Alzetta, točke 141–147; Altmark Trans.

(32)  Zadeva T-288/97, Friuli-Venezia Giulia, Recueil 2001, str. II-1619, točka 41.

(33)  UL C 71, 11.3.2000, str. 14.

(34)  Altmark Trans, točki 77 in 78.

(35)  Zadeva 156/77, Komisija proti Belgiji, Recueil 1978, str. I-1881, točka 10.

(36)  Zadeva T-157/01, Danske Busvognmænd, Recueil 2004, str. II-917, točke 77–79.

(37)  Zadeva C-504/07, Antrop in drugi, ZOdl. 2009, str. I-3867.

(38)  Komisija se s tem v zvezi sklicuje tudi na utemeljitev iz uvodnih izjav 307–313 svojega sklepa C (2010) 975 final z dne 24. februarja 2010 v zadevi C 41/08 (ex NN 35/08) o pogodbah o izvajanju javne službe prevoza, ki sta jih sklenila dansko ministrstvo za promet in družba Danske Statsbaner (UL L 7, 11.1.2011, str. 1). Navedeni sklep je Splošno sodišče razveljavilo v zadevi T-92/11, Jørgen Andersen proti Komisiji, ZOdl. 2013, str. II-0000. Sodba se trenutno izpodbija pred Sodiščem v zadevi C-303/13 P.

(39)  Zadeva C-334/07 Ρ, Komisija proti Freistaat Sachsen, ZOdl. 2008, str. 1-9465, točka 51.

(40)  Združene zadeve C-465/09 Ρ do C-470/09 Ρ, Diputación Foral de Vizcaya in drugi proti Komisiji, ZOdl. 2011, str. I-83, točki 125 in 128. Najnovejša je zadeva T-570/08 RENV, Deutsche Post proti Komisiji, ZOdl. 2013, str. II-0000, točka 167.

(41)  Člen 5 Uredbe (ES) št. 1370/2007 določa pravila o sklepanju pogodb o izvajanju storitev javnega prevoza. V skladu s členom 8(2) je „[b]rez poseganja v odstavek 3 […] sklepanje pogodb o javnih storitvah železniškega in cestnega prevoza v skladu s členom 5 od 3. decembra 2019“. Na podlagi tega bi se lahko pogodbe o izvajanju storitev javnega prevoza sklenile neposredno. Češki organi so glede pogodb, sklenjenih po 31. decembru 2006, pojasnili, da so bili prevozniki izbrani v skladu z odprtim in preglednim postopkom oddaje javnega naročila brez pogojev, edino merilo pa je bila cena ponujene storitve. Navedene pogodbe so bile sklenjene za obdobje osmih let, tako da je regija Ústí že sprejela ukrepe za postopno uskladitev s členom 5 Uredbe.

(42)  Člen 2(e) Uredbe (ES) št. 1370/2007 „obveznost javne službe“ opredeljuje kot „zahtevo, opredeljeno ali določeno s strani pristojnega organa, da se zagotovijo storitve javnega potniškega prevoza v splošnem interesu, ki jih izvajalec, če bi upošteval svoje poslovne interese, ne bi opravljal ali jih ne bi opravljal v istem obsegu ali pod istimi pogoji brez plačila“.

(43)  Uredba Ministrstva za promet in zveze št. 50/1998 Coll. o dokazljivi izgubi v javnem potniškem prevozu je z 21. septembrom 2004 zamenjala Uredba št. 493/2004 Coll. Uredba št. 493/2004 Coll. je ostala veljavna do 1. julija 2010, torej v obdobju, v katerem so bila dodeljena nadomestila, ki so predmet preiskave.

(44)  Glej npr. Odločbo Komisije C 3/08 (ex NN 102/05) z dne 26. novembra 2008 – Češka republika – Nadomestila za izvajanje javne službe za avtobusna podjetja Južne Moravske (UL L 97, 16.4.2009, str. 14), uvodna izjava 71.

(45)  Izjema na podlagi člena 3(1)(b) je bila v preteklosti uporabljena v številnih sklepih Komisije v zvezi s shemami državne pomoči. Glej na primer Sklep Komisije C(2007) 3394 final z dne 18. julija 2007 v zadevi N 720/06 – Port of Brussels (Bruseljsko pristanišče) (UL C 307, 18.12.2007, str. 10) in Sklep Komisije C(2002) 3248 final z dne 18. septembra 2002 v zadevi N 308/02 – Scheme for granting investment aid for railway infrastructure in Saxony-Anhalt (Shema za dodelitev pomoči za naložbo v železniško infrastrukturo v deželi Sachsen-Anhalt) (UL C 277, 14.11.2002, str. 2). Glede začasnih ukrepov je bila izjema uporabljena v primeru pomoči za naložbe za podjetje Stora Enso Langerbrugge; glej Odločbo Komisije C(2004) 3351 z dne 8. septembra 2004 v zadevi C 73/03 – Državna pomoč za Stora Enso Langerbrugge (UL L 53, 26.2.2005, str. 66). Pogoji, ki so bili v zadevni odločbi uporabljeni za ocenjevanje združljivosti, vključujejo: ukrep se izvaja za usklajevanje prevoza, stroški infrastrukture v primerjavi z drugimi načini prevoza so višji, najvišja intenzivnost pomoči je 50 % in prisoten je spodbujevalni učinek.

