ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 183

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
24. junij 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 689/2014 z dne 23. junija 2014 o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 690/2014 z dne 23. junija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

3

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 691/2014 z dne 23. junija 2014 o izvajanju člena 17(1) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

6

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

9

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 693/2014 z dne 23. junija 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

15

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov ( 1 )

18

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 695/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

21

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2014/78/EU z dne 17. junija 2014 o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

23

 

*

Direktiva Komisije 2014/81/EU z dne 23. junija 2014 o spremembi Dodatka C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A ( 1 )

49

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2014/380/SZVP z dne 23. junija 2014 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

52

 

*

Sklep Sveta 2014/381/SZVP z dne 23. junija 2014 o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

56

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2014/382/SZVP z dne 23. junija 2014 o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

57

 

*

Sklep Sveta 2014/383/SZVP z dne 23. junija 2014 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan

60

 

*

Sklep Sveta 2014/384/SZVP z dne 23. junija 2014 o spremembi Sklepa 2011/426/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Bosno in Hercegovino

65

 

*

Sklep Sveta 2014/385/SZVP z dne 23. junija 2014 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

66

 

*

Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

70

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2014/387/SZVP z dne 23. junija 2014 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. junija 2014 o določitvi seznama regij in območij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnih in nadnacionalnih komponent cilja evropsko teritorialno sodelovanje za obdobje 2014 do 2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. junija 2014 o dodatnih zgodovinskih emisijah iz letalstva in dodatnih pravicah za letalstvo zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k Evropski uniji ( 1 )

135

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 689/2014

z dne 23. junija 2014

o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1) in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011.

(2)

V skladu s členom 16(6) Uredbe (EU) št. 204/2011 je Svet je pregledal seznam iz Priloge III k navedeni uredbi.

(3)

Poleg tega bi bilo treba spremeniti podatke za ugotavljanje istovetnosti v zvezi z enim od subjektov na seznamu iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

(4)

Ni več razlogov, da bi bila dva subjekta še naprej na seznamu iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

(5)

Prilogo III k Uredbi (EU) št. 204/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se spremeni:

1.

vnos za subjekt „Capitana Seas Limitedse“ nadomesti z naslednjim vnosom:

 

„Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadi Gadafi, registriran na Britanskih Deviških otokih.

12. 4. 2011“

2.

vnosa za naslednja subjekta se črtata:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/3


UREDBA SVETA (EU) št. 690/2014

z dne 23. junija 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 204/2011 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2011/137/SZVP.

(2)

Varnostni svet (VS) Združenih narodov je 19. marca 2014 sprejel Resolucijo 2146 (2014) (v nadaljnjem besedilu: Resolucija VSZN 2146 (2014)), s katero je prepovedal natovarjanje, prevoz ali raztovarjanje surove nafte, izvožene iz Libije brez dovoljenja kontaktne točke vlade Libije, na plovilih, ki plujejo pod zastavo države članice, in katere je Odbor za sankcije uvrstil na seznam (v nadaljnjem besedilu: plovila, uvrščena na seznam).

(3)

Resolucija VSZN 2146 (2014) zahteva tudi potrebne ukrepe, da se preprečita vstop plovil, uvrščenih na seznam, v pristanišča ter opravljanje storitev oskrbovanja plovil, uvrščenih na seznam, z gorivom ali drugimi zalogami ali katerih koli drugih storitev za plovila, uvrščena na seznam.

(4)

Resolucija VSZN 2146 (2014) prav tako prepoveduje transakcije v zvezi s surovo nafto, izvoženo iz Libije brez dovoljenja, na krovu plovil, uvrščenih na seznam, če je to uvrstitev določil Odbor za sankcije. Ker pa Resolucija VSZN 2146 (2014) v določenih primerih dovoljuje vstop v pristanišča plovilom, uvrščenim na seznam, so v teh primerih dovoljene pristaniške takse, vključno s taksami za surovo nafto na krovih teh plovil.

(5)

Za večjo učinkovitost bi morala biti Komisija pooblaščena, da ustrezno spremeni seznam plovil, uvrščenih na seznam, za katere veljajo ti ukrepi, na podlagi sprememb Priloge V k Sklepu 2011/137/SZVP in na podlagi ugotovitev Odbora za sankcije po členih 11 in 12 Resolucije VSZN 2146 (2014).

(6)

Z namenom uveljavitve teh ukrepov je bil 23. junija 2014 Sklep 2011/137/SZVP spremenjen s Sklepom Sveta 2014/380/SZVP (3).

(7)

Uredbo (EU) št. 204/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 204/2011 se spremeni:

1.

v členu 1 se dodata naslednji točki

„(h)

‚plovila, uvrščena na seznam‘ so plovila, ki jih uvrsti na seznam Odbor za sankcije v skladu z odstavkom 11 Resolucije VSZN 2146 (2014), kot so našteta na seznamu v Prilogi V k tej uredbi;

(i)

‚kontaktna točka vlade Libije‘ pomeni kontaktno točko, ki jo imenuje vlada Libije, kakor je bila sporočena Odboru za sankcije v skladu z odstavkom 3 Resolucije VSZN 2146 (2014);“.

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 10b

1.   Prepovedano je natovarjanje, prevoz ali raztovarjanje surove nafte iz Libije na plovilih, uvrščenih na seznam, ki plujejo pod zastavo države članice, razen če tega ne odobri pristojni organ te države članice po posvetovanju s kontaktno točko vlade Libije.

2.   Prepovedano je sprejeti plovila, uvrščena na seznam, ali jim zagotoviti dostop do pristanišč na ozemlju Unije, če je to določil odbor.

3.   Ukrep iz odstavka 2 se ne uporablja, kadar je vstop v pristanišče na ozemlju Unije potreben zaradi pregleda, v nujnih primerih ali kadar se plovilo vrača v Libijo.

4.   Državljanom držav članic ali z ozemlja držav članic je prepovedano opravljati storitve oskrbovanja plovil, uvrščenih na seznam, z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, vključno z oskrbo z gorivom ali drugimi zalogami, če je to določil odbor.

5.   Pristojni organi držav članic, kakor so navedeni v Prilogi IV, lahko odobrijo izjeme od ukrepa, uvedenega z odstavkom 4, kadar je to potrebno za humanitarne namene ali iz varnostnih razlogov ali kadar se plovilo vrača v Libijo. O vsaki taki odobritvi je treba pisno obvestiti Odbor za sankcije in Komisijo.

6.   Prepovedane so finančne transakcije v zvezi s surovo nafto na krovu plovil, uvrščenih na seznam, vključno s prodajo surove nafte ali uporabo surove nafte kot kredita, ter sklenitev zavarovanja za prevoz surove nafte, če je to odločil odbor za sankcije. Takšna prepoved se ne uporablja za pristaniške takse v primerih iz odstavka 3.“;

3.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Komisija je pooblaščena, da spremeni:

(a)

Prilogo IV na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice;

(b)

Prilogo V na podlagi sprememb Priloge V k Sklepu 2011/137/SZVP in na podlagi ugotovitev Odbora za sankcije po členih 11 in 12 Resolucije VSZN 2146 (2014).“

4.

Doda se Priloga V iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (UL L 58, 3.3.2011, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2014/380/ SZVP z dne 23. junija 2014 o izvajanju Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (Glej stran 52 tega uradnega lista).


PRILOGA

„PRILOGA V

SEZNAM PLOVIL IZ TOČKE (h) ČLENA 1 IN ČLENA 10b TER VELJAVNI UKREPI, KI JIH DOLOČI ODBOR ZA SANKCIJE“

 


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/6


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 691/2014

z dne 23. junija 2014

o izvajanju člena 17(1) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 17(1) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 224/2014.

(2)

Odbor za sankcije, ustanovljen z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 2127 (2013), je 9. maja 2014 na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo ukrepi iz odstavkov 30 in 32 Resolucije VSZN 2134 (2014), vključil tri osebe.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 224/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k tej uredbi se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 224/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 70, 11.3.2014, str. 1.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PRIIMEK: BOZIZÉ

IME: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 14. oktober 1946/Mouila, Gabon

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE: Sin Martine Kofio

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Bozizé je po državnem udaru 24. marca 2013 zagotavljal finančno in materialno podporo pripadnikom milice, ki si prizadevajo za destabilizacijo trenutne tranzicije in njegov ponovni prevzem oblasti. François Bozizé je skupaj s svojimi podporniki spodbujal k napadu na Bangui 5. decembra 2013. Razmere v Srednjeafriški republiki so se po napadu, ki so ga 5. decembra 2013 v Banguiju izvedle sile „anti-balaka“ in v katerem je umrlo več kot 700 ljudi, drastično poslabšale. Bozizé od takrat poskuša izvajati operacije za destabilizacijo in združiti milice „anti-balaka“ ter na ta način ohranjati napetost v glavnem mestu Srednjeafriške republike. Bozizé si je prizadeval za reorganizacijo več segmentov srednjeafriških oboroženih sil, ki so se po državnem udaru razkropili po podeželju. Sile, zveste Bozizéju, so vpletene v povračilne napade na muslimansko prebivalstvo v Srednjeafriški republiki. Bozizé je svojo milico pozval, naj nadaljuje s krutimi dejanji zoper sedanji režim in islamiste.

2.   NOURREDINE ADAM

PRIIMEK: ADAM

IME: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1970/Ndele, Srednjeafriška republika

Drugi možni datumi rojstva: 1969, 1971

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE:

 

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Noureddine je eden od prvih voditeljev skupine Séléka. Je obenem general in predsednik ene od oboroženih uporniških skupin Séléke, in sicer centralne PJCC, skupine z uradnim nazivom Konvencija domoljubov za pravičnost in mir, katere kratica je tudi CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix). Kot nekdanji vodja „fundamentalne“ frakcije Konvencije domoljubov za pravičnost in mir (CPJP/F) je bil vojaški koordinator ex-Séléke med ofenzivami v času prejšnjega upora v Srednjeafriški republiki, ki je trajal od začetka decembra 2012 do marca 2013. Brez sodelovanja Noureddina Séléki verjetno ne bi uspelo vreči z oblasti nekdanjega predsednika Srednjeafriške republike Françoisa Bozizéja. Odkar je bila 20. januarja 2014 za začasno predsednico imenovana Catherine Samba-Panza, je Noureddine eden od glavnih načrtovalcev taktičnega umika ex-Séléke v Sibut, njegov cilj pa je uresničitev načrta o oblikovanju muslimanskega oporišča na severu države. Svojim silam je jasno naročil, naj ne upoštevajo navodil prehodne vlade in vojaških voditeljev mednarodne podporne misije v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA). Noureddine dejavno poveljuje ex-Séléki, nekdanjim silam Séléke, ki jih je septembra 2013 razpustil Djotodia, ter vodi operacije, usmerjene proti krščanskim soseskam, in še naprej zelo podpira in usmerja pripadnike ex-Séléke, ki delujejo v Srednjeafriški republiki.

Sodelovanje pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo: Potem ko je Séléka 24. marca 2013 prevzela nadzor nad Banguijem, je bil Nourredine Adam imenovan za ministra za varnost, nato pa za generalnega direktorja „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, to je zdaj že nedelujoča obveščevalna služba Srednjeafriške republike). Nourredine Adam je uporabljal CEDAD kot svojo osebno politično policijo, ki je izvedla številne samovoljne aretacije, mučenja in usmrtitve po hitrem postopku. Poleg tega je bil Noureddine eden od ključnih akterjev, odgovornih za krvavo operacijo v Boy Rabu. Sile Séléke so avgusta 2013 napadle Boy Rabe, srednjeafriško sosesko, ki velja za oporišče podpornikov Françoisa Bozizéja in njegove etnične skupine. Pod pretvezo, da iščejo skladišča orožja, so pripadniki Séléke domnevno pobili številne civiliste in nato divje ropali. Ko so se ti napadi razširili na druge četrti, je na tisoče prebivalcev zavzelo mednarodno letališče, ki se je zaradi prisotnosti francoskih vojakov zdelo varno zatočišče, in zasedlo vzletno stezo.

Podpora oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov: Nourredine Adam je imel v začetku leta 2013 pomembno vlogo v mrežah financiranja ex-Séléke. Potoval je v Saudovo Arabijo, Katar in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za nekdanji upor. Deloval je tudi kot posrednik pri čadski mreži preprodaje diamantov, ki je potekala med Srednjeafriško republiko in Čadom.

