ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2014.029.slv

Uradni list

Evropske unije

L 29

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
31. januar 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 65/2014 z dne 1. oktobra 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 66/2014 z dne 14. januarja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap ( 1 )

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

31.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 65/2014

z dne 1. oktobra 2013

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo velik potencial za prihranek energije in med katerimi so velike razlike v stopnjah učinkovitosti pri enakovredni uporabnosti.

(2)

Energija, ki jo porabijo električne pečice, predstavlja znaten delež v skupnem povpraševanju po energiji v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energijske učinkovitosti so možnosti dodatnih prihrankov energije pri teh aparatih precejšnje.

(3)

Predpisi o označevanju gospodinjskih električnih pečic z energijskimi nalepkami so bili določeni z Direktivo Komisije 2002/40/ES z dne 8. maja 2002 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih pečic (2).

(4)

Tehnološki razvoj na področju gospodinjskih aparatov za kuhanje je bil v zadnjih letih hiter. Poleg tega so pripravljalne študije o okoljsko primerni zasnovi izdelkov pokazale, da imajo gospodinjske plinske pečice in kuhinjske nape velik potencial za prihranek energije. Da bi energijske nalepke zagotovile dinamične spodbude dobaviteljem za nadaljnje izboljševanje energijske učinkovitosti teh aparatov in da se pospeši preobrazba trga v smeri energijsko učinkovitih tehnologij, bi bilo treba Direktivo 2002/40/ES razveljaviti in uvesti nove določbe.

(5)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati za gospodinjske električne in plinske pečice, tudi tiste, ki so vgrajene v štedilnike, ter električne kuhinjske nape.

(6)

Ta uredba bi morala uvesti revidirano lestvico energijske učinkovitosti od A+++ do D za vse obravnavane pečice in novo lestvico energijske učinkovitosti od A do G z dodanim „+“ na vrhu lestvice vsaki dve leti, dokler za kuhinjske nape ni dosežen razred A+++; te dodatne razrede bi bilo treba dodati za pospešitev uveljavljanja visoko učinkovitih aparatov na trgu.

(7)

Pričakovan skupni učinek določb iz te uredbe in Uredbe Komisije (EU) št. 66/2014 z dne 14. januarja 2014 o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap (3) je 27 PJ letnega prihranka primarne energije do leta 2020, ki se do leta 2030 poveča na 60 PJ na leto.

(8)

Nivo zvokovne moči kuhinjske nape je lahko za končne uporabnike pomemben vidik. Na nalepke za kuhinjske nape bi bilo treba vključiti informacije o nivojih zvokovne moči, s čimer se končnim uporabnikom omogoči, da so pri sprejemanju odločitev dobro obveščeni.

(9)

Podatke na ustrezni nalepki bi bilo treba pridobiti z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi postopki za izračun in merjenje, ki upoštevajo najsodobnejše priznane metode za izračun in merjenje, vključno z usklajenimi standardi, ki so jih sprejele evropske standardizacijske organizacije, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji (4).

(10)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za gospodinjske pečice, tudi kadar so vgrajene v štedilnike, in električne kuhinjske nape.

(11)

Ta uredba bi morala določiti zahteve za tehnično dokumentacijo in podatkovno kartico za gospodinjske pečice, tudi kadar so vgrajene v štedilnike, in električne kuhinjske nape, tudi kadar so namenjene za negospodinjsko rabo.

(12)

Ta uredba bi morala določiti zahteve za podatke, ki jih je treba zagotoviti za katero koli obliko prodaje na daljavo, oglaševanje in tehnično promocijsko gradivo za gospodinjske pečice (tudi kadar so vgrajene v štedilnike) in električne kuhinjske nape, tudi kadar so namenjene za negospodinjsko rabo.

(13)

Primerno je zagotoviti pregled določb iz te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka ter zlasti uspešnosti in primernosti pristopa, uporabljenega za določanje razredov energijske učinkovitosti gospodinjskih pečic –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje z nalepkami in navajanje dodatnih podatkov o izdelku za gospodinjske električne in plinske pečice (tudi kadar so vgrajene v štedilnike) in električne kuhinjske nape, vključno s prodajo za negospodinjsko rabo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pečice, ki kot energijske vire ne uporabljajo električne energije ali plina;

(b)

pečice s funkcijo „mikrovalovnega segrevanja“;

(c)

majhne pečice;

(d)

prenosne pečice;

(e)

pečice, ki skladiščijo toploto;

(f)

pečice, ki se segrevajo s paro kot osnovno funkcijo segrevanja;

(g)

pečice, zasnovane za uporabo le s plini „tretje plinske družine“ (propanom in butanom).

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pečica“ pomeni aparat ali del aparata z enim ali več prostori za peko, ki uporabljajo električno energijo in/ali plin ter v katerih se hrana pripravi z uporabo običajnega načina ali načina z ventilatorjem;

2.

„prostor za peko“ pomeni zaprt predelek, v katerem se lahko nadzoruje temperatura za pripravo hrane;

3.

„pečica z več prostori za peko“ pomeni pečico z dvema ali več prostori za peko, pri čemer je vsak segrevan ločeno;

4.

„majhna pečica“ pomeni pečico, pri kateri so vsi prostori za peko široki in globoki manj kot 250 mm ali visoki manj kot 120 mm;

5.

„prenosna pečica“ pomeni pečico z maso izdelka manj kot 18 kilogramov, in ki ni predvidena za vgradnjo;

6.

„mikrovalovno segrevanje“ pomeni ogrevanje hrane z uporabo elektromagnetne energije;

7.

„običajni način“ pomeni način delovanja pečice, ki uporablja za kroženje ogretega zraka v prostoru za peko le naravni prenos toplote;

8.

„način z ventilatorjem“ pomeni način delovanja pečice, pri katerem kroženje ogretega zraka v prostoru za peko pečice zagotavlja vgrajen ventilator;

9.

„cikel“ pomeni čas ogrevanja standardizirane vsebine v prostoru za peko pečice pod opredeljenimi pogoji;

10.

„štedilnik“ pomeni aparat, sestavljen iz pečice in kuhalne plošče, ki uporablja plin ali električno energijo;

11.

„način delovanja“ pomeni stanje pečice med uporabo;

12.

„toplotni vir“ pomeni glavno vrsto energije za ogrevanje pečice;

13.

„kuhinjska napa“ pomeni aparat na motorni pogon, s katerim upravlja, ki je namenjen za zbiranje onesnaženega zraka nad kuhalno ploščo, ali pa vključuje prezračevalni sistem, ki se namesti poleg štedilnikov, kuhalnih plošč in podobnih izdelkov za kuhanje ter vleče paro v notranjo izpušno cev;

14.

„način samodejnega delovanja v času kuhanja“ pomeni stanje, v katerem je pretok zraka v kuhinjski napi v času kuhanja samodejno nadzorovan z enim ali več senzorji, vključno z nadzorom vlage, temperature itd.;

15.

„popolnoma avtomatska kuhinjska napa“ pomeni kuhinjsko napo, pri kateri so pretok zraka in/ali druge funkcije 24 ur, vključno s časom kuhanja, samodejno nadzorovane z enim ali več senzorji;

16.

„točka največje učinkovitosti“ (BEP) pomeni točko delovanja kuhinjske nape z največjo učinkovitostjo pretoka zraka (FDEnapa);

17.

„učinkovitost osvetljevanja“ (LEnapa) pomeni razmerje med povprečno osvetljenostjo, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje kuhinjske nape za gospodinjstvo in močjo sistema za osvetljevanje, izraženo v luksih/W;

18.

„učinkovitost filtriranja maščob“ (GFEnapa) pomeni relativni delež maščob, ki se zadržijo v filtrih za maščobo v kuhinjski napi;

19.

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje, vendar ne zagotavlja nobene funkcije ali zagotavlja le prikaz stanja izključenosti ali zagotavlja le funkcije, ki so namenjene za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);

20.

„stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje in je predvideni način njenega delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotavlja pa le funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa skupaj s prikazom aktivirane funkcije ponovnega vklopa in/ali prikazom informacij ali statusa, ki lahko trajajo nedoločen čas;

21.

„funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov delovanja, vključno z aktivnim načinom na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki zagotavlja dodatne funkcije, vključno z glavno funkcijo;

22.

„prikaz informacij ali stanja na zaslonu“ je stalna funkcija, s katero se zagotavljajo informacije ali prikazuje stanje opreme na zaslonu, vključno s prikazom časa;

23.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali bo predvidoma kupil izdelek;

24.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, na kateri so aparati razstavljeni in/ali ponujeni v prodajo ali najem;

25.

„enakovredni model“ pomeni model, ki je dan na trg in ima enake tehnične parametre kot drug model, ki ga je isti proizvajalec ali uvoznik dal na trg pod drugačno tržno številčno oznako.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev in časovni razpored

Dobavitelji zagotovijo naslednje:

1.

V zvezi z nalepkami, podatkovnimi karticami in tehnično dokumentacijo:

(a)

Za gospodinjske pečice:

(i)

vsaka gospodinjska pečica je opremljena z eno ali več tiskanimi nalepkami s podatki v obliki, določeni v točki 1 Priloge III za vsak prostor za peko pečice;

(ii)

za gospodinjske pečice, ki so dane na trg, je na voljo podatkovna kartica izdelka v skladu s točko A Priloge IV;

(iii)

organom držav članic je na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v točki A Priloge V;

(iv)

vsak oglas za določen model gospodinjske pečice vsebuje razred energijske učinkovitosti, če so v oglasu podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(v)

katero koli tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom gospodinjske pečice, ki opisuje tehnične parametre te pečice, vsebuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela;

(vi)

elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot je določeno v točki 1 Priloge III, se trgovcem da na razpolago za vsak prostor za peko vsakega modela gospodinjske pečice;

(vii)

elektronska podatkovna kartica, kot je določena v točki A priloge IV, se trgovcem da na razpolago za vsak model gospodinjske pečice.

(b)

Za kuhinjske nape:

(i)

vsaka kuhinjska napa je opremljena s tiskano nalepko s podatki v obliki, določeni v točki 2 Priloge III;

(ii)

za kuhinjske nape, ki so dane na trg, je na voljo podatkovna kartica izdelka v skladu s točko B Priloge IV;

(iii)

organom držav članic je na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v točki B Priloge V;

(iv)

vsak oglas za določen model kuhinjske nape vsebuje razred energijske učinkovitosti, če so v oglasu podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(v)

vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom kuhinjske nape, ki opisuje tehnične parametre te nape, vsebuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela;

(vi)

elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot je določeno v točki 2 Priloge III, se trgovcem da na razpolago za vsak model kuhinjske nape;

(vii)

elektronska podatkovna kartica, kot je določena v točki B priloge IV, se trgovcem da na razpolago za vsak model kuhinjske nape.

