ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 168

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
7. junij 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/334/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 19. maja 2014 o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

1

 

 

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 607/2014 z dne 19. maja 2014 o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

27

 

*

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije

29

 

*

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev)

39

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 610/2014 z dne 14. februarja 2014 o uvedbi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem ECSEL ( 1 )

53

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

55

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 612/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 v zvezi z novimi ukrepi v okviru nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju

62

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 613/2014 z dne 3. junija 2014 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pagnotta del Dittaino (ZOP))

68

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 614/2014 z dne 6. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede uporabe nekaterih podpornih ukrepov v vinskem sektorju

73

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 z dne 6. junija 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk

95

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 616/2014 z dne 6. junija 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

103

 

 

SKLEPI

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 5. junija 2014 o spremembi odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES ter sklepov 2011/330/EU, 2011/331/EU in 2011/337/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje nekaterim izdelkom (notificirano pod dokumentarno številko K(2014) 3674)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (ECB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 5. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/24)

117

 

 

SMERNICE

 

 

2014/339/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2014/25)

120

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 12/2014 z dne 8. januarja 2014 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Salinātā rudzu rupjmaize (ZTP)) ( UL L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/1


SKLEP SVETA

z dne 19. maja 2014

o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

(2014/334/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. julija 2007 s sprejetjem Uredbe (ES) št. 894/2007 (1) odobril Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Zadnji Protokol (2) o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu, se je prenehal uporabljati 12. maja 2014.

(3)

Unija je s São Tomé in Príncipe s pogajanji dosegla novi protokol za obdobje štirih let, ki plovilom Unije dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Demokratična republika São Tomé in Príncipe izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo na področju ribištva. Ob zaključku teh pogajanj je bil 19. decembra 2013 parafiran novi protokol.

(4)

Da se zagotovi neprekinjenost ribolovnih dejavnosti plovil Unije, je predvideno, da se novi protokol začasno uporablja do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev. Novi protokol se začne začasno uporabljati od datuma njegovega podpisa, vendar ne pred datumom prenehanja veljavnosti zadnjega protokola.

(5)

Novi protokol bi bilo treba podpisati –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: Protokol), v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

V skladu s členom 14 Protokola se Protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa (3), vendar ne pred 13. majem 2014, do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. maja 2014

Za Svet

Predsednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 894/2007 z dne 23. julija 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo (UL L 205, 7.8.2007, str. 35).

(2)  Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe (UL L 136, 24.5.2011, str. 5).

(3)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum podpisa Protokola.


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/3


PROTOKOL

o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe


Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   Ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Evropske unije na podlagi člena 5 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, se določijo od datuma začetka začasne uporabe in za obdobje štirih (4) let, da se omogoči ribolov izrazito selivskih vrst s seznama iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, razen vrst, ki so zaščitene ali prepovedane s strani ICCAT.

2.   Ribolovne možnosti se dodelijo:

(a)

28 plovilom za ribolov tuna s potegalko,

(b)

6 plovilom s površinskim parangalom.

3.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 5, 6, 7 in 8 tega protokola.

4.   V skladu s členom 6 Sporazuma lahko ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije, izvajajo ribolovne dejavnosti v sãotomejskih vodah samo, če imajo dovoljenje za ribolov (licenca za ribolov), ki je bilo izdano v okviru tega protokola.

Člen 2

Finančni prispevek – načini plačevanja

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju znaša 2 805 000 EUR za obdobje iz člena 1.

2.   Finančni prispevek zajema:

(a)

letni znesek za dostop do izključne ekonomske cone São Tomé in Príncipe v višini 385 000 EUR prva tri leta in 350 000 EUR četrto leto, kar ustreza referenčni tonaži 7 000 ton letno, in

(b)

posebni znesek v višini 325 000 EUR letno za obdobje štirih let za podporo izvajanju sektorske ribiške politike São Tomé in Príncipe.

3.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 3, 4, 5, 7 in 8 tega protokola ter členov 12 in 13 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

4.   Evropska unija plačuje finančni prispevek iz odstavka 1 v višini 710 000 EUR na leto prva tri leta in 675 000 EUR četrto leto, kar ustreza vsoti letnih zneskov iz odstavka 2(a) in (b).

5.   Če skupna letna količina ulova plovil Evropske unije v sãotomejskih vodah preseže letno referenčno tonažo iz odstavka 2, se skupni znesek letnega finančnega prispevka poveča za 55 EUR v prvih treh letih in za 50 EUR v četrtem letu za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Evropska unija, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Kadar količine ulova plovil Evropske unije presežejo količine, ki ustrezajo dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se dolgovani znesek za presežek plača naslednje leto.

6.   Plačilo se prvo leto opravi najpozneje devetdeset (90) dni po začetku začasne uporabe Protokola, za vsako naslednje leto pa najpozneje na dan obletnice sklenitve Protokola.

7.   Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) je v izključni pristojnosti sãotomejskih organov.

8.   Finančni prispevek iz odstavka 2 tega člena se plača na račun državne zakladnice, odprt pri Centralni banki São Tomé in Príncipe, finančni prispevek iz odstavka 2(b) tega člena, ki je namenjen sektorski podpori, pa je dan na voljo Direktoratu za ribištvo. Sãotomejski organi podatke bančnega računa vsako leto sporočijo Evropski komisiji.

Člen 3

Spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova v sãotomejskih vodah

1.   Najpozneje tri (3) mesece po začetku veljavnosti tega protokola se stranki v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo uporabo, zlasti glede:

(a)

letnih in večletnih smernic za uporabo finančnega prispevka iz člena 2(2)(b);

(b)

letnih in večletnih ciljev za razvoj odgovornega in trajnostnega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je São Tomé in Príncipe določila v nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane z razvojem odgovornega in trajnostnega ribolova ali vplivajo nanj, zlasti glede podpore obalnemu ribolovu ter spremljanja, nadzora in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(c)

meril in postopkov, ki se uporabijo za letno oceno rezultatov.

2.   Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa morata odobriti obe stranki v skupnem odboru.

3.   Organi São Tomé in Príncipe se lahko vsako leto odločijo za dodelitev dodatnega zneska poleg dela finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) za izvajanje večletnega programa. Taka dodelitev se Evropski uniji sporoči najpozneje dva (2) meseca pred obletnico tega protokola.

4.   Stranki vsako leto izvedeta oceno rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa. Če ta ocena pokaže, da se cilji, ki se financirajo neposredno z delom finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola, ne uresničujejo zadovoljivo, si Evropska komisija pridržuje pravico, da ta del finančnega prispevka spremeni, da bi znesek, namenjen izvajanju programa, prilagodila rezultatom.

Člen 4

Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1.   Stranki se zavezujeta, da bosta v sãotomejskih vodah spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ladjevji, ki izvajajo dejavnosti v teh vodah.

2.   Evropska unija in São Tomé in Príncipe se zavezujeta, da bosta v obdobju, ki ga zajema ta protokol, sodelovali pri nadzoru stanja ribolovnih virov na sãotomejskem ribolovnem območju.

3.   Stranki se zavezujeta, da bosta na ravni regije Srednja Afrika spodbujali sodelovanje na področju odgovornega ribolova. Stranki se zavezujeta, da bosta spoštovali vsa priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

4.   V skladu s členom 4 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju ter na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v ICCAT, in glede na najboljša razpoložljiva znanstvena mnenja se stranki posvetujeta v skupnem odboru, določenem v členu 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, za sprejetje ukrepov za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu in povezanih z dejavnostmi plovil Evropske unije.

Člen 5

Sporazumna prilagoditev ribolovnih možnosti in tehničnih ukrepov

1.   Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno spremenijo, če priporočila in resolucije, ki jih je sprejela komisija ICCAT, potrjujejo, da ta sprememba zagotavlja trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(2)(a) spremeni sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni letni znesek finančnega prispevka, ki ga plača Evropska unija, ne sme presegati dvakratnega zneska iz člena 2(2)(a).

2.   Skupni odbor lahko po potrebi preuči in sporazumno prilagodi določbe v zvezi s pogoji za izvajanje ribolova ter načini uporabe tega protokola in njegove priloge.

Člen 6

Nove ribolovne možnosti

1.   Organi São Tomé in Príncipe lahko za vrste ribolova, ki niso zajete s tem protokolom, Evropsko unijo pozovejo k preučitvi možnosti takega ribolova, in sicer na podlagi rezultatov znanstvene kampanje ter ob upoštevanju najboljših znanstvenih mnenj, ki jih potrdijo znanstveni strokovnjaki, ki predstavljajo obe stranki.

2.   Glede na te rezultate in če Evropska unija izrazi interes za tak ribolov, se stranki posvetujeta v skupnem odboru, preden sãotomejski organi izdajo dovoljenje. Če je primerno, se stranki sporazumeta o pogojih, ki se uporabljajo za te nove ribolovne možnosti, in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo prilogo.

Člen 7

Začasna ustavitev in prilagoditev plačila finančnega prispevka

1.   Finančni prispevek iz člena 2(2)(a) in (b) se lahko prilagodi ali začasno ustavi, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)

če nastanejo neobičajne okoliščine, kot so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v sãotomejski izključni ekonomski coni;

(b)

če zaradi bistvenih sprememb vsebine in izvajanja ribiške politike, na podlagi katere je bil sklenjen ta protokol, ena od strank zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

(c)

če so na podlagi postopka, določenega s členoma 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja, ugotovljene kršitve bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kot so določeni v členu 9 navedenega sporazuma.

2.   Evropska unija si pridržuje pravico do delne ali popolne ustavitve plačila posebnega finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola:

(a)

če skupni odbor pri oceni ugotovi, da doseženi rezultati niso v skladu z načrtom;

(b)

če se ta finančni prispevek ne izvaja.

3.   Plačilo finančnega prispevka se začne ponovno izvajati po posvetu in ob soglasju obeh strank, takoj ko se vzpostavi stanje iz obdobja pred dogodki iz odstavka 1 in/ali če to upravičujejo rezultati izvajanja finančnega prispevka iz odstavka 2. Vendar se plačilo posebnega finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) ne sme izvesti po obdobju šest (6) mesecev po izteku veljavnosti Protokola.

Člen 8

Začasna prekinitev izvajanja Protokola

1.   Izvajanje tega protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od strank, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)

če nastanejo neobičajne okoliščine, kot so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v sãotomejski izključni ekonomski coni;

(b)

če zaradi bistvenih sprememb glede določitve in izvajanja ribiške politike, na podlagi katere je bil sklenjen ta protokol, ena od strank zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

(c)

če ena od strank na podlagi postopka, določenega s členoma 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja, ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kot so določeni v členu 9 navedenega sporazuma;

(d)

če Evropska unija ne plača finančnega prispevka iz člena 2(2)(a) iz razlogov, ki niso navedeni v tem členu;

(e)

če med strankama nastane spor glede uporabe ali razlage tega protokola.

2.   Izvajanje Protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od strank, kadar spora med strankama ni bilo mogoče rešiti s posvetovanji v okviru skupnega odbora.

3.   V primeru začasne prekinitve uporabe Protokola mora zadevna stranka poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri (3) mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve stranki nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če tak spor sporazumno rešita, se Protokol začne ponovno uporabljati, znesek finančnega prispevka pa se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Nacionalno pravo, ki se uporablja

1.   Dejavnosti ribiških plovil Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v sãotomejskih vodah, ureja zakonodaja São Tomé in Príncipe, ki se uporablja, razen če je v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, tem protokolu ter njegovi prilogi in dodatkih določeno drugače.

2.   Sãotomejskih organi Evropsko komisijo obvestijo o vsakršni spremembi zakonodaje ali novi zakonodaji, povezani z ribiškim sektorjem.

3.   Evropska komisija sãotomejske organe obvesti o vsakršni spremembi zakonodaje ali kakršni koli novi zakonodaji, povezani z ribolovnimi dejavnostmi ladjevja Evropske unije v oddaljenih vodah.

Člen 10

Elektronska komunikacija

1.   São Tomé in Príncipe in Evropska unija se zavezujeta, da bosta čim prej vzpostavili informacijske sisteme, potrebne za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma.

2.   Elektronska različica dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

3.   São Tomé in Príncipe in Evropska unija se nemudoma obvestita o kakršnih koli motnjah v delovanju informacijskega sistema. V tem primeru se informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma samodejno nadomestijo s tiskano različico.

Člen 11

Zaupnost podatkov

1.   São Tomé in Príncipe in Evropska unija se zavezujeta, da se bodo vsi osebni podatki v zvezi s plovili EU in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma, vedno obravnavali skrbno v skladu z načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2.   Stranki zagotovita, da so v skladu z zadevnimi določbami ICCAT javnosti dostopni samo zbirni podatki o ribolovnih dejavnostih v sãotomejskih vodah. Podatke, ki se lahko štejejo za zaupne, smejo pristojni organi uporabiti izključno za izvajanje Sporazuma ter za upravljanja ribolova, nadzor in spremljanje.

Člen 12

Trajanje

Ta protokol in njegova priloga se uporabljata štiri (4) leta od začetka začasne uporabe v skladu s členoma 14 in 15, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 13.

Člen 13

Odpoved

1.   V primeru odpovedi tega protokola zadevna stranka drugo stranko pisno uradno obvesti o svoji nameri, da bo odpovedala Protokol, najmanj šest (6) mesecev pred datumom, ko naj bi odpoved začela veljati.

2.   Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka stranki začneta posvetovanja.

Člen 14

Začasna uporaba

Ta protokol se začasno uporablja od datuma podpisa, vendar ne pred 13. majem 2014.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se stranki medsebojno uradno obvestita, da so postopki, potrebni za začetek veljavnosti, zaključeni.

Za Evropsko unijo

Za Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

Image


PRILOGA

Pogoji za izvajanje ribolova s plovili Evropske unije na ribolovnem območju São Tomé in Príncipe

POGLAVJE I

FORMALNOSTI V ZVEZI Z VLOGAMI ZA DOVOLJENJA ZA RIBOLOV IN NJIHOVO IZDAJO

ODDELEK 1

Dovoljenja za ribolov

Predpogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

1.

Dovoljenje za ribolov (licenca za ribolov) na ribolovnem območju São Tomé in Príncipe lahko dobijo samo plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v São Tomé in Príncipe. Imeti morajo urejene odnose z sãotomejskimi organi, kar pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v São Tomé in Príncipe v okviru ribiških sporazumov, sklenjenih z Evropsko unijo. Poleg tega morajo spoštovati določbe Uredbe (ES) št. 1006/2008 (1) o dovoljenjih za ribolov.

3.

Vsako plovilo Evropske unije, ki vloži vlogo za dovoljenje za ribolov, lahko zastopa zastopnik s stalnim prebivališčem v São Tomé in Príncipe. Ime in priimek ter naslov tega zastopnika se lahko omenijo v vlogi za dovoljenje za ribolov.

Vloga za dovoljenje za ribolov

4.

Pristojni organi Evropske unije ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, po elektronski pošti predložijo vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, vsaj petnajst (15) delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka obdobja veljavnosti, pri čemer dajo v vednost Delegacijo Evropske unije v Gabonu. Izvirnike pristojni organi Evropske unije pošljejo neposredno São Tomé in Príncipe, en izvod pa Delegaciji Evropske unije v Gabonu.

5.

Vloge se ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, predložijo v skladu z obrazcem, katerega predloga je v Dodatku 1.

6.

Vsaki vlogi za dovoljenje za ribolov se priložijo naslednji dokumenti:

dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja,

novejša barvna fotografija plovila, slikanega od strani.

7.

Pristojbina se plača na račun, ki ga organi São Tomé in Príncipe navedejo v skladu s členom 2(8) Protokola.

8.

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

Izdaja licenc za ribolov

9.

Ministrstvo São Tomé in Príncipe, pristojno za ribištvo, v 15 delovnih dneh od prejetja vseh dokumentov iz odstavka 6 izda dovoljenja za ribolov za vsa plovila lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom prek delegacije Evropske unije v Gabonu. Da se čim prej omogoči ribolov na zadevnem območju, se izvod dovoljenja za ribolov istočasno pošlje po elektronski pošti tudi lastnikom plovil. Ta izvod se lahko uporablja največ 60 dni od datuma izdaje licence. V tem obdobju se bo izvod dovoljenja štel za enakovrednega originalu.

10.

Dovoljenje za ribolov se izda na ime določenega plovila in ni prenosljivo.

11.

Vendar se na zahtevo Evropske unije in v primeru dokazane višje sile dovoljenje za ribolov zadevnega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za ribolov, izdanim na ime drugega plovila iste kategorije, pri čemer plačilo nove pristojbine ni potrebno. V tem primeru se pri izračunu ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

12.

Lastnik plovila, ki se nadomešča, ali njegov zastopnik vrne preklicano dovoljenje za ribolov ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, prek Delegacije Evropske unije v Gabonu.

13.

Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan, ko se preklicano dovoljenje za ribolov vrne ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo. Delegacija Evropske unije v Gabonu se obvesti o prenosu dovoljenja za ribolov.

14.

Ne glede na določbe odstavka 9 tega oddelka mora biti dovoljenje za ribolov ves čas na krovu plovila.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.

Dovoljenja za ribolov veljajo eno leto.

2.

Pristojbina za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom v EUR na tono ulova na ribolovnem območju São Tomé in Príncipe znaša:

 

55 EUR prvo in drugo leto uporabe,

 

60 EUR tretje leto uporabe,

 

70 EUR četrto leto uporabe.

3.

Dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih pristojbin pristojnim nacionalnim organom:

za plovila za ribolov tuna s potegalko:

6 930 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 126 ton letno za prvo in drugo leto uporabe Protokola,

6 960 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 116 ton letno za tretje leto uporabe Protokola,

7 000 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 100 ton letno za četrto leto uporabe Protokola;

za plovila s površinskim parangalom:

2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 42 ton letno za prvo in drugo leto uporabe Protokola,

2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 38,5 tone letno za tretje leto uporabe Protokola,

2 310 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 33 ton letno za četrto leto uporabe Protokola.

4.

Evropska komisija najpozneje šestdeset (60) dni po obletnici sklenitve Protokola v letu „n + 1“ naredi obračun pristojbin, dolgovanih za leto „n“, na podlagi poročil o ulovu, ki jih pripravijo posamezni lastniki plovil in potrdijo znanstveni inštituti, pristojni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so inštituti IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) in IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), prek Delegacije Evropske unije v Gabonu.

5.

Ta obračun se istočasno pošlje ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

6.

Vsako morebitno dodatno plačilo (za količine ulova, ki presegajo tonaže iz odstavka 4 tega oddelka) lastniki plovil plačajo pristojnim nacionalnim organom São Tomé in Príncipe najpozneje tri (3) mesece po obletnici sklenitve Protokola v letu „n + 1“ na račun, naveden v odstavku 7 Oddelka 1 tega poglavja, in sicer na podlagi zneska na tono, navedenega v odstavku 2 tega oddelka (55, 60 ali 70 EUR glede na leto).

7.

Vendar če je znesek končnega obračuna nižji od zneska predplačila iz odstavka 3 tega oddelka, se lastniku plovila ustrezna razlika ne povrne.

POGLAVJE II

RIBOLOVNA OBMOČJA

1.

Plovila Evropske unije za ribolov tuna s potegalkami in plovila s površinskimi parangali, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola, bodo svoje ribolovne dejavnosti lahko izvajala v vodah, ki so več kot 12 morskih milj od osnovnih črt.

2.

Koordinate izključne ekonomske cone São Tomé in Príncipe so koordinate, ki jih je São Tomé in Príncipe 7. maja 1998 uradno sporočila Združenim narodom (2).

3.

Brez izjem je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost na območju, ki ga skupaj izkoriščata São Tomé in Príncipe in Nigerija ter katerega koordinate so navedene v Dodatku 3.

POGLAVJE III

SPREMLJANJE IN NADZOR

ODDELEK 1

Sistem beleženja ulova

1.

Poveljniki vseh plovil, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola, morajo svoj ulov sporočati ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, da lahko slednje preveri ujete količine, ki jih pristojni znanstveni inštituti potrdijo v skladu s postopkom iz točke 4 oddelka 2 poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

1.1

Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola, morajo izpolniti poročilo o ulovu, katerega predloga je v Dodatku 2 in ki v vseh točkah odraža informacije, zapisane v ladijskem dnevniku. Izvod tega poročila se pošlje centru za spremljanje ribištva São Tomé in Príncipe, po možnosti po elektronski pošti, vsak teden in ob izstopu s sãotomejskega ribolovnega območja.

1.2

Poveljniki plovil pošljejo izvode ladijskega dnevnika ministrstvu São Tomé in Príncipe, pristojnemu za ribištvo, ter znanstvenim inštitutom, navedenim v točki 4 oddelka 2 poglavja I, najpozneje 14 dni po koncu iztovarjanja za zadevno potovanje.

2.

Poveljnik v poročilo o ulovu vsak dan za vsako vrsto, opredeljeno s tričrkovno oznako organizacije FAO, vpiše količino, ki je bila ulovljena in se hrani na krovu, in sicer v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib. Za vsako glavno vrsto poveljnik navede tudi neuspešen ulov. Poveljnik v poročilo o ulovu vsak dan za vsako vrsto vpiše tudi količino, odvrženo v morje, v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib.

3.

Poročila o ulovu, ki jih podpiše poveljnik, se izpolnijo čitljivo.

4.

V primeru neizpolnjevanja določb tega poglavja vlada São Tomé in Príncipe zadevnemu plovilu začasno prekliče dovoljenje za ribolov, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen v skladu z veljavnimi predpisi São Tomé in Príncipe. O tem nemudoma obvesti Evropsko komisijo in državo članico zastave.

5.

Stranki izražata pripravljenost za prehod na elektronski sistem prijave ulova v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka 5. Stranki se strinjata, da način prehoda določita skupaj s ciljem, da bo sistem operativen 1. julija 2015.