3.   LEVY YAKETE

PRIIMEK: YAKETE

IME: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 14. avgust 1964/Bangui, Srednjeafriška republika

Drug možen datum rojstva: 1965

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE: Sin Pierra Yakétéja in Joséphine Yamazon

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Yakete je 17. decembra 2013 postal politični koordinator novoustanovljene uporniške skupine „anti-balaka“ – ljudskega odporniškega gibanja za reformo Srednjeafriške republike. Neposredno je bil vpleten v odločitve uporniške skupine, ki je sodelovala pri dejanjih, ki so ogrožala mir, stabilnost in varnost v Srednjeafriški republiki, zlasti 5. decembra 2013 in od takrat naprej. Poleg tega je bila ta skupina izrecno navedena kot storilka takih dejanj v resolucijah VSZN 2127, 2134 in 2149. Yakete je bil obdolžen izdaje ukazov za prijetje oseb, povezanih s skupino Séléka, pozivov k napadom na ljudi, ki ne podpirajo predsednika Bozizéja, in novačenja mladih pripadnikov milice, da bi z mačetami napadali nasprotnike režima. Po marcu 2013 je ostal v krogu Françoisa Bozizéja in se pridružil fronti za ponovno vzpostavitev ustavnega reda v Srednjeafriški republiki (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA), katere namen je odstavljenega predsednika s kakršnimi koli potrebnimi sredstvi vrniti na oblast. Konec poletja 2013 je potoval v Kamerun in Benin, kjer je skušal novačiti ljudi za boj proti Séléki. Septembra 2013 je poskušal ponovno prevzeti nadzor nad operacijami pod vodstvom Bozizéju naklonjenih borcev v mestih in vaseh okoli Bossangoe. Yakete je tudi osumljen spodbujanja razdeljevanja mačet mladim nezaposlenim kristjanom, da bi ti lažje napadali muslimane.


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/9


UREDBA SVETA (EU) št. 692/2014

z dne 23. junija 2014

o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/386/SZVP (1) o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 20. in 21. marca 2014 ostro obsodil priključitev Avtonomne republike Krim (v nadaljnjem besedilu: Krim) in mesta Sevastopol (v nadaljnjem besedilu: Sevastopol) Ruski federaciji ter poudaril, da priključitve ne bo priznal. Evropski svet je skladno s tem Komisijo pozval, naj oceni pravne posledice te priključitve in predlaga gospodarske, trgovinske in finančne omejitve glede Avtonomne republike Krim, ki naj se čim prej izvedejo.

(2)

Generalna skupščina Združenih narodov je v Resoluciji z dne 27. marca 2014 potrdila svojo zavezanosti suverenosti, politični neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih mej ter poudarila neveljavnost referenduma, ki so ga 16. marca 2014 izvedli na Krimu, in pozvala vse države, naj ne priznajo sprememb statusa Krima in Sevastopola.

(3)

Svet je 23. junija 2014 sprejel Sklep 2014/386/SZVP o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola in neposrednega ali posrednega zagotavljanja financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom takšnega blaga, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola. Da bi se čim bolj omejil učinek takih omejevalnih ukrepov na gospodarske subjekte, bi bilo treba določiti izjeme in prehodna obdobja glede trgovine z blagom in povezanih storitev, za katere so potrebne transakcije na podlagi trgovske pogodbe ali povezane pogodbe, pod pogojem da se uporabi postopek priglasitve.

(4)

Ti ukrepi spadajo v področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnih postopkih ali ne, vložen pred 25. junijem 2014 ali po tem datumu, in izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katerega koli prava, ki se uporablja, in ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, in sicer zlasti finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(c)

„blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola“ pomeni blago, ki je bilo v celoti pridobljeno v Krimu in Sevastopolu ali ki je bilo tam nazadnje bistveno obdelano ali predelano, mutatis mutandis, v skladu s členoma 23 in 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2);

(d)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(e)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih mest iz Priloge.

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

uvažati blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Evropsko unijo;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom blaga iz točke (a).

Člen 3

Prepovedi iz člena 2 se ne uporabljajo za:

(a)

izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;

(b)

blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 2.

Člen 5

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kakor koli kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 6

1.   V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnimi koli podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določena fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a);

(c)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugotovljeno, da je kršil prepovedi iz te uredbe;

(d)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan v členu 2.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 7

1.   Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih relevantnih informacijah, ki bi lahko vplivale na uspešno izvajanje te uredbe.

Člen 8

1.   Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (glej stran 70 tega Uradnega lista).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(3)  UL L 118, 22.4.2014., str. 1.


PRILOGA

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 693/2014

z dne 23. junija 2014

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.

(2)

Podatke, ki se nanašajo na eno od oseb s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, bi bilo treba posodobiti.

(3)

Glede na resnost razmer bi bilo treba dvanajst oseb dodati na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(4)

Prilogo II k Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.


PRILOGA

1.

Vnos glede osebe s spodnjega seznama iz dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 nadomesti naslednji vnos zanjo:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Nekdanji podpredsednik vlade, pristojen za ekonomske zadeve, minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov; kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012“

2.

Na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se dodajo naslednje osebe:

 

Ime in priimek

Podatki o ugotavljanju istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

180.

Ahmad al-Qadri

Datum rojstva: 1956

Minister za kmetijstvo in reformo kmetijstva. kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister za nafto in mineralne vire; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum rojstva: 1959

Minister za industrijo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Datum rojstva: 1973

Minister za socialne zadeve; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Datum rojstva: 1964

Minister za delo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail ali Isma'Il Isma'il)

Datum rojstva: 1955

Minister za finance; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum rojstva: 1956

Minister za gospodarstvo in zunanjo trgovino; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum rojstva: 1966

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum rojstva: 1972

Minister za turizem; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Datum rojstva: 1956

Minister za visoko šolstvo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Datum rojstva: 1953

Minister za javna dela; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Datum rojstva: 1957

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 694/2014

z dne 17. decembra 2013

o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (1) ter zlasti člena 4(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomembno je, da regulativni tehnični standardi, ki določajo vrste UAIS, dopolnjujejo pravila Direktive 2011/61/EU, tako da se določene zahteve te direktive za UAIS uporabljajo na enak način.

(2)

Zaželeno je, da se ločuje med UAIS, ki upravljajo AIS odprtega, zaprtega ali obeh tipov, da bi se pravilno uporabljala pravila o upravljanju likvidnosti in vrednotenju iz Direktive 2011/61/EU za UAIS.

(3)

Za razlikovanje med UAIS, ki upravljajo AIS odprtega ali zaprtega tipa, bi glavni dejavnik moralo biti dejstvo, da AIS odprtega tipa ponovno odkupi ali izplača delnice ali enote premoženja vlagateljev na zahtevo katerega koli delničarja ali imetnika enot premoženja, preden se je začela faza likvidacije ali prenehanja in to stori v skladu s postopki in s pogostostjo, ki je določena v njegovih pravilih ali aktih o ustanovitvi, prospektu ali ponudbenih dokumentih. Zmanjšanje kapitala AIS v povezavi z razdelitvami v skladu s pravili ali akti o ustanovitvi AIS, njegovim prospektom ali ponudbenimi dokumenti, vključno z zmanjšanjem, ki je bilo odobreno s sklepom delničarjev ali imetnikov enot premoženja, sprejetim v skladu z navedenimi pravili ali akti o ustanovitvi, prospektom ali ponudbenimi dokumenti AIS, se ne bi smelo upoštevati pri določanju, ali je AIS odprtega tipa ali ne.

(4)

Ponovni odkupi in izplačila, ki bi morali biti odločilni za določanje, ali UAIS upravlja AIS odprtega ali zaprtega tipa, bi morali biti samo tisti, ki se izvršijo iz sredstev AIS. Zato se v primeru, da se lahko z delnicami ali enotami premoženja AIS trguje na sekundarnem trgu in jih AIS ne odkupi ponovno oziroma izplača, to ne bi smelo upoštevati pri določanju, ali je AIS odprtega ali zaprtega tipa.

(5)

UAIS, ki hkrati upravlja enega ali več AIS odprtega tipa in enega ali več AIS zaprtega tipa, bi moral za vsak AIS uporabljati specifična pravila, ki se nanašajo na zadevni tip AIS.

(6)

Ob vsaki spremembi politike glede izplačil in odkupa AIS, ki kaže na to, da se AIS ne more več šteti za AIS odprtega tipa ali AIS zaprtega tipa, bi moral UAIS prenehati uporabljati pravila, ki veljajo za prejšnjo politiko glede izplačil in odkupa AIS, ki ga upravlja, in začeti uporabljati pravila, ki veljajo za novo politiko glede izplačil in odkupa takega AIS.

(7)

Za namene člena 61(3) in (4) Direktive 2011/61/EU bi bilo treba upoštevati pravne strukture, na podlagi katerih so bili ustanovljeni AIS zaprtega tipa pred 22. julijem 2013. Ko je bila direktiva sprejeta, v Uniji ni bilo usklajene opredelitve pravne strukture AIS zaprtega tipa, ki se je med državami članicami razlikovala. To odraža tudi besedilo direktive, ki kot AIS zaprtega tipa opredeljuje nekatere pravne strukture brez odkupne pravice v obdobju petih let od datuma začetne naložbe. V členu 61(3) in (4) Direktive 2011/61/EU so določena prehodna obdobja, v katerih lahko obstoječi UAIS, v kolikor upravljajo AIS zaprtega tipa, ki so v končni fazi naložbenega cikla ali blizu nje, kar je razvidno iz datuma, ko poteče obdobje, za katero so bili ustanovljeni, ali iz dejstva, da po22. juliju 2013 nimajo možnosti dodatnega vlaganja, še naprej upravljajo take AIS brez dovoljenja ali brez upoštevanja velikega dela direktive. Zato bi se zaradi ohranitve področja uporabe navedenih določb morali glede na ta cilj in zgoraj omenjeno ozadje, kot UAIS za AIS zaprtega tipa za namene člena 61(3) in (4) Direktive 2011/61/EU obravnavati vsi UAIS, ki upravljajo AIS, katerih delnice ali enote se lahko ponovno odkupijo ali izplačajo po začetnem obdobju vsaj petih let, v katerem odkupne pravice niso izvršljive.

(8)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnega tehničnega standarda, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(9)

Organ ESMA je o osnutku regulativnega tehničnega standarda, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrste UAIS

1.   UAIS je lahko eno ali oboje od naslednjega:

UAIS za AIS odprtega tipa,

UAIS za AIS zaprtega tipa.

2.   UAIS za AIS odprtega tipa je UAIS, ki upravlja AIS, katerega delnice ali enote premoženja se na zahtevo katerega koli delničarja ali imetnika enot premoženja ponovno odkupijo ali izplačajo, preden se je začela faza likvidacije ali prenehanja, posredno ali neposredno, iz sredstev AIS in v skladu s postopki in s pogostostjo, ki je določena v njegovih pravilih ali aktih o ustanovitvi, prospektu ali ponudbenih dokumentih.

Zmanjšanje kapitala AIS v povezavi z razdelitvami v skladu s pravili ali akti o ustanovitvi AIS, njegovim prospektom ali ponudbenimi dokumenti, vključno z zmanjšanjem, ki je bilo odobreno s sklepom delničarjev ali imetnikov enot premoženja, sprejetim v skladu z navedenimi pravili ali akti o ustanovitvi, prospektom ali ponudbenimi dokumenti, se ne bi smelo upoštevati pri določanju, ali je AIS odprtega tipa ali ne.

V primeru, da se lahko z delnicami ali enotami premoženja AIS trguje na sekundarnem trgu in jih AIS ne odkupi ponovno oziroma izplača, se to pri določanju, ali je AIS odprtega ali zaprtega tipa, ne upošteva.

3.   UAIS za AIS zaprtega tipa je UAIS, ki upravlja AIS, ki ni tipa, opisanega v odstavku 2.

4.   Kadar sprememba politike glede izplačil in odkupa AIS privede do spremembe vrste AIS, ki ga upravlja UAIS, ta za navedeni AIS uporablja pravila, ki veljajo za novi tip AIS.

5.   Za namene člena 61(3) in (4) Direktive 2011/61/EU se UAIS, ki upravlja AIS, katerega delnice ali enote premoženja se na zahtevo katerega koli delničarja ali imetnika enot premoženja ponovno odkupijo ali izplačajo, preden se je začela faza likvidacije ali prenehanja, posredno ali neposredno, iz sredstev AIS po začetnem obdobju vsaj petih let, v katerem odkupne pravice niso izvršljive, prav tako šteje kot UAIS za AIS zaprtega tipa.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 695/2014

z dne 23. junija 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/23


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/78/EU

z dne 17. junija 2014

o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

po posvetovanju z zadevnimi državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi povečanega obsega mednarodne trgovine ter za varstvo rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov je tehnično upravičeno, da se škodljiva organizma Agrilus anxius Gory in Anthonomus eugenii Cano glede na tveganje, ki ga predstavljata, dodata v oddelek I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Za varstvo pridelave rastlin, proizvodnje rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter trgovine z njimi je tehnično upravičeno, da se škodljivi organizmi Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium in Diaphorina citri Kuway glede na tveganje, ki ga predstavljajo, črtajo iz oddelka I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES ter se dodajo v oddelek I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES.

(3)

Navzočnost škodljivih organizmov Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al. in Trioza erytreae Del Guercio predstavlja nesprejemljivo tveganje za proizvodnjo rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter trgovino z njimi. Zato je tehnično upravičeno, da se navedena škodljiva organizma glede na tveganje, ki ga predstavljata, premakneta iz Priloge II v Prilogo I k Direktivi 2000/29/ES. Informacije, ki jih je predložila Portugalska, kažejo, da je za navedena škodljiva organizma zdaj znano, da sta navzoča v Uniji. Zato bi ju bilo treba dodati v oddelek II dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES.

