ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 120

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
23. april 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

 

2014/209/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. marca 2014 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

23.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/1


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. marca 2014

o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1625)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/209/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (1) in zlasti prvega odstavka člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/126/ES določa, da morajo biti vsa vozniška dovoljenja, ki jih izdajo države članice, vzajemno priznana, vključno s tistimi, ki so bila izdana pred datumom začetka uporabe načela vzajemnega priznavanja.

(2)

Načelo vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj vključuje popolno priznavanje vseh pravic, ki so bile imetniku dovoljenja podeljene v skladu s takrat veljavnimi nacionalnimi predpisi.

(3)

Direktiva 2006/126/ES določa, da morajo države članice vzpostaviti ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj, ki so bila izdana pred izvajanjem navedene direktive, in tistimi, ki so opredeljene v njenem členu 4. Za te ekvivalentnosti je potrebno soglasje Komisije v pravno zavezujoči obliki.

(4)

Po pristopu Hrvaške k Uniji je treba vozniška dovoljenja, izdana v tej državi, vključiti v tabele ekvivalentnosti iz Sklepa Komisije 2013/21/EU (2).

(5)

Odkar je bil sprejet Sklep 2013/21/EU, so Češka, Nemčija, Grčija, Italija, Slovenija in Švedska sporočile popravke ekvivalentnosti, odobrenih v navedenem sklepu.

(6)

Sklep 2013/21/EU bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep se uporablja za vsa veljavna vozniška dovoljenja, ki so jih izdale države članice in so še v uporabi.

Člen 2

Tabele ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj, ki so bila izdana v državah članicah pred izvajanjem Direktive 2006/126/ES, in usklajenimi kategorijami vozniških dovoljenj, kot so določene v členu 4 Direktive 2006/126/ES, so določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

1.   Kategorije vozniških dovoljenj, ki so bila izdana pred izvajanjem Direktive 2006/126/ES, imetnikom dovoljujejo, da brez zamenjave vozniškega dovoljenja vozijo vozila ustreznih kategorij, kot je opisano v Prilogi. Lahko se uporabljajo nekatere omejitve, ki so za zadevno pravico določene v prilogi k temu sklepu.

2.   Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja z vozniškim dovoljenjem po vzorcu EU, kot je opisan v Prilogi I k Direktivi 2006/126/ES, se priznajo ekvivalentne pravice, kot je opisano v prilogi k temu sklepu.

3.   Kode, ki navajajo omejitev ustreznih pravic, so usklajene kode EU, kot so opredeljene v Prilogi I k Direktivi 2006/126/ES.

4.   Načelo vzajemnega priznavanja, kot je določeno v členu 2(1) Direktive 2006/126/ES, se ne uporablja za nacionalne kategorije vozniških dovoljenj.

Člen 4

Sklep 2013/21/EU se razveljavi z dnem začetka veljavnosti tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. marca 2014

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 403, 30.12.2006, str. 18.

(2)  Sklep Komisije 2013/21/EU z dne 18. decembra 2012 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (UL L 19, 22.1.2013, str. 1).


PRILOGA

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V BELGIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Belgija 1 (B1)

Izdajal se je v Belgiji od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1988

Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Obstajajo razlike v barvi in tiskanju vzorca. Vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju (105/222 mm) in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca B1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A s kodami EU za prilagojena vozila

2

BF

B s kodami EU za prilagojena vozila

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija B* se nanaša na vozila kategorije B, ki se uporabljajo kot taksiji, za izposojo, za prevoz osebja itd.

2.

Da je bila dovoljena vožnja vozil kategorije AF in/ali BF, je bila na dovoljenju potrebna potrditev kategorij A in/ali B ter kategorije F, pa tudi navedba številke registrske tablice.

Vzorec vozniškega dovoljenja Belgija 2 (B2)

Izdajal se je v Belgiji od 1. 1. 1989 do 30. 9. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Obstajajo razlike v barvi in tiskanju vzorca. Vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju (106/222 mm) in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca B2

Ustrezne kategorije

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Vzorec vozniškega dovoljenja Belgija 3 (B3)

Izdaja se v Belgiji od 1. 1. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju (106/222 mm) in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca B3

Ustrezne kategorije

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Vzorec vozniškega dovoljenja Belgija 4 (B4)

Izdaja se v Belgiji od 1. 7. 2010

Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Vozniško dovoljenje je rožnata polikarbonatna kartica, izdelana v skladu z določbami Priloge I k Direktivi 2006/126/ES.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca B4

Ustrezne kategorije

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V BOLGARIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Bolgarija 1 (BG1)

Izdajal se je v Bolgariji od 1. 1. 2010 do 19. 1. 2013

Opis: v skladu z Direktivo 2006/126/ES.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca BG1

Ustrezne kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA ČEŠKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 1 (CZ1)

Izdajal se je na Češkem od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Opis: Material: večbarven papir kakovosti papirja za bankovce v plastičnem ovitku. Okrogla holografska podoba (z napisom „CZ“ v sredini) na laminatu prekriva fotografijo v spodnjem levem kotu. Fotografija: Fotografija (35 mm × 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb.

Veljavnost vozniškega dovoljenja: do konca življenja. Ta vzorec je treba zamenjati do 31. decembra 2013.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca CZ1

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

AM, A1

A (starost 18 let in več)

AM, A1, A2

A (starost 21 let in več)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (nacionalna kategorija za kmetijske traktorje)

Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 2 (CZ2)

Izdaja se na Češkem od 1. 5. 2004

Opis: Material: vozniško dovoljenje je polikarbonatna plastična kartica velikosti ID1 – 54 × 86 mm (velikosti kreditne kartice) z besedama „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ in imenom države „ČESKÁ REPUBLIKA“ na vrhu. Besede „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ in „VOZNIŠKO DOVOLJENJE“ v jezikih EU so na desni strani kartice. Oznaka države članice, ki izdaja dovoljenje („CZ“), natisnjena v negativu v modrem pravokotniku in obkrožena z dvanajstimi rumenimi zvezdami, je v zgornjem levem kotu kartice. Lasersko vgravirani osebni podatki, vključno s fotografijo in podpisom imetnika. Jasen visoko reliefni odtis z giljošami in črkama „CZ“ na obeh straneh kartice. Logotip s črkama „CZ“ v desnem zgornjem kotu na sprednji strani, izpisan z optično spremenljivim črnilom, ki se spreminja med zlato in zeleno barvo. Na spremenljivi sliki v desnem spodnjem kotu na sprednji strani je fotografija imetnika in številka vozniškega dovoljenja (enaka kot v polju 5).

Veljavnost vozniškega dovoljenja: 10 let

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca CZ2

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

AM, A1

A (starost 18 let in več)

AM, A1, A2

A (starost 21 let in več)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (nacionalna kategorija za kmetijske traktorje)

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA DANSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Danska 1 (DK1)

Izdajal se je na Danskem do 30. 4. 1986

Opis: vozniško dovoljenje je rožnato in ima štiri strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca DK1

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Danska kategorija A1 je za motorno kolo brez stranske prikolice, kategorija A2 pa za motorno kolo s stransko prikolico. Navedeni kategoriji zato ne ustrezata podkategorijama A1 in A2, kakor sta opredeljeni v Direktivi 2006/126/ES. Pravica do vožnje je pri danski kategoriji A1 omejena na motorna kolesa brez stranske prikolice, pri danski kategoriji A2 pa na motorna kolesa s stransko prikolico. Imetniki danske kategorije A1 in/ali A2 imajo pravico pridobiti popolne kategorije AM, A1, A2 in A v drugih državah članicah.

2.

Imetniki danske kategorije B so pooblaščeni tudi za vožnjo motornih trikoles.

Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo na Danskem, ker je bila v letih 1991 do 1993 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. Vseeno je dovoljenje možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano na Danskem, druge države članice pa ga morajo priznavati do 19. 1. 2033.

Vzorec vozniškega dovoljenja Danska 2 (DK2)

Izdajal se je na Danskem od 1.5.1986 do 30.6.1996

Opis: vozniško dovoljenje vsebuje rožnate in bež črte ter ima štiri strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca DK2

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Danska kategorija A1 je za motorno kolo brez stranske prikolice, kategorija A2 pa za motorno kolo s stransko prikolico. Navedeni kategoriji zato ne ustrezata podkategorijama A1 in A2, kakor sta opredeljeni v Direktivi 2006/126/ES. Pravica do vožnje je pri danski kategoriji A1 omejena na motorna kolesa brez stranske prikolice, pri danski kategoriji A2 pa na motorna kolesa s stransko prikolico. Imetniki danske kategorije A1 in/ali A2 imajo pravico pridobiti popolne kategorije AM, A1, A2 in A v drugih državah članicah.

2.

Imetniki danske kategorije B so pooblaščeni tudi za vožnjo motornih trikoles.

Vzorec vozniškega dovoljenja Danska 3 (DK3)

Izdajal se je na Danskem od 1. 7. 1996 do 13. 4. 1997

Opis: vozniško dovoljenje vsebuje rožnate in bež črte ter ima štiri strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca DK3

Ustrezne kategorije

Opombe

A (majhno motorno kolo)

AM, A1,

1

A (veliko motorno kolo)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imetniki danske kategorije A (majhno motorno kolo) so pooblaščeni za vožnjo:

(a)

dvokolesnega motornega kolesa brez stranske prikolice, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) ne presega 0,16 kW/kg, moč pa ne presega 25 kW;

(b)

dvokolesnega motornega kolesa s stransko prikolico, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) ne presega 0,16 kW/kg;

(c)

motornega trikolesa;

(d)

vozil iz točk (a), (b) in (c) s priklopnikom;

(e)

velikega mopeda.

2.

Imetniki danske kategorije A (veliko motorno kolo) so pooblaščeni za vožnjo:

(a)

vozil, navedenih pod točko (1);

(b)

dvokolesnega motornega kolesa brez stranske prikolice, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) presega 0,16 kW/kg ali katerega moč presega 25 kW;

(c)

dvokolesnega motornega kolesa s stransko prikolico, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) presega 0,16 kW/kg;

(d)

vozil iz točk (b) in (c) s priklopnikom.

3.

Imetniki danske kategorije B so pooblaščeni tudi za vožnjo motornih trikoles.

Vzorec vozniškega dovoljenja Danska 4 (DK4)

Izdaja se na Danskem od 14. 4. 1997

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi Sveta 91/439/EGS (1).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca DK4

Ustrezne kategorije

Opombe

A (majhno motorno kolo)

AM, A1

1

A (veliko motorno kolo)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije

1.

Imetniki danske kategorije A (majhno motorno kolo) so pooblaščeni za vožnjo:

(a)

dvokolesnega motornega kolesa brez stranske prikolice, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) ne presega 0,16 kW/kg, moč pa ne presega 25 kW;

(b)

dvokolesnega motornega kolesa s stransko prikolico, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) ne presega 0,16 kW/kg;

(c)

motornega trikolesa;

(d)

vozil iz točk (a), (b) in (c) s priklopnikom;

(e)

velikega mopeda.

2.