ODDELEK 2

Sporočanje ulova: vstop v vode São Tomé in Príncipe in izstop iz njih

1.

Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola, pristojne organe São Tomé in Príncipe vsaj šest (6) ur vnaprej obvestijo, da nameravajo vstopiti v vode São Tomé in Príncipe ali iz njih izstopiti.

2.

Brez poseganja v določbe Oddelka 2 morajo plovila pri obveščanju o vstopu v izključno ekonomsko cono São Tomé in Príncipe in izstopu iz nje sporočiti tudi svoj položaj in ulov, ki ga že hranijo na krovu, opredeljen s tričrkovno oznako organizacije FAO in izražen v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu rib. Ta sporočila je treba poslati po elektronski pošti ali telefaksu na naslov, ki ga bodo sporočili sãotomejski organi.

3.

Plovila, ki so odkrita med izvajanjem ribolova in o tem predhodno niso obvestila pristojnega organa São Tomé in Príncipe, se obravnavajo kot plovila brez dovoljenja za ribolov in se jim lahko izrečejo kazni v skladu z nacionalnim pravom.

4.

Elektronski naslov, številki telefaksa in telefona ter klicna številka radijske postaje se priložijo dovoljenju za ribolov.

ODDELEK 3

Pretovarjanja in iztovarjanja

1.

Vsa plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola in želijo v sãotomejskih vodah pretovoriti ulov, morajo to storiti v sidriščih pristanišč São Tomé in Príncipe.

Lastniki teh plovil ali njihovi zastopniki, ki želijo iztovarjati ali pretovarjati, morajo pristojnim sãotomejskim organom najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

 

imena ribiških plovil, s katerih se bo pretovarjalo ali iztovarjalo,

 

ime tovornega plovila,

 

tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile ali iztovorile,

 

datum pretovarjanja ali iztovarjanja,

 

namembni kraj pretovorjenega ali iztovorjenega ulova.

2.

Pretovarjanje je dovoljeno samo na naslednjih območjih: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Pretovarjanje ali iztovarjanje se šteje kot izstop iz sãotomejskih vod. Plovila morajo pristojnim organom São Tomé in Príncipe predložiti poročila o ulovu in navesti, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali zapustiti sãotomejske vode.

4.

Vsako pretovarjanje ali iztovarjanje ulova, ki ni zajeto v zgornjih odstavkih, je v sãotomejskih vodah prepovedano. Vsaka oseba, ki krši to določbo, se kaznuje v skladu z veljavnimi sãotomejskimi predpisi.

ODDELEK 4

Satelitski sistem za spremljanje plovil (sistem VMS)

1.   Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

Plovila Evropske unije z licenco morajo biti med zadrževanjem na območju São Tomé in Príncipe opremljena s satelitskim sistemom za spremljanje plovil (Vessel Monitoring System – VMS), ki vsako uro samodejno sporoča njihov položaj centru države zastave plovila za spremljanje ribištva.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

a)

identifikacijo plovila,

b)

zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 100 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja,

c)

datum in čas zapisa položaja,

d)

hitrost in smer plovila.

Vsako sporočilo mora biti oblikovano v skladu s predlogo iz Dodatka 4 te priloge.

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na območje São Tomé in Príncipe, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja po izstopu z območja São Tomé in Príncipe, ki se označi z oznako „EXI“.

Center države zastave za spremljanje ribištva zagotovi samodejno obdelavo in, kjer je primerno, elektronski prenos sporočil o položaju. Sporočila o položaju morajo biti zabeležena varno, hraniti pa se morajo tri leta.

2.   Sporočanje položaja plovila v primeru okvare sistema VMS

Poveljnik mora stalno preverjati, da sistem VMS plovila deluje nemoteno in da se sporočila o položaju pravilno prenašajo centru države zastave za spremljanje ribištva.

V primeru okvare se sistem VMS na plovilu popravi ali zamenja v desetih dneh. Po tem roku plovilu ne bo več dovoljeno izvajati ribolovnih dejavnosti na območju São Tomé in Príncipe.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na območju São Tomé in Príncipe s pokvarjenim sistemom VMS, morajo centru države zastave za spremljanje ribištva sporočila o položaju pošiljati po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure ter v njih navesti vse zahtevane informacije.

3.   Varno pošiljanje sporočil o položaju São Tomé in Príncipe

Center države zastave za spremljanje ribištva samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva. Center države zastave za spremljanje ribištva in center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva si izmenjata elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi teh naslovov.

Pošiljanje sporočil o položaju med centrom države zastave za spremljanje ribištva in centrom São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva poteka elektronsko po sistemu varnega komuniciranja.

Center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo o vsakršni prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z licenco, če zadevno plovilo ni poslalo uradnega obvestila o izstopu z območja.

4.   Motnje delovanja sistema komuniciranja

São Tomé in Príncipe zagotovi, da je njena elektronska oprema združljiva z opremo centra države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo nemudoma obvesti o vsakršni motnji pri komuniciranju in sprejemanju sporočil o položaju, da se v najkrajšem možnem času poišče tehnična rešitev.

Štelo se bo, da je poveljnik odgovoren za vsakršno dokazano ravnanje s sistemom VMS plovila, ki je bilo storjeno z namenom povzročitve motenj v delovanju sistema ali ponareditve sporočil o položaju. Za vsako kršitev se bodo naložile kazni, ki jih določa veljavna sãotoméjska zakonodaja.

5.   Sprememba pogostnosti pošiljanja sporočil o položaju

Na podlagi utemeljenih elementov, ki bi lahko dokazovali kršitev, lahko São Tomé in Príncipe od centra države zastave za spremljanje ribištva zahteva skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na trideset minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se izvod zahtevka pošlje Evropski uniji. São Tomé in Príncipe mora ustrezne dokaze nemudoma predložiti centru države zastave za spremljanje ribištva in Evropski uniji. Center države zastave za spremljanje ribištva začne São Tomé in Príncipe nemudoma pošiljati sporočila o položaju v novih intervalih.

Ko se določeno obdobje preiskave konča, São Tomé in Príncipe o tem nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Evropsko unijo. Obvesti ju tudi o morebitnih ukrepih, ki sledijo preiskavi.

POGLAVJE IV

VKRCANJE MORNARJEV

1.

Lastniki plovil za ribolov tuna in plovil s površinskim parangalom zaposlijo državljane držav AKP ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

ladjevje za ribolov tuna s potegalko: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav bo vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz São Tomé in Príncipe ali eventualno iz ene od držav AKP,

ladjevje za ribolov s površinskim parangalom: v obdobju ribolova na ribolovnem območju tretjih držav bo vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz São Tomé in Príncipe ali eventualno iz ene od držav AKP.

2.

Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih mornarjev iz São Tomé in Príncipe.

3.

Lastniki plovil sami izberejo mornarje, ki jih bodo vkrcali na svoje plovilo, s seznama sposobnih in kvalificiranih mornarjev, ki ga dobijo pri organih São Tomé in Príncipe in pri zastopnikih lastnikov plovil.

4.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik pristojnemu organu São Tomé in Príncipe sporoči imena mornarjev, vkrcanih na zadevno plovilo, in njihovo mesto v posadki.

5.

Za mornarje, vkrcane na plovila Evropske unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznanje pravice delavcev do kolektivnih pogajanj in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

6.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz São Tomé in Príncipe in držav AKP, katerih en izvod prejmejo ministrstvo za delo, ministrstvo za ribištvo in podpisniki teh pogodb, se sklenejo med zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. V skladu s temi pogodbami so mornarji upravičeni do sistema socialnega varstva, ki jim pripada v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z življenjskim zavarovanjem za smrt ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

7.

Osebne dohodke mornarjev izplačujejo lastniki plovil. Višino osebnih dohodkov sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Klub temu plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne pod standardi ILO.

8.

Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Evropske unije, se morajo zglasiti pri poveljniku zadevnega plovila dan pred predlaganim datumom njihovega vkrcanja. Če se mornar ne zglasi na dogovorjeni dan in ob dogovorjenem času za vkrcanje, se lastnik plovila avtomatično razreši obveznosti vkrcanja tega mornarja.

POGLAVJE V

OPAZOVALCI

1.

Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe v okviru tega protokola, vkrcajo opazovalce, ki jih izbere ministrstvo São Tomé in Príncipe, pristojno za ribištvo, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.1

Plovila Evropske unije na zahtevo pristojnih sãotomejskih organov vkrcajo opazovalca, ki ga izberejo navedeni organi in ki je zadolžen za preverjanje ulova v vodah São Tomé in Príncipe.

1.2

Pristojni sãotomejski organi sestavijo seznam plovil, ki so izbrana, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, izbranih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Seznama se Evropski komisiji predložita takoj, ko sta sestavljena, in nato vsake tri (3) mesece z morebitnimi posodobitvami.

1.3

Pristojni sãotomejski organi Delegaciji Evropske unije v Gabonu in zadevnim lastnikom plovil sporočijo ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca, po možnosti po elektronski pošti.

2.

Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih sãotomejskih organov na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja predvidenih potovanj določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, izbranega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3.

O pogojih za vkrcanje opazovalca se sporazumno dogovorita lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4.

Opazovalec se vkrca in izkrca v pristanišču, ki ga določi lastnik plovila. Vkrcanje se izvede na začetku prvega ribolovnega potovanja v ribolovnih vodah São Tomé in Príncipe po prejetju seznama izbranih plovil.

5.

Zadevni lastniki plovil sporočijo datume in imena pristanišč podregije za vkrcanje in izkrcanje opazovalcev v dveh tednih in z desetdnevnim predhodnim obvestilom.

6.

Če se opazovalec vkrca v državi, ki ni São Tomé in Príncipe, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo, ki ima na krovu opazovalca, zapusti ribolovno območje São Tomé in Príncipe, je treba storiti vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v São Tomé in Príncipe na stroške lastnika plovila.

7.

Če opazovalca ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila avtomatično razrešen obveznosti vkrcanja tega opazovalca.

8.

Opazovalec se na krovu obravnava kot častnik. Ko plovilo izvaja dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe, opazovalec opravlja naslednje naloge:

8.1

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

8.2

preverjanje položaja plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti;

8.3

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

8.4

preverjanje podatkov o ulovu v ribolovnih vodah São Tomé in Príncipe, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.5

preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.6

sporočanje svojemu pristojnemu organu na ustrezen način podatkov o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

9.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10.

Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za izvajanje nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, ki jih potrebuje za izvajanje nalog, dokumentacije, ki je neposredno povezana z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim in navigacijskim dnevnikom, ter do tistih delov plovila, do katerih mora imeti dostop za lažjo izvedbo nalog.

11.

Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1

stori vse potrebno, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti;

11.2

spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo zadevnemu plovilu.

12.

Opazovalec ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem pripravi poročilo o dejavnostih, ki se pošlje pristojnim sãotomejskim organom, en izvod pa Evropski komisiji. Poročilo podpiše v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu doda ali zahteva, da se mu dodajo vse pripombe, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči ob izkrcanju opazovalca.

13.

Lastnik plovila na lastne stroške zagotovi nastanitev in hrano opazovalcev pod enakimi pogoji, kot veljajo za častnike, glede na praktične možnosti plovila.

14.

Osebni dohodek in socialne prispevke opazovalca krije São Tomé in Príncipe.

POGLAVJE VI

NADZOR IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

1.

Evropska ribiška plovila morajo upoštevati ukrepe in priporočila ICCAT glede ribolovnega orodja in njegovih tehničnih specifikacij ter vse druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti in ulove.

2.

Postopki inšpekcijskih pregledov

 

Inšpekcijski pregled plovil Evropske unije z licenco, ki se izvede na morju, v pristanišču ali v sidrišču pristanišča na ribolovnem območju São Tomé in Príncipe, opravijo plovila in inšpektorji São Tomé in Príncipe, ki morajo izkazati svojo pristojnost za nadzor nad ribištvom.

 

Inšpektorji São Tomé in Príncipe plovilo Evropske unije pred vkrcanjem obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Inšpekcijski pregled opravita največ dva inšpektorja, ki morata pred inšpekcijskim pregledom izkazati svojo istovetnost in usposobljenost za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

 

Inšpektorji São Tomé in Príncipe se na krovu plovila Evropske unije zadržijo samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

 

São Tomé in Príncipe lahko Evropski uniji dovoli, da pri inšpekcijskem pregledu na morju sodeluje kot opazovalka.

 

Poveljnik plovila Evropske unije inšpektorjem São Tomé in Príncipe omogoči vkrcanje in delo.

 

Inšpektorji São Tomé in Príncipe po vsakem inšpekcijskem pregledu pripravijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Evropske unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je pripravil, in poveljnik plovila Evropske unije.

 

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis, mora pisno navesti razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonil podpis“. Inšpektorji São Tomé in Príncipe pred izkrcanjem poveljniku plovila Evropske unije izročijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu. São Tomé in Príncipe pošlje Evropski uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v sedmih dneh po izvedbi pregleda.

POGLAVJE VII

KRŠITVE

1.

Obravnava kršitev

Vsaka kršitev plovila Evropske unije, ki ima licenco v skladu z določbami te priloge, mora biti omenjena v poročilu o inšpekcijskem pregledu. To poročilo se v 24 urah predloži Evropski uniji in državi zastave.Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Poveljnik plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

2.

Ustavitev plovila – informativni sestanek

 

Če tako določa veljavna zakonodaja São Tomé in Príncipe, se lahko v zvezi s prijavljeno kršitvijo od vsakega plovila Evropske unije, ki krši predpise, zahteva, da ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od pristanišč São Tomé in Príncipe.

 

São Tomé in Príncipe najpozneje v 24 urah Evropsko unijo uradno obvesti o vsakršni ustavitvi plovila Evropske unije z licenco. Temu obvestilu so priloženi dokazi o prijavljeni kršitvi.

 

Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, poveljnika, posadke ali tovora, razen ukrepov za zavarovanje dokazov, São Tomé in Príncipe na zahtevo Evropske unije v enem delovnem dnevu od uradnega obvestila o ustavitvi plovila skliče informativni sestanek, da se pojasnijo dejstva, na podlagi katerih je bilo plovilo ustavljeno, in predstavijo morebitni nadaljnji ukrepi. Informativnega sestanka se lahko udeleži zastopnik države zastave plovila.

3.

Kazni za kršitve – postopek poravnave

 

Kazen za prijavljeno kršitev določi São Tomé in Príncipe v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

 

Če je za obravnavanje kršitve potreben sodni postopek, se pred sprožitvijo le-tega in če kršitev ne vključuje kriminalnega dejanja, izpelje postopek poravnave med São Tomé in Príncipe in Evropsko unijo, da se določijo pogoji in raven kazni. V tem postopku poravnave lahko sodelujeta zastopnika države zastave plovila in Evropske unije. Postopek poravnave se zaključi najpozneje tri dni po uradnem obvestilu o ustavitvi plovila.

4.

Sodni postopek – bančna garancija

 

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila, ki je kršilo predpise, na banki, ki jo določi São Tomé in Príncipe, položi bančno garancijo, katere znesek določi São Tomé in Príncipe in ki krije stroške, povezane z ustavitvijo plovila, ocenjeno globo in morebitne odškodnine. Bančna garancija se zadrži do zaključka sodnega postopka.

 

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

a)

v celoti, če ni izrečena nobena kazen,

b)

v višini razlike, če kazen vključuje globo, ki je nižja od zneska bančne garancije.

 

São Tomé in Príncipe obvesti Evropsko unijo o izidu sodnega postopka v sedmih dneh po izreku sodbe.

5.

Sprostitev plovila in posadke

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila izrečena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatki

1 –

Vloga za dovoljenje za ribolov

2 –

Predloga poročila o ulovu

3 –

Zemljepisne koordinate območja, na katerem je ribolov prepovedan

4 –

Oblika sporočila o položaju VMS

5 –

Smernice za uporabo elektronskega sistema sporočanja podatkov o ribolovnih dejavnostih (sistem ERS)

Dodatek 1

SPORAZUM O RIBOLOVU MED SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE IN EVROPSKO UNIJO VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

Image

Dodatek 2

PREDLOGA POROČILA O ULOVU

Image

Image

Dodatek 3

ZEMLJEPISNE KOORDINATE OBMOČJA, NA KATEREM JE RIBOLOV PREPOVEDAN

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

Stopinje

Minute

Sekunde

Stopinje

Minute

Sekunde

03

02

22

S

07

07

31

V

02

50

00

S

07

25

52

V

02

42

38

S

07

36

25

V

02

20

59

S

06

52

45

V

01

40

12

S

05

57

54

V

01

09

17

S

04

51

38

V

01

13

15

S

04

41

27

V

01

21

29

S

04

24

14

V

01

31

39

S

04

06

55

V

01

42

50

S

03

50

23

V

01

55

18

S

03

34

33

V

01

58

53

S

03

53

40

V

02

02

59

S

04

15

11

V

02

05

10

S

04

24

56

V

02

10

44

S

04

47

58

V

02

15

53

S

05

06

03

V

02

19

30

S

05

17

11

V

02

22

49

S

05

26

57

V

02

26

21

S

05

36

20

V

02

30

08

S

05

45

22

V

02

33

37

S

05

52

58

V

02

36

38

S

05

59

00

V

02

45

18

S

06

15

57

V

02

50

18

S

06

26

41

V

02

51

29

S

06

29

27

V

02

52

23

S

06

31

46

V

02

54

46

S

06

38

07

V

03

00

24

S

06

56

58

V

03

01

19

S

07

01

07

V

03

01

27

S

07

01

46

V

03

01

44

S

07

03

07

V

03

02

22

S

07

07

31

V

Dodatek 4

OBLIKA SPOROČILA O POLOŽAJU VMS

Podatek

Oznaka

Obvezen (O)/neobvezen (N)

Vsebina

Začetek zapisa

SR

O

podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Prejemnik

AD

O

podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

O

podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

O

podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Interna referenčna številka pogodbene stranke

IR

N

podatek o plovilu – enotna številka pogodbene stranke: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

O

podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

O

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

O

smer plovila v obsegu 360°

Hitrost

SP

O

hitrost plovila v desetinkah vozlov

Datum

DA

O

podatek o položaju plovila – datum zapisa položaja UTC (LLLL.MM.DD)

Čas

TI

O

podatek o položaju plovila – čas zapisa položaja UTC (UU.MM)

Konec zapisa

ER

O

podatek o sistemu – označuje konec zapisa

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

 

Uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1.

 

Dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila.

 

Vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//).

 

Enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatek.

 

Oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila.

 

Neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec sporočila.

Dodatek 5

SMERNICE ZA UPORABO ELEKTRONSKEGA SISTEMA SPOROČANJA PODATKOV O RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH (SISTEM ERS)

Splošne določbe

(1)

Vsako ribiško plovilo EU mora biti v času, ko izvaja dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe, opremljeno z elektronskim sistemom (Electronic Reporting System, v nadaljnjem besedilu: sistem ERS), ki omogoča zapis in prenos podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovila (v nadaljnjem besedilu: podatki ERS).

(2)

Plovilo EU, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti v vode São Tomé in Príncipe, da bi tam izvajalo ribolovne dejavnosti.

(3)

Podatki ERS se sporočajo v skladu s postopki države zastave plovila, in sicer se najprej pošljejo centru države zastave za spremljanje ribištva, ki zagotovi, da so podatki samodejno na voljo centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(4)

Država zastave in São Tomé in Príncipe zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje ribištva opremljena z računalniško opremo in računalniškimi programi, potrebnimi za samodejen prenos podatkov ERS v formatu XML, ki je na voljo na spletni strani [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], in uporabljata postopek za shranjevanje, ki omogoča zapisovanje in shranjevanje podatkov ERS v računalniško berljivi obliki za obdobje najmanj treh let.

(5)

Vse spremembe ali posodobitve formata morajo biti označene in datirane ter se morajo začeti uporabljati v šestih (6) mesecih od uvedbe.

(6)

Za prenos podatkov ERS se uporabijo elektronska komunikacijska sredstva, imenovana DEH (Data Exchange Highway), ki jih v imenu EU upravlja Evropska komisija.

(7)

Država zastave in São Tomé in Príncipe imenujeta vsaka svojega korespondenta ERS, ki bo kontaktna oseba.

(a)

Korespondent ERS se imenuje za najmanj šest (6) mesecev.

(b)

Centra države zastave in São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva si sporočita kontaktne podatke njunih korespondentov ERS (ime, naslov, telefon, teleks, e-naslov) pred začetkom obratovanja sistema ERS.

(c)

Vsako spremembo kontaktnih podatkov korespondentov ERS je treba nemudoma sporočiti.

Priprava in sporočanje podatkov ERS

(8)

Ribiško plovilo EU mora:

(a)

za vsak dan v vodah São Tomé in Príncipe dnevno sporočati podatke ERS;

(b)

za vsako ribolovno dejavnost zabeležiti količino vsake vrste, ki je bila ulovljena in nato zadržana na krovu (tako za ciljne vrste kot za prilov) ali zavržena;

(c)

za vsako vrsto, opredeljeno v dovoljenju za ribolov, ki ga je izdala São Tomé in Príncipe, prijaviti tudi neuspešen ulov;

(d)

vsako vrsto opredeliti s tričrkovno oznako organizacije FAO;

(e)

količine izraziti v kilogramih žive teže, po potrebi pa tudi s številom posameznih rib;

(f)

v podatke ERS za vsako vrsto zabeležiti pretovorjene in/ali iztovorjene količine;

(g)

v podatke ERS ob vsakem vstopu (sporočilo COE) v sãotomejske vode in izstopu (sporočilo COX) iz njih zabeležiti posebno sporočilo, ki za vsako vrsto iz dovoljenja za ribolov, ki ga je izdala São Tomé in Príncipe, navaja količine rib na krovu ob vsakem vstopu oziroma izstopu;

(h)

podatke ERS najpozneje do 23.59 (UTC) dnevno poslati centru države zastave za spremljanje ribištva v skladu s formatom iz odstavka 3 zgoraj.