(4)

Glede na tveganje, ki ga predstavljata, je tehnično upravičeno vrsto Monilinia fructicola (Winter) Honey črtati iz oddelka I dela A Priloge I in vrsto Ciborinia camelliae Kohn iz oddelka I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES, saj sta se navedena škodljiva organizma razširila in naselila v velikem delu Unije ter za njuno izkoreninjenje ali preprečevanje njunega nadaljnjega širjenja niso izvedljivi nobeni ukrepi.

(5)

Glede na tveganje, ki ga predstavlja, je tehnično upravičeno organizem Citrus vein enation woody gall črtati iz oddelka II dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES, saj je bilo ugotovljeno, da ima majhen vpliv.

(6)

Nekatere rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti so pogosto lahko gostitelji škodljivih organizmov Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al., Citrus greening bakterija, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) in Trioza erytreae Del Guercio, ki so ali bodo navedeni v delu A prilog I ali II k Direktivi 2000/29/ES. Nova znanstvena in tehnična spoznanja kažejo, da posebne zahteve iz dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES ne zadostujejo za zmanjšanje fitosanitarnega tveganja, ki ga povzročajo vnos navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo ter njihovo premeščanje po Uniji, na sprejemljivo raven. Zato je te posebne zahteve treba spremeniti in sprejeti dodatne posebne zahteve. V primeru Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al. bi bilo treba posebne zahteve iz oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES spremeniti, da se uskladijo s predpisi Unije o notranjih premikih v zvezi s tem škodljivim organizmom.

(7)

Nova znanstvena in tehnična spoznanja kažejo, da vnos nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki niso navedeni v delu A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, v Unijo in njihovo premeščanje po Uniji lahko povzročijo nesprejemljivo fitosanitarno tveganje zaradi verjetnosti, da gostijo škodljive organizme iz uvodne izjave 6. Zato bi bilo treba te rastline, rastlinske proizvode in druge predmete navesti v delu A Priloge IV.

(8)

Poleg tega bi bilo treba za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz uvodne izjave 6 opraviti zdravstveni inšpekcijski pregled, preden se vnesejo v Unijo ali premeščajo po njej. Zato bi bilo treba te rastline, rastlinske proizvode in druge predmete navesti v delih A in B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES.

(9)

Pogoste prestrežbe pri uvozu rastlin Manihot esculenta Crantz, Limnophila L. in Eryngium L. ter Capsicum L. so pokazala, da obstaja verjetnost, da na listih Manihot esculente Crantz, listnati zelenjavi Limnophila L. in Eryngium L. ter plodovih Capsicum L. gostujejo škodljivi organizmi iz prilog I in II k Direktivi 2000/29/ES. Za navedene rastline bi se zato moral pred njihovim vnosom v Unijo ali premeščanjem po njej opraviti zdravstveni inšpekcijski pregled, njihov vnos pa bi moral biti dovoljen le s priloženim fitosanitarnim spričevalom. Zato bi morale biti navedene v oddelku I dela B Priloge V.

(10)

Ob upoštevanju revidiranega Mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesenega pakirnega materiala v mednarodni trgovini se ugotavlja, da bi bilo treba trenutni pristop v Direktivi 2000/29/ES za uveljavljanje različnih zahtev glede na to, ali je leseni pakirni material dejansko v uporabi ali ne, opustiti, saj ni več tehnično upravičen. Oddelek I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

V skladu z Mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO bi bilo treba tudi les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo vseh vrst tovora, obravnavati kot lesen pakirni material, saj njegova obravnava ločeno od drugih vrst lesenega pakirnega materiala ni več tehnično upravičena. Oddelek I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Besedilo fitosanitarnih zahtev, ki temeljijo na toplotni obdelavi lesa in izoliranega lubja, bi bilo treba spremeniti tako, da bo bolj jasno, da zahtevano trajanje segrevanja označuje zaporedne minute ter da mora biti zahtevana temperatura dosežena v celotnem profilu lesa ali izoliranega lubja, da se uspešno odstranijo škodljivi organizmi, ki napadajo les. Oddelek I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

V delu B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES je treba oznake KN za les iglavcev posodobiti tako, da bodo za bodo zajemale les iglavcev, katerega debelina ne presega 6 mm, saj ta v skladu z nedavno analizo nevarnosti škodljivih organizmov prav tako predstavlja tveganje za vnos organizma Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.

(14)

Poimenovanja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Citrus greening bakterije bi bilo treba spremeniti v skladu s spremenjenim znanstvenim imenom navedenih organizmov. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith bi moral biti naveden kot Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. bi moral biti naveden kot Solanum lycopersicum L. Citrus greening bakterija bi morala biti navedena kot Candidatus Liberibacter spp., povzročitelj bolezni agrumov, imenovane huanglongbing.

(15)

Direktiva Sveta 2007/33/ES (2) določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti v zvezi s krompirjevima ogorčicama (Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), s katerimi bi se določila njuna razširjenost, preprečilo njuno širjenje in zagotovilo njuno obvladovanje. Veljavne določbe Direktive 2000/29/ES v zvezi s krompirjevima ogorčicama (Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) bi bilo treba uskladiti z zahtevami Direktive 2007/33/ES. Prilogi IV in V k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Uredba Komisije (ES) št. 690/2008 (3) določa, da so nekatera območja priznana kot varovana območja glede nekaterih škodljivih organizmov. Uredba (ES) 690/2008 je bila spremenjena, da bi se upošteval razvoj dogodkov v zvezi z varovanimi območji v Uniji in naslednjimi škodljivimi organizmi: virusom Citrus tristeza (evropski sevi), Erwinio amylovoro (Burr.) Winsl. et al. in Grapevine flavescence dorée MLO. Priloge od I do V k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti, da se zagotovi doslednost zahtev v zvezi z varovanimi območji glede zadevnih škodljivih organizmov.

(17)

Poleg tega več območij v Uniji, ki so bila priznana kot varovana območja glede nekaterih škodljivih organizmov, zahtev za to ne izpolnjuje več, ker so se navedeni škodljivi organizmi tam že naselili. Ta območja so: avtonomne skupnosti Castilla la Mancha, Murcia, Navarra in La Rioja, „comarca“ skupnosti Calatayud (Aragon) in provinca Guipuzcoa (Baskija) (Španija), Friuli-Venezia Giulia in provinca Sondrio (Lombardija) (Italija) ter občini Ohrady, Topoľníky in Trhová Hradská (Slovaška) glede organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., regionalna enota Argolida in Chania (Grčija), Korzika (Francija) ter Algarve (Portugalska) pa glede virusa Citrus tristeza (evropski sevi). Del B Priloge II, del B Priloge III in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Za varstvo pridelave rastlin, proizvodnje rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter trgovine z njimi je tehnično upravičeno, da se škodljiva organizma Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in Thaumatopoea processionea L. glede na tveganje, ki ga predstavljata, dodata v del B Priloge I k Direktivi 2000/29/ES.

(19)

Iz podatkov, ki so jih predložili Irska, Portugalska in Združeno kraljestvo, je razvidno, da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na ozemlju teh držav ni navzoč in da ta ozemlja izpolnjujejo pogoje iz točke (h) člena 2(1) Direktive 2000/29/ES za vzpostavitev varovanega območja glede navedenega škodljivega organizma. Del B Priloge I in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Spremeniti bi bilo treba tudi del B Priloge IV in del A Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, da bi se vnesle zahteve glede premikov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na varovana območja.

(20)

Iz podatkov, ki sta jih predložila Irska in Združeno kraljestvo, je razvidno, da Thaumatopoea processionea L. na ozemlju Irske in delu ozemlja Združenega kraljestva ni navzoč ter da ta območja izpolnjujejo pogoje iz točke (h) člena 2(1) Direktive 2000/29/ES za vzpostavitev varovanega območja glede navedenega škodljivega organizma. Del B Priloge I in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Spremeniti bi bilo treba tudi del B Priloge IV in del A Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, da bi se vnesle zahteve glede premikov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na varovana območja.

(21)

Nedavna analiza nevarnosti zaradi škodljivih organizmov, ki jo je opravila Francija, je pokazala, da Ips amitinus Eichhof ne predstavlja nesprejemljivega tveganja na Korziki (Francija). Korziko bi bilo zato treba črtati s seznama varovanih območij glede tega škodljivega organizma. Del B Priloge II in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(22)

Iz podatkov, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, je razvidno, da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr na Otoku Man ni navzoč in da Otok Man izpolnjuje pogoje iz točke (h) člena 2(1) Direktive 2000/29/ES za vzpostavitev varovanega območja glede navedenega škodljivega organizma. Del B Priloge II in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(23)

Nedavna analiza nevarnosti zaradi škodljivih organizmov je pokazala, da sedanje zahteve glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v nekatera varovana območja in premikov znotraj njih ne zadostujejo za zmanjšanje fitosanitarnega tveganja v zvezi z organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr na sprejemljivo raven. Navedene zahteve bi bilo zato treba posodobiti. Del B Priloge II, del B Priloge IV, oddelek II dela A Priloge V in oddelek II dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Iz podatkov, ki sta jih predložili Francija in Italija, je razvidno, da v Pikardiji (departma Aisne) in Ile de France (občine Citry, Nanteuil-sur-Marne in Saâcy-sur-Marne) ter v Apuliji škodljivi organizem Grapevine flavescence dorée MLO ni navzoč ter da ta območja izpolnjujejo pogoje iz točke (h) člena 2(1) Direktive 2000/29/ES za vzpostavitev varovanega območja glede navedenega škodljivega organizma. Del B Priloge II in del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(25)

Iz podatkov, ki jih je predložila Švica, je razvidno, da škodljivi organizem Grapevine flavescence dorée MLO v Švici (razen v kantonu Ticino in Val Mesolcini) ni navzoč. Zato je primerno, da se Švica (razen kantona Ticino in Val Mesolcine) obravnava kot območje, od koder se rastline Vitis L. smejo vnašati v varovana območja glede tega organizma. Del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(26)

Direktivo 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(27)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice najpozneje do 30. septembra 2014 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2014.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2007/33/ES z dne 11. junija 2007 o obvladovanju krompirjevih ogorčic in razveljavitvi Direktive 69/464/EGS, UL L 156, 16.6.2007, str. 12.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, UL L 193, 22.7.2008, str. 1.


PRILOGA

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

v naslovu (a) se za točko 1 vstavi naslednja točka 1.1:

„1.1

Agrilus anxius Gory“,

za točko 1.1 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 1.2:

„1.2

Agrilus planipennis Fairmaire“,

za točko 1.2 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 1.3:

„1.3

Anthonomus eugenii Cano“,

za točko 10.4 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 10.5:

„10.5

Diaphorina citri Kuway“,

pred točko 1 v naslovu (b) se vstavi naslednja točka 0.1:

„0.1

Candidatus Liberibacter spp., povzročitelj bolezni agrumov, imenovane huanglongbing“,

v naslovu (c) se črta točka 9;

(ii)

oddelek II se spremeni:

pred točko 0.1 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 0.01:

„0.01

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.“,

za točko 9 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 10:

„10

Trioza erytreae Del Guercio“,

v točki 2 v naslovu (b) se besedilo „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nadomesti z „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“;

(b)

naslov (a) dela B se spremeni:

(i)

za točko 1.1 se vstavi naslednja točka 1.2:

„1.2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK“;

(ii)

za točko 4 se vstavi naslednja točka 5:

„5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (razen območij lokalnih skupnosti Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston Upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth in West Berkshire)“.

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

naslov (a) se spremeni:

točka 1.1 se črta,

točka 8 se črta,

točka 10 se črta,

točka 31 se črta,

točka 1 v naslovu (b) se črta,

točka 7 v naslovu (c) se črta,

v točki 5.1 v naslovu (d) se besedilo v desnem stolpcu („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“) nadomesti s „Solanum lycopersicum L.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

naslov (b) se spremeni:

v točki 2 se besedilo v desnem stolpcu („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“) nadomesti s „Solanum lycopersicum L.“,

v točki 9 se besedilo v desnem stolpcu („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“) nadomesti s „Solanum lycopersicum L.“,

naslov (d) se spremeni:

točka 5 se črta,

v točki 15 se besedilo v desnem stolpcu („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“) nadomesti s „Solanum lycopersicum L.“,

v točki 16 se besedilo v desnem stolpcu („Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“) nadomesti s „Solanum lycopersicum L.“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

v točki 6(a) v naslovu (a) se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK“;

(ii)

v točki 2 v naslovu (b) se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra in La Rioja, ‚comarca‘ skupnosti Calatayud (Aragon) in province Guipuzcoa (Baskija), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova in Sondrio), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky in Trhová Hradská (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“;

(iii)

točka 01 v naslovu (c) se nadomesti z naslednjim:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

les, razen lesa brez lubja, izolirano lubje in za saditev namenjene rastline Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK“;

(iv)

naslov (d) se spremeni:

v točki 1 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„EL (razen regionalnih enot Argolida in Chania), M, P (razen Algarva in Madeire)“,

v točki 2 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„CZ, FR (Alzacija, Šampanja-Ardeni, Pikardija (departma Aisne), Ile de France (občine Citry, Nanteuil-sur-Marne in Saâcy-sur-Marne) in Lorena), I (Apulija, Bazilikata in Sardinija)“.

