ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 209

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
16. julij 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 764/2014 z dne 11. julija 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 765/2014 z dne 11. julija 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 766/2014 z dne 11. julija 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 767/2014 z dne 11. julija 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

12

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 768/2014 z dne 11. julija 2014 o prepovedi ribolova na sluzoglavko v vodah EU in mednarodnih vodah območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

14

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 769/2014 z dne 11. julija 2014 o prepovedi ribolova na saja na območju VI ter v vodah Unije in mednarodnih vodah območij Vb, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

16

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 770/2014 z dne 11. julija 2014 o prepovedi ribolova na veliko srebrenko v vodah Unije območij III in IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Irske

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 773/2014 z dne 15. julija 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 774/2014 z dne 15. julija 2014 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. julija 2014

51

 

 

SKLEPI

 

 

2014/462/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 8. julija 2014 o imenovanju madžarskega člana in nadomestnega člana upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. julija 2014 o odobritvi dajanja na trg olja iz mikroalg Schizochytrium sp. kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi odločb 2003/427/ES in 2009/778/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. julija 2014 o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

59

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 763/2014

z dne 11. julija 2014

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ter zlasti člena 119(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 119 Uredbe (EU) št. 508/2014 so določena splošna pravila o informiranju in obveščanju, ki jih je treba uporabljati za vse operativne programe in operacije, ki se financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR). Podrobna pravila o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti ter ukrepih informiranja prosilcev in upravičencev so določena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 508/2014.

(2)

Da bi zagotovili usklajeno vizualno podobo za ukrepe informiranja in sporočanja za operacije na področju kohezijske politike Unije, vključno z operacijami, ki se financirajo iz ESRP, bi bilo treba določiti navodila za oblikovanje simbola Unije in opredeliti standardne barve ter tudi določiti tehnične značilnosti za prikaz simbola Unije in navedbo sklada ali skladov, ki operacijo podpirajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priznavanje podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Država članica ali organ upravljanja sta odgovorna za zagotavljanje, da se pri vseh ukrepih informiranja in obveščanja za upravičence, morebitne upravičence in javnost prizna podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za zadevno operacijo na naslednji način:

(a)

s prikazom simbola Unije v skladu s členom 2, skupaj z navedbo Evropske unije v skladu s členom 3;

(b)

z navedbo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ali, v primeru operacij, ki se financirajo iz več skladov, z navedbo evropskih strukturnih in investicijskih skladov v skladu s členom 4.

Člen 2

Simbol Unije

1.   Simbol Unije se oblikuje v skladu z grafičnimi standardi, določenimi v Prilogi.

2.   Na spletnih straneh se simbol Unije prikaže v barvah. V vseh drugih medijih se barvna različica uporabi vedno, ko je to mogoče. Enobarvna različica se lahko uporabi le v utemeljenih primerih.

3.   Simbol Unije je vedno jasno viden in prikazan na opaznem mestu. Njegov položaj in velikost sta ustrezna glede na velikost uporabljenega materiala ali dokumenta. Višina simbola Unije je najmanj 1 cm. Pri manjših promocijskih izdelkih je višina simbola Unije najmanj 5 mm.

4.   Če je simbol Unije prikazan na spletni strani, je viden znotraj vidne površine digitalne naprave, ne da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol.

5.   Če so poleg simbola Unije prikazani drugi logotipi, je simbol Unije najmanj enake velikosti, po višini ali širini, kot največji izmed drugih logotipov. Priporoča se, da sta simbol EU in logotip tretje organizacije primerno ločena.

Člen 3

Navedba Evropske unije

1.   Ime „Evropska unija“ se vedno izpiše v celoti. V povezavi s simbolom Unije se lahko uporabi katera koli od naslednjih pisav: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma in Verdana. Ležeče in podčrtane različice ter besedilni učinki niso dovoljeni.

2.   Položaj besedila glede na simbol Unije ni predpisan, vendar se besedilo in simbol nikakor ne smeta prekrivati.

3.   Velikost pisave je sorazmerna z velikostjo simbola. Barva pisave je modra (Reflex Blue), črna ali bela, odvisno od ozadja.

Člen 4

Navedba Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Če je navedba Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ali evropskih strukturnih in investicijskih skladov prikazana na spletni strani, je vidna znotraj vidne površine digitalne naprave, ne da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014.


PRILOGA

Grafični standardi za oblikovanje simbola Unije in opredelitev standardnih barv

Za podrobnosti in navodila glej:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SIMBOLNI OPIS

Na nebesno modri podlagi dvanajst zlatih zvezd sestavlja krog, ki predstavlja zvezo evropskih narodov. Število zvezd je stalno, saj število dvanajst simbolizira popolnost in enotnost.

HERALDIČNI OPIS

Na nebesno modri podlagi je dvanajst zlatih peterokrakih zvezd, katerih kraki se ne stikajo.

GEOMETRIČNI OPIS

Image

Simbol ima obliko modre pravokotne zastave, katere osnovnica je 1,5-krat daljša od stranice. Dvanajst zlatih zvezd, ki so enakomerno porazdeljene, tvori nevidni krog, katerega središče je sečišče diagonal pravokotnika. Polmer kroga je enak tretjini višine stranice pravokotnika. Vsaka od zvezd ima pet krakov, ki ležijo na obodu nevidnega kroga, katerega polmer je enak osemnajstini višine stranice pravokotnika. Vse zvezde so pokončne, tj. en krak je pokončen in dva kraka sta v ravni liniji, pravokotno na navpični rob pravokotnika. Krog je urejen tako, da so zvezde razporejene kot številčnica na uri. Njihovo število je nespremenljivo.

PREDPISANE BARVE

Simbol je v naslednjih barvah:

površina pravokotnika je v barvi PANTONE REFLEX BLUE;

zvezde so v barvi PANTONE YELLOW.

ŠTIRIBARVNI POSTOPEK

Če se uporablja štiribarvni postopek, ustvarite obe standardni barvi s pomočjo štirih barv štiribarvnega postopka.

PANTONE YELLOW je mogoče doseči z uporabo 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE je mogoče doseči z mešanjem 100 % „Process Cyan“ in 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na spletni paleti ustreza barvi RGB: 0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399), PANTONE YELLOW pa ustreza barvi RGB: 255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00).

ENOBARVNA REPRODUKCIJA

Če uporabljate črno barvo, očrtajte pravokotnik s črno barvo in natisnite črne zvezde na beli podlagi.

Image

Če uporabljate modro barvo (Reflex Blue), za podlago uporabite 100 % te barve, zvezde pa naj ostanejo bele.

Image

REPRODUKCIJA NA BARVNEM OZADJU

Če se barvnemu ozadju ni mogoče izogniti, naj bo pravokotnik obdan z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.

Image

16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 764/2014

z dne 11. julija 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Proizvod v obliki brezbarvnih kapsul, napolnjenih z rumenkastim prahom, namenjen za prodajo na drobno. Pakiran je v malo plastenko, opremljeno z etiketo in navojnim pokrovčkom, ter vsebuje 60 kapsul. Vsaka kapsula vsebuje naslednje sestavine:

glukozamin hidroklorid (300 mg)

hondroitin sulfat

metil sulfonil metan

majhne količine estrov askorbinske kisline (vitamin C).

V skladu z navedbo na etiketi je proizvod prehransko dopolnilo, namenjeno prehrani ljudi. Priporočeni dnevni odmerek, naveden na etiketi, so tri kapsule.

2106 90 92

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatna opomba 5 k poglavju 21 ter besedilo oznak KN 2106, 2106 90 in 2106 90 92.

Proizvod glede na priporočeni dnevni odmerek, ki je naveden na etiketi, nima jasno opredeljenih profilaktičnih ali terapevtskih lastnosti. Zato ga ni mogoče uvrstiti kot zdravilo pod tarifno številko 3004.

Ker je proizvod pripravljeno živilo v obliki odmerjenih doz in se uporablja kot prehransko dopolnilo, so zahteve iz dodatne opombe 5 k poglavju 21 izpolnjene.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod tarifno številko 2106 kot živilo, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 765/2014

z dne 11. julija 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Mešanica zmrznjenega sadja, sestavljena iz (v masnih odstotkih):

jagod

55

banan

20

ananasa

15

borovnic

10

Proizvod je pakiran v vrečke, ki vsebujejo zmrznjeno sadje v kosih, pripravljeno za mešanje v mešalniku.