Imetniki danske kategorije A (veliko motorno kolo) so pooblaščeni za vožnjo:

(a)

vozil, navedenih pod točko (1);

(b)

dvokolesnega motornega kolesa brez stranske prikolice, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) presega 0,16 kW/kg ali katerega moč presega 25 kW;

(c)

dvokolesnega motornega kolesa s stransko prikolico, katerega razmerje med močjo in težo (vključno z vodo, oljem in gorivom) presega 0,16 kW/kg;

(d)

vozil iz točk (b) in (c) s priklopnikom.

3.

Imetniki danske kategorije B so pooblaščeni tudi za vožnjo motornih trikoles.

Datuma prve izdaje kategorij vozniških dovoljenj, ki so bile izdane pred 1. 5. 1986, ni mogoče določiti. V takih primerih je lahko v stolpcu 10 na dovoljenju znak „<“ ali „≤“, ob njem pa je navedena letnica, ki pomeni, da je bila kategorija izdana pred tem letom ali tega leta.

Do 19. januarja 2013 so danski predpisi glede pravice do vožnje majhnih mopedov naslednji:

Vsak od naslednjih pogojev daje osebi pravico, da vozi majhen moped na Danskem:

(a)

potrdilo za moped;

(b)

vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja, ali

(c)

starost 18 let ali več.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V NEMČIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 1 (D1)

Izdajal se je v Nemčiji do 1. 4. 1986 (v določenih primerih je datum izdaje lahko po 1. 4. 1986)

Opis: siv, štiri strani. V praksi se lahko pojavijo številne razlike v barvi in obliki, ker so se vozniška dovoljenja po tem vzorcu izdajala več kot 40 let. Vozniška dovoljenja, izdana v nemški zvezni deželi Posarje, so lahko drugačne velikosti in so dvojezična (v nemščini in francoščini).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D1

Ustrezne kategorije

Opombe

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1. 4. 1980 — 31. 3. 1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Dodatne informacije:

Lahko so vsebovane dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj.

1.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ pridobljeno pred 1. 4. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), je imetnik dovoljenja upravičen do vožnje kategorije B 79 (≤ 700 cm3), ne da bi mu bilo treba dovoljenje zamenjati. V primeru zamenjave takega dovoljenja se imetniku izda dovoljenje za celotno kategorijo B.

2.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“ dopolnil 50 let pred 31. 12. 1999, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati 31. 12. 2000. Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do 31. 12. 2000 zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po 31. 12. 1999, mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu najpozneje na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let.

Če tak imetnik dovoljenja pridobi običajno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ne prizna (razen če je svoje običajno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj).

3.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ali „Klasse 3“ pridobljeno pred 1. 12. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorij A1 in A 79 (≤ 250 cm3). Če imetnik zamenja dovoljenje, se mu v obeh primerih izda neomejeno dovoljenje za kategorijo A.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ali „Klasse 3“ pridobljeno po zgoraj navedenih datumih, vendar pred 1. 4. 1980, lahko imetnik vozniškega dovoljenja vozi tudi vozila kategorije A1.

4.

Imetniki dovoljenja za „Klasse 3“ lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= z ne več kot skupno tremi osmi).

Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika.

5.

Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 3“ lahko vozi avtobuse brez potnikov z največjo dovoljeno maso, manjšo od 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“ lahko vozi avtobuse brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

6.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 4“ izdano pred 1. 12. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), to ni samo državna kategorija, ampak lahko imetnik vozi vozila naslednjih kategorij: A1, A 79 (≤ 250 cm3) in B 79 (≤ 700 cm3). V obeh primerih je imetniku ob zamenjavi dovoljenja podeljeno neomejeno dovoljenje za kategoriji A in B.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 4“ izdano po zgoraj navedenih datumih, vendar pred 1. 4. 1980, lahko imetnik vozi vozila kategorije A1.

7.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05).

8.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05). A je omejena na tricikle (koda 79.03) in tricikle s priklopnikom s skupno največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg (koda 79.04). BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

9.

A1 in A sta omejeni na tricikle (koda 79.03) in tricikle s priklopnikom s skupno največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg (koda 79.04). BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

Vzorec Nemčija 2 (D2)

Izdajal se je v Nemški demokratični republiki do 1969

Opis: sivo vozniško dovoljenje s štirimi stranmi.

Z zakonskimi spremembami, ki so začele veljati 1. 4. 1957, so se spremenili obseg in definicije kategorij. Zato se za vozniško dovoljenje po tem vzorcu zahtevata dve tabeli ekvivalentnosti.

D2a:   vozniška dovoljenja po tem vzorcu so se izdajala do 31. 3. 1957.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D2a

Ustrezne kategorije

Opombe

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   vozniška dovoljenja po tem vzorcu so se izdajala v obdobju od 1. 4. 1957 do 1969.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D2b

Ustrezne kategorije

Opombe

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Dodatne informacije:

Lahko so vsebovane dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj.

1.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“, izdanega pred 1. 4. 1957, ali dovoljenja za „Klasse 5“, izdanega po 31. 3. 1957, dopolnil 50 let najpozneje 31. 12. 1999, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati 31. 12. 2000. Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do 31. 12. 2000 zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po 31. 12. 1999, mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu najpozneje na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let.

Če tak imetnik dovoljenja pridobi običajno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ne prizna (razen če je svoje običajno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj).

2.

Imetniki vozniškega dovoljenja za „Klasse 3“, izdanega pred 1. 4. 1957, in dovoljenja za „Klasse 4“, izdanega po 31. 3. 1957, lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= z ne več kot skupno tremi osmi).

Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika.

3.

Imetniki vozniškega dovoljenja za „Klasse 3“, izdanega pred 1. 4. 1957 (D2a), ali za „Klasse 4“, izdanega po 31. 3. 1957 (D2b), lahko vozijo avtobus brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu.

Imetniki vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“, izdanega pred 1. 4. 1957 (D2a), ali za „Klasse 5“, izdanega po 31. 3. 1957 (D2b), lahko vozijo avtobus brez potnikov v mednarodnem prometu.

Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

4.

Imetniki vozniških dovoljenj za „Klasse 2“, „Klasse 3“ ali „Klasse 4“ po vzorcu D2a, ali vozniških dovoljenj za „Klasse 2“, „Klasse 4“ ali „Klasse 5“ po vzorcu D2b, ki so bila izdana pred 1. 12. 1954, imajo neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije A samo po zamenjavi vozniškega dovoljenja. Brez zamenjave dovoljenja lahko imetniki vozniškega dovoljenja po tem vzorcu vozijo samo vozila kategorije A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Brez zamenjave dokumenta velja naslednje:

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ ali „Klasse 4“ izdano pred 1. 12. 1954, lahko imetnik vozi samo vozila kategorije B 79 (≤ 700 cm3). Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ ali „Klasse 4“ izdano po tem datumu in pred 1. 4. 1957 ali je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ izdano po 31. 3. 1957, lahko imetnik vozi samo vozila kategorije B 79 (≤ 250 cm3).

V primeru zamenjave dokumenta za novo dovoljenje se imetniku podeli dovoljenje za celotno kategorijo B.

6.

BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

7.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05).

Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 3 (D3)

Izdajal se je v Nemški demokratični republiki od leta 1969 do 31. 5. 1982.

Opis: vozniško dovoljenje je knjižica z 12 stranmi in sivimi platnicami.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D3

Ustrezne kategorije

Opombe

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Dodatne informacije:

Lahko so vsebovane dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj.

1.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 5“ dopolnil 50 let pred 31. 12. 1999, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati 31. 12. 2000. Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do 31. 12. 2000 zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po 31. 12. 1999, mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu najpozneje na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi običajno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ne prizna (razen če je svoje običajno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj).

2.

Imetniki dovoljenja za „Klasse 4“ lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= z ne več kot skupno tremi osmi).

Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika.

3.

Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 4“ lahko vozi avtobuse brez potnikov z največjo dovoljeno maso, manjšo od 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 5“ lahko vozi avtobuse brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

4.

Imetniki vozniških dovoljenj za „Klasse 2“, „Klasse 4“ ali „Klasse 5“, ki so bila izdana pred 1. 12. 1954, imajo neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije A samo po zamenjavi vozniškega dovoljenja. Brez zamenjave dovoljenja lahko imetniki vozniškega dovoljenja po tem vzorcu vozijo samo vozila kategorije A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Brez zamenjave dokumenta velja naslednje:

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ izdano pred 1. 12. 1954, lahko imetnik vozi vozila kategorije B 79 (≤ 700 cm3). Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ izdano po tem datumu in pred 1. 4. 1957 ali je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ izdano po 1. 4. 1957, lahko imetnik vozi samo vozila kategorije B 79 (≤ 250 cm3).

Če se dokument zamenja za novo dovoljenje, se imetniku podeli dovoljenje za celotno kategorijo B.

6.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“, „Klasse 3“, „Klasse 4“ ali „Klasse 5“, ali dovoljenja v skladu z § 6 StVZO ali §85 StVZO pridobil to dovoljenje pred 1. 4. 1980, lahko vozi tudi vozila kategorije A1. V tem primeru „Klasse 3“ ni samo državna kategorija.

7.

BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

8.

A1 in A sta omejeni na trikolesa (koda 79.03).

Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 4 (D4)

Izdajal se je v Nemški demokratični republiki od 1. 6. 1982 do 2. 10. 1990

Opis: vozniško dovoljenje je na svetlo rožnatem papirju, ima štiri strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D4

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Dodatne informacije:

Lahko so vsebovane dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj.

1.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse C“, „Klasse CE“, „Klasse D“ in „Klasse DE“ dopolnil 50 let pred 31. 12. 1999, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati 31. 12. 2000. Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do 31. 12. 2000 zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po 31. 12. 1999, mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu najpozneje na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let.

Če tak imetnik dovoljenja pridobi običajno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za „Klasse C“ ne prizna (razen če je svoje običajno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj).

2.

Imetniki vozniškega dovoljenja za „Klasse B“ in „Klasse BE“ lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= z ne več kot skupno tremi osmi).

Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika.

3.

Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse B“ in „Klasse BE“ lahko vozi avtobuse brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu.

Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse C“ lahko vozi avtobuse brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

4.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05).

5.

A1 in A sta omejeni na trikolesa (koda 79.03).

6.

BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 5 (D5)

Izdajal se je v Nemčiji od 1. 4. 1986 do 31. 12. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je na svetlem rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D5

Ustrezne kategorije

Opombe

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Dodatne informacije:

Lahko so vsebovane dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj.

1.

Če je imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“ dopolnil 50 let pred 31. 12. 1999, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati 31. 12. 2000. Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do 31. 12. 2000 zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po 31. 12. 1999, mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu najpozneje na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let.

Če tak imetnik dovoljenja pridobi običajno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ne prizna (razen če je svoje običajno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj).

2.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 1“ po vzorcu D1 pridobljeno pred 1. 4. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorije B 79 (≤ 700 cm3), ne da bi mu bilo treba zamenjati dovoljenje. Ob zamenjavi takega dovoljenja se imetniku izda dovoljenje za celotno kategorijo B.

Za vozniško dovoljenje po vzorcu D5 velja navedeno le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po vzorcu D1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu D5.

3.