(3)

Del B Priloge III se spremeni:

(a)

v točki 1 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra in La Rioja, ‚comarca‘ skupnosti Calatayud (Aragon) in province Guipuzcoa (Baskija), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova in Sondrio), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky in Trhová Hradská (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“;

(b)

v točki 2 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra in La Rioja, ‚comarca‘ skupnosti Calatayud (Aragon) in province Guipuzcoa (Baskija), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova in Sondrio), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky in Trhová Hradská (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“.

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L. in Taxus L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

les Libocedrus decurrens Torr., če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali predelan v svinčnike s toplotno obdelavo z doseganjem najnižje temperature 82 °C v obdobju 7–8 dni,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

(a)

toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut. V dokaz se les ali embalaža ter spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

(b)

zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, najmanjša temperatura lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

(c)

impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%),

ter

uradna izjava, da je bil les po obdelavi do izstopa iz države, ki je navedeno izjavo izdala, transportiran zunaj sezone letenja vektorja Monochamus, ob upoštevanju varnostnega obdobja štirih dodatnih tednov na začetku in na koncu pričakovane sezone letenja, ali, razen v primeru lesa brez lubja, z zaščitnim prekrivanjem, ki zagotavlja, da ne more priti do napada Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al. ali njegovega vektorja.“,

točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les ustrezno:

(a)

toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii),

ali

(b)

zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, najmanjša temperatura lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ter

uradna izjava, da je bil les po obdelavi do izstopa iz države, ki je to izjavo izdala, transportiran zunaj sezone letenja vektorja Monochamus, ob upoštevanju varnostnega obdobja štirih dodatnih tednov na začetku in na koncu pričakovane sezone letenja, ali, razen v primeru lesa brez lubja, z zaščitnim prekrivanjem, ki zagotavlja, da ne more priti do napada Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al. ali njegovega vektorja.“,

točka 1.3 se nadomesti z naslednjim:

„1.3

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Thuja L. in Taxus L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

(a)

brez lubja,

ali

(b)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalaža opremi z oznako“ kiln-dried „(sušeno v peči) ali“ KD „ali drugo mednarodno priznano oznako v skladu s sedanjo rabo,

ali

(c)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut. V dokaz se les ali embalaža ter spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z oznako“ HT „v skladu s sedanjo rabo,

ali

(d)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, najmanjša temperatura lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

(e)

ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).“,

točka 1.4 se črta,

točka 1.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.5

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Rusije, Kazahstana in Turčije.

Uradna izjava, da je les:

(a)

s poreklom z območij, ki so znana kot nenapadena z:

Monochamus spp. (neevropske vrste),

Pissodes spp. (neevropske vrste),

Scolytidae spp. (neevropske vrste).

Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki ‚kraj izvora‘,

ali

(b)

brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom več kot 3 mm,

ali

(c)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalaža opremi z oznako ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugo mednarodno priznano oznako v skladu s sedanjo rabo,

ali

(d)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut. V dokaz se les ali embalaža ter spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z oznako ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

(e)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, najmanjša temperatura lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

(f)

ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).“,

točka 1.6 se nadomesti z naslednjim:

„1.6

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz tretjih držav, razen:

Rusije, Kazahstana in Turčije,

evropskih držav,

Kanade, Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

(a)

brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom več kot 3 mm,

ali

(b)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalaža opremi z znakom ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugo mednarodno priznano oznako v skladu s sedanjo rabo,

ali

(c)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, najmanjša temperatura lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

(d)

ustrezno kemično tlačno impregniran s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%),

ali

(e)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut. V dokaz se les ali embalaža ter spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo.“,

v desnem stolpcu točke 1.7 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

lesen pakirni material, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice, v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj, predelanega lesa, izdelanega z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ter podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki.

Leseni pakirni material je:

obdelan na enega od načinov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesenega pakirnega materiala v mednarodni trgovini, ter

opremljen z oznako, kakor je določeno v Prilogi II k navedenemu mednarodnemu standardu, ki navaja, da je bil leseni pakirni material predmet odobrene fitosanitarne obdelave v skladu s tem standardom.“,

v točki 2.1 se besedilo v levem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen lesa v obliki:

lesa, namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje,

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

s poreklom iz ZDA in Kanade.“,

točka 2.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.3.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, v celoti ali delno pridobljeni iz teh dreves,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

toda vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, ter pohištvom in drugimi predmeti iz neobdelanega lesa,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Demokratične ljudske republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA.

Uradna izjava:

(a)

da les izvira z območja, ki je priznano kot nenapadeno z Agrilus planipennis Fairmaire v skladu s postopkom iz člena 18.2. Ime območja je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii),

ali

(b)

da sta bila lubje in vsaj 2,5 cm zunanjega dela beljavine odstranjena v obratu, ki ga odobri in nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin,

ali

(c)

da je bil les obdelan z ionizirajočim obsevanjem tako, da se doseže minimalna absorbirana doza 1 kGy v celotnem profilu lesa.“,

točka 2.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.4.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Demokratične ljudske republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA.

Uradna izjava, da les izvira z območja, ki je priznano kot nenapadeno z Agrilus planipennis Fairmaire v skladu s postopkom iz člena 18.2. Ime območja je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

točka 2.5 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.

Ne glede na to, ali so bili uvrščeni pod oznako KN v delu B Priloge V, izolirano lubje in predmeti iz lubja Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s poreklom iz Kanade, Kitajske, Demokratične republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Tajvana in ZDA.

Uradna izjava, da lubje izvira z območja, ki je priznano kot nenapadeno z Agrilus planipennis Fairmaire v skladu s postopkom iz člena 18.2. Ime območja je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

v točki 3 se besedilo v levem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Les Quercus L., razen lesa v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

sodov, kadi, veder in drugih kletarskih proizvodov in njihovih delov, vključno z dogami, če obstaja dokaz, da je bil les pridobljen ali izdelan s pomočjo toplotne obdelave in doseganju temperature najmanj 176 °C za 20 minut,

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA.“,

za točko 3 se vstavijo naslednje točke 4.1, 4.2 in 4.3:

„4.1

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Betula L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, v celoti ali delno pridobljeni iz teh dreves,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, ter pohištvom in drugimi predmeti iz neobdelanega lesa s poreklom iz Kanade in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Agrilus anxius Gory.

Uradna izjava:

(a)

da sta bila lubje in vsaj 2,5 cm zunanjega dela beljavine odstranjena v obratu, ki ga odobri in nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin,

ali

(b)

je bil les obdelan z ionizirajočim obsevanjem tako, da se doseže minimalna absorbirana doza 1 kGy v celotnem profilu lesa.

4.2

Ne glede na to, ali so bili uvrščeni pod oznako KN v delu B Priloge V, sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz Betula L.

Uradna izjava, da les izvira iz države, za katero je znano, da ni napadena z Agrilus anxius Gory.

4.3

Ne glede na to, ali so bili uvrščeni pod oznako KN v delu B Priloge V, izolirano lubje in predmeti iz lubja vrste Betula L. s poreklom iz Kanade in ZDA, kjer je znano, da je navzoč Agrilus anxius Gory.

Uradna izjava, da je lubje brez lesa.“,

v točki 5 se besedilo v levem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Les Platanus L., razen lesa v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije.“,

v točki 6 se besedilo v levem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Les Populus L., razen lesa v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz držav na ameriški celini.“,

v desnem stolpcu točke 7.1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

v desnem stolpcu točke 7.2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

v točki 7.3 se besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Uradna izjava, da je izolirano lubje:

(a)

ustrezno zaplinjano s fumigantom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

(b)

ustrezno toplotno obdelano tako, da je bila v celotnem profilu lubja (vključno z njegovo sredico) dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii),

ter

uradna izjava, da je bilo lubje po obdelavi do izstopa iz države, ki je to izjavo izdala, transportirano zunaj sezone letenja vektorja Monochamus, ob upoštevanju varnostnega obdobja štirih dodatnih tednov na začetku in na koncu pričakovane sezone letenja, ali z zaščitnim prekrivanjem, ki zagotavlja, da ne more priti do napada Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al. ali njegovega vektorja.“,

točka 8 se črta,

točka 11.4 se nadomesti z naslednjim:

„11.4.

Rastline Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., razen plodov in semen, vendar vključno z rezanimi vejami z listjem ali brez njega, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Ljudske demokratične republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA.

Uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, ki je priznano kot nenapadeno z Agrilus planipennis Fairmaire v skladu s postopkom iz člena 18.2. Ime območja je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii).“,

za točko 11.4 se vstavi naslednja točka 11.5:

„11.5

Rastline Betula L., razen plodov in semen, vendar vključno z rezanimi vejami z listjem ali brez njega

Uradna izjava, da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni napadena z Agrilus anxius Gory.“,

točki 15 in 16 se črtata,

Za točko 18 se vstavijo naslednje točke 18.1, 18.2 in 18.3:

„18.1

Rastline Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. in Vepris Comm., razen plodov (vendar vključno s semeni), ter semena Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf. in njihovih hibridov s poreklom iz tretjih držav.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)(I)(18.2) in (18.3), uradna izjava, da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni napadena s Candidatus Liberibacter spp., povzročiteljem bolezni agrumov, imenovane huanglongbing, v skladu s postopkom iz člena 18.2.

18.2

Rastline Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f. in Vepris Comm, Zanthoxylum L., razen plodov in semen, s poreklom iz tretjih držav.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz točk 18.1 in 18.3 oddelka I dela A Priloge IV, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da v njej Trioza erytreae Del Guercio ni navzoč,

ali

(b)

rastline izvirajo z območja, ki ni napadeno s Trioza erytreae Del Guercio, ki ga je določila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii) te direktive v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘.

18.3

Rastline Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. in Zanthoxylum L., razen plodov in semen, s poreklom iz tretjih držav.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz točk 18.1 in 18.2 oddelka I dela A Priloge IV, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da v njej Diaphorina citri Kuway ni navzoč,

ali

(b)

rastline izvirajo z območja, ki ni napadeno z Diaphorina citri Kuway, ki ga je določila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii) te direktive v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘.“,

v točki 25.4 se besedilo „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ v točkah (aa) in (bb) nadomesti z „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

v desnem stolpcu točke 25.4.1 se besede „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nadomestijo z „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

v levem stolpcu točke 25.6 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

točka 25.7 se nadomesti z naslednjim:

„25.7

Rastline Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. in Solanum melongena L., namenjene za saditev, razen semen, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča vrsta Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(11) in (13) ter iz Priloge IV(A)(I)(25.5) in (25.6), kot je ustrezno, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso napadena z Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ali

(b)

na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi, ki kažejo na navzočnost Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

točka 27.1 se nadomesti z naslednjim:

„27.1

Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait., namenjene za saditev, razen semen

Uradna izjava, da:

(aa)

rastline izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno s Helicoverpa armigera (Hübner) in Spodoptera littoralis (Boisd.),

ali

(a)

na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi znaki Helicoverpa armigera (Hübner) ali Spodoptera littoralis (Boisd.),

ali

(b)

so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenima organizmoma.“,

točka 27.2 se nadomesti z naslednjim:

„27.2

Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait., razen semen

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz točke Priloge IV(A)(I)(27.1), uradna izjava, da:

(aa)

rastline izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno s Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith in Spodoptera litura (Fabricius),

ali

(a)

na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi znaki Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ali Spodoptera litura (Fabricius),

ali

(b)

so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.“,

v levem stolpcu točke 28.1 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

v desnem stolpcu točke 32.1 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

izvirajo iz rastlinskega materiala (izseček), ki ni bil napaden z Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch); so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch); in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“,

v desnem stolpcu točke 32.3 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

rastline izvirajo iz rastlinskega materiala (izsečka), ki ni bil napaden z Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess); so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess); in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“,

točka 33 se nadomesti z naslednjim:

„33.

Rastline s koreninami, posajene ali namenjene za saditev, rastoče na prostem.

Uradna izjava, da:

(a)

je za mesto pridelave znano, da ni napadeno s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

ter

(b)

rastline izvirajo s polja, za katero je znano, da ni napadeno z Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

v desnem stolpcu točke 36.1 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

izvirajo iz rastlinskega materiala (izsečka), ki ni bil napaden s Thrips palmi Karny; so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada organizma Thrips palmi Karny; in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“,

za točko 36.2 se vstavi naslednja točka 36.3:

„36.3

Plodovi Capsicum L. s poreklom iz Beliza, Kostarike, Dominikanske republike, Salvadorja, Gvatemale, Hondurasa, Jamajke, Mehike, Nikaragve, Paname, Portorika, ZDA in Francoske Polinezije, kjer je znano, da je navzoč Anthonomus eugenii Cano

Uradna izjava, da plodovi:

(a)

izvirajo z območja, ki ni napadeno z Anthonomus eugenii Cano, ki ga je določila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13.1(ii) te direktive v rubriki“ Dopolnilna izjava„.

ali

(b)

izvirajo z mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe ugotovila, da ni napadeno z Anthonomus eugenii Cano, ki je navedeno v spričevalih iz člena 13.1(ii) te direktive v rubriki“ Dopolnilna izjava „ter za katero je z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, ki so bili v zadnjih dveh mesecih pred izvozom vsaj mesečno opravljeni na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini, priznano, da ni napadeno z Anthonomus eugenii Cano.“,

točka 38.1 se črta,

v desnem stolpcu točke 45.1 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

izvirajo iz rastlinskega materiala (izsečka), ki ni bil napaden z Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije); so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije); in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“,

v levem stolpcu točke 45.3 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

v desnem stolpcu točke 46 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

da rastline izvirajo iz rastlinskega materiala (izsečka), ki ni bil napaden z Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) in ki ni kazal simptomov zadevnih škodljivih organizmov; so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije); in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“,

v levem stolpcu točke 48 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

v desnem stolpcu točke 49.1 se po točki (b) doda naslednja točka (c):

„ali

(c)

da so bila semena ustrezno fizikalno tretirana proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev in je bilo zanje v laboratorijskih preskusih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da niso napadena s tem škodljivim organizmom.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

točka 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.

Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semen

Uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso napadena s Spiroplasma citri Saglio et al. in Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli in Gikashvili ter virusom Citrus tristeza (evropski sevi),

ali

(b)

so rastline pridobljene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in uradno posamično testiran vsaj za virus Citrus tristeza (evropski sevi) ob uporabi ustreznih preskusov ali metod v skladu z mednarodnimi standardi ter so stalno rasle v rastlinjaku, zavarovanem pred insekti, ali v izolirani komori, na katerih niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. in Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli in Gikashvili ter virusa Citrus tristeza (evropski sevi),

ali

(c)

so rastline:

pridobljene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno posamično testiran vsaj za virus Citrus tristeza (evropski sevi) ob uporabi ustreznih preskusov ali metod v skladu z mednarodnimi standardi ter je bilo zanje v teh preskusih potrjeno, da niso napadene z virusom Citrus tristeza (evropski sevi) in je bilo zanje v uradnih posamičnih testiranjih, opravljenih v skladu z metodami iz te alinee, uradno potrjeno, da niso napadene vsaj z virusom Citrus tristeza (evropski sevi),

ter

inšpekcijsko pregledane in od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. in Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli in Gikashvili ter virusa Citrus tristeza (evropski sevi).“

za točko 10 se vstavi naslednja točka 10.1:

„10.1

Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ter Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. in Zanthoxylum L., razen plodov in semen

Uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno s Trioza erytreae Del Guercio.“,

točka 18.1 se nadomesti z naslednjim:

„18.1

Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

Uradna izjava, da:

(a)

se upoštevajo določbe Unije za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

ter

(b)

bodisi gomolji izvirajo z območja, za katero je znano, da ni napadeno s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. bodisi se upoštevajo določbe Unije za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthof) Davis et al.,

ter

(d)

(aa)

gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ni navzoč; ali

(bb)

na območjih, za katera je znano, da tam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. je navzoč, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katerega je potrjeno, da ni napadeno z Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ali velja za nenapadeno zaradi izvajanja ustreznega postopka za izkoreninjenje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ter

(e)

gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen nista navzoča, ali z območij, za katera je znano, da tam Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen sta navzoča, pri čemer:

gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je na podlagi letne sistematične raziskave gojenih gostiteljskih rastlin z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin ob ustreznem času in z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu krompirja, ki je rasel na mestu pridelave, ugotovljeno, da ni napadeno z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen, ali

se gomolji po spravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrezno metodo za induciranje simptomov ali z laboratorijskim testiranjem in z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in v vseh primerih pri zapiranju pakiranj ali zabojnikov pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju iz Direktive Sveta 66/403/EGS ter simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen niso bili ugotovljeni.“,

za točko 18.1 se vstavi naslednja točka 18.1.1:

„18.1.1

Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev, razen tistih, ki so namenjeni za saditev v skladu s členom 4(4)(b) Direktive Sveta 2007/33/ES.

Brez poseganja v zahteve iz točke 18.1 oddelka II dela A Priloge IV, ki se uporabljajo za gomolje Solanum tuberosum L. za saditev, uradna izjava o skladnosti z določbami Unije za boj proti vrstam Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

v desnem stolpcu točke 18.3 se besede „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nadomestijo z „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

točka 18.5 se nadomesti z naslednjim:

„18.5

Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih, omenjenih v Prilogi IV(A)(II)(18.1), (18.1.1), (18.2), (18.3) ali (18.4)

Navedba registrske številke na pakiranju, ali v primeru nepakiranega krompirja, ki se prevaža v razsutem stanju, na vozilu, ki prevaža krompir, kar potrjuje, da je krompir pridelal uradno registrirani pridelovalec ali da izvira iz uradno registriranega skupnega skladišča ali iz distribucijskih centrov na območju pridelave, kar nakazuje, da gomolji niso napadeni z vrsto Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in

(a)

da so bile upoštevane določbe Unije za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

ter

(b)

da so bile, kjer je ustrezno, upoštevane določbe Unije za boj proti vrsti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.,

ter

(c)

da so bile upoštevane določbe Unije za boj proti vrstama Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

za točko 18.6 se vstavi naslednja točka 18.6.1:

„18.6.1

Rastline s koreninami Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. in Solanum melongena L., razen tistih, namenjenih za saditev v skladu s členom 4(4)(a) Direktive Sveta 2007/33/ES

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz točke 18.6 oddelka II dela A Priloge IV, uradna izjava o skladnosti z določbami Unije za boj proti vrstama Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

točka 18.7 se nadomesti z naslednjim:

„18.7

Rastline Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. in Solanum melongena L. za saditev, razen semen

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)(II)(18.6), kjer je ustrezno, uradna izjava, da

(a)

rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso napadena z vrsto Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ali

(b)

na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

točka 20 se nadomesti z naslednjim:

„20.

Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait. za saditev, razen semen

Uradna izjava, da:

(aa)

rastline izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno s Helicoverpa armigera (Hübner) in Spodoptera littoralis (Boisd.),

ali

(a)

na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi znaki organizma Helicoverpa armigera (Hübner) ali Spodoptera littoralis (Boisd.),

ali

(b)

so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.“,

V desnem stolpcu točke 23 se po točki (c) doda naslednja točka (d):

„ali

(d)

rastline izvirajo iz rastlinskega materiala (izsečka), ki ni bil napaden z Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ali Liriomyza trifolii (Burgess); so bile vzgojene in vitro v sterilnem mediju v sterilnih pogojih, ki ne dopuščajo možnosti napada Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess); in so dobavljene v prozorni embalaži v sterilnih pogojih.“

točka 24 se nadomesti z naslednjim:

„24.

Rastline s koreninami, sajene ali namenjene za saditev, rastoče na prostem.

Obstajajo dokazi, da je za mesto pridelave znano, da ni napadeno s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.“,

za točko 24 se vstavi točka 24.1:

„24.1

Rastline s koreninami, namenjene za saditev, rastoče na prostem, vrst Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. in Fragaria L.

ter

čebulice, gomolji in korenike, rastoče na prostem, vrst Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. in Tulipa L., razen tistih rastlin, čebulic, gomoljev in korenik, ki so namenjene za saditev v skladu s členom 4(4)(a) ali (c) Direktive Sveta 2007/33/ES

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz točke 24 oddelka II dela A Priloge IV obstaja dokazilo o skladnosti z določbami Unije za boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

v levem stolpcu točke 26.1 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

v levem stolpcu točke 27 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

v desnem stolpcu točke 28.1 se po točki (b) doda naslednja točka (c):

„ali

(c)

da so bila semena ustrezno fizikalno tretirana proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev in je bilo zanje v laboratorijskih preskusih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da niso napadena s tem škodljivim organizmom.“;

(b)

del B se spremeni:

v točkah 4, 10 in 14.2 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK“,

v točkah 6.3 in 14.9 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„CZ, IRL, S, UK“,

za točko 19 se vstavi naslednja točka 19.1:

„19.1

Rastline Castanea Mill. za saditev

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2) ter Prilogi IV(A)(I)(11.1) in (11.2), uradna izjava, da:

(a)

so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na mestih pridelave v državah, za katere je znano, da tam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ni navzoč,

ali

(b)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

ali

(c)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na varovanih območjih, navedenih v desnem stolpcu.

CZ, IRL, S, UK“,

točka 20.3 se nadomesti z naslednjim:

„20.3

Rastline s koreninami, posajene ali namenjene za saditev, rastoče na prostem

Obstajajo dokazila, da rastline izvirajo s polja, za katero je znano, da ni napadeno z Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK“,

v točki 21 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra in La Rioja, ‚comarca‘ skupnosti Calatayud (Aragon) in province Guipuzcoa (Baskija), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova in Sondrio), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky in Trhová Hradská (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

v točki 21.3 se besedilo v tretjem stolpcu („Varovano območje/območja“) nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra in La Rioja, ‚comarca‘ skupnosti Calatayud (Aragon) in province Guipuzcoa (Baskija), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova in Sondrio), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky in Trhová Hradská (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

točka 31 se nadomesti z naslednjim:

„31.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridov s poreklom iz BG, HR, SI, EL (regionalni enoti Argolida in Chania), P (Algarve in Madeira), E, F, CY in I

Brez poseganja v zahtevo iz točke 30.1 oddelka II dela A Priloge IV, da mora biti na embalaži označba izvora:

(a)

so plodovi brez listov in pecljev ali

(b)

pri plodovih z listi ali peclji uradna izjava, da so plodovi pakirani v zaprte zabojnike, ki so bili uradno zaplombirani in ostanejo zaplombirani med prevozom prek varovanega območja, priznanega za te plodove, in so označeni z razpoznavno oznako, ki se navede v potnem listu.

EL (razen regionalnih enot Argolida in Chania), M, P (razen Algarva in Madeire)“,

točka 32 se nadomesti z naslednjim:

„32.

Rastline Vitis L., razen plodov in semen

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(15), Priloge IV(A)(II)(17) in Priloge IV(B)(21.1), uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo in so rasle na mestu pridelave v državi, za katero je znano, da tam Grapevine flavescence dorée MLO ni navzoč, ali

(b)

rastline izvirajo in so rasle na mestu pridelave na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z zadevnimi mednarodnimi standardi določila kot območje, ki ni napadeno z Grapevine flavescence dorée MLO, ali

(c)

rastline izvirajo in so rasle bodisi v Češki republiki, Franciji (Alzacija, Šampanja-Ardeni, Pikardija (departma Aisne), Ile de France (občine Citry, Nanteuil-sur-Marne in Saâcy-sur-Marne) in Lorena) ali Italiji (Apulija, Bazilikata in Sardinija), ali

(cc)

rastline izvirajo in so rasle v Švici (razen kantona Ticino in Val Mesolcine), ali

(d)

rastline izvirajo in so rasle na mestu pridelave, kjer:

(aa)

od začetka zadnjih dveh popolnih rasnih dob na matičnih rastlinah niso bili opaženi simptomi Grapevine flavescence dorée MLO ter

(bb)

bodisi

(i)

na mestu pridelave na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi Grapevine flavescence dorée MLO ali

(ii)

so bile rastline tretirane z vročo vodo, in sicer 45 minut pri najmanj 50 °C, tako da je bil uničen Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alzacija, Šampanja-Ardeni, Pikardija (departma Aisne), Ile de France (občine Citry, Nanteuil-sur-Marne in Saâcy-sur-Marne) in Lorena), I (Apulija, Bazilikata in Sardinija),“

za točko 32 se vstavi naslednja točka 33:

„33

Rastline Castanea Mill., razen rastlin v tkivnih kulturah, plodov in semen

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2) ter Prilogi IV(A)(I)(11.1) in (11.2), uradna izjava, da:

(a)

so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na mestih pridelave v državah, za katere je znano, da tam Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ni navzoč,

ali

(b)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, ki ni napadeno z Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

ali

(c)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na varovanih območjih, navedenih v desnem stolpcu.

IRL, P, UK“.

(5)

Priloga V se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točka 1.4 se nadomesti z naslednjim:

„1.4

Rastline Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. in Vitis L., razen plodov in semen.“,

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Rastline za saditev rodov Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in hibridov, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., sorte novogvinejskih hibridov Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. in Verbena L., razen semen, ter druge zelnate rastline, razen rastlin iz družine Gramineae, namenjenih za saditev, in razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev.“,

v tretji alinei točke 2.4 se besede „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nadomestijo s „Solanum lycopersicum L.“,

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Čebulice, stebelni gomolji, gomolji in korenike, namenjene za saditev, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ’Golden Yellow’, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi rodu Gladiolus Tourn. ex L., kot so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. in Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. in Tulipa L.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2

Rastline za saditev, razen semena Populus L., Beta vulgaris L. in Quercus spp., razen Quercus suber.“,

v točki 1.3 se za besedama „Amelanchier Med.“ vnese besedilo, „Castanea Mill.“,

v točki 1.8 se za besedami „Beta vulgaris L.“ vnese besedilo, „Castanea Mill.“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točki 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.

Rastline za saditev, razen semen, vendar vključno s semeni družine Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., ki izvirajo iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja, rodov Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana, Južne Afrike in ZDA, Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf. in njihovih hibridov ter Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. in Phaseolus L.

2.

