ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 175

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
14. junij 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 632/2014 z dne 13. maja 2014 o odobritvi aktivne snovi flubendiamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 633/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem  ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 634/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 21 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja ( 1 )

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 635/2014 z dne 13. junija 2014 o odprtju tarifne kvote za uvoz industrijskega sladkorja do konca tržnega leta 2016/2017

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 636/2014 z dne 13. junija 2014 o vzorcu spričevala za trgovino z neodrto veliko divjadjo ( 1 )

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 637/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1979/2006 glede uvozne tarifne kvote za konzervirane gobe s poreklom iz Kitajske

20

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 638/2014 z dne 13. junija 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

22

 

 

SKLEPI

 

 

2014/351/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 13. maja 2014 o sklenitvi Protokola, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Madagaskar ter ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 21. maja 2014 o imenovanju evropske prestolnice kulture za leto 2018 na Nizozemskem

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 21. maja 2014 o praktičnih in postopkovnih ureditvah za imenovanje treh strokovnjakov v svet za izbor in spremljanje dejavnosti v okviru evropskih prestolnic kulture za obdobje 2020–2033 s strani Sveta

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 12. junija 2014 o imenovanju člana Znanstveno-tehničnega odbora

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. junija 2014 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. junija 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. junija 2014 o skladnosti evropskih standardov skupine EN 957 (deli 2 in 4–10) in EN ISO 20957 (del 1) za nepremično opremo za vadbo in desetih evropskih standardov za gimnastično opremo s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. junija 2014 o skladnosti evropskega standarda EN 16281:2013 za zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedeni standard v Uradnem listu Evropske unije  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. junija 2014 o skladnosti evropskih standardov EN 15649-1:2009+A2:2013 in EN 15649-6:2009+A1:2013 za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 14. aprila 2014 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2014/16)

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 632/2014

z dne 13. maja 2014

o odobritvi aktivne snovi flubendiamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Odločba Komisije 2006/927/ES (3) je potrdila, da flubendiamid izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Grčija 30. marca 2006 prejela zahtevek podjetja Bayer CropScience AG za vključitev aktivne snovi flubendiamid v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2006/927/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje pri vrstah uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Grčija, država članica poročevalka, je 1. septembra 2008 predložila osnutek poročila o oceni. V skladu s členom 11(6) Uredbe Komisije (EU) št. 188/2011 (4) so se od vložnika 14. julija 2011 zahtevale dodatne informacije. Grčija je aprila 2012 oceno dodatnih podatkov predložila v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 1. julija 2013 Komisiji predložila sklep o oceni tveganja pesticidov z aktivno snovjo flubendiamid (5). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. marca 2014 v obliki poročila Komisije o pregledu flubendiamida.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo flubendiamid, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z vrstami uporabe, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se flubendiamid odobri.

(6)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flubendiamid. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (6), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(9)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (7).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov flubendiamid, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 28. februarja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flubendiamid kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 31. avgusta 2014 znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje flubendiamid kot edino aktivno snov ali kot eno od aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje flubendiamid kot edino aktivno snov, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 29. februarja 2016, ali

(b)

če sredstvo vsebuje flubendiamid kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 29. februarja 2016 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2006/927/ES z dne 13. decembra 2006 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve flubendiamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 354, 14.12.2006, str. 54).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 188/2011 z dne 25. februarja 2011 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede postopka za oceno aktivnih snovi, ki niso bile v prometu dve leti po dnevu notifikacije navedene direktive (UL L 53, 26.2.2011, str. 51).

(5)  EFSA Journal (2013); 11(7):3270. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(6)  Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime,

identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

flubendiamid

št. CAS 272451-65-7

št. CIPAC 788

3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1. september 2014

31. avgust 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flubendiamida ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. marca 2014.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

tveganje za vodne nevretenčarje;

(b)

morebitno prisotnost ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime,

identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„74

flubendiamid

št. CAS 272451-65-7

št. CIPAC 788

3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1. september 2014

31. avgust 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flubendiamida ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. marca 2014.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

tveganje za vodne nevretenčarje;

(b)

morebitno prisotnost ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 633/2014

z dne 13. junija 2014

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) ter zlasti člena 10(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), zlasti člena 17(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Med drugim določa zahteve za proizvodnjo ter dajanje na trg mesa divjadi. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da je takšno meso dano na trg samo, če je proizvedeno v skladu z oddelkom IV Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Direktiva Sveta 89/662/EGS (3) določa, da morajo države članice zagotoviti, da se na kraju izvora in namembnem kraju izvajajo veterinarski pregledi proizvodov živalskega izvora, s katerimi se v Uniji trguje.

(3)

Revizije na ravni Unije, ki jih je v državah članicah opravil Urad za prehrano in veterinarstvo Evropske komisije, so pokazale, da je prevoz neodrte velike divjadi z mesta ulova v odobreni obrat za predelavo divjadi, ki se nahaja na ozemlju druge države članice, običajna praksa, ki predstavlja znaten del proizvodnje mesa divjadi v Uniji.

(4)

Ta praksa je ustvarila negotovosti glede praktične uporabe veljavnih določb Uredbe (ES) št. 853/2004 in potrebo po skladnosti z določbami Direktive 89/662/EGS zlasti glede tega, kako se izpolnjujejo obveznosti, da se zagotovi ustrezna raven uradnega nadzora v državi porekla.

(5)

Zato je treba za zagotovitev, da so izpolnjene določbe Uredbe (ES) št. 853/2004 in Direktive 89/662/EGS, dopolniti določbe Uredbe (ES) št. 853/2004 o prevozu neodrte velike divjadi in trgovini z njo z določitvijo spričevala o izpolnjevanju določb EU na kraju izvora. Da bi se preprečile nesorazmerne upravne obremenitve, bi bilo treba dovoliti alternativni pristop, ki temelji na izjavi usposobljene osebe, če je obrat za predelavo divjadi, ki se nahaja blizu lovskega območja, v drugi državi članici.

(6)

Uredbo (ES) št. 853/2004 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(7)

V poglavju VIII oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 so določene posebne zahteve za uradni nadzor mesa divjadi. V skladu z določbami navedenega poglavja mora uradni veterinar obrata za predelavo divjadi med pregledom post mortem upoštevati izjavo ali informacije, ki jih je v skladu s Uredbo (ES) št. 853/2004 predložila usposobljena oseba, vključena v ulov živali. Kadar se neodrta velika divjad prevaža z mesta ulova v drugo državo članico, je primerno, da uradni veterinarji preverijo, ali pošiljko spremlja ustrezno spričevalo, in upoštevajo informacije iz navedenega spričevala.

(8)

Uredbo (ES) št. 854/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 854/2004 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014 za vse pošiljke, ki prispejo v namembno državo članico od navedenega datuma dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (UL L 395, 30.12.1989, str. 13).


PRILOGA I

V poglavju II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se točka 8 nadomesti z naslednjim:

„8.

Poleg tega se velika neodrta divjad:

(a)

lahko odre in da na trg le, če:

(i)

je bila pred odrtjem skladiščena in obdelana ločeno od druge hrane ter ni zamrznjena;

(ii)

se po odrtju opravi končni pregled v obratu za predelavo divjadi v skladu z Uredbo (ES) št. 854/2004;

(b)

lahko pošlje v obrat za predelavo divjadi v drugi državi članici le, če jo med prevozom v navedeni obrat za predelavo divjadi spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 636/2014 (1), ki ga izda in podpiše uradni veterinar ter ki potrjuje, da so zahteve iz točke 4 glede razpoložljivosti izjave, kadar je to primerno, in spremljanja ustreznih delov trupa, izpolnjene.

Če je obrat za predelavo divjadi, ki je blizu lovskemu območju, v drugi državi članici, pri prevozu v ta obrat za predelavo divjadi ni obvezno spričevalo, temveč izjava usposobljene osebe iz točke 2, ki je v skladu s členom 3(1) Direktive 89/662/EGS, pri čemer se upošteva status države članice porekla v zvezi z zdravjem živali.PRILOGA II

V delu A poglavja VIII oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 se doda naslednja točka 2a:

„2a.

