ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2014.068.slv

Uradni list

Evropske unije

L 68

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
7. marec 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/115/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah

1

 

 

Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah

2

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

7.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/1


SKLEP SVETA

z dne 2. decembra 2013

o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah

(2014/115/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogajanja o reviziji Sporazuma STO o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: GPA iz leta 1994) so se začela januarja 1999 na podlagi člena XXIV:7(b) in (c) GPA iz leta 1994.

(2)

Pogajanja je izvedla Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ustanovljenim s členom 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(3)

15. decembra 2011 so pogodbenice GPA iz leta 1994 dosegle politični sporazum na ministrski ravni o rezultatih pogajanj. Ta politični sporazum je bil potrjen s sprejetjem Sklepa o rezultatih pogajanj v Odboru GPA 30. marca 2012. Z navedenim sklepom, ki vključuje Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Protokol), so pogodbenice GPA iz leta 1994 overile besedilo Protokola in ga odprle za njihovo sprejetje.

(4)

Protokol bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(e), pooblaščeno(e) za deponiranje listine o sprejetju, kot je določeno v odstavku 3 Protokola in v skladu s členom XXIV:9 GPA iz leta 1994, v imenu Unije, s čimer se poda soglasje Unije za njeno zavezanost Protokolu (1).

Člen 3

Protokol se ne razlaga kot podeljevanje pravic ali nalaganje obveznosti, na katere se je mogoče neposredno sklicevati na sodiščih Unije ali držav članic.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

E. GUSTAS


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


7.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/2


PREVOD

PROTOKOL

o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah

Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah

Priloga k protokolu o spremembi Sporazuma o Vladnih Nabavah

Dodatek I končne ponudbe Pogodbenic gpa za Dodatek i pri Pogajanjih o Kritju GPA

Končna ponudba Republike Armenije za Dodatek I

Končna ponudba Kanade za Dodatek I

Prihodnje obveznosti Evropske unije za Dodatek I (končno)

Končna ponudba za Dodatek I Hongkonga, Kitajska

Končna ponudba Islandije za Dodatek I

Končna ponudba Izraela za Dodatek I

Končna ponudbA Japonske za Dodatek I

Končna ponudba Republike Koreje za Dodatek I

Končna ponudba Kneževine Lihtenštajn za Dodatek I

Končna ponudba Kraljevine nizozemske v zvezi z Arubo za Dodatek I

Končna ponudba Norveške za Dodatek I

Končna ponudba Singapurja za Dodatek I

Končna ponudba Švice za Dodatek I

Končna ponudba Ločenega Carinskega Območja Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja za Dodatek I*

Končna ponudba Združenih držav za Dodatek I

Dodatek II

Dodatek III

Dodatek IV

POGODBENICE SPORAZUMA O VLADNIH NABAVAH, sklenjenega v Marakešu dne 15. aprila 1994 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz leta 1994), so se –

PO OPRAVLJENIH dodatnih pogajanjih v skladu s členom XXIV:7(b) in (c) Sporazuma iz leta 1994 –

DOGOVORILE o naslednjem:

1.

Preambula, členi I do XXIV in dodatki k Sporazumu iz leta 1994 se črtajo in nadomestijo z določbami iz Priloge k tej uredbi.

2.

Ta protokol je na voljo za sprejetje pogodbenicam Sporazuma iz leta 1994.

3.

Ta protokol začne veljati za tiste pogodbenice Sporazuma iz leta 1994, ki so deponirale listine o sprejetju tega protokola trideseti dan po tem, ko jih deponirata dve tretjini pogodbenic Sporazuma iz leta 1994. Nato začne ta protokol veljati za vsako pogodbenico Sporazuma iz leta 1994, ki je deponirala svojo listino o sprejetju tega protokola, trideseti dan po datumu takega deponiranja.

4.

Ta protokol se deponira pri generalnem direktorju Svetovne trgovinske organizacije, ki vsaki pogodbenici Sporazuma iz leta 1994 nemudoma zagotovi overjen izvod tega protokola in jo obvesti o vsakem sprejetju Protokola.

5.

Ta protokol se registrira v skladu z določbami člena 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

Sklenjeno v Ženevi, tridesetega marca dva tisoč dvanajst v enem samem izvodu v angleškem, francoskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila verodostojna, razen če ni drugače določeno glede dodatkov k temu protokolu.


PRILOGA K PROTOKOLU O SPREMEMBI SPORAZUMA O VLADNIH NABAVAH

PREAMBULA

Pogodbenice tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: pogodbenice) so se –

OB PRIZNAVANJU potrebe po učinkovitem večstranskem okviru za vladne nabave, da bi dosegle večjo liberalizacijo in razširitev mednarodne trgovine ter izboljšale njen okvir,

OB PRIZNAVANJU, da se ukrepi na področju vladnih nabav ne bi smeli pripravljati, sprejemati ali uporabljati z namenom zaščite domačih ponudnikov, blaga ali storitev ali z namenom diskriminacije med tujimi ponudniki, blagom ali storitvami,

OB PRIZNAVANJU, da sta celovitost in predvidljivost sistemov vladnih nabav bistvena za uspešno in učinkovito upravljanje javnih sredstev, uspešnosti gospodarstev pogodbenic in delovanja večstranskega trgovinskega sistema,

OB PRIZNAVANJU, da bi morale biti postopkovne obveznosti v skladu s tem sporazumom dovolj prilagodljive za upoštevanje posebnih okoliščin vsake pogodbenice,

OB PRIZNAVANJU potrebe po upoštevanju razvojnih, finančnih in trgovinskih potreb držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav,

OB PRIZNAVANJU pomena preglednih ukrepov v zvezi z vladnimi nabavami, izvajanja naročanja na pregleden in nepristranski način ter izogibanja navzkrižjem interesov in korupciji v skladu z veljavnimi mednarodnimi instrumenti, kot je Konvencija Združenih narodov proti korupciji,

OB PRIZNAVANJU pomena uporabe in spodbujanja uporabe elektronskih sredstev za naročanje, ki ga krije ta sporazum,

Z ŽELJO vzpodbujati članice STO, ki niso pogodbenice Sporazuma, da ga sprejmejo in k njemu pristopijo –

DOGOVORILE o naslednjem:

Člen I

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

komercialno blago ali storitve pomenijo blago ali storitve take vrste, ki se običajno prodajajo ali ponujajo za prodajo na komercialnih trgih nevladnim kupcem, ki jih običajno tudi kupijo, za nevladne namene;

(b)

Odbor pomeni Odbor za vladne nabave, ustanovljen s členom XXI:1;

(c)

gradbene storitve pomenijo storitve, katerih cilj je na kakršen koli način izvesti nizke ali visoke gradnje na podlagi oddelka 51 začasne osrednje klasifikacije proizvodov Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: CPC);

(d)

država vključuje vsako ločeno carinsko območje, ki je pogodbenica tega sporazuma. V primeru ločenega carinskega območja, ki je pogodbenica tega sporazuma, se izraz v tem sporazumu, ki ga spremlja beseda „nacionalni“, tolmači, kakor da se nanaša na zadevno carinsko območje, če ni določeno drugače;

(e)

dnevi pomenijo koledarske dneve;

(f)

elektronska dražba pomeni ponavljajoč se postopek, pri katerem ponudniki z uporabo elektronskih sredstev predstavijo nove cene ali nove vrednosti za količinsko opredeljive necenovne elemente ponudbe, povezane z merili vrednotenja, ali oboje, na podlagi katerega se določi ali ponovno določi razvrstitev ponudb;

(g)

v pisni obliki ali pisno pomeni informacije, izražene z besedami ali številkami, ki jih je mogoče prebrati, reproducirati in pozneje posredovati. To lahko vključuje elektronsko posredovane in shranjene informacije;

(h)

omejeni razpisni postopki pomenijo način naročanja, pri katerem se naročniki posvetujejo z enim ali več izbranimi ponudniki;

(i)

ukrep pomeni vsak zakon, predpis, postopek, upravno usmeritev ali prakso ali kateri koli ukrep naročnika v zvezi s kritim naročilom;

(j)

večnamenski seznam pomeni seznam ponudnikov, za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na tem seznamu, in ki ga naročnik namerava uporabiti več kot enkrat;

(k)

obvestilo o nameravanem naročilu pomeni obvestilo, ki ga objavi naročnik, da povabi zainteresirane ponudnike, naj oddajo vlogo za sodelovanje ali oddajo ponudbo ali oboje;

(l)

kompenzacija pomeni kateri koli pogoj ali zavezo, ki spodbuja lokalni razvoj ali izboljšuje plačilno bilanco pogodbenice, kot so uporaba domače vsebine, licenciranje tehnologije, naložbe, protidobave in podobni ukrepi ali zahteve;

(m)

odprt razpis pomeni način naročanja, pri katerem lahko vsi zainteresirani ponudniki oddajo ponudbo;

(n)

oseba pomeni fizično ali pravno osebo;

(o)

naročnik pomeni subjekt, ki je krit v skladu s Prilogo 1, 2 ali 3 pogodbenice k Dodatku I;

(p)

kvalificirani ponudnik pomeni ponudnika, za katerega naročnik ugotovi, da je izpolnil pogoje za sodelovanje;

(q)

selektivni razpis pomeni način naročanja, pri katerem naročnik k oddaji ponudb povabi le kvalificirane ponudnike;

(r)

storitve vključujejo gradbene storitve, razen če ni drugače določeno;

(s)

standard pomeni dokument, ki ga je odobril priznani organ, ki za splošno in večkratno uporabo določa pravila, smernice ali značilnosti za blago ali storitve ali z njimi povezane postopke in načine proizvodnje, ki jih ni obvezno upoštevati. Lahko vključuje ali izključno obravnava tudi zahteve glede terminologije, simbolov, pakiranja, označevanja ali etiketiranja, ki se uporabljajo za blago, storitve, postopke ali načine proizvodnje;

(t)

ponudnik pomeni osebo ali skupino oseb, ki ponuja ali bi lahko ponujala blago ali storitve, in

(u)

tehnična specifikacija pomeni zahtevo iz razpisa, ki:

(i)

določa značilnosti blaga ali storitev, ki se naročajo, vključno s kakovostjo, uspešnostjo, varnostjo in merami, ali postopkov in načinov njihove proizvodnje ali zagotavljanja ali

(ii)

obravnava zahteve glede terminologije, simbolov, pakiranja, označevanja ali etiketiranja, ki se uporabljajo za blago ali storitve.

Člen II

Področje in obseg uporabe

1.   Ta sporazum se uporablja za vse ukrepe v zvezi s kritimi naročili ne glede na to, ali se izvajajo izključno z elektronskimi sredstvi ali le delno.

2.   Krita naročila v tem sporazumu pomenijo naročila za vladne namene:

(a)

blaga, storitev ali kombinacije obeh:

(i)

kot je določeno v prilogah vsake pogodbenice k Dodatku I, in

(ii)

ki niso naročene z namenom komercialne ali ponovne prodaje ali za uporabo v proizvodnji ali ponujanje blaga ali storitev za komercialno prodajo ali ponovno prodajo;

(b)

na podlagi vseh vrst pogodb, vključno z naslednjimi: nakup, zakup in najem ali najemni nakup z nakupno pravico ali brez nje;

(c)

katerih vrednost, ocenjena v skladu z odstavki 6 do 8, je enaka ali presega ustrezen prag, določen v prilogah pogodbenice k Dodatku I, v času objave obvestila v skladu s členom VII;

(d)

s strani naročnika, in

(e)

ki niso drugače izključene iz kritja v odstavku 3 ali prilogi pogodbenice k Dodatku I.

3.   Razen če ni drugače določeno v prilogah pogodbenice k Dodatku I, se tega sporazuma ne uporablja za:

(a)

pridobitev ali najem zemljišča, obstoječih zgradb ali drugih nepremičnin ali pravic na njih;

(b)

nepogodbene sporazume ali katero koli obliko pomoči, ki jo zagotovi pogodbenica, vključno z dogovori o sodelovanju, nepovratnimi sredstvi, posojili, prilivi lastniškega kapitala, garancijami in fiskalnimi spodbudami;

(c)

naročilo ali pridobitev storitev fiskalnega urada ali depozitnih storitev, likvidacijskih in upravljavskih storitev za regulirane finančne ustanove ali storitev, povezanih s prodajo, odkupom in razporeditvijo javnega dolga, vključno s posojili in državnimi obveznicami ter dolžniškimi in drugimi vrednostnimi papirji;

(d)

pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju;

(e)

naročila, izvedena:

(i)

za posebni namen zagotavljanja mednarodne pomoči, vključno z razvojno pomočjo;

(ii)

po posebnem postopku ali pogojih mednarodnega sporazuma v zvezi z nameščanjem vojaških enot ali v zvezi s skupnim izvajanjem s strani držav pogodbenic projekta, ali

(iii)

po posebnem postopku oziroma pogojih mednarodne organizacije ali financirana z mednarodnimi nepovratnimi sredstvi, posojili ali drugo podporo, kadar uporabljen postopek ali pogoj ne bi bil skladen s tem sporazumom.

4.   Vsaka pogodbenica v svojih prilogah k Dodatku I navede naslednje informacije:

(a)

v Prilogi 1 vladne subjekte na centralni ravni, katerih naročila so krita s tem sporazumom;

(b)

v Prilogi 2 vladne subjekte na podcentralni ravni, katerih naročila so krita s tem sporazumom;

(c)

v Prilogi 3 vse druge subjekte, katerih naročila so krita s tem sporazumom;

(d)

v Prilogi 4 blago, ki je krito s tem sporazumom;

(e)

v Prilogi 5 storitve, razen gradbenih storitev, ki so krite s tem sporazumom;

(f)

v Prilogi 6 gradbene storitve, ki so krite s tem sporazumom, in

(g)

v Prilogi 7 kakršne koli splošne opombe.

