ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 118

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
22. april 2014


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

22.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/1


UREDBA (EU) št. 374/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. april 2014

o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrajina je prednostna partnerska država v okviru evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva. Unija si prizadeva za tesnejši odnos z Ukrajino, ki bi presegel zgolj dvostransko sodelovanje in vključeval postopni napredek k političnemu in gospodarskemu povezovanju. Glede na zgoraj navedeno je bil v obdobju 2007–2011 izpogajan Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, na eni strani, in Ukrajino, na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum), vključno s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine (v nadaljnjem besedilu: DCFTA), ki sta ga obe pogodbenici parafirali 30. marca 2012. V skladu z določbami DCFTA bosta Unija in Ukrajina vzpostavili območje proste trgovine s prehodnim obdobjem največ 10 let, pri čemer bo to vzpostavljeno z začetkom veljavnosti Pridružitvenega sporazuma, v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini iz leta 1994.

(2)

Glede na izjemne izzive na področju varnosti, politike in gospodarstva, s katerimi se sooča Ukrajina, ter da se zagotovi podpora njenemu gospodarstvu, je primerno, da se ne čaka na začetek veljavnosti določb Pridružitvenega sporazuma o DCFTA, temveč se sporazum izvaja že vnaprej prek avtonomnih trgovinskih preferencialov ter se enostransko zniža ali odpravi carinske dajatve Unije na blago s poreklom iz Ukrajine, v skladu s seznamom koncesij iz Priloge IA k Pridružitvenemu sporazumu.

(3)

Da bi se preprečilo kakršno koli tveganje za goljufije, bi morala biti upravičenost do izkoriščanja avtonomnih trgovinskih preferencialov odvisna od tega, ali Ukrajina upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključena v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo. Poleg tega bi se morala Ukrajina vzdržati uvedbe novih dajatev ali taks, ki bi imele enakovreden učinek, ali novih kvantitativnih omejitev ali ukrepov, ki bi imeli enakovreden učinek pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije, ali uvedbe povišanja obstoječih dajatev ali taks ali uvedbe kakršnih koli drugih omejitev.

(4)

Treba je zagotoviti ponovno uvedbo običajnih dajatev skupne carinske tarife za vse izdelke, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili proizvajalcem Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov resne težave, pri čemer bi bili ti predmet preiskave Komisije.

(5)

V primeru neizpolnjevanja katerega koli od pogojev iz te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za začasno opustitev vseh ali nekaterih prednostnih obravnav. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(6)

Ta uredba naj bi se uporabljala do začetka veljavnosti naslova IV (trgovina in z njo povezane zadeve) Pridružitvenega sporazuma ali, kadar je to primerno, do njegove začasne uporabe, vendar najpozneje do 1 novembra 2014.

(7)

Zaradi nujnih razlogov bi bilo treba uporabiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prednostne obravnave

Carinske dajatve na blago s poreklom iz Ukrajine se znižajo ali odpravijo v skladu s Prilogo I.

Člen 2

Pogoji za upravičenost do prednostnih obravnav

Za upravičenost do koriščenja prednostnih obravnav iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

(a)

skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz oddelka 2 poglavja 2 naslova IV Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2);

(b)

skladnost z načini upravnega sodelovanja iz členov 121 in 122 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

(c)

učinkovito upravno sodelovanje Ukrajine z Unijo z namenom preprečevanja tveganj za goljufije;

(d)

Ukrajina se od 23. april 2014 vzdrži uvajanja novih dajatev ali taks z enakovrednim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakovrednim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni dajatev ali taks ali uvajanja drugih omejitev.

Člen 3

Dostop do tarifnih kvot

1.   Izdelki iz Priloge II in Priloge III se lahko uvažajo v Unijo v okviru omejitev na podlagi tarifnih kvot Unije iz navedenih prilog.

2.   Tarifne kvote iz odstavka 1 tega člena upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93, z izjemo tarifnih kvot za specifične kmetijske proizvode iz Priloge III k tej uredbi.

3.   Tarifne kvote za specifične kmetijske proizvode iz Priloge III k tej uredbi upravlja Komisija v skladu s pravili iz člena 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Člen 4

Začasna opustitev

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi za neizpolnjevanje pogojev iz člena 2, lahko sprejme izvedbene akte za začasno opustitev vseh ali nekaterih prednostnih obravnav iz te uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

Člen 5

Zaščitna klavzula

Kadar uvoz izdelkov s poreklom iz Ukrajine, ki so vključeni v Prilogo I k tej uredbi, povzroča ali grozi, da bo povzročil proizvajalcem Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov resne težave, lahko Komisija ponovno uvede običajne dajatve skupne carinske tarife na uvoz takih izdelkov pod pogoji in v skladu s postopki iz člena 11 in člena 11 a Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 (4), ki se uporabljajo smiselno.

Člen 6

Postopek v odboru

1.   Za namene izvajanja člena 3(2) in člena 4 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (5). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do začetka veljavnosti naslova IV Pridružitvenega sporazuma ali, če je to primerno, do njegove začasne uporabe, vendar najpozneje do 1 novembra 2014.

Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi uradno obvestilo, če bo ta uredba prenehala veljati pred navedenim datumom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. april 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

Martin SCHULZ

Za Svet

Predsednik

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(2)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES (UL L 20, 24.1.2008, p. 1).

(5)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA I

Tarifni seznami EU

KN 2008

Poimenovanje

Osnovna stopnja

Kategorija

I

ODDELEK I – ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

 

 

01

POGLAVJE 01 – ŽIVE ŽIVALI

 

 

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

 

 

0101 10

– Čistih pasem, plemenski

 

 

0101 10 10

– – konji

prosto

0

0101 10 90

– – drugi

7,7

0

0101 90

– Drugi

 

 

 

– – konji

 

 

0101 90 11

– – – za zakol

prosto

0

0101 90 19

– – – drugi

11,5

0

0101 90 30

– – osli

7,7

0

0101 90 90

– – mezge in mule

10,9

0

0102

Živo govedo

 

 

0102 10

– Čistih pasem, plemensko

 

 

0102 10 10

– – telice (samice goveda, ki še niso telile)

prosto

0

0102 10 30

– – krave

prosto

0

0102 10 90

– – drugo

prosto

0

0102 90

– Drugo

 

 

 

– – domačih pasem

 

 

0102 90 05

– – – mase do vključno 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – mase nad 80 kg, do vključno 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – za zakol

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – drugo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – za zakol

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – drugo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – mase nad 300 kg

 

 

 

– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile)

