ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 194

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
2. julij 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 729/2014 z dne 24. junija 2014 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (Prenovitev)

1

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 730/2014 z dne 1. julija 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

8

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/85/EU z dne 1. julija 2014 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih ( 1 )

10

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

2.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/1


UREDBA SVETA (EU) št. 729/2014

z dne 24. junija 2014

o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku

(Prenovitev)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (1) je bila večkrat bistveno spremenjena (2). Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba uredbo prenoviti.

(2)

V skladu s členom 128(2) Pogodbe lahko države članice izdajajo eurokovance pod pogojem, da jim Evropska centralna banka (ECB) odobri obseg emisije. Na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom ter ECB lahko Svet sprejme potrebne ukrepe za uskladitev apoenov in tehničnih specifikacij vseh kovancev, namenjenih obtoku, da bi omogočil njihovo neovirano kroženje v Uniji.

(3)

Eurobankovci imajo razpon od 5 do 500 eurov. Apoeni bankovcev in kovancev morajo zagotavljati enostavno izvrševanje gotovinskih plačil zneskov, izraženih v eurih in centih.

(4)

Enotni sistem kovancev Unije bi moral vzbujati zaupanje javnosti in zajemati tehnološke inovacije, kar bi zagotavljalo, da je sistem varen, zanesljiv in učinkovit.

(5)

Sprejemljivost sistema kovancev Unije v javnosti je eden od njegovih glavnih ciljev. Zaupanje javnosti v sistem je odvisno od fizičnih značilnosti eurokovancev, ki naj bi bili čim bolj prijazni uporabniku.

(6)

Da bi upoštevali posebne zahteve pomembnih kategorij uporabnikov kovancev, so bila opravljena posvetovanja z združenji potrošnikov, Evropsko zvezo slepih in predstavniki industrije prodajnih avtomatov. Da bi zagotovili nemoten prehod na eure in uporabnikom olajšali sprejemljivost novega sistema kovancev, je bilo treba zagotoviti enostavno razlikovanje kovancev po videzu in tudi po otipu.

(7)

Eurokovance je laže razlikovati in se nanje navaditi, ker obstaja povezava med premerom in imensko vrednostjo.

(8)

Za zmanjšanje možnosti ponaredb pri kovancih za 1 in 2 eura, katerih vrednost je velika, so potrebne nekatere posebne varnostne značilnosti. Kovanec, ki je izdelan iz treh plasti in v kombinaciji dveh različnih barv, se šteje za najučinkovitejšo varnostno značilnost, kar jih je na voljo.

(9)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/27/ES z (3) omejuje uporabo niklja v nekaterih izdelkih ob spoznanju, da bi lahko nikelj v nekaterih okoliščinah povzročal alergije. Navedena direktiva ne velja za kovance. Zaželeno je, da se zaradi javnega zdravja zmanjša vsebnost niklja v kovancih.

(10)

Oblika kovanca, pri kateri je ena skupna stran evropska, druga posebna stran pa nacionalna, smiselno izraža idejo Evropske monetarne unije med državami članicami. Na skupni evropski strani eurokovancev sta navedena ime enotne valute in apoen kovanca. Na nacionalni strani kovancev se ne bi smela ponoviti niti ime enotne valute niti apoen kovanca.

(11)

Na nacionalni strani kovanca bi moralo biti jasno navedeno ime države članice izdajateljice, da bi jo lahko zainteresirani uporabniki kovancev zlahka prepoznali.

(12)

Napis na robu eurokovancev bi moral biti smatran kot del nacionalne strani, zato na njem ne bi smel biti ponovno naveden apoen, razen pri kovancu za 2 eura, pri tem pa sme biti uporabljena le številka „2“ ali izraz „euro“ v ustrezni abecedi ali oboje.

(13)

Motive na nacionalnih straneh eurokovancev določi vsaka država članica, katere valuta je euro in upoštevala naj bi, da eurokovanci krožijo po celotnem euroobmočju in ne samo v državi članici izdajateljici. Za zagotovitev, da so kovanci takoj prepoznavni kot eurokovanci tudi na nacionalni strani, bi moralo motiv popolnoma obkrožati 12 zvezd zastave Unije.

(14)

Države članice bi smele za lažjo prepoznavnost tečajnih kovancev in zagotavljanje ustrezne kontinuitete pri kovanju motive, uporabljene na nacionalnih straneh običajnih tečajnih kovancev, spremeniti samo vsakih petnajst let, razen če se spremeni voditelj države, upodobljen na kovancu. To pa ne bi smelo posegati v spremembe, ki so nujne za preprečevanje ponarejanja denarja. O spremembah motiva na skupni evropski strani tečajnih kovancev bi moral odločati Svet, pri čemer bi morale imeti glasovalno pravico le države članice, katerih valuta je euro.