Uradni veterinar mora preveriti, ali neodrto veliko divjad, ki se prevaža v obrat za predelavo divjadi na ozemlju druge države članice, v skladu s točko 8(b) poglavja II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 spremlja zdravstveno spričevalo, ki je v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 636/2014 (1), ali izjave. Uradni veterinar mora upoštevati vsebino navedenega spričevala ali izjav.14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 634/2014

z dne 13. junija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 21 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) ter zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Dne 20. maja 2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde izdal Pojasnilo 21 Dajatve Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP).

(3)

Pri uporabi mednarodnega računovodskega standarda 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva so se razvile različne prakse glede tega, kdaj podjetje pripozna obveznost za plačilo dajatve.

(4)

Cilj Pojasnila OPMSRP 21 je dati napotke za ustrezno računovodsko obravnavanje dajatev, ki spadajo na področje uporabe mednarodnega računovodskega standarda 37, da bi se izboljšala primerljivost računovodskih izkazov za uporabnike.

(5)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje potrjuje, da Pojasnilo OPMSRP 21 izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(6)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogo k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se vstavi Pojasnilo OPMSRP 21 Dajatve, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezno podjetje začne Pojasnilo OPMSRP 21 Dajatve uporabljati najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 17. junija 2014 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

MADNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

OPMSRP 21   Pojasnilo OPMSRP 21 Dajatve  (1)

SKLICEVANJE

MRS 1

Predstavljanje računovodskih izkazov

MRS 8

Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

MRS 12

Davek iz dobička

MRS 20

Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

MRS 24

Razkrivanje povezanih strank

MRS 34

Medletno računovodsko poročanje

MRS 37

Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

OPMSRP 6

Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu — odpadna električna in elektronska oprema

OZADJE

1.

Vlada lahko naloži podjetju plačevanje dajatve. Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je prejel zahtevke za napotke glede obračunavanja dajatev v računovodskih izkazih podjetja, ki plačuje dajatev. Vprašanje je, kdaj pripoznati obveznost za plačilo dajatve, ki se obračuna v skladu z MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva.

PODROČJE UPORABE

2.

To pojasnilo obravnava obračunavanje obveznosti plačila dajatve, če ta obveznost spada na področje uporabe MRS 37. Prav tako obravnava obračunavanje obveznosti plačila dajatve, katere čas in znesek sta določena.

3.

To pojasnilo ne obravnava obračunavanja stroškov, ki nastanejo ob pripoznavanju obveznosti plačila dajatve. Podjetja bi morala pri odločanju, ali pripoznanje obveznosti plačila dajatve povzroči sredstva ali odhodek, uporabljati druge standarde.

4.

Za namene tega pojasnila je dajatev odtok sredstev, ki omogočajo gospodarske koristi, ki jo države naložijo podjetjem v skladu z zakonodajo (tj. zakoni in/ali predpisi), razen:

(a)

tistih odtokov sredstev, ki spadajo na področje uporabe drugih standardov (kot so davki iz dobička, ki spadajo na področje uporabe MRS 12 Davek iz dobička); in

(b)

glob ali drugih kazni, ki se naložijo zaradi kršitve zakonodaje.

„Vlada“ se nanaša na vlado, vladne agencije in podobne organe na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

5.

Plačilo, ki ga izvede podjetje za pridobitev sredstva ali za opravljanje storitev na podlagi pogodbenega sporazuma z vlado, ne ustreza opredelitvi dajatve.

6.

Podjetje ni dolžno uporabljati tega pojasnila za obveznosti, ki izhajajo iz sistemov trgovanja z emisijami.

VPRAŠANJA

7.

Za pojasnitev obračunavanja obveznosti plačila dajatev to pojasnilo obravnava naslednja vprašanja:

(a)

Kaj je obvezujoči dogodek, ki povzroči pripoznanje obveznosti plačila dajatve?

(b)

Ali gospodarska prisila, da je treba še naprej poslovati v prihodnjem obdobju, ustvari posredno obvezo plačila dajatve, ki bo sprožena s poslovanjem v tem prihodnjem obdobju?

(c)

Ali predpostavka o delujočem podjetju pomeni, da ima podjetje sedanjo obvezo plačati dajatev, ki bo sprožena s poslovanjem v prihodnjem obdobju?

(d)

Ali pripoznavanje obveznosti plačila dajatve nastane v določenem trenutku ali se lahko v nekaterih okoliščinah pojavi postopoma?

(e)

Kaj je obvezujoči dogodek, ki povzroči pripoznanje obveznosti plačila dajatve, ki je sprožena, če je dosežen najnižji prag?

(f)

Ali so načela pripoznavanja obveznosti plačila dajatev enaka v letnih računovodskih izkazih in v medletnem računovodskem poročilu?

SPLOŠNO MNENJE

8.

Obvezujoči dogodek, ki povzroči obveznost plačila dajatve, je dejavnost, ki sproži plačilo dajatve, kot je opredeljena z zakonodajo. Na primer, če je dejavnost, ki sproži plačilo dajatve, ustvarjanje prihodkov v tekočem obdobju in izračun te dajatve temelji na prihodkih, ki so bili ustvarjeni v prejšnjem obdobju, je obvezujoči dogodek za to dajatev ustvarjanje prihodkov v tekočem obdobju. Ustvarjanje prihodkov v prejšnjem obdobju je potrebno, vendar ne zadostno, da se ustvari sedanja obveza.

9.

Podjetje nima posredne obveze plačati dajatve, ki se sproži s poslovanjem v prihodnjem obdobju, če mora zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v navedenem prihodnjem obdobju.

10.

Priprava računovodskih izkazov pod predpostavko o delujočem podjetju ne pomeni, da ima podjetje sedanjo obvezo plačati dajatev, ki bo sprožena s poslovanjem v prihodnjem obdobju.

11.

Obveznost plačila dajatve se pripozna postopoma, če obvezujoči dogodek nastopi v določenem časovnem obdobju (tj. če se dejavnost, ki sproži plačilo dajatve, kot to določa zakonodaja, zgodi v določenem časovnem obdobju). Na primer, če je obvezujoči dogodek ustvarjanje prihodkov v določenem časovnem obdobju, se ustrezna obveznost pripozna, ko podjetje ustvari ta prihodek.

12.

Če se obveza plačila dajatve sproži, ko je dosežen najnižji prag, se mora obveznost, ki izhaja iz te obveze, obračunati v skladu z načeli iz 8.–14. člena tega pojasnila (zlasti 8. in 11. člena). Na primer, če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejavnosti (kot so najnižji znesek ustvarjenih prihodkov ali prodaje ali proizvedenih outputov), se ustrezna obveznost pripozna, ko je dosežen ta najnižji prag dejavnosti.

13.

Podjetje mora uporabljati ista načela za pripoznavanje v medletnem računovodskem poročilu kot jih uporablja v letnih računovodskih izkazih. Posledično se v medletnem računovodskem poročilu obveznost plačila dajatev:

(a)

ne pripozna, če ni nobene sedanje obveze plačati dajatev na koncu medletnega obdobja poročanja; in

(b)

pripozna, če sedanja obveza plačati dajatev obstaja na koncu medletnega obdobja poročanja.

14.

Podjetje mora pripoznati sredstvo, če je vnaprej plačalo dajatev, vendar še nima sedanje obveze plačati navedene dajatve.


(1)  „Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS: www.iasb.org“.

Priloga A

Datum uveljavitve in prehod

Ta priloga je sestavni del pojasnila in ima enako veljavo kot drugi deli pojasnila.

A1

Podjetje uporablja to pojasnilo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Njegova uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporablja to pojasnilo za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

A2

Spremembe računovodskih usmeritev, ki izhajajo iz začetne uporabe tega pojasnila se obračunajo za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 635/2014

z dne 13. junija 2014

o odprtju tarifne kvote za uvoz industrijskega sladkorja do konca tržnega leta 2016/2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 193 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 139(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se proizvodi iz člena 140(2) navedene uredbe lahko proizvedejo z uporabo sladkorja, katerega proizvodnja presega kvote iz člena 136 navedene uredbe. Vendar se ti proizvodi lahko proizvedejo tudi z uporabo sladkorja, ki se uvozi v Unijo. Za zagotovitev zalog, potrebnih za to proizvodnjo, je treba opustiti uvozne dajatve za določene količine industrijskega sladkorja.

