ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 147

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
17. maj 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 519/2014 z dne 16. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 401/2006 glede metod vzorčenja za velike lote, začimbe in prehranska dopolnila, izvedbenih meril za toksina T-2 in HT-2 ter citrinin in presejalnih analitskih metod ( 1 )

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 520/2014 z dne 16. maja 2014 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2013 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2014

44

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 521/2014 z dne 16. maja 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

68

 

 

SKLEPI

 

 

2014/285/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUTM Mali/2/2014 z dne 13. maja 2014 o sprejemu prispevkov tretjih držav za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EU

 

*

Delegirani sklep Komisije z dne 10. marca 2014 o določitvi meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti evropski referenčni mreži ( 1 )

71

 

 

2014/287/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju takih mrež ( 1 )

79

 

 

2014/288/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. maja 2014 glede standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih izkoreninjenja, nadzora in spremljanja nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Unija, in o razveljavitvi Odločbe 2008/940/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. maja 2014 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje veljavnosti začasnih registracij, izdanih za aktivni snovi pinoksaden in meptildinokap (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2014/290/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 14. aprila 2014 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega odbora Evropska unija-Čile v zvezi s spremembo Priloge XII k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani, ki določa sezname čilskih subjektov, ki naročajo v skladu z določbami naslova IV dela IV (Vladna naročila)

116

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 518/2014

z dne 5. marca 2014

o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1), in zlasti členov 7 in 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU določa, da mora Komisija opredeliti podrobnosti v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, z delegiranimi akti, ki vključujejo ukrepe za zagotovitev, da imajo morebitni končni uporabniki na razpolago podatke, ki so navedeni na nalepki in podatkovni kartici izdelka, v primeru prodaje na daljavo, vključno z nakupom po pošti, kataloško prodajo, telefonsko prodajo ali nakupom prek interneta.

(2)

Zdaj je treba pri prodaji na daljavo podatke na nalepki predstaviti v točno določenem vrstnem redu. Vendar pa same nalepke ali podatkovne kartice izdelka ni treba prikazati. Prodaja na daljavo torej vpliva na zmožnost končnih uporabnikov, da sprejmejo ozaveščene odločitve o nakupu, ker jih ne usmerja barvna lestvica nalepke in niso obveščeni, kateri razred energijskega označevanja je najboljši za zadevno skupino izdelkov, ali ne dobijo dodatnih podatkov, ki jih vsebuje podatkovna kartica.

(3)

Prodaja na daljavo prek interneta predstavlja vedno večji delež prodaje izdelkov, povezanih z energijo. Pri prodaji prek interneta je mogoče nalepko in podatkovno kartico prikazati brez dodatne upravne obremenitve. Zato bi morali trgovci pri prodaji prek interneta prikazati nalepko in podatkovno kartico.

(4)

Za prikaz nalepke in podatkovne kartice na internetu bi morali dobavitelji trgovcem za vse modele izdelka, povezanega z energijo, zagotoviti elektronsko različico nalepke in podatkovne kartice, npr. z njuno dostopnostjo na spletnem mestu, od koder ju trgovci lahko prenesejo.

(5)

Za izvajanje zahtev iz te uredbe kot dela običajnih poslovnih dejavnosti bi se od dobaviteljev zagotavljanje elektronske nalepke in podatkovne kartice moralo zahtevati samo za nove modele in posodobljene obstoječe modele, kar v praksi pomeni, da se zahteva le za modele z novo identifikacijsko oznako. Za obstoječe modele bi se morale elektronske nalepke in podatkovne kartice zagotavljati na prostovoljni osnovi.

(6)

Ker bi lahko bila za prikaz nalepke in podatkovne kartice ob izdelku potrebna večja površina zaslona, bi bilo treba dovoliti gnezdni prikaz.

(7)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (2), (EU) št. 1060/2010 (3), (EU) št. 1061/2010 (4), (EU) št. 1062/2010 (5), (EU) št. 626/2011 (6), (EU) št. 392/2012 (7), (EU) št. 874/2012 (8), (EU) št. 665/2013 (9), (EU) št. 811/2013 (10) ter (EU) št. 812/2013 (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1059/2010

Uredba (EU) št. 1059/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pomivalnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pomivalnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski pomivalni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen gospodinjski pomivalni stroj, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1060/2010

Uredba (EU) št. 1060/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge II in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski hladilni aparati, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo V. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

3.

doda se nova Priloga X v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1061/2010

Uredba (EU) št. 1061/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski pralni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2010

Uredba (EU) št. 1062/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge V in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele televizijskih sprejemnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele televizijskih sprejemnikov;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele televizijskih sprejemnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele televizijskih sprejemnikov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se televizijski sprejemniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen televizijski sprejemnik, tržijo z informacijami, ki jih priskrbijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(f) in 3(1)(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 5

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 626/2011

Uredba (EU) št. 626/2011 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda točka (h):

„(h)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge III in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela, pri čemer se upoštevajo razredi energijske učinkovitosti iz Priloge II. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (i):

„(i)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se klimatske naprave, ponujene v prodajo, najem ali nakup na obroke, pri katerih se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s prilogama IV in VI. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(h) in 3(1)(i), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 6

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 392/2012

Uredba (EU) št. 392/2012 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih sušilnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih sušilnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih sušilnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih sušilnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski sušilni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV k tej uredbi. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 7

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012

Uredba (EU) št. 874/2012 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1 Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele sijalk, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sijalk;“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (e):

„(e)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2 Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele svetilk, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele svetilk;“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni lastnik videl razstavljen izdelek, vsak model, ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup, trži s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in je bila elektronska nalepka dana na voljo v skladu s členom 3(1)(f), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (d):

„(d)

je vsak model, ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup prek interneta in katerega elektronska nalepka je dana na voljo v skladu s členom 3(2)(e), opremljen z nalepko v skladu s Prilogo VIII.“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

Člen 8

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 665/2013

Uredba (EU) št. 665/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge II in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele sesalnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sesalnikov;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele sesalnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sesalnikov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se sesalniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo V k tej uredbi. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(f) in 3(1)(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

Člen 9

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013

Uredba (EU) št. 811/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.1 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostorov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II;“;

(b)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 1 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostora, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za modele toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(c)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2019 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostora, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II.“;

(d)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.1 Priloge III in je v formatu iz te točke, da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II;“;

(e)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 2 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za modele kombiniranih grelnikov s toplotno črpalko da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(f)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2019 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II.“;

(g)

v odstavku 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 3 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele naprav za uravnavanje temperature.“;

(h)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 4 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele sončnih naprav.“;

(i)

v odstavku 5 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 3 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II;“;

(j)

v odstavku 5 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 5 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave.“;

(k)

v odstavku 6 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 4 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II;“;

(l)

v odstavku 6 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 6 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompleta kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave.“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se grelniki prostora, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen grelnik prostora, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kombinirani grelniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen kombinirani grelnik, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 2 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(c)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 3 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(d)

v odstavku 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 4 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo IX k tej uredbi;

4.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo IX k tej uredbi.

Člen 10

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 812/2013

Uredba (EU) št. 812/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.1 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov vode, ki ustrezajo razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II;“;

(b)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 1 Priloge IV da na voljo trgovcem za vsak model grelnika vode, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za grelnike vode s toplotno črpalko da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(c)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2017 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov vode, ki ustrezajo razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II.“;

(d)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.1 Priloge III in je v formatu iz te točke, da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode v skladu z razredi energijske učinkovitosti iz točke 2 Priloge II;“;

(e)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 2 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode.“;

(f)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2017 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode v skladu z razredi energijske učinkovitosti iz točke 2 Priloge II.“;

(g)

v odstavku 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 3 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele sončnih naprav.“;

(h)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 3 Priloge III in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika vode in sončne naprave v skladu z razredi energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II;“;

(i)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 4 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika vode in sončne naprave.“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se grelniki vode, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen grelnik vode, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se hranilniki tople vode, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen hranilnik tople vode, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 2 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

(c)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti grelnika vode in sončne naprave, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet grelnika vode in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 3 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

3.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo X k tej uredbi;

4.

doda se nova Priloga X v skladu s Prilogo X k tej uredbi.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov (UL L 314, 30.11.2010, str. 64).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. maja 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (UL L 178, 6.7.2011, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL L 192, 13.7.2013, str. 1).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 1).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 83).


PRILOGA I

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1059/2010

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za naprave za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA II

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1060/2010

Doda se naslednja Priloga X:

„PRILOGA X

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge II. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezni standardni podatki o izdelku, ki jih v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatki prikažejo ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA III

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1061/2010

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA IV

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2010

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(3). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 5 Priloge V. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Standardni podatki o izdelku, ki jih v skladu s členom 3(1)(g) zagotovijo dobavitelji, se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatki prikažejo ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA V

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 626/2011

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(h), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(4) do 3(6). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(i) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA VI

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 392/2012

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 4 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

(3)

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA VII

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 4 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f) ali 3(2)(e), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.“


PRILOGA VIII

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 665/2013

Doda se Priloga VII:

„PRILOGA VII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(2). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge II. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru ugnezdenega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje za dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen ugnezdeni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA IX

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013

(a)

V Prilogi VI se naslov nadomesti z naslednjim:

„Podatki, ki jih je treba zagotoviti, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, razen na internetu“.

(b)

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3 ali ki je v primeru kompleta ustrezno izpolnjena na podlagi nalepke in podatkovnih kartic, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta v skladu s časovnim razporedom iz člena 3. Če sta prikazana izdelek in komplet, vendar je cena navedena le za komplet, se prikaže le nalepka kompleta. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA X

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 812/2013

(a)

V Prilogi VI se naslov nadomesti z naslednjim:

„Podatki, ki jih je treba zagotoviti, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, razen na internetu“.

(b)

Doda se naslednja Priloga X:

„PRILOGA X

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3 ali ki je v primeru kompleta ustrezno izpolnjena na podlagi nalepke in podatkovnih kartic, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta v skladu s časovnim razporedom iz člena 3. Če sta prikazana izdelek in komplet, vendar je cena navedena le za komplet, se prikaže le nalepka za komplet. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2014

z dne 16. maja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 401/2006 glede metod vzorčenja za velike lote, začimbe in prehranska dopolnila, izvedbenih meril za toksina T-2 in HT-2 ter citrinin in presejalnih analitskih metod

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1) ter zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih mikotoksinov v nekaterih živilih.

(2)

Vzorčenje je odločilno za natančnost določanja vsebnosti mikotoksinov, ki so heterogeno porazdeljeni v lotu. Zato je treba določiti merila, ki jih morajo izpolnjevati metode vzorčenja.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 (3) določa merila vzorčenja za nadzor ravni mikotoksinov.