(9)

Za pravilnost zapisanih in sporočenih podatkov ERS je odgovoren poveljnik.

(10)

Center države zastave za spremljanje ribištva podatke ERS samodejno in takoj pošlje centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(11)

Center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva potrdi prejem podatkov ERS s povratnim sporočilom in vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

Okvara sistema ERS na krovu plovila in/ali nedelovanje prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva

(12)

Država zastave nemudoma obvesti poveljnika in/ali lastnika plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega zastopnika o vsaki tehnični okvari sistema ERS, nameščenega na krovu plovila, ali o nedelovanju prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva.

(13)

Država zastave São Tomé in Príncipe obvesti o odkriti okvari in o sprejetih ukrepih za odpravo okvare.

(14)

V primeru okvare sistema ERS na krovu poveljnik in/ali lastnik zagotovi popravilo ali nadomestitev sistema ERS v desetih dneh. Če plovilo v tem desetdnevnem obdobju pristane v pristanišču, lahko z izvajanjem ribolovnih dejavnosti v vodah São Tomé in Príncipe nadaljuje šele, ko njegov sistem ERS v celoti deluje, razen če mu São Tomé in Príncipe izda posebno dovoljenje.

(15)

Ribiško plovilo lahko po tehnični okvari sistema ERS pristanišče zapusti šele potem:

(a)

ko njegov sistem ERS ponovno deluje v skladu z zahtevami države zastave in São Tomé in Príncipe, ali

(b)

če mu to dovoli država zastave. V tem primeru država zastave São Tomé in Príncipe obvesti o svoji odločitvi pred izplutjem plovila.

(16)

Vsako plovilo EU, ki izvaja dejavnosti v sãotomejskih vodah z okvarjenim sistemom ERS, vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) centru države zastave za spremljanje ribištva sporoči vse podatke ERS s katerim koli drugim razpoložljivim sredstvom elektronskega sporočanja, dostopnim centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva.

(17)

Podatke ERS, ki jih zaradi okvare sistema São Tomé in Príncipe ni bilo mogoče sporočiti prek sistema ERS, center države zastave za spremljanje ribištva centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva sporoči v drugi sporazumno dogovorjeni elektronski obliki. To alternativno sporočanje je treba obravnavati kot prednostno, ob upoštevanju, da običajno veljavnih rokov za posredovanje podatkov morda ne bo mogoče spoštovati.

(18)

Če center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva podatkov ERS od določenega plovila ne prejme tri dni zapored, lahko São Tomé in Príncipe plovilu naroči, naj se zaradi preiskave takoj napoti v pristanišče, ki ga določi São Tomé in Príncipe.

Okvara v centrih za spremljanje ribištva – neprejem podatkov ERS s strani centra Demokratične republike São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva

(19)

Kadar center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS, njegov korespondent ERS o tem takoj obvesti korespondenta ERS drugega centra za spremljanje ribištva in po potrebi sodeluje pri odpravi težave.

(20)

Center države zastave za spremljanje ribištva in center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva se pred zagonom sistema ERS dogovorita o alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstvih, ki se bodo uporabila za prenos podatkov ERS v primeru okvare v centrih za spremljanje ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

(21)

V primeru obvestila centra São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva, da ni prejel podatkov ERS, center države zastave za spremljanje ribištva ugotovi vzroke za težavo in sprejme ukrepe za njeno odpravo. Center države zastave za spremljanje ribištva v 24 urah od ugotovitve okvare obvesti center São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva in EU o rezultatih in sprejetih ukrepih.

(22)

Če je za odpravo težave potrebnih več kot 24 ur, center države zastave za spremljanje ribištva centru São Tomé in Príncipe za spremljanje ribištva takoj sporoči manjkajoče podatke ERS z alternativnim elektronskim sredstvom iz odstavka 17.

(23)

São Tomé in Príncipe o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe (MCS), da center za spremljanje ribištva São Tomé in Príncipe plovil EU zaradi okvare v enem od centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.

Vzdrževanje centra za spremljanje ribištva

(24)

O načrtovanih vzdrževalnih delih centra za spremljanje ribištva (program vzdrževanja), ki bi lahko vplivala na izmenjavo podatkov ERS, je treba drugi center za spremljanje ribištva obvestiti najmanj 72 ur vnaprej ter po možnosti navesti datum in trajanje vzdrževanja. V primeru nenačrtovanega vzdrževanja se navedene informacije drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo takoj, ko je mogoče.

(25)

Med vzdrževanjem se lahko sporočanje podatkov ERS prekine, dokler sistem ne začne ponovno delovati. Zadevni podatki ERS se sporočijo takoj po koncu vzdrževalnih del.

(26)

Če vzdrževanje traja več kot 24 ur, se podatki ERS drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo z alternativnim elektronskim sredstvom iz odstavka 17.

(27)

São Tomé in Príncipe o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe (MCS), da se plovila EU zaradi vzdrževanja enega od centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnavala kot plovila v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.


UREDBE

7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/27


UREDBA SVETA (EU) št. 607/2014

z dne 19. maja 2014

o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. julija 2007 s sprejetjem Uredbe (ES) št. 894/2007 (1) odobril Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Principe in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Unija in Demokratična republika São Tomé in Príncipe sta 19. decembra 2013 s pogajanji dosegli in parafirali nov protokol k Sporazumu o partnerstvu, ki plovilom Unije dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Demokratična republika São Tomé in Príncipe izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo na področju ribištva.

(3)

Svet je 19. maja 2014 sprejel Sklep 2014/334/EU (2) o podpisu in začasni uporabi novega protokola.

(4)

Treba bi bilo določiti način razdelitve ribolovnih možnosti med države članice za obdobje uporabe novega protokola.

(5)

Če se izkaže, da dovoljenja za ribolov ali ribolovne možnosti, dodeljene Uniji v skladu z novim protokolom, niso v celoti izčrpane, bo Komisija o tem obvestila države članice v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1006/2008 (3). Če v roku, ki ga določi Svet, ni odgovora, se to šteje za potrdilo, da plovila zadevne države članice v zadevnem obdobju svojih ribolovnih možnosti ne izkoriščajo v celoti. Ta rok bi bilo treba določiti.

(6)

Za zagotovitev stalnosti ribolovnih dejavnosti plovil Unije je v novem protokolu določena njegova začasna uporaba s strani pogodbenic od dne njegovega podpisa. Ta uredba bi se zato morala uporabljati od dneva podpisa novega protokola –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: Protokol), se med države članice razdelijo, kot sledi:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija

16 plovil

Francija

12 plovil

(b)

plovila s površinskim parangalom:

v prvih dveh letih veljavnosti Protokola:

Španija

4 plovila

Portugalska

2 plovili

v zadnjih dveh letih veljavnosti Protokola:

Španija

5 plovil

Portugalska

1 plovilo

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum o partnerstvu.

3.   Če se z vlogami za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol, Komisija upošteva vloge za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008.

4.   Rok, v katerem morajo države članice potrditi, da v celoti ne izkoriščajo ribolovnih možnosti, ki so jim dodeljene, kot je določeno v členu 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008, je deset delovnih dni od datuma, ko Komisija obvesti države članice, da ribolovne možnosti niso v celoti izkoriščene.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma podpisa Protokola.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2014

Za Svet

Predsednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 894/2007 z dne 23. julija 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo (UL L 205, 7.8.2007, str. 35).

(2)  Sklep Sveta 2014/334/EU z dne 19. maja 2014 o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/29


UREDBA SVETA (EU, Euratom) št. 608/2014

z dne 26. maja 2014

o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti četrtega odstavka člena 311 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (1) in zlasti člena 9 Sklepa,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posebnem zakonodajnem postopku,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba bi bilo zagotoviti preglednost sistema virov lastnih sredstev Unije z zagotavljanjem ustreznih informacij proračunskemu organu. Zato bi morale države članice Komisiji omogočiti dostop do dokumentov in informacij, potrebnih za izvajanje pooblastil, ki jih ima v zvezi z lastnimi sredstvi Unije, ter ji te podatke in dokumente po potrebi poslati.

(2)

Ureditev poročanja držav članic, odgovornih za zbiranje lastnih sredstev, Komisiji, bi morala omogočati, da lahko Komisija spremlja ukrepanje držav članic za izterjavo lastnih sredstev, zlasti v primerih goljufij in nepravilnosti.

(3)

Morebitne presežke prihodkov Unije nad skupnimi dejanskimi odhodki v proračunskem letu bi bilo treba prenesti v naslednje proračunsko leto, da se zagotovi uravnotežen proračun. Zato bi bilo treba določiti razliko, ki se prenese v naslednje leto.

(4)

Države članice bi morale izvajati preverjanja in preiskave v zvezi z določitvijo lastnih sredstev Unije in njihovim dajanjem na razpolago. Da se omogoči uporaba finančnih pravil v zvezi z lastnimi sredstvi, bi bilo treba zagotoviti sodelovanje med državami članicami in Komisijo.

(5)

Zaradi doslednosti in jasnosti bi bilo treba oblikovati določbe o pooblastilih in obveznostih zastopnikov Komisije, pooblaščenih za izvajanje inšpekcijskih pregledov v zvezi z lastnimi sredstvi Unije, ob upoštevanju posebne narave posameznih virov lastnih sredstev. Treba bi bilo opredeliti pogoje, pod katerimi pooblaščeni zastopniki opravljajo svoje naloge, in zlasti določiti pravila, ki jih morajo upoštevati vsi uradniki, drugi uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki Unije glede poklicne zaupnosti in varstva osebnih podatkov. Treba je opredeliti status napotenih nacionalnih strokovnjakov in možnost, da zadevna država članica zavrne prisotnost uradnikov iz drugih držav članic na inšpekcijskem pregledu.

(6)

Zaradi doslednosti bi bilo treba določene določbe Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 (2) vključiti v to uredbo. Te določbe se nanašajo na izračun razlike in njen vnos v proračun, kontrolo in nadzor lastnih sredstev ter ustrezne zahteve glede poročanja, kot tudi Svetovalni odbor za lastna sredstva.

(7)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(8)

Za sprejemanje izvedbenih aktov, ki bi določali podrobna pravila za poročanje o goljufijah in nepravilnostih, ki vplivajo na upravičenost do tradicionalnih lastnih sredstev in letna poročila držav članic o njihovih inšpekcijskih pregledih, bi bilo treba zaradi tehnične narave teh aktov, ki jo narekujejo zahteve v zvezi s poročanjem, uporabiti svetovalni postopek.

(9)

Za splošne določbe, ki veljajo za vse vrste virov lastnih sredstev ter se nanašajo na kontrolo in nadzor prihodkov, kar vključuje tudi ustrezne zahteve glede poročanja, se zahteva ustrezen parlamentarni nadzor, ki je določen v Pogodbah.

(10)

Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1026/1999 (4) bi bilo treba razveljaviti.

(11)

Posvetovanja so bila opravljena z Evropskim računskim sodiščem in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, ki sta sprejela mnenji (5).

(12)

Zaradi doslednosti in ob upoštevanju člena 11 Sklepa 2014/335/EU, Euratom bi morala ta uredba začeti veljati isti dan kot ta sklep in se uporabljati od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

DOLOČITEV LASTNIH SREDSTEV

Člen 1

Izračun in vnos razlike v proračun

1.   Za namene uporabe člena 7 Sklepa 2014/335/EU, Euratom razlika v zadevnem proračunskem letu pomeni razliko med vsemi prihodki, zbranimi v zvezi s tem proračunskim letom, in zneskom plačil, izvedenih na osnovi odobritev za to proračunsko leto, povečanih za znesek odobritev za isto proračunsko leto, prenesenih v skladu s členom 13 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta (6) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

Razlika se poveča ali zmanjša za neto znesek odobritev, prenesenih iz preteklih proračunskih let in nato razveljavljenih. Z odstopanjem od člena 8(1) finančne uredbe se razlika poveča ali zmanjša tudi za:

(a)

plačila, ki presegajo nediferencirane odobritve, prenesene iz preteklega proračunskega leta v skladu s členom 13(1) in (4) finančne uredbe zaradi sprememb tečajev eura;

(b)

razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami v proračunskem letu.

2.   Komisija vsako proračunsko leto pred koncem oktobra na podlagi podatkov, ki jih ima takrat na razpolago, pripravi oceno lastnih sredstev, ki bodo zbrana v celotnem letu. V primeru znatnih razlik v primerjavi s prvotnimi ocenami se lahko sprejme pisni predlog spremembe k predlogu proračuna za naslednje proračunsko leto ali sprememba proračuna za tekoče proračunsko leto.

POGLAVJE II

DOLOČBE V ZVEZI S KONTROLO IN NADZOROM, VKLJUČNO Z USTREZNIMI ZAHTEVAMI GLEDE POROČANJA

Člen 2

Ukrepi za kontrolo in nadzor

1.   Lastna sredstva iz člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom se pregledujejo, kot je določeno v tej uredbi, brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 (7) in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (8).

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so Komisiji dana na razpolago lastna sredstva iz člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

3.   Kadar se ukrepi za kontrolo in nadzor nanašajo na tradicionalna lastna sredstva iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom:

(a)

države članice izvajajo preverjanja in preiskave v zvezi z določanjem in dajanjem na razpolago teh lastnih sredstev;

(b)

države članice na zahtevo Komisije izvedejo dodatne inšpekcijske preglede. V svoji zahtevi Komisija navede razloge za dodatni inšpekcijski pregled. Komisija lahko tudi zahteva, da se ji pošljejo določeni dokumenti;

(c)

države članice Komisijo na njeno zahtevo povežejo z inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvajajo. Kadar je Komisija povezana z inšpekcijskim pregledom, ima dostop, kolikor je to potrebno zaradi uporabe te uredbe, do dokazil v zvezi z določitvijo lastnih sredstev in njihovim dajanjem na razpolago ter do vseh drugih ustreznih dokumentov v zvezi z navedenimi dokazili;

(d)

Komisija lahko sama izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem. Zastopnikom, ki jih Komisija pooblasti za tak inšpekcijski pregled, se omogoči dostop do dokumentov, kot je določeno za inšpekcijske preglede iz točke (c). Države članice omogočijo navedene inšpekcijske preglede;

(e)

inšpekcijski pregledi iz točk (a) do (d) ne posegajo v naslednje:

(i)

inšpekcijske preglede, ki jih izvajajo države članice v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi;

(ii)

ukrepe iz členov 287 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

(iii)

ureditev inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 322(1)(b) PDEU.

4.   Kadar se ukrepi za kontrolo in nadzor nanašajo na lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) iz člena 2(1)(b) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, se izvajajo v skladu s členom 11 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89.

5.   Kadar se ukrepi za kontrolo in nadzor nanašajo na lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) iz člena 2(1)(c) Sklepa 2014/335/EU, Euratom:

(a)

Komisija skupaj z zadevno državo članico vsako leto preveri sporočene skupne zneske glede morebitnih napak pri pripravi podatkov, zlasti v zadevah, ki jih priglasi odbor BND, ustanovljen z Uredbo (ES, Euratom) št. 1287/2003. Pri tem lahko v posameznih primerih pregleda tudi izračune in osnovne statistične podatke, razen informacij o posameznih družbah ali osebah, če ustrezne ocene ne bi bilo mogoče zagotoviti drugače;

(b)

Komisiji se omogoči dostop do dokumentov v zvezi s statističnimi postopki in osnovnimi statističnimi podatki iz člena 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003.

6.   Za namene ukrepov za kontrolo in nadzor iz odstavkov 3, 4 in 5 tega člena lahko Komisija zahteva od držav članic, da ji pošljejo ustrezne dokumente ali poročila v zvezi s sistemi, ki jih uporabljajo za zbiranje lastnih sredstev ali dajanje na razpolago teh sredstev Komisiji.

Člen 3

Pooblastila in obveznosti pooblaščenih zastopnikov Komisije

1.   Komisija posebej za opravljanje inšpekcijskih pregledov iz člena 2 imenuje nekatere svoje uradnike ali druge uslužbence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zastopniki).

Za vsak inšpekcijski pregled Komisija pooblaščenim zastopnikom da pisno pooblastilo, v katerem sta navedena njihova identiteta in uradni položaj.

Pri inšpekcijskih pregledih lahko sodelujejo osebe, ki jih države članice začasno dajo na razpolago Komisiji kot napotene nacionalne strokovnjake.

Z izrecnim in predhodnim soglasjem zadevne države članice lahko Komisija zaprosi za pomoč uradnike iz drugih držav članic kot opazovalce. Komisija zagotovi, da ti uradniki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 3 tega člena.

2.   Pooblaščeni zastopniki med inšpekcijskimi pregledi tradicionalnih lastnih sredstev in lastnih sredstev iz naslova DDV, iz člena 2(3) oziroma (4), ravnajo na način, ki je združljiv s pravili, ki veljajo za uradnike zadevne države članice. Zavezuje jih poklicna skrivnost v skladu s pogoji iz odstavka 3 tega člena.

Pri inšpekcijskih pregledih lastnih sredstev iz naslova BNP iz člena 2(5) Komisija spoštuje nacionalna pravila o zaupnosti statističnih podatkov.

Pooblaščeni zastopnik lahko po potrebi vzpostavi stik z dolžniki, vendar samo v okviru inšpekcijskih pregledov tradicionalnih lastnih sredstev in samo prek pristojnih organov, katerih postopki za zbiranje lastnih sredstev so predmet pregleda.

3.   Za informacije, ki se v kakršni koli obliki sporočajo ali pridobijo v skladu s to uredbo, velja poklicna skrivnost, uživajo pa varstvo, kot je za podobne informacije zagotovljeno z nacionalnim pravom države članice, v kateri so bile informacije zbrane, in z ustreznimi predpisi, ki se uporabljajo za institucije Unije.

Te informacije se ne smejo sporočiti nikomur razen osebam znotraj institucij Unije ali držav članic, ki morajo biti z njimi seznanjene po uradni dolžnosti; prav tako se brez predhodnega soglasja države članice, v kateri so bile informacije zbrane, ne smejo uporabljati v druge namene razen tistih, določenih v tej uredbi.

Prvi in drugi pododstavek se uporabljata za uradnike, druge uslužbence Unije in napotene nacionalne strokovnjake.

4.   Komisija zagotovi, da pooblaščeni zastopniki in druge osebe, ki delujejo na podlagi njenega pooblastila, ravnajo v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10) ter drugimi pravili Unije in nacionalnimi pravili v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Člen 4

Priprava in vodenje inšpekcijskih pregledov

1.   Komisija v ustrezno utemeljenem sporočilu o inšpekcijskem pregledu pravočasno obvesti državo članico, v kateri se izvede inšpekcijski pregled. Pri takem inšpekcijskem pregledu lahko sodelujejo zastopniki zadevne države članice.

2.   Pri inšpekcijskih pregledih tradicionalnih lastnih sredstev, s katerimi je povezana Komisija v skladu s členom 2(3), in lastnih sredstev iz naslova DDV iz člena 2(4), organizacijo dela in odnose s službami, ki sodelujejo v pregledu, zagotavlja služba, ki jo imenuje zadevna država članica.

3.   Inšpekcijske preglede tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(3)(d) na kraju samem izvajajo pooblaščeni zastopniki. Za namene organizacije dela in zagotavljanja odnosov s službami ter, kadar je to primerno, dolžniki, vključenimi v inšpekcijski pregled, ti zastopniki pred inšpekcijskim pregledom na kraju samem vzpostavijo potrebne stike z uradniki, ki jih imenuje zadevna država članica. Za to vrsto inšpekcijskega pregleda se pooblastilu priloži dokument, v katerem sta navedena cilj in namen inšpekcijskega pregleda.

4.   Inšpekcijske preglede v zvezi z lastnimi sredstvi iz naslova BND iz člena 2(5) izvajajo pooblaščeni zastopniki. Za namene organizacije dela ti zastopniki vzpostavijo potrebne stike s pristojnimi upravami v državah članicah.

5.   Države članice zagotovijo, da službe ali agencije, ki so odgovorne za določanje in zbiranje lastnih sredstev ter njihovo dajanje na razpolago, in organi, ki so jim službe oziroma agencije dale navodila za izvajanje inšpekcijskih pregledov v zvezi s tem, zagotavljajo pooblaščenim zastopnikom potrebno pomoč pri opravljanju njihovih nalog.

Za namene inšpekcijskih pregledov tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(3)(d) na kraju samem zadevne države članice pravočasno obvestijo Komisijo o identiteti in uradnem položaju oseb, ki so jih imenovale za sodelovanje pri teh inšpekcijskih pregledih, ter za zagotavljanje vse potrebne pomoči pooblaščenim zastopnikom pri opravljanju njihovih nalog.

6.   Rezultati kontrol in inšpekcijskih pregledov iz člena 2, razen inšpekcijskih pregledov, ki jih izvajajo države članice iz člena 2(3)(a) in (b), se v roku treh mesecev po ustrezni poti sporočijo zadevni državi članici. Država članica predloži svoje pripombe v roku treh mesecev po prejemu poročila. Iz ustrezno utemeljenih razlogov pa lahko Komisija zadevno državo članico pozove, da svoje pripombe glede posameznih točk predloži v roku enega meseca po prejemu poročila. Zadevna država članica lahko prošnjo zavrne s sporočilom, v katerem navede razloge, ki ji preprečujejo, da bi se lahko odzvala na prošnjo Komisije.

Nato se rezultati in pripombe iz prvega pododstavka, skupaj s povzetkom poročila, pripravljenega v zvezi s kontrolami lastnih sredstev iz naslova DDV, pošljejo vsem državam članicam.