(2)

Izkušnje zadnjih tržnih letih kažejo, da je opustitev uvoznih dajatev za količino 400 000 ton sladkorja na tržno leto, namenjena proizvodnji proizvodov iz člena 140(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013, zadoščala za zagotovitev zalog, potrebnih za proizvodnjo takih proizvodov v Uniji v zadevnem tržnem letu.

(3)

Da bi se deležnikom zagotovilo, da bodo zaloge, potrebne za proizvodnjo proizvodov iz člena 140(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013, stalno na razpolago vsako tržno leto do konca sistema kvot, je primerno, da se zagotovi opustitev uvoznih dajatev za določeno količino sladkorja za vsako od naslednjih treh tržnih letih od leta 2014/2015 do leta 2016/2017.

(4)

Poleg tega člen 11 Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 (2) določa upravljanje tarifne kvote za uvoženi industrijski sladkor z zaporedno številko 09.4390.

(5)

Zato je treba določiti količino industrijskega sladkorja, za katero se ne bi uporabile uvozne dajatve, za obdobje od tržnega leta 2014/2015 do tržnega leta 2016/2017.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve za industrijski sladkor z oznako KN 1701 in zaporedno številko 09.4390 se opustijo za količino 400 000 ton za vsako od treh tržnih let od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2017.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (UL L 254, 26.9.2009, str. 82).


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 636/2014

z dne 13. junija 2014

o vzorcu spričevala za trgovino z neodrto veliko divjadjo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 7(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Med drugim določa zahteve za proizvodnjo ter dajanje na trg mesa divjadi. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da je takšno meso dano na trg samo, če je proizvedeno v skladu z oddelkom IV Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa tudi pripravo vzorcev spričeval, ki spremljajo pošiljke proizvodov živalskega izvora.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 633/2014 (2) o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da se neodrta velika divjad lahko pošlje v obrat za predelavo divjadi v drugi državi članici le, če jo med prevozom v navedeni obrat za predelavo divjadi spremlja spričevalo, ki zagotavlja skladnost z oddelkom IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

(4)

Da se olajša trgovina z neodrto veliko divjadjo, je primerno določiti tudi vzorec spričevala za trgovino med državami članicami.

(5)

Ker neodrti trupi velike divjadi lahko prenašajo povzročitelje bolezni pri živalih, velika divjad ne sme biti ulovljena na območjih, na katerih zaradi zdravstvenih razlogov velja prepoved ali omejitev za zadevne vrste v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo. Trgovina z neodrtimi divjimi merjasci lahko poteka le brez poseganja v Izvedbeni sklep Komisije 2013/764/EU (3).

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pošiljke neodrte velike divjadi, odpremljene v države članice, spremlja spričevalo, ki je v skladu z vzorcem iz Priloge.

Spričevalo potrjuje, da so v pošiljko vključeni pisna izjava usposobljene osebe o pregledu, kadar je to ustrezno, in ustrezni deli trupov v skladu s točko 4 poglavja II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 633/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem glej stran 6 tega Uradnega lista).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/764/EU z dne 13. decembra 2013 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 338, 17.12.2013, str. 102).


PRILOGA

Vzorec spričevala za trgovino z neodrto veliko divjadjo

Image

Image


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 637/2014

z dne 13. junija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1979/2006 glede uvozne tarifne kvote za konzervirane gobe s poreklom iz Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1979/2006 (2) določa odprtje in zagotavljanje upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko, sklenjen v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (3), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2014/116/EU (4), določa povečanje dodeljene količine za Ljudsko republiko Kitajsko v okviru tarifne kvote EU za konzervirane gobe iz rodu Agaricus z oznakami KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30 za 800 ton (odcejena neto teža).

(3)

Povečanje tarifne kvote bi bilo treba upoštevati v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1979/2006.

(4)

Uredbo (ES) št. 1979/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1979/2006

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1979/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1979/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav (UL L 368, 23.12.2006, str. 91).

(3)  UL L 64, 4.3.2014, str. 2.

(4)  Sklep Sveta 2014/116/EU z dne 28. januarja 2014 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (UL L 64, 4.3.2014, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

Količina, zaporedne številke in obdobje uporabe tarifnih kvot iz člena 1(1) v tonah (odcejena neto teža)

Država porekla

Zaporedne številke

Od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta

Kitajska

Tradicionalni uvozniki: 09.4157

29 750

 

Novi uvozniki: 09.4193

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki: 09.4158

5 030“

Novi uvozniki: 09.4194


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 638/2014

z dne 13. junija 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

62,3

TR

59,5

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

27,9

TR

97,7

ZZ

62,8

0709 93 10

TR

111,5

ZA

27,3

ZZ

69,4

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

116,3

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

102,2

BR

85,3

CL

99,7

CN

98,7

NZ

133,8

US

183,9

UY

168,2

ZA

128,5

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

254,4

ZZ

254,4

0809 29 00

TR

363,9

ZZ

363,9

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/24


SKLEP SVETA

z dne 13. maja 2014

o sklenitvi Protokola, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Madagaskar ter ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama

(2014/351/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. novembra 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 31/2008 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Unija je z Republiko Madagaskar izvedla pogajanja o novem protokolu, ki plovilom EU dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Madagaskar izvaja svojo suverenost oziroma jurisdikcijo na področju ribištva (v nadaljnjem besedilu: novi protokol).

(3)

Ta novi protokol je bil podpisan na podlagi Sklepa Sveta 2012/826/EU (2) in se začasno uporablja od 28. novembra 2012.

(4)

Novi protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Madagaskar ter ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama (v nadaljnjem besedilu: Protokol) (3), se odobri v imenu Unije.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 16 Protokola (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. maja 2014

Za Svet

Predsednik

E. VENIZELOS


(1)  UL L 15, 18.1.2008, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2012/826/EU z dne 28. novembra 2012 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Madagaskar ter ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama (UL L 361, 31.12.2012, str. 11).

(3)  Besedilo Protokola je skupaj s sklepom o podpisu objavljeno v UL L 361, 31.12.2012, str. 12.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/26


SKLEP SVETA

z dne 21. maja 2014

o imenovanju evropske prestolnice kulture za leto 2018 na Nizozemskem

(2014/352/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 1622/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2007 do 2019 (1) in zlasti člena 9(3) Sklepa,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju poročila izbirnega sveta iz septembra 2013 o izbirnem postopku za evropsko prestolnico kulture na Nizozemskem,

ob upoštevanju naslednjega:

ob upoštevanju, da so v celoti izpolnjena merila iz člena 4 Sklepa št. 1622/2006/ES –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za „evropsko prestolnico kulture leta 2018“ se imenuje mesto Leeuwarden na Nizozemskem.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. maja 2014

Za Svet

Predsednik

A. KYRIAZIS


(1)  UL L 304, 3.11.2006, str. 1.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/27


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 21. maja 2014

o praktičnih in postopkovnih ureditvah za imenovanje treh strokovnjakov v svet za izbor in spremljanje dejavnosti v okviru evropskih prestolnic kulture za obdobje 2020–2033 s strani Sveta

(2014/353/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (1) ter zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6 Sklepa št. 445/2014/EU bi bilo treba ustanoviti izbirni svet neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: izbirni svet) za izvajanje postopkov izbora in spremljanja. Izbirni svet naj bi bil sestavljen iz desetih strokovnjakov, ki bi jih imenovale institucije in organi Unije, od katerih bi moral tri imenovati Svet za obdobje treh let. Kar zadeva vzpostavitev prvega izbirnega sveta, bi moral Svet imenovati strokovnjake za eno leto, da bi se omogočila razporejena zamenjava strokovnjakov ter da se ne bi izgubile izkušnje in znanje.