 

 

0102 90 51

– – – – – za zakol

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – druge

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – krave

 

 

0102 90 61

– – – – – za zakol

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – druge

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – drugo

 

 

0102 90 71

– – – – – za zakol

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – drugo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – drugo

prosto

0

0103

Živi prašiči

 

 

0103 10 00

– Čistih pasem, plemenski

prosto

0

 

– Drugi

 

 

0103 91

– – mase pod 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – domačih pasem

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – drugi

prosto

0

0103 92

– – mase 50 kg ali več

 

 

 

– – – domačih pasem

 

 

0103 92 11

– – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – drugi

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – drugi

prosto

0

0104

Žive ovce in koze

 

 

0104 10

– Ovce

 

 

0104 10 10

– – čistih pasem, plemenske

prosto

0

 

– – druge

 

 

0104 10 30

– – – jagnjeta (do enega leta)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – druge

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Koze

 

 

0104 20 10

– – čistih pasem, plemenske

3,2

0

0104 20 90

– – druge

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

 

 

 

– Mase do vključno 185 g

 

 

0105 11

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

 

 

 

– – – kokoši iz matične jate (plemenske)

 

 

0105 11 11

– – – – nesnice

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – druge

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – druge

 

 

0105 11 91

– – – – nesnice

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – druge

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – purani

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – druga

 

 

0105 19 20

– – – gosi

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – race in pegatke

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Druga

 

 

0105 94 00

– – Kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – druga

 

 

0105 99 10

– – – race

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – gosi

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – purani

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – pegatke

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Druge žive živali

 

 

 

– Sesalci

 

 

0106 11 00

– – primati

prosto

0

0106 12 00

– – kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia)

prosto

0

0106 19

– – drugi

 

 

0106 19 10

– – – domači kunci

3,8

0

0106 19 90

– – – drugi

prosto

0

0106 20 00

– Plazilci (vključno kače in želve)

prosto

0

 

– Ptice

 

 

0106 31 00

– – ujede

prosto

0

0106 32 00

– – papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji)

prosto

0

0106 39

– – druge

 

 

0106 39 10

– – – golobi

6,4

0

0106 39 90

– – – druge

prosto

0

0106 90 00

– Druge

prosto

0

02

POGLAVJE 02 – MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI ODPADKI

 

 

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

 

 

0201 10 00

– Trupi in polovice

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0201 20

– Drugi kosi s kostmi

 

 

0201 20 20

– – „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0201 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0201 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0201 20 90

– – drugo

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0201 30 00

– Brez kosti

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

 

 

0202 10 00

– Trupi in polovice

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 20

– Drugi kosi s kostmi

 

 

0202 20 10

– – „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 20 90

– – drugo

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 30

– Brez kosti

 

 

0202 30 10

– – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 30 50

– – vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0202 30 90

– – drugo

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – goveje (12 000 t, izraženih v neto teži)

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

– Sveže ali ohlajeno

 

 

0203 11

– – trupi in polovice

 

 

0203 11 10

– – – domačih prašičev

53,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 11 90

– – – drugo

prosto

0

0203 12

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

0203 12 11

– – – – šunke in njihovi kosi

77,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 12 19

– – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 12 90

– – – drugo

prosto

0

0203 19

– – drugo

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

0203 19 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 19 13

– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 19 15

– – – – prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

 

– – – – drugo

 

 

0203 19 55

– – – – – brez kosti

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 19 59

– – – – – drugo

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 19 90

– – – drugo

prosto

0

 

– Zamrznjeno

 

 

0203 21

– – trupi in polovice

 

 

0203 21 10

– – – domačih prašičev

53,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 21 90

– – – drugo

prosto

0

0203 22

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

0203 22 11

– – – – šunke in njihovi kosi

77,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 22 19

– – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 22 90

– – – drugo

prosto

0

0203 29

– – drugo

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

0203 29 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 29 13

– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 29 15

– – – – prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

 

– – – – drugo

 

 

0203 29 55

– – – – – brez kosti

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 29 59

– – – – – drugo

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – prašičje (20 000 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0203 29 90

– – – drugo

prosto

0

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0204 10 00

– Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno

 

 

0204 21 00

– – trupi in polovice

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – drugi kosi s kostmi

 

 

0204 22 10

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – noge

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 22 90

– – – drugo

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 23 00

– – brez kosti

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 30 00

– Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Drugo meso, ovčje, zamrznjeno

 

 

0204 41 00

– – trupi in polovice

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – drugi kosi s kostmi

 

 

0204 42 10

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 42 50

– – – noge

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 42 90

– – – drugo

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 43

– – brez kosti

 

 

0204 43 10

– – – jagnječje

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 43 90

– – – drugo

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – ovčje (1 500 – 2 250 t, izraženih v neto teži) (1)

0204 50

– Meso, kozje

 

 

 

– – sveže ali ohlajeno

 

 

0204 50 11

– – – trupi in polovice

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – noge

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – drugo

 

 

0204 50 31

– – – – kosi s kostmi

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – kosi brez kosti

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – zamrznjeno

 

 

0204 50 51

– – – trupi in polovice

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – noge

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – drugo

 

 

0204 50 71

– – – – kosi s kostmi

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – kosi brez kosti

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0205 00 20

– Sveže ali ohlajeno

5,1

0

0205 00 80

– Zamrznjeno

5,1

0

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

 

 

0206 10

– Od goved, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 10 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

 

– – drugi

 

 

0206 10 95

– – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – drugo

prosto

0

 

– Od goved, zamrznjeni

 

 

0206 21 00

– – jeziki

prosto

0

0206 22 00

– – jetra

prosto

0

0206 29

– – drugi

 

 

0206 29 10

– – – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

 

– – – drugi

 

 

0206 29 91

– – – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – drugi

prosto

0

0206 30 00

– Od prašičev, sveži ali ohlajeni

prosto

0

 

– Od prašičev, zamrznjeni

 

 

0206 41 00

– – jetra

prosto

0

0206 49 00

– – drugi

prosto

0

0206 80

– Drugi, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 80 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

 

– – drugi

 

 

0206 80 91

– – – konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0

0206 80 99

– – – ovc in koz

prosto

0

0206 90

– Drugi, zamrznjeni

 

 

0206 90 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

 

– – drugi

 

 

0206 90 91

– – – konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0

0206 90 99

– – – ovc in koz

prosto

0

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

– Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

0207 11 10

– – – oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 11 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 12

– – nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

0207 12 10

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0207 12 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1) + dodatna tarifna kvota (20 000 t, izraženih v neto teži)