0811 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 0811, 0811 10 in 0811 10 90.

Proizvod je mešanica različnega zmrznjenega sadja. Bistvene značilnosti mu dajejo jagode, ki predstavljajo največji delež proizvoda.

Proizvod se zato uvrsti pod oznako KN 0811 10 90 kot jagode.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 766/2014

z dne 11. julija 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Izdelek v obliki tekočine, pakiran za prodajo na drobno v plastenkah z vsebnostjo 200 ml, 500 ml ali 1 000 ml.

Izdelek je sestavljen iz:

natrijevega klorida (0,9 %),

sterilne vode.

Vsaka plastenka je opremljena z ergonomskim nastavkom za izpiranje oči in pokrovčkom ter je namenjena za enkratno uporabo.

V skladu z navedbo na etiketi se izdelek uporablja za izpiranje oči v nujnih primerih, da se odstranijo tujki in kemikalije.

3307 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2 k oddelku VI, opomba 3 k poglavju 33 ter besedilo oznak KN 3307 in 3307 90 00.

Ker je izdelek pakiran v embalaži za prodajo na drobno in je primeren za uporabo kot kozmetični ali toaletni preparat, se šteje za kozmetični ali toaletni preparat. Njegova uvrstitev v poglavje 25 ali poglavje 30 je zato izključena (glej opombo 2(d) k poglavju 25 in opombo 1(e) k poglavju 30).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod tarifno številko 3307 kot drugi kozmetični ali toaletni preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

2.

Izdelek v obliki tekočine, pakiran za prodajo na drobno v plastenkah z vsebnostjo 200 ml ali 1 000 ml.

Izdelek je sestavljen iz:

dinatrijevega fosfata (1–5 %),

kalijevega fosfata (1 %),

sterilne vode.

Vsaka plastenka je opremljena z ergonomskim nastavkom za izpiranje oči in pokrovčkom ter je namenjena za enkratno uporabo.

V skladu z navedbo na etiketi se izdelek uporablja za izpiranje oči v nujnih primerih, da se nevtralizirajo kisline in alkalije.

3307 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2 k oddelku VI, opomba 3 k poglavju 33 ter besedilo oznak KN 3307 in 3307 90 00.

Ker izdelek ni izločena kemično določena spojina, je njegova uvrstitev pod tarifno številko 2835 kot fosfati izključena (glej opombo 1 k poglavju 28).

Ker je izdelek pakiran v embalaži za prodajo na drobno in je primeren za uporabo kot kozmetični ali toaletni preparat, se šteje za kozmetični ali toaletni preparat. Njegova uvrstitev v poglavje 30 je zato izključena (glej opombo 1(e) k poglavju 30).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod tarifno številko 3307 kot drugi kozmetični ali toaletni preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 767/2014

z dne 11. julija 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo (2). To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, sestavljen iz kocke posušenih predkuhanih rezancev (približno 65 g), vrečice z začimbami (približno 3,4 g), vrečice jedilnega olja (približno 2 g) in vrečice posušene zelenjave (približno 0,8 g).

Izdelek je sestavljena jed (pakirana skupaj), pripravljena za prodajo na drobno, za pripravo jedi iz testenin.

V skladu z navodili, natisnjenimi na embalaži, je pred zaužitjem treba dodati vrelo vodo.

1902 30 10

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 1902, 1902 30 in 1902 30 10.

Izdelek je sestavljena jed za prodajo na drobno v smislu splošnega pravila za razlago 3(b). Izdelku dajejo bistven značaj rezanci, ki predstavljajo njegov največji del. Uvrstitev izdelka pod tarifno številko 2104 kot juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe je zato izključena.

Izdelek je treba uvrstiti pod tarifno številko 1902 kot testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene ali drugače pripravljene.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 768/2014

z dne 11. julija 2014

o prepovedi ribolova na sluzoglavko v vodah EU in mednarodnih vodah območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2014.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednice

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (UL L 356, 22.12.2012, str. 22).


PRILOGA

Št.

08/DSS

Država članica

Španija

Stalež

ALF/3X14-

Vrsta

Sluzoglavka (Beryx spp.)

Območje

Vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

Datum zaprtja

17.5.2014


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 769/2014

z dne 11. julija 2014

o prepovedi ribolova na saja na območju VI ter v vodah Unije in mednarodnih vodah območij Vb, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2014.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednice

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).


PRILOGA

Št.

09/TQ43

Država članica

Španija

Stalež

POK/56-14

Vrsta

Saj (Pollachius virens)

Območje

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

Datum zaprtja

23.6.2014


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/18


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 770/2014

z dne 11. julija 2014

o prepovedi ribolova na veliko srebrenko v vodah Unije območij III in IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Irske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2014.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednice

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).


PRILOGA

Št.

10/TQ43

Država članica

Irska

Stalež

ARU/34-C

Vrsta

velika srebrenka(Argentina silus)

Območje

vode Unije območij III in IV

Datum zaprtja

25.6.2014


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 771/2014

z dne 14. julija 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 18(3), člena 72(3), člena 98(2) in člena 115(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) št. 508/2014 je treba sprejeti določbe o:

vzorcu za predstavitev operativnih programov v zvezi z ukrepi, ki jih bo financiral Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR),

strukturi načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU (v nadaljnjem besedilu: načrti nadomestil),

vzorcu, po katerem bodo države članice pošiljale finančne podatke, povezane z napovedanim zneskom, za katerega nameravajo vložiti zahtevke za plačilo,

elementih, ki morajo biti vključeni v poročila o predhodnem vrednotenju operativnih programov, in

minimalnih zahtevah za načrte v zvezi z vrednotenjem operativnih programov v programskem obdobju.

(2)

Navedene določbe so med seboj tesno povezane, saj se nanašajo na različne vidike vsebine in predstavitve operativnih programov in načrtov nadomestil, ki jih morajo države članice predložiti v okviru ESPR. Da bi se zagotovila skladnost med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati istočasno, in da bi se olajšalo njihovo izvajanje za organ upravljanja, je zaželeno, da se zadevne določbe vključijo v to uredbo.

(3)

Z vzorcem za operativne programe bi se morala uskladiti predstavitev podatkov v posameznih oddelkih operativnega programa. S tem se bosta zagotovili doslednost in primerljivost podatkov, ki jih bo po potrebi mogoče združevati.

(4)

Vzorec za operativne programe bo podlaga za razvoj sistema elektronske izmenjave podatkov iz člena 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) v zvezi z operativnimi programi. Zato bi ta vzorec moral določati način vnosa podatkov o operativnih programih v sistem elektronske izmenjave podatkov. Vendar pa to ne bi smelo vplivati na končno predstavitev operativnih programov, vključno z obliko besedila in preglednic, saj bo sistem za elektronsko obdelavo podatkov omogočal različne načine strukturiranja in predstavitve vnesenih podatkov.

(5)

Vzorec za predstavitev operativnih programov bi moral odražati vsebino operativnega programa iz člena 18 Uredbe (EU) št. 508/2014 in člena 27 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Da bi se zagotovili skladni pogoji za vnos podatkov, bi moral vzorec določati tehnične značilnosti vsakega polja v sistemu elektronske izmenjave podatkov. Vzorec bi moral poleg strukturiranih podatkov omogočati tudi predložitev nestrukturiranih informacij v obliki obveznih ali neobveznih prilog. Za tovrstne priloge tehničnih značilnosti ni treba določiti.

(6)

Člen 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da zadevne države članice Komisiji predložijo načrt za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU.

(7)

V skladu s členom 73 Uredbe (EU) št. 508/2014 bi morali načrti nadomestil vsebovati tudi informacije o državni pomoči, ki so jo države članice dodelile v obliki dodatnega financiranja za izvajanje načrtov nadomestil.

(8)

Struktura načrta nadomestil bi morala zagotoviti doslednost in kakovost informacij, najnižjo raven podrobnosti in standardizirano obliko. Omogočiti bi morala tudi primerljivost zadevnih regij in različnih let izvajanja.