2.

V zvezi z razredi energijske učinkovitosti:

(a)

Za gospodinjske pečice se razred energijske učinkovitosti prostora za peko v pečici določi v skladu s točko 1 Priloge I in točko 1 Priloge II.

(b)

Za kuhinjske nape:

(i)

se razredi energijske učinkovitosti določijo v skladu s točko 2(a) Priloge I in točko 2.1 Priloge II;

(ii)

se razredi učinkovitosti pretoka zraka določijo v skladu s točko 2(b) Priloge I in točko 2.2 Priloge II;

(iii)

se razredi učinkovitosti osvetljevanja določijo v skladu s točko 2(c) Priloge I in točko 2.3 Priloge II;

(iv)

se razredi učinkovitosti filtriranja maščob določijo v skladu s točko 2(d) Priloge I in točko 2.4 Priloge II.

3.

V zvezi z obliko nalepk:

(a)

Za gospodinjske pečice je oblika nalepke za prostor za peko pečice določena v točki 1 Priloge III, in sicer za aparate, ki se dajejo na trg od 1. julija 2015.

(b)

Za kuhinjske nape je oblika nalepke določena v točki 2 Priloge III v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(i)

za kuhinjske nape, dane na trg od 1. januarja 2015, so nalepke z razredi energijske učinkovitosti A, B, C, D, E, F, G v skladu s točko 2.1.1 Priloge III (nalepka 1) ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 2.1.2 navedene priloge (nalepka 2);

(ii)

za kuhinjske nape, dane na trg od 1. januarja 2016, so nalepke z razredi energijske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F v skladu s točko 2.1.2 Priloge III (nalepka 2) ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 2.1.3 navedene priloge (nalepka 3);

(iii)

za kuhinjske nape, dane na trg od 1. januarja 2018, so nalepke z razredi energijske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E v skladu s točko 2.1.3 Priloge III (nalepka 3) ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 2.1.4 navedene priloge (nalepka 4);

(iv)

za kuhinjske nape, dane na trg od 1. januarja 2020, so nalepke z razredi energijske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v skladu s točko 2.1.4 Priloge III (nalepka 4).

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotovijo naslednje:

1.

Za gospodinjske pečice:

(a)

vsaka pečica, predstavljena na prodajnem mestu, ima za vsak prostor za peko nalepko, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(a)(i), prikazano na sprednji strani ali na vrhu aparata ali v neposredni bližini aparata tako, da je zlahka opazna in da je jasno, da pripada modelu, ne da bi bilo treba prebrati blagovno znamko in številko modela na nalepki;

(b)

pečice, ponujene v prodajo ali najem, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik lahko videl razstavljeni izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, se tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu z delom A Priloge VI k tej uredbi, razen ko se ponudba objavi na spletu, ko pa veljajo določbe iz Priloge VII;

(c)

vsak oglas za vsako obliko ali medij prodaje in trženja na daljavo za določen model pečice navaja sklic na razred energijske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom, ki opisuje tehnične parametre pečice, vsebuje razred energijske učinkovitosti modela.

2.

Za kuhinjske nape:

(a)

vsaki kuhinjski napi, predstavljeni na prodajnem mestu, je priložena nalepka, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(b)(i), prikazana na sprednji strani ali na vrhu aparata ali v neposredni bližini aparata tako, da je zlahka opazna in da je jasno, da pripada modelu, ne da bi bilo treba prebrati blagovno znamko in številko modela na nalepki;

(b)

kuhinjske nape, ponujene v prodajo ali najem, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik lahko videl razstavljeni izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, se tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu z delom B Priloge VI k tej uredbi, razen ko se ponudba objavi na spletu, ko pa veljajo določbe iz Priloge VII;

(c)

vsak oglas za vsako obliko ali medij prodaje in trženja na daljavo za določen model kuhinjske nape navaja sklic na razred energijske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom, ki opisuje tehnične parametre kuhinjske nape, vsebuje razred energijske učinkovitosti modela.

Člen 5

Merilne in računske metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členom 3 in členom 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih postopkov, ob upoštevanju najsodobnejših priznanih merilnih in računskih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Pri izvajanju tržnega nadzora glede skladnosti z zahtevami iz te uredbe organi držav članic uporabljajo postopek za preverjanje iz Priloge VIII.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo pregleda ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje do 1. januarja 2021.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva Komisije 2002/40/ES se razveljavi s 1. januarjem 2015.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Za gospodinjske pečice, ki so skladne z določbami te uredbe in ki se dajo na trg ali se ponudijo v prodajo, najem ali nakup na odplačilo pred 1. januarjem 2015, velja, da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2002/40/ES.

2.   Od 1. januarja do 1. aprila 2015 lahko trgovci uporabijo člen 4(1)(b) za določene pečice, za katere velja navedena določba.

3.   Od 1. januarja do 1. aprila 2015 lahko trgovci uporabijo člen 4(2)(b) za določene kuhinjske nape, za katere velja navedena določba.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 1. januarja 2015. Toda člen 3(1)(a)(iv) in (v), člen 3(1)(b)(iv) in (v), člen 4(1)(b), (c) in (d), ter člen 4(2)(b), (c) in (d) se uporabljajo od 1. aprila 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 128, 15.5.2002, str. 45.

(3)  Glej stran 33 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(5)  Direktiva 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS (UL L 390, 31.12.2004, str. 24).


PRILOGA I

Razredi učinkovitosti

1.   KUHINJSKE PEČICE

Razredi energijske učinkovitosti za kuhinjske pečice se določijo ločeno za vsak prostor za peko v skladu z vrednostmi iz preglednice 1 iz te priloge. Energijska učinkovitost pečic se določi v skladu s točko 1 Priloge II.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti kuhinjskih pečic

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za pekoy)

A+++ (najučinkovitejši)

EEIprostor za peko < 45

A++

45 ≤ EEIprostor za peko < 62

A+

62 ≤ EEIprostor za peko < 82

A

82 ≤ EEIprostor za peko < 107

B

107 ≤ EEIprostor za peko < 132

C

132 ≤ EEIprostor za peko < 159

D (najmanj učinkovit)

EEIprostor za peko ≥ 159

2.   KUHINJSKE NAPE

(a)

Razredi energijske učinkovitosti za kuhinjske nape se določijo v skladu z vrednostmi iz preglednice 2 iz te priloge. Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa) kuhinjskih nap se izračuna v skladu s točko 2.1 Priloge II.

Preglednica 2

Razredi energijske učinkovitosti za kuhinjske nape

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa)

Nalepka 1

Nalepka 2

Nalepka 3

Nalepka 4

A+++ (najučinkovitejši)

 

 

 

EEInapa < 30

A++

 

 

EEInapa < 37

30 ≤ EEInapa < 37

A+

 

EEInapa < 45

37 ≤ EEInapa < 45

37 ≤ EEInapa < 45

A

EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

B

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

C

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

D

85 ≤ EEInapa < 100

85 ≤ EEInapa < 100

85 ≤ EEInapa < 100

EEInapa ≥ 85

E

100 ≤ EEInapa < 110

100 ≤ EEInapa < 110

EEInapa ≥ 100

 

F

110 ≤ EEInapa < 120

EEInapa ≥ 110

 

 

G (najmanj učinkovit)

EEInapa ≥ 120

 

 

 

(b)

Razredi učinkovitosti pretoka zraka za kuhinjsko napo se določijo v skladu z učinkovitostjo pretoka zraka nape (FDEnapa), kot je navedena v preglednici 3. Učinkovitost dinamike toka kuhinjske nape se določi v skladu s točko 2.2 Priloge II.

Preglednica 3

Razredi učinkovitosti pretoka zraka za kuhinjske nape

Razred učinkovitosti dinamike toka

Učinkovitost dinamike toka (EEInapa)

A (najučinkovitejši)

FDEnapa > 28

B

23 < FDEnapa ≤ 28

C

18 < FDEnapa ≤ 23

D

13 < FDEnapa ≤ 18

E

8 < FDEnapa ≤ 13

F

4 < FDEnapa ≤ 8

G (najmanj učinkovit)

FDEnapa ≤ 4

(c)

Razredi učinkovitosti osvetljevanja za kuhinjsko napo se določijo v skladu z učinkovitostjo osvetljevanja nape (LEnapa), kot je navedena v preglednici 4. Učinkovitost osvetljevanja kuhinjskih nap se določi v skladu s točko 2.3 Priloge II.

Preglednica 4

Razredi učinkovitosti osvetljevanja za kuhinjske nape

Razred učinkovitosti osvetljevanja

Učinkovitost osvetljevanja (LEnapa)

A (najučinkovitejši)

LEnapa > 28

B

20 < LEnapa ≤ 28

C

16 < LEnapa ≤ 20

D

12 < LEnapa ≤ 16

E

8 < LEnapa ≤ 12

F

4 < LEnapa ≤ 8

G (najmanj učinkovit)

LEnapa ≤ 4

(d)

Razredi učinkovitosti filtriranja maščob za kuhinjsko napo se določijo v skladu z njeno učinkovitostjo filtriranja maščob (GFEnapa), kot je navedena v preglednici 5. Učinkovitost filtriranja maščob kuhinjskih nap se določi v skladu s točko 2.4 Priloge II.

Preglednica 5

Razredi učinkovitosti filtriranja maščob (GFEnapa) za kuhinjske nape

Razred učinkovitosti filtriranja maščob

Učinkovitost filtriranja maščob (v %)

A (najučinkovitejši)

GFEnapa > 95

B

85 < GFEnapa ≤ 95

C

75 < GFEnapa ≤ 85

D

65 < GFEnapa ≤ 75

E

55 < GFEnapa ≤ 65

F

45 < GFEnapa ≤ 55

G (najmanj učinkovit)

GFEnapa ≤ 45


PRILOGA II

Meritve in izračuni

Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje morajo biti opravljene meritve in izračuni ob uporabi zanesljive, točne in ponovljive metode, ki upošteva najnovejše splošno priznane merilne in računske metode, vključno s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so bile za ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Ustrezajo tehničnim opredelitvam, pogojem, enačbam in parametrom iz te priloge.