5.   Kadar naročnik v okviru kritih naročil zahteva od oseb, ki niso krite v okviru prilog pogodbenice k Dodatku I, da naročajo v skladu s posebnimi zahtevami, se za te zahteve smiselno uporablja člen IV.

6.   Pri ocenjevanju vrednosti naročila, da bi ugotovil, ali je naročilo krito, naročnik:

(a)

naročila ne razdeli na ločena naročila niti ne izbere ali uporabi določene metode vrednotenja za oceno vrednosti naročila, da bi ga tako v celoti ali delno izključil iz uporabe tega poglavja, in

(b)

vključi ocenjeno največjo skupno vrednost naročila, dodeljenega enemu ali več ponudnikom, za celotno obdobje njegovega trajanja, pri čemer upošteva vse oblike plačila, vključno s:

(i)

premijami, dajatvami, provizijami in obrestmi, ter

(ii)

če naročilo omogoča več možnosti, celotno vrednostjo teh možnosti.

7.   Če ima posamezna zahteva za naročilo za posledico oddajo več kot enega naročila ali oddajo naročil v ločenih delih (v nadaljnjem besedilu: ponavljajoča se naročila), izračun ocenjene največje skupne vrednosti temelji na:

(a)

vrednosti ponavljajočih se naročil iste vrste blaga ali storitev, oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v predhodnem proračunskem letu naročnika, prilagojeni, če je to mogoče, da se upoštevajo pričakovane spremembe količine ali vrednosti blaga ali storitev, ki se bodo naročale v naslednjih 12 mesecih, ali

(b)

ocenjeni vrednosti ponavljajočih se naročil iste vrste blaga ali storitev, ki bodo oddana v 12 mesecih po oddaji prvotnega naročila ali v proračunskem letu naročnika.

8.   V primeru naročila v obliki zakupa, najema ali najemnega zakupa blaga ali storitev ali naročila, za katerega skupna cena ni določena, se kot osnova za vrednotenje uporablja:

(a)

pri naročilih za določen čas:

(i)

če je čas trajanja naročila 12 mesecev ali manj, skupna ocenjena največja vrednost za obdobje njegove veljavnosti, ali

(ii)

če je čas trajanja naročila daljši od 12 mesecev, skupna ocenjena največja vrednost, vključno z morebitno ocenjeno preostalo vrednostjo;

(b)

pri naročilih za nedoločen čas ocena mesečnega obroka, pomnožena z 48, in

(c)

kadar za naročilo ni gotovo, če bo sklenjeno za določen čas, se uporablja pododstavek (b).

Člen III

Varnostne in splošne izjeme

1.   Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga tako, da bi kateri koli pogodbenici preprečila sprejetje kakršnega koli ukrepa ali nerazkritje informacij, za katere meni, da so potrebne za zaščito njenih bistvenih varnostnih interesov v zvezi z naročanjem orožja, streliva ali vojaškega materiala ali v zvezi z naročili, ki so nepogrešljiva za nacionalno varnost ali nacionalno obrambo.

2.   Pod pogojem, da se taki ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicami, v katerih prevladujejo enaki pogoji, ali za prikrito omejevanje mednarodne trgovine, se nobena določba tega sporazuma ne razlaga tako, da bi se kateri koli pogodbenici preprečilo uvajanje ali izvrševanje ukrepov:

(a)

ki so potrebni za varovanje javne morale, reda ali varnosti;

(b)

ki so potrebni za varovanje življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;

(c)

ki so potrebni za zaščito intelektualne lastnine, ali

(d)

ki so povezani z blagom ali storitvami invalidov, človekoljubnih ustanov ali zapornikov.

Člen IV

Splošna načela

1.   Vsaka pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, glede katerega koli ukrepa v zvezi s kritimi naročili blaga in storitev katere koli druge pogodbenice in za ponudnike katere koli druge pogodbenice, ki ponujajo blago ali storitve katere koli pogodbenice, takoj in brezpogojno zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo pogodbenica, vključno s svojimi naročniki, zagotovi za:

(a)

domače blago, storitve in ponudnike, in

(b)

blago, storitve in ponudnike katere koli druge pogodbenice.

2.   Kar zadeva kateri koli ukrep v zvezi s kritimi naročili, pogodbenica, vključno z njenimi naročniki:

(a)

ne obravnava lokalnega ponudnika manj ugodno kot drugega lokalnega ponudnika na podlagi stopnje povezave s tujino ali obsega tujega lastništva, ali

(b)

ne diskriminira lokalnega ponudnika na podlagi dejstva, da so blago ali storitve, ki jih ponuja ta ponudnik za določeno naročilo, blago ali storitve katere koli druge pogodbenice.

3.   Pri izvedbi kritega naročanja s pomočjo elektronskih sredstev naročnik:

(a)

zagotovi, da se naročanje izvaja s pomočjo sistemov informacijske tehnologije in programske opreme, vključno s tistimi, ki so povezani z overjanjem in šifriranjem podatkov, ki so splošno dostopni in interoperabilni z drugimi splošno dostopnimi sistemi informacijske tehnologije in programske opreme, ter

(b)

vzdržuje mehanizme, ki zagotavljajo celovitost vlog za sodelovanje in ponudb, vključno z določitvijo datuma prejema ponudbe in preprečevanjem neustreznega dostopa.

4.   Naročnik izvede krito naročanje na pregleden in nepristranski način, ki:

(a)

je v skladu s tem sporazumom in z uporabo metod, kot so odprti razpis, selektivni razpis in omejeni razpisni postopek;

(b)

preprečuje navzkrižje interesov, in

(c)

preprečuje korupcijo.

5.   Za namene kritega naročanja pogodbenica za blago ali storitve, ki so bile uvožene iz druge pogodbenice ali jih je druga pogodbenica zagotovila, ne uporablja pravil o poreklu, ki se razlikujejo od tistih, ki jih pogodbenica takrat uporablja za uvoz ali dobavo enakega blaga ali storitev iz iste pogodbenice.

6.   V zvezi s kritim naročanjem pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, ne zahteva, upošteva, nalaga ali uveljavlja nobene kompenzacije.

7.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za: carine in dajatve, ki se naložijo za uvoz ali v zvezi z njim; način zaračunavanja takih carin in dajatev; druge uvozne predpise ali formalnosti in ukrepe, ki vplivajo na trgovino s storitvami, razen ukrepov, ki urejajo krito naročanje.

Člen V

Države v razvoju

1.   Pri pogajanjih o pristopu k temu sporazumu ter pri njegovem izvajanju in upravljanju pogodbenice posebno pozornost namenijo razvojnim, finančnim in trgovinskim potrebam ter okoliščinam držav v razvoju in najmanj razvitih držav (skupaj v nadaljnjem besedilu: države v razvoju, razen če je posebej določeno drugače), ob priznavanju, da se lahko te od države do države zelo razlikujejo. Kot je določeno v tem členu in na zahtevo pogodbenice odobrijo posebno in različno obravnavo:

(a)

najmanj razvitim državam in

(b)

kateri koli drugi državi v razvoju, če ta posebna in različna obravnava ustreza njenim razvojnim potrebam.

2.   Ob pristopu države v razvoju k temu sporazumu vsaka pogodbenica za blago, storitve in ponudnike te države nemudoma zagotovi najugodnejše pogoje, ki jih pogodbenica zagotavlja v skladu z njenimi prilogami k Dodatku I kateri koli drugi pogodbenici tega sporazuma, ob upoštevanju vseh pogojev, o katerih sta se na podlagi pogajanj dogovorili pogodbenica in država v razvoju z namenom ohranjanja ustreznega ravnotežja možnosti v okviru tega sporazuma.

3.   Na podlagi njenih razvojnih potreb in s soglasjem pogodbenic lahko država v razvoju sprejme ali ohrani enega ali več od naslednjih prehodnih ukrepov, in sicer v prehodnem obdobju in v skladu s časovnim načrtom, ki so določeni v njenih zadevnih prilogah k Dodatku I in jih uporablja na način, ki ne dela razlik med drugimi pogodbenicami:

(a)

program preferencialnih cen, pod pogojem da:

(i)

zagotavlja preferenco samo za del ponudbe, ki vsebuje blago ali storitve s poreklom iz države v razvoju, ki uporablja preferenco, ali blago ali storitve s poreklom iz drugih držav v razvoju, za katere ima država v razvoju obveznost zagotavljanja nacionalne obravnave v skladu s preferencialnim sporazumom, pod pogojem da bi se za tako obravnavo, če je druga država v razvoju pogodbenica tega sporazuma, uporabljali pogoji, ki jih je določil Odbor, in

(ii)

je pregleden ter sta preferenca in njena uporaba pri naročanju jasno opisani v obvestilu o nameravanem naročilu;

(b)

kompenzacijo, pod pogojem da je vsaka zahteva za uporabo kompenzacije ali njena preučitev jasno navedena v obvestilu o nameravanem naročilu;

(c)

postopno dodajanje posebnih subjektov ali sektorjev in

(d)

prag, ki je višji od njenega stalnega praga.

4.   Pri pogajanjih o pristopu k temu sporazumu se pogodbenice lahko dogovorijo za odlog začetka uporabe katere koli posebne obveznosti iz tega sporazuma, razen člena IV:1(b), s strani države v razvoju pristopnice, medtem ko ta država uvaja obveznost. Obdobje uvajanja je:

(a)

za najmanj razvite države pet let po njihovem pristopu k temu sporazumu, in

(b)

za vsako drugo državo v razvoju samo obdobje, potrebno za uvedbo posebne obveznosti, ki ne presega treh let.

5.   Vsaka država v razvoju, ki si je v pogajanjih zagotovila obdobje uvajanja za obveznost iz odstavka 4, v svoji Prilogi 7 k Dodatku I navede dogovorjeno obdobje uvajanja, posebno obveznost, za katero se obdobje uvajanja uporablja, in vsako vmesno obveznost, za katero se je dogovorila, da jo bo spoštovala v obdobju uvajanja.

6.   Po začetku veljavnosti tega sporazuma za državo v razvoju lahko Odbor na zahtevo države v razvoju:

(a)

podaljša prehodno obdobje za ukrep, sprejet ali ohranjen v skladu z odstavkom 3, ali za katero koli obdobje uvajanja, dogovorjeno v pogajanjih v skladu z odstavkom 4, ali

(b)

odobri sprejetje novega prehodnega ukrepa v skladu z odstavkom 3 v posebnih okoliščinah, ki niso bile predvidene med postopkom pristopanja.

7.   Država v razvoju, ki si je v pogajanjih zagotovila prehodni ukrep v skladu z odstavkom 3 ali 6, obdobje uvajanja v skladu z odstavkom 4 ali kakršno koli podaljšanje v skladu z odstavkom 6, sprejme v prehodnem obdobju ali obdobju uvajanja take ukrepe, ki so morda potrebni za zagotovitev, da ob koncu tega obdobja spoštuje ta sporazum. Država v razvoju o vsakem ukrepu nemudoma obvesti Odbor.

8.   Pogodbenice ustrezno upoštevajo vsako zahtevo države v razvoju za tehnično sodelovanje in vzpostavljanje zmogljivosti v zvezi s pristopom zadevne države k temu sporazumu ali v zvezi z njegovim izvajanjem.

9.   Odbor lahko razvije postopke za izvajanje tega člena. Takšni postopki lahko vključujejo določbe za glasovanje o odločitvah v zvezi z zahtevami v skladu z odstavkom 6.

10.   Odbor pregleda delovanje in učinkovitost tega člena vsakih pet let.

Člen VI

Informacije o sistemu naročanja

1.   Vsaka pogodbenica:

(a)

nemudoma objavi vse zakone, predpise, sodne odločbe, upravne odločbe za splošno uporabo, standardne pogodbene klavzule, ki so določene z zakonom ali predpisom ter s sklicevanjem vključene v obvestila ali razpisno dokumentacijo, in postopek v zvezi s kritim naročanjem ter vse njihove spremembe v uradno določenem elektronskem ali tiskanem mediju, ki je zelo razširjen in ostane dostopen javnosti, in

(b)

na zahtevo poda utemeljitev navedenega kateri koli pogodbenici.

2.   Vsaka pogodbenica navede:

(a)

v Dodatku II elektronske ali tiskane medije, v katerih pogodbenica objavi informacije, opisane v odstavku 1;

(b)

v Dodatku III elektronske ali tiskane medije, v katerih pogodbenica objavi obvestila, zahtevana v členih VII, IX:7 in XVI:2, ter

(c)

v Dodatku IV spletni naslov ali naslove, na katerih pogodbenica objavi:

(i)

statistiko svojih naročil v skladu s členom XVI:5, ali

(ii)

svoja obvestila o oddanih naročilih v skladu s členom XVI:6.

3.   Vsaka pogodbenica nemudoma obvesti Odbor o kakršni koli spremembi informacij pogodbenice, navedenih v Dodatku II, III ali IV.

Člen VII

Obvestila

1.   Za vsako krito naročilo naročnik objavi obvestilo o nameravanem naročilu v ustreznem tiskanem ali elektronskem mediju iz Dodatka III, razen v okoliščinah, opisanih v členu XIII. Takšen medij je zelo razširjen in takšna obvestila ostanejo dostopna javnosti najmanj do izteka časovnega obdobja, ki je navedeno v obvestilu. Obvestila so:

(a)

naročnikom, ki so kriti s Prilogo 1, brezplačno elektronsko dostopna prek enotne točke dostopa najmanj za minimalno obdobje, določeno v Dodatku III, in

(b)

naročnikom, ki so kriti s Prilogo 2 ali 3, če so elektronsko dostopna, na voljo vsaj prek povezav na začetni elektronski strani, ki je dostopna brezplačno.