(46)  Glej točko 52, Sklep Komisije z dne 9. novembra 2011, SA.32632 (2011/N), Belgija, Intermodal Container Terminal Genk (Intermodalni kontejnerski terminal Genk) (UL C 82, 21.3.2012, str. 2); Sklep Komisije z dne 15. junija 2011, SA.32224, Nizozemska, Development of the Alblasserdam Container Transferium (Razvoj območja Alblasserdam za pretovor zabojnikov) (UL C 215, 21.7.2011, str. 22); Sklep Komisije z dne 20. julija 2010, C 17/2010, Italija, Firmin srl (UL C 278, 15.10.2010, str. 28); Sklep Komisije z dne 27. junija 2012, SA.34056 (12/N), Združeno kraljestvo, Cable Car for London (Nihalka za London) (UL C 220, 25.7.2012, str. 6); Sklep Komisije z dne 17. oktobra 2012, SA.34501, Nemčija, Extension of the inland port of Königs Wusterhausen/Wildau (Razširitev pristanišča na celinskih vodah Königs Wusterhausen/Wildau) (UL C 176, 21.6.2013, str. 1); Sklep Komisije z dne 18. marca 2013, SA.37402 (2013/N), Madžarska, The intermodal development of the Freeport of Budapest (Intermodalni razvoj prostega pristanišča v Budimpešti) (UL C 141, 9.5.2014, str. 5).

(47)  White paper: European transport policy for 2010 (Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010) (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_en.htm).

(48)  Glej Sklep Komisije z dne 31. januarja 2001 v zadevi N 597/2000, Nizozemska – Subsidieregeling voor bijzondere bedrijfsaansluitingen op vaarwegen, (UL C 102, 31.3.2001, str. 8), Sklep Komisije z dne 14. septembra 2001 v zadevi N 208/2000, Nizozemska – SOIT (UL C 315, 4.11.2000, str. 22), Sklep Komisije z dne 15. novembra 2000 v zadevi N 755/1999, Italija – Bolzano (UL C 71, 3.3.2001, str. 19) in Sklep Komisije z dne 20. decembra 2010 v zadevi N 490/10, Belgija – Verlenging van steunregeling N 550/2001 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest (UL C 122, 20.4.2011, str. 2).

(49)  Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 v zadevi SA.33434, Francija – Aide au financement d'un chantier multimodal sur le Grand port maritime du Havre (UL C 53, 23.2.2012, str. 2); Sklep Komisije z dne 17. oktobra 2012 v zadevi SA.34501, Nemčija – Extension of the inland port of Königs Wusterhausen/Wildau (UL C 176, 21.6.2013, str. 1); Sklep Komisije z dne 19. junija 2013 v zadevi SA.35738, Grčija – Aid for the upgrading of the Katakolo port (UL C 204, 18.7.2013, str. 3); Sklep Komisije z dne 2. julija 2013 v zadevi SA.35418, Grčija – Extension of the Piraeus port ((UL C 256, 5.9.2013, str. 2).


14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/68


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. novembra 2014

o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije

(2014/792/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1), ter zlasti člena 56(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 215/2008 z dne 18. februarja 2008 o finančni uredbi, ki se uporablja za 10. Evropski razvojni sklad (2), ter zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 (3), in zlasti člena 7(6) in člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija, ki je odgovorna za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije in vseh drugih skladov, ki jih upravlja Unija ob upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja iz členov 30 do 33 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, je dolžna preprečevati goljufije in druge nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije. Da bi zagotovili obveščenost odredbodajalcev Komisije in izvajalskih agencij o grožnjah za finančne interese Unije, je treba določiti notranja pravila v skladu s Sklepom Komisije C(2014) 2784 (4).

(2)

Za preprečevanje goljufij in zaščito finančnih interesov Unije Komisija uporablja centralno bazo podatkov o izključitvah iz člena 108 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne 17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (5) ter sistem zgodnjega opozarjanja iz Sklepa 2008/969/ES, Euratom z dne 16. decembra 2008 o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije (6). Dokler zakonodajni organ ne sprejme predloga o spremembi finančne uredbe (7), je treba zagotoviti nadaljnjo učinkovitost sistema zgodnjega opozarjanja.

(3)

V vmesnem obdobju bi moral ostati namen sistema zgodnjega opozarjanja v osnovi enak. Znotraj Komisije in njenih izvajalskih agencij bi moral zagotoviti kroženje informacij z omejenim dostopom, in sicer tako da se vanj vnesejo opozorila o osebah, ki bi lahko predstavljale grožnjo za finančne interese in ugled Unije ali kateri koli drug sklad, ki ga upravlja Unija.

(4)

Glede na to, da imajo direktorji izvajalskih agencij status odredbodajalcev na podlagi prenosa pooblastil s strani Komisije za izvrševanje odobritev za poslovanje, bi morali imeti dostop do sistema zgodnjega opozarjanja na enak način, kot ga imajo službe Komisije za upravljanje upravnih odobritev in odobritev za poslovanje.

(5)

Glede na to, da imajo vodje delegacij Unije, ki delujejo kot odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil v skladu s členom 56(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, status odredbodajalcev na podlagi prenosa pooblasti s strani Komisije za izvrševanje odobritev za poslovanje, bi morali imeti dostop do sistema zgodnjega opozarjanja na enak način, kot ga imajo službe Komisije za upravljanje upravnih odobritev in odobritev za poslovanje.

(6)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) mora v skladu s členom 7(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 službe Komisije takoj obvestiti o tekočih preiskavah, če se pokaže potreba po varnostnih upravnih ukrepih za zaščito finančnih interesov Unije. Poleg tega mora v skladu s členom 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 pripraviti poročilo o opravljeni preiskavi in priporočila, v katerih po potrebi navede ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zlasti s strani institucij. Da se pristojnemu odredbodajalcu omogoči, da zahteva opozorilo, je treba določiti, katere informacije naj OLAF predloži Komisiji.

(7)

OLAF bi moral imeti dostop do sistema zgodnjega opozarjanja za izvajanje svojih preiskovalnih nalog, obveščevalnih dejavnosti in dejavnosti preprečevanja goljufij v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013.

(8)

Zaradi poenostavitve bi bilo treba poenostaviti delovanje sistema zgodnjega opozarjanja, zmanjšati število kategorij opozoril in pojasniti njihov obseg, nazivi opozoril pa bi morali biti razumljivi sami po sebi.