Deli rastlin, razen plodov in semen:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. in rezanega cvetja Orchidaceae,

iglavcev (Coniferales),

Acer saccharum Marsh. s poreklom iz ZDA in Kanade,

Prunus L. s poreklom iz neevropskih držav,

rezanega cvetja Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. in Trachelium L. s poreklom iz neevropskih držav,

listnate zelenjave Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. in Eryngium L.,

listov Manihot esculenta Crantz,

rezanih vej Betula L., z listjem ali brez njega,

rezanih vej Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., z listjem ali brez njega, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Ljudske demokratične republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. in Zanthoxylum L.“,

za točko 2 se vstavi naslednja točka 2.1:

„2.1

Deli rastlin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. in Vepris Comm., razen plodov, vendar vključno s semeni.“,

v točki 3 se doda naslednja alinea:

„—

Capsicum L.“,

točki 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.

Izolirano lubje:

iglavcev (Coniferales) s poreklom iz neevropskih držav,

Acer saccharum Marsh, Populus L. in Quercus L., razen Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s poreklom iz Kanade, Kitajske, Ljudske demokratične republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA,

Betula L. s poreklom iz Kanade in ZDA.

6.

Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer:

(a)

je bil v celoti ali delno pridobljen iz spodaj navedenega reda, rodu ali vrste, razen lesene embalaže, opredeljene v točki 2 oddelka I dela A Priloge IV:

Quercus L., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA, razen lesa, ki ustreza poimenovanju pod (b) oznake KN 4416 00 00 in kadar ga spremljajo dokumenti, ki dokazujejo, da je bil toplotno obdelan pri minimalni temperaturi 176 °C v trajanju 20 minut,

Platanus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije,

Populus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz držav na ameriški celini,

Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kanade,

iglavci (Coniferales), vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz neevropskih držav, Kazahstana, Rusije in Turčije,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Ljudske demokratične republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA,

Betula L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA; ter

(b)

ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87:

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Les iglavcev v obliki sekancev ali iveri

4401 22 00

Les neiglavcev v obliki sekancev ali iveri

ex 4401 30 40

Žagovina, neaglomerirana v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

ex 4401 30 80

Drugi lesni odpadki in ostanki, neaglomerirani v, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali beljavino ali grobo obdelan (obtesan)

4403 20

Les iglavcev, neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan)

4403 91

Hrastov les, (Quercus spp.) neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrst tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.), bukovega lesa (Fagus spp.)) ali brezovega lesa (Betula L.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

4403 99 51

Brezovi (Betula L.) hlodi za žaganje, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelani (obtesani)

4403 99 59

Brezov les (Betula L.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan), razen hlodov za žaganje

ex 4404

Cepljeni koli, koli, planke in drogovi iz lesa, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 91

Hrastov les (Quercus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 93

Les Acer saccharum Marsh, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 95

Jesenov les (Fraxinus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrst tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.), bukovega lesa (Fagus spp.), javorovega lesa (Acer spp.), češnjevega lesa (Prunus spp.) ali jesenovega lesa (Fraxinus spp.)), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4408 10

Listi iz lesa iglavcevza furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezan les ali podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm

4416 00 00

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli iz lesa, vključno doge

9406 00 20

Montažne zgradbe iz lesa“

(ii)

v točki 5 oddelka II se pred „Dolichos Jacq.“ vneseta besedi „Castanea Mill.,“.


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/49


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/81/EU

z dne 23. junija 2014

o spremembi Dodatka C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (1) in zlasti člena 46(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/48/ES določa splošne zahteve za snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (2) razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (snovi CMR). Take snovi se ne smejo uporabljati v igračah, v sestavnih delih igrač ali v delih igrač z drugačno mikrostrukturo, razen če so otrokom nedostopni, dovoljeni s sklepom Komisije ali v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od koncentracij, določenih za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi kot CMR. Za dodatno varovanje zdravja otrok se lahko po potrebi določijo posebne mejne vrednosti za take snovi za igrače, namenjene otrokom, mlajšim od treh let, ali druge igrače, namenjene dajanju v usta.

(2)

Snov bisfenol A je kemikalija, proizvedena v velikih količinah, ki se široko uporablja v proizvodnji številnih različnih potrošniških proizvodov. Bisfenol A se uporablja kot monomer pri proizvodnji polikarbonatne plastike. Polikarbonatna plastika se med drugim uporablja v proizvodnji igrač. Poleg tega je bil bisfenol A odkrit v nekaterih igračah.

(3)

Direktiva Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (3) je do 19. julija 2013 urejala bistvene varnostne zahteve za kemijske lastnosti igrač. Evropski standard EN 71-9:2005+A1:2007 za bisfenol A določa mejno vrednostjo migracije 0,1 mg/l. Evropska standarda EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005 določata ustrezne preskusne metode. Mejne vrednosti in metode za bisfenol A, določene v EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005, se v industriji igrač uporabljajo kot referenca, da se zagotovi, da ni nevarne izpostavljenosti bisfenolu A v igračah. Vendar ti standardi niso harmonizirani.

(4)

Bisfenol A je v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščen kot snov, strupena za razmnoževanje, kategorije 2. Če ni posebnih zahtev, igrače lahko vsebujejo bisfenol A v koncentracijah, ki so enake ali manjše od ustrezne koncentracije za razvrščanje zmesi, ki to snov vsebujejo kot CMR, tj. 5 % od 20. julija 2013 in 3 % od 1. junija 2015. Ni mogoče izključiti, da navedena koncentracija lahko privede do povečane izpostavljenosti majhnih otrok bisfenolu A v primerjavi z vrednostjo migracije 0,1 mg/l za bisfenol A, določeno v evropskih standardih EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenol A je bil celovito ocenjen v letih 2003 in 2008 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (4). V končnem poročilu o oceni tveganja z naslovom „Posodobljeno poročilo Evropske unije o oceni tveganja za 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol-A)“ je med drugim navedeno, da bisfenol A v več presejalnih testih in vitro ter in vivo povzroča endokrine motnje, in da so za odpravo negotovosti glede možnosti, da ima bisfenol A v majhnih količinah škodljive učinke na razvoj, potrebne dodatne raziskave. Ker so otroci še posebej ranljiva skupina potrošnikov s posebnimi potrebami, je kljub temu upravičeno, da se za varovanje otrok pred tveganji zaradi kemičnih snovi v igračah mejna vrednost migracije 0,1 mg/l za bisfenol A vključi v Direktivo 2009/48/ES.

(6)

Učinke bisfenola A trenutno ocenjujejo v znanstvenih forumih, tudi v Evropski agenciji za varnost hrane. Če bodo v prihodnosti na voljo nove ustrezne znanstvene informacije, bi bilo treba mejno vrednost migracije iz te direktive pregledati.

(7)

Direktivo 2009/48/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za varnost igrač –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Dodatek C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek C

Specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajo v usta, sprejete v skladu s členom 46(2)

Snov

Št. CAS

Mejna vrednost

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (mejna vrednost migracije) v skladu z metodami iz EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 21. decembra 2015. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih pravnih aktov.

Uporabljajo jih od 21. decembra 2015.

Države članice se v sprejetih pravnih aktih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 170, 30.6.2009, str. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 187, 16.7.1988, str. 1.

(4)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1.


SKLEPI

24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/52


SKLEP SVETA 2014/380/SZVP

z dne 23. junija 2014

o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 19. marca 2014 sprejel Resolucijo 2146 (2014) (RVSZN (2146 (2014)), s katero so države članice ZN pooblaščene, da na odprtem morju pregledajo plovila, ki jih je določil Odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 24 RVSZN 1970 (2011).

(3)

V RVSZN 2146 (2014) je določeno tudi, da države zastave določenih plovil sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev, da bi zadevno plovilo natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije.

(4)

V RVSZN 2146 (2014) je poleg tega določeno, da države članice ZN sprejmejo ukrepe, potrebne za preprečitev, da bi določena plovila priplula v njihova pristanišča, razen če je to potrebno zaradi pregleda, v nujnem primeru ali zaradi vrnitve v Libijo.

(5)

Prav tako je v RVSZN 2146 (2014) določeno, da bi bilo treba prepovedati oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila.

(6)

V RVSZN 2146 (2014) je določeno tudi, da ne bi smelo priti do finančnih transakcij v zvezi s surovo nafto iz Libije, ki se nahaja na krovu določenih ladij.

(7)

V skladu s Sklepom 2011/137/SZVP je Svet izvedel popolni pregled seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV navedenega sklepa.

(8)

Posodobiti bi bilo treba podatke za ugotavljanje istovetnosti v zvezi z enim od subjektov na seznamu oseb in subjektov v Prilogi IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

(9)

Ni več razlogov, da bi dva subjekta obdržali na seznamu oseb in subjektov iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

(10)

Sklep 2011/137/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/137/SZVP se spremeni:

1.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4b

1.   Države članice lahko v skladu z odstavki 5 do 9 RVSZN 2146 (2014) na odprtem morju pregledajo določena plovila, pri tem pa uporabijo vse ukrepe, ki ustrezajo specifičnim okoliščinam, ob polnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah, kot je ustrezno, da izvedejo takšne preglede in plovilu ukažejo, da surovo nafto s soglasjem libijske vlade in v sodelovanju z njo vrne v Libijo.

2.   Države članice bi morale pred izvedbo pregleda iz odstavka 1 za soglasje najprej zaprositi državo zastave plovila.

3.   Države članice, ki izvedejo pregled iz odstavka 1, Odboru nemudoma predložijo poročilo o pregledu, ki vsebuje zadevne podatke, med drugim o njihovih prizadevanjih za pridobitev soglasja države zastave plovila.

4.   Države članice, ki izvedejo preglede iz odstavka 1, zagotovijo, da takšne preglede izvedejo vojne ladje in ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in se uporabljajo le za nekomercialne vladne namene.

5.   Odstavek 1 ne vpliva na pravice, obveznosti ali odgovornosti držav članic v skladu z mednarodnim pravom, vključno s pravicami ali obveznostmi na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, med drugim splošnim načelom izključne pristojnosti države zastave nad njenim plovilom na odprtem morju, v zvezi s plovili, ki niso bila določena, in v katerih koli drugih okoliščinah, ki niso določene v navedenem odstavku.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavka 1, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

Člen 4c

1.   Država članica, ki je država zastave določenega plovila, temu prepove, da bi natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije, kakor je določeno v odstavku 3 RVSZN 2146 (2014).

2.   Države članice določenim plovilom odrečejo vplutje v svoja pristanišča, razen če je vplutje potrebno za namene pregleda ali v primeru izrednih razmer ali vrnitve v Libijo.

3.   Državljanom držav članic in z ozemelj držav članic se prepove oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila državljanom.

4.   Odstavek 3 se ne uporablja, če pristojni organ zadevne države članice določi, da je zagotavljanje takšnih storitev potrebno za humanitarne namene ali da se plovilo vrne v Libijo. Zadevna država članica o takšnih pooblastilih uradno obvesti Odbor.

5.   Državljanom držav članic in z ozemelj držav članic se prepovejo finančne transakcije v zvezi s surovo nafto iz Libije, ki je bila brez dovoljenja izvožena iz Libije in se nahaja na krovu določenih ladij.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavkov 1, 2, 3 in 5, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).“;

2.

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Svet spremeni priloge I, III in V na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali Odbora.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9b

Če Varnostni svet ali Odbor uvrsti plovilo iz člena 4b(1) in člena 4c(1),(2),(3) in (5) na seznam, Svet to plovilo vključi v Prilogo V.“

Člen 2

Priloga I k temu sklepu se doda kot Priloga V k Sklepu 2011/137/SZVP.

Člen 3

Priloga IV k Sklepu 2011/137/SZVP se spremeni kot je navedeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.


PRILOGA I

„PRILOGA V

SEZNAM PLOVIL IZ ČLENA 4b(1) IN ČLENA 4c(1),(2),(3) IN (5)

…“


PRILOGA II

Priloga IV k Sklepu 2011/137/SZVP se spremeni:

1.

vnos za subjekt „Capitana Seas Limited“ se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadi Gadafi, registriran na Britanskih Deviških otokih.

12. 4. 2011“

2.

vnosa za naslednja subjekta se črtata:

Libyan Holding Company for Development and Investment;

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/56


SKLEP SVETA 2014/381/SZVP

z dne 23. junija 2014

o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/573/SZVP (1).

(2)

Svet je 27. septembra 2013 sprejel Sklep 2013/477/SZVP (2), ki je na podlagi pregleda Sklepa 2010/573/SZVP podaljšal omejevalne ukrepe proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije do 30. septembra 2014.

(3)

Omejevalne ukrepe bi bilo treba podaljšati do 31. oktobra 2014.

(4)

Sklep 2010/573/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4(2) Sklepa 2010/573/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„(2)   Ta sklep se uporablja do 31. oktobra 2014. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi lahko podaljša ali spremeni.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2010/573/SZVP z dne 27. septembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije (UL L 253, 28.9.2010, str. 54).

(2)  Sklep Sveta 2013/477/SZVP z dne 27. septembra 2013 o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije (UL L 257, 28.9.2013, str. 18).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/57


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/382/SZVP

z dne 23. junija 2014

o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1) in zlasti člena 2c navedenega sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP.