(4)

Spremeniti je treba pravila glede vzorčenja za začimbe, da se upoštevajo razlike v velikosti kosov, ki povzročajo heterogeno porazdelitev onesnaženosti začimb z mikotoksini. Nadalje je primerno uvesti pravila vzorčenja velikih lotov, da se zagotovi pristop enotnega izvrševanja po vsej Uniji. Hkrati je primerno tudi, da se pojasni, katero metodo vzorčenja je treba uporabljati za vzorčenje jabolčnega soka.

(5)

Izvedbena merila za toksina T-2 in HT-2 je treba posodobiti, da se upošteva znanstveni in tehnološki napredek. Uvesti je treba izvedbena merila za citrinin, ker so bile določene mejne vrednosti citrinina v prehranskih dopolnilih na podlagi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus.

(6)

Za analizo mikotoksinov se vedno več uporabljajo presejalne metodologije. Primerno je določiti merila, ki jih morajo izpolnjevati presejalne metode, ki se uporabljajo za regulativne namene.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 401/2006 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

v delu B se opomba 1 nadomesti z naslednjim:

„(1)

Vzorčenje takšnih lotov se izvede v skladu s pravili, določenimi v delu L. Napotki za vzorčenje velikih lotov se zagotovijo v navodilih, ki so na voljo na: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf.

Uporaba pravil vzorčenja v skladu z EN ISO 24333:2009 ali Pravil vzorčenja GAFTA 124, ki jih uporabljajo nosilci živilske dejavnosti za zagotovitev skladnosti z zakonskimi določbami, je enakovredna pravilom vzorčenja, določenim v delu L.

Za vzorčenje lotov za ugotavljanje toksinov iz rodu Fusarium je uporaba pravil vzorčenja v skladu z EN ISO 24333:2009 ali Pravil vzorčenja GAFTA 124, ki jih uporabljajo nosilci živilske dejavnosti za zagotovitev skladnosti z zakonskimi določbami, enakovredna pravilom vzorčenja, določenim v delu B;“;

(b)

v delu B.2 se preglednica 1 nadomesti z naslednjo preglednico:

„Preglednica 1

Razdelitev lotov na sublote, odvisno od proizvoda in mase lota

Blago

Masa lota (tone)

Masa ali število sublotov

Število primarnih vzorcev

Masa sestavljenega vzorca (kg)

Žita in žitni proizvodi

> 300 in < 1 500

3 subloti

100

10

≥ 50 in ≤ 300

100 ton

100

10

< 50

3–100 (4)

1–10

(c)

v delu B.3 se na koncu prve alinee doda naslednji stavek:

„Za lote > 500 ton je število primernih vzorcev navedeno v delu L.2 v Prilogi I.“;

(d)

v delu D.2 se za prvim stavkom doda naslednji stavek:

„Ta metoda vzorčenja se uporablja tudi za uradni nadzor mejnih vrednosti, določenih za ohratoksin A, aflatoksin B1 in skupne aflatoksine v začimbah z relativno velikimi kosi (velikost, primerljiva z arašidi ali večjimi kosi, npr. muškatnimi oreščki).“;

(e)

v delu E se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta metoda vzorčenja se uporablja za uradni nadzor mejnih vrednosti, določenih za ohratoksin A, aflatoksin B1 in skupne aflatoksine v začimbah, razen v začimbah z relativno velikimi kosi (heterogena porazdelitev onesnaženosti z mikotoksini).“;

(f)

v delu I se naslov in prvi stavek nadomestita z naslednjim:

„I.   METODA VZORČENJA ZA TRDNE PROIZVODE IZ JABOLK

Ta metoda vzorčenja se uporablja za uradni nadzor mejnih vrednosti, določenih za patulin v trdnih proizvodih iz jabolk, vključno s trdnimi proizvodi iz jabolk za dojenčke in male otroke.“;

(g)

v drugem odstavku dela I.1 se črtajo naslednji stavki:

„V primeru tekočih proizvodov se lot čim bolj temeljito ročno ali mehansko premeša neposredno pred vzorčenjem. V tem primeru se lahko sklepa na homogeno porazdelitev patulina v danem lotu. Zato zadošča, da se iz lota odvzamejo trije primarni vzorci za sestavo sestavljenega vzorca.“;

(h)

dodata se nova dela L in M, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

2.

V Prilogi II se točke 4.2 „Splošne zahteve“, 4.3 „Posebne zahteve“ in 4.4 „Ocena merilne negotovosti, izračun izkoristka in poročanje rezultatov“ nadomestijo z besedilom, navedenim v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).

(4)  Odvisno od mase lota – glej preglednico 2.“;


PRILOGA I

„L.   METODA VZORČENJA ZA ZELO VELIKE LOTE ALI LOTE, KI SE SKLADIŠČIJO ALI PREVAŽAJO TAKO, DA NI MOGOČE VZORČENJE PO CELOTNEM LOTU.

L.1   Splošna načela

Če način prevoza ali skladiščenja lota ne omogoča odvzema primarnih vzorcev po celotnem lotu, se vzorčenje takih lotov po možnosti opravi ob pretoku lota (dinamično vzorčenje).

V primeru velikih skladišč, namenjenih skladiščenju hrane, je treba nosilce dejavnosti spodbujati, da v skladišče vgradijo opremo, ki omogoča (avtomatsko) vzorčenje celotnega skladiščenega lota.

Če se uporabljajo postopki vzorčenja, določeni v tem delu L, je treba nosilca živilske dejavnosti ali njegovega predstavnika obvestiti o postopku vzorčenja. Če nosilec živilske dejavnosti ali njegov predstavnik izrazi dvom o postopku vzorčenja, pristojnemu organu omogoči, da na njegove stroške vzorči celoten lot.

Vzorčenje dela lota je dovoljeno pod pogojem, da količina vzorčenega dela predstavlja vsaj 10 % vzorčenega lota. Če se po vzorčenju dela lota živil istega razreda ali opisa ugotovi, da ne izpolnjuje zahtev Unije, se predpostavi, da je prizadet celoten lot, razen če se v nadaljnji podrobni oceni ne pridobi nobenih dokazov, da je preostanek lota nezadovoljiv.

Za vzorčenje zelo velikih lotov, ki se skladiščijo ali prevažajo tako, da ni mogoče vzorčenje po celotni seriji, se uporabljajo ustrezne določbe iz drugih delov te Priloge, na primer glede mase primarnega vzorca.

L.2   Število primarnih vzorcev, ki jih je treba odvzeti v primeru zelo velikih lotov

V primeru velikih vzorčenih deležev (vzorčeni deleži > 500 ton) je treba odvzeti 100 primarnih vzorcev + √ton. V primeru, da lot tehta manj kot 1 500 ton in se lahko razdeli na sublote v skladu s preglednico 1 iz dela B ter pod pogojem, da se sublote lahko fizično loči, pa je treba odvzeti število primarnih vzorcev, določeno v delu B.

L.3   Veliki loti, ki se prevažajo z ladjo

L.3.1   Dinamično vzorčenje velikih lotov, ki se prevažajo z ladjo

Vzorčenje velikih lotov na ladjah se po možnosti izvaja med samim pretokom proizvoda (dinamično vzorčenje).

Vzorčenje se izvaja po posameznih ladijskih skladiščih (fizično ločenih enotah). Ladijska skladišča se sicer praznijo drugo za drugo tako, da po prenosu v skladiščne prostore prvotne fizične ločitve ni več. Vzorčenje se zato lahko izvede na podlagi začetne fizične ločitve ali na podlagi ločitve po prenosu v skladiščne prostore.

Raztovarjanje ladje lahko traja več dni. Običajno je treba vzorčenje izvesti v rednih presledkih med celotnim trajanjem raztovarjanja. Vendar ni vedno mogoče ali primerno, da je uradni inšpektor prisoten pri vzorčenju med celotnim trajanjem raztovarjanja. Zato je dopustno, da se vzorčenje opravi za del (vzorčeni delež) lota. Število primarnih vzorcev se določi ob upoštevanju velikosti vzorčenega deleža.

Inšpektor mora biti prisoten tudi, če se avtomatsko odvzame uradni vzorec. Pri avtomatskem vzorčenju s prednastavljenimi parametri, ki jih ni mogoče spremeniti med vzorčenjem, in če se primarni vzorci zbirajo v zapečateni zbiralni posodi, da se preprečijo morebitne goljufije, mora biti inšpektor prisoten le na začetku vzorčenja, vsakokrat, ko je treba zamenjati posodo za zbiranje vzorcev, in na koncu vzorčenja.

L.3.2   Statično vzorčenje lotov, ki se prevažajo z ladjo

Če se izvaja statično vzorčenje, je treba uporabiti enak postopek, kot je določen za skladiščne prostore (silose), ki so dostopni od zgoraj (glej točko L.5.1).

Vzorčenje je treba izvajati na dostopnem delu (od zgoraj) lota/ladijskega skladišča. Število primarnih vzorcev se določi ob upoštevanju velikosti vzorčenega deleža.

L.4   Vzorčenje velikih lotov, ki se skladiščijo v skladiščih

Vzorčenje je treba izvajati na dostopnem delu lota. Število primarnih vzorcev se določi ob upoštevanju velikosti vzorčenega deleža.

L.5   Vzorčenje skladiščnih prostorov (silosov)

L.5.1   Vzorčenje silosov, (zlahka) dostopnih od zgoraj

Vzorčenje je treba izvajati na dostopnem delu lota. Število primarnih vzorcev se določi ob upoštevanju velikosti vzorčenega deleža.

L.5.2   Vzorčenje silosov, ki niso dostopni od zgoraj (zaprti silosi)

L.5.2.1   Silosi, ki niso dostopni od zgoraj (zaprti silosi), posameznih velikosti > 100 ton

Živil, ki se skladiščijo v takih silosih, ni mogoče statično vzorčiti. Če je treba živila v silosu vzorčiti in pošiljke ni mogoče premakniti, se je treba zato z nosilcem dejavnosti dogovoriti, da inšpektorja obvesti, kdaj se bo silos delno ali v celoti raztovoril, da se omogoči vzorčenje med pretokom živil.

L.5.2.2   Silosi, ki niso dostopni od zgoraj (zaprti silosi), posameznih velikosti < 100 ton

V nasprotju z določbo v točki L.1 (vsaj 10-odstotni vzorčeni del) postopek vzorčenja vključuje prenos količine od 50 do 100 kg v zbiralno posodo in odvzem vzorca iz nje. Velikost sestavljenega vzorca ustreza celotnemu lotu, število primarnih vzorcev pa je povezano s količino živil iz silosa, preneseno v zbiralno posodo za vzorčenje.