(9)

Struktura načrta nadomestil bi morala vključevati razčlenitev – in sicer po najbolj oddaljenih regijah – seznama ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, upravičenih do pomoči, ter vrst gospodarskih subjektov iz člena 70 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(10)

Struktura načrta nadomestil bi morala vključevati tudi stopnjo nadomestila, ki se izračuna v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(11)

Člen 98 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da države članice Komisiji pošljejo napovedani znesek, za katerega nameravajo vložiti zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na sedanje in na naslednje proračunsko leto.

(12)

Vzorec, ki ga bodo države članice uporabile za pošiljanje navedene napovedi, bi moral zagotoviti, da se enotne informacije Komisiji zagotovijo pravočasno, kar bo omogočilo zavarovanje finančnih interesov Unije in zagotavljanje sredstev za učinkovito izvajanje programa ter bo olajšalo finančno poslovodenje.

(13)

Države članice morajo v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1303/2013 opraviti predhodna vrednotenja za izboljšanje kakovosti zasnove vsakega programa. Člen 55(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 zahteva, da se navedena predhodna vrednotenja Komisiji predložijo hkrati s programom in skupaj s povzetkom. Elementi, ki bi morali biti v skladu s členom 115(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 vključeni v poročila o predhodnem vrednotenju, bi morali omogočiti potrebno usklajenost podatkov, da bo Komisija lahko pripravila povzetek poročil o predhodnem vrednotenju na ravni Unije, kot to zahteva člen 118 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(14)

V skladu s členom 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013 organ upravljanja sestavi načrt vrednotenja operativnega programa v programskem obdobju. Člen 18(1)(j) Uredbe (EU) št. 508/2014 zahteva, da je načrt vrednotenja vključen v operativne programe. Minimalne zahteve za načrt vrednotenja bi morale Komisiji omogočiti preverjanje, ali so dejavnosti vrednotenja in sredstva, predvidena v načrtu, uresničljiva, državam članicam pa bodo omogočile skladnost z zahtevami v zvezi z vrednotenjem iz člena 54(1) in (2) ter člena 56(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(15)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov, predvidenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predložitev vsebine operativnih programov

Vsebina operativnega programa, opisana v členu 18 Uredbe (EU) št. 508/2014, se predloži v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Struktura načrta nadomestil za najbolj oddaljene regije

Struktura načrta nadomestil za najbolj oddaljene regije iz člena 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 je določena v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Vzorec za pošiljanje finančnih podatkov

Države članice pri predložitvi finančnih podatkov Komisiji v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 508/2014 uporabijo vzorec iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Vsebina predhodnega vrednotenja

Predhodno vrednotenje iz člena 55 Uredbe (EU) št. 1303/2013 se priloži operativnemu programu v obliki poročila, ki vsebuje naslednje elemente:

(a)

povzetek v angleškem jeziku;

(b)

povzetek v jeziku ali jezikih zadevne države članice;

(c)

posebne elemente iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 5

Minimalne zahteve za načrt vrednotenja

Minimalne zahteve za načrt vrednotenja iz člena 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013 so določene v točki 10 Priloge I k tej uredbi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


PRILOGA I

Vzorec za operativne programe v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Številka CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Naslov operativnega programa

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Različica

<0.3 type="N" input="G">

Prvo leto

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Zadnje leto

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Upravičen od

<0.6 type="D" input="G">

Upravičen do

<0.7 type="D" input="G">

Številka sklepa Komisije

<0.8 type="S" input="G">

Datum sklepa Komisije

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRIPRAVA OPERATIVNEGA PROGRAMA IN VKLJUČITEV PARTNERJEV

1.1   Priprava operativnega programa in vključitev partnerjev (v skladu s členom 17(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2   Rezultat predhodnega vrednotenja (v skladu s členom 18(1)(b)(ii) Uredbe (EU) št. 508/2014)

1.2.1   Opis postopkov predhodnega vrednotenja

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2   Pregled priporočil izvajalcev predhodnega vrednotenja in kratek opis načina, kako so bila upoštevana

Vsebina [Vnaprej jo je določila Komisija]

Priporočilo

Kako je bilo priporočilo upoštevano ali zakaj ni bilo upoštevano

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN TVEGANJ (ANALIZA SWOT) IN DOLOČITEV POTREB (V SKLADU S ČLENOM 18(1) UREDBE (EU) št. 508/2014)

2.1   Analiza SWOT in določitev potreb

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije v okviru ESPR

Naslov prednostne naloge Unije v okviru ESPR <2.1 type="S" input="S">

Prednosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Priložnosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nevarnosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Določitev potreb na podlagi analize SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Skladnost analize SWOT z večletnim nacionalnim strateškim načrtom za akvakulturo (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Skladnost analize SWOT z napredkom pri doseganju dobrega okoljskega stanja s pripravo in izvajanjem okvirne direktive o morski strategiji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Posebne potrebe v zvezi z delovnimi mesti, okoljem, blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2   Kazalniki razmer, ki prikazujejo začetno stanje

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije v okviru ESPR

Naslov prednostne naloge Unije v okviru ESPR <2.2 type="S" input="S">

Kazalnik stanja, ki prikazuje začetne razmere

Izhodiščno leto

Vrednost

Merska enota

Vir informacij

Pripombe/utemeljitev

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   OPIS STRATEGIJE ZA PRISPEVEK OPERATIVNEGA PROGRAMA K PAMETNI, TRAJNOSTNI IN VKLJUČUJOČI RASTI (V SKLADU S ČLENOM 27 UREDBE (EU) št. 1303/2013)

3.1   Opis strategije

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2   Posebni cilji in kazalniki rezultatov

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

Naslov prednostne naloge Unije <3.2 type="S" input="S">

Posebni cilj

Naslov posebnega cilja <3.2 type="S" input="S">

Kazalnik rezultatov, tj. cilj, ki naj bi ga država članica dosegla s podporo ESPR

Naslov kazalnika rezultatov in njegova merska enota

Ciljna vrednost za leto 2023

Merska enota

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3   Zadevni ukrepi in kazalniki učinka

Naslednja preglednica se ponovi za vsak predhodno izbran posebni cilj zadevne prednostne naloge Unije

Prednostna naloga Unije

Naslov prednostne naloge Unije <3.3 type="S" input="G">

Posebni cilj

Naslov posebnega cilja <3.3 type="S" input="G">

Naslov izbranega zadevnega ukrepa

 

Kazalniki učinka za posamezen ukrep

Utemeljitev združevanja ukrepov v okviru ESPR (podprta s predhodnim vrednotenjem in analizo SWOT)

Tematski cilj, h kateremu izbrani ukrep prispeva

Bi kazalnik moral biti vključen v okvir uspešnosti

Naslov kazalnika učinka z njegovo mersko enoto

Ciljna vrednost za leto 2023

Merska enota

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4   Opis dopolnjevanja programa z drugimi sredstvi skladov ESI

3.4.1   Ureditve dopolnjevanja in usklajevanja z drugimi sredstvi skladov ESI ter drugimi zadevnimi instrumenti financiranja na ravni Unije in nacionalni ravni

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2   Načrtovani glavni ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5   Informacije o makroregionalnih strategijah ali strategijah morskih bazenov (če je relevantno)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   ZAHTEVE GLEDE POSEBNIH UKREPOV V OKVIRU ESPR

4.1   Opis posebnih potreb območij Natura 2000 in prispevek programa k vzpostavitvi usklajenega omrežja območij obnove staležev rib, kot je določeno v členu 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2   Opis akcijskega načrta za razvoj, konkurenčnost in trajnost malega priobalnega ribolova (v skladu s členom 18(1)(i) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3   Opis metode za izračun poenostavljenih stroškov v skladu s členom 67(1)(b) do (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4   Opis metode za izračun dodatnih stroškov ali izpada prihodkov v skladu s členom 96 Uredbe (EU) št. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5   Opis metode za izračun nadomestila v skladu z ustreznimi merili, določenimi za vsako od dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s členom 40(1) ter členi 53, 54, 55 in 67 Uredbe (EU) št. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6   Pri ukrepih za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti v skladu s členom 34 Uredbe (EU) št. 508/2014 opis strategije vključuje cilje in ukrepe, ki se sprejmejo za zmanjšanje ribolovne zmogljivosti v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Vključi se tudi opis metode za izračun premije, ki se odobri v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (EU) št. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7   Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče (v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8   Opis uporabe tehnične pomoči (v skladu s členom 78 Uredbe (EU) št. 508/2014)

4.8.1   Tehnična pomoč na pobudo države članice

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2   Vzpostavitev nacionalnih mrež

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   POSEBNE INFORMACIJE O CELOSTNEM TERITORIALNEM RAZVOJU

5.1   Informacije o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Informacije bi morale biti osredotočene na vlogo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v operativnem programu ESPR, morale bi biti v skladu z informacijami iz sporazuma o partnerstvu in ne bi smele podvajati informacij, že zajetih v zadevnem sporazumu.