(9)

Opozorila o preverjanju na podlagi informacij, ki jih posreduje OLAF, bi moral v tesnem sodelovanju z OLAF-om predlagati pristojni odredbodajalec po posvetovanju z generalnim direktoratom za proračun in pravno službo.

(10)

Opozorila o izključitvi bi moral Komisiji predlagati pristojni odredbodajalec, po potrebi pa bi jih morala oceniti na centraliziran način generalni direktorat za proračun in pravna služba. Če so ta opozorila o izključitvi predlagana na podlagi informacij, ki jih posreduje OLAF, jih je treba oceniti v tesnem sodelovanju z OLAF-om. Isti postopek bi se moral uporabljati tudi, kadar namerava pristojni odredbodajalec sprejeti ukrep, ki bi lahko negativno vplival na pravice zadevne osebe.

(11)

Pristojni odredbodajalec mora v tesnem sodelovanju z OLAF-om odločiti, kakšne posledice so potrebne za zaščito finančnih interesov Unije, in o svoji odločitvi obvestiti OLAF.

(12)

Pristojni odredbodajalec bi moral biti odgovoren za zahtevke za vnos, spremembo, izbris ali podaljšanje opozoril. Da bi ohranili ustrezno raven nadzora, morajo biti zahtevki oddani na hierarhični ravni, ki jo določa Sklep Komisije C(2014) 2784.

(13)

Računovodja bi moral zagotavljati ustrezne tehnične pogoje za učinkovito uporabo sistema zgodnjega opozarjanja prek osrednjega računovodskega sistema Komisije.

(14)

Vsem službam Komisije in izvajalskim agencijam bodo prek osrednjega računovodskega sistema Komisije dane na voljo podrobne informacije o nalogih za izterjavo in nalogih za zaplembo. Opozorila W3a (nalog za zaplembo) in W4 (nalog za izterjavo), ki ju določa Sklep Komisije 2008/969/ES, Euratom, bi bilo treba odpraviti. Te informacije same ne upravičujejo sistematično opozorila. Zahtevajo analizo vseh posebnih okoliščin zadeve s strani pristojnega odredbodajalca, da lahko odloči, ali je opozorilo potrebno.

(15)

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8) določa, da mora Komisija pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati zahteve glede zakonite obdelave in prenosa podatkov, določene v Uredbi, ter da mora postopke obdelave predhodno preveriti evropski nadzornik za varstvo podatkov na podlagi uradnega obvestila uradne osebe za varstvo podatkov Komisije.

(16)

Določbe o varstvu podatkov bi morale določati pravice oseb, katerih podatki so ali bi lahko bili vneseni v sistem zgodnjega opozarjanja.

(17)

Za nekatere pravice varstva podatkov veljajo izjeme iz člena 20 Uredbe (ES) št. 45/2001, ki jih je treba analizirati za vsak primer posebej in uporabljati časovno omejeno. Glede uporabe teh izjem bi morala odločati služba, pristojna za zahtevke za vnos, spremembe, vključno s popravki, ali izbris zadevnih podatkov.

(18)

Oseba, zoper katero je bilo vneseno opozorilo o izključitvi, bi morala imeti možnost, da pisno izrazi svoja stališča, preden se v zvezi z njo vloži zahtevek za vnos opozorila v sistem zgodnjega opozarjanja. Taka možnost mora biti na voljo tudi, kadar namerava pristojni odredbodajalec sprejeti ukrep, ki bi lahko negativno vplival na pravice zadevne osebe.

(19)

Ta možnost bi se morala izjemoma odložiti, da bi se ohranila zaupnost preiskave ali nacionalnega sodnega postopka, če za to obstaja nujna zakonska podlaga.

(20)

Sklep 2008/969/ES, Euratom bi se moral uporabljati do 1. julija 2015, kolikor je treba zagotoviti spoštovanje uredb Sveta o omejevalnih ukrepih, sprejetih na podlagi člena 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), dokler sistem na podlagi nastanka poslovnega dogodka ne bo upošteval informacij iz ustrezne podatkovne zbirke službe, odgovorne za instrumente zunanje politike. Te so v obliki vnosa opozorila W5b iz Sklepa 2008/969/ES, Euratom.

(21)

Sklep 2008/969/ES, Euratom bi moral opozorila W3a in W4 uporabljati do 1. julija 2015, ki bi morala biti do takrat vključena v opozorila o preverjanju za uporabo oddelka 4 tega sklepa.

(22)

Za izvajanje tega sklepa je potrebno redno ocenjevanje delovanja sistema zgodnjega opozarjanja in njegovega učinkovitega prispevka k zaščiti finančnih interesov Unije –

SKLENILA:

ODDELEK 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina, področje uporabe in cilj

1.   Ta sklep vzpostavlja sistem zgodnjega opozarjanja, ki ga bodo odredbodajalci Komisije in izvajalskih agencij uporabljali pri izvrševanju splošnega proračuna Evropske unije in vseh drugih skladov, ki jih upravlja Unija.

2.   Sistem zgodnjega opozarjanja prispeva k zaščiti finančnih interesov Unije in varstvu njenega ugleda, boju proti goljufijam in dobrem finančnem poslovodenju.

3.   Cilj sistema zgodnjega opozarjanja je, da se:

(a)

z vnosom opozoril pristojnih odredbodajalcev Komisije in izvajalskih agencij opozori, da bi določena oseba lahko predstavljala grožnjo za finančne interese Unije in njen ugled ali kateri koli drug sklad, ki ga upravlja Unija, ter

(b)

pristojnemu odredbodajalcu omogoči, da opravi preverjanja ali sprejme ustrezne ukrepe, vključno s tistimi iz oddelka 4 na podlagi opozoril.