Pogodbenice, vključno z njihovimi naročniki, ki so kriti s Prilogo 2 ali 3, se spodbuja, da objavijo svoja obvestila brezplačno v elektronski obliki prek enotne točke dostopa.

2.   Razen če je v tem sporazumu določeno drugače, vsako obvestilo o nameravanem naročilu vključuje:

(a)

ime in naslov naročnika ter druge informacije, potrebne za vzpostavitev stika z naročnikom in pridobitev vseh ustreznih dokumentov, povezanih z naročilom, ter morebitne stroške in plačilne pogoje;

(b)

opis naročila, vključno z vrsto in količino blaga ali storitev, ki se naročajo, oziroma z oceno količine, če ta ni znana;

(c)

za ponavljajoča se naročila po možnosti čas, ko naj bi bila nadaljnja obvestila o nameravanih naročilih predvidoma objavljena;

(d)

opis kakršnih koli možnosti;

(e)

časovni razpored za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali trajanje naročila;

(f)

način naročanja, ki bo uporabljen, in ali bo ta vključeval pogajanja ali elektronsko dražbo;

(g)

po možnosti naslov in rok za oddajo vlog za sodelovanje pri naročanju;

(h)

naslov in rok za oddajo ponudb;

(i)

jezik ali jezike, v katerih se lahko odda ponudbe ali vloge za sodelovanje, če se jih lahko odda v jeziku, ki ni uradni jezik pogodbenice naročnika;

(j)

seznam in kratek opis kakršnih koli pogojev za sodelovanje ponudnikov, vključno z zahtevami po posebnih dokumentih ali potrdilih, ki jih morajo s tem v zvezi zagotoviti ponudniki, razen če te zahteve niso vključene v razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dana na voljo hkrati z objavo nameravanega naročila;

(k)

če namerava naročnik v skladu s členom IX k sodelovanju na razpisu povabiti omejeno število kvalificiranih ponudnikov, merila, ki bodo uporabljena za njihov izbor in po možnosti morebitno omejitev števila ponudnikov, ki bodo lahko oddali svoje ponudbe, ter

(l)

navedbo, da je naročilo krito s tem sporazumom.

3.   Naročnik za vsako nameravano naročilo istočasno z objavo obvestila o nameravanem naročilu objavi tudi dostopen povzetek obvestila v enem od jezikov STO. Povzetek obvestila vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

predmet naročila;

(b)

rok za oddajo ponudb ali, kadar je primerno, rok za oddajo vlog za sodelovanje pri naročilih ali za uvrstitev na večnamenski seznam, in

(c)

naslov, na katerem se lahko zaprosi za dokumente v zvezi z naročilom.

4.   Naročnike se spodbuja, da v ustreznem tiskanem ali elektronskem mediju iz Priloge III objavijo čim prej v vsakem proračunskem letu obvestilo v zvezi s svojimi prihodnjimi načrti glede naročanja (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o načrtovanem naročilu). Obvestilo o načrtovanem naročilu vsebuje predmet naročila in načrtovani datum objave obvestila o nameravanem naročilu.

5.   Naročnik, ki je krit s Prilogo 2 ali 3, lahko obvestilo o načrtovanem naročilu uporabi kot obvestilo o nameravanem naročilu, pod pogojem da obvestilo o načrtovanem naročilu vsebuje toliko informacij iz odstavka 2, kot jih ima naročnik na voljo, in izjavo, da morajo zainteresirani ponudniki svoje zanimanje za naročilo sporočiti naročniku.

Člen VIII

Pogoji za sodelovanje

1.   Naročnik omeji vse pogoje za sodelovanje pri naročilu na tiste, ki so bistveni za zagotovitev, da ima ponudnik pravne in finančne zmogljivosti ter poslovne in tehnične sposobnosti za izvedbo ustreznega naročila.

2.   Pri določitvi pogojev za sodelovanje naročnik:

(a)

ne določi pogoja, da je moral naročnik zadevne pogodbenice ponudniku, da bi ta lahko sodeloval pri naročilu, že v preteklosti oddati eno ali več naročil, in

(b)

lahko, kadar je to potrebno, zahteva ustrezne predhodne izkušnje za izpolnjevanje zahtev iz razpisa.

3.   Naročnik pri ocenjevanju, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje:

(a)

ovrednoti finančno zmogljivost ter poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika na podlagi poslovnih dejavnosti ponudnika tako znotraj kot zunaj ozemlja pogodbenice naročnika, in

(b)

svojo oceno opravi na podlagi pogojev, ki jih je naročnik vnaprej določil v obvestilih ali razpisni dokumentaciji.

4.   Če obstajajo dokazila, lahko pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, ponudnika izključi zaradi razlogov, kot so:

(a)

stečaj;

(b)

lažne izjave;

(c)

znatne ali ponavljajoče se pomanjkljivosti pri izpolnjevanju vseh pomembnejših zahtev ali obveznosti iz predhodnega naročila ali naročil;

(d)

pravnomočne sodbe v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji ali drugimi hujšimi prekrški;

(e)

poklicne kršitve ali dejanja ali opustitve, ki imajo škodljiv vpliv na poslovno integriteto ponudnika, ali

(f)

neplačevanje davkov.

Člen IX

Kvalificiranost ponudnikov

1.   Pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, lahko ohrani sistem registracije ponudnikov, v skladu s katerim se morajo zainteresirani ponudniki registrirati in predložiti določene informacije.

2.   Vsaka pogodbenica zagotovi, da:

(a)

si njeni naročniki prizadevajo za kar največje zmanjšanje razlik med njihovimi kvalifikacijskimi postopki in

(b)

si njeni naročniki, kadar ohranijo sisteme registracije, prizadevajo za kar največje zmanjšanje razlik med njihovimi sistemi registracije.

3.   Pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, ne sprejme ali uporablja nobenega sistema registracije ali kvalifikacijskega postopka z namenom ali učinkom ustvarjanja nepotrebnih ovir za sodelovanje ponudnikov druge pogodbenice pri njenih naročilih.

4.   Naročnik, ki namerava uporabiti omejeni razpis:

(a)

v obvestilo o nameravanem naročilu vključi vsaj informacije, opredeljene v členu VII:2(a), (b), (f), (g), (j), (k) in (l), ter povabi ponudnike, da oddajo vlogo za sodelovanje, in

(b)

do začetka razpisnega obdobja predloži kvalificiranim ponudnikom, ki jih obvesti, kot je določeno v členu XI:3(b), vsaj informacije iz člena VII:2(c), (d), (e), (h) in (i).

5.   Naročnik vsem kvalificiranim ponudnikom omogoči sodelovanje pri določenem naročilu, razen če naročnik v obvestilu o nameravanem naročilu navede morebitno omejitev števila ponudnikov, ki bodo lahko oddali ponudbo, in merila za izbiro omejenega števila ponudnikov.

6.   Kadar razpisna dokumentacija ni javno objavljena na dan objave obvestila iz odstavka 4, naročnik zagotovi, da se ti dokumenti istočasno dajo na voljo vsem kvalificiranim ponudnikom, izbranim v skladu z odstavkom 5.

7.   Naročnik lahko pripravi in vzdržuje večnamenski seznam ponudnikov, pod pogojem da se obvestilo, ki zainteresirane ponudnike povabi k oddaji prošnje za uvrstitev na seznam:

(a)

objavi vsako leto in

(b)

je v primeru objave s pomočjo elektronskih sredstev stalno na voljo,

v ustreznem mediju iz Priloge III.

8.   Obvestilo iz odstavka 7 vključuje:

(a)

opis blaga ali storitev ali njihovih kategorij, za katere se seznam lahko uporablja;

(b)

pogoje za sodelovanje, ki jih morajo izpolniti ponudniki za uvrstitev na seznam, in načine, s pomočjo katerih bo naročnik preveril, da ponudnik izpolnjuje pogoje;

(c)

ime in naslov naročnika ter druge podatke, potrebne za vzpostavitev stika z naročnikom in pridobitev vseh ustreznih dokumentov, povezanih s seznamom,

(d)

čas veljavnosti seznama in možnosti za njegovo obnovitev ali prenehanje oziroma, kadar čas veljavnosti ni na voljo, navedbo načina, na katerega bo izdano obvestilo o prenehanju uporabe seznama, in

(e)

navedbo, da se seznam lahko uporablja za naročila, ki so krita s tem sporazumom.

9.   Ne glede na odstavek 7 lahko naročnik, če bo večnamenski seznam veljaven tri leta ali manj, objavi obvestilo iz odstavka 7 samo enkrat na začetku obdobja veljavnosti seznama, pod pogojem da:

(a)

obvestilo navaja obdobje veljavnosti in da nadaljnja obvestila ne bodo objavljena ter

(b)

se objavi s pomočjo elektronskih sredstev in je v času njegove veljavnosti stalno na voljo.

10.   Naročnik ponudnikom omogoči, da kadar koli zaprosijo za vključitev na večnamenski seznam, in na seznam vključi vse kvalificirane ponudnike v razmeroma kratkem času.

11.   Če ponudnik, ki ni vključen na večnamenski seznam, odda vlogo za sodelovanje pri naročilu, ki temelji na večnamenskem seznamu, in vse zahtevane dokumente v časovnem obdobju iz člena XI:2, naročnik vlogo preuči. Naročnik ne izključi ponudnika iz obravnave v zvezi z naročilom, ker naročnik ni imel dovolj časa za preučitev vloge, razen če v izjemnih primerih zaradi zapletenosti naročila naročnik ne more zaključiti preučitve vloge v časovnem obdobju, določenem za oddajo ponudb.

12.   Naročnik, ki je krit s Prilogo 2 ali 3, lahko uporabi obvestilo, v katerem ponudnike povabi, naj zaprosijo za uvrstitev na večnamenski seznam, kot obvestilo o nameravanem naročilu, če:

(a)

je obvestilo objavljeno v skladu z odstavkom 7 in vključuje informacije, zahtevane v skladu z odstavkom 8, vse razpoložljive informacije, zahtevane v skladu s členom VII:2, ter izjavo, da predstavlja obvestilo o nameravanem naročilu, ali, da bodo samo ponudniki na večnamenskem seznamu še naprej prejemali obvestila o naročilih, ki so krita z večnamenskim seznamom, in

(b)

naročnik ponudnikom, ki so naročniku sporočili svoj interes za določeno naročilo, nemudoma posreduje zadostne informacije, da lahko ocenijo svoj interes za naročilo, vključno z vsemi preostalimi razpoložljivimi informacijami, zahtevanimi v členu VII:2.

13.   Naročnik, ki je krit s Prilogo 2 ali 3, lahko ponudniku, ki je zaprosil za vključitev na večnamenski seznam v skladu z odstavkom 10, dovoli oddajo ponudbe za določeno naročilo, če ima naročnik na voljo dovolj časa za preučitev, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

14.   Naročnik vsakega ponudnika, ki odda vlogo za sodelovanje pri naročilu ali prošnjo za uvrstitev na večnamenski seznam, nemudoma obvesti o odločitvi naročnika glede prošnje ali vloge.

15.   Če naročnik zavrne vlogo ponudnika za sodelovanje pri naročilu ali prošnjo za uvrstitev na večnamenski seznam, preneha priznavati ponudnika kot kvalificiranega ali ponudnika črta z večnamenskega seznama, naročnik nemudoma obvesti ponudnika in mu na njegovo zahtevo nemudoma zagotovi pisno pojasnilo razlogov za svojo odločitev.

Člen X

Tehnične specifikacije in razpisna dokumentacija

1.   Naročnik ne pripravi, sprejme ali uporablja nobenih tehničnih specifikacij ali predpisuje nobenih postopkov za ugotavljanje skladnosti z namenom ali učinkom nepotrebnega oviranja mednarodne trgovine.

2.   Pri predpisovanju tehničnih specifikacij za blago ali storitve, ki se naročajo, naročnik po potrebi:

(a)

določi tehnične specifikacije z vidika zahtev za zmogljivost in funkcionalnost in ne z vidika oblikovnih ali opisnih lastnosti ter

(b)

tehnične specifikacije utemelji na mednarodnih standardih, če ti obstajajo; sicer pa na nacionalnih tehničnih predpisih, priznanih nacionalnih standardih ali gradbenih predpisih.

3.   Kadar se v tehničnih specifikacijah uporabljajo oblikovne ali opisne značilnosti, naročnik po potrebi navede, da bo upošteval ponudbe za enakovredno blago ali storitve, ki dokazano izpolnjujejo zahteve naročila, in sicer z vključitvijo besedila, kot je na primer „ali enakovredno“, v razpisno dokumentacijo.

4.   Naročnik ne sme določiti tehničnih specifikacij, ki zahtevajo ali se nanašajo na določeno blagovno znamko ali trgovsko ime, patent, avtorsko pravico, vzorec oziroma model ali tip, posebno poreklo, proizvajalca ali ponudnika, razen če ni nobenega drugega dovolj natančnega ali razumljivega načina za opis zahtev naročila in pod pogojem, da v takih primerih naročnik v razpisno dokumentacijo vključi besedilo, kot je na primer „ali enakovredno“.

5.   Naročnik ne zaprosi za in ne sprejema nasvetov, ki se lahko uporabijo pri pripravi ali sprejemanju tehnične specifikacije za posamezno naročilo, od osebe, ki bi lahko imela poslovne interese pri naročilu, na način, ki bi izključeval konkurenco.