5.1.1   Opis strategije za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2   Seznam meril, uporabljenih za izbiro ribiških območij (v skladu s členom 18(1)(g) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3   Seznam izbirnih meril za strategije lokalnega razvoja (v skladu s členom 18(1)(h) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4   Opis vlog lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in organa upravljanja ali imenovanega organa za vse izvedbene naloge, povezane s strategijo (v skladu s členom 18(1)(m)ii) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5   Podatki o predplačilih lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (v skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Za oddelek o nacionalnih mrežah za lokalne akcijske skupine za ribištvo glejte točko 4.8.2 (tehnična pomoč)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2   Informacije o celostnih teritorialnih naložbah (v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

Če celostno teritorialno naložbo v okviru strukturnih skladov dopolnjuje finančna podpora ESPR, izpolnite naslednjo preglednico:

Zajeti ukrepi ESPR [izberite iz spustnega seznama]

Okvirna finančna dodelitev iz ESPR (v EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (V SKLADU S ČLENOM 55 UREDBE (EU) št. 1303/2013)

6.1   Opredelitev veljavnih predhodnih pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja

6.1.1   Preglednica: Veljavne predhodne pogojenosti za ESPR in ocena njihovega izpolnjevanja

Predhodna pogojenost

Prednostna naloga ali prednostne naloge Unije, za katere velja veljavna pogojenost

Veljavna pogojenost je izpolnjena

DA

/

NE

/

DELNO

Merila

Merila so izpolnjena

(da/ne)

Samoocena s pojasnili o izpolnjevanju posameznega merila veljavnih predhodnih pogojenosti

Sklicevanje

(na strategije, pravne akte ali druge zadevne dokumente, vključno z ustreznimi oddelki, členi ali odstavki, skupaj z navedbo spletne povezave ali dostopom do celotnega besedila)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Merilo 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Merilo 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2   Preglednica: Veljavne splošne predhodne pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2   Opis načrtovanih ukrepov, navedba pristojnih organov in časovni načrt za izvedbo teh ukrepov

6.2.1   Preglednica: Ukrepi za izpolnitev predhodnih pogojenosti za ESPR

Predhodna pogojenost

Neizpolnjena merila

Načrtovani ukrepi

Rok (datum)

Organi, pristojni za izpolnitev

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Ukrep 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organ x

 

 

 

 

6.2.2   Preglednica: Ukrepi za izpolnitev splošnih predhodnih pogojenosti

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   OPIS OKVIRA USPEŠNOSTI (V SKLADU S ČLENOM 22 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN PRILOGO II K TEJ UREDBI)

7.1   Preglednica: okvir uspešnosti

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

 

Kazalnik in merska enota, če je ustrezno [kazalniki učinka, ki so bili predhodno izbrani v oddelku 3.3 v okviru prednostnih nalog Unije in bodo vključeni v okvir uspešnosti]

Mejnik za leto 2018

Cilji za leto 2023

[ustvarjeni samodejno iz poglavja o operativnem programu, ki obravnava strategijo operativnega programa]

Finančni kazalnik

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Kazalnik učinka 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Kazalnik učinka 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2   Preglednica: utemeljitev izbire kazalnikov učinka, ki bodo vključeni v okvir uspešnosti

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

 

Utemeljitev izbire kazalnikov učinka, vključenih v okvir uspešnosti (4), vključno s pojasnilom o deležu finančnih sredstev, dodeljenih operacijam, ki bodo dosegale učinke, in metodo za izračun deleža, ki mora presegati 50 % finančne dodelitve za prednostno nalogo

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Podatki ali ugotovitve, uporabljene za oceno vrednosti mejnikov in ciljnih vrednosti, ter metoda izračuna (npr. stroški na enoto, referenčne vrednosti, standardna ali pretekla stopnja izvajanja, strokovno svetovanje, zaključki predhodnega vrednotenja)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacije o načinu uporabe metodologije in mehanizmov za zagotavljanje konsistentnega delovanja okvira uspešnosti v skladu z določbami partnerskega sporazuma

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANČNI NAČRT (V SKLADU S ČLENOM 20 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN IZVEDBENIM AKTOM KOMISIJE IZ ČLENA 16(2) UREDBE (EU) št. 508/2014)

8.1   Skupni prispevek ESPR, načrtovan za vsako leto (v EUR)

Leto

Glavna dodelitev ESPR  (5)

Rezerva ESPR za uspešnost

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Skupaj

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2   Prispevek in stopnja sofinanciranja ESPR za prednostne naloge Unije, tehnično pomoč in drugo podporo (v EUR)

 

 

Podpora skupaj

Glavna dodelitev (skupni znesek financiranja brez rezerve za uspešnost)

Rezerva za uspešnost

Znesek rezerve za uspešnost kot delež skupne podpore Unije

Prednostne naloge Unije

Ukrep(-i) v okviru prednostne naloge Unije

Prispevek ESPR

(skupaj z rezervo za uspešnost)

Nacionalni prispevek

(skupaj z rezervo za uspešnost)

Stopnja sofinanciranja ESPR

Podpora ESPR

Nacionalni prispevek

Rezerva ESPR za uspešnost

Nacionalni prispevek  (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Spodbujanje okoljsko trajnostnega in z viri gospodarnega ribištva, ki temelji na inovacijah, konkurenčnosti in znanju

Člena 33 in 34 ter člen 41(2) (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finančna dodelitev za preostalo prednostno nalogo Unije 1 (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Spodbujanje okoljsko trajnostne in z viri gospodarne akvakulture, ki temelji na inovacijah, konkurenčnosti in znanju (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input=M">

 

 

3.

Pospeševanje izvajanja SRP

Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov (člen 13(4) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena (člen 76(2)(a) do (d) in (f) do (l)) (člen 13(3) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena (člen 76(2)(e)) ( člen 13(3) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 85 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Pospeševanje trženja in predelave

Pomoč za skladiščenje (člen 67) (člen 13(6) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Nadomestilo za najbolj oddaljene regije (člen 70) (člen 13(5) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finančna dodelitev za preostalo prednostno nalogo Unije 5 (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike (člen 13(7) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehnična pomoč (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

0

0

0

Skupaj [izračuna se samodejno]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

ni relevantno

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

ni relevantno

8.3   Prispevek ESPR k tematskim ciljem skladov ESI

Tematski cilj

Prispevek ESPR (v EUR)

(3)

Povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorjev ribištva in akvakulture (za ESPR)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTALNA NAČELA

9.1   Opis ukrepov za obravnavanje načel iz členov 5  (7) , 7 in 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013

9.1.1   Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija (člen 7 Uredbe (EU) 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2   Trajnostni razvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2   Navedba okvirnega zneska podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v skladu s členom 18(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Ukrepi ESPR, ki prispevajo k ciljem v zvezi s podnebnimi spremembami [zadevni ukrepi ESPR, ki jih je država članica vključila v poglavje operativnega programa „Opis strategije“]

Koeficient  (8)

Okvirni prispevek ESPR (v EUR) [sešteti znesek za posamezen ukrep]

Delež skupne dodelitve ESPR za operativni program (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   NAČRT VREDNOTENJA (V SKLADU S ČLENOM 56 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN ČLENOM 18(1)(j) UREDBE (EU) št. 508/2014)

Cilji in namen načrta vrednotenja

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analiza SWOT in predhodno vrednotenje bi morala zagotoviti oceno potreb glede vrednotenja za celotno obdobje. Cilji in namen bi morali te potrebe upoštevati in zagotoviti, da se izvajajo zadostne in ustrezne dejavnosti vrednotenja, zlasti zaradi zagotavljanja informacij, potrebnih za usmerjanje programa, letna poročila o izvajanju operativnih programov leta 2017 in 2019 ter naknadno vrednotenje, zagotoviti pa bi morali tudi razpoložljivost podatkov, potrebnih za vrednotenja ESPR.