L.6   Vzorčenje razsutih živil v velikih zaprtih zabojnikih

Taki loti se pogosto lahko vzorčijo šele, ko se raztovorijo. V nekaterih primerih ni mogoče opraviti raztovarjanja na točki uvoza ali kontrolni točki, zato se mora vzorčenje izvesti, ko se taki zabojniki raztovorijo. Nosilec dejavnosti mora inšpektorja obvestiti o kraju in uri raztovarjanja.

M.   METODA VZORČENJA ZA PREHRANSKA DOPOLNILA NA PODLAGI RIŽA, FERMENTIRANEGA Z RDEČIMI KVASOVKAMI MONASCUS PURPUREUS

Ta metoda vzorčenja se uporablja za uradni nadzor mejnih vrednosti, določenih za citrinin v prehranskih dopolnilih na podlagi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus.

Postopek vzorčenja in velikost vzorca

Predpostavka za postopek vzorčenja je, da se prehranska dopolnila na podlagi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus, tržijo v enotah pakiranja za maloprodajo, pri čemer posamezna enota običajno vsebuje od 30 do 120 kapsul.

Velikost lota (število enot pakiranja za maloprodajo)

Število enot pakiranja za maloprodajo, ki jih je treba vzeti za vzorec

Velikost vzorca

1–50

1

Vse kapsule

51–250

2

Vse kapsule

251–1 000

4

Polovica kapsul iz vsake enote pakiranja za maloprodajo, vzete za vzorec

> 1 000

4 + 1 enota pakiranja za maloprodajo na 1 000 enot pakiranja za maloprodajo, vendar največ 25 enot pakiranja za maloprodajo

≤ 10 enot pakiranja za maloprodajo: polovica kapsul iz vsake enote pakiranja za maloprodajo

> 10 enot pakiranja za maloprodajo: iz vsake enote pakiranja za maloprodajo se vzame enako število kapsul, da nastane vzorec z enakovredno vsebino 5 enot pakiranja za maloprodajo“


PRILOGA II

„4.2   Splošne zahteve

Potrditvene metode analize, uporabljene za nadzor živil, so v skladu z določbami iz točk 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004.

4.3   Posebne zahteve

4.3.1   Posebne zahteve za potrditvene metode

4.3.1.1   Izvedbena merila

Priporočljivo je, da se popolnoma validirane potrditvene metode (tj. metode, ki so validirane z medlaboratorijskimi primerjalnimi preskusi ustreznih matric) uporabljajo, kadar je to primerno in dostopno. Uporabijo se lahko tudi druge primerne validirane potrditvene metode (npr. interno validirane metode za ustrezne matrice, ki spadajo v izbrano skupino proizvodov), če izpolnjujejo izvedbena merila, določena v naslednjih preglednicah.

Kadar je to mogoče, validacija interno validiranih metod vključuje certificirani referenčni material.

(a)

Izvedbena merila za aflatoksine

Merilo

Obseg koncentracije

Priporočena vrednost

Največja dovoljena vrednost

Pribor

Vse

Zanemarljiva

 

 

 

 

Izkoristek – aflatoksin M1

0,01–0,05 μg/kg

60 do 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 do 110 %

 

 

 

 

 

Izkoristek – aflatoksini B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 do 120 %

 

 

1–10 μg/kg

70 do 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 do 110 %

 

 

 

 

 

Obnovljivost RSDR

Vse

Dobljena s Horwitzovo enačbe (*), (**)

2 × vrednost, dobljena s Horwitzovo enačbo (*), (**)

Ponovljivost RSDr se lahko izračuna kot 0,66-krat obnovljivost RSDR pri izbrani koncentraciji.

Opomba:

vrednosti, ki veljajo za B1 in vsoto B1 + B2 + G1 + G2,

če je treba poročati o vsoti posameznih aflatoksinov B1 + B2 + G1 + G2, mora biti znan odziv posameznega aflatoksina na analitski sistem ali mora biti znana njegova protivrednost.

(b)

Izvedbena merila za ohratoksin A

Vsebnost

μg/kg

Ohratoksin A

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

< 1

≤ 40

≤ 60

50 do 120

≥ 1

≤ 20

≤ 30

70 do 110

(c)

Izvedbena merila za patulin

Vsebnost

μg/kg

Patulin

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

< 20

≤ 30

≤ 40

50 do 120

20–50

≤ 20

≤ 30

70 do 105

> 50

≤ 15

≤ 25

75 do 105

(d)

Izvedbena merila za deoksinivalenol

Vsebnost

μg/kg

Deoksinivalenol

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

> 100 – ≤ 500

≤ 20

≤ 40

60 do 110

> 500

≤ 20

≤ 40

70 do 120

(e)

Izvedbena merila za zearalenon

Vsebnost

μg/kg

Zearalenon

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

≤ 50

≤ 40

≤ 50

60 do 120

> 50

≤ 25

≤ 40

70 do 120

(f)

Izvedbena merila za fumonizina B1 in B2 posamezno

Vsebnost

μg/kg

Fumonizina B1 in B2 posamezno

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

≤ 500

≤ 30

≤ 60

60 do 120

> 500

≤ 20

≤ 30

70 do 110

(g)

Izvedbena merila za toksina T-2 in HT-2 posamezno

Vsebnost

μg/kg

Toksina T-2 in HT-2 posamezno

RSDr %

RSDR %

Izkoristek %

15–250

≤ 30

≤ 50

60 do 130

> 250

≤ 25

≤ 40

60 do 130

(h)

Izvedbena merila za citrinin

Vsebnost

μg/kg

Citrinin

RSDr %

Priporočena vrednost RSDR %

Največja dovoljeno vrednost RSDR %

Izkoristek %

Vse

0,66 × RSDR

Dobljena s Horwitzovo enačbo (*) (**)

2 × vrednost, dobljena s Horwitzovo enačbo (*) (**)

70 do 120

(i)

Opombe k izvedbenim merilom za mikotoksine

Meje zaznavnosti uporabljenih metod niso navedene, ker so vrednosti za natančnost dane pri izbranih koncentracijah.

Vrednosti za natančnost se izračunajo s Horwitzovo enačbo, zlasti izvirno Horwitzovo enačbo (za koncentracije 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) (*) in spremenjeno Horwitzovo enačbo (za koncentracije C < 1,2 × 10–7) (**).

(*)

Horwitzova enačba za koncentracije 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2(1-0,5logC)

(sklic: W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc. Off. Analy. Chem., 1980, 63, 1344)

(**)

Spremenjena Horwitzova enačba (*) za koncentracije C < 1,2 × 10–7:

RSDR = 22 %

(sklic: M. Thompson, Analyst, 2000, 125, str. 385–386)

pri čemer je:

RSDR relativni standardni odklon, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti [(sR/) × 100], in

C razmerje koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

To je posplošena enačba za natančnost, ki je neodvisna od analita in matrice ter je za vse običajne metode analize odvisna izključno od koncentracije.

4.3.1.2   Pristop ‚ustreznost namenu‘

Za interno validirane metode je lahko pristop ‚ustreznost namenu‘ (***) nadomestni način za ocenjevanje njihove primernosti za uradni nadzor. Metode, primerne za uradni nadzor, morajo dati rezultate, ki predstavljajo standardno merilno negotovost (u), in sicer manjšo od najvišje standardne merilne negotovosti, izračunane z uporabo naslednje formule:

Formula

pri čemer je:

Uf najvišja standardna merilna negotovost (μg/kg),

LOD meja zaznavnosti metode (μg/kg),

α konstanten, numerični faktor, ki se uporabi glede na vrednost C. Vrednosti, ki se uporabljajo, so določene v preglednici v nadaljevanju,

C izbrana koncentracija (μg/kg).

Če analitska metoda daje rezultate z merilnimi negotovostmi, nižjimi od najvišje standardne negotovosti, je ta metoda enako primerna kot metoda, ki izpolnjuje izvedbena merila iz točke 4.3.1.1.

Preglednica

Numerične vrednosti, ki se uporabljajo za α kot konstanto v formuli iz te točke, glede na izbrano koncentracijo

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

(***)

Sklic: M. Thompson in R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, str 471–478.

4.3.2   Posebne zahteve za delno kvantitativne presejalne metode

4.3.2.1   Področje uporabe

Področje uporabe se nanaša na bioanalitske metode, ki temeljijo na imunološkem prepoznavanju ali vezavi na receptorje (kot so ELISA, merilne palice, naprave za lateralni vlek, imunski senzorji) in fizikalno-kemijske metode, ki temeljijo na kromatografiji ali neposrednem zaznavanju z masno spektrometrijo (npr. ambientalna masna spektrometrija). Druge metode (npr. tankoplastna kromatografija) niso izključene, če se ustvarjeni signali neposredno nanašajo na izbrane mikotoksine in omogočajo uporabo načela, opisanega v nadaljevanju.

Za metode, pri katerih je rezultat meritev numerična vrednost, na primer (relativni) odziv merilne palice, signal tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom itd., se uporabljajo posebne zahteve in običajna statistika.

Zahteve se ne uporabljajo za metode, ki ne dajo numeričnih vrednosti (npr. samo prisotnost oziroma odsotnost črte). Zanje so potrebni drugačni pristopi validacije. Posebne zahteve za te metode so navedene v točki 4.3.3.

Ta dokument opisuje postopke za validacijo presejalnih metod z medlaboratorijsko validacijo, preverjanje učinkovitosti metode, validirane z medlaboratorijsko dejavnostjo, in validacijo presejalne metode v posameznem laboratoriju.

4.3.2.2   Terminologija

Ciljna presejalna koncentracija (STC): izbrana koncentracija za zaznavanje mikotoksina v vzorcu. Če se namerava preskusiti skladnost z regulativnimi omejitvami, je STC enaka veljavni mejni vrednosti. Za ostale namene in v primerih, da mejna vrednost ni določena, STC vnaprej opredeli laboratorij.

Presejalna metoda: pomeni metodo, ki se uporablja za izbor vzorcev, v katerih vrednosti mikotoksinov presegajo ciljno presejalno koncentracijo (STC) z določeno zanesljivostjo. Za namen presejevanja mikotoksinov velja, da je namenu ustrezna 95-odstotna zanesljivost. Rezultat presejalne analize je ‚negativen‘ ali ‚sumljiv‘. Presejalne metode omogočajo stroškovno učinkovito veliko prepustnost vzorcev in tako povečujejo možnosti za odkrivanje novih incidentov z veliko izpostavljenostjo in nevarnostjo za zdravje potrošnikov. Te metode temeljijo na metodah bioanalize, tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom ali tekočinske kromatografije z visoko ločljivostjo. Rezultati vzorcev nad izločitveno vrednostjo se preverijo s popolno ponovno analizo izvirnega vzorca s potrditveno metodo.