6.   V skladu s tem členom lahko pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, zaradi večje gotovosti pripravi, sprejme ali uporablja tehnične specifikacije za spodbujanje ohranjanja naravnih virov ali varstva okolja.

7.   Naročnik da ponudnikom na voljo razpisno dokumentacijo, ki vključuje vse potrebne informacije, ki ponudnikom omogočajo pripravo in oddajo ustreznih ponudb. Če naslednje ni navedeno že v obvestilu o nameravanem naročilu, taka dokumentacija vključuje popoln opis:

(a)

naročila, vključno z naravo in količino blaga ali storitev, ki se naročajo, oziroma z oceno količine, če ta ni znana, ter vsemi zahtevami, ki jih je treba izpolniti, vključno s tehničnimi specifikacijami, potrdilom o ugotavljanju skladnosti, načrti, risbami ali gradivom z navodili;

(b)

vseh pogojev za sodelovanje ponudnikov, vključno s seznamom informacij in dokumentov, ki jih morajo ponudniki oddati v povezavi s pogoji za sodelovanje;

(c)

vseh meril ocenjevanja, ki jih bo naročnik uporabil pri oddaji naročila, in relativni pomen takih meril, razen kadar je cena edino merilo;

(d)

kadar bo naročnik izvedel naročilo z elektronskimi sredstvi, vseh zahtev v zvezi z overjanjem in šifriranjem ali drugih zahtev, povezanih z oddajo informacij prek elektronskih sredstev;

(e)

kadar bo naročnik izvedel elektronsko dražbo, pravil, po katerih bo potekala dražba, vključno z opredelitvijo elementov ponudbe, povezanih z merili ocenjevanja;

(f)

kadar bo odprtje ponudb javno, datuma, časa in kraja odprtja ponudb in po potrebi oseb, ki so lahko prisotne;

(g)

vseh drugih določb ali pogojev, vključno s pogoji plačila in vsemi omejitvami načinov, na katere se lahko pošljejo ponudbe, npr. v papirni obliki ali prek elektronskih sredstev, in

(h)

vseh datumov za dobavo blaga ali izvedbo storitev.

8.   Pri določitvi datuma za dobavo blaga ali izvedbo storitev, ki se naročajo, naročnik upošteva dejavnike, kot so kompleksnost naročila, pričakovani obseg oddaje naročila podizvajalcem in realen čas, potreben za proizvodnjo blaga, njegovo odpremo iz skladišča in prevoz iz nabavnega mesta ali za izvedbo storitev.

9.   Merila ocenjevanja, določena v obvestilu o nameravanem naročilu oziroma v razpisni dokumentaciji, lahko med drugim vključujejo ceno in druge dejavnike stroškov, kakovost, tehnično ustreznost, okoljske značilnosti in pogoje dobave.

10.   Naročnik nemudoma:

(a)

da na voljo razpisno dokumentacijo za zagotovitev, da imajo zainteresirani ponudniki dovolj časa za oddajo ustreznih ponudb;

(b)

na zahtevo zainteresiranim ponudnikom zagotovi razpisno dokumentacijo in

(c)

odgovori na vse razumne zahteve po ustreznih informacijah s strani zainteresiranega ali sodelujočega ponudnika, pod pogojem da te informacije zadevnemu ponudniku ne dajejo prednosti pred drugimi ponudniki.

11.   Kadar naročnik pred oddajo naročila spremeni merila ali zahteve, ki so določene v obvestilu o nameravanem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, ki se zagotovi sodelujočim ponudnikom, ali spremeni ali ponovno izda obvestilo ali razpisno dokumentacijo, vse te spremembe ali spremenjeno ali ponovno izdano obvestilo ali razpisno dokumentacijo v pisni obliki pošlje:

(a)

vsem ponudnikom, ki sodelujejo v času spremembe ali ponovne izdaje, če so naročniku ti ponudniki znani, v vseh ostalih primerih pa na enak način, kot je bil uporabljen za objavo prvotnih informacij, in

(b)

v ustreznem času, ki tem ponudnikom omogoča, da po potrebi spremenijo in ponovno oddajo svoje spremenjene ponudbe.

Člen XI

Časovna obdobja

1.   Naročnik v skladu s svojimi razumnimi potrebami ponudnikom zagotovi dovolj časa za pripravo in oddajo vlog za sodelovanje in ustreznih ponudb, pri čemer upošteva takšne dejavnike, kot so:

(a)

narava in kompleksnost naročila;

(b)

pričakovani obseg oddaje naročil podizvajalcem in

(c)

čas, potreben za pošiljanje ponudb prek neelektronskih sredstev s tujih in domačih lokacij če se ne uporabljajo elektronska sredstva.

Ta časovna obdobja, vključno z njihovimi morebitnimi podaljšanji, so enaka za vse zainteresirane ali sodelujoče ponudnike.

2.   Naročnik, ki uporablja omejene razpisne postopke, določi rok za oddajo vlog za sodelovanje, ki načeloma ne sme biti krajši od 25 dni od datuma objave obvestila o nameravanem naročilu. Kadar se v nujnih primerih, ki jih naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče držati tega roka, se ta lahko skrajša na najmanj 10 dni.

3.   Razen v primerih iz odstavkov 4, 5, 7 in 8 naročnik določi rok za oddajo vlog za sodelovanje, ki ni krajši od 40 dni od datuma, kadar:

(a)

se v primeru odprtih razpisnih postopkov obvestilo o nameravanem naročilu objavi ali

(b)

v primeru omejenih razpisnih postopkov naročnik uradno obvesti ponudnike, da bodo povabljeni k oddaji ponudb, ne glede na to, ali bo uporabil večnamenski seznam ali ne.

4.   Naročnik lahko skrajša časovno obdobje za oddajo ponudb, določeno v skladu z odstavkom 3, na najmanj 10 dni, kadar:

(a)

je naročnik obvestilo o načrtovanem naročilu iz člena VII:4 objavil vsaj 40 dni in ne več kot 12 mesecev pred objavo obvestila o nameravanem naročilu in obvestilo o načrtovanem naročilu vsebuje:

(i)

opis naročila;

(ii)

okvirne roke za oddajo ponudb ali vlog za sodelovanje;

(iii)

izjavo, da morajo zainteresirani ponudniki svoj interes za naročilo izraziti naročniku;

(iv)

naslov, na katerem se lahko dobijo dokumenti v zvezi z naročilom, in

(v)

vse razpoložljive informacije, ki se zahtevajo za obvestilo o nameravanem naročilu v skladu s členom VII:2;

(b)

naročnik za ponavljajoča naročila v prvotnem obvestilu o nameravanem naročilu navede, da bodo časovna obdobja za oddajo ponudb v nadaljnjih obvestilih temeljila na tem odstavku, ali

(c)

v nujnih primerih, ki jih naročnik ustrezno utemelji, časovno obdobje za oddajo ponudb, določeno v skladu z odstavkom 3, ni izvedljivo.

5.   Naročnik lahko skrajša časovno obdobje za oddajo ponudb, določeno v skladu z odstavkom 3, za pet dni v vsakem od naslednjih primerov:

(a)

obvestilo o nameravanem naročilu se objavi prek elektronskih sredstev;

(b)

vsa razpisna dokumentacija je na voljo prek elektronskih sredstev od dne objave obvestila o nameravanem naročilu, in

(c)

naročnik sprejema ponudbe prek elektronskih sredstev.

6.   Uporaba odstavka 5 v povezavi z odstavkom 4 ne sme v nobenem primeru skrajšati časovnega obdobja za oddajo ponudb, določenega v skladu z odstavkom 3, na manj kot 10 dni od dneva objave obvestila o nameravanem naročilu.

7.   Ne glede na druge določbe iz tega člena lahko naročnik, kadar naroča komercialno blago ali storitve ali njihovo kombinacijo, skrajša časovno obdobje za oddajo ponudb, določeno v skladu z odstavkom 3, na najmanj 13 dni pod pogojem, da prek elektronskih sredstev istočasno objavi obvestilo o nameravanem naročilu in razpisno dokumentacijo. Poleg tega lahko naročnik v primeru, da sprejema ponudbe za komercialno blago ali storitve prek elektronskih sredstev, skrajša časovno obdobje, določeno v skladu z odstavkom 3, na najmanj 10 dni.

8.   Če je naročnik, ki je krit s Prilogo 2 ali 3, izbral vse kvalificirane ponudnike ali omejeno število le-teh, se lahko časovno obdobje za oddajo ponudb določi z vzajemnim dogovorom med naročnikom in izbranimi ponudniki. Če dogovor ne obstaja, je obdobje najmanj 10 dni.

Člen XII

Pogajanja

1.   Pogodbenica lahko določi, da se njeni naročniki pogajajo:

(a)

če je naročnik v obvestilu o nameravanem naročilu, zahtevanem v skladu s členom VII:2, navedel svojo namero za izvedbo pogajanj, ali

(b)

če ocenjevanje pokaže, da nobena ponudba ni očitno najugodnejša v smislu posebnih meril ocenjevanja, določenih v obvestilu o nameravanem naročilu oziroma v razpisni dokumentaciji.

2.   Naročnik:

(a)

zagotovi, da se vsaka izločitev ponudnikov, ki sodelujejo v pogajanjih, opravi v skladu z merili ocenjevanja, določenimi v obvestilu o nameravanem naročilu oziroma v razpisni dokumentaciji, in

(b)

ko se pogajanja končajo, določi skupni rok, v katerem lahko preostali sodelujoči ponudniki oddajo nove ali spremenjene ponudbe.

Člen XIII

Omejeni razpisni postopek

1.   Naročnik lahko, pod pogojem da te določbe ne uporablja za izogibanje konkurenci med ponudniki ali tako, da diskriminira ponudnike druge pogodbenice ali ščiti domače ponudnike, uporabi omejeni razpisni postopek in se lahko odloči, da ne bo uporabil členov VII do IX, X (odstavkov 7 do 11), XI, XII, XIV in XV, izključno v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

kadar:

(i)

ni bila oddana nobena ponudba ali noben ponudnik ni oddal vloge za sodelovanje;

(ii)

ni bila oddana nobena ponudba, ki izpolnjuje bistvene zahteve razpisne dokumentacije;

(iii)

noben ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ali

(iv)

so bile oddane ponudbe dogovorjene,

pod pogojem da zahteve razpisne dokumentacije niso bistveno spremenjene;

(b)

če lahko blago ali storitve zagotovi le določen ponudnik in ni razumnega alternativnega ali nadomestnega blaga ali storitev zaradi katerega koli od naslednjih razlogov:

(i)

zahteva se umetniško delo;

(ii)

varstvo patentov, avtorskih pravic ali drugih izključnih pravic, ali

(iii)

zato, ker iz tehničnih razlogov konkurenca ne obstaja;

(c)

za dodatne dobave prvotnega ponudnika blaga ali storitev, ki niso bile vključene v prvotno naročilo, če sprememba ponudnika tega dodatnega blaga ali storitev:

(i)

ni mogoča zaradi ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve po zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, programsko opremo, storitvami ali instalacijami, zagotovljenimi v okviru prvotnega naročila, in

(ii)

bi povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov za naročnika;

(d)

kolikor je nujno potrebno, če zaradi izjemne nujnosti kot posledice dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, blaga ali storitev ni bilo mogoče pravočasno zagotoviti z odprtimi ali omejenimi razpisnimi postopki;

(e)

za blago, kupljeno na blagovni borzi;

(f)

če naročnik naroča prototipe ali prvo blago ali storitve, ki se razvijajo na njegovo zahtevo v okviru določenega naročila za raziskave, poskuse, študijo ali izvirni razvoj ali za tako naročilo. Izvirni razvoj prvega blaga ali storitve lahko vključuje omejeno proizvodnjo ali dobavo, da se dodajo rezultati preskusov na terenu in se dokaže, da je blago ali storitev primerna za proizvodnjo ali dobavo v večjem obsegu v skladu s sprejemljivimi standardi kakovosti, ne vključuje pa masovne proizvodnje ali dobav zaradi ugotavljanja komercialne primernosti ali povračila stroškov raziskav in razvoja;

(g)

za nakupe pod izjemno ugodnimi pogoji, ki nastopijo zgolj v zelo kratkem času v primeru neobičajnih odprodaj, kot na primer nastanejo z likvidacijo, prisilno poravnavo ali stečajem, vendar ne za redne nakupe od stalnih ponudnikov, ali

(h)

kadar se naročilo odda zmagovalcu oblikovalskega natečaja, pod pogojem da:

(i)

je bil natečaj organiziran na način, ki je skladen z načeli tega sporazuma, zlasti v zvezi z objavo obvestila o nameravanem naročilu, in

(ii)

sodelujoče ocenjuje neodvisna žirija z namenom, da se oblikovalsko naročilo odda zmagovalcu.

2.   Naročnik pripravi pisno poročilo za vsako naročilo, oddano v skladu z odstavkom 1. Poročilo vsebuje ime naročnika, vrednost in vrsto naročenega blaga ali storitev ter izjavo o okoliščinah in pogojih, opisanih v odstavku 1, zaradi katerih je bila uporaba omejenega razpisnega postopka upravičena.

Člen XIV

Elektronske dražbe

Kadar namerava naročnik izvesti krito naročilo prek elektronske dražbe, pred začetkom elektronske dražbe vsakemu udeležencu zagotovi:

(a)

metodo samodejnega ocenjevanja, vključno z matematično formulo, ki temelji na merilih ocenjevanja, določenih v razpisni dokumentaciji, ki se bo med dražbo uporabljala pri samodejnem razvrščanju ali ponovnem razvrščanju;

(b)

rezultate morebitnih prvotnih ocen elementov njegove ponudbe, pri katerem naj bi se naročilo oddalo na podlagi najugodnejše ponudbe, in

(c)

vse druge zadevne informacije v zvezi z izvedbo dražbe.