Če so bila vozniška dovoljenja za „Klasse 2“ ali „Klasse 3“ po vzorcu D1 pridobljena pred 1. 12. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorij A1 in A 79 (≤ 250 cm3). Če imetnik zamenja dovoljenje, se mu v obeh primerih izda neomejeno dovoljenje za kategorijo A. Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 2“ ali „Klasse 3“ pridobljeno po zgoraj navedenih datumih, vendar pred 1. 4. 1980, lahko imetnik vozniškega dovoljenja vozi tudi vozila kategorije A1.

Za vozniško dovoljenje po vzorcu D5 navedeno velja le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po vzorcu D1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu D5.

4.

Imetniki dovoljenja za „Klasse 3“ lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= z ne več kot skupno tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika.

5.

Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 3“ lahko vozi avtobuse brez potnikov z največjo dovoljeno maso, manjšo od 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetnik vozniškega dovoljenja za „Klasse 2“ lahko vozi avtobuse brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

6.

Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 4“ po vzorcu D1 izdano pred 1. 12. 1954 (pred 1. 10. 1960 v zvezni deželi Posarje), to ni samo nacionalna kategorija, ampak lahko imetnik vozi vozila naslednjih kategorij: A1, A 79 (≤ 250 cm3) in B 79 (≤ 700 cm3). V obeh primerih je imetniku ob zamenjavi dovoljenja podeljeno neomejeno dovoljenje za kategoriji A in B. Če je bilo vozniško dovoljenje za „Klasse 4“ izdano po zgoraj navedenih datumih, vendar pred 1. 4. 1980, lahko imetnik vozi vozila kategorije A1.

Za vozniško dovoljenje po vzorcu D5 velja navedeno le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po vzorcu D1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu D5.

7.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05).

8.

A1 in A sta omejeni na tricikle (nova koda 79.03) in tricikle s priklopnikom s skupno največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg (nova koda 79.04).

9.

BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 6 (D6)

Izdajal se je v Nemčiji od 1. 1. 1999 do 18. 1. 2013

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo 1a k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca D6

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Dodatne informacije:

1.

A1 velja tudi za motorna kolesa kategorije A1 z razmerjem med močjo in težo nad 0,1 kW/kg (koda 79.05).

2.

A1 in A sta omejeni na tricikle (koda 79.03) in tricikle s priklopnikom s skupno največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg (koda 79.04).

3.

BE velja tudi za vozila kategorije BE, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06).

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V ESTONIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Estonija 1 (EST1)

Izdajal se je v Estoniji od 1. 11. 1999 do 30. 9. 2004

Opis: Vozniško dovoljenje je rožnate barve in izdelano iz posebnega sintetičnega papirja, imenovanega (TESLIN, ISO 9002; 1994), ki je v celoti prekrit z varnostnim plastičnim ovitkom. Na papirju je mrežast varnostni vzorec; na plastičnem ovitku je na hrbtni strani reliefno vtisnjen vzorec „EST“ s šestimi valovitimi vrsticami. Podatki so natisnjeni, fotografija je skenirana.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca EST1

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

največja moč za kategorijo A ne bi smela presegati 25 kW ali 0,16 kW/kg.

Dodatne informacije:

Omejitev(-ve), na formularju s kodami:

1 –

potrebna so očala ali kontaktne leče;

2 –

potreben je slušni pripomoček;

3 –

velja za ročno upravljana vozila;

4 –

največja moč za kategorijo A ne bi smela presegati 25 kW ali 0,16 kW/kg;

5 –

avtomatski menjalnik.

Beseda „ESMANE“ na sredini spodaj na sprednji strani nakazuje, da je imetnik vozniškega dovoljenja voznik začetnik; veljavnost takega dovoljenja je omejena na dve leti.

Vzorec vozniškega dovoljenja Estonija 2 (EST2)

Izdajal se je v Estoniji od 1. 10. 2004 do 7. 9. 2008

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Dovoljenje je iz plastičnega materiala in ima rožnat vzorec v ozadju, ki je edinstven in značilen le za estonsko vozniško dovoljenje. Osebni podatki (vključno z digitalno fotografijo in imetnikovim podpisom) so na vozniško dovoljenje lasersko vgravirani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca EST 2

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

največja moč za kategorijo A ne bi smela presegati 25 kW ali 0,16 kW/kg;

Dodatne informacije:

Omejitev(-ve), na formularju s kodami:

101 –

začasno vozniško dovoljenje. Za voznike začetnike je obvezno namestiti sliko zelenega javorjevega lista na okno avtomobila (spredaj in zadaj), če imajo začasna vozniška dovoljenja (za 2 leti). Največja hitrost je omejena na 90 km/h.

102 –

te kategorije se smejo voziti le v času, ko obveznik služi vojaški rok.

103 –

kategorija D – voznik lahko vozi le trolejbus.

105 –

motorno kolo, katerega moč ne presega 25 kW oziroma katerega efektivna moč motorja ne presega 0,16 kW/kg.

106 –

kategorija D – omejena na potovanja, dolga do 50 km.

Vzorec vozniškega dovoljenja Estonija 3 (EST3)

Izdaja se v Estoniji od 8. 9. 2008

Opis: Je enak kot vzorec 2 vozniškega dovoljenja; le besede „Driving Licence“ in „Permis de conduire“ so dodane na sprednji strani blizu besede „JUHILUBA“.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca EST 3

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V GRČIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 1 (GR1a)

Izdaja se v Grčiji od 11. 1. 1987

Opis: Moder in rumen s črnimi črkami.

To dovoljenje ima dvanajst strani in se nanaša na kategorije Β, Γ, Δ, Ε.

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 1 (GR1b)

Izdaja se v Grčiji od 11. 1. 1987

Opis: Moder in rumen s črnimi črkami.

To dovoljenje ima osem strani in se nanaša le na kategorijo A.

Do 30. 1. 1985 so vozniška dovoljenja katere koli kategorije (Β, Γ, Δ, Ε) vključevala tudi pravico do vožnje vozil kategorije AM. Od navedenega datuma do 18. 1. 2013 pa so vozniško dovoljenje za kategorijo AM izdajale le grške postaje prometne policije na posebnem vozniškem dovoljenju.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca GR1a in GR1b

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Dodatne informacije:

Čeprav točka „4b“ označuje, da imajo ti posebni vzorci določeno obdobje veljavnosti, je bilo to obdobje podaljšano do 65 let starosti, v skladu s predsedniškim odlokom 255/1984.

1.

Kategorija E je bila ločena kategorija in se je štela za veljavno le v kombinaciji z neko drugo kategorijo.

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 2 (GR2)

Izdajal se je v Grčiji od 12. 1. 1987 do 31. 3. 1997

Opis: Rožnat s črnimi črkami. To dovoljenje ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca GR2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Dodatne informacije:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 so vozniško dovoljenje za kategorijo AM izdajale le grške postaje prometne policije na posebnem vozniškem dovoljenju.

1.

Kategorija E je bila ločena kategorija in se je štela za veljavno le v kombinaciji z neko drugo kategorijo („Β“ ali „Γ“ ali „Δ“).

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 3 (GR3)

Izdajal se je v Grčiji od 1. 4. 1997 do 30. 4. 2001

Opis: Rožnat s črnimi črkami.

To dovoljenje ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca GR3

Ustrezne kategorije

Opombe

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 so vozniško dovoljenje za kategorijo AM izdajale le grške postaje prometne policije na posebnem vozniškem dovoljenju.

1.

V skladu z Direktivo 91/439/EGS, ki je prenesena v grško zakonodajo s predsedniškim odlokom 19/1995, lahko imetnik vozniškega dovoljenja za kategoriji B1 in B vozi tudi trikolesnike in štirikolesnike na motorni pogon. Zato se lahko vpiše kategorija A s kodo 79.03.

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 4 (GR4)

Izdajal se je v Grčiji od 1. 5. 2001 do 18. 1. 2009

Opis: Rožnat s črnimi črkami.

To dovoljenje ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca GR4

Ustrezne kategorije

Opombe

A/A (≤ 25 kW in ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 so vozniško dovoljenje za kategorijo AM izdajale le grške postaje prometne policije na posebnem vozniškem dovoljenju.

1.

V skladu z Direktivo 91/439/EGS, ki je prenesena v grško zakonodajo s predsedniškim odlokom 19/1995, lahko imetnik kategorij B1 in B vozi tudi trikolesnike in štirikolesnike na motorni pogon. Zato se lahko vpiše kategorija A s kodo 79.03.

Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 5 (GR5)

Izdajal se je v Grčiji od 19. 1. 2009 do 18. 1. 2013

Opis: Rožnat s črnimi črkami.

Dimenzije: širina: 85,6 mm, višina: 54 mm (debelina 0,75 mm).

Nova vozniška dovoljenja so tiskana v obliki plastične kartice, v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti (ISO) in vsemi tehničnimi zahtevami iz Priloge 1 k Direktivi 2006/126/ES. Sprednja stran vključuje varnostni hologram (levi kot). Vsi znaki so mikronatisnjeni na varnostni podlagi z optično spremenljivim črnilom (O.V.I. – optically variable ink). Načrtujejo se tudi dvojne slike in otipne varnostne značilnosti. Hrbtna stran vključuje tridimenzionalni varnostni hologram in varnostno ozadje, sestavljeno iz nezdružljivih slik in sekajočih se črt. Potiskanost na obeh straneh je vidna z UV svetlobo, vendar pa to na noben način ne vpliva na kakovost dovoljenja.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca GR5

Ustrezne kategorije

Opombe

A/A (≤ 25 kW in ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 so vozniško dovoljenje za kategorijo AM izdajale le grške postaje prometne policije na posebnem vozniškem dovoljenju.

1.

V skladu z Direktivo 91/439/EGS, ki je prenesena v grško zakonodajo s predsedniškim odlokom 19/1995, lahko imetnik kategorij B1 in B vozi tudi trikolesnike in štirikolesnike na motorni pogon. Zato se lahko vpiše kategorija A s kodo 79.03.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V ŠPANIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 1 (E1)

Izdajal se je v Španiji od 27. 6. 1997 do 1. 11. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca E1

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 2 (E2)

Izdajal se je v Španiji od 2. 11. 2004 do 7. 12. 2009

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca E2

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 3 (E3)

Izdaja se v Španiji od 8. 12. 2009

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo I.3 k Direktivi 2006/126/ES.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca E3

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Dodatne informacije:

Kategoriji AM in A2 se izdajata od 8. 12. 2009.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V FRANCIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 1 (F1)

Izdajal se je v Franciji do 31. 12. 1954

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata kartica z dvema stranema, na sprednji strani je fotografija.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F1

Ustrezne kategorije

Opombe

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Dodatne informacije:

1.

Če na zadnji strani vozniškega dovoljenja ni nobene navedbe, dovoljenje ne velja za vožnjo vozil kategorij 1o, 2o in 3o. Zato za kategorijo B, ki ni vključena v nobeno od navedenih treh kategorij, na dokumentu niso navedene ustrezne ekvivalentne pravice. V ustrezni vrstici tabele je to označeno na naslednji način: „—“.