4.   Informacije prispevajo k preprečevanju:

(a)

tveganj s preverjanjem na podlagi pravočasnih informacij o osebi glede suma ali ugotovitev v povezavi s čimer koli od naslednjega:

resno napako ali nepravilnostjo,

kršitvijo poklicnih pravil,

resno kršitvijo pogodbe ali

goljufijo, korupcijo ali kakršno koli nezakonito dejavnostjo, ki škodi finančnim interesom Unije iz člena 141 Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 (9);

(b)

izključitev oseb iz členov 106(1) in 109(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„računovodja“ pomeni računovodjo Komisije ali podrejenega uslužbenca, na katerega je računovodja prenesel nekatere naloge v skladu s členom 69 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

(b)

„pristojni odredbodajalec“ pomeni odredbodajalca, na katerega Komisija prenese pooblastila v skladu s členom 65 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in ki je v skladu z notranjimi pravili odgovoren za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije, vključno z direktorji izvajalskih agencij, odredbodajalci na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil v skladu s členom 65 navedene uredbe, ki opravljajo funkcijo direktorja, ter vodji delegacij Unije, ki delujejo kot odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil v skladu s členom 56(2) navedene uredbe;

(c)

„posameznik, na katerega se nanašajo podatki“ pomeni določljivo osebo iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov;

(d)

„ugotovitve“ pomenijo dejstva, ugotovljena med izvajanjem pravne obveznosti ali v okviru revizij ali preiskav, ki jih izvedejo Računsko sodišče, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Služba za notranjo revizijo, ali v okviru katere koli druge revizije ali nadzora, izvedenih pod pristojnostjo pristojnega odredbodajalca;

(e)

„pravna obveznost“ pomeni zavezo, ki jo sprejme Komisija v skladu z naslovi V do VIII dela 1 in dela 2 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

(f)

„oseba“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali združenje brez pravne osebe, kot sledi:

prejemnik iz člena 2(i) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,

kandidat ali ponudnik,

vložniki za nepovratna sredstva,

udeleženec v nagradnem natečaju,

plačani zunanji strokovnjak iz člena 204 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,

oseba, ki je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor nad drugo pravno osebo iz člena 106(1)(b) in (e) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

(g)

„kršitev poklicnih pravil“ pomeni kršitev zakonov in drugih predpisov ali etičnih standardov poklicev, ki jim oseba pripada, pa tudi vsakršno nezakonito ravnanje, ki vpliva na njeno poklicno verodostojnost;

(h)

„podizvajalec“ pomeni gospodarski subjekt, ki ga predlaga kandidat, ponudnik ali izvajalec za izvedbo dela naročila in s katerim naročnik nima neposredne pravne obveznosti;

(i)

„resna napaka ali nepravilnost“ pomeni resno napako ali nepravilnost, kot je opredeljena v členu 166(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012;

(j)

„kontaktna oseba za opozorilo“ pomeni osebo znotraj službe, pristojne za zahtevek, ki je zadolžena za dosje opozorila, dokler ni odstranjen.

Člen 3

Delovanje sistema zgodnjega opozarjanja

1.   Računovodja zagotovi ustrezne tehnične rešitve za učinkovito delovanje sistema zgodnjega opozarjanja in njegovo spremljanje.

Računovodja vnaša, spreminja, podaljšuje in briše opozorila iz sistema zgodnjega opozarjanja, ki jih zahteva pristojni odredbodajalec.

2.   Računovodja sprejme izvedbene ukrepe v zvezi s tehničnimi vidiki in določi povezane postopke, vključno s postopki na varnostnem področju.

Računovodja o teh ukrepih obvesti službe Komisije in izvajalske agencije.

Člen 4

Pooblastila in postopek za zahtevke za opozorila, njihovo spreminjanje, podaljševanje ali brisanje

1.   Vnos, spremembo, podaljšanje ali izbris opozorila lahko zahteva le pristojni odredbodajalec.

2.   Pristojni odredbodajalec zahtevek za vnos, spremembo, podaljšanje ali izbris opozorila naslovi na računovodjo. Pristojni odredbodajalec uporabi obrazec iz priloge k temu sklepu.

3.   Kontaktna oseba za opozorilo iz člena 8 pred naslovitvijo zahtevka na računovodjo preveri, ali so zahteve iz členov 11 in 12 izpolnjene.

Člen 5

Dostop do sistema zgodnjega opozarjanja

Službe Komisije in izvajalske agencije imajo neposreden dostop do informacij v sistemu zgodnjega opozarjanja prek osrednjega računovodskega sistema Komisije.

Službe Komisije ali izvajalske agencije, odgovorne za lokalni sistem, lahko navedeni osrednji računovodski sistem uporabljajo za dostop do informacij, shranjenih v sistemu zgodnjega opozarjanja, če je zagotovljena skladnost podatkov med lokalnim sistemom in osrednjim računovodskim sistemom.

Člen 6

Uporaba sistema zgodnjega opozarjanja

Informacije, ki so shranjene v sistemu zgodnjega opozarjanja, se lahko uporabijo samo za izvrševanje proračuna ali drugih skladov, ki jih upravlja Unija. To ne vpliva na informacije iz centralne podatkovne zbirke o izključitvah iz člena 1(2) in člena 1(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1302/2008 (10).

OLAF lahko informacije iz sistema zgodnjega opozarjanja in centralne podatkovne zbirke o izključitvah uporablja pri svojih preiskavah v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 (Uredba OLAF) ter pri dejavnostih preprečevanja goljufij, vključno z analizo tveganj.

Člen 7

Časovni potek iskanja podatkov v sistemu zgodnjega opozarjanja

Pristojni odredbodajalec v naslednjih fazah preveri, ali je bilo v zvezi z osebo izdano opozorilo v sistemu zgodnjega opozarjanja:

(a)

pred vnosom posamezne proračunske obveznosti;

(b)

pred vnosom celotne proračunske obveznosti, če je oseba na tej stopnji znana;

(c)

v primeru začasnih proračunskih obveznosti pred sklenitvijo pravne obveznosti, ki je podlaga za upravičenost do poznejših plačil, razen če zadeva plačilo zaposlenih in povrnitev potnih stroškov v povezavi s sodelovanjem na sestankih in tekmovanjih;

(d)

v primeru postopkov za oddajo naročil ali dodelitev nepovratnih sredstev, nagradnih natečajev in razpisov za prijavo interesa najpozneje pred sprejetjem sklepa o oddaji naročila;

(e)

v primeru postopkov za oddajo naročil, kadar naročnik omeji število kandidatov, povabljenih k oddaji ponudbe, pred zaključkom postopka izbire kandidatov;

(f)

pred kakršnim koli plačilom, razen če zadeva plačilo zaposlenih in povrnitev potnih stroškov v povezavi s sodelovanjem na sestankih in tekmovanjih.