Člen XV

Obravnava ponudb in oddaja naročil

1.   Naročnik prejema, odpira in obravnava vse ponudbe po postopkih, ki zagotavljajo poštenost in nepristranskost razpisnega postopka ter zaupnost ponudb.

2.   Naročnik ne kaznuje nobenega ponudnika, katerega ponudbo prejme po roku, določenem za prejemanje ponudb, če je vzrok za zamudo izključno nepravilno ravnanje naročnika.

3.   Kadar da naročnik ponudniku možnost, da med odprtjem ponudb in oddajo naročila popravi nenamerne oblikovne napake, zagotovi enako možnost vsem sodelujočim ponudnikom.

4.   Ponudba se obravnava, če je predložena v pisni obliki in ob odpiranju izpolnjuje bistvene zahteve iz obvestil in razpisne dokumentacije ter jo je predložil ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

5.   Razen če naročnik ugotovi, da oddaja naročila ni v javnem interesu, naročnik odda naročilo ponudniku, za katerega je ugotovil, da je sposoben izpolnjevati pogoje naročila in da je, izključno na podlagi meril za ocenjevanje, določenih v obvestilih in razpisni dokumentaciji, predložil:

(a)

najugodnejšo ponudbo, ali

(b)

če je edino merilo cena, najnižjo ceno.

6.   Če naročnik prejme ponudbo s ceno, ki je nenavadno nižja od cen drugih predloženih ponudb, lahko pri ponudniku preveri, ali ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje in je sposoben izpolniti pogoje naročila.

7.   Naročnik ne uporabi možnosti, ne odpove naročila ali spreminja oddanih naročil na način, s katerim zaobide obveznosti iz tega sporazuma.

Člen XVI

Preglednost informacij o naročilih

1.   Naročnik nemudoma obvesti sodelujoče ponudnike o svojih odločitvah v zvezi z oddajo naročil in na zahtevo ponudnika v pisni obliki. Naročnik v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena XVII neuspešnemu ponudniku na zahtevo zagotovi pojasnilo razlogov za to, zakaj naročnik ni izbral njegove ponudbe, in zadevnih prednosti ponudbe uspešnega ponudnika.

2.   Naročnik najpozneje 72 dni po oddaji vsakega naročila, ki je krito s tem sporazumom, objavi obvestilo v ustreznem tiskanem ali elektronskem mediju iz Dodatka III. Če naročnik objavi obvestilo samo v elektronskem mediju, ostane informacija enostavno dostopna tekom razumnega časovnega obdobja. Obvestilo vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

opis blaga ali storitev;

(b)

ime in naslov naročnika;

(c)

ime in naslov uspešnega ponudnika;

(d)

vrednost izbrane ponudbe ali najvišjo in najnižjo ponudbo, ki se je upoštevala pri oddaji naročila;

(e)

datum oddaje naročila, in

(f)

vrsto uporabljenega načina naročanja ter, kadar je bil uporabljen omejen razpisni postopek v skladu s členom XIII, opis okoliščin, ki upravičujejo uporabo omejenega razpisnega postopka.

3.   Vsak naročnik za obdobje vsaj treh let od datuma oddaje naročila shrani:

(a)

dokumentacijo in poročila o razpisnih postopkih in oddaji naročil v zvezi s kritimi naročili, vključno s poročili, zahtevanimi v skladu s členom XIII, in

(b)

podatke, ki zagotavljajo ustrezno sledljivost izvedbe kritega naročila z elektronskimi sredstvi.

4.   Vsaka pogodbenica zbira in Odboru poroča statistiko svojih naročil, ki so krita s tem sporazumom. Vsako poročilo zajema eno leto in se predloži v dveh letih po koncu obdobja poročanja ter vključuje:

(a)

za naročnike iz Priloge 1:

(i)

število in skupno vrednost za vse take naročnike za vsa naročila, ki so krita s tem sporazumom;

(ii)

število in skupno vrednost vseh naročil, ki so krita s tem sporazumom, ki jih je oddal vsak takšen naročnik, razčlenjenih po kategorijah blaga in storitev v skladu z mednarodno priznanim enotnim sistemom razvrščanja, in

(iii)

število in skupno vrednost vseh naročil, ki so krita s tem sporazumom, ki jih je oddal vsak takšen naročnik v skladu z omejenim razpisnim postopkom;

(b)

za naročnike, ki so kriti s Prilogo 2 in 3, število in skupno vrednost naročil, ki so krita s tem sporazumom, ki so jih oddali vsi takšni naročniki, razčlenjenih glede na Prilogo, in

(c)

ocene za podatke, ki se zahtevajo v pododstavkih (a) in (b), s pojasnilom metodologije, uporabljene za pripravo ocen, kadar podatkov ni mogoče zagotoviti.

5.   Če pogodbenica svoje statistike objavlja na uradni spletni strani na način, ki je skladen z zahtevami iz odstavka 4, lahko pogodbenica predložitev podatkov v skladu z odstavkom 4 nadomesti z obvestilom Odboru o spletnem naslovu, skupaj z kakršnimi koli navodili, ki so potrebna za dostop do takšne statistike in njeno uporabo.

6.   Če pogodbenica zahteva, da se obvestila o oddanih naročilih v skladu z odstavkom 2 objavijo v elektronski obliki, in če so taka obvestila javno dostopna prek enotne zbirke podatkov v obliki, ki omogoča analizo kritih naročil, lahko pogodbenica predložitev podatkov v skladu z odstavkom 4 nadomesti z obvestilom Odboru o spletnem naslovu, skupaj z kakršnimi koli navodili, ki so potrebna za dostop do takšnih podatkov in njihovo uporabo.

Člen XVII

Razkritje informacij

1.   Pogodbenica na zahtevo katere koli druge pogodbenice nemudoma zagotovi vse potrebne informacije za ugotovitev, ali je bil razpis izveden pošteno, nepristransko in v skladu s tem sporazumom, vključno z informacijami o značilnostih in relativnih prednostih uspešnega ponudnika. Kadar bi objava teh informacij posegala v konkurenco pri prihodnjih razpisih, pogodbenica, ki te informacije prejme, teh ne posreduje nobenemu ponudniku, razen če se o tem posvetuje s pogodbenico, ki je te informacije zagotovila, in se ta pogodbenica s tem strinja.

2.   Ne glede na druge določbe tega sporazuma pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, nobenemu posameznemu ponudniku ne zagotovi informacij, ki bi lahko posegale v pošteno konkurenco med ponudniki.

3.   Nobena določba iz tega sporazuma se ne razlaga tako, da bi se od pogodbenice, vključno z njenimi naročniki, organi in revizijskimi organi, zahtevalo razkritje zaupnih informacij, če bi razkritje:

(a)

oviralo kazenski pregon;

(b)

lahko ogrožalo pošteno konkurenco med ponudniki;

(c)

posegalo v legitimne poslovne interese določenih oseb, vključno z varstvom intelektualne lastnine, ali

(d)

bilo kako drugače v nasprotju z javnim interesom.

Člen XVIII

Nacionalni postopki pregleda

1.   Vsaka pogodbenica zagotovi pravočasen, učinkovit, pregleden in nediskriminatoren upravni ali sodni postopek pregleda, v katerem se lahko ponudnik pritoži zaradi:

(a)

kršitve sporazuma, ali

(b)

kadar ponudnik nima pravice, da bi se neposredno pritožil zoper kršitve določb tega sporazuma na podlagi nacionalnega prava pogodbenice, neizpolnjevanja ukrepov pogodbenice o izvajanju tega sporazuma,

ki nastane v okviru kritih naročil, v katerih ima ali je imel ponudnik interes. Postopkovna pravila za vse pritožbe so v pisni obliki in splošno dostopna.

2.   V primeru pritožbe ponudnika, nastale v okviru kritih naročil, v katerih ima ponudnik interes ali ga je imel v preteklosti, zaradi kršenja ali neizpolnjevanja obveznosti iz odstavka 1, pogodbenica naročnika, ki izvaja naročilo, spodbuja svojega naročnika in ponudnika, da poskušata najti rešitev za pritožbo s posvetovanjem. Naročnik vse take pritožbe obravnava nepristransko in pravočasno ter tako, da s tem ne posega v sodelovanje ponudnika v tekočih ali prihodnjih naročilih ali v njegovo pravico do popravnih ukrepov v okviru upravnega ali sodnega postopka pregleda.

3.   Vsak ponudnik ima na voljo dovolj časa, da pripravi in vloži pritožbo, ki v nobenem primeru ni manj kot 10 dni od tedaj, ko mu je osnova za pritožbo postala znana ali je razumno, da bi mu postala znana.

4.   Vsaka pogodbenica določi ali imenuje vsaj en nepristranski upravni ali sodni organ, ki je neodvisen od njenih naročnikov, da sprejme in pregleda ponudnikovo pritožbo v okviru kritih naročil.

5.   Kadar pritožbo prvotno pregleda organ, ki ni organ iz odstavka 4, pogodbenica zagotovi, da lahko ponudnik pri nepristranskem upravnem ali sodnem organu, ki je neodvisen od naročnika, katerega naročilo je predmet pritožbe, vloži pritožbo na prvotno odločitev.

6.   Vsaka pogodbenica zagotovi, da je odločitev organa za pregled, ki ni sodišče, predmet sodnega pregleda, ali ima postopke, ki zagotavljajo, da:

(a)

naročnik na pritožbo pisno odgovori in organu za pregled razkrije vse zadevne dokumente;

(b)

imajo udeleženci v postopku (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) pravico, da so zaslišani, preden organ za pregled sprejme odločitev v zvezi s pritožbo;

(c)

imajo udeleženci pravico do zastopanja in spremljanja;

(d)

imajo udeleženci dostop do vseh postopkov;

(e)

imajo udeleženci pravico zahtevati, da postopek poteka v javnosti in da smejo nastopiti priče, ter

(f)

organ za pregled svoje odločitve ali priporočila sprejme pravočasno, v pisni obliki in ta vključujejo pojasnilo razlogov za vsako odločitev ali priporočilo.

7.   Vsaka pogodbenica sprejme ali ohrani postopke, ki zagotavljajo:

(a)

hitre začasne ukrepe, ki omogočajo, da imajo ponudniki še naprej možnost sodelovanje pri naročilih. Ti začasni ukrepi lahko povzročijo začasno prekinitev postopka naročanja. Postopki lahko določajo, da se pri odločanju, ali naj se takšni ukrepi uporabijo, upoštevajo prevladujoče škodljive posledice za zadevne interese, vključno z javnim interesom. Pravični razlog za neuporabo ukrepov se poda pisno, in

(b)

kadar organ za pregled ugotovi, da je prišlo do kršitve ali neizpolnjevanja obveznosti v skladu z odstavkom 1, popravni ukrep ali nadomestilo za izgubo ali škodo, ki je lahko omejena bodisi na stroške za pripravo ponudbe bodisi na stroške za pritožbo, lahko pa vključuje oboje.

Člen XIX

Spremembe in popravki v zvezi s kritjem

1.   Pogodbenica obvesti Odbor o vsakem predlaganem popravku, prenosu naročnika iz ene priloge v drugo, umiku naročnika ali drugi spremembi njenih prilog k Dodatku I (za vse našteto se v nadaljnjem besedilu uporablja: sprememba). Pogodbenica, ki predlaga spremembo, v obvestilo vključi:

(a)

za vsak predlagan umik naročnika iz njenih prilog k Dodatku I pri izvajanju njenih pravic na podlagi tega, da je bil vladni nadzor ali vpliv na krita naročila naročnika dejansko odpravljen, dokazila o takšni odpravi, ali

(b)

za vse druge predlagane spremembe informacije o verjetnih posledicah spremembe za medsebojno dogovorjeno kritje, določeno v tem sporazumu.

2.   Vsaka pogodbenica, na katere pravice lahko v skladu s tem sporazumom vpliva predlagana sprememba, sporočena v skladu z odstavkom 1, lahko obvesti Odbor o kakršnem koli ugovoru na predlagano spremembo. Take ugovore se sporoči v 45 dneh od datuma pošiljanja obvestila pogodbenicam in navajajo razloge za ugovor.

3.   Pogodbenica, ki predlaga spremembo, in vsaka pogodbenica, ki je vložila ugovor, si prizadevata ugovor rešiti s posvetovanji. Pri takih posvetovanjih pogodbenica, ki predlaga spremembo, in pogodbenica, ki je vložila ugovor, obravnavata predlagano spremembo:

(a)

v primeru obvestila v skladu z odstavkom 1(a) v skladu z vsemi okvirnimi merili, sprejetimi v skladu z odstavkom 8(b), ki opredeljujejo dejansko odpravo vladnega nadzora nad naročnikovimi kritimi naročili ali vpliva nanje, in

(b)

v primeru obvestila v skladu z odstavkom 1(b) v skladu z vsemi merili, sprejetimi v skladu z odstavkom 8(c), ki se nanašajo na stopnjo kompenzacijskih prilagoditev, ki se ponudijo za spremembe, z namenom ohranjanja ravnovesja med pravicami in obveznostmi ter primerljive ravni medsebojno dogovorjenega kritja, določenega v tem sporazumu.