Upravljanje in usklajevanje

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kratek opis ureditev za spremljanje in vrednotenje, v katerem so navedene informacije o usklajevanju z izvajanjem operativnega programa ESPR. Določitev sodelujočih glavnih organov in njihovih odgovornosti. Informacije o upravljanju vrednotenja, vključno z organizacijskimi strukturami, kot je enota za vrednotenje in/ali usmerjevalna skupina, nadzorom kakovosti, poenostavitvijo itd.

Teme za vrednotenje in dejavnosti vrednotenja

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Zagotovitev informacij o temah za vrednotenje in predvidenih dejavnostih, med drugim o izpolnjevanju zahtev EU. Informacije bi morale zajemati dejavnosti, potrebne za vrednotenje prispevka posamezne prednostne naloge k ciljem, oceno vrednosti in učinkov kazalnikov rezultatov, analizo neto učinka, tematska vprašanja, medsektorska vprašanja, kot so trajnostni razvoj in podnebne spremembe, ter morebitne druge posebne potrebe glede vrednotenja.

Strategija v zvezi s podatki in informacijami

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kratek opis sistema za beleženje, hrambo, upravljanje in sporočanje statističnih informacij o izvajanju operativnega programa ter zagotavljanje podatkov o spremljanju za vrednotenje. Opredelitev virov podatkov, ki bodo uporabljeni, podatkovnih vrzeli, morebitnih institucionalnih vprašanj, povezanih z zagotavljanjem podatkov, in predlaganih rešitev. Ta oddelek bi moral pokazati, da bodo ustrezni sistemi za upravljanje podatkov pripravljeni pravočasno.

Časovni okvir

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Navedite okvirno načrtovanje dejavnosti, ki bodo zagotovile, da bodo rezultati vrednotenja na voljo ob zahtevanem času, zlasti v zvezi z obveznimi vrednotenji, predvidenimi v skupnih določbah, z informacijami, ki so potrebne za izboljšana letna poročila o izvajanju operativnih programov leta 2017 in 2019, ter s poročilom o naknadnem vrednotenju.

Posebne zahteve za vrednotenje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis podpore, predvidene za vrednotenje na ravni lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, zlasti o uporabi metod za samovrednotenje, in smernice za lokalne akcijske skupine za ribištvo, s katerimi bo mogoče združiti dosežke, ki bodo prikazani na ravni operativnega programa ESPR.

Sporočanje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis informacij o posredovanju rezultatov vrednotenja deležnikom in oblikovalcem politike ter mehanizmov za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja.

Sredstva

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis sredstev, potrebnih in predvidenih za izvajanje načrta, vključno z navedbo upravne zmogljivosti, podatkov, finančnih sredstev in potreb IT. Opis predvidenih dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki bodo zagotovile, da bo mogoče načrt vrednotenja izvesti v celoti.

11.   IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(m) UREDBE (EU) št. 508/2014)

11.1   Določitev organov in posredniških teles

Organ

Naziv organa

Organ upravljanja

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredniško telo organa upravljanja (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ za potrjevanje (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredniško telo organa za potrjevanje (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revizijski organ

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2   Opis postopkov spremljanja in vrednotenja

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3   Splošna sestava odbora za spremljanje

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4   Kratek opis ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo izvedeni

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACIJE O ORGANIH, PRISTOJNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA NADZORA, INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN IZVRŠEVANJA (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(o) UREDBE (EU) št. 508/2014)

12.1   Organi za izvajanje sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja

Nazivi organa

Organ št. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ št. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2   Kratek opis človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3   Najpomembnejša oprema, ki je na voljo, zlasti število plovil, letal in helikopterjev

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4   Seznam izbranih vrst operacij

Vrsta operacije

Opis

Izbrana vrsta operacije

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5   Povezava s prednostnimi nalogami, ki jih opredeli Komisija, kot je določeno v členu 20(3) uredbe o ESPR

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ZBIRANJE PODATKOV (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(p) UREDBE (EU) št. 508/2014)

13.1   Splošen opis dejavnosti zbiranja podatkov, predvidenih za obdobje 2014–2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2   Opis metod shranjevanja podatkov ter njihovega upravljanja in uporabe

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3   Opis načina za doseganje dobrega finančnega in administrativnega upravljanja na področju zbiranja podatkov

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANČNI INSTRUMENTI (V SKLADU Z NASLOVOM IV DELA II UREDBE (EU) št. 1303/2013)

14.1   Opis načrtovane uporabe finančnih instrumentov

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2   Izbira ukrepov ESRP, ki bodo izvedeni s finančnimi instrumenti

Ukrep ESRP [izberite ukrepe iz spustnega seznama, ki ga je vnaprej določila Komisija]

<14.2 type="S" input="S">

14.3   Okvirni zneski, ki bodo uporabljeni prek finančnih instrumentov

Skupni znesek ESPR za obdobje 2014–2020 (v EUR)

<14.3 type="N" input="M">

Priloge k programu

Seznam partnerjev, s katerimi so opravljena posvetovanja

Poročilo o predhodnem vrednotenju s povzetkom

Poročilo o strateški okoljski presoji

Opisni povzetek sistema upravljanja in nadzora (opisni povzetek bi moral vsebovati tudi pojasnilo o zagotavljanju načela ločevanja nalog in funkcionalne neodvisnosti)

Načrt nadomestil za najbolj oddaljene regije

Zemljevidi, iz katerih je razvidna velikost in lokacija sektorjev ribištva in akvakulture, kje so glavna ribiška pristanišča in lokacije za akvakulturo ter kje so zaščitena območja (celostno upravljanje obalnih območij, zaščitena morska območja, Natura 2000)


(1)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator,

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem,

 

"maxlength" = največje možno število znakov, vključno s presledki.

(2)  Velja za prednostno nalogo Unije št. 2.

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Kazalniki učinka so opredeljeni z izbiro ukrepov, vendar je treba podskupino kazalnikov učinka, uporabljenih v okviru uspešnosti, utemeljiti.

(5)  Glavna dodelitev ESPR = skupna dodelitev Unije, od katere se odšteje dodelitev za rezervo za uspešnost.

(6)  Ustrezni nacionalni prispevek se sorazmerno razdeli med glavno dodelitev in rezervo za uspešnost.

(7)  Člen 5 je opisan v oddelku 1 operativnega programa „Priprava operativnega programa in vključitev partnerjev“

(8)  Države članice lahko za nekatere ukrepe predlagan odstotek iz „0 %“ spremenijo v „40 %“, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 (UL L 69, 8.3.2014, str. 65).


PRILOGA II

STRUKTURA NAČRTA NADOMESTIL

1.   Določitev ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ali kategorij proizvodov, upravičenih do pomoči  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorije  (2)

Trgovsko ime

Znanstveno ime

Oznaka FAO

Predstavitev  (3)

Oznaka KN

Količina  (4)

1.

Raki

Rdeče kozice

Škrlatne kozice (Plesiopenaeus edwardsianus)

SSH

zamrznjeno

 

X ton/leto

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Določitev gospodarskih subjektov  (5)

#

(1)

(2)

Gospodarski subjekti ali njihova združenja

Kategorije proizvodov ali proizvodi

(v skladu s stolpcem 1 ali 2 preglednice 1)

1.

Ribiči

Raki (po kategorijah)/rdeče kozice (po proizvodu)

2.