2.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (mopedi in vozila kategorije L4e) je veljavna samo v primeru upravičene vožnje v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 2 (F2)

Izdajal se je v Franciji od 1. 1. 1955 do 19. 1. 1975

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vzorcev v Prilogi I k Direktivi 91/439/EGS).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F2

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + koda (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + koda (10, 15, …)

 

FB

B1, B + koda (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Če je testno vozilo, v katerem je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo D ali DE, imelo maso ≤ 3 500 kg, lahko imetnik vozi le vozila naslednjih kategorij: AM, A1 (glej opombo 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) in D 79 (≤ 3 500 kg).

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 3 (F3)

Izdajal se je v Franciji od 20. 1. 1975 do 29. 2. 1980

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vzorcev v Prilogi I k Direktivi 91/439/EGS).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F3

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + koda (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ koda (10, 15, …)

 

FB

B1, B + koda (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Če je testno vozilo, v katerem je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo D ali DE, imelo maso ≤ 3 500 kg (v obdobju med 20. 1. 1975 in 31. 5. 1979) ali ≤ 7 000 kg (v obdobju med 1. 6. 1979 in 1. 3. 1980), lahko imetnik vozi le vozila naslednjih kategorij: AM, A1 (glej opombo 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) in D 79 (≤ 3 500 kg).

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 4 (F4)

Izdajal se je v Franciji od 1. 3. 1980 do 31. 12. 1984

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vozniških dovoljenj po vzorcih iz Priloge I k Direktivi 91/439/EGS).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F4

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + koda (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + koda (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + koda (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + koda (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + koda (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Če je testno vozilo, v katerem je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo D, imelo maso ≤ 7 000 kg, lahko imetnik vozi le vozila naslednjih kategorij: AM, A1 (glej točko 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) in D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Za A1: koda 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 5 (F5)

Izdajal se je v Franciji od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1990

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F5

Ustrezne kategorije

Opombe

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Če je testno vozilo, v katerem je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo D, imelo maso ≤ 3 500 kg, lahko imetnik vozi le vozila naslednjih kategorij: AM, A1 (glej točko 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) in D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Za A1: koda 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 6 (F6)

Izdajal se je v Franciji od 1. 7. 1990 do 15. 11. 1994

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F6

Ustrezne kategorije

Opombe

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Za A1: koda 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 7 (F7)

Izdajal se je v Franciji od 16. 11. 1994 do 28. 2. 1999

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F7

Ustrezne kategorije

Opombe

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Za A1: koda 79 L5e ≤ 15 kW.

Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 8 (F8)

Izdajal se je v Franciji od 1. 3. 1999 do 18. 1. 2013

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in je v skladu s Prilogo I k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca F8

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Ekvivalentnost s kategorijo A1 (lahki mopedi in vozila kategorije L5e) je veljavna samo v primeru upravičene dejanske vožnje te vrste vozila v zadnjih petih letih pred 1. januarjem 2011 (glede na informacije, ki jih zagotovi zavarovalnica) ali po predložitvi potrdila o udeležbi na usposabljanju v trajanju treh ali sedmih ur.

2.

Za A1: koda 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Kategorija CE dovoljuje vožnjo vozil kategorije DE v primeru, da ima imetnik tudi dovoljenje za kategorijo D.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA HRVAŠKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Hrvaška 1 (HR1)

Izdajal se je na Hrvaškem od 1. 4. 1993 do 19. 11. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca HR1

Ustrezne kategorije

Opombe

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija H je bila veljavna za mopede in delovne stroje, kot so nakladalnik, viličar itd.

2.

Kategorija G je bila veljavna za traktorje. Kategoriji G in H sta bili ločeni kategoriji, vendar sta se izdajali tudi imetnikom vozniških dovoljenj za kategorije B, C ali D.

3.

Kategorija E je bila ločena kategorija, vendar se je štela za veljavno le v kombinaciji z neko drugo kategorijo (B, C ali D).

4.

Kategorija F je bila veljavna za tramvaje.

Vzorec vozniškega dovoljenja Hrvaška 2 (HR2)

Izdajal se je na Hrvaškem od 20. 11. 2004 do 31. 1. 2009

Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca HR2

Ustrezne kategorije

Opombe

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Dodatne informacije:

1.

Kategorija F velja za traktorje s priklopnikom ali brez njega.

2.

Kategorija G velja za delovne stroje, kot so nakladalnik, viličar itd. Kategorije F, G in M so bile ločene kategorije, vendar so se izdajale tudi imetnikom vozniških dovoljenj kategorij B, C ali D.

3.

Kategorija H je bila veljavna za tramvaje.

Vzorec vozniškega dovoljenja Hrvaška 3 (HR3)

Izdajal se je na Hrvaškem od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2013

Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca HR2

Ustrezne kategorije

Opombe

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Dodatne informacije:

1.

Kategorija F velja za traktorje s priklopnikom ali brez njega.

2.

Kategorija G velja za delovne stroje, kot so nakladalnik, viličar itd. Kategorije F, G in M so bile ločene kategorije, vendar so se izdajale tudi imetnikom vozniških dovoljenj kategorij B, C ali D.

3.

Kategorija H je bila veljavna za tramvaje.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA IRSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Irska 1 (IRL1)

Izdajal se je na Irskem od 25. 6. 1992 do 16. 11. 1999

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s plastičnim laminatom.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca IRL1

Ustrezne kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je izdajalo v dvojezični obliki, tako da je bilo irsko (galsko) besedilo pred angleškim.

Vzorec vozniškega dovoljenja Irska 2 (IRL2)

Izdajal se je na Irskem od 17. 11. 1999 do 4. 7. 2005

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s plastičnim laminatom.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca IRL2

Ustrezne kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Dodatne informacije:

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je izdajalo v dvojezični obliki, tako da je bilo irsko (galsko) besedilo pred angleškim.

Vzorec vozniškega dovoljenja Irska 3 (IRL3)

Izdaja se na Irskem od 4. 7. 2007

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s plastičnim laminatom.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca IRL3

Ustrezne kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V ITALIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 1 (I1)

Izdajal se je v Italiji od leta 1959 do leta 1989

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Dodatne informacije:

1

Vsaka kategorija velja tudi za kategorije A1, A2 in A, če je bila izdana pred 1. 1. 1986.

2

Vsaka kategorija velja tudi za kategorijo A1 le na nacionalnem ozemlju, če je bila izdana pred 1. 1. 1986.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 2 (I2)

Izdajal se je v Italiji od leta 1989 do leta 1990

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 3 (I3)

Izdajal se je v Italiji od leta 1990 do leta 1995

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I3

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 4 (I4)

Izdaja se v Italiji od leta 1995

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I4

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 5 (I5)

Izdaja se v Italiji od leta 1996

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I5

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 6 (I6)

Izdajal se je v Italiji od leta 1996 do leta 1997

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I6

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Dodatne informacije:

1

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 7 (I7)

Izdajal se je v Italiji od leta 1997 do leta 1999

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I7

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 8 (I8)

Izdajal se je v Italiji od leta 1999 do leta 2004

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I8

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

2.

Kategorije C1, C1E, C in CE so veljavne le, če je bilo vozniško dovoljenje kategorije D izdano pred 1. 10. 2004.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 9 (I9)

Izdajal se je v Italiji od leta 2005 do leta 2007

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I9

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 10 (I10)

Izdajal se je v Italiji od leta 2007 do leta 2013

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca I10

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija A1 je veljavna le na nacionalnem ozemlju.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA CIPRU

Vzorec vozniškega dovoljenja Ciper 1 (CY1)

Izdaja se na Cipru od 1. 5. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca CY1

Ustrezne kategorije

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V LATVIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Latvija 1 (LV1)

Izdajal se je v Latviji od 28. 9. 1993 do 30. 4. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LV1

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Nacionalni kategoriji TRAM in TROL dovoljujeta voziti tramvaje oziroma trolejbuse.

Obstajajo ločena dovoljenja, izdana za kmetijske in gozdarske traktorje.

Vzorec vozniškega dovoljenja Latvija 2 (LV2)

Izdaja se v Latviji od 1. 5. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LV2

Ustrezne kategorije

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

1.

Nacionalni kategoriji TRAM in TROL dovoljujeta voziti tramvaje oziroma trolejbuse.

2.

Obstajajo ločena dovoljenja, izdana za kmetijske in gozdarske traktorje.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V LITVI

Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 1 (LT1)

Izdajal se je v Litvi do 1. 4. 2000

Opis: vozniško dovoljenje je rumena plastificirana dvostranska kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LT1

Ustrezne kategorije

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Na tem vzorcu ni naveden datum poteka veljavnosti.

Imetnik katerega koli dovoljenja lahko vozi tudi vozila kategorije AM.

Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 2 (LT2)

Izdajal se je v Litvi od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2002

Opis: vozniško dovoljenje je rumena plastificirana dvostranska kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LT2

Ustrezne kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Dovoljenja po tem vzorcu so veljavna do datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na dokumentu.

Imetnik katerega koli dovoljenja lahko vozi tudi vozila kategorije AM.

Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 3 (LT3)

Izdajal se je v Litvi od 1. 1. 2003 do 31. 10. 2005

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica. Podatki (fotografija, kategorije in osebni podatki) so vgravirani z laserjem v polikarbonatno plast.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LT3

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Dodatne informacije:

1.

Imetnik kategorije A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) lahko po dveh letih dobi neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije A šele po zamenjavi vozniškega dovoljenja.

Imetnik katerega koli dovoljenja lahko vozi tudi vozila kategorije AM.

Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 4 (LT4)

Izdaja se v Litvi od 1. 11. 2005

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca LT4

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Dodatne informacije:

1.

Imetnik kategorije A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) lahko po dveh letih dobi neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije A šele po zamenjavi vozniškega dovoljenja.

Imetnik katerega koli dovoljenja lahko vozi tudi vozila kategorije AM.

Veljavnost: 3 mesece, 2 leti, 10 let.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V LUKSEMBURGU

Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 1 (L1)

Izdajal se je v Luksemburgu do 31. 12. 1985

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca L1

Ustrezne kategorije

Opombe

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Dodatne informacije:

1.

Če je bilo vozniško dovoljenje kategorije B1/B2 izdano pred 1. julijem 1977, lahko imetnik vozi vozila kategorije A.

2.

Kategorija E2 zajema dovoljenje za vožnjo vozil s priklopniki in polpriklopniki z največjo dovoljeno maso nad 1 750 kg.

3.

Nacionalne kategorije.

Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 2 (L2)

Izdajal se je v Luksemburgu do 31. 12. 1985

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca L2

Ustrezne kategorije

Opombe

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Dodatne informacije:

1.

Če je bilo vozniško dovoljenje kategorije B1/B2 izdano pred 1. julijem 1977, lahko imetnik vozi vozila kategorije A.

2.

Kategorija E2 zajema dovoljenje za vožnjo vozil s priklopniki in polpriklopniki z največjo dovoljeno maso nad 1 750 kg.

3.

Nacionalne kategorije.

Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 3 (L3)

Izdajal se je v Luksemburgu od 1. 1. 1986 do 30. 9. 1996

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca L3

Ustrezne kategorije

Opombe

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Dodatne informacije:

1.

Nacionalne kategorije.

Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 4 (L4)

Izdaja se v Luksemburgu od 1. 10. 1996

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju v skladu s Prilogo I k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca L4

Ustrezne kategorije

Opombe

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija B velja tudi za vožnjo vozil kategorije B1.