‚Negativen vzorec‘ pomeni, da je vsebnost mikotoksina v vzorcu s 95-odstotno zanesljivostjo < STC (to pomeni, da obstaja 5-odstotna verjetnost, da se vzorce nepravilno sporoči kot negativne).

‚Lažen negativen vzorec‘ pomeni, da je vsebnost mikotoksina v vzorcu > STC, vendar je bil identificiran za negativnega.

‚Sumljiv vzorec‘ (pozitivno presejanje) pomeni, da vzorec presega izločilno vrednost (glej spodaj) in lahko vsebuje mikotoksin, katerega raven je višja od STC. Vsak sumljiv rezultat sproži potrditveno analizo za nedvoumno identifikacijo in kvantifikacijo mikotoksina.

‚Lažen sumljiv vzorec‘ je negativen vzorec, ki je bil identificiran za sumljivega.

‚Potrditvene metode‘ pomenijo metode, ki dajejo celovite ali dodatne informacije, ki omogočajo, da se mikotoksin identificira in po potrebi nedvoumno kvantificira glede na iskano raven.

Izločilna vrednost: odziv, signal ali koncentracija, pridobljena s presejalno metodo, nad katero se vzorec opredeli kot ‚sumljiv‘. Izločitev se določi med validacijo in upošteva variabilnost meritev.

Negativen kontrolni vzorec (slepa matrica): vzorec, za katerega je znano, da ne vsebuje (1) mikotoksina, ki se ga ugotavlja, npr. na podlagi predhodne določitve z uporabo dovolj zanesljive potrditvene metode. Če praznih vzorcev ni mogoče pridobiti, se lahko uporabi material z najnižjo pridobljivo vrednostjo, če vrednost omogoča ugotovitev, da je presejalna metoda ustrezna namenu.

Pozitiven kontrolni vzorec: vzorec, ki vsebuje ciljno presejalno koncentracijo mikotoksina, npr. certificirani referenčni material, material z znano vsebnostjo (npr. preskusni material iz strokovnega preskušanja) ali na drug način zadostno določen s potrditveno metodo. Če navedeno ne obstaja, se lahko uporabi mešanica vzorcev z različnimi vrednostmi onesnaženja ali primešani vzorec, pripravljen v laboratoriju in zadostno določen, če se lahko dokaže, da je bila potrjena raven onesnaženja.

4.3.2.3   Postopek validacije

Namen validacije je dokazati, da je presejalna metoda ustrezna namenu. Izvede se jo z določitvijo izločitvene vrednosti in določitvijo stopnje lažne negativnosti in lažne sumljivosti. Ta dva parametra zajemata značilnosti učinkovitosti, kot so občutljivost, selektivnost in natančnost.

Presejalne metode se lahko validirajo z medlaboratorijsko validacijo ali validacijo posameznega laboratorija. Če so za določeno kombinacijo mikotoksina/matrice/STC podatki o medlaboratorijski validaciji že na voljo, zadostuje preverjanje učinkovitosti metode v laboratoriju, ki jo izvaja.

4.3.2.3.1   Začetna validacija z validacijo posameznega laboratorija

Mikotoksini:

Validacijo se izvede za vsak posamezni mikotoksin v področju uporabe. V primeru bioanalitskih metod, ki za določeno skupino mikotoksinov dajo kombinirani odziv (npr. aflatoksini B1, B2, G1 in G2; fumonizina B1 in B2), je treba dokazati uporabnost in navesti omejitve navedenega preskusa v okviru področja uporabe metode. Neželena navzkrižna reaktivnost (npr. DON-3-glikozid, 3- ali 15-acetil-DON za imunološke metode za DON) ne velja za povzročiteljico povečanja stopnje lažne negativnosti ciljnih mikotoksinov, lahko pa poveča stopnjo lažne sumljivosti. To neželeno povečanje bo zmanjšano s potrditveno analizo za nedvoumno identifikacijo in kvantifikacijo mikotoksinov.

Matrice:

Začetno validacijo bi bilo treba izvesti za vsak proizvod oz. za vsako skupino proizvodov, če je znano, da se metoda lahko uporabi za več proizvodov. V slednjem primeru se iz te skupine izbere en reprezentativen in ustrezen proizvod (glej preglednico A).

Niz vzorcev:

Za validacijo je potrebnih najmanj 20 homogenih negativnih kontrolnih vzorcev in 20 homogenih pozitivnih kontrolnih vzorcev, ki vsebujejo mikotoksin v koncentraciji STC, analiziranih v pogojih srednje natančnosti (RSDRi), razporejenih na 5 različnih dni. Neobvezno se lahko k validacijskemu nizu dodajo dodatni nizi 20 vzorcev, ki vsebujejo druge ravni mikotoksina, da se pridobi vpogled v obseg, do katerega lahko metoda razlikuje med posameznimi koncentracijami mikotoksinov.

Koncentracija:

Validacijo je treba izvesti za vsako STC, ki se bo rutinsko uporabljala.

4.3.2.3.2   Začetna validacija z medlaboratorijskim preskušanjem

Validacija z medlaboratorijskim preskušanjem se izvaja v skladu z mednarodno priznanim protokolom o medlaboratorijskem preskušanju (npr. ISO 5725:1994 ali Mednarodnim usklajenim protokolom IUPAC), ki zahteva vključitev veljavnih podatkov iz vsaj osmih različnih laboratorijev. Poleg navedenega je edina razlika v primerjavi z validacijami posameznih laboratorijev v tem, da se lahko ≥ 20 vzorcev na proizvod/vrednost enakomerno razporedi med udeležene laboratorije, vendar najmanj dva vzorca na laboratorij.

4.3.2.4   Določitev izločilne vrednosti in stopnje lažnih sumljivih rezultatov praznih vzorcev

(Relativni) odzivi za negativne kontrolne in pozitivne kontrole vzorce se upoštevajo kot podlaga za izračun zahtevanih parametrov.

Presejalne metode, katerih odziv je sorazmeren s koncentracijo mikotoksina

Za presejalne metode, katerih odziv je sorazmeren s koncentracijo mikotoksina, se uporablja naslednje:

Izločitev = RSTC – t-vrednost0,05 *SDSTC

RSTC =

povprečni odziv pozitivnih kontrolnih vzorcev (pri STC)

t-vrednost:

enostranska t-vrednost za 5-odstotno stopnjo lažnih negativnih rezultatov (glej preglednico B)

SDSTC =

standardni odmikPresejalne metode, katerih odziv je obratno sorazmeren s koncentracijo mikotoksina

Podobno se za presejalne metode, katerih odziv je obratno sorazmeren s koncentracijo mikotoksina, izločitev določi kot:

Izločitev = RSTC + t-vrednost0,05 *SDSTC

Z uporabo te določene t-vrednosti za določitev izločitvene vrednosti se privzeto določi 5-odstotna stopnja lažnih negativnih rezultatov.

Ocena ustreznosti namenu

Rezultati negativnih kontrolnih vzorcev se uporabijo za oceno ustrezne stopnje lažnih sumljivih rezultatov. T-vrednost se izračuna v skladu z dogodkom, da je rezultat negativnega kontrolnega vzorca nad izločitveno vrednostjo, zaradi česar se napačno opredeli kot sumljiv.

t-vrednost= (izločitev – povprečjeprazen)/SDprazenza presejalne metode, katerih odziv je sorazmeren s koncentracijo mikotoksina

ali

t-vrednost= (povprečjeprazen – izločitev)/SDprazenza presejalne metode, katerih odziv je obratno sorazmeren s koncentracijo mikotoksina

Iz pridobljene t-vrednosti se na osnovi prostostnih stopenj, izračunanih iz števila poskusov, lahko izračuna verjetnost lažnih sumljivih vzorcev za enostransko porazdelitev (npr. funkcija razpredelnice ‚TDIST‘), ali pa se vzame iz preglednice za t-porazdelitev.

Ustrezna vrednost enostranske t-porazdelitve določa stopnjo lažnih sumljivih rezultatov.

Ta koncept je podrobno opisan v primeru v Analitski in bioanalitski kemiji DOI 10.1007/s00216-013-6922-1.

4.3.2.5   Razširitev področja uporabe metode

4.3.2.5.1   Razširitev področja uporabe na druge mikotoksine:

Ko se v področje uporabe obstoječe presejalne metode dodajo novi mikotoksini, je potrebna popolna validacija, s katero se dokaže ustreznost metode.

4.3.2.5.2   Razširitev na druge proizvode:

Če je znano ali pričakovano, da je presejalna metoda uporabna za druge proizvode, je treba preveriti njeno veljavnost za te druge proizvode. Če nov proizvod spada v skupino proizvodov (glej preglednico A), za katero je bila že izvedena začetna validacija, zadostuje omejena dodatna validacija. To se izvede z analizo najmanj 10 homogenih negativnih kontrolnih in 10 homogenih pozitivnih kontrolnih (pri STC) vzorcev v pogojih srednje natančnosti. Pozitivni kontrolni vzorci morajo biti nad izločitveno vrednostjo. Če to merilo ni izpolnjeno, je potrebna popolna validacija.

4.3.2.6   Preverjanje metod, ki so bile že validirane z medlaboratorijskim preskušanjem

Za presejalne metode, ki so bile že uspešno validirane z medlaboratorijskim preskušanjem, se preveri učinkovitost metod. To se izvede z analizo najmanj 6 negativnih kontrolnih in 6 pozitivnih kontrolnih (pri STC) vzorcev. Pozitivni kontrolni vzorci morajo biti nad izločitveno vrednostjo. Če to merilo ni izpolnjeno, mora laboratorij izvesti analizo izvornega vzroka, s katero ugotovi, kaj preprečuje skladnost s specifikacijo, pridobljeno v medlaboratorijskem preskušanju. Šele po izvedbi popravnega ukrepa ponovno preveri učinkovitost metode v svojem laboratoriju. Če laboratorij ne more zagotoviti rezultatov medlaboratorijskega preskušanja, mora s popolno validacijo posameznega laboratorija določiti svojo lastno izločitveno vrednost.

4.3.2.7   Stalno preverjanje metode/tekoča validacija metode

Po začetni validaciji se pridobijo dodatni validacijski podatki z vključitvijo vsaj dveh pozitivnih kontrolnih vzorcev v vsako serijo presejanih vzorcev. En pozitivni kontrolni vzorec je znan vzorec (ki je bil npr. uporabljen med začetno validacijo), drugi pa je različen proizvod iz iste skupine proizvodov (če se analizira samo en proizvod, se namesto tega uporabi drugačen vzorec tega proizvoda). Vključitev negativnega kontrolnega vzorca ni obvezna. Rezultati, pridobljeni za navedena dva pozitivna kontrolna vzorca, se dodajo v obstoječi validacijski niz.