Ribogojci

 

 

3.   Stopnja nadomestila za dodatne stroške, izračunana po proizvodih ali kategorijah proizvodov

Proizvod ali kategorija proizvodov  (6)

Kategorija in postavke stroškov

Povprečni stroški (7)/leto

Utemeljitev dodatnih stroškov

Stroški gospodarskega subjekta v najbolj oddaljeni regiji

Stroški gospodarskega subjekta v celinskem delu ozemlja države članice

Dodatni stroški (8) (najvišja stopnja nadomestila)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Stroški proizvodnje za ribiške proizvode

Gorivo

 

 

 

 

Mazivo

 

 

 

 

Obrabljivi deli

 

 

 

 

Vzdrževanje

(vključno s popravljanjem podladja)

 

 

 

 

Ribiška, navigacijska in varnostna oprema

 

 

 

 

Vabe

 

 

 

 

Led za hladilnice za shranjevanje rib

 

 

 

 

Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z dejavnostmi trženja iz člena 68 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Dobava hrane (posadka)

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 1A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Stroški proizvodnje za proizvode iz akvakulture

Nedorasli morski organizmi

 

 

 

 

Krma (nabava in hramba)

 

 

 

 

Energija in kisik

 

 

 

 

Vzdrževanje (vključno s fitosanitarnim)

 

 

 

 

Manjši material in rezervni deli

 

 

 

 

Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z dejavnostmi trženja iz člena 68 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek  (8) dodatnih stroškov za kategorijo 1B

 

 

 

 

Kategorija 2: Stroški predelave

Surovine

 

 

 

 

Obdelava odpadkov

 

 

 

 

Sortiranje in nevtraliziranje strupenih vrst

 

 

 

 

Energija

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z naložbami iz člena 69 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Priprava in pakiranje

 

 

 

 

Hlajenje in globoko zamrzovanje

 

 

 

 

Stroški, povezani z zadevnimi ukrepi iz člena 69 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 2

 

 

 

 

Kategorija 3: Stroški trženja

Pakiranje (vključno z ledom za sveže proizvode)

 

 

 

 

Fizični prevoz (na kopnem, po morju in po zraku), vključno z morebitnimi stroški zavarovanja in carinjenja

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Finančni stroški, ki izhajajo iz dostavnih rokov

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 3

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) : vsota dodatnih stroškov iz stolpca (c)

 

 

 

 

Skupni znesek druge oblike javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov  (9)

 

 

 

 

Skupna stopnja nadomestila (skupni dodatni stroški + skupna javna intervencija)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Če je stopnja nadomestila nižja od dodatnih stroškov, je treba pojasniti utemeljitev, na podlagi katere je bila določena izbrana stopnja nadomestila.

 

4.   Določitev pristojnih organov

 

Naziv institucije

Organ upravljanja

Naziv institucije iz točke 11.1 "Določitev organov in posredniških teles operativnih programov"

5.   Dodatno financiranje za izvajanje načrta nadomestil (državna pomoč)

Informacije se posredujejo za vsako posamezno predvideno shemo/začasno pomoč

Regija

Ime regij(e) (NUTS  (10))

Organ, ki je dodelil pomoč

Ime

Poštni naslov

Spletni naslov

Naziv ukrepa pomoči

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

 

Začasna pomoč

Ime upravičenca in skupine (11), ki ji pripada

Sprememba obstoječe sheme pomoči ali začasne pomoči

 

Št. pomoči Komisije

Podaljšanje

Sprememba

Trajanje (12)

Shema pomoči

dd/mm/llll do dd/mm/llll

Datum dodelitve (13)

Začasna pomoč

dd/mm/llll

Zadevni gospodarski sektor(-ji)

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

 

Omejena na nekatere sektorje: navedite na ravni skupine NACE (14)

Vrsta upravičenca

MSP

 

Velika podjetja

 

Proračun

Skupni letni znesek proračuna, načrtovanega v okviru sheme (15)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Skupni znesek začasne pomoči, ki je bila dodeljena podjetju (16)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Za jamstva (17)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Instrument pomoči

Nepovratna sredstva/subvencionirana obrestna mera

Posojilo/vračljivi predujmi

Jamstvo (če je ustrezno, s sklicem na sklep Komisije (18))

Davčna ugodnost ali oprostitev davka

Zagotavljanje tveganega financiranja

Drugo (navedite)

Razlogi

Navedite razloge za vzpostavitev sheme državne pomoči ali odobritev začasne pomoči namesto pomoči v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

ukrep ni zajet v nacionalnem operativnem programu;

prednostna razvrstitev dodelitve sredstev v okviru nacionalnega operativnega programa;

financiranje v okviru ESPR ni več na voljo;

drugo (navedite).


(1)  Kategorija proizvodov je zbirka proizvodov, za katere je mogoče uporabiti skupni pristop za izračun dodatnih stroškov.

(2)  Neobvezno, če je nadomestilo izračunano na ravni proizvodov.

(3)  Sveže, zamrznjeno, pripravljeno, konzervirano.

(4)  Izraženo v tonah žive teže v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(5)  V skladu s členom 70(6) Uredbe (EU) št. 508/2014.

(6)  Preglednico je treba pripraviti za vsak proizvod ali kategorijo proizvodov.

(7)  Izračun na podlagi meril iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. …/2014.

(8)  Dodatne stroške je treba izraziti v EUR na tono žive teže v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009.

(9)  V skladu s členom 71(b) Uredbe (EU) št. 508/2014.

(10)  NUTS – klasifikacija statističnih teritorialnih enot. Običajno je regija določena na ravni 2. Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(11)  Za namene pravil o konkurenci iz Pogodbe in za namene te uredbe je podjetje vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko in način financiranja. Sodišče je odločilo, da bi bilo treba subjekte, ki jih nadzira (na pravni ali dejanski podlagi) isti subjekt, obravnavati kot enotno podjetje.

(12)  Obdobje, v katerem se organ, ki dodeli pomoč, lahko zaveže, da bo pomoč dodelil.

(13)  "Datum dodelitve pomoči" pomeni datum, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli upravičencu v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom.

(14)  NACE Rev. 2 – Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji. Običajno je sektor določen na ravni skupine.

(15)  V primeru sheme pomoči: navedite letni skupni znesek proračuna, načrtovanega v okviru sheme, ali ocenjeno davčno izgubo za posamezno leto za vse instrumente pomoči iz sheme.

(16)  V primeru dodelitve začasne pomoči: navedite skupni znesek pomoči/davčne izgube.

(17)  Za jamstva navedite (najvišji) znesek zajamčenih posojil.

(18)  Če je ustrezno, navedite sklic na sklep Komisije, s katerim je bila odobrena metodologija za izračun bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev.


PRILOGA III

Napovedani znesek, za katerega namerava država članica vložiti zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na tekoče proračunsko leto in na naslednje proračunsko leto

 

Prispevek Unije (v EUR)

[tekoče proračunsko leto]

[naslednje proračunsko leto]

januar–oktober

november–december

januar–december

Operativni program (številka CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


PRILOGA IV

Elementi, ki morajo biti vključeni v poročilo o predhodnem vrednotenju

ODDELEK I: UVOD

1.

Namen in cilji predhodnega vrednotenja

2.

Opis postopka izvajanja predhodnega vrednotenja

3.

Sodelovanje med izvajalci predhodnega vrednotenja, organom upravljanja in izvajalci vrednotenja strateške okoljske presoje

ODDELEK II: POROČILO O PREDHODNEM VREDNOTENJU

1.   Analiza SWOT in ocena potreb

2.   Strategija in struktura operativnega programa

2.1

Prispevek k strategiji Evropa 2020

2.2

Prispevek k izvajanju skupne ribiške politike

2.3

Usklajenost s skupnim strateškim okvirom, partnerskim sporazumom, ustreznimi priporočili za posamezne države in drugimi ustreznimi instrumenti

2.4

Logika ukrepanja programa

2.5

Predlagane oblike podpore

2.6

Pričakovani prispevek k ukrepom, izbranim za dosego ciljev

2.7

Usklajenost proračunske dodelitve s cilji

2.8

Določbe za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

2.9

Uporaba tehnične pomoči

2.10

Ustreznost in skladnost programa

3.   Ocena ukrepov, sprejetih za spremljanje napredka in rezultatov operativnega programa

3.1

Številčno ovrednotene ciljne vrednosti za kazalnike

3.2

Ustreznost mejnikov za okvir uspešnosti

3.3

Predlagani sistem spremljanja in vrednotenja

3.4

Načrt vrednotenja

4.   Ocena načrtovanih ureditev za izvajanje operativnega programa

4.1

Zadostnost človeških virov in administrativne usposobljenosti za upravljanje

4.2

Zmanjšanje upravnega bremena

5.   Ocena horizontalnih tem

5.1

Spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije

5.2

Spodbujanje trajnostnega razvoja


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 772/2014

z dne 14. julija 2014

o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 95(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 95(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 so določena splošna pravila o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabiti za skupne upravičene odhodke za operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR).