2.

Nacionalne kategorije.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA MADŽARSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 1 (H1)

Izdajal se je na Madžarskem od 1. 1. 1964 do 1. 1. 1984

Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca H1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija „E“ velja samo skupaj z usklajenimi kategorijami, ki jih voznik že ima pravico voziti. Npr.: Pravica do kategorije „B“in kategorije „E“ se šteje za kombinirano kategorijo „B + E“.

Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 2 (H2)

Izdajal se je na Madžarskem od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2000

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima štiri strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca H2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija „E“ velja samo skupaj z usklajenimi kategorijami, ki jih voznik že ima pravico voziti. Npr.: Pravica do kategorije „B“in kategorije „E“ se šteje za kombinirano kategorijo „B + E“.

Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 3 (H3)

Izdajal se je na Madžarskem od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica. Ta vzorec se priznava tudi kot nacionalni identifikacijski dokument znotraj meja Madžarske. Izdaja se centralno in je varen dokument kategorije „A“, graviran z laserjem.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca H3

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Dodatne informacije:

Vozniško dovoljenje s kombinirano kategorijo se lahko izda le osebi, ki ima pravico voziti vlečno vozilo.

1.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „C1“, velja tudi za kategoriji „B“ in „D1“.

2.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „D1“, velja tudi za kategorijo „B“.

3.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „C“, velja za vse kategorije, ki jih voznik lahko vozi in so potrjene v vozniškem dovoljenju.

4.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „D“, velja tudi za kategoriji „B“ in „D1“.

Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 4 (H4)

Izdaja se na Madžarskem od 5. 8. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS. Ta vzorec se priznava kot nacionalni identifikacijski dokument znotraj meja Madžarske. Izdaja se centralno in je varen dokument kategorije „A“, graviran z laserjem.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca H4

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Dodatne informacije:

Vozniško dovoljenje s kombinirano kategorijo se lahko izda le osebi, ki ima pravico voziti vlečno vozilo.

1.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „C1“, velja tudi za kategoriji „B“ in „D1“.

2.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „D1“, velja tudi za kategorijo „B“.

3.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „C“, velja za vse kategorije, ki jih voznik lahko vozi in so potrjene v vozniškem dovoljenju.

4.

Kombinirana kategorija „E“, pridobljena s kategorijo „D“, velja tudi za kategoriji „B“ in „D1“.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA MALTI

Vzorec vozniškega dovoljenja Malta 1 (M1)

Izdajal se je na Malti od 1. 7. 1991 do 31. 12. 2000

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju, odprto je dimenzij 221 mm × 100 mm, prvič je bilo izdano julija 1991 kot zgibanka s šestimi stranmi.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca M1

Ustrezne kategorije

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Dodatne informacije:

Dovoljenje je natisnjeno v malteščini in angleščini. Papirnato vozniško dovoljenje ima zaporedno številko na obeh straneh, prekrito pa je z majhnimi malteškimi policijskimi emblemi. Večji emblem je reliefno vtisnjen delno na fotografiji in delno na dovoljenju, velik malteški emblem pa je viden v osrednjem velikem polju nad zaporedno številko.

Vzorec vozniškega dovoljenja Malta 2 (M2)

Izdaja se na Malti od 1. 1. 2001

Opis: Vzorec vozniškega dovoljenja je rožnata plastična kartica s fotografijo, velikosti 85,4 mm × 54 mm – format osebne izkaznice – izdana leta 2001, v skladu z Direktivo 91/439/EGS).

Vozniško dovoljenje je sestavljeno iz dveh delov – iz plastične kartice s fotografijo in iz dodatka z dovoljenjem. Kartica s fotografijo kaže fotografijo imetnika, točen naslov, podpis in pravice. Dodatek, ki je priložen vozniškemu dovoljenju, vsebuje zaporedno številko, voznikove osebne podatke, številko dovoljenja, skeniran podpis imetnika dovoljenja, pravice glede vožnje in veljavnost, informacijske kode, podatke iz evidence o kazenskih točkah, datume veljavnosti dovoljenja za imetnika, starejšega od 70 let, in ostale zadevne informacije. Spodnji del se uporablja kot potrdilo o plačilu dovoljenja. Na hrbtni strani dodatka je naveden naslov organa izdajatelja in opis kategorij dovoljenja ter opis informacijskih kod Evropske unije in zadevne države.

Glede varnostnih elementov je dovoljenje sestavljeno iz zelo obstojne in prožne kartice s fotografijo, izdelane v slogu osebne izkaznice in občutljive na ultravijolično svetlobo. Na sprednjem delu kartice je v središču prikazan malteški križ. Besedilo „vozniško dovoljenje“, prevedeno v jezike držav članic EU (brez presledka med besedami) se ponavlja v obliki vijugastih napisov na večini prednje strani. Kartica kaže tudi sekundarno fotografijo imetnika dovoljenja in mikrotekst okrog modrega kvadrata, ki vsebuje črko M in 12 rumenih zvezd. Na hrbtni strani dovoljenja je na levi strani reliefno vtisnjenih 5 malteških emblemov. Podobne linije z besedilom „vozniška dovoljenja“ se ponavljajo tudi po vsej hrbtni strani. Na hrbtni strani kartice so prikazane tudi pravice glede kategorij, njihova veljavnost ter ostale informacijske kode. Dodatek je rumenkast (prej je bil moder in rožnat) dokument z vodnim žigom. Zaporedna številka je prikazana desno zgoraj pod logotipom zadevnega organa. Zaporedna številka je prikazana tudi na potrdilu o plačilu.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca M2

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA NIZOZEMSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Nizozemska 1 (NL1)

Izdajal se je na Nizozemskem od 1. 6. 2002 do 1. 10. 2006

Opis: vozniško dovoljenje je iz rožnatega papirja, velikosti 106 mm × 222 mm.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca NL1

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pri lahkih motornih kolesih kategorije „A light“ (vzorec 1) moč ne presega 25 kW, razmerje med močjo in težo pa ne presega 0,16 kW/kg; to se nekoliko razlikuje od nove kategorije A2 (motorna kolesa z močjo, ki ne presega 35 kW, in z razmerjem med močjo in težo, ki ne presega 0,2 kW/kg). Najnižja osebna starost za pridobitev kategorije „A light“ je zdaj 18 let; v skladu z Direktivo 2006/126/ES je za pridobitev kategorije A2 najnižja starost 18 let za neposreden dostop.

Najnižja osebna starost za pridobitev dovoljenja za vožnjo motornega kolesa kategorije A (model 1) je zdaj 21 let. Če ima oseba dve leti vozniških izkušenj s kategorijo „A light“, samodejno dobi pravico, da vozi tudi motorna kolesa kategorije A. V skladu z Direktivo 2006/126/ES je najnižja starost za pridobitev kategorije A 24 let za neposreden dostop, oziroma 20 let ob pogoju, da ima voznik 2 leti izkušenj s kategorijo A2.

Od 1. maja 2004 so tudi nove države članice EU navedene na hrbtni strani vozniškega dovoljenja po vzorcu 2.

Vzorec vozniškega dovoljenja Nizozemska 2 (NL2)

Izdajal se je na Nizozemskem od 1. 10. 2006 do 19. 1. 2013

Opis: vozniško dovoljenje je rožnate barve, iz plastičnega materiala, po vzorcu kreditne kartice.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca NL2

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pri lahkih motornih kolesih kategorije „A light“ (vzorec 2) moč ne presega 25 kW, razmerje med močjo in težo pa ne presega 0,16 kW/kg; to se nekoliko razlikuje od nove kategorije A2 (motorna kolesa z močjo, ki ne presega 35 kW, in z razmerjem med močjo in težo, ki ne presega 0,2 kW/kg). Najnižja osebna starost za pridobitev kategorije „A light“ je zdaj 18 let; v skladu z Direktivo 2006/126/ES je za pridobitev kategorije A2 najnižja starost 20 let.

Najnižja osebna starost za pridobitev dovoljenja za vožnjo motornega kolesa kategorije A (model 2) je zdaj 21 let. Če ima oseba dve leti vozniških izkušenj s kategorijo „A light“, samodejno dobi pravico, da vozi tudi motorna kolesa kategorije A. V skladu z Direktivo 2006/126/ES je najnižja starost za pridobitev kategorije A 24 let za neposreden dostop, oziroma 20 let ob pogoju, da ima voznik 2 leti izkušenj s kategorijo A2.

Na vzorcu 2 vozniškega dovoljenja je že rezerviran prostor za nove kategorije iz Direktive 2006/126/ES. Te se ne uvedejo do 19. 1. 2013.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V AVSTRIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Avstrija 1 (A1)

Izdajal se je v Avstriji od 25. 3. 1947 do 15. 5. 1952

Opis: 15 × 10,5 cm, siv, debel, vendar le iz papirja.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca A1

Ustrezne kategorije

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Dodatne informacije:

Na vzorcih, izdanih od 1947 do septembra 1951, je na strani 4 natisnjeno obvestilo, da se je ta vzorec vozniškega dovoljenja izdajal v zameno za nemško vozniško dovoljenje.

Vzorec vozniškega dovoljenja Avstrija 2 (A2)

Izdajal se je v Avstriji od 16. 5. 1952 do 31. 12. 1955

Opis: 22 × 10,5 cm, siv, debel, vendar le iz papirja.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca A2

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Dodatne informacije:

1.

Razred d2: veljavnost 5 let.

Vzorec vozniškega dovoljenja Avstrija 3 (A3)

Izdajal se je v Avstriji od 1. 1. 1956 do 1. 11. 1997

Opis: 22 × 10,5 cm, rožnate barve; odporen papirni material. Podoba tega vzorca vozniškega dovoljenja je lahko različna. Vendar se v obdobju izdajanja vozniških dovoljenj po tem vzorcu niso pojavile nobene pomembnejše spremembe glede vsebine pravic.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca A3

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorije BE, CE in DE niso obstajale v Direktivi 91/439/EGS pred uvedbo vozniškega dovoljenja po vzorcu A4. Razred E velja samo v povezavi z vsaj enim od razredov B, C ali D; petletno obdobje veljavnosti za razred D velja tudi za razred E v povezavi z razredom D.

Vzorec vozniškega dovoljenja Avstrija 4 (A4)

Izdajal se je v Avstriji od 1. 11. 1997 do 1. 3. 2006

Opis: 22 × 10,5 cm, rožnate barve; odporen papirni material, plastični laminat na strani 2 (podatki in fotografija imetnika dovoljenja).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca A4

Ustrezne kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Vzorec vozniškega dovoljenja Avstrija 5 (A5)

Izdaja se v Avstriji od 1. 3. 2006

Opis: 8,5 × 5,5 cm, rožnate barve; plastična kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca A5

Ustrezne kategorije

AM

A (≤ 25 kW IN ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA POLJSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 1 (PL1)

Izdajal se je na Poljskem od 1. 7. 1999 do 30. 9. 2001

Opis: izkaznica (vodoravna razporeditev), velikost 53,98 × 85,60 mm; debelina: 0,76 mm; plastična kartica v rožnatih tonih s prosojno zaščitno prevleko.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca PL1

Ustrezne kategorije

Opombe

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument, ki potrjuje pravico, da vozi moped oseba, stara 13–18 let, je vozniško dovoljenje za moped; oseba, starejša od 18 let, lahko vozi moped brez dovoljenja.