(2)

Vsaka institucija in organ je upravičen izbrati strokovnjake v skladu z lastnimi postopki. Kljub vsemu bi morali biti strokovnjaki v skladu s prvim pododstavkom člena 6(3) Sklepa št. 445/2014/EU izbrani iz nabora potencialnih evropskih strokovnjakov, ki jih predlaga Komisija.

(3)

V skladu s četrtim pododstavkom člena 6(3) Sklepa št. 445/2014/EU bi morale institucije in organi Unije pri imenovanju strokovnjakov zagotoviti dopolnjevanje kompetenc ter uravnoteženo geografsko porazdeljenost in uravnoteženo zastopanost spolov v izbirnem svetu kot celoti.

(4)

Za Svet je ustrezno, da odloča o praktičnih in postopkovnih ureditvah za imenovanje svojih treh strokovnjakov v izbirni svet.

(5)

Te ureditve bi morale biti poštene, nediskriminacijske, pregledne in enostavne za izvajanje –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Med državami članicami se organizira žrebanje. Države članice pri žrebanju sodelujejo prostovoljno. Vendar se zaradi zmanjšanja nevarnosti navzkrižja interesov v času mandata strokovnjakov v izbirnem svetu iz žrebanja izključijo države članice, katerih mesta bodo izbrana ali se bo v njih spremljalo izvajanje dejavnosti. Seznam izključenih držav članic, oblikovan v skladu s tem načelom, je v prilogi k temu sklepu.

2.   Da bi se zagotovila čim širša geografska pokritost, se iz žrebanja izključijo tudi države članice, ki so strokovnjake za imenovanje s strani Sveta priporočile v prejšnjem mandatu.

Člen 2

1.   Prve tri izžrebane države članice so upravičene, da priporočijo vsaka po enega strokovnjaka.

2.   V ta namen vsaka od treh držav članic izbere strokovnjaka iz nabora potencialnih evropskih strokovnjakov, pripravljenega s strani Komisije, in ga priporoči za imenovanje v izbirni svet.

3.   Svet na podlagi teh priporočil in po tem, ko zadevno pripravljalno telo Sveta ustrezno obravnava priporočene strokovnjake, imenuje tri strokovnjake, ki bodo del sveta za izbor in spremljanje za obdobje treh let.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3:

(a)

Svet imenuje svoje strokovnjake v izbirni svet za leto 2015 za obdobje enega leta;

(b)

se za strokovnjake, imenovane za leto 2015, kljub vsemu šteje, da so imenovani tudi za obdobje 2016–2018.

Zato se v skladu s členom 1(1) države članice, katerih mesta bodo izbrana ali se bo v njih spremljalo izvajanje dejavnosti s strani izbirnega sveta za leto 2015 in izbirnega sveta za obdobje 2016–2018, izključijo iz žrebanja za imenovanje strokovnjakov v izbirni svet za leto 2015.

5.   V primeru odstopa, smrti ali trajne nezmožnosti za delo strokovnjaka v izbirnem svetu država članica, ki je priporočila tega strokovnjaka, priporoči imenovanje nadomestnega strokovnjaka za preostanek mandata tega strokovnjaka. Uporabi se postopek iz tega člena.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. maja 2014

Za Svet

Predsednik

A. KYRIAZIS


(1)  UL L 132, 3.5.2014, str. 1.


PRILOGA

Seznam držav članic, izključenih iz žrebanja  (1)  (2)

Mandat strokovnjakov, ki jih Svet imenuje v izbirni svet

Države članice, katerih mesta sodelujejo v postopku izbora ali spremljanja, ki ga opravi izbirni svet strokovnjakov

IZBIRNI SVET ZA LETO 2015

Hrvaška (2020)

Irska (2020)

Grčija (2021)

Romunija (2021)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2016–2018

Hrvaška (2020)

Irska (2020)

Grčija (2021)

Romunija (2021)

Litva (2022)

Luksemburg (2022)

Madžarska (2023)

Združeno kraljestvo (2023)

Estonija (2024)

Avstrija (2024)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2019–2021

Hrvaška (2020)

Irska (2020)

Grčija (2021)

Romunija (2021)

Litva (2022)

Luksemburg (2022)

Madžarska (2023)

Združeno kraljestvo (2023)

Estonija (2024)

Avstrija (2024)

Slovenija (2025)

Nemčija (2025)

Slovaška (2026)

Finska (2026)

Latvija (2027)

Portugalska (2027)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2022–2024

Madžarska (2023)

Združeno kraljestvo (2023)

Estonija (2024)

Avstrija (2024)

Slovenija (2025)

Nemčija (2025)

Slovaška (2026)

Finska (2026)

Latvija (2027)

Portugalska (2027)

Češka (2028)

Francija (2028)

Poljska (2029)

Švedska (2029)

Ciper (2030)

Belgija (2030)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2025–2027

Slovaška (2026)

Finska (2026)

Latvija (2027)

Portugalska (2027)

Češka (2028)

Francija (2028)

Poljska (2029)

Švedska (2029)

Ciper (2030)

Belgija (2030)

Malta (2031)

Španija (2031)

Bolgarija (2032)

Danska (2032)

Nizozemska (2033)

Italija (2033)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2028–2030

Poljska (2029)

Švedska (2029)

Ciper (2030)

Belgija (2030)

Malta (2031)

Španija (2031)

Bolgarija (2032)

Danska (2032)

Nizozemska (2033)

Italija (2033)

IZBIRNI SVET ZA OBDOBJE 2031–2033

Bolgarija (2032)

Danska (2032)

Nizozemska (2033)

Italija (2033)


(1)  Seznam na podlagi vrstnega reda, po katerem so države upravičene do gostitve naziva evropske prestolnice kulture in je določen v koledarju iz priloge k Sklepu št. 445/2014/EU.

(2)  V skladu s členom 1(2) tega sklepa se iz žrebanja izključijo tudi države članice, ki so strokovnjake za imenovanje s strani Sveta priporočile v prejšnjem mandatu.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/31


SKLEP SVETA

z dne 12. junija 2014

o imenovanju člana Znanstveno-tehničnega odbora

(2014/354/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 134 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2013/412/Euratom (1) imenoval člane Znanstveno-tehničnega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) za obdobje od 25. julija 2013 do 24. julija 2018.

(2)

Zaradi odstopa Edouarda SINNERJA se je izpraznilo mesto člana odbora. Zato bi bilo treba imenovati novega člana za preostanek mandata Edouarda SINNERJA –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člana Znanstveno-tehničnega odbora je imenovan Roland ZEYEN do 24. julija 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 12. junija 2014

Za Svet

Predsednik

Y. MANIATIS


(1)  Sklep Sveta 2013/412/Euratom z dne 22. julija 2013 o obnovitvi članstva v Znanstveno-tehničnem odboru in razveljavitvi Sklepa z dne 13. novembra 2012 o imenovanju članov Znanstveno-tehničnega odbora (UL L 205, 1.8.2013, str. 11).


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. junija 2014

o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3772)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/355/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) in (2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 96/23/ES določa ukrepe za spremljanje snovi in skupin ostankov iz Priloge I k Direktivi. Navedena direktiva zahteva, da tretje države, iz katerih se državam članicam dovoli uvoz živali in živalskih proizvodov, ki jih zajema navedena direktiva, predložijo načrt spremljanja ostankov, ki zagotavlja potrebna jamstva. Navedeni načrt bi moral vključevati vsaj skupine ostankov in snovi iz navedene Priloge I.

(2)

S Sklepom Komisije 2011/163/EU (2) so bili odobreni načrti iz člena 29 Direktive 96/23/ES (v nadaljnjem besedilu: načrti), ki so jih predložile nekatere tretje države s seznama v Prilogi k Sklepu za živali in živalske proizvode z navedenega seznama.