(2)

Z odstopanjem od tega so v členu 95(4) določene dodatne odstotne točke intenzivnosti javne pomoči, ki se uporabljajo za posebne vrste operacij, kot so v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014. Da ne bi ogrozili trajnosti reforme skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP), člen 94(3)(c) in člen 69(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 poleg tega z uvedbo znižane stopnje sofinanciranja omejujeta podporo ESPR za nekatere vrste operacij. Ta logika se odraža tudi v različnih stopnjah dodatnih odstotnih točk intenzivnosti pomoči, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014. Izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 zato lahko privede do povečanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči ali pa mora privesti do zmanjšanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči.

(3)

Zato je treba zagotoviti, da kopičenje dodatnih odstotnih točk intenzivnosti pomoči v primeru izpolnjevanja več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 v zvezi z eno operacijo ne ogrozi ciljev SRP in ne povzroči čezmerne kompenzacije ali pretiranega izkrivljanja pravil trga v sektorju ribištva in akvakulture.

(4)

Kadar operacija izpolnjuje pogoje iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, ki omogočajo dodatno povečanje odstotnih točk, lahko torej države članice uporabijo večjo intenzivnost javne pomoči. Vendar bi moralo biti v primeru, ko operacija izpolnjuje dva ali več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, kar omogoča več povečanj odstotnih točk, morebitno povečanje omejeno na največje povečanje. V primeru, ko operacija izpolnjuje dva ali več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, ki pomenijo zmanjšanje odstotnih točk, pa bi moralo biti zmanjšanje omejeno na največje zmanjšanje.

(5)

Za izpolnitev obveznosti zmanjšanja odstotnih točk za nekatere vrste operacij iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 se v primeru, da je za operacijo mogoče uporabiti eno, dve ali več povečanj ali zmanjšanj odstotnih točk zaradi izpolnjevanja več meril iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, morebitnih povečanj ne bi smelo upoštevati in bi bilo treba uporabiti le največje zmanjšanje.

(6)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebna intenzivnost javne pomoči

Kadar operacija izpolnjuje dva ali več pogojev, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014, se različna dodatna povečanja in zmanjšanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči, določena v navedeni prilogi, uporabijo, kot sledi:

(a)

če je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 508/2014 mogoče uporabiti dve ali več povečanj odstotnih točk, se lahko uporabi le največje povečanje;

(b)

če je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 508/2014 mogoče uporabiti dve ali več zmanjšanj odstotnih točk, se uporabi le največje zmanjšanje;

(c)

če je za operacijo mogoče uporabiti eno dodatno povečanje oz. dve ali več dodatnih povečanj odstotnih točk, hkrati pa je mogoče uporabiti eno zmanjšanje oz. dve ali več zmanjšanj odstotnih točk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, se uporabi le največje zmanjšanje.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 773/2014

z dne 15. julija 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 774/2014

z dne 15. julija 2014

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. julija 2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), zlasti člena 183 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 (2) določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [navadna semenska pšenica], ex 1001 99 00 [navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenska], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Člen 1(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za proizvode iz navedenega odstavka določijo redne reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(1) Uredbe (EU) št. 642/2010 je cena ob uvozu za izračun uvozne dajatve za proizvode iz odstavka 1(1) navedene uredbe enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF, določeni v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. julija 2014.

(5)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. julija 2014 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 1(1) Uredbe (EU) št. 642/2010 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 187, 21.7.2010. str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 1(1) Uredbe (EU) št. 642/2010, ki se uporabljajo od 16. julija 2014

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 11 00

trda PŠENICA, semenska

0,00

1001 19 00

trda PŠENICA, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

srednje kakovosti, razen semenske

0,00

nizke kakovosti, razen semenske

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna PŠENICA, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 10 00

RŽ, semenska

5,32

1002 90 00

RŽ, razen semenske

5,32

1005 10 90

KORUZA, semenska, razen hibridne

5,32

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (2)

5,32

1007 10 90

SIREK v zrnu, razen hibridov za setev

5,32

1007 90 00

SIREK v zrnju, razen semenskega

5,32


(1)  Uvoznik je ob uporabi člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/tono, če je pristanišče pretovarjanja v Sredozemskem morju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa,

2 EUR/tono, če je pristanišče pretovarjanja na Danskem, v Estoniji, na Irskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka in če blago pride v Unijo prek Atlantskega oceana.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

 

 

Premija za Zaliv

 

Premija za Velika jezera

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam

11,87 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/54


SKLEP SVETA

z dne 8. julija 2014

o imenovanju madžarskega člana in nadomestnega člana upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

(2014/462/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu predložile vlade držav članic ter organizacije delodajalcev in delojemalcev,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepi z dne 2. decembra 2013 (2), z izjemo nekaterih članov, imenoval člane in nadomestne člane upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za obdobje od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2016.

(2)

Madžarska vlada je za prosti mesti podala predlog kandidatov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člana in nadomestnega člana upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za obdobje, ki se izteče 30. novembra 2016, sta imenovana:

I.   PREDSTAVNIKI VLAD

Država

Član

Nadomestni član

Madžarska

Katalin KISSNÉ BENCZE

Mariann GÉHER

Člen 2

Svet bo še neimenovane člane in nadomestne člane imenoval kasneje.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 8. julija 2014

Za Svet

Predsednik

P. C. PADOAN


(1)  UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(2)  UL C 358, 7.12.2013, str. 5.


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/55


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2014

o odobritvi dajanja na trg olja iz mikroalg Schizochytrium sp. kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi odločb 2003/427/ES in 2009/778/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 4670)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2014/463/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Specifikacije za olje iz mikroalg Schizochytrium sp. so bile določene in njegovo dajanje na trg odobreno z Odločbo Komisije 2003/427/ES (2) za več živil pri določenih najvišjih ravneh uporabe. Prva razširitev uporab olja iz mikroalg Schizochytrium sp. je bila odobrena z Odločbo Komisije 2009/778/ES (3).

(2)

Družba DSM Nutritional Products je 16. januarja 2013 pri pristojnih organih Združenega kraljestva vložila zahtevek za razširitev uporab olja iz mikroalg Schizochytrium sp. kot nove živilske sestavine. Družba DSM Nutritional Products je s pogodbo z dne 30. junija 2012 prevzela družbo Martek Biosciences, ki je bila naslovnik prejšnjih odločb.

(3)

Pristojni organ Združenega kraljestva za presojo živil je 29. aprila 2013 izdal poročilo o začetni presoji. V navedenem poročilu ugotavlja, da razširitev uporab tega olja iz alg izpolnjuje merila za novo živilo iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(4)

Komisija je 9. julija 2013 poročilo o začetni presoji poslala drugim državam članicam.

(5)

V roku 60 dni, ki je določen v prvem pododstavku člena 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, so bili vloženi upravičeni ugovori. Zlasti je bila poudarjena zaskrbljenost glede povečanih ravni vnosa dokozaheksaenojske kisline (DHA). V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba sprejeti izvedbeni sklep Komisije, ki upošteva vložene ugovore. Vložnik je naknadno spremenil vsebino zahtevka glede najvišjega zneska DHA v prehranskih dopolnilih. Ta sprememba in dodatna pojasnila, ki jih je predložil vložnik, so odpravili zaskrbljenost držav članic in Komisije.

(6)

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa zahteve glede prehranskih dopolnil. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (5) določa zahteve o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom. Direktiva 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) določa zahteve za živila za posebne prehranske namene. Direktiva Komisije 96/8/ES (7) določa zahteve za živila, namenjena za uporabo pri energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže. Uporabo olja iz mikroalg Schizochytrium sp. bi bilo treba odobriti brez poseganja v zahteve navedene zakonodaje.

(7)

Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba odločbi 2003/427/ES in 2009/778/ES razveljaviti in ju nadomestiti s tem sklepom.

(8)

Obvestila o dajanju na trg sestavine, ki je enakovredna olju iz alg, kot je bil odobren z odločbama 2003/427/ES in 2009/778/ES, ki so bila Komisiji predložena v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97, ostanejo veljavna.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Olje iz mikroalg Schizochytrium sp., kakor je določeno v Prilogi I, se lahko daje na trg Unije kot nova živilska sestavina za opredeljene uporabe in v največjih količinah, ki so določene v Prilogi II, ter brez poseganja v določbe Direktive 2002/46/ES, Uredbe (ES) št. 1925/2006, Direktive 2009/39/ES in Direktive 96/8/ES.

Člen 2

Poimenovanje olja iz mikroalg Schizochytrium sp., odobrenega s tem sklepom, na označbah živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Schizochytrium sp.“.