0207 13

– – kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni

 

 

 

– – – kosi

 

 

0207 13 10

– – – – brez kosti

102,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

0207 13 20

– – – – – polovice ali četrtine

35,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 13 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 13 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – prsa in kosi prs

60,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 13 60

– – – – – noge in kosi nog

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 13 70

– – – – – drugo

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – odpadki

 

 

0207 13 91

– – – – jetra

6,4

0

0207 13 99

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 14

– – kosi in odpadki, zamrznjeni

 

 

 

– – – kosi

 

 

0207 14 10

– – – – brez kosti

102,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

0207 14 20

– – – – – polovice ali četrtine

35,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 14 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 14 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – prsa in kosi prs

60,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 14 60

– – – – – noge in kosi nog

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 14 70

– – – – – drugo

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – odpadki

 

 

0207 14 91

– – – – jetra

6,4

0

0207 14 99

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– Od puranov

 

 

0207 24

– – nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

 

 

0207 24 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 24 90

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 25

– – nerazrezani na kose, zamrznjeni

 

 

0207 25 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 25 90

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 26

– – kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni

 

 

 

– – – kosi

 

 

0207 26 10

– – – – brez kosti

85,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

0207 26 20

– – – – – polovice ali četrtine

41 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 26 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 26 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – prsa in kosi prs

67,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – noge in kosi nog

 

 

0207 26 60

– – – – – – krače in kosi krač

25,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 26 70

– – – – – – drugo

46 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 26 80

– – – – – drugo

83 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – odpadki

 

 

0207 26 91

– – – – jetra

6,4

0

0207 26 99

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 27

– – kosi in odpadki, zamrznjeni

 

 

 

– – – kosi

 

 

0207 27 10

– – – – brez kosti

85,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

0207 27 20

– – – – – polovice ali četrtine

41 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 27 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 27 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – prsa in kosi prs

67,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – noge in kosi nog

 

 

0207 27 60

– – – – – – krače in kosi krač

25,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 27 70

– – – – – – drugo

46 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 27 80

– – – – – drugo

83 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – odpadki

 

 

0207 27 91

– – – – jetra

6,4

0

0207 27 99

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– Od rac, gosi ali pegatk

 

 

0207 32

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

 

– – – race

 

 

0207 32 11

– – – – oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 32 19

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – gosi

 

 

0207 32 51

– – – – oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 32 59

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 32 90

– – – pegatke

49,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 33

– – nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

 

– – – race

 

 

0207 33 11

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 33 19

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – gosi

 

 

0207 33 51

– – – – oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 33 90

– – – pegatke

49,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 34

– – mastna jetra, sveža ali ohlajena

 

 

0207 34 10

– – – gosja

prosto

0

0207 34 90

– – – račja

prosto

0

0207 35

– – drugo, sveže ali ohlajeno

 

 

 

– – – kosi

 

 

 

– – – – brez kosti

 

 

0207 35 11

– – – – – gosi

110,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 15

– – – – – rac in pegatk

128,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

 

– – – – – polovice ali četrti

 

 

0207 35 21

– – – – – – rac

56,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 23

– – – – – – gosi

52,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 25

– – – – – – pegatk

54,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – prsa in kosi prs

 

 

0207 35 51

– – – – – – gosi

86,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 53

– – – – – – rac in pegatk

115,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – noge in kosi nog

 

 

0207 35 61

– – – – – – gosi

69,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 63

– – – – – – rac in pegatk

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 71

– – – – – gosji ali račji paletoji

66 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 35 79

– – – – – drugo

123,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – odpadki

 

 

0207 35 91

– – – – jetra, razen mastnih jeter

6,4

0

0207 35 99

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36

– – drugo, zamrznjeno

 

 

 

– – – kosi

 

 

 

– – – – brez kosti

 

 

0207 36 11

– – – – – gosi

110,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 15

– – – – – rac in pegatk

128,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – s kostmi

 

 

 

– – – – – polovice ali četrti

 

 

0207 36 21

– – – – – – rac

56,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 23

– – – – – – gosi

52,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 25

– – – – – – pegatk

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – prsa in kosi prs

 

 

0207 36 51

– – – – – – gosi

86,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 53

– – – – – – rac in pegatk

115,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – – noge in kosi nog

 

 

0207 36 61

– – – – – – gosi

69,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 63

– – – – – – rac in pegatk

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0207 36 71

– – – – – gosji ali račji paletoji

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – drugo

123,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – odpadki

 

 

 

– – – – jetra

 

 

0207 36 81

– – – – – mastna jetra gosi

prosto

0

0207 36 85

– – – – – mastna jetra rac

prosto

0

0207 36 89

– – – – – drugo

6,4

0

0207 36 90

– – – – drugo

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0208

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0208 10

– Od kuncev ali zajcev

 

 

0208 10 10

– – domačih kuncev

6,4

0

0208 10 90

– – drugo

prosto

0

0208 30 00

– Od primatov

9

0

0208 40

– Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – meso kitov

6,4

0

0208 40 90

– – drugo

9

0

0208 50 00

– Od plazilcev (vključno kače in želve)

9

0

0208 90

– Drugo

 

 

0208 90 10

– – domačih golobov

6,4

0

0208 90 30

– – divjačine, razen zajcev ali kuncev

prosto

0

0208 90 55

– – meso tjulnjev

6,4

0

0208 90 60

– – severnih jelenov

9

0

0208 90 70

– – Žabji kraki

6,4

0

0208 90 95

– – drugo

9

0

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

 

 

 

– Podkožna prašičja maščoba

 

 

0209 00 11

– – sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – sušena ali dimljena

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Prašičja maščoba, razen tiste iz tarifnih podštevilk 0209 00 11 ali 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Perutninska maščoba

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

 

 

 

– Meso, prašičje

 

 

0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

 

– – – – nasoljena ali v slanici

 

 

0210 11 11

– – – – – šunke in njihovi kosi

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – sušena ali dimljena

 

 

0210 11 31

– – – – – šunke in njihovi kosi

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – plečeta in njihovi kosi

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – drugo

15,4

0

0210 12

– – prsi s potrebušino in njihovi kosi

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

0210 12 11

– – – – nasoljene ali v slanici

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – sušene ali dimljene

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – drugo

15,4

0

0210 19

– – drugo

 

 

 

– – – domačih prašičev

 

 

 

– – – – nasoljeno ali v slanici

 

 

0210 19 10

– – – – – prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“)

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“)

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – ledja in njihovi kosi

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – drugo

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – sušeno ali dimljeno

 