Vsaj enkrat na leto se ponovno določi izločitvena vrednost in ponovno oceni veljavnost metode. Stalno preverjanje metode ima več namenov:

kontrola kakovosti serije presejanih vzorcev,

zagotavljanje informacij o ponovljivosti metode v pogojih v laboratoriju, ki uporablja metodo,

utemeljitev uporabnosti metode za različne proizvode,

omogočanje prilagajanja izločitvene vrednosti v primeru postopnih zdrsov skozi čas.

4.3.2.8   Validacijsko poročilo

Validacijsko poročilo vsebuje:

izjavo o STC,

izjavo o pridobljeni izločitveni vrednosti,

Opomba: Izločitvena vrednost mora imeti isto število pomembnih številk kot STC. V numeričnih vrednostih, ki se uporabljajo za izračun izločitvene vrednosti, je potrebna vsaj ena pomembna številka več kot pri STC.

izjavo o izračunani stopnji lažne sumljivosti,

izjavo o načinu ustvarjanja stopnje lažne sumljivosti.

Opomba: Izjava o izračunani stopnji lažne sumljivosti kaže, ali metoda ustreza namenu, saj kaže število praznih (ali nizko onesnaženih) vzorcev, ki bodo predmet preverjanja.

Preglednica A

Skupine proizvodov za validacijo presejalnih metod

Skupine proizvodov

Kategorije proizvodov

Tipični reprezentativni vzorci, vključeni v kategoriji

Visoka vsebnost vode

Sadni sokovi

Jabolčni sok, grozdni sok

Alkoholne pijače

Vino, pivo, jabolčnik

Koreninasta in gomoljasta zelenjava

Svež ingver

Žitne ali sadne kaše

Kaše za dojenčke in majhne otroke

Visoka vsebnost olja

Drevesni oreški

Orehi, lešniki, kostanji

Oljna semena in proizvodi iz njih

Oljna repica, sončnice, bombažno seme, soja, arašidi, sezam itd.

Oljni sadeži in proizvodi iz njih

Olja in paste (npr. arašidovo maslo, tahina)

Visoka vsebnost škroba in/ali beljakovin ter nizka vsebnost vode in maščobe

Žitno zrnje in proizvodi iz njega

Pšenica, rž, ječmen, koruza, riž, oves, polnozrnat kruh, bel kruh, krekerji, žitni kosmiči, testenine

Dietetični proizvodi

Posušeni prah za pripravo hrane za dojenčke in majhne otroke

Visoka vsebnost kisline in visoka vsebnost vode (2)

Proizvodi iz agrumov

 

‚Težavni ali edinstveni proizvodi‘ (3)

 

Kakav v zrnu in proizvodi iz njega, kopra in proizvodi iz nje,

kava, čaj

Začimbe, sladki koren

Visoka vsebnost sladkorja in nizka vsebnost vode

Suho sadje

Fige, rozine, korinte, sultanine

Mleko in mlečni proizvodi

Mleko

Kravje, kozje in bivolje mleko

Sir

Kravji, kozji sir

Mlečni proizvodi (npr. mleko v prahu)

Jogurt, smetana


Preglednica B

Enostranska t-vrednost za 5-odstotno stopnjo lažne negativnosti

Prostostne stopnje

Število dvojnikov

t-vrednost (5 %)

10

11

1,812

11

12

1,796

12

13

1,782

13

14

1,771

14

15

1,761

15

16

1,753

16

17

1,746

17

18

1,74

18

19

1,734

19

20

1,729

20

21

1,725

21

22

1,721

22

23

1,717

23

24

1,714

24

25

1,711

25

26

1,708

26

27

1,706

27

28

1,703

28

29

1,701

29

30

1,699

30

31

1,697

40

41

1,684

60

61

1,671

120

121

1,658

1,645

4.3.3   Zahteve za kvalitativne presejalne metode (metode, ki ne dajo numeričnih vrednosti)

Za razvoj validacijskih smernic za metode binarnih preskusov so trenutno pristojni razni organi za standardizacijo (npr. AOAC, ISO). AOAC je pred kratkim pripravil smernico v zvezi s to zadevo. Ta dokument se lahko upošteva kot trenutno stanje tehničnega razvoja na tem področju. Zato bi se morale metode, ki dajo binarne rezultate (npr. vizualni pregled preskusov z merilno palico), validirati v skladu s to smernico.

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4   Ocena merilne negotovosti, izračun izkoristka in poročanje rezultatov (4)

4.4.1   Potrditvene metode

O rezultatih analize je treba poročati na naslednji način:

(a)

s popravkom za izkoristek, pri čemer se navede raven popravka. Popravka za izkoristek ni potrebno uporabiti, če je 90–110-odstoten;

(b)

kot x +/– U, pri čemer je x rezultat analize in U razširjena nezanesljivost meritve, ob uporabi faktorja za zajetje 2, zaradi katerega je stopnja zanesljivosti približno 95-odstotna.

Za hrano živalskega izvora se lahko merilna negotovost upošteva tudi z določitvijo mejne vrednosti (CCα) v skladu z Odločbo Komisije 2002/657/ES (5) (točka 3.1.2.5 Priloge I – če gre za snovi z določeno dovoljeno mejno vrednostjo).

Vendar če je rezultat analize bistveno (> 50 %) nižji od mejne vrednosti ali bistveno višji od mejne vrednosti (tj. večji od 5-kratnika mejne vrednosti) in je bil uporabljen ustrezen postopek kakovosti ter je namen analize le preverjanje skladnosti z zakonodajnimi določbami, se lahko o rezultatu analize poroča brez popravka za izkoristek, popravek za izkoristek in merilna negotovost pa se lahko v teh primerih izpustita.

Ta pravila o razlagi rezultata analize glede na sprejemljivost ali zavrnitev lota se nanašajo na rezultate analize vzorca, pridobljenega za uradni nadzor. V primeru analize, ki se opravlja za namene pritožbe ali razsojanja, veljajo nacionalna pravila.

4.4.2   Presejalne metode

Rezultat presejanja se navede kot skladen ali s sumom na neskladnost.

‚S sumom na neskladnost‘ pomeni, da vzorec presega izločilno vrednost in lahko vsebuje mikotoksin, katerega raven je višja od STC. Vsak sumljiv rezultat sproži potrditveno analizo za nedvoumno identifikacijo in kvantifikacijo mikotoksina.

‚Skladen‘ pomeni, da je vsebnost mikotoksina v vzorcu s 95-odstotno zanesljivostjo < STC (to pomeni, da obstaja 5-odstotna verjetnost, da se vzorce nepravilno sporoči kot negativne). Rezultat analize se sporoči kot ‚< raven STC‘ pri določeni ravni STC.“


(1)  Za vzorce se šteje, da v njih ni analita, če količina, prisotna v vzorcu, ne presega več kot 1/5 STC. Če se vrednost lahko kvantificira s potrditveno metodo, je treba vrednost upoštevati pri oceni validacije.

(2)  Če se v koraku ekstrakcije uporabi pufer za stabilizacijo sprememb pH, se ta skupina proizvodov lahko združi v eno skupino proizvodov ‚Visoka vsebnost vode‘.

(3)  ‚Težavni ali edinstveni proizvodi‘ bi se morali popolnoma validirati le, če se pogosto analizirajo. Če se analizirajo le občasno, se lahko validacija zmanjša zgolj na preverjanje ravni poročanja z uporabo primešanih praznih ekstraktov.

(4)  Več podrobnosti o oceni merilne negotovosti in postopkih za ocenjevanje izkoristka je v ‚Poročilu o razmerju med rezultati analize, merilno negotovostjo, faktorji izkoristka in določbami zakonodaje EU o hrani in krmi‘ – http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf.

(5)  Odločba Komisije 2002/657/ES z dne 14. avgusta 2002 o izvajanju Direktive Sveta 96/23/ES glede opravljanja analitskih metod in razlage rezultatov (UL L 221, 17.8.2002, str. 8).


17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 520/2014

z dne 16. maja 2014

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2013 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko država članica pred 31. oktobrom leta uporabe dodeljene ribolovne kvote od Komisije zahteva, da zadrži največ 10 % te kvote za prenos v naslednje leto. Komisija mora zadržano količino dodati ustrezni kvoti.

(2)

Uredbe Sveta (EU) št. 1262/2012 (2), (EU) št. 1088/2012 (3), (EU) št. 1261/2012 (4), (EU) št. 39/2013 (5) in (EU) št. 40/2013 (6) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2013 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi, določeni v Uredbi (ES) št. 847/96.

(3)

Uredbe Sveta (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 1180/2013 (7), (EU) št. 24/2014 (8) in (EU) št. 43/2014 (9) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2014.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2013 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2013 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami, določenimi v navedeni uredbi, bi bilo zadržane količine treba dodati kvotam za leto 2014.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2014, določene v uredbah (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 1180/2013, (EU) št. 24/2014 in (EU) št. 43/2014, se povečajo v skladu s Prilogo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (UL L 356, 22.12.2012, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1088/2012 z dne 20. novembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Baltskem morju (UL L 323, 22.11.2012, str. 2).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 1261/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Črnem morju (UL L 356, 22.12.2012, str. 19).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2013, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (UL L 23, 25.1.2013, str. 54).

(7)  Uredba Sveta (EU) št. 1180/2013 z dne 19. novembra 2013 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2014 uporabljajo v Baltskem morju (UL L 313, 22.11.2013, str. 4).

(8)  Uredba Sveta (EU) št. 24/2014 z dne 10. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 9, 14.1.2014, str. 4).

(9)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).


PRILOGA

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja

Končna kvota leta 2013 (1)

(v tonah)

Ulov leta 2013

(v tonah)

Ulov pod posebnimi pogoji leta 2013

(v tonah)

Končna kvota

Prenesena količina

(v tonah)

BE

ANF/07.

morska spaka

VII

1 702,800

1 127,900

134,600

74,14 %

170,280

BE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

343,800

136,800

0

39,79 %

34,380

BE

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

259,500

238,000

0

91,71 %

21,500

BE

COD/07A.

trska

VIIa

20,800

12,900

0

62,02 %

2,080

BE

COD/07D.

trska

VIId

67,100

52,200

0

77,79 %

6,710

BE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

513,700

202,000

0

39,32 %

51,370

BE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

37,900

6,200

0

16,36 %

3,790

BE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

85,400

78,400

0

91,80 %

7,000

BE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

0,700

0

0

0 %

0,070

BE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

2,800

0

0

0 %

0,280

BE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

38,200

31,200

0

81,68 %

3,820

BE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

97,300

12,000

0

12,33 %

9,730

BE

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

13,000

7,600

0

58,46 %

1,300

BE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

578,100

520,200

0

89,98 %

57,810

BE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

6,900

0,400

0

5,80 %

0,690

BE

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

25,000

18,200

0

72,80 %

2,500

BE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

15,400

14,800

0

96,10 %

0,600

BE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

77,400

52,100

0

67,31 %

7,740

BE

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

79,100

61,600

0

77,88 %

7,910

BE

NEP/07.