1.   GOSPODINJSKE PEČICE

Poraba električne energije prostora za peko gospodinjske pečice se meri za en standardiziran cikel v običajnem načinu in v načinu z ventilatorjem, če je na voljo, s segrevanjem standardizirane vsebine, prepojene z vodo. Preveri se, ali temperatura v prostoru za peko pečice doseže nastavitev temperature na termostatu in/ali nadzornem zaslonu pečice v času preskusnega cikla. Za izračune se uporablja poraba energije na cikel, ki ustreza najučinkovitejšemu načinu (običajni način ali način z ventilatorjem).

Za vsak prostor za peko gospodinjske pečice se izračuna indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za peko) v skladu z naslednjimi formulami.

Za električne gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v kWh)

Za plinske gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v MJ)

Pri tem je:

—   EEIprostor za peko = indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko gospodinjske pečice, zaokrožen na prvo decimalno mesto;

—   SECelektrični prostor za peko = standardna poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto;

—   SECplinski prostor za peko = standardna poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto;

—   V= prostornina prostora za peko gospodinjske pečice izražena v litrih (L), zaokrožena na najbližje celo število;

—   ECelektrični prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto;

—   ECplinski prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto.

2.   KUHINJSKE NAPE

2.1   Izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEInapa)

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa ) se izračuna kot:

Formula

Zaokroži se na prvo decimalno mesto.

Pri tem je:

—   SAECnapa = standardna letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto;

—   AECnapa = letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Standardna letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

Formula

Pri tem je:

WBEP je vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto;

WL je nazivna vhodna električna moč sistema kuhinjske nape za osvetljevanje kuhalne površine izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

(i)

za popolnoma avtomatske kuhinjske nape:

Formula

(ii)

za vse druge kuhinjske nape:

Formula

Pri tem je:

tL povprečna osvetljenost na dan, izražena v minutah (tL = 120);

tH je povprečni čas delovanja kuhinjske nape na dan, izražen v minutah, (tH = 60);

Po je vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju izključenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto;

Ps je vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju pripravljenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto;

f je faktor povečanja časa, izračunan in zaokrožen na prvo decimalno mesto kot:

Formula

2.2   Izračun učinkovitosti pretoka zraka (FDEnapa)

Učinkovitost dinamike toka (FDEnapa ) na točki največje učinkovitosti se izračuna z naslednjo formulo in zaokroži na prvo decimalno mesto:

Formula

Pri tem je:

QBEP pretok v kuhinjski napi na točki največje učinkovitosti, izražen v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto;

PBEP razlika statičnega tlaka kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v Pa in zaokrožena na najbližje celo število;

WBEP vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

2.3   Izračun učinkovitosti osvetljevanja (LEnapa)

Učinkovitost osvetljevanja (LEnapa) kuhinjske nape pomeni razmerje med povprečno osvetljenostjo in nazivno vhodno električno močjo sistema osvetljevanja. Izračunana je v luksih na watt in zaokrožena na najbližje celo število kot:

Formula

Pri tem je:

Epovprečna povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje, merjena pod standardnimi pogoji, izražena v luksih in zaokrožena na najbližje celo število;

WL je nazivna vhodna električna moč sistema za kuhinjske nape za osvetljevanje kuhalne površine, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

2.4   Izračun učinkovitosti filtriranja maščob (GFEnapa)

Učinkovitost filtriranja maščob (GFEnapa) kuhinjske nape pomeni sorazmerno količino maščob, ki se zadržijo v filtrih za maščobo v kuhinjski napi. Izračuna se in zaokroži na prvo decimalno mesto kot:

Formula

Pri tem je:

—   wg = masa olja v filtru za maščobe, vključno z vsemi odstranljivimi pokrovi, izražena v gramih (g) in zaokrožena na prvo decimalno mesto;

—   wr = masa olja, ki se zadrži v zračnih kanalih kuhinjske nape, izražena v gramih (g) in zaokrožena na prvo decimalno mesto;

—   wt = masa olja, ki se zadrži v absolutnem filtru, izražena v gramih (g) in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

2.5   Hrup

Vrednosti hrupa (v dB) se merijo kot zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) kuhinjske nape pri najvišji nastavitvi za običajno uporabo, intenzivni ali pospešeni način sta izključena, in se zaokroži na najbližje celo število.


PRILOGA III

Nalepka

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE PEČICE

1.1   Električne gospodinjske pečice

1.1.1   Prikaz nalepke – za vsak prostor za peko električne gospodinjske pečice

Image

1.1.2   Podatki na nalepki – električne gospodinjske pečice

Na nalepki se navedejo naslednji podatki:

I.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model kuhinjske pečice razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim imenom dobavitelja;

III.

energijski vir kuhinjske pečice;

IV.

razred energijske učinkovitosti prostora za peko, določen v skladu s Prilogo I. Konica puščice z indikacijsko črko se namesti v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energijske učinkovitosti;

V.

uporabna prostornina prostora za peko v litrih, zaokrožena na najbližje celo število;

VI.

poraba energije na cikel, izražena v kWh/cikel (poraba električne energije), za eno ali več funkcij segrevanja (kroženje zraka na običajni način in, če je na voljo, z ventilatorjem) prostora za peko, ki temelji na standardni obremenitvi, določeni v skladu s preskusnimi postopki, zaokrožena na drugo decimalno mesto (ECelektrični prostor za peko ).

1.1.3   Oblika nalepke – električne gospodinjske pečice

Oblika nalepke za vsak prostor za peko električne gospodinjske pečice je skladna z naslednjo sliko:

Image

Pri tem velja:

(i)

Nalepka je široka najmanj 85 mm in visoka najmanj 170 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(ii)

Ozadje je belo.

(iii)

Barve so CMYK — cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(iv)

Nalepka izpolnjuje vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 4 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm.

Image

Logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotip za energijo: barva: X-00-00-00; piktogram, kot je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 70 mm, višina: 14 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 70 mm.

Image

Lestvica energijskih razredov:

puščica: višina: 5,5 mm, razmik: 1 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00;

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 12 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energijske učinkovitosti:

puščica: širina: 20 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

besedilo: Calibri krepko 24 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 18 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Poraba energije na cikel:

obroba: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm;

vrednost: Calibri krepko 19 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 10 pt, 100 % črna.

Image

Prostornina:

obroba: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm;

vrednost: Calibri krepko 20 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 10 pt, 100 % črna.

Image

Zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna.

Image

Številka uredbe: Calibri krepko 10 pt, 100 % črna.

Image

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 70 × 13 mm.

1.2   Plinske gospodinjske pečice

1.2.1   Prikaz nalepke – za vsak prostor za peko plinske gospodinjske pečice

Image

1.2.2   Podatki na nalepki

Na nalepki se navedejo naslednji podatki:

I.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model kuhinjske pečice razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim imenom dobavitelja;

III.

energijski vir kuhinjske pečice;

IV.

razred energijske učinkovitosti prostora za peko, določen v skladu s Prilogo I. Konica puščice z indikacijsko črko se namesti v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energijske učinkovitosti;

V.

uporabna prostornina prostora za peko v litrih, zaokrožena na najbližje celo število;

VI.

poraba energije na cikel, izražena v MJ/cikel in kWh/cikel (1) (poraba plina), za eno ali več funkcij ogrevanja (kroženje zraka na običajni način in, če je na voljo, z ventilatorjem) prostora za peko, ki temelji na standardni obremenitvi, določeni v skladu s preskusnimi postopki, zaokrožena na drugo decimalno mesto (ECplinski prostor za peko ).

1.2.3   Oblika nalepke – plinske kuhinjske pečice

Oblika nalepke za vsak prostor za peko plinske kuhinjske pečice je skladna z naslednjo sliko:

Image

Pri tem velja:

(i)

Nalepka je široka najmanj 85 mm in visoka najmanj 170 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(ii)

Ozadje je belo.

(iii)

Barve so CMYK — cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(iv)

Nalepka izpolnjuje vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 4 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm.

Image

Logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotip za energijo: barva: X-00-00-00; piktogram, kot je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 70 mm, višina: 14 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 70 mm.

Image

Lestvica energijskih razredov:

puščica: višina: 5,5 mm, razmik: 1 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00;

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 12 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energijske učinkovitosti;

puščica: širina: 20 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

besedilo: Calibri krepko 24 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 18 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Poraba energije na cikel:

obroba: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm;

vrednost: Calibri krepko 19 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 10 pt, 100 % črna.

Image

Prostornina:

obroba: 1,5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3 mm;

vrednost: Calibri krepko 20 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 10 pt, 100 % črna.

Image

Zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna.

Image

Številka uredbe: Calibri krepko 10 pt, 100 % črna.

Image

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 70 × 13 mm.

2.   NALEPKA ZA KUHINJSKE NAPE

2.1   Oblike nalepke

2.1.1   Kuhinjske nape, ki so uvrščene v razrede energijske učinkovitosti od A do G (nalepka 1)

Image

2.1.2   Kuhinjske nape, ki so uvrščene v razrede energijske učinkovitosti od A+ do F (nalepka 2)

Image

2.1.3   Kuhinjske nape, ki so uvrščene v razrede energijske učinkovitosti od A++ do E (nalepka 3)

Image

2.1.4   Kuhinjske nape, ki so uvrščene v razrede energijske učinkovitosti od A+++ do D (nalepka 4)

Image

2.2   Podatki na nalepki – kuhinjske nape

Na nalepki se navedejo naslednji podatki:

I.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model kuhinjske nape razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim imenom dobavitelja;

III.

razred energijske učinkovitosti kuhinjske nape, določen v skladu s Prilogo I. Konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti kuhinjske nape se namesti v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energijske učinkovitosti;

IV.

letna poraba energije (AECnapa), izračunana v skladu s Prilogo II, izražena v kWh in zaokrožena na najbližje celo število;

V.

razred učinkovitosti pretoka zraka, določen v skladu s Prilogo I;

VI.

razred učinkovitosti osvetljevanja, določen v skladu s Prilogo I;

VII.

razred učinkovitosti filtriranja maščob, določen v skladu s Prilogo I;

VIII.

vrednost za hrup, določena v skladu s točko 2.5 Priloge II, zaokrožena na najbližje celo število.