Kadar se med inšpekcijskimi pregledi na kraju samem ali povezanimi inšpekcijskimi pregledi tradicionalnih lastnih sredstev ugotovi, da je treba spremeniti ali popraviti podatke v izkazih ali izjavah v zvezi z lastnimi sredstvi, poslanih Komisiji, in je treba zadevne popravke vnesti v posodobljen izkaz ali izjavo, se zadevne spremembe v tako uporabljenem izkazu ali izjavi opremijo z ustreznimi opombami.

Člen 5

Poročanje o goljufijah in nepravilnostih, ki vplivajo na upravičene zneske tradicionalnih lastnih sredstev

1.   V zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom države članice v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja pošljejo Komisiji opis ugotovljenih primerov goljufij in nepravilnosti glede upravičenih zneskov, ki presegajo 10 000 EUR.

V roku iz prvega pododstavka vsaka država članica predloži podatke o stanju goljufij in nepravilnosti, o katerih je že poročala Komisiji, za katere pa pred tem še ni navedla, ali bodo zneski izterjani, razveljavljeni ali jih ni mogoče izterjati.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobnosti glede opisov iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(2).

3.   Povzetek priglasitev iz odstavka 1 tega člena se vključi v poročilo Komisije iz člena 325(5) PDEU.

Člen 6

Poročanje držav članic o inšpekcijskih pregledih tradicionalnih lastnih sredstev

1.   Države članice Komisiji predložijo podrobna letna poročila o svojih inšpekcijskih pregledih v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi in rezultate teh pregledov, splošne podatke ter kakršna koli načelna vprašanja v zvezi z glavnimi težavami, ki nastanejo pri uporabi zadevnih uredb, s katerimi se izvaja Sklep 2014/335/EU, Euratom, zlasti spornimi zadevami. Poročila pošljejo Komisiji do 1. marca v letu, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu. Komisija na podlagi teh poročil pripravi zbirno poročilo, ki ga pošlje vsem državam članicam.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko letnih poročil držav članic iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(2).

3.   Komisija o delovanju ureditve inšpekcijskega nadzora tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(3) vsaka tri leta poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

POGLAVJE III

ODBOR IN KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Svetovalni odbor za lastna sredstva. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 8

Končne določbe

Uredba (ES, Euratom) št. 1026/1999 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo in na določbe Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, razveljavljene z Uredbo Sveta (EU, Euratom št. 609/2014 (11), ki so navedene v korelacijski tabeli iz Priloge k tej uredbi, se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu z navedeno korelacijsko tabelo.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2014

Za Svet

Predsednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Glej stran 105 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih Skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(4)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1026/1999 z dne 10. maja 1999 o določitvi pravic in obveznosti zastopnikov, ki jih je Komisija pooblastila za izvajanje kontrol in inšpekcijskih pregledov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 126, 20.5.1999, str. 1).

(5)  Mnenje št. 2/2012 Evropskega računskega sodišča z dne 20. marca 2012 (UL C 112, 18.4.2012, str. 1) in mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2012 (UL C 181, 21.6.2012, str. 45).

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

(8)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

(9)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (glej stran 39 tega Uradnega lista).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES, Euratom) št. 1026/1999

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000

Ta uredba

 

Členi 1 do 6(4)

 

Člen 6(5)

Člen 5(1)

 

Členi 7 do 12

 

Člen 15

Člen 1(1)

 

Člen 16(1) in (2)

Člen 1(2)

 

Člen 16, tretji pododstavek

 

Člen 17(1) do (4)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

 

Člen 17(5), prvi, drugi in četrti stavek

Člen 6(1)

 

Člen 17(5), tretji stavek

Člen 5(3)

 

Člen 18(1)

Člen 2(3)(a)

 

Člen 18(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 2(3)(b), prvi in drugi stavek

 

Člen 18(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 2(3)(c), prvi stavek

 

Člen 18(2), drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 2(3)(d), tretji stavek

 

Člen 18(2), drugi pododstavek, drugi stavek

Člen 2(3)(c) drugi stavek

 

Člen 18(2), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 2(3)(b), tretji stavek

 

Člen 18(2), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 4(6), tretji pododstavek

 

Člen 18(3), prvi stavek

Člen 2(3)(d), prvi stavek

 

Člen 18(3), drugi stavek

Člen 2(3)(d), drugi stavek

 

Člen 18(3), tretji in četrti stavek

Člen 4(1)

Člen 2(3)(d), drugi stavek

 

Člen 18(4)

Člen 2(3)(e)

 

Člen 18(5)

Člen 6(3)

Člen 2(4)

 

Člen 19, prvi in drugi stavek

Člen 2(5)(a)

Člen 2(5)(b)

Člen 2(6)

Člen 1, prvi pododstavek

 

Člen 3(1), prvi pododstavek

Člen 1, drugi pododstavek

 

Člen 3(1), tretji pododstavek

Člen 1, tretji pododstavek

 

Člen 3(1), četrti pododstavek

Člen 2(1) in (2)

 

Člen 2(3), prvi stavek

 

Člen 3(1), drugi pododstavek

Člen 2(3), drugi stavek

 

Člen 4(3), tretji stavek

Člen 3(1)(a) in (b)

 

Člen 3(2), prvi pododstavek

 

Člen 19, tretji stavek

Člen 3(2), drugi pododstavek

Člen 3(1)(c)

 

Člen 3(2), tretji pododstavek

Člen 3(2)(a)

 

Člen 4(2)

Člen 3(2)(b)

 

Člen 4(3), prvi in drugi stavek

Člen 3(2)(c)

 

Člen 4(4)

Člen 4

 

Člen 4(5)

Člen 5(1) in (2)

 

Člen 3(3)

Člen 5(3)

 

Člen 3(4)

Člen 6

 

Člen 4(6), prvi in drugi pododstavek

Člen 7

 

Člen 8

 

 

Členi 20 do 23

Člen 5(2)

Člen 6(2)

 

Člen 7

Člen 8

Člen 9


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/39


UREDBA SVETA (EU, Euratom) št. 609/2014

z dne 26. maja 2014

o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev

(prenovitev)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 322(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 (2) je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Nekatere določbe Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 so vključene v Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 (3) in zato v tej uredbi ne bi smele biti vključene. Navedene določbe se nanašajo na izračun razlike in njen vnos v proračun, kontrolo lastnih sredstev in nadzor nad njimi ter ustrezne zahteve glede poročanja, pa tudi Svetovalni odbor za lastna sredstva.

(3)

Unija mora imeti lastna sredstva iz člena 2 Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom (4) na razpolago pod najugodnejšimi pogoji in zato bi bilo treba določiti pravila, po katerih države članice ta lastna sredstva zagotavljajo Komisiji. V tej uredbi so prevzeta pravila o dajanju na razpolago tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) iz člena 2(1)(b) tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: lastna sredstva iz naslova DDV) ter lastnih sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) iz člena 2(1)(c) navedenega sklepa (v nadaljnjem besedilu: lastna sredstva iz naslova BND), ki so bila prej vključena v Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000.

(4)

V zvezi z lastnimi sredstvi bi bilo treba opredeliti pojem določitve upravičenega zneska in podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti določitve tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

(5)

Za lastna sredstva iz dajatev na sladkor, ki naj bi se zbrali v proračunskem letu, ki je enako tržnemu letu, na katerega se odhodki nanašajo, bi bilo treba določiti, da morajo države članice te prelevmane dati na razpolago Komisiji v proračunskem letu, v katerem so določeni.

(6)

Države članice bi morale Komisiji omogočiti dostop do dokumentov in podatkov, potrebnih za izvajanje pooblastil, ki jih ima v zvezi z lastnimi sredstvi Unije, ter ji te dokumente in podatke po potrebi poslati.

(7)

Državni organi, odgovorni za zbiranje lastnih sredstev, bi morali biti sposobni Komisiji kadar koli predložiti vse dokumente, ki utemeljujejo zbrana lastna sredstva.

(8)

Treba bi bilo voditi posebne račune upravičenih zneskov, ki niso bili izterjani. Ti računi in predložitev četrtletnega poročila o teh računih naj bi omogočali Komisiji natančnejše spremljanje in nadzor postopkov, ki jih uporabijo države članice za zbiranje lastnih sredstev, zlasti tistih, pri katerih je šlo za goljufije ali nepravilnosti.

(9)

Določiti bi bilo treba zastaralni rok za stike med državami članicami in Komisijo, ker se novi upravičeni zneski, ki jih države članice določijo za pretekla leta, štejejo kot upravičeni zneski, določeni za tekoče leto.

(10)

Da bi zagotovili financiranje proračuna Unije v vseh okoliščinah, bi bilo treba za lastna sredstva iz naslovov DDV in BND, vzpostavljena v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (5), določiti postopek, po katerem dajejo države članice lastna sredstva, predvidena v proračunu, na razpolago Uniji v obliki rednih mesečnih dvanajstin in pozneje te zneske popravijo glede na dejansko osnovo za lastna sredstva iz naslova DDV in ustrezne spremembe BND, takoj ko so te v celoti znane.

(11)

Treba bi bilo pojasniti vpliv sprememb podatkov o BND, do katerih pride po koncu vsakega proračunskega leta, na financiranje bruto znižanj.

(12)

Lastna sredstva bi bilo treba dati na razpolago v obliki vknjižbe zapadlih zneskov na račun, ki je v ta namen odprt v imenu Komisije pri ministrstvu za finance ali organu, ki ga pooblasti posamezna država članica. Da bi pretok sredstev omejili samo na pretok, ki je potreben za izvrševanje proračuna, se mora Unija pri črpanju iz navedenih računov omejiti samo na pokrivanje denarnih potreb Komisije.

(13)

Komisiji je treba zagotoviti zadostna sredstva za izpolnjevanje ureditvenih zahtev za plačila, ki so pogosta predvsem v prvih mesecih leta, zlasti v zvezi s posebnimi potrebami plačevanja odhodkov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 73/2009 (6).

(14)

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba poskrbeti, da stroški izterjave obresti na lastna sredstva, ki se dajo na razpolago z zamudo, ne presegajo zneska dolgovanih obresti.

(15)

Uskladiti bi bilo treba poročanje o odpisih določenih upravičenih zneskov, za katere se razglasi ali šteje, da so neizterljivi.

(16)

Tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo bo omogočilo pravilno uporabo finančnih pravil v zvezi z lastnimi sredstvi.

(17)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(18)

Za sprejemanje izvedbenih aktov, ki naj bi določali podrobna pravila za mesečna poročila o računih za upravičene zneske tradicionalnih lastnih sredstev in četrtletna poročila o posebnih računih, pa tudi za primere neizterljivih zneskov, ki presegajo 50 000 EUR, bi bilo treba zaradi tehnične narave teh aktov, ki so potrebni za poročanje, uporabiti svetovalni postopek.

(19)

Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000 bi bilo treba razveljaviti.

(20)

Zaradi doslednosti in upoštevanja člena 11 Sklepa 2014/335/EU, Euratom bi morala ta uredba začeti veljati isti dan kot navedeni sklep in bi jo bilo treba uporabljati od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena pravila, po katerih se dajo Komisiji na razpolago lastna sredstva Unije iz člena 2(1)(a), (b) in (c) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Člen 2

Datum določitve tradicionalnih lastnih sredstev

1.   Za uporabo te uredbe se upravičenost Unije do tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom določi takoj, ko so izpolnjeni pogoji za knjiženje upravičenega zneska na račune in za obvestitev dolžnika, določeni v carinskih predpisih.

2.   Datum določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 je datum knjiženja v računovodske knjige, ki so določene v carinskih predpisih.

Za prelevmane in druge dajatve v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor je datum določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 datum obvestila po predpisih za sektor sladkorja.

Kadar to obvestilo ni izrecno predpisano, je ta datum tisti, ko države članice določijo zneske, ki jim jih dolgujejo dolžniki, po potrebi kot predplačilo ali plačilo razlike.

3.   V spornih primerih se šteje, da za namene določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 lahko upravičeni znesek izračunajo pristojni upravni organi najpozneje do sprejetja prve upravne odločbe, s katero se obvesti dolžnika o dolgu, ali ob začetku sodnega postopka, če je to prej.

Datum določitve iz odstavka 1 je datum odločbe ali izračuna, ki sledi začetku tega sodnega postopka.

4.   Kadar je treba obvestilo popraviti, se uporablja odstavek 1.

Člen 3

Shranjevanje dokazil

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se dokazila o določitvi upravičenega zneska in dajanju lastnih sredstev na razpolago hranijo najmanj tri koledarska leta, šteto od konca leta, na katero se dokazila nanašajo.

Države članice dokazila v zvezi s statističnimi postopki in osnovami iz člena 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 hranijo do 30. septembra četrtega leta po zadevnem proračunskem letu. Dokazila v zvezi z osnovo za lastna sredstva iz naslova DDV se hranijo enako dolgo.

Če se pri potrjevanju dokazil iz prvega in drugega odstavka v skladu s členom 2(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014 ali členom 11 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 (8) izkaže, da je potreben popravek, se dokazila hranijo še dovolj dolgo po roku iz prvega odstavka, da se lahko popravek izvede in nadzoruje.

Kadar se spor med državo članico in Komisijo v zvezi z obveznostjo dajanja določenega zneska lastnih sredstev na razpolago reši, in sicer sporazumno ali z odločbo Sodišča Evropske unije, pošlje država članica Komisiji dokazila, potrebna za sprejetje ustreznih nadaljnjih finančnih ukrepov, v dveh mesecih po rešitvi spora.

Člen 4

Upravno sodelovanje

1.   Vse države članice sporočijo Komisiji:

(a)

imena služb ali agencij, ki so odgovorne za določanje, zbiranje, dajanje na razpolago in nadziranje lastnih sredstev, ter temeljne določbe v zvezi z vlogo in delovanjem teh služb in agencij;

(b)

splošne določbe zakonov in drugih predpisov ter določbe v zvezi z računovodskim postopkom za določanje, zbiranje, dajanje lastnih sredstev na razpolago ter za nadzor s strani Komisije;

(c)

natančen naziv vseh upravnih in računovodskih evidenc, v katere se vnesejo določeni upravičeni zneski iz člena 2, zlasti računov, ki se uporabljajo za pripravo poročil iz člena 6.

Komisijo je treba takoj obvestiti o vsaki spremembi teh nazivov ali določb.

2.   Komisija pošlje na zahtevo ene države članice podatke iz odstavka 1 vsem državam članicam.

Člen 5

Veljavne stopnje

Enotna stopnja iz člena 2(1)(c) Sklepa 2014/335/EU, Euratom se določi v okviru proračunskega postopka in izračuna kot odstotek vsote napovedi bruto nacionalnega dohodka (BND) držav članic, in sicer tako, da v celoti krije tisti del proračuna, ki se ne financira iz prihodkov iz člena 2(1)(a) in (b) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, iz finančnih prispevkov za dodatne programe na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter drugih prihodkov.

Ta stopnja je v proračunu izražena s številko, ki ima toliko decimalnih mest, kolikor je potrebno, da se lastna sredstva iz naslova BND v celoti razdelijo po državah članicah.

POGLAVJE II

RAČUNI LASTNIH SREDSTEV

Člen 6

Knjiženje na račune in poročanje

1.   Račune lastnih sredstev, ki so razčlenjeni po vrstah sredstev, vodi ministrstvo za finance vsake države članice ali organ, ki ga pooblasti posamezna država članica.

2.   Za namene računovodstva lastnih sredstev se mesec ne konča pred 13. uro zadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem je bil določen upravičeni znesek.

3.   Upravičeni zneski, določeni v skladu s členom 2, se ob upoštevanju drugega pododstavka tega odstavka knjižijo na račune najpozneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil upravičeni znesek določen.

Določeni upravičeni zneski, ki niso knjiženi na računih iz prvega pododstavka, ker še niso izterjani in zanje ni bilo predloženo jamstvo, se v obdobju iz prvega pododstavka prikazujejo na posebnih računih. Države članice lahko uporabijo isti postopek, kadar se višina določenih upravičenih zneskov, za katere je bilo predloženo jamstvo, izpodbija in bi se po rešitvi nastalega spora lahko spremenila.

Lastna sredstva iz naslovov DDV in BND pa se ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravki proračunskih neravnovesij, odobreni Združenemu kraljestvu, in bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, knjižijo na račune iz prvega pododstavka na naslednji način:

dvanajstine iz člena 10(3) se knjižijo prvi delovni dan vsakega meseca,

razlike iz člena 10(4) in (6) ter popravki iz člena 10(5) in (7) se knjižijo letno, razen posebnih popravkov iz prve alinee člena 10(5), ki se knjižijo na račune prvi delovni dan v mesecu, ki sledi dogovoru med zadevno državo članico in Komisijo.

Določeni upravičeni zneski iz naslova dajatev in drugih stroškov v zvezi s skupno tržno ureditvijo v sektorju sladkorja se knjižijo na račune iz prvega pododstavka. Če ti upravičeni zneski niso izterjani v rokih, ki so določeni, lahko države članice popravijo vknjižbo in izjemoma knjižijo upravičene zneske na posebne račune.

4.   Vse države članice v rokih, določenih v odstavku 3, pošljejo Komisiji:

(a)

mesečno poročilo o računih za upravičene zneske iz prvega pododstavka odstavka 3;

(b)

četrtletno poročilo o posebnih računih iz drugega pododstavka odstavka 3.

Države članice skupaj s temi mesečnimi poročili pošljejo podatke ali poročila o odbitkih od lastnih sredstev na podlagi določb o območjih s posebnim statusom.

Skupaj s končnimi četrtletnimi poročili za zadevno leto posredujejo države članice oceno skupnih upravičenih zneskov na posebnem računu na dan 31. decembra leta, za katero sredstev verjetno ne bo mogoče izterjati.

Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila za mesečna in četrtletna poročila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 16(2).

Člen 7

Računovodski popravki

Po 31. decembru tretjega leta, ki sledi zadevnemu letu, popravki vsote mesečnih poročil, ki jih države članice pošiljajo na podlagi prvega pododstavka člena 6(4) za zadevno leto, niso več mogoči, razen v točkah, za katere je pred tem datumom Komisija ali zadevna država članica poslala obvestilo.

Člen 8

Popravki določitve upravičenih zneskov

Popravki iz člena 2(4) se prištejejo ali odštejejo od skupnih določenih upravičenih zneskov. Popravki se knjižijo na račune iz prvega in drugega pododstavka člena 6(3) ter v poročila iz člena 6(4) v skladu z datumom teh popravkov.

POGLAVJE III

DAJANJE LASTNIH SREDSTEV NA RAZPOLAGO

Člen 9

Ureditev z ministrstvi za finance in ureditev knjiženja

1.   Po postopku iz člena 10 vse države članice lastna sredstva knjižijo v dobro računa, ki je v imenu Komisije odprt pri ministrstvu za finance ali organu, ki ga je država članica pooblastila.

Račun se vodi v nacionalni valuti, in to brezplačno.

2.   Države članice ali organi, ki jih države članice pooblastijo, pošljejo Komisiji v elektronski obliki:

(a)

na delovni dan, ko so lastna sredstva knjižena na račun Komisije, izpisek stanja na računu ali potrdilo o vknjižbi sredstev, iz katerega je razvidno knjiženje teh lastnih sredstev;

(b)

brez poseganja v točko (a), najpozneje drugi delovni dan po knjiženju lastnih sredstev na račun izpisek stanja na računu, iz katerega je razvidno knjiženje teh lastnih sredstev.

3.   Zneski v dobro se preračunajo v eure v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta (9) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 (10).

Člen 10

Določanje zneskov, časovni razpored za dajanje na razpolago, popravki

1.   Ko se odštejejo stroški zbiranja v skladu s členom 2(3) in členom 10(3) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, se tradicionalna lastna sredstva iz člena 2(1)(a) navedenega sklepa vknjižijo najpozneje prvi delovni dan po devetnajstem dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil določen upravičeni znesek v skladu s členom 2 te uredbe.

Upravičeni zneski, ki se prikazujejo na posebnih računih na podlagi drugega pododstavka člena 6(3) te uredbe, pa se vknjižijo najpozneje prvi delovni dan po devetnajstem dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili upravičeni zneski izterjani.

2.   Po potrebi lahko Komisija pozove države članice, da sredstva, razen lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND, vknjižijo en mesec prej, in sicer na podlagi podatkov, ki jih imajo 15. dan istega meseca.

Vsaka taka vnaprejšnja vknjižba se uskladi naslednji mesec pri knjiženju zneskov iz odstavka 1. Ta uskladitev pomeni knjiženje negativnega zneska v višini zneska, ki je bil knjižen en mesec prej.

3.   Lastna sredstva iz naslovov DDV in BND se ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, knjižijo v dobro prvi delovni dan vsakega meseca v višini, ki pomeni eno dvanajstino ustreznih skupnih zneskov v proračunu, preračunanih v nacionalne valute po zadnjem veljavnem menjalnem tečaju v koledarskem letu pred zadevnim proračunskim letom, objavljenem v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Komisija lahko za posebne potrebe plačevanja odhodkov EKJS v skladu z Uredbo (ES) št. 73/2009 in odvisno od stanja kratkoročnih likvidnostnih sredstev Unije pozove države članice, da v prvem četrtletju proračunskega leta en mesec ali dva prej knjižijo dvanajstino ali del dvanajstine zneskov v proračunu za lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski.

Po prvem četrtletju zahtevane mesečne vknjižbe ne smejo presegati ene dvanajstine lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND, hkrati pa morajo ostati v mejah zneskov, ki so v ta namen predvideni v proračunu.

Komisija o tem obvesti države članice vnaprej, najpozneje dva tedna pred zahtevanim knjiženjem.

Za te vnaprejšnje vknjižbe se uporablja osmi pododstavek, ki se nanaša na znesek, ki se knjiži vsako leto januarja, oziroma deveti pododstavek, če proračun pred začetkom proračunskega leta še ni dokončno sprejet.