(15)

Posamezne države članice bi morale imeti možnost izdaje spominskih kovancev v spomin na dogodke, ki imajo velik nacionalni ali evropski pomen, medtem ko bi morali biti spominski kovanci, ki jih skupaj izdajo vse države članice, katerih valuta je euro, pridržani za dogodke, ki imajo izjemen evropski pomen. Kovanec za 2 eura je najprimernejši apoen za ta namen, zlasti zato, ker velikost premera kovanca in njegove tehnične značilnosti omogočajo primerno zaščito pred ponarejanjem.

(16)

Ob upoštevanju dejstva, da eurokovanci krožijo v celotnem euroobmočju, in za preprečitev uporabe neprimernih motivov, bi se morale države članice izdajateljice medsebojno obvestiti in obvestiti tudi Komisijo o osnutkih nacionalnih strani eurokovancev pred načrtovanim datumom izdaje. Komisija bi morala preveriti skladnost motivov s tehničnimi zahtevami iz te uredbe. Predložitev osnutkov motivov Komisiji bi se morala izvesti dovolj zgodaj pred načrtovanim datumom izdaje, da bi lahko države članice izdajateljice spremenile motiv, če bi se to izkazalo za potrebno.

(17)

Treba bi bilo tudi določiti enotne pogoje za odobritev motivov na nacionalnih straneh eurokovancev, da bi se izognili izbiri motivov, ki bi jih lahko v nekaterih državah članicah označili za neprimerne. Glede na to, da so za tako občutljivo vprašanje, kot je motiv na nacionalnih straneh eurokovancev, pristojne države članice izdajateljice, bi bilo treba izvedbena pooblastila podeliti Svetu. Izvedbeni sklepi, ki jih na podlagi tega sprejme Svet, so tesno povezani z ukrepi, ki jih Svet sprejme v skladu s členom 128(2) Pogodbe. Zato pri sprejemanju tovrstnih sklepov v Svetu, glasovalne pravice članov Sveta, ki predstavljajo države članice, katerih valuta ni euro, mirujejo, kot je določeno v členu 139(4) Pogodbe. Postopek bi moral državam članicam izdajateljicam omogočiti, da svoj motiv po potrebi pravočasno spremenijo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Serija eurokovancev zajema osem apoenov v razponu od 1 centa do 2 eurov, s tehničnimi specifikacijami, kot so opredeljene v Prilogi I.

Člen 2

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„tečajni kovanci“ pomeni eurokovance, namenjene obtoku, katerih apoeni in tehnične specifikacije so opredeljeni v členu 1;

2.

„običajni kovanci“ pomenijo tečajne kovance, razen spominskih kovancev;

3.

„spominski kovanci“ pomenijo tečajne kovance, namenjene spominu na posebne dogodke, kot je določeno v členu 9.

Člen 3

Tečajni kovanci imajo skupno evropsko stran in posebno nacionalno stran.

Člen 4

1.   Na nacionalni strani tečajnih kovancev se ne ponovi nobena oznaka ali del oznake apoena. Prav tako se ne ponovi ime enotne valute ali njena podenota, razen če se uporabi drugačna abeceda.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, se lahko pri napisu na robu kovanca za 2 eura apoen kljub temu navede, če se uporabi samo številka „2“ ali izraz „euro“ v ustrezni abecedi ali oboje.

Člen 5

Na nacionalni strani vseh apoenov tečajnih kovancev je navedena država članica izdajateljica z. imenom države članice ali okrajšavo imena.

Člen 6

1.   Na nacionalni strani tečajnih kovancev je krog 12 zvezd, ki popolnoma obkrožajo nacionalni motiv, vključno z letnico in navedbo imena države članice izdajateljice. Nekateri elementi motiva lahko kljub temu segajo v krog zvezd, če so slednje jasno in v celoti vidne. 12 zvezd mora biti upodobljenih kot na zastavi Unije.

2.   Pri izbiri motiva na nacionalni strani tečajnih kovancev se upošteva, da eurokovanci krožijo v vseh državah članicah, katerih valuta je euro.

Člen 7

1.   Motivi, uporabljeni na nacionalnih straneh običajnih kovancev, se lahko spremenijo le vsakih petnajst let, kar pa ne posega v spremembe, ki so nujne za preprečevanje ponarejanja denarja.