4.   Če pogodbenica, ki predlaga spremembo, in vsaka pogodbenica, ki je vložila ugovor, rešita nasprotovanje s posvetovanji in pogodbenica, ki predlaga spremembo, popravi svojo predlagano spremembo kot rezultat teh posvetovanj, pogodbenica, ki predlaga spremembo, o tem obvesti Odbor v skladu z odstavkom 1, vsaka takšna popravljena sprememba pa začne veljati šele po izpolnitvi zahtev iz tega člena.

5.   Predlagana sprememba začne veljati samo, če:

(a)

nobena pogodbenica pri Odboru ne vloži pisnega ugovora na predlagano spremembo v 45 dneh od datuma razpošiljanja obvestila o predlagani spremembi v skladu z odstavkom 1;

(b)

so vse pogodbenice, ki so vložile ugovore, obvestile Odbor, da svoje ugovore na predlagano spremembo umikajo, ali

(c)

je preteklo 150 dni od datuma razpošiljanja obvestila o predlagani spremembi v skladu z odstavkom 1 in je pogodbenica, ki predlaga spremembo, pisno obvestila Odbor o svojem namenu, da spremembo izvaja.

6.   Če začne sprememba veljati v skladu z odstavkom 5(c), lahko vsaka pogodbenica, ki je vložila ugovor, prekliče dejansko enakovredno kritje. Ne glede na člen IV:1(b) se lahko preklic v skladu s tem odstavkom izvaja izključno za pogodbenico, ki predlaga spremembo. Vsaka pogodbenica, ki je vložila ugovor, pisno obvesti Odbor o vsakem takšnem preklicu najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti preklica. Preklic v skladu s tem odstavkom je skladen z vsemi merili, ki se nanašajo na stopnjo kompenzacijske prilagoditve in jih je Odbor sprejel v skladu z odstavkom 8(c).

7.   Če je Odbor sprejel arbitražne postopke za lažje reševanje ugovorov v skladu z odstavkom 8, lahko pogodbenica, ki predlaga spremembo, in pogodbenica, ki je vložila ugovor, uveljavljata arbitražni postopek v 120 dneh od razpošiljanja obvestila o predlagani spremembi:

(a)

če nobena od pogodbenic ni uveljavljala arbitražnega postopka v časovnem obdobju:

(i)

začne ne glede na odstavek 5(c) predlagana sprememba veljati, ko je preteklo 130 dni od datuma razpošiljanja obvestila o predlagani spremembi v skladu z odstavkom 1 in je pogodbenica, ki predlaga spremembo, pisno obvestila Odbor o svojem namenu, da spremembo izvaja, in

(ii)

nobena pogodbenica, ki je vložila ugovor, ne sme preklicati kritja v skladu z odstavkom 6;

(b)

če pogodbenica, ki predlaga spremembo, ali pogodbenica, ki je vložila ugovor, uveljavljata arbitražni postopek:

(i)

ne glede na odstavek 5(c) predlagana sprememba ne začne veljati pred zaključkom arbitražnih postopkov;

(ii)

vsaka pogodbenica, ki namerava uveljaviti svojo pravico do kompenzacije ali preklicati dejansko enakovredno kritje v skladu z odstavkom 6, sodeluje v arbitražnem postopku;

(iii)

bi morala pogodbenica, ki predlaga spremembo, upoštevati rezultate arbitražnih postopkov pri izvedbi katere koli spremembe v skladu z odstavkom 5(c), in

(iv)

če pogodbenica, ki predlaga spremembo, ne spoštuje rezultatov arbitražnih postopkov pri izvedbi katere koli spremembe v skladu z odstavkom 5(c), lahko vsaka pogodbenica, ki je vložila ugovor, prekliče dejansko enakovredno kritje v skladu z odstavkom 6, če je vsak tak preklic skladen z rezultati arbitražnih postopkov.

8.   Odbor sprejme:

(a)

arbitražne postopke za lažje reševanje ugovorov iz odstavka 2;

(b)

okvirna merila, ki dokazujejo dejansko odpravo vladnega nadzora nad naročnikovimi kritimi naročili ali vpliva nanje, in

(c)

merila za določanje stopnje kompenzacijske prilagoditve, ki se ponudi za spremembe v skladu z odstavkom 1(b), in dejansko enakovrednega kritja v skladu z odstavkom 6.

Člen XX

Posvetovanja in reševanje sporov

1.   Vsaka pogodbenica z razumevanjem obravnava vsa stališča druge pogodbenice do katere koli zadeve, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma, in dopušča dovolj možnosti za posvetovanje v zvezi z njimi.

2.   Če katera koli pogodbenica meni, da je kakršna koli ugodnost, ki jo ima neposredno ali posredno v skladu s tem sporazumom, izničena ali okrnjena, ali je doseganje katerega koli cilja iz tega sporazuma ovirano zato, ker:

(a)

druga pogodbenica ali pogodbenice niso izpolnile svojih obveznosti v skladu s tem sporazumom, ali

(b)

druga pogodbenica ali pogodbenice izvajajo kakršen koli ukrep, ne glede na to, ali je v nasprotju z določbami tega sporazuma,

se lahko z namenom doseganja vzajemno zadovoljive rešitve zadeve odloči za uporabo določb Dogovora o pravilih in postopkih reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: dogovor o reševanju sporov).

3.   Dogovor o reševanju sporov se uporablja za posvetovanja in reševanje sporov v okviru tega sporazuma, razen da, ne glede na odstavek 3 člena 22 dogovora o reševanju sporov, vsak spor, ki izhaja iz sporazuma, navedenega v Dodatku 1 k dogovoru o reševanju sporov, z izjemo tega sporazuma, ne povzroči prekinitve koncesij ali drugih obveznosti v skladu s tem sporazumom, in kateri koli spor, ki izhaja iz tega sporazuma, ne povzroči prekinitev koncesij ali drugih obveznosti v skladu s katerim koli drugim sporazumom, navedenim v Dodatku 1 dogovora o reševanju sporov.

Člen XXI

Institucije

1.   Ustanovi se Odbor za vladne nabave, ki ga sestavljajo predstavniki vseh pogodbenic. Odbor izvoli svojega predsednika, sestaja pa se po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, s čimer omogoča pogodbenicam, da se posvetujejo o vseh zadevah v zvezi z izvajanjem tega sporazuma ali z uresničevanjem njegovih ciljev, in opravlja vse naloge, za katere je pooblaščen s strani pogodbenic.

2.   Odbor lahko ustanovi delovne skupine ali druga pomožna telesa, ki izvajajo funkcije, ki jim jih naloži Odbor.

3.   Odbor vsako leto:

(a)

pregleda izvajanje in delovanje tega sporazuma, in

(b)

obvesti Generalni svet o svojih dejavnostih v skladu s členom IV:8 Sporazuma iz Marakeša o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum STO) ter o razvoju v zvezi z izvajanjem in delovanjem tega sporazuma.

4.   Vsaka članica STO, ki ni pogodbenica tega sporazuma, je upravičena do sodelovanja v Odboru kot opazovalka, če predloži Odboru pisno obvestilo. Vsaka opazovalka v STO lahko Odboru predloži pisno zahtevo za sodelovanje v Odboru kot opazovalka, Odbor pa ji lahko dodeli status opazovalke.

Člen XXII

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati 1. januarja 1996 za tiste vlade (1), katerih dogovorjeno kritje je zajeto v prilogah k Dodatku I tega sporazuma in ki so s podpisom sprejele Sporazum dne 15. aprila 1994 ali so do zadevnega datuma Sporazum, ki ga je potrebno ratificirati, podpisale in Sporazum nato ratificirale pred 1. januarjem 1996.

2.   Vsaka članica STO lahko pristopi k temu sporazumu pod pogoji, za katere se dogovorijo zadevna članica in pogodbenice, pri čemer se ti pogoji navedejo v sklepu Odbora. Pristop se izvede z deponiranjem pristopne listine, ki navaja tako dogovorjene pogoje, pri generalnem direktorju STO. Ta sporazum začne za državo, ki pristopi k njemu, veljati trideseti dan po deponiranju pristopne listine.

3.   Nobena pogodbenica ne sme podati pridržkov v zvezi s katero koli določbo tega sporazuma.

4.   Vsaka pogodbenica najpozneje od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma zagotovi skladnost svojih zakonov, predpisov in upravnih postopkov ter pravil, postopkov in praks, ki jih uporabljajo njeni naročniki, z določbami tega sporazuma.

5.   Vsaka podpisnica sporoči Odboru vse spremembe svojih zakonov in predpisov, ki se nanašajo na ta sporazum, ter glede izvajanja takšnih zakonov in predpisov.

6.   Vsaka pogodbenica si prizadeva za izogibanje uvajanju ali ohranjanju diskriminatornih ukrepov, ki izkrivljajo odprto naročanje.

7.   Najpozneje v treh letih od datuma začetka veljavnosti Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah, sprejetega 30. marca 2012, in nato v rednih presledkih pogodbenice nadaljujejo pogajanja, da bi izboljšale ta sporazum, pri čemer postopno zmanjšujejo in odpravljajo diskriminatorne ukrepe, in dosegle največje možne razširitve njegovega kritja pri vseh pogodbenicah na podlagi vzajemnosti in ob upoštevanju potreb držav v razvoju.

8.

(a)

Odbor si bo še naprej prizadeval za olajšanje izvajanja tega sporazuma in pogajanj iz odstavka 7, in sicer s sprejetjem delovnih programov za:

(i)

obravnavo malih in srednjih podjetij;

(ii)

zbiranje in razširjanje statističnih podatkov;

(iii)

obravnavo trajnostnega naročanja;

(iv)

izključitve in omejitve v prilogah pogodbenic in

(v)

varnostne standarde pri mednarodnem naročanju.

(b)

Odbor:

(i)

lahko sprejme sklep, ki vsebuje seznam delovnih programov za dodatna področja, ki se lahko redno pregleduje in posodablja, ter

(ii)

sprejme sklep o določitvi dela, ki ga je treba opraviti za vsak posamezni delovni program v skladu s pododstavkom (a) in vsaki delovni program, sprejet v skladu s pododstavkom (b)(i).

9.   Po zaključku delovnega programa za uskladitev pravil o poreklu blaga, ki se izvaja v skladu s Sporazumom o pravilih o poreklu iz Priloge 1A Sporazuma STO, ter pogajanj o trgovanju s storitvami, pogodbenice rezultate tega delovnega programa in teh pogajanj ustrezno upoštevajo pri spremembi člena IV:5.

10.   Najpozneje do konca petega leta od datuma začetka veljavnosti Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah Odbor preuči uporabo člena XX:2(b).

11.   Pogodbenice lahko ta sporazum spremenijo. Odločitev o sprejetju spremembe in njeni predložitvi v sprejetje pogodbenicam, se sprejeme soglasno. Sprememba začne veljati:

(a)

razen kot je določeno v pododstavku (b), za tiste pogodbenice, ki jo sprejmejo, potem ko jo sprejmeta dve tretjini pogodbenic, in nato za vsako drugo pogodbenico, ko jo ta sprejme;

(b)

za vse pogodbenice, potem ko jo sprejmeta dve tretjini pogodbenic, če gre za spremembo, za katero je Odbor soglasno ugotovil, da je take narave, da ne bi spremenila pravic in obveznosti pogodbenic.

12.   Vsaka pogodbenica lahko odstopi od tega sporazuma. Odstop začne veljati po preteku 60 dni od datuma, ko generalni direktor STO prejme pisno obvestilo o odstopu. V primeru takšnega obvestila lahko katera koli pogodbenica zahteva takojšen sklic seje Odbora.

13.   Če pogodbenici tega sporazuma preneha članstvo v STO, preneha biti tudi pogodbenica tega sporazuma z začetkom veljavnosti na dan, ko preneha biti članica STO.

14.   Ta sporazum se ne uporablja med dvema pogodbenicama v primeru, če ena od pogodbenic ne privoli v tako uporabo v času, ko druga sprejme ta sporazum ali pristopi k njemu.

15.   Dodatki k temu sporazumu so njegov sestavni del.

16.   Storitve v zvezi s tem sporazumom opravlja Sekretariat STO.

17.   Ta sporazum se deponira pri generalnem direktorju STO, ki vsaki pogodbenici nemudoma dostavi overjeno kopijo tega sporazuma, vsakega njegovega popravka ali spremembe v skladu s členom XIX in vsake spremembe v skladu z odstavkom 11 ter obvestilo o vsakem pristopu k njemu v skladu z odstavkom 2 in o vsakem odstopu v skladu z odstavkom 12 ali 13.

18.   Ta sporazum se registrira v skladu z določbami člena 102 Ustanovne listine Združenih narodov.


(1)  Za namene tega sporazuma se za izraz „vlada“ šteje, da vključuje pristojne organe Evropske unije.

Dodatek I

KONČNE PONUDBE POGODBENIC GPA ZA DODATEK I PRI POGAJANJIH O KRITJU GPA  (1)

KONČNA PONUDBA REPUBLIKE ARMENIJE ZA DODATEK I

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

PRILOGA 1

VLADNI SUBJEKTI NA CENTRALNI RAVNI

Pragi:

Blago

130 000 SDR

Storitve

130 000 SDR

Gradbene storitve

5 000 000 SDR

Seznam subjektov:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Opombe k Prilogi 1

1.

Ta seznam zadeva vse vladne subjekte na centralni ravni in podrejene organizacije, za katere velja zakon o naročanju RA.

2.

Centralna banka RA: Sporazum se ne uporablja za naročila ali pridobitve Centralne banke Republike Armenije, povezane s prodajo, odkupom in razdelitvijo javnega dolga, vključno s posojili in državnimi obveznicami ter dolžniškimi in drugimi vrednostnimi papirji.

3.