2.

Kategorija „T“ daje pravico do vožnje kmetijskih traktorjev s priklopnikom (priklopniki) ali počasnih vozil s priklopnikom (priklopniki) le na poljskem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 2 (PL2)

Izdajal se je na Poljskem od 1. 10. 2001 do 30. 4. 2004

Opis: izkaznica (vodoravna razporeditev), velikost 53,98 × 85,60 mm; debelina: 0,76 mm; plastična kartica v rožnatih tonih s prosojno zaščitno prevleko.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca PL2

Ustrezne kategorije

Opombe

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument, ki potrjuje pravico, da vozi moped oseba, stara 13–18 let, je vozniško dovoljenje za moped; oseba, starejša od 18 let, lahko vozi moped brez dovoljenja.

2.

Kategorija „T“ daje pravico do vožnje kmetijskih traktorjev s priklopnikom (priklopniki) ali počasnih vozil s priklopnikom (priklopniki) le na poljskem ozemlju.

Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 3 (PL3)

Izdaja se na Poljskem od 1. 5. 2004

Opis: izkaznica (vodoravna razporeditev), velikost 53,98 × 85,60 mm; debelina: 0,76 mm; plastična kartica v rožnatih tonih s prosojno zaščitno prevleko.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca PL3

Ustrezne kategorije

Opombe

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument, ki potrjuje pravico, da vozi moped oseba, stara 13–18 let, je vozniško dovoljenje za moped; oseba, starejša od 18 let, lahko vozi moped brez dovoljenja.

2.

Kategorija „T“ daje pravico do vožnje kmetijskih traktorjev s priklopnikom (priklopniki) ali počasnih vozil s priklopnikom (priklopniki) le na poljskem ozemlju.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA PORTUGALSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 1 (P1)

Izdajal se je na Portugalskem od 30. 8. 1965 do 1. 9. 1984

Opis: vozniško dovoljenje na rožnatem papirju s črnimi črkami, 6 strani, 105 × 222 mm.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P1

Ustrezne kategorije

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Kmetijski traktorji

Dodatne informacije:

V uporabi je le še malo teh dovoljenj, ki bodo prenehala veljati v letu 2015.

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 2 (P2)

Izdajal se je na Portugalskem od 1. 9. 1984 do 1. 7. 1994

Opis: vozniško dovoljenje na rožnatem papirju s črnimi črkami, 4 strani, 106 × 148 mm.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P2

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (kmetijski traktorji)

 

G (poklicni vozniki)

 

Dodatne informacije:

1.

Posebno dovoljenje obstaja za motorna kolesa z manj kot 50 cm3 in mopede. Vozijo jih lahko tudi imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A.

2.

Kategorija E se izdaja le voznikom katere koli druge kategorije.

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 3 (P3)

Izdajal se je na Portugalskem od 1. 7. 1994 do 18. 10. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s črnimi črkami; šest strani. Višina/širina: 106 × 221 mm.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P3

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Dodatne informacije:

1.

Posebno dovoljenje obstaja za motorna kolesa z manj kot 50 cm3 in mopede. Vozijo jih lahko tudi imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A.

2.

Kategorija E se izdaja samo skupaj s kako drugo kategorijo.

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 4 (P4)

Izdajal se je na Portugalskem od 18. 10. 1998 do 1. 7. 1999

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s črnimi črkami; šest strani. Višina/širina: 106 × 221 mm.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P4

Ustrezne kategorije

Opombe

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW in 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW in 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Dodatne informacije:

1.

Posebno dovoljenje obstaja za motorna kolesa z manj kot 50 cm3 in mopede. Vozijo jih lahko tudi imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A.

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 5 (P5)

Izdajal se je na Portugalskem od 1. 7. 1999 do 25. 5. 2005

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu z Direktivo 91/439/EGS in ISO 7810/7816. Način preverjanja je v skladu z ISO 10 373.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P5

Ustrezne kategorije

Opombe

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW in 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k in 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Dodatne informacije:

1.

Posebno dovoljenje obstaja za motorna kolesa z manj kot 50 cm3 in mopede. Vozijo jih lahko tudi imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A.

Od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999 sta se izdajala vzorca vozniškega dovoljenja P5 in P6.

Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 6 (P6)

Izdaja se na Portugalskem od 25. 5. 2005

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu z Direktivo 91/439/EGS in ISO 7810/7816. Način preverjanja je v skladu z ISO 10 373.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca P6

Ustrezne kategorije

Opombe

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW in 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k in 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Posebno dovoljenje obstaja za motorna kolesa z manj kot 50 cm3 in mopede. Vozijo jih lahko tudi imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V ROMUNIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 1 (ROU1)

Izdajal se je v Romuniji od 29. 4. 1966 do 28. 6. 1984

Opis: vozniško dovoljenje je knjižica z enim papirnim listom med platnicami. Rožnate barve. Velikost posamezne strani: 74 × 105 mm.

Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo po Romuniji, ker je bila v letih 1995 do 2001 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. Dovoljenje je možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano v Romuniji, druge države članice pa ga morajo priznavati do 19. 1. 2033.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ROU1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija E je bila kategorija zase in je bila veljavna le v kombinaciji z neko drugo kategorijo, na primer: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 2 (ROU2)

Izdajal se je v Romuniji od 1. 7. 1984 do 9. 4. 1990

Opis: težak papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat), na katerem je natisnjen varnostni vzorec. Dimenzije: 76 × 112 mm.

Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo po Romuniji, ker je bila v letih 1995 do 2001 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. Dovoljenje je možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano v Romuniji, druge države članice pa ga morajo priznavati do 19. 1. 2033.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ROU2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija E je bila kategorija zase in je bila veljavna le v kombinaciji z neko drugo kategorijo, na primer: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 3 (ROU3)

Izdajal se je v Romuniji od 9. 4. 1990 do 1. 12. 1995

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. Velikost posamezne strani: 75 × 103 mm. Dve strani sta ločeni, namenjeni pa sta za redne zdravniške preglede.

Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo po Romuniji, ker je bila v letih 1995 do 2001 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. Dovoljenje je možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano v Romuniji, druge države članice pa ga morajo priznavati do 19. 1. 2033.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ROU3

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija E je bila kategorija zase in je bila veljavna le v kombinaciji z neko drugo kategorijo, na primer: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 4 (ROU4)

Izdajal se je v Romuniji od 1. 12. 1995 do leta 2008

Opis: vozniško dovoljenje je plastificirana kartica. Rožnate barve. Dimenzije so v skladu s standardom ISO 7810. Vozniško dovoljenje v obliki plastične kartice se postopno uvaja od 1. 12. 1995. Od 1. 12. 1995 do 31. 10. 1996 so se izdajala vozniška dovoljenja po vzorcih ROU3 in ROU4.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ROU4

Ustrezne kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Dodatne informacije:

Dovoljenja po tem vzorcu so veljavna do datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na dokumentu (10 let).

Večkratna zaščita pred ponarejanjem: na poseben način obdelan papir, ki ga ni možno ponarejati (litomultipleks („litho multiplex“), protikopirni črtni vzorec („anti-copy line work“), optično spremenljiv element („optically variable device“), prizmatično tiskanje („prismatic printing“), srebrno tiskanje („silver printing“)); fotografija se prenese s skeniranjem; hologram blizu fotografije; zaščita, vidna pod UV žarki (vidna/nevidna fluorescenčna); mikro črke (ROMANIA) na robovih fotografije in „microplex“ na risbi vozila na hrbtni strani dokumenta.

Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 5 (ROU5)

Izdajal se je v Romuniji od 2008 do 19. 1. 2013

Opis: vzorec vozniškega dovoljenja ROU5 je v skladu z Direktivo 2006/126/ES: polikarbonatna kartica v skladu s standardoma ISO 7810 in ISO 7816-1; ukrepi zoper ponarejanje: posebni hologrami; vidna in nevidna UV-črnila; IR in fosforescentni pigmenti; otipljiva polja; materiali brez optičnih belil; varnostni vzorci v ozadju; optično spremenljivi elementi, laserska gravura; varnostno ozadje na območju fotografije.

Dodatne značilnosti: prosojno okno, vijuga.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ROU5

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Dodatne informacije:

Dovoljenja po tem vzorcu so veljavna do datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na dokumentu (10 let).

V letu 2008 sta se izdajala oba vzorca: ROU 4 in ROU 5.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V SLOVENIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Slovenija 1 (SLO1)

Izdajal se je v Sloveniji od 15. 2. 1992 do leta 2006

Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani.

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je lahko izdajalo v naslednjih jezikih: slovenščini, slovenščini in italijanščini (dvojezično), slovenščini in madžarščini (dvojezično).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca SLO1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Dodatne informacije:

1.

Za kategorijo A lahko veljajo naslednje omejitve (navedene v oddelku z opombami):

„A – LE DO 50 KM/H“ ali „21800 A LE DO 50 KM/H“ ali „A 79 (< 50 KM/H)“: imetnik lahko vozi le motorna kolesa kategorije A1 79 (< 50 km/h).

„A — DO 125 CCM“ ali „20500 A <= 125 CCM“ ali „A <= 125 CCM IN <= 11KW“ ali „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW“ ali „72. (A1)“: imetnik lahko vozi le motorna kolesa kategorije A1;

„A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“ ali „20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“; ali „A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)“: imetnik lahko vozi motorna kolesa kategorije A z močjo motorja največ 25 kW, katerih razmerje med močjo in težo ne presega 0,16 kW/kg;

„A – DO 350 CCM“ ali „20700 A <= 350 CCM“: imetnik lahko od 20. leta starosti vozi motorna kolesa kategorije A.

2.

Če je pod rubriko Opombe navedeno naslednje:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ ali „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ ali „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“, lahko imetnik vozi tudi vozila kategorije BE.

3.

Imetniki dovoljenja za kategorijo E lahko vozijo tudi vozila kategorije DE, če so pred tem pridobili dovoljenje za kategorijo D.

Vzorec vozniškega dovoljenja Slovenija 2 (SLO2)

Izdajal se je v Sloveniji od 1. 1. 2006 do 13. 7. 2009

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju v termoplastični foliji.

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je lahko izdajalo v naslednjih jezikih: slovenščini, slovenščini in italijanščini (dvojezično), slovenščini in madžarščini (dvojezično).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca SLO2

Ustrezne kategorije

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Vzorec vozniškega dovoljenja Slovenija 3 (SLO3)

Izdajal se je v Sloveniji od 13. 7. 2009 do 18. 1. 2013

Opis: vozniško dovoljenje je polikarbonatna kartica v skladu z ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je lahko izdajalo v naslednjih jezikih: slovenščini, slovenščini in italijanščini (dvojezično), slovenščini in madžarščini (dvojezično).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca SLO3

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA SLOVAŠKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Slovaška 1 (SK1)

Izdajal se je od 1. 1. 1993 do 30. 4. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica z dvema stranema.

Dimenzije: 105 × 74 mm; papir v termoplastični foliji.