 

0210 19 60

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – ledja in njihovi kosi

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – drugo

 

 

0210 19 81

– – – – – – brez kosti

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – drugo

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – drugo

15,4

0

0210 20

– Meso, goveje

 

 

0210 20 10

– – s kostmi

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – brez kosti

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa in klavničnih odpadkov

 

 

0210 91 00

– – od primatov

15,4

0

0210 92 00

– – od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – od plazilcev (vključno kače in želve)

15,4

0

0210 99

– – drugo

 

 

 

– – – meso

 

 

0210 99 10

– – – – konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

6,4

0

 

– – – – ovčje in kozje

 

 

0210 99 21

– – – – – s kostmi

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – brez kosti

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – severnih jelenov

15,4

0

0210 99 39

– – – – drugo

130 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – perutninsko (16 000 – 20 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – odpadki

 

 

 

– – – – domačih prašičev

 

 

0210 99 41

– – – – – jetra

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – drugo

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – govedi

 

 

0210 99 51

– – – – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – drugo

12,8

0

0210 99 60

– – – – ovac in koz

15,4

0

 

– – – – drugo

 

 

 

– – – – – perutninska jetra

 

 

0210 99 71

– – – – – – mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

prosto

0

0210 99 79

– – – – – – drugo

6,4

0

0210 99 80

– – – – – drugo

15,4

0

0210 99 90

– – – užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

POGLAVJE 03 – RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

 

 

0301

Ribe, žive

 

 

0301 10

– Okrasne ribe

 

 

0301 10 10

– – sladkovodne ribe

prosto

0

0301 10 90

– – prosto morske ribe

7,5

0

 

– Druge ribe, žive

 

 

0301 91

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – druge

12

0

0301 92 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0

0301 93 00

– – krap

8

0

0301 94 00

– – modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – druge

 

 

 

– – – sladkovodne ribe

 

 

0301 99 11

– – – – pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – druge

8

0

0301 99 80

– – – morske ribe

16

0

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

– Salmonidi, razen jeter in iker

 

 

0302 11

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0

0302 11 80

– – – druge

12

0

0302 12 00

– – pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – drugi

8

0

 

– Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0302 21

– – navadni jezik (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – morska plošča (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – morski list (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – druge

 

 

0302 29 10

– – – krilati romb (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – druge

15

0

 

– Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0302 31

– – beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 31 90

– – – drugo

22

0

0302 32

– – rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 32 90

– – – drugo

22

0

0302 33

– – progasti tun

 

 

0302 33 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 33 90

– – – drugo

22

0

0302 34

– – velikooki tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 34 90

– – – drugo

22

0

0302 35

– – modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 35 90

– – – drugo

22

0

0302 36

– – južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 36 90

– – – drugo

22

0

0302 39

– – drugo

 

 

0302 39 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 39 90

– – – drugo

22

0

0302 40 00

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker

15

0

0302 50

– Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0302 50 10

– – vrste Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – druge

12

0

 

– Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0302 61

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – sardele vrste Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – sardele rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – papaline (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – saj (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – trneži in drugi morski psi

 

 

0302 65 20

– – – trneži vrste Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

– – – morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

– – – drugi

8

0

0302 66 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0

0302 67 00

– – mečarica (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – druge

 

 

 

– – – sladkovodne ribe

 

 

0302 69 11

– – – – krap

8

0

0302 69 19

– – – – druge

8

0

 

– – – morske ribe

 

 

 

– – – – ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus (Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v tarifni podštevilki 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvščenih v tarifno številko 1604

prosto

0

0302 69 25

– – – – – drugo

22

0

 

– – – – rdeči okun (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – vrste Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – drug

7,5

0

0302 69 35

– – – – ribe vrste Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – mol (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – leng (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – sardoni (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – oslič rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – južni oslič (Merliccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – drugi

15

0

0302 69 69

– – – – – oslič rodu Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – kostanjevka (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – morska spaka (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – sinji mol južnih morij (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – brancin (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – orada (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – drugo

15

0

0302 70 00

– Jetra in ikre

10

0

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

– Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen jeter in iker

 

 

0303 11 00

– – rdeči losos (Onchorhyncus nerka)

2

0

0303 19 00

– – drugi

2

0

 

– Druge salmonide, razen jeter in iker

 

 

0303 21

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0

0303 21 80

– – – druge

12

0

0303 22 00

– – atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – druge

9

0

 

– Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0303 31

– – navadni jezik (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – morska plošča (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – morski list (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – druge

 

 

0303 39 10

– – – iverka (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – ribe rodu Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – druge

15

0

 

– Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0303 41

– – beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

 

 

0303 41 11

– – – – cel

prosto

0

0303 41 13

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 41 19

– – – – drug (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 41 90

– – – drug

22

0

0303 42

– – rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

 

 

 

– – – – cel

 

 

0303 42 12

– – – – – mase več kot 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 18

– – – – – drugo

prosto

0

 

– – – – brez škrg in drobovja

 

 

0303 42 32

– – – – – mase več kot 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 38

– – – – – drugo

prosto

0

 

– – – – drugo (na primer „brez glave“)

 

 

0303 42 52

– – – – – mase več kot 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 58

– – – – – drugo

prosto

0

0303 42 90

– – – drugo

22

0

0303 43

– – progasti tun

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifne številke 1604

 

 

0303 43 11

– – – – cel

prosto

0

0303 43 13

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 43 19

– – – – drugo (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 43 90

– – – drugo

22

0

0303 44

– – velikooki tun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno štvilko 1604

 

 

0303 44 11

– – – – cel

prosto

0

0303 44 13

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 44 19

– – – – drug (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 44 90

– – – drug

22

0

0303 45

– – modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

 

 

0303 45 11

– – – – cel

prosto

0

0303 45 13

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 45 19

– – – – drug (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 45 90

– – – drug

22

0

0303 46

– – južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604

 

 

0303 46 11

– – – – cel

prosto

0

0303 46 13

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 46 19

– – – – drug (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 46 90

– – – drug

22

0

0303 49

– – drug

 

 

 

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tarifne številke 1604

 

 

0303 49 31

– – – – cel

prosto

0

0303 49 33

– – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 49 39

– – – – drug (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 49 80

– – – drugo

22

0

 

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) in trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0303 51 00

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – vrste Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – vrste Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – vrste Gadus macrocephalus

12

0

 

– Mečarica (Xiphias gladius) in zobate ribe (Dissostichus spp.), razen jeter in iker

 

 