škamp

VII

16,200

13,600

0

83,95 %

1,620

BE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 034,800

286,800

0

27,72 %

103,480

BE

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

5,600

0,400

0

7,14 %

0,560

BE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

220,300

144,100

0

65,41 %

22,030

BE

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 556,300

1 391,100

0

89,39 %

155,630

BE

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

1,200

0

0

0 %

0,120

BE

SOL/07D.

morski list

VIId

1 771,900

953,000

0

53,78 %

177,190

BE

SOL/07E.

morski list

VIIe

34,600

29,500

0

85,26 %

3,460

BE

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

1 339,800

697,300

0

52,05 %

133,980

BE

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

860,200

787,600

0

91,56 %

72,600

BE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

36,900

4,500

0

12,20 %

3,690

BE

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

331,800

311,900

0

94,00 %

19,900

BE

WHG/07A.

mol

VIIa

4,500

2,300

0

51,11 %

0,450

BE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

390,600

319,800

0

81,87 %

39,060

DE

ANF/07.

morska spaka

VII

353,900

310,413

0

87,71 %

35,390

DE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

369,600

248,831

0

67,32 %

36,960

DE

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

27,300

0

0

0 %

2,730

DE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

11,200

0

0

0 %

1,120

DE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

432,600

416,765

0

96,34 %

15,835

DE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

5,000

0

0

0 %

0,500

DE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

57,500

0

0

0 %

5,750

DE

COD/03AS.

trska

Kattegat

1,200

0,481

0

40,08 %

0,120

DE

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

4 711,350

0

540,701

11,48 %

471,135

DE

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

9,900

0

0

0 %

0,990

DE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

11,000

0

0

0 %

1,100

DE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

8,000

0

0

0 %

0,800

DE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

700,990

233,909

436,130

95,58 %

30,951

DE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

1,800

0

0

0 %

0,180

DE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

4,000

0

0

0 %

0,400

DE

HER/1/2-

sled

vode Unije, norveške in mednarodne vode območij I in II

4 431,130

2 321,619

1 922,228

95,77 %

187,283

DE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

1 416,000

0

1 415,315

99,95 %

0,685

DE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

4 481,680

4 032,643

0

89,98 %

448,168

DE

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

501,970

450,217

0

89,69 %

50,197

DE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

171,250

92,375

0

53,94 %

17,125

DE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

27 659,260

24 834,294

49,803

89,97 %

2 765,926

DE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

5,600

1,071

0

19,13 %

0,56

DE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

104,160

45,061

0

43,26 %

10,416

DE

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,900

0,663

0

7,45 %

0,890

DE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

4,150

0,410

0

9,88 %

0,415

DE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

93,070

2,589

0

2,78 %

9,307

DE

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

871,140

836,766

0

96,05 %

34,374

DE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

531,650

419,588

0

78,92 %

53,165

DE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

12,500

3,139

0

25,11 %

1,250

DE

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

85,270

0

0

0 %

8,527

DE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

8,500

0

0

0 %

0,850

DE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

41,000

0

0

0 %

4,100

DE

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

658,500

560,818

0

85,17 %

65,850

DE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

22,400

8,892

0

39,70 %

2,240

DE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

10 322,000

0

10 315,365

99,94 %

6,635

DE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

20,800

1,817

0

8,74 %

2,080

DE

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

4,700

0,297

0

6,32 %

0,470

DE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,700

0,018

0

0,23 %

0,770

DE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

3,000

0

0

0 %

0,300

DE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

12 618,360

11 341,048

37,671

90,18 %

1 239,641

DE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

2,000

0

0

0 %

0,200

DK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

756,580

196,140

0

25,92 %

75,658

DK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

1 017,300

317,760

0

31,24 %

101,730

DK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

422,500

124,850

0

29,55 %

42,250

DK

COD/03AS.

trska

Kattegat

71,700

56,730

0

79,12 %

7,170

DK

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

15 204,390

0

5 869,290

38,60 %

1 520,439

DK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

13,200

0

0

0 %

1,320

DK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

1 470,160

1 282,900

0

87,26 %

147,016

DK

HER/1/2-

sled

vode Unije, norveške in mednarodne vode območij I in II

17 184,200

16 880,370

0

98,23 %

303,830

DK

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

2 204,000

0

2 197,030

99,68 %

6,970

DK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

247,500

208,370

0

84,19 %

24,750

DK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

1 351,570

870,060

0

64,37 %

135,157

DK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

816,800

210,910

0

25,82 %

81,680

DK

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

7 868,710

6 681,950

43,700

85,47 %

786,871

DK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

21,100

19,180

0

90,90 %

1,920

DK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

204,330

83,180

0

40,71 %

20,433

DK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,900

0

0

0 %

0,890

DK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

63,310

56,380

0

89,05 %

6,331

DK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

5,600

0

0

0 %

0,560

DK

MAC/2A4A-N

skuša

norveške vode območij IIa in IVa

11 413,440

0

11 413,080

100,00 %

0,360

DK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 035,110

250,970

0

24,25 %

103,511

DK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

4 298,680

2 646,290

0

61,56 %

429,868

DK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

2 530,600

163,460

0

6,46 %

253,060

DK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

692,100

497,230

0

71,84 %

69,210

DK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

528,900

246,150

0

46,54 %

52,890

DK

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

27 569,000

0

27 113,080

98,35 %

455,920

DK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

69,900

4,830

0

6,91 %

6,990

DK

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

16,300

0,820

0

5,03 %

1,630

DK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

3 417,510

2 165,250

14,710

63,79 %

341,751

EE

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

1 633,670

0

248,622

15,22 %

163,367

EE

HER/03D.RG

sled

podrazdelek 28.1

12 332,440

11 898,247

0

96,48 %

434,193

EE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

10 142,000

0

10 042,332

99,02 %

99,668

EE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

63,000

0

0

0 %

6,300

EE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

29 810,000

0

29 805,065

99,98 %

4,935

ES

ANF/07.

morska spaka

VII

2 971,400

2 868,090

0

96,52 %

103,310

ES

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 070,400

1 019,850

0

95,28 %

50,550

ES

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2 121,690

1 816,280

0

85,61 %

212,169

ES

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

588,220

568,360

19,830

99,99 %

0,030

ES

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

13,200

0,110

0

0,83 %

1,320

ES

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

3,300

0

0

0 %

0,330

ES

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

12 446,040

11 941,040

0

95,94 %

505,000

ES

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

8 631,140

6 619,750

1 709,730

96,50 %

301,660

ES

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

9 882,200

7 099,500

0

71,84 %

988,220

ES

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

23 628,510

18 787,770

0

79,51 %

2 362,851

ES

JAX/09.

šur in z njim povezan prilov

IX

10 840,780

10 127,150

0

93,42 %

713,630

ES

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

7 075,130

5 880,240

0

83,11 %

707,513

ES

LEZ/07.

krilati rombi

VII

5 437,900

4 539,310

0

83,48 %

543,790

ES

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

427,400

212,710

0

49,77 %

42,740

ES

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

685,100

581,130

0

84,82 %

68,510

ES

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 158,770

735,070

0

63,44 %

115,877

ES

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 456,700

1 621,160

0

65,99 %

245,670

ES

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

20 223,800

15 444,990

620,400

79,44 %

2 022,380

ES

NEP/07.

škamp

VII

1 498,480

76,510

132,180

13,93 %

149,848

ES

NEP/08C.

škamp

VIIIc

68,700

21,950

0

31,95 %

6,870

ES

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

37,200

0,060

0

0,16 %

3,720

ES

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

131,200

0,570

0

0,43 %

13,120

ES

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

36,850

31,340

0

85,05 %

3,685

ES

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

23,000

21,190

0

92,13 %

1,810

ES

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

111,060

110,900

0

99,86 %

0,160

ES

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3 650,020

2 417,700

202,060

71,77 %

365,002

ES

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

682,500

111,530

52,720

24,07 %

68,250

ES

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

10,000

0,510

0

5,10 %

1,000

ES

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

118,230

118,170

0

99,95 %

0,060

ES

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

1 587,170

74,530

0

4,70 %

158,717

ES

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

21 487,890

14 538,070

0

67,66 %

2 148,789

ES

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1,100

0

0

0 %

0,110

ES

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

11,200

4,190

0

37,41 %

1,120

FI

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

1 250,090

0

434,391

34,75 %

125,009

FI

HER/30/31.

sled

podrazdelki 30–31

105 843,500

0

103 546,210

97,83 %

2 297,290

FI

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

19 556,000

0

18 052,464

92,31 %

1 503,536

FI

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

11 442,000

0

11 074,842

96,79 %

367,158

FR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

31,200

19,300

0

61,86 %

3,120

FR

ANF/07.

morska spaka

VII

17 267,500

14 859,400

0

86,05 %

1 726,750

FR

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

70,200

17,600

0

25,07 %

7,020

FR

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

7 397,600

6 154,300

0

83,19 %

739,760

FR

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

49,500

38,400

0

77,58 %

4,950

FR

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,900

0,200

0

2,25 %

0,890

FR

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,800

1,800

0

23,08 %

0,780

FR

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

7,800

0

0

0 %

0,780

FR

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

2 239,640

1 694,000

0

75,64 %

223,964

FR

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

2 887,090

2 167,100

0

75,06 %

288,709

FR

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

31,900

7,400

0

23,20 %

3,190

FR

COD/07A.

trska

VIIa

11,600

0,500

0

4,31 %

1,160

FR

COD/07D.

trska

VIId

1 414,400

642,300

0

45,41 %

141,440

FR

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

8 182,100

4 016,200

0

49,09 %

818,210

FR

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

10,000

0

0

0 %

1,000

FR

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

10,000

0,600

0

6,00 %

1,000

FR

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

727,000

438,100

17,300

62,64 %

72,700

FR

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

16,000

10,100

0

63,13 %

1,600

FR

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

598,400

305,600

0

51,07 %

59,840

FR

HAD/07A.

vahnja

VIIa

95,900

0,700

0

0,73 %

9,590

FR

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

256,700

179,000

0

69,73 %

25,670

FR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

103,100

51,700

0

50,15 %

10,310

FR

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

149,800

0

0

0 %

14,980

FR

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

8 878,000

8 778,600

0

98,88 %

99,400

FR

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

590,200

586,600

0

99,39 %

3,600

FR

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 200,400

0,900

0

0,07 %

120,040

FR

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

1 032,750

800,800

0

77,54 %

103,275

FR

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

17 925,400

16 129,600

0

89,98 %

1 792,540

FR

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

18 839,000

13 633,600

0

72,37 %

1 883,900

FR

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

951,700

368,700

0

38,74 %

95,170

FR

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

411,100

9,800

0

2,38 %

41,110

FR

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

12 410,200

6 461,500

300

54,48 %

1 241,020

FR

LEZ/07.

krilati rombi

VII

6 633,800

3 679,500

0

55,47 %

663,380

FR

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

35,200

6,800

0

19,32 %

3,520

FR

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

1 665,600

95,600

0

5,74 %

166,560

FR

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 194,700

849,700

0

71,12 %

119,470

FR

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

62,100

12,900

0

20,77 %

6,210

FR

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

133,900

103,800

0

77,52 %

13,390

FR

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,900

7,400

0

83,15 %

0,890

FR

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 678,200

2 215,400

0

82,72 %

267,820

FR

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

1 725,200

1 341,900

0

77,78 %

172,520

FR

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

16 821,900

13 367,400

1 322,300

87,32 %

1 682,190

FR

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 037,100

221,300

642,700

83,31 %

103,710

FR

NEP/07.