(2)

Odbor za sankcije, ustanovljen z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 2127 (2013), je 9. maja 2014 na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo ukrepi iz odstavkov 30 in 32 Resolucije VSZN 2134 (2014), vključil tri osebe.

(3)

Prilogo k Sklepu 2013/798/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k temu sklepu se vključijo na seznam iz Priloge k Sklepu 2013/798/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PRIIMEK: BOZIZÉ

IME: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 14. oktober 1946/Mouila, Gabon

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE: Sin Martine Kofio

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Bozizé je po državnem udaru 24. marca 2013 zagotavljal finančno in materialno podporo pripadnikom milice, ki si prizadevajo za destabilizacijo trenutne tranzicije in njegov ponovni prevzem oblasti. François Bozizé je skupaj s svojimi podporniki spodbujal k napadu na Bangui 5. decembra 2013. Razmere v Srednjeafriški republiki so se po napadu, ki so ga 5. decembra 2013 v Banguiju izvedle sile „anti-balaka“ in v katerem je umrlo več kot 700 ljudi, drastično poslabšale. Bozizé od takrat poskuša izvajati operacije za destabilizacijo in združiti milice „anti-balaka“ ter na ta način ohranjati napetost v glavnem mestu Srednjeafriške republike. Bozizé si je prizadeval za reorganizacijo več segmentov srednjeafriških oboroženih sil, ki so se po državnem udaru razkropili po podeželju. Sile, zveste Bozizéju, so vpletene v povračilne napade na muslimansko prebivalstvo v Srednjeafriški republiki. Bozizé je svojo milico pozval, naj nadaljuje s krutimi dejanji zoper sedanji režim in islamiste.

2.   NOURREDINE ADAM

PRIIMEK: ADAM

IME: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1970/Ndele, Srednjeafriška republika

Drugi možni datumi rojstva: 1969, 1971

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE:

 

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Noureddine je eden od prvih voditeljev skupine Séléka. Je obenem general in predsednik ene od oboroženih uporniških skupin Séléke, in sicer centralne PJCC, skupine z uradnim nazivom Konvencija domoljubov za pravičnost in mir, katere kratica je tudi CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix). Kot nekdanji vodja „fundamentalne“ frakcije Konvencije domoljubov za pravičnost in mir (CPJP/F) je bil vojaški koordinator ex-Séléke med ofenzivami v času prejšnjega upora v Srednjeafriški republiki, ki je trajal od začetka decembra 2012 do marca 2013. Brez sodelovanja Noureddina Séléki verjetno ne bi uspelo vreči z oblasti nekdanjega predsednika Srednjeafriške republike Françoisa Bozizéja. Odkar je bila 20. januarja 2014 za začasno predsednico imenovana Catherine Samba-Panza, je Noureddine eden od glavnih načrtovalcev taktičnega umika ex-Séléke v Sibut, njegov cilj pa je uresničitev načrta o oblikovanju muslimanskega oporišča na severu države. Svojim silam je jasno naročil, naj ne upoštevajo navodil prehodne vlade in vojaških voditeljev mednarodne podporne misije v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA). Noureddine dejavno poveljuje ex-Séléki, nekdanjim silam Séléke, ki jih je septembra 2013 razpustil Djotodia, ter vodi operacije, usmerjene proti krščanskim soseskam, in še naprej zelo podpira in usmerja pripadnike ex-Séléke, ki delujejo v Srednjeafriški republiki.

Sodelovanje pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo: Potem ko je Séléka 24. marca 2013 prevzela nadzor nad Banguijem, je bil Nourredine Adam imenovan za ministra za varnost, nato pa za generalnega direktorja „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, to je zdaj že nedelujoča obveščevalna služba Srednjeafriške republike). Nourredine Adam je uporabljal CEDAD kot svojo osebno politično policijo, ki je izvedla številne samovoljne aretacije, mučenja in usmrtitve po hitrem postopku. Poleg tega je bil Noureddine eden od ključnih akterjev, odgovornih za krvavo operacijo v Boy Rabu. Sile Séléke so avgusta 2013 napadle Boy Rabe, srednjeafriško sosesko, ki velja za oporišče podpornikov Françoisa Bozizéja in njegove etnične skupine. Pod pretvezo, da iščejo skladišča orožja, so pripadniki Séléke domnevno pobili številne civiliste in nato divje ropali. Ko so se ti napadi razširili na druge četrti, je na tisoče prebivalcev zavzelo mednarodno letališče, ki se je zaradi prisotnosti francoskih vojakov zdelo varno zatočišče, in zasedlo vzletno stezo.

Podpora oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov: Nourredine Adam je imel v začetku leta 2013 pomembno vlogo v mrežah financiranja ex-Séléke. Potoval je v Saudovo Arabijo, Katar in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za nekdanji upor. Deloval je tudi kot posrednik pri čadski mreži preprodaje diamantov, ki je potekala med Srednjeafriško republiko in Čadom.

3.   LEVY YAKETE

PRIIMEK: YAKETE

IME: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 14. avgust 1964/Bangui, Srednjeafriška republika

Drug možen datum rojstva: 1965

POTNI LIST/PODATKI ZA UGOTAVLJANJE IDENTITETE: Sin Pierra Yakétéja in Joséphine Yamazon

UVRSTITEV NA SEZNAM/UTEMELJITEV: Sodelovanje pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanje podpore tem dejanjem: Yakete je 17. decembra 2013 postal politični koordinator novoustanovljene uporniške skupine „anti-balaka“ – ljudskega odporniškega gibanja za reformo Srednjeafriške republike. Neposredno je bil vpleten v odločitve uporniške skupine, ki je sodelovala pri dejanjih, ki so ogrožala mir, stabilnost in varnost v Srednjeafriški republiki, zlasti 5. decembra 2013 in od takrat naprej. Poleg tega je bila ta skupina izrecno navedena kot storilka takih dejanj v resolucijah VSZN 2127, 2134 in 2149. Yakete je bil obdolžen izdaje ukazov za prijetje oseb, povezanih s skupino Séléka, pozivov k napadom na ljudi, ki ne podpirajo predsednika Bozizéja, in novačenja mladih pripadnikov milice, da bi z mačetami napadali nasprotnike režima. Po marcu 2013 je ostal v krogu Françoisa Bozizéja in se pridružil fronti za ponovno vzpostavitev ustavnega reda v Srednjeafriški republiki (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA), katere namen je odstavljenega predsednika s kakršnimi koli potrebnimi sredstvi vrniti na oblast. Konec poletja 2013 je potoval v Kamerun in Benin, kjer je skušal novačiti ljudi za boj proti Séléki. Septembra 2013 je poskušal ponovno prevzeti nadzor nad operacijami pod vodstvom Bozizéju naklonjenih borcev v mestih in vaseh okoli Bossangoe. Yakete je tudi osumljen spodbujanja razdeljevanja mačet mladim nezaposlenim kristjanom, da bi ti lažje napadali muslimane.


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/60


SKLEP SVETA 2014/383/SZVP

z dne 23. junija 2014

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 31(2) in člena 33) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2013 sprejel Sklep 2013/393/SZVP (1), s katerim je Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afganistan. Mandat PPEU se izteče 30. junija 2014.

(2)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati še za 8 mesecev.

(3)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki bi se lahko poslabšale in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA kot PPEU za Afganistan se podaljša do 28. februarja 2015. Svet lahko določi, da mandat PPEU predčasno preneha, na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

Člen 2

Cilji politike

PPEU zastopa Unijo in spodbuja uresničevanje ciljev politike Unije v Afganistanu, in sicer ob tesnem usklajevanju s predstavniki držav članic v Afganistanu. PPEU zlasti:

(a)

prispeva k izvajanju skupne izjave EU in Afganistana ter strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016 ter po potrebi sporazuma o sodelovanju med EU in Afganistanom o partnerstvu in razvoju;

(b)

podpira politični dialog med Unijo in Afganistanom;

(c)

podpira osrednjo vlogo, ki jo imajo Združeni narodi (ZN) v Afganistanu, predvsem pa prispeva k boljšemu usklajevanju mednarodne pomoči in s tem spodbuja izvajanje sporočil z bonske, čikaške in tokijske konference ter zadevnih resolucij ZN.

Člen 3

Mandat

Da bi izpolnil svojo nalogo, PPEU v tesnem sodelovanju s predstavniki držav članic v Afganistanu:

(a)

podpira stališča Unije glede političnega procesa in razmer v Afganistanu;

(b)

ohranja tesne stike z zadevnimi afganistanskimi institucijami, zlasti vlado, parlamentom in lokalnimi organi, ter podpira njihov razvoj. Ohranjati bi moral tudi stike z drugimi afganistanskimi političnimi skupinami in drugimi zadevnimi akterji v Afganistanu. zlasti določenimi pomembnimi akterji civilne družbe;

(c)

ohranja tesne stike z zadevnimi mednarodnimi in regionalnimi deležniki v Afganistanu, zlasti s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja ZN in višjim civilnim predstavnikom Organizacije Severnoatlantske pogodbe ter drugimi pomembnimi partnerji in organizacijami;

(d)

poroča o napredku pri doseganju ciljev iz skupne izjave EU in Afganistana, strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016, sporazuma o sodelovanju med EU in Afganistanom o partnerstvu in razvoju ter sporočil s konferenc v Bonnu, Čikagu in Tokiu, zlasti na naslednjih področjih:

krepitev civilnih zmogljivosti, zlasti na podnacionalni ravni,

dobro upravljanje in vzpostavitev institucij, potrebnih za obstoj pravne države, zlasti neodvisnega sodstva,

volilne reforme,

reforme varnostnega sektorja, vključno z okrepitvijo pravosodnih institucij, nacionalne vojske in policije, zlasti pa vzpostavitev civilne policije,

spodbujanje rasti, zlasti s kmetijstvom in razvojem podeželja,

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana na področju človekovih pravic, vključno s spoštovanjem pravic manjšin ter žensk in otrok,

spoštovanje demokratičnih načel in pravne države,

spodbujanje udeležbe žensk v javni upravi in civilni družbi, v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1325 pa tudi v mirovnem procesu,

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana, vključno s sodelovanjem pri mednarodnih prizadevanjih v boju proti terorizmu, prometu s prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi ter širjenju orožja za množično uničevanje in z njim povezanih materialov,

zagotavljanje humanitarne pomoči ter urejena vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb, ter

učinkovitejša navzočnost in dejavnosti Unije v Afganistanu ter prispevek k pripravi rednih poročil o izvajanju strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016, ki jih je zahteval Svet;

(e)

dejavno sodeluje v lokalnih forumih za usklajevanje, kot je skupni odbor za usklajevanje in spremljanje, obenem pa države članice, ki ne sodelujejo, v celoti obvešča o odločitvah, sprejetih na teh ravneh;

(f)

svetuje glede sodelovanja in stališč Unije na mednarodnih konferencah v zvezi z Afganistanom;

(g)

dejavno sodeluje pri spodbujanju regionalnega sodelovanja prek zadevnih pobud, vključno z istanbulskim procesom in konferenco o regionalnem gospodarskem sodelovanju v Afganistanu (RECCA);

(h)

prispeva k izvajanju politike in smernic EU o človekovih pravicah, zlasti v zvezi z ženskami in otroki na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo razvoja dogodkov v zvezi s tem;

(i)

po potrebi podpira vključujoč mirovni proces pod vodstvom Afganistana, katerega cilj je politična rešitev v skladu z dogovori s konference v Bonnu.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen VP.

2.   (PVO je prednostno povezan s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. julija 2014 do 28. februarja 2015 znaša 3 760 000 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU Svet in Komisijo nemudoma in redno obvešča o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače tako dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in osebja PPEU

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in nemoteno izvajanje misije PPEU ter delovanje članov osebja PPEU, doseže dogovor z državo gostiteljico. Države članice in ESZD v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (2).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Unije, PPEU v skladu z nalogami PPEU in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod neposredno pristojnostjo PPEU, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi specifičen varnostni načrt, ki vključuje specifične ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, določa upravljanje varnih premikov osebja na geografsko območje in znotraj njega ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter vključuje načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na geografskem območju;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki bodo napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na geografsko območje ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, določeno za zadevno območje;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in izvajanju nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, doslednosti in učinkovitosti ukrepov Unije in pomaga zagotoviti, da za doseganje ciljev politike Unije vsi instrumenti Unije in ukrepi držav članic delujejo usklajeno. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi Komisije, pa tudi z delegacijo Unije v Pakistanu. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesne stike z vodji delegacij Unije in vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodji policijske misije EU v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pomoč v zvezi z zahtevki

PPEU in njegovo osebje pomagajo pri zagotavljanju elementov za odgovore glede morebitnih zahtevkov in obveznosti, ki izhajajo iz mandatov prejšnjih PPEU za Afganistan, in zagotavljajo upravno pomoč in dostop do ustrezne dokumentacije v ta namen.

Člen 14

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU do konca novembra 2014 VP, Svetu in Komisiji predloži celovito poročilo o izvajanju nalog.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2014.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 198, 23.7.2013, str. 47.