Za vsako spremembo enotne stopnje lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND ter popravka proračunskih neravnovesij, odobrenega Združenemu kraljestvu, in financiranja tega popravka iz členov 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom ter financiranja bruto znižanj, odobrenih Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, je potrebno dokončno sprejetje spremembe proračuna in zaradi vsake take spremembe se popravijo dvanajstine, knjižene od začetka proračunskega leta.

Ti popravki se izvedejo pri prvem knjiženju po dokončnem sprejetju spremembe proračuna, če je ta sprejeta pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se izvedejo pri drugem knjiženju po dokončnem sprejetju spremembe proračuna. Z odstopanjem od člena 11 finančne uredbe se ti popravki knjižijo na računih za proračunsko leto, na katero se nanaša zadevna sprememba proračuna.

Izračun dvanajstin za januar vsakega proračunskega leta temelji na zneskih iz predloga proračuna iz člena 314(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), preračunanih v nacionalne valute po prvem veljavnem menjalnem tečaju po 15. decembru koledarskega leta pred zadevnim proračunskim letom, popravek se izvede z vknjižbo za naslednji mesec.

Če do začetka proračunskega leta proračun še ni dokončno sprejet, države članice prvi delovni dan vsakega meseca, vključno z januarjem, knjižijo eno dvanajstino zneska lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND ob upoštevanju vpliva, ki ga imata nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanje, odobreno Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, iz zadnjega sprejetega proračuna; popravek se izvede na prvi datum knjiženja po dokončnem sprejetju proračuna, če je ta sprejet pred šestnajstim dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se popravek izvede na drugi datum knjiženja po dokončnem sprejetju proračuna.

4.   Vsem državam članicam se na podlagi letnega poročila o osnovi za lastna sredstva iz naslova DDV iz člena 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi podatkov iz navedenega poročila z upoštevanjem enotne stopnje, sprejete za preteklo proračunsko leto, v dobro pa 12 plačil, izvršenih v navedenem proračunskem letu. Vendar pa osnova za lastna sredstva iz naslova DDV posamezne države članice, pri kateri se upošteva navedena stopnja, ne sme presegati odstotka njenega BND, določenega v členu 2(1)(b) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, pri čemer se uporablja opredelitev BND iz prvega pododstavka člena 2(7) tega sklepa. Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

5.   Ob vsaki spremembi osnove za lastna sredstva iz naslova DDV iz člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 vsaka zadevna država članica, katere osnova ob upoštevanju teh popravkov ne presega odstotkov, določenih v členu 2(1)(b) in členu 10(2) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, popravi razliko iz odstavka 4 tega člena na naslednji način:

popravki po prvem pododstavku člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, izvedeni do 31. julija, so podlaga za splošni popravek, ki se knjiži na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan v decembru istega leta. Vendar pa se lahko poseben popravek knjiži pred tem datumom, če se tako dogovorita zadevna država članica in Komisija,

kadar je zaradi ukrepov za popravek osnove, ki jih sprejme Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, treba popraviti vknjižbe na računu iz člena 9(1) te uredbe, se popravek knjiži na datum, ki ga določi Komisija v skladu z navedenimi ukrepi.

Prav tako se razlika popravi zaradi sprememb BND iz odstavka 7 tega člena, in sicer za vsako državo članico, katere osnova je ob upoštevanju popravkov iz prvega pododstavka tega člena omejena navzgor z odstotki, določenimi v členu 2(1)(b) in členu 10(2) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Komisija države članice obvesti o teh popravkih pravočasno, tako da jih lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

Posebni popravek pa se lahko knjiži kadar koli, če se tako dogovorita zadevna država članica in Komisija.

6.   Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi BND z upoštevanjem stopnje, sprejete za preteklo proračunsko leto, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem proračunskem letu. Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

7.   Ob vsaki spremembi BND iz preteklih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju člena 5 navedene uedbe se za vsako zadevno državo članico popravi razlika, določena v skladu z odstavkom 6 tega člena. Ta popravek se določi na način, ki je določen v prvem pododstavku odstavka 5 tega člena. Komisija države članice obvesti o teh popravkih, da jih lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta. Po 30. septembru četrtega leta po danem proračunskem letu sprememb BND ni več mogoče upoštevati, razen v točkah, za katere je v tem roku Komisija ali država članica poslala obvestilo.

8.   Postopka iz odstavkov 4 do 7 pomenita spremembo prihodkov za proračunsko leto, v katerem se izvedeta.

Znesek prihodkov iz proračuna za tekoče proračunsko leto se lahko v skladu s členom 1(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014 s spremembo proračuna poveča ali zmanjša za znesek, ki je rezultat teh postopkov.

9.   V primeru sprememb podatkov o BND v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 se financiranje bruto znižanj, odobrenih Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, naknadno ne spremeni.

Člen 11

Popravek zaradi nesodelovanja

1.   Če država članica v skladu s PDEU in njenima Protokoloma št. 21 in 22 ne sodeluje pri financiranju določenega ukrepa ali politike Unije, ima pravico do popravka, izračunanega v skladu z odstavkom 2 tega člena, pri znesku, ki ga je plačala v lastna sredstva, za vsako leto, v katerem ni sodelovala.

2.   Komisija izračuna popravek v letu, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu, istočasno kot določi razliko BND iz člena 10 te uredbe.

Izračun se opravi na podlagi podatkov zadevnega proračunskega leta, in sicer:

(a)

skupnega BND po tržnih cenah in sestavnih delov BND;

(b)

proračunske realizacije odhodkov iz poslovanja zadevnega ukrepa ali politike.

Popravek je enak zmnožku celotnega zneska zadevnih odhodkov, razen odhodkov, ki jih financirajo tretje države, z deležem BND države članice, ki ima pravico do popravka, v BND vseh držav članic. Popravek financirajo sodelujoče države članice glede na lestvico, določeno z deležem njihovega BND v skupnem znesku BND vseh sodelujočih držav članic. Za izračun popravka se zneski preračunavajo med nacionalno valuto in eurom po zadnjem veljavnem menjalnem tečaju v koledarskem letu pred zadevnim proračunskim letom.

Popravek za vsako zadevno leto se izvede samo enkrat in je v primeru naknadne spremembe BND dokončen.

3.   Komisija države članice pravočasno obvesti o zneskih teh popravkov, da jih lahko knjižijo v dobro računa iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra.

Člen 12

Obresti na zneske, dane na razpolago z zamudo

1.   Za vsako zamudo pri knjiženju na račun iz člena 9(1) zadevna država članica plača obresti.

Vendar se zneski obresti, nižji od 500 EUR, ne izterjajo.

2.   Če je država članica v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za dve odstotni točki.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

3.   Če država članica ni v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki; ali, za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, najbolj enakovredna mera, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

4.   Za plačilo obresti iz odstavka 1 se člen 9(2) in (3) uporablja mutatis mutandis.

Člen 13

Neizterljivi zneski

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so v skladu s to uredbo Komisiji na razpolago zneski v višini upravičenih zneskov, določenih v členu 2.

2.   Državam članicam ni treba dati Komisiji na razpolago zneskov v višini upravičenih zneskov, določenih v členu 2, ki jih ni mogoče izterjati iz enega od naslednjih razlogov:

(a)

zaradi višje sile;

(b)

zaradi drugih razlogov, na katere nimajo vpliva.

Določeni upravičeni zneski se razglasijo za neizterljive z odločbo pristojnega upravnega organa, ki ugotovi, da jih ni mogoče izterjati.

Za določene upravičene zneske se šteje, da so neizterljivi, najpozneje po petih letih od datuma, ko so bili določeni v skladu s členom 2, ali ko je v primeru upravne ali sodne pritožbe izdana, uradno sporočena ali objavljena dokončna ali pravnomočna odločba.

Če je bil znesek delno plačan, se zgoraj navedeno obdobje največ petih let začne od datuma zadnjega plačila, če dolg s tem ni poravnan.

Zneski, za katere se razglasi ali šteje, da so neizterljivi, se dokončno odstranijo iz posebnih računov iz drugega pododstavka člena 6(3). Prikažejo se v prilogi k četrtletnemu poročilu iz prvega pododstavka člena 6(4) in po potrebi v četrtletnih poročilih iz člena 5 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014.

3.   V treh mesecih po upravni odločbi iz odstavka 2 tega člena ali v skladu z roki iz navedenega odstavka države članice pošljejo Komisiji poročilo s podatki o primerih, ko se je uporabil odstavek 2 tega člena, če zadevni določeni upravičeni zneski presegajo 50 000 EUR.

To poročilo vključuje vse potrebna dejstva za popolno preiskavo vzrokov iz členov 2(a) in (b) tega člena, ki so zadevni državi članici preprečili dajanje zadevnih sredstev na razpolago, in ukrepov izterjave, ki jih je država članica uvedla v zadevnem primeru ali primerih.

To poročilo se sestavi po obrazcu, ki ga pripravi Komisija. V ta namen Komisija sprejme ustrezne izvedbe akte. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 16(2).

4.   Komisija v šestih mesecih od prejema poročila iz odstavka 3 zadevni državi članici sporoči svoje pripombe.

Če Komisija zahteva dodatne podatke, začne teči zgoraj navedeni šestmesečni rok od datuma prejema zahtevanih dodatnih podatkov.

POGLAVJE IV

UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

Člen 14

Zahteve pri upravljanju denarnih sredstev

1.   Komisija črpa zneske, knjižene v dobro računa iz člena 9(1), v potrebni višini za zadovoljevanje potreb po denarnih sredstvih, ki nastanejo pri izvrševanju proračuna.

2.   Če so potrebe po denarnih sredstvih večje od sredstev na računih, lahko Komisija črpa več, kakor znašajo ta sredstva skupaj, če so na voljo odobritve v proračunu in do višine lastnih sredstev, predvidenih v proračunu. V takem primeru Komisija vnaprej obvesti države članice o vseh predvidljivih izrednih potrebah.

3.   Samo v primeru zamude pri vračanju posojil, ki so sklenjena ali za katere je dano jamstvo v skladu z uredbami in sklepi Sveta, v okoliščinah, ko Komisija ne more pravočasno sprožiti drugih ukrepov, predvidenih s finančnimi aranžmaji za ta posojila, da bi lahko zagotovila izpolnitev pravnih obveznosti Unije do posojilodajalcev, se lahko za servisiranje dolgov Unije začasno uporabljajo določbe odstavkov 2 in 4, ne glede na pogoje iz odstavka 2.

4.   Razlika med skupnimi sredstvi in potrebami po denarnih sredstvih se razdeli med države članice, pri čemer se čim bolj upoštevajo njihovi deleži v predvidenih proračunskih prihodkih.

Člen 15

Izvrševanje plačilnih nalogov

1.   Države članice ali organi, ki jih države članice pooblastijo, izvršijo plačilne naloge Komisije po navodilih Komisije najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu. V primeru gotovinskih transakcij pa države članice izvršijo plačilne naloge v roku, ki ga zahteva Komisija.

2.   Države članice ali organi, ki jih države članice pooblastijo, pošljejo Komisiji v elektronski obliki najpozneje drugi delovni dan po zaključku posamezne transakcije izpisek stanja na računu, iz katerega je razviden s transakcijo povezan pretok.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Svetovalni odbor za lastna sredstva iz člena 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 17

Prehodna določba o obrestni meri

Obrestna mera iz člena 11 različice Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, preden je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 (11), se še naprej uporablja za izračun zamudnih obresti za plačila, ki so zapadla pred 1. decembrom 2004.

Člen 18

Razveljavitev

1.   Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2014

Za Svet

Predsednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Mnenje št. 2/2012 z dne 20. marca 2012 (UL C 112, 18.4.2012, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem lastnih sredstev Evropske unije (glej stran 29 tega Uradnega lista).

(4)  Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (glej stran 105 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(8)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

(9)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 352, 27.11.2004, str. 1).


PRILOGA I

RAZVELJAVLJENA UREDBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000

(UL L 130, 31.5.2000, str. 1)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004

(UL L 352, 27.11.2004, str. 1)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 105/2009

(UL L 36, 5.2.2009, str. 1)


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 3, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 3, četrti odstavek

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6(1) in (2)

Člen 6(1) in (2)

Člen 6(3)(a)

Člen 6(3), prvi pododstavek

Člen 6(3)(b)

Člen 6(3), drugi pododstavek

Člen 6(3)(c)

Člen 6(3), tretji pododstavek

Člen 6(3)(d)

Člen 6(3), četrti pododstavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a), prvi stavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a), drugi stavek

Člen 6(4), drugi pododstavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b), prvi stavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b), drugi stavek

Člen 6(4), tretji pododstavek

Člen 6(4), drugi pododstavek

Člen 6(4), četrti pododstavek

Člen 6(5)

Člen 7

Člen 7

Člen 8, prvi odstavek

Člen 8

Člen 8, drugi odstavek

Člen 9(1)

Člen 9(1)

Člen 9(1a)

Člen 9(2)

Člen 9(2)

Člen 9(3)

Člen 10(1), (2), (3), (4), (5), (6) in (7)

Člen 10(1), (2), (3), (4), (5), (6) in (7)

Člen 10(8)

Člen 10(8), prvi pododstavek

Člen 10(9)

Člen 10(9)

Člen 10(10)

Člen 10a

Člen 11

Člen 11(1)

Člen 12(1), prvi pododstavek

Člen 12(1), drugi pododstavek

Člen 11(2), (3) in (4)

Člen 12(2), (3) in (4)

Člen 12(1), (2), (3) in (4)

Člen 14

Člen 12(5), prvi pododstavek

Člen 15(1)

Člen 12(5), drugi pododstavek

Člen 15(2)

Člen 15

Člen 16, prvi in drugi odstavek

Člen 16, tretji odstavek

Člen 10(8), drugi pododstavek

Člen 17(1) in (2)

Člen 13(1) in (2)

Člen 17(3), prvi pododstavek

Člen 13(3), prvi pododstavek

Člen 17(3), drugi pododstavek

Člen 17(3), tretji pododstavek

Člen 13(3), drugi pododstavek

Člen 13(3), tretji pododstavek

Člen 17(4)

Člen 13(4)

Člen 17(5)

Člen 18

Člen 19

Člen 20

Člen 21

Člen 16

Člen 21a

Člen 17

Člen 22

Člen 23

Člen 18

Člen 19

Priloga

 

 

Priloga I

Priloga II


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/53


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 610/2014

z dne 14. februarja 2014

o uvedbi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem ECSEL

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov (1) in zlasti člena 1(3)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) vzpostavlja okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in ureja sodelovanje Unije v javno-zasebnih partnerstvih, vključno s skupnimi podjetji, na ključnih področjih, kjer lahko raziskave in inovacije prispevajo k širšim ciljem Unije v zvezi s konkurenčnostjo in pomagajo pri obravnavanju družbenih izzivov.

(2)

Sodelovanje pri posrednih ukrepih v okviru programa Obzorje 2020 bi moralo biti skladno z Uredbo (EU) št. 1290/2013. Vendar je bila zaradi upoštevanja posebnih operativnih razlogov skupnih podjetij, ustanovljenih na podlagi člena 187 Pogodbe na področju elektronskih komponent in sistemov, Komisija pooblaščena za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za čas trajanja programa Obzorje 2020, da bi organi financiranja na tem področju lahko uporabljali različne stopnje povračila za finančna sredstva Unije v primerih, ko ena ali več držav članic sofinancira posameznega udeleženca ali ukrep.

(3)

Skupno podjetje ECSEL je bilo ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 561/2014 (3) za obdobje do 31. decembra 2024 za izvajanje skupne tehnološke pobude na področju elektronskih komponent in sistemov.

(4)

Posebni operativni razlogi so bili ugotovljeni v zvezi s sofinanciranjem držav članic in uporabo nacionalnih pravil financiranja.

(5)

Glede na navedene operativne razloge je potrebno odstopanje od enotne stopnje povračila iz člena 28(3) Uredbe (EU) št. 1290/2013 v primerih, ko ena ali več držav članic sofinancira posameznega udeleženca ali ukrep, da se omogoči stopnja povračila za finančna sredstva Unije, ki se razlikuje glede na vrsto udeleženca in vrsto ukrepa. Stopnja povračila bi se morala razlikovati glede na vrsto udeleženca in vrsto ukrepa, da bi omogočili lažje čezmejno sodelovanje, zlasti z majhnimi in srednjimi podjetji in nepridobitnimi pravnimi subjekti, ob hkratnem doseganju optimalne stopnje učinka finančnega vzvoda na zasebne naložbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 28(3) Uredbe (EU) št. 1290/2013 lahko Skupno podjetje ECSEL uporabi različne stopnje povračila za finančna sredstva Unije v okviru posameznega ukrepa glede na vrsto udeleženca in vrsto dejavnosti pri ukrepih, ko ena ali več držav članic sofinancira posameznega udeleženca ali ukrep.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 81.

(2)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL (UL L 169, 7.6.2014, str. 152).


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/55


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 611/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi z delovnimi programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Ta pravila je treba dopolniti, da se zagotovi uspešna in učinkovita poraba pomoči Unije. Z novimi pravili bo treba nadomestiti pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 867/2008 (2), ki jo je zato treba razveljaviti.

(2)

Da se omogoči učinkovito izvajanje delovnih programov, je treba določiti, da se finančna sredstva Unije dodeljujejo sorazmerno s trajanjem teh programov, in hkrati zagotoviti, da letni izdatki za izvajanje odobrenih delovnih programov ne presegajo zneska iz člena 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(3)

Za zagotovitev splošne doslednosti pri dejavnostih priznanih organizacij proizvajalcev, priznanih združenj organizacij proizvajalcev in priznanih medpanožnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: organizacije upravičenke) je treba določiti vrste ukrepov, ki so upravičene do finančnih sredstev Unije, in vrste dejavnosti, ki niso upravičene. Prav tako je treba določiti način predložitve delovnih programov in merila za njihov izbor. Zadevnim državam članicam je treba dovoliti, da določijo dodatne pogoje upravičenosti, da lahko ukrepe bolje prilagodijo dejanskemu stanju oljčnega sektorja v državi.

(4)

Ob upoštevanju pridobljenih izkušenj je treba določiti prage financiranja Unije vsaj za področja izboljšanja vpliva na okolje pri gojenju oljk, povečanja konkurenčnosti gojenja oljk s posodobitvijo ter sledljivosti, certificiranja in zaščite kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, predvsem z nadzorom kakovosti oljčnega olja, prodanega končnemu porabniku, da se zagotovi izvedba vsaj najnujnejših ukrepov na občutljivih in hkrati prednostnih področjih.

(5)

Za zagotovitev izvedbe delovnih programov v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter učinkovitega upravnega vodenja sistema podpore organizacij upravičenk je treba določiti podrobna pravila za vloge za odobritev, izbor in odobritev delovnih programov.

(6)

Člen 231 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se za vse večletne programe, sprejete pred 1. januarjem 2014, do izteka teh programov še naprej uporabljajo zadevne določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Zato je treba določiti, da se Uredba (ES) št. 867/2008 še naprej uporablja za delovne programe, ki so se izvajali na dan začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1308/2013 v zvezi z ukrepi, upravičenimi do finančnih sredstev Unije, minimalno dodelitvijo finančnih sredstev Unije za posebna področja po državah članicah ter merili in podrobnimi pravili za odobritev delovnih programov v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk.

Člen 2

Finančna sredstva Unije

Države članice zagotovijo, da se finančna sredstva Unije iz člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013 dodeljujejo sorazmerno s trajanjem delovnih programov, določenim v navedenem členu, in da hkrati letni izdatki za izvajanje odobrenih delovnih programov ne presegajo zneska iz odstavka 2 navedenega člena.