2.3   Oblika nalepke – kuhinjske nape

Oblika nalepke je skladna z naslednjo sliko:

Image

Pri tem velja:

(i)

Nalepka je široka najmanj 60 mm in visoka najmanj 120 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(ii)

Ozadje je belo.

(iii)

Barve so CMYK — cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(iv)

Nalepka izpolnjuje vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2 mm.

Image

Logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotip za energijo: barva: X-00-00-00; piktogram, kot je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 51 mm, višina: 10 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 51 mm.

Image

Lestvica energijskih razredov:

puščica: višina: 4 mm, razmik: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00;

besedilo: Calibri krepko 10 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 7 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energijske učinkovitosti:

puščica: širina: 15 mm, višina: 8 mm, 100 % črna;

besedilo: Calibri krepko 17 pt, velike tiskane črke bele barve; simbol „+“: Calibri krepko 12 pt, bele barve, poravnano v eni vrstici.

Image

Letna poraba energije:

obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2,5 mm;

vrednost: Calibri krepko 21 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 8 pt, 100 % črna.

Image

Učinkovitost pretoka zraka:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2,5 mm;

vrednost: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna; in Calibri krepko 11,5 pt, 100 % črna.

Image

Učinkovitost osvetljevanja:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2,5 mm;

vrednost: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna; in Calibri krepko 11,5 pt, 100 % črna.

Image

Učinkovitost filtriranja maščob:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2,5 mm;

vrednost: Calibri navadno 10 pt, 100 % črna; in Calibri krepko 14 pt, 100 % črna.

Image

Nivo hrupa:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 2,5 mm;

vrednost: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna; in Calibri krepko 11,5 pt, 100 % črna.

Image

Številka uredbe: Calibri krepko 8 pt, 100 % črna.

Image

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 51 × 9 mm.


(1)  1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel


PRILOGA IV

Podatkovna kartica izdelka

A.   PODATKOVNA KARTICA ZA GOSPODINJSKE PEČICE

1.

Podatki v podatkovni kartici za gospodinjske pečice iz člena 3(1)(a)(ii) se navedejo v obliki in vrstnem redu, kot sta opredeljena spodaj, ter se vključijo v brošuro izdelka ali drugi tiskani material, priložen izdelku:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, ki pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model gospodinjske pečice loči od drugih modelov, ki imajo isto blagovno znamko ali ime dobavitelja in drugačne deklarirane vrednosti katerih koli parametrov, navedenih na nalepki za gospodinjsko pečico (točka 1 Priloge III);

(c)

indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za peko) za vsak prostor za peko modela, izračunan v skladu s točko 1 Priloge II in zaokrožen na prvo decimalno mesto; navedeni indeks energijske učinkovitosti ne presega indeksa, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(d)

razred energijske učinkovitosti modela za vsak prostor za peko, kot je opredeljen v preglednici 1 v Prilogi I; navedeni razred ni ugodnejši od razreda, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(e)

poraba energije na cikel za vsak prostor za peko, če je na voljo, pri običajnem načinu kroženja zraka in pri kroženju zraka z ventilatorjem (izmerjena poraba energije je izražena v kWh (električne in plinske pečice) in v MJ (plinske pečice)), zaokrožena na dve decimalni mesti; navedena vrednost ni nižja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(f)

število prostorov za peko; toplotni viri za vsak prostor za peko in prostornina vsakega prostora za peko.

2.

Ne glede na morebitne zahteve, ki izhajajo iz sistema Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje, se lahko za model, ki mu je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (1), doda kopija podeljenega znaka za okolje.

3.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjske pečice istega dobavitelja.

4.

Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki kopije nalepke za vsak prostor za peko (barvne ali črno-bele kopije). V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.

B.   PODATKOVNA KARTICA ZA KUHINJSKE NAPE

1.

Podatki v podatkovni kartici za kuhinjske nape iz člena 3(1)(b)(ii) se navedejo v obliki in vrstnem redu, kot sta opredeljena spodaj, ter se vključijo v brošuro izdelka ali drugi tiskani material, priložen izdelku:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, ki pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model kuhinjske nape loči od drugih modelov, ki imajo isto blagovno znamko ali ime dobavitelja ime in drugačne deklarirane vrednosti katerih koli parametrov, navedenih na nalepki za kuhinjsko napo (točka 2 Priloge III);

(c)

letna poraba energije (AECnapa), izračunana v skladu s točko 2 Priloge II, v kWh/leto in zaokrožena na prvo decimalno mesto; navedena vrednost ni nižja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(d)

razred energijske učinkovitosti, kot je opredeljen v preglednici 2 Priloge I; navedeni razred ni ugodnejši od razreda, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(e)

učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa), izračunana v skladu s točko 2 Priloge II in zaokrožena na prvo decimalno mesto; navedena vrednost ni višja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(f)

razred učinkovitosti pretoka zraka, kot je opredeljen v preglednici 3 Priloge I; navedeni razred ni boljši od razreda, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(g)

učinkovitost osvetljevanja (LEnapa), izračunana v skladu s točko 2 Priloge II, izražena v luksih/watt in zaokrožena na prvo decimalno mesto; navedena vrednost ni višja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(h)

razred učinkovitosti osvetljevanja, kot je opredeljen v preglednici 4 Priloge I; navedeni razred ni boljši od razreda, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(i)

učinkovitost filtriranja maščob, izračunana v skladu s točko 2 Priloge II, izražena v odstotkih in zaokrožena na prvo decimalno mesto; navedena vrednost ni višja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(j)

razred učinkovitosti filtriranja maščob, kot je opredeljen v preglednici 5 Priloge I; navedeni razred ni boljši od razreda, navedenega v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(k)

pretok zraka (izražen v m3/h in zaokrožen na najbližje celo število) pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi, intenzivna ali pospešena uporaba sta izključeni; navedene vrednosti niso višje od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(l)

če je na voljo, pretok zraka (izražen v m3/h in zaokrožen na najbližje celo število) pri intenzivni ali pospešeni nastavitvi; navedena vrednost ni višja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(m)

zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (izražene v dB in zaokrožene na najbližje celo število) pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi; navedena vrednost ni nižja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(n)

če so na voljo, zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (izražene v dB in zaokrožene na najbližje celo število) pri intenzivni ali pospešeni nastavitvi; navedena vrednost ni nižja od vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(o)

če je ustrezno, zahtevana moč v stanju izključenosti (Po), izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto; navedene vrednosti niso nižje od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji iz Priloge V;

(p)

če je ustrezno, zahtevana moč v stanju pripravljenosti (Ps), izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto; navedene vrednosti niso nižje od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji iz Priloge V.

2.

Ena podatkovna kartica izdelka lahko zajema več modelov kuhinjske nape istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki kopije nalepke (barvne ali črno-bele). V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA V

Tehnična dokumentacija

A.   TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA GOSPODINJSKE PEČICE

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(a)(iii) vključuje vsaj:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela aparata, ki zadostuje za nedvomno in enostavno prepoznavanje modela, vključno z dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela (tj. kodo, običajno alfanumerično), po kateri se določen model gospodinjske pečice loči od drugih modelov, ki imajo isto blagovno znamko ali ime dobavitelja in drugačne deklarirane vrednosti katerih koli parametrov, navedenih na nalepki za gospodinjsko pečico (točka 1 Priloge III);

(c)

naslednje tehnične parametre za meritve:

(i)

število prostorov za peko; prostornino vsakega prostora za peko; toplotne vire za vsak prostor za peko; funkcije segrevanja (običajno kroženje zraka in/ali kroženje zraka z ventilatorjem) za vsak prostor za peko;

(ii)

porabo energije na cikel za vsak prostor za peko, če je na voljo, pri običajnem načinu kroženja zraka in pri kroženju zraka z ventilatorjem; izmerjena poraba energije je izražena v kWh (električne in plinske pečice) in v MJ (plinske pečice) ter zaokrožena na drugo decimalno mesto;

(iii)

indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za peko) za vsak prostor za peko gospodinjske pečice, izračunan v skladu s točko 1 Priloge II in zaokrožen na prvo decimalno mesto;

(iv)

razred energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko, kot je opredeljen v preglednici 1 Priloge I;

(d)

kopijo izračuna in rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo II;

(e)

po potrebi sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(f)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(g)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja.

2.

Dobavitelji lahko na koncu zgornjega seznama dodajo dodatne podatke.

B.   TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA KUHINJSKE NAPE

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(b)(iii) vključuje vsaj:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela aparata, ki zadostuje za nedvomno in enostavno prepoznavanje modela, vključno z dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela (tj. kodo, običajno alfanumerično), po kateri se določen model kuhinjske nape loči od drugih modelov, ki imajo isto blagovno znamko ali ime dobavitelja in drugačne deklarirane vrednosti katerih koli parametrov, navedenih na nalepki za kuhinjsko napo (točka 2 Priloge III);

(c)

naslednje tehnične parametre za meritve:

1.

indeks energijske učinkovitosti (EEInapa), izračunan v skladu s točko 2 Priloge II in zaokrožen na prvo decimalno mesto;

2.

razred energijske učinkovitosti, kakor je opredeljen v preglednici 2 Priloge I;

3.

letno porabo energije (AECnapa), izračunano v skladu s točko 2 Priloge II, izraženo v kWh/leto in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

4.

faktor povečanja časa (f) v skladu s točko 2 Priloge II, zaokrožen na prvo decimalno mesto;

5.

učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa), izračunano v skladu s točko 2 Priloge II in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

6.

razred učinkovitosti pretoka zraka, kakor je določen v preglednici 3 Priloge I;

7.

izmerjen pretok v kuhinjski napi na točki največje učinkovitosti (QBEP), izražen v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto;

8.

izmerjeno vrednost razlike statičnega tlaka kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti (PBEP), izraženo v Pa in zaokroženo na najbližje celo število;

9.

izmerjeno vrednost vhodne električne moči kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti (WBEP), izraženo v wattih in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

10.

povprečno osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje (Epovprečna), izraženo v luksih in zaokroženo na najbližje celo število;

11.

nazivno vhodno električno moč sistema za osvetljevanje kuhalne površine (WL), izraženo v wattih in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

12.

izmerjeno vrednost učinkovitosti osvetljevanja (LEnapa), izračunano v skladu s točko 2 Priloge II, izraženo v luksih/watt in zaokroženo na najbližje celo število;

13.

razred učinkovitosti osvetljevanja, kakor je opredeljen v preglednici 4 Priloge I;

14.

izmerjeno vrednost učinkovitosti filtriranja maščob (GFEnapa), izračunano v skladu s točko 2 Priloge II in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

15.

razred učinkovitosti filtriranja maščob, kakor je opredeljen v preglednici 5 Priloge I;

16.