Člen 8

Kontaktna oseba za opozorilo

Kontaktna oseba za opozorilo:

(a)

pripravi zahtevek za vnos opozorila;

(b)

pošlje zahtevo in kakršne koli druge informacije v zvezi z opozorilom računovodji;

(c)

zagotovi informacije, ki drugim pristojnim odredbodajalcem omogočajo preverjanja ali odločitve glede posledic iz oddelka 4.

ODDELEK 2

INFORMACIJE, KI SE VNESEJO V SISTEM ZGODNJEGA OPOZARJANJA

Člen 9

Kategorije opozoril

1.   Opozorila iz sistema zgodnjega opozarjanja se delijo na naslednji kategoriji:

(a)

„opozorila o preverjanju“, kadar je oseba osumljena ali so v zvezi z njo ugotovljene goljufija, korupcija ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot so določene v členu 141 Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012, resne napake ali nepravilnosti, kršitev poklicnih pravil ali resna kršitev pogodbe;

(b)

„opozorila o izključitvi“, kadar je oseba izključena v skladu z razlogi iz člena 106(1) in člena 109(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

2.   Za osebo lahko velja več opozoril, vnesenih iz različnih razlogov.

Člen 10

Informacije v opozorilih sistema zgodnjega opozarjanja

Opozorila sistema zgodnjega opozarjanja vsebujejo naslednje informacije:

(a)

identifikacija osebe;

(b)

vrsta opozorila;

(c)

trajanje opozorila;

(d)

razlogi, zakaj oseba predstavlja grožnjo finančnim interesom in ugledu Unije ali kateremu koli drugemu skladu, ki ga upravlja Unija;

(e)

informacije v zvezi s kontradiktornim postopkom;

(f)

ime pristojnega odredbodajalca;

(g)

ime kontaktne osebe za opozorilo iz člena 8 tega sklepa.

Člen 11

Opozorila o preverjanju

1.   Pristojni odredbodajalec lahko zahteva opozorilo o preverjanju, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a)

OLAF je obvestil pristojnega odredbodajalca v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013, kadar njegove preiskave pokažejo, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije;

(b)

Evropsko računsko sodišče je posredovalo informacije Komisiji ali pa je Služba za notranjo revizijo pristojnemu odredbodajalcu posredovala informacije o goljufiji, korupciji ali kakršnih koli drugih nezakonitih dejavnostih, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot so določene v členu 141 Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012, resnih napakah ali nepravilnostih, kršitvi poklicnih pravil ali resni kršitvi pogodbe v zvezi z določeno osebo;

(c)

pristojni odredbodajalec je izvedel preverjanje, revizijo ali nadzor, ki kažejo na goljufijo, korupcijo, kakršne koli druge dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot so določene v členu 141 Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012, resne napake, nepravilnosti, kršitev poklicnih pravil ali resno kršitev pogodbe v zvezi z določeno osebo, ali je prejel informacije o takem preverjanju, reviziji ali nadzoru.

2.   Opozorilo o preverjanju ostane v sistemu največ eno leto. Izbriše se, ko se zahteva opozorilo o izključitvi, ali ko ni več potrebe po preverjanju.

3.   Na koncu obdobja iz odstavka 2 se opozorilo o preverjanju samodejno izbriše.

4.   Pristojni odredbodajalec lahko zaprosi za podaljšanje opozorila o preverjanju, če ga OLAF obvesti, da zaključki preiskav iz odstavka 1 še niso bili pripravljeni, da pa je na podlagi preiskav upravičeno ohraniti opozorilo o preverjanju. Pristojni odredbodajalec lahko tudi zahteva podaljšanje opozorila o preverjanju, če so pogoji iz odstavka 1(b) in (c) še vedno izpolnjeni.

5.   Pristojni odredbodajalec opredeli razloge, zakaj je podaljšanje nujno za zaščito finančnih interesov in ugleda Unije.

6.   Podaljšanje šteje kot nov zahtevek za opozorilo o preverjanju.

Člen 12

Opozorila o izključitvi

1.   Pristojni odredbodajalec v primerih iz člena 106(1) ali člena 109(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 zahteva opozorilo o izključitvi.

2.   Opozorilo o izključitvi se izbriše ob koncu obdobja izključitve.

3.   Opozorilo o izključitvi se iz sistema zgodnjega opozarjanja samodejno vnese v centralno bazo podatkov o izključitvah.

Člen 13

Informacije, ki jih posreduje OLAF

Če OLAF posreduje informacije v skladu s členom 7(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, da bi pristojnemu odredbodajalcu pomagal pri odločitvi glede sprejetja varnostnih ukrepov za zaščito finančnih interesov Evropske unije, ali v skladu s členom 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, te informacije vključujejo:

(a)

identiteto zadevnih oseb;

(b)

povzetek zadevnih dejstev in tveganj, ugotovljenih v preiskavi. Povzetek je dovolj obsežen, da izpolnjuje pravico zadevne osebe, da izrazi svoje mnenje, v skladu s členom 16 tega sklepa;

(c)

morebitne priporočene posebne ukrepe za zagotovitev spoštovanja zaupnosti, zlasti v zadevah, ki vključujejo uporabo preiskovalnih ukrepov iz pristojnosti nacionalnega pravosodnega organa ali, pri zunanjih preiskavah, iz pristojnosti nacionalnega organa, v skladu z nacionalnimi pravili, ki se uporabljajo za preiskave.