2.   Brez poseganja v odstavek 1, se lahko motiv na nacionalni strani običajnega kovanca spremeni, če se spremeni voditelj države, upodobljen na kovancu. Vendar pa če funkcija voditelja države začasno ni zasedena ali je zasedena le začasno, države članice nimajo dodatne pravice do te spremembe.

Člen 8

Države članice izdajateljice z namenom popolne skladnosti s to uredbo do 20. junija 2062 posodobijo nacionalne strani običajnih kovancev.

Člen 9

1.   Spominski kovanci imajo drugačen nacionalni motiv od običajnih kovancev in so namenjeni samo spominu na dogodke, ki imajo velik nacionalni ali evropski pomen. Spominski kovanci, ki jih skupaj izdajo vse države članice, katerih valuta je euro, so namenjeni samo spominu na dogodke, ki imajo izjemen evropski pomen, njihov motiv pa ne posega v morebitna ustavna pravila teh držav članic.

2.   Napis na robu spominskih kovancev je enak kot pri običajnih kovancih.

3.   Spominski kovanci imajo lahko samo nominalno vrednost 2 eurov.

Člen 10

1.   Države članice se medsebojno obveščajo o osnutkih motivov na novih nacionalnih straneh tečajnih kovancev, vključno o napisu na robu kovanca, za spominske kovance pa tudi o predvidenem obsegu izdaje, preden se ti motivi formalno odobrijo.

2.   Pooblastila za odobritev motivov na novih ali spremenjenih nacionalnih straneh tečajnih kovancev se prenesejo na Svet, ki o tem odloča s kvalificirano večino v skladu s postopkom iz odstavkov 3 do 7.

Pri sprejemanju odločitev iz tega člena glasovalne pravice držav članic, katerih valuta ni euro, mirujejo.

3.   Država članica izdajateljica za namene odstavka 1 osnutke motivov tečajnih kovancev načeloma predloži Svetu, Komisiji in drugim državam članicam, katerih valuta je euro, vsaj tri mesece pred načrtovanim datumom izdaje.

4.   Katera koli država članica, katere valuta je euro, lahko v sedmih dneh po predložitvi iz odstavka 3 v utemeljenem mnenju, naslovljenem na Svet in Komisijo, nasprotuje osnutku motiva, ki ga je predlagala država članica izdajateljica, če je verjetno, da bo ta osnutek motiva vzbudil negativne odzive med njenimi državljani.

5.   Če Komisija meni, da osnutek motiva ne ustreza tehničnim zahtevam iz te uredbe, v sedmih dneh po predložitvi iz odstavka 3 Svetu predloži negativno oceno.

6.   Če v roku, navedenem v odstavkih 4 oziroma 5, Svetu ni bilo predloženo utemeljeno mnenje ali negativna ocena, se šteje, da je Svet sklep o odobritvi motiva sprejel na dan po izteku roka, navedenega v odstavku 5.

7.   Svet v vseh drugih primerih nemudoma odloči o odobritvi osnutka motiva, razen če država članica izdajateljica v sedmih dneh po predložitvi utemeljenega mnenja ali negativne ocene svoj predlog umakne in Svet obvesti, da namerava predložiti nov osnutek motiva.

8.   Komisija vse pomembne informacije o novih nacionalnih motivih tečajnih kovancev objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 11

Členi 4, 5, 6 in 9(2):

(a)

se ne uporabljajo za tečajne kovance, ki so bili izdani ali izdelani pred 19. junijem 2012;

(b)

se v prehodnem obdobju, ki se konča 20. junija 2062, ne uporabljajo za motive, ki se že zakonito uporabljajo na tečajnih kovancih 19. junija 2012.

Tečajni kovanci, ki so bili izdani ali izdelani v prehodnem obdobju, lahko ostanejo zakonito plačilno sredstvo za nedoločen čas.

Člen 12

Uredba (ES) št. 975/98 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se štejejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo iz Priloge III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Luxembourgu, 24. junija 2014

Za Svet

Predsednik

E. VENIZELOS


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6.

(2)  Glej Prilogo II.

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/27/ES z dne 30. junija 1994 dvanajstič spreminja Direktivo 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L 188, 22.7.1994, str. 1).