Varnostni elementi: Posebni UV-fluorescentni tisk za številko vozniškega dovoljenja in ofsetni tisk giljoš. Potiskanost v ozadju na obeh straneh dokumenta.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca SK1

Ustrezne kategorije

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Dodatne informacije:

Do 1. januarja 2004 je bilo besedilo „skúšobná lehota“ (poskusno obdobje) navedeno v preglednici Osobitné záznamy (dodatne navedbe) na hrbtni strani dokumenta. Poskusno obdobje dveh let se je štelo od datuma izdaje. Zato so imeli ti dokumenti omejeno veljavnost dveh let, navedeno v točki 7. Po zamenjavi takega dovoljenja obdobje veljavnosti ni bilo navedeno v zamenjanem dovoljenju. Vse kategorije veljajo vse življenje.

Usklajene kode:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = ta omejitev je odvisna od telesne prizadetosti imetnika in se lahko nanaša na več kod EU — lahko zajema eno ali več od naslednjih kod EU: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 in 44.

Vzorec vozniškega dovoljenja Slovaška 2 (SK2)

Izdaja se od 1. 5. 2004

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Varnostni elementi:

(a)

okrogel prozoren difrakcijski optično spremenljiv element, ki je na sprednji strani med prozorno folijo in polikarbonatno plastjo in delno prekriva skenirano sliko obraza imetnika dokumenta,

(b)

elementi s prometno tematiko, grafični elementi v obliki piktogramov s prometnimi znaki in vozili, ki so na sprednji strani polikarbonatne površine,

(c)

reliefni element „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ki poteka prek zgornjega levega dela slike obraza imetnika dovoljenja in na preostalem delu kartice,

(d)

varnostna nit (na hrbtni strani) z optično spremenljivim znakom in ponavljajočim se besedilom SLOVENSKO/SLOVAKIA,

(e)

dve vidni pastelni barvi, uporabljeni na obeh straneh, z dvojnim mavričnim tiskom, ki dajeta dokumentu končni rožnati barvni videz,

(f)

približno 15 mm širok moder trak na robu, ki je videti rdeč v kratkovalovni in moder v dolgovalovni UV svetlobi; modra zastava EU v zgornjem levem kotu, besedilo: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ na sprednji strani ter simboli vozil na hrbtni strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca SK2

Ustrezne kategorije

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA FINSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 1 (FIN1)

Izdajal se je na Finskem od 1. 7. 1972 do 30. 9. 1990

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima dve strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN1

Ustrezne kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 2 (FIN2)

Izdajal se je na Finskem od 1. 10. 1990 do 30. 6. 1996

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN2

Ustrezne kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 3 (FIN3)

Izdajal se je na Finskem od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1997

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN3

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 4 (FIN4)

Izdaja se na Finskem od 1. 1. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN4

Ustrezne kategorije

Opombe

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Dodatne informacije:

1.

Nacionalna kategorija M (za štirikolesna lahka tovorna vozila, standardne mopede, razen za mopede majhne moči) je bila uvedena 1. 1. 2000. Osebe, ki so dopolnile starost 15 let pred tem datumom, imajo še vedno pravico voziti mopede (lahki štirikolesniki tu niso vključeni) brez vozniškega dovoljenja.

2.

Kategorija T je bila uvedena celo pred prvim vzorcem (FIN1). T je za traktorje (razen za cestne traktorje), motorizirane delovne stroje in motorne sani ter vsa vozila, ki jih navedena vozila vlečejo. Pravica voziti vozila kategorije T je vključena v vseh drugih kategorijah, razen v kategoriji M/AM. Kategorija T ni navedena v vozniškem dovoljenju, če so v njem navedene ostale kategorije, v katere je vključena. Navedena je lahko samo, če je bil preizkus za kategorijo T opravljen ločeno. Z dnem 19. 1. 2013 se uvede nova kategorija LT za cestne traktorje. Pravica voziti vozila kategorije LT je vključena v kategoriji C1 in C.

3.

Od 19. 1. 2013 kategorija A ustreza kategoriji A2, če ustrezno dvoletno obdobje še ni poteklo, sicer pa kategoriji A, če je bilo dovoljenje odobreno pred tem datumom.

4.

Od 19. 1. 2013 se praktični preizkus za mopede (preizkus rokovanja) in lahke štirikolesnike (preizkus vožnje), opravljen v kategoriji AM, zabeleži v vozniško dovoljenje z uporabo ločenih nacionalnih kod.

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 5 (FIN5)

Izdajal se je na ozemlju Ålandskih otokov od 1. 8. 1973 do 31. 5. 1992

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima dve strani.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN5

Ustrezne kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 6 (FIN6)

Izdajal se je na ozemlju Ålandskih otokov od 1. 6. 1992 do 31. 12. 1997

Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN6

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Dodatne informacije:

Kategorija A1 je bila uvedena 1. 7. 1996.

Kategorije B1, C1, C1E, D1 in D1E so bile uvedene 1. 9. 1996.

Videz vozniškega dovoljenja se ni spremenil, ko so bile uvedene kategorije A1, B1, C1, C1E, D1 in D1E.

Vzorec vozniškega dovoljenja Finska 7 (FIN7)

Izdaja se na ozemlju Ålandskih otokov od 1. 1. 1998

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo 1a k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca FIN7

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija M (za štirikolesna lahka tovorna vozila, standardne mopede, razen za mopede majhne moči) je bila uvedena 1. 6. 2004.

2.

Kategorija T je za traktorje (razen za cestne traktorje), motorizirane delovne stroje in motorne sani ter vsa vozila, ki jih navedena vozila vlečejo.

3.

Vozniška dovoljenja za kategorijo A se izdajajo bodisi za motorna kolesa z močjo do 25 kilovatov in z razmerjem med močjo in težo, ki ne presega 0,16 kilovata na kilogram, bodisi za katero koli vrsto motornih koles. Oseba, ki je imela dve leti vozniško dovoljenje kategorije A za motorna kolesa z močjo do 25 kilovatov in z razmerjem med močjo in težo, ki ne presega 0,16 kilovata na kilogram, ima pravico, da vozi katero koli vrsto motornih koles.

4.

Kategorija B1 ni navedena na drugi strani vozniškega dovoljenja.

5.

Kategorija A2 se uvede 19. 1. 2013.

6.

Kategorija B1 se odstrani 19. 1. 2013.

7.

Kategorija M se nadomesti s kategorijo AM dne 19. 1. 2013.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA ŠVEDSKEM

Vzorec vozniškega dovoljenja Švedska 1

Izdajal se je na Švedskem od 1. 6. 1999 do 30. 11. 2007

Opis: vozniško dovoljenje se je izdajalo kot izkaznica ID-1, izdelana iz polikarbonata.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca S1

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A z omejitvijo za lahka motorna kolesa pred 1. 7. 1996, lahko vozijo motorna vozila, katerih prostornina motorja ne presega 125 cm3, brez omejitve moči (kW). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

2.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo B pred 1. 7. 1996, lahko vozijo osebne avtomobile, katerih največja dovoljena teža presega 3,5 t, če je vozilo registrirano kot osebni avtomobil in ne kot lahki tovornjak. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije B. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

3.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A1 ali A pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo štirikolesna motorna kolesa. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1 ali A. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

4.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A1 pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna kolesa kategorije A1, katerih razmerje med močjo in težo presega 0,1 kW/kg (koda 79.05). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

5.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna kolesa z močjo nad 25 kW ali z razmerjem med močjo in težo nad 0,16 kW/kg samo, če imajo vozniško dovoljenje za kategorijo A vsaj dve leti ali če so opravili vozniški preskus za motorno kolo tega tipa, ko so dopolnili 21 let.

6.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo B pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna trikolesa vseh moči. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Imetniki vozniških dovoljenj za kategorijo B, izdanih po preklicu po 19. januarju 2013, lahko vozijo motorna trikolesa z nazivno močjo nad 15 kW samo na švedskem ozemlju in pod pogojem, da so stari vsaj 21 let. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

7.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo BE pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo vozila, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (koda 79.06). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije BE. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

Vzorec vozniškega dovoljenja Švedska 2 (S2)

Izdajal se je na Švedskem od 27. 11. 2007 do 18. 1. 2013

Opis: vozniško dovoljenje se izdaja kot izkaznica ID-1, izdelana iz polikarbonata. Kartica se proizvaja v rožnati barvi, značilno pa je okno z jasnim pogledom (prosojno) v srednjem delu kartice, pod podpisom.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca

Ustrezne kategorije

Opombe

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A z omejitvijo za lahka motorna kolesa pred 1. 7. 1996, lahko vozijo motorna vozila, katerih prostornina motorja ne presega 125 cm3, brez omejitve moči (kW). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

2.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo B pred 1. 7. 1996, lahko vozijo osebne avtomobile, katerih največja dovoljena teža presega 3,5 t, če je vozilo registrirano kot osebni avtomobil in ne kot lahki tovornjak. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije B. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

3.

Kategorija AM je bila na Švedskem uvedena 1. 10. 2009 kot nacionalna kategorija.

4.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A1 ali A pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo štirikolesna motorna kolesa. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1 ali A. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

5.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A1 pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna kolesa kategorije A1, katerih razmerje med močjo in težo presega 0,1 kW/kg (nova koda 79.05 od 31. decembra 2013). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije A1. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

6.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo A pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna kolesa z močjo nad 25 kW ali z razmerjem med močjo in težo nad 0,16 kW/kg samo, če imajo vozniško dovoljenje za kategorijo A vsaj dve leti ali če so opravili vozniški preskus za motorno kolo tega tipa po tem, ko so dopolnili 21 let.

7.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo B pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo motorna trikolesa vseh moči. Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Imetniki vozniških dovoljenj za kategorijo B, izdanih po preklicu po 19. januarju 2013, lahko vozijo motorna trikolesa z nazivno močjo nad 15 kW samo na švedskem ozemlju in pod pogojem, da so stari vsaj 21 let. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

8.

Imetniki vozniških dovoljenj, ki so pridobili vozniško dovoljenje za kategorijo BE pred 19. januarjem 2013, lahko vozijo vozila, pri katerih največja dovoljena masa priklopnika presega 3 500 kg (nova koda 79.06 od 31. decembra 2013). Ta pravica velja, dokler ne poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob izdaji novega vozniškega dovoljenja po preklicu lahko imetnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES vozi le vozila kategorije BE. Obnova ali izdaja vozniškega dovoljenja, ki ne sledi preklicu, ne vpliva na predhodne pravice.

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V ZDRUŽENEM KRALJESTVU

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 1 (UK1)

Izdajal se je v Veliki Britaniji od januarja 1976 do januarja 1986

Opis: dolgo zeleno vozniško dovoljenje, prepognjeno.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK1 (Velika Britanija)

Ustrezne kategorije

Opombe

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Dodatne informacije:

1.

Imetniki dovoljenja za skupino A lahko vozijo vozila kategorij D1 in D1E, vendar ne za najem ali za plačilo (ne za poklicno rabo in brez potnikov, ki plačajo posredno ali neposredno), in vozila kategorije C1E, če skupna masa priklopnika in vlačilca ne presega 8,25 tone.

2.