če je ustrezno, zahtevano moč v stanju izključenosti (Po), izraženo v wattih in zaokroženo na drugo decimalno mesto;

17.

če je ustrezno, zahtevano moč v stanju pripravljenosti (Ps), izraženo v wattih in zaokroženo na drugo decimalno mesto;

18.

zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti na voljo pri običajni uporabi, izražene v dB in zaokrožene na najbližje celo število;

19.

če so na voljo, zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri intenzivni ali pospešeni nastavitvi, izražene v dB in zaokrožene na najbližje celo število;

20.

vrednosti pretoka zraka v kuhinjski napi pri najnižji in najvišji hitrosti na voljo pri običajni uporabi, izražene v m3/h in zaokrožene na prvo decimalno mesto;

21.

če je na voljo, vrednost pretoka zraka v kuhinjski napi pri intenzivni ali pospešeni nastavitvi, izraženo v m3/h in zaokroženo na prvo decimalno mesto;

(d)

kopijo izračunov in rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo II;

(e)

po potrebi sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(f)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(g)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja.

2.

Dobavitelji lahko dodajo dodatne podatke.


PRILOGA VI

Podatki, ki se zagotovijo v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek, razen na spletu

A.   GOSPODINJSKE PEČICE

1.

Podatki iz člena 4(1)(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. identifikacijska oznaka določenega modela gospodinjske pečice, za katero se uporabljajo spodaj navedene številke;

(c)

razred energijske učinkovitosti modela za vsak prostor za peko, kot je opredeljen v preglednici 1 Priloge I; deklarirani razred ni boljši od razreda, zapisanega v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(d)

poraba energije na cikel za vsak prostor za peko, če je na voljo, pri običajnem načinu kroženja zraka in pri kroženju zraka z ventilatorjem; izmerjena poraba energije je izražena v kWh (električne in plinske pečice) in v MJ (plinske pečice) ter zaokrožena na dve decimalni mesti; deklarirana vrednost ni nižja od vrednosti, zapisane v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(e)

število prostorov za peko, toplotni viri za vsak prostor za peko in prostornina vsakega prostora za peko.

2.

Kadar se navedejo tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, ustrezajo obliki in vrstnemu redu iz Priloge IV.

3.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge morata biti berljivi.

B.   KUHINJSKE NAPE

1.

Podatki iz člena 4(2)(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. identifikacijska oznaka določenega modela kuhinjske nape, za katero se uporabljajo spodaj navedene številke;

(c)

razred energijske učinkovitosti modela, kot je opredeljen v preglednici 2 Priloge I; deklarirani razred ni boljši od razreda, zapisanega v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(d)

letna poraba energije modela izražena v kWh, kot je opredeljena v točki 2.1 Priloge II; deklarirana vrednost ni nižja od vrednosti, zapisane v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(e)

razred učinkovitosti pretoka zraka modela, kot je opredeljen v preglednici 3 Priloge I; deklarirani razred ni boljši od razreda, zapisanega v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(f)

razred učinkovitosti osvetljevanja modela, kot je opredeljen v preglednici 4 Priloge I; deklarirani razred ni boljši od razreda, zapisanega v tehnični dokumentaciji v Prilogi V

(g)

razred učinkovitosti filtriranja maščob modela, kot je opredeljen v preglednici 5 Priloge I; deklarirani razred ni boljši od razreda, zapisanega v tehnični dokumentaciji v Prilogi V;

(h)

zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) kuhinjske nape pri najnižji in najvišji hitrosti na voljo pri običajni uporabi, izražene v dB in zaokrožene na najbližje celo število; deklarirana vrednost ni nižja od vrednosti, zapisane v tehnični dokumentaciji v Prilogi V.

2.

Kadar se navedejo tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, ustrezajo obliki in vrstnemu redu iz Priloge IV.

3.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge morata biti berljivi.


PRILOGA VII

Podatki, ki jih je potrebno zagotoviti pri prodaji, najemu ali nakupu na odplačilo na spletu

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni kateri koli zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

„gnezden prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem sta podoba ali podatkovni niz dostopna s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca nanjo/nanj ali razširitvijo zaslona z dotikom na podobo ali podatkovni niz;

(c)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon tabličnega računalnika, tablete ali pametnega telefona;

(d)

„alternativno besedilo“ pomeni besedilo, ki kot alternativa grafičnemu prikazu omogoča prikaz podatkov v negrafični obliki, če prikazovalne naprave ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot je vhod za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dobavitelji zagotovijo v skladu s členom 3(1)(a)(vi) ali 3(1)(b)(vi), se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(3). V primeru pečic se ustrezna nalepka prikaže za vsak prostor za peko. Velikost nalepke je takšna, da je jasno vidna in berljiva ter je sorazmerna velikosti, določeni v Prilogi III. Nalepka se lahko prikaže z uporabo gnezdenega prikaza, v tem primeru pa podoba, ki se uporabi za dostop do nalepke, ustreza specifikacijam iz točke 3 te priloge. Če se uporabi gnezden prikaz, se nalepka prikaže s prvim pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca ali razširitvijo zaslona z dotikom na podobo.

3.

Podoba, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdenega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in velikosti pisave, ki se ujema z velikostjo pisave za ceno, in

(c)

ima eno od naslednjih dveh oblik:

Image

Image

4.

V primeru gnezdenega prikaza je vrstni red prikaza nalepke naslednji:

(a)

podoba iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

podoba ima povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, s pomikom miškinega kazalca ali razširitvijo zaslona z dotikom na podobo;

(d)

nalepka se prikaže s pojavnim oknom, novim zavihkom, novo stranjo ali pa je vstavljena v podobo in se prikaže s pomikom miškinega kazalca na podobo;

(e)

za povečanje nalepke na zaslonih na dotik se uporabijo načini, ki veljajo za naprave za povečanje z dotikom;

(f)

prikaz nalepke se preneha z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom za zapiranje;

(g)

besedilo, ki je alternativa grafičnemu prikazu in ki se prikaže, ko grafični prikaz ne deluje, obsega razred energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki se ujema z velikostjo pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo dobavitelji zagotovijo v skladu s členom 3(1)(a)(vii) ali 3(1)(b)(vii), se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Velikost je takšna, da je podatkovna kartica jasno vidna in berljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z uporabo gnezdenega prikaza, v tem primeru pa povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in berljivo prikazuje napis „podatkovna kartica izdelka“. Če se uporabi gnezden prikaz, se podatkovna kartica izdelka prikaže s prvim pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca ali razširitvijo zaslona z dotikom na podobo.


PRILOGA VIII

Postopek preverjanja skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Organi držav članic pri ocenjevanju skladnosti izdelkov z zahtevami iz te uredbe uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi države članice preskusijo samo eno enoto na model.

2.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami:

(a)

če vrednosti iz podatkov o izdelku, kot so zahtevani v tej uredbi, za proizvajalca niso ugodnejše od vrednosti iz tehnične dokumentacije, vključno s poročili o preskusih, in

(b)

če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela, pri čemer se uporabijo dovoljena odstopanja iz preglednice 6, ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

3.

Če rezultat iz točke 2(a) ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(b) ni dosežen, organ države članice za preskušanje izbere tri dodatne enote istega modela. Druga možnost je, da se izberejo tri dodatne enote enega ali več različnih modelov, ki so bili v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovreden izdelek.

5.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami, če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela iz preglednice 6 ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo. Organi države članice predložijo rezultate preskusa in druge ustrezne podatke organom drugih držav članic in Komisiji v enem mesecu od sprejetja sklepa o neskladnosti modela.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Dovoljena odstopanja iz te priloge se uporabljajo le za preverjanje parametrov, ki so jih izmerili organi držav članic, pri čemer predstavljajo dovoljene razlike rezultatov meritev v okviru preskusov za preverjanje, in jih proizvajalci v nobenem primeru ne uporabljajo pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti, da bi se dosegla boljša razvrstitev pri označevanju z nalepkami ali navedla boljša učinkovitost.

Preglednica 6

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Merjeni parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Masa pečice (M)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti M za več kot 5 %.

Prostornina prostora za peko pečice (V)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti V za več kot 5 %.

ECelektrični prostor za peko, ECplinski prostor za peko

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti ECelektrični prostor za peko in ECplinski prostor za peko za več kot 5 %.

WBEP, WL

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti WBEP in WL za več kot 5 %.

QBEP, PBEP

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti QBEP in PBEP za več kot 5 %.

Qmax

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Qmax za več kot 8 %.

Epovprečna

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti Epovprečna za več kot 5 %.

GFEnapa

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti GFEnapa za več kot 5 %.

Po, Ps

Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps, ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

Nivo zvokovne moči LWA

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti.


31.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 66/2014

z dne 14. januarja 2014

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom iz člena 18 Direktive 2009/125/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/125/ES zahteva, da Komisija določi zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja, imajo pomemben vpliv na okolje in so pomembna možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov, in sicer z njihovo boljšo zasnovo.

(2)

Člen 16(2)(a) Direktive 2009/125/ES določa, da bo Komisija v skladu s postopkom iz člena 19(3) in merili iz člena 15(2) ter po posvetovanju s Posvetovalnim forumom, kot je ustrezno, uvedla izvedbene ukrepe za izdelke, ki zagotavljajo velike možnosti za stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, na primer za gospodinjske aparate, vključno s pečicami, kuhalnimi ploščami in kuhinjskimi napami.

(3)

Komisija je izvedla pripravljalne študije, v katerih je analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike gospodinjskih aparatov za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape. Študija je vključevala zainteresirane strani in interesne skupine iz Unije ter tretjih držav, rezultati pa so javno dostopni.

(4)

Glavni okoljski vidik vključenih izdelkov, ki je v tej uredbi opredeljen kot pomemben, je poraba energije v času uporabe.

(5)

Stanje pripravljenosti in stanje izključenosti lahko bistveno prispevata k skupni porabi energije gospodinjskih aparatov za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape. Za takšne aparate je poraba energije v teh funkcijah del zahtev glede minimalne energijske učinkovitosti. Zahteve za stanje pripravljenosti in stanje izključenosti za gospodinjske pečice in kuhalne plošče so določene na podlagi zahtev za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (2).