Člen 3

Odločbi 2003/427/ES in 2009/778/ES se razveljavita.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na družbo DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, ZDA.

V Bruslju, 14. julija 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2003/427 z dne 5. junija 2003 o odobritvi dajanja na trg olja iz mikroalg Schizochytrium sp., bogatega z DHA (dokozaheksaenojsko kislino), kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 144, 12.6.2003, str. 13).

(3)  Odločba Komisije 2009/778/ES z dne 22. oktobra 2009 o razširitvi uporab olja iz mikroalg Schizochytrium sp. kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 278, 23.10.2009, str. 56).

(4)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

(5)  Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26).

(6)  Direktiva 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o živilih za posebne prehranske namene (UL L 124, 20.5.2009, str. 21).

(7)  Direktiva Komisije 96/8/ES z dne 26. februarja 1996 o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (UL L 55, 6.3.1996, str. 22).


PRILOGA I

SPECIFIKACIJE ZA OLJE IZ MIKROALG SCHIZOCHYTRIUM SP.

Test

Specifikacija

Vrednost kislinske stopnje

Ne več kot 0,5 mg KOH/g

Peroksidna vrednost (PV)

Ne več kot 5,0 meq/kg olja

Vlaga in hlapne snovi

Ne več kot 0,05 %

Neumiljive snovi

Ne več kot 4,5 %

Trans-maščobne kisline

Ne več kot 1,0 %

Vsebnost DHA

Ne manj kot 32,0 %


PRILOGA II

ODOBRENE UPORABE OLJA IZ MIKROALG SCHIZOCHYTRIUM SP.

Kategorija živil

Največja raven uporabe DHA

Mlečni proizvodi, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali za izdelke iz sira 600 mg/100 g

Mlečni nadomestki, razen pijač

200 mg/100 g ali za nadomestke proizvodov iz sira 600 mg/100 g

Mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

Žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

Prehranska dopolnila

250 mg DHA na dan, kot priporoča proizvajalec za običajno prebivalstvo

450 mg na dan, kot priporoča proizvajalec za nosečnice in doječe matere

Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, kot so opredeljena v Direktivi 96/8/ES

250 mg na nadomestni obrok

Druga živila za posebne prehranske namene, kot so opredeljena v Direktivi 2009/39/ES, brez začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke

200 mg/100 g

Dietetična živila za posebne zdravstvene namene

V skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

Pekovski izdelki (kruh in drobno pecivo), sladki keksi

200 mg/100 g

Žitne ploščice

500 mg/100 g

Maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

Brezalkoholne pijače (vključno s pijačami na osnovi mlečnih nadomestkov in mleka)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/59


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 15. julija 2014

o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

(2014/464/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 17(3) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je opredeliti prednostne naloge Unije za politiko izvrševanja in nadzora, da bi lahko države članice pripravile operativne programe v zvezi z ukrepi, ki se financirajo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014.

(2)

Podpora Unije bi morala biti namenjena predvsem najbolj učinkovitim ukrepom, da bi se izboljšala učinkovitost nadzornih dejavnosti, pri čemer se upošteva uspešnost držav članic pri izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (2) in Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 (3).

(3)

Prednostne naloge Unije za politiko izvrševanja in nadzora bi morale vključevati:

izvajanje akcijskih načrtov, pripravljenih v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 za odpravo pomanjkljivosti v sistemu nadzora države članice;

izvajanje posebnih ukrepov za izpolnjevanje nekaterih predhodnih pogojenosti iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 508/2014, kot je določeno v členu 19(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Če veljavne predhodne pogojenosti niso izpolnjene, program v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 vsebuje opis ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti, vključno z ukrepi, ki se financirajo;

izvajanje sistemov potrjevanja podatkov, kot je določeno v členu 109 Uredbe (ES) št. 1224/2009, zlasti projektov, katerih cilj je zagotoviti interoperabilnost med sistemi držav članic, saj je popoln in zanesljiv sistem poročanja o ulovu in naporu bistvenega pomena za upravljanje ribolovnih virov Unije;

izvrševanje in nadzor obveznosti iztovarjanja celotnega ulova, kot je določeno v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Ta nova obveznost je zelo pomemben dodatek k novi skupni ribiški politiki, njen namen pa je prispevati k trajnostnemu izkoriščanju ribolovnih virov. Za izvajanje te nove obveznosti se bodo nadzorni sistemi držav članic prilagodili, kar bo povzročilo nove odhodke;

izvrševanje in nadzor sistema potrdil o ulovu za uvoz in izvoz ribiških proizvodov, kot je določeno v poglavju III Uredbe (ES) št. 1005/2008. Izvajanje sistema potrdil o ulovu je bistvenega pomena v boju proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim dejavnostim;

učinkoviti ukrepi, s katerimi se zagotovi spoštovanje omejitev zmogljivosti flote. Za zagotovitev ravnotežja med ribolovnimi možnostmi in ribolovno zmogljivostjo morajo države članice zagotoviti spoštovanje omejitev zmogljivosti ter bi morale izvajati projekte za potrjevanje, preverjanje in meritve moči motorja, za katere je potrebno financiranje;

izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov ali usklajevanja nadzora v zvezi z ribolovom ali območjem, za katerega posebni programi nadzora in inšpekcijskih pregledov ne veljajo, v skladu s členom 95(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 in členom 15 Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 (6). Tovrstni ukrepi prispevajo k razvoju kulture spoštovanja pravil in okrepljenemu sodelovanju med državami članicami ter ustvarjajo sinergijo med različnimi orodji za nadzor;

izvrševanje in nadzor zahtev glede sledljivosti, kot je določeno v členu 58 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in členu 67(6) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (7). Člen 58 Uredbe (ES) št. 1224/2009 določa, da so vse pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva sledljive v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, od takrat, ko so ulovljeni ali nabrani, do maloprodaje. Člen 67(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 določa, da upravljavci informacije o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 pritrdijo s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava oziroma sistem označevanja; ta zahteva se uporablja od 1. januarja 2013 za proizvode iz ribolova, za katerega velja večletni načrt, in od 1. januarja 2015 za druge ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Izvrševanje in nadzor zahtev glede sledljivosti bi morala biti prednostna naloga Unije. Izvajanje sistema sledljivosti je temelj politike za nadzor ribištva, da bi se zagotovila preglednost pri poreklu ribiških proizvodov.

(4)

Pri izvajanju prednostnih nalog Unije bi bile potrebne prilagoditve glede na prednosti in slabosti politike izvrševanja in nadzora v posameznih državah članicah. Če je neka država članica določene prednostne naloge že uresničila, bi se morala načeloma osredotočiti na druge prednostne naloge.

(5)

V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 se lahko prednostne naloge Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora vsaki dve leti spremenijo z izvedbenimi akti, in sicer zaradi prilagoditve spreminjajočim se potrebam nadzora.

(6)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz tega sklepa, bi moral sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prednostne naloge Unije za politiko izvrševanja in nadzora iz člena 17(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 so:

(a)

izvajanje akcijskih načrtov, sprejetih v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 za odpravo pomanjkljivosti v sistemu nadzora države članice;

(b)

izvajanje ukrepov, določenih v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, da se zagotovi upravna zmogljivost za izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določeno v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 508/2014;

(c)

izvajanje sistemov potrjevanja podatkov iz člena 109 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in zlasti izvajanje projektov, pri katerih se uporabljajo skupne standardizirane oblike ali ki spodbujajo interoperabilnost med sistemi držav članic;

(d)

nadzor in izvrševanje obveznosti iztovarjanja celotnega ulova iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno s prilagoditvami v sistemih nadzora držav članic v zvezi z izvajanjem te obveznosti;

(e)

nadzor in izvrševanje sistema potrdil o ulovu iz poglavja III Uredbe (ES) št. 1005/2008 ter

(f)

izvajanje projektov za potrjevanje, preverjanje in meritve moči motorja;

(g)

izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 95(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(h)

usklajevanje nadzora v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 768/2005;

(i)

nadzor in izvrševanje zahtev glede sledljivosti, vključno s sistemi označevanja, s katerimi se potrošnikom zagotovijo zanesljive informacije, kot je določeno v členu 58 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in členu 67(6) Izvedbene Uredbe (EU) št. 404/2011.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(5)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).