Velja isto kot za imetnike dovoljenj za skupino A, ampak le za vsa vozila z avtomatskim menjalnikom.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 2 (UK2)

Izdajal se je v Veliki Britaniji od januarja 1986 do junija 1990

Opis: rožnato vozniško dovoljenje, prepognjeno. Samo del vzorca je dejansko vozniško dovoljenje, preostali del pa je dodatek.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK2 (Velika Britanija)

Ustrezne kategorije

Opombe

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Dodatne informacije:

1.

Imetniki dovoljenja za skupino A lahko vozijo vozila kategorij D1 in D1E, vendar ne za najem ali za plačilo (ne za poklicno rabo in brez potnikov, ki plačajo posredno ali neposredno), in vozila kategorije C1E, če skupna masa priklopnika in vlačilca ne presega 8,25 tone.

2.

Velja isto kot za imetnike dovoljenj za skupino A, ampak le za vsa vozila z avtomatskim menjalnikom.

3.

Omejeno na vozila kategorije A tipa motornih trikolesnikov ali vozila kategorije B1 tipa štirikolesnikov z največjo dovoljeno maso ≥ 550 kg v obeh primerih.

4.

Omejeno na vozila kategorije A1 z delovno prostornino valjev ≤ 50 kubičnih centimetrov, omejeno na največjo konstrukcijsko določeno hitrost ≤ 50 kilometrov na uro.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 3 (UK3)

Izdajal se je v Veliki Britaniji od junija 1990 do decembra 1996

Opis: rožnato in zeleno vozniško dovoljenje, prepognjeno. Samo del vzorca je dejansko vozniško dovoljenje, preostali del pa je dodatek.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK3 (Velika Britanija)

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vozila za invalide)

4

F, G, H, K, L

 

 

Dodatne informacije:

1.

Omejeno na vozila kategorije A tipa motornih trikolesnikov ali vozila kategorije B1 tipa štirikolesnikov z največjo dovoljeno maso ≥ 550 kg v obeh primerih.

2.

Imetniki dovoljenja za skupino A lahko vozijo vozila kategorij D1 in D1E, vendar ne za najem ali za plačilo (ne za poklicno rabo in brez potnikov, ki plačajo posredno ali neposredno), in vozila kategorije C1E, če skupna masa priklopnika in vlačilca ne presega 8,25 tone.

3.

Omejeno na vozila kategorije A1 z delovno prostornino valjev ≤ 50 kubičnih centimetrov, omejeno na največjo konstrukcijsko določeno hitrost ≤ 50 kilometrov na uro.

4.

Nacionalna kategorija, vozila, ki so zasnovana in izdelana za invalide in imajo težo ≤ 254 kg.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 4 (UK4)

Izdajal se je v Veliki Britaniji od januarja 1997 do marca 2000

Opis: rožnato in zeleno vozniško dovoljenje, prepognjeno. Samo del vzorca je dejansko vozniško dovoljenje, preostali del pa je dodatek.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK4 (Velika Britanija)

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za invalide)

F, G, H, K, P

 

3

Dodatne informacije:

1.

Omejeno na vozila kategorije A tipa motornih trikolesnikov ali vozila kategorije B1 tipa štirikolesnikov z največjo dovoljeno maso ≥ 550 kg v obeh primerih.

2.

Omejeno na vozila kategorije A1 z delovno prostornino valjev ≤ 50 kubičnih centimetrov, omejeno na največjo konstrukcijsko določeno hitrost ≤ 50 kilometrov na uro.

3.

Izdajo se samo tistim, ki so imeli to pravico pred 12. novembrom 1999.

Obdobji izdajanja vozniških dovoljenj po vzorcih 4 in 5 se prekrivata.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 5 (UK5)

Izdajal se je v Veliki Britaniji od julija 1998 do 19. januarja 2013

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Dodatek, na katerem se beležijo kazni za prometne prekrške, se izda posebej. Obdobje izdajanja vozniškega dovoljenja po tem vzorcu se prekriva z obdobjem izdajanja vozniškega dovoljenja po vzorcu UK4, in sicer zaradi postopnega uvajanja novega vzorca.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK5 (Velika Britanija)

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za invalide)

F, G, H, K, P

 

3

Dodatne informacije:

1.

Omejeno na vozila kategorije A tipa motornih trikolesnikov ali vozila kategorije B1 tipa štirikolesnikov (z največjo dovoljeno maso ≥ 550 kg v obeh primerih).

2.

Omejeno na vozila kategorije A1 z delovno prostornino valjev ≤ 50 kubičnih centimetrov, omejeno na največjo konstrukcijsko določeno hitrost ≤ 50 kilometrov na uro.

3.

Izdajo se samo tistim, ki so imeli to pravico pred 12. novembrom 1999.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 6 (UK6)

Izdajal se je na Severnem Irskem od 1. aprila 1999 do 19. januarja 2013

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo 1a k Direktivi 91/439/EGS.

Dodatek, na katerem se beležijo kazni za prometne prekrške, se izda posebej.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK6 (Severna Irska)

Ustrezne kategorije

Opombe

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za invalide)

 

F, G, H, K

 

Dodatne informacije

1.

Omejeno na vozila kategorije A tipa motornih trikolesnikov ali vozila kategorije B1 tipa štirikolesnikov (z največjo dovoljeno maso ≥ 550 kg v obeh primerih).

2.

Omejeno na vozila kategorije A1 z delovno prostornino valjev ≤ 50 kubičnih centimetrov, omejeno na največjo konstrukcijsko določeno hitrost ≤ 50 kilometrov na uro.

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 7 (UK7)

Izdajal se je na Gibraltarju od 2. 12. 1990 do 15. 1. 1997

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in se izdaja v skladu s Prilogo 1 k Prvi direktivi Sveta 80/1263/EGS (2).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK7 (Gibraltar)

Ustrezne kategorije

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) samo trikolesniki

B

B, B1 (samo štirikolesniki)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE, ter za imetnike D-kategorije D1E in DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 8 (UK8)

Izdajal se je na Gibraltarju od 16. 1. 1997 do 24. 8. 2006

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in se izdaja v skladu s Prilogo 1 k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK8 (Gibraltar)

Ustrezne kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzorec vozniškega dovoljenja Združeno kraljestvo 9 (UK9)

Izdaja se na Gibraltarju od 15. 8. 2006

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in se izdaja v skladu s Prilogo 1 k Direktivi 91/439/EGS. Velja isto kot za vzorec UK8, vendar je sprednja stran spremenjena, da odraža pristop novih držav članic.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca UK9 (Gibraltar)

Ustrezne kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA ISLANDIJI

Vzorec vozniškega dovoljenja Islandija 1 (ÍS1)

Izdajal se je na Islandiji od 12. 4. 1960 do leta 1981

Opis: vozniško dovoljenje je na zelenem papirju, plastificirano, z dvema stranema.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ÍS1

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravica do vožnje vozil kategorije C se pri teh vozniških dovoljenjih nanaša samo na poklicno vožnjo vozil kategorij B in/ali E in nima nobene zveze z Direktivo 91/439/EGS.

Vzorec vozniškega dovoljenja Islandija 2 (ÍS2)

Izdajal se je na Islandiji od leta 1981 do 1. 3. 1988

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju, plastificirano, z dvema stranema.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ÍS2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravica do vožnje vozil kategorije C se pri teh vozniških dovoljenjih nanaša samo na poklicno vožnjo vozil kategorij B in/ali E in nima nobene zveze z Direktivo 91/439/EGS.

Vzorec vozniškega dovoljenja Islandija 3 (ÍS3)

Izdajal se je na Islandiji od 1. 3. 1988 do 31. 5. 1993

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju, plastificirano, z dvema stranema.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ÍS3

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravica do vožnje vozil kategorije C se pri teh vozniških dovoljenjih nanaša samo na poklicno vožnjo vozil kategorij B in/ali E in nima nobene zveze z Direktivo 91/439/EGS.

1

Vzorec vozniškega dovoljenja Islandija 4 (ÍS4)

Izdajal se je na Islandiji od 1. 6. 1993 do 14. 8. 1997

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ÍS4

Ustrezne kategorije

Opombe

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju, plastificirano, z dvema stranema.

Dodatne informacije:

Pravica do vožnje vozil kategorije C se pri teh vozniških dovoljenjih nanaša samo na poklicno vožnjo vozil kategorij B in/ali E in nima nobene zveze z Direktivo 91/439/EGS.

Vzorec vozniškega dovoljenja Islandija 5 (ÍS5)

Izdaja se na Islandiji od 15. 8. 1997

Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k Direktivi 91/439/EGS.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca ÍS5

Ustrezne kategorije

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH V LIECHTENSTEINU

Vzorec vozniškega dovoljenja Liechtenstein 1 (FL1)

Izdajal se je v Liechtensteinu od 1978 do 1993

Opis: vozniško dovoljenje je na modrem papirju velikosti A-5.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije modela FL1

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (za poklicno rabo)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Vzorec vozniškega dovoljenja Liechtenstein 2 (FL2)

Izdajal se je v Liechtensteinu od 1993 do aprila 2003

Opis: vozniško dovoljenje je na modrem papirju velikosti A-5.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije modela FL2

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Vzorec vozniškega dovoljenja Liechtenstein 3 (FL3)

Izdaja se v Liechtensteinu od aprila 2003

Opis: vozniško dovoljenje v obliki kreditne kartice, model EU.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije modela FL3

Ustrezne kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

VZORCI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, IZDANIH NA NORVEŠKEM

Splošna opomba za vse vzorce: v vseh norveških vozniških dovoljenjih je besedilo vnaprej tiskano v „bokmål“ ali „nynorsk“. Obe obliki jezika sta enakovredni. Besedi „førerkort“ in „Norge“ kažeta, da je besedilo v „bokmål“, „førarkort“ in „Noreg“ pa kažeta na obliko „nynorsk“.

Vzorec vozniškega dovoljenja Norveška 1 (N1)

Izdajal se je na Norveškem od 23. 4. 1967 do 31. 3. 1979

Opis: temno zelen ovitek, vzorec zložen na format A7, šest strani. Na sprednji strani ovitka je natisnjena beseda „Førerkort“ ali „Førarkort“.

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca N1

Ustrezne kategorije

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Dodatne informacije:

Vozniško dovoljenje po tem vzorcu velja do imetnikovega 100. rojstnega dne, če je njegovo obdobje veljavnosti deset let in je bilo veljavno 2. aprila 1982. Nacionalni organi priporočajo, da imetniki svoja dovoljenja pred vožnjo v tujini zamenjajo za vzorec N4 ali da imajo pri sebi tudi overjen prevod ali mednarodno vozniško dovoljenje v skladu z Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.

Vzorec vozniškega dovoljenja Norveška 2 (N2)

Izdajal se je na Norveškem od 1. 4. 1979 do 1. 3. 1989

Opis: vozniško dovoljenje je na svetlo rožnatem papirju, prevlečeno je s prosojno plastiko, ima dve strani. Na dovoljenjih, izdanih po juliju 1985, je datum prve izdaje kakršnega koli vozniškega dovoljenja imetniku („Første førerkort“).

Tabela ekvivalentnosti

Kategorije vzorca N2

Ustrezne kategorije

Opombe

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel“

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C