Ministrstvo za obrambo RA, nacionalna varnostna služba RA, služba državne varnosti RA in policija RA: za te subjekte Sporazum krije le naročila naslednjih kategorij, ob upoštevanju odločitev Republike Armenije v skladu z odstavkom 1 člena III:

FSC

22

Oprema za železnice

23

Motorna vozila, prikolice in kolesa (razen avtobusov iz 2310)

24

Traktorji

25

Deli opreme vozil

26

Plašči in zračnice za vozila

29

Oprema motorja

30

Oprema za mehanski prenos moči

32

Stroji in oprema za obdelavo lesa

34

Stroji za obdelavo kovin

35

Oprema za opravljanje storitev in trgovanje

36

Posebni industrijski stroji

37

Kmetijski stroji in oprema

38

Oprema za gradbeništvo, rudarstvo, izkopavanje in vzdrževanje avtocest

39

Oprema za ravnanje z materiali

40

Vrvi, kabli, verige in napeljave

41

Hladilne in klimatske naprave

42

Protipožarna, reševalna in varnostna oprema

43

Črpalke in kompresorji

44

Peči, naprave za uparjevanje, oprema za sušenje in jedrski reaktorji

45

Vodovodna, ogrevalna in sanitarna oprema

FSC

46

Oprema za prečiščevanje vode in čiščenje odpadnih vod

47

Cevi, cevovodi, gumijaste cevi in napeljave

48

Ventili

49

Oprema za delavnice za vzdrževalna dela in popravila

53

Železnina in snovi za brušenje (abrazivi)

54

Montažne konstrukcije in zidarski odri

55

Stavbni les, montažni les, vezan les in furnir

56

Konstrukcijski in gradbeni materiali

61

Električne žice ter oprema za električno energijo in njeno distribucijo

62

Svetlobna telesa in svetilke

63

Alarmni in signalizacijski sistemi

65

Zdravstvena, zobozdravstvena in veterinarska oprema ter pripomočki

66

Instrumenti in laboratorijska oprema

67

Fotografska oprema

68

Kemikalije in kemični izdelki

69

Pripomočki in naprave za usposabljanje

70

Oprema za obdelavo podatkov splošnega namena, programska oprema, zaloge in pomožna oprema

71

Pohištvo

72

Pohištvo in naprave za gospodinjstvo in poslovne prostore

73

Oprema za pripravo in postrežbo hrane

74

Pisarniški stroji, oprema za vizualne zapise in oprema ADP

75

Pisarniške potrebščine in naprave

FSC

76

Knjige, zemljevidi in druge publikacije

77

Glasbeni instrumenti, fonografi in radijski sprejemniki

78

Oprema za prosti čas in športna oprema

79

Oprema in pripomočki za čiščenje

80

Ščetke, barve, tesnila in lepila

81

Posode, embalaža in pripomočki za pakiranje

85

Izdelki za osebno higieno

87

Kmetijski pripomočki

88

Žive živali

91

Goriva, maziva, olja in voski

93

Nekovinski predelani materiali

94

Nekovinske surovine

96

Rude, minerali in njihovi primarni proizvodi

99

Razno

PRILOGA 2

VLADNI SUBJEKTI NA PODCENTRALNI RAVNI

Pragi:

Blago

200 000 SDR

Storitve

200 000 SDR

Gradbene storitve

5 000 000 SDR

Seznam subjektov:

1.

Naslednji lokalni organi, kot so opredeljeni z zakonom RA o upravno-ozemeljski razdelitvi št. N-062-I z dne 7. novembra 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

PRILOGA 3

VSI DRUGI SUBJEKTI, KI NAROČAJO V SKLADU Z DOLOČBAMI TEGA SPORAZUMA

Pragi:

Blago

400 000 SDR

Storitve

400 000 SDR

Gradbene storitve

5 000 000 SDR

Vse pravne osebe (organi, ustanove in fundacije) javnega prava, zlasti:

1.

nekomercialne (nepridobitne) državne organizacije ali organizacije na ravni skupnosti;

2.

poslovne organizacije z več kot 50-odstotnim vladnim deležem ali deležem skupnosti;

3.

javne službe, vključno s podjetji v sektorju gospodarskih javnih služb, katerih naročila ureja zakon o naročanju.

Opomba k Prilogi 3

Ta seznam pravnih oseb javnega prava je objavljen v uradnem elektronskem biltenu o naročanju: http://www.procurement.am.

PRILOGA 4

BLAGO

Če ni drugače določeno, ta sporazum krije vse blago, ki ga naročajo subjekti iz prilog 1 do 3.

PRILOGA 5

STORITVE

Ta sporazum krije vse storitve, ki so opredeljene v skladu z začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov Združenih narodov (CPC), kot jo vsebuje dokument MTN.GNS/W/120.

PRILOGA 6

GRADBENE STORITVE

Prag:

5 000 000 SDR za priloge 1, 2 in 3.

Seznam ponujenih gradbenih storitev:

vse storitve, navedene v Oddelku 51 CPC.

PRILOGA 7

SPLOŠNE OPOMBE

Naslednja splošna opomba se brez izjeme uporablja za ta sporazum, vključno za priloge 1 do 6.

1.

Ta sporazum se ne uporablja za naročila kmetijskih proizvodov za pospešitev kmetijskih podpornih programov in programov prehranjevanja ljudi.

KONČNA PONUDBA KANADE ZA DODATEK I

(Besedilo v angleškem in francoskem jeziku je edino verodostojno)

PRILOGA 1

SUBJEKTI ZVEZNE VLADE

Če ni drugače določeno, ta sporazum krije naročila subjektov iz te priloge, ob upoštevanju naslednjih pragov:

Pragi

:

130 000 SDR

Blago

130 000 SDR

Storitve

5 000 000 SDR

Gradbene storitve

Seznam subjektov:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Opomba k Prilogi 1

Noben subjekt iz Priloge 1 nima pooblastila za ustanavljanje podrejenih subjektov.

PRILOGA 2

VLADNI SUBJEKTI NA PODCENTRALNI RAVNI

Če ni drugače določeno, ta sporazum krije naročila subjektov iz te priloge, ob upoštevanju naslednjih pragov:

Pragi

:

355 000 SDR

Blago

355 000 SDR

Storitve

5 000 000 SDR

Gradbene storitve

Seznam subjektov:

*†ALBERTA

Vsa ministrstva in agencije (vsi vladni oddelki ter agencije provinc, razni odbori, sveti in komisije province) province.

Ta priloga ne vključuje:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITANSKA KOLUMBIJA

Vsa ministrstva, odbori, komisije, agencije in odbori province.

Ta priloga ne vključuje zakonodajne skupščine.

†MANITOBA

Vsi oddelki, razni odbori in komisije province.

†NOVI BRUNSWICK

Vključeni so naslednji subjekti province:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NOVA FUNDLANDIJA IN LABRADOR

Vsi oddelki province.

†SEVEROZAHODNO OZEMLJE

Vsi oddelki in agencije ozemlja.

Ta priloga ne krije naročil, za katera velja politika Severozahodnega ozemlja o spodbujanju podjetništva.

*†NOVA ŠKOTSKA

Vsi oddelki in službe province, ustanovljeni v skladu z zakonom o javni službi.

Ta priloga ne vključuje nujne zdravstvene službe (oddelek ministrstva za zdravje) v zvezi z naročili, povezanimi s službo za prvo pomoč, vključno s telekomunikacijami za namene nujne zdravstvene oskrbe.

†NUNAVUT

Vsi oddelki in agencije ozemlja.

Ta priloga ne krije naročil, za katere velja Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politika NNI), niti naročil v okviru pogojev iz člena 24 ozemeljskih zahtev na zveznem ozemlju Nanavut.

ONTARIO

Vsa ministrstva province.

Vključene so naslednje agencije:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†OTOK PRINCA EDVARDA

Vsi oddelki in agencije province.

Ta priloga ne krije naročil gradbenih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo in vzdrževanje avtocest.

*QUÉBEC

Vsi oddelki province.

Vključeni so naslednji javni organi:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Ta priloga ne krije naročil:

(a)

kulturnih ali umetniških del in storitev;

(b)

storitev proizvodnje sadik;

(c)

za delo, ki ga na nepremičnini opravi izvajalec v skladu z določbami garancije ali jamstva v zvezi z nepremičnino ali prvotno opravljenim delom;

(d)

gradbenega jekla (vključno z zahtevami za podizvajalce) ter

(e)

neprofitnih organizacij.

Ta sporazum se ne uporablja za ukrepe province Québec, ki se sprejmejo ali ohranijo v zvezi s kulturo in kulturnimi industrijami.

*†SASKATCHEWAN

Vsa ministrstva province.

Kriti so naslednji odbori in agencije:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Ta priloga ne vključuje subjektov zakonodajne veje.

*†YUKON

Vsi oddelki in agencije ozemlja.

Opombe k Prilogi 2

1.

Za province in ozemlja, navedena v tej prilogi, se ta sporazum ne uporablja za olajšave ali omejitve za avtocestne projekte.

2.

Za province in ozemlja, navedena v tej prilogi, se ta sporazum ne uporablja za olajšave ali omejitve, povezane s programi, ki pospešujejo razvoj prizadetih območij.

3.

Ta sporazum ne krije naročil, ki naj bi prispevala h gospodarskemu razvoju v provincah Manitoba, Nova Fundlandija in Labrador, Novi Brunswick, Otok princa Edvarda in Nova Škotska ali ozemljih Nunavut, Yukon ali Severozahodnem ozemlju.

4.

Za tiste province in ozemlja, ki so označeni z zvezdico (*), ta sporazum ne krije naročil:

(a)

blaga, kupljenega za predstavitvene ali promocijske namene, ali

(b)

storitev ali gradbenih storitev, kupljenih za predstavitvene ali promocijske namene zunaj province ali ozemlja.

5.

Za tiste province in ozemlja, ki so označeni s križcem (†), ta sporazum ne krije naročil blaga, storitev ali gradbenih storitev, nabavljenih za ali ki se prenesejo na šolske organe in šolske svete ali njihove funkcionalne ustreznice, akademske ustanove, ki se financirajo z javnimi sredstvi, socialne službe ali bolnišnice.

6.

Nič v tem sporazumu se ne razlaga kot preprečitev kateremu koli subjektu province ali ozemlja, da bi uporabljal omejitve, ki pospešujejo splošno kakovost okolja v tej provinci ali na tem ozemlju, če take omejitve ne predstavljajo prikritih ovir v mednarodni trgovini.

7.

Ta sporazum ne krije naročil kritega subjekta v imenu nekritega subjekta.

8.

Ta sporazum ne vključuje kanadskih javnih podjetij (Crown Corporations) v provincah in na ozemljih.

9.

Za Islandijo in Kneževino Lihtenštajn se ta sporazum ne uporablja za naročila subjektov, ki so navedeni v tej prilogi.

PRILOGA 3

VLADNA PODJETJA

Če ni drugače določeno, ta sporazum krije naročila subjektov iz te priloge, ob upoštevanju naslednjih pragov:

Pragi

:

355 000 SDR

Blago

355 000 SDR

Storitve

5 000 000 SDR

Gradbene storitve

Seznam zveznih podjetij:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Opombe k Prilogi 3

1.

Za večjo gotovost se člen XVII uporablja za naročila Via Rail Canada Inc. in Royal Canadian Mint, s čimer se spoštuje varovanja poslovne tajnosti predloženih informacij.

2.

Kanadski Dodatek 1 ne vključuje naročil s strani ali v imenu Royal Canadian Mint za surovine za uporabo pri kovanju kar koli drugega kot kanadskega zakonitega plačilnega sredstva.

3.

Za Evropsko unijo, Islandijo in Kneževino Lihtenštajn se ta sporazum ne uporablja za naročila subjektov, ki so navedeni v tej prilogi.

PRILOGA 4

BLAGO

1.

Razen če ni drugače določeno in ob upoštevanju odstavka 2, ta sporazum krije vse blago.

2.

Ob uporabi odstavka 1 člena III tega sporazuma za naročila ministrstva za državno obrambo, Kraljeve kanadske konjeniške policije, Ministrstva za ribištvo in oceane za kanadsko obalno stražo in policije na ravni provinc ta sporazum krije le blago, opisano v zvezni klasifikaciji dobav (FSC), navedeno spodaj:

FSC

22.

Oprema za železnice

FSC

23.

Motorna vozila, priklopniki in kolesa (razen avtobusov iz 2310 in vojaških tovornjakov in priklopnikov iz 2320 in 2330 ter goseničnih bojnih, jurišnih in taktičnih vozil iz 2350 ter kolesnih bojnih, jurišnih in taktičnih vozil iz 2355, prej uvrščenih v 2320)

FSC

24.

Traktorji

FSC

25.

Deli opreme vozil

FSC

26.

Plašči in zračnice za vozila

FSC

29.

Oprema motorja

FSC

30.

Oprema za mehanski prenos moči

FSC

32.

Stroji in oprema za obdelavo lesa

FSC

34.

Stroji za obdelavo kovin

FSC

35.

Oprema za opravljane storitev in trgovanje

FSC

36.

Posebni industrijski stroji

FSC

37.

Kmetijski stroji in oprema

FSC

38.

Oprema za gradbeništvo, rudarstvo, izkopavanje in vzdrževanje avtocest

FSC

39.

Oprema za ravnanje z materiali

FSC

40.

Vrvi, kabli, verige in napeljave

FSC

41.

Hladilne in klimatske naprave

FSC

42.

Protipožarna, reševalna in varnostna oprema (razen 4220: Oprema za pomorsko reševanje in potapljanje, in 4230: Oprema za dekontaminacijo in impregnacijo)

FSC

43.