(6)

Ocenjeno je bilo, da je letna poraba energije gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in nap leta 2010 v EU znašala 755 PJ (poraba primarne energije). Če ne bodo sprejeti posebni ukrepi, bo letna poraba energije leta 2020 po napovedih znašala 779 PJ. Pripravljalne študije kažejo, da je mogoče porabo energije navedenih izdelkov bistveno zmanjšati.

(7)

Skupni letni prihranek primarne energije, dosežen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo iz te uredbe in zahtevami za označevanje iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 65/2014 (3), naj bi do leta 2020 znašal 27 PJ/leto, do leta 2030 pa naj bi se ta prihranek povečal na 60 PJ/leto.

(8)

Pripravljalne študije kažejo, da zahteve v zvezi z drugimi parametri za okoljsko primerno zasnovo iz točke 1.3 dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES niso potrebne, saj je pri gospodinjskih aparatih za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape, najpomembnejši okoljski vidik poraba električne energije in plina v času uporabe.

(9)

Energijsko učinkovitost izdelkov, za katere velja ta uredba, je treba povečati z uporabo obstoječih nelastniških stroškovno učinkovitih tehnologij, s katerimi se lahko znižajo skupni stroški nabave in uporabe teh izdelkov.

(10)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne smejo vplivati na uporabnost z vidika končnega uporabnika in tudi ne smejo negativno vplivati na zdravje, varnost ali okolje. Zlasti pa morajo prednosti, ki jih prinaša manjša poraba energije v času uporabe, preseči morebitne dodatne vplive na okolje v fazah proizvodnje in v času odlaganja.

(11)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo bi bilo treba uvajati postopno, v treh fazah, da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za spreminjanje zasnove izdelkov iz te uredbe. Takšen časovni okvir bi moral preprečiti negativne vplive na funkcionalnost opreme, ki je že na trgu, in upoštevati stroške, ki bodo nastali pri končnih uporabnikih in proizvajalcih, zlasti malih in srednje velikih podjetjih, ter hkrati zagotoviti pravočasno doseganje ciljev te uredbe.

(12)

Parametre za izdelke bi bilo treba meriti in izračunati z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne in računske metode, skupaj s harmonziranimi standardi, kadar so na voljo, ki so jih sprejele evropske standardizacijske organizacije, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji (4).

(13)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES ta uredba določa veljavne postopke ocenjevanja skladnosti.

(14)

Za lažje preverjanje skladnosti bi morali proizvajalci v tehnični dokumentaciji iz prilog IV in V k Direktivi 2009/125/ES navesti podatke, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(15)

Da se zagotovijo poštena konkurenca, doseganje predvidenih energijskih prihrankov in zagotavljanje točnih informacij o energijski učinkovitosti izdelkov potrošnikom, bi morala ta uredba jasno poudariti, da proizvajalci dovoljenih odstopanj, predpisanih za nacionalne organe za nadzor trga za izvajanje fizičnih preskusov, da ugotovijo, ali je določen model izdelka, ki je povezan z energijo, skladen s to uredbo, ne bi smeli uporabljati kot izgovor za navajanje boljše energijske učinkovitosti modela, kot je lahko upravičena na podlagi meril in izračunov, navedenih v tehnični dokumentaciji.

(16)

Poleg pravno zavezujočih zahtev iz te uredbe bi bilo treba določiti okvirne ciljne vrednosti za najučinkovitejše aparate, ki so na voljo, da se zagotovi splošen in preprost dostop do podatkov o najpomembnejših vidikih okoljske učinkovitosti izdelkov iz te uredbe v njihovem življenjskem ciklusu.

(17)

Primerno je zagotoviti pregled določb iz te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka ter zlasti uspešnosti in primernosti pristopa, uporabljenega za določanje energijske učinkovitosti pečic.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic (tudi kadar so vgrajene v štedilnike), gospodinjskih kuhalnih plošč in električnih gospodinjskih nap za dajanje na trg in v uporabo, vključno s prodajo za negospodinjsko rabo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

aparate, ki kot energijske vire ne uporabljajo električne energije ali plina;

(b)

aparate s funkcijo „mikrovalovnega segrevanja“;

(c)

majhne pečice;

(d)

prenosne pečice;

(e)

pečice, ki skladiščijo toploto;

(f)

pečice, ki se segrevajo s paro kot osnovno funkcijo segrevanja;

(g)

pokrite plinske gorilnike na kuhalnih ploščah;

(h)

kuhalne aparate za zunanjo uporabo;

(i)

aparate, zasnovane za uporabo le s plini „tretje plinske družine“ (propanom in butanom);

(j)

žare.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2009/125/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pečica“ pomeni aparat ali del aparata z enim ali več prostori za peko, ki uporabljajo električno energijo in/ali plin ter v katerih se hrana pripravi z uporabo običajnega načina ali načina z ventilatorjem;

2.

„prostor za peko“ pomeni zaprt predelek, v katerem se lahko nadzoruje temperatura za pripravo hrane;

3.

„pečica z več prostori za peko“ pomeni pečico z dvema ali več prostori za peko, pri čemer je vsak segrevan ločeno;

4.

„majhna pečica“ pomeni pečico, pri kateri so vsi prostori za peko široki in globoki manj kot 250 mm ali visoki manj kot 120 mm;

5.

„prenosna pečica“ pomeni pečico z maso izdelka manj kot 18 kilogramov, ki ni predvidena za vgradnjo;

6.

„mikrovalovno segrevanje“ pomeni segrevanje hrane z uporabo elektromagnetne energije;

7.

„običajni način“ pomeni način delovanja pečice, ki uporablja za kroženje segretega zraka v prostoru za peko le naravni prenos toplote;

8.

„način z ventilatorjem“ pomeni način, pri katerem kroženje segretega zraka v prostoru za peko zagotavlja vgrajen ventilator;

9.

„cikel“ pomeni čas segrevanja standardizirane vsebine v prostoru za peko pečice pod opredeljenimi pogoji;

10.

„štedilnik“ pomeni aparat, sestavljen iz pečice in kuhalne plošče, ki uporablja plin ali električno energijo;

11.

„način delovanja“ pomeni stanje pečice ali kuhalne plošče med uporabo;

12.

„toplotni vir“ pomeni glavno vrsto energije za segrevanje pečice ali kuhalne plošče;

13.

„električna kuhalna plošča“ pomeni aparat ali del aparata, ki zajema enega ali več kuhalnih mest in/ali kuhalnih območij, vključno s kontrolno enoto, in ki se segreva na električno energijo;

14.

„plinska kuhalna plošča“ pomeni aparat ali del aparata, ki vključuje enega ali več kuhalnih mest, vključno s kontrolno enoto, in ki se segreva s plinskimi gorilniki z minimalno močjo 1,16 kW;

15.

„kuhalna plošča“ pomeni „električno kuhalno ploščo“, „plinsko kuhalno ploščo“ ali „mešano kuhalno ploščo“;

16.

„pokriti plinski gorilniki“ pomeni zaprte ali zatesnjene plinske gorilnike, pokrite s pokrovom iz težkega stekla ali keramike, ki tvori gladko, brezšivno kuhinjsko površino;

17.

„mešana kuhalna plošča“ pomeni aparat z enim ali več električno segrevanimi kuhalnimi mesti ali območji ter enim ali več kuhalnim mestom, ki se segrevajo s plinskimi gorilniki;

18.

„kuhalno mesto“ pomeni del kuhalne plošče, katerega premer je vsaj 100 mm ter kamor se postavi posoda in se segreva, pri čemer se naenkrat segreva samo ena posoda; območje kuhalnega mesta je lahko na površini kuhalne plošče jasno označeno;

19.

„kuhalno območje“ pomeni del območja električne kuhalne plošče, ki se segreva z indukcijskim magnetnim poljem, nima jasno označenega mesta za posodo, in na katerem se lahko hkrati uporablja več posod;

20.

„kuhinjska napa“ pomeni aparat na motorni pogon, s katerim upravlja, ki je namenjen za zbiranje onesnaženega zraka nad kuhalno ploščo, ali pa vključuje prezračevalni sistem, ki se namesti poleg štedilnikov, kuhalnih plošč in podobnih izdelkov za kuhanje ter vleče paro v notranjo izpušno cev;

21.

„način samodejnega delovanja v času kuhanja“ pomeni stanje, v katerem je pretok zraka v kuhinjski napi v času kuhanja samodejno nadzorovan z enim ali več senzorji, vključno z nadzorom vlage, temperature itd.;

22.

„popolnoma avtomatska kuhinjska napa“ pomeni kuhinjsko napo, pri kateri so pretok zraka in/ali druge funkcije 24 ur, vključno s časom kuhanja, samodejno nadzorovane z enim ali več senzorji;

23.

„točka največje učinkovitosti“ (BEP) pomeni točko delovanja kuhinjske nape z največjo učinkovitostjo pretoka zraka (FDEnapa);

24.

„povprečna osvetljenost“ (Epovprečna) pomeni povprečno osvetljenost, ki jo sistem osvetljevanja kuhinjske nape zagotavlja kuhalni površini, merjeno v luksih;

25.

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje, vendar ne zagotavlja nobene funkcije ali zagotavlja le prikaz stanja izključenosti ali zagotavlja le funkcije, ki so namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);

26.

„stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje in je predvideni način njenega delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotavlja pa le funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa skupaj s prikazom aktivirane funkcije ponovnega vklopa in/ali prikazom informacij ali statusa, ki lahko trajajo nedoločen čas;

27.

„funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov delovanja, vključno z aktivnim načinom na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki zagotavlja dodatne funkcije, vključno z glavno funkcijo;

28.

„prikaz informacij ali stanja na zaslonu“ je stalna funkcija, s katero se zagotavljajo informacije ali ki prikazuje stanje opreme na zaslonu, vključno s prikazom časa;

29.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali bo predvidoma kupil izdelek;

30.

„enakovredni model“ pomeni model, ki je dan na trg in ima enake tehnične parametre kot drug model, ki ga je isti proizvajalec ali uvoznik dal na trg pod drugačno tržno številčno oznako.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov in časovni razpored

1.   Zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap, vključno s časovnim razporedom, so določene v Prilogi I.

2.   Skladnost z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo se izmeri in izračuna v skladu z metodami iz Priloge II.

Člen 4

Ocenjevanje skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za namene ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje izvod izračuna, določenega v Prilogi II k tej uredbi.