(3)

Glede na nedavne načrte, ki so jih predložile nekatere tretje države, in dodatne informacije, ki jih je pridobila Komisija, je treba posodobiti seznam tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere živali in živalske proizvode, kot določa Direktiva 96/23/ES in ki so trenutno navedeni v Prilogi k Sklepu 2011/163/EU (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(4)

Pitcairn je Komisiji predložil načrt za med. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za med za Pitcairn vključiti na seznam.

(5)

Ruanda je Komisiji predložila načrt za med. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za med za Ruando vključiti na seznam.

(6)

Ukrajina je Komisiji predložila načrt za govedo in prašiče. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnosa za govedo in prašiče za Ukrajino vključiti na seznam.

(7)

Združeni arabski emirati so trenutno vključeni na seznam za akvakulturo in mleko (samo kamelje mleko). Vendar Združeni arabski emirati niso predložili načrta za akvakulturo, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Vnos za akvakulturo za Združene arabske emirate bi bilo zato treba črtati s seznama.

(8)

Sklep 2011/163/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/163/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(2)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).


PRILOGA

„PRILOGA

Oznaka ISO2

Država

Govedo

Ovce/koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Perutnina

Akvakultura

Mleko

Jajca

Kunci

Prostoživeča divjad

Gojena divjad

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Avstralija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna in Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belorusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kitajska

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoki

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonska

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Črna gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehika

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nova Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francoska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudova Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajska

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunizija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turčija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Združene države Amerike

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo kamelje mleko.

(2)  Izvoz živih enoprstih kopitarjev za zakol v Unijo (samo živali za proizvodnjo hrane).

(3)  Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine v Unijo v skladu s členom 2.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez Kosova (ta oznaka ne prejudicira stališča o statusu Kosova in je v skladu z RVSZN 1244 ter z mnenjem Meddržavnega sodišča glede razglasitve neodvisnosti Kosova).

(6)  Samo za severne jelene z območij Murmansk in Yamalo-Nenets.“


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/38


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. junija 2014

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3798)

(2014/356/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/138/EU (2) je v Unijo dovoljen vnos rastlin, ki so vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster) (v nadaljnjem besedilu: „navedeni organizem“).

(2)

Po podatkih, ki jih je predložila Kitajska, rastline, ki so mlajše od dveh let in so v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z navedenim organizmom, vendar se ne nahaja na nenapadenem območju, ne povzročajo dodatnega tveganja za vnos navedenega organizma. Zato je primerno, da se dovoli uvoz takih rastlin.

(3)

Primerno je tudi, da se omogoči vnos teh rastlin iz drugih tretjih držav in njihovo premeščanje znotraj Unije.

(4)

Prilogo I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 64, 3.3.2012, str. 38).


PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/EU se spremeni:

1.

oddelek 1 se spremeni:

(a)

v točki (b) odstavka 1 dela A se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster), v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:“

(b)

v točki (b) odstavka 1 dela B se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster), v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:“

2.

v odstavku 1 oddelka 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„1.

Navedene rastline s poreklom (1) iz razmejenih območij v Uniji se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2), in če so pred premeščanjem vsaj dve leti ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave:“


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/40


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. junija 2014

o skladnosti evropskih standardov skupine EN 957 (deli 2 in 4–10) in EN ISO 20957 (del 1) za nepremično opremo za vadbo in desetih evropskih standardov za gimnastično opremo s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

(2014/357/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) ter zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Direktive 2001/95/ES proizvajalce obvezuje, da dajo na trg le varne proizvode.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Direktive 2001/95/ES se proizvod šteje za varnega, kar zadeva nevarnost in vrste nevarnosti, zajete v ustreznih nacionalnih standardih, kadar je v skladu z neobvezujočimi nacionalnimi standardi, ki prevzemajo evropske, na katere se v skladu s členom 4(2) navedene direktive sklicuje Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

(3)

V skladu s členom 4(1) Direktive 2001/95/ES evropske organizacije za standardizacijo (ESO) pripravijo evropske standarde na podlagi mandatov, ki jih določi Komisija.

(4)

V skladu s členom 4(2) Direktive 2001/95/ES mora Komisija objaviti sklicevanja na take standarde.

(5)

27. julija 2011 je Komisija sprejela Sklep 2011/476/EU o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nepremično opremo za vadbo v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(6)

Komisija je 5. septembra 2012 ESO izdala mandat za standardizacijo M/506 za razvoj evropskih standardov za nepremično opremo za vadbo, da se obravnavajo glavna tveganja, povezana s takšno opremo, ob upoštevanju načela, da so tveganja poškodb ali okvar zdravja med običajnimi razumnimi in predvidljivimi pogoji uporabe zmanjšana na najmanjšo možno raven z zasnovo ali zaščitnimi ukrepi. Mandat je zahteval, da se upošteva naslednje: stabilnost prostostoječe opreme, ostri robovi in srh, konci cevi, stiskalni deli, škarjasti elementi, vrtljivi in gibajoči se deli na dostopnem območju, uteži, dostop do opreme in pobeg, mehanizmi za prilagajanje in zaklepanje, vrvi, pasovi, verige, žične pletenice in škripci, vodila za vrvi in pasove, vlečna mesta, namestitev ročajev, vgrajeni, dodani in vrtljivi ročaji, električna varnost in enota za imobilizacijo za prekinitev električne povezave.

(7)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je sprejel skupino evropskih standardov (EN 957, deli 2 in 4–10) in evropski standard EN ISO 20957 (del 1) za nepremično opremo za vadbo, ki sodijo v področje mandata Komisije.

(8)

Evropski standardi skupine EN 957, deli 2 in 4–10, in evropski standard EN ISO 20957 (del 1) za nepremično opremo za vadbo izpolnjujejo mandat M/506 in so skladni s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Njihova sklicevanja bi bilo treba ustrezno objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

27. julija 2011 je Komisija sprejela Sklep 2011/479/EU o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za gimnastično opremo v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

Komisija je 5. septembra 2012 evropskim organizacijam za standardizacijo izdala mandat za standardizacijo M/507 za razvoj evropskih standardov za gimnastično opremo, da se obravnavajo glavna tveganja, povezana s takšno opremo, namreč tveganja, ki izvirajo iz njene nezadostne nosilnosti, izgube stabilnosti, uporabe električne energije in vezij, uporabe mehanske ali vodne energije, uporabe opreme same, vključno s padci, urezninami, pastmi, zadušitvijo, trki in preobremenitvijo telesa, dostopom do opreme, vključno z dostopom v primeru okvar in sile, morebitno interakcijo med opremo in občasnimi opazovalci (npr. občinstvom), nezadostnim vzdrževanjem, sestavljanjem, razstavljanjem in ravnanjem z opremo ter izpostavljenostjo kemikalijam.

(11)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je sprejel deset evropskih standardov za gimnastično opremo, ki sodijo v področje mandata Komisije.

(12)

Teh deset evropskih standardov za gimnastično opremo izpolnjuje mandat M/507 in so skladni s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Njihova sklicevanja bi bilo treba ustrezno objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi Direktive 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Naslednji evropski standardi izpolnjujejo splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES za tveganja, ki jih pokrivajo:

(a)

EN ISO 20957-1:2013 „Nepremična oprema za vadbo – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-1:2013)“;

(b)

EN 957-2:2003 „Nepremična oprema za vadbo – 2. del: Oprema za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(c)

EN 957-4:2006+A1:2010 „Nepremična oprema za vadbo – 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(d)

EN 957-5:2009 „Nepremična oprema za vadbo – 5. del: Nepremična sobna kolesa in oprema za vadbo zgornjega dela telesa, dodatne posebne zahteve in preskusne metode“;

(e)

EN 957-6:2010 „Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode“;

(f)

EN 957-7:1998 „Nepremična oprema za vadbo – 7. del: Naprave za veslanje, dodatne posebne zahteve in preskusne metode“;

(g)

EN 957-8:1998 „Nepremična oprema za vadbo – 8. del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki. Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(h)

EN 957-9:2003 „Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(i)

EN 957-10:2005 „Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(j)

EN 913:2008 „Gimnastična oprema – Splošne varnostne zahteve in preskusne metode“;

(k)

EN 914:2008 „Gimnastična oprema – Bradlja in dvovišinska bradlja – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo“;

(l)

EN 915:2008 „Gimnastična oprema – Dvovišinska bradlja – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo“;

(m)

EN 916:2003 „Gimnastična oprema – Švedske skrinje – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo“;

(n)

EN 12196:2003 „Gimnastična oprema – Konji in koze – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode“;

(o)

EN 12197:1997 „Gimnastična oprema – Drogovi – Varnostne zahteve in preskusne metode“;

(p)

EN 12346:1998 „Gimnastična oprema – Letveniki, plezalne lestve in plezalni sestavi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode“;

(q)

EN 12432:1998 „Gimnastična oprema – Gredi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode“;

(r)

EN 12655:1998 „Gimnastična oprema – Krogi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode“;

(s)

EN 13219:2008 „Gimnastična oprema – Prožne ponjave – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode“;

Člen 2

Sklici na standarde EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 in EN 13219:2008 se objavijo v delu C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 196, 28.7.2011, str. 16.