PRILOGA I

Tehnične specifikacije iz člena 1

Imenska vrednost (euro)

Premer v mm

Debelina v mm

Teža v gr

Oblika

Barva

Sestava

Rob

2

25,75

2,20

8,5

okrogla

zunanji del: bela

baker-nikelj

(Cu75Ni25)

napis na robu fino nazobčan

notranji del: rumena

triplastni:

nikelj-medenina/nikelj/ nikelj-medenina

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

okrogla

zunanji del: rumena

nikelj-medenina

(CuZn20Ni5)

nazobčan s prekinitvami

notranji del: bela

triplastni:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

okrogla

rumena

Nordijsko zlato

Cu89AI5Zn5Sn1

oblikovan, valovito nazobčan rob

0,20

22,25

2,14

5,7

„španska roža“

rumena

Nordijsko zlato

Cu89AI5Zn5Sn1

navaden

0,10

19,75

1,93

4,1

okrogla

rumena

Nordijsko zlato

Cu89AI5Zn5Sn1

oblikovan, valovito nazobčan rob

0,05

21,25

1,67

3,9

okrogla

rdeča

jeklo, prevlečeno z bakrom

gladek

0,02

18,75

1,67

3

okrogla

rdeča

jeklo, prevlečeno z bakrom

gladek z zarezo

0,01

16,25

1,67

2,3

okrogla

rdeča

jeklo, prevlečeno z bakrom

gladek


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Sveta (ES) št. 975/98

(UL L 139, 11.5.1998, str. 6).

Uredba Sveta (ES) št. 423/1999

(UL L 52, 27.2.1999, str. 2).

Uredba Sveta (EU) št. 566/2012

(UL L 169, 29.6.2012, str. 8).


PRILOGA III

Primerjalna tabela

Uredba Sveta (ES) št. 975/98

Ta uredba

Člen 1, uvodno besedilo

Člen 1

Člen 1a

Člen 2

Člen 1b

Člen 3

Člen 1c

Člen 4

Člen 1d

Člen 5

Člen 1e

Člen 6

Člen 1f

Člen 7

Člen 1g

Člen 8

Člen 1h

Člen 9

Člen 1i

Člen 10

Člen 1j, uvodno besedilo, točka (a) in prvi stavek točke (b)

Člen 11, prvi odstavek

Člen 1j, drugi stavek točke (b)

Člen 11, drugi odstavek

Člen 12

Člen 2

Člen 13

Člen 1, tabela

Priloga I

Priloga II

Priloga III


2.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 730/2014

z dne 1. julija 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

2.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/85/EU

z dne 1. julija 2014

o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (1) in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na področju varnosti v predorih v Uniji so bile dosežene znatne izboljšave, med drugim tudi z Direktivo 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2). Da bi v celoti zagotovili učinkovitost teh izboljšav, je potrebno zagotoviti, da vozniki poznajo in razumejo načela varne vožnje v predorih in se po njih tudi ravnajo. Zahteve v zvezi s teoretičnim in praktičnim preskusom iz Direktive Sveta 91/439/EGS (3) so bile zato ustrezno spremenjene z Direktivo Komisije 2008/65/ES (4), spremenjene pa bi morale biti tudi zahteve iz prenovljene Direktive 2006/126/ES.

(2)

Od sprejetja Direktive 2006/126/ES se je znanstveno poznavanje zdravstvenih stanj, ki vplivajo na sposobnost za vožnjo, izboljšalo, zlasti kar zadeva oceno povezanih tveganj za varnost v cestnem prometu kot tudi učinkovitosti zdravljenja za preprečevanje teh tveganj. Pred kratkim so postale razpoložljive številne študije in raziskave, ki dokazujejo, da je sindrom obstruktivne apneje v spanju eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja za prometne nesreče z motornimi vozili. Zato bi bilo treba tej zdravstveni motnji posvetiti več pozornosti v kontekstu zakonodaje Unije v zvezi vozniškim dovoljenjem.

(3)

Iz tega razloga bi bilo treba spremeniti Direktivo 2006/126/ES, da se Priloga III prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku.

(4)

V Prilogi II k Direktivi 2006/126/ES so bile po njeni spremembi z Direktivo Komisije 2012/36/EU (5) odkrite uredniške napake. Te bi bilo treba odpraviti.

(5)

Države članice so se v skladu s skupnimi političnimi izjavami držav članic in Komisije z dne 28. septembra 2011 o obrazložitvenih dokumentih (6) zavezale, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o svojih ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, ki bodo pojasnjevali razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov o prenosu.

(6)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za vozniška dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi II in III k Direktivi 2006/126/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje 31. decembra 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 31. decembra 2015.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 403, 30.12.2006, str. 18.

(2)  Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

(3)  Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L 237, 24.8.1991, str. 1).

(4)  Direktiva Komisije 2008/65/ES z dne 27. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L 168, 28.6.2008, str. 36).

(5)  Direktiva Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L 321, 20.11.2012, str. 54).

(6)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.


PRILOGA

1.