škamp

VII

5 725,600

671,800

0

11,73 %

572,560

FR

NEP/08C.

škamp

VIIIc

14,600

0,500

0

3,42 %

1,460

FR

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

30,800

0

0

0 %

3,080

FR

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

147,700

0

0

0 %

14,770

FR

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 195,500

2 430,900

0

57,94 %

419,550

FR

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

20,000

0,300

0

1,50 %

2,000

FR

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

3 152,400

2 358,200

0

74,81 %

315,240

FR

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

50,300

48,600

0

96,62 %

1,700

FR

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

4 794,000

3 805,600

0

79,38 %

479,400

FR

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

4 038,720

993,700

0

24,60 %

403,872

FR

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

133,900

0,200

0

0,15 %

13,390

FR

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

78,500

51,200

0

65,22 %

7,850

FR

SOL/07D.

morski list

VIId

3 505,600

2 864,500

0

81,71 %

350,560

FR

SOL/07E.

morski list

VIIe

354,100

321,100

0

90,68 %

33,000

FR

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

947,100

680,100

0

71,81 %

94,710

FR

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

63,500

48,800

0

76,85 %

6,350

FR

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

106,800

76,000

0

71,16 %

10,680

FR

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

4 120,400

3 879,200

0

94,15 %

241,200

FR

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

47,700

10,900

0

22,85 %

4,770

FR

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

7,700

6,900

0

89,61 %

0,770

FR

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

625,040

228,200

0

36,51 %

62,504

FR

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

8 319,000

7 181,600

0

86,33 %

831,900

FR

WHG/07A.

mol

VIIa

3,300

0,600

0

18,18 %

0,330

FR

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

39,000

1,400

0

3,59 %

3,900

FR

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

15 078,900

6 997,700

0

46,41 %

1 507,890

IE

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

1,100

0

0

0 %

0,110

IE

ANF/07.

morska spaka

VII

3 523,950

3 172,717

0

90,03 %

351,233

IE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,800

0

0

0 %

0,780

IE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

338,800

0

0

0 %

33,880

IE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

0,500

0,480

0

96,00 %

0,020

IE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

0,100

0

0

0 %

0,010

IE

COD/07A.

trska

VIIa

175,100

159,692

0

91,20 %

15,408

IE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 612,010

1 452,085

0

90,08 %

159,925

IE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

26,700

17,567

0

65,79 %

2,670

IE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

541,640

491,903

0

90,82 %

49,737

IE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

777,260

746,274

0

96,01 %

30,986

IE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

105,400

105,358

0

99,96 %

0,042

IE

HER/07A/MM

sled

VIIa

2,500

0

0

0 %

0,250

IE

HER/1/2-

sled

vode Unije, norveške in mednarodne vode območij I in II

3 755,230

0

3 593,584

95,70 %

161,646

IE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

3 739,510

3 025,655

0

80,91 %

373,951

IE

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

16 643,450

14 790,997

0

88,87 %

1 664,345

IE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1 972,160

1 772,351

0

89,87 %

197,216

IE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

41 195,510

37 398,143

0

90,78 %

3 797,367

IE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 386,900

3 053,295

0

90,15 %

333,605

IE

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

487,300

384,113

0

78,82 %

48,730

IE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

692,520

619,345

0

89,43 %

69,252

IE

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

57 443,250

43 079,934

13 523,407

98,54 %

839,909

IE

NEP/*07U16

škamp

VII (Plitvina ježevcev – enota 16)

771,400

654,000

0

84,78 %

77,140

IE

NEP/07.

škamp

VII

9 352,420

7 762,505

654,000

89,99 %

935,242

IE

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

247,100

6,106

0

2,47 %

24,710

IE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

1 047,800

102,697

0

9,80 %

104,780

IE

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

465,000

312,944

0

67,30 %

46,500

IE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

27,700

0

0

0 %

2,770

IE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

5,700

0

0

0 %

0,570

IE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

170,400

85,414

0

50,13 %

17,040

IE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

14,300

1,865

0

13,04 %

1,430

IE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

14 671,780

13 205,392

0

90,01 %

1 466,388

IE

WHG/07A.

mol

VIIa

47,910

44,360

0

92,59 %

3,550

IE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

92,370

72,363

0

78,34 %

9,237

IE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

7 668,960

6 902,221

0

90,00 %

766,739

LT

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

4 353,400

0

1 743,276

40,04 %

435,340

LT

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

2 663,000

0

2 478,427

93,07 %

184,573

LT

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

10 355,000

0

10 353,744

99,99 %

1,256

LV

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

6 283,000

0

2 441,400

38,86 %

628,300

LV

HER/03D.RG

sled

podrazdelek 28.1

18 463,000

18 462,300

0

100 %

0,700

NL

ANF/07.

morska spaka

VII

15,200

0,501

0

3,30 %

1,520

NL

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

274,100

23,815

0

8,69 %

27,410

NL

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

20,700

0

0

0 %

2,070

NL

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

46,900

0

0

0 %

4,690

NL

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

3 147,100

1 430,210

0

45,45 %

314,710

NL

COD/07A.

trska

VIIa

1,000

0

0

0 %

0,100

NL

COD/07D.

trska

VIId

46,030

36,978

0

80,33 %

4,603

NL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2,600

0,922

0

35,46 %

0,260

NL

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

149,000

0

0

0 %

14,900

NL

HAD/07A.

vahnja

VIIa

0,200

0

0

0 %

0,020

NL

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

184,790

169,231

0

91,58 %

15,559

NL

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

23,000

21,136

0

91,90 %

1,864

NL

HER/1/2-

sled

vode Unije, norveške in mednarodne vode območij I in II

5 479,850

5 425,883

10,620

99,21 %

43,347

NL

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

2 370,260

2 130,949

0

89,90 %

237,026

NL

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

865,370

314,834

0

36,38 %

86,537

NL

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

81,020

42,102

0

51,96 %

8,102

NL

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

238,150

76,346

1,177

32,55 %

23,815

NL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

24,800

0

6,700

27,02 %

2,480

NL

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

64 263,580

52 455,973

2450,424

85,44 %

6 426,358

NL

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

27,600

15,124

0

54,80 %

2,760

NL

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

5,600

0

0

0 %

0,560

NL

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

0,300

0,100

0

33,33 %

0,030

NL

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

1 488,500

741,559

598,041

90,00 %

148,900

NL

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

19 082,230

13 711,312

3 462,695

90,00 %

1 908,223

NL

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 219,270

862,899

0

70,77 %

121,927

NL

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

18,000

0

0

0 %

1,800

NL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

0,100

0

0

0 %

0,010

NL

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

41,900

0

0

0 %

4,190

NL

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

11 127,000

9 910,051

0

89,06 %

1 112,700

NL

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

18,900

0

0

0 %

1,890

NL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

59,040

0

0

0 %

5,904

NL

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

57 308,710

51 536,926

16,221

89,96 %

5 730,871

NL

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

972,250

736,710

0

75,77 %

97,225

PL

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

38,500

0

0

0 %

3,850

PL

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

19 438,400

0

11 794,652

60,68 %

1 943,840

PT

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

3 784,690

2 484,400

0

65,64 %

378,469

PT

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

40,000

6,400

0

16,00 %

4,000

PT

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

4 624,560

3 191,100

0

69,00 %

462,456

PT

JAX/08C.

šur in z njim povezan prilov

VIIIc

2 281,270

1 778,700

0

77,97 %

228,127

PT

JAX/09.

šur in z njim povezan prilov

IX

22 413,800

20 088,700

0

89,63 %

2 241,380

PT

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

106,200

81,300

0

76,55 %

10,620

PT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

204,500

202,200

0

98,88 %

2,300

PT

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

184,200

109,800

0

59,61 %

18,420

PT

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

1 128,000

571,700

0

50,68 %

112,800

SE

COD/3DX32.

trska

vode Unije podrazdelkov 25–32

16 032,100

0

5 287,710

32,98 %

1 603,210

SE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

28,500

17,570

0

61,65 %

2,850

SE

HER/1/2-

sled

vode Unije, norveške in mednarodne vode območij I in II

57,340

50,550

0

88,16 %

5,734

SE

HER/30/31.

sled

podrazdelki 30–31

11 892,500

0

10 937,740

91,97 %

954,760

SE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

29 272,000

0

28 830,000

98,49 %

442,000

SE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

178,400

27,060

0

15,17 %

17,840

SE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

677,300

0

0

0 %

67,730

SE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

11,100

0,240

0

2,16 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

27,300

11,700

0

42,86 %

2,730

SE

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

2 941,540

2 101,050

829,280

99,62 %

11,210

SE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

1 538,400

1 124,740

0

73,11 %

153,840

SE

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

101,300

0

0

0 %

10,130

SE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

57,340

54,250

0

94,61 %

3,090

SE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

50 490,000

0

50 489,430

100,00 %

0,570

SE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

6,600

0

0

0 %

0,660

SE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,700

1,030

0

13,38 %

0,770

SE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

29,710

26,710

0

89,90 %

2,971

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

11,100

1,400

0

12,61 %

1,110

UK

ANF/07.

morska spaka

VII

6 533,860

6 152,200

197,500

97,18 %

184,160

UK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

7 893,800

4 778,900

314,100

64,52 %

789,380

UK

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

43,600

0

0

0 %

4,360

UK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

17,900

0

0

0 %

1,790

UK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

45,700

0

0

0 %

4,570

UK

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

253,560

203,600

0

80,30 %

25,356

UK

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

76,860

56,900

0

74,03 %

7,686

UK

COD/07A.

trska

VIIa

120,400

107,400

0

89,20 %

12,040

UK

COD/07D.

trska

VIId

179,150

99,800

0

55,71 %

17,915

UK

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

883,500

548,100

0

62,04 %

88,350

UK

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

10,000

0

0

0 %

1,000

UK

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

14,500

2,100

0

14,48 %

1,450

UK

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

679,100

251,300

0

37,00 %

67,910

UK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

535,000

344,500

0

64,39 %

53,500

UK

HAD/07A.

vahnja

VIIa

615,000

154,400

0

25,11 %

61,500

UK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

33 209,290

29 446,500

3 498,100

99,20 %

264,690

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

3 926,500

3 875,900

0

98,71 %

50,600

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

1 097,800

595,400

0

54,24 %

109,780

UK

HER/07A/MM

sled

VIIa

5 012,700

5 000,200

0

99,75 %

12,500

UK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

16 314,850

15 734,300

0

96,44 %

580,550

UK

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

23,800

1,200

0

5,04 %

2,380

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

1 838,900

1 658,000

0

90,16 %

180,900

UK

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

6 527,800

5 224,300

86,300

81,35 %

652,780

UK

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

7 909,400

6 788,600

0

85,83 %

790,940

UK

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 212,050

3 055,400

0

95,12 %

156,650

UK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

2 043,600

1 686,900

0

82,55 %

204,360

UK

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

1 179,300

527,400

0

44,72 %

117,930

UK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

2 172,400

2 069,100

0

95,24 %

103,300

UK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,900

0,800

0

8,99 %

0,890

UK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 872,800

2 365,700

0

82,35 %

287,280

UK

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

1 364,600

795,400

546,700

98,35 %

22,500

UK

NEP/07.