(3)  UL L 197, 29.7.2011, str. 13.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/43


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. junija 2014

o skladnosti evropskega standarda EN 16281:2013 za zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedeni standard v Uradnem listu Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

(2014/358/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Direktive 2001/95/ES proizvajalce obvezuje, da dajo na trg le varne proizvode.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Direktive 2001/95/ES se proizvod šteje za varnega, kar zadeva nevarnost in vrste nevarnosti, zajete v ustreznih nacionalnih standardih, kadar je v skladu z neobvezujočimi nacionalnimi standardi, ki prevzemajo evropske, na katere se v skladu s členom 4(2) navedene direktive sklicuje Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

(3)

V skladu s členom 4(1) Direktive 2001/95/ES evropske organizacije za standardizacijo (ESO) pripravijo evropske standarde na podlagi mandatov, ki jih določi Komisija.

(4)

V skladu s členom 4(2) Direktive 2001/95/ES mora Komisija objaviti sklicevanja na take standarde.

(5)

Komisija je 7. januarja 2010 sprejela Sklep 2010/11/EU o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za zapirala za okna in balkonska vrata, ki so varna za otroke in jih namestijo potrošniki, v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(6)

Komisija je 10. maja 2010 ESO izdala mandat za standardizacijo M/465 za razvoj evropskih standardov za zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok, da se obravnava tveganje zadušitve z majhnimi deli, tveganje kakršne koli fizične poškodbe zaradi ostrih robov in štrlečih delov ter tveganje zagozditve prstov. Mandat je tudi zahteval, da se opravijo primerni preskusi za ugotovitev odpornosti zapiral, ko jih poskušajo odpreti otroci, da se zagotovi neokrnjenost strukture v pričakovani življenjski dobi in odpornost na staranje ter izpostavljenost vremenskim vplivom.

(7)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je kot odgovor na mandat Komisije sprejel evropski standard EN 16281:2013 za zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok.

(8)

Evropski standard EN 16281:2013 izpolnjuje mandat M/465 in je skladen s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Sklicevanje bi bilo treba ustrezno objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi Direktive 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropski standard EN 16281:2013 „Izdelki za zaščito otrok – Zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok – Varnostne zahteve in preskusne metode“ izpolnjuje splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES za tveganja, ki jih pokriva.

Člen 2

Sklicevanje na standard EN 16281:2013 se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 4, 8.1.2010, str. 91.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. junija 2014

o skladnosti evropskih standardov EN 15649-1:2009+A2:2013 in EN 15649-6:2009+A1:2013 za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

(2014/359/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Direktive 2001/95/ES proizvajalce obvezuje, da dajo na trg le varne proizvode.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Direktive 2001/95/ES se proizvod šteje za varnega, kar zadeva nevarnosti in vrste nevarnosti, zajete v ustreznih nacionalnih standardih, kadar je v skladu z neobvezujočimi nacionalnimi standardi, ki prevzemajo evropske, na katere se v skladu s členom 4(2) navedene direktive sklicuje Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

(3)

V skladu s členom 4(1) Direktive 2001/95/ES evropske organizacije za standardizacijo (ESO) pripravijo evropske standarde na podlagi pooblastil, ki jih pripravi Komisija.

(4)

V skladu s členom 4(2) Direktive 2001/95/ES mora Komisija objaviti sklicevanja na take standarde.

(5)

Komisija je 21. aprila 2005 sprejela Sklep 2005/323/ES o varnostnih zahtevah, ki jim morajo ustrezati Evropski standardi za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(6)

Komisija je 6. septembra 2005 evropskim organizacijam za standardizacijo izdala pooblastilo M/372 za pripravo evropskih standardov, ki obravnavajo glavne nevarnosti, povezane s plavajočimi pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, in sicer utopitev in skorajšnjo utopitev, ter druge nevarnosti v zvezi z zasnovo proizvoda, na primer odnašanje, izgubo opore, padec z velike višine, zagozditev ali zapletanje nad ali pod vodno gladino, nenadno izgubo vzgona, prevrnitev, hladni šok, pa tudi nevarnosti zaradi same narave njihove uporabe, kot sta trčenje in udarec, ter nevarnosti zaradi vetrov, tokov in plimovanja.

(7)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je sprejel skupino evropskih standardov (EN 15649 deli 1–7) za plavajoče pripomočke za prosti čas v odziv na pooblastilo Komisije. Komisija je 18. julija 2013 sprejela Izvedbeni sklep št. 2013/390/EU (3), v katerem je navedeno, da Evropski standardi EN 15649 (deli 1–7) za plavajoče pripomočke za prosti čas izpolnjujejo splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/EC za nevarnosti, ki jih pokrivajo, in objavila sklicevanja nanje v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

(8)

Od tedaj je CEN revidiral naslednje Evropske standarde za plavajoče predmete za prosti čas, ki se uporabljajo na ali v vodi: EN 15649-1:2009+A2:2013 in EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Evropska standarda EN 15649-1:2009+A2:2013 in EN 15649-6:2009+A1:2013 izpolnjujeta pooblastilo M/372 ter sta skladna z zahtevo po splošni varnosti iz Direktive 2001/95/ES. Njihova sklicevanja bi bilo treba ustrezno objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi Direktive 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Naslednji evropski standardi izpolnjujejo splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES za nevarnosti, ki jih pokrivajo:

(a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 „Plavajoči predmeti za prosti čas, ki se uporabljajo na ali v vodi — 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode“;

(b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 „Plavajoči predmeti za prosti čas, ki se uporabljajo na ali v vodi — 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D“.

Člen 2

Sklicevanji na standarda EN 15649-1:2009+A2:2013 in EN 15649-6:2009+A1:2013 se objavita v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Predsednik


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 104, 23.4.2005, str. 39.

(3)  UL L 196, 19.7.2013, str. 22.


14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/47


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. aprila 2014

o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje

(ECB/2014/16)

(2014/360/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 Upravni odbor za pregled izvaja notranji upravni pregled odločitev, ki jih sprejme Evropska centralna banka (ECB) pri izvajanju pooblastil, ki so nanjo prenesena z Uredbo (EU) št. 1024/2013, in sicer na podlagi zahteve za pregled, predložene v skladu s členom 24(5).

(2)

V skladu s členom 24(10) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ECB sprejme pravila za delovanje Upravnega odbora za pregled, ki se objavijo.

(3)

V skladu s členom 24(11) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ustanovitev Upravnega odbora za pregled ne posega v pravico do vložitve tožbe na Sodišče Evropske unije v skladu s Pogodbama.

(4)

Pregled s strani Upravnega odbora za pregled je neobvezen pregled, ki ga osebe, na katere je naslovljena odločitev ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, ali osebe, na katere se taka odločitev neposredno in posamično nanaša, lahko zahtevajo, preden vložijo tožbo na Sodišče –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

UVODNO POGLAVJE

Člen 1

Dopolnilna narava

Ta sklep dopolnjuje Poslovnik Evropske centralne banke. Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot pojmi, ki so opredeljeni v Poslovniku Evropske centralne banke.