3.   Kadar so bile informacije v tehnični dokumentaciji za določen model pridobljene z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugih enakovrednih aparatov ali z obojim, tehnična dokumentacija vključuje podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem in preskusih, ki so jih proizvajalci opravili za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Tehnična dokumentacija v takih primerih vključuje tudi seznam vseh enakovrednih modelov, pri katerih so bile informacije v tehnični dokumentaciji pridobljene na enaki podlagi.

4.   Če da proizvajalec ali uvoznik na trg enakovredne modele, pri tem priloži seznam vseh drugih enakovrednih modelov.

Člen 5

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Organi držav članic pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz Priloge I k tej uredbi uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Okvirne ciljne vrednosti

Okvirne ciljne vrednosti za najučinkovitejše aparate, dostopne na trgu v času začetka veljavnosti te uredbe, so določene v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda predstavi Posvetovalnemu forumu najpozneje sedem let po začetku veljavnosti te uredbe. Pri pregledu se med drugim oceni izvedljivost potencialnih zahtev za izboljšanje predelave in recikliranja aparatov, zahtev glede trajnosti in življenjske dobe, vključitve strokovnih in komercialnih naprav ter zahtev glede odstranjevanja hlapov in vonja.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 339, 18.12.2008, str. 45.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(5)  Direktiva 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. Decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS, UL L 390, 31.12.2004, str. 24.


PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov

1.   ENERGIJSKA UČINKOVITOST, PRETOK ZRAKA IN ZAHTEVE GLEDE OSVETLJEVANJA

1.1   Za gospodinjske pečice

Prostori za peko v gospodinjskih pečicah (vključno s tistimi, ki so vgrajene v štedilnike) so v skladu z največjimi mejnimi vrednostmi indeksa energijske učinkovitosti (EEI), navedenimi v preglednici 1.

Preglednica 1

Mejne vrednosti indeksa energijske učinkovitosti za prostore za peko v gospodinjskih pečicah (EEIprostor za peko)

 

Gospodinjska pečica na električno energijo in plin

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 146

Uporabljati se začne 2 leti po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 121

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 96

Po 5 letih od začetka veljavnosti velja, da pri pečicah z več prostori za peko (vključno s tistimi, ki so vgrajene v štedilnike) vsaj en prostor za peko ustreza največjemu indeksu energijske učinkovitosti, ki se v skladu s preglednico 1 začne uporabljati 5 let po začetku veljavnosti, medtem ko drugi prostori za peko ustrezajo največjemu indeksu energijske učinkovitosti, ki se v skladu s preglednico 1 začne uporabljati 2 leti po začetku veljavnosti.

1.2   Za gospodinjske kuhalne plošče

Gospodinjske kuhalne plošče imajo največje mejne vrednosti porabe energije za električne kuhalne plošče (ECelektrična plošča) in najmanjše mejne vrednosti energijske učinkovitosti za plinske kuhalne plošče (EEplinska plošča), ki so navedene v preglednici 2.

Preglednica 2

Mejne vrednosti energijske učinkovitosti za gospodinjske kuhalne plošče (ECelektrična plošča in EEplinska plošča)

 

Električna kuhalna plošča

(ECelektrična plošča v Wh/kg.)

Plinska kuhalna plošča

(EEplinska plošča v %)

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 210

EEplinska plošča > 53

Uporabljati se začne 3 leta po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 200

EEplinska plošča > 54

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 195

EEplinska plošča > 55

1.3   Za kuhinjske nape

1.3.1   Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa) in učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa)

Kuhinjske nape imajo največje mejne vrednosti EEInapa in najmanjše mejne vrednosti FDEnapa, ki so navedene v preglednici 3.

Preglednica 3

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa) in učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa) za kuhinjske nape

 

EEInapa

FDEnapa

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

EEInapa < 120

FDEnapa > 3

Uporabljati se začne 3 leta po začetku veljavnosti.

EEInapa < 110

FDEnapa > 5

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

EEInapa < 100

FDEnapa > 8

1.3.2   Pretok zraka

Eno leto po začetku veljavnosti se kuhinjske nape, pri katerih največji pretok zraka v kateri koli razpoložljivi nastavitvi presega 650 m3/h, v času tlimit iz Priloge II samodejno vrnejo k pretoku zraka, ki je nižji ali enak 650 m3/h.

1.3.3   Načini z majhno porabo električne energije za kuhinjske nape

1.

18 mesecev po začetku veljavnosti:

Zahtevana moč v „stanju izključenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju izključenosti ne presega 1,00 W.

Zahtevana moč v „stanju pripravljenosti“:

Zahtevana moč v katerem koli stanju, ki ima samo funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in zgolj prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa, ne presega 1,00 W.

Zahtevana moč v katerem koli stanju opreme, ki zagotavlja samo prikaz informacij ali stanja na zaslonu ali kombinacijo funkcije ponovnega vklopa in prikaza informacij ali stanja na zaslonu, ne presega 2,00 W.

Razpoložljivost „stanja izključenosti“ in/ali „stanja pripravljenosti“: kuhinjske nape zagotavljajo „stanje izključenosti“ in/ali „stanje pripravljenosti“ in/ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev za zahtevano moč v „stanju izključenosti“ in/ali „stanju pripravljenosti“, kadar je oprema povezana z električnim omrežjem.

2.

3 leta in 6 mesecev po začetku veljavnosti:

Zahtevana moč v „stanju izključenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju izključenosti ne presega 0,50 W.

Zahtevana moč v „stanju pripravljenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju, ki ima samo funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in zgolj prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa, ne presega 0,50 W.

Zahtevana moč v katerem koli stanju opreme, ki zagotavlja samo prikaz informacij ali stanja na zaslonu ali kombinacijo funkcije ponovnega vklopa in prikaza informacij ali stanja na zaslonu, ne presega 1,00 W.

Upravljanje porabe energije: če to ni neprimerno za predvideno uporabo, kuhinjske nape, kadar ne opravljajo glavne funkcije ali kadar od njihovih funkcij niso odvisni drugi izdelki, ki rabijo energijo, omogočajo funkcijo upravljanja porabe energije ali podobno funkcijo, ki opremo po preteku najkrajšega možnega časa, ki je ustrezen za njeno predvideno uporabo, samodejno preklopi v:

„stanje pripravljenosti“ ali

„stanje izključenosti“ ali

drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev za zahtevano moč v „stanju izključenosti“ in/ali „stanju pripravljenosti“, kadar je oprema povezana z električnim omrežjem.

Funkcijo upravljanja porabe energije je treba aktivirati pred dostavo aparata.

Za kuhinjske nape s samodejnim delovanjem v času kuhanja in popolnoma avtomatske kuhinjske nape je čas zamika, po katerem izdelek samodejno preklopi na stanje in pogoje, kot so navedeni v prejšnji točki, ena minuta po tem, ko sta motor in osvetlitev samodejno ali ročno izklopljena.

1.3.4   Osvetljenost, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje

Eno leto po začetku veljavnosti je za kuhinjske nape, ki zagotavljajo osvetljenost kuhalne površine, povprečna osvetljenost, ki jo sistem za osvetljevanje zagotavlja kuhalni površini (Epovprečna), pod standardnimi merilnimi pogoji večja od 40 luksov.

2.   ZAHTEVE ZA NAVAJANJE INFORMACIJ O IZDELKU

Eno leto po začetku veljavnosti so naslednji podatki o izdelku vključeni v tehnični dokumentaciji izdelka, knjižici z navodili in na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap, njihovih pooblaščenih predstavnikov ali uvoznikov:

(a)

kratek naslov ali sklic na merilne in računske metode, ki so bile uporabljene za ugotovitev skladnosti z zgornjimi zahtevami;

(b)

podatki, ki so pomembni za uporabnika za zmanjšanje skupnega vpliva procesa kuhanja na okolje (npr. poraba energije).

Eno leto po začetku veljavnosti tehnična dokumentacija in del za strokovnjake na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev, njihovih pooblaščenih predstavnikov ali uvoznikov vključuje podatke, ki so pomembni, da se lahko izdelek za namene vzdrževanja razstavi tako, da se pri tem ne uniči, in podatke, ki so pomembni za razstavljanje, zlasti v zvezi z motorjem, če je to potrebno, ter morebitnimi baterijami, recikliranje, predelavo in odstranitev na koncu življenjske dobe.

2.1   Za gospodinjske pečice

Preglednica 4

Podatki za gospodinjske pečice

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta pečice

 

 

 

Masa aparata

M

X,X

kg

Število prostorov za peko

 

X

 

Vir toplote za vsak prostor za peko (električna energija ali plin)

 

 

 

Prostornina vsakega prostora za peko

V

X

l

Poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak prostor za peko (končna električna energija)

ECelektrični prostor za peko

X,XX

kWh/cikel

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna električna energija)

ECelektrični prostor za peko

X,XX

kWh/cikel

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak prostor za peko (končna energija iz plina)

ECplinski prostor za peko

X,XX

X,XX

MJ/cikel

kWh/cikel (1)

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske pečice v ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna energija iz plina)

ECplinski prostor za peko

X,XX

X,XX

MJ/cikel

kWh/cikel

Indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko

EEIprostor za peko

X,X

 

2.2   Za gospodinjske kuhalne plošče

2.2.1   Električne gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5a

Podatki za električne gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število kuhalnih mest in/ali območij

 

X

 

Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče)

 

 

 

Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm

Ø

X,X

cm

Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali območje, izračunana na kg

ECkuhanje na elektriko

X,X

Wh/kg

Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg

ECelektrična plošča

X,X

Wh/kg

2.2.2   Plinske gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5b

Podatki za plinske gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število plinskih gorilnikov

 

X

 

Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik

EEplinski gorilnik

X,X

 

Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo

EEplinska plošča

X,X

 

2.2.3   Mešane plinske in električne gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5c

Podatki za mešane gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število električnih kuhalnih mest in/ali območij

 

X

 

Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območje

 

 

 

Za okrogla električna kuhalna mesta: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm

Ø

X,X

cm

Za električna kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje, izračunana na kg

ECkuhanje na elektriko

X

Wh/kg

Število plinskih gorilnikov

 

X

 

Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik

EEplinski gorilnik

X,X

 

2.3   Za kuhinjske nape

Preglednica 6

Podatki za kuhinjske nape

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Letna poraba energije

AECnapa

X,X

kWh/a

Faktor povečanja časa

f

X,X

 

Učinkovitost pretoka zraka

FDEnapa

X,X

 

Indeks energijske učinkovitosti

EEInapa

X,X

 

Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti

QBEP

X,X

m3/h

Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti

PBEP

X

Pa

Največji pretok zraka

Qmax

X,X

m3/h

Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti

WBEP

X,X

W

Nazivna moč sistema za osvetljevanje

WL

X,X

W

Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje

Epovprečna

X

luks

Izmerjena zahtevana moč v stanju pripravljenosti

Ps

X,XX

W

Izmerjena zahtevana moč v stanju izključenosti

Po

X,XX

W

Nivo zvokovne moči

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel


PRILOGA II

Meritve in izračuni

Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje se meritve in izračuni opravijo z zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, pri kateri se upoštevajo najnovejše splošno priznane merilne in računske metode, vključno s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so bile za ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Ustrezajo tehničnim opredelitvam, pogojem, enačbam in parametrom iz te priloge.