škamp

VII

7 740,000

6 872,000

118,200

90,31 %

749,800

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

15 949,850

8 423,600

0

52,81 %

1 594,985

UK

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

17 698,500

12 826,800

0

72,47 %

1 769,850

UK

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

519,600

90,000

0

17,32 %

51,960

UK

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 822,400

1 680,400

0

92,21 %

142,000

UK

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

4 485,830

3 647,500

0

81,31 %

448,583

UK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

730,700

0,200

0

0,03 %

73,070

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

192,900

6,000

0

3,11 %

19,290

UK

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

11,400

0

0

0 %

1,140

UK

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

10,100

0

0

0 %

1,010

UK

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

5,400

0,400

0

7,41 %

0,540

UK

SOL/07D.

morski list

VIId

1 233,200

604,900

0

49,05 %

123,320

UK

SOL/07E.

morski list

VIIe

581,300

536,900

0

92,36 %

44,400

UK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

976,200

857,800

0

87,87 %

97,620

UK

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

74,800

46,600

0

62,30 %

7,480

UK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

105,300

74,600

0

70,85 %

10,530

UK

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

264,760

77,800

0

29,39 %

26,476

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

14 939,800

13 498,600

0

90,35 %

1 441,200

UK

WHG/07A.

mol

VIIa

31,700

20,200

0

63,72 %

3,170

UK

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

164,100

118,500

0

72,21 %

16,410

UK

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

2 095,000

1 379,600

0

65,85 %

209,500


(1)  Kvote, ki so na voljo državi članici v skladu z zadevnimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 20(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 59), prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 in/ali ponovne dodelitve in odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/68


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 521/2014

z dne 16. maja 2014

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

41,3

MK

84,5

TR

65,9

ZZ

63,9

0707 00 05

AL

41,5

MK

41,5

TR

125,0

ZZ

69,3

0709 93 10

TR

113,0

ZZ

113,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

74,1

MA

40,7

TN

68,6

TR

53,3

ZZ

56,2

0805 50 10

TR

85,1

ZZ

85,1

0808 10 80

AR

100,1

BR

88,0

CL

102,6

CN

127,0

MK

32,3

NZ

135,5

US

190,9

UY

78,1

ZA

98,2

ZZ

105,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/70


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUTM MALI/2/2014

z dne 13. maja 2014

o sprejemu prispevkov tretjih držav za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

(2014/285/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (1), in zlasti člena 8(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(2) Sklepa 2013/34/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO) za sprejetje ustreznih sklepov o sprejemu predlaganih prispevkov tretjih držav.

(2)

Na podlagi priporočila poveljnika misije EU glede prispevkov Gruzije, Republike Moldavije in Črne gore ter mnenja Vojaškega odbora Evropske unije bi bilo treba prispevke Gruzije, Republike Moldavije in Črne gore sprejeti.

(3)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov ter ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prispevki Gruzije, Republike Moldavije in Črne gore za vojaško misijo Evropske unije, ki prispevajo k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) se sprejmejo in štejejo za pomembne.

2.   Gruzija, Republika Moldavija in Črna gora so oproščene finančnega prispevka v proračun EUTM Mali.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. maja 2014

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 14, 18.1.2013, str. 19.


17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/71


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. marca 2014

o določitvi meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti evropski referenčni mreži

(Besedilo velja za EGP)

(2014/286/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (1) in zlasti točke (a) člena 12(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 12 Direktive 2011/24/EU je navedeno, da Komisija podpira države članice pri razvoju evropskih referenčnih mrež (v nadaljnjem besedilu: mreže) med izvajalci zdravstvenega varstva in strokovnimi centri v državah članicah, zlasti na področju redkih bolezni (2). Zato Komisija sprejme seznam posebnih meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti mreži in postati njeni člani (v nadaljnjem besedilu: član). Mreže bi morale izboljšati dostop do diagnoze, zdravljenja in izvajanja visokokakovostnega zdravstvenega varstva za paciente, katerih zdravstveno stanje zahteva posebno koncentracijo virov ali strokovnega znanja, ter bi lahko bile tudi osrednje točke za medicinsko usposabljanje in raziskave, širjenje informacij in ocenjevanje zlasti za redke bolezni.

(2)

V skladu s členom 12(2) Direktive 2011/24/EU mora vsaka mreža izbrati vsaj tri cilje s seznama iz člena 12(2) Direktive 2011/24/EU in dokazati, da ima potrebne kompetence za njihovo učinkovito uresničevanje. Poleg tega morajo mreže izpolniti seznam nalog ali značilnosti iz člena 12(4)(a)(i)–(vi) Direktive 2011/24/EU. V tem sklepu je naveden poseben seznam meril oziroma pogojev, s katerimi bo zagotovljeno, da mreže te naloge izpolnjujejo. Ta merila in pogoji bi morali zagotoviti podlago za ustanovitev in ocenjevanje mrež.

(3)

Poleg niza meril in pogojev, ki so potrebni, da mreže lahko uresničijo ustrezne cilje iz člena 12(2) Direktive 2011/24/EU, je v Sklepu naveden seznam meril za vodenje in usklajevanje mrež, ki bi moral zagotoviti njihovo pregledno in učinkovito delovanje. Čeprav bi mrežam moralo biti dovoljeno, da imajo različne organizacijske modele, je primerno zahtevati, da vse izberejo enega izmed svojih članov za člana koordinatorja. Ta imenuje eno osebo za koordinatorja mreže (v nadaljnjem besedilu: koordinator). Mrežo bi moral voditi odbor mreže (v nadaljnjem besedilu: odbor), sestavljen iz predstavnikov vsakega člana mreže. Odbor bi moral biti zadolžen za pripravo in sprejetje poslovnika, delovnih načrtov in poročil o napredku ter vseh drugih dokumentov v zvezi z dejavnostmi mreže. Koordinator, ki mu pomaga odbor, bi moral podpirati in pospeševati notranje usklajevanje v okviru mreže in z drugimi izvajalci zdravstvenega varstva.

(4)

Izvajanje visokospecializiranega zdravstvenega varstva, kar je eno od meril, ki jih morajo izpolnjevati mreže, bi moralo temeljiti na visokokakovostnih, dostopnih in stroškovno učinkovitih zdravstvenih storitvah. Za to so potrebne izkušene, visokousposobljene in večdisciplinarne zdravstvene ekipe in najverjetneje napredna specializirana medicinska oprema ali infrastruktura, kar običajno pomeni koncentracijo virov.

(5)

Izvajalci zdravstvenega varstva, ki zaprosijo za članstvo v mreži, bi morali dokazati, da izpolnjujejo merila in pogoje, navedene v tem sklepu. Ta merila in pogoji bi morali zagotoviti, da se storitve in zdravstveno varstvo izvajajo v skladu z najvišjimi možnimi merili kakovosti in kliničnimi dokazi, ki so na voljo.

(6)

Zahtevana merila in pogoji, ki naj bi jih izpolnjeval izvajalec zdravstvenega varstva, bi bili odvisni od bolezni ali stanj, ki jih posebej obravnava mreža, katere člani želijo postati. Zato se zdi potrebno vzpostaviti dva niza meril in pogojev, in sicer prvi niz horizontalnih meril in pogojev, ki bi jih morali izpolnjevati vsi izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti mreži, ne glede na strokovno področje ali medicinski postopek ali zdravljenje, ki ga izvajajo, in drugi niz meril in pogojev, ki se lahko razlikujejo glede na obseg konkretnega strokovnega področja, bolezen ali stanje, ki jih obravnava mreža, ki se ji želijo pridružiti.

(7)

V okviru prvega niza horizontalnih in strukturnih meril in pogojev se zdi, da so tisti, povezani s krepitvijo vloge pacientov in v pacienta usmerjene oskrbe, organizacijo, upravljanjem in neprekinjenim poslovanjem, raziskavami in zmogljivostmi v zvezi z usposabljanjem, bistvenega pomena za zagotovitev izpolnjevanja ciljev mrež.

(8)

Nadaljnja horizontalna in strukturna merila in pogoji v zvezi z izmenjavo strokovnega znanja, informacijskimi sistemi in orodji e-zdravja bi morala pomagati pri razvoju, izmenjavi in širjenju informacij in znanja ter podpiranju izboljšav na področju diagnosticiranja in zdravljenja bolezni v okviru mrež in zunaj njih ter prispevati k tesnemu sodelovanju z drugimi strokovnimi centri in mrežami na nacionalni in mednarodni ravni. Interoperabilni in pomensko združljivi sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) bi pospeševali izmenjavo zdravstvenih podatkov in podatkov o pacientih ter vzpostavitev in vzdrževanje skupnih zbirk podatkov in registrov.

(9)

Zmožnost učinkovite in varne izmenjave zdravstvenih podatkov in drugih podatkov o pacientih ter tudi osebnih podatkov o zdravstvenih delavcih, odgovornih za pacienta, je ključen vidik za uspešno delovanje mrež. Izmenjava podatkov bi morala potekati zlasti v skladu z določenimi nameni, potrebami in pravnim ozadjem pri obdelavi podatkov, pri čemer bi se morali izvajati ustrezni zaščitni ukrepi in upoštevati pravice posameznika. Osebne podatke bi bilo treba obdelati v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

V tem sklepu so upoštevani temeljne pravice in načela, priznani zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, kot je navedeno v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti pravica do človek