ODDELEK 3

POSTOPKOVNE DOLOČBE ZA VNOS OPOZORILA

Člen 14

Predhodno posvetovanje osrednjih služb za opozorila o preverjanju

Preden se zahteva vnos opozorila o preverjanju na podlagi informacij, ki jih posreduje OLAF v skladu s členom 7(6) in členom 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, se pristojni odredbodajalec posvetuje z generalnim direktoratom za proračun (osrednja finančna služba) in po potrebi pravno službo v tesnem sodelovanju z OLAF-om v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013.

Člen 15

Ocena opozoril o izključitvi s strani osrednjih služb

Pred vložitvijo zahtevka za opozorilo o izključitvi v primerih iz člena 106(1) (b), (c), (e) in člena 109(1), na podlagi predloga pristojnega odredbodajalca ter za ustrezno trajanje, generalni direktorat za proračun in pravna služba izvedeta centralizirano oceno. Če opozorilo o izključitvi, ki ga predlaga pristojni odredbodajalec, temelji na informacijah, ki jih je posredoval OLAF, se ta ocena pripravi v tesnem sodelovanju z njim.

Člen 16

Pravica izraziti mnenje

1.   Za vnos opozoril veljajo naslednja pravila:

(a)

Kadar koli namerava pristojni odredbodajalec zahtevati vnos opozorila o izključitvi ali sprejeti ukrep, ki bi lahko negativno vplival na pravice zadevne osebe, mora zadevni osebi najprej dati možnost, da pisno izrazi svoje mnenje. Pristojni odredbodajalec da zadevni osebi za to na voljo vsaj 14 koledarskih dni. Hkrati pristojni odredbodajalec zadevno osebo obvesti, da bo vneseno opozorilo, če ne bo odgovorila.

Po potrebi da pristojni odredbodajalec zadevni osebi možnost, da izrazi svoje mnenje na podlagi informacij, ki jih je posredoval OLAF.

(b)

Če zadevna oseba predloži pripombe, ki ne spremenijo ocene pristojnega odredbodajalca, ta od računovodje zahteva, da aktivira opozorilo.

Če zadevna oseba predloži pripombe, na podlagi katerih postane po mnenju pristojnega odredbodajalca opozorilo nesorazmerno ali nepotrebno, se opozorilo ne aktivira, o tem pa se ustrezno obvesti zadevno osebo.

Računovodja po potrebi pristojnemu odredbodajalcu potrdi vnos opozorila v sistem zgodnjega opozarjanja.

(c)

Pristojni odredbodajalec obvesti zadevno osebo o aktivaciji opozorila in njegovem trajanju. Vendar pa obvestilo ni potrebno, če se zadevna oseba ni odzvala na poziv, naj pisno predloži svoje pripombe.

2.   Pristojni odredbodajalec lahko v primerih iz člena 106(1)(e) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 zahteva vnos opozorila o izključitvi pred odločitvijo glede trajanja izključitve, še preden zadevni osebi da možnost, da izrazi svoje mnenje. Pristojni odredbodajalec da zadevni osebi možnost, da izrazi svoje mnenje o trajanju izključitve.

3.   Pristojni odredbodajalec lahko v primerih iz člena 106(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 zahteva vnos opozorila o izključitvi, še preden je zadevni osebi dal možnost, da izrazi svoje mnenje, če ima uraden dokument, ki opredeljuje razmere. Pristojni odredbodajalec obvesti zadevno osebo o vnosu opozorila o izključitvi.

4.   Pristojni odredbodajalec lahko izjemoma odloži možnost, da zadevna oseba pisno izrazi svoje mnenje pred vložitvijo zahtevka za vnos opozorila o izključitvi ali sprejetjem ukrepa, ki bi lahko negativno vplival na pravice zadevne osebe, če obstaja nujna zakonska podlaga za varstvo zaupnosti preiskave ali nacionalnega sodnega postopka, ne da bi se vnos opozorila zaustavil.

5.   Kadar OLAF obvesti pristojnega odredbodajalca v skladu s členom 13, navede tudi, ali je treba varovati zaupnost preiskave ali nacionalnega sodnega postopka in ali je treba odložiti možnost, da zadevna oseba pisno izrazi svoja stališča.

6.   Zadevni osebi se da možnost, da izrazi svoje mnenje, takoj ko razlogi za varstvo zaupnosti preiskave ali nacionalnega sodnega postopka prenehajo.

Člen 17

Varstvo podatkov in pravice oseb, na katere se nanašajo podatki

1.   Pristojni odredbodajalec obvesti osebe, na katere se nanašajo podatki, da so lahko v sistem zgodnjega opozarjanja vključeni podatki o njih in komu se lahko ti podatki posredujejo. Te splošne informacije se razkrijejo v pisni obliki, zlasti pri povabilih k oddaji ponudb, razpisih za zbiranje predlogov, nagradnih natečajih, v odsotnosti razpisov pa pred dodelitvijo naročila ali nepovratnih sredstev.

2.   Pristojni odredbodajalec, ki zahteva vnos opozorila, je pristojen za odnose z osebo, o kateri se podatki vnesejo v sistem zgodnjega opozarjanja. Odgovarja na zahtevke zadevnih oseb, na katere se nanašajo podatki, za popravke netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ter vse druge zahtevke ali vprašanja teh oseb.

3.   Oseba lahko od računovodje tudi pisno zahteva informacije, ali je v sistemu zgodnjega opozarjanja.

Računovodja ji posreduje te informacije, razen če pristojni odredbodajalec, po potrebi v soglasju z OLAF-om, odloči, da se uporabljajo omejitve iz člena 20(1) Uredbe št. 45/2001.

4.   Izbrisana opozorila so dostopna le za namene revizije in preiskav ter niso vidna uporabnikom sistema zgodnjega opozarjanja.

Vendar pa ostanejo osebni podatki v opozorilih, ki se nanašajo na fizične osebe, dostopni za te namene samo pet let po izbrisu opozorila.