POGLAVJE I

UPRAVNI ODBOR ZA PREGLED

Člen 2

Ustanovitev

Ustanovi se Upravni odbor za pregled (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor).

Člen 3

Sestava

1.   Upravni odbor sestavlja pet članov, ki jih pod pogoji iz odstavka 3 nadomestita dva nadomestna člana.

2.   Člani Upravnega odbora in nadomestna člana so ugledni posamezniki, ki so državljani držav članic ter so se že izkazali z ustreznim znanjem in strokovnimi izkušnjami, vključno z nadzorniškimi izkušnjami, na ustrezno visoki ravni s področja bančništva ali drugih finančnih storitev. Ne smejo biti trenutno zaposleni v ECB, v pristojnih nacionalnih organih ali v drugih nacionalnih institucijah, organih, uradih in agencijah ali institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, ki so vključeni v naloge, ki jih izvaja ECB v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

3.   Nadomestna člana začasno nadomestita člane Upravnega odbora v primeru začasne nezmožnosti za delo, smrti, odstopa ali razrešitve ali v primeru, če v zvezi z določeno zahtevo za pregled obstajajo utemeljeni razlogi za resno zaskrbljenost glede obstoja nasprotja interesov. Nasprotje interesov nastane, kadar ima član Upravnega odbora zasebne ali osebne interese, ki lahko vplivajo, ali za katere se zdi, da vplivajo, na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih dolžnosti.

Člen 4

Imenovanje

1.   Člane Upravnega odbora in nadomestna člana imenuje Svet ECB, pri čemer med državami članicami doseže kar najustreznejšo geografsko uravnoteženost in uravnoteženo zastopanost obeh spolov.

2.   Izvršilni odbor po izvedbi javnega razpisa za prijavo interesa, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije, in po pridobitvi mnenja Nadzornega odbora predlaga člane Upravnega odbora in nadomestna člana Svetu ECB najpozneje en mesec pred začetkom seje Sveta ECB, na kateri se sprejme odločitev o imenovanju.

3.   Mandat članov Upravnega odbora in nadomestnih članov traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

4.   Člani Upravnega odbora in nadomestna člana ravnajo neodvisno in v javnem interesu. Ne smejo sprejemati navodil ter dajo javno izjavo o zavezah in javno izjavo o interesih, v kateri navedejo vse neposredne ali posredne interese, ki bi jih bilo mogoče šteti kot nevarne za njihovo neodvisnost, oziroma da taki interesi niso podani.

5.   Pogoje za zaposlitev članov Upravnega odbora in nadomestnih članov določi Svet ECB.

Člen 5

Predsednik in podpredsednik

1.   Upravni odbor določi svojega predsednika in podpredsednika.

2.   Predsednik zagotavlja delovanje Upravnega odbora, učinkovito opravljanje pregledov in spoštovanje pravil za delovanje.

3.   Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih dolžnosti in nadomesti predsednika, kadar ta ne more delovati ali zaprosi za nadomeščanje, da se zagotovi delovanje Upravnega odbora.

Člen 6

Sekretar Upravnega odbora

1.   Sekretar Nadzornega odbora deluje kot sekretar Upravnega odbora (v nadaljnjem besedilu: sekretar).

2.   Sekretar je odgovoren za pripravo učinkovitega opravljanja pregledov, organiziranje predhodnih obravnav in obravnav Upravnega odbora, pripravo ustreznih zapisnikov, vodenje registra pregledov ter drugo pomoč v zvezi s pregledi.

3.   ECB zagotavlja Upravnemu odboru ustrezno podporo, vključno s podporo pravne stroke, v pomoč pri presoji izvajanja pooblastil ECB v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

POGLAVJE II

ZAHTEVA ZA PREGLED

Člen 7

Vloga za pregled

1.   Vsaka fizična ali pravna oseba, na katero je naslovljena odločitev ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 ali na katero se taka odločitev neposredno in posamično nanaša ter ki želi zahtevati notranji upravni pregled (v nadaljnjem besedilu: vložnik), to stori tako, da pri sekretarju vloži pisno vlogo, v kateri navede izpodbijano odločitev. Vloga za pregled se predloži v enem od uradnih jezikov Unije.

2.   Sekretar vložniku brez odlašanja potrdi prejem vloge za pregled.

3.   Vloga za pregled se vloži v enem mesecu po tem, ko je bil vložnik o odločitvi uradno obveščen, če takega uradnega obvestila ni, pa v enem mesecu po dnevu, ko je bil vložnik z odločitvijo seznanjen.

4.   Izpodbijana odločitev se priloži vlogi za pregled, ki: (a) navaja razloge, na katerih temelji; (b) če se zahteva odložilni učinek pregleda, navaja razloge za tako zahtevo; (c) so ji priložene kopije vseh dokumentov, na katere se namerava vložnik sklicevati; in (d) če vloga za pregled presega 10 strani, vključuje povzetek postavk (a) do (c).

5.   V vlogi za pregled se jasno navedejo popolni kontaktni podatki vložnika, tako da lahko sekretar pošilja sporočila vložniku oziroma njegovemu zastopniku. Sekretar pošlje vložniku potrdilo o prejemu, v katerem navede, ali je vloga za pregled popolna.

6.   Vložnik lahko vlogo za pregled kadar koli umakne tako, da o umiku obvesti sekretarja.

7.   Ko je vloga za pregled vložena pri sekretarju, se skupaj s priloženimi dokumenti brez odlašanja interno posreduje, da se omogoči, da je ECB zastopana v postopku.

Člen 8

Poročevalec

Po prejemu vloge za pregled predsednik izmed članov Upravnega odbora, vključno s predsednikom, določi poročevalca za pregled. Predsednik pri določitvi poročevalca upošteva posebno strokovno znanje vsakega od članov Upravnega odbora.

Člen 9

Odložilni učinek

1.   Vložitev vloge za pregled nima odložilnega učinka na izvršitev izpodbijane odločitve, ob upoštevanju odstavka 2.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 lahko Svet ECB na predlog Upravnega odbora odloči, da odloži izvršitev izpodbijane odločitve, pod pogojem, da je zahteva za pregled dopustna in da ni očitno neutemeljena, Svet ECB pa presodi, da bi takojšnja izvršitev izpodbijane odločitve lahko povzročila nepopravljivo škodo. Svet ECB sprejme tako odločitev o odložitvi izvršitve izpodbijane odločitve po tem, ko po potrebi pridobi mnenje Nadzornega odbora.

3.   Pri odločanju o vseh vprašanjih glede odložitve se, kolikor je potrebno, uporabljajo postopki, določeni v teh pravilih za delovanje, vključno s postopki iz členov 12 in 14 v zvezi z navodili in obravnavami.

POGLAVJE III

PREGLED

Člen 10

Obseg pregleda Upravnega odbora

1.   V skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 obseg notranjega upravnega pregleda zajema postopkovno in vsebinsko skladnost zadevne odločitve z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

2.   Pregled Upravnega odbora je omejen na preučitev razlogov, na katere se sklicuje vložnik in so navedeni v vlogi za pregled.

Člen 11

Dopustnost zahteve za pregled

1.   Upravni odbor ugotovi, ali in v katerem delu je zahteva za pregled dopustna, preden preuči, ali je pravno utemeljena. Če Upravni odbor oceni, da je zahteva za pregled v celoti ali delno nedopustna, se ta ocena zabeleži v mnenju Upravnega odbora v skladu s členom 17.

2.   Vloga za pregled, vložena v zvezi z novo odločitvijo Sveta ECB iz člena 24(7) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ni dopustna.

Člen 12

Navodila

Predsednik lahko v imenu Upravnega odbora daje navodila za učinkovito izvajanje pregleda, ki vključujejo navodila za pripravo dokumentov ali dajanje informacij. Sekretar pošlje taka navodila zadevnim osebam. Predsednik se za ta namen lahko posvetuje z drugimi člani.