0303 61 00

– – mečarica (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0303 71

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – sardele vrste Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – sardele rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – papaline (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – saj (Polachius virens)

7,5

0

0303 74

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – vrste Scomber scombrus ali Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – vrste Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – trneži in drugi morski psi

 

 

0303 75 20

– – – trneži vrste Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

– – – morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

– – – drugi

8

0

0303 76 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0

0303 77 00

– – brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – osliči rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – argentinski oslič (oslič jugozahodnega Atlantika) (Merliccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – južni oslič (Merliccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – drugi

15

0

0303 78 90

– – – osliči rodu Urophycis

15

0

0303 79

– – druge

 

 

 

– – – sladkovodne

 

 

0303 79 11

– – – – krap

8

0

0303 79 19

– – – – druge

8

0

 

– – – morske ribe

 

 

 

– – – – ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih v tarifni podštevilki 0303 43

 

 

 

– – – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, navedenih v tarifni številki 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – cele

prosto

0

0303 79 23

– – – – – – brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 79 29

– – – – – – drugo (na primer „brez glave“)

prosto

0

0303 79 31

– – – – – drugo

22

0

 

– – – – rdeči okun (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – vrste Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – druge

7,5

0

0303 79 41

– – – – ribe vrste Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – mol (Merlangus merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – leng (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – ribe vrste Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – sardoni (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – kostanjevka (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – morska spaka (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – sinji mol južnih morij (Micromesticus australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – modri repak (Macruronus novazelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – ribe vrst Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus novazelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – druge

15

0

0303 80

– Jetra in ikre

 

 

0303 80 10

– – trde in mehke ikre za pridobivanje deoksiribonukleinske kisline ali protamin sulfata

prosto

0

0303 80 90

– – drugo

10

0

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

– Sveže ali ohlajeno

 

 

0304 11

– – mečarica (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – fileti

18

0

0304 11 90

– – – drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

15

0

0304 12

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – fileti

18

0

0304 12 90

– – – drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

15

0

0304 19

– – drugo

 

 

 

– – – fileti

 

 

 

– – – – sladkovodnih rib

 

 

0304 19 13

– – – – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – postrvi vrst Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0

0304 19 17

– – – – – – druge

12

0

0304 19 19

– – – – – drugih sladkovodnih rib

9

3

 

– – – – drugi

 

 

0304 19 31

– – – – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – saja (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – rdečega okuna (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – drugi

18

3

 

– – – drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

 

 

0304 19 91

– – – – sladkovodnih rib

8

0

 

– – – – drugo

 

 

0304 19 97

– – – – – sledi

15

0

0304 19 99

– – – – – drugo

15

0

 

– Zamrznjeni fileti

 

 

0304 21 00

– – mečarica (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – druge

 

 

 

– – – sladkovodnih rib

 

 

0304 29 13

– – – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 29 15

– – – – – vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0

0304 29 17

– – – – – druge

12

0

0304 29 19

– – – – drugih sladkovodnih rib

9

3

 

– – – drugih

 

 

 

– – – – trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – drugih

7,5

0

0304 29 31

– – – – saja (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – rdečega okuna (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – vrste Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – drugi

7,5

0

0304 29 41

– – – – mol (Merlangus merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – lenga (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus

18

0

 

– – – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – skuše vrste Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – drugi

15

0

 

– – – – osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – osliča rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – južnoafriškega osliča (plitkovodnega osliča) (Merluccius capensis) in globokovodnega osliča (globokovodnega južnoafriškega osliča) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika) (Merliccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – drugi

6,1

0

0304 29 59

– – – – – osliča rodu Urophycis

7,5

0

 

– – – – trnežev in drugih morskih psov

 

 

0304 29 61

– – – – – trnežev in morskih mačk (Squalus acanthias in Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – drugih morskih psov

7,5

0

0304 29 71

– – – – morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – iverke (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – morske spake (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – modrega repaka (Macruronus novazelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – drugi

15

3

 

– Druge

 

 

0304 91 00

– – mečarica (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – druge

 

 

0304 99 10

– – – surimi

14,2

0

 

– – – drugo

 

 

0304 99 21

– – – – iz sladkovodnih rib

8

0

 

– – – – drugo

 

 

0304 99 23

– – – – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – rdečega okuna (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – trske vrste Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – drugo

7,5

0

0304 99 41

– – – – – saja (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – kostanjevke (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – morske spake (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – sinjega mola (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – drugo

7,5

0

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

 

 

0305 10 00

– Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

13

0

0305 20 00

– Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici

11

0

0305 30

– Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

 

 

 

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – trske vrste Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – drugo

20

0

0305 30 30

– – pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici

15

0

0305 30 50

– – grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici

15

0

0305 30 90

– – drugo

16

0

 

– Prekajene ribe, vključno s fileti

 

 

0305 41 00

– – pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – druge

 

 

0305 49 10

– – – grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – jegulje (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – druge

14

0

 

– Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda neprekajene

 

 

0305 51

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – sušene, nenasoljene

13

0

0305 51 90

– – – sušene, nasoljene

13

0

0305 59

– – druge

 

 

 

– – – ribe vrste Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – sušene, nenasoljene

13

0

0305 59 19

– – – – sušene, nasoljene

13

0

0305 59 30

– – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – sardoni (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – atlantski list (Hippoglossus hipoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – druge

12

0

 

– Ribe, nasoljene, toda nesušene ali prekajene, ter ribe v slanici

 

 

0305 61 00

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – sardoni (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – druge

 

 

0305 69 10

– – – ribe vrste Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – druge

12

0

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

 

– Zamrznjeni

 

 

0306 11

– – rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – repi rarogov

12,5

0

0306 11 90

– – – drugo

12,5

0

0306 12

– – jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – celi

6

0

0306 12 90

– – – drugo

16

0

0306 13

– – kozice

 

 

0306 13 10

– – – iz družine Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – kozice iz rodu Crangon

18

0

0306 13 40

– – – rožnate kozice (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – kozice iz rodu Penaeus spp.