Priloga II k Direktivi 2006/126/ES se spremeni:

(a)

točka 2.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.3

Cesta:

najpomembnejša načela glede spoštovanja varnostne razdalje med vozili, zavornih razdalj in oprijemanja cestišča v različnih vremenskih in cestnih pogojih,

dejavniki tveganja pri vožnji v različnih pogojih na cesti, še zlasti, ker se spreminjajo z vremenom in so podnevi ali ponoči različni,

lastnosti različnih vrst cest in s tem povezane zakonske zahteve,

varna vožnja v cestnih predorih;“;

(b)

točka 5.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„5.1.3.

Posebne določbe v zvezi z vozili kategorij C, CE, D in DE

Države članice se lahko odločijo, da na vozniških dovoljenjih za vozila kategorij C, CE, D ali DE iz točke 5.1.2 ne bodo navajale nobenih omejitev na vozila z avtomatskim menjalnikom, če ima kandidat že vozniško dovoljenje, pridobljeno na podlagi opravljenega preizkusa na vozilu z ročnim menjalnikom za vsaj eno izmed naslednjih kategorij: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ali D1E, ter je med preizkusom spretnosti in ravnanja opravil operacije iz točke 8.4.“;

(c)

točka 6.3.8 se nadomesti z naslednjim:

„6.3.8

posebni deli cest (če so na voljo): krožna križišča; nivojski prehodi; postajališča tramvaja/avtobusa; prehodi za pešce; vožnja navzgor/navzdol po dolgih klancih; predori;“;

(d)

točka 7.4.8 se nadomesti z naslednjim:

„7.4.8

posebni deli cest (če so na voljo): krožna križišča; nivojski prehodi; postajališča tramvaja/avtobusa; prehodi za pešce; vožnja navzgor/navzdol po dolgih klancih; predori;“;

(e)

točka 8.3.8 se nadomesti z naslednjim:

„8.3.8

posebni deli cest (če so na voljo): krožna križišča; nivojski prehodi; postajališča tramvaja/avtobusa; prehodi za pešce; vožnja navzgor/navzdol po dolgih klancih; predori;“.

2.

V Prilogi III k Direktivi 2006/126/ES se oddelek 11 (NEVROLOŠKE BOLEZNI) nadomesti z naslednjim:

„NEVROLOŠKE BOLEZNI IN SINDROM OBSTRUKTIVNE APNEJE V SPANJU

NEVROLOŠKE BOLEZNI

11.1

Vozniških dovoljenj se ne sme izdati ali podaljšati kandidatom ali voznikom, ki imajo resno nevrološko bolezen, razen če vloga ni podprta s pooblaščenim zdravniškim mnenjem.

Nevrološke motnje, povezane z boleznimi ali kirurškimi posegi z vplivom na centralni ali periferni živčni sistem, ki vodijo do senzoričnih ali motornih napak ter motijo ravnotežje in koordinacijo, je treba ustrezno pretehtati v povezavi z njihovimi funkcionalnimi učinki in tveganji za napredovanje. V takšnih primerih se, kadar obstaja tveganje poslabšanja, izdaja ali podaljšanje dovoljenja lahko obravnava na podlagi rednih presoj.

SINDROM OBSTRUKTIVNE APNEJE V SPANJU

11.2

V naslednjih odstavkih zmeren sindrom obstruktivne apneje v spanju ustreza številu apnej in hipopnej na uro (indeks apneja-hipopneja) med 15 in 29, hujši sindrom obstruktivne apneje v spanju pa ustreza indeksu apneja-hipopneja 30 ali več, pri čemer sta oba sindroma povezana s pretirano zaspanostjo čez dan.

11.3

Kandidate ali voznike, pri katerih obstaja sum zmernega ali hujšega sindroma obstruktivne apneje v spanju, je treba napotiti po nadaljnje pooblaščeno zdravniško mnenje, preden se vozniško dovoljenje izda ali podaljša. Lahko se jim tudi odsvetuje vožnjo do potrditve diagnoze.

11.4

Vozniška dovoljenja se lahko izdajo tistim kandidatom ali voznikom z zmernim ali hudim obstruktivnim sindromom apneje v spanju, ki so dokazali zadosten nadzor nad svojim stanjem ter skladnost z ustreznim zdravljenjem in, če obstaja, izboljšanje zaspanosti, in to potrdili s pooblaščenim zdravniškim mnenjem.

11.5

Kandidati ali vozniki z zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se zdravijo, redno hodijo na zdravstvene preglede, in sicer v presledkih, ki niso daljši od treh let za voznike skupine 1 oziroma enega leta za voznike skupine 2, da se ugotovi raven skladnosti z zdravljenjem, potreba po nadaljevanju zdravljenja in stalno pazljivo spremljanje stanja.“