Člen 3

Ukrepi, upravičeni do finančnih sredstev Unije

1.   Ukrepi, upravičeni do finančnih sredstev Unije iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013, so naslednji:

(a)

na področju spremljanja in upravljanja trga v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

zbiranje podatkov o sektorju in trgu v skladu s podrobnostmi glede metode, geografske zastopanosti in natančnosti, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

izvedba študij o vsebinah, ki so povezane z drugimi ukrepi, predvidenimi v delovnem programu zadevnih organizacij upravičenk;

(b)

na področju izboljšanja vpliva na okolje pri gojenju oljk:

(i)

skupno izvajanje postopkov za vzdrževanje nasadov oljk z velikim pomenom za okolje, ki jim grozi opustitev, v skladu s pogoji, ki jih na podlagi objektivnih meril določi pristojni nacionalni organ, zlasti glede regionalnih območij, ki so lahko upravičena, ter površine in najmanjšega možnega števila proizvajalcev v oljčnem sektorju, ki morajo biti za učinkovito delovanje vključeni v te postopke;

(ii)

oblikovanje dobrih kmetijskih praks pri gojenju oljk v skladu z okoljskimi merili, prilagojenimi lokalnim razmeram, razširjanje teh praks med proizvajalce oljk in spremljanje njihovega izvajanja;

(iii)

praktični prikaz drugih možnosti, ki nadomestijo kemične proizvode proti oljčni muhi, in sezonsko spremljanje njenega razvoja;

(iv)

praktični prikaz tehnik gojenja oljk, namenjenih varstvu okolja in ohranjanju pokrajine, kot so ekološko kmetovanje, kmetovanje z nizko porabo sredstev, varstvo tal z zmanjšanjem erozije in integrirano kmetovanje;

(v)

varstvo odpornih in ogroženih sort;

(c)

na področju povečanja konkurenčnosti gojenja oljk s posodobitvijo:

(i)

izboljšanje namakalnih sistemov in načinov pridelave;

(ii)

nadomeščanje slabo rodovitnih oljčnih dreves z novimi;

(iii)

usposabljanje proizvajalcev glede novih načinov pridelave;

(iv)

ukrepi usposabljanja in obveščanja;

(d)

na področju izboljšanja kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

izboljšanje pogojev za gojenje, obiranje, dobavo in skladiščenje oljk pred predelavo v skladu s tehničnimi zahtevami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

izboljšanje raznovrstnosti oljčnih nasadov na posameznih kmetijskih gospodarstvih, pod pogojem, da prispevajo k ciljem delovnih programov;

(iii)

izboljšanje pogojev skladiščenja oljčnega olja in namiznih oljk, uporaba ostankov pri proizvodnji oljčnega olja in namiznih oljk ter izboljšanje pogojev ustekleničevanja oljčnega olja;

(iv)

tehnična podpora proizvodnji, predelovalni industriji, podjetjem za proizvodnjo namiznih oljk, mlinom in pakirnicam glede kakovosti proizvodov;

(v)

ustanavljanje in izboljšanje laboratorijev za analizo deviških oljčnih olj;

(vi)

izobraževanje ocenjevalnih komisij pokuševalcev za organoleptične preglede deviških oljčnih olj in namiznih oljk;

(e)

na področju sledljivosti, certificiranja in zaščite kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, predvsem z nadzorom kakovosti oljčnega olja, prodanega končnemu porabniku:

(i)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov, ki omogočajo sledljivost proizvodov od pridelovalca oljk do pakiranja in označevanja v skladu z zahtevami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(ii)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov za potrjevanje kakovosti na podlagi sistema analize tveganja in pregledov kritičnih točk v skladu s tehničnimi merili, ki jih je sprejel pristojni nacionalni organ;

(iii)

vzpostavljanje in upravljanje sistemov za preverjanje skladnosti z normativi za potrjevanje pristnosti, kakovosti in trženja oljčnega olja in namiznih oljk, danih na trg, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih določi pristojni nacionalni organ;

(f)

na področju širjenja informacij o ukrepih, ki jih izvajajo organizacije upravičenke, za izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk:

(i)

širjenje informacij o ukrepih, ki so jih organizacije upravičenke izvedle na področjih iz točk (a) do (e);

(ii)

izdelava in vzdrževanje internetne strani o ukrepih, ki jih organizacije upravičenke izvajajo na področjih iz točk (a) do (e).

2.   Glede ukrepov iz odstavka 1(c)(ii) in (d)(ii) države članice zagotovijo sprejetje ustreznih določb za povračilo naložbe ali ostanka vrednosti, če kmetijsko gospodarstvo prekine članstvo v organizaciji proizvajalcev.

3.   Države članice lahko sprejmejo dodatne pogoje za določitev upravičenih ukrepov, če zaradi tega njihova predložitev ali izvedba nista neuresničljivi.

4.   Zunanje izvajanje ukrepov organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev v skladu s členom 155 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se lahko dovoli za ukrepe iz odstavka 1(b), (c) in (d) pod naslednjimi pogoji:

(a)

sklenitev pisne pogodbe med organizacijo proizvajalcev ali združenjem organizacij proizvajalcev in drugim subjektom za izvedbo zadevnega ukrepa. Kljub temu je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev še vedno odgovorno za izvajanje tega ukrepa ter celoten upravljavski nadzor in splošni nadzor nad navedeno pisno pogodbo;

(b)

da se omogočita učinkovit upravljavski nadzor in spremljanje, pogodba iz točke (a):

(i)

organizaciji proizvajalcev ali združenju organizacij proizvajalcev omogoča dajanje zavezujočih navodil in vsebuje določbe, na podlagi katerih lahko organizacija ali združenje pogodbo razdre, če izvajalec storitve ne spoštuje pogojev navedene pogodbe;

(ii)

določa podrobne pogoje, vključno z obveznostmi prijave in roki, na podlagi katerih lahko organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev oceni in izvaja dejanski nadzor nad ukrepi, oddanimi v zunanje izvajanje.

Člen 4

Dejavnosti in stroški, ki niso upravičeni do finančnih sredstev Unije

1.   Naslednje dejavnosti niso upravičene do finančnih sredstev Unije na podlagi člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

dejavnosti, upravičene do finančnih sredstev Unije, ki niso predvidena v členu 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

dejavnosti, ki so namenjene neposrednemu povečanju proizvodnje, skladiščnih ali predelovalnih zmogljivosti;

(c)

dejavnosti, ki so povezane z odkupom ali skladiščenjem oljčnega olja ali namiznih oljk oziroma vplivajo na njihove cene;

(d)

dejavnosti, povezane s tržno promocijo oljčnega olja ali namiznih oljk;

(e)

dejavnosti, povezane z znanstvenim raziskovanjem, razen razširjanja rezultatov raziskav podjetjem v oljčnem sektorju;

(f)

dejavnosti, ki bi lahko izkrivile konkurenco v drugih gospodarskih dejavnostih organizacij upravičenk;

(g)

dejavnosti, vezane na nadzorovanje oljčne muhe, razen ukrepov iz člena 3(1)(b)(iii).

2.   Za zagotovitev upoštevanja pravila iz odstavka 1(a) se organizacije upravičenke pisno zavežejo v svojem imenu in v imenu svojih članov, da se bodo za ukrepe, ki se dejansko financirajo na podlagi člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, odrekle vsakemu financiranju iz drugih podpornih shem Unije.

3.   Pri izvajanju ukrepov iz člena 3 do finančnih sredstev Unije niso upravičeni stroški:

(a)

vračil kreditov (predvsem v obliki letnih plačil), sklenjenih za ukrep, ki je bil v celoti ali delno izveden pred začetkom delovnega programa;

(b)

plačil organizacijam upravičenkam za nadomestilo izgube prihodka zaradi sodelovanja na srečanjih in izobraževalnih programih;

(c)

odhodka za upravne stroške in stroške osebja, ki jih plačujejo države članice in organizacije upravičenke do pomoči iz EKJS na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(d)

nakupa nezazidanega zemljišča;

(e)

nakupa rabljene opreme;

(f)

odhodka, vezanega na zakupne pogodbe, vključno z davki, obrestmi in stroški zavarovanja;

(g)

najemnine, če ima prednost pred nakupom, in vzdrževalni stroški najetega blaga.

4.   Države članice lahko sprejmejo dodatne pogoje, s katerimi podrobneje opredelijo dejavnosti in stroške iz odstavkov 1 in 3, ki niso upravičeni do financiranja.

Člen 5

Porazdelitev finančnih sredstev Unije

1.   V vsaki državi članici se najmanj 20 % zneska finančnih sredstev Unije, na voljo v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, nameni področju iz člena 3(1)(b), najmanj 15 % navedenega zneska finančnih sredstev Unije področju iz člena 3(1)(c) in najmanj 10 % navedenega zneska finančnih sredstev Unije področju iz člena 3(1)(e).

2.   Če najmanjši odstotek iz odstavka 1 ni v celoti porabljen na področjih iz odstavka 1, neporabljeni zneski ne smejo biti dodeljeni drugim področjem ukrepov, ampak se vrnejo v proračun Unije.

Člen 6

Merila za izbor in upravičenost delovnih programov

1.   Država članica izbere delovne programe iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi naslednjih meril:

(a)

splošna kakovost programa in njegova usklajenost s cilji in prednostnimi nalogami oljčnega sektorja na zadevnem regionalnem območju, ki jih je določila država članica;

(b)

finančna kredibilnost in zadostna finančna sredstva organizacij upravičenk za izvajanje predlaganih ukrepov;

(c)

velikost regionalnega območja, vključenega v delovni program;

(d)

raznolikost gospodarskih razmer na zadevnem regionalnem območju, ki se upoštevajo v delovnem programu;

(e)

obstoj različnih področij in obseg finančnega prispevka organizacij upravičenk;

(f)

kvantitativni in kvalitativni kazalniki učinkovitosti, ki omogočijo sprotno in naknadno vrednotenje programa in ki jih določi država članica;

(g)

ocena delovnega programa, ki so ga predhodno izvajale organizacije upravičenke v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 1334/2002 (5), Uredbe Komisije (ES) št. 2080/2005 (6) ali Uredbe (ES) št. 867/2008.

Država članica upošteva porazdelitev vlog med različne vrste organizacij upravičenk na posameznem regionalnem območju.

2.   Država članica zavrne vse delovne programe, ki so nepopolni oziroma vsebujejo netočne podatke ali eno od neupravičenih dejavnosti iz člena 4.

Člen 7

Začetek in odobritev delovnih programov

1.   Prvo triletno obdobje delovnih programov iz člena 29(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se začne 1. aprila 2015. Ostala obdobja se začnejo 1. aprila na vsaka tri leta.

2.   Vsaka organizacija upravičenka, odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013, lahko pred datumom, ki ga določi država članica, in najpozneje 15. februarja vsako leto vloži vlogo za odobritev za en sam delovni program.

3.   Vloga za odobritev vsebuje naslednje podatke:

(a)

podatke o zadevni organizaciji upravičenki;

(b)

podatke o merilih za izbor iz člena 6(1);

(c)

opis, obrazložitev in časovni razpored izvajanja vsakega predlaganega ukrepa;

(d)

predvidene izdatke, razdeljene po posameznem ukrepu in področju iz člena 3(1) s podrobnostmi za 12-mesečno obdobje, z začetkom na datum odobritve delovnega programa, pri čemer se ločeno navedejo režijski stroški, ki ne smejo presegati 5 % skupnega zneska, in druge glavne vrste stroškov;

(e)

načrt financiranja po področjih iz člena 3(1) s podrobnostmi za vsako največ 12-mesečno obdobje, z začetkom na datum odobritve delovnega programa, pri čemer se navedejo predvsem finančna sredstva Unije, za katera se vlaga vloga, kadar je primerno pa tudi finančni prispevki organizacij upravičenk in države članice;

(f)

opis kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov učinkovitosti, ki omogočajo sprotno in naknadno vrednotenje programa na podlagi splošnih načel, ki jih določi država članica;

(g)

dokazilo, da je bila v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 282/2012 (7) položena bančna varščina;

(h)

zahtevek za predplačilo;

(i)

izjavo iz člena 4(2);

(j)

za organizacije upravičenke podatke o organizacijah upravičenkah, odgovornih za učinkovito izvajanje dejavnosti njihovih programov, ki so oddane v podizvajanje;

(k)

potrdilo, da ukrepi, predvideni v programih organizacij upravičenk, niso zajeti v nobeni drugi vlogi za finančna sredstva Unije v skladu s to uredbo.

4.   Dokončna odobritev delovnega programa je lahko pogojena z vključitvijo sprememb, za katere država članica meni, da so potrebne. V tem primeru zadevna organizacija upravičenka sporoči svoje strinjanje v roku 15 dni od prejema sporočila o spremembah.

Države članice zagotovijo, da se znesek finančnih sredstev Unije dodeli znotraj vsake kategorije upravičencev ob upoštevanju vrednosti oljčnega olja, ki ga proizvedejo ali tržijo člani organizacij upravičenk.

Država članica najpozneje 15. marca vsako leto organizacije upravičenke obvesti o odobrenih delovnih programih in, kadar je to primerno, o delovnih programih, za katere odobri ustrezna nacionalna sredstva.

Če predlagani delovni program ni izbran, država članica takoj sprosti varščino iz odstavka 3(g).

Člen 8

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 867/2008 se razveljavi. Še naprej pa se uporablja za delovne programe, ki so se izvajali na dan začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 867/2008 z dne 3. septembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L 237, 4.9.2008, str. 5).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1334/2002 z dne 23. julija 2002 glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98, glede programa dejavnosti za pridelovalce olja, za tržna leta 2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005 (UL L 195, 24.7.2002, str. 16).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 2080/2005 z dne 19. decembra 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L 333, 20.12.2005, str. 8).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 282/2012 z dne 28. marca 2012 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L 92, 30.3.2012, str. 4).


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/62


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 612/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 v zvezi z novimi ukrepi v okviru nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točk (b), (c), (e), (f) in (h) člena 53 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013, s katero se je razveljavila in nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), vsebuje v oddelku 4 poglavja II dela II naslova I pravila o nacionalnih podpornih programih v vinskem sektorju. Medtem ko večina pravil, določenih v navedenem oddelku, zagotavlja nadaljevanje pravil, ki se uporabljajo za nacionalne podporne programe v vinskem sektorju v okviru Uredbe (ES) št. 1234/2007, so bila določena tudi nekatera nova pravila. Slednja uvajajo tri nove elemente, in sicer promocijo vina v državah članicah kot podukrep, ki je vzporeden z obstoječo promocijo vina na trgih tretjih držav, ukrep za inovativnost v vinskem sektorju ter razširitev ukrepa za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov na ponovno zasaditev vinogradov po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov. Vzpostaviti je treba pravila glede vsebine navedenih novih elementov.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 (3) določa pravila glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju, ki jih določa Uredba (ES) št. 1234/2007. Da bi se dopolnila nova pravila, določena v Uredbi (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba v Uredbi (ES) št. 555/2008 uvesti ustrezne določbe.

(3)

Člen 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa posebno podporo za promocijo vina v državah članicah. V okviru tega novega podukrepa je treba določiti merila za upravičenost, da bi ga bilo mogoče vključiti v nacionalne podporne programe. Takšna merila bi morala biti skladna s podobnimi ukrepi v okviru drugih shem, zlasti z ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu, ki jih določa Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 (4).

(4)

Da bi se zagotovil vpliv vinskega sektorja, ki ima potrebno strukturo ter strokovno znanje in izkušnje, je treba določiti, da javni organ ne more biti edini upravičenec do podukrepa za promocijo vina v državah članicah.

(5)

Promocija vina v državah članicah mora biti v skladu s pravili Unije na področju konkurence. Zato bi bilo treba določiti, da informacije, ki se sporočajo v okviru podukrepa za promocijo vina, ne smejo biti usmerjene k določeni blagovni znamki niti ne smejo spodbujati uživanja katerih koli posebnih vin.

(6)

Za informiranje in zaščito potrošnikov bi bilo treba določiti, da morajo vse informacije za potrošnike o učinku na zdravje določenega proizvoda, ki se promovira v državah članicah, imeti priznano znanstveno podlago, prav tako jih morajo potrditi pristojni nacionalni organi, odgovorni za javno zdravje v državi članici, v kateri se izvajajo ukrepi.

(7)

Poleg tega bi bilo treba določiti trajanje ukrepov, ki se izvajajo v državah članicah, to pa bi se moralo skladati s trajanjem programov informiranja in promocije, ki se financirajo v okviru Uredbe (ES) št. 3/2008.

(8)

Ob upoštevanju posebne narave ukrepa za promocijo vina v državah članicah in glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem promocije vina v tretjih državah v okviru nacionalnih podpornih programov ter sheme za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu, bi bilo treba določiti pravila za upravičenost kadrovskih stroškov in režijskih stroškov upravičenca, ki nastanejo pri izvedbi takšnih ukrepov.

(9)

Da bi se olajšalo izvajanje ukrepov, podprtih v okviru podukrepa za promocijo vina v državah članicah, ter ob upoštevanju trajanja navedenih ukrepov bi bilo treba omogočiti izplačila pred izvedbo celotnega ukrepa ali dela ukrepa, če se položi varščina, ki zagotavlja izvedbo ukrepa.

(10)

Države članice bi morale v okviru nacionalnih podpornih programov uvesti jasna merila za razmejitev, da ne bi prihajalo do dvojnega financiranja ukrepov, upravičenih v skladu s členom 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter odstavkoma 1 in 2 člena 2 Uredbe (ES) št. 3/2008, ter ukrepov promocije, ki se financirajo v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(11)

Točka (c) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa razširitev podpornega ukrepa v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov na ponovno zasaditev vinogradov po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov. Zato je treba zagotoviti pravila, da bi se omogočila vključitev take dejavnosti v nacionalne podporne programe, in določiti zgornjo mejo za odhodke. Da bi se zagotovila skladnost s fitosanitarno zakonodajo Unije, bi bilo treba omogočiti podporo le, kadar so taki ukrepi v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES (6). Poleg tega bi bilo treba omejiti odhodke za ponovno zasaditev vinogradov na 15 % skupnih letnih odhodkov v vsaki državi članici, da bi se zagotovilo, da se večina sredstev, porabljenih za ukrep prestrukturiranja in preusmeritve, uporabi za povečanje konkurenčnosti proizvajalcev vina.

(12)

Države članice bi morale v okviru nacionalnih podpornih programov uvesti jasna merila za razmejitev, da ne bi prihajalo do dvojnega financiranja ukrepov za ponovno zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov, upravičenih v skladu s členom 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ter ukrepov, podprtih v skladu s členi 22, 23 in 24 Direktive 2000/29/ES ter členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(13)

Člen 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa posebni ukrep podpore za inovativnost v vinskem sektorju, da bi se spodbujal razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij, povezanih s proizvodi iz dela II Priloge VII k navedeni uredbi, ter izboljšala trženje in konkurenčnost proizvodov vinske trte iz Unije. V okviru navedenega novega ukrepa je treba vzpostaviti pravila glede upravičenih ukrepov, da bi ga bilo mogoče vključiti v nacionalne podporne programe.

(14)

Da bi se zagotovila kakovost predstavljenih projektov ter prenos znanja iz raziskovalnega sektorja na vinski sektor, bi morala središča za raziskave in razvoj sodelovati pri projektih, ki jih podpirajo upravičenci v okviru ukrepa za inovativnost.

(15)

Prav tako bi bilo treba določiti vrste upravičenih naložb v okviru ukrepa za inovativnost. Zlasti bi bilo treba določiti, da preproste nadomestne naložbe niso upravičeni odhodki, da bi se zagotovilo, da te naložbe izpolnjujejo cilj ukrepa, tj. razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij.

(16)

Države članice bi morale v okviru nacionalnih podpornih programov uvesti jasna merila za razmejitev, da ne bi prihajalo do dvojnega financiranja ukrepov, upravičenih v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013, členi 36, 61, 62 in 63 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter Uredbo (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(17)

Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

poglavje II naslova II se spremeni:

(a)

oddelek 1 se spremeni:

(i)

naslov oddelka se nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 1

Promocija“;

(ii)

pred členom 4 se vstavi naslednji naslov:

„Pododdelek 1

Promocija v tretjih državah“;

(iii)

člen 5a se črta;

(iv)

dodata se naslednja pododdelka 2 in 3:

„Pododdelek 2

Promocija v državah članicah

Člen 5b

Upravičeni ukrepi

1.   Podukrep za promocijo vin Unije iz člena 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 vključuje informacije za potrošnike o:

(a)

odgovornem uživanju vina ter o tveganju, povezanem z uživanjem alkohola;

(b)

shemi Unije za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe, zlasti o pogojih in učinkih, v zvezi s posebno kakovostjo, ugledom ali drugimi lastnostmi, ki jih ima vino zaradi svojega posebnega geografskega okolja ali porekla.

2.   Dejavnosti obveščanja iz odstavka 1 se lahko izvajajo z informacijskimi kampanjami in z udeležbo na prireditvah, sejmih in razstavah, ki so nacionalnega pomena ali pa so pomembne na ravni Unije.

3.   Ukrepi se štejejo za upravičene v okviru promocijskega ukrepa, če:

(a)

so jasno opredeljeni in vključujejo opis dejavnosti obveščanja ter oceno stroškov;

(b)

so v skladu z veljavno zakonodajo v državi članici, v kateri se izvajajo;

(c)

upravičenci razpolagajo s sredstvi, ki zagotavljajo uspešno izvedbo ukrepa.

4.   Upravičenci so strokovne organizacije, organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije ali javni organi. Vendar pa javni organ ne more biti edini upravičenec promocijskega ukrepa.

Člen 5c

Značilnosti informacij

1.   Informacije iz člena 5b(1) temeljijo na dejanski kakovosti ali lastnostih vina ter niso usmerjene k določeni blagovni znamki niti ne spodbujajo uživanja vina zaradi njegovega posebnega porekla. Kadar se obveščanje izvaja za namene člena 5b(1)(b), se poreklo vina lahko navede kot del ukrepa obveščanja.

2.   Vse informacije v zvezi z učinki uživanja vina na zdravje in vedenje temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih podatkih, poleg tega jih potrdi nacionalni organ, odgovoren za javno zdravje v državi članici, v kateri se izvajajo ukrepi.

Člen 5d

Trajanje podpore

Podpora za promocijske ukrepe traja največ tri leta.

Člen 5e

Predplačila

Države članice lahko določijo, da se podpora izplača vnaprej pred izvedbo ukrepa, če upravičenec položi varščino.

Člen 5f

Razmejitev z razvojem podeželja in promocijo kmetijskih proizvodov

Države članice znotraj svojih nacionalnih podpornih programov uvedejo jasna merila za razmejitev, da se prepreči dodelitev podpore v skladu s členom 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za ukrepe, podprte v okviru drugih instrumentov Unije.

Pododdelek 3

Skupna pravila

Člen 5g

Upravičeni stroški

1.   Kadrovski stroški upravičenca iz člena 4 in člena 5b se štejejo za upravičene, če nastanejo v povezavi s pripravo, izvedbo ali spremljanjem določenega podprtega promocijskega projekta, vključno z vrednotenjem. To vključuje stroške za osebje, ki ga upravičenec najame posebej za promocijski projekt, in stroške, ki ustrezajo deležu delovnih ur, ki jih v promocijski projekt vloži stalno osebje upravičenca.

Države članice kadrovske stroške sprejmejo kot upravičene le, če upravičenci zagotovijo dokazila s podrobnostmi o dejansko opravljenem delu v zvezi s podprtim promocijskim projektom.

2.   Režijski stroški upravičenca se štejejo za upravičene, če:

(a)

so povezani s pripravo, izvedbo ali spremljanjem projekta ter

(b)

ne presegajo 4 % dejanskih stroškov izvajanja projektov.