12

0

0306 13 80

– – – drugi

12

0

0306 14

– – rakovice

 

 

0306 14 10

– – – rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – druge

7,5

0

0306 19

– – drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 19 10

– – – sladkovodni raki

7,5

0

0306 19 30

– – – škamp (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – drugi

12

0

 

– Nezamrznjeni

 

 

0306 21 00

– – rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – živi

8

0

 

– – – drugo

 

 

0306 22 91

– – – – celi

8

0

0306 22 99

– – – – drugo

10

0

0306 23

– – kozice

 

 

0306 23 10

– – – iz družine Pandalidae

12

0

 

– – – kozice iz rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali v vreli vodi

18

0

0306 23 39

– – – – drugo

18

0

0306 23 90

– – – drugi

12

0

0306 24

– – rakovice

 

 

0306 24 30

– – – rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – druge

7,5

0

0306 29

– – drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 29 10

– – – sladkovodni raki

7,5

0

0306 29 30

– – – škamp (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – drugi

12

0

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 10

– Ostrige

 

 

0307 10 10

– – ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, z maso (vključno z lupino) največ 40 g po kosu

prosto

0

0307 10 90

– – druge

9

0

 

– Pokrovače, vključno kraljevske pokrovače, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten

 

 

0307 21 00

– – žive, sveže ali ohlajene

8

0

0307 29

– – druge

 

 

0307 29 10

– – – grebenaste pokrovače (Pecten maximus), zamrznjene

8

0

0307 29 90

– – – druge

8

0

 

– Klapavice (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – druge

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 41 10

– – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – druge

8

0

0307 49

– – druge

 

 

 

– – – zamrznjene

 

 

 

– – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – iz rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – male sipe (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – druge

8

0

0307 49 18

– – – – – druge

8

0

 

– – – – lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – druge

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – druge

8

0

 

– – – druge

 

 

0307 49 71

– – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – druge

8

0

 

– Hobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – žive, sveže ali ohlajene

8

0

0307 59

– – drugo

 

 

0307 59 10

– – – zamrznjene

8

0

0307 59 90

– – – drugo

8

0

0307 60 00

– Polži, razen morskih polžev

prosto

0

 

– Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 91 00

– – živi, sveži ali ohlajeni

11

0

0307 99

– – drugi

 

 

 

– – – zamrznjeni

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – navadna venerica in druge vrste iz družine Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – meduze (Rhopilema spp.)

prosto

0

0307 99 18

– – – – drugi

11

0

0307 99 90

– – – drugo

11

0

04

POGLAVJE 04 – MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU

 

 

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0401 10

– Z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %

 

 

0401 10 10

– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

13,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 10 90

– – drugo

12,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 20

– Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %

 

 

 

– – do vključno 3 mas. %

 

 

0401 20 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

18,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 20 19

– – – drugo

17,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – več kot 3 mas. %

 

 

0401 20 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

22,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 20 99

– – – drugo

21,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 30

– Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %

 

 

 

– – do vključno 21 mas. %

 

 

0401 30 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

57,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 30 19

– – – drugo

56,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – več kot 21 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0401 30 31

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

110 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 30 39

– – – drugo

109,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – več kot 45 mas. %

 

 

0401 30 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

183,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0401 30 99

– – – drugo

182,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila

 

 

0402 10

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

 

 

 

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0402 10 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 10 19

– – – drugo

118,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – drugo

 

 

0402 10 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 10 99

– – – drugo

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

 

 

0402 21

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %

 

 

0402 21 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – drugo

 

 

0402 21 17

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. %

130,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 21 19

– – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %

130,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %

 

 

0402 21 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 21 99

– – – – drugo

161,9 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 29

– – drugo

 

 

 

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %

 

 

0402 29 11

– – – – posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino do vključno 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – drugo

 

 

0402 29 15

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 29 19

– – – – – drugo

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %

 

 

0402 29 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 29 99

– – – – drugo

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– Drugo

 

 

0402 91

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0402 91 10

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas. %

34,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 91 30

– – – z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %

43,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0402 91 51

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 91 59

– – – – drugo

109,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %

 

 

0402 91 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 91 99

– – – – drugo

182,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 99

– – drugo

 

 

0402 99 10

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas. %

57,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0402 99 31

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 99 39

– – – – drugo

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %

 

 

0402 99 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0402 99 99

– – – – drugo

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

 

 

0403 10

– Jogurt

 

 

 

– – nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

– – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 11

– – – – do vključno 3 mas. %

20,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 10 13

– – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

24,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 10 19

– – – – več kot 6 mas. %

59,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 31

– – – – do vključno 3 mas. %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 10 33

– – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 10 39

– – – – več kot 6 mas. %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 51

– – – – do vključno 1,5 mas. %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 10 53

– – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 10 59

– – – – več kot 27 mas. %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

 

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 91

– – – – do vključno 3 mas. %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 10 93

– – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 10 99

– – – – več kot 6 mas. %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 90

– Drugo

 

 

 

– – nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 11

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

100,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 13

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 19

– – – – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 31

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 33

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 39

– – – – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – drugo

 

 

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 51

– – – – – do vključno 3 mas. %

20,5 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 53

– – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

24,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 59

– – – – – več kot 6 mas. %

59,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – – – drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 61

– – – – – do vključno 3 mas. %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 63

– – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0403 90 69

– – – – – več kot 6 mas. %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko in smetana, kondenzirano mleko in jogurti (8 000 – 10 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 71

– – – – do vključno 1,5 mas. %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 90 73

– – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 90 79

– – – – več kot 27 mas. %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

 

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 91

– – – – do vključno 3 mas. %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 90 93

– – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0403 90 99

– – – – več kot 6 mas. %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – proizvodi iz fermentiranega mleka (2 000 t)

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

 

0404 10

– Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne

 

 

 

– – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

– – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – – do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 02

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 12

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – – do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 26

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 34

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – drugo

 

 

 

– – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – – do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 48

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 56

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – – do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 72

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 78

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Drugo

 

 

 

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 21

– – – do vključno 1,5 mas. %

100,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0404 90 23

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0404 90 29

– – – več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

 

– – drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 81

– – – do vključno 1,5 mas. %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0404 90 83

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0404 90 89

– – – več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – mleko v prahu (1 500 – 5 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

 

 

0405 10

– Maslo

 

 

 

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %

 

 

 

– – – naravno maslo

 

 

0405 10 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – Maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 10 19

– – – – drugo

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 10 30

– – – rekombinirano maslo

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 10 50

– – – sirotkino maslo

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 10 90

– – drugo

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 20

– Mlečni namazi

 

 

0405 20 10

– – z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe

9 + EA

Tarifna kvota – predelano maslo (250 t)

0405 20 30

– – z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več do vključno 75 mas. % maščobe

9 + EA

Tarifna kvota – predelano maslo (250 t)

0405 20 90

– – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar z manj kot 80 mas. % maščobe

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 90

– Drugo

 

 

0405 90 10

– – z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0405 90 90

– – drugo

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – maslo (1 500 – 3 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0406

Sir in skuta

 

 