Člen 18

Pregled opozorila

Če oseba, za katero je vneseno opozorilo v sistem zgodnjega opozarjanja, posreduje nove informacije, ki dokazujejo, da ni več razloga za opozorilo, pristojni odredbodajalec zahteva izbris opozorila.

Oseba, za katero je vneseno opozorilo o izključitvi v sistem zgodnjega opozarjanja, se lahko pritoži varuhu človekovih pravic in zahteva sodni preskus.

ODDELEK 4

POSLEDICE OPOZORIL

Člen 19

Splošna pravila glede posledic

1.   Pristojni odredbodajalec prosi kontaktno osebo za opozorila, da mu posreduje vse relevantne informacije, na podlagi katerih bo lahko odločil glede posledic iz tega oddelka.

2.   Kadar pristojni odredbodajalec na podlagi informacij, ki jih posreduje OLAF, zahteva vnos opozorila o preverjanju v skladu s členom 11, mora slediti postopku iz člena 14 ali 15 tega sklepa ter odločiti o posledicah v tesnem sodelovanju z OLAF-om v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013.

3.   Pristojni odredbodajalec mora pri odločitvi o posledicah upoštevati naslednja merila za vsa opozorila:

(a)

tveganja za finančne interese in ugled Unije;

(b)

znesek in trajanje pravne obveznosti;

(c)

nujnost izvajanja pravne obveznosti;

(d)

naravo dejstev;

(e)

resnost dejstev ter

(f)

morebitne posledice za izvajanje pravne obveznosti.

Pri opozorilih o izključitvi pristojni odredbodajalec upošteva tudi naravo in resnost razlogov za izključitev in nujnost neprekinjenosti storitve.

4.   Pristojni odredbodajalec v vsakem primeru pisno utemelji svojo odločitev o posledicah.

Člen 20

Posledice opozoril o preverjanju

1.   V primeru postopkov za oddajo naročil ali dodelitev nepovratnih sredstev ali v primeru nagradnih natečajev je preverjanje lahko naslednje:

(a)

pristojni odredbodajalec lahko zahteva dodatna dokazila, kot so določena v postopku za oddajo naročil ali dodelitev nepovratnih sredstev ali pri nagradnih natečajih;

(b)

v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko izvede analiza tveganja v povezavi s predfinanciranjem.

2.   V primeru pravne obveznosti je preverjanje lahko naslednje:

(a)

preverjanje, ali je ukrep skladen s pravno obveznostjo, vključno s spoštovanjem rokov in vsebino rezultatov;

(b)

za obstoječa nepovratna sredstva preverjanje upravičenosti stroškov pred plačilom ali izvedba revizije ali pregledov na kraju samem.

Člen 21

Pravica izraziti mnenje po opozorilu o preverjanju

Postopek iz člena 15 tega sklepa in pravica izraziti mnenje iz člena 16 tega sklepa se uporabljata tudi, kadar namerava pristojni odredbodajalec na podlagi opozorila o preverjanju sprejeti ukrep, ki bi lahko negativno vplival na pravice zadevne osebe.

Člen 22

Posledice opozoril o izključitvi na postopke in pravne obveznosti

1.   V primeru postopkov za oddajo naročil ali dodelitev nepovratnih sredstev ali v primeru nagradnih natečajev pristojni odredbodajalec osebo, za katero velja opozorilo o izključitvi, izključi iz sodelovanja v postopku za oddajo naročila ali dodelitev nepovratnih sredstev, razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 106(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, kadar je oseba v monopolnem položaju.

2.   V primeru obstoječih pravnih obveznosti pristojni odredbodajalec odloči o posledicah, vključno s katero koli od naslednjih možnosti:

(a)

nadaljnje izvajanje naročila ali nepovratnih sredstev ter izvedba ustreznih preverjanj;

(b)

začasna prekinitev roka za plačila v skladu s členom 92(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

(c)

začasna prekinitev plačil v skladu s členom 208 Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012;

(d)

začasna prekinitev izvajanja naročila ali nepovratnih sredstev v skladu s členoma 116 in 135(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

(e)

odprava pravne obveznosti, če določba o njej predvideva odpravo na podlagi informacij, za katere je bilo vneseno opozorilo.

3.   Če je oseba podizvajalec, pristojni odredbodajalec od ponudnika, kandidata ali izvajalca zahteva, da podizvajalca nadomesti.

Člen 23

Posledice opozoril o izključitvi na proračunske transakcije

1.   V primeru opozorila o izključitvi pristojni odredbodajalec po potrebi potrdi v računovodskem sistemu, da je plačilo treba izvesti kljub obstoju opozorila.

2.   Če je vneseno opozorilo, ni mogoče odobriti nobenih posameznih proračunskih obveznosti, vnesti nobenih posameznih pravnih obveznosti na proračunske račune na podlagi splošnih obveznosti ter skleniti nobenih spravnih obveznosti na podlagi začasnih obveznosti, razen če je oseba v monopolnem položaju v skladu s pogoji iz člena 106(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

ODDELEK 5

KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Razveljavitev

Sklep 2008/969/ES, Euratom o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije se razveljavi.

Člen 25

Prehodne določbe

1.   Opozorila o izključitvi, vnesena v skladu s Sklepom 2008/969/EC, Euratom, ostanejo aktivna do konca njihovega trajanja v skladu z navedenim sklepom.

2.   Opozorila W1, W2 in W3b, vnesena v skladu s Sklepom 2008/969/ES, Euratom, štejejo v skladu s tem sklepom kot opozorila o preverjanju.

3.   Opozorila W3a in W4 se vnašajo do 1. julija 2015 v skladu s pogoji iz Sklepa 2008/969/ES, Euratom. Za uporabo oddelka 4 tega sklepa štejejo opozorila W3a in W4 kot opozorila o preverjanju v skladu s tem sklepom. Sklep 2008/969/ES, Euratom se za opozorila W5b uporablja do 1. julija 2015.