Črpalke in kompresorji

FSC

44.

Peči, naprave za uparjevanje, oprema za sušenje in jedrski reaktorji

FSC

45.

Vodovodna, ogrevalna in sanitarna oprema

FSC

46.

Oprema za prečiščevanje vode in čiščenje odpadnih vod

FSC

47.

Cevi, cevovodi, gumijaste cevi in napeljave

FSC

48.

Ventili

FSC

49.

Oprema za delavnice za vzdrževalna dela in popravila

FSC

52.

Merilna orodja

FSC

53.

Železnina in snovi za brušenje (abrazivi)

FSC

54.

Montažne konstrukcije in zidarski odri

FSC

55.

Stavbni les, montažni les, vezan les in furnir

FSC

56.

Konstrukcijski in gradbeni materiali

FSC

61.

Električne žice ter oprema za električno energijo in njeno distribucijo

FSC

62.

Svetlobna telesa in svetilke

FSC

63.

Alarmni in signalizacijski sistemi

FSC

65.

Zdravstvena, zobozdravstvena in veterinarska oprema ter pripomočki

FSC

66.

Instrumenti in laboratorijska oprema (razen 6615: Avtopilotski mehanizmi in žirodeli v zraku ter 6665: Instrumenti in naprave za zaznavanje nevarnosti)

FSC

67.

Fotografska oprema

FSC

68.

Kemikalije in kemični izdelki

FSC

69.

Pripomočki in naprave za usposabljanje

FSC

70.

Oprema za obdelavo podatkov v splošne namene, programska oprema, zaloge in pomožna oprema (razen 7010: Konfiguracije opreme za samodejno obdelavo podatkov za splošne namene)

FSC

71.

Pohištvo

FSC

72.

Pohištvo in naprave za gospodinjstvo in poslovne prostore

FSC

73.

Oprema za pripravo in postrežbo hrane

FSC

74.

Pisarniške naprave, sistem za urejanje besedila in oprema za vizualne zapise

FSC

75.

Pisarniške potrebščine in oprema

FSC

76.

Knjige, zemljevidi in druge publikacije (razen 7650: Risbe in specifikacije)

FSC

77.

Glasbeni instrumenti, fonografi in radijski sprejemniki

FSC

78.

Oprema za prosti čas in športna oprema

FSC

79.

Oprema in pripomočki za čiščenje

FSC

80.

Ščetke, barve, tesnila in lepila

FSC

81.

Posode, embalaža in pripomočki za pakiranje

FSC

85.

Izdelki za osebno higieno

FSC

87.

Kmetijski pripomočki

FSC

88.

Žive živali

FSC

91.

Goriva, maziva, olja in voski

FSC

93.

Nekovinski predelani materiali

FSC

94.

Nekovinske surovine

FSC

96.

Rude, minerali in njihovi primarni proizvodi

FSC

99.

Razno

PRILOGA 5

STORITVE

1.

Če ni drugače določeno, ta sporazum krije storitve, navedene v odstavkih 2 in 3. Take storitve so opredeljene v skladu z začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov Združenih narodov (CPC), ki je na voljo na: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Za namene izvajanja tega sporazuma za zvezne subjekte in podjetja bo Kanada uporabila „sistem skupne klasifikacije“.

2.

Ta sporazum krije naslednje storitve, ki jih naročajo zvezni subjekti iz Priloge 1 in zvezna podjetja iz Priloge 3:

861

Pravne storitve (izključno svetovalne storitve na področju zunanjega in mednarodnega prava)

862

Računovodske, revizijske in knjigovodske storitve

863

Davčne storitve (razen pravnih storitev)

86503

toritve svetovanja pri upravljanju trženja

8671

Arhitekturne storitve

8672

Projektiranje

8673

Integrirane inženirske storitve (razen 86731 Integrirane inženirske storitve za projekte prometne infrastrukture na ključ)

3.

Ta sporazum krije naslednje storitve, ki jih naročajo zvezni subjekti iz Priloge 1, vladni subjekti na podcentralni ravni iz Priloge 2 in zvezna podjetja iz Priloge 3:

633

Popravila izdelkov za široko rabo

641

Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

642-643

Strežba jedi in pijač

7471

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

7512

Komercialne kurirske storitve (vključno z večmodalnimi)

7523

Elektronska izmenjava podatkov (EDI)

7523

Elektronska pošta

7523

Faksimilne storitve z dodano vrednostjo, vključno s shrani in pošlji ter shrani in poišči pretvorbo kod in protokolov

7523

Pridobivanje spletnih informacij in podatkovnih baz

7523

Glasovna pošta

821

Nepremičninske storitve, ki vključujejo lastniško ali zakupljeno posest

822

Trgovanje z nepremičninami za tuj račun

samo od 83106 do 83109

Storitve zakupa ali najema v zvezi stroji in opremo brez upravljavca

samo od 83203 do 83209

Storitve zakupa ali najema v zvezi z osebnimi in gospodinjskimi predmeti

841

Svetovalne storitve v zvezi z nameščanjem računalniške strojne opreme

842

Storitve nameščanja programske opreme, vključno s storitvami svetovanja o sistemih in programski opremi, analizo sistemov, zasnovo, programiranjem in vzdrževanjem

843

Storitve obdelave podatkov, vključno s storitvami obdelave, tabeliranja in upravljanja naprav

843

Spletne informacije in/ali obdelava podatkov (vključno z obdelavo transakcij)

844

Storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

845

Vzdrževanje in popravila pisarniških strojev in opreme, vključno z računalniki

849

Druge računalniške storitve

86501

Splošne storitve svetovanja v zvezi z upravljanjem

86504

Svetovanje v zvezi z upravljanjem človeških virov

86505

Svetovanje v zvezi z upravljanjem proizvodnje

8660

Storitve, povezane s svetovanjem v zvezi z upravljanjem (razen 86602 Storitve na področju arbitraže in sprave)

8674

Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhitekture

8676

Storitve tehničnega preskušanja in analiz, vključno z nadzorom kakovosti in inšpekcijskimi pregledi (razen s sklicevanjem na FSC 58 in prevozne opreme)

874

Storitve čiščenja stavb

876

Storitve pakiranja

8814

Storitve, povezane z gozdarstvom in sečnjo, vključno z gospodarjenjem z gozdovi

883

Storitve, povezane z rudarstvom, vključno s storitvami vrtanja in storitvami na kraju samem

od 8861 do 8864 in 8866

Storitve, povezane s popravilom kovinskih izdelkov, strojev in opreme

940

Komunalne, sanitarne in podobne storitve

Opombe k Prilogi 5

1.

Za ta sporazum veljajo pogoji, določeni v časovnem razporedu Kanade k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami (GATS).

2.

Kritje Kanade za telekomunikacijske storitve je omejeno na storitve z dodano vrednostjo, za opravljanje katerih se pri ponudnikih javnih telekomunikacijskih prenosnih omrežij zakupijo osnovne telekomunikacijske zmogljivosti.

3.

Ta sporazum ne krije naročanja naslednjega:

(a)

storitev za upravljanje in delovanje vladnih zmogljivosti ali zmogljivosti v zasebni lasti, ki se uporabljajo za vladne namene, vključno z raziskavami in razvojem, ki se financirata z zveznimi sredstvi;

(b)

komunalnih storitev;

(c)

arhitekturnih in inženirskih storitev, povezanih z letališko, komunikacijsko in raketno infrastrukturo;

(d)

gradnje in popravil ladij ter s tem povezanih arhitekturnih in inženirskih storitev;

(e)

vseh storitev, ki se nanašajo na tisto blago, ki ga kupijo Ministrstvo za nacionalno obrambo, Kraljeva kanadska konjeniška policija, Ministrstvo za ribištvo in oceane za kanadsko obalno stražo in policije na ravni provinc, ki niso krite s tem sporazumom, ter

(f)

storitev, ki se naročajo za podporo vojaških sil, nameščenih v tujini.

PRILOGA 6

GRADBENE STORITVE

1.

Razen če ni drugače določeno in ob upoštevanju odstavka 2, ta sporazum krije vse gradbene storitve, opredeljene v Oddelku 51 začasne osrednje klasifikacije proizvodov Združenih narodov (CPC), ki je na voljo na: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Ta sporazum ne krije naročanja naslednjega:

(a)

storitev izkopavanja, in

(b)

gradbenih storitev, ki jih naroča zvezno Ministrstvo za promet ali se naročajo v njegovem imenu.

PRILOGA 7

SPLOŠNE OPOMBE

Če ni drugače določeno, veljajo za ta sporazum naslednje splošne opombe, vključno s prilogami 1 do 6.

1.

Ta sporazum ne krije naročil v zvezi z naslednjim:

(a)

gradnjo in popravilom ladij;

(b)

opremo, sistemi, sestavnimi deli in vgrajenimi materiali za mestno železnico in mestni prevoz ter vsemi materiali iz železa ali jekla, povezanimi s projektom;

(c)

FSC 58 (komunikacijska oprema, oprema za odkrivanje sevanja in radiacijska oprema), ter

(d)

kmetijskimi proizvodi v podporo kmetijskim podpornim programom ali programom za prehrano ljudi.

2.

Ta sporazum se ne uporablja za sredstva, namenjena za mala podjetja in podjetja v lasti manjšin.

3.

Ta sporazum se ne uporablja za ukrepe, ki se sprejmejo ali ohranijo v zvezi z avtohtonim prebivalstvom. Sporazum ne vpliva na obstoječe avtohtone ali pogodbene pravice katerega koli avtohtonega ljudstva v Kanadi v skladu z oddelkom 35 Ustavnega zakona, 1982.

4.

Glede kritja s strani kanadske države so naročila opredeljena kot pogodbene transakcije za nakup blaga ali storitev za neposredno korist ali uporabo s strani vlade. Postopek naročanja je postopek, ki se začne potem, ko se je subjekt odločil o svojih potrebah ter se odloči za naročilo in vključno z oddajo naročila. Ne vključuje naročil med enim vladnim subjektom ali vladnim podjetjem in drugim vladnim subjektom ali vladnim podjetjem.

5.

Ta sporazum ne krije naročanja prevoznih storitev, ki so sestavni del naročila ali so z njim povezane.

6.

Ta sporazum krije storitve, opredeljene v Prilogi 5, in gradbene storitve, opredeljene v Prilogi 6, za posamezno pogodbenico samo, če taka pogodbenica zagotavlja vzajemni dostop do zadevne storitve.

7.

Če naročilo, ki ga odda subjekt, ni krito s tem sporazumom, se ta sporazum ne razlaga tako, da krije katero koli blago ali storitev, ki sta del tega naročila.

8.

Ta sporazum se ne uporablja za naročila v skladu z mednarodnim sporazumom in ki so namenjena za skupno izvedbo ali uporabo projekta.

9.

Katera koli izključitev, ki je bodisi izrecno ali na splošno povezana z zveznimi subjekti ali subjekti na podcentralni ravni ali podjetji iz Priloge 1, Priloge 2 ali Priloge 3, se bo uporabljala tudi za kateri koli subjekt ali subjekte, podjetje ali podjetja, ki jih nasledijo, na tak način, da se ohrani vrednost te ponudbe.

Prihodnje obveznosti Evropske unije za Dodatek I (končno)

PRILOGA 1

VLADNI SUBJEKTI NA CENTRALNI RAVNI

Blago

Pragi: 130 000 SDR

Storitve (Opredeljene v Prilogi 5)

Pragi: 130 000 SDR

Dela (Opredeljena v Prilogi 6)

Pragi: 5 000 000 SDR

1.   SUBJEKTI EVROPSKE UNIJE

1.

Svet Evropske unije

2.

Evropska komisija

3.

Evropska služba za zunanje delovanje

2.   CENTRALNI VLADNI JAVNI ORGANI NAROČNIKI DRŽAV ČLANIC EU

(a)

Za blago, storitve, ponudnike in izvajalce storitev iz Lihtenštajna, Švice, Islandije, Norveške, Nizozemske v zvezi z Arubo, naročila vseh centralnih vladnih javnih organov naročnikov držav članic EU. Priloženi seznam je okviren.

(b)

Za blago, storitve, ponudnike in izvajalce storitev iz Izraela, naročila naslednjih centralnih vladnih javnih organov naročnikov.

(c)

Za blago, storitve, ponudnike in izvajalce storitev iz Združenih držav; Kanade; Japonske; Hong Konga, Kitajske; Singapurja; Koreje; Armenije in ločenega carinskega območja Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja, naročila naslednjih centralnih vladnih javnih organov naročnikov, če niso označeni z zvezdico.

(d)

Brez poseganja v točko (c), za blago, storitve, ponudnike in izvajalce storitev iz Združenih držav, Japonske ter ločenega carinskega območja Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja, naročila naslednjih centralnih vladnih javnih organov naročnikov držav članic EU, če so označeni z dvojno zvezdico.

BELGIJA

1.

Zvezne javne službe:

1.

Zvezne javne službe:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BOLGARIJA

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives")

37.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.

Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

ČEŠKA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANSKA

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

NEMČIJA

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIJA

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRČIJA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ŠPANIJA

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANCIJA

1.   Ministrstva

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Nacionalne javne ustanove

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Neodvisne institucije, organi in jurisdikcije

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Drugi nacionalni javni organi

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRSKA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIJA

I.

Nabavni organi:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Drugi nacionalni javni organi:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

CIPER

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

(a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)

Αστυνομία (Police)

(c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

(a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

(b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

(a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

(b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

(c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

(d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

(e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

(f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

(g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

(h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

(i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

(a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

(b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)