0406 10

– Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta

 

 

0406 10 20

– – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – drugo

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

 

 

0406 20 10

– – zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči

7,7

0

0406 20 90

– – drugo

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu

 

 

0406 30 10

– – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyere in appenzell in, ki lahko vsebujejo dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56 mas. %

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – drugo

 

 

 

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi

 

 

0406 30 31

– – – – do vključno 48 mas. %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – več kot 48 mas. %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira proizveden s Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – drug

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Sir, drug

 

 

0406 90 01

– – za predelavo

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – drugo

 

 

0406 90 13

– – – ementalec

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – grojer, sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – bergkaese, appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči

7,7

0

0406 90 21

– – – cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – edamec

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – butterkaese

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – kačkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – kefalo-tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – drugo

 

 

0406 90 50

– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – drugo

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode, v nemaščobni snovi

 

 

 

– – – – – – do vključno 47 mas. %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – fiore sardo, pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – drugi

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – gavda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – kefalograviera, kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih snovi

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – več kot 72 mas. %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – drugo

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

 

 

 

– Perutnine

 

 

 

– – valilna

 

 

0407 00 11

– – – puranja ali gosja

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – druga

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – druga

30,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1) + dodatna tarifna kvota (3 000 t, izraženih v neto teži)

0407 00 90

– Druga

7,7

0

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

 

 

 

– Rumenjaki

 

 

0408 11

– – sušeni

 

 

0408 11 20

– – – neprimerni za človeško prehrano

prosto

0

0408 11 80

– – – drugi

142,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1)

0408 19

– – drugi

 

 

0408 19 20

– – – neprimerni za človeško prehrano

prosto

0

 

– – – drugi

 

 

0408 19 81

– – – – tekoči

62 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1)

0408 19 89

– – – – drugi, tudi zamrznjeni

66,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1)

 

– Drugo

 

 

0408 91

– – sušeno

 

 

0408 91 20

– – – neprimerno za človeško prehrano

prosto

0

0408 91 80

– – – drugo

137,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1)

0408 99

– – Drugo

 

 

0408 99 20

– – – neprimerno za človeško prehrano

prosto

0

0408 99 80

– – – drugo

35,3 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – jajca (1 500 – 3 000 t, izraženih v potivrednosti jajc v lupini) (1)

0409 00 00

Med, naravni

17,3

Tarifna kvota – med (5 000 – 6 000 t, izraženih v neto teži) (1)

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

7,7

0

05

POGLAVJE 05 – PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

 

 

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

prosto

0

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

 

 

0502 10 00

– Ščetine in dlake domačega in divjega prašiča in odpadki teh ščetin

prosto

0

0502 90 00

– Drugo

prosto

0

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

prosto

0

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čišcenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

 

 

0505 10

– Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh

 

 

0505 10 10

– – surovo

prosto

0

0505 10 90

– – drugo

prosto

0

0505 90 00

– Drugo

prosto

0

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0506 10 00

– Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino

prosto

0

0506 90 00

– Drugo

prosto

0

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0507 10 00

– Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti

prosto

0

0507 90 00

– Drugo

prosto

0

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipine kosti, surovi ali enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

prosto

0

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

prosto

0

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz Poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano

 

 

0511 10 00

– Bikovo seme kos

prosto

0

 

– Drugo

 

 

0511 91

– – proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz Poglavja 3

 

 

0511 91 10

– – – ribji odpadki

prosto

0

0511 91 90

– – – drugo

prosto

0

0511 99

– – drugo

 

 

0511 99 10

– – – tetive in kite, obrezki in podobni odpadki surovih kož

prosto

0

 

– – – Spužve, naravne, živalskega izvora

 

 

0511 99 31

– – – – Surove

prosto

0

0511 99 39

– – – – Druge

5,1

0

0511 99 85

– – – drugo

prosto

0

II

ODDELEK II – RASTLINSKI PROIZVODI

 

 

06

POGLAVJE 06 – ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

 

 

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

 

 

0601 10

– Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju

 

 

0601 10 10

– – hijacinte

5,1

0

0601 10 20

– – narcise

5,1

0

0601 10 30

– – tulipani

5,1

0

0601 10 40

– – gladiole

5,1

0

0601 10 90

– – drugo

5,1

0

0601 20

– Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije

 

 

0601 20 10

– – cikorija, rastline in korenine

prosto

0

0601 20 30

– – orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

9,6

0

0601 20 90

– – drugo

6,4

0

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

 

 

0602 10

– Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči

 

 

0602 10 10

– – vinske trte

prosto

0

0602 10 90

– – drugo

4

0

0602 20

– Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške

 

 

0602 20 10

– – cepiči vinske trte, cepljeni ali ukoreninjeni

prosto

0

0602 20 90

– – drugo

8,3

0

0602 30 00

– Rododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

8,3

0

0602 40 00

– Vrtnice, cepljene ali necepljene

8,3

0

0602 90

– Drugo

 

 

0602 90 10

– – gobji micelij

8,3

0

0602 90 20

– – sadike ananasa

prosto

0

0602 90 30

– – sadike zelenjave in jagod

8,3

0

 

– – drugo

 

 

 

– – – na prostem rastoče rastline

 

 

 

– – – – drevje in grmičevje

 

 

0602 90 41

– – – – – gozdno drevje

8,3

0

 

– – – – – drugo

 

 

0602 90 45

– – – – – – ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – drugo

8,3

0

0602 90 50

– – – – druge na prostem rastoče rastline

8,3

0

 

– – – sobne rastline

 

 

0602 90 70

– – – – ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej

6,5

0

 

– – – – drugo

 

 

0602 90 91

– – – – – cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej

6,5

0

0602 90 99

– – – – – drugo

6,5

0

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 

 

 

– Sveže

 

 

0603 11 00

– – vrtnice

8,5

0

0603 12 00

– – nageljni

8,5

0

0603 13 00

– – orhideje

8,5

0

0603 14 00

– – krizanteme

8,5

0

0603 19

– – drugo

 

 

0603 19 10

– – – gladiole

8,5

0

0603 19 90

– – – drugo

8,5

0

0603 90 00

– Drugo

10

0

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni

 

 

0604 10

– Mahovi in lišaji

 

 

0604 10 10

– – jelenovec

prosto

0

0604 10 90

– – drugo

5

0

 

– Drugo

 

 

0604 91

– – sveže

 

 

0604 91 20

– – – božična drevesca

2,5

0

0604 91 40

– – – veje iglavcev

2,5

0

0604 91 90

– – – drugo

2

0

0604 99

– – drugo

 