Člen 26

Objava

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. novembra 2014

Za Komisijo

Kristalina GEORGIEVA

Podpredsednica


(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 78, 19.3.2008, str. 1.

(3)  UL L 248, 18.9.2013, str. 1.

(4)  Sklep Komisije C(2014) 2784 z dne 30. aprila 2014 o notranjih pravilih za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije (oddelek Evropske komisije), ki veljajo za službe Komisije.

(5)  UL L 344, 20.12.2008, str. 12.

(6)  UL L 344, 20.12.2008, str. 125.

(7)  COM(2014) 358, 18.6.2014.

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne 17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L 344, 20.12.2008, str. 12).


PRILOGA

STANDARDNI OBRAZEC

Zahtevek pristojnega odredbodajalca za vnos podatkov v sistem zgodnjega opozarjanja ali centralno bazo podatkov o izključitvah, njihovo spremembo ali izbris, ki se naslovi na računovodjo

Opomba: en zahtevek na opozorilo

Zadeva: zahtevek za [vnos/izbris/spremembo] opozorila v [sistemu zgodnjega opozarjanja/centralni bazi podatkov] o izključitvah

Ime uradnika:

Ime kontaktne osebe za opozorilo:

Zahtevek za

vnos opozorila

izbris opozorila (1), ki je bilo vneseno na podlagi obvestila Ares [xx] z dne:

spremembo opozorila (2) (vključno s podaljšanjem obstoječega vnosa), ki je bilo vneseno na podlagi obvestila Ares [xx] z dne:

v zvezi z naslednjo osebo:

Ime (priimek in ime, če gre za fizično osebo) osebe:

Pravna oblika (če gre za pravno osebo):

Priimek in ime pooblaščenih zastopnikov pravne osebe:

Naslov (naslov sedeža, če gre za pravno osebo): ulica/številka/poštna številka/kraj/država

Informacije, povezane z dosjejem pravnih oseb:

Ta oseba že v obstaja v dosjeju pravnih oseb pod oznako: 6

Zahtevek za potrditev te osebe v dosjeju pravnih oseb je bil že vložen.

Prilagam zahtevek iz sistema ABAC (natisnjena stran z računalniškega zaslona), ki ima naslednjo oznako (običajno se začne z „ABC“): Priložen je spremni dokument za potrditev zahtevka.

Zahtevek se nanaša na osebo, ki je ni v dosjeju pravnih oseb in o kateri so bile informacije pridobljene od izvajalskega organa ali telesa v skladu s členom 108(2) in (3) finančne uredbe (priloženo).

1)

Zahtevam vnos naslednjega opozorila:

opozorilo o preverjanju, in sicer iz naslednjih razlogov:

Po potrebi navedite sklic na posvetovanje z GD BUDG in, če je primerno, pravno službo:

izključitev v skladu s finančno uredbo

člen 106(1)(a) finančne uredbe

člen 106(1)(b) finančne uredbe

Navedite naziv sodišča, ki je izreklo pravnomočno sodbo:

Navedite datum pravnomočne sodbe: DD/MM/LLLL

Navedite sklic na oceno pravne službe in GD BUDG:

Navedite sklic na kontradiktorni postopek:

člen 106(1)(c) finančne uredbe

Navedite sklic na oceno pravne službe in GD BUDG:

Navedite sklic na kontradiktorni postopek:

člen 106(1)(d) finančne uredbe

Navedite sklic na kontradiktorni postopek:

člen 106(1)(e) finančne uredbe

Navedite sklic na oceno pravne službe in GD BUDG:

Navedite sklic na kontradiktorni postopek:

Navedite naziv sodišča, ki je izreklo pravnomočno sodbo:

Navedite datum pravnomočne sodbe: DD/MM/LLLL

člen 106(1)(f) finančne uredbe (kazni iz člena 109(1) finančne uredbe)

Navedite sklic na oceno pravne službe in GD BUDG:

Navedite sklic na kontradiktorni postopek, sklic na odločitev pristojnega odredbodajalca in datum:

2)

Utemeljitev zahtevka za opozorilo  (3) :

3)

Trajanje vnosa  (4) :

Potrjujem, da so bile sporočene informacije pridobljene in posredovane v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov.

[Podpis osebe, pooblaščene za vložitev zahtevka za vnos, izbris ali spremembo opozorila]

V vednost:


(1)  Oddelkov 1 do 4 ne izpolnjujte.

(2)  Izpolnite vse oddelke, ne le tiste, ki se nanašajo na zahtevek za spremembo.

(3)  Kadar utemeljitev ni mogoča zaradi zaupnosti podatkov, navedite: „zaupno“.

(4)  Trajanje izključitve v skladu s členom 106(1)(b), (c), (e) in (f) finančne uredbe določi pristojni odredbodajalec v smislu člena 2 sklepa o sistemu zgodnjega opozarjanja. Trajanje izključitve v skladu s členom 106(1)(a) in (d) finančne uredbe ne sme presegati 5 let.


Popravki

14.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/81


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 851/2013 z dne 3. septembra 2013 o odobritvi nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok, in o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012

( Uradni list Evropske unije L 235 z dne 4. septembra 2013 )

Stran 7, Priloga (ki spreminja Prilogo k Uredbi (EU) št. 432/2012), vrstica 2, stolpec 3 „Pogoji uporabe trditve“:

besedilo:

„Trditev se lahko uporablja le za živila, v katerih prebavljivi ogljikovi hidrati predstavljajo vsaj 60 % skupne energije, od katerih predstavlja prebavljivi škrob vsaj 55 %, od tega je vsaj 40 % hitro prebavljivega škroba.“

se glasi:

„Trditev se lahko uporablja le za živila, v katerih prebavljivi ogljikovi hidrati predstavljajo vsaj 60 % skupne energije, od katerih predstavlja prebavljivi škrob vsaj 55 %, od tega je vsaj 40 % počasi prebavljivega škroba.“