1.   GOSPODINJSKE PEČICE

Poraba električne energije prostora za peko gospodinjske pečice se meri za en standardiziran cikel v običajnem načinu in v načinu z ventilatorjem, če je na voljo, s segrevanjem standardizirane vsebine, prepojene z vodo. Preveri se, ali temperatura v prostoru za peko pečice doseže nastavitev temperature na termostatu in/ali nadzornem zaslonu pečice v času preskusnega cikla. Za izračune se uporablja poraba energije na cikel, ki ustreza najučinkovitejšemu načinu (običajni način ali način z ventilatorjem).

Za vsak prostor za peko gospodinjske pečice se indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za peko) izračuna v skladu z naslednjimi formulami:

Za električne gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v kWh)

Za plinske gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v MJ)

Pri tem je:

—   EEIprostor za peko = indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko gospodinjske pečice, zaokrožen na prvo decimalno mesto,

—   SECelektrični prostor za peko = standardna poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   SECplinski prostor za peko = standardna poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   V= prostornina prostora za peko gospodinjske pečice izražena v litrih (L), zaokrožena na najbližje celo število,

—   ECelektrični prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   ECplinski prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto.

2.   GOSPODINJSKE KUHALNE PLOŠČE

2.1   Električne gospodinjske kuhalne plošče

Poraba energije električne gospodinjske kuhalne plošče (ECelektrična plošča) se meri v Wh na kilogram vode, segrete pri standardiziranem merjenju (Wh/kg), pri čemer se vsa posoda obravnava pod standardiziranimi preskusnimi pogoji, in zaokroži na prvo decimalno mesto.

2.2   Gospodinjske plinske kuhalne plošče

Energijska učinkovitost plinskih gorilnikov gospodinjske kuhalne plošče se izračuna kot:

Formula

Pri tem je:

—   EEplinski gorilnik = energijska učinkovitost plinskega gorilnika izražena v % in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   Eplinski gorilnik = energijska vsebnost plina, porabljenega za predpisano segrevanje, izražena v MJ in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   Eteoretična = teoretično najmanj potrebna energija za ustrezno predpisano segrevanje, izražena v MJ in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Energijska učinkovitost plinske kuhalne plošče (EEplinska plošča ) se izračuna kot povprečje energijske učinkovitosti različnih plinskih gorilnikov (EEplinski gorilnik ) kuhalne plošče.

2.3   Mešane gospodinjske električne/plinske kuhalne plošče

Mešane gospodinjske električne in plinske kuhalne plošče se pri merjenju obravnavajo kot dva ločena aparata. Za električna kuhalna mesta in območja mešanih gospodinjskih kuhalnih plošč veljajo določbe iz prejšnjega oddelka 2.1, za plinska kuhalna mesta pa določbe iz prejšnjega oddelka 2.2.

3.   KUHINJSKE NAPE

3.1   Izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEInapa)

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa ) se izračuna kot:

Formula

Zaokroži se na prvo decimalno mesto.

Pri tem je:

—   SAECnapa = standardna letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   AECnapa = letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Standardna letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

Formula

Pri tem je:

—    WBEP = vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—    WL = nazivna vhodna električna moč sistema kuhinjske nape za osvetljevanje kuhalne površine, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

(i)

za popolnoma avtomatske kuhinjske nape:

Formula

(ii)

za vse druge kuhinjske nape:

Formula

Pri tem je:

—    tL = povprečna osvetljenost na dan, izražena v minutah (tL = 120),

—    tH = povprečni čas delovanja kuhinjske nape na dan, izražen v minutah, (tH = 60),

—    Po = vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju izključenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—    Ps = vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju pripravljenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—    f = faktor povečanja časa, izračunan in zaokrožen na prvo decimalno mesto kot:

Formula

3.2   Izračun učinkovitosti pretoka zraka (FDEnapa)

FDEnapa na točki največje učinkovitosti se izračuna z naslednjo formulo in zaokroži na prvo decimalno mesto:

Formula

Pri tem je:

—    QBEP = pretok v kuhinjski napi na točki največje učinkovitosti, izražen v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto,

—    PBEP = razlika statičnega tlaka kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v Pa in zaokrožena na najbližje celo število,

—    WBEP = vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

3.3   Izračun omejitve izpušnega zraka

3.3.1

Kuhinjske nape, pri katerih največji pretok zraka v kateri koli razpoložljivi nastavitvi presega 650 m3/h, se samodejno vrnejo k pretoku zraka, ki je nižji ali enak 650 m3/h, v času tlimit. To je časovna omejitev za izsesanje 100 m3 zraka s kuhinjsko napo, ki deluje s pretokom zraka, višjim od 650 m3/h, preden se samodejno preklopi na pretok zraka 650 m3/h ali manj. Izračunan je v minutah in zaokrožen na najbližje celo število:

Formula  (1)

Pri tem je:

Qmax = največji pretok zraka v kuhinjski napi, vključno z intenzivnim/pospešenim načinom, če je na voljo, v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto.

Samo prisotnost stikala ali nastavitve, ki omogoča, da se pretok zraka v aparatu nastavi na vrednost, ki je nižja ali enaka 650 m3/h, se ne šteje za izpolnitev te zahteve.

3.3.2

Za kuhinjske nape s samodejnim delovanjem v času kuhanja:

vklop načina samodejnega delovanja je možen le z ročnim posegom uporabnika na napi ali kje drugje,

samodejno delovanje se povrne na ročno upravljanje po največ 10 minutah od trenutka, ko samodejna funkcija izklopi motor.

3.4   Osvetljenost, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje (Epovprečna)

Povprečna osvetljenost kuhalne površine (Epovprečna ), ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje, se meri v luksih pod standardnimi pogoji in je zaokrožena na najbližje celo število.

3.5   Hrup

Vrednost hrupa (v dB) se meri kot zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) kuhinjske nape pri najvišji nastavitvi za običajno uporabo, pri čemer je intenzivni ali pospešeni način izključen, in se zaokroži na najbližje celo število.


(1)  Glej Formula, ki se lahko poenostavi v Formula

Pri tem je:

—   Vmax = največja prostornina zraka, ki se izloči, nastavljena na 100 m3,

—   Qmax = največji pretok zraka v kuhinjski napi, vključno z intenzivnim/pospešenim načinom, če je na voljo,

—    t = čas v minutah, zaokrožen na najbližje celo število,

—    dt = skupni čas, v katerem se doseže prostornina zraka 100 m3,

—    tlimit = časovna omejitev v minutah in zaokrožena na najbližje celo število, potrebna za izsesanje 100 m3.


PRILOGA III

Postopek preverjanja skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Organi držav članic pri ocenjevanju skladnosti izdelkov z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi države članice preskusijo samo eno enoto na model.

2.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami:

(a)

če vrednosti iz podatkov o izdelku, kot so zahtevani v tej uredbi, za proizvajalca niso ugodnejše od vrednosti iz tehnične dokumentacije, vključno s poročili o preskusih, in

(b)

če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela, pri čemer se uporabijo dovoljena odstopanja iz preglednice 7, ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

3.

Če rezultat iz točke 2(a) ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(b) ni dosežen, organ države članice za preskušanje izbere tri dodatne enote istega modela. Druga možnost je, da se izberejo tri dodatne enote enega ali več različnih modelov, ki so bili v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovreden izdelek.

5.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami, če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela iz preglednice 7 ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo. Organi države članice predložijo rezultate preskusa in druge ustrezne podatke organom drugih držav članic in Komisiji v enem mesecu od sprejetja sklepa o neskladnosti modela.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Dovoljena odstopanja iz te priloge se uporabljajo le za preverjanje parametrov, ki so jih izmerili organi držav članic, pri čemer predstavljajo dovoljene razlike rezultatov meritev v okviru preskusov za preverjanje, in jih proizvajalci v nobenem primeru ne uporabljajo pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti, da bi se dosegla boljša razvrstitev pri označevanju z nalepkami ali navedla boljša učinkovitost.

Preglednica 7

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Merjeni parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Masa gospodinjske pečice (M)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti M za več kot 5 %.

Prostornina prostora za peko gospodinjske pečice (V)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti V za več kot 5 %.

ECelektrični prostor za peko, ECplinski prostor za peko

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti ECelektrični prostor za peko in ECplinski prostor za peko za več kot 5 %.

ECelektrična plošča

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti ECelektrična plošča za več kot 5 %.

EEplinska plošča

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti EEplinska plošča za več kot 5 %.

WBEP, WL

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti WBEP in WL za več kot 5 %.

QBEP, PBEP

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti QBEP in PBEP za več kot 5 %.

Qmax

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Qmax za več kot 8 %.

Epovprečna

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti Epovprečna za več kot 5 %.

Nivo zvokovne moči LWA

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti.

Po, Ps

Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps, ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.


PRILOGA IV

Okvirne ciljne vrednosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe so bile najučinkovitejše gospodinjske pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape v smislu energijske učinkovitosti, ki so bile na voljo na trgu, opredeljene tako:

Gospodinjske pečice

Električne

EEIprostor za peko = 70,7

Plinske

EEIprostor za peko = 75,4

Gospodinjske kuhalne plošče

Električne

ECkuhanje na elektriko = 169,3

Plinske

EEplinski gorilnik = 63,5 %

Kuhinjske nape

Pretok zraka

FDEnapa = 22

Hrup

51 dB pri 550 m3/h; 57 dB pri 750 m3/h