 

0604 99 10

– – – preparirano zgolj s sušenjem

prosto

0

0604 99 90

– – – drugo

10,9

0

07

POGLAVJE 07 – UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

 

 

0701

Krompir, svež ali ohlajen

 

 

0701 10 00

– Semenski

4,5

0

0701 90

– Drug

 

 

0701 90 10

– – za proizvodnjo škroba

5,8

0

 

– – drug

 

 

0701 90 50

– – – nov, od 1. januarja do 30. junija

9,6

0

0701 90 90

– – – drug

11,5

0

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

glej Prilogo 2

Ad valorem prosto (Vstopna cena)

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

 

 

0703 10

– Čebula in šalotka

 

 

 

– – čebula

 

 

0703 10 11

– – – za saditev

9,6

0

0703 10 19

– – – drugo

9,6

0

0703 10 90

– – šalotka

9,6

0

0703 20 00

– Česen

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – česen (500 t, izraženih v neto teži)

0703 90 00

– Por in druge čebulnice

10,4

0

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

 

 

0704 10 00

– Cvetača in brokoli

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Brstični ohrovt

12

0

0704 90

– Druge

 

 

0704 90 10

– – belo in rdeče zelje

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – druge

12

0

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

 

 

 

– Solata

 

 

0705 11 00

– – v glavicah

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – druga

10,4

0

 

– Radič

 

 

0705 21 00

– – radič (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – drug

10,4

0

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

 

 

0706 10 00

– Korenje in repa

13,6

0

0706 90

– Drugo

 

 

0706 90 10

– – gomoljna zelena

13,6

0

0706 90 30

– – hren (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – drugo

13,6

0

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

 

 

0707 00 05

– Kumare

glej Prilogo 2

Ad valorem prosto (vstopna cena)

0707 00 90

– Kumarice

12,8

0

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

 

 

0708 10 00

– Grah (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Druge stročnice

11,2

0

0709

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 

 

0709 20 00

– Beluši

10,2

0

0709 30 00

– Jajčevci

12,8

0

0709 40 00

– Zelena, razen gomoljne zelene

12,8

0

 

– Gobe in gomoljike

 

 

0709 51 00

– – gobe iz rodu Agaricus

12,8

0

0709 59

– – druge

 

 

0709 59 10

– – – lisičke

3,2

0

0709 59 30

– – – jurčki

5,6

0

0709 59 50

– – – gomoljike

6,4

0

0709 59 90

– – – druge

6,4

0

0709 60

– Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

 

 

0709 60 10

– – sladke paprike

7,2

0

 

– – drugi

 

 

0709 60 91

– – – iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol

prosto

0

0709 60 95

– – – za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol

prosto

0

0709 60 99

– – – drugi

6,4

0

0709 70 00

– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

10,4

0

0709 90

– Druge

 

 

0709 90 10

– – solatna zelenjava, razen solate (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – blitva in kardij

10,4

0

 

– – oljke

 

 

0709 90 31

– – – za razne namene, razen za proizvodnjo olja

4,5

0

0709 90 39

– – – druge

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – kapre

5,6

0

0709 90 50

– – komarček

8

0

0709 90 60

– – sladka koruza

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – bučke

glej Prilogo 2

Ad valorem prosto (vstopna cena)

0709 90 80

– – Okrogle artičoke

glej Prilogo 2

Ad valorem prosto (vstopna cena)

0709 90 90

– – druge

12,8

0

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

 

 

0710 10 00

– Krompir

14,4

0

 

– Stročnice oluščene ali ne

 

 

0710 21 00

– – grah (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – drugo

14,4

0

0710 30 00

– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

14,4

0

0710 40 00

– Sladka koruza

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – sladka koruza (1 500 t)

0710 80

– Druge vrtnine

 

 

0710 80 10

– – oljke

15,2

0

 

– – plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – sladke paprike

14,4

0

0710 80 59

– – – druge

6,4

0

 

– – gobe

 

 

0710 80 61

– – – iz rodu Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – druge

14,4

0

0710 80 70

– – paradižnik

14,4

0

0710 80 80

– – okrogle artičoke

14,4

0

0710 80 85

– – beluši

14,4

0

0710 80 95

– – druge

14,4

0

0710 90 00

– Mešanice vrtnin

14,4

0

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

 

 

0711 20

– Oljke

 

 

0711 20 10

– – za razne namene, razen za proizvodnjo olja

6,4

0

0711 20 90

– – druge

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Kumare in kumarice

12

0

 

– Gobe in gomoljike

 

 

0711 51 00

– – gobe iz rodu Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Tarifna kvota – gobe (500 t, izraženih v neto teži) + dodatna tarifna kvota (500 t, izraženih v neto teži)

0711 59 00

– – druge

9,6

0

0711 90

– Druge vrtnine; mešanice vrtnin

 

 

 

– – vrtnine

 

 

0711 90 10

– – – plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik

6,4

0

0711 90 30

– – – sladka koruza

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tarifna kvota – sladka koruza (1 500 t)

0711 90 50

– – – čebula

7,2

0

0711 90 70

– – – kapre

4,8

0

0711 90 80

– – – druge

9,6

0

0711 90 90

– – mešanice vrtnin

12

0

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 

 

0712 20 00

– Čebula

12,8

0

 

– Gobe, bezgove uhljevke (Auricularia spp.), drhtavke (Tremella spp.) in gomoljike

 

 

0712 31 00

– – gobe iz rodu Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – bezgova uhljevka (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – drhtavka (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – druge

12,8

0

0712 90

– Druge vrtnine; mešanice vrtnin

 

 

0712 90 05

– – krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10,2

0

 

– – sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – hibridi za setev

prosto

0

0712 90 19

– – – drugo

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – paradižnik

12,8

0

0712 90 50

– – korenje

12,8

0

0712 90 90

– – druge

12,8

0

0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

 

 

0713 10

– Grah (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – za setev

prosto

0

0713 10 90

– – drug

prosto

0

0713 20 00

– Čičerika (garbanzos)

prosto

0

 

– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek

prosto

0

0713 32 00

– – drobni rdeči (Adzuki) fižol (Phaseolus ali Vigna angularis)

prosto

0

0713 33

– – navadni fižol, vključno beli (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – za setev

prosto

0

0713 33 90

– – – drug

prosto

0

0713 39 00

– – drug

prosto

0

0713 40 00

– Leča

prosto

0

0713 50 00

– Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Druge

3,2

0

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa

 

 

0714 10

– Manioka (cassava)