Države članice se lahko o upravičenosti režijskih stroškov odločijo na podlagi pavšalne vrednosti ali predloženih dokazil. V slednjem primeru izračun stroškov temelji na računovodskih načelih, pravilih in metodah, ki se uporabljajo v državi, v kateri ima upravičenec sedež.“;

(b)

vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

Ponovna zasaditev iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

1.   Ponovna zasaditev vinograda po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice iz člena 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se šteje za upravičeno, če država članica:

(a)

določi to možnost v svojem nacionalnem podpornem programu;

(b)

v okviru predložitve ali spremembe nacionalnega podpornega programa Komisiji predloži seznam škodljivih organizmov, ki jih zajema navedeni ukrep, ter povzetek s tem povezanega strateškega načrta, ki ga pripravi pristojni organ zadevne države članice;

(c)

upošteva Direktivo Sveta 2000/29/ES (8).

2.   Odhodki za ponovno zasaditev iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov ne presegajo 15 % skupnih letnih odhodkov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v zadevni državi članici.

3.   Države članice v okviru svojih nacionalnih podpornih programov uvedejo jasna merila za razmejitev, da se prepreči dodelitev podpore v skladu s členom 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za ukrepe, podprte z drugimi instrumenti Unije.

(8)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).“;"

(c)

vstavi se naslednji oddelek 6a:

„Oddelek 6a

Inovativnost

Člen 20a

Upravičeni ukrepi

1.   Inovativnost v vinskem sektorju iz člena 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 obsega razvoj:

(a)

novih proizvodov, povezanih z vinskim sektorjem, ali stranskih proizvodov pridelave vina;

(b)

novih postopkov in tehnologij, potrebnih za razvoj proizvodov vinske trte.

2.   Upravičeni stroški se nanašajo na materialne in nematerialne naložbe v prenos znanja, pripravljalne dejavnosti in pilotne študije.

3.   Upravičenci do podpore za inovativnost so proizvajalci proizvodov iz dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ter organizacije proizvajalcev vina.

Središča za raziskave in razvoj sodelujejo pri projektih, ki jih podpirajo upravičenci. Medpanožne organizacije se lahko povežejo s projekti.

4.   Upravičenci do podpore za inovativnost lahko zaprosijo plačilne agencije, naj jim izplačajo predplačilo, če je ta možnost vključena v nacionalni podporni program. Za izplačilo predplačila velja obveznost pologa varščine.

5.   Preproste nadomestne naložbe niso upravičeni odhodki.

Člen 20b

Razmejitev z razvojem podeželja ter drugimi pravnimi ureditvami in finančnimi instrumenti

Države članice v okviru svojih nacionalnih podpornih programov uvedejo jasna merila za razmejitev, da se prepreči dodelitev podpore v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za ukrepe, podprte z drugimi instrumenti Unije.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(6)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/68


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 613/2014

z dne 3. junija 2014

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pagnotta del Dittaino (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Pagnotta del Dittaino“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 516/2009 (2).

(2)

Namen vloge je sprememba specifikacije z natančno določitvijo metode pridobivanja in posodobitev pravnega sklicevanja.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Pagnotta del Dittaino“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 155, 18.6.2009, str. 7.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Pagnotta del Dittaino“ se odobri naslednja sprememba:

1.1   Metoda pridobivanja

V skupino vrst, ki bi morale sestavljati 70 % celotne uporabljene količine moke, so bile vključene vrste Bronte, Iride in Sant'Agata. Ta sprememba je potrebna zaradi neizogibnega procesa obnove sorte, v okviru katerega se za kmete in sektor poveča razpoložljivost sort, ki so jih potrdili pristojni organi na Siciliji ali drugje in so prilagojene na sicilijansko okolje ter posebej primerne za peko kruha in splošno kmetijsko okolje. Sprememba je zato namenjena spodbujanju kmetov, da izmed najbolj razširjenih lokalnih sort izberejo certificirano seme.

Moka katere koli sorte trde pšenice, naštete v nacionalnem registru, se lahko uporabi do zgornje meje 30 % celotne uporabljene količine moke. Ta sprememba temelji na zahtevi proizvajalcev, da bi za proizvodnjo kruha „Pagnotta del Dittaino“ uporabljali tudi druge vrste, ki izhajajo iz znanstvenih raziskav in so primerne za peko kruha. Poleg tega je razširitev nabora vrst potrebna tudi za odpravo težav z uporabo določenih vrst, ki jih je težko najti, saj se le redko gojijo.

Glede opisa značilnosti trde pšenice in različne moke se je matematični simbol za kemijske parametre trde pšenice in moke spremenil bodisi iz > v ≥ bodisi iz < v ≤. Ta sprememba upošteva analitične rezultate sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo kruha „pagnotta“, in ne ogroža značilnosti kruha „Pagnotta del Dittaino“, saj so lastnosti dodane pšenice in moke zelo blizu obstoječim omejitvam.

Spreminjanje vrednosti indeksa rumene barve od > 17b minolta do ≥ 14b minolta. Študije sort trde pšenice, izvedene v okviru „Preskušanja na nacionalni ravni“, kažejo, da je povprečna vrednost indeksa rumene barve na Siciliji 16 (vrednost za polnozrnato moko), kar je veliko manj od začetnih predvidevanj. Vrednost 14 je raven, ki jo izpolnjujejo vse vrste, ki se uporabljajo za proizvodnjo kruha „Pagnotta del Dittaino“.

Sprejeta je bila odločitev o odstranitvi nekaterih kemijskih parametrov glede tega, kakšno moko je treba uporabljati za proizvodnjo kruha „Pagnotta del Dittaino“, da bi olajšali zadeve proizvajalcem in omejili stroške kemijskih analiz. Konkretno so bili ukinjeni parametri za gluten, indeks rumene barve, absorpcijo, trajanje vzhajanja, stabilnost in stopnjo mehčanja. Za nekatere od navedenih parametrov (absorpcija, trajanje vzhajanja, stabilnost in stopnja mehčanja) je potrebna posebna merilna oprema, kar povzroča visoke stroške in zahteva razpoložljivost laboratorijev, v katerih je zaposleno kvalificirano osebje, medtem ko sta parametra za gluten in indeks rumene barve tesno povezana z vsebnostjo beljakovin, zato je določanje teh dveh parametrov odvečno.

Trenutna specifikacija določa vrednost padnega števila (F.N.), nižjo od 480 sekund. Sprememba uvaja razpon med 480 in 800 sekundami, da bi bilo zagotovljeno uravnoteženo delovanje amilaze, in v vsakem primeru nad 480. Ta sprememba izključuje uporabo moke, katere vrednosti so pod postavljeno mejno vrednostjo in za katero so bile v posebnih študijah ugotovljene napake v sredici (lepljivost) ter luknjičavosti (nepravilnosti).

Uveden je bil razpon za količino soli. Količina potrebne soli se pravzaprav razlikuje glede na količino uporabljene vode v testu in vrsto soli.

Za optimizacijo procesa proizvodnje se lahko spremeni trajanje vzhajanja in pečenja glede na velikost kruha „pagnotta“.

Uvedena je bila večja prilagodljivost časa, dodeljenega za posamezno fazo proizvodnje, da se olajša proces proizvodnje.

1.2   Drugo: Posodobljeno pravno sklicevanje

Pravna sklicevanja so bila posodobljena.


PRILOGA II

PREČIŠČENI ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„PAGNOTTA DEL DITTAINO“

Št. ES: IT-PDO-0105-01186 – 11.12.2013

ZGO () ZOP (X)

1.   Ime

„Pagnotta del Dittaino“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 2.4 Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

Kruh z ZOP „Pagnotta del Dittaino“ se prodaja na trgu v tradicionalni okrogli obliki v enem kosu s težo med 500 in 1 100 g ali kot na rezine narezana polovica hlebca. Skorja debeline med 3 in 4 mm je srednje trda. Sredica je svetle rumenkaste barve z drobnimi jamicami, kompaktna in homogena z izrazito elastičnostjo. Vlažnost proizvoda ne presega 38 % in njegove organoleptične lastnosti, kot so vonj, okus in svežost, se ohranijo do pet dni po datumu proizvodnje.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

ZOP „Pagnotta del Dittaino“ se nanaša na kruh, proizveden s posebnim proizvodnim postopkom, ki vključuje uporabo naravnega kvasa in ponovno zmletega trdega pšeničnega zdroba, ki izhaja z območja, opisanega v točki 4, vrste Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride in San'Agata, ki sestavlja najmanj 70 % celotne uporabljene količine moke. V preostalih 30 % mora biti moka iz trde pšenice ene od naslednjih vrst: Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta ali drugih vrst trde pšenice, naštetih v nacionalnem registru rastlinskih vrst, pridelanih na proizvodnem območju.

Trda pšenica, ki se uporablja v procesu proizvodnje moke, mora izvirati iz certificiranega semena in izpolnjevati naslednje zahteve glede kakovosti: teža na hektoliter > 78 kg/hl; beljakovine (N skup. × 5,70) ≥ 12 % suhe snovi; vlažnost ≤ 12,5 %; gluten ≥ 8 % suhe snovi; indeks rumene barve ≥ 14b minolta.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Dejavnosti v zvezi s pridelavo in žetjem pšenice ter proizvodnja in pakiranje kruha z ZOP „Pagnotta del Dittaino“ se morajo izvajati na proizvodnem območju iz točke 4.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Da bi se ohranile in vzdrževale kakovostne značilnosti proizvoda, je treba proizvod takoj zapakirati, neposredno na opredeljenem geografskem območju, in sicer v mikroporozen plastični ovoj ali v prilagojeni atmosferi, ki izpolnjuje higiensko-sanitarne pogoje ter hkrati omogoča zračenje zapakiranega proizvoda.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Na etiketi mora biti označeno naslednje: logotip označbe „Pagnotta del Dittaino“ in simbol EU.

Prepovedano je dodajanje kakršnih koli opisov, ki niso izrecno določeni. Dopustna je uporaba označb, ki predstavljajo zasebne blagovne znamke, pod pogojem, da ne hvalijo proizvoda in ne zavajajo kupcev. Logotip ZOP je pravokotne oblike in prikazuje v spodnjem levem kotu dva klasa trde pšenice, ki sta postavljena pravokotno eden na drugega, s čimer omejujeta prostor, v katerem sta dva hlebca: prvi cel, na katerega je postavljen drugi, ki je razpolovljen. Na sredini zgoraj v pravokotniku je enovrstični vodoravni napis „PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP“.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Proizvodno območje kruha z ZOP „Pagnotta del Dittaino“ zajema občine Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe in Villarosa v pokrajini Enna ter občine Castel di Iudica, Raddusa in Ramacca v pokrajini Catania.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Za proizvodno območje pšenice, ki se uporablja pri proizvodnji kruha „Pagnotta del Dittaino“, je značilno tipično sredozemsko podnebje, ki ga zaznamuje izjemno nepravilen letni dežni režim s koncentracijo padavin v jesensko-zimskem obdobju in povprečnimi letnimi vrednostmi okrog 500 mm ter povprečnimi mesečnimi temperaturami, ki so najvišje v juliju in avgustu, najnižje pa v januarju in februarju, vendar se le izjemoma spustijo do vrednosti (0 °C), ki bi škodovale kmetijskim pridelkom. Mešanica prsti na zemljiščih, kjer se goji trda pšenica, je srednje ilovnata.

5.2   Posebnosti proizvoda

Kruh z zaščiteno označbo porekla „Pagnotta del Dittaino“ se od drugih proizvodov iz iste skupine živil med drugim razlikuje po trdnosti skorje in rahlo rumenkasti barvi ter drobno jamičasti, kompaktni in homogeni strukturi sredice. Druga posebna značilnost kruha z ZOP „Pagnotta del Dittaino“ je ta, da njegove organoleptične značilnosti, kot so vonj, okus in svežost, ostanejo nespremenjene najmanj pet dni.

V preteklosti se je požeta pšenica shranjevala v za to namenjenih jamah ali skladiščih, kjer je bila naravno zaščitena pred vodo. Obdelava s sredstvi za zaščito žita pred napadom plesni ali škodljivcev ni bila potrebna. Za mletje se je pšenica nosila v bližnje mline.

Tudi danes se trda pšenica, požeta na omejenem območju, zgolj predhodno očisti, da se iz nje odstranijo slama, nečistoče in tujki, nato pa se skladišči v silose in shranjuje brez pomoči pesticidov in sintetičnih kemijskih proizvodov. Edina obdelava, dovoljena v mlinih, je izključno fizična. Dovoli se ohlajanje žita z mrzlim zrakom in obračanje.

S takšnimi postopki se prepreči pregrevanje žita, ki ustvarja ugodne pogoje za razvoj plesni, nastajanje mikotoksinov in izleganje jajčec zajedavskih žuželk, lahko pa povzroči celo kaljenje žitnih zrn.

Naravni kvas je pripravljen iz testene osnove, ki se po potrebi obnavlja. Obnavljanje poteka tako, da se en del testene osnove zgnete z dvema deloma moke in enim delom vode, dokler po gnetenju ne dobimo količine testa, ki zadošča za štiri kose testa za vzhajanje. Od teh se en kos zopet uporabi kot osnova in se torej znova obnovi, preostali trije kosi pa se po najmanj petih urah zorenja zamesijo v testo, kjer delujejo kot naravni kvas.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Posebnosti kruha „Pagnotta del Dittaino“, opisane v točki 5.2, v veliki meri določajo morfološke in pedoklimatske značilnosti proizvodnega območja iz točke 4. Te posebne značilnosti so nedvomno tesno povezane s trdo pšenico, ki je glavna in prevladujoča surovina v proizvodnem procesu ter ima zaradi pedoklimatskih značilnosti opredeljenega območja odlične kakovostne in zdravstvene lastnosti (brez mikotoksinov), ki dajejo kruhu z ZOP „Pagnotta del Dittaino“ edinstvene organoleptične značilnosti.

Kot kažejo zgodovinska pričevanja, se je na tem območju za pripravo kruha od nekdaj uporabljala trda pšenica, za razliko od drugih italijanskih pokrajin, kjer se je uporabljala in se še uporablja moka iz mehke pšenice. Zaradi te posebnosti je mogoče izdelati kruh, ki en teden ohrani svoje poglavitne organoleptične značilnosti.

Ohranitev teh značilnosti ni zgolj posledica uporabe ponovno zmletega trdega pšeničnega zdroba, temveč tudi uporabe naravnega kvasa, imenovanega „criscenti“. Fermentacija kislega testa poteka na osnovi dinamičnega ravnovesja, ki se vzpostavi med mlečnimi bakterijami in kvasovkami. Najobičajnejše vrste teh bakterij so Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri in Saccharomyces exiguus.

Med številnimi pričevanji iz antičnih besedil se mnoga nanašajo na območje, kjer se prideluje trda pšenica, in so sčasoma postala zakladnica dediščine znanj in običajev, povezanih s pridelavo žit ter s samo peko kruha.

Pridelava trde pšenice v notranjosti Sicilije, na področju občin v pokrajinah Etna in Catania, je bistvenega pomena ne le zaradi obsežne površine, namenjene tej dejavnosti, temveč tudi zato, ker obsega zemljišča, na katerih je tradicionalna suha pridelava trde pšenice. Prav v teh občinah je bila zaradi značilnosti prsti in podnebja trda pšenica nekoč edina kulturna rastlina, ki je lahko lokalnemu kmečkemu prebivalstvu zagotavljala delo in redne prihodke.

Eno od pričevanj o velikem pomenu trde pšenice za način prehranjevanja prebivalcev Sicilije izhaja prav iz dela „De Naturalis Historia“ Plinija Starejšega. Medtem ko so v drugih italijanskih pokrajinah pridobivali moko iz želoda, kostanja ali drugih žit, kot sta ječmen in rž, so se na Siciliji kmetje učili izdelovati kruh iz pšenične moke. Kot trdi Sonnino, so sicilijanski kmetje kljub veliki revščini uspeli preživeti prav po zaslugi te veščine, saj so uživali kruh, pripravljen s pšenično moko.

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

Celotno besedilo prečiščene različice specifikacije proizvoda je na voljo na spletni strani: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijsko, prehrambno in gozdarsko politiko (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Qualità e sicurezza“ (v desnem zgornjem kotu zaslona) in nato „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE“.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12, nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/73


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 614/2014

z dne 6. junija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede uporabe nekaterih podpornih ukrepov v vinskem sektorju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti točk (a), (b), (c), (e) in (f) člena 54 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) ter v oddelku 4 poglavja II naslova I dela II vsebuje pravila o nacionalnih podpornih programih v vinskem sektorju. Večina pravil iz navedenega oddelka zagotavlja nadaljevanje pravil, ki so se za nacionalne podporne programe v vinskem sektorju uporabljala v okviru Uredbe (ES) št. 1234/2007, dodana pa so bila tudi nekatera nova pravila. Ta pravila uvajajo nove elemente, in sicer podukrep ukrepa promocije, ki zadeva promocijo vina v državah članicah, ukrep inovativnosti v vinskem sektorju ter razširitev ukrepa prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov, tako da zajema ponovno zasaditev vinogradov po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov. Treba bi bilo določiti pravila za izvajanje navedenih elementov.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 (3) določa pravila o nacionalnih podpornih programih v vinskem sektorju iz Uredbe (ES) št. 1234/2007. Zaradi izvajanja novih pravil, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 555/2008 dopolniti z ustreznimi določbami.

(3)

Člen 3(2) Uredbe (ES) št. 555/2008 bi moral državam članicam omogočati, da spremenijo svoje operativne programe in jih uskladijo z novimi elementi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013. Za ta namen bi moralo biti državam članicam ob upoštevanju datumov sprejetja Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 612/2014 (4) in te uredbe dovoljeno, da svoje operativne programe spremenijo tudi po 30. juniju 2014.

(4)

Treba bi bilo določiti pravila glede izbora informacijskih projektov in prednosti pri izbiri projektov na notranjem trgu. Izbirni postopek za promocijo vin v državah članicah bi moral biti usklajen s postopkom za promocijo vin na trgih tretjih držav v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 555/2008, hkrati pa bi moral upoštevati posebne cilje in geografsko razsežnost navedenega podukrepa.

(5)

Člen 19 Uredbe (ES) št. 555/2008 ureja finančno poslovanje v zvezi z naložbenim ukrepom. Ta pravila bi se morala uporabljati tudi za ukrep inovativnosti v vinskem sektorju. Zaradi boljše uporabe sredstev bi bilo treba zlasti omogočiti, da se podpora plača po izvedbi samo nekaterih ukrepov, predvidenih v zadevni vlogi, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da bodo dokončani tudi preostali ukrepi. Poleg tega bi bilo primerno za predplačila določiti podobno najvišjo zgornjo mejo, kot je določena za naložbe.

(6)

Člen 37b Uredbe (ES) št. 555/2008 določa, da morajo upravičenci posredovati informacije glede predplačil, odobrenih v skladu z nekaterimi določbami navedene uredbe. To obveznost bi bilo treba uporabljati tudi za ukrep inovativnosti, ki ga je uvedla Uredba (EU) št. 1308/2013.

(7)

Priloge I do VIII ter prilogi VIIIa in VIIIc Uredbe (ES) št. 555/2008 vsebujejo obrazce, ki jih države članice izpolnijo v zvezi z nacionalnimi podpornimi programi, zlasti za namene predložitve podpornih programov, njihove revizije in ustreznega finančnega načrta ter predložitve poročil in ocen. Navedene priloge bi bilo treba spremeniti, da bodo odražale nove določbe glede vsebine, ocenjevanja, stroškov in nadzora iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(8)

Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 555/2008

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Razen pri nujnih ukrepih zaradi naravnih nesreč se spremembe podpornih programov ne predložijo več kot dvakrat v proračunskem letu, in sicer do 1. marca in do 30. junija.

Spremenjeni programi se Komisiji po potrebi predložijo skupaj:

(a)

s posodobljenimi različicami podpornega programa na obrazcu iz Priloge I in finančne preglednice na obrazcu iz Priloge IV;

(b)

z razlogi za predlagane spremembe.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se roka iz navedenega pododstavka ne uporabljata za leto 2014, v katerem so spremembe programov posledica novih pravil, uvedenih z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(5)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).“;"

2.

v pododdelku 2 oddelka 1 poglavja II naslova II se doda naslednji člen:

„Člen 5fa

Postopek izbire

1.   Države članice določijo postopek prijave, s katerim se zlasti zagotovijo pravila za:

(a)

preverjanje izpolnjevanja zahtev in meril iz členov 5b in 5c;

(b)

roke za predložitev vlog in preverjanje ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa;

(c)

ureditev sklepanja pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci, položitvijo varščine in nakazili predplačil;

(d)

oceno katerega koli podpornega ukrepa, vključno z ustreznimi kazalniki.

2.   Države članice izberejo vlogo zlasti na podlagi naslednjih meril:

(a)

skladnosti med predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji;

(b)

kakovosti predlaganih ukrepov;

(c)

njihovega verjetnega vpliva in uspešnosti pri povečanju ozaveščenosti potrošnikov o sistemu Unije za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe ali o odgovornem uživanju vina ter tveganjih, povezanih z uživanjem alkohola;

(d)

zagotovil, da je vsak vključeni subjekt uspešen in ima dostop do zahtevanih tehničnih zmogljivosti ter da stroški ukrepa, ki ga namerava sam izvesti, ne presegajo običajnih tržnih cen.

3.   Države članice po pregledu vlog izberejo ekonomsko najugodnejše.

Prednost imajo ukrepi:

(a)

ki zadevajo več držav članic;

(b)

ki zadevajo več upravnih ali vinorodnih regij;

(c)

ki zadevajo več zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb.

4.   Dve ali več držav članic se lahko odloči in izbere skupen promocijski ukrep. Zavežejo se, da bodo prispevale k njegovemu financiranju in vzpostavile medsebojno upravno sodelovanje, da se olajšajo spremljanje, izvajanje in preverjanje skupnega promocijskega ukrepa.