Člen 13

Neupoštevanje

1.   Če vložnik brez utemeljenega razloga ne upošteva navodila Upravnega odbora ali določbe teh pravil za delovanje, mu lahko Upravni odbor odredi plačilo morebitnih stroškov postopka, ki nastanejo zaradi zamude.

2.   Preden Upravni odbor izda odredbo v skladu z odstavkom 1, o tem obvesti vložnika in mu omogoči, da se izjavi glede izdaje take odredbe.

Člen 14

Obravnava

1.   Upravni odbor lahko skliče ustno obravnavo, kadar presodi, da je to potrebno za pošteno izvedbo pregleda. Zahteva se, da se na taki obravnavi ustno izjavita vložnik in ECB.

2.   Predsednik da navodila glede razporeda, oblike in datuma obravnave.

3.   Obravnava poteka v prostorih ECB. Prisoten je sekretar. Obravnava ni odprta za tretje osebe.

4.   V izjemnih primerih lahko predsednik preloži obravnavo na zahtevo vložnika ali ECB ali na lastno pobudo.

5.   Če je bila stranka uradno obveščena o ustni obravnavi in se je ne udeleži, lahko Upravni odbor nadaljuje postopek v njeni odsotnosti.

Člen 15

Dokazi

1.   Vložnik lahko zaprosi Upravni odbor za dovoljenje, da kot dokaz predloži pisno izjavo priče ali izvedenca.

2.   Vložnik lahko zaprosi Upravni odbor za dovoljenje, da povabi pričo ali izvedenca, ki je dal pisno izjavo, da ustno priča na obravnavi. Tudi ECB lahko zaprosi Upravni odbor za dovoljenje, da povabi pričo ali izvedenca, da ustno priča na obravnavi.

3.   Dovoljenje se izda samo, če Upravni odbor presodi, da je to potrebno za pravično izvedbo pregleda.

4.   Priče in izvedence zasliši Upravni odbor. Ti dokazi se izvedejo v času, ki je na razpolago. Vložnik ima pravico, da navzkrižno zasliši priče ali izvedence, ki jih je predlagala ECB, kadar je to potrebno za pravično izvedbo pregleda.

POGLAVJE IV

POSTOPEK ODLOČANJA

Člen 16

Mnenje o pregledu

1.   Upravni odbor sprejme mnenje o pregledu v roku, ki ustreza nujnosti zadeve, najpozneje pa dva meseca od datuma prejema vloge za pregled.

2.   V mnenju se predlaga, ali naj se prvotna odločitev razveljavi, nadomesti z odločitvijo enake vsebine ali nadomesti s spremenjeno odločitvijo. V slednjem primeru mnenje vsebuje predloge potrebnih sprememb.

3.   Mnenje je sprejeto, če zanj glasujejo najmanj trije člani Upravnega odbora.

4.   Mnenje je pisno in obrazloženo ter se brez odlašanja pošlje Nadzornemu odboru.

5.   Mnenje ne zavezuje Nadzornega odbora ali Sveta ECB.

Člen 17

Priprava novega osnutka odločitve

1.   Nadzorni odbor preuči mnenje Upravnega odbora in Svetu ECB predlaga nov osnutek odločitve. Nadzorni odbor pri presoji ni omejen na preučitev razlogov, na katere se sklicuje vložnik in so navedeni v vlogi za pregled, ampak lahko v predlogu novega osnutka odločitve upošteva tudi druge elemente.

2.   Nadzorni odbor predloži nov osnutek odločitve, ki nadomešča prvotno odločitev z odločitvijo enake vsebine, Svetu ECB v 10 delovnih dneh po prejemu mnenja Upravnega odbora. Nadzorni odbor predloži nov osnutek odločitve, ki razveljavlja ali spreminja prvotno odločitev, Svetu ECB v 20 delovnih dneh po prejemu mnenja Upravnega odbora.

Člen 18

Uradna obvestitev

O mnenju Upravnega odbora, novem osnutku odločitve, ki ga predloži Nadzorni odbor, in novi odločitvi, ki jo sprejme Svet ECB, vključno z ustrezno obrazložitvijo, sekretar Sveta ECB uradno obvesti stranke.

POGLAVJE V

SODNO VARSTVO

Člen 19

Postopek pred Sodiščem

Ta sklep ne posega v pravico do vložitve tožbe na Sodišče v skladu s Pogodbama.

POGLAVJE VI

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 20

Vpogled v spise

1.   V celoti je treba spoštovati pravico vložnika do obrambe. V ta namen je vložnik po tem, ko je vložil pisno vlogo za pregled, upravičen do vpogleda v spis ECB, ob upoštevanju zakonitih interesov pravnih in fizičnih oseb, ki niso vložnik, zaradi varovanja njihovih poslovnih skrivnosti.

2.   Spise sestavljajo vsi dokumenti, ki jih ECB pridobi, pripravi ali zbere v nadzorniškem postopku ECB, ne glede na medij, na katerem so shranjeni.

3.   Pravica do vpogleda v spis ne zajema zaupnih informacij.

4.   Za namen tega člena lahko zaupne informacije vključujejo interne dokumente ECB ali pristojnega nacionalnega organa ter korespondenco med ECB in pristojnim nacionalnim organom ali med pristojnimi nacionalnimi organi.

5.   Nobena določba v tem členu ne preprečuje ECB, da razkrije in uporabi informacije, ki so potrebne za dokazovanje kršitve.

6.   ECB lahko določi naslednje načine vpogleda v spis, pri čemer ustrezno upošteva tehnične zmogljivosti strank: (a) prek CD ROM-ov ali katerih koli drugih naprav za shranjevanje elektronskih podatkov, vključno s tistimi, ki bodo morda na razpolago v prihodnosti; (b) s fotokopijami dostopnega spisa, ki se jim pošljejo po pošti; (c) s pozivom, naj dostopni spis preučijo v prostorih ECB.

Člen 21

Odredbe o stroških

1.   Stroški pregleda zajemajo razumne stroške, ki nastanejo v zvezi s pregledom.

2.   Po uradnem obvestilu o novi odločitvi Sveta ECB ali po tem, ko vložnik umakne vlogo za pregled, Nadzorni odbor predlaga, kolikšen delež stroškov nosi vložnik. Vložnik ima pravico, da se o tem izjavi.

3.   Vložnik nosi vse nesorazmerne stroške, ki mu nastanejo pri predlaganju pisnih ali ustnih dokazov in v zvezi s pravnim zastopanjem.

4.   Kadar Svet ECB zaradi vloge za pregled razveljavi ali spremeni prvotno odločitev, vložnik ne nosi nobenih stroškov. To ne velja za kakršne koli nesorazmerne stroške, ki vložniku nastanejo pri predlaganju pisnih ali ustnih dokazov in v zvezi s pravnim zastopanjem, in te stroške nosi vložnik.

5.   Svet ECB odloči o razdelitvi stroškov v skladu s postopkom iz člena 13g.2 Poslovnika Evropske centralne banke.

6.   Če se odredi plačilo stroškov, morajo biti ti plačani v 20 delovnih dneh.

Člen 22

Zaupnost in poslovna skrivnost

1.   Za člane Upravnega odbora in nadomestna člana veljajo zahteve glede varovanja poslovne skrivnosti, določene v členu 37 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, tudi po prenehanju njihovih dolžnosti.

2.   Razprave Upravnega odbora so zaupne, razen če Svet ECB pooblasti predsednika ECB, da objavi izid razprave.

3.   Dokumenti, ki jih sestavi in hrani Upravni odbor, so dokumenti ECB ter se zato opredelijo za tajne in se z njimi ravna v skladu s členom 23.3 Poslovnika Evropske centralne banke (2).

Člen 23

Dopolnilna pravila

1.   Upravni odbor lahko sprejme dopolnilna pravila, s katerimi uredi svoje postopke in dejavnosti.

2.   Upravni odbor lahko izda obrazce in priročnike.

3.   O dopolnilnih pravilih, obrazcih in priročnikih, ki jih sprejme Upravni odbor, se poroča Nadzornemu odboru, objavijo pa se na spletni strani ECB.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 14. aprila 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.