(2)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/65


SKLEP SVETA 2014/384/SZVP

z dne 23. junija 2014

o spremembi Sklepa 2011/426/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Bosno in Hercegovino

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. julija 2011 sprejel Sklep 2011/426/SZVP (1) o imenovanju Petra SØRENSENA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Bosno in Hercegovino. Mandat PPEU se izteče 30. junija 2015.

(2)

Sklep 2011/426/SZVP, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2013/351/SZVP (2), je za PPEU določil referenčne finančne zneske za obdobje od 1. septembra 2011 do 30. junija 2014. Za obdobje od 1. julija 2014 do 30. junija 2015 bi bilo treba določiti nov referenčni finančni znesek.

(3)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe.

(4)

Sklep 2011/426/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/426/SZVP se spremeni:

1.

v členu 5(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. julija 2014 do 30. junija 2015 znaša 5 250 000 EUR.“;

2.

v členu 13 se doda naslednji pododstavek:

„Končno celovito poročilo o izvajanju mandata se predloži do marca 2015.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2014.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 188, 19.7.2011, str. 30.

(2)  UL L 185, 4.7.2013, str. 7.


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/66


SKLEP SVETA 2014/385/SZVP

z dne 23. junija 2014

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. junija 2012 sprejel strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo.

(2)

Svet je 25. julija 2012 sprejel Sklep 2012/440/SZVP (1) o imenovanju Stavrosa LAMBRINIDISA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za človekove pravice. Mandat PPEU se izteče 30. junija 2014.

(3)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati za nadaljnjih 8 mesecev -

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat Stavrosa LAMBRINIDISA kot PPEU za človekove pravice se podaljša do 28. februarja 2015. Svet lahko odloči, da mandat PPEU predčasno preneha, in sicer na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

Člen 2

Cilji politike

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Unije v zvezi s človekovimi pravicami, kot so določeni v Pogodbi, Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in strateškem okviru EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo:

(a)

krepitev učinkovitosti Unije, njene prisotnosti in prepoznavnosti pri spoštovanju in spodbujanju človekovih pravic po svetu, zlasti s tesnejšim sodelovanjem in političnim dialogom Unije s tretjimi državami, ustreznimi partnerji, podjetji, civilno družbo ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter prek delovanja v ustreznih mednarodnih telesih;

(b)

krepitev prispevka Unije k spodbujanju demokracije in vzpostavljanju institucij, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin po vsem svetu;

(c)

boljše usklajevanje ukrepov Unije na področju človekovih pravic ter vključitev človekovih pravic v vsa področja zunanjega delovanja Unije.

Člen 3

Mandat

Da bi dosegli cilje politike, opravlja PPEU naslednje naloge:

(a)

prispeva k izvajanju politike Unije za človekove pravice, zlasti strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, tudi z oblikovanjem priporočil;

(b)

prispeva k izvajanju smernic, orodij in akcijskih načrtov Unije s področja človekovih pravic ter mednarodnega humanitarnega prava;

(c)

poglablja dialog z vladami tretjih držav ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami s področja človekovih pravic ter organizacijami civilne družbe in drugimi zadevnimi akterji, da bi tako zagotovil učinkovitost in prepoznavnost politike Unije za človekove pravice;

(d)

prispeva k večji skladnosti in doslednosti politik in ukrepov Unije na področju varstva in podpiranja spoštovanja človekovih pravic, zlasti s prispevki pri oblikovanju zadevnih politik Unije.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   PVO je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU deluje popolnoma usklajeno z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi pristojnimi oddelki, da bi zagotovil skladnost in doslednost vseh dejavnosti na področju človekovih pravic.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. julija 2014 do 28. februarja 2015 znaša 550 000 EUR.

2.   Referenčni finančni znesek za poznejše obdobje PPEU za človekove pravice določi Svet.

3.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

4.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe. Ekipa v skladu z mandatom vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega začasno dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko začasno dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (2).

Člen 8

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija, ESZD in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije oziroma diplomatska predstavništva držav članic, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo PPEU.

Člen 9

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Unije, PPEU v skladu z nalogami in na podlagi varnostnih razmer v zadevni državi sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod neposredno pristojnostjo PPEU, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi specifičen varnostni načrt, ki vključuje specifične ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, določa upravljanje varnih premikov osebja na geografsko območje in znotraj njega ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter vključuje načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na geografskem območju;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki bodo napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na geografsko območje ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, določeno za zadevno območje;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in izvajanju nalog.

Člen 10

Poročanje

PPEU redno pripravlja poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta, zlasti Delovni skupini za človekove pravice. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

Člen 11

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, doslednosti in učinkovitosti delovanja Unije in pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti Unije in dejavnosti držav članic uporabljajo usklajeno za doseganje ciljev politike Unije. PPEU se pri delu usklajuje z državami članicami in Komisijo, po potrebi pa tudi z drugimi posebnimi predstavniki Evropske unije. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu se vzdržujejo tesni stiki z vodji delegacij Unije, vodji misij držav članic, po potrebi pa tudi z vodji ali poveljniki misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter drugimi posebnimi predstavniki Evropske unije, ki pri izvajanju nalog pomagajo PPEU po svojih najboljših močeh.

3.   PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na sedežu in na terenu, pri čemer si prizadeva za dopolnjevanje in sinergije. PPEU si prizadeva tudi za redne stike z organizacijami civilne družbe tako na sedežu kot na terenu.

Člen 12

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za regijo se redno preverjata. PPEU do konca novembra 2014 VP, Svetu in Komisiji predloži celovito poročilo o izvajanju nalog.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2014.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 200, 27.7.2012, str. 21.

(2)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/70


SKLEP SVETA 2014/386/SZVP

z dne 23. junija 2014

o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Voditelji držav ali vlad držav članic Unije so 6. marca 2014 odločno obsodili neizzvan poseg Ruske federacije v suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(2)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1).

(3)

Evropski svet je na zasedanju 20. in 21. marca 2014 odločno obsodil nezakonito priključitev Avtonomne republike Krim (v nadaljnjem besedilu: Krim) in mesta Sevastopol (v nadaljnjem besedilu: Sevastopol) Ruski federaciji ter poudaril, da je ne bo priznal. Zavzel se je za določene gospodarske, trgovinske in finančne omejitve glede Krima, ki naj se čim prej izvedejo.

(4)

Generalna skupščina Združenih narodov je 27. marca 2014 sprejela Resolucijo 68/262 o ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine, v kateri je potrjena njena zavezanost suverenosti, politični neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter poudarjena neveljavnost referenduma na Krimu 16. marca, vse države pa so pozvane, naj ne priznajo nikakršne spremembe statusa Krima in Sevastopola.

(5)

Svet v teh razmerah meni, da bi bilo treba prepovedati uvoz blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Evropsko unijo, z izjemo blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki mu je ukrajinska vlada podelila potrdilo o poreklu.

(6)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz tega sklepa, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi.

(7)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prepovedan je uvoz blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola.

Člen 2

Prepovedi iz člena 1 se ne uporabljajo za blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo na voljo za pregled ukrajinskim organom, ki so ga ukrajinski organi preverili in ki mu je ukrajinska vlada podelila potrdilo o poreklu.

Člen 3

Prepovedi iz člena 1 ne posegajo v izvršitev pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, do 26. septembra 2014, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb, ki se sklenejo in izvršijo najpozneje 26. septembra 2014.

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 1.

Člen 5

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja do 23. junija 2015.

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da cilji sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/72


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/387/SZVP

z dne 23. junija 2014

o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1) in zlasti člena 30(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP.

(2)

Podatke, ki se nanašajo na eno od oseb s seznama iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP, bi bilo treba posodobiti.

(3)

Glede na resnost razmer bi bilo treba dvanajst oseb dodati na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP.

(4)

Sklep 2013/255/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sklepu 2013/255/ES se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k temu Sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.


PRILOGA

1.

Vnos glede osebe s spodnjega seznama iz dela A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP nadomesti naslednji vnos:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Nekdanji podpredsednik vlade, pristojen za ekonomske zadeve, nekdanji minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

2.

Na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz dela A Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP se dodajo naslednje osebe:

 

Ime in priimek

Podatki o ugotavljanju istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

180.

Ahmad al-Qadri

Datum rojstva: 1956

Minister za kmetijstvo in reformo kmetijstva. kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister za nafto in mineralne vire; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum rojstva: 1959

Minister za industrijo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Datum rojstva: 1973

Minister za socialne zadeve; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Datum rojstva: 1964

Minister za delo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail ali Isma'Il Isma'il)

Datum rojstva: 1955

Minister za finance; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum rojstva: 1956

Minister za gospodarstvo in zunanjo trgovino; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum rojstva: 1966

Minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum rojstva: 1972

Minister za turizem; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Datum rojstva: 1956

Minister za visoko šolstvo; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Datum rojstva: 1953

Minister za javna dela; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Datum rojstva: 1957

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

24.6.2014


24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/75


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. junija 2014

o določitvi seznama regij in območij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnih in nadnacionalnih komponent cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ za obdobje 2014 do 2020

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3898)

(2014/388/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 3(1) in prvega pododstavka člena 3(3) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ustanovljenim s členom 150(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) podpira cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ v nekaterih regijah, ki ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: raven NUTS 3) v okviru čezmejnega sodelovanja, v vseh regijah, ki ustrezajo ravni 2 po skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: raven NUTS 2) v okviru nadnacionalnega sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 31/2011 (4). Zato je potrebno določiti te sezname upravičenih regij.

(2)

Skladno s tretjim pododstavkom člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013 mora seznam upravičenih regij za čezmejno sodelovanje navajati tudi regije ravni NUTS 3 v Uniji, ki so bile upoštevane pri dodelitvi sredstev ESRR za čezmejno sodelovanje na vseh notranjih mejah in na tistih zunanjih mejah, ki jih zajemajo zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta evropski instrument sosedstva (EIS), v okviru področja uporabe Uredbe (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5), in instrument za predpristopno pomoč (IPA II), v okviru področja uporabe Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(3)

Skladno s petim pododstavkom člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013 lahko na zahtevo zadevne države članice oziroma držav članic seznam kot čezmejna območja vključuje tudi regije na ravni NUTS 3 iz najbolj oddaljenih regij ob morskih mejah, ki so medsebojno oddaljene več kot 150 kilometrov.

(4)

Skladno s členom 3(6) Uredbe (EU) št. 1299/2013 mora sklep Komisije o določitvi čezmejnih in nadnacionalnih območij informativno navajati tudi regije tretjih držav ali ozemelj iz odstavkov 2 in 4 člena 3 navedene uredbe.

(5)

Zato je treba določiti sezname čezmejnih in nadnacionalnih območij, upravičenih do financiranja iz ESRR, razčlenjene na programe sodelovanja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Regije in območja, upravičena do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) v okviru čezmejne komponente cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, so navedena v Prilogi I.

Člen 2

Regije na ravni NUTS 3 v Uniji, ki so bile upoštevane pri dodelitvi sredstev ESRR za čezmejno sodelovanje, vendar niso del nobenega od čezmejnih območij iz Priloge I in jih bodo zajemali zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta evropski instrument sosedstva (EIS), v okviru področja uporabe Uredbe (EU) št. 232/2014, in instrument za predpristopno pomoč (IPA II), v okviru področja uporabe Uredbe (EU) št. 231/2014, so navedene v Prilogi II.

Člen 3

Regije in območja, upravičena do financiranja iz ERDF v okviru nadnacionalne komponente cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, so navedena v Prilogi III.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. junija 2014

Za Komisijo

Johannes HAHN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 259.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(3)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 31/2011 z dne 17. januarja 2011 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 13, 18.1.2011, str. 3).

(5)  Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, 15.3.2014, str. 27).

(6)  Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11).


PRILOGA I

Seznam območij, upravičenih do pomoči, razčlenjen na programe čezmejnega sodelovanja

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgija–Nemčija–Nizozemska (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Avstrija–Češka

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovaška–Avstrija

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Avstrija–Nemčija/Bavarska (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Španija–Portugalska (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115

Tâmega

 

 

PT117

Douro

 (1)

 

PT118

Alto Trás-os-Montes

 (1)

 

PT150

Algarve

 (1)

 

PT165

Dão-Lafões

 

 

PT166

Pinhal Interior Sul

 

 

PT167

Serra da Estrela

 

 

PT168

Beira Interior Norte

 (1)

 

PT169

Beira Interior Sul

 (1)

 

PT16A

Cova da Beira

 

 

PT181

Alentejo Litoral

 

 

PT182

Alto Alentejo

 (1)

 

PT183

Alentejo Central

 (1)

 

PT184

Baixo Alentejo

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB006

ES-FR-AD

(Interreg V-A) Španija–Francija–Andora (POCTEFA)

 

 

 

 

 

 

ES211

Álava

 

 

ES212

Guipúzcoa

 (1)

 

ES213

Vizcaya

 

 

ES220

Navarra

 (1)

 

ES230

La Rioja

 

 

ES241

Huesca

 (1)

 

ES243

Zaragoza

 

 

ES511

Barcelona

 

 

ES512

Girona

 (1)

 

ES513

Lleida

 (1)

 

ES514

Tarragona

 

 

FR615

Pyrénées-Atlantiques

 (1)

 

FR621

Ariège

 (1)

 

FR623

Haute-Garonne