5.   Če države članice dodelijo nacionalne pomoči za promocijo, to sporočijo v ustreznem delu prilog I, V, VII, VIII in VIIIc k tej uredbi.“;

3.

v oddelku 6a se doda naslednji člen:

„Člen 20c

Finančno poslovanje

1.   Podpora se izplača, ko se potrdi, da so bili en ukrep ali vsi ukrepi iz vloge za podporo, za katere je država članica izbrala upravljanje, izvedeni in preverjeni na kraju samem.

Kadar se podpora običajno lahko izplača šele po izvedbi vseh ukrepov, se z odstopanjem od prvega pododstavka podpora izplača za posamezne izvedene ukrepe, če preostalih ukrepov ni bilo mogoče izvesti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, kot je navedeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

Če se s preverjanjem pokaže, da celovit ukrep iz vloge za podporo ni bil v celoti izveden iz razlogov, ki niso višja sila ali izjemne okoliščine, kot je navedeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1306/2013, in če je bila podpora izplačana po izvedbi posameznih ukrepov, ki so del celovitega ukrepa iz vloge za podporo, se države članice odločijo izterjati plačano pomoč.

2.   Upravičenci do podpore za inovativnost lahko zaprosijo pristojne plačilne agencije, naj jim izplačajo predplačilo, če je ta možnost vključena v nacionalni podporni program.

Znesek predplačil ne presega 20 % državne pomoči za naložbo v inovativnost, pogoj za izplačilo pa je odprtje bančne garancije ali enakovrednega jamstva v višini 110 % zneska predplačila. Vendar se v primeru naložb v inovativnost, za katere se v proračunskih letih 2014 ali 2015 sprejme individualno odločitev o dodelitvi podpore, višina predplačil lahko poviša za do 50 % državne pomoči, povezane z navedeno naložbo. Za namene Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 282/2012 (7) je treba celotni znesek predplačila porabiti za izvajanje zadevnega ukrepa v dveh letih po izplačilu.

Garancija se sprosti, ko pristojna plačilna agencija ugotovi, da je znesek dejanskih izdatkov, ki ustrezajo državni pomoči, povezani z inovacijo, presegel znesek predplačila.

(6)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (horizontalna uredba) (UL L 347, 20.12.2013, str. 549)."

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 282/2012 z dne 28. marca 2012 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L 92, 30.3.2012, str. 4).“;"

4.

člen 37b se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar se predplačila odobrijo v skladu s členi 5(7), 5e, 9(2), 19(2), 20a(4) in 24(3), se od upravičencev zahteva, da plačilnim agencijam vsako leto za vsak projekt zagotovijo naslednje informacije:

(a)

izjave o stroških, ki za posamezni ukrep upravičujejo uporabo predplačil do 15. oktobra; in

(b)

potrdilo o stanju neuporabljenih predplačil za posamezni ukrep na dan 15. oktobra.

Države članice v svojih nacionalnih predpisih določijo datum predložitve teh informacij, da se lahko vključijo v tekoče letne računovodske izkaze plačilnih agencij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 885/2006 v roku, določenem v členu 7(2) navedene uredbe.“

(b)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Za namene člena 18(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2012 je dokazilo o dokončni upravičenosti, ki se predloži, zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavka 1.

Za predplačila na podlagi členov 9(2), 19(2) in 20a(4) te uredbe se zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavkov 1 in 2 predložita do konca drugega proračunskega leta po njihovem plačilu.“;

5.

v členu 77 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Člen 24(1), (2), (3) in (6) ter člen 26(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011 (8) se smiselno uporabljata pri ukrepih iz členov 50 in 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L 25, 28.1.2011, str. 8).“;"

6.

priloge I do VIIIa in Priloga VIIIc se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 612/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 v zvezi z novimi ukrepi v okviru nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (glej stran 62 tega Uradnega lista).


PRILOGA

(1)

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 555/2008 se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

Država članica (1):

Obdobje (2): Datum predložitve: Številka revizije:

Spremembo zahteva Komisija/spremembo zahteva država članica (3)

A.

Opis predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev

(a)

Podpora iz sheme enotnega plačila v skladu s členom 103o Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne:

(b)

(i)

Promocija na trgih tretjih držav v skladu s členom 103p Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(ii)

Promocija v državah članicah v skladu s členom 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(c)

(i)

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(ii)

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu s členom 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(d)

Zelena trgatev v skladu s členom 103r Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(e)

Vzajemni skladi v skladu s členom 103s Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(f)

Zavarovanje letine v skladu s členom 103t Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(g)

Naložbe v podjetja v skladu s členom 103u Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(h)

Inovativnost v vinskem sektorju v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(i)

Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 103v Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino pomoči):

Količinsko opredeljeni cilji:

B.

Izid opravljenih posvetovanj

C.

Ocena, ki prikazuje pričakovani tehnični, gospodarski, okoljski in družbeni vpliv (4)

D.

Časovni razpored izvajanja ukrepov

E.

Splošna finančna preglednica v obliki iz Priloge II (navedite številko revizije)

F.

Merila in količinski kazalniki, ki se bodo uporabili za spremljanje in ocenjevanje

Sprejeti ukrepi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega izvajanja programov

G.

Imenovanje pristojnih organov in organov, odgovornih za izvajanje programa

(1)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE)."

(2)  Vinska leta."

(3)  Nepravilno prečrtajte."

(4)  Državam članicam iz člena 103o(4) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ni treba izpolnjevati točk C in F.“"

(2)

V Prilogi II se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018 (5)

(v 1000 EUR)

Država članica (6):

Datum sporočila:

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (ES) št. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Shema enotnega plačila

Člen 103o

 

 

3 –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 103q

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 103r

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 103s

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje letine

Člen 103t

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetja

Člen 103u

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 103v

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep in podukrep

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija

Člen 45

 

 

 

 

 

 

3a –

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

člen 46(3)(c)

 

 

 

 

 

 

8 –

Inovativnost

Člen 51

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

(3)

V Prilogi III se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018 (7)

(v 1000 EUR)

Država članica (8):

Regija:

Datum sporočila:

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (ES) št. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Shema enotnega plačila

Člen 103o

 

 

3 –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 103q

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 103r

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 103s

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje letine

Člen 103t

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetja

Člen 103u

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 103v

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep in podukrep

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija

Člen 45

 

 

 

 

 

 

3a –

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

člen 46(3)(c)

 

 

 

 

 

 

8 –

Inovativnost

Člen 51

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

(4)

V Prilogi IV se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

(v 1000 EUR)

Država članica (9):

Datum sporočila (10):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

Razlog: spremembo zahteva Komisija/spremembo zahteva država članica (11)

 

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (ES) št. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 –

Shema enotnega plačila

Člen 103o

 

 

 

3 –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 103q

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 103r

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 103s

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje letine

Člen 103t

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetja

Člen 103u

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 103v

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep in podukrep

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija

Člen 45

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

3a –

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

člen 46(3)(c)

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

8 –

Inovativnost

Člen 51

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

(5)

V Prilogi V se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

Država članica (12): Obdobje: Datum predložitve:

Številka revizije:

A.

Celovita presoja:

B.

Pogoji in rezultati izvedbe predlaganih ukrepov (13)

(a)

Podpora iz sheme enotnega plačila v skladu s členom 103o

(b)

1.

Promocija na trgih tretjih držav v skladu s členom 103p Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati (14):

Državna pomoč:

2.

Promocija v državah članicah v skladu s členom 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati (14):

Državna pomoč:

(c)

1.

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

2.

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu s členom 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(d)

Zelena trgatev v skladu s členom 103r Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(e)

Vzajemni skladi v skladu s členom 103s Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(f)

Zavarovanje letine v skladu s členom 103t Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Državna pomoč:

(g)

Naložbe v podjetja v skladu s členom 103u Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Državna pomoč:

(h)

Inovativnost v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(i)

Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 103v Uredbe (ES) št. 1234/2007:

Pogoji za izvedbo (vključno z višino pomoči):

Rezultati:

C.

Sklepne ugotovitve (in po potrebi predvidene spremembe)

(12)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE)."

(13)  Treba je izpolniti samo odstavke, ki se nanašajo na ukrepe, uvedene v podporni program."

(14)  Ocena tehničnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega vpliva na podlagi meril in količinskih kazalnikov, ki so bili določeni za spremljanje in ocenjevanje v predloženem programu.“"

(14)  Ocena tehničnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega vpliva na podlagi meril in količinskih kazalnikov, ki so bili določeni za spremljanje in ocenjevanje v predloženem programu.“"

(6)

V Prilogi VI se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

Država članica (15):

Datum sporočila (16):

Spremenjena razpredelnica: da/ne (17)

Če da, navedite številko:

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (ES) št. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

 

 

napoved/ izvedba(3)

napoved/ izvedba(3)

napoved/ izvedba(3)

napoved/ izvedba(3)

napoved/ izvedba(3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Shema enotnega plačila

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3 –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 103q

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 103r

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 103s

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje letine

Člen 103t

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetja

Člen 103u

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 103v

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep in podukrep

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija

Člen 45

 

 

 

 

 

 

3a –

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

člen 46(3)(c)

 

 

 

 

 

 

8 –

Inovativnost

Člen 51

 

 

 

 

 

 

Vmesni seštevek

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

(7)

V Prilogi VII se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

(znesek v 1000 EUR)

Država članica (18):

Datum sporočila (19):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

 

 

Proračunsko leto

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

Ukrepi

Uredba (ES) št. 1234/2007

 

napoved

izvedba

napoved

izvedba

napoved

izvedba

napoved

izvedba

napoved

izvedba

izvedba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1–

Shema enotnega plačila

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2 –

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 103p

število projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državne pomoči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

3 –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 103q

zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 103r

zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečni znesek (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 103s

število novih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje letine

Člen 103t

število proizvajalcev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državne pomoči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7 –

Naložbe v podjetja

Člen 103u

število upravičencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državne pomoči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.1 –

Naložbe v podjetja v konvergenčnih regijah

člen 103u (4)(a)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.2 –

Naložbe v podjetja v regijah, ki niso konvergenčne regije

člen 103u (4)(b)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.3 –

Naložbe v podjetja v najbolj oddaljenih regijah

člen 103u (4)(c)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.4 –

Naložbe v podjetja na manjših Egejskih otokih

člen 103u (4)(d)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.5 –

Naložbe v podjetja v konvergenčnih regijah

člen 103u (4)(a)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.6 –

Naložbe v podjetja v regijah, ki niso konvergenčne regije

člen 103u (4)(b)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.7 –

Naložbe v podjetja v najbolj oddaljenih regijah

člen 103u (4)(c)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.8 –

Naložbe v podjetja na manjših Egejskih otokih

člen 103u (4)(d)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

9 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 103v

razpon najvišje pomoči (EUR/vol. %/hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep in podukrep

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a –

Promocija v državah članicah

člen 45(1)(a)

število projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državne pomoči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

3a –

Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

člen 46(3)(c)

zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 –

Inovativnost

Člen 51

število upravičencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

V Prilogi VIII se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

1.   Promocija v državah članicah

Država članica:

Napovedi/izvedba (*):

Datum sporočila (**):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

Upravičenci

Upravičeni ukrep (člen 45(1)(a) Uredbe (ES) št. 1308/2013

Poimenovanje (***)

Ciljni trg

Obdobje

Upravičeni stroški

(v EUR)

od tega prispevek Skupnosti

(v EUR)

od tega druga javna podpora, če obstaja

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promocija v tretjih državah

Država članica:

Napovedi/izvedba (27):

Datum sporočila (28):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

Upravičenci

Upravičeni ukrep (člen 45(1)(b) Uredbe (ES) št. 1308/2013

Poimenovanje (29)

Zajeta površina

Obdobje

Upravičeni stroški

(v EUR)

od tega prispevek Skupnosti

(v EUR)

od tega druga javna podpora, če obstaja

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(9)

V Prilogi VIIIa se del B nadomesti z naslednjim:

„B.   PRORAČUNSKA LETA 2014–2018

1.   Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007

Država članica (*):

Proračunsko leto:

Datum sporočila (**):

Regija

Globalno sprejeti ukrepi prestrukturiranja in preusmeritve

Ukrepi prestrukturiranja, ki se nanašajo na predhodno izkrčitev (***)

Pregled pred izkrčitvijo (****)

Pregled po prestrukturiranju/preusmeritvi

Končno priznana površina po pregledu (ha)

Nepriznana površina po pregledu (ha)

Zavrnjene zaprošene premije (EUR)

Sankcije (****)

upravni

na kraju samem

število vlog

površina (ha)

število

površina, ki se nanaša na predhodno izkrčitev (ha)

število pregledanih proizvajalcev

pregledana površina (ha)

število pregledanih proizvajalcev

pregledana površina (ha)

število pregledanih proizvajalcev

pregledana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Ponovna zasaditev vinogradov zaradi zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu s členom 46(3)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013

Proračunska leta 2014–2018:

Država članica (30):

Proračunsko leto:

Datum sporočila (31):

Regija

Globalno sprejeti ukrepi ponovne zasaditve

Upravni pregled pred ponovno zasaditvijo

Pregled po ponovni zasaditvi

Končno priznana površina po pregledu (ha)

Nepriznana površina po pregledu (ha)

Zavrnjene zaprošene premije (EUR)

Sankcije (32)

število vlog

površina (ha)

število pregledanih proizvajalcev

pregledana površina (ha)

število pregledanih proizvajalcev

pregledana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)

V Prilogi VIIIc se tabeli 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

Image

Image

Image


(5)  Zneski vključujejo tudi stroške ukrepov v okviru prvega petletnega programa 2009–2013, za katere bodo plačila izvedena v drugem petletnem programu 2014–2018.

(6)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).“

(7)  Zneski vključujejo tudi stroške ukrepov v okviru prvega petletnega programa 2009–2013, za katere bodo plačila izvedena v drugem petletnem programu 2014–2018.

(8)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).“

(9)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).

(10)  Skrajni rok sporočila: 1. marec in 30. junij.

(11)  Nepravilno prečrtajte.“

(15)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).

(16)  Skrajni rok sporočila: 1. marec.

(17)  Nepravilno prečrtajte.“

(18)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).

(19)  Skrajni rok sporočila: za napoved vsako leto 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsako leto 1. marca (prvič leta 2015).

(20)  Izračuna se tako, da se porabljeni zneski delijo s številom zadevnih projektov iz te priloge.

(21)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo z zadevno površino iz te priloge.

(22)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih skladov iz te priloge.

(23)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih proizvajalcev iz te priloge.

(24)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih upravičencev iz te priloge.

(25)  Podrobnosti v prilogah I in V.

(26)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih hektolitrov iz te priloge.“

(27)  Nepravilno prečrtajte.

(28)  Skrajni rok sporočila: za napoved vsako leto 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsako leto 1. marca (prvič leta 2015).

(29)  Vključno, če se promocijski ukrep organizira v sodelovanju z eno ali več drugimi državami članicami.“

(30)  Uporablja se kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti (OPOCE).

(31)  Skrajni rok sporočila: 1. december vsako leto in prvič 1. decembra 2014.

(***)

Delno zajeti v stolpcih 2 in 3.

(32)  Kjer je ustrezno.“


7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/95


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 615/2014

z dne 6. junija 2014

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 57(2), člena 58(4), člena 62(2), člena 63(5), člena 64(7) in člena 66(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti člena 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Za zagotovitev ustreznega delovanja in enotne uporabe novega pravnega okvira iz navedene uredbe je bila Komisija pooblaščena, da sprejeme izvedbene akte, s katerimi se določijo potrebni ukrepi za uporabo tega pravnega okvira na področju delovnih programov. Ti ukrepi bodo nadomestili pravila, določena z Uredbo (ES) št. 867/2008, ki je bila razveljavljena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 611/2014 (3).

(2)

Da bi državam članicam proizvajalkam omogočili izvajanje sheme podpore za sektor oljčnega olja in namiznih oljk, je treba določiti postopke v zvezi z delovnimi programi in njihovimi spremembami, izplačili finančnih sredstev Unije in predplačili, višino pologa varščin, s pregledi, poročili o inšpekcijskih pregledih ter popravnimi ukrepi in kaznimi v primeru nepravilnosti in malomarnosti pri izvajanju delovnih programov.

(3)

Da se omogoči pravilna uporaba finančnih sredstev, ki so na voljo v posamezni državi članici, je treba določiti letni postopek za spremembo delovnih programov, ki so odobreni za naslednje leto, tako da se upoštevajo morebitne ustrezno utemeljene spremembe v primerjavi z začetnimi pogoji. Prav tako mora biti državam članicam omogočeno, da določijo potrebne pogoje za spremembo vsebine in proračuna delovnih programov, ne da bi prišlo do preseganja letnih zneskov, ki jih države članice proizvajalke zadržijo v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Za morebitne spremembe delovnih programov in njihovo prožno izvajanje je primerno določiti rok za vložitev vlog.

(4)

Da bi organizacije v oljčnem sektorju lahko pravočasno začele izvajati delovne programe, bi bilo treba določiti, da lahko, če vložijo varščino pod pogoji, določenimi v Uredbi (EU) št. 1306/2013, prejmejo predplačilo v višini največ 90 % prispevka Unije, predvidenega za vsako posamezno leto, ki ga zadeva odobreni delovni program. Treba bi bilo določiti način izplačila tega predplačila.

(5)

Treba bi bilo določiti, da morajo zahtevek za financiranje vložiti priznane organizacije proizvajalcev, priznana združenja organizacij proizvajalcev in priznane medpanožne organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizacije upravičenke), in sicer pri plačilni agenciji države članice po natančno določenem časovnem razporedu. Prav tako je treba določiti, da se ta zahtevek sestavi v skladu z vzorcem, ki ga da na voljo pristojni organ, zahtevku pa morajo biti priložena dokazila o izvedbi delovnih programov in odhodkih. Treba bi bilo določiti, da plačilna agencija države članice izplača finančna sredstva in sprosti varščino po celotni izvedbi delovnega programa, preveritvi dokazil in pregledih.

(6)

Za dobro upravljanje delovnega programa bi morale zadevne države članice sestaviti načrt pregledov, ki bi se izvedli na kraju samem in na vzorcu organizacij upravičenk, izbranem na podlagi analize tveganj, ter preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev finančnih sredstev Unije. Treba bi bilo določiti, da se za vsak pregled na kraju samem sestavi podrobno poročilo o inšpekcijskem pregledu. Prav tako bi morale države članice vzpostaviti primeren sistem popravnih ukrepov in kazni, ki bi omogočal povračilo vseh neupravičeno izplačanih zneskov, po potrebi pa tudi obresti.

(7)

Za spremljanje in izvajanje delovnih programov ter njihovo vrednotenje v celotnem obdobju izvajanja morajo organizacije upravičenke sestaviti poročilo o svojih dejavnostih in ga predložiti nacionalnim organom zadevnih držav članic. Določiti bi bilo treba, da se ta poročila predložijo tudi Komisiji.

(8)

Da bi se povečal splošni učinek delovnih programov, ki se izvajajo na področju spremljanja in upravljanja trga v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, je treba zagotoviti, da organizacije upravičenke in države članice na svojih spletnih straneh objavijo rezultate izvedenih ukrepov.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (EU) št. 1308/2013, in sicer kar se tiče izvajanja delovnih programov v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, njihovih sprememb, izplačil pomoči, vključno s predplačili, ustreznih postopkov ter višine pologa varščine, ki je potrebna pri vložitvi vloge za odobritev delovnega programa in pri izplačilu predplačila pomoči.

Člen 2

Sprememba delovnih programov

1.   Organizacija upravičenka lahko v skladu s postopkom, ki ga določi država članica, zaprosi za spremembo vsebine in proračuna svojega že odobrenega delovnega programa, če zaradi te spremembe ni presežen znesek, ki je v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 dodeljen zadevni državi članici.

2.   Vlogi za spremembo delovnega programa, vključno z vlogo za združitev različnih delovnih programov, se priložijo dokazila, v katerih so navedeni razlogi, vrsta in posledice predlaganih sprememb. Organizacija upravičenka predloži vlogo pristojnemu organu države članice najpozneje 31. decembra leta pred letom izvedbe delovnega programa.

3.   Če so se združile organizacije upravičenke, ki so prej izvajale ločene delovne programe, te programe do 1. januarja leta, ki sledi združenju, izvajajo vzporedno in ločeno.

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice odobrijo, da organizacije upravičenke, ki so se združile in ki vložijo zahtevo z ustrezno utemeljenimi razlogi, svoje delovne programe izvajajo vzporedno, ne da bi jih združile.

4.   Spremembe delovnega programa se začnejo uporabljati dva meseca po tem, ko pristojni organ prejme vlogo za spremembo, razen v primeru, ko pristojni organ meni, da predložene spremembe ne izpolnjujejo ustreznih pogojev. V tem primeru o tem obvesti organizacijo upravičenko, ki po potrebi predloži revidirano različico svojega delovnega programa.

5.   Če organizacija upravičenka od Unije prejme manj finančnih sredstev, kot znaša znesek odobrenega programa, lahko upravičenka svoj program prilagodi prejetim finančnim sredstvom. Za odobritev te spremembe delovnega programa zaprosi pri pristojnem organu.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 lahko pristojni organ odobri, da se med izvajanjem delovnega programa spremeni eden od ukrepov delovnega programa, pod pogojem da:

(a)

organizacija upravičenka o spremembi ukrepa obvesti pristojni organ dva meseca pred začetkom izvajanja zadevnega ukrepa;

(b)

so obvestilu priložena dokazila, v katerih so navedeni razlog, vrsta in posledice predlagane spremembe ter ki dokazujejo, da zadevna sprememba ne spreminja prvotnega